Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016"

Transkript

1 Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016

2 Tekniske data: Spenning V 14,4 18 Hastighet uten belastning 1 gir rpm 2 gir rpm Slag 1 gir spm 2 gir spm Maks omdreiing Nm Chuck-kapasitet mm Maks drillekapasitet i stål/tre/mur mm 10/25/10 10/28/10 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk apparat i alle advarslene listet under refererer til ditt strømforsynte eller batteridrevne apparat. Oppbevar denne veiledningen for fremtidig bruk. Følgende symboler brukes gjennomgående i denne veiledningen: Indikerer fare for personskade, tap av liv eller skade på verktøyet dersom advarselen ikke etterfølges. Indikerer fare for elektrisk sjokk. Indikerer brannfare. 1) Arbeidsområde a. Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Uryddige og mørke omgivelser kan øke risikoen for at ulykker oppstår. b. Ikke bruk apparatet i risikofylte omgivelser som i nærheten av brannfarlige væsker, gasser eller støv. Apparatet kan lage gnister som kan antenne støv, gasser eller brannfarlige væsker. c. Barn og andre personer skal ikke oppholde seg i nærheten av apparatet når dette er i drift. Distraksjoner kan medføre tap av kontroll over apparatet. 2) Elektrisk sikkerhet a. Ikke misbruk ledningen. Aldri bær apparatet etter ledningen eller dra i ledningen for å dra ut kontakten. Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede ledninger kan være brannfarlig og skal erstattes umiddelbart. b. Et batteridrevet verktøy med integrert batteripakke eller separat batteripakke skal kun lades med ladere som er beregnet til bruk for dette verktøyet. En lader som passer for en type batteripakke kan utgjøre en brannfare ved bruk sammen med en annen type batteripakke. c. Et batteridrevet verktøy skal kun brukes sammen med batteripakker som er beregnet til bruk for dette verktøyet. Andre typer batteripakker kan utgjøre en brannfare. 3) Personlig sikkerhet a. Vær oppmerksom, følg nøye med på handlingene dine og bruk fornuftig sans når du bruker elektrisk verktøy. Ikke bruk apparatet dersom du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan medføre alvorlig personskade. b. Ha på egnet bekledning. Ikke ha på deg løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna apparatets bevegelige deler. Løse plagg, smykker og langt hår kan sette seg fast i apparatets

3 bevegelige deler. c. Unngå uventet oppstart. Pass på at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømmen. Aldri bær apparatet med fingeren på bryteren eller slå apparatet på når bryteren er i på-posisjon. Dette medfører fare for personskade. d. Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skiftenøkler før du skrur apparatet på. En justeringsnøkkel eller skiftenøkkel som er festet på en av apparatets bevegelige deler kan medføre alvorlige personskader. e. Ikke strekk deg for langt. Sørg for at står stødig og sikkert til enhver tid. Dette gjør at du får bedre kontroll over apparatet dersom noe uventet skulle inntreffe. f. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid beskyttelsesbriller. Beskyttelsesutstyr som støvmaske, anti-glisko, hjelm eller hørselsvern reduserer risikoen for personskader. 4) Bruk og vedlikehold a. Bruk klemmer eller andre praktiske måter for å holde på plass arbeidsstykker. Dette er sikrere enn å bruke hendene og frir opp hendene dine slik at du kan bruke dem på å styre apparatet. b. Ikke bruk makt på apparatet. Bruk riktig apparat for arbeidet som du skal utføre. Bruk av riktig apparat vil sørge for at arbeidet blir enklere og sikrere å utføre. c. Ikke bruk apparatet hvis bryteren ikke slår apparatet av og på. Verktøy som ikke kan kontrolleres av av/på-bryteren er farlige å bruke og må repareres. d. Fjern batteriet eller plasser bryteren i av-posisjon når apparatet ikke er i bruk, ved pauser i arbeidet, bytting av tilbehør, utføring av justeringer, under oppbevaring eller under reparasjon av verktøyet. Slike forhåndsregler forhindrer uventet oppstart. e. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk på steder som er utenfor rekkevidde for barn eller utenforstående. Ikke la personer som ikke er kjent med apparatet eller som ikke har lest brukerveiledningen bruke dette apparatet. Verktøy kan være farlig i utrente hender. f. Når batteripakken ikke er i bruk skal den holdes unna andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape forbindelser mellom terminalene. Kortsluttede batteriterminaler kan medføre brannskader eller brann. g. Hold alle kutteverktøy skarpe og rene. Kutteverktøy som er godt vedlikeholdt og har skarpe skjæreblad har mindre sannsynlighet for å sette seg fast og er lettere å kontrollere. h. Sørg for godt vedlikehold av apparatet. Sjekk bevegelige deler for skader, knekte deler eller feilstilling eller andre forhold som kan ha negativ effekt på driften av apparatet. Ved skade skal apparatet repareres før bruk. Mange skader er forårsaket av dårlig vedlikehold. i. Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsenten og i henhold til den bruken den er beregnet for. Tilbehør som egner seg for ett verktøy kan medføre risiko for skade ved bruk på et annet verktøy. Særskilte forsiktighetsregler a. Hold verktøyet i de isolerte håndtakene når du utfører arbeid hvor det er risiko for at verktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttetilbehør som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan gi brukeren elektrisk sjokk. b. Når du arbeider i stige eller stillas skal du forsikre deg om at verktøyet legges ned på siden når det ikke er i bruk. Enkelte verktøy med store batteripakker kan plasseres stående, men tipper lett over på siden. c. Etiketten på verktøyet ditt kan inneholde følgende symboler: V volt A ampere Hz hertz W watt Min minutter - vekselstrøm

4 - likestrøm - klasse II No hastighet uten belastning (tomgang).../min omdreiinger eller slag per minutt - jordingsterminal - advarselssymbol BPM slag per minutt ADVARSEL: enkelte typer støv som genereres fra sliping, saging, kvessing, drilling og annet arbeid kan inneholde kjemikalier som kan være kreftfremkallende, gi fosterskader, o.l. Eksempler på slike kjemikalier er: - bly fra blybasert maling - krystallinsk kisel fra mur og sement eller andre murprodukter - arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet treverk (CCA) Risikoen for skade er avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. For å redusere risikoen for skade er det viktig at arbeidsområdet er godt ventilert og at du utfører arbeidet med godkjent sikkerhetsutstyr, som for eksempel støvmaske som er spesielt utformet for å filtrere ut mikroskopiske støvpartikler. Elektrisk sikkerhet Denne elektriske motoren er kun beregnet for volt. Sjekk alltid at strømforsyningen på arbeidsstedet er i samsvar med spesifikasjonene til verktøyet. Dette gjelder også for bruk av lader. Dobbel isolering Verktøyet er dobbelisolert. Dette indikerer at alle eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra strømkabelen. Dette gjøres ved å plassere isoleringsbarrierer mellom de elektriske og mekaniske komponentene og gjør jording overflødig. BEMERK: dobbel isolering opphever ikke de normale forsiktighetsreglene som skal etterfølges ved bruk av dette verktøyet. Dobbel isolering er beregnet for å gi ekstra beskyttelse mot skader som kan forårsakes som resultat av mulig elektrisk isoleringsfeil i verktøyet. Aldri koble en strømførende (L) eller nøytral (N) ledning til en jordet kontakt markert E eller. Bruk av skjøteledning Skjøteledning skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig. Bruk av uriktig skjøtekabel kan medføre fare for brann og elektrisk sjokk. Ved bruk av skjøteledning skal det kun benyttes godkjent type. Sjekk at skjøteledningen er i god stand før bruk. Bruk kun skjøteledning som er egnet for strøminngangen for laderen din (se tekniske data på etiketten). Minimum ledningsstørrelse er 1 mm², maks lengde er 30 m. Ved bruk av kabeltrommel skal du alltid rulle kabelen helt ut. Montering og justering Ta alltid ut batteripakken før montering og justering. Skru alltid verktøyet av før du setter inn eller tar ut batteripakken. Bruk kun AXEL-batteripakke og lader.

5 Viktige forsiktighetsregler for batteripakken Batteripakken er ikke oppladet ved utpakking av esken. Ikke bær ekstra batteripakker i forkle, lomme eller i verktøykasser sammen med andre metallgjenstander. Batteripakken kan kortslutte og forårsake skade på batteriet, brannsår eller utgjøre en brannfare. Batteripakken skal aldri brennes selv om den er skadet eller oppbrukt. Batteripakken kan eksplodere i brann. Under spesielt tøffe omstendigheter kan det lekke batterivæske fra batteriet unngå kontakt. Dersom du kommer i kontakt med batterivæsken skal du skylle umiddelbart med vann. Dette betyr ikke nødvendigvis at batteripakken er defekt. Dersom batterivæsken kommer i kontakt med hud/øyne må du gjøre følgende: a. Skyll umiddelbart med vann og eventuelt såpe b. Nøytraliser batterivæsken med en mild syre, som for eksempel sitronsaft eller eddik c. Dersom du får batterivæske i øynene skal du skylle dem i rent vann i minimum 10 minutter og oppsøke lege umiddelbart (Merknad: væsken er % oppløsning kaliumhydroksid). Batteripakken skal kun lades med vedlagt lader. BEMERK: batteriene i batteripakken er av nikkel- kadmium. Kadmium er regnet som et giftig materiale av myndighetene. Sjekk med lokale myndigheter før du kaster batteriene. Kastes på egnet avfallssted. Batteripakken skal ikke oppbevares i temperaturer som overstiger 45 C. ADVARSEL: Aldri forsøk å åpne batteripakken. Dersom batteripakken er skadet skal den ikke settes inn i verktøyet. Fare for elektrisk sjokk. Batteripakker Verktøyet ditt bruker enten et 14,4-volts eller et 18-volts batteri. Ved bytte av batteripakke skal du passe på at det nye batteriet er av samme type og størrelse som det originale. Pass på at du har riktig spenning (volt). Viktige forsiktighetsregler for batteriladeren Før du tar laderen i bruk skal du lese veiledningen og alle forsiktighetsreglene som omhandler lader, batteripakke og selve verktøyet. FORSIKTIG: for å redusere faren for skade skal du kun benytte oppladbare batterier av nikkelkadmium. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake stor skade. FORSIKTIG: når laderen er tilkoblet kan det under enkelte forhold forekomme at de avdekkede ladekontaktene kommer i kontakt med fremmede gjenstander og kortslutter. Gjenstander med ledende egenskaper kan for eksempel være stålull, aluminiumsfolie eller oppbygging av metallpartikler og slike gjenstander skal ikke komme i kontakt med laderen. Trekk alltid ut strømkontakten når laderen ikke er i bruk eller ved rengjøring. ADVARSEL: høy spenning ved ladeterminalene. Ikke kom i kontakt med strømførende gjenstander. Fare for elektrisk sjokk. ADVARSEL: ikke la væske trenge inn i laderen. Fare for elektrisk sjokk. Lader og batteripakke er spesielt utformet for å drives sammen. Ikke forsøk å lade batteriet ved hjelp av annen type lader enn den som følger med produktet. Laderen er ikke beregnet for annen bruk enn lading av medfølgende batteripakke. Annen bruk kan

6 medføre fare for brann eller elektrisk sjokk. Ikke trekk i strømkabelen når du skal trekke ut stikkontakten. Ta tak i selve kontakten og trekk den ut. Dette reduserer risikoen for skade på stikkontakt og strømkabel. Pass på at strømkabelen er plassert slik at den ikke kan tråkkes på, snubles i eller på annen måte forårsake skade. Skjøteledning skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil type skjøteledning kan føre til fare for brann og elektrisk sjokk. Skjøteledningen må være av tilstrekkelig størrelse for å sikre trygg bruk. Desto lavere målenummer ledningen har, desto høyere kapasitet vil kabelen ha, det vil si at målenummer 16 vil ha høyere kapasitet enn målenummer 18. Ved bruk av mer enn en skjøteledning skal du forsikre deg om at hver skjøteledning er av minimumstørrelse. Laderen ventileres gjennom åpninger i topp og bunn av dekselet. Ikke plasser gjenstander oppå laderen eller plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til overoppheting. Laderen skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder. Ikke bruk laderen dersom strømkabelen eller stikkontakten er skadet. Erstatt umiddelbart. Ikke bruk laderen dersom den har blitt utsatt for kraftige støt eller er skadet på noen måte. Leveres til godkjent servicesenter for reparasjon. Ikke demonter laderen. Leveres til godkjent servicesenter for reparasjon eller service. Uriktig montering kan føre til elektrisk sjokk eller brann. For å redusere risikoen for elektrisk sjokk skal du trekke ut strømkontakten før rengjøring av laderen. Fjerning av batteripakken alene reduserer ikke risikoen for elektrisk sjokk. Forsøk aldri å koble 2 ladere sammen. Laderen er beregnet til bruk i husholdning med standard strømforsyning. Sjekk alltid at strømforsyningen i husholdningen er i samsvar med spesifikasjonene til apparatet. Symboler på lader og batteripakke I tillegg til symbolene som brukes i denne veiledningen vil laderen og batteripakken ha følgende symboler: Opplading pågår Opplading fullført Bytt batteripakke Problemer med strømforsyningen Ikke lad batteriene dersom batteripakken er skadet Les brukerveiledningen før bruk Kastes på egnet avfallssted Ikke brenn batteripakken Opplading Før du tar verktøyet i bruk skal du lade batteriet på følgende måte: 1. Sett batteriet inn i ladere. Påse at anoden og katoden til batteriet peker mot anoden og katoden til laderen og sett inn batteriet slik at batteriet kobler seg til i bunnen av laderen. Både batteri og lader har markeringer med anode + og katode -.

7 2. Sett i strømkontakten til laderen. Tilkobling av strøm vil skru laderen på (indikatorlampen vil lyse rødt). Om lagringstid ved 20 C 1 times opplading. Batteriet lades opp på ca 1 time. 3. Koble fra strømmen til laderen. 4. Ha et godt grep rundt laderen og trekk ut batteriet. Viktig informasjon om lading 1. Batteripakken bør lades i temperaturer mellom 18 og 24 C for å oppnå best ytelse og lang levetid. Ikke lad batteriet i temperaturer under + 4,5 C eller over + 40,5 C. Dette er viktig for å forhindre skade på batteripakken. 2. Lader og batteri kan bli varme under lading. Dette er normalt og er ikke en indikasjon på feildrift. 3. Hvis batteripakken ikke lades skikkelig a) Sjekk at laderen får strøm ved uttaket ved å koble til et annet apparat i strømuttaket, f.eks. en lampe e.l. b) Sjekk om strømuttaket er tilkoblet en bryter som slår strømmen av eller på når den trykkes inn. c) Flytt lader og batteripakke til et sted hvor romtemperaturen ligger på omlag C. d) Hvis ladeproblemene vedvarer skal du kontakte forhandler. 4. Batteripakken skal lades opp når det går tomt. Du kan også lade opp et delvis tomt batteri uten at dette påvirker ytelsen. 5. Ikke nedsenk laderen i vann eller annen væske. ADVARSEL: Ikke la væske trenge inn i laderen. Dette kan medføre elektrisk sjokk. FORSIKTIG: Aldri forsøk å åpne opp batteripakken. Hvis plastdekselet til batteripakken blir skadet skal verktøyet leveres til godkjent servicesenter. FEILINDIKATORLAMPER: laderen er utformet for å oppdage visse problemer som kan oppstå med batteripakken. Hvis den oppdager et problem vil den røde indikatorlampen blinke hurtig og du vil høre et lydsignal. I slike tilfeller skal du forsøke å ta ut batteripakken og sette den på nytt. Hvis problemet vedvarer skal du forsøke å sette inn en annen batteripakke for å sjekke om laderen fungerer som den skal. Hvis den nye pakken lades som den skal betyr dette at originalbatteriet er defekt og det skal derfor leveres til gjenvinning. Hvis du fremdeles har problemer med ladingen etter at du har satt inn nytt batteri skal laderen leveres til godkjent servicesenter for reparasjon. Installering og fjerning av batteripakken (fig. B) BEMERK: Forsikre deg om at batteriet er fulladet. - Sett batteriet inn i sporet på verktøyet til du hører at det klikker på plass. - For å ta ut batteriet trykker du inn utløserknappene (8) samtidig og trekker ut batteripakken. Regulerbar hastighetsbryter (fig. C) For å skru verktøyet på trykker du inn bryteren (1). For å skru verktøyet av slipper du opp bryteren. Verktøyet er utstyrt med en brems. Chucken vil stoppe opp med en gang bryteren slippes helt opp. Den regulerbare hastighetsbryteren gjør at du kan starte opp verktøyet med lav hastighet. Jo lengre

8 inn du trykker bryteren, jo hurtigere vil verktøyet gå. For å forsikre lang levetid på verktøyet bør du bruke den regulerbare hastighetsbryteren kun for drilling av starthull eller fester. BEMERK: kontinuerlig bruk av regulerbar hastighet anbefales ikke. Dette kan skade bryteren og bør unngås. Fremover/reversbryter (fig. C) En fremover/reversbryter (2) bestemmer rotasjonsretningen til chucken og fungerer også som en låseknapp. Når bryteren er i midtposisjon vil verktøyet låses i av-posisjon. Pass på at du slipper opp startbryteren når du endrer posisjon på kontrollbryteren. BEMERK: første gang du starter opp verktøyet etter retningsbytte kan du høre et klikk ved oppstart. Dette er normalt og er ikke en indikasjon på feildrift. Omdreiingsjustering (fig. D) Verktøyet har en justerbar skrutrekkerfunksjon for innskruing og fjerning av en rekke type skruer av forskjellig størrelse og form. I tillegg har verktøyet hammerfunksjon for drilling i mur. Ved å dreie på kraven (3) vil det vises tall og ved å dreie kraven (4) vil symbol vises for drill- eller hammerfunksjon. Når du skal bruke verktøyet som en skrutrekker justerer du til symbolet og stiller dette på linje med pilmarkeringen. Deretter velger du tallet på kraven (3). Valg av høyt tall indikerer at høyere omdreiingshastighet og større bits er mulig. Ved bruk av verktøyet som drill eller hammer velger du symbolet eller og stiller dette på linje med pilmarkeringen. To hastighetsinnstillinger (fig. D) Hastighetsinnstillingene på verktøyet gjør at du kan skifte gir for større anvendelighet. For å velge hastighet 1 (høyeste omdreiingshastighet) skrur du verktøyet av og lar det stoppe helt opp. Skyv girspaken (4) helt frem. For å velge hastighet 2 skyver du spaken helt bak. BEMERK: du skal aldri bytte gir mens verktøyet er i drift. La alltid verktøyet stoppe helt opp før du bytter hastighet. Hvis du har problemer med å endre hastighet skal du sjekke at spaken er plassert helt riktig i en av hastighetsinnstillingene. Nøkkelløs enkel chuck (fig. E) Verktøyet er utstyrt med en nøkkelløs chuck (5) med en roterende arm for enhåndsbruk av chucken. Følg fremgangsmåten under ved bytte av bits eller annet tilbehør. 1. Lås bryteren i av-posisjon som beskrevet i avsnittet om fremover/reversbryter. 2. Ta tak i den sorte armen til chucken med en hånd og bruk den andre hånden til å sikre verktøyet som vist i figur E. Roter armen mot klokken så langt at tilbehøret får god plass. 3. Sett tilbehøret om lag 19 mm (3/4 ) inn i chucken og stram godt opp ved å rotere chuckarmen med klokken ved hjelp av den ene hånden, mens du holder tak i verktøyet med den andre hånden. Verktøyet er utstyrt med en automatisk spindellåsmekanisme. Dette gjør deg i stand til å åpne og lukke chucken med en hånd. For å løse ut tilbehøret gjentar du trinn 2 ovenfor. ADVARSEL: ikke forsøk å stram opp drillbitsene eller annet tilbehør ved å ta tak i frontdelen av chucken og skru verktøyet på. Fare for skade på person og verktøyet. Alltid lås bryteren i av-posisjon ved bytte av tilbehør. Pass på at du strammer chucken med en hånd på chuckarmen og med en hånd på verktøyet for godt feste.

9 Bruk som drill Les forsiktighetsreglene før bruk. - Pass på at batteriet er fulladet. - Drei kraven (3) til symbolet for drillbits. - Installer og stram opp drillbitsen i chucken. - Velg ønsket hastighet/omdreiingshastighet ved bruk av girspaken (4) for å stille inn til riktig hastighet og omdreiingshastighet for den planlagte driften. - Velg fremover- eller reversfunksjon. Nyttige tips - Bruk kun skarpe drillbits - Pass på at materialet som skal drilles er godt festet. For drilling på tynt materiale skal du bruke en støtteblokk for å forhindre skade på materialet. - Påfør alltid trykk i en rett linje. Bruk tilstrekkelig med kraft slik at drillbitsen holdes på plass, men ikke så hardt at motoren stopper opp eller bitsen blir skadet. - Hold verktøyet i et godt grep for maks kontroll under arbeidet. - Hvis verktøyet stopper opp er det som regel på grunn av overbelastning. Slipp opp bryteren umiddelbart, ta ut drillbitsen og forsøk å slå fast årsaken til overbelastningen. Ikke skru bryteren av og på i et forsøk på å starte opp verktøyet dersom det har stoppet opp. Dette kan medføre skade på drillen. - For å redusere sjansen for at apparatet stopper opp når du borer gjennom materialet skal du redusere trykket på drillen og lede bitsen med forsiktighet gjennom siste del av materialet. - La motoren gå når du trekker bitsen tilbake gjennom et drillet hull. Dette vil forhindre at bitsen kommer i klem. - Det er ikke nødvendig å slå et åpningshull før drilling ved benyttelse av drill med regulerbar hastighet. Still inn til lav hastighet når du begynner drillingen og øk så farten ved å trykke bryteren lengre inn når hullet er dypt nok til at bitsen ikke hopper ut. Deretter brukes drillen på full hastighet. Drilling i treverk - Bruk spiralbits, spadebits, spiralbor eller hullsag. - Begynn drillingen med lav hastighet og øk til full effekt samtidig som du påfører jevnt trykk. - Hull i treverk kan lages med samme spiralbor som brukes for drilling i metall. Disse bitsene kan bli overopphetet med mindre du trekker dem ut med jevne mellomrom for å fjerne flis fra rillene. - For større hull skal du lavhastighets trebits. - Bruk støtteblokk for materiale som lett går i stykker. Drilling i metall - Bruk høyhastighets stålbits eller hullsag. - Begynn drillingen med lav hastighet og øk til full effekt samtidig som du påfører jevnt trykk. En jevn strøm av metallflis indikerer riktig drillfrekvens. - Bruk et smøremiddel når du driller i metall. Unntak er drilling i støpejern og messing som skal drilles tørt. - BEMERK: store hull på 6 10 mm i stål utføres enklere dersom du driller et pilothull på 2 6 mm drilles først.

10 Drilling i mur (uten bruk av hammerfunksjon) - Bruk bits med karbidtupp som er beregnet for slagdrilling og forsikre deg om at bitsen er skarp. - Påfør jevnt trykk under drillingen for maksimal effektivitet. En jevn strøm av støv indikerer riktig drillfrekvens. Bruk av hammerfunksjon Enkelte modeller har hammerfunksjon. For å ta denne funksjonen i bruk skal du dreie kraven (3) for å stille hammersymbolet på linje med pilmarkeringen som vist i figur D. Hammerfunksjonen brukes for slagfunksjon i myk betong og murkonstruksjoner som murstein, mørtel og myk keramikk. - Bruk bits med karbidtupp. - Under drillingen skal du påføre akkurat rett mengde kraft slik at drillen ikke spretter av materialet eller hever seg over bitsen. For mye kraft vil medføre lavere hastighet, overoppheting og lavere drillfrekvens. - Drill i en rett linje og hold drillbitsen i rett arbeidsvinkel. Ikke påfør trykk fra siden da dette medfører at rillene blir tilstoppet og lav drillhastighet. Hvis hammereffekten begynner å avta ved drilling av dype hull, skal du trekke bitsen delvis ut av hullet mens motoren fremdeles går for å fjerne eventuelle blokkeringer fra hullet. - Ikke hell vann i hullet for å minske støv. Vann fører til tilstopping av rillene og kan føre til at bitsen kommer i klem. Skrutrekkerfunksjon - Velg ønsket hastighet/omdreiing ved bruk av girspaken på toppen av verktøyet. - Sett inn egnet tilbehør i chucken. - Velg fremover- eller reversfunksjon ved hjelp av valgbryteren (2). - Innstilling av justeringskraven for omdreiing (fig. D). Still inn til posisjon 1 og begynn skrutrekkingen ved lav omdreiing. Juster eventuelt kraven på ny for å finne riktig innstilling. - Gjør et par testforsøk i testmateriale for å sjekke at du har riktig innstillinger for omdreiing. Vedlikehold Dette verktøyet er beregnet for lang tids drift med minimalt vedlikehold. Verktøyet bør rengjøres jevnlig. Rengjøring av verktøyet Mens motoren er i gang skal du blåse bort støv og smuss fra alle ventilasjonsåpninger ved hjelp av tørr luft minst 1 gang i uken. Bruk beskyttelsesbriller ved utføring av dette arbeidet. Ytre plastdeler kan rengjøres med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri løsningsmidler. Rengjøring av laderen ADVARSEL: trekk ut strømkontakten før rengjøring. Smuss og støv kan fjernes fra det ytre dekselet ved hjelp av en klut eller en børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsmiddel. VIKTIG: alle reparasjoner skal utføres ved godkjent servicesenter. Bruk alltid identiske reservedeler ved utskiftninger.

11 Tilbehør Ytelsen til verktøyet er avhengig av tilbehøret som brukes. Bruk tilbehør av høy kvalitet som er beregnet til bruk med ditt verktøy. Kontakt forhandler dersom du er i tvil om valg av riktig tilbehør. FORSIKTIG: bruk av feil tilbehør kan medføre risiko for skade. Maks anbefalt kapasitet Hastighet 1 Hastighet 2 Bits, drilling i metall 10 mm (1/2 ) 6,4 mm (1/4) Treverk, flatboring 28 mm (1-1/2 ) 16 mm (5/8 ) Bits, drilling i mur - 6,4 mm (1/4) Beskyttelse av miljøet Oppladbar batteripakke Dette produktet benytter NiCd eller NiMH oppladbare og resirkulerbare batterier som kan lades opp flere ganger og har lang levetid og god ytelse. Batteriene skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder. Batteriene skal ikke brennes. Verktøy Verktøyet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder.

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

PipeCut 170/170E/220E System

PipeCut 170/170E/220E System PipeCut 170/170E/220E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents:

Detaljer

T330+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

T330+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. T330+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 norsk 101 Norsk 101 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE DCG125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

TE 16/-C/-M borhammer

TE 16/-C/-M borhammer TE 16/-C/-M borhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med maskinen

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde,

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde, PRESENTASJON NO 1 Kjære kunde, Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper at du blir fornøyd med denne maskinen, og at den svarer til dine forventninger. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TE 905-AVR meiselhammer

TE 905-AVR meiselhammer TE 905-AVR meiselhammer Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer