BUSINESS REGION BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSINESS REGION BERGEN"

Transkript

1 BUSINESS REGION BERGEN

2 Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen 6 Business Region Bergen - BRB-organisasjonen - Statistikk - En mangfoldig region - Etablerersenteret - Ledende fiskeriregion - Mangfoldig energimiljø - Komplett maritim klynge - Opplevelser i kø BUSINESS REGION BERGEN. Gulen 2. Masfjorden 3. Modalen 4. Fedje 5. Austerheim 6. Radøy 7. Lindås 8. Øygarden 9. Meland. Askøy Kontaktinformasjon: Telefon: E-post: Adresse: Strandgaten 6, NO-53 Bergen Osterøy 2. Vaksdal 3. Fjell 4. Bergen 5. Samnanger 6. Sund 7. Os 8. Fusa 9. Austevoll 2. Stord Forsidebilde: Disse studentene fra Kunsthøgskolen i Bergen deltok på 29-møbelmessen i Stockholm, med egenutviklede prototyper. Foto: Kristine Støversten.

3 Business Region bergen Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av bergensregionen. Vår visjon er å skape den dynamiske vekstregionen, preget av mangfold, samhandling, livskraft og opplevelse. Vi har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og energi, maritim sektor, marin virksomhet, reiseliv og opplevelse, samt samhandling med viktige forskningsog utdanningsklynger. Langøy kystkultursenter ligger nydelig til på vestsiden av Sotra. I dag er dette et opplevelsessenter som viser det tradisjonelle næringsgrunnlaget for bosetning langs kysten. Fiske, sjøbruk og jordbruk var det viktige næringsgrunnlaget med handel, post og telefoni som attåtnæring. Foto: Fjell kommune Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa kommune Os kommune Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Regionrådet Nordhordland IKS Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune Business Region Bergen AS (BRB) ble etablert i oktober 27 av i alt kommuner samt Hordaland fylkeskommune og det regionale tiltakskontoret Regionrådet Nordhordland IKS, som representerer ni enkeltkommuner. Nettverksorganisasjoner Bergen Media By Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG-energi Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen Nettverksorganisasjonene er policyorgan for kommunene og fylket, og er nyttige ressurser for Business Region Bergen (BRB). BRB har god nytte av samarbeidet med nettverksorganisasjonene og den kompetansen som ligger i nettverket. Nettverkene er etablert innenfor næringer som sammen faller med de store og viktige næringene for vår region, de er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Nettverksorganisasjonene har oppgaver som spenner fra markedsføring og profilering til lobbyarbeid, være rådgivere innenfor sine fagfelt og drive kompetanseutvikling innen sine respektive næringer. Business Region Bergen

4 Den dynamiske vekstregionen Vi skal ha et særlig fokus på næringene innenfor energisektoren, den marine sektor, maritim virksomhet samt reiseliv og opplevelser. Business Region Bergen skal skape den dynamiske vekstregionen preget av mangfold, samhandling, livskraft og opplevelser. Det er en stor og spennende jobb vi er i gang med. For å ruste oss til oppgaven har vi brukt 28 til å jobbe med mål og strategi for selskapet. Hele tiden med det for øyet å nå det overordnede målet nemlig å skape flere kompetansearbeidsplasser i regionen. Administrasjonen i Business Region Bergen (BRB) kom først på plass utover høsten 28. Vi er nå innstallert i lekre kontorlokaler i Strandgaten i Bergen. Ved utgangen av 28 var vi fem fast ansatte samt to medarbeidere som er ansatt i Bergen kommune og som driver Etablerersenteret i BRB. Mål- og strategiplan Den første viktige oppgaven vi måtte ta fatt på, var arbeidet med å utvikle den aller første Mål- og strategi planen for BRB. Denne ble presentert og godkjent på selskapets Eiermøte på Solstrand Hotel & Bad allerede 3. desember 28. Eiermøtet sluttet seg til at selskapets visjon skal være å skape den dynamiske vekstregionen preget av mangfold, samhandling, livskraft og opplevelser. Vår overordnede målsetting er at bergensregionen innen 22 skal være ledende innen kunnskapsbasert bærekraftig næringsutvikling. Samarbeide og koordinere BRB er etablert på ideen om at samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser gir bedre resultater innenfor nær sagt alle samfunnssektorer enn det enkelt kommuner vil klare alene. Hensikten er å skape en utvikling i regionen som gir enda bedre grobunn for etablering av ny næringsvirksomhet, og der eksisterende virksomheter kan vokse og utvikle seg innenfor gode og stabile rammebetingelser. Vi skal ha et særlig fokus på næringene innenfor energi sektoren, den marine sektor, maritim virksomhet samt reiseliv og opplevelser. Men det er ikke nok at vi legger til rette for økt samhandling mellom våre eierkommuner. Skal vår langsiktige målsetting bli realisert, må vi få til økt samhandling mellom både offentlig sektor, FoUmiljøene i regionen og den delen av næringslivet som vi har definert som våre viktigste og mest konkurransedyktige klynger. En sterkere satsing på slikt samarbeid vil over tid bidra til økt verdiskaping og fortsatt positiv samfunns- og næringsutvikling i vår region. I løpet av 28 og ut i 29 har jeg hatt gleden av å presentere BRB i mange av kommunestyrene. Engasje mentet og viljen til samarbeid og utvikling i regionen, er ett av de inntrykkene jeg sitter igjen med etter disse besøkene. Den dynamiske vekstregionen

5 Vi ser også frem til å ta videre det store arbeidet med Strategisk næringsplan for bergensregionen. Det er i denne prosessen vi kan peke ut hvor vi vil med regionen i fremtiden, hvilke næringer vi skal satse på, og hva som er de store overordnede målene for denne regionen som har så mange muligheter og et så rikt og mangfoldig næringsliv. Næringsarealanalysen er et meget godt verktøy for å ha oversikt over hvilke ledige arealer næringslivet har til rådighet, hvilke behov bedrifter i regionen har, og hvilke etableringspreferanser næringslivet har. Business Region Bergen går et spennende år i møte, og vi ser frem til å gripe fatt i alle de utfordringene 29 byr på. Administrerende direktør i Business Region Bergen, Asbjørn Algrøy. Merkevare og overordnede planer For å kunne være den samlende kraften i regionen, er vi i gang med nødvendige og sentrale prosjekter som ble satt i gang i 28, og som vil prege mye av arbeidet også i 29. Det er: Merkevareprosjektet Strategisk næringsplan for bergensregionen Næringsarealanalysen Asbjørn Algrøy Administrerende direktør Disse prosjektene er overordnede og vil generere gode og nødvendige prosesser som hele regionen vil ha utbytte av for fremtiden. Merkevareprosjektet skal danne grunnlag for all videre markedsførings- og profileringsarbeid i BRB. Prosjektet vil være retningsgivende for hvilken posisjon regionen skal ta i et nasjonalt og internasjonalt marked, og vi gleder oss til å jobbe videre med å synliggjøre de unike og spesielle sidene ved den mangfoldige regionen vi arbeider for. Den dynamiske vekstregionen

6 styrets beretning BRBs styre. Foran Astrid Johanne Bårdgard (t.v.). adm direktør i BRB Asbjørn Algrøy og Marit Solberg. Bak fra venstre: Per Ivar Gjærum, Børrea Schau-Larsen, Herman Friele, Marvid Dale, Magnus Stangeland og Geir Nordahl-Pedersen. Foto: Oddmund Lunde Business Region Bergen AS (BRB) driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markeds føring av bergensregionen. Selskapet skal ha et aktivt forhold til regionens nettverks organisasjoner innen utvalgte næringssegmenter. BRB har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og energi, maritim sektor, marin virksomhet samt reiseliv og opplevelse. Samhandling med forsknings- og utdanningsklynger er også et prioritert område. Selskapet har kontor i Bergen. BRBs eiere er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Styret har i 28 hatt hovedfokus på å rekruttere selskapets ledelse og organisasjon for øvrig. Asbjørn Algrøy ble med virkning fra. oktober ansatt som selskapets første administrerende direktør. Den øvrige organisasjonen består av kommunikasjonssjef Tone Hartvedt, markedssjef Tobby Sander Tomassen, nærings politisk leder Vidar Totland og administrasjons koordinator Mona Fevang. I tillegg er Gry Sæterdal og Sidsel Humberset knyttet til selskapets virksomhet gjennom en avtale med Bergen kommune. Disse to medarbeiderne driver Etablerersenteret i BRB. Ved utgangen av 28 hadde dermed selskapet fem fast ansatte tre kvinner og to menn. Styret består av åtte personer, herav tre kvinner. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen, og sykefraværet var minimalt i 28. Årsresultat BRB hadde i 28 en omsetning på kroner, mot kroner i 27, som var etableringsåret. Driftsresultatet ble på kroner, mot kroner i 27. Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kroner, mot kroner i 27. Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til annen egenkapital kroner. Likviditeten i selskapet har gjennom året vært tilfreds stillende som følge av likviditetstilførsel fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gjennom året. Miljø Business Region Bergen AS representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensning som strider mot gjeldende forskrifter eller lover. Foretakets utsikter videre framover Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlag er til stede. Første skikkelige driftsår I 28 kom BRB skikkelig i gang med arbeidet, og styret hadde først og fremst fokus på å ansette de fem første medarbeiderne i administrasjonen. De fleste var på plass. oktober. En annen viktig oppgave var å finne egnet lokale for BRB. Valget falt på Strandgaten 6, STYRETS BERETNING

7 femte etasje. Lokalene ble pusset opp og tatt i bruk. HOG-energi, Regionrådet bergensregionen, Intsok og Design Region Bergen er samlokalisert med BRB. Bergen kommunes etablerertjeneste med to medarbeidere er en del av BRB. Etablerersenteret er i gang med å utvide sitt nedslagsfelt og yte etablerertjenester til flere av BRBs eierkommuner. De to medarbeiderne er ansatt i Bergen kommune. Markedsføring og profilering En viktig oppgave for BRB er å markedsføre og profilere bergensregionen. BRB tok en aktiv rolle i Hordalands deltakelse på ONS i Stavanger 28. I tillegg har BRB profilert seg og regionen i ulike publikasjoner nasjonalt og internasjonalt. Fokus på strategi Styret og administrasjonen har utarbeidet en strategisk plan for Business Region Bergen. Denne ble presentert på eiermøtet 3. desember. Noen av de områdene BRB skal arbeide med er felles næringsarealplan for bergensregionen, felles Strategisk næringsplan for alle kommunene i BRB samt profilering og markedsføring. Business Region Bergen har tatt på seg ansvaret med å få i stand entreprenørskapskonferansen Grow 9, en konferanse Bergen kommune tidligere har vært vertskap for. BRB er også engasjert i MareLife og Ny energi, som begge er delprosjekter i Storbyprosjektet Innovasjon 2. BRB har også vært med på en delfinansiering av et utredningsprosjekt om mulige ringvirkninger av en fergefri kyststamveg, Hordfast-prosjektet. Forskning og utvikling Business Region Bergen skal være en pådriver til forsknings- og utviklingsprosjekt. Et viktig tema i den strategiske planen for selskapet er å være en pådriver for at næringsliv sammen med regionens forskningsmiljø samhandler og finner frem til prosjekter det kan arbeides videre med. BRB hadde på tampen av 28 et innledende møte med de fleste rektorer og direktører ved universitet, høgskoler og forskningsmiljøer i regionen. Sentrale prosjekter i 29 Business Region Bergen satte i gang flere større prosjekter i 28 som vil ta mye tid og oppmerksomhet i 29. Samlet plan for næringsarealer i regionen er ett slikt prosjekt. Arbeidet med statusrapport er igangsatt, og skal være ferdig utarbeidet i løpet av første halvår 29. Et annet større prosjekt er Strategisk næringsplan for regionen. Dette arbeidet settes i gang i løpet av våren, og målet er at planen skal legges frem til behandling i de respektive kommunestyrene i løpet av våren 2. Profilering og merkevarebygging er nok et stort og tidkrevende arbeid som er igangsatt. Målet er at administrasjonen i BRB skal ha hentet inn nok grunnlags materiell i løpet av første halvår 29 til å kunne begynne arbeidet med å få frem konkrete markedsførings- og profileringsprosjekter mot slutten av året. Bergen 3. desember 28 / 4. mai 29. Herman Friele Per Ivar Gjærum Astrid Johanne Bårdgaard Børrea Schau-Larsen Marvid Dale Marit Solberg Magnus Stangeland Geir Nordahl-Pedersen Asbjørn Algrøy (adm. direktør) STYRETS BERETNING

8 RESULTATREGNSKAP Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter ,7 3 Lønnskostnader m.m. Avskrivninger på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat OVERFØRINGER 5 Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer RESULTATREGNSKAP

9 balanse pr. 3. desember Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 3 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Balanse pr. 3. desember

10 Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 4,5 Aksjekapital ( aksjer à kr ) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 5 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen 3. desember 28 / 4. mai 29. Herman Friele Per Ivar Gjærum Astrid Johanne Bårdgaard Børrea Schau-Larsen Marvid Dale Marit Solberg Magnus Stangeland Geir Nordahl-Pedersen Asbjørn Algrøy (adm. direktør) balanse pr. 3. desember

11 Noter TIL REGNSKAP 28 Note Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskap sprinsippene beskrives nedenfor. Prinsipper for inntektsføring Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kunde fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatter Brev vedrørende fritak for beskatning på grunn av selskapets formål og offentlig eierskap er sendt til skatteetaten. Det er lagt til grunn at selskapet er fritatt for skatteplikt. NOTER TIL REGNSKAP 28

12 Note Driftsinntekter Selskapets inntekter er fordelt som følger: Salgsinntekter Driftstilskudd fra aksjonærer Prosjektrelaterte tilskudd fra aksjonærer Sum driftsinntekter Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Selskapets inntekter er fordelt som følger: Lønnskostnad Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall ansatte ved regnskapsårets utgang 5 Ytelser til ledende personer Lønn Avsatt styrehonorar 28 Andre godtgjørelser Daglig leder Styret 475, Avsatt styrehonorar for 27 kr. er utbetalt i 28. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i selskapet. Kostnader til revisor Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 28 kr 5. ekskl. mva. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr.9 ekskl. mva. NOTER TIL REGNSKAP 28

13 Note 3 Varige driftsmidler Alarm-anlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Sum Anskaffelseskost pr... Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Akkumulerte av- og nedskrivninger pr... Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for ordinære avskrivninger % % 2% 33% Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer.... Sum... Eierstruktur Aksjonærer i selskapet pr var: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Fjell kommune Os kommune Regionrådet Nordhordland IKS Stord kommune Austevoll kommune Fusa kommune Samnanger kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Sum Ordinære aksjer Eierandel 35. % 35. % 3.6 % 3.6 % 3.6 % 3.6 % 3.6 % 2. % 2. % 2. % 2. % 2. % 2. %. % NOTER TIL REGNSKAP 28

14 Note 5 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital pr Note 6 Bankinnskudd I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr Note 7 Pensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med /7 av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. Kostnadsføring innarbeides fra regnskapsåret 29. NOTER TIL REGNSKAP 28

15 Revisjonsberetningen REVISJONSBERETNINGEN

16 Business region bergen BRB-organisasjonen I løpet av høsten 28 kom Business Region Bergen-organisasjonen på plass i fine, nyoppussede lokaler i Svaneapotek-bygget i Bergen sentrum. De ansatt reflekterer de oppgavene Business Region Bergen skal løse, med fokus på profilering og markedsføring, næringspolitisk arbeid og etablererveiledning, en tjeneste som BRB har huset for Bergen kommune. Statistikk Kommune Innbyggere..29 Prosent av befolkningen med høyere utdanning Antall arbeidsplasser i kommunen (27) Arbeidsplassdekning i prosent Største næring etter antall arbeidsplasser (27) Antall bedrifter i kommunen (28) Antall bedrifter med over 5 ansatte over 25 Stord Industri Austevoll * Fusa Industri Samnanger ** Os * Bergen * ** Askøy ** Sund ** Fjell * Øygarden ** Vaksdal ** Modalen ** Osterøy Industri Meland Industri Radøy ** Lindås * Austrheim ** Fedje * 5 25 Masfjorden ** * Hotell, restaurant, handel, transport ** Annen tjenesteyting BUSINESS REGION BERGEN

17 Vi jobber i Business Region Bergen. Her er BRB-gjengen samlet. Fra venstre administrasjonskoordinator Mona Fevang, rådgiver Sidsel Humberset, markedssjef Tobby Sander Tomassen, kommunikasjonssjef Tone Hartvedt, adm. direktør Asbjørn Algrøy, rådgiver Gry Sæterdal og næringspolitisk leder Vidar Totland. Foto: Oddmund Lunde En mangfoldig region Næringslivet i bergensregionen har en unik sammensetning av kompetanse, innovasjon, kreativitet, markedskunnskap og driftserfaring innen sentrale næringer som er viktige for hele landet: olje, gass og energinæringen, fisk og havbruk samt reiseliv, opplevelse og kreative næringer. Byen er navet med kultur, utdanningsinstitusjoner og bylivet som server næringslivet og menneskene i regionen. Business Region Bergen Følgende har etablert Business Region Bergen AS (BRB): Kommunene Bergen, Askøy, Øygarden, Fjell, Sund, Austevoll, Stord, Os, Samnanger, Fusa og Vaksdal, Regionrådet for Nordhordland IKS og Hordaland fylkeskommune. Foto: Bergen Base Camp. Etablerersenteret Etablerersenteret ble operativt i Strandgaten 4. august 28. Etablerersenteret har prioritert driftsoppgavene og har gjennomført to Grunnkurs i etablering av egen bedrift, med til sammen 33 deltakere. Senteret har avviklet et kurs i økonomiforståelse (Økonomiillustrator) med 4 deltakere. Senteret har fulgt et Mentorprogram i regi av Innovasjon Norge som avsluttes. juni 29. Kartlegging av hvem som tilbyr hva innen medlemskommunene for gründere og bedrifter har vært en viktig oppgave for Etablerersenteret i 28. Dette arbeidet er grunnlaget for utviklingsoppgaver i 29. BUSNIESS REGION BERGEN

18 Bilde til venstre: Framo Engineering er ett av bergensregionens største leverandørselskap til oljeindustrien. Foto: Framo Engineering Bildet i midten: Grieg Gruppen er et ledende rederi i Bergen med moderne kontorer vis-à-vis Bryggen. MARIN NÆRING Ledende fiskeriregion En lang kyst med vide havgrunner og mange fjorder gir oss gode forutsetninger for å høste rikelig fra havet. Norge er en av verdens ledende fiskerinasjoner, og bergensregionen har noen av landets største fiskerimiljø. Regionen har et verdensledende forskningsmiljø innen marinbiologi og oseanografi, forvaltning av marine ressurser og klimaforskning. Fisk er også en viktig eksportvare. Størsteparten av eksporten går til Danmark, Russland, Frankrike og Japan. En viktig utfordring har vært og er å forvalte fiskebestandene til det beste for natur og mennesker. Havbruk en viktig næring Bergensregionen er en av Norges sterkeste innenfor oppdrett av laks og ørret. Etter hvert er andre oppdretts arter testet ut, og i dag drives det også oppdrett av torsk, kveite, blåskjell og kamskjell. Regionen er sentral i utviklingen av nye marine arter som kan gi grunnlag for økt næringsvirksomhet. Bergen marine forskningsklynge Det sterke marine forskningsmiljøet i bergensregionen har en faglig bredde og kvalitet som gjør det til et av de store kraftsentrene innen marin forskning og forskerutdanning i Europa. ENERGIREGIONEN Mangfoldig energimiljø Bergensregionen er en ledende verdiskapingsregion innen olje- og gassproduksjonen, med et bredt sammensatt leverandørmiljø, flere forsyningsbaser og en oppblomstring av gode utviklingsmiljø for ny energi. Klynge av leverandører Rundt energiklyngen har det vokst frem et bredt miljø av leverandørbedrifter som server olje- og gassektoren, som også er viktige bidragsytere for å gjøre Norge til den olje- og gassnasjonen landet er i dag. Dette miljøet er i stadig utvikling og satser for fremtiden. Regionen har et bredt miljø innen forskning og utvikling, produksjon samt drift og vedlikehold innen denne viktige sektoren. Det betyr at regionen har et FoU-miljø og en leverandørindustri med kompetanse i verdenstoppen. Ny energi Vannkraftproduksjonen i regionen er også stor, og flere selskap er engasjert i utviklingen av fornybar energi som bioenergi og vindkraft. Subsea i verdensklasse Bergensregionen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi. En vesentlig del av de 3 undervannsbrønnene som blir operert internasjonalt, drives av fagmiljøene i bergensområdet. BUSINESS REGION BERGEN

19 Bilde til høyre: Bergen Turlag har mange tilbud til unge og gamle i bergensregionen. Her fra kajakkopplæring. Foto: Bergen Turlag. MARITIM NÆRIN Komplett maritim klynge Bergensregionen har et av de største maritime miljøene i landet med en sterk og komplett næringsklynge som består av rederi, verft, utstyrs- og tjenesteleverandører. Regionen er kjent for sitt internasjonale shippingmiljø og som et senter for maritim industri. Regionen har og sterke fagmiljø innen bransjer som er relatert til maritim virksomhet hvor det gjennom mange år er bygget opp bred kompetanse innen seismikk, havforskning, havbruk, shipping, sjøforsvar og fiskeutstyr. Samlet har regionen en av de sterkeste og mest komplette klynger i verden. Utdannings- og forskningsmiljøene er med å støtte opp under næringsutviklingen. Store miljøer Transport av kjemikalier og supplybåter er eksempler på store og ledende miljø i regionen. Et av Europas største verft har hovedkontoret sitt sentralt i Bergen, det gjør og flere verdensledende leverandørbedrifter innen skipsindustri samt sjøforsikring og finansiering. Maritim næring jobber tett sammen med olje- og gassektoren. Norge har verdens nest største flåte innen offshore, flere av rederiene er lokalisert i bergensregionen. Sjøforsvaret Sjøforsvaret har hovedkvarter i Bergen og er en viktig del av det maritime Norge. Sjøforsvaret og den sivile maritime næringen jobber godt sammen innen flere områder. REISELIV OG KREATIVE NÆRINGER Opplevelser i kø Antall tilreisende som besøker bergensregionen har økt betraktelig de siste årene. Reiseliv er en stor og viktig næring for området, og regionen tiltrekker seg mange utenlandske turister og kongressdeltakere. Flest gjester kommer fra Storbritannia, Tyskland, USA og Japan. Fjord, fjell, kyst, hav, by og bygd skaper unike naturopplevelser. Bergensregionen er inngangen til de norske fjordene som er verdenskjente turistattraksjoner, og står på UNESCOs verdensarvliste. Regionen er et ideelt utgangspunkt for opplevelser i fjordriket. Kreative næringer Film- og mediebransjen har vokst betraktelig de senere årene. Det arbeides nå med å styrke kompetanse, innovasjon og samarbeid mellom mediebedriftene og FoU-miljøet. I regionen er det etablert sterke designmiljø, og det arbeides aktivt med å løfte design inn som en naturlig del av næringsutviklingen innen flere næringsområder. Gjennom Bergen Kunsthøgskole utdannes det årlig designere som har hevdet seg nasjonalt og internasjonalt. Rikt og variert kulturliv Teatre og spel, ballett og ny musikk, festivaler og folkedans, rock og museer, filmfestival og festival for moderne musikk. Bergensregionen har et meget aktivt og rikt kulturliv innen de aller fleste sjangre. Bergen var kulturby i 2, og hadde en oppblomstring i kulturaktiviteten som siden er holdt på et høyt og meget godt nivå. Festspillene i Bergen er et eksempel på en stor internasjonal kultursatsing i regionen. BUSIENSS REGION BERGEN

20 BUSINESS REGION BERGEN Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av bergensregionen. Vi har særlig fokus på disse næringene: Olje, gass og energi Maritim sektor Marin virksomhet Reiseliv, opplevelse, kultur Samhandling med forsknings- og utdanningsklynger Kontaktinformasjon: Telefon: E-post: Adresse: Strandgaten 6, NO-53 Bergen MILJØMERKET 24 Trykksak 699 Design: Maritime Colours / Trykkeri: Molvik Grafisk

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer