Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02"

Transkript

1 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller skade.

2 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk verktøy i alle advarslene listet under refererer til ditt strømforsynte eller batteridrevne apparat. 1. Forsikre deg om det er samsvar mellom strømforsyningen på arbeidsområdet og de tekniske spesifikasjonene til apparatet. 2. Det anbefales at apparatet brukes med en høysensitiv 30 ma reststrømsanordning (RCD). 3. Bruk kun skjøteledning som ikke er lettere enn standard polyvinylklorid (H05VV-F, 2 x 1,00 mm²). Det anbefales at du bruker ledninger i sterke farger som er lett synlig. 4. Barn eller personer som ikke er kjent med apparatet skal ikke bruke løvblåseren. 5. Aldri bruk apparatet dersom barn, dyr eller andre personer oppholder seg i umiddelbar nærhet. 6. Sjekk strømledningen jevnlig for skade og slitasje og erstatt hvis den er skadet. Ikke berør kabelen før den er frakoblet strømforsyningen. Ikke bruk apparatet dersom strømkabelen eller kontakten er skadet. 7. Hold skjøteledningen unna arbeidsområdet. 8. Hvis apparatet har blitt utsatt for støt skal du sjekke det for skade før bruk og utfør reparasjoner hvis nødvendig. 9. Bruk kun anbefalt tilbehør til dette apparatet. 10. Bruk sikkerhetsutstyr når du bruker apparatet for å forhindre skader på hode, hender og føtter. Bruk alltid hansker, beskyttelsesbriller og høye støvler og lange bukser i tykt materiale. Når apparatet er slått på skal det alltid peke bort fra kroppen. Sørg for at du har godt fotfeste når du bruker apparatet. 11. Bemerk: skru motoren av og trekk ut strømkontakten i følgende tilfeller: - hvis apparatet ikke er i bruk - hvis du må forlate apparatet uten oppsyn - før du utfører vedlikehold eller rengjøring - ved sjekk av driftsfeil - ved skade på strømkabelen - under transport 12. Bruk alltid solid fottøy og lange bukser når du bruker apparatet. 13. Ikke ha på deg løse klær eller smykker som kan sette seg fast i apparatets luftinntak. Hold hår og klær unna apparatets luftinntak. 14. Bruk beskyttelsesbriller. 15. Det anbefales at du bruker støvmaske i støvete omgivelser. 16. Ikke ta apparatet i bruk hvis vern eller beskyttelsesanordninger er skadet eller mangler eller dersom den mangler oppsamlingsbeholder. 17. Bruk kun skjøteledning godkjent for utendørsbruk i samsvar med IEC Apparatet skal kun brukes i dagslys eller dersom du har tilstrekkelig kunstig belysning. 19. Ikke strekk deg for langt. Pass på at du har godt fotfeste til enhver tid. 20. Ikke bruk apparatet i regnvær og ikke utsett det for fukt. 21. Sjekk apparatet jevnlig for skade. 22. Sjekk rør og oppsamlingspose jevnlig for skade. Erstatt ved skade. 23. Reparasjoner skal kun utføres ved godkjent servicesenter. 24. Alle ventilasjonsåpninger skal holdes frie for blokkeringer. 25. Apparatet skal oppbevares utenfor rekkevidde for barn.

3 26. Apparatet skal ikke utsettes for fukt og skal oppbevares tørt. 27. Ikke bruk løsningsmidler eller rengjøringsmidler for å gjøre apparatet rent. Bruk en skrape for å fjerne gress og smuss. 28. Utvis forsiktighet, bruk sunn fornuft og hold apparatet med begge hender. Hold føtter, hender, hår og klær unna apparatets bevegelige deler. 29. Aldri løp når du bruker apparatet. 30. Ikke bruk apparatet til å plukke opp glødende materiale som sigaretter eller grillkull. Ikke plukk opp materiale som er brennbart, giftig eller eksplosivt. 31. Ikke før inn gjenstander i inntaksåpningene. 32. Ikke bruk apparatet i dårlig ventilerte områder eller i områder med brennbart materiale. 33. Advarsel! Slå apparatet av og trekk ut strømkontakten før du åpner opp inntaksdekselet eller forsøker å fjerne inntaksbegrenseren, utblåsingsrør eller vakuumrør. Pass på at motoren har stoppet helt opp og at drivbladene ikke lenger sviver rundt for å unngå alvorlig skade. 34. Ikke gå over grusstier mens apparatet er slått på og i drift. 35. Ikke misbruk ledningen. Aldri bær apparatet etter ledningen eller dra i ledningen for å dra ut kontakten. Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Hold ledningen unna inntak og uttak på apparatet. Pass på at ledningen er plassert slik at du ikke snubler i den, trykker på den eller at tunge gjenstander plasseres oppå den. Ikke utsett den for skade. 36. Ikke forsøk å åpne opp apparatet. Ikke utfør modifikasjoner av noe slag. 37. Strømkabelen skal erstattes ved godkjent servicesenter. 38. Pass alltid på at du har godt fotfeste når du arbeider i bakker. 39. Brukeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller skader som påføres andre personer eller andres eiendom. 40. Sørg for at alle muttere, bolter og skruer er stramme for å sikre at apparatet er i god stand. 41. Sjekk alt tilbehør. Erstatt skadede deler. Særskilte forsiktighetsregler ved bruk av utblåseren 1. Sjekk arbeidsområdet før bruk. Forsikre deg om at arbeidsområdet er fritt for hindringer og fremmede gjenstander og fjern harde gjenstander som steiner, glass, kabler, o.l. som kan forårsake skade under bruk. 2. Unngå uventet oppstart. Pass på at bryteren er i av-posisjon før du kobler til strømmen. Hold hender og fingre unna bryteren mens du tilkobler enheten til strømkilden. 3. Aldri bruk apparatet uten at utstyret er riktig festet. Når du skal bruke den som løvblåser skal du alltid installere blåserørene. Bruk kun anbefalt tilbehør. Ikke bruk apparatet dersom noen av åpningene er blokkert. Hold alle åpninger fri for støv, lo, hår og annet som kan forhindre fri luftstrøm. 4. For å unngå brannspredning skal du ikke bruke apparatet nær områder hvor det brennes busk eller løv, eller nær bål, utepeiser, grill eller askebegre, o.l. 5. Plasser aldri gjenstander inni blåserøret. Utblåsingsrøret skal alltid vende bort fra andre personer, dyr, glass og solide gjenstander som biler, vegger, trær, o.l. Utblåsingskraften kan føre til at gjenstander slynges eller rikosjetterer mot personer, dyr eller eiendom som kan forårsake stor skade. 6. Skal aldri brukes for spredning av kjemikalier, gjødsel, giftige materialer eller andre substanser.

4 Særskilte forsiktighetsregler ved bruk av vakuumsugeren 1. Slå apparatet av og trekk ut strømkontakten før du åpner opp inntaksdekselet eller forsøker å sette inn eller fjerne vakuumrør. Pass på at motoren har stoppet helt opp og at drivbladene ikke lenger sviver rundt for å unngå alvorlig skade. 2. Harde gjenstander kan utgjøre farlig momenter som kan forårsake alvorlig skade på person eller eiendom. 3. Når du bruker vakuumsugeren er apparatet beregnet for oppsuging av tørre materialer som løv, gress, små kvister og papirbiter. Ikke bruk til å suge opp steiner, grus, metall, knust glass, osv., da dette kan medføre skade på apparatet. For å unngå fare for elektrisk sjokk skal du ikke bruke apparatet til å suge opp vann eller andre væsker. 4. Aldri bruk apparatet med mindre riktig utstyr er installert. Når du bruker apparatet som vakuumsuger skal du alltid installere vakuumrørene og oppsamlingsposen. Pass på at oppsamlingsposen er lukket helt igjen når apparatet er i drift for å unngå at gjenstander blir slynget ut. Bruk kun anbefalt tilbehør. 5. Unngå situasjoner som kan forårsake brann i oppsamlingsposen. Aldri sug opp brukte fyrstikker, sigarer, sigaretter eller aske fra bål, grill, gressbranner, o.l. 6. Bruk alltid skulderreimen til oppsamlingsposen når du bruker vakuumsugeren for å unngå at du mister kontrollen over apparatet. 7. Sjekk oppsamlingsposen jevnlig for slitasjeskader før hver bruk. 8. Sjekk luftinntaksåpninger og vakuumrør jevnlig. Sørg alltid for at du har slått av apparatet og at strømmen er koblet fra. Hold alle ventiler og rør fri for blokkeringer som kan akkumuleres og hindre luftstrømmen. Holdes fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere lufttilstrømmingen.

5 Symboler Gjør deg kjent med sikkerhetssymbolene på apparatet ditt. Riktig forståelse av disse symbolene gjør deg i stand til å bruke apparatet på en sikker og effektiv måte. Symbol Forklaring ADVARSEL! Følgende advarselsymboler vises på apparatet for å påminne brukeren om sikkerhetshensyn som må utvises under bruk. ADVARSEL! Pass på at sikkerheten til alle personer i arbeidsområdet er ivaretatt til enhver tid. ADVARSEL! Skru apparatet av. Trekk ut strømkontakten før rengjøring og vedlikehold. ADVARSEL! Tilskuere skal holde avstand. ADVARSEL! Apparatet skal ikke brukes i regnvær eller i svært våte omgivelser. ADVARSEL! Bruk beskyttelsesbriller. ADVARSEL! Les denne brukerveiledningen nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig bruk. ADVARSEL! Fare ved innsugingsåpning. Hold hender og føtter på god avstand fra åpningen under drift. ADVARSEL! Roterende vifter. Hold hender og føtter på god avstand fra åpningen under drift. BESKYTT MILJØET! Elektriske apparater skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder.

6 Produktspesifikasjoner Beskrivelse 1. Skuldersele 9. Tilkobling for oppsamlingspose 2. Hastighetskontroll 10. Hjul 3. Bryter 11. Blåse/sugerør 4. Strømkabel og strømkontakt 12. Skruedeksel 5. Krok til oppsamlingspose 13. Hoveddeksel 6. Plassering for etikett 14. Fronthåndtak 7. Valgbryter 15. Låsehake 8. Oppsamlingspose 16. Festestropp

7 Utpakking av komponenter Som følge av moderne teknikker for masseproduksjon er det lite sannsynlig at apparatet ditt har feil eller at det mangler komponenter. Hvis du oppdager feil eller mangler skal du ikke bruke apparatet før komponentene har blitt erstattet eller feilen reparert. Unnlatelse av dette kan medføre alvorlig personskade. Forberedelser før bruk Det er nødvendig med noe montering før du tar apparatet i bruk for første gang. Dette inkluderer festing av blåse/oppsugingsrøret til dekselet og festing av oppsamlingsposen. Montering av røret (fig. A) 1. Trekk ut røret (11) fra hoveddekslet (13). 2. Sammenstill skruehullet i røret med skruehullet på hoveddekselet (13) og plasser to skruer (ST4 x 12) på hver side. 3. Stram skruene godt og drei til minimum 1,2 N.m. 4. Plasser så skruedekselet på hullet og trykk det godt ned. Montering av deksel 1. Plasser den roterende aksen (19) i dekselet (18) i sporet (17) til dekselet og pass på at det er godt festet. 2. Dekk til dekselet (18) og trykk bolten (21) gjennom hullet i dekselet og roter deretter bryteren (20) helt til dekselet er godt festet. Advarsel: Sjekk at dekselet er godt festet før du tar apparatet i bruk. Sjekk jevnlig at dekselet er godt festet for å unngå alvorlig personskade.

8 Feste oppsamlingsposen (fig. B) 1. Hekt stroppen (16) på kroken (5) på dekselet (fig. B) 2. Tilkoblingsfestet (9) til oppsamlingsposen trykkes på plass på uttaksrøret på dekselet. Trykk festet til oppsamlingsposen direkte på uttaket til du hører at det klikker på plass (fig. C). 3. Gjenta det første trinnet for å feste stroppen til den andre kroken på undersiden av dekselet (fig. D). 4. For å fjerne oppsamlingsposen skal du koble fra festene i motsatt rekkefølge. 5. For å fjerne festet til uttaket skal du først trykke ned de to knappene på hver side av plasttilkoblingen (fig. C) og deretter drar du. Feste av skuldersele 1. Koble låsehaken (15) til skulderselen (1) fast på stroppehengeren på hoveddekselet. 2. Juster stroppen til komfortabel innstilling.

9 Bruk av apparatet (fig. E) Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Pass på at du har på deg egnet bekledning og sikkerhetsutstyr som beskyttelsesbriller, hørselsvern og ansiktsmaske ved behov. Sjekk at alt utstyr er korrekt festet og justert. Vær oppmerksom på andre personer og dyr som oppholder seg i arbeidsområdet. Skru apparatet på 1. Plugg strømkabelen inn i en godkjent elektrisk skjøteledning og skru skjøteledningen på. 2. Pass på at apparatets utkastingsrør peker i en sikker retning, trykk inn bryteren (1) og apparatet vil slå seg på (fig. E). Pass på at du har et godt grep om apparatet ved oppstart. Skru apparatet av For å skru apparatet av slipper du ganske enkelt opp bryteren. Viktig! Etter du har slått apparatet av skal du også trekke ut strømkontakten. Valg av utblåsingsfunksjon FIG. F Flytt valgbryteren (2) mot baksiden av dekselet (fig. F). Når du velger innstillingen for utblåsing suges luften opp gjennom det store blåse/oppsugingsrøret før den slippes ut med stor hastighet i den nedre åpningen under blåse/oppsugingsrøret.

10 Pass på at utblåsingsrøret peker i en sikker retning. Aldri rett luftstrømmen direkte eller indirekte mot en annen person. Valg av oppsugingsfunksjon FIG. G Vakuumposisjon 1. Trykk valgbryteren fremover (fig. G) Når du velger funksjon for oppsuging vil luft og materiale suges opp gjennom det store oppsugingsrøret og presses gjennom drivhjulet. Materialet blåses ned i oppsamlingsposen. Viktig! Sjekk alltid at oppsamlingsposen er korrekt festet. Referer til avsnittet som omhandler festing av oppsamlingsposen. Vær alltid oppmerksom på hva som suges opp gjennom oppsugingsrøret. Dette apparatet er kun beregnet for oppsuging av hageavfall som løv, kvister og hageavkutt. Viktige punkter ved bruk av valgbryteren for utblåsing og oppsuging (7) Ikke bruk makt på spaken. Spaken skal kunne posisjoneres med svært lite motstand. Hvis spaken er vanskelig å bevege skal du trekke ut strømkontakten, fjerne oppsamlingsposen og sjekke at ikke materiale og smuss ikke har blokkert spaken på innsiden av det store runde inntaket. Når du velger en funksjon skal du sjekke at valgbryteren står i halvveis posisjon. Hastighetskontroll (fig. H) Produkt BVK2500 og BVK2400 har justerbar hastighetskontroll og derfor justerbar oppsuging og utblåsing. Hastigheten er justerbar fra 6000 rpm til rpm. Produkt BVK2100, BVK2000, BVK2200 og BVK2400A har kun 1 hastighetsinnstilling (13000 rpm)

11 Tømming av oppsamlingsposen Oppsamlingsposen er festet til apparatet på to steder. Det er ikke nødvendig å ta posen av selve apparatet ved tømming av posen. Baksiden av posen er utstyrt med glidelås med full lengde. Åpne glidelåsen og tøm ut innholdet. Pass på at du lukker posen igjen før du gjenopptar arbeidet. Tips for bruk av apparatet Følgende tips kan være til nytte når du bruker apparatet. Forsøk alltid å suge opp tørre blad og annet hageavfall. Vått materiale er vanskelig for apparatet å behandle og kan forårsake blokkeringer. Dersom løvet er vått bør du bruke utblåsingsfunksjonen for å blåse løvet til et område og deretter bruke oppsugingsfunksjonen til å suge opp løvet når det er tørt. Unngå å bruke oppsugingsfunksjonen i steinete områder eller i områder med harde gjenstander og materiale. Dette vil medføre skade på drivhjulet. Du bør ikke bruke apparatet til å suge opp jord. Jord inneholder fuktighet som sammen med annet hageavfall kan bidra til å blokkere apparatet. Apparatet er ikke en søppelkvern og skal ikke brukes til komprimering av annet materiale enn vanlig hageavfall. For bedre ytelse og komfort anbefales det at du tømmer oppsamlingsposen når den er omtrent halvfull. Dette reduserer vekten og gjør at apparatet kan drives på maksimal ytelse.

12 Teknisk data Type BVK2500 BVK2400 BVK2100 BVK2400 BVK2200 BVK2100 BVK2000 BVK1800 A A A A A Spenning 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ Frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz Effekt 2500 W 2400 W 2100 W 2400 W 2200 W 2100 W 2000 W 1800 W Isolering II II II II II II II II Maks 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h 270Km/h lufthastighet Hastighet /min 13000/min 13000/min 13000/min 13000/min Kapasitet oppsamlingspose /min /min /min 45L 45L 45L 45L 45L 45L 45L 45L Nettovekt Komprimerings -ratio Lydtrykk (LPA) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) 81.2 db(a) Lydeffekt (LwA) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) 102dB(A) Vibrasjoner 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 3.9m/s2 Vedlikehold Problemløsing Problem Mulig årsak Løsning Motoren starter ikke Dårlig oppsugingsevne av materiale 1. Ingen strøm (strømbrudd) 2. Defekt tilkoblingskabel 3. Feil på motor eller bryter 1. Maskinen er blokkert. 2. Oppsamlingsposen er full 3. Hastigheten er for lav (kun for apparater med variabel hastighetsinnstillinger) 4. Skjøteledningen er for lang eller for lite tverrsnitt på ledningen 1. Sjekk sikringen (10 A) 2. Erstatt kabelen eller få den reparert av elektriker. Bruk aldri defekt kabel. 3. Kontakt forhandler 1. Tøm posen 2. Skru opp hastigheten 3. Bytt til skjøteledning 1,5 mm2, maks 25 meter lang. Tverrsnitt på minst 2,5 mm2 ved lengre kabler. Avfallsbehandling Elektriske apparater skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kastes på egnede avfallssteder.

13 Vedlikehold og oppbevaring 1. Trekk ut strømkontakten før du utfører vedlikeholdsarbeid på apparatet. 2. Etter bruk skal du sjekke at apparatet er fritt for smuss og restavfall. Dette er svært viktig rundt valgbryterflippen som er akkurat på innsiden av det runde uttaket. For å sjekke dette området skal du fjerne oppsamlingsposen og sjekke at dette området på innsiden av uttaksrøret er fritt for smuss og rester. 3. Skyv valgbryteren fremover og bakover for å forsikre deg om at den fungerer skikkelig. 4. Ikke bruk løsningsmidler for å rengjøre apparatet. 5. Ingen deler av apparatet skal spyles med vann eller nedsenkes i vann. 6. Oppbevar apparatet tørt og utenfor barns rekkevidde. Vedlikehold av strømkabel Dersom strømkabelen må byttes skal du kontakte forhandler eller godkjent servicesenter.

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Brukerveiledning Flisekutter til hageavfall GT-GSC02-40

Brukerveiledning Flisekutter til hageavfall GT-GSC02-40 Brukerveiledning Flisekutter til hageavfall GT-GSC02-40 Forsiktighetsregler Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Les brukerveiledningen nøye før du tar dette apparatet i bruk. Påse at du vet hvordan apparatet virker og vet hvordan du bruker det. Vedlikehold apparatet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUSSEMASKIN INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750 500 205 PUSSEMASKIN PUSSEMASKIN POWER LINE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER TEKNISKE DATA... 3 SIKKERHETSINNSTRUKSJONER... 3 SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR PUSSEMASKIN... 5 ELEKTRISITET...

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING

LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING 1 LØVSUGER-/BLÅSER... 1 Tekniske spesifikasjoner.... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Brukerinstruks.... 4 Elektriske sikkerhets regler....5

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Brukerveiledning Batteridrevet drill

Brukerveiledning Batteridrevet drill Brukerveiledning Batteridrevet drill 1 Chuck 2 Omdreiningskontroll 3 Bryter 4 Reversbryter 5 Batteripakke Les brukerveiledningen nøye før du tar verktøyet i bruk første gang. Oppbevar veiledningen i nærheten

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016

Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016 Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016 Tekniske data: Spenning V 14,4 18 Hastighet uten belastning 1 gir rpm 2 gir rpm 0 350 0 1400 Slag 1 gir spm 2 gir spm 0 5250 0-21000 0 350 0 1400 0 5250

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer