Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02"

Transkript

1 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller skade.

2 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk verktøy i alle advarslene listet under refererer til ditt strømforsynte eller batteridrevne apparat. 1. Forsikre deg om det er samsvar mellom strømforsyningen på arbeidsområdet og de tekniske spesifikasjonene til apparatet. 2. Det anbefales at apparatet brukes med en høysensitiv 30 ma reststrømsanordning (RCD). 3. Bruk kun skjøteledning som ikke er lettere enn standard polyvinylklorid (H05VV-F, 2 x 1,00 mm²). Det anbefales at du bruker ledninger i sterke farger som er lett synlig. 4. Barn eller personer som ikke er kjent med apparatet skal ikke bruke løvblåseren. 5. Aldri bruk apparatet dersom barn, dyr eller andre personer oppholder seg i umiddelbar nærhet. 6. Sjekk strømledningen jevnlig for skade og slitasje og erstatt hvis den er skadet. Ikke berør kabelen før den er frakoblet strømforsyningen. Ikke bruk apparatet dersom strømkabelen eller kontakten er skadet. 7. Hold skjøteledningen unna arbeidsområdet. 8. Hvis apparatet har blitt utsatt for støt skal du sjekke det for skade før bruk og utfør reparasjoner hvis nødvendig. 9. Bruk kun anbefalt tilbehør til dette apparatet. 10. Bruk sikkerhetsutstyr når du bruker apparatet for å forhindre skader på hode, hender og føtter. Bruk alltid hansker, beskyttelsesbriller og høye støvler og lange bukser i tykt materiale. Når apparatet er slått på skal det alltid peke bort fra kroppen. Sørg for at du har godt fotfeste når du bruker apparatet. 11. Bemerk: skru motoren av og trekk ut strømkontakten i følgende tilfeller: - hvis apparatet ikke er i bruk - hvis du må forlate apparatet uten oppsyn - før du utfører vedlikehold eller rengjøring - ved sjekk av driftsfeil - ved skade på strømkabelen - under transport 12. Bruk alltid solid fottøy og lange bukser når du bruker apparatet. 13. Ikke ha på deg løse klær eller smykker som kan sette seg fast i apparatets luftinntak. Hold hår og klær unna apparatets luftinntak. 14. Bruk beskyttelsesbriller. 15. Det anbefales at du bruker støvmaske i støvete omgivelser. 16. Ikke ta apparatet i bruk hvis vern eller beskyttelsesanordninger er skadet eller mangler eller dersom den mangler oppsamlingsbeholder. 17. Bruk kun skjøteledning godkjent for utendørsbruk i samsvar med IEC Apparatet skal kun brukes i dagslys eller dersom du har tilstrekkelig kunstig belysning. 19. Ikke strekk deg for langt. Pass på at du har godt fotfeste til enhver tid. 20. Ikke bruk apparatet i regnvær og ikke utsett det for fukt. 21. Sjekk apparatet jevnlig for skade. 22. Sjekk rør og oppsamlingspose jevnlig for skade. Erstatt ved skade. 23. Reparasjoner skal kun utføres ved godkjent servicesenter. 24. Alle ventilasjonsåpninger skal holdes frie for blokkeringer. 25. Apparatet skal oppbevares utenfor rekkevidde for barn.

3 26. Apparatet skal ikke utsettes for fukt og skal oppbevares tørt. 27. Ikke bruk løsningsmidler eller rengjøringsmidler for å gjøre apparatet rent. Bruk en skrape for å fjerne gress og smuss. 28. Utvis forsiktighet, bruk sunn fornuft og hold apparatet med begge hender. Hold føtter, hender, hår og klær unna apparatets bevegelige deler. 29. Aldri løp når du bruker apparatet. 30. Ikke bruk apparatet til å plukke opp glødende materiale som sigaretter eller grillkull. Ikke plukk opp materiale som er brennbart, giftig eller eksplosivt. 31. Ikke før inn gjenstander i inntaksåpningene. 32. Ikke bruk apparatet i dårlig ventilerte områder eller i områder med brennbart materiale. 33. Advarsel! Slå apparatet av og trekk ut strømkontakten før du åpner opp inntaksdekselet eller forsøker å fjerne inntaksbegrenseren, utblåsingsrør eller vakuumrør. Pass på at motoren har stoppet helt opp og at drivbladene ikke lenger sviver rundt for å unngå alvorlig skade. 34. Ikke gå over grusstier mens apparatet er slått på og i drift. 35. Ikke misbruk ledningen. Aldri bær apparatet etter ledningen eller dra i ledningen for å dra ut kontakten. Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Hold ledningen unna inntak og uttak på apparatet. Pass på at ledningen er plassert slik at du ikke snubler i den, trykker på den eller at tunge gjenstander plasseres oppå den. Ikke utsett den for skade. 36. Ikke forsøk å åpne opp apparatet. Ikke utfør modifikasjoner av noe slag. 37. Strømkabelen skal erstattes ved godkjent servicesenter. 38. Pass alltid på at du har godt fotfeste når du arbeider i bakker. 39. Brukeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller skader som påføres andre personer eller andres eiendom. 40. Sørg for at alle muttere, bolter og skruer er stramme for å sikre at apparatet er i god stand. 41. Sjekk alt tilbehør. Erstatt skadede deler. Særskilte forsiktighetsregler ved bruk av utblåseren 1. Sjekk arbeidsområdet før bruk. Forsikre deg om at arbeidsområdet er fritt for hindringer og fremmede gjenstander og fjern harde gjenstander som steiner, glass, kabler, o.l. som kan forårsake skade under bruk. 2. Unngå uventet oppstart. Pass på at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømmen. Hold hender og fingre unna bryteren mens du tilkobler enheten til strømkilden. 3. Aldri bruk apparatet uten at utstyret er riktig festet. Når du skal bruke den som løvblåser skal du alltid installere blåserørene. Bruk kun anbefalt tilbehør. Ikke bruk apparatet dersom noen av åpningene er blokkert. Hold alle åpninger fri for støv, lo, hår og annet som kan forhindre fri luftstrøm. 4. For å unngå brannspredning skal du ikke bruke apparatet nær områder hvor det brennes busk eller løv, eller nær bål, utepeiser, grill eller askebegre, o.l. 5. Plasser aldri gjenstander inni blåserøret. Utblåsingsrøret skal alltid vende bort fra andre personer, dyr, glass og solide gjenstander som biler, vegger, trær, o.l. Utblåsingskraften kan føre til at gjenstander slynges eller rikosjetterer mot personer, dyr eller eiendom som kan forårsake stor skade. 6. Skal aldri brukes for spredning av kjemikalier, gjødsel, giftige materialer eller andre substanser.

4 Særskilte forsiktighetsregler ved bruk av vakuumsugeren 1. Slå apparatet av og trekk ut strømkontakten før du åpner opp inntaksdekselet eller forsøker å sette inn eller fjerne vakuumrør. Pass på at motoren har stoppet helt opp og at drivbladene ikke lenger sviver rundt for å unngå alvorlig skade. 2. Harde gjenstander kan utgjøre farlig momenter som kan forårsake alvorlig skade på person eller eiendom. 3. Når du bruker vakuumsugeren er apparatet beregnet for oppsuging av tørre materialer som løv, gress, små kvister og papirbiter. Ikke bruk til å suge opp steiner, grus, metall, knust glass, osv., da dette kan medføre skade på apparatet. For å unngå fare for elektrisk sjokk skal du ikke bruke apparatet til å suge opp vann eller andre væsker. 4. Aldri bruk apparatet med mindre riktig utstyr er installert. Når du bruker apparatet som vakuumsuger skal du alltid installere vakuumrørene og oppsamlingsposen. Pass på at oppsamlingsposen er lukket helt igjen når apparatet er i drift for å unngå at gjenstander blir slynget ut. Bruk kun anbefalt tilbehør. 5. Unngå situasjoner som kan forårsake brann i oppsamlingsposen. Aldri sug opp brukte fyrstikker, sigarer, sigaretter eller aske fra bål, grill, gressbranner, o.l. 6. Bruk alltid skulderreimen til oppsamlingsposen når du bruker vakuumsugeren for å unngå at du mister kontrollen over apparatet. 7. Sjekk oppsamlingsposen jevnlig for slitasjeskader før hver bruk. 8. Sjekk luftinntaksåpninger og vakuumrør jevnlig. Sørg alltid for at du har slått av apparatet og at strømmen er koblet fra. Hold alle ventiler og rør fri for blokkeringer som kan akkumuleres og hindre luftstrømmen. Holdes fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere lufttilstrømmingen.

5 Symboler Gjør deg kjent med sikkerhetssymbolene på apparatet ditt. Riktig forståelse av disse symbolene gjør deg i stand til å bruke apparatet på en sikker og effektiv måte. Symbol Forklaring ADVARSEL! Følgende advarselsymboler vises på apparatet for å påminne brukeren om sikkerhetshensyn som må utvises under bruk. ADVARSEL! Pass på at sikkerheten til alle personer i arbeidsområdet er ivaretatt til enhver tid. ADVARSEL! Skru apparatet av. Trekk ut strømkontakten før rengjøring og vedlikehold. ADVARSEL! Tilskuere skal holde avstand. ADVARSEL! Apparatet skal ikke brukes i regnvær eller i svært våte omgivelser. ADVARSEL! Bruk beskyttelsesbriller. ADVARSEL! Les denne brukerveiledningen nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig bruk. ADVARSEL! Fare ved innsugingsåpning. Hold hender og føtter på god avstand fra åpningen under drift. ADVARSEL! Roterende vifter. Hold hender og føtter på god avstand fra åpningen under drift. BESKYTT MILJØET! Elektriske apparater skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder.

6 Produktspesifikasjoner Beskrivelse 1. Skuldersele 9. Tilkobling for oppsamlingspose 2. Hastighetskontroll 10. Hjul 3. Bryter 11. Blåse/sugerør 4. Strømkabel og strømkontakt 12. Skruedeksel 5. Krok til oppsamlingspose 13. Hoveddeksel 6. Plassering for etikett 14. Fronthåndtak 7. Valgbryter 15. Låsehake 8. Oppsamlingspose 16. Festestropp

7 Utpakking av komponenter Som følge av moderne teknikker for masseproduksjon er det lite sannsynlig at apparatet ditt har feil eller at det mangler komponenter. Hvis du oppdager feil eller mangler skal du ikke bruke apparatet før komponentene har blitt erstattet eller feilen reparert. Unnlatelse av dette kan medføre alvorlig personskade. Forberedelser før bruk Det er nødvendig med noe montering før du tar apparatet i bruk for første gang. Dette inkluderer festing av blåse/oppsugingsrøret til dekselet og festing av oppsamlingsposen. Montering av røret (fig. A) 1. Trekk ut røret (11) fra hoveddekslet (13). 2. Sammenstill skruehullet i røret med skruehullet på hoveddekselet (13) og plasser to skruer (ST4 x 12) på hver side. 3. Stram skruene godt og drei til minimum 1,2 N.m. 4. Plasser så skruedekselet på hullet og trykk det godt ned. Montering av deksel 1. Plasser den roterende aksen (19) i dekselet (18) i sporet (17) til dekselet og pass på at det er godt festet. 2. Dekk til dekselet (18) og trykk bolten (21) gjennom hullet i dekselet og roter deretter bryteren (20) helt til dekselet er godt festet. Advarsel: Sjekk at dekselet er godt festet før du tar apparatet i bruk. Sjekk jevnlig at dekselet er godt festet for å unngå alvorlig personskade.

8 Feste oppsamlingsposen (fig. B) 1. Hekt stroppen (16) på kroken (5) på dekselet (fig. B) 2. Tilkoblingsfestet (9) til oppsamlingsposen trykkes på plass på uttaksrøret på dekselet. Trykk festet til oppsamlingsposen direkte på uttaket til du hører at det klikker på plass (fig. C). 3. Gjenta det første trinnet for å feste stroppen til den andre kroken på undersiden av dekselet (fig. D). 4. For å fjerne oppsamlingsposen skal du koble fra festene i motsatt rekkefølge. 5. For å fjerne festet til uttaket skal du først trykke ned de to knappene på hver side av plasttilkoblingen (fig. C) og deretter drar du. Feste av skuldersele 1. Koble låsehaken (15) til skulderselen (1) fast på stroppehengeren på hoveddekselet. 2. Juster stroppen til komfortabel innstilling.

9 Bruk av apparatet (fig. E) Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Pass på at du har på deg egnet bekledning og sikkerhetsutstyr som beskyttelsesbriller, hørselsvern og ansiktsmaske ved behov. Sjekk at alt utstyr er korrekt festet og justert. Vær oppmerksom på andre personer og dyr som oppholder seg i arbeidsområdet. Skru apparatet på 1. Plugg strømkabelen inn i en godkjent elektrisk skjøteledning og skru skjøteledningen på. 2. Pass på at apparatets utkastingsrør peker i en sikker retning, trykk inn bryteren (1) og apparatet vil slå seg på (fig. E). Pass på at du har et godt grep om apparatet ved oppstart. Skru apparatet av For å skru apparatet av slipper du ganske enkelt opp bryteren. Viktig! Etter du har slått apparatet av skal du også trekke ut strømkontakten. Valg av utblåsingsfunksjon FIG. F Flytt valgbryteren (2) mot baksiden av dekselet (fig. F). Når du velger innstillingen for utblåsing suges luften opp gjennom det store blåse/oppsugingsrøret før den slippes ut med stor hastighet i den nedre åpningen under blåse/oppsugingsrøret.

10 Pass på at utblåsingsrøret peker i en sikker retning. Aldri rett luftstrømmen direkte eller indirekte mot en annen person. Valg av oppsugingsfunksjon FIG. G Vakuumposisjon 1. Trykk valgbryteren fremover (fig. G) Når du velger funksjon for oppsuging vil luft og materiale suges opp gjennom det store oppsugingsrøret og presses gjennom drivhjulet. Materialet blåses ned i oppsamlingsposen. Viktig! Sjekk alltid at oppsamlingsposen er korrekt festet. Referer til avsnittet som omhandler festing av oppsamlingsposen. Vær alltid oppmerksom på hva som suges opp gjennom oppsugingsrøret. Dette apparatet er kun beregnet for oppsuging av hageavfall som løv, kvister og hageavkutt. Viktige punkter ved bruk av valgbryteren for utblåsing og oppsuging (7) Ikke bruk makt på spaken. Spaken skal kunne posisjoneres med svært lite motstand. Hvis spaken er vanskelig å bevege skal du trekke ut strømkontakten, fjerne oppsamlingsposen og sjekke at ikke materiale og smuss ikke har blokkert spaken på innsiden av det store runde inntaket. Når du velger en funksjon skal du sjekke at valgbryteren står i halvveis posisjon. Hastighetskontroll (fig. H) Produkt BVK2500 og BVK2400 har justerbar hastighetskontroll og derfor justerbar oppsuging og utblåsing. Hastigheten er justerbar fra 6000 rpm til rpm. Produkt BVK2100, BVK2000, BVK2200 og BVK2400A har kun 1 hastighetsinnstilling (13000 rpm)

11 Tømming av oppsamlingsposen Oppsamlingsposen er festet til apparatet på to steder. Det er ikke nødvendig å ta posen av selve apparatet ved tømming av posen. Baksiden av posen er utstyrt med glidelås med full lengde. Åpne glidelåsen og tøm ut innholdet. Pass på at du lukker posen igjen før du gjenopptar arbeidet. Tips for bruk av apparatet Følgende tips kan være til nytte når du bruker apparatet. Forsøk alltid å suge opp tørre blad og annet hageavfall. Vått materiale er vanskelig for apparatet å behandle og kan forårsake blokkeringer. Dersom løvet er vått bør du bruke utblåsingsfunksjonen for å blåse løvet til et område og deretter bruke oppsugingsfunksjonen til å suge opp løvet når det er tørt. Unngå å bruke oppsugingsfunksjonen i steinete områder eller i områder med harde gjenstander og materiale. Dette vil medføre skade på drivhjulet. Du bør ikke bruke apparatet til å suge opp jord. Jord inneholder fuktighet som sammen med annet hageavfall kan bidra til å blokkere apparatet. Apparatet er ikke en søppelkvern og skal ikke brukes til komprimering av annet materiale enn vanlig hageavfall. For bedre ytelse og komfort anbefales det at du tømmer oppsamlingsposen når den er omtrent halvfull. Dette reduserer vekten og gjør at apparatet kan drives på maksimal ytelse.

12 Teknisk data Type BVK2500 BVK2400 BVK2100 BVK2400 BVK2200 BVK2100 BVK2000 BVK1800 A A A A A Spenning 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ Frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz Effekt 2500 W 2400 W 2100 W 2400 W 2200 W 2100 W 2000 W 1800 W Isolering II II II II II II II II Maks 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h lufthastighet Hastighet /min 13000/min 13000/min 13000/min 13000/min Kapasitet oppsamlingspose /min /min /min 45L 45L 45L 45L 45L 45L 45L 45L Nettovekt Komprimerings -ratio Lydtrykk (LPA) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) Lydeffekt (LwA) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) Vibrasjoner 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 Vedlikehold Problemløsing Problem Mulig årsak Løsning Motoren starter ikke Dårlig oppsugingsevne av materiale 1. Ingen strøm (strømbrudd) 2. Defekt tilkoblingskabel 3. Feil på motor eller bryter 1. Maskinen er blokkert. 2. Oppsamlingsposen er full 3. Hastigheten er for lav (kun for apparater med variabel hastighetsinnstillinger) 4. Skjøteledningen er for lang eller for lite tverrsnitt på ledningen 1. Sjekk sikringen (10 A) 2. Erstatt kabelen eller få den reparert av elektriker. Bruk aldri defekt kabel. 3. Kontakt forhandler 1. Tøm posen 2. Skru opp hastigheten 3. Bytt til skjøteledning 1,5 mm2, maks 25 meter lang. Tverrsnitt på minst 2,5 mm2 ved lengre kabler. Avfallsbehandling Elektriske apparater skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder.

13 Vedlikehold og oppbevaring 1. Trekk ut strømkontakten før du utfører vedlikeholdsarbeid på apparatet. 2. Etter bruk skal du sjekke at apparatet er fritt for smuss og restavfall. Dette er svært viktig rundt valgbryterflippen som er akkurat på innsiden av det runde uttaket. For å sjekke dette området skal du fjerne oppsamlingsposen og sjekke at dette området på innsiden av uttaksrøret er fritt for smuss og rester. 3. Skyv valgbryteren fremover og bakover for å forsikre deg om at den fungerer skikkelig. 4. Ikke bruk løsningsmidler for å rengjøre apparatet. 5. Ingen deler av apparatet skal spyles med vann eller nedsenkes i vann. 6. Oppbevar apparatet tørt og utenfor barns rekkevidde. Vedlikehold av strømkabel Dersom strømkabelen må byttes skal du kontakte forhandler eller godkjent servicesenter.

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER R12977S-2 Rexair 2005 REXAIR, selger Rainbow-rengjøringssystemet bare til selvstendige autoriserte distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer