Høsttakkefest på Storseløy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsttakkefest på Storseløy"

Transkript

1 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Høsttakkefest på Storseløy Hele 50 gjester i alle aldre stilte i finstasen da årets høstakkefest gikk av stabelen på grendahuset på Storselsøy. Festen er etter hvert blitt en fast tradisjon for oss, og har blitt arrangert årlig siden 1978, kan Heidi Isachsen fortelle. Tekst: Cato Rødsand Foto: Roald Mathisen Tar vare på kulturen Dette er vår måte å ta vare på den lokale kulturen, der matkulturen er viktigst. Vi feirer høsten og at markens grøde er kommet i hus. Høsttakkefesten er et gedigent spleiselag, der alle stiller med ferdiglagede retter og godt humør. Festen holdes på grendahuset og det er Hestmannen UIL som arrangerer. Dette er et så populært tiltak at selv utflytta folk kommer hjem for anledningen, sier Heidi. De siste årene har vi også invitert innbyggerne på Sørnesøy til å være med. Stinn brakke og maaaange retter Festen tar til klokka 1500 og da stiller naboene på øya opp med hvert sitt bidrag. På kjøkkenet arbeider en liten komité med å lage tilbehør som ris, poteter og salater. Og her dyrkes matkulturen, enten du vil smake oksesmåsteik, svinesteik, lammefrikassé, gryteretter eller kylling. Eller du lar deg friste av havets grøde, som for eksempel klippfisk i form, kokt laks, røkt laks, ørret, rødsei, kveithau, grynsodd, sildesuppe og klubb. Er du av den yngre garde, får du også napp om du ber om paela, ulike gryteretter, kylling og kongekrabbe. Konkurranse og utlodning Etter etegildet er det konkurranse, med gamle ord og uttrykk fra Nordland og området vårt som står i fokus. Utlodning har vi også, og gevinstene kan bestå i fruktkurv, en sekk potet eller ei bøtte med rødsei eller noe annet fra naturen. Ut på ettermiddagen blir det litt åndelig føde i form av sang- og musikkopptredener, før en runde med kaffe og kaker avrunder det hele. Årets meny: oksesmåsteik svinesteik klippfisk i form flere gryteretter kokt laks røkt laks ørret kveitehoder paela lammefrikassè kylling rømmegrøt kongekrabbe klubb Tilbehør: kokte poteter stekte poteter grønnsaker eggerøre ris surkål brød rundstykker boller flere typer salater, sauser og dressinger Dessert: sjokoladepudding, gele, riskrem og sviskegrøt INNHOLD Båthavn i Konsvik side 4 Lokalutvalgene i Lurøy side 11 Så gamle er flyene - nesten! side 16 Fulldekket bord med tradisjonskost. Her skal gjestene akkurat til å forsyne seg av markens og havets grøde.

2 2 Ordførerens side Ja, så er enda et år nesten forbi. Vi er i adventstida, den mørkeste delen av året. I tillegg til ordinært arbeid, preges dagene av strev og forberedelser til jul. Dagene flyr av gårde. Det er jammen bra at vi mennesker har innordnet oss slik i mørketida. Snart er det jo jul og nyttår og dagene lysner fort i løpet av januar. Denne årstida har uten tvil sin spesielle sjarm, den også. Lurøyprinsessa Også i høst har det utenfra kommet forslag om store endringer av ruta til M/S Lurøyprinsessa. Forslagene har gått ut på at vesentlige deler av dens produksjon skulle legges til Rødøy. Dette til ulempe særlig for befolkninga på Sørnesøy og Hestmona. Ruteforslaget ble som vanlig sendt på høring til lokalutvalgene i kommunen. Det er med glede jeg ser at de fleste lokalutvalg har sterk medfølelse med folket i våre minste kretser. Formannskapet/samferdselsstyret fikk etter høringsuttalelsene en rimelig lett oppgave med å vedta kommunens syn på forslagene til ruteendringer. Vi ønsker å opprettholde dagens rute på båten. Etter dette tror jeg, slik det er lovet fra fylkets samferdselskontor, at dersom Lurøy kommune ikke sa seg enig i ruteforslaget fra Rødøy, så ville ikke endringer skje i denne anbudsperioden. Som alle så inderlig er klar over, er reisemuligheter og transport av gods svært grunnleggende for vår bosetting i en distriktskommune som Lurøy. De marginale mulighetene vi har i dag må vi kjempe for å opprettholde og helst forbedre. Forbedringene framover gjelder særlig oppgradering av RV 17, nytt fergeleie på Tonneshalvøya og større kapasitet på fergeruta Stokkvågen Lovund. Sammen med Statens veivesen etableres nå arbeidsgrupper med dette som mål. Vi er bare nødt til å lykkes for snarlig forbedringer! Statsbudsjettet og kommuneøkonomien Kommunene er den langt største offentlige tjenesteprodusent. Stortinget pålegger ved lover, forskrifter og forordninger for øvrig, kommunene å yte et spekter av tjenester. Over år har imidlertid Regjering og Storting ikke gitt økonomi til kommunene i forhold til de tjenester som er pålagt. Dette har dessverre medført sterk sentralisering også innad i kommunene, i tillegg til at kommunene har pådratt seg formidable underskudd. For 2002 var det samlede kommunale underskudd vel 11 milliarder kr, noe som har medført at det pr. d.d. er 106 kommuner som nærmest er underlagt fylkesmennenes administrasjon. Dette har skjedd selv om kommunene nærmest har vært nødt til å øke de kommunale avgifter langt over det som tilsvarer årlig lønns- og prisvekst. Det synes ikke som om folk flest er klar over disse sammenhenger. Selv om vi har en rik stat, så har den sentrale argumentasjonen vært at den offentlige sektor må ha det trangt for å kunne oppnå lav rente og en svakere kronekurs. Den enkelte kommunes økonomi er i hovedsak avhengig av folketall og alderssammensetning. I de siste år er hensynet til bosettingsmønster lagt mindre vekt på i fordelinga av penger til kommunene. Dette har medført at kommuner med stort areal og spredt bosetning har vært den tapende part i forhold til tettstedskommunene. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 var tradisjonen tro et forslag til ytterligere nedgang av ressurser til kommunene i forhold til pålagte oppgaver. Etter forhandlinger på Stortinget ble det heldigvis flertall for et forbedret budsjett. Økinga på 2 milliarder til kommunesektoren var positiv. Men selv dette, medfører at totalramma for kommunene blir trangere for 2004 enn den var i For Lurøy kommune så det ut til at vi måtte innskrenke drifta med ca. 2,6 mill. kr. Etter budsjettforliket blir innskrenkinga ca.1,4 mill. kr. Lurøy kommunestyre skal vedta vårt budsjett for 2004 i møte den I neste nr. av Steinkjerringa vil jeg formidle resultatet. Vindkraft i Lurøy? Fra tidlig på 90-tallet ble det registrert at en del utenlandske firmaer og enkeltpersoner viste interesse for kartlegging av egnede lokaliteter for vindkraftverk også i Nord-Norge. I et møte kraftverksfolk imellom, ble dette diskutert. Det ble uttrykt bekymring over at slike verk i vår landsdel utelukkende skulle få utenlandske eiere. Ideen om at om at lokale kraftverk skulle samarbeide for å danne et eget nordnorsk selskap med formål å utnytte vind i kraftproduksjon, ble unnfanget. Steinar Joakimsen I 1997 ble selskapet Nord-Norsk Vindkraft AS stiftet. Det ble utsendt bred invitasjon til medeierskap i selskapet. Selskapet fikk 7 eiere med sterkt varierte eierandeler. AS Rødøy-Lurøy Kraftverk tegnet eierandel på ca. 10 %. Den første tiden ble det foretatt omfattende vurderinger angående egnede lokaliteter for vindkraftproduksjon med grunnlag i meteorologiske data og vurderinger fra meteorolog. På tilsynelatende egnede steder ble det satt opp vindmålere for konkrete målinger i bestemte høyder over minimum ett år. Følgende kriterier er viktige for valg av lokalitet: Vind. Ha gode vindforhold dvs. ikke skygge for vind fra noen av himmelretningene. Topografi. Terrenget bør være lite kupert, gi rimelig adkomst og ikke skape turbulent vind. Infrastruktur. Nærhet til kai/veinett og til kraftledningsnettet. Natur- og kulturvern. Unngå områder som omfattes av verneplaner eller fredningsvedtak. Bebyggelse. Bør ligge over 500 m fra nærmeste bebyggelse. Til tross for at det blåser mye på nordlandskysten, er det ikke mange steder som samlet sett egner seg til vindkraftutbygging etter disse kriteriene. En vesentlig drivkraft etter selskapsstiftelsen var å redusere netttapene ut til grisgrendte kystsamfunn, og å utnytte ledig nettkapasitet her. Dvs. med mindre kraftproduksjon (få møller) å hente energi ut fra nettet. Etter hvert som kraftmangelen i landet har vist seg og være stor med påfølgende økende priser, har selskapet sett mer på lokaliteter for større vindparker. Stortingsmelding nr. 29 ( ) Om energipolitikken, fremhever da også bygging av vindkraftanlegg med en samlet årsproduksjon på 3TWh innen 2010 som et nasjonalt mål. Selskapet har nå kartlagt mulige utbyggingssteder mellom Narvik og Nesna/Dønna (konsesjonsgrensen til Helgeland Kraftlag). Vedrørende vindforhold er det to lokaliteter som peker seg ut. Det ene er på flyplassområdet i Bodø, og det andre er området mot

3 3 Åsværfjorden sør for Sleneset. Grunnen til at disse er gunstige, er at de tar all normal vind som en rekke andre områder fra sør, mot vest og nord, men i tillegg har fjorder som forsterker vinden fra de østlige retninger. For området sør for Sleneset medfører vindforsterkninga fra øst, dvs. vind ut Vefsnfjorden, Ranfjorden og Sjona at området er særlig egnet. De samme fjordforhold finnes øst for Bodø, men dette området er selvfølgelig uaktuelt. Høsten 2002 ble det gjennomført en rettet emisjon mot Troms Kraft Produksjon AS. Samme år vedtok Nord-Norsk Vindkraft AS å starte prosjektet på Sleneset med å utarbeide konsesjonssøknad og å få søknaden sendt i løpet av Det er i løpet av 2003 avholdt møter med grunneierne og skrevet kontrakter med disse. Tjøtta Forskningsstasjon er engasjert for konsekvensanalyse vedrørende flora og fauna. Utbygging av vindkraftverk kommer i hovedsak inn under to lover, nemlig Energiloven og Plan- og bygningsloven. Følgende saksbehandling og framdriftsplan gjelder: 1. Melding om tiltakshavers (N-N V`s) forslag til utredningsprogram sendes NVE, som sender meldingen til aktuelle høringsinstanser. (Meldingen sendt våren 03 og NVE satte høringsfrist for denne til ) 2. NVE arrangerte et offentlig møte på Sleneset i forbindelse med høring av meldinga. (Ble avholdt ) 3. Nord-Norsk Vindkraft AS (N-N V) sendte melding om utvidelse av konsesjonsområdet til også å gjelde Buøy og Røssøy m.v. Høring her er Etter høringen legger NVE et utredningsprogram for Miljøverndepartementet, og deretter fastsetter hva som skal utredes. Høringsinstansene mottar det endelige utredningsprogrammet til orientering. 5. N-N V gjennomfører konsekvensutredningen (KU) i henhold til fastlagt program. Som nevnt er undersøkelser vedrørende flora og fauna alt påbegynt. 6. Den samlede konsekvensutredningen sendes sammen med konsesjonssøknaden til NVE. Søknaden skal omfatte også nødvendige kraftledninger. N-N V håper at utredningsprogrammet ikke blir mer tidkrevende enn at den, samt søknaden kan sendes i løpet av sommeren NVE skal så sende konsesjonssøknaden og KU på høring til aktuelle høringsinstanser og berørte parter, dvs. myndigheter, organisasjoner, grunneiere og/eller andre rettighetshavere. forts. s. 4 Jeg har lenge lekt med tanken om å skrive en julesalme, og i januar gjorde jeg det. Chris Eva setter nå toner til salmen, og det setter jeg stor pris på. I salmen uttrykker jeg ønsket om fred i verden og ro i sjela, samtidig som jeg er full av undring og barnlig forventning til det som skal komme. Rammen for det heile er den nordnorske, frostklare vinternatta. Ha ei god og fredelig jul alle sammen! EI STJERNA SÅ KLAR På himmeln lyse ei stjerna så klar æ venta på det som ska komme; En engel, tre konga, ei mor og en far, et under før natta e omme. Refreng: I frostklare natta æ står her og tenke, æ kjenne det grip mæ, en tanke så var; om frihet og fred æ bett mæ ei lenke, på himmeln lyse ei stjerna så klar. Og nordlyset fér over himmeln på ny æ kjøre med reinsdyr og slede, en stakkarslig stall borti Betlehems by, de feira med håp og med glede. Ei lysanes framtid eg unn de å få, som kriga og sloss og skrik. Han e født, den guten vi venta så på han e fattig, men likavel rik. Gje mæ ro i mi sjel, ei tru og et tegn ei stemning som alle vil ha. Gje mæ reinhet og håp og syn for segn læs et vers som kan gjør mæ gla. Refreng:

4 4 Endelig båthavn i Konsvik Tekst: Cato Rødsand Foto: Lars Petter Østrem Etter planen skal grunnarbeidene til Konsvik havn være ferdige innen utgangen av 2003, opplyser avdelingsleder Atle Henriksen ved utbyggings- og næringsetaten i Lurøy. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,250 millioner kroner, og arbeidet utføres av Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS fra Mo. Konsvik havn får ikke statsstøtte, og derfor finansieres ca. 1 million kroner over Lurøy kommunes budsjett over 5 år. Det bygges i alt 200 meter molo i en høyde på 5 meter over laveste Endelig havn for båtfolket i Konsvik. lavvann, og det vil totalt gå med m3 masse. Massen sprenges ut for det meste på land like ved havna, men 2000 m3 må sprenges i sjøen fra flomål og ned. Almenningskai og parkeringsplass er også med i havneprosjektet. Konsvik Båtforening tar sikte på å gjøre ferdig innredning med båtplasser våren 2004, og en båtplass vil koste mellom og kroner + ei årlig leie, alt etter størrelse på båten. Det opplyser økonomileder i båtforeninga, Hermann Olvik. Miljøplandag i Vatne Tekst og foto: Ellen-Karin Kolle Innen utgangen av 2003 skal alle gårdsbruk, som mottar produksjonstilskudd, ha en miljøplan. For å sette fokus på temaet arrangerte landbrukskontoret fagdag den 20.oktober. Mellom 20 og 25 gårdbrukere deltok. Dagen startet med markvandring i Vatne. Målet her var å se en miljøplan i praksis. Det ble sett på steingjerder, beiteområder, jordkjeller, sommerfjøs og andre elementer i kulturlandskapet. Etterpå dro forsamlingen til kafèen, Flo og Fjære, der det ble gitt mer utfyllende informasjon. I tillegg ble Områdetiltaket i Sila presentert, samt at det ble orientert om nytt når det gjelder arealtilskudd m.v. Spørsmål og diskusjon stod selvsagt også på programmet, og det ble servert mat. Den engasjerte forsamlingen gjorde at det ble en interessant dag med tema miljøplan. Miljøplandag med markvandring i Vatne Ordførerens side fortsetter NVE skal også arrangere et offentlig møte i forbindelse med høring av konsesjonssøknaden og KU. Dette blir sannsynligvis holdt tidligst høsten/vinteren Alle høringsinstanser sender sine eventuelle uttalelser til NVE, som konsesjonsmyndighet. NVE fastsetter dato for dette. 10. NVE avgjør om utredningsplikten er oppfylt etter at høringene er foretatt. 11. NVE fatter et konsesjonsvedtak. Dette kan trolig ikke skje før våren/ sommeren Eventuelle klager behandles av Olje- og energidepartementet. Normal klagetid er opp mot ett halvt år. Jeg ser det som høyst sannsynlig, uansett utfall, at vedtaket blir påklaget. Blir konsesjon gitt for hele eller deler av det omsøkte området, er det de økonomiske utredninger som blir avgjørende om og når utbygging kan skje. Avgjørende momenter her er: Utbyggingskostnader. Marked og pris for vindkraft. Linjekapasitet i sentralnettet. Offentlig støtte. En regner med byggetid på minimum 2 år. Foreløpige kalkyler er at byggekostnadene blir mellom 1 og 2 milliarder kr. etter hvor stor del av området som blir utbygd. Kraftpotensialet for området er minimum 200MW 600 GWh/år. Dette tilsvarer en betydelig større produksjon enn Alta-kraftverket, eller henimot ti ganger større produksjon enn hva Rødøy-Lurøy Kraftverk produserer ved Reppa kraftstasjon. For Lurøy kommune vil en slik utbygging medføre mange millioner pr. år i inntekter. Sleneset Vindkraftverk vil ikke gi så mange direkte arbeidsplasser, men ringvirkningene vil bli betydelige. For tiden bestemmes hva som skal underlegges grundige undersøkelser, analyser etc. Dette arbeidet er svært viktig for å få frem i dagen hva en eventuell utbygging vil bety både for natur og mennesker. Det er viktig at alle vesentlige elementer blir kartlagt. Meningen er at denne konsekvensutredningen (KU) skal gi så gode faktakunnskaper som mulig, og at disse skal være utgangspunktet i vurderingene og diskusjonene om utbygging er tilrådelig, og eventuelt hvor stort omfang denne skal ha. Jeg registrerer imidlertid at mange allerede har tatt standpunkt. Det er imidlertid først om henimot ett til halvannet år at argumentasjonen blir svært viktig i forhold til å påvirke utfallet av søknaden. Jeg ønsker alle en god og fredfylt jul og det beste for det nye året! Steinar Joakimsen

5 «Steinbiten» X-ord med spansk vinprodusent og onomatepoetikon 5 VANNRETT: 1. Bor ytterst i Lurøy 13. Rovdyrene 14. Ignorere 15. Flåte 16. Nordnorsk kunstner (omv.) 19. Ikke 20. Feires i eukaristisk offer 23. Vill 25. Gresk ungdomsøy 26. Jentenavn 27. Fork. 28. Del av naturen 30. Psykisk utviklingshemmet (fork.) 32. Leddiken finner du i den 34. Adresseregister 37. Svensk forfatter 38. Kastes i matsøppelet 39. Moderne 40. Finner du i fjæra 42. Byrå 43. Onomatepoetikon 44. Molekyl 45. Artikkel 46. Veiviser 47. Hurtig linje 48. Ny 49. Irritasjon 51. Tonje Larsen 52. Næringslivets Hovedorganisasjon 54. Arv 55. Rier 57. Hovedstad 58. Prest 59. Spansk vinprodusent 61. Norges Vass drags- og elektrisitetsvesen 62. Utdanningstiltaket LODDRETT: 1. Innbyggerne i vår kommune 2. Guttenavn 3. To like 4. God råvare 5. Ukjent Det kom inn 14 løsninger denne gangen. Her kommer en ny utfordring. Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten. Løsningen sendes til Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 30. januar Har du riktig løsning, er du med i trekningen av 3 flotte premier. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn. Navn: Adresse: 6. Eiendomspronomen 7. By i Pakistan (omv.) 8. Fire 9. Frekke 10. Vekt 11. Øke 12. Å bli legemliggjort på nytt 17.To like 18. Ofret (omv.) 21.Forbud mot nazisme 22. Våre forfedre 24. Industristed 27. Sted i Alstahaug 29. Energi 30. Demonstrert 31. Deltakere 33. Hellig 35. Elv (omv.) 36. Side 41.Sted i Herøy 43. Kopiere celler 50. Universitet 53. Løfte 55.Trøndelag Ortopediske Verksted (omv.) 56. Ordner 59. Retning (omv.) 60. Ytre

6 6 Nytt vedlager ved BraPro som nå mangler er tette vegger i røstene og sprinkelvegg mot havet. Til våren monterer vi sannsynligvis skyveporter, også de med sprinkler, fortsetter Koteng. Nå har vi endelig på plass et lenge etterlengta bygg for tørking og lagring, slik at vi kan levere god og tørr ved for neste sesong. Materialkostnadene beløper seg til kroner, og alt av snekkerarbeid har vi gjort selv fra det grove tømmer, via sag, og til ferdig hus. Lausdriftsfjøs på Aldra Ved Cato Rødsand Tekst og foto: Cato Rødsand Utover høsten har BraPro fått nytt vedlager. Det ligger mellom hovedbygningen og fjæra og har ei grunnflate på 150 m2. Hvis vi trimmer lageret, får vi få plass til 100 favner Roy Hansen kjører de første ferdigpakkede vedsekkene inn i nylageret. bjørkved, opplyser daglig leder Halvor Koteng ved BraPro. Vi ser allerede etter et par måneders bruk at lageret fungerer perfekt og gir veden veldig god tørk. Det Salg av eldre årganger Vår eldre og nyere tid, blir gjennom Lurøybøkene presentert på en enkel og lettfattelig måte og da rikt illustrert. Boka er en sentral kilde til kunnskap om vår egen historie og burde finnes i de fleste hjem med interesse og tilknytning til Lurøy. Skulle lesningen av siste årbok gi mersmak av lokalhistorisk interesse, har vi ennå på lager en del av våre tidligere årbøker. Restbeholdningen er imidlertid stadig minkende, så ikke vent med å sikre deg ønskede eksemplarer; -84, -85, -87 og 90-boka er allerede utsolgt. Lurøyboka for -86 og -88 finnes nå kun i et fåtall eksemplarer hos historielaget. Derfor, vær rask! Følgende bøker finnes ennå : Lurøyboka - 86 (få eks. igjen) kr 100,- (112 sider) Lurøyboka - 88 (få eks. igjen) kr 100,- (120 sider) Lurøyboka - 89 kr 120,- (136 sider) Lurøyboka - 91 kr 130,- (112 sider) Lurøyboka - 92 kr 140,- (128 sider) Lurøyboka - 93 (m/fargebilder) kr 150,- (144 sider) Lurøyboka - 94/95 (m/fargebilder) kr 170,- (158 sider) Lurøyboka - 96/97 (m/fargebilder) kr 180,- (168 sider) Lurøyboka - 98/99 (m/fargebilder) kr 200,- (160 sider) Lurøyboka - 00/01 (m/fargebilder) kr 200,- (160 sider) Ved samlet kjøp av fire årganger eller mer, kan Historielaget innrømme gode rabatter! Vi har nå i en periode spesielt tilbud på Lurøyboka 91 og 93, dersom en kjøper begge bøkene samlet. Prisen vil da være kr 200,- for denne bokpakken. Bøkene kan kjøpes hos Lurøy Historielag, 8750 TONNES, tlf Lausdriftsfjøs er framtidas løsning, sier gårdbruker Gunnvald Pedersen på Aldra. Han investerer 1,2 millioner kroner i ut- og ombygging av eksisterende driftsbygning. Når dette arbeidet er gjort, vil han få 100 m2 mer areal og kyr som kan spasere fritt rundt i fjøset. Jeg hadde egentlig bestemt meg for denne omlegginga for ei god stund siden, fortsetter Pedersen. Etter de nye reglene er det ikke lenger lov å bygge båsfjøs. Det betyr også mye bedre arbeidsforhold for bonden. Når kyrne skal melkes, går de inn i melkebåsen. Da kan jeg arbeide fra ei grop ved siden av i både riktig arbeidshøyde og arbeidsstilling. Sånn som jeg har forstått det, må alle legge om til lausdriftsfjøs innen år Etter at prosjektet er ferdig, skal antallet melkekyr økes fra 12 til 15. På et år leverer gårdsbruket til Gunvald vel liter melk. Melka lagres på tanke som sendes med Lurøyprinsessa til Stokkvågen og lastes om på tankbilen der. Det blir først transport med traktor ned bakkene og ut på ei dårlig kai. Håper virkelig at toppdekket på kaia blir utbedret med det første, for her sitter vi med nervan i høyspenn hver gang vi kjører utpå! Samtidig som fjøset bygges om, skal jeg også investere i ny silo, som er kostnadsberegnet til kroner. Gården sysselsetter et par årsverk, men det meste må jeg jo gjøre sjøl, ler han Gunnvald til slutt.

7 7 LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Ingrid Walnum Banksjef Ellinor Johansen Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Jan-Erik Paulsen Rådgiver Bente Fagerheim Rådgiver Signe Remmen Kundebehandler Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Postboks Træna Tlf: Fax: Nettside: MÅNEDLIG SPAREAVTALE Penger spart er penger tjent!! Flere og flere innser behovet for å legge penger til side og vi tilbyr alle former for sparing. Det mest populære nå er månedlige spareavtaler i ODIN-fond. Inngå spareavtale nå! ring en av våre rådgivere på tlf FORSIKRING Nærmer det seg hovedforfall på dine forsikringer? Er du og din familie tilstrekkelig forsikret? Vi tilbyr alle former for forsikring: barne- og ungdomsforsikring personforsikring skadeforsikring LO-FAVØR Som LO-medlem har du mange fordeler hos oss i Sparebanken Nord-Norge. Vi er LO-banken! - et selskap i SpareBank 1 Ta kontakt for en uforpliktende samtale om bank- og forsikringstjenster.

8 8 Større kommunalt selvstyre i landbruket Tekst og foto: Geir Vatne Fra og med 1. januar 2004 overføres mange nye landbruksoppgaver til lokaldemokratiet. Formålet med dette er: Å styrke lokaldemokratiet gjennom å øke det kommunale handlingsrommet Vitalisere lokaldemokratiet Gi kommunen bedre anledning til å se landbrukspolitikken i sammenheng med andre samfunnsoppgaver Bidra til målretting og effektivisering av statlig virkemiddelbruk Kompetanse i kommunene blir en viktig forutsetning for at kommunene skal kunne få flere oppgaver og et større ansvar på landbruksområdet. Landbruksdepartementet legger derfor til grunn at en ytterligere desentralisering av både juridiske og økonomiske virkemidler følges opp av kommunene med en tilfredsstillende og tilstrekkelig planstatus, kompetanse og kapasitet både til å oppfylle landbrukspolitiske målsettinger og å ivareta rettssikkerhetsaspektet knyttet til forvaltningslovens bestemmelser. Juridiske virkemidler Kommunen har allerede fått overført vedtaksmyndigheten i mange saker etter jordloven og konsesjonsloven. Vedtaksmyndigheten vil gjelde flere områder fra neste år. Dessuten vil kommunen få avgjørelsesmyndigheten av alle saker etter Elementer som såter, hesjer og sommerfjøs er sjelden å se i dagens kulturlandskap. skogloven, med unntak av avgjørelsesmyndigheten knyttet til vernskoggrensen. Økonomiske virkemidler Fra 2004 får kommunen ansvaret for de miljøretta virkemidlene under landbrukets utbyggingsfond. Tidligere STILK- (Spesielle Tiltak I Landbrukets Kulturlandskap) -midler, områdetiltaksmidler (jfr Aldersund og Sila) samt investeringstøtte til miljøtiltak. Kommunen får også ansvaret for midler til skogbruket under landbrukets utbyggingsfond og over statsbudsjettet som er retta mot skogeierne. Midlene skal først og fremst knyttes opp i mot landbrukseiendommer i drift, men det vil åpnes for at noe av midlene kan brukes i områder der det ikke er aktiv drift. For at kommunen skal kunne motta disse økonomiske virkemidlene må kommunen ha en strategi for hvordan man skal bruke virkemidlene. Strategi Kommunen vil sammen med næringa, faglaga og innbyggerne/eiere av landbrukseiendommer utarbeide en strategi for hvordan man kan bruke disse virkemidlene for å skape levende og trivelige bygder i Lurøy. Lurøy kommune vil derfor anmode leserne om å komme med forslag til tiltak/strategier som kan være med å fremme miljøverdiene i landbrukets kulturlandskap og som kan øke trivselen i bygdene. Hvordan ønsker tilreisende å oppleve bygdene i Lurøy kommune? Ta gjerne kontakt med Geir Vatne på tlf eller e-post INFO fra landbruksforvaltninga i kommunen. Kommunen har i næringsplan og strategisk plan for landbruket fokusert på følgende satsingsområder - Tilskudd til kjøp av melkekvote med kr. 1,50 pr. kjøpt liter - Tilskudd til nydyrking med inntil kr. 1000,- pr dekar fulldyrket areal - Tilskudd til brannvarslingsanlegg med inntil 10 % av de totale kostnader. - Tilskudd til kjøp av tilleggsjord For nærmere informasjon ta kontakt med utbyggings- og næringsetaten i kommunen. Autorisert regnskapskontor TOTAL REGNSKAP Regnskap Lønn Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

9 NYTT FRA UTBYGGING OG NÆRING NYTT FRA UTBYGGING OG NÆRING Reparasjon kai Aldra Dersom K.styret vedtar forslag til budsjett, blir toppdekket på kaia i Aldra utbedret for kr ,- i Onøy/Lurøy Planene for det nye rådhuset på Salta er klare. Prosjektering og tegning er gjort av Toft Arkitekter AS og Lurøy Bygg AS har fått hovedentreprisen, og en forsiktig oppstart forventes før jul med opprigging. Totalsummen inklusiv kjøp av bygningen ligger på 13,8 millioner kroner. Full oppstart blir på nyåret, hvor det vil foregå mye arbeid inne på den hardeste vinteren. Når rådhuset står ferdig rundt juletider 2004, vil det romme bibliotek, arkiv, lokalutvalgskontor, menighetskontorer, oppvekstetaten, helse, sosial, omsorg, tannlege, økonomiavdeling og formannskapskontor, kommunestyresal, lite møterom og felles kantine. Her sees fasaden mot nord og seilingsleden. Håkon Lund AS bygger nytt og større kai. Mannskapet på anleggsferga Nymo Pel gjør stålarbeidet for entreprenør Hansen/Dahl Holding AS i Bodø. Etterpå skal Lurøy Bygg AS montere tredekke og fendervegg. Kaiet vil koste rundt 1 million kroner ferdig. Både M/S Lurøyprinsessen og Lurøy Veiding AS skal ha fast liggeplass ved kaiet. Lurøy Bygg AS innreder nå ei leilighet i det gamle posthuset (eies av Håkon Lund AS) som OVDS skal leie til mannskapet på Lurøyprinsessen. Planene for den nye havna ved Geitpina på Onøy begynner å ta form, og det kan bli oppstart allerede våren 2004, hvis alt går greit. Vi får komme tilbake til saken etter hvert. Svømmehall, vatn og havn på Lovund Svømmehallen som bygges i tilknytning til Lovund skole er i rute. Råbygget er kommet opp og paneles utvendig i disse dager. På nyåret settes arbeidet med flislegging i gang. Leder for U/N-etaten, Jakob Iversen, tror at bassenget vil stå ferdig rundt påsketider som planlagt. Det er Nesna Entreprenør AS som har hovedentreprisen. Vannmagasin nr. 2 er nylig tatt i bruk på Lovund. Det er på samme størrelse som det første, og dermed dobles kapasiteten på lagret vatn på øya. Anlegget har en total kostnad på 1,5 millioner kroner. Noe statstilskudd blir det. Lovund havn er også i rute, og det er bevilget 40 millioner for Til sammen 900 meter moloer skal bygges. På det dypeste er molobredden på havbunnen om lag 125 meter bred. Det forteller om hvilke størrelser vi snakker om. Det vil også bli mudret i farvannet rett utafor Fjellgaard-brygga, slik at M/F Lurøy skal få bedre forhold ved fergeleiet. Havna på Lovund har en total prislapp på 100 millioner kroner. Leder ved Utbyggings- og næringsetaten i Lurøy, Jakob Iversen, opplyser at en stor del av etatens penger og arbeidskraft er lagt ned i anlegg på Lovund i år. Molo Eikstokken Fyllinga fra Eikstokken over til fastlandet på Sleneset er så og si ferdig. Det er satt opp kantstein og pynta mer opp. Nå mangler bare asfalten, men den vil bli lagt i 2004, sier Jakob Iversen i U/N-etaten. Boliger Aldersund De to psykiatriboligene like ved Aldersund skole og barnehage tas nå i bruk. Aldersund nye barnehage ble tatt i bruk 6. november i år, og barn og ansatte er så langt godt fornøyd. Den gamle barnehagen mellom kirka og brannstasjonen er nå avertert til salgs. Lærerboligene rett ovenfor Aldersund havn er nå solgt. Arbeidet på det nye vannverket i Aldersund er igangsatt, hvor noe ledningsnett er på plass oppe ved skolen. Rørgater på Tonnes Rørgater til vannverket på Tonnes skal sluttføres i Breivika og utover i Da vil alle husstander være tilknyttet det nye ledningsnettet. Aksjon skoleveg 2003 Lurøy kommunes søknad er behandlet i fylket, og vi fikk tildelt midler til to prosjekt. Fullføring av autovern langs FV 401 Eidhaugen Tonnes fikk kroner. Gang- og sykkelveg langs Otervatnet ved Moflag skole fikk kroner. Potteplanter, snittblomster, diverse tilbehør, kranser, dekorasjoner og bårebuketter. Adresse: Omegastasjonen. Tirsdag kl Torsdag og fredag kl Lørdag kl Tlf: (åpn. tiden) /

10 10 ELEKTRONISK PASS Vi har nå muligheten til å lage elektronisk pass. I forbindelse med dette har vi en del informasjon: Jubileum i Konsvik Barnehage Stolte jubilanter stilte opp med innøvde sanger for anledningen Ved Kristin Molvik I slutten av oktober var det vår tur til å feire at barnehagen har vært i drift i 25 år. Da holdt vi åpent hus for alle som ville komme innom. Stemninga var på topp og oppmøtet stort. Både foreldre, besteforeldre, søsken og oppvekstetat var blant gjestene. Barna hadde laget flotte bilder og telysholder av kamskjell som ble solgt til foreldrene. Siden vi er en SOLSIKKE-barnehage med fadderbarn i en SOS-barneby i Zambia, solgte vi kaffe og kaker til inntekt for Vera, fadderbarnet vårt. Vi fikk nok penger til å dekke sju måneder av fadderskapet! Barna underholdt med flere sanger, og etterpå ble det godtepose og video, sjokoladekake, marsipankake, gulrotkake, boller og is Senere på dagen kom klasse på besøk sammen med lærer Ellinor. De fikk også beste servering og fikk leke til skoledagen var over og de måtte hjem. De aller fleste av skolebarna har selv gått i barnehagen, og Ellinor var styrer i mange år. Dagen etter fikk vi besøk av barn og voksne fra Aldersund banehage, og da ble det skalk-fæst. Vi hadde alt i alt ei trivelig feiring, og vi er glade i og stolte over barnehagen vårres. Takk for de fine gavene vi fikk. Før jubiléet hadde personalet pussa opp og malt en kosekrok i stua. Ved hjelp av Roy Vonstad satte vi opp lister som vi hengte opp gamle barnehagebilder på. Og fra Morten A. Olsen fikk vi sponsa navneskilt over porten, noe som Jostein Solvang hadde laga ferdig til feiringa. SEND ADRESSE- FORANDRING! Er du utenbygds mottaker av «Steinkjerringa», må du melde fra når du flytter eller får ny adresse. Vi får en del blad i retur og har ikke peiling på din nye adresse. Har dere lurøyfjerdinger kjente og kjære som dere vet flytter på seg, så gi et lite vink til oss i redaksjonen. Redaksjonen FOTO: Vi må ha 2 stk. passbilder som er minimum 36 mm. x 47mm. Helst Sort/hvitt, Lys bakgrunn, uten hodeplagg. LEGITIMASJON: Tidligere pass, Fødselsattest, Dåpsattest/Vigselsattest sammen med offentlig legitimasjon ( Førerkort, Bankkort) BETALING: Passgebyr: kr. 740,- for voksne og kr. 185,- for barn under 16 år. Gebyret betales når søknad om pass innleveres. Betalingsform: kontant( giro kan godtas unntaksvis) VENTETID: Minimum 14 dager fra innlevert søknad. Passøkeren vil da motta passet pr. post fra Norsik i Stavanger. NØDPASS: Maskinlesbart pass kan ikke utstedes som nødpass på grunn av leveringstiden. Nødpass har en gyldighet på 1 mnd. etter retur fra utreise. Passet skal da innleveres. INFO: Elektronisk pass krever personlig oppmøte på lensmannskontoret av den/ de som skal ha pass. PASS TIL BARN: Foreldre må gi skriftlig samtykke ved utstedelse av pass til barn under 18 år. Ved felles ansvar må minst en av foreldrene være med passøker til passkontoret, og ha med egen legitimasjon. Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke, samt kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur. Fullmakten må være datert. Eneavsvar for barn må dokumenteres. Er omsorgen for barnet overtatt av barnevernstjenesten, er det de som skal gi skriftlig samtykke. For personer som er umyndiggjort må den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke. Ved spørsmål ta kontakt med lensmannskontoret på tlf

11 Lokalutvalg i Lurøy kommune ALDERSUND LOKALUTVALG Sekretær: Ragnar Selnes tlf/fax: e-post: Medlemmer 1. Odd Even Pedersen 2. Ellen Karin Kolle 3. Odd Stensland 4. Kristin Bjarke 5. Linda Henriksen Varamedlemmer 1. Hege Tønder 2. Elisabet Vedøy 3. Jonny Albertsen 4. Ragnvald Andreassen 5. Olav Tønder KVARØY LOKALUTVALG Sekretær: Hanne Sarassen tlf: fax: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Jens Osvald Olsen 2. Helge Sarassen 3. Erlend Olsen 4. Kjell G. Mortensen 5. Karine Dalen Varamedlemmer 1. Synnøve Iversen 2. Rose Sarassen 3. Sigrunn Olsen 4. Geir Olsen 5. Wenche Hagen Olsen SLENESET LOKALUTVALG Sekretær: Inger Lise Torolfsen tlf: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Per Asle Pedersen 2. Gunn Joakimsen 3. Trond Sætern 4. Ørjan Isaksen 5. Per Øyvind Bentzen Varamedlemmer 1. Lena Johansen 2. Hallstein Larssen 3. Kay Pedersen 4. Nina Edvardsen 5. Jon Gunnar Karlsen HESTMONA LOKALUTVALG Sekretær: Heidi K. Isachsen tlf/fax: e-post: s2i.net Medlemmer 1. Rønnaug Jakobsen 2. Tor Mathisen 3. Marieluise Randecker 4. Anne Isachsen 5. Stine Mathisen Varamedlemmer 1. Ole Hansen 2. Carl Einar Isachsen jr. 3. Carl Einar Isachsen sr. 4. Georg Kurt Randecker LOVUND LOKALUTVALG Sekretær: Eva Frekøy Kroken tlf: fax: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Bjørn R Thomassen 2. Torgrim Olaisen 3. Rune Christiansen 4. Lorents Inge Pettersen 5. Svein Tore Olsen Varamedlemmer 1. Øystein Thomassen 2. Gerd Meland 3. Brit K F Johansen 4. Elisabeth Holmen 5. Børge Olaisen SØRNESØY LOKALUTVALG Sekretær: Kirsten Dahl tlf/fax: Medlemmer 1. Holger Olsen 2. Inger Nordhøy 3. Inger Lise Martinsen 4. Anne Lise Lorentsen 5. Oddvar Johansen Varamedlemmer 1. Geir Olsen 2. Asbjørn Lorensen 3. Gunnar Martinsen 4. Aasta Karlsen 5. Ragna N. Gullesen KONSVIK LOKALUTVALG Sekretær: Svein Elvebakk tlf: fax: e-post: Medlemmer 1. Inger A Hopaneng 2. Knut Sandvær 3. Helge Kongsvik 4. Lisbeth Olvik 5. Elin Haugen Varamedlemmer 1. Willy Molvik 2. Stig Teigen 3. Solveig Lien 4. Jarle Jørgensen 5. Ronny Hopaneng ONØY/LURØY LOKALUTVALG Sekretær: Marianne Buschmann tlf: fax: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Håkon Lund 2. Turid Istad 3. Trond Arne Larsen 4. Anita H Johannessen 5. Kjell Ivar Vestå Varamedlemmer 1. Erik Berntzen 2. Hildegunn Sund 3. Ellen Greger 4. Malin Nordås 5. Tove Johannessen Ledere er markert med fete bokstaver, nestledere i kursiv. Salgs- og skjenkebevillinger Minner om at alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger går ut ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler Søknadskjema for nye bevillinger fås ved sosialkontoret. Helse- og sosialetaten

12 12 Historie som julepresang? Kommunene Meløy, Rødøy, Træna og Lurøy gikk i sin tid sammen om å utgi vår felles historie fra tidsrommet , en bok som burde finnes i de fleste hjem innen dette geografiske området. Forfatteren Alan Hutchinson lar oss få møte bondefamilier og husmenn, tjenestefolk og handelsmenn i samarbeid og strid. Fra de romslige tidene rundt år 1500, gjennom prøvelsens århundre med pest, svart hav og krig, og frem til 1800 med folkeøkning og en ny tid i emning. Boken gir en rik skildring av folks tilværelse i hverdag og dramatikk langs dette området av vår langstrakte kyst. Kystfolket var preget av mulighetene til fiske, men brukte også hele sitt nærområde på land i overraskende stor grad. Dette er nær historie som mange er opptatt av, også noe spennende og for mange ukjent stoff. Kjøp denne historiske praktboka som er rikt illustrert i farger, enten til deg selv eller gi den i gave til en med røtter i Lurøy. Det er vel anvendte penger til glede og berikelse for leseren. Boken kan bestilles/hentes ved å henvende deg til plan- og kulturlederen i Lurøy (tlf ) eller ved kommunens hovedbibliotek (tlf ). Prisen for denne historiske godbit, er kun kr 355,- (+ porto v/forsendelse). Solværøyan UIL står på! Solværøyan UIL har vært aktive den siste tiden, opplyser kulturleder Rune Bang. De har arbeidet med tre prosjekter: Prosjekter: Totalsum: Innvilget spillemidler: Rehabilitering/oppgradering av idrettsbanen kr ,- kr ,- Skaterampe v/ Otervatnet kr ,- kr ,- Gamme v/ Lomtjønna kr ,- kr ,- Kretsen har av forannevnte gjort arbeider for en totalsum av kr vel kr ,- og er i sammenheng med dette altså tildelt kr ,- av spillemidlene.

13 13 posten Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Trekning av «Steinbiten» NR. 3/2003 Redaksjonen mottok 14 løsninger på Steinbiten 2/2003. Ta forresten en titt på 4. utgave av Steinbiten i 2003, og kanskje er det nettopp DU som drar av gårde med premie ved neste trekning! Hovedpremien denne gangen går til Marit Sarassen, 8743 Indre Kvarøy. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2003 svidd inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland. I tillegg får Marie Alida Gåsvær, Strandveien 6, 8149 Neverdal og Birgit Rise, 8735 Stokkvågen hver sin eske konfekt. Konfekten er velvillig sponset av Nova Sea AS, Lovund og Autoservice AS, Onøy. Vi takker for deres støtte! Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil:

14 14 TRAPPER?? Det lager vi i alle varianter Flere forskjellige rekkverkstyper Ring idag å få brosjyre og pris 8743 Indre Kvarøy Telefon Telefax GRAFISK FORMGIVNING TRYKKSAKER INTERNETT TJENESTER Når kvalitet og rask levering teller Rønnes Trykk AS Kirkegt Mosjøen Telefon Telefax: Mobil: vi er medeier i A1 Grafisk Nettverk - en landsdekkende leverandør av grafiske tjenester En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

15 15 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

16 16 FULLDISTRIBUSJON Så gamle er flyene - nesten! Tekst og foto: Torfinn Nilsen I disse dager minnes verden at det er 100 år siden det første flyet kom på vingene - på en prøvetur i USA. Det var brødrene Wilbur og Orville Wright som greidde den bragden, og selv om den første turen var på mindre enn 100 meter, var det starten på en ny framtid for menneskeheten. I dag kan vi ikke tenke oss et liv uten fly, enten vi står på bakken og ser opp mot dem, eller vi setter oss inn i et og drar verden rundt. Flyene har gitt oss muligheter som ikke var tenkbare før år En måneds tid før det første flyet lettet fra bakken, var det en annen hendelse som vi også minnes i disse dager. Da kom et lite pikebarn til verden i Rødøy, og hun fylte også 100 år i høst, nærmere bestemt den 10. oktober. Vi kjenner henne som Bergljot Molvik, og finner henne på Lurøy sykehjem, der hun har bodd i det siste. Om hun noen gang har reist med fly vet jeg ikke, men opplevd mye ja det har hun. Bergljot har sett store forandringer i samfunnet gjennom et helt århundre. Fra å vokse opp i et øde strøk i Nordfjorden i Rødøy - med hardt slit for livets opphold - til dagens samfunn med både fly, biler og båter. Og for ikke å snakke om alle de tekniske hjelpemidlene og de sosiale godene vi nyter godt av i dag, er spranget ufattelig langt. Bergljot har et langt liv bak seg, men er fortsatt oppegående. Det sier litt om hennes fysiske og mentale styrke. At minnet nå er svekket, er sannelig ikke mer enn man kan vente seg. Fortsatt tar hun humørfylt i mot oss når vi kommer på besøk på sykehjemmet. Slik var det også på fødselsdagen hennes, da det var stor fest med både slekt og venner. Vi gratulerer med vel overstått dag! KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1300 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy Jubilanten Bergljot Molvik (t.h.) sammen med niesen Anny Mikalsen. TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Sliten og utbrent Angst og depresjoner Øresus og hørselsproblemer Lymfedrenasje Kroppsbalansering Reiduns Naturterapi 8740 Nord-Solvær Timebestilling tlf HVORDAN HAR DU DET? JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR Muskel- og leddsmerter Hodepine, bihuleproblemer og migrene Astma, allergier og luftveisproblemer Avslapping og velvære MANUELL BEHANDLING AV HELE KROPPEN INGEN APPARATER Gavekort kan fås kjøpt hos Berits blomster, Sleneset og Lurøy sykehjem, Onøy. polaritetsterapaut naturmedisink aromaterapaut

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Lurøy Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler: på % Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås **

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Tid: Fjernmøte

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Tid: Fjernmøte Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: 24.02.2016 Tid: Fjernmøte MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Varaordfører Børre Johannessen Medlem

Detaljer

DIVERSE REPRESENTASJON

DIVERSE REPRESENTASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg... 3 Tilsyns- og rettighetsstyret... 3 Administrativt tilsettingsutvalg... 4 Akan-utvalg...

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Lunde MEDL AP Stig Kristensen MEDL BYH Hermod Steen MEDL H Torbjørn Solås MEDL H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE OPPIGARD Eline Solheim Styrer STØTTENDE OG UTFORSKENDE LÆRINGSMILJØ Bakgrunn for prosjektdeltagelse Hovedfokuset vårt for barnehageåret 2012 13 er Støttende og utforskende

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2007 2011 À jour pr. januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg...

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Månedsbrev for Januar 2015:

Månedsbrev for Januar 2015: Månedsbrev for Januar 2015: Vi ønsker dere alle et godt nytt år! TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER 2014: Vi hadde en fin adventstid fylt med glede, undring og store forventninger til de ulike aktivitetene og alt

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer:

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer: Oversikt over rådets medlemmer: Mandal Eldreråd Årsmelding 2010 Medlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Unni Fredrikke Hald Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Ebba Farre Roksvold Alf Erik Andersen Personlige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09:00 Lurøy kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 02.03.2016 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stig Teigen Medlem Anita Huka Johannessen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Kommunereformen «Ny kommune N-Helgeland» Referat fra møte med politisk ledelse bestående av ordførere/opposisjonsledere i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana - 28.06.2015 kl. 11:30 13:30,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Årsmelding for 2015 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studiekontakt: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Marit Mjøen Atle Olav Sognli

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer

NORDNORSK SKØYTEKRETS STATISTIKK 2002/2003

NORDNORSK SKØYTEKRETS STATISTIKK 2002/2003 NORDNORSK SKØYTEKRETS STATISTIKK 2002/2003 September 2003 INNHOLD INNHOLD...2 FORORD...2 BESTENOTERINGER FOR NNSK LØPERE I SESONGEN 2002/2003...3 NORD-NORSKE REKORDER, OPPDATERT 25.09.2003...7 FORORD Det

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

Månedsbrev for Harelabben Desember 2017

Månedsbrev for Harelabben Desember 2017 Månedsbrev for Harelabben Desember 2017 EVALUERING AV NOVEMBER: Viktige datoer: I november skulle vi jobbe med kroppen og grunnbevegelsene gå, løpe, hoppe og rulle. Vi fikk 1.12 Julegateåpning vik torg

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer