BUSINESS REGION BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSINESS REGION BERGEN"

Transkript

1 BUSINESS REGION BERGEN

2 Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen 6 Business Region Bergen - BRB-organisasjonen - Statistikk - En mangfoldig region - Etablerersenteret - Ledende fiskeriregion - Mangfoldig energimiljø - Komplett maritim klynge - Opplevelser i kø BUSINESS REGION BERGEN. Gulen 2. Masfjorden 3. Modalen 4. Fedje 5. Austerheim 6. Radøy 7. Lindås 8. Øygarden 9. Meland. Askøy Kontaktinformasjon: Telefon: E-post: Adresse: Strandgaten 6, NO-53 Bergen Osterøy 2. Vaksdal 3. Fjell 4. Bergen 5. Samnanger 6. Sund 7. Os 8. Fusa 9. Austevoll 2. Stord Forsidebilde: Disse studentene fra Kunsthøgskolen i Bergen deltok på 29-møbelmessen i Stockholm, med egenutviklede prototyper. Foto: Kristine Støversten.

3 Business Region bergen Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av bergensregionen. Vår visjon er å skape den dynamiske vekstregionen, preget av mangfold, samhandling, livskraft og opplevelse. Vi har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og energi, maritim sektor, marin virksomhet, reiseliv og opplevelse, samt samhandling med viktige forskningsog utdanningsklynger. Langøy kystkultursenter ligger nydelig til på vestsiden av Sotra. I dag er dette et opplevelsessenter som viser det tradisjonelle næringsgrunnlaget for bosetning langs kysten. Fiske, sjøbruk og jordbruk var det viktige næringsgrunnlaget med handel, post og telefoni som attåtnæring. Foto: Fjell kommune Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa kommune Os kommune Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Regionrådet Nordhordland IKS Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune Business Region Bergen AS (BRB) ble etablert i oktober 27 av i alt kommuner samt Hordaland fylkeskommune og det regionale tiltakskontoret Regionrådet Nordhordland IKS, som representerer ni enkeltkommuner. Nettverksorganisasjoner Bergen Media By Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG-energi Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen Nettverksorganisasjonene er policyorgan for kommunene og fylket, og er nyttige ressurser for Business Region Bergen (BRB). BRB har god nytte av samarbeidet med nettverksorganisasjonene og den kompetansen som ligger i nettverket. Nettverkene er etablert innenfor næringer som sammen faller med de store og viktige næringene for vår region, de er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Nettverksorganisasjonene har oppgaver som spenner fra markedsføring og profilering til lobbyarbeid, være rådgivere innenfor sine fagfelt og drive kompetanseutvikling innen sine respektive næringer. Business Region Bergen

4 Den dynamiske vekstregionen Vi skal ha et særlig fokus på næringene innenfor energisektoren, den marine sektor, maritim virksomhet samt reiseliv og opplevelser. Business Region Bergen skal skape den dynamiske vekstregionen preget av mangfold, samhandling, livskraft og opplevelser. Det er en stor og spennende jobb vi er i gang med. For å ruste oss til oppgaven har vi brukt 28 til å jobbe med mål og strategi for selskapet. Hele tiden med det for øyet å nå det overordnede målet nemlig å skape flere kompetansearbeidsplasser i regionen. Administrasjonen i Business Region Bergen (BRB) kom først på plass utover høsten 28. Vi er nå innstallert i lekre kontorlokaler i Strandgaten i Bergen. Ved utgangen av 28 var vi fem fast ansatte samt to medarbeidere som er ansatt i Bergen kommune og som driver Etablerersenteret i BRB. Mål- og strategiplan Den første viktige oppgaven vi måtte ta fatt på, var arbeidet med å utvikle den aller første Mål- og strategi planen for BRB. Denne ble presentert og godkjent på selskapets Eiermøte på Solstrand Hotel & Bad allerede 3. desember 28. Eiermøtet sluttet seg til at selskapets visjon skal være å skape den dynamiske vekstregionen preget av mangfold, samhandling, livskraft og opplevelser. Vår overordnede målsetting er at bergensregionen innen 22 skal være ledende innen kunnskapsbasert bærekraftig næringsutvikling. Samarbeide og koordinere BRB er etablert på ideen om at samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser gir bedre resultater innenfor nær sagt alle samfunnssektorer enn det enkelt kommuner vil klare alene. Hensikten er å skape en utvikling i regionen som gir enda bedre grobunn for etablering av ny næringsvirksomhet, og der eksisterende virksomheter kan vokse og utvikle seg innenfor gode og stabile rammebetingelser. Vi skal ha et særlig fokus på næringene innenfor energi sektoren, den marine sektor, maritim virksomhet samt reiseliv og opplevelser. Men det er ikke nok at vi legger til rette for økt samhandling mellom våre eierkommuner. Skal vår langsiktige målsetting bli realisert, må vi få til økt samhandling mellom både offentlig sektor, FoUmiljøene i regionen og den delen av næringslivet som vi har definert som våre viktigste og mest konkurransedyktige klynger. En sterkere satsing på slikt samarbeid vil over tid bidra til økt verdiskaping og fortsatt positiv samfunns- og næringsutvikling i vår region. I løpet av 28 og ut i 29 har jeg hatt gleden av å presentere BRB i mange av kommunestyrene. Engasje mentet og viljen til samarbeid og utvikling i regionen, er ett av de inntrykkene jeg sitter igjen med etter disse besøkene. Den dynamiske vekstregionen

5 Vi ser også frem til å ta videre det store arbeidet med Strategisk næringsplan for bergensregionen. Det er i denne prosessen vi kan peke ut hvor vi vil med regionen i fremtiden, hvilke næringer vi skal satse på, og hva som er de store overordnede målene for denne regionen som har så mange muligheter og et så rikt og mangfoldig næringsliv. Næringsarealanalysen er et meget godt verktøy for å ha oversikt over hvilke ledige arealer næringslivet har til rådighet, hvilke behov bedrifter i regionen har, og hvilke etableringspreferanser næringslivet har. Business Region Bergen går et spennende år i møte, og vi ser frem til å gripe fatt i alle de utfordringene 29 byr på. Administrerende direktør i Business Region Bergen, Asbjørn Algrøy. Merkevare og overordnede planer For å kunne være den samlende kraften i regionen, er vi i gang med nødvendige og sentrale prosjekter som ble satt i gang i 28, og som vil prege mye av arbeidet også i 29. Det er: Merkevareprosjektet Strategisk næringsplan for bergensregionen Næringsarealanalysen Asbjørn Algrøy Administrerende direktør Disse prosjektene er overordnede og vil generere gode og nødvendige prosesser som hele regionen vil ha utbytte av for fremtiden. Merkevareprosjektet skal danne grunnlag for all videre markedsførings- og profileringsarbeid i BRB. Prosjektet vil være retningsgivende for hvilken posisjon regionen skal ta i et nasjonalt og internasjonalt marked, og vi gleder oss til å jobbe videre med å synliggjøre de unike og spesielle sidene ved den mangfoldige regionen vi arbeider for. Den dynamiske vekstregionen

6 styrets beretning BRBs styre. Foran Astrid Johanne Bårdgard (t.v.). adm direktør i BRB Asbjørn Algrøy og Marit Solberg. Bak fra venstre: Per Ivar Gjærum, Børrea Schau-Larsen, Herman Friele, Marvid Dale, Magnus Stangeland og Geir Nordahl-Pedersen. Foto: Oddmund Lunde Business Region Bergen AS (BRB) driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markeds føring av bergensregionen. Selskapet skal ha et aktivt forhold til regionens nettverks organisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. BRB har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og energi, maritim sektor, marin virksomhet samt reiseliv og opplevelse. Samhandling med forsknings- og utdanningsklynger er også et prioritert område. Selskapet har kontor i Bergen. BRBs eiere er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Styret har i 28 hatt hovedfokus på å rekruttere selskapets ledelse og organisasjon for øvrig. Asbjørn Algrøy ble med virkning fra. oktober ansatt som selskapets første administrerende direktør. Den øvrige organisasjonen består av kommunikasjonssjef Tone Hartvedt, markedssjef Tobby Sander Tomassen, nærings politisk leder Vidar Totland og administrasjons koordinator Mona Fevang. I tillegg er Gry Sæterdal og Sidsel Humberset knyttet til selskapets virksomhet gjennom en avtale med Bergen kommune. Disse to medarbeiderne driver Etablerersenteret i BRB. Ved utgangen av 28 hadde dermed selskapet fem fast ansatte tre kvinner og to menn. Styret består av åtte personer, herav tre kvinner. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen, og sykefraværet var minimalt i 28. Årsresultat BRB hadde i 28 en omsetning på kroner, mot kroner i 27, som var etableringsåret. Driftsresultatet ble på kroner, mot kroner i 27. Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kroner, mot kroner i 27. Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til annen egenkapital kroner. Likviditeten i selskapet har gjennom året vært tilfreds stillende som følge av likviditetstilførsel fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjennom året. Miljø Business Region Bergen AS representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensning som strider mot gjeldende forskrifter eller lover. Foretakets utsikter videre framover Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlag er til stede. Første skikkelige driftsår I 28 kom BRB skikkelig i gang med arbeidet, og styret hadde først og fremst fokus på å ansette de fem første medarbeiderne i administrasjonen. De fleste var på plass. oktober. En annen viktig oppgave var å finne egnet lokale for BRB. Valget falt på Strandgaten 6, STYRETS BERETNING

7 femte etasje. Lokalene ble pusset opp og tatt i bruk. HOG-energi, Regionrådet bergensregionen, Intsok og Design Region Bergen er samlokalisert med BRB. Bergen kommunes etablerertjeneste med to medarbeidere er en del av BRB. Etablerersenteret er i gang med å utvide sitt nedslagsfelt og yte etablerertjenester til flere av BRBs eierkommuner. De to medarbeiderne er ansatt i Bergen kommune. Markedsføring og profilering En viktig oppgave for BRB er å markedsføre og profilere bergensregionen. BRB tok en aktiv rolle i Hordalands deltakelse på ONS i Stavanger 28. I tillegg har BRB profilert seg og regionen i ulike publikasjoner nasjonalt og internasjonalt. Fokus på strategi Styret og administrasjonen har utarbeidet en strategisk plan for Business Region Bergen. Denne ble presentert på eiermøtet 3. desember. Noen av de områdene BRB skal arbeide med er felles næringsarealplan for bergensregionen, felles Strategisk næringsplan for alle kommunene i BRB samt profilering og markedsføring. Business Region Bergen har tatt på seg ansvaret med å få i stand entreprenørskapskonferansen Grow 9, en konferanse Bergen kommune tidligere har vært vertskap for. BRB er også engasjert i MareLife og Ny energi, som begge er delprosjekter i Storbyprosjektet Innovasjon 2. BRB har også vært med på en delfinansiering av et utredningsprosjekt om mulige ringvirkninger av en fergefri kyststamveg, Hordfast-prosjektet. Forskning og utvikling Business Region Bergen skal være en pådriver til forsknings- og utviklingsprosjekt. Et viktig tema i den strategiske planen for selskapet er å være en pådriver for at næringsliv sammen med regionens forskningsmiljø samhandler og finner frem til prosjekter det kan arbeides videre med. BRB hadde på tampen av 28 et innledende møte med de fleste rektorer og direktører ved universitet, høgskoler og forskningsmiljøer i regionen. Sentrale prosjekter i 29 Business Region Bergen satte i gang flere større prosjekter i 28 som vil ta mye tid og oppmerksomhet i 29. Samlet plan for næringsarealer i regionen er ett slikt prosjekt. Arbeidet med statusrapport er igangsatt, og skal være ferdig utarbeidet i løpet av første halvår 29. Et annet større prosjekt er Strategisk næringsplan for regionen. Dette arbeidet settes i gang i løpet av våren, og målet er at planen skal legges frem til behandling i de respektive kommunestyrene i løpet av våren 2. Profilering og merkevarebygging er nok et stort og tidkrevende arbeid som er igangsatt. Målet er at administrasjonen i BRB skal ha hentet inn nok grunnlags materiell i løpet av første halvår 29 til å kunne begynne arbeidet med å få frem konkrete markedsførings- og profileringsprosjekter mot slutten av året. Bergen 3. desember 28 / 4. mai 29. Herman Friele Per Ivar Gjærum Astrid Johanne Bårdgaard Børrea Schau-Larsen Marvid Dale Marit Solberg Magnus Stangeland Geir Nordahl-Pedersen Asbjørn Algrøy (adm. direktør) STYRETS BERETNING

8 RESULTATREGNSKAP Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter ,7 3 Lønnskostnader m.m. Avskrivninger på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER 5 Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer RESULTATREGNSKAP

9 balanse pr. 3. desember Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Balanse pr. 3. desember

10 Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 4,5 Aksjekapital ( aksjer à kr ) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 5 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen 3. desember 28 / 4. mai 29. Herman Friele Per Ivar Gjærum Astrid Johanne Bårdgaard Børrea Schau-Larsen Marvid Dale Marit Solberg Magnus Stangeland Geir Nordahl-Pedersen Asbjørn Algrøy (adm. direktør) balanse pr. 3. desember

11 Noter TIL REGNSKAP 28 Note Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskap sprinsippene beskrives nedenfor. Prinsipper for inntektsføring Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kunde fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatter Brev vedrørende fritak for beskatning på grunn av selskapets formål og offentlig eierskap er sendt til skatteetaten. Det er lagt til grunn at selskapet er fritatt for skatteplikt. NOTER TIL REGNSKAP 28

12 Note Driftsinntekter Selskapets inntekter er fordelt som følger: Salgsinntekter Driftstilskudd fra aksjonærer Prosjektrelaterte tilskudd fra aksjonærer Sum driftsinntekter Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Selskapets inntekter er fordelt som følger: Lønnskostnad Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall ansatte ved regnskapsårets utgang 5 Ytelser til ledende personer Lønn Avsatt styrehonorar 28 Andre godtgjørelser Daglig leder Styret 475, Avsatt styrehonorar for 27 kr. er utbetalt i 28. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i selskapet. Kostnader til revisor Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 28 kr 5. ekskl. mva. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr.9 ekskl. mva. NOTER TIL REGNSKAP 28

13 Note 3 Varige driftsmidler Alarm-anlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Sum Anskaffelseskost pr... Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Akkumulerte av- og nedskrivninger pr... Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for ordinære avskrivninger % % 2% 33% Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer.... Sum... Eierstruktur Aksjonærer i selskapet pr var: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Fjell kommune Os kommune Regionrådet Nordhordland IKS Stord kommune Austevoll kommune Fusa kommune Samnanger kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Sum Ordinære aksjer Eierandel 35. % 35. % 3.6 % 3.6 % 3.6 % 3.6 % 3.6 % 2. % 2. % 2. % 2. % 2. % 2. %. % NOTER TIL REGNSKAP 28

14 Note 5 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital pr Note 6 Bankinnskudd I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr Note 7 Pensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med /7 av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. Kostnadsføring innarbeides fra regnskapsåret 29. NOTER TIL REGNSKAP 28

15 Revisjonsberetningen REVISJONSBERETNINGEN

16 Business region bergen BRB-organisasjonen I løpet av høsten 28 kom Business Region Bergen-organisasjonen på plass i fine, nyoppussede lokaler i Svaneapotek-bygget i Bergen sentrum. De ansatt reflekterer de oppgavene Business Region Bergen skal løse, med fokus på profilering og markedsføring, næringspolitisk arbeid og etablererveiledning, en tjeneste som BRB har huset for Bergen kommune. Statistikk Kommune Innbyggere..29 Prosent av befolkningen med høyere utdanning Antall arbeidsplasser i kommunen (27) Arbeidsplassdekning i prosent Største næring etter antall arbeidsplasser (27) Antall bedrifter i kommunen (28) Antall bedrifter med over 5 ansatte over 25 Stord Industri Austevoll * Fusa Industri Samnanger ** Os * Bergen * ** Askøy ** Sund ** Fjell * Øygarden ** Vaksdal ** Modalen ** Osterøy Industri Meland Industri Radøy ** Lindås * Austrheim ** Fedje * 5 25 Masfjorden ** * Hotell, restaurant, handel, transport ** Annen tjenesteyting BUSINESS REGION BERGEN

17 Vi jobber i Business Region Bergen. Her er BRB-gjengen samlet. Fra venstre administrasjonskoordinator Mona Fevang, rådgiver Sidsel Humberset, markedssjef Tobby Sander Tomassen, kommunikasjonssjef Tone Hartvedt, adm. direktør Asbjørn Algrøy, rådgiver Gry Sæterdal og næringspolitisk leder Vidar Totland. Foto: Oddmund Lunde En mangfoldig region Næringslivet i bergensregionen har en unik sammensetning av kompetanse, innovasjon, kreativitet, markedskunnskap og driftserfaring innen sentrale næringer som er viktige for hele landet: olje, gass og energinæringen, fisk og havbruk samt reiseliv, opplevelse og kreative næringer. Byen er navet med kultur, utdanningsinstitusjoner og bylivet som server næringslivet og menneskene i regionen. Business Region Bergen Følgende har etablert Business Region Bergen AS (BRB): Kommunene Bergen, Askøy, Øygarden, Fjell, Sund, Austevoll, Stord, Os, Samnanger, Fusa og Vaksdal, Regionrådet for Nordhordland IKS og Hordaland fylkeskommune. Foto: Bergen Base Camp. Etablerersenteret Etablerersenteret ble operativt i Strandgaten 4. august 28. Etablerersenteret har prioritert driftsoppgavene og har gjennomført to Grunnkurs i etablering av egen bedrift, med til sammen 33 deltakere. Senteret har avviklet et kurs i økonomiforståelse (Økonomiillustrator) med 4 deltakere. Senteret har fulgt et Mentorprogram i regi av Innovasjon Norge som avsluttes. juni 29. Kartlegging av hvem som tilbyr hva innen medlemskommunene for gründere og bedrifter har vært en viktig oppgave for Etablerersenteret i 28. Dette arbeidet er grunnlaget for utviklingsoppgaver i 29. BUSNIESS REGION BERGEN

18 Bilde til venstre: Framo Engineering er ett av bergensregionens største leverandørselskap til oljeindustrien. Foto: Framo Engineering Bildet i midten: Grieg Gruppen er et ledende rederi i Bergen med moderne kontorer vis-à-vis Bryggen. MARIN NÆRING Ledende fiskeriregion En lang kyst med vide havgrunner og mange fjorder gir oss gode forutsetninger for å høste rikelig fra havet. Norge er en av verdens ledende fiskerinasjoner, og bergensregionen har noen av landets største fiskerimiljø. Regionen har et verdensledende forskningsmiljø innen marinbiologi og oseanografi, forvaltning av marine ressurser og klimaforskning. Fisk er også en viktig eksportvare. Størsteparten av eksporten går til Danmark, Russland, Frankrike og Japan. En viktig utfordring har vært og er å forvalte fiskebestandene til det beste for natur og mennesker. Havbruk en viktig næring Bergensregionen er en av Norges sterkeste innenfor oppdrett av laks og ørret. Etter hvert er andre oppdretts arter testet ut, og i dag drives det også oppdrett av torsk, kveite, blåskjell og kamskjell. Regionen er sentral i utviklingen av nye marine arter som kan gi grunnlag for økt næringsvirksomhet. Bergen marine forskningsklynge Det sterke marine forskningsmiljøet i bergensregionen har en faglig bredde og kvalitet som gjør det til et av de store kraftsentrene innen marin forskning og forskerutdanning i Europa. ENERGIREGIONEN Mangfoldig energimiljø Bergensregionen er en ledende verdiskapingsregion innen olje- og gassproduksjonen, med et bredt sammensatt leverandørmiljø, flere forsyningsbaser og en oppblomstring av gode utviklingsmiljø for ny energi. Klynge av leverandører Rundt energiklyngen har det vokst frem et bredt miljø av leverandørbedrifter som server olje- og gassektoren, som også er viktige bidragsytere for å gjøre Norge til den olje- og gassnasjonen landet er i dag. Dette miljøet er i stadig utvikling og satser for fremtiden. Regionen har et bredt miljø innen forskning og utvikling, produksjon samt drift og vedlikehold innen denne viktige sektoren. Det betyr at regionen har et FoU-miljø og en leverandørindustri med kompetanse i verdenstoppen. Ny energi Vannkraftproduksjonen i regionen er også stor, og flere selskap er engasjert i utviklingen av fornybar energi som bioenergi og vindkraft. Subsea i verdensklasse Bergensregionen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi. En vesentlig del av de 3 undervannsbrønnene som blir operert internasjonalt, drives av fagmiljøene i bergensområdet. BUSINESS REGION BERGEN

19 Bilde til høyre: Bergen Turlag har mange tilbud til unge og gamle i bergensregionen. Her fra kajakkopplæring. Foto: Bergen Turlag. MARITIM NÆRIN Komplett maritim klynge Bergensregionen har et av de største maritime miljøene i landet med en sterk og komplett næringsklynge som består av rederi, verft, utstyrs- og tjenesteleverandører. Regionen er kjent for sitt internasjonale shippingmiljø og som et senter for maritim industri. Regionen har og sterke fagmiljø innen bransjer som er relatert til maritim virksomhet hvor det gjennom mange år er bygget opp bred kompetanse innen seismikk, havforskning, havbruk, shipping, sjøforsvar og fiskeutstyr. Samlet har regionen en av de sterkeste og mest komplette klynger i verden. Utdannings- og forskningsmiljøene er med å støtte opp under næringsutviklingen. Store miljøer Transport av kjemikalier og supplybåter er eksempler på store og ledende miljø i regionen. Et av Europas største verft har hovedkontoret sitt sentralt i Bergen, det gjør og flere verdensledende leverandørbedrifter innen skipsindustri samt sjøforsikring og finansiering. Maritim næring jobber tett sammen med olje- og gassektoren. Norge har verdens nest største flåte innen offshore, flere av rederiene er lokalisert i bergensregionen. Sjøforsvaret Sjøforsvaret har hovedkvarter i Bergen og er en viktig del av det maritime Norge. Sjøforsvaret og den sivile maritime næringen jobber godt sammen innen flere områder. REISELIV OG KREATIVE NÆRINGER Opplevelser i kø Antall tilreisende som besøker bergensregionen har økt betraktelig de siste årene. Reiseliv er en stor og viktig næring for området, og regionen tiltrekker seg mange utenlandske turister og kongressdeltakere. Flest gjester kommer fra Storbritannia, Tyskland, USA og Japan. Fjord, fjell, kyst, hav, by og bygd skaper unike naturopplevelser. Bergensregionen er inngangen til de norske fjordene som er verdenskjente turistattraksjoner, og står på UNESCOs verdensarvliste. Regionen er et ideelt utgangspunkt for opplevelser i fjordriket. Kreative næringer Film- og mediebransjen har vokst betraktelig de senere årene. Det arbeides nå med å styrke kompetanse, innovasjon og samarbeid mellom mediebedriftene og FoU-miljøet. I regionen er det etablert sterke designmiljø, og det arbeides aktivt med å løfte design inn som en naturlig del av næringsutviklingen innen flere næringsområder. Gjennom Bergen Kunsthøgskole utdannes det årlig designere som har hevdet seg nasjonalt og internasjonalt. Rikt og variert kulturliv Teatre og spel, ballett og ny musikk, festivaler og folkedans, rock og museer, filmfestival og festival for moderne musikk. Bergensregionen har et meget aktivt og rikt kulturliv innen de aller fleste sjangre. Bergen var kulturby i 2, og hadde en oppblomstring i kulturaktiviteten som siden er holdt på et høyt og meget godt nivå. Festspillene i Bergen er et eksempel på en stor internasjonal kultursatsing i regionen. BUSIENSS REGION BERGEN

20 BUSINESS REGION BERGEN Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av bergensregionen. Vi har særlig fokus på disse næringene: Olje, gass og energi Maritim sektor Marin virksomhet Reiseliv, opplevelse, kultur Samhandling med forsknings- og utdanningsklynger Kontaktinformasjon: Telefon: E-post: Adresse: Strandgaten 6, NO-53 Bergen MILJØMERKET 24 Trykksak 699 Design: Maritime Colours / Trykkeri: Molvik Grafisk

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer