TAKSERING AV EIGEDOMAR I LOM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAKSERING AV EIGEDOMAR I LOM KOMMUNE"

Transkript

1 TAKSERING AV EIGEDOMAR I LOM KOMMUNE Dette dokumentet omhandlar rammer og retningsliner for taksering av eigedomar i Lom kommune. Retningslinene skal medverke til likebehandling i takseringsarbeidet. Innhaldsliste 1. Ytre rammer Juridiske rammer Politiske rammer Takseringsmetode Fakta om eigedomen Vurdering av eigedomen Skattetakstnemndas hovudrammer for takseringen Hovudretningsliner: Eigedomane som skal takserast Element som inngår i omgrepet fast eigedom Gruppering av eigedomar Sjablonverdiar for eigedomsgruppene Sonefaktorar Rammer for enkelttakseringar Bruk av faktorar Spesielle eigedomar Andre rammer for taksering Juridiske avklaringar Rammer for kommunikasjon med eigedomshavarane Ope og proaktiv kommunikasjon Krav til kunnskap Kommunikasjonsåtferd Saksbehandling av takstforslag Saksbehandling av klager på takst Kvalitetssikring Dokumentasjon Riktige areal Riktige vurderingar Riktig saksbehandling Opplegg for behandling av klager på takst og feil Feil og feiloppretting Behandling av klager Framtidige endringar i 10-års perioden Vedlegg

2 1. Ytre rammer 1.1. Juridiske rammer Lovverket, uttaler frå finansdepartementet og andre juridiske miljø og rettsavgjersle trekkjer opp dei juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knytt til lov om eigedomsskatt. Området er komplekst da lov av 1975 berre delvis er vedtatt teken i bruk. Juridiske problemstillingar som spesielt er vurdert i samband med dette dokumentet er: Fritak frå eigedomsskatt Takseringsmessige konsekvensar av differensiering av skattesatsar Taksering av våningshus på gardsbruk 1.2. Politiske rammer Kommunestyrets rammevedtak påverkar takseringsarbeidet. Det gjeld: Skattesone Kommunestyret har gjort vedtak om utskriving av eigedomsskatt innanfor Lom sentrum. Alle eigedommar innanfor dette området skal takserast med unntak av eigendommar som får fritak frå eigedomsskatt i høve til eigedomsskatteloven 5. Vedtekter Lom kommune har i kommunestyremøte vedtatt vedtekter som trekkjer opp rammer for arbeidet knytt til generell taksering og forvaltning av lov om eigedomsskatt. Tidsrammer Kommunestyrets vedtak om at nye takstar skal nyttast som grunnlag for utskriving av eigedomsskatt for 2012, og fyrstegongs innføring av botnfrådrag, medfører at skattetakstnemnd skal være ferdig med generell taksering innan 1. april Fritak Kommunestyret skal ved dei årlege budsjettbehandlingane ta stilling til om eigedomsgrupper som er omtalt i 7 i eigedomsskatteloven skal ha fritak frå eigedomsskatt. Slike vedtak skal i etterkant følgjast opp med liste over enkelteigedommar som skal ha fritak etter 5 og 7 i eigedomsskatteloven. Botnfrådrag Kommunestyret kan innføre botnfrådrag for sjølvstendige bustadeiningar. Kommunestyret tar kvart år stilling til bruk av botnfrådrag ved berekning av eigedomsskatt. Botnfrådraget skal i utgangspunktet ikkje påverke takseringsarbeidet. Skattesats Kommunestyret tar kvart år stilling til skattesats for eigedomsskatt. Skattesatsen skal ikkje overstige 7 promille. Det blir lagt opp til ein taksering som gjer det mogleg for kommunestyret å velje differensierte skattesatsar for bustad- og næringseigedomar. 2

3 2. Takseringsmetode Kommunen har vald å taksere etter ein metode som er nytta i fleire kommunar. Taksten byggjar på: Fakta om eigedommen Vurderingar av eigedommen 2.1. Fakta om eigedomen Fakta om eigedomen er: Eigarforhold (type eigedom, eigedomsidentifikasjon, eigar og eigarrepresentant) Tomtestorleik, m2 Faste installasjonar (identifiser installasjonar som skal tas med i taksten) Bygningstypar og bygningsstørrelsar med areal for kvar etasje Faktaopplysningar om tomt og bygningar hentast frå kommunen sitt arkiv og fakturasystem. Kvar eigar får tilsendt skjema med registrerte opplysningar for kontroll og attendemelding før takst blir fastsett. Når det gjeld areal på bygningar, tar ein utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innanfor ytterveggene på bygningen. Arealet målast for kvar etasje i bygningen. Etasjane grupperast i: Kjellaretasje Underetasje Hovudetasje(r) Loftsetasje Dette er same gruppering som Matrikkelen nyttar Vurdering av eigedomen Eigedomene vurderast gjennom generelle vurderingar som trekkjast opp i dette dokumentet og spesielle vurderingar som gjerast ved taksering/synfaring. Generelle vurderingar: Kva er ein hensiktsmessig gruppering av eigedomar i skattesonen Kva for sjablonverdiar veljast for eigedomsgruppene. Areal på tomt og bygningar fordelt på etasjar og valte sjablonverdiar gir sjablontakstar for eigedomane. Kva for sonevise forskjellar på verdinivået vel ein for eigedomsgruppene. Valte sonefaktor korrigerer sjablontaksten for eigedomen. Spesielle vurderingar: Gjennom takseringa/synfaringa vurderer ein om det er: Lokale forhold rundt eigedomen som medfører korreksjon av taksten. (Ytre faktor) Forhold på eigedomen som medfører korreksjon av taksten. (Indre faktor) 3. Skattetakstnemndas hovudrammer for takseringen 3.1. Hovudretningsliner: Vurdering av eigedomar er vanskelig. Skattetakstnemnd i Lom kommune legg difor tre viktige retningsliner til grunn for vurderingane ved taksering: Vær prinsipiell (likebehandling). Rammedokumentet trekkjer opp prinsipp som ein må vere tro mot i forslag til enkelttakstar. 3

4 Aksepter grovkornheit. Synfaringa vil i hovudsak være ein utvendig synfaring som gir grovkorna vurderingar. Vær varsam. Utvendig synfaring gir oss eit grovkorna beslutningsgrunnlag som kan gi usikkerheit. Tvil bør kome eigedomshavar til gode 3.2. Eigedomane som skal takserast Alle faste eigedomar i Lom sentrum skal takserast med unntak av eigedomar som har fritak etter 5 i eigedomsskattelova. Ein taksering av disse eigedomene vil eventuelt skje dersom eigedomane av ulike årsaker skal betale eigedomsskatt. Eigedomar som kan ha fritak frå eigedomsskatt etter 7 i eigedomsskattelova, takserast nå Element som inngår i omgrepet fast eigedom Eigedomane som skal takserast kan bestå av tre hovudelement: Tomt. Bygningar. Faste anlegg og installasjonar (verkar og bruk). Faste anlegg og installasjonar kan vere faste driftsmidlar i industrieigedomar og spesielle anlegg som veger, parkeringsplassar etc. Desse anlegga vurderast i kvart enkelt tilfelle. Ved taksering vurderast alle elementa, men takstforslaget viser takst for eigedomen som heilskap Gruppering av eigedomar Utgangspunktet for gruppering av eigedomar som skal takserast, er bygningstypane i Matrikkelen, dvs. bygninganes funksjon. Skattetakstnemnd i Lom kommune ynskjer å gruppere eigedomene slik: Einebustad, tomannsbustad unntatt bustadtype 112 (110, 120) Einebustad med sokkelleilighet (112) Rekkehus, kjedehus, andre småhus (130, 190) Våningshus (113) Fritidsbustader (160, 170) Bustadgarasjar og uthus (180) Industri (210, 220, 290) Lagerbygning (230) Landbruksbygningar (240) Kontor-, forretningsbygg (300) Samferdsels og kommunikasjonsbygningar (400) Hotell og restaurantbygningar (500) Kultur og forskingsbygningar (600) Helsebygningar (700) Beredskapsbygningar mm (800) Tomt Fleire eigedomar i Lom har fleire funksjoner. I slike tilfeller takserast kvar funksjon for seg. 4

5 3.5. Sjablonverdiar for eigedomsgruppene Sjablonverdiar på tomter og hovudetasjar på bygningar (bruksareal på bygning): Tomter og bygningar Eining Pris (kr) Einebustad, tomannsbustad Pr m Einebustad med sokkelleilighet (112) Pr m Rekkehus, kjedehus, andre småhus Pr m Våningshus Pr m Fritidsbustader Pr m Bustadgarasjar og uthus Pr m Tomt, bustad Pr m2 100 Tomt, næring Pr m2 100 Tomt fritidsbustad Pr m2 100 Tomt, regulert til næring, med både bustad- og næringsbygg Pr m2 100 Når det gjeld taksering av næringsbygg blir det vist til eigne retningsliner, jf eiga dokument. For verker og bruk er det for kraftanlegg lister frå Skatt Øst som ligg til grunn for taksta. For linjenett/trafoar er det eksternt firma som takserer, og firmaet veljast seinare av administrasjonen. For teleinstallasjonar er det takstdokument frå Teleplan Consulting AS som ligg til grunn for taksta. Etasjefaktorar Etasjefaktorar for bustader, fritidsbustader, terrassehus: Etasjar Etasjefaktor Hovudetasjar 1,0 Loft 0 Underetasje /sokkel 0,6 Kjellar 0,2 Bustad med ekstra leilegheit i sokkel, bygningsgruppe (112) i Matrikkelen, får etasjefaktor 0,8 for underetasjen. Bustadhus med innreidde toppetasje med skråtak får ein faktor på 0,6. Garasje har etasjefaktor 1,0 uansett etasjetype. Underetasje og kjellarrom målast til faktisk m2 som grunnlag for takst. Garasje som er innreidd med bueining (soverom/opphalsrom) over sjølve garasjen skal takserast som bustadhus med faktor 0,4. Har det innreidde huset skråtak, nyttast ein faktor på 0, Sonefaktorar På grunnlag av ei totalvurdering vel skattetakstnemnda å nytte slike sonefaktorar for bustadeigedomar, fritidseigedomar, landbrukseigedomar og næringseigedomar. Overføringsanlegg, kraftverk og teleanlegg har sonefaktor 1,0: Sted Sonefaktor Sone 1 (Lom sentrum) 1,0 5

6 4. Rammer for enkelttakseringar For å sikre mest mogleg likebehandling, ynskjer skattetakstnemnda å trekkje opp rammer og retningsliner for synfaring og taksering av enkelteigedomar. Alle eigedomar skal synfarast. Som hovudregel gjennomførast utvendig synfaring. Det gjennomførast innvendig synfaring når det er openbart at utvendig synfaring ikkje gir nok grunnlag saman med annan informasjon til å foreta ein taksering, eller når eigedomshavar ber om det. Rammene nedanfor er retningsgjevande. Nemnda kan avvike rammene ved synfaring. Ved avvik gis det kommentarar på kvifor rammene avvikast Bruk av faktorar Skattetakstnemnd nyttar ytre faktor og indre faktor i takseringsarbeidet slik: Ytre faktor: 1,0 i ytre faktor speglar ein situasjon der eigedomar ligg i eit opparbeida tomteområde (tomteteknisk tilrettelagt). Synfarar kan nytte ytre faktor dersom enkelteigedomars verdi påverkast av spesielle lokale forhold rundt eigedomen. Faktor nyttast for å vurdere: o Åtkomst /tilgjengelegheit (manglande kjøreveg for bil) o Trafikksikkerheit. (Direkte utkøyring til riksveg) Ytre faktor for bustadeigedomar og fritidseigedomar nyttast innanfor området 0,6 1,1. Bustadeigedomar og våningshus som har privat åtkomst over 200m får reduksjon 0,1 i ytre faktor. Eigedomar som ikkje har moglegheit til å knytte seg til offentleg vassforsyning og avløp, får ein reduksjon i ytre faktor på 0,1. Takstnemnda har nytta ytre faktor til å justere for sonevise forskjellar i omsetningsverdi innanfor den eksisterande eigedomsskatteområde. Indre faktor: Takstmann nyttar indre faktor for å korrigere sjablontaksta ut frå forhold på eigedomen. Funksjonalitet, standard og kvalitet kan variere frå eigedom til eigedom. Eksempel på låg funksjonalitet kan vere store våningshus med lite hensiktsmessige arealløysingar i forhold til dagens bruk. Eksempel på låg standard kan vere dårleg isolerte bygningar med enkle ytterglas. Eksempel på låg kvalitet kan vere ròtne ytterglas, drenering som ikkje fungerar, setningar i fundament. Eigedomar med stort bygningsareal kan få ein reduksjon i indre faktor grunna at kvadratmeterprisen er avtakende dess større bustaden er, sett i forhold til ein bustad med normal storleik. Retningsgjevande for bruk av indre faktor i forhold til bygningens standard er: Bygningens alder (byggjeår) Byggjeår vil i dei fleste tilfella gje ein peikepinn på bygningsmassens standard, og kan difor nyttast som utgangspunkt for den vidare skjønnsmessige vurdering av eigedomen med tilhøyrande bygningsmasse. 6

7 Faktor for alder: Bygningar ferdigstilt før 1970: 0,7 Bygningar ferdigstilt i tidsrommet : 0,8 (0,7 0,9) Bygningar ferdigstilt etter 1990: 1,0 Er delar av bygningsmassen restaurert/renovert må ein sjå på kor stor del av bygningsmassen som er standard- eller kvalitetsheva i forhold til totalmassen, og ut frå det foreta ein faktorjustering. I dei tilfella kor bygningsmassen har behov for openbare utbetringar og reparasjonar reduserast faktor i forhold til kva det vil koste å utbetre dei påpeikte manglane. Nødvendige manglar må dokumenterast gjennom kommentarar frå takstmann. Bygningar som er totalrenovert kan få faktorheving, men kan ikkje overstige 0,9. Framskreda forfall vurderast som renoveringsobjekt som får faktor ned til 0,4. For rivningsobjekt med fråkopla vassforsyning og strøm settes bygningsverdi til 0. Punktane ovanfor gjeld alle typar bygningar med unntak av fritidsbustader. Indre faktor påverkar ikkje tomter. Tomter blir berre korrigert for ytre faktor. Fritidseigedomar Fritidsbustader kan variere sterkt i standard og kvalitet. Dette handterast gjennom bruk av indre faktor. Fritidseigedomar utan strøm reduserast med 0,1 i indre faktor Spesielle eigedomar Andre bygningar med avvikande m 2 pris Drivhus takserast til kr 500,- pr m2. Dette gjeld større drivhus. Drivhus i hage til privat bruk takserast ikkje. Næringseigedomar blir taksert etter kapitaliseringsmetode. (Sjå eige dokument). Kraftanlegg blir taksert av Skatt Øst. Linjenett/trafoar blir taksert særskilt av takseringsfirma. Teleanlegg blir taksert særskilt av Teleplan Consulting AS. Spesielle eigedomar leggjast fram for skattetakstnemnd som enkeltsaker. Årsak til fråvik frå sjablontakst skal grunngjevast Andre rammer for taksering Landbrukseigedomar: Våningshus/kårbustad med tilhøyrande garasje og tomt takserast på same måte som bustader elles. Tilhøyrande tomt settes til 1 daa. Landbruksbygningar takserast etter funksjon og får i regelen fritak etter 5. Landbruksbygningar som har fått ein heilt ny funksjon, takserast. Eksempel på dette er garasje i landbruksbygning. 7

8 Ikkje måleverdig areal i Matrikkelen som likevel har takseringsverdi: Det kan finnast tilfelle der bygningsdelar eller etasjar ikkje er definert som måleverdig i Matrikkelen, men som heilt klart har takseringsmessig verdi. Slike tilfeller identifiserast under synfaring, merkast og leggjast fram for skattetakstnemnd Juridiske avklaringar Lovverket, uttale frå finansdepartementet og rettsavgjersler trekker opp dei juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knytt til lov om eigedomsskatt. Nedanfor følgjer nokre viktige juridiske avklaringar som vil være viktig for Lom kommune i samband med generell omtaksering. Det er eigedomen som objekt som skal takserast Det leggast ikkje vesentlig vekt på eigedomens potensial. Det er eigedomen som objekt slik den står fram per 1. januar 2012, som takserast. Privatrettslige avtaler og heftingar skal ikkje vektleggast i særleg grad ved taksering Det er eigedomen som objekt som skal takserast. Kven som drar nytte av eigedomen gjennom eksempelvis private avtaler, skal ikkje vurderast. Eksempelvis vil ei avtale om burett ikkje påverke taksten. Festetomter med langsiktige festekontraktar skal vurderast som sjølveigartomt Med langsiktigheit meines festekontrakt med moglegheit til forlenging og/eller innløysing av kontrakt. Alle bustader og fritidseigedomar har moglegheit for forlenging av kontrakt. Statlege og kommunalt eigde AS Alle organisasjonar som før var del av kommunens eller statens verksemd og som nå er omdanna til offentlig eide AS og dermed eigne, juridiske organisasjonar, skal betale eigedomsskatt på lik line med andre juridiske organisasjonar dersom lovverk eller forskrift til lovverket ikkje eintydig seier noko anna. Kva for eigedomar som skal ha fritak etter eigedomsskatteloven 5, er ikkje gjenstand for politisk vurdering Administrasjonen sett opp liste som skattetakstnemnd vurderar. Lista leggjast fram for kommunestyret til orientering. 5. Rammer for kommunikasjon med eigedomshavarane Skattetakstnemnda er ansvarleg for takstane som leggjast ut til offentlig ettersyn. Nemnda har difor interesse av at eigedomshavarane har kunnskap om korleis takseringen er lagt opp og kva for rettigheitar eigedomshavarar har i samband med takseringen. Nedanfor følgjer strategi og konkrete tiltak når det gjeld kommunikasjon Ope og proaktiv kommunikasjon Alle som ynskjer det, får innsyn i takseringsgrunnlaget for sin eigen eigedom både når det gjeld metode for taksering, faktagrunnlag, sjablonar og vurderingar. Informer med sikte på å skape brei forståing for omtakseringa. Vi skiljar mellom politisk informasjon og administrativ informasjon, men samordnar denne slik at informasjonen blir enkel å ta imot for eigedomshavar. 8

9 Vi informerer om problemstillingar som vi av erfaring veit eigedomshavarane spør om. Dette skal bidra til at eigedomshavarane får informasjon dei etterspør og at prosjektet får mindre spørsmål. Vi krev skriftlege spørsmål frå eigedomshavarar når det gjeld spørsmål om faktafeil der dei dokumenterar feila. Det utarbeidast forklarande brosjyre til taksten og takstdokument blir lagt ut på heimesida til kommunen. Kommunen bør informere sine innbyggarar om 7 i lov om eigedomsskatt slik at innbyggarane i størst mulig grad har informasjon om kva loven seier og kva kommunestyret har vedtatt om bruk av 7. Det skal gis informasjon om berekningsmetode ved taksering i forbindelse med utsending av brev om takst og skatt Krav til kunnskap Alle som skal kommunisere med publikum skal kunne informere om: Lovgrunnlag og viktige element i lovgrunnlaget Politiske rammer for arbeidet Rammer som skattetakstnemnd trekker opp, her i blant o Takseringsmetode o Gruppering av eigedomar o Metode for arealberekning o Sjablonar som nyttast o Metode for vurderingar av eigedomane Administrasjonssjefen ser til at alle som skal kommunisere med eigedomshavarane har kunnskap om taksering som spesifisert ovanfor Kommunikasjonsåtferd Prosjektet vil få mange typar spørsmål. Viktige rammer for åtferda er: Skil klart mellom takseringsfaglige spørsmål og politiske spørsmål. Rett politiske spørsmål til politisk leiing. Vær vennleg, presis, imøtekomande og fast. Spørsmål som avvik vanlig høflegheit, visast til administrasjonssjefen. Munnlege spørsmål svarast munnleg. Skriftlege spørsmål svarast skriftlig. 6. Saksbehandling av takstforslag Skattetakstnemnd får tilsendt takstlister for kontroll. Takstlistene har informasjon om eigar, eigaradresse, sjablontakst for den enkelte eigedom og forslag til takst. Nemndmedlemmane merkar eigedomar som dei ønskjer skal gjennomgåast spesielt i møte. Skattetakstnemnd gjennomgår listene i plenum med storskjerm der ein har anledning til å undersøke takseringsgrunnlaget for eigedomane. Nemnda gjer stikkprøver for å sjekke ut at rammene gitt i dette dokumentet følgjast. Enkeltsaker som er vanskelige å vurdere, registrerast av administrasjonen og leggjast fram for skattetakstnemnd som enkeltsaker. 9

10 7. Saksbehandling av klager på takst Klager behandlast av skattetakstnemnda som retter opp eventuelle feil som er gjort. Spesielt for saker der det visast til feil faktagrunnlag, gis administrasjonen rett til å korrigere og gi svar til klager om at faktagrunnlag og takst er retta opp. Klager får nå ny frist for å klage på korrigert takst. Klager der skattetakstnemnda ikkje gir fullt og heilt medhald, oversendast til overskattetakstnemnda til endelig behandling. 8. Kvalitetssikring 8.1. Dokumentasjon Dokumentasjon av verksemda er viktig. Det gjelder både dokumentasjon av grunnlag for takseringa og dokumentasjon av saksbehandlinga knytt til takseringa Riktige areal Fakta om eigedomar og adresser sendast eigedomshavar som gis anledning til å melde eventuelle avvik Riktige vurderingar Dette dokumentet skal bidra til riktig taksering gjennom riktig gruppering av eigedomar fastsetting av gjennomsnittsverdiar på eigedomsgrupper (sjablonar) val av sonefaktorar retningsliner for bruk av ytre faktor og indre faktor ved taksering Riktig saksbehandling Alle takstvedtak gjerast foreløpige inntil skattetakstnemnd har gjennomgått alle takstforslag. Når det ligg føre foreløpige vedtak på alle eigedomar, vurderar skattetakstnemnd prinsipp, takstnivå og takstforskjellar på nytt. Dette for å revurdere om valte parameterar og prinsipp for enkelttakseringar er riktige. Skattetakstnemnd kan nå justere gjennom endring av rammene for takseringen, for deretter å gjere endelege takstvedtak. 9. Opplegg for behandling av klager på takst og feil Offentleg ettersyn og behandling av klager på takst er viktige element i arbeidet med å sikre likebehandling av eigedomshavarane. Behandlinga av takstar bør få sterkt kvalitetsfokus. Ved sidan av den enkelte eigedomshavar har også formannskap klageåtgang på takstar fastsett av skattetakstnemnd. Praktisk opplegg for klagebehandling kan kommunen ta stilling til når resultatet frå offentlig ettersyn ligg føre Feil og feiloppretting Dersom skattetakstnemnd har gjort openbare feil, kan dette rettast opp av nemnda sjølv. Saken bringast ikkje fram for overskattetakstnemnd. Ved feilretting av takst skal eigedomshavar få nye tre vekers klagefrist på ny takst Behandling av klager Det finnes fleire metodar for praktisk behandling av klager på takst. Det praktiske behandlingsopplegget kan nemndene ta stilling til seinare i prosessen. Administrasjonen skal uansett val av opplegg for klagebehandling: 10

11 Journalføre og skanne alle klager og innvendingar om feil. Kategorisere klager og meldingar om feil. 10. Framtidige endringar i 10-års perioden Prisane som er nytta i dette dokumentet skal gjelde for framtidig taksering inntil ny generell taksering blir gjennomført. Dersom det i løpet av denne takseringsperioden blir gjort vedtak om å utvide eigedomsskatteområdet til å gjelde heile kommunen, blir det gjort atterhald om spesielle tilpassingar i bruk av områdefaktor (sonefaktor), indre faktor og ytre faktor. Dette vil spesielt gjelde for fritidseigedomar som ikkje er tilstrekkeleg testa ved denne takseringa. 11. Vedlegg Taksering av næringseigedomar i Lom kommune. Vedtatt i takstnemnd for eigedomsskatt: Lom, 7. februar 2012 Trygve Husom Ola Plassen Randi Slålien Øyvind Mork Leiar 11

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN "Retningsliner for taksering av bustad" eigedomsskatt 2017 RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE Gjeldande frå 01.01.2017- vedtak

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV BUSTAD- OG FRITIDSEIGEDOMMAR NAUSTDAL KOMMUNE Jfr. K-sak 067/13 Utgangspunktet for taksering av eigedomane er referert i byskattelova

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING ETTER LOV OM EIGEDOMSSKATT ETNE KOMMUNE Vedteke av Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt, 26.02.2015 1 Innhald 1. Orientering... 4 2. Kva dokumentet omfattar... 4 3.

Detaljer

Ajourført 26.06.08. STRYN KOMMUNE. Rammer og retningsliner for taksering for eigedomsskatt.

Ajourført 26.06.08. STRYN KOMMUNE. Rammer og retningsliner for taksering for eigedomsskatt. Ajourført 26.06.08. STRYN KOMMUNE Rammer og retningsliner for taksering for eigedomsskatt. INNHALD: Side: 1. Om dokumentet... 3 1.1 Kva dokumentet omfattar. 3 2. Takseringsmetode. 4 2.1 Fakta om eigedomen

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

HVA DOKUMENTET OMFATTER...

HVA DOKUMENTET OMFATTER... Bardu kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt revidert 2013 Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 24.04. 2007. og 16.01.2014 Skattetakstnemnda,

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING FOR EIGEDOMSSKATT.

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING FOR EIGEDOMSSKATT. TYSNES KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING FOR EIGEDOMSSKATT. Vedtekne av sakkunnig nemnd i Tysnes kommune 25.06.09 Revidert: 29.10.09 INNHALD: 1 Om dokumentet....3 1.1 Kva dokumentet omfattar....3

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Behandlet av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i møte 29.05.08 Endelig behandlet i kommunestyret 24.06.08 Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688 Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp Vedlegg: Bakgrunn: Eigedomsskattelova av 06.06.1975 nr 29 Lovheimel:

Detaljer

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Retningslinjer for besiktigelse og taksering Retningslinjer for besiktigelse og taksering Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering

Snåsa kommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Snåsa kommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt, 27.03.2014.

Detaljer

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gausdal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gausdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd, Sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Gausdal kommune har gjennomført en prosess for å komme

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

HØyanger Kommune. Rammer og retningsliner for fastsetjing av eigedomsskatt for perioden i Høyanger kommune

HØyanger Kommune. Rammer og retningsliner for fastsetjing av eigedomsskatt for perioden i Høyanger kommune HØyanger Kommune Rammer og retningsliner for fastsetjing av eigedomsskatt for perioden 2016-2026 i Høyanger kommune Vedteken av eigedomsskattetaktsnemda. 4.6a@ :5=,6df:; sq==?==,, Svein Arne HØ@eim leiar

Detaljer

Side 1. Rammer og retningsliner for taksering i medhald til lov om eigedomsskatt. Kvinnherad kommune. Kvinnherad kommune

Side 1. Rammer og retningsliner for taksering i medhald til lov om eigedomsskatt. Kvinnherad kommune. Kvinnherad kommune Side 1 Sakkunnig nemnd Sakkunnig ankenemnd Rammer og retningsliner for taksering i medhald til lov om eigedomsskatt. INNHALD: Side 2 Side: 1. Om dokumentet... 3 1.1 Kva dokumentet omfattar 3 2. Takseringsmetode.4

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Askvoll kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Askvoll kommune. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Askvoll kommune. Kommunestyret vedtok 17.12.2014 i sak 088/14 innføring av eigedomsskatt på alle eigedomar

Detaljer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer

Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Eiendomsskatt 2007 rammer og retningslinjer Børsa 10.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET.... 3 1.1. HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 5 2.1. FAKTA OM EIENDOMMEN... 5 2.2.

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Skodje kommune Rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomsskatt

Skodje kommune Rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomsskatt Skodje kommune Rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomsskatt Fastsett av sakkunnig takstnemnd i møte 09.04.2015 Endra av sakkunnig takstnemnd i møte 06.08.2015 Innhald 1. Orientering...

Detaljer

Skodje kommune Rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomsskatt

Skodje kommune Rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomsskatt Skodje kommune Rammer og retningslinjer for taksering etter lov om eigedomsskatt Fastsett av sakkunnig takstnemnd i møte 09.04.2015 Endra av sakkunnig takstnemnd i møte 06.08.2015 Endra av sakkunnig takstnemnd

Detaljer

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015.

TINGVOLL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. TINGVOLL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23. februar 2015. Innholdsliste 1. ORIENTERING... 3 2. TAKSERINGSMETODE... 3 2.1. FAKTA

Detaljer

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Bømlo kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. En prosjektgruppe i Bømlo kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til felles rammer og retningslinjer

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Sortland kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Sortland kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Sakkyndig ankenemnd i møte 26.08.09 og 31.08.09 Sist revidert og vedtatt 15.03.2010

Detaljer

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd

Evenes kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane. Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Evenes kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunane Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd Endelig utgave er vedtatt i forbindelse med endelig fastsettelse av

Detaljer

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Nordre Land kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nordre Land kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er internt arbeidsdokument fram til offentlig ettersyn av takster i mars 2014 Sakkyndig nemnd og

Detaljer

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.

Leka kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09. Leka kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig takstnemnd den 02.09.2015 i sak 01/15 Innholdsfortegnelse 1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.1. HVA

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV EIGEDOMSSKATT

RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV EIGEDOMSSKATT STORD KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINER FOR TAKSERING AV EIGEDOMSSKATT Vedtekne av sakkunnig takstnemnd i Stord kommune 22.03.2013 STORD KOMMUNE Rådmannskontoret Rådhuset 5402 Stord. INNHALD: 1 Om dokumentet....

Detaljer

Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova

Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova HJARTDAL KOMMUNE Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova Vedtatt av sakkunnig nemnd i møte 3. juni 214 Sakkunnig nemnd, sakkunnig ankenemnd og administrasjonen i Hjartdal kommune

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Innhold 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Takseringsmetode...4 2.1 Fakta om eiendommen... 4 2.2 Vurdering av eiendommen... 4 3 Ytre rammeforutsetninger...5

Detaljer

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane.

Gran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Gran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigedomsskatt i kommunane. Vedtatt i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt i møte 29. juni 2005. Revidert i sakkyndig nemnd, eiendomsskatt

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Vedtatt av sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd i møte 7. januar 2014.

Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova. Vedtatt av sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd i møte 7. januar 2014. HJARTDAL KOMMUNE Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova Foreløpig versjon 15. mai 2013 Revidert 19. november 2013 Vedtatt av sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd i møte 7. januar

Detaljer

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Etnedal kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Etnedal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd og Styringsgruppa for Eiendomsskatt Vedtatt i kommunestyret 13. januar 2011 Rammer

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT Dokumentet er utarbeidet av sakkyndig nemnd i Hemne kommune og danner grunnlaget for taksering som gjennomføres i

Detaljer

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd

Gjøvik kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Offentlig fra 3.3.06 Gjøvik kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt med deltagelse fra sakkyndig takstnemnd og ankenemnd Vedtatt 22. juni 2005 revidert:

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Meland kommune med verknad frå 1.januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Meland kommune med verknad frå 1.januar 2009. 1 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Meland kommune med verknad frå 1.januar 2009. Innføring av eigedomsskatt alle eigedommar i Meland kommune

Detaljer

Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møteinnkalling Utvalg: Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 11:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune 1 Kristiansand kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Endelig vedtatt av Sakkyndig nemnd i møte 22. februar 2011. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479. Kravspesifikasjon Vedlegg 1. Sogndal kommune - Innkjøp

S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479. Kravspesifikasjon Vedlegg 1. Sogndal kommune - Innkjøp S 2015 EIGEDOMSSKATT TAKSERING SK 15/2479 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Sogndal kommune - Innkjøp 1 Innhald 1. Omtale av anskaffinga... 3 2. Kva som skal leverast... 3 3. Kompetanse... 4 5. Tilleggsarbeid...

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009.

Taksering av alle eigedomar i Kvam herad er vedteke av Kvam heradstyret den 10. mars 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner i samband med vurdering av innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar i Kvam herad med verknad frå 1. januar 2010. Taksering av alle eigedomar i Kvam herad

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014 og 27.05. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014

Detaljer

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune.

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Målselv kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 31.1.2017 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 23.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

VIK KOMMUNE. Rammer og retningsliner for taksering av eigedomsskatt Vedteken i møte 06.10.2009 av klagenemnd for eigedomskatt i Vik kommune

VIK KOMMUNE. Rammer og retningsliner for taksering av eigedomsskatt Vedteken i møte 06.10.2009 av klagenemnd for eigedomskatt i Vik kommune VIK KOMMUNE Rammer og retningsliner for taksering av eigedomsskatt Vedteken i møte 06.10.2009 av klagenemnd for eigedomskatt i Vik kommune Rammer og retningslinjer eigedomsskatt, vedtekne 06.10.09. 1 INNHALDSREGISTER

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

Rammer og retningsliner for taksering for eigedomskatt.

Rammer og retningsliner for taksering for eigedomskatt. . Vågsøy kommune 30. mai 2013 Vedtak sak 011/13 Sakkunnig nemnd INNHALD: 1 Om dokumentet.... 3 1.1 Kva dokumentet omfattar.... 3 2 Takseringsmetode.... 4 2.1 Fakta om eigedomen... 4 2.2 Vurdering av eigedomen....

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02.

VERDAL KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 09.02. VERDAL KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Skattetakstnemnda og administrasjonen i Verdal kommune har gjennomført en prosess for å komme fram til rammer og

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Tromsø kommune. Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016.

Tromsø kommune. Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016. Tromsø kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskattetakst Tromsø kommune 2006 2016. Foreløpig vedtatt i møte 2. mai 2005 der skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda deltok. Endelig vedtatt

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

INNHALD 1. Juridiske og politiske rammer Samanheng med andre lover Takseringsmetode Fakta om eigedomen...

INNHALD 1. Juridiske og politiske rammer Samanheng med andre lover Takseringsmetode Fakta om eigedomen... INNHALD 1. Juridiske og politiske rammer... 3 1.1 Samanheng med andre lover... 4 2. Takseringsmetode... 5 Fakta om eigedomen... 5 Vurdering av eigedomen... 6 Generelt... 6 Etasjefaktor for bustad, fritidsbustad,

Detaljer

BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling

BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling BODØ KOMMUNE Fellesadministrasjonen teknisk avdeling Utvalg: Skattetakstnemnda Møtested: Møtesalen, 2. etg., Herredshuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 14-18 Til stede: Navn Funksjon Repr Kristin Hunstad

Detaljer

SELJE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINER FOR VERDIFASTSETTING/TAKSERING AV EIGEDOMAR I SELJE KOMMUNE MED VERKNAD FRÅ 1.JANUAR 2015.

SELJE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINER FOR VERDIFASTSETTING/TAKSERING AV EIGEDOMAR I SELJE KOMMUNE MED VERKNAD FRÅ 1.JANUAR 2015. SELJE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINER FOR VERDIFASTSETTING/TAKSERING AV EIGEDOMAR I SELJE KOMMUNE MED VERKNAD FRÅ 1.JANUAR 2015. I kommunestyresak KS 074/14, vart det vedteke å innføre eigedomsskatt i

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 11.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2.

LEVANGER KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. LEVANGER KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av skattetakstnemnda den 2. februar 2011 Revidert 27. oktober 2011: Punkt 5.5 endret med teksten: Det

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Revidert 07.05.2009 Vedtatt i Røros kommunestyre 07.05.2009 Rammer og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 14.03.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/ Sunndal kommune Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2016/16786-1 Saksbehandler: Andrea Fivelstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 97/16 29.11.2016 Kommunestyret 81/16 14.12.2016 Utskriving

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt.

Meråker kommune. Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Meråker kommune Rammer og retningslinjer for takseringen i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt i møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 23. februar 2017 Rammer og retningslinjer for takseringen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE

TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE TAKSTVEDTEKTER FOR LUSTER KOMMUNE Takstvedtektene gjeld frå 2013 1 Takstnemnd og overtakstnemnd 1.1 Takstnemnd Taksering av alle eigedomsskattepliktige eigedomar i kommunen med unntak av vasskraftverk,

Detaljer

RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT

RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 1. april 2008, justert 17. juni 2009 Om dette dokumentet Målet med dette dokumentet er å dokumentera dei rammer og retningsliner

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer