Arbeidsoppgaver i forbindelse med serviceavtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsoppgaver i forbindelse med serviceavtale."

Transkript

1 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 1 av 1 31 SANITÆR 312. Kontroll av kaldt-/varmtvanns ledningsnett, klammer, isolasjon etc. Visuell kontroll av synlige rør. Se etter lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler, klamring som bør utbedres osv Kontroll av avløpsrør Visuell kontroll av synlige rør. Sjekk for lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler Spyling av overvannsrør Utføres av eksternt firma. Sørg for at arbeidet bestilles Tømming av frostutsatte vannledninger / vannkraner Arbeidsoppgaven vil være avhengig av stedlige forhold. Anlegget tømmes for vann på frostutsatte steder Igangkjøring av forostutsatte vannledninger / kraner Sjekk først at alle kraner er montert og at de er stengt. Se etter mu lige skader på rør som vil forårsake lekkasje / vannskade. Åpne vanntilførsel og fyll anlegget. Steng ventil på tilførsel og sjekk anlegget for lekkasjer. Åpne ventil 314. Rense filter på vanninnlegg Stenge ventiler før og etter filter. Ta ut filter og rengjøre, evt. skifte filterinnsats. Åpne kraner før og etter filter 314. Rense filter på reduksjonsventil Filterkopp demonteres med spesialnøkkel. Filter tas ut og rengjøres. Filter sjekkes for utettheter. Skiftes hvis nødvendig. Ventilinnsats skiftes hvis nødvendig. O-ringstetting ved silkopp må smøres med armaturfett før sammentrekking Kontrollere sikkerhetsventil(er) for bereder forbruksvann. Kontroller at ventilen ikke lekker. Kontroller at ventilen har fritt utløp. Ventilen skal ikke åpnes, da dette kan medføre at den ikke tetter igjen Kontroll av dusj. Kontroller at batteriet stenger. Kontroller lekkasjer i batteri, slange og garnityr. Sjekk og evt. rens siler på inntak. Kontroller funksjonen til termostaten. Kontroller strålespredning. 06 Rens sluk 07 Sjekk tilstand / funksjon på evt. dusjvegg, -dør eller forheng Fotocellestyrt batteri - Electra Kontroller batteriets funksjon Kontroller for lekkasjer og utbedre evt. disse. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

2 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 2 av 2 Ved evt. funksjonsfeil: Utbedres i henhold til rutine i fabrikantens servicebok Storkjøkkenbatteri Kontroller batteriets funksjon Kontroller for lekkasjer og utbedre evt. disse. Sjekk klamring / feste av spyledusj og utbedre om nødvendig Blandesentral / -ventil Sjekke om varmtvanns temperatur er jevn etter blandeventil under tapping. Åpne varmtvannskran i nærheten og la det renne. Normalverdi for varmtvann er 55 o C Kontroll av klosetter Sjekk for sprekker i porselen Sjekk for lekkasje mellom sisterne og skål. Test funksjon stoppekran. Test funksjon innløpsventil og flottør. Test spylefunksjon. 06 Sjekk feste av sete / lokk 315. Kontroll av servant Sjekk at batteri stenger og ikke har lekkasjer. Kontroller at batteriets hendel glir lett. Sjekk at avløp er tett. Tøm vannlås og rens denne. Kontroller porselen for sprekker og sår 315. Kontroll av urinal Kontroller at spyleventil gir riktig vannmengde og spyletid. Ved feil vannmengde sjekkes avstengningsventil som sitter bak trykknapp, mot vegg. Denne skal være skrudd helt opp, i flukt med omliggende gods. Hvis spyletid fremdeles er feil fjernes trykknapp med 2 mm unbraconøkkel på siden. Under lokk sitter en skrue som reguleres. Sjekk at avløpet fungerer. Rens vannlås Kontroll av urinal med fotocellestyrt spyleventil Kontroller at spyleventil gir riktig vannmengde og spyletid. Ved feil vannmengde konsulteres produsentens servicehåndbok. Sjekk at avløpet fungerer. Rens vannlås Kontroll av badekar Kontroller at batteriet stenger. Kontroller lekkasjer i batteri, slange og garnityr. Sjekk evt. rens siler på inntak. Kontroller funksjonen til termostaten. Kontroller strålespredning. 06 Rens sluk 07 Sjekk om badekaret har sår i emaljen. 08 Sjekk at badekaret står stødig Kontroll av boblekar Kontroller at batteriet stenger. Kontroller lekkasjer i batteri, slange og garnityr. Sjekk evt. rens siler på inntak. Kontroller funksjonen til termostaten. Kontroller strålespredning. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

3 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 3 av Rens sluk Sjekk om badekaret har sår i emaljen. Sjekk at badekaret står stødig Fyll boblekaret med vann, og sjekk funksjonen til kompressor og pumpe Rense sluk. Sluk suges tomt med vannsuger, evt. vannlås demonteres og renses. Sug også innløpsrør. Evt. behov for pigging av støp og andre bygningsmessige tiltak er tillegg. Kontroller pakninger og stakeplugger. Fyll vannlåsen med vann etter remontering Kontrollere brannposter Trekk ut hele slangen av trommelen. Undersøk at nødvendig stålfjær er på plass i slangen. Denne sitter i de første cm av slangen som er festet til navet, og skal motvirke knekk i slangen. Sett trommelen under trykk ved å åpne ventilen. Sjekk for evt. lekkasjer i slangen, pakninger og øvrige forbindelser. Ved lekkasje i navet skiftes O-ringspakninger. Demontering skjer ved å fjerne plastdeksel, og mutter skrus av ved hjelp av pipenøkkel. Deretter trekkes trommelen av akslingen. Tiltrekingen av mutteren har ingen innvirkning på navets tetthet. Hvis praktisk mulig skal kapasitet og kastlengde sjekkes. Dette kan utføres ved å ta slangen ut nærmeste vindu. Slangen rulles inn igjen på trommelsn under fullt trykk. Deretter stenges ventilen og slangen trykkavlastes ved å åpne munnstykket. Er trommelen montert i skap må man påse at montasjen er riktig uført og spesiellt undersøke evt. feil ved tilførselsslangen mellom ventil og trommel. Kontroller at skapet er merket og at tilkomst ikke er blokkert Sett på Oras-kontrollmerke hvis dette ikke finnes fra før, og kvitter for utført service Kontroll av spillvanns- og overvannspumper Sørge for at autorisert servicefirma utfører service i henhold til tilbud Kontroll av lokal spillvannspumpe Rens tank for fremmedlegemer, fett etc. Sørg for at flottøren glir uhindret. Tvangskjør pumpe og kontroller avløp for utettheter Taksluk sjekkes og renses for løv. Fjerne løv og fremmedlegemer fra området rundt sluk. Ta med søppelsekk for å fjerne avfallet Tømming av fettutskiller. Kontakte spesialfirma og rekvirere tømming av utskiller Kontrollere vannmåler. Demontere vannmåler. Visuell kontroll av sil, evt. rense denne for fremmedlegemer. Vurdere og evt. iverksette ekstern rens og kalibrering hos leverandør. Tillaging av passtykke, demontering og remontering inkl. kjøring og henting er tilleggsarbeide Kontroll av kjøkkenbenk Sjekk at batteri stenger og ikke har lekkasjer. Kontroller at batteriets hendel glir lett. Sjekk at avløp er tett. Tøm vannlås og rens denne. Kontroller evt. tilkobling for oppvaskmaskin G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

4 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 4 av Kontroll av storbereder. Kontroller for lekkasjer. Sjekk funksjon på blandeventil. ( Se ) Sjekk sikkerhetsventil. ( Se 314. ) Kontroll av villabereder Kontroller for lekkasjer. Sjekk funksjon på blandeventil. ( Se ) Sjekk sikkerhetsventil. ( Se 314. ) Kontroll av vaskekar / utslagsvask. Sjekk at batteri stenger og ikke har lekkasjer. Kontroller at batteriets hendel glir lett. Sjekk at avløp er tett. Tøm vannlås og rens denne VVC Varmtvanns sirkulasjonspumpe Lufte pumpe. Løsne på skrue i akslings forlengelse til det kommer vann. Sjekk for lekkasje. Lytt etter ulyd i pumpa. 32 VARME 321. Generell sjekk av varmerør, klammer, isolasjon etc. Visuell kontroll av synlige rør. Sjekk for lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler Kontrollere frostpunkt på glycolholdige kurser Statisk trykk Tapp ut glycolholdig vann fra et sted i anlegget hvor det normalt er bevegelse i rørnettet. Analyser frostpkt. ved hjelp av eget instrument. Hvis ikke annet er beskrevet bør anleggets frostpkt ligge på 20 o C. Ved mindre justeringer: Tapp ut en mengde blandet vann fra anlegget, og erstatt dette med ren glycol. La anlegget gå en stund før ny prøve tas. Repeter dette pkt inntil prøven viser ønsket nivå. Ved større justeringer: Anlegget tappes og fylles opp igjen med korrekt blanding. Avslutt med ny kontroll av frostnivå. Anleggets statiske trykk skal være lik anleggets høyde målt fra manometer til toppen av øverste utstyr (eller rørstrekk hvis dette er høyere) + 5 mvs. Stopp pumpene. Les av anleggets statiske trykk på manometer. Evt. etterfyll. Start pumper 324. Kontrollere sikkerhetsventiler Kontroller at ventilen ikke lekker. Kontroller at ventilen har fritt utløp. Ventilen skal ikke åpnes, da dette kan medføre at den ikke tetter igjen Strupeventiler Sjekk for lekkasjer Kontroller at rattet er låst i korrekt posisjon. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

5 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 5 av Innregulere strupeventil Utføres i henhold til prosjekterte verdier og i henhold til produsentens anvisninger Kontrollere ladetrykk for ekspansjonskar. Slipp luft ut av bilventil for å sjekke om det kommer vann. I tilfelle det er vann her, er det lekkasje i membran som må utbedres. Steng ventil før ekspansjonskar, og tøm karet for vann slik at det er trykkløst mellom ventil og kar. Kontroller ladetrykk på bildekkventil som ofte sitter på toppen. Korrekt ladetrykk skal (som tommelfinger-regel ) være anleggets høyde målt fra ekspansjonskaret til topp øverste utstyr + 5mVs. Ladetrykk justeres med Nitrogen evt. trykkluft. Ventil før ekspansjonskar åpnes. Ved større kar kan det være behov for å etterfylle anlegget. Dette skal gjøres med pumper avslått. Korrekt statisk trykk skal (som hovedregel ) være lik anleggets høyde målt fra manometer til anleggets høyeste punkt + 0,5 (1,0) bar Kontrollere funksjon for ekspansjonskar med luftkompressor Steng serviceventil foran karet. Tøm tanken for vann og slam. Tvangskjør kompressor og kontroller at luft ikke blåser ut av uttømmingsventil. I så fall må membran skiftes. Ladetrykket justeres til riktig nivå. (Se 325.) 0-punktet for tom tank justeres. Kompressoren kjøres til det justerte trykket er nådd, dvs. til den stopper. Vann fylles manuelt i anlegget til korrekt statisk trykk er nådd ( Se pkt ) Serviceventil åpnes og vann slippes inn på tanken. Hvis vannet ikke presses inn på tanken må det etterfylles mer vann manuelt til vann-nivået i tanken viser ca 20 % Rense slamsiler / filter i rørnett. Steng av ventiler på hver side av filter. Hvis det er montert ventil i lokk kan trykket avlastes gjennom denne. Demonter lokk og ta ut sil. Rens sil. Remonter sil. Pass på at pakning tetter. Bruk armaturfett på pakning Kontrollere sirkulasjonspumper Lufte pumpe. For våtløper: Løsne på skrue i akslings forlengelse til det kommer vann. For tørrløper: Lufte på pumpas lufteskrue. Kontroller at pumpe går riktig vei ( gjelder 3-fas ). For våtløper: Stikk skrutrekker inn på aksling bak lufteskrue. Sjekk at skrutrekker blir trukket rundt i samme retning som pilen på pumpa viser. For tørrløper: Kontroller viftas dreieretning ved oppstart / stopp av pumpe. Sjekk for lekkasje, spesiellt rundt aksling. Lytt etter ulyd i pumpa Kontrollere mikrobobleutskiller. Tapp vann fra evt. ventil under og / eller på siden. Sjekk for lekkasjer Hvis det er montert ventiler i rørnettet på hver side av utskiller kan disse stenges og toppen / utlufingsventilen demonteres og rengjøres Kontrollere automatiske luftepotter. Kontrollere for lekkasjer. Åpne kuleventil under luftepotte. Slipp ut evt. luft. Steng kuleventil under luftepotte for normal drift. Denne skal kun være åpen i oppfyllings- og igangkjøringsfaser. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

6 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 6 av Kontroll av shuntarrangement. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Rense filter i shuntventil. For type Staefa med magnetdrevet motor Rød motor sitter det sil i ventilen på innløpet. Kuple fra shunten, og rens silen med børste. Hvis det er nødvendig med spyling med vann eller trykkluft er dette å regne som tilleggsarbeide. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Kontroll av elektrokjel Utføres av underentreprenør. Sørg for at jobben er bestilt og utført fø vedleikeholdsservicen er avsluttet Kontroll av radiator. Visuell kontroll for evt. lekkasje. Kontroll av feste til vegg / gulv. Lufting. Funksjonskontroll av ventil-spindel Rengjøre filter for varmluftvifter Slå av strømmen til vifte. Demontere filter og rengjør dette. Sjekk om varmeregister er skittent. Hvis nødvendig må filter skiftes og varmeregister rengjøres Oljekjel Varmepumpe EnwaMatic Utføres av underentreprenør. Sørg for at jobben er bestilt og utført fø vedleikeholdsservicen er avsluttet. Kontroll, rengjøring og justering av oljebrenner. Kontroll av luftinntak, viftehjul og viftehus. Kontroll, rengjøring og evt. skift av forfilter og pumpefilter. Kontroll og justering av tennelektroder, tennkabler og trafo. Skifte av oljedyse. Kontroll og rengjøring av elektriske tilkoblinger og fotomotstand. Kontroll av driftstermostat og sikkerhetstid. Kontroll og evt. justering av oljetrykk. Kontroll av oljeslange og evt. lekkasjer. Oppstart og justering av oljebrenner. Sjekk av brannfare i fyrrommet og generelt renhold VVX - Varmeveksler 33 BRANNSLOKKING 332. Kontroll av sprinklerventil - Våtventil Kontroll i henhold til eget serviceskjema Kontroll av sprinklerventil Tørrventil. G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

7 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 7 av 7 Kontroll i henhold til eget serviceskjema Generell kontroll av sprinklerrørstrekk. Kontroll av eksisterende rør, klammer etc. Sjekke at det ikke er hengt opp noe i rør, eller at noe er heng opp i tak som sperrer for spredningen fra sprinklerhode. Se etter behov for tilleggssprinkling som følge av ombygging etc Glycolholdige kurser sprinkleranlegg. Kontroll av frostpkt. på glycolhldige kurser. Evt. behov for etterfylling av glycol. Dette er tillegg Kondenspotter sprinkleranlegg. Kondenspotter for tørranlegg kontrolleres frostpunkt. Hvis frostpkt. er lavere - 20 o C skal dette justeres med påfylling av ny glycol. Hvis kondenspotten er konstruert slik at det ikke er mulig å etterfylle, skal potten tømmes og fylles halvt med blanding 50 / 50 vann / propylenglycol Sprinklerventil - undersentral våt Sprinklerventil - undersentral tørr Sprinklerventil - deluge Luftkompressor for tørranlegg sprinkler 34 GASS OG TRYKKLUFT 35 KULDE 36 LUFTBEHANDLING 361. Inntaksrister for uteluft Vifter 364. Motorer 364. Spjeld 365. Filtere 365. Batterier 365. Befukter G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

8 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 8 av Varmegjenvinner 37 LUFTKJØLING 371. Generell sjekk av kjølerør, klammer, isolasjon etc. Visuell kontroll av synlige rør. Sjekk for lekkasjer, skadet isolasjon eller rør / deler Kontrollere frostpunkt på glycolholdige kurser Statisk trykk Tapp ut glycolholdig vann fra et sted i anlegget hvor det normalt er bevegelse i rørnettet. Analyser frostpkt. ved hjelp av eget instrument. Hvis ikke annet er beskrevet bør anleggets frostpkt ligge på 20 o C. Ved mindre justeringer: Tapp ut en mengde blandet vann fra anlegget, og erstatt dette med ren glycol. La anlegget gå en stund før ny prøve tas. Repeter dette pkt inntil prøven viser ønsket nivå. Ved større justeringer: Anlegget tappes og fylles opp igjen med korrekt blanding. Avslutt med ny kontroll av frostnivå. Anleggets statiske trykk skal være lik anleggets høyde + 5 mvs. Stopp pumpene. Les av anleggets statiske trykk på manometer. Evt. etterfyll. Start pumper 374. Kontrollere sikkerhetsventiler Kontroller at ventilen ikke lekker. Kontroller at ventilen har fritt utløp. Ventilen skal ikke åpnes, da dette kan medføre at den ikke tetter igjen Strupeventiler Sjekk for lekkasjer Kontroller at rattet er låst i korrekt posisjon Kjølemaskin Service i henhold til Oras vedlikeholdsrapport Kjøling Kontrollere ladetrykk for ekspansjonskar. Steng ventil før ekspansjonskar, og tøm karet for vann slik at det er trykkløst mellom ventil og kar. Kontroller ladetrykk på bildekkventil som ofte sitter på toppen. Korrekt ladetrykk skal (som tommelfinger-regel ) være anleggets høyde målt fra ekspansjonskaret til topp øverste utstyr + 1mVs. Ladetrykk justeres med Nitrogen evt. trykkluft. Ventil før ekspansjonskar åpnes. Ved større kar kan det være behov for å etterfylle anlegget. Dette skal gjøres med pumper avslått. Korrekt statisk trykk skal (som hovedregel ) være lik anleggets høyde målt fra manometer til anleggets høyeste punkt + 0,5 (1,0) bar Rense slamsiler / filter i rørnett. Steng av ventiler på hver side av filter. Hvis det er montert ventil i lokk kan trykket avlastes gjennom denne. Demonter lokk og ta ut sil. Rens sil. Remonter sil. Pass på at pakning tetter. Bruk armaturfett på pakning Kontrollere sirkulasjonspumper G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

9 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 9 av 9 Lufte pumpe. For våtløper: Løsne på skrue i akslings forlengelse til det kommer vann. For tørrløper: Lufte på pumpas lufteskrue. Kontroller at pumpe går riktig vei ( gjelder 3-fas ). For våtløper: Stikk skrutrekker inn på aksling bak lufteskrue. Sjekk at skrutrekker blir trukket rundt i samme retning som pilen på pumpa viser. For tørrløper: Kontroller viftas dreieretning ved oppstart / stopp av pumpe. Sjekk for lekkasje, spesiellt rundt aksling. Lytt etter ulyd i pumpa Kontrollere mikrobobleutskiller. Tapp vann fra evt. ventil under og / eller på siden. Sjekk for lekkasjer Hvis det er montert ventiler i rørnettet på hver side av utskiller kan disse stenges og toppen / utlufingsventilen demonteres og rengjøres Kontrollere automatiske luftepotter. Kontrollere for lekkasjer. Se etter at avstengningsventil under luftepotte er stengt under normal drift. Denne skal kun være åpen i oppfyllings- og igangkjøringsfaser Kontroll av shuntarrangement. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Rense filter i shuntventil. For type Staefa med magnetdrevet motor Rød motor sitter det sil i ventilen på innløpet. Kuple fra shunten, og rens silen med børste. Hvis det er nødvendig med spyling med vann eller trykkluft er dette å regne som tilleggsarbeide. Sjekk for lekkasje Hvis mulighet for manuell kjøring: Sjekk at stempel glir lett, uten hindring Fancoil - service Skifte filter hvis nødvendig. Pass på at clips som fester filter sitter fast. Rengjøre i og rundt fancoilen. Fyll vannlåsen ved å helle ½ liter vann i dryppanne. Kontroller at vannet renner ut i avløpet. Kontroller start / stopp funksjon på vifte ved å endre innstilling på termostat. 56 AUTOMATISERING 562. Automatikk 73 UTENDØRS VVS 731. Rense ACU-Drain renner. Ta av rister. Fjern løv / sand etc Rense rist for Area sluk G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

10 Rev.dato: 30. mars 20 Revidert av: STEJOH Side 10 av 10 G:\Prosjekt\A Prosjekter i Arbeid\Sjølyststranda-Skøyen\Bygg A 7\Beskrivelser\Vedlikeholdsbeskrivelse.doc

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK 2015

INSTRUKSJONSBOK 2015 INSTRUKSJONSBOK 2015 NO GRATULERER MED NY BOBIL. Vi gratulerer med valget av bobil. Bobilen er konstruert og produsert med stor omhu. Gjennomtenkte planløsninger med kvalitetstenkning ned til minste detalj

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7 1 ... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7... 7... 8 4.0 Beregning av effekt... 8 4.1 Plassering av sentral... 9 4.2 Varmepumpe (utedel)... 10 4.3 Forlegning av rørkit...

Detaljer

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning...1 02. Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse

Detaljer

Montering og drift. LPS2000E/Ex

Montering og drift. LPS2000E/Ex Montering og drift LPS2000E/Ex LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

EemaX Varmtvann Modell EM

EemaX Varmtvann Modell EM INSTALLASJON- OG BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNINGEN MÅ FØLGES NØYE EemaX momentan varmtvannsbereder er helt uten magasinerings tank. Benytter nyeste teknologi og maksimal effekt. Det oppnåes dermed en

Detaljer

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte Bruk Teknologi Reservedeler Oversatt etter engelsk utgave GB-R01 Versjon 2006-1 REMKO powerful like a bear Bruksanvisning ATK 25, 01.05.2006, Side 1 av 16

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

FDV-INSTRUKS 32 VARMEANLEGG Side 1 av 23 Kurland Kunstgressbane

FDV-INSTRUKS 32 VARMEANLEGG Side 1 av 23 Kurland Kunstgressbane FDV-INSTRUKS 32 VARMEANLEGG Side 1 av 23 INNHOLD Side 1. INNLEDNING... 2 1.1 GENERELL INFORMASJON... 2 1.2 LEVERANSELISTE... 2 1.3 HENVISNINGER... 4 2. HOVEDDATA... 5 2.1 KOMPONENTLISTE... 5 2.2 KAPASITETSKRAV...

Detaljer

Brukermanual - kwsmart varmesystem

Brukermanual - kwsmart varmesystem Brukermanual - varmesystem Versjon: 02.02.2007 Med installert og brukt på riktig måte vil du spare mye strøm og få et behagelig innemiljø. Det er derfor viktig at du leser brukermanualen før du tar varmesystemet

Detaljer

PA 310 Prosjekteringsanvisning VVS

PA 310 Prosjekteringsanvisning VVS PA 310 Prosjekteringsanvisning VVS Sanitæranlegg 1. Om prosjekteringsanvisninger Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings-

Detaljer

Montering og drift LPS2000EIV

Montering og drift LPS2000EIV Montering og drift LPS000EIV LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er at

Detaljer

Oppstart og igangkjøring av filteret

Oppstart og igangkjøring av filteret Driftsinnstruks HUMUSFILTER XH 40 XH 70 For drikke- og prosessvann Generell orientering Overflatevann kan inneholde stedvis store mengder av humus. I de værste tilfelle kan store mengder humus gjøre vannet

Detaljer

GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING

GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING GASOGEN G3 2S MONTERING- OG DRIFTSVEILEDNING YHF 10/13 NO Denne manualen inneholder instrukser eksklusivt for bruk av installatøren og/ eller av autorisert servicetekniker, i samsvar med gjeldende lover.

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Badene, inventar og andre elementer i rommet må kun brukes til det opprinnelig er designet til.

Badene, inventar og andre elementer i rommet må kun brukes til det opprinnelig er designet til. FDV forvaltning, drift og vedlikehold Oktober 2014 Dette dokumentet er en generell funksjon, drift og vedlikeholds veileder. Det kan derfor være beskrevet elementer som ikke er montert i deres bad. Vi

Detaljer

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 1. Sjekk stedet der vannet slippes ut,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer