PROTOKOLL. Arbeidsgiverforeningen Spekter Ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Arbeidsgiverforeningen Spekter Ordinær generalforsamling"

Transkript

1 AREIDSGIVIRORENINGEN SPEKTER PROTOKOLL Arbeidsgiverforeningen Spekter Ordinær generalforsamling Dato: 9. juni 0 Tid: kl. 00 Sted: Den Norske Opera & Ballett, Scene Konstituering av generalforsamling i Arbeidsgiverforeningen Spekter 0. Styrets leder Dag Mej dell åpnet generalforsamlingen. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden og Dag Mejdell erklærte møtet for lovlig innkalt. Agder Teater AS Akademika AS Akershus Universitetssykehus HF Atferdssenteret Avinor AS Baneservice AS Bring Express Norge AS Bring Logistics Nettlast AS Bring Parcels AS Bring Warehousing AS Cargolink AS CargoNet AS Curato AS Den Norske Opera & Ballett Det Norske Blåseensemble anno Det Norske Myntverket AS Det Norske Teatret DigForsk AS Electronic Chart Centre AS Falck Emergency AS Flytoget AS Folketrygdfondet Fubi AS Geomatikk AS Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Helse Finnmark HF Helse Fonna HF Fullmakt v/lisbeth Dyrberg Fullmakt v/jan Inge Pettersen Helle Sandvik Dag Falk-Petersen Fullmakt v/john Erik Johnsen Are Kjensli Hans Olav Almaas Fullmakt v/marta Færevaag Hjelle Fullmakt v/turid Djønne Fullmakt v/morten Gjelten Erik Gulbrandsen Rolf Thomas Sevendahl Fullmakt v/kari Skybak Fullmakt v/rune Møien Knut Bratsberg Fullmakt v/tore Enga Stener Kvinnsland Fullmakt v/karin Paulke Kari Ugland Stemmetall: 6 595

2 Helse Førde Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Stavanger HF Helse Sunnmøre HF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Hålogaland Teater A/S Innovasjon Norge Innovest AS Institusjonen Fritt Ord Kollektivtransportproduksjon AS Kommunalbanken AS Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS Lovisenberg Diakonale Sykehus Luftambulansetjenesten ANS Mantena AS Medi Mediq Norge AS MiTrans AS Nationaltheatret Nettbuss AS, konsern NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trauma Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS Nordland Teater AS Nordlandssykehuset HF Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS Norges Bank Norges forskningsråd Norges Håndballforbund Norsk Eiendomsinformasjon AS Norsk Folkemuseum Norsk Medisinaldepot AS Norsk Tipping AS NRK AS NRK Aktivum AS NSB AS NSB Trafikkservice AS NSB Gjøvikbanen AS Oslo Lufthavn AS Oslo Pensjonsforsikring AS Oslo Universitetssykehus HF Oslo-Filharmonien Oslo T-banedrift Oslotrikken AS Posten Norge AS Riksteatret 0 Fullmakt v/hilde Christiansen Fullmakt v/sveinung Aune Fullmakt v/karin Paulke Fullmakt v/hilde Christiansen Fullmakt v/sveinung Aune Bård Lilleeng Fullmakt v/olav Finnøy Fullmakt v/steinar Marthinsen Fullmakt v/hilde Christiansen Fullniakt v/elisabeth Gylder Vigereid Fullmakt v/espen Warland Fullmakt v/ingfrid Titelstad Fullmakt v/heidi Omberg Fullmakt v/kjell Pettersen Erlend Welander Lars-Erik Flatø Øyvind Juell Fullmakt v/tone Sande Fullmakt v/tom Høifors Ole Morten Wiger Fullmakt v/merete Eik Arne Veggeland Inger Elise Birkeland Fullmakt v/jon E. Dahl Fullmakt v/morten Gjelten Fullmakt v/kerstin Thoresen Fullmakt v/ingj erd Tørring Fullmakt v/per Otto Furuset Per Christian Selmer Fullmakt v/geir Stensrød Fullmakt v/marianne Næss Torbjørn Almlid Fullmakt v/bjørn Skrattegård Fullmakt v/bj ørn Skrattegård Arne Fosen Fullmakt v/arne Fosen Fullmakt v/arne Fosen Fullmakt v/kjell-åge Hjelpdahl Fullmakt v/jonny Johansen Fullmakt v/tove Strand Fullmakt v/truls Grulbrandsen Fullmakt v/heidi Omberg Fullmakt v/heidi Omberg Dag Mej dell

3 Rogaland Teater A/S Rusbehandling Midt-Norge HF Ruter AS Sex og Samfunn, Senter for Ung Seksualitet Sjukehusapoteka Vest HF Sophies Minde Ortopedi AS St. Olavs Hospital HF Statnett SF Statnett Transport AS Stavanger Symfoniorkester AS Stiftelsen Falstadsenteret Stiftelsen Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester Stildestad Nasj onale kultursenter AS Studentka&ene AS Studentsamskipnaden i Bergen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Studentsamskipnaden i Østfold Studentsamskipnaden i Ås Studia AS Sunnaas sykehus HF Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Terminaldrift AS Trondheim Symfoniorkester Trøndelag Ortopediske Verksted AS Trøndelag Teater Unilabs Norge AS Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN HF Ventelo AS Vestviken Kollektivtrafikk AS Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO Vestre Viken HF Vinmonopolet, A/S Volvat Medisinske Senter AS Totalt antall stemmer tilstede:9 Merete Eik Fullmakt v/bjørn Auglend Fullmakt v/berit Berntsen Fullmakt v/rannveig Strøm Fullmakt v/heidi Magnussen Fullmakt v/thor Johansen Fullmakt v/thor Johansen Fullmakt v/bente S. Sælen Fullmakt v/lisbeth Dyrberg Egil T. Pedersen Lisbeth Dyrberg Rita Hirsum Lystad Einride Berg Fullmakt v/egil T. Pedersen Fullmakt v/trude Gjeldvik Fullmakt v/karin Paulke Per T. Lund Fullmakt v/laila Stubsjøen Fullmakt v/bente Krauss Morten Lang-Ree Fullmakt v/wenche Lyngholm Fullmakt v/nina Føreland Fullmakt v/are Kjensli Fullmakt v/morten Gjelten Fullmakt v/heidi Magnussen Fullmakt v/morten Gjelten Tom Asp Fullmakt v/elin Anita Nilsen Fullmakt v/kj ersti Jørgensen Fullmakt v/tone Klausen Borge Fullmakt v/bjørn Flatland Fullmakt v/steinar Marthinsen Fullmakt v/siv Tophøj lvirksomheter Fra administrasjonen møtte: Lars Haukaas, adm. direktør Wendy Bjønness, adm. sjef Dag Mejdell ble valgt som møteleder. 0

4 Fra administrasjonen møtte: Lars Haukaas, adm. direktør Wendy Bjønness, adm. sjef Dag Mejdell ble valgt som møteleder. Administrerende direktør Dag Falk-Pedersen, Avinor AS og administrerende direktør Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Sak /0 Vedtektsendring om valgkomitkns sammensetning og instruks for valgkomitkns arbeid Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i Spekters vedtekter: Dagens - fjerde og femte ledd erstattes med et nytt -6: "Generalforsamlingen skal velge en valgkornité med fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene skal være ansatt i virksomhet som nevnt i - sjette ledd. Generalforsamlingen skal også velge valgkomwens leder og nestleder. Valgkomiten skal sammensettes slik at foreningens og medlemmenes felles interesser blir ivaretatt. lienestetiden for valgkomwens medlemmer er to år. Et medlem av valgkomiten kan ikke gjenvelges mer enn to ganger. Valgkomiten skal fremme forslag til generalforsamlingen om: I. Medlemmer og varamedlemmer til styret. Styrets leder og nestleder. Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen. Godtgjørelse til styrets medlemmer og til medlemmene av valgkomit&n. Valgkomitéens forslag etter tredje ledd begrenser ikke medlemmenes rett til å foreslå kandidater eller forslag til godtgjørelse." Generalforsamlingen vedtar følgende instruks for valgkomitens arbeid: 0 Valgkomit&n har etter vedtektene -6 tredje ledd disse oppgavene: Fremme forslag til generalforsamlingen om:. Medlemmer og varamedlemmer til styret. Styrets leder og nestleder. Medlemmer og varamedlemmer til valgkomi&en

5 . Godtgjørelse til styrets medlemmer og til medlemmene av valgkomiten. Valgkomiten er et hjelpeorgan for Spekters generalforsamling. Komiten og komwens medlemmer skal utføre oppgavene i medlemsfellesskapets interesse, og uavhengig av styremedlemmenes og enkeltmedlemmers scerinteresse i sakene komwen behandler. Valgkomitens leder skal lede komit&ns arbeid og har ansvar for at komitens forslag foreligger innen den fristen som er fastsatt i 6. Spekters administrasjon skal bistå valgkomiten med administrative tjenester som er hensiktsmessig og nødvendig for gjennomføringen av komwens oppgaver. Valgkomiten kan også be om råd eller annen bistand utenfor Spekter. Valgkomiten skal i sitt forslag til styremedlemmer påse at vedtektenes krav til styrets sammensetning er ivaretatt. Komiten skal for øvrig legge vekt på at forslaget til styrekandidater ivaretar medlemsfellesskapets interesser og foreningens interesse i et styre med kompetanse, kapasitet og tyngde utad, samt at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Forslaget bør i rimelig grad gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen. Foreslåtte styremedlemmer skal som hovedregel tilhøre medlemmenes øverste ledelse. Valgkomiten skal som ledd i sitt arbeid gjøre forslag til styremedlemmer kjent for styrets leder, som skal ha anledning til å komme med synspunkter på kandidatene. Likeledes kan komwen innhente synspunkter på kandidater fra enkeltmedlemmer. Valgkomiten skal ha tilgang til styrets egenevaluering. 5 Valgkomit&ns forslag til generalforsamlingen skal begrunnes, herunder skal det gis informasjon om kandidatene, som er av betydning for valget. Det skal også redegjøres for komitens arbeid. 6 Valgkomit&ns forslag skal foreligge senest en uke før fristen for innkalling til generalforsamling, jf

6 Sak /0 Årsrapport 00. Generalforsamlingen vedtar : Regnskap 00 herunder disponering av årets overskudd 00 Regnskap for konfliktfondet 00. Generalforsamlingen tar styrets beretning 00 til orientering. Sak /0 Godtgjørelse til revisor for 00 Generalforsamlingen vedtar det fremlagte forslag til godtgjørelse til revisor for 00 på i alt kr 5, som fordeler seg med kr 9 5 for revisjon, kr 50 for annen teknisk bistand. Sak /0 Forslag til medlemskontingent 0 Generalforsamlingen støtter forutsetningene i saksftemlegget, og vedtar styrets anbefalte kontingentforslag for 0, som innebærer at: Medlemskontingenten for 0 holdes uendret på, % 6, av de første mill kr i lønnskostnader og 0,9 %oav de overstigende, til dekning av Spekters drift. Minstekontingenten på kr opprettholdes også i 0. Beregningsgrunnlaget er A på virksomhetenes innberetning av lønns- og trekkoppgaver (kvittering fta skattedirektoratet) for 0. Kontingenten skal i sin helhet forfalle til betaling. mars 0 og beregningsgrunnlaget skal være Spekter i hende senest. mars 0. Beregningsgrunnlaget er post A på lønns- og trekkoppgaven til Skattedirektoratet. Revisorbekreftelse på A ettersendes etter at medlemmenes regnskaper er godkjent. Medlemmer som ikke innbetaler kontingenten ved forfall blir belastet med renter tilsvarende interbankrenten + % på det tidspunktet kontingenten forfaller til betaling. For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et vårhalvår, dvs i tidsrommet mvf. januar tom 0. juni betales et halvt års medlemskontingent. For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et høsthalvår, dvs i tidsrommet mvf. juli tom. desember betales det ikke medlemskontingent. 0 6

7 Sak 5/0 Forslag til kontingent til konfliktfond 0 Generalforsamlingen vedtar styrets anbefalte forslag til kontingent til konfliktfondet for 0 som innebærer at: Kontingenten til konfliktfondet for 0 er 0, %o av virksomhetens lønnskostnader. For nye medlemsvirksomheter fastlegges kontingent for de første tre årene til 0, (Y00 av virksomhetens lønnskostnader. For etterfølgende år betales ordinær kontingent. Beregningsgrunnlaget er A på virksomhetenes innberetning av lønns- og trekkoppgaver (kvittering fra skattedirektoratet) for 0. Kontingenten skal i sin helhet forfalle til betaling. mars 0, og beregningsgrunnlaget skal være Spekter i hende senest. mars 0. Beregningsgrunnlaget er post A på lønns- og trekkoppgaven til Skattedirektoratet. Revisorbekrefielse på A ettersendes etter at medlemmenes regnskaper er godkjent. Medlemmer som ikke innbetaler kontingenten ved forfall blir belastet med renter tilsvarende interbankrenten + % på det tidspunktet kontingenten forfaller til betaling. Sak 6/0 Valg av styrets medlemmer 0-0 Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til styre for perioden 0 0: Dag Mejdell, konsernsjef Posten Norge AS, styrets leder Lars Vorland, adm. direktør, Helse Nord RHF, styrets nestleder Lisbeth Dyrberg, adm. direktør, Studentsamskipnaden i Oslo Bente Hagem, konserndirektør, Statnett SF Kai G. Henriksen, adm. direktør, A/S Vinmonopolet Ellen Horn, teatersjef Riksteatret Are Kjensli, adm. direktør, CargoNet AS Tove Strand, viseadm. direktør, Oslo Universitetssykehus HF, gjenvelges for år gjenvelges for år ikke på valg ikke på valg gjenvelges for år velges for år gjenvelges for år gjenvelges for år Styrets varamedlemmer i perioden: Torbjørn Almlid, adm. direktør, Norsk Tipping AS Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef NRK AS Arne Flaat, adm. direktør, Helse Nord-Trøndelag HF velges for år gjenvelges for år velges for år 0

8 Sak /0 Godtgjørelse til styrets medlemmer 0-0 Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling på styrehonorar til styrets medlemmer og varamedlemm& for perioden 0-0: Styrets leder kr Styrets nestleder kr Styrets medlemmer ler Styrets varamedlemmer kr pr møte Sak /0 Valg av valgkomw 0 0 Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til valgkomité for perioden 0 0: Valgkomiteens medlemmer: Varamedlemmer: Merete Agerbak-Jensen, konserndirektør kommunikasjon, Kollektivtransportproduksjon AS Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus velges for år velges for år 0

9 Sak 9/0 Godtgjørelse til valgkomwens medlemmer 0 0 Generalforsamlingen vedtar at valgkomiteens medlemmer mottar et honorar stort kr for perioden 0-0. Valgkomitens varamedlemmer mottar ikke honorar. Oslo, 9. juni 0. Dag Falk-Pedersen Dag Mejdell Styrets leder Stener Kvinnsland 0 9

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 10. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

SPEKTER. Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014,

Detaljer

OVERENSKOMST 2014 2016

OVERENSKOMST 2014 2016 OVERENSKOMST 2014 2016 Vitusapotek (NMD/Spekter Hovedorganisasjonen Virke / Farmaceutene/SAN NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING Cover overenskomst.indd 3 29/10/14 10:32 NFF-A (seksjon for apotekansatte)

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Overenskomst A, A1 og A2

Overenskomst A, A1 og A2 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2014 31.03.2016 Overenskomst A, A1 og A2 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mai 2010 kl. 11:00 i selskapets

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai 2014 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 23. mai 2012 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Statoil ASA DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. juli 2007, kl 1700 på Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer