Oktober 2010 Jesu Kristi Kirke av Siste. Liahona. Dagers Hellige. SPESIALNUMMER Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oktober 2010 Jesu Kristi Kirke av Siste. Liahona. Dagers Hellige. SPESIALNUMMER Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige"

Transkript

1 Oktober 2010 Jesu Kristi Kirke av Siste Liahona Dagers Hellige SPESIALNUMMER Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

2 F Velkommen! Du har sikkert allerede lagt merke til at noe er annerledes med dette nummeret av bladet. or over et år siden ble det besluttet å revidere Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, et hefte som omhandler Kirkens tempelarbeid og viser templer over hele verden. Heftet var blitt utilgjengelig på noen språk, og flere medlemmer spurte hvordan de kunne få tak i et eksemplar. Istedenfor å gjenopptrykke et hefte som manglet budskap fra president Thomas S. Monson og ikke inkluderte en rekke templer som har blitt bygget siden forrige utgave ble trykt, godkjente Det første presidentskap og De tolvs quorum at det skulle lages en oppdatert utgave. Hva er nytt? Denne utgaven har noe av det som fantes i tidligere utgaver, men den inneholder også nye innslag som vil hjelpe flere lesere ikke minst barn og ungdom å få en bedre forståelse av hvorfor templet er så viktig i vår himmelske Faders plan for lykke. Tidligere var tempelheftet bare tilgjengelig gjennom Kirkens distribusjonstjeneste. For å spre heftet til så mange hjem som mulig, sendes det denne gangen til alle abonnenter på Liahona og Ensign. Ytterligere eksemplarer på mange språk vil også være å få fra Kirkens distribusjonstjeneste i nær fremtid. Hvordan kan jeg bruke dette nummeret? Hjemmelærere og besøkende lærerinner vil legge merke til at budskapene fra Det første presidentskap og Hjelpeforeningen mangler i dette nummeret. Du kan dekke behovene til dem du besøker, ved å søke Åndens veiledning til å velge ut og presentere et budskap fra disse sidene. Artikkelen av president Thomas S. Monson kan være et godt valg for mange familier. Legg også merke til at på innsiden av dette omslaget finner du en sang som kan brukes i Primær. Tempelarbeid står sentralt i Jesu Kristi evangelium. Det er en glede å kunne tilby dette nummeret, og vi håper det vil gi trøst, veiledning og inspirasjon til familier og enkeltpersoner som prøver å forstå, praktisere og dele med andre denne grunnleggende viktige læren og denne guddommelig pålagte praksis som finnes i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Oppfordring om å sende inn artikler 1. Har du et spesielt vers eller en spesiell tanke eller historie fra Mormons bok som har påvirket deg? Hvilken erfaring eller forståelse fikk du som et resultat av dette skriftstedet? Fortell om din erfaring eller ditt vitnesbyrd om et skriftsted i Mormons bok ved å sende det som e-post til 2. Til Spørsmål og svar-delen oppfordrer vi ungdom til å besvare følgende spørsmål: «Jeg har hørt at Mormons bok ble skrevet for vår tid. Hva betyr det?» Svar, sammen med foreldrenes tillatelse til å trykke ditt svar og bilde, kan sendes som e-post til Oktober 2010 Årg. 74 nr. 10 Liahona Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges offisielle norske tidsskrift Det første presidentskap: Thomas S. Monson, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf De tolv apostlers quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson Redaktør: Paul B. Pieper Rådgivere: Stanley G. Ellis, Christoffel Golden Jr., Yoshihiko Kikuchi, Administrerende direktør: David L. Frischknecht Redaksjonssjef: Vincent A. Vaughn Grafisk ansvarlig: Allan R. Loyborg Redaksjonssjef: R. Val Johnson Redaktører: Jenifer L. Greenwood, Adam C. Olson Seksjonsredaktør: Ryan Carr Redaksjonsassistent: Susan Barrett Redaksjonsmedarbeidere: David A. Edwards, Matthew D. Flitton, LaRene Porter Gaunt, Larry Hiller, Carrie Kasten, Jennifer Maddy, Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekirk, Joshua J. Perkey, Chad E. Phares, Jan Pinborough, Richard M. Romney, Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell Sekretær: Laurel Teuscher Kunstnerisk ansvarlig: J. Scott Knudsen Bilderedaktør: Scott Van Kampen Produksjonssjef: Jane Ann Peters Design og produksjon: Cali R. Arroyo, Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kim Fenstermaker, Kathleen Howard, Eric P. Johnsen, Denise Kirby, Scott M. Mooy, Ginny J. Nilson Forhåndstrykking: Jeff L. Martin Trykkerisjef: Craig K. Sedgwick Distribusjonssjef: Evan Larsen Oversettelse: Petter Svanevik Abonnement eller adresseendring ordnes gjennom tidsskriftsrepresentanten eller direkte gjennom distribusjonssenteret i Tyskland. Gratis telefon: Abonnementspris pr. år: NOK 64 (inkl. mva. og porto), betales til konto nr.: For abonnement og priser utenfor USA og Canada, kontakt ditt lokale distribusjonssenter eller en leder i din menighet eller gren. Send manuskripter og spørsmål til Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT , USA; eller e-post til: Liahonas lokalredaksjon: Redaksjonens adresse: Asmund H. Hernes Reistadlia REISTAD Tlf.: Nyhetsredaktør: Asmund H. Hernes Liahona (et navn fra Mormons bok som står for «kompass» eller «veiviser») utgis på albansk, armensk, bislama, bulgarsk, kambodsjansk, cebuano, kinesisk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, fijiansk, finsk, fransk, tysk, gresk, hindi, ungarsk, islandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kiribati, koreansk, latvisk, litauisk, gassisk, marshallesisk, mongolsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, samoansk, sinhalesisk, slovensk, spansk, svensk, tagalog, tahitisk, tamil, telugu, thai, tongansk, ukrainsk, urdu og vietnamesisk. (Hyppigheten varierer for de forskjellige språkområder.) 2010 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt. Trykt i USA. Tekst og bildemateriale i Liahona kan kopieres til leilighetsvis, ikke-kommersielt bruk i kirken eller i hjemmet. Bildemateriale kan ikke kopieres hvis det er påført anmerkning om at kopiering ikke er tillatt. Spørsmål om opphavsrett rettes til Intellectual Property Office, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 84150, USA: e-post: For Readers in the United States and Canada: October 2010 Vol. 74 No. 10. LIAHONA (USPS 311) Norwegian (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT

3 Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

4 Jesus Kristus sa: «Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys!» Johannes 8:12 I Herrens hus føler vi Den hellige ånds innflytelse og kommer nærmere Gud vår evige Fader og hans elskede Sønn Jesus Kristus.

5

6 Det tillates ikke duplisering eller kopiering av noe bilde av templene, hverken av deres eksteriør eller interiør. Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed in the United States of America Engelsk original godkjent: 8/ Fotografier og illustrasjoner: Dersom ikke annet er angitt her, eies fotografier og illustrasjoner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, eller de brukes med tillatelse fra kunstneren eller fotografen. Side 4-5: Robert A. Baird Side 5: Altus Photo Design Side 6: Val Brinkerhoff Side 7: Scott Cannon Side 8-9: Fredy Apaza Ramirez Side 10: Val Brinkerhoff Side 27: 2000 John Telford Side 48: Pacific Press Publishing Association, Inc. (Syvende Dags Adventistkirke) Side 54: Moses kaller Aron til tjeneste, av Harry Anderson, IRI. Side 55: Salomo ber under tempelinnvielsen, av Robert T. Barrett. Kopiering ikke tillatt. Nest siste omslagsside: Martin Van Hemert Siste omslagsside: Robert A. Baird

7 Innhold Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ser på templet som Herrens hus det helligste sted på jorden. I dette heftet finner du nyttig informasjon om templenes formål og betydning, og den evige betydning av ordinansene som utføres der. Dette heftet finnes på Internett på temples.lds.org. 4 Herrens hus Fotografisk fremstilling 12 Templets velsignelser President Thomas S. Monson 20 Hvorfor templer? President Gordon B. Hinckley 28 Det hellige tempel President Boyd K. Packer 36 Et tempelmotivert folk President Howard W. Hunter 40 Forbered deg for templets velsignelser Eldste Russell M. Nelson 60 Ting som hører til dette hus Fotografisk fremstilling 68 Tempelarbeid, tempelvelsignelser Vårt tempelekteskap var verdt enhver pris Geovanny Medina Hvordan templet hjelper oss Frances W. Hodgson 72 For barn: Din vei til templet 76 For ungdom: Gjør templet til en del av ditt liv 79 Vanlige spørsmål 52 Templenes historie Eldste James E. Talmage København Danmark tempel. Innviet 23. mai Adelaide Australia tempel. Innviet 15. juni Første omslagsside: Salt Lake tempel. Innviet 6. april Siste omslagsside: Portland Oregon tempel. Innviet 19. august

8 Herrens hus Templet er bokstavelig talt Herrens hus. Det er et sted hvor Gud underviser sine barn og forbereder dem til å komme tilbake til hans nærhet. Det er et sted hvor vi blir forenet som familier og får lære Guds handlemåte.

9 T emplet var et sted for lærdom for Frelseren da han var på jorden, og det spilte en stor rolle i hans liv. Templets velsignelser er igjen tilgjengelige i vår tid» (James E. Faust, «Gjenopprettelsen av alle ting», Liahona, mai 2006, 67). Washington D.C. tempel. Innviet 19. nov Fontene, Nashville Tennessee tempel. 5

10 6

11 «Ved å identifisere våre forfedre og utføre de frelsende ordinanser for dem som de ikke selv kan utføre, vitner vi om Jesu Kristi forsonings uendelige rekkevidde» (D. Todd Christofferson: «De dødes forløsning og vitnesbyrdet om Jesus», Liahona, jan. 2001, 11). Farget glass, Palmyra New York tempel (lengst til venstre). Hong Kong Kina tempel. Innviet 26. mai Bueganger, Bountiful Utah tempel. 7

12

13 «Prosessen med å påta oss Jesu Kristi navn, som påbegynnes i dåpens vann, fortsettes og forsterkes i Herrens hus. I det hellige tempels ordinanser påtar vi oss Jesu Kristi navn mer fullstendig» (David A. Bednar: «Ha en hederlig anseelse og plass», Liahona, mai 2009, 98). Cochabamba Bolivia tempel. Innviet 30. april Murarbeid, Cardston Alberta tempel. 9

14 «I sin skinnende herlighet virket det som om templet trakk til seg alle dem som så det og sa til dem: Kom! Kom til Herrens hus. Her finnes hvile for den trette og fred for sjelen. [Templet] forbereder alle som går inn på hjemreisen hjemreisen til himmelen, hjemreisen til familien, hjemreisen til Gud» (Thomas S. Monson: «Dager som aldri glemmes», Lys over Norge, jan. 1991, 63). Gjerder, Sacramento California tempel. Accra Ghana tempel. Innviet 11. januar

15

16

17 Templets velsignelser Av president Thomas S. Monson Sekstende president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige I templet kan vi føle nærhet til Herren Jeg tror ikke det finnes noe annet sted i verden hvor jeg føler meg nærmere Herren enn i et av hans hellige templer. For å omskrive et dikt: Hvor langt er det til himmelen? Det er ikke så langt. I Guds templer er den der vi er. Herren sa: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» 1 For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er templet det helligste stedet på jorden. Det er Herrens hus, og akkurat som inngraveringen på templets yttervegg sier, er templet «helliget Herren». Templet løfter og opphøyer oss I templet lærer vi om Guds dyrebare frelsesplan. Det er i templet vi inngår evige pakter. Templet løfter oss, opphøyer oss, står som et fyrtårn som alle kan se, og viser vei til celestial herlighet. Det er Guds hus. Alt som skjer innenfor templets vegger, er oppbyggende og foredlende. Templet er til for familier, en av de største skatter vi har i jordelivet. Herren har forklart meget tydelig for oss T emplet gir livet mening. Det gir fred i sjelen ikke den fred som mennesker gir, men den fred som Guds Sønn lovet da han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere.» Lima Peru tempel. Innviet 10. jan

18

19 Når vi rører ved templet og elsker templet, vil vårt liv gjenspeile vår tro. Når vi kommer til dette hellige hus, og når vi husker på de pakter vi inngår der, vil vi bli i stand til å utholde enhver prøvelse og overvinne enhver fristelse. fedre at vi har et ansvar for å elske vår hustru av hele vårt hjerte og forsørge henne og våre barn. Han har gjort det klart at det største arbeid vi foreldre kan gjøre, er det vi gjør i vårt hjem, og vårt hjem kan være himmelen lik, spesielt hvis ekteskapet er beseglet i Guds hus. Den avdøde eldste Matthew Cowley, som var medlem av De tolv apostlers quorum, fortalte om noe en bestefar hadde opplevd en lørdag ettermiddag han hadde gått hånd i hånd med et lite barnebarn på hennes fødselsdag ikke for å gå i dyreparken eller på kino, men for å besøke området rundt templet. Med tillatelse fra oppsynsmannen, gikk de to opp til de store dørene på templet. Han foreslo at hun skulle legge hånden sin på templets vegg og deretter på den massive døren. Så sa han kjærlig: «Husk at du i dag berørte templet. En dag vil du gå inn.» Hans gave til den lille var ikke godteri eller iskrem, men en opplevelse som var langt mer betydningsfull og varig hun lærte å sette pris på Herrens hus. Hun hadde berørt templet, og templet hadde berørt henne. Templet gir fred i sjelen Når vi rører ved templet og elsker templet, vil vårt liv gjenspeile vår tro. Når vi kommer til dette hellige hus, og når vi husker på de pakter vi inngår der, vil vi bli i stand til å utholde enhver prøvelse og overvinne enhver fristelse. Templet gir livet mening. Det gir fred i sjelen ikke den fred som mennesker gir, men den fred som Guds Sønn lovet da han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» 2 Det finnes stor tro blant de siste-dagers-hellige. Herren gir oss muligheter til å vise om vi vil følge hans bud, om vi vil følge den vei som Jesus fra Nasaret fulgte, om vi vil elske Herren av hele vårt hjerte, sinn og styrke og elske vår neste som oss selv. 3 Jeg tror på ordspråket: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.» 4 Herren har gjort det klart at det største arbeid vi foreldre kan gjøre, er det vi gjør i vårt hjem, og vårt hjem kan være himmelen lik, spesielt hvis ekteskapet er beseglet i Guds hus. St. George Utah tempel. Innviet 6. april Gjeninnviet 11. nov

20 Verdige unge menn og unge kvinner så unge som 12 år kan være stedfortredere for dem som døde uten dåpens velsignelser. Slik har det alltid vært, slik vil det alltid være. Hvis vi gjør vår plikt og stoler fullt og helt på Herren, vil vi fylle hans templer, ikke bare for å utføre vårt eget ordinansarbeid, men også fordi vi har det privilegium å utføre arbeid for andre. Vi vil knele ved hellige altere som stedfortredere for å besegle ektemenn og hustruer og barn for all evighet. Verdige unge menn og unge kvinner så unge som 12 år, kan være stedfortredere for dem som døde uten dåpens velsignelser. Dette er vår himmelske Faders ønske for dere og for meg. Et mirakel fant sted For mange år siden ble en ydmyk og trofast patriark, bror Percy K. Fetzer, kalt til å gi patriarkalske velsignelser til Kirkens medlemmer bak jernteppet. Bror Fetzer reiste til Polen i denne mørke tiden. Grensene var stengt, og ingen borgere fikk lov til å reise ut. Bror Fetzer møtte tyske medlemmer som hadde blitt værende der mot sin vilje da grensene ble omdefinert etter 2. verdenskrig og området de bodde i ble innlemmet i Polen. Manila Filippinene tempel. Innviet 25. sept Bountiful Utah tempel. Innviet 8. januar

21 Vår leder blant disse tyske medlemmene var bror Eric P. Konietz, som bodde der sammen med sin kone og sine barn. Bror Fetzer ga bror og søster Konietz og de eldre barna hver sin patriarkalske velsignelse. Da bror Fetzer kom hjem til USA, ringte han og ba om et møte med meg. Da han satt på kontoret mitt, begynte han å gråte. Han sa: «Bror Monson, jeg la mine hender på medlemmene av familien Konietz og ga dem løfter som ikke kan bli oppfylt. Jeg lovet bror og søster Konietz at de ville få vende tilbake til sitt hjemland Tyskland, at de ikke ville bli holdt fanget av egenmektige beslutninger tatt av de seirende landene, og at de ville bli beseglet til hverandre som familie i Herrens hus. Jeg lovet sønnen deres at han ville få reise på misjon, og jeg lovet datteren deres at hun ville få gifte seg i Guds hellige tempel. Du og jeg vet at de på grunn av stengte grenser, ikke vil kunne motta disse velsignelsene. Hva har jeg gjort?» Jeg sa: «Bror Fetzer, jeg kjenner deg så godt at jeg vet du har gjort nøyaktig det vår himmelske Fader ville du skulle gjøre.» Vi knelte ved siden av skrivebordet mitt og utøste vårt hjertes følelser for vår himmelske Fader og sa at løfter var gitt til en trofast familie som gjaldt Guds tempel og andre velsignelser som nå var nektet dem. Bare han kunne frembringe det miraklet vi trengte. Miraklet fant sted. En overenskomst ble undertegnet av polske og tyske ledere om at tyske borgere som hadde blitt sittende fast i dette området, kunne flytte til Vest-Tyskland. Bror og søster Konietz og deres barn flyttet til Vest-Tyskland, og bror Konietz ble biskop i menigheten der de bodde. Hele familien Konietz reiste til det hellige tempel i Sveits. Og hvem var tempelpresidenten som tok imot dem med åpne armer i hvit dress? Jo, nettopp Percy Fetzer patriarken som ga dem løftet. I egenskap av president for Bern Sveits tempel ønsket han dem velkommen til Herrens hus, løftet ble oppfylt og mann, hustru og barn ble beseglet. Den unge datteren giftet seg til slutt i Herrens hus. Den unge sønnen mottok sitt kall og utførte en heltidsmisjon. «Vi ses i templet!» Noen av oss behøver bare reise noen få kvartaler for å komme til templet. Andre må reise over sjø og land før de kan komme inn i Guds hellige tempel. Hvis vi gjør vår plikt og stoler fullt og helt på Herren, vil vi fylle hans templer, ikke bare for å utføre vårt eget ordinansarbeid, men også fordi vi har det privilegium å utføre arbeid for andre. 17

22

23 I templet lærer vi om Guds dyrebare frelsesplan. Det er i templet vi inngår evige pakter. Alt som skjer innenfor templets vegger, er oppbyggende og foredlende. For noen år siden, før templet i Syd- Afrika sto ferdig, på en distriktskonferanse i det som den gang var Salisbury i Rhodesia, møtte jeg distriktspresident Reginald J. Nield. Han og hans kone og nydelige døtre møtte meg idet jeg kom inn i kirkesalen. De forklarte at de hadde spart og forberedt seg til den dagen de kunne reise til Herrens tempel. Men templet var så uendelig langt unna. Etter møtet stilte de fire skjønne døtrene meg spørsmål om templet: «Hvordan er det i templet? Vi har bare sett bilder.» «Hva vil vi føle når vi kommer inn i templet?» «Hva vil vi huske best?» I omtrent en time hadde jeg gleden av å snakke med fire jenter om Herrens hus. Da jeg kjørte av sted til flyplassen, vinket de til meg, og den yngste jenta sa: «Vi ses i templet!» Et år senere fikk jeg gleden av å møte familien Nield i Salt Lake tempel. I et fredfylt beseglingsrom fikk jeg det privilegium å forene bror og søster Nield for tid og all evighet. Dørene ble så åpnet, og de vakre døtrene, hver av dem kledd i plettfrie hvite kjoler, kom inn i rommet. De omfavnet moren og deretter faren. De hadde tårer i øynene og takknemlighet i hjertet. Vi var himmelen nær. Alle kunne med rette si: «Nå er vi en evig familie.» Dette er den store velsignelsen som venter dem som kommer til templet. Måtte vi alle leve verdig, med skyldfrie hender og rene hjerter, slik at templet kan berøre vårt og vår families liv. Hvor langt er det til himmelen? Jeg vitner om at det i de hellige templer slett ikke er langt i det hele tatt for det er på disse hellige steder at himmel og jord møtes og vår himmelske Fader gir sine barn sine største velsignelser. Noter 1. Matteus 6: Johannes 14: Se Matteus 22: Ordspråkene 3:5-6. I et fredfylt beseglingsrom fikk jeg det privilegium å forene bror og søster Nield og deres døtre for tid og all evighet. De hadde tårer i øynene og takknemlighet i hjertet. Vi var himmelen nær. Bern Sveits tempel. Innviet 11. sept Gjeninnviet 23. okt Beseglingsrom i Salt Lake tempel. 19

24

25 Hvorfor templer? Av president Gordon B. Hinckley ( ) Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 15. president Templer er steder hvor våre spørsmål om livet mottar evighetens svar Har det noen gang eksistert en mann eller kvinne som i en stille stund i ettertenksomhet ikke har fundert over livets store mysterier? Har de ikke stilt seg spørsmålene: «Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen? Hvilket forhold står jeg i til min Skaper? Vil døden berøve meg for mine kjære i livet? Hva med min familie? Vil det være noen tilværelse etter denne, og i så fall, vil vi kjenne hverandre der?» Svar på disse spørsmålene finner man ikke i verdens visdom. De finnes bare i Guds åpenbarte ord. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer er hellige bygninger hvor disse og andre evige spørsmål blir besvart. Hvert enkelt tempel er innviet som et Herrens hus, et hellig og fredfullt sted avsondret fra verden. Der blir det undervist i sannheter og utført ordinanser som bringer kunnskap om evige ting og motiverer dem som er der, til å leve i samsvar med en forståelse av vår guddommelige arv som Guds barn og bevissthet om våre muligheter som evige personer. Templer skiller seg i formål og funksjon fra alle andre bygninger til religiøse formål Disse bygningene, som er forskjellige fra de tusenvis av Kirkens møtehus som er spredt over hele jorden, skiller seg i sitt formål og sin funksjon fullstendig fra alle andre bygninger til religiøse formål. Det er ikke disse J esu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer er hellige bygninger hvor evige spørsmål blir besvart. 21

26 De læresetninger som fremsettes i templer i vår tid, understreker sterkt vår plikt overfor vår Skaper og vår neste. bygningenes størrelse eller arkitektoniske skjønnhet som gjør dem særegne. Det er arbeidet som foregår innenfor deres vegger. Anvendelse av visse bygninger for spesielle ordinanser, hvilket skiller dem fra vanlige tilbedelsessteder, er ikke noe nytt. Det ble praktisert i oldtidens Israel, der folket regelmessig hadde gudstjeneste i synagogene. Deres helligste sted var først tabernaklet i villmarken med Det aller helligste, og deretter en rekke templer hvor spesielle ordinanser ble utført, og hvor bare de som hadde de nødvendige kvalifikasjoner, kunne delta i ordinansene. Slik er det også i dag. Før et tempel blir innviet, inviterer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige publikum til å gå gjennom bygningen og se de forskjellige rommene. Men når det innvies, blir det Herrens hus og av en så hellig karakter at kun trofaste medlemmer av Kirken tillates å komme inn. Det handler ikke om hemmeligholdelse. Det er et spørsmål om hellighet. 22

27 Tempelarbeid dreier seg om hver av oss som medlemmer av Guds evige familie Arbeidet som foregår i disse bygningene, viser Guds evige hensikter med mennesket, som er Guds barn, og skapelsen. I det alt vesentligste dreier tempelarbeid seg om familien, der hver av oss tilhører Guds evige familie og en jordisk familie. Det dreier seg om ekteskapspaktens og familieforholdets hellige og evige natur. Det stadfester at enhver mann og kvinne som er født til verden, er et Guds barn og er skjenket noe av hans guddommelige natur. Gjentagelsen av disse grunnleggende og fundamentale læresetningene har en god virkning på dem som mottar dem, for når læren blir fremsatt i en språkdrakt som er både vakker og virkningsfull, forstår deltagerne at fordi enhver mann og kvinne er vår himmelske Faders barn, tilhører de også en guddommelig familie, og hvert eneste menneske er deres bror eller søster. Da en skriftlærd spurte Frelseren: «Hva er det første av alle bud?», svarte Frelseren: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv!» (Markus 12:28, 30-31). De læresetninger som fremsettes i templer i vår tid, understreker sterkt dette ytterst fundamentale begrepet om vår plikt overfor vår Skaper og vår neste. Hellige ordinanser forsterker dette foredlende livssyn som gjelder Guds familie. De lærer at den ånd vi har i oss, er evig, i motsetning til legemet, som er jordisk. De gir ikke bare forståelse av disse store sannheter, men motiverer også deltageren til å elske Gud og oppmuntrer til å vise større nestekjærlighet overfor andre av vår Faders barn. Ved å akseptere den premiss at alle er et Guds barn, forstår vi bedre at jordelivet har en guddommelig hensikt. Også angående dette blir åpenbart sannhet undervist i Herrens hus. Jordelivet er en del av en evig reise. Vi levde som åndebarn før vi kom hit. Skriftene vitner om det. Hør bare Herrens ord til Jeremia: «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene» (Jeremia 1:5). De høyt verdsatte familieforholdene her på jorden kan fortsette i den kommende verden Vi kom inn i dette liv som barn av jordiske foreldre og som medlemmer av en familie. Foreldre er Guds partnere når det gjelder å tilveiebringe I en språkdrakt som er både vakker og virkningsfull, forstår deltakerne at fordi enhver mann og kvinne er vår himmelske Faders barn, tilhører de også en guddommelig familie. 23

28 Fornuften tilsier at familiebåndene skal fortsette også etter døden. Menneskehjertet lengter etter dette, og himmelens Gud har gjennom åpenbaring vist hvordan dette kan sikres. De hellige ordinansene i Herrens hus sørger for det. hans evige hensikter med hans barn. Familien er derfor en guddommelig institusjon, den aller viktigste i både jordelivet og i evigheten. Mye av arbeidet som foregår i templene, dreier seg om familien. For å forstå arbeidets betydning er det nødvendig å erkjenne det faktiske forhold at slik vi eksisterte som Guds barn før vi ble født til verden, skal vi også fortsette å leve etter døden, og at de høyt verdsatte og verdifulle forhold som eksisterer her i jordelivet, hvorav de fineste og mest meningsfylte er innenfor familien, kan fortsette i den kommende verden. Når en mann og en kvinne gifter seg i Herrens hus, vies de ikke bare for den tid de lever på jorden, men for all evighet. De sammenføyes ikke bare under landets lov som vier dem inntil døden skiller dem, men også ved Guds evige prestedømme som binder i himmelen det som er bundet på jorden. Par som vies på denne måten, forsikres ved guddommelig åpenbaring om at deres ekteskap og deres familieforhold til barna ikke vil opphøre ved døden, men fortsette i evigheten, forutsatt at de lever verdig til denne velsignelsen. Har det noen gang eksistert en mann som virkelig elsket en kvinne, eller en kvinne som virkelig elsket en mann, som ikke har bedt om at deres forhold måtte fortsette etter døden? Finnes det foreldre som har begravet et barn, som ikke lengtet etter en forsikring om at deres kjære barn en gang skulle tilhøre dem også i det neste liv? Kan noen som tror på evig liv, tvile på at himmelens Gud vil gi sine sønner og døtre livets mest dyrebare egenskap, den kjærlighet som finner sitt mest meningsfylte uttrykk i familieforhold? Nei, fornuften tilsier at familiebåndene skal fortsette også etter døden. Menneskehjertet lengter etter dette, og himmelens Gud har gjennom åpenbaring vist hvordan dette kan sikres. De hellige ordinansene i Herrens hus sørger for det. 24

29 Kan noen som tror på evig liv, tvile på at himmelens Gud vil gi sine sønner og døtre livets mest dyrebare egenskap, den kjærlighet som finner sitt mest meningsfylte uttrykk i familieforhold? Templets velsignelser er tilgjengelige for alle Men alt dette ville i sannhet fortone seg som urettferdig hvis velsignelsene ved disse ordinansene var tilgjengelige kun for dem som nå er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det faktiske forhold er at anledningen til å komme inn i templet og ta del i dets velsignelser er åpen for alle som vil ta imot evangeliet og bli døpt inn i Kirken. Det er grunnen til at Kirken har et utstrakt misjonærarbeid i store deler av verden og vil fortsette å utvide dette programmet i så stor utstrekning som mulig, for den er ved guddommelig åpenbaring pålagt ansvar for å forkynne evangeliet til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Men det har vært utallige millioner som har levd på jorden og som aldri fikk anledningen til å høre evangeliet. Skal de nektes de velsignelser som gis i Herrens templer? Gjennom levende stedfortredere for de døde er de samme ordinansene tilgjengelige for dem som har forlatt jordelivet. I åndeverdenen er så de samme personene fri til å akseptere eller avvise de jordiske ordinansene som ble utført for dem, herunder dåp, vielse og besegling av familiebånd. Det er ingen tvang i Herrens verk, men det må finnes anledning. Arbeidet i templet er et kjærlighetsarbeid uten sidestykke av levende på vegne av døde Dette stedfortredende arbeidet er et kjærlighetsarbeid uten sidestykke av levende på vegne av døde. Det nødvendiggjør et enormt slektsforskningsarbeid for å finne og identifisere dem som har levd før oss. Som en hjelp i forskningsarbeidet koordinerer Kirken et slektshistorisk program og har forskningsfasiliteter som det ikke finnes maken til i hele verden. Dens arkiver er åpne for publikum og har vært benyttet av mange som ikke er medlemmer av Kirken, til å spore opp sine forfedre. Dette programmet har blitt lovprist av genealoger over hele verden og vært benyttet av mange land som sikring av egne opptegnelser. Men det primære Gjennom levende stedfortredere for de avdøde er evangeliets ordinanser tilgjengelige for dem som har forlatt jordelivet. Døpefont, Papeete Tahiti tempel. 25

30 Disse templene er i sannhet unike blant alle bygninger. De er lærdommens hus. De er steder hvor det inngås pakter og løfter. Ved altrene der kneler vi ned for Gud vår Skaper og gis løfte om hans evige velsignelser. formålet med programmet er å gi Kirkens medlemmer de nødvendige ressurser til å identifisere sine forfedre for å gi dem de velsignelser de selv nyter godt av. Det er som om de sier til seg selv: «Hvis jeg elsker min hustru og mine barn så høyt at jeg ønsker å ha dem hos meg i all evighet, skulle da ikke min avdøde bestefar og oldefar og andre forfedre få mulighet til å motta de samme evige velsignelser?» Templet gir oss mulighet til å lære om det som virkelig betyr noe i livet Derfor er disse hellige bygningene steder med omfattende aktivitet, som utføres i stillhet og ærbødighet. De minner oss om noe av åpenbareren Johannes syn, der dette spørsmålet og svaret er nedtegnet: «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler - hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel» (Johannes åpenbaring 7:13-15). De som kommer til disse hellige hus, er kledd i hvitt mens de deltar der. De kommer kun på anbefaling fra sine lokale ledere i Kirken, som har attestert på deres verdighet. Det forventes at de skal komme med rene tanker, rent legeme og ren påkledning for å gå inn i Guds tempel. Når de trer inn der, forventes det at de lukker verden ute og konsentrerer seg om det guddommelige. Dette arbeidet, hvis det kan kalles det, har sin egen belønning, for hvem i disse stressende tider ville ikke ønske en anledning velkommen til å stenge verden ute og tre inn i Herrens hus, for der å fordype seg i stillhet i det evige som hører Gud til? Disse hellige steder gir en anledning, som man ikke får noe annet sted, til å lære om og reflektere over det som virkelig har mening i livet vårt forhold til guddommen, vår evige reise fra en førjordisk tilstand til dette liv og videre til en fremtidig tilstand hvor vi skal kjenne og omgås med hverandre, også med våre kjære og våre forfedre som har gått foran oss, og som vår kropp, vårt sinn og vår ånd er nedarvet fra. I templene blir vi lovet Guds evige velsignelser Disse templene er i sannhet unike blant alle bygninger. De er lærdommens hus. De er steder hvor det inngås pakter og løfter. Ved altrene der kneler vi ned for Gud vår Skaper og gis løfte om hans evige velsignelser. På de hellige steder der kommuniserer vi med ham og tenker på hans Sønn, vår Stockholm Sverige tempel. Innviet 2. juli Manti Utah tempel. Innviet 21. mai Gjeninnviet 14. juni

31 Frelser og Forløser, den Herre Jesus Kristus, som tjente som stedfortreder for enhver av oss i et offer på våre vegne. Her skyver vi til side vår egen egoisme og virker for dem som ikke kan utføre arbeidet for seg selv. Her, under Guds sanne prestedømsmyndighet, blir vi knyttet sammen i det helligste av alle menneskelige bånd som mann og hustru, som barn og foreldre, som familier, i kraft av en besegling som tiden ikke kan ødelegge og døden ikke kan bryte. Slike hellige bygninger ble oppført også i de vanskelige årene da de sistedagers-hellige nådeløst ble fordrevet og forfulgt. De har blitt oppført og holdt i drift under fattigdom og i velstandstider. De er et resultat av den levende tro hos et stadig økende antall medlemmer som vitner om en levende Gud, om den oppstandne Herre, om profeter og åpenbaring fra Gud og om den fred og forvissning som følger de evige velsignelser som bare kan oppnås i Herrens hus. Tilpasset fra Lys over Norge, juni 1992, 3-8 Disse hellige bygningene, som bygges og vedlikeholdes både i tider med fattigdom og velstand, er et resultat av den levende tro hos et stadig økende antall medlemmer som vitner om en levende Gud og den oppstandne Herre. 27

32

33 Det hellige tempel Av president Boyd K. Packer President for De tolv apostlers quorum I templer kan vi delta i de mest opphøyde av de frelsende ordinanser Det er mange grunner til at man skulle ha et ønske om å reise til templet. Selv templets ytre bærer bud om dets dypt åndelige formål. Dette kommer enda tydeligere til uttrykk innenfor templets vegger. Over tempeldøren står følgende hyllest: «Helliget Herren.» Når du går inn i et innviet tempel, er du i Herrens hus. I templene kan medlemmer av Kirken som gjør seg berettiget til det, delta i de mest opphøyde av frelsende ordinanser som er åpenbart til menneskeheten. Der kan man ved en hellig seremoni bli tvettet og salvet, undervist, motta sin begavelse og bli beseglet. Og når vi har mottatt disse velsignelsene for oss selv, kan vi motta dem på vegne av dem som døde uten å ha fått den samme muligheten. I templene utføres hellige ordinanser både for levende og for døde. Ordinansene og seremoniene i templet er enkle, vakre og hellige Hvis du leser Skriftene nøye, vil du se at Herren ikke fortalte alt til alle. Enkelte krav var avgjørende for å kunne motta hellig opplysning. Tempelseremoniene kommer inn under denne kategori. Vi snakker ikke i detalj om tempelordinansene utenfor templene. Det har aldri vært hensikten at kunnskap om tempelseremoniene skulle begrenses til noen utvalgte få som skulle sørge for at andre aldri skulle få vite om dem. Det motsatte er tilfellet. Av hele vårt hjerte oppfordrer vi ethvert menneske til å gjøre seg kvalifisert og forberede I medlemmer av templene kan Kirken som gjør seg berettiget til det, delta i de mest opphøyde av frelsende ordinanser som er åpenbart til menneskeheten. Panama City Panama tempel. Innviet 10. august

34 Bare de som er verdige, skulle reise til templet. Biskopen eller grenspresidenten er ansvarlig for å stille spørsmål om din personlige verdighet før du mottar dine tempelordinanser. seg til å komme inn i templet. De som har vært i templet, har fått kjennskap til et ideal: En dag skal hver eneste levende sjel og hver sjel som noen gang har levd, få anledning til å høre evangeliet og motta eller forkaste det templet tilbyr. Hvis dette tilbudet forkastes, må det være enkeltmennesket selv som gjør dette. Ordinansene og seremoniene i templet er enkle. De er vakre. De er hellige. De holdes fortrolige for at de ikke skal bli gitt til dem som er uforberedt. Nysgjerrighet er ingen forberedelse. Dyp interesse er i seg selv ingen forberedelse. Forberedelse for ordinansene omfatter en rekke innledende trinn: tro, omvendelse, dåp, bekreftelse, verdighet og en modenhet og verdighet som sømmer seg den som er gjest i Herrens hus. De som er verdige, kan komme inn i templet Alle som er verdige og på alle måter kvalifisert, kan komme inn i templet for der å få presentert de hellige ritualer og ordinanser. Når du først har fått forståelse for verdien av templets velsignelser og for tempelordinansenes hellige natur, vil du ikke stille deg tvilende til de høye normer som Herren krever av dem som skal gå inn i det hellige tempel. Du må ha en gyldig anbefaling for å komme inn i templet. Denne anbefalingen må være undertegnet av bemyndigede embedsmenn i Kirken. Bare de som er verdige, skulle reise til templet. Biskopen eller grenspresidenten er ansvarlig for å stille spørsmål om din personlige verdighet før du mottar dine tempelordinanser. Dette intervjuet har stor betydning, for det er en anledning til å gjennomgå din livsførsel sammen med en av Herrens ordinerte tjenere. Hvis det er noe som er galt i ditt liv, vil biskopen kunne hjelpe deg til å rette på dette. Ved hjelp av denne fremgangsmåten kan du bekrefte at du er verdig, eller få hjelp til å bli verdig til å gå inn i templet med Herrens godkjennelse. Intervjuet for tempelanbefaling blir holdt i enerom mellom biskopen og et av Kirkens medlemmer. Her blir medlemmet stilt inngående spørsmål om sin personlige adferd og verdighet og om sin lojalitet til Kirken og dens ledere. Vedkommende må bekrefte at han eller hun er moralsk ren og holder Visdomsordet, betaler full tiende, lever i harmoni med Kirkens læresetninger, 30

35 Forberedelse for templets ordinanser omfatter en rekke innledende trinn: tro, omvendelse, dåp, bekreftelse, verdighet og en modenhet og verdighet som sømmer seg den som er gjest i Herrens hus. og at vedkommende ikke har noen tilknytning til eller sympati for apostatgrupper. Biskopen er pålagt å behandle ytterst fortrolig de saker han tar opp med dem som intervjues. Vanligvis er det slik at akseptable svar på biskopens spørsmål bekrefter at medlemmene er verdige til å motta en tempelanbefaling. Hvis en kandidat ikke holder budene eller det er noe uoppgjort ved hans eller hennes liv som må settes i orden, må vedkommende vise sann omvendelse før han eller hun kan få en tempelanbefaling. Etter at biskopen har holdt et slikt intervju, intervjuer også stavspresidenten deg på samme måte før du kan motta dine tempelordinanser. Undervisningen i templet er symbolsk Før du reiser til templet for første gang, eller selv etter å ha vært der mange ganger, kan det være nyttig å forstå at undervisningen i templet foregår på en symbolsk måte. Herren, vår store læremester, ga mye av sin undervisning på denne måten. Templet er en stor skole. Det er et hus for opplæring. I templene er det en atmosfære som er ideell for opplæring i emner som er dypt åndelige. Avdøde eldste John A. Widtsoe i De tolv apostlers quorum var en anerkjent universitetsrektor og en verdenskjent vitenskapsmann. Han hadde stor respekt for tempelarbeidet og sa ved en anledning: «Tempelordinansene omfatter hele frelsesplanen slik den er blitt forkynt fra tid til tid av Kirkens ledere, og den kaster lys over ting som er vanskelige å forstå. Det skjer ikke noen fordreining eller forvrengning for å få det som læres i templet, til å passe inn i den store frelsesplanen. Begavelsens filosofiske fullstendighet er et av de store argumenter for tempelordinansenes troverdighet. Ved denne fullstendige oversikt over evangeliets plan og den forklaring som gis, blir tempeltjenesten en av de mest effektive metoder vi har til å styrke vår erindring om evangeliets helhetsstruktur» («Temple Worship», Utah Genealogical and Historical Magazine, april 1921, 58). Før du reiser til templet for første gang, eller selv etter å ha vært der mange ganger, kan det være nyttig å forstå at undervisningen i templet foregår på en symbolsk måte. Herren, vår store læremester, ga mye av sin undervisning på denne måten. 31

36 Slik Herrens hus står der i mørket, badet i lys, blir det et symbol på kraften og inspirasjonen i Jesu Kristi evangelium. Det står der som et fyrtårn i en verden som synker stadig lenger ned i åndelig mørke. Hvis du reiser til templet og husker at undervisningen er symbolsk, vil du aldri oppleve å reise dit med den riktige ånd uten å komme derfra med en dypere innsikt, uten å føle deg litt mer opphøyet, uten å ha større kunnskap om det som er åndelig. Undervisningsplanen er fremragende. Den er inspirert. Herren selv, vår læremester, underviste stadig sine disipler ved lignelser en verbal måte å fremstille symbolske ting på som kanskje ellers ville være vanskelige å forstå. Templet selv blir et symbol. Hvis du har sett ett av templene fullt opplyst ved nattetid, vet du hvilket imponerende syn det kan være. Slik Herrens hus står der i mørket, badet i lys, blir det et symbol på kraften og inspirasjonen i Jesu Kristi evangelium. Det står der som et fyrtårn i en verden som synker stadig lenger ned i åndelig mørke. Når du trer inn i templet, tar du av deg dine vanlige uteklær og tar på deg de hvite tempelklærne. Dette skiftet av klær finner sted i garderoben, hvor hver enkelt får et garderobeskap og et avlukke til å kle av og på seg, og hvor man kan være helt for seg selv. I templet blir sømmelighet meget nøye overholdt. Når du henger dine klær i garderobeskapet, henger du fra deg dine bekymringer og alt som distraherer, sammen med dem. Du går ut fra dette private lille omkledningsavlukket kledd i hvitt, og du føler enhet og jevnbyrdighet, for alle rundt deg er kledd på samme måte. Tempelekteskap er templets høyeste ordinans De av dere som ser frem til å gifte dere i templet, har kanskje lyst til å vite hva som skal skje. Vi siterer ikke ordene i beseglingsordinansen (vielsen) utenfor templet, men vi kan beskrive beseglingsrommet som et vakkert utstyrt rom, med en fredfylt, uforstyrret atmosfære, et rom som bærer preg av det hellige arbeidet som utføres der. Før paret kommer frem til alteret for å bli beseglet, har besegleren anledning til å gi, og det unge paret motta, noen råd. Følgende kan være noe av det et ungt par får høre ved denne anledningen. «Dette er deres bryllupsdag. Sterke følelser er knyttet til deres vielse. Templene er bygget som hellige hus for ordinanser som denne. Vi er ikke i verden. Denne verdens ting har ingen tilhørighet her inne og skulle ikke ha innflytelse på det vi gjør her. Vi har kommet ut av verden og inn i Herrens tempel. Dette er den viktigste dagen i deres liv. Dere ble født, invitert til jorden, av foreldre som ga dere et jordisk legeme som deres ånd bor i. Dere er begge blitt døpt. Dåpen, som er en hellig ordinans, symboliserer renselse, død og oppstandelse, et symbol på et nytt liv. Den innebærer omvendelse og syndsforlatelse. Herrens nadverd er en fornyelse Tokyo Japan tempel. Innviet 27. okt

37 Hvis du reiser til templet og husker at undervisningen er symbolsk, vil du aldri reise dit med den riktige ånd uten å komme derfra med en dypere innsikt, uten å føle deg litt mer opphøyet, uten å ha større kunnskap om det som er åndelig. av dåpspakten, og hvis vi lever slik vi skal, kan vi få tilgivelse for våre synder. Du som er brudgom, ble ordinert til prestedømmet. Først ble du ordinert til Det aronske prestedømme, og har sannsynligvis innehatt alle embedene i dette prestedømmet diakon, lærer og prest. Så kom dagen da du ble funnet verdig til å motta Det melkisedekske prestedømme. Dette prestedømme, det høyere prestedømme, defineres som prestedømmet etter Guds helligste orden, eller Det hellige prestedømme etter Guds Sønns orden (se Alma 13:18; Helaman 8:18; Lære og pakter 107:2-4). Du ble gitt et embede i prestedømmet. Du er nå en eldste. Dere har begge mottatt deres begavelse. I denne begavelse ble dere skjenket deres evige muligheter. Men alt dette var på en måte innledende og forberedende til at dere skulle komme til alteret for å bli beseglet som mann og hustru for tid og all evighet. Dere blir nå en familie, med frihet til å være med på å skape liv, og ved hengivenhet og offer å få anledning til å sette barn til verden og oppdra dem og hjelpe dem trygt gjennom jordelivet, og få se at de en dag kommer, slik som dere har kommet, for å delta i disse hellige tempelordinanser. Dere kommer hit av egen vilje og er funnet verdige. Det å ta imot hverandre i ekteskapspakten er et stort ansvar, et ansvar som innebærer ubegrensede velsignelser.» Beseglingskraften binder på jorden og i himmelen Hvis vi ønsker å forstå både tempelarbeidets historie og dets lære, må vi forstå hva den beseglende kraft er. Vi må kunne forstå, iallfall til en viss grad, hvorfor myndighetsnøklene til å anvende beseglingskraften er så avgjørende. «Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han sine disipler: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen. Alle templets ordinanser er på en måte innledende og forberedende til at dere skulle komme til alteret for å bli beseglet som mann og hustru for tid og all evighet. 33

38 Intet arbeid gir større beskyttelse for denne kirke enn tempelarbeidet og slektsforskningen som støtter opp om det. Intet arbeid er mer åndelig styrkende. Intet arbeid vi gjør, gir oss mer kraft. Intet arbeid krever høyere nivå av rettferdighet. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen» (Matteus 16:13, 16-19). Det var Peter som skulle få nøklene. Peter skulle ha beseglingskraften, den myndighet som innebærer kraft til å binde eller besegle på jorden eller løse på jorden, med tilsvarende virkning i himlene. Disse nøklene tilhører Kirkens president profeten, seeren og åpenbareren. Denne hellige beseglingskraft finnes i Kirken i dag. Ingenting anses som mer hellig av dem som kjenner betydningen av denne myndighet. Ingenting verdsettes høyere. Relativt få menn i en hvilken som helst tidsalder er blitt delegert denne myndighet til å besegle på jorden. I hvert tempel er det brødre som har fått myndighet til å besegle. Ingen kan få den fra andre enn profeten, seeren og åpenbareren og presidenten for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Profeten Joseph Smith sa han ofte ble spurt: «Kan vi ikke bli frelst uten å gjennomgå alle ordinansene? Til det vil jeg si: Nei, vi kan ikke oppnå en fylde av frelse. Jesus sa: I min Faders hus er det mange rom, og jeg går bort for å berede dere et sted. [Se Johannes 14:2.] Hus skulle her oversettes med rike. Enhver som blir opphøyet til det høyeste sted, må følge en celestial lov, og hele loven også» (i History of the Church, 6:184). 34

39 Tempelarbeid er en aldri sviktende kilde til åndelig kraft Templer er selve senteret for Kirkens åndelige styrke. Vi må kunne vente at Satan vil prøve å motarbeide oss som kirke og som enkeltpersoner når vi ønsker å delta i dette hellige og inspirerte arbeidet. Tempelarbeid medfører så stor motstand fordi det er kilden til så stor åndelig styrke for de sistedagers-hellige og for hele Kirken. Ved nedleggelsen av hjørnestenen til Logan tempel sa president George Q. Cannon, som den gang var i Det første presidentskap: «Hver grunnsten som legges ned for et tempel, og hvert tempel som fullføres ifølge den orden Herren har åpenbart for sitt hellige prestedømme, reduserer Satans makt på jorden og styrker Guds og det guddommeliges kraft, beveger himlene i mektig kraft til vårt beste, påkaller og nedkaller velsignelser fra de evige Guder og fra dem som er i deres nærhet» (i «The Logan Temple», Millennial Star, 12. nov. 1877, 743). Når medlemmer av Kirken er bekymret eller står overfor viktige avgjørelser, er det vanlig for dem å reise til templet. Det er et godt sted å gå med sine bekymringer. I templet kan vi få åndelig perspektiv. Mens vi tar del i tempelarbeidet, er vi ikke lenger «i verden». Av og til er vårt sinn så fylt av problemer, og det er så mye som krever vår oppmerksomhet på én gang, at vi rett og slett ikke greier å tenke eller se klart. I templet er det som om denne distraksjonen forsvinner, tåken og disen synes å lette, og vi kan «se» ting som vi ikke greide å se før, og finne en vei ut av våre problemer som vi tidligere ikke fant. Herren vil velsigne oss når vi ivaretar det hellige ordinansarbeidet i templene. Velsignelsene vi får der, er ikke begrenset til vårt tempelarbeide. Vi vil bli velsignet i vårt liv. Vårt arbeid i templet dekker oss som et skjold og en beskyttelse Intet arbeid gir større beskyttelse for denne kirke enn tempelarbeidet og slektsforskningen som støtter opp om det. Intet arbeid er mer åndelig styrkende. Intet arbeid vi gjør, gir oss mer kraft. Intet arbeid krever høyere nivå av rettferdighet. Vårt arbeid i templet dekker oss som et skjold og en beskyttelse, både individuelt og som et folk. Så kom til templet kom og gjør krav på dine velsignelser. Det er et hellig arbeid. Tilpasset fra Forberedelse til å gå inn i det hellige tempel (hefte, 2002) «Hver grunnsten som legges ned for et tempel, og hvert tempel som fullføres ifølge den orden Herren har åpenbart for sitt hellige prestedømme, reduserer Satans makt på jorden og styrker Guds og det guddommeliges kraft.» President George Q. Cannon Curitiba Brasil tempel. Innviet 1. juni

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme,

Detaljer

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Instruksȷoner for pensum 2011

Instruksȷoner for pensum 2011 Instruksȷoner for pensum 2011 Denne veiledningen inneholder en liste over pensumsmateriell til bruk i søndagens klasser gjennom 2011, instruksjoner for organisering av søndagens quorumer og klasser, og

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Grunnleggende læresetninger

Grunnleggende læresetninger Grunnleggende læresetninger De grunnleggende læresetningene skulle fremheves i både Seminar- og Institutt-klasser. Lærere skulle hjelpe elevene å finne frem til, forstå, tro, forklare og anvende disse

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE

VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE VEILEDNING FOR LEDERE I PRESTEDØMMET OG HJELPEORGANISASJONENE Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Innhold Innledning 1 Prestedømmet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere

En presentasjon av. Kom, følg med meg. Læringsressurser for ungdom. For opplæring av lærere og ledere En presentasjon av Kom, følg med meg Læringsressurser for ungdom For opplæring av lærere og ledere Den viktigste delen av dette møtet er ditt eksempel. Alt du gjør skulle vise hvordan man inviterer og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Unge kvinner Juli - September 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR

BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR LÆRERENS BOK BEGAVET FRA DET HØYE FORBEREDELSE TIL TEMPLET SEMINAR LÆRERENS BOK Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 1995, 2003 Intellectual

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 3. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 3 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme Juli - september 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av

Detaljer

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter...

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter... Evangelieressurser for hjemmet Skriftsteder...2 Generalkonferanse...2 Tidsskrifter...3 Musikk...3 Kunst inspirert av evangeliet...3 Bøker, håndbøker og hefter...4 Slektshistorie...6 Misjonærarbeid...6

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quorum Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er takknemlig for den vakre

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

GUD ELSKER SINE BARN

GUD ELSKER SINE BARN GUD ELSKER SINE BARN Dette budskapet er rettet mot siste-dagers-hellige som føler seg plaget av tiltrekning til samme kjønn og noen ganger føler seg motløse, men oppriktig ønsker å leve et liv som er

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER Eldste W. Rolfe Kerr i De syttis første quorum Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 5. februar 2006 Brigham Young University Dere har kommet hit til Brigham

Detaljer

Når man skal tale på slutten av

Når man skal tale på slutten av gjerninger, skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden» (L&p 59:23). For mer effektivt å kunne undervise i det som angår rettferdighet, er det viktig å forstå at vi, i

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Min familie. Historier som bringer oss sammen

Min familie. Historier som bringer oss sammen Vi oppfordrer spesielt ungdom og unge enslige voksne til å bruke sine egne slektsnavn eller navn på forfedre til andre medlemmer i menigheten og staven til tempelarbeid. Prestedømsledere skulle forsikre

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer