Kvam herad. Retningslinjer for innkjøpsarbeidet i Kvam herad. Arkiv: N Objekt: Arkivsaknr 09/1446. Avgjerd av: Saksh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Retningslinjer for innkjøpsarbeidet i Kvam herad. Arkiv: N-038.0 Objekt: Arkivsaknr 09/1446. Avgjerd av: Saksh."

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /09 ATLKJO Kvam heradsstyre /09 ATLKJO Avgjerd av: Saksh.: Atle Kjosås Arkiv: N Objekt: Arkivsaknr 09/1446 Retningslinjer for innkjøpsarbeidet i Kvam herad Samandrag: Kvam herad har det siste halvåret brukt ressursar for å leggja til rette for meir effektivt innkjøp. Til grunn for arbeidet ligg: Lov og forskrift om offentlege anskaffelser. Viktige oppgåver har vore dagleg drift, nye rammeavtalar, einskildinnkjøp og å innarbeida praktisk innkjøpsarbeid i heradet. Vidare har problemstillingar knytt til lokalt næringsliv, samarbeid i Hardangerregionen innkjøpssamarbeid med Bergen vore aktuelle tema. Fokuset på at Lov og forskrift om offentlege anskaffingar skal nyttast i alle samanhengar der det offentlege skal investere eller kjøpe varer og tenester, har auka tydeleg dei to siste åra. Brot på regelverket og sanksjonar i samband med dette har fått auka fokus i media. Rådmannen ser behovet for å etablera overordna mål for arbeidet med innkjøp, difor legg han fram ei sak for Kvam heradsstyre om forslag til retningslinjer for innkjøpsarbeidet i Kvam. I arbeidet med retningslinjene har han teke omsyn til at heradet må følgja lovverket. Vidare er det lagt vekt på omsynet til lokalt næringsliv, redusera kostnader, redusera talet på innkjøpsprosessar, leverandørutvikling og å auka kunnskapsnivået omkring innkjøpsprosessar i eigen organisasjon. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Kvam heradsstyre godkjenner dei framlage retningslinjene for innkjøpsarbeidet i Kvam herad 2. Retningslinjene skal leggjast til grunn for det vidare innkjøpsarbeidet i Kvam herad Kvam formannskap

2 Framlegg til vedtak Lars Ragnvald Djupevåg, V: som rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Kvam heradsstyre godkjenner dei framlage retningslinjene for innkjøpsarbeidet i Kvam herad 2. Retningslinjene skal leggjast til grunn for det vidare innkjøpsarbeidet i Kvam herad. Røysting: Lars Ragnvald Djupevåg, V sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 9 røyster. Saksordførar: Even Øyri, Ap FSK-052/09 Tilråding: 1. Kvam heradsstyre godkjenner dei framlage retningslinjene for innkjøpsarbeidet i Kvam herad 2. Retningslinjene skal leggjast til grunn for det vidare innkjøpsarbeidet i Kvam herad. Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket. x

3 Saksopplysningar Retningslinjene for innkjøpsarbeidet i Kvam herad skal fastsetja overordna mål for innkjøp av varer, tenester og bygg - og anleggsarbeid i heradet. Gode rutinar, organisering og gjennomtenkte system for heradet sine innkjøp vil føra til eit godt omdøme, effektive arbeidsprosessar og betre vilkår i marknaden. Målsetjinga er at heradet sine behov vert dekka og primære oppgåver styrka. Det overordna målet for retningslinjene på innkjøpsområdet skal vera: Profesjonelle innkjøp = betre tenester For å nå det overordna målet skal heradet leggja vekt på følgjande delmål.: Innkjøpsfunksjonen skal målbera profesjonelle haldningar, høg kompetanse med fokus på etikk og miljø. Organiseringa av innkjøpsfunksjonen skal byggja på sentral styring, koordinering og tverrfagleg samarbeid tilrettelagt for lokal gjennomføring. Samhandling, effektiv organisering og bruk av innkjøpsverktøy skal saman med forankring i leiinga gje økonomisk effekt som er råd å måla. Ta omsyn til lokalt næringsliv så langt det let seg gjera i forhold til lovverket. Samarbeid med andre offentlege aktørar skal utviklast og forvaltast i balanse mellom marknadsmakt og samfunnsansvar. Utvikla gode rutinar for innkjøp og auka kompetansen innan eigen organisasjon. Effektar Kvam herad vil oppnå ved desse tiltaka: følgja lovverket betre tenester redusera talet på innkjøpsprosessar spara tid på kvar einskild prosess redusera kostnader sikra kvaliteten hos leverandørane medverka til auka kompetanse hjå lokale leverandørar Rammeverk Kvam herad skal gjennomføra alle sine innkjøp i tråd med regelverket for offentlege innkjøp (lov og forskrift om offentlege anskaffingar, forskrift om innkjøpsreglar i forsyningssektoren og forskrift om klagenemnd for offentlege anskaffingar). Innanfor rammene for regelverket er det naudsynt at heradet gjer innkjøpa så kostnadseffektivt som mogeleg. Regelverket stiller krav til at heradet opptrer forretningsmessing og med stor integritet. I lov om offentlege anskaffingar 1 går det fram at: loven og tilhøyrande forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikra mest mogeleg effektiv ressursbruk ved offentlege anskaffelsar basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlege opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlege anskaffelsar skjer på en samfunnstjeneleg måte.

4 I omgrepet forretningsmessig ligg det at oppdragsgjevar til ein kvar tid skal vurdera korleis han kan oppnå eit mest mogeleg fordelaktig kjøp. Vidare inneheld omgrepet eit prinsipp om at ein ikkje skal ta utanforliggjande omsyn i prosessen. Kravet til at ein opptrer forretningsmessig gjeld gjennom heile prosessen, frå avgjerd om å starte ein innkjøpsprosedyre til tildeling av kontrakt. Krav til god forretningsskikk og høg forretningsetisk standard inneber at oppdragsgjevar skal opptre som ein aktsam profesjonell innkjøpar på alle stadie av innkjøpsprosessen innanfor ramma av regelverket om offentlege innkjøp. Sakshandsaminga skal vera sakleg, forsvarleg og ikkje vilkårleg. Regelverket skal sikra at alle potensielle leverandørar har dei same føresetnadane til å oppnå kontrakt med det offentlege, samstundes skal regelverket medverka til at det offentlege gjennomfører effektive kjøp og nyttar offentlege midlar på ein økonomisk fornuftig måte. 1 i lova må sjåast i samanheng med dei grunnleggjande prinsippa i anskaffingslova 5. oppdragsgjevar skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikra høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlinga og sikre at det ikkje finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. en anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet iveretaes gjennom anskaffelsesprosessen. utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke diskriminerende kriterier. Likebehandling av leverandørane er eit grunnprinsipp. Heradet skal i alle prosessar leggja tilhøva til rette for at leverandørar har like høve til å kunna konkurrera om dei ulike kontraktane. Offentlege innkjøp skal som hovudregel, eller så langt som mogeleg, vere basert på konkurranse. Konkurranse er ønskjeleg både ut frå samfunnsøkonomiske og forretningsmessige omsyn, men også ut frå forvaltningsrettslege prinsipp om likebehandling. For å sikra at offentlege innkjøp går rett føre seg, følgjer det av regelverket at innkjøpsprosessen skal vere råd å skjøna på førehand, gjennomsiktig og råd å etterprøva. Leverandørar skal kunna sjå kva for handlingar eller avgjerder som heradet tek i løpet av innkjøpsprosessen, samt skriftleg dokumentasjon over alle vurderingar, avgjerder, referat frå møter mm. som har vore av betyding for konkurransen. Leverandørar skal ha tilstrekkeleg informasjon om konkurransen og korleis han er vert gjennomført. På dette grunnlaget kan dei gjera forsvarlege vurderingar og val med omsyn til kva deira tilbod skal innehalda, og etter konkurransen etterprøva heradet sine val. Kravet om objektive og ikkje-diskriminerande kriterie skal sikra at alle leverandørar har like vilkåra i konkurransen, og det er ikkje lov å handsama leverandørar ulikt basert på statsborgarskap, eller kor leverandøren er etablert. Retningslinjer for innkjøpsarbeidet i Kvam herad er meint for Politikarar Tilsette Leverandørar/marknaden Ålmenta

5 Organisering og fullmakter God organisering av innkjøpsfunksjonen er avgjerande for eit godt resultat. Forsking syner at innkjøpsfunksjon sentralt plassert i organisasjonen, har stor betyding for eit godt resultat. Ein sentralisert innkjøpsfunksjon har fleire fordelar. Mellom anna vil forankring i toppleiinga gjera at overordna rettingslinjer og strategiar vert tekne vare på, kompetanse og erfaring vert samla på ein stad og risikoen for brot på regelverket vert redusert. Regelverket er omfattande og komplisert, og risikoen for skade, både økonomisk tap, og tap i omdøme ved brot på regelverket er stor. Mange presseoppslag dei siste åra om brot på regelverket og avdekking av korrupsjonssaker har ført til at utviklinga går mot ein sterkare grad av sentralisering/koordinering av innkjøpa. Det overordna ansvaret for organiseringa av innkjøpsfunksjonen ligg hjå rådmannen. Rådmannen har difor organisert ein eigen stabsfunksjon for at innkjøpsfagleg fokus, erfaringsutveksling og koordinering blir gjennomgåande i alle innkjøpsprosessar, samstundes som brukarane sine behov for rette produkt eller tenester vert dekka. Stabsfunksjon er kalla Kraft og innkjøp og skal, utanom å arbeida med kraftsaker, setja fokus på innkjøpsrelaterte problemstillingar i heradet. Innkjøpsfunksjonen vil i korte trekk vera prega av færre, men større innkjøp, betre planlegging, større/fleire rammeavtalar og på sikt auka bruk av elektroniske innkjøpssystem. Einingsleiar skal ha ansvar for innkjøp ved si einig og underliggjande avdelingar. Eigaransvaret for kontraktar og oppfølging vert plassert hjå den som er største brukar, og til Kraft og innkjøp når mesteparten av Kvam herad sine einingar er brukarar av avtalen (avtalar som går på tvers av alle einigane). Kvar eining skal ha ein innkjøpskoordinator. Dei skal gjennomføra innkjøp i tråd med fastsette rettingslinjer. Alle rammeavtalar skal gjerast lett tilgjengeleg for alle einigsleiarar i Kvam herad, her skal innhald, prisar m.m og lengda på avtalane enkelt koma fram. Alle einingane i Kvam herad skal kunna bruka felles rammeavtalar. Kraft og innkjøp skal etablera kontrollrutinar for å sikra at lojaliteten til inngåtte avtaler vert teke vare på, samt bruka dette som grunnlag for å følgja opp kontraktane. Det vil koma krav til elektronisk fakturering frå styresmaktene, og heradet må byrja å tilpassa seg denne ordninga slik at overgangen vert mjukare både for leverandørar og heradet. Ei ordning med å setje ned brukargrupper i samband med planlegging av nye innkjøpsprosessar bør profesjonaliserast ved at desse gruppene vert etablerte som permanente innan dei ulike innkjøpsområda/einigane. Deltakarane til desse gruppene bør peikast ut, og dei bør ha eit klart mandat/ansvarsområde. Kraft og innkjøp skal leggja til rette for effektive prosessar slik at ressursbruken i brukargruppene vert rasjonell. Når det gjeld innkjøp som skjer sporadisk, så vil det vera rett å oppnemna adhoc-brukargrupper. Medlemmer av brukargruppene må ha tilstrekkeleg kompetanse på innkjøp, og haldast jamleg oppdatert gjennom kompetansetiltak Brukargruppene tek del i oppfølginga av kontraktane etter at standardprosedyre/frekvens er fastsett av Kraft og innkjøp, dei vil derfor få ein meir aktiv rolle i heile kontraktsperioden.

6 Kraft og innkjøp skal ha ansvar for leggje til rette for ein god innkjøpsprosess, der ansvar for innkjøpssystem, brukarstøtte og verkty for styring av kontraktar skal liggja. Alle kjøp over nasjonal terskelverdi (for tida, over NOK) skal meldast til Kraft og innkjøp før innkjøpsprosessen vert sett i gong. Alle protokollpliktige innkjøp (for tida, over NOK) skal meldast til Kraft og innkjøp før innkjøpsprosessen vert sett i gong. Måling og registrering av oppnådde resultat skal følgjast opp. Det skal setjast i verk tiltak for å auka kompetansen hjå einigsleiarar og dei ulike utvalde brukargruppene. Samarbeidet mellom sentrale innkjøpsmiljø i heradet bør styrkjast, dette gjeld særleg samarbeid mellom Kraft og innkjøp, eigedomsforvaltninga, kommunale føretak, prosjekt og tekniske tenester. Andre sentrale tiltak som ligg til grunn for retningslinjene for innkjøp og som skal føra til at heradet oppnår gode resultat er: Betre utnytting av stordrifts- og storkundefordelar Styrkja lojaliteten og bruken av alt etablerte rammeavtalar Standardisering av prosess og bruk av standarddokument. Ta omsyn til lokale og differensierte behov. Leverandør og innkjøpsstrategi Leverandørstrategi er definert som hvordan kjøpende virksomhet forholder seg til sin/sine leverandører. Produkta/tenesta kan vera avgjerande for korleis den kjøpande verksemda held seg til aktuelle leverandørar. Tradisjonelt har innkjøpsfokus i stor grad vore retta mot forhandlingar og leverandørval. Dette fokuset vil ein framleis ha, men med eit sterkare fokus på behovsfase og strategival for det enkelte område. Det følgjer av innkjøpsteorien at dei største potensielle gevinstane er knytta til defineringa av behov. For å kunna imøtekomma dette er det difor naudsynt at kompetansen vert styrka, og at innkjøpsfunksjonen vert profesjonalisert. I tillegg er det naudsynt å henta inn ekstern kompetanse på område der den interne kunnskapen om leverandørmarknaden er for svak. Implimentering og oppfølging av nye avtalar må få vesentleg større merksemd og heradet må bruka meir ressursar på det, slik at det vert sikra at avtalar vert brukt og eventuelt justert. Vidare må leveringsvilkår/prisar følgjast opp og kontrollerast om dei er i samsvar med kontrakt. Dette vert best løyst ved at elektronisk bestilling blir samanlikna mot varemottak og faktura slik at avvik kan registrerast i økonomisystement. Målsetjinga med leverandør- og innkjøpsstrategien er å klargjera framtidige strategival, både med omsyn til leverandørutvikling, sterkare fokus på behovsfase og elektroniske prosessar. Sentralt i arbeidet står: Tverrfagleg og systematisk tilnærming i alle fasar av innkjøpsprosessen. Gode prosedyrar for oppfølging av leverandørar

7 Økonomisk effekt av heradet sine innkjøpsprosessar skal synleggjerast gjennom bruk av måleindikatorar. Det er sett i gang eit arbeid med å utforma ein innkjøpsstrategi for Kvam herad for perioden Elektroniske verktøy i innkjøpsprosessen Bruk av elektroniske verktøy vil kunna effektivisera heile innkjøpsprosessen og støtta auka konkurranse og likebehandling av leverandørane. Kvam herad bør vurdera å innføra eit elektronisk innkjøpssystem i organisasjonen innan 3 år. Det bør setjast i gang eit arbeid med å innføra elektronisk fakturabehandling. Mål for bruk av e-faktura er: - effektivisering av arbeidsprosessar og lågare transaksjonskostnadar - auka oversikt og orden - raskare oppdatert rekneskap - gevinstar knytta til oppbevaring av dokumentasjon Det er sett i gang eit arbeid med eit kontraktsstyringsverktøy, dette skal m.a bidra til: - betre oversikt over gjeldande avtalar - arkiv over utgåtte avtalar - informasjon om rammeavtalar - prosesstøtte, prosesstyring og planlegging - varsling av tidspunkt for oppfølging av kontrakt/leverandør, innløysing av opsjon/oppstart av førebuingar til ny konkurranse - mogelegheit for å dokumentera justeringar av avtaler, reforhandling ved opsjonsinnløysing Samfunnsansvar/omdøme I Noreg gjer offentleg sektor innkjøp for meir enn 300 milliardar kroner kvart år. Regelverket for offentlege innkjøp skal sikra at desse midlane vert utnytta best mogeleg gjennom kostnadseffektive og samfunnstenlege innkjøp, og at offentleg sektor gjennom sine innkjøp medverkar til å utvikla eit konkurransedyktig næringsliv. Her er det svært viktig at Kvam herad tek omsyn til det lokale næringslivet så langt det let seg gjera i forhold til; Lov og forskrift om offentlege anskaffingar. Statlege, kommunale, fylkeskommunale styresmakter og offentleg rettslege organ skal under planlegginga av alle innkjøp ta omsyn til livssykluskostnadar, universell utforming og miljø. Det skal så langt det er mogeleg stillast konkrete krav til produkta/tenestene. Livssykluskostnadar Ved å ta omsyn til levetid og livssykluskostnader til eit produkt, vil ein hindra at innkjøp blir evaluert ut frå innkjøpsprisen åleine. Totalkostnadane gjennom heile levetida inneheld i tillegg til prisen på eit produkt/teneste, kostnader til drift og vedlikehald, bruk og utfasing (kassere, selje, gje bort) av kjøpet.

8 Totalkostnaden for anskaffingar med lang levetid blir påverka av valt kvalitet, driftssikkerheit, energiforbruk, fleksibilitet, reparasjons- og oppdateringsmogelegheiter. Dess lengre levetid, dess vanskelegare det å vurdera behovet og kostnaden gjennom heile levetida. Det er derfor viktig å leggja opp til fleksibilitet for å dekkja behova i framtida. Ein må likevel vera merksam på at denne fleksibiliteten gjennom kontraktsperioden, har ein kostnad. Når ein ser på livssykluskostnadane må ein og ta omsyn til miljømessige konsekvensar i levetida og utfasinga. Eit miljøvenleg produkt kan ha lågare energiforbruk, større reparasjonsmoglegheiter, lågare drifts og vedlikehaldskostnader, høgare verdi ved sal og kan koste mindre å bli kvitt. Universell utforming Med universell utforming er det meint utforming eller tilrettelegging av hovudløysinga i dei fysiske tilhøva slik at verksemda (leveransen/produktet) sin alminnelege funksjon kan nyttast av flest mogeleg. Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med Bergen kommune og Time/Klepp kommune utvikla ein verktøykasse over korleis offentlege innkjøparar kan ta vare på krav og omsyn til universell utforming i heile innkjøpsprosessen. Verktøykassen er eit elektronisk informasjons- og støttesystem utarbeidd på oppdrag frå Miljøverndepartementet. Det vert forvalta av Direktoratet for forvalting og IKT (DIFI). Miljømessige konsekvensar Kvam herad skal i sine innkjøp alltid ta omsyn til miljøet. Kvam herad skal ha eit bevisst forhold til konsekvensar for miljøet av innkjøpa og miljøpolitikken hjå leverandøren. Det skal mellom anna stillast konkrete krav til miljømessige eigenskapar ved produkta/tenestene, miljøsertifisering, forbod mot miljøskadelege stoff og utslepp samt retur og handtering av utrangert materiell, emballasje m.m. Det er utvikla ein rettleiar og handlingsplan frå Regjeringa ( som kan nyttast i dette arbeidet. Sosiale klausular forbod mot sosial dumping i offentlege kontraktar Det er vedteke ei ny forskrift som stiller krav til løns arbeidsvilkår i offentlege teneste, bygg og anleggskontraktar med ein verdi over EØS terskelverdi. Forskrifta medfører at heradet må sørgja for å ta inn arbeidsklausular i alle kontraktar der det er nødvendig. Kvam herad bør gjera vedtak om at desse vilkåra også skal gjelda for kontraktar under EØS terskelverdi. Reserverte kontraktar Regelverket for offentlege innkjøp opnar for å tildela det ein kallar reserverte kontraktar. Dette gjer det mogeleg for Kvam herad å avgrensa konkurransen til verksemder der fleirtalet av dei tilsette det gjeld er funksjonshemma på ein slik måte at dei ikkje kan arbeida på ordinære vilkår. Etiske omsyn Det har dei siste åra vore ein aukande interesse for at det vert stilt etiske krav til produksjonen av varer og tenester. Etiske krav i offentlege anskaffelser er ein rettleiar som er utarbeida av initiativ for etisk handel (IEH) på oppdrag frå Barne og likestillingsdepartementet. På grunn av det store

9 innkjøpsvolumet av varer og tenester i regi av offentleg sektor, er det særleg viktig at offentleg sektor stiller etiske krav til kjøpa. Mange norske verksemder som driv import frå utviklingsland vil ha ein risiko for å støtta barnearbeid og andre brot på grunnleggjande arbeidstakarrettar, på grunn av kompliserte leverandørkjeder. Å stille etiske krav til innkjøp handlar ikkje om å eksportera norske standardar til utlandet, men om å krevja respekt for grunnleggjande arbeidstakar og menneskerettar. Kvam herad bør vurdera å nytta seg av verktøyet som er utarbeidd av IEH til å stilla konkrete etiske krav til produkta/tenestene der det er relevant. Etikk i innkjøpsfunksjonen Eit godt omdøme og tillit hjå innbyggjarane er naudsynt for Kvam. Heradet sine tilsette skal utføra oppgåvene sine og opptre på ein måte som ikkje skadar heradet sitt omdøme. Kvam herad sin måte å opptre på skal sikra at innbyggjarane har tillit til at heradet forvaltar felles midlane på ein god måte, og at leverandørane har tillit til heradet som kontraktsmotpart. All forretningsverksemd skal bidra til at heradet når sine mål og at ressursane vert nytta på ein mest mogeleg økonomisk og rasjonell måte. Tilsette som tek del i innkjøpsfunksjonen og anna forretningsmessig verksemd pliktar å setja seg grundig inn i og etterleva Lov og forskrift om offentlege anskaffingar og dei etiske retningslinjene som gjeld i heradet. Retningslinjene er meint å vera generelle overordna rettesnorer som igjen stiller krav til refleksjon hjå den enkelte tilsette. Kvar einskild tilsett har eit personleg ansvar for å følgja dei gjeldane etiske retningslinjene til Kvam herad. Det er ingen som har plikt til lydigheit når det gjeld eventuelle pålegg om å utføra ulovlege eller uetiske handlingar. Kvar einskild har plikt til å varsla om ulovlege eller uetiske handlingar som han blir kjend med. Innanfor innkjøpsområdet er det særleg strenge reglar når det gjeld gåver og andre fordelar, bruk av rammeavtalar og habilitet. Ved å utøva og ta samfunnsansvar i alle typar innkjøp vil ein påverka fleire sentrale område, m.a. oppleving av miljøkvalitetar, tilgjenge til det offentlege rom, mogelegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne til å delta i arbeidslivet, verdiskaping lokalt og verdsetjing globalt.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 29.05.2009 016/09 TRUBUE Kvam formannskap 02.06.2009 030/09 TRUBUE Kvam heradsstyre 16.06.2009 054/09 TRUBUE

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

INNKJØPSPOLICY FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE

INNKJØPSPOLICY FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-1 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Fagertun, Kristian Osen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for

Kommunen planlegg investeringar på 735 mill. kroner i vedtatt økonomiplan for 1 INNLEIING Time kommune er ein kommune i vekst og talet på innbyggjarar er forventa å auka betydeleg framover. Folkeveksten vil krevja investeringar i barnehagar, skular, sjukeheimar og infrastruktur.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 16.12.2008 166/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-634 Objekt: Arkivsaknr 08/193 Høyringsuttale

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innhold Innleiing...

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF Innhald 0. Samandrag... 4 1. Innleiing... 5 2. Føremål og problemstillingar... 5 3. Metode... 5 3.1 Intervju... 5 3.2 Dokumentanalyse...

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 29.03.2011 015/11 MGAK Kvam heradsstyre 12.04.2011 029/11 MGAK Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Mali

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA SAKSFRAMSTILLING. 1. Bakgrunn for saka

Saksframlegg. Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA SAKSFRAMSTILLING. 1. Bakgrunn for saka Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 16/3140-1 Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.09.2008 078/08 LARVIK Kvam heradsstyre 14.10.2008 132/08 LARVIK Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT FOR

INNKJØPSREGLEMENT FOR INNKJØPSREGLEMENT FOR DOVRE LESJA LOM SEL SKJÅK VÅGÅ KOMMUNAR INNHALDSLISTE Innleiing 3 1. MÅL FOR INNKJØPSARBEIDET... 1.1 Ansvar...... 3 3 1.2 Grunnleggjande prinsipp for innkjøp... 3 1.3 Etiske prinsipp

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /04 VIOS

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /04 VIOS Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 226/04 VIOS Avgjerd av: Saksh.: Vidar Østerbø Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 2004001990 Søknad

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Førde HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Førde HF Internrevisjon Helse Vest RHF Innkjøpsfunksjonar i Helse Førde HF 1 Innhald 0. Samandrag...3 1. Innleiing...4 2. Føremål og problemstillingar...4 3. Metode...4 3.1 Intervju... 4 3.2 Dokumentanalyse...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet OLHE Avgjerd av: Saksh.: Olav Helleve Frikjøpsordning for parkering. Arkiv: N-135 Objekt:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1 NDLA - Oppl avd Administrasjon - NDLA Notat Dato: 19.01.2017 Arkivsak: 2015/2073-112 Saksbehandlar: annhoge Unnateke offentleggjering OFFL 14 Til: Frå: Sekretariatet for kontrollutvalget v/roald Breistein

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.04.2007 058/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-J019/0308 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 123 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 123 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Adm.sjef/ Ref. utviklingskomité 08.04.02 023/02 JOBR Komité for utvikling 13.05.02 026/02 JOBR Kvam heradsstyre 28.05.02

Detaljer

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutval i fylkeskommunar som er eigarar i NDLA Dato: 19.02.2016 Vår ref.: 2015/2073-45 Dykkar ref.: Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Vedlagt

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.01.2012 015/12 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-504, PLANID- 123820100032A

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy FINNØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Saman for folk i Finnøy Retningslinjene er meint som eit tillegg til lovverket som styrer kommunal verksemd (forvaltningslov, offentligheitslov, kommunelov, plan og

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE Side 1 av 7 INNHALDSLISTE A Prinsipp s. 3 1. Lojalitet s. 3 2. Objektivitet s. 3 3. Redelegheit og ærligheit s. 4 4. Ansvarlegheit og respekt

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer