Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016"

Transkript

1 Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016

2 Tekniske data: Spenning V 14,4 18 Hastighet uten belastning 1 gir rpm 2 gir rpm Slag 1 gir spm 2 gir spm Maks omdreiing Nm Chuck-kapasitet mm Maks drillekapasitet i stål/tre/mur mm 10/25/10 10/28/10 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk apparat i alle advarslene listet under refererer til ditt strømforsynte eller batteridrevne apparat. Oppbevar denne veiledningen for fremtidig bruk. Følgende symboler brukes gjennomgående i denne veiledningen: Indikerer fare for personskade, tap av liv eller skade på verktøyet dersom advarselen ikke etterfølges. Indikerer fare for elektrisk sjokk. Indikerer brannfare. 1) Arbeidsområde a. Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst. Uryddige og mørke omgivelser kan øke risikoen for at ulykker oppstår. b. Ikke bruk apparatet i risikofylte omgivelser som i nærheten av brannfarlige væsker, gasser eller støv. Apparatet kan lage gnister som kan antenne støv, gasser eller brannfarlige væsker. c. Barn og andre personer skal ikke oppholde seg i nærheten av apparatet når dette er i drift. Distraksjoner kan medføre tap av kontroll over apparatet. 2) Elektrisk sikkerhet a. Ikke misbruk ledningen. Aldri bær apparatet etter ledningen eller dra i ledningen for å dra ut kontakten. Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede ledninger kan være brannfarlig og skal erstattes umiddelbart. b. Et batteridrevet verktøy med integrert batteripakke eller separat batteripakke skal kun lades med ladere som er beregnet til bruk for dette verktøyet. En lader som passer for en type batteripakke kan utgjøre en brannfare ved bruk sammen med en annen type batteripakke. c. Et batteridrevet verktøy skal kun brukes sammen med batteripakker som er beregnet til bruk for dette verktøyet. Andre typer batteripakker kan utgjøre en brannfare. 3) Personlig sikkerhet a. Vær oppmerksom, følg nøye med på handlingene dine og bruk fornuftig sans når du bruker elektrisk verktøy. Ikke bruk apparatet dersom du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan medføre alvorlig personskade. b. Ha på egnet bekledning. Ikke ha på deg løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna apparatets bevegelige deler. Løse plagg, smykker og langt hår kan sette seg fast i apparatets

3 bevegelige deler. c. Unngå uventet oppstart. Pass på at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømmen. Aldri bær apparatet med fingeren på bryteren eller slå apparatet på når bryteren er i på-posisjon. Dette medfører fare for personskade. d. Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skiftenøkler før du skrur apparatet på. En justeringsnøkkel eller skiftenøkkel som er festet på en av apparatets bevegelige deler kan medføre alvorlige personskader. e. Ikke strekk deg for langt. Sørg for at står stødig og sikkert til enhver tid. Dette gjør at du får bedre kontroll over apparatet dersom noe uventet skulle inntreffe. f. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid beskyttelsesbriller. Beskyttelsesutstyr som støvmaske, anti-glisko, hjelm eller hørselsvern reduserer risikoen for personskader. 4) Bruk og vedlikehold a. Bruk klemmer eller andre praktiske måter for å holde på plass arbeidsstykker. Dette er sikrere enn å bruke hendene og frir opp hendene dine slik at du kan bruke dem på å styre apparatet. b. Ikke bruk makt på apparatet. Bruk riktig apparat for arbeidet som du skal utføre. Bruk av riktig apparat vil sørge for at arbeidet blir enklere og sikrere å utføre. c. Ikke bruk apparatet hvis bryteren ikke slår apparatet av og på. Verktøy som ikke kan kontrolleres av av/på-bryteren er farlige å bruke og må repareres. d. Fjern batteriet eller plasser bryteren i av-posisjon når apparatet ikke er i bruk, ved pauser i arbeidet, bytting av tilbehør, utføring av justeringer, under oppbevaring eller under reparasjon av verktøyet. Slike forhåndsregler forhindrer uventet oppstart. e. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk på steder som er utenfor rekkevidde for barn eller utenforstående. Ikke la personer som ikke er kjent med apparatet eller som ikke har lest brukerveiledningen bruke dette apparatet. Verktøy kan være farlig i utrente hender. f. Når batteripakken ikke er i bruk skal den holdes unna andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape forbindelser mellom terminalene. Kortsluttede batteriterminaler kan medføre brannskader eller brann. g. Hold alle kutteverktøy skarpe og rene. Kutteverktøy som er godt vedlikeholdt og har skarpe skjæreblad har mindre sannsynlighet for å sette seg fast og er lettere å kontrollere. h. Sørg for godt vedlikehold av apparatet. Sjekk bevegelige deler for skader, knekte deler eller feilstilling eller andre forhold som kan ha negativ effekt på driften av apparatet. Ved skade skal apparatet repareres før bruk. Mange skader er forårsaket av dårlig vedlikehold. i. Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsenten og i henhold til den bruken den er beregnet for. Tilbehør som egner seg for ett verktøy kan medføre risiko for skade ved bruk på et annet verktøy. Særskilte forsiktighetsregler a. Hold verktøyet i de isolerte håndtakene når du utfører arbeid hvor det er risiko for at verktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttetilbehør som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan gi brukeren elektrisk sjokk. b. Når du arbeider i stige eller stillas skal du forsikre deg om at verktøyet legges ned på siden når det ikke er i bruk. Enkelte verktøy med store batteripakker kan plasseres stående, men tipper lett over på siden. c. Etiketten på verktøyet ditt kan inneholde følgende symboler: V volt A ampere Hz hertz W watt Min minutter - vekselstrøm

4 - likestrøm - klasse II No hastighet uten belastning (tomgang).../min omdreiinger eller slag per minutt - jordingsterminal - advarselssymbol BPM slag per minutt ADVARSEL: enkelte typer støv som genereres fra sliping, saging, kvessing, drilling og annet arbeid kan inneholde kjemikalier som kan være kreftfremkallende, gi fosterskader, o.l. Eksempler på slike kjemikalier er: - bly fra blybasert maling - krystallinsk kisel fra mur og sement eller andre murprodukter - arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet treverk (CCA) Risikoen for skade er avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. For å redusere risikoen for skade er det viktig at arbeidsområdet er godt ventilert og at du utfører arbeidet med godkjent sikkerhetsutstyr, som for eksempel støvmaske som er spesielt utformet for å filtrere ut mikroskopiske støvpartikler. Elektrisk sikkerhet Denne elektriske motoren er kun beregnet for volt. Sjekk alltid at strømforsyningen på arbeidsstedet er i samsvar med spesifikasjonene til verktøyet. Dette gjelder også for bruk av lader. Dobbel isolering Verktøyet er dobbelisolert. Dette indikerer at alle eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra strømkabelen. Dette gjøres ved å plassere isoleringsbarrierer mellom de elektriske og mekaniske komponentene og gjør jording overflødig. BEMERK: dobbel isolering opphever ikke de normale forsiktighetsreglene som skal etterfølges ved bruk av dette verktøyet. Dobbel isolering er beregnet for å gi ekstra beskyttelse mot skader som kan forårsakes som resultat av mulig elektrisk isoleringsfeil i verktøyet. Aldri koble en strømførende (L) eller nøytral (N) ledning til en jordet kontakt markert E eller. Bruk av skjøteledning Skjøteledning skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig. Bruk av uriktig skjøtekabel kan medføre fare for brann og elektrisk sjokk. Ved bruk av skjøteledning skal det kun benyttes godkjent type. Sjekk at skjøteledningen er i god stand før bruk. Bruk kun skjøteledning som er egnet for strøminngangen for laderen din (se tekniske data på etiketten). Minimum ledningsstørrelse er 1 mm², maks lengde er 30 m. Ved bruk av kabeltrommel skal du alltid rulle kabelen helt ut. Montering og justering Ta alltid ut batteripakken før montering og justering. Skru alltid verktøyet av før du setter inn eller tar ut batteripakken. Bruk kun AXEL-batteripakke og lader.

5 Viktige forsiktighetsregler for batteripakken Batteripakken er ikke oppladet ved utpakking av esken. Ikke bær ekstra batteripakker i forkle, lomme eller i verktøykasser sammen med andre metallgjenstander. Batteripakken kan kortslutte og forårsake skade på batteriet, brannsår eller utgjøre en brannfare. Batteripakken skal aldri brennes selv om den er skadet eller oppbrukt. Batteripakken kan eksplodere i brann. Under spesielt tøffe omstendigheter kan det lekke batterivæske fra batteriet unngå kontakt. Dersom du kommer i kontakt med batterivæsken skal du skylle umiddelbart med vann. Dette betyr ikke nødvendigvis at batteripakken er defekt. Dersom batterivæsken kommer i kontakt med hud/øyne må du gjøre følgende: a. Skyll umiddelbart med vann og eventuelt såpe b. Nøytraliser batterivæsken med en mild syre, som for eksempel sitronsaft eller eddik c. Dersom du får batterivæske i øynene skal du skylle dem i rent vann i minimum 10 minutter og oppsøke lege umiddelbart (Merknad: væsken er % oppløsning kaliumhydroksid). Batteripakken skal kun lades med vedlagt lader. BEMERK: batteriene i batteripakken er av nikkel- kadmium. Kadmium er regnet som et giftig materiale av myndighetene. Sjekk med lokale myndigheter før du kaster batteriene. Kastes på egnet avfallssted. Batteripakken skal ikke oppbevares i temperaturer som overstiger 45 C. ADVARSEL: Aldri forsøk å åpne batteripakken. Dersom batteripakken er skadet skal den ikke settes inn i verktøyet. Fare for elektrisk sjokk. Batteripakker Verktøyet ditt bruker enten et 14,4-volts eller et 18-volts batteri. Ved bytte av batteripakke skal du passe på at det nye batteriet er av samme type og størrelse som det originale. Pass på at du har riktig spenning (volt). Viktige forsiktighetsregler for batteriladeren Før du tar laderen i bruk skal du lese veiledningen og alle forsiktighetsreglene som omhandler lader, batteripakke og selve verktøyet. FORSIKTIG: for å redusere faren for skade skal du kun benytte oppladbare batterier av nikkelkadmium. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake stor skade. FORSIKTIG: når laderen er tilkoblet kan det under enkelte forhold forekomme at de avdekkede ladekontaktene kommer i kontakt med fremmede gjenstander og kortslutter. Gjenstander med ledende egenskaper kan for eksempel være stålull, aluminiumsfolie eller oppbygging av metallpartikler og slike gjenstander skal ikke komme i kontakt med laderen. Trekk alltid ut strømkontakten når laderen ikke er i bruk eller ved rengjøring. ADVARSEL: høy spenning ved ladeterminalene. Ikke kom i kontakt med strømførende gjenstander. Fare for elektrisk sjokk. ADVARSEL: ikke la væske trenge inn i laderen. Fare for elektrisk sjokk. Lader og batteripakke er spesielt utformet for å drives sammen. Ikke forsøk å lade batteriet ved hjelp av annen type lader enn den som følger med produktet. Laderen er ikke beregnet for annen bruk enn lading av medfølgende batteripakke. Annen bruk kan

6 medføre fare for brann eller elektrisk sjokk. Ikke trekk i strømkabelen når du skal trekke ut stikkontakten. Ta tak i selve kontakten og trekk den ut. Dette reduserer risikoen for skade på stikkontakt og strømkabel. Pass på at strømkabelen er plassert slik at den ikke kan tråkkes på, snubles i eller på annen måte forårsake skade. Skjøteledning skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil type skjøteledning kan føre til fare for brann og elektrisk sjokk. Skjøteledningen må være av tilstrekkelig størrelse for å sikre trygg bruk. Desto lavere målenummer ledningen har, desto høyere kapasitet vil kabelen ha, det vil si at målenummer 16 vil ha høyere kapasitet enn målenummer 18. Ved bruk av mer enn en skjøteledning skal du forsikre deg om at hver skjøteledning er av minimumstørrelse. Laderen ventileres gjennom åpninger i topp og bunn av dekselet. Ikke plasser gjenstander oppå laderen eller plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til overoppheting. Laderen skal ikke plasseres i nærheten av varmekilder. Ikke bruk laderen dersom strømkabelen eller stikkontakten er skadet. Erstatt umiddelbart. Ikke bruk laderen dersom den har blitt utsatt for kraftige støt eller er skadet på noen måte. Leveres til godkjent servicesenter for reparasjon. Ikke demonter laderen. Leveres til godkjent servicesenter for reparasjon eller service. Uriktig montering kan føre til elektrisk sjokk eller brann. For å redusere risikoen for elektrisk sjokk skal du trekke ut strømkontakten før rengjøring av laderen. Fjerning av batteripakken alene reduserer ikke risikoen for elektrisk sjokk. Forsøk aldri å koble 2 ladere sammen. Laderen er beregnet til bruk i husholdning med standard strømforsyning. Sjekk alltid at strømforsyningen i husholdningen er i samsvar med spesifikasjonene til apparatet. Symboler på lader og batteripakke I tillegg til symbolene som brukes i denne veiledningen vil laderen og batteripakken ha følgende symboler: Opplading pågår Opplading fullført Bytt batteripakke Problemer med strømforsyningen Ikke lad batteriene dersom batteripakken er skadet Les brukerveiledningen før bruk Kastes på egnet avfallssted Ikke brenn batteripakken Opplading Før du tar verktøyet i bruk skal du lade batteriet på følgende måte: 1. Sett batteriet inn i ladere. Påse at anoden og katoden til batteriet peker mot anoden og katoden til laderen og sett inn batteriet slik at batteriet kobler seg til i bunnen av laderen. Både batteri og lader har markeringer med anode + og katode -.

7 2. Sett i strømkontakten til laderen. Tilkobling av strøm vil skru laderen på (indikatorlampen vil lyse rødt). Om lagringstid ved 20 C 1 times opplading. Batteriet lades opp på ca 1 time. 3. Koble fra strømmen til laderen. 4. Ha et godt grep rundt laderen og trekk ut batteriet. Viktig informasjon om lading 1. Batteripakken bør lades i temperaturer mellom 18 og 24 C for å oppnå best ytelse og lang levetid. Ikke lad batteriet i temperaturer under + 4,5 C eller over + 40,5 C. Dette er viktig for å forhindre skade på batteripakken. 2. Lader og batteri kan bli varme under lading. Dette er normalt og er ikke en indikasjon på feildrift. 3. Hvis batteripakken ikke lades skikkelig a) Sjekk at laderen får strøm ved uttaket ved å koble til et annet apparat i strømuttaket, f.eks. en lampe e.l. b) Sjekk om strømuttaket er tilkoblet en bryter som slår strømmen av eller på når den trykkes inn. c) Flytt lader og batteripakke til et sted hvor romtemperaturen ligger på omlag C. d) Hvis ladeproblemene vedvarer skal du kontakte forhandler. 4. Batteripakken skal lades opp når det går tomt. Du kan også lade opp et delvis tomt batteri uten at dette påvirker ytelsen. 5. Ikke nedsenk laderen i vann eller annen væske. ADVARSEL: Ikke la væske trenge inn i laderen. Dette kan medføre elektrisk sjokk. FORSIKTIG: Aldri forsøk å åpne opp batteripakken. Hvis plastdekselet til batteripakken blir skadet skal verktøyet leveres til godkjent servicesenter. FEILINDIKATORLAMPER: laderen er utformet for å oppdage visse problemer som kan oppstå med batteripakken. Hvis den oppdager et problem vil den røde indikatorlampen blinke hurtig og du vil høre et lydsignal. I slike tilfeller skal du forsøke å ta ut batteripakken og sette den på nytt. Hvis problemet vedvarer skal du forsøke å sette inn en annen batteripakke for å sjekke om laderen fungerer som den skal. Hvis den nye pakken lades som den skal betyr dette at originalbatteriet er defekt og det skal derfor leveres til gjenvinning. Hvis du fremdeles har problemer med ladingen etter at du har satt inn nytt batteri skal laderen leveres til godkjent servicesenter for reparasjon. Installering og fjerning av batteripakken (fig. B) BEMERK: Forsikre deg om at batteriet er fulladet. - Sett batteriet inn i sporet på verktøyet til du hører at det klikker på plass. - For å ta ut batteriet trykker du inn utløserknappene (8) samtidig og trekker ut batteripakken. Regulerbar hastighetsbryter (fig. C) For å skru verktøyet på trykker du inn bryteren (1). For å skru verktøyet av slipper du opp bryteren. Verktøyet er utstyrt med en brems. Chucken vil stoppe opp med en gang bryteren slippes helt opp. Den regulerbare hastighetsbryteren gjør at du kan starte opp verktøyet med lav hastighet. Jo lengre

8 inn du trykker bryteren, jo hurtigere vil verktøyet gå. For å forsikre lang levetid på verktøyet bør du bruke den regulerbare hastighetsbryteren kun for drilling av starthull eller fester. BEMERK: kontinuerlig bruk av regulerbar hastighet anbefales ikke. Dette kan skade bryteren og bør unngås. Fremover/reversbryter (fig. C) En fremover/reversbryter (2) bestemmer rotasjonsretningen til chucken og fungerer også som en låseknapp. Når bryteren er i midtposisjon vil verktøyet låses i av-posisjon. Pass på at du slipper opp startbryteren når du endrer posisjon på kontrollbryteren. BEMERK: første gang du starter opp verktøyet etter retningsbytte kan du høre et klikk ved oppstart. Dette er normalt og er ikke en indikasjon på feildrift. Omdreiingsjustering (fig. D) Verktøyet har en justerbar skrutrekkerfunksjon for innskruing og fjerning av en rekke type skruer av forskjellig størrelse og form. I tillegg har verktøyet hammerfunksjon for drilling i mur. Ved å dreie på kraven (3) vil det vises tall og ved å dreie kraven (4) vil symbol vises for drill- eller hammerfunksjon. Når du skal bruke verktøyet som en skrutrekker justerer du til symbolet og stiller dette på linje med pilmarkeringen. Deretter velger du tallet på kraven (3). Valg av høyt tall indikerer at høyere omdreiingshastighet og større bits er mulig. Ved bruk av verktøyet som drill eller hammer velger du symbolet eller og stiller dette på linje med pilmarkeringen. To hastighetsinnstillinger (fig. D) Hastighetsinnstillingene på verktøyet gjør at du kan skifte gir for større anvendelighet. For å velge hastighet 1 (høyeste omdreiingshastighet) skrur du verktøyet av og lar det stoppe helt opp. Skyv girspaken (4) helt frem. For å velge hastighet 2 skyver du spaken helt bak. BEMERK: du skal aldri bytte gir mens verktøyet er i drift. La alltid verktøyet stoppe helt opp før du bytter hastighet. Hvis du har problemer med å endre hastighet skal du sjekke at spaken er plassert helt riktig i en av hastighetsinnstillingene. Nøkkelløs enkel chuck (fig. E) Verktøyet er utstyrt med en nøkkelløs chuck (5) med en roterende arm for enhåndsbruk av chucken. Følg fremgangsmåten under ved bytte av bits eller annet tilbehør. 1. Lås bryteren i av-posisjon som beskrevet i avsnittet om fremover/reversbryter. 2. Ta tak i den sorte armen til chucken med en hånd og bruk den andre hånden til å sikre verktøyet som vist i figur E. Roter armen mot klokken så langt at tilbehøret får god plass. 3. Sett tilbehøret om lag 19 mm (3/4 ) inn i chucken og stram godt opp ved å rotere chuckarmen med klokken ved hjelp av den ene hånden, mens du holder tak i verktøyet med den andre hånden. Verktøyet er utstyrt med en automatisk spindellåsmekanisme. Dette gjør deg i stand til å åpne og lukke chucken med en hånd. For å løse ut tilbehøret gjentar du trinn 2 ovenfor. ADVARSEL: ikke forsøk å stram opp drillbitsene eller annet tilbehør ved å ta tak i frontdelen av chucken og skru verktøyet på. Fare for skade på person og verktøyet. Alltid lås bryteren i av-posisjon ved bytte av tilbehør. Pass på at du strammer chucken med en hånd på chuckarmen og med en hånd på verktøyet for godt feste.

9 Bruk som drill Les forsiktighetsreglene før bruk. - Pass på at batteriet er fulladet. - Drei kraven (3) til symbolet for drillbits. - Installer og stram opp drillbitsen i chucken. - Velg ønsket hastighet/omdreiingshastighet ved bruk av girspaken (4) for å stille inn til riktig hastighet og omdreiingshastighet for den planlagte driften. - Velg fremover- eller reversfunksjon. Nyttige tips - Bruk kun skarpe drillbits - Pass på at materialet som skal drilles er godt festet. For drilling på tynt materiale skal du bruke en støtteblokk for å forhindre skade på materialet. - Påfør alltid trykk i en rett linje. Bruk tilstrekkelig med kraft slik at drillbitsen holdes på plass, men ikke så hardt at motoren stopper opp eller bitsen blir skadet. - Hold verktøyet i et godt grep for maks kontroll under arbeidet. - Hvis verktøyet stopper opp er det som regel på grunn av overbelastning. Slipp opp bryteren umiddelbart, ta ut drillbitsen og forsøk å slå fast årsaken til overbelastningen. Ikke skru bryteren av og på i et forsøk på å starte opp verktøyet dersom det har stoppet opp. Dette kan medføre skade på drillen. - For å redusere sjansen for at apparatet stopper opp når du borer gjennom materialet skal du redusere trykket på drillen og lede bitsen med forsiktighet gjennom siste del av materialet. - La motoren gå når du trekker bitsen tilbake gjennom et drillet hull. Dette vil forhindre at bitsen kommer i klem. - Det er ikke nødvendig å slå et åpningshull før drilling ved benyttelse av drill med regulerbar hastighet. Still inn til lav hastighet når du begynner drillingen og øk så farten ved å trykke bryteren lengre inn når hullet er dypt nok til at bitsen ikke hopper ut. Deretter brukes drillen på full hastighet. Drilling i treverk - Bruk spiralbits, spadebits, spiralbor eller hullsag. - Begynn drillingen med lav hastighet og øk til full effekt samtidig som du påfører jevnt trykk. - Hull i treverk kan lages med samme spiralbor som brukes for drilling i metall. Disse bitsene kan bli overopphetet med mindre du trekker dem ut med jevne mellomrom for å fjerne flis fra rillene. - For større hull skal du lavhastighets trebits. - Bruk støtteblokk for materiale som lett går i stykker. Drilling i metall - Bruk høyhastighets stålbits eller hullsag. - Begynn drillingen med lav hastighet og øk til full effekt samtidig som du påfører jevnt trykk. En jevn strøm av metallflis indikerer riktig drillfrekvens. - Bruk et smøremiddel når du driller i metall. Unntak er drilling i støpejern og messing som skal drilles tørt. - BEMERK: store hull på 6 10 mm i stål utføres enklere dersom du driller et pilothull på 2 6 mm drilles først.

10 Drilling i mur (uten bruk av hammerfunksjon) - Bruk bits med karbidtupp som er beregnet for slagdrilling og forsikre deg om at bitsen er skarp. - Påfør jevnt trykk under drillingen for maksimal effektivitet. En jevn strøm av støv indikerer riktig drillfrekvens. Bruk av hammerfunksjon Enkelte modeller har hammerfunksjon. For å ta denne funksjonen i bruk skal du dreie kraven (3) for å stille hammersymbolet på linje med pilmarkeringen som vist i figur D. Hammerfunksjonen brukes for slagfunksjon i myk betong og murkonstruksjoner som murstein, mørtel og myk keramikk. - Bruk bits med karbidtupp. - Under drillingen skal du påføre akkurat rett mengde kraft slik at drillen ikke spretter av materialet eller hever seg over bitsen. For mye kraft vil medføre lavere hastighet, overoppheting og lavere drillfrekvens. - Drill i en rett linje og hold drillbitsen i rett arbeidsvinkel. Ikke påfør trykk fra siden da dette medfører at rillene blir tilstoppet og lav drillhastighet. Hvis hammereffekten begynner å avta ved drilling av dype hull, skal du trekke bitsen delvis ut av hullet mens motoren fremdeles går for å fjerne eventuelle blokkeringer fra hullet. - Ikke hell vann i hullet for å minske støv. Vann fører til tilstopping av rillene og kan føre til at bitsen kommer i klem. Skrutrekkerfunksjon - Velg ønsket hastighet/omdreiing ved bruk av girspaken på toppen av verktøyet. - Sett inn egnet tilbehør i chucken. - Velg fremover- eller reversfunksjon ved hjelp av valgbryteren (2). - Innstilling av justeringskraven for omdreiing (fig. D). Still inn til posisjon 1 og begynn skrutrekkingen ved lav omdreiing. Juster eventuelt kraven på ny for å finne riktig innstilling. - Gjør et par testforsøk i testmateriale for å sjekke at du har riktig innstillinger for omdreiing. Vedlikehold Dette verktøyet er beregnet for lang tids drift med minimalt vedlikehold. Verktøyet bør rengjøres jevnlig. Rengjøring av verktøyet Mens motoren er i gang skal du blåse bort støv og smuss fra alle ventilasjonsåpninger ved hjelp av tørr luft minst 1 gang i uken. Bruk beskyttelsesbriller ved utføring av dette arbeidet. Ytre plastdeler kan rengjøres med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri løsningsmidler. Rengjøring av laderen ADVARSEL: trekk ut strømkontakten før rengjøring. Smuss og støv kan fjernes fra det ytre dekselet ved hjelp av en klut eller en børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsmiddel. VIKTIG: alle reparasjoner skal utføres ved godkjent servicesenter. Bruk alltid identiske reservedeler ved utskiftninger.

11 Tilbehør Ytelsen til verktøyet er avhengig av tilbehøret som brukes. Bruk tilbehør av høy kvalitet som er beregnet til bruk med ditt verktøy. Kontakt forhandler dersom du er i tvil om valg av riktig tilbehør. FORSIKTIG: bruk av feil tilbehør kan medføre risiko for skade. Maks anbefalt kapasitet Hastighet 1 Hastighet 2 Bits, drilling i metall 10 mm (1/2 ) 6,4 mm (1/4) Treverk, flatboring 28 mm (1-1/2 ) 16 mm (5/8 ) Bits, drilling i mur - 6,4 mm (1/4) Beskyttelse av miljøet Oppladbar batteripakke Dette produktet benytter NiCd eller NiMH oppladbare og resirkulerbare batterier som kan lades opp flere ganger og har lang levetid og god ytelse. Batteriene skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder. Batteriene skal ikke brennes. Verktøy Verktøyet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder.

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Brukerveiledning Batteridrevet drill

Brukerveiledning Batteridrevet drill Brukerveiledning Batteridrevet drill 1 Chuck 2 Omdreiningskontroll 3 Bryter 4 Reversbryter 5 Batteripakke Les brukerveiledningen nøye før du tar verktøyet i bruk første gang. Oppbevar veiledningen i nærheten

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Les brukerveiledningen nøye før du tar dette apparatet i bruk. Påse at du vet hvordan apparatet virker og vet hvordan du bruker det. Vedlikehold apparatet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning 18 V trådløst verktøysett

Brukerveiledning 18 V trådløst verktøysett Brukerveiledning 18 V trådløst verktøysett Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk apparat

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Brukerveiledning Flisekutter til hageavfall GT-GSC02-40

Brukerveiledning Flisekutter til hageavfall GT-GSC02-40 Brukerveiledning Flisekutter til hageavfall GT-GSC02-40 Forsiktighetsregler Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

FERTI CARE personal. Brukerveiledning

FERTI CARE personal. Brukerveiledning FERTI CARE personal Brukerveiledning 0459 Multicept A/S Frederiksberg Alle 32, 2.th DK-1820 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 4576 0515 Telefaks: +45 4576 0516 E-mail: info@multicept.com www.multicept.com

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750 500 205 PUSSEMASKIN PUSSEMASKIN POWER LINE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER TEKNISKE DATA... 3 SIKKERHETSINNSTRUKSJONER... 3 SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR PUSSEMASKIN... 5 ELEKTRISITET...

Detaljer

Brukerveiledning 1200 W sirkelsag OBT-CS22-160

Brukerveiledning 1200 W sirkelsag OBT-CS22-160 Brukerveiledning 1200 W sirkelsag OBT-CS22-160 Forsiktig! Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Vær spesielt oppmerksom på forsiktighetsregler og advarsler. Introduksjon Produktet er

Detaljer

Instruksjonsmanual. Batteridreven fugepistol MODELL: T T T

Instruksjonsmanual. Batteridreven fugepistol MODELL: T T T Instruksjonsmanual Batteridreven fugepistol MODELL: T65805138 T65805238 T65805338 Brukermessige forholdsregler Generelle sikkerhetsinstruksjoner - Advarsel - 1: Vurder arbeidsområdet. Utsett ikke verktøy

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer