Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO"

Transkript

1 Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 14/ Oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 2015 Landbruks- og matdepartementet syner til regjeringa sitt framlegg til budsjett jf. Prop. 1 S ( ) frå LMD, samt Stortinget si handsaming av denne jf. Innst 8 S ( ). 1. OVERSIKT OVER LØYVINGAR STILT TIL DISPOSISJON FOR 2015 For 2015 stiller departementet gjennom statsbudsjettet følgjande midlar til disposisjon for Innovasjon Norge: Beløp mill. Kapittel og post Ordning kr 1149,72 Trebasert innovasjonprogram 26, ,74 Til program for industriell bioraffinering 2, ,50 Bioenergiprogrammet 59, ,50 Investering og bedriftsutvikling i landbruket 528, , 50 Låneramme som grunnlag for rentestøtte 1000,00 Utviklingsprogrammet- landbruks- og reindriftsbasert vekst og 1150,50/1151,51 verdiskaping 1 98,20 Oversikta inkluderer også midlar til administrasjons- og gjennomføringskostnader med ordningane. Særskilt omtale av dette går fram under punkt ,2 mill. kroner av løyvinga er løyvd over Reindriftsavtala kapittel 1151, post 51. Postadresse Besøksadresse Telefon* Landbrukspolitisk avdeling Sakshandsamar Postboks 8007 Dep Teatergata Siri Lothe NO-0030 Oslo Org no

2 2. MÅL FOR INNOVASJON NORGE OG ANDRE FELLESFØRINGAR Vi syner til oppdragsbrevet frå Nærings- og fiskeridepartementet for 2015 for fellesføringar når det gjeld Innovasjon Norge sin målstruktur. 3. PRIORITERINGAR I OPPDRAGET FRÅ LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Av Prop. 1 S ( ) går det fram at dei overordna måla for landbruks- og matpolitikken er matsikkerheit, landbruk over heile landet, auka verdiskaping og berekraftig landbruk. Landbrukspolitikken skal leggje til rette for ein kostnadseffektiv matproduksjon, styrka næringsgrunnlag og auka verdiskaping. Regjeringa vil legge til rette for å få fleire unge til å ønskje å gå inn i næringa, og vil byggje ned hindringane for dei som vil auke matproduksjonen. Regjeringa vektlegg forenklingar både for den enkelte næringsutøvar og for forvaltninga. Potensialet for auka verdiskaping basert på landbruksressursane er stort. Landbruket er ei innovativ næring som har vore god til å ta i bruk ny teknologi og nye produksjonsmåtar for å auke produktiviteten og effektivisere drifta. Det skal satsast på alternativ næringsutvikling for å gi grunnlag for ein meir robust og framtidsretta landbruksproduksjon over heile landet. Skogbrukets verdikjede står framfor både omstillings- og effektiviseringsbehov. Innovasjon Norge skal bidra til innovasjon, investeringar og effektivisering i skogbruket, og der igjennom bidra til framtidig konkurransekraft i verdikjeda. Innovasjon Norge sine delmål om fleire gode gründerar, fleire vekstkraftige bedrifter og fleire innovative næringsmiljø, er viktige for å nå måla innanfor landbruks- og matpolitikken. I det enkelte oppdrag vil vektinga av dei tre delmåla variere. Departementet syner til omtale av dei enkelte ordningane for ei nærmare skildring av ambisjonar for måloppnåing knytt til selskapet sin målstruktur. Departementet forventar elles at Innovasjon Norge orienterar seg i relevante dokument og proposisjonar på landbruks- og matområdet i selskapet sitt arbeid med landbruksbasert næringsutvikling. Landbruks- og matdepartmentet arbeider med ei melding til Stortinget om vekstkraft og gründerskap innan landbruksbasert næringsutvikling. Det vil vere ynskjeleg å nytte seg av Innovasjon Norges erfaringar og kompetanse på dette området inn i meldingsarbeidet. Departementet vil også komme tilbake til Innovasjon Norge når det gjeld oppfølging av Stortingets fleirtalsmerknad i samband med handsaminga av Innst. 8 S ( ) der det er vist til eit behov for ein bioøkonomistrategi i

3 4. NÆRMARE OM DEI ENKELTE ORDNINGANE Trebasert innovasjonsprogram Det vert løyvd 26,68 mill. kroner frå kap. 1149, post 72, til Trebasert innovasjonsprogram i Hovudtyngda av innsatsen innanfor Trebasert innovasjonsprogram bør ligge innanfor selskapet sitt delmål om fleire vekstkraftige bedrifter og delmålet om fleire innovative næringsmiljø. I tillegg er delmålet om fleire gode gründerar relevant. Programmet er ein viktig del av regjeringa sin politikk for auka verdiskaping med basis i skogressursane og skal bidra til auka verdiskaping og konkurransekraft i den trebearbeidande industrien. Dokumentasjon og formidling av oppnådde resultat er ei viktig oppgåve for programmet. Departementet ber om ein oppdatert kommunikasjonsplan for Bioraffineringsprogrammet For 2015 vert det løyvd 2,665 mill. kroner over kapittel 1149 post 74 til Innovasjon Norge sitt bioraffineringsprogram. Gjennom løyvinga ynskjer departementet å stimulere til utvikling av nye produkt- og produksjonsprosessar basert på fornybare bioråvarer frå landbruket og på den måten bidra til å utløyse potensialet i bioøkonomien. Vi syner også til omtale av ordninga i oppdragsbrev frå NFD og KMD. Bioenergiprogrammet Det er for 2015 avsett 59,9 mill. kroner til Bioenergiprogrammet over kapittel 1150, post 50. Innovasjon Norge bør prioritere hovudtynga av innsatsen sin på dette området opp mot delmålet om fleire vekstkraftige bedrifter. Frå 2015 er alle verkemidla innanfor bioenergisatsinga samla i det nasjonale Bioenergiprogrammet. Landbruks- og matdepartementet legg elles til grunn at programmet vidareførast med basis i dei same hovudmåla som for 2014, irekna vektlegging av klima- og energivinstane. Biogassprosjekt skal vurderast med utgangspunkt i dei vanlege energi- og lønnsemdskriteria. Utover dette skal også ein heilskapleg miljøgevinst av biogassprosjekta tilleggast vekt. Landbruks- og matdepartementet legg til grunn at Innovasjon Norge sikrar samordning mot ENOVA på bioenergiområdet, samt utnyttar kompetansen og nettverket til fylkesmennene og fylkeskommunane for å sikre ei koordinert bioenergisatsing under dei regionale næringsprogramma. Innovasjon Norge bør også framover legge vekt på å sikre tilfredsstillande aktivitet i alle fylke. 3

4 Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlar) Tilgang til investeringsverkemidlar er ein viktig føresetnad for fornying av produksjonsapparatet i landbruket og framtidig vekst og utvikling i landbruksbaserte næringar. Midla skal bidra til utvikling både innanfor landbruk og bygdenæringar. Det er løyvd 528 mill. kroner over kapittel 1150 post 50 til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Innovasjon Norge bør prioritere hovudtynga av innsatsen sin innanfor IBUmidla opp mot selskapet sitt delmål om fleire vekstkraftige bedrifter. Innanfor det tradisjonelle landbruket vil ambisjonane om auka produktivitet og lønnsemd i bedrifter vere særskilt viktig. I tillegg bør fleire gode gründerar, særskilt i form av fleire levedyktige oppstartsbedrifter, vere eit prioritert innsatsområde knytt til satsinga på landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Regionalt næringsprogram utarbeida av fylkesmannen i samarbeid med Innovasjon Norge, fylkeskommunen, næringa m. fl, legg elles strategiske føringar for bruken av midla regionalt. Ny Forskrift om midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket, samt føringar gitt i Prop. 1 S ( ) Landbruks- og matdepartementet og i106 S ( ) Jordbruksoppgjøret 2014, skal leggast til grunn for forvaltninga av midla. Vi viser til dialog med Innovasjon Norge om den nye forskrifta. Når det gjeld kravet om at tiltak ikkje kan vere påbegynt før skriftleg søknad er sendt, vil vi av omsyn til forutsigbarhet for søkjarane gi Innovasjon Norge høve til å praktisere etter gamal føring ut Vi vil presisere at omsynet til at støtte skal vere utløysande for realisering av prosjektet er svært viktig, og at dette bør tilseie at prosjekt som allereie er påbegynt før søknad er sendt som regel ikkje bør få tildelt støtte. Departementet vil gjere ei ny vurdering av dette i etterkant av årets jordbruksoppgjer. Innovasjon Norge har tidlegare hatt høve til å gje støtte til investering i konvensjonelle frukttrefelt gjennom den tidlegare BU-forskrifta 3 pkt 5 Andre tiltak. I den nye forskrifta er tiltaksområdet andre tiltak fjerna. Departementet ser behov for å ta ein gjennomgang av kor vidt det er ynskjeleg å framleis gje støtte til investering i konvensjonelle frukttrefelt over desse midla i samband med årets jordbruksoppgjer. Av omsyn til forutsigbarhet for søkjarane kan Innovasjon Norge vidareføre praksis med å gje investeringsstøtte til konvensjonelle frukttrefelt også i Når det gjeld moglegheita til å gje støtte til fellesskapsprosjekt med klare økonomiske mål for deltakarane er det framleis høve til dette gjennom desse midlane. Vi syner til presiseringar om dette i departementets sitt fastsettingsbrev av s. 5. Innovasjon Norge vil også ha høve til å nytte desse midlane inn i t.d. Fram Agro-prosjekt. Vi legg elles til grunn at det framleis er mogleg å gje støtte til bedriftsovergripande fellesskapsprosjekt over desse midla. Vi ber jamvel om at det blir gjort ei god avklaring mellom Innovasjon Norge og Fylkesmannen når det gjeld kva type prosjekt som støttast av dei ulike aktørane. 4

5 Fordelingsnøkkelen for 2014 for fordeling av midla inkl. lånerammer for rentestøtte er vidareført også i Fordelinga mellom fylka går fram av vedlegg til brevet. Det vil bli gjort ei vurdering av innføring av ny modell frå og med 2016 i løpet av inneverande år. Grensa for maksimalt tilskot til investeringar er oppheva på nasjonalt nivå frå Maksimal prosentsats for tilskot på 33 prosent av kostnadsoverslaget for investeringa er vidareført. Dersom vi skal nå målet om auka produksjon, er det viktig å støtte opp om bedrifter som ønskjer vekst. Støtte til investeringsprosjekt som gir auka matproduksjon, skal difor prioriterast. Innovasjon Noreg må elles ta omsyn til marknadssituasjonen til dei enkelte produksjonane i vurderinga om finansieringsstøtte til utviding eller nyetablering. Utlånsramma for lån med rentestøtte vidareførast med ei ramme på 1000 mill. kroner i I tråd med Stortinget si handsaming av jordbruksoppgjeret 2014 jf. Innst. 285 S ( ) vil ordninga med lokal forvaltning av BU-midlar i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen opphøyre frå Innovasjon Noreg vil difor frå 2015 få ansvaret for alle dei bedriftsretta midla knytt til denne ordninga. Vi ber om at Innovasjon Noreg bidreg til ein smidig overgang og at selskapet overtek ansvaret for allereie tildelt, men ikkje utbetalte tilskot og rentestøtte. Innovasjon Norge har ansvaret for den årlege kåringa av årets bedriftsutviklar i landbruket (bygdeutviklingsprisen), og kan nytte IBU-midlar til dette tiltaket. Utviklingsprogrammet - landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Frå 2015 blir Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv og Reinprogrammet slått saman. Det nye programmet vil ha namnet Utviklingsprogrammet landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Over reindriftsavtala, kapittel 1151 post 51 er det avsett 8,2 mill. kroner til den reindriftsbaserte delen av programmet i Over jordbruksavtala kapittel 1150 post 50 er det avsett 90 mill. kroner til Utviklingsprogrammet, ein auke på 24 mill. kroner frå Samla løyving til det nye programmet blir difor 98,2 mill. kroner. Den auka ramma skal i første rekkje gå til vekstordninga og forpliktande produsentsamanslutningar for matbedrifter, og til ein forsterka innsats mot dei små reiselivsaktørane. Frå 2015 skal det òg opnast for finansiering av kompetansebehov og bedriftssamarbeid innanfor landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk generelt og for Inn på tunet. Innovasjon Norge bør prioritere hovudtynga av innsatsen sin på dette området opp mot delmålet om fleire vekstkraftige bedrifter Innanfor delmålet om fleire innovative næringsmiljø bør ambisjonane om innovative og vekstkraftige regionar og meir samarbeidsorienterte bedrifter vektleggast. Det er etablert ei styringsgruppe for Utviklingsprogrammet. Innovasjon Norge er sekretariat for styringsgruppa. Landbruks- og matdepartementet ber Innovasjon Norge om å sikre at Utviklingsprogrammet blir marknadsført på ein måte som sikrar pågang av relevante og gode prosjektsøknader. Her 5

6 må m.a. formidling av resultat frå avslutta prosjekt både til næringa og relevante aktørar, stå sentralt. Det vert lagt til grunn at Innovasjon Norge framleis har ein aktiv innsats og god tilrettelegging ovanfor programmet sine reinkjøttkundar, samt stor merksemd på å få fram potensialet på reinområdet gjennom utviklingsprogrammet og resten av Innovasjon Norge sitt verkemiddelapparat. Reinprogrammet si innretning og satsingsområde skal vidareførast i det nye programmet. For å sikre best mogleg effekt av midla frå Reindriftsavtalen er det også sentralt at programmet vert sett i samband og koordinert med aktivitetar over Reindriftens utviklingsfond (RUF) og Sametinget sine ordningar. Samarbeidet med Mattilsynet, Matmerk og dei regionale partnarskapa må vidareførast. Internationale Grüne Woche (IGW) er den største markeringa av norsk mat og reiseliv i utlandet som Landbruks- og matdepartementet er involvert i. Arrangementet får stor merksemd frå media. IGW er òg ein viktig arena for å etablere nettverk mellom næringslivsaktørar og for å bidra til forsterka regionalt samarbeid på mat- og reiselivsområdet. Innovasjon Norge har det operative ansvaret for prosjektet i tett dialog med departementet. Matstreif er ein viktig nasjonal arena for å synleggjere mangfaldet av norsk lokalmat. Innovasjon Norge har det operative ansvaret for gjennomføring av matfestivalen. Landbruksog matdepartementet ber Innovasjon Norge om å involvere andre sentrale aktørar i verdikjeda for matproduksjon i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Prosjektet skal organiserast med ei referansegruppe. Det må arbeidast for meir ekstern medfinansiering av Matstreif. Innanfor Utviklingsprogrammet er det etablert ei tilskotsordning til kompetanse og regionale kompetansenav. Ordninga forvaltast av Innovasjon Norge som også har ansvar for nasjonal koordinering og styring av kompetansenava. Vi syner til foreløpig oppdragsbrev til Innovasjon Norge av for oversikt over institusjonane som har fått rolla som regionale kompetansenav. Departementet la i januar fram Strategi for eksport av jordbruksprodukter (LMD 2015). I tilknytning til utarbeiding av strategien presenterte Innovasjon Norge ei foreløpig vurdering av eksportpotensialet for norske jordbruksprodukter. Vurderinga peikte på at det var marknadsmoglegheiter i nokon utvalde land. I tråd med tiltak 5.2 i eksportstrategien ber departementet om at IN innan 15. september 2015 kartlegger markedadene i desse utvalde landa nærmare med sikte på å finne inntil frem potensielle land for eksport av norsk mat og drikke. Vi ber om at IN tek kontakt med departementet for ei dialog kring nærare utforming av oppdraget. Lån til landbruksføremål innanfor lågrisikolåneordninga (kapittel 2421 NFD) Innovasjon Norge kan som tidlegare gje lån til landbruksføremål innanfor ramma for Lågrisikolåneordninga over Nærings- og fiskeridepartementet sitt budsjett. Det er viktig at 6

7 Innovasjon Norge i si rapportering og statistikkføring framleis opprettheld eit skilje mellom bustadføremål og næringsføremål. 5. ADMINISTRATIVE FELLESFØRINGAR Departementet viser til dei administrative fellesføringane i oppdragsbrev for 2015 frå Nærings- og handelsdepartementet, irekna føresetnader og krav samt føringar knytt til administrative forhold, rapportering og evaluering. 6. DEPARTEMENTSSPESIFIKKE ADMINISTRATIVE FØRINGAR Administrasjons- og gjennomføringskostnader Den enkelte oppdragsgjevar skal dekke alle administrasjons- og gjennomføringskostnader utover basiskostnadane for sine oppdrag, med unntak for aktivitetar som skal vere sjølvfinansierande. Selskapet sine basiskostnader vert dekka av løyvinga over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett kap. 2421, post 70. Selskapet sine låne-, garanti-, og fondsordningar skal kvar for seg, vere sjølvfinansierande og dekke sine totale administrasjons- og gjennomføringskostnader. For ordningar som Innovasjon Norge forvaltar for Landbruks- og matdepartementet skal administrasjons- og gjennomføringskostnadane spesifiserast på kvart program/ordning. Departementet syner til ei meir detaljert omtale av dette i brev til Innovasjon Norge frå Landbruks- og matdepartementet av Vi presiserer elles at andre driftskostnader knytt til ordningane som t.d. trykksaker og kjøp av konsulenttenester, skal rapporterast som prosjektkostnader og skal dekkast innanfor dei enkelte ordningane. Rapport for administrasjons- og gjennomføringskostnader skal vere klart til kvart styringsmøte mellom Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge. Det er gjort ein gjennomgang av rammene for administrasjons- og gjennomføringskostnader for 2015 jf. tabell under. Auken i ramma for administrasjons- og gjennomføringskostnader for investerings- og bedriftsutviklingsmidlane speglar m.a. overføringa av ansvar for gamle og nye løyvingar over ordninga som tidlegare har vore forvalta av dei to regionråda i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Vi avventar elles tilbakemelding frå Innovasjon Norge om eventuelle eingongskostnader i samband med overtaking av ansvaret. Når det gjeld dekking av departementet sin del av kundeeffektundersøkinga, ber vi om at utgifta blir trekt frå ramma til dei største ordningane høvesvis; kroner frå IBU-ordninga, kroner frå Utviklingsprogrammet for vekst og verdiskaping, og kroner frå Bioenergiprogrammet. 7

8 Administrasjons- og Ordningar og oppdrag gjennomføringskostnader Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket Utviklingsprogrammet- landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Trebasert innovasjonsprogram Bioenergiprogrammet Bioraffineringsprogrammet LMDs andel av kundeeffektundersøkingane SUM alle oppdrag ) Av dette skal 1,5 mill. kroner dekkast over reindriftsavtala. Innovasjon Norge får høve til å sjå rammene for administrasjons- og gjennomføringskostnader for ordningane under Kapittel 1149 og Bioenergiprogrammet i samanheng, slik at kostnadane for det enkelte program er tilpassa behovet Innovasjon Norge identifiserer i løpet av året. Det vert lagt til grunn at total ramme ikkje overstig summen av rammene og at Landbruks- og matdepartementet vert haldne orientert om eventuelle justeringar. Administrasjons- og gjennomføringskostnadane til gjennomføringa av IGW og Matstreif skal trekkjast frå løyvinga til Utviklingsprogrammet for vekst og verdiskaping, og kjem i tillegg til kostnadane for programmet som er synleggjort i tabellen ovanfor. Årlege budsjett over prosjektkostnadane til desse to prosjekta skal godkjennast av Landbruks- og matdepartementet etter innspel frå styringsgruppa. Samarbeid regionalt Regionalt næringsprogram, som utarbeidast i samarbeid mellom fylkesmennene, fylkeskommunane, Innovasjon Noreg sine distriktskontor og næringsorganisasjonane i landbruket, skal bidra til målretting av den regionale innsatsen for næringsutvikling i landbruket. Det er viktig at Innovasjon Norge og dei regionale samarbeidspartnarane, har ein god dialog som kan sikre gjensidig forankring, prioritering og kopling mellom verkemidla på landbruks- og matområdet regionalt og lokalt. Distriktskontora må ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse innanfor landbruksoppdraget, slik at dei kan bidra aktivt til å mobilisere ressursar og utløyse vekstpotensialet regionalt. Som kompetanseorgan innan næringsutvikling, forventast det at Innovasjon Norge også støttar kommunane i deira rolle som fyrstelinje for næringsutvikling. Overføring av midlar Landbruksdirektoratet har det administrative hovudansvaret for Landbrukets utviklingsfond (LUF), jf. St.prp. nr.1 Tillegg nr. 3 ( ). For ordningar under LUF som forvaltast av Innovasjon Norge, er det lagt opp til periodisk overføring (4-6 gonger per år) av midlar frå fondet. Administrasjons- og gjennomføringskostnadane til kvar ordning utbetalast separat frå 8

9 resten av ramma til ordninga. Innovasjon Norge utbetalar og fører regnskap for tilskot/lån og mottek og fører rekneskap for inntekter frå avdrag på lån. Innovasjon Norge må vidareføre sin kontakt med Landbruksdirektoratet når det gjeld rekneskap og overføring av midlar. Når det gjeld løyvingar frå RUF, skal det også leggast opp til periodisk overføring av midlar frå Landbruksdirektoratet til Innovasjon Norge (2 gonger per år). Utbetalinga vil skje etter utbetalingsanmodning frå Innovasjon Norge. Rapportering Det skal rapporterast på bruken av midla i tråd med rapporteringskalender frå Nærings- og fiskeridepartementet. For bruken av IBU-midlar skal det som tidlegare år sendast ein eigen rapport frå Innovasjon Noreg sine distriktskontor til Fylkesmannen på bruken av midla i fylket innan Rapporten skal vurdere verkemiddelbruken opp mot regionalt. næringsprogram. Statistikk over fordeling til ulike grupper, som kvinner og unge, i dei ulike program og tenester skal synleggjerast slik at ein sikrar eit godt samanlikningsgrunnlag over tid. Kontaktmøte I 2015 er det lagt opp til to kontaktmøte mellom Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge. Med helsing Anne Marie Glosli (e.f.) Ekspedisjonssjef Kristin Orlund avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikkje handskrive signaturar 9

10 Fylkesmannen- alle Fylkeskommunane alle Nærings- og fiskeridepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS Norges Bondelag Norsk Bonde- og småbrukarlag NORSKOG Norges Skogeierforbund Riksrevisjonen 10

11 Vedlegg: Fylkesvis fordeling av midlar til investering og bedriftsutvikling inkl. lånerammer for rentestøtte Midlar til investering og bedriftsutvikling Låneramme som grunnlag for rentestøtte Fylke Østfold 18,47 37,10 Akershus 16,37 29,90 Hedmark 34,33 76,90 Oppland 39,7 85,40 Buskerud 21,88 43,90 Vestfold 14,67 30,60 Telemark 18,07 32,00 Aust-Agder 13,51 24,10 Vest-Agder 15,72 28,10 Rogaland 38,9 67,40 Hordaland 29,36 58,00 Sogn og Fjordane 38,9 82,60 Møre og Romsdal 35,78 76,40 Sør-Trøndelag 33,8 68,00 Nord-Trøndelag 42,2 95,60 Nordland 34,74 72,00 Troms 23,46 54,00 Finnmark 16,24 38,00 SUM 486, ,00 1) Totalsum ekskl. avsetjing til administrasjons- og gjennomøringskostnader på 41, 5 mill. kroner, samt 0,4 mill. kroner til dekking av kundeeffektundersøkinga. 11

12 12

For 2014 stiller departementet gjennom statsbudsjettet følgjande midlar til disposisjon for Innovasjon Norge: Kap. Post Namn Beløp mill.

For 2014 stiller departementet gjennom statsbudsjettet følgjande midlar til disposisjon for Innovasjon Norge: Kap. Post Namn Beløp mill. Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 13/698-03.02.2014 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 2014 Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2013-2014) frå LMD

Detaljer

Oversikta inkluderer òg midlar til administrasjons- og gjennomføringskostnader knytt til ordningane. Særskilt omtale av dette står under punkt 6.

Oversikta inkluderer òg midlar til administrasjons- og gjennomføringskostnader knytt til ordningane. Særskilt omtale av dette står under punkt 6. Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 15/1539-22.2.2017 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 2017 Vi syner til budsjettforslag for 2017 i Prop. 1 S (2016-2017) for Landbruks-

Detaljer

Oversikta inkluderer også midlar til administrasjons- og gjennomføringskostnader med ordningane. Særskilt omtale av dette går fram under punkt 6.

Oversikta inkluderer også midlar til administrasjons- og gjennomføringskostnader med ordningane. Særskilt omtale av dette går fram under punkt 6. Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 15/799-1.2.2016 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 2016 Landbruks- og matdepartementet syner til regjeringa sitt framlegg til budsjett

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

For 2016 stiller departementet gjennom dette fullmaktsbrevet følgjande midlar til disposisjon for fylkesmannen: Beløp mill. Kapittel Post Namn

For 2016 stiller departementet gjennom dette fullmaktsbrevet følgjande midlar til disposisjon for fylkesmannen: Beløp mill. Kapittel Post Namn Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/1720-8.2.2016 Supplerande tildelingsbrev 2016 til fylkesmannen frå Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2015-2016),

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Torgarden 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref 19/52-2 Dato 9. januar 2019 Statsbudsjettet 2019 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Ifølge liste 1. OVERSIKT OVER LØYVINGAR FOR Dykkar ref Vår ref Dato

Ifølge liste 1. OVERSIKT OVER LØYVINGAR FOR Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16.2.2015 Fullmaktsbrev 2015 til n frå Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2014-2015), og Stortinget si handsaming av

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref Dato 16/1347-20.2.2018 Oppdragsbrev til Innovasjon Noreg 2018 Vi syner til budsjettforslag for 2018 i Prop. 1 S (2017-2018) for Landbruks-

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Innovasjon Noreg

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Innovasjon Noreg Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref 17/7-23 Dato 24. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Innovasjon Noreg I oppdragsbrevet frå Kommunal- og moderninseringsdepartementet

Detaljer

Statsråden. Vår ref 18/144-2

Statsråden. Vår ref 18/144-2 Statsråden Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 OSLO Dykkar ref Spm 889 Vår ref 18/144-2 Dato 15. februar 2018 Svar på spm. Nr. 889 frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand - tilskot gitt til

Detaljer

1. Oversikt over løyvingar stilt til disposisjon for 2019

1. Oversikt over løyvingar stilt til disposisjon for 2019 Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref Vår ref 17/1197-3 Dato 29. januar 2019 Oppdragsbrev til Innovasjon Noreg 2019 Vi syner til budsjettforslag for 2019 i Prop. 1 S (2018-2019) for

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Dato. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017

Dykkar ref. Vår ref. Dato. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017 Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref. Vår ref. Dato 17/51-1 13.01.2017 Statsbudsjettet 2017 oppdragsbrev til Innovasjon Noreg 1 Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Stategiar og satsingar på landbruksområdet Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Tema Rollane til Innovasjon Norge Ambisjonsnivå, styring og prioriteringar Landbrukstenester 2014 Policy

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Fylkeskommunene - alle Deres ref. Vår ref. Dato 17/1414 16.1.2018 Fylkeskommunenes rolle og ansvar på landbruks- og matområdet overordna forventninger og tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET. Saksprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtedato: 25.11.2014 Sak: 203/14 Resultat: Innstilling enst. vedtatt Arkivsak: 14/17411 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG

Detaljer

_a_ DET KONGELIGE. Vår ref 17/979

_a_ DET KONGELIGE. Vår ref 17/979 _a_ DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/979 Dato 20. september 2017 Revidering av regionale bygdeutviklingsprogram Vi viser til jordbruksoppgjøret 2017 og Prop.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 06/

Deres ref Vår ref Dato 06/ Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/3030 24.01.2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2014 fastsatt til 56 mill.

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering Statsråden Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt. 76 2626 LILLEHAMMER Dykkar ref Vår ref Dato 07/2962-1 EN 11.01.08 Statsbudsjettet 2008 - Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune

Detaljer

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014.

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/52-17 18.12.2013 Statsbudsjettet 2014 Oppdragsbrev til SIVA SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

-fl D1T KONGELEG1 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden

-fl D1T KONGELEG1 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden -fl D1T KONGELEG1 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Innovasjon Noreg Hovudkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Dykkar ref. Vår ref. Dato 13/51-1 LSA 2Of 2t313 Statsbudsjettet 2013 - oppdragsbrev

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato M-1/ /SLO

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato M-1/ /SLO DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Rundskriv Fylkesmannen alle Valdres natur- og kulturpark Regionråd Nord-Gudbrandsdal Innovasjon Norge Innovasjon Norge- styra i fylka Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Agro Business Park SA v/ Sigmund Vereide Postboks 300 6821 Sandane Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskot på inntil 240 000 kroner til

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

Utrednings- og tilretteleggingsmidler. 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018

Utrednings- og tilretteleggingsmidler. 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018 Utrednings- og tilretteleggingsmidler 3,9 mill. kr til landbruksbasert næringsutvikling i 2018 UT-midlene (utredning og tilrettelegging) Utviklingsstøtte som kan gis til prosjekter som understøtter både

Detaljer

Garden som ressurs marknaden som mål

Garden som ressurs marknaden som mål Landbruks- og matdepartementet Garden som ressurs marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Siri Lothe, Oslo, 6. desember 2017 Landbruks- og matdepartementet Bakteppe Det finst

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Saknr ch,/^o/d% Dok.nr. /.2.5 JAN. 2011 Arkivnr. ijlo Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201100069 Dato 20.1.2011

Detaljer

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017

Detaljer

Status landbruksområdet Troms. Wenche Styrvold og Gunnar Kvernenes 25. oktober 2018

Status landbruksområdet Troms. Wenche Styrvold og Gunnar Kvernenes 25. oktober 2018 Status landbruksområdet Troms Wenche Styrvold og Gunnar Kvernenes 25. oktober 2018 Hvor stort er IN Arktis sitt ansvarsområde? Innovasjon Norge Arktis 37 årsverk i Troms og Finnmark inkl. 1 årsverk finansiert

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Forvaltning av regionale BU-midlar 2012

Forvaltning av regionale BU-midlar 2012 Dykkar ref.: Vår dato: 09.03.2012 Vår ref.: 2011/13036 Arkivnr.: 512.0 Innovasjon Norge Rogaland Postboks 8034 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013 Surnadal kommune Anne Saltrø Polden 6650 SURNADAL Deres ref. Vår ref. Dato 13/540-13 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Garden som ressurs marknaden som mål

Garden som ressurs marknaden som mål Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Bakteppe Det finst betalingsvillige marknader og dermed gode moglegheiter til å utvikle

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Statsråden. Vår ref 19/697-

Statsråden. Vår ref 19/697- Statsråden Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 OSLO Deres ref Spn nr 1307 Vår ref 19/697- Dato 29. mars 2019 Svar på spm. nr. 1307 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Detaljer

Garden som ressurs marknaden som mål

Garden som ressurs marknaden som mål Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Bakteppe Det finst betalingsvillige marknader og dermed gode moglegheiter til å utvikle

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

FORSLAG TIL ORGANISERING, METODE OG FRAMDRIFTSPLAN

FORSLAG TIL ORGANISERING, METODE OG FRAMDRIFTSPLAN Saksutgreiing: BIOØKONOMISTRATEGI FOR ROGALAND. FORSLAG TIL ORGANISERING, METODE OG FRAMDRIFTSPLAN Annan informasjon Regional planstrategi 2017 2020 Heimesida til regjeringa 1. Bakgrunn: DET GRØNE SKIFTET

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2012 22978/2012 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 25.04.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 21.05.2012

Detaljer

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/415-3 Saksbehandler Nils Langerød Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Prof. Olav Hanssens vei 11 Internett: Org. nr. NO MVA

Prof. Olav Hanssens vei 11 Internett:  Org. nr. NO MVA RAPPORT 3 Postboks 834, NO-468 Stavanger Telefon: +47 4 Besøksadresse: Telefaks: +47 4 3 Rogaland Kunnskapspark E-post: rogaland@innovasjonnorge.no Prof. Olav Hanssens vei Internett: www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/7 23 7.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2016 programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk førebels rammer Kommunal-

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-02.03.2017 Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 er fastsatt til

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs marknaden som mål

Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs marknaden som mål Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Bakteppe Det finst betalingsvillige marknader og dermed gode moglegheiter til å utvikle

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/7 23 7.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2016 programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk førebels rammer Kommunal-

Detaljer

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap post 77)

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap post 77) Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap. 1429 post 77) Mål for ordninga og målgruppe Post 77 skal medverke til oppfølging av nasjonale mål og satsingar på kulturminnefeltet ved å legge

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-2/ Rundskriv næringsutvikling 2010, erstatter Rundskriv M-1/2009

Nr. Vår ref Dato M-2/ Rundskriv næringsutvikling 2010, erstatter Rundskriv M-1/2009 Rundskriv Fylkesmennene Valdres natur- og kulturpark Regionråd Nord-Gudbrandsdal Innovasjon Norge Innovasjon Norge - styrene i fylkene Statens landbruksforvaltning Fylkeskommunene Kommunene Nr. Vår ref

Detaljer

Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77

Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Fylkesmannen - alle pxt V '' f' u ;Qj 1A.(;') Dykkar ref Vår ref Dato, U c 9 c l y 6. ( 18.12.2009 FULLMAKTSBREV FYLKESMANNEN - KAPITTEL 1144 POST 77 1. INNLEIING

Detaljer

Fagdag for næringsmedarbeidarar

Fagdag for næringsmedarbeidarar Fagdag for næringsmedarbeidarar 21/9-17 God sakshandsaming, kommunale næringsfond og regionalforvaltning Dagsorden fagdag 21/9-17 Kl 10:00 Mjuk oppstart med dagsorden og presentasjon Kl 10:10 Sentrale

Detaljer

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 29 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 29 S (2018 2019) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 23. november

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Oppdragsbrev strategisk bruk av bedriftsretta investeringsmidlar i landbruket

Oppdragsbrev strategisk bruk av bedriftsretta investeringsmidlar i landbruket Dykkar ref.: Vår dato: 27.02.2018 Vår ref.: 2018/2015 Arkivnr.: 512.1 Innovasjon Norge Rogaland Postb 8034 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-03.03.2016 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2016 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2016 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 28 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 21. november

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV Statsråden Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO Dykkar referanse Vår referanse Dato 200703595-/TNY 13. februar 2009 STATSBUDSJETTET 2009 - TILDELINGSBREV Det vert vist til Stortinget si handsaming

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Forvaltning av regionale BU-midlar 2013

Forvaltning av regionale BU-midlar 2013 Dykkar ref.: Vår dato: 04.03.2013 Vår ref.: 2011/13036 Arkivnr.: 512.0 Innovasjon Norge Rogaland Postboks 8034 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet Statsråden Alle fylkeskommuner Innovasjon Norge (hovedkontor og distriktskontor) Selskapet for industrivekst Forskningsrådet Oslo kommune Deres ref Vår ref Dato 05/2957-10 KM 10.11.2005 Distrikts- og regionalpolitikk.

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember 2004 200400406-/KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Detaljer

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 26 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 26 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 20. november

Detaljer