Høsttakkefest på Storseløy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsttakkefest på Storseløy"

Transkript

1 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Høsttakkefest på Storseløy Hele 50 gjester i alle aldre stilte i finstasen da årets høstakkefest gikk av stabelen på grendahuset på Storselsøy. Festen er etter hvert blitt en fast tradisjon for oss, og har blitt arrangert årlig siden 1978, kan Heidi Isachsen fortelle. Tekst: Cato Rødsand Foto: Roald Mathisen Tar vare på kulturen Dette er vår måte å ta vare på den lokale kulturen, der matkulturen er viktigst. Vi feirer høsten og at markens grøde er kommet i hus. Høsttakkefesten er et gedigent spleiselag, der alle stiller med ferdiglagede retter og godt humør. Festen holdes på grendahuset og det er Hestmannen UIL som arrangerer. Dette er et så populært tiltak at selv utflytta folk kommer hjem for anledningen, sier Heidi. De siste årene har vi også invitert innbyggerne på Sørnesøy til å være med. Stinn brakke og maaaange retter Festen tar til klokka 1500 og da stiller naboene på øya opp med hvert sitt bidrag. På kjøkkenet arbeider en liten komité med å lage tilbehør som ris, poteter og salater. Og her dyrkes matkulturen, enten du vil smake oksesmåsteik, svinesteik, lammefrikassé, gryteretter eller kylling. Eller du lar deg friste av havets grøde, som for eksempel klippfisk i form, kokt laks, røkt laks, ørret, rødsei, kveithau, grynsodd, sildesuppe og klubb. Er du av den yngre garde, får du også napp om du ber om paela, ulike gryteretter, kylling og kongekrabbe. Konkurranse og utlodning Etter etegildet er det konkurranse, med gamle ord og uttrykk fra Nordland og området vårt som står i fokus. Utlodning har vi også, og gevinstene kan bestå i fruktkurv, en sekk potet eller ei bøtte med rødsei eller noe annet fra naturen. Ut på ettermiddagen blir det litt åndelig føde i form av sang- og musikkopptredener, før en runde med kaffe og kaker avrunder det hele. Årets meny: oksesmåsteik svinesteik klippfisk i form flere gryteretter kokt laks røkt laks ørret kveitehoder paela lammefrikassè kylling rømmegrøt kongekrabbe klubb Tilbehør: kokte poteter stekte poteter grønnsaker eggerøre ris surkål brød rundstykker boller flere typer salater, sauser og dressinger Dessert: sjokoladepudding, gele, riskrem og sviskegrøt INNHOLD Båthavn i Konsvik side 4 Lokalutvalgene i Lurøy side 11 Så gamle er flyene - nesten! side 16 Fulldekket bord med tradisjonskost. Her skal gjestene akkurat til å forsyne seg av markens og havets grøde.

2 2 Ordførerens side Ja, så er enda et år nesten forbi. Vi er i adventstida, den mørkeste delen av året. I tillegg til ordinært arbeid, preges dagene av strev og forberedelser til jul. Dagene flyr av gårde. Det er jammen bra at vi mennesker har innordnet oss slik i mørketida. Snart er det jo jul og nyttår og dagene lysner fort i løpet av januar. Denne årstida har uten tvil sin spesielle sjarm, den også. Lurøyprinsessa Også i høst har det utenfra kommet forslag om store endringer av ruta til M/S Lurøyprinsessa. Forslagene har gått ut på at vesentlige deler av dens produksjon skulle legges til Rødøy. Dette til ulempe særlig for befolkninga på Sørnesøy og Hestmona. Ruteforslaget ble som vanlig sendt på høring til lokalutvalgene i kommunen. Det er med glede jeg ser at de fleste lokalutvalg har sterk medfølelse med folket i våre minste kretser. Formannskapet/samferdselsstyret fikk etter høringsuttalelsene en rimelig lett oppgave med å vedta kommunens syn på forslagene til ruteendringer. Vi ønsker å opprettholde dagens rute på båten. Etter dette tror jeg, slik det er lovet fra fylkets samferdselskontor, at dersom Lurøy kommune ikke sa seg enig i ruteforslaget fra Rødøy, så ville ikke endringer skje i denne anbudsperioden. Som alle så inderlig er klar over, er reisemuligheter og transport av gods svært grunnleggende for vår bosetting i en distriktskommune som Lurøy. De marginale mulighetene vi har i dag må vi kjempe for å opprettholde og helst forbedre. Forbedringene framover gjelder særlig oppgradering av RV 17, nytt fergeleie på Tonneshalvøya og større kapasitet på fergeruta Stokkvågen Lovund. Sammen med Statens veivesen etableres nå arbeidsgrupper med dette som mål. Vi er bare nødt til å lykkes for snarlig forbedringer! Statsbudsjettet og kommuneøkonomien Kommunene er den langt største offentlige tjenesteprodusent. Stortinget pålegger ved lover, forskrifter og forordninger for øvrig, kommunene å yte et spekter av tjenester. Over år har imidlertid Regjering og Storting ikke gitt økonomi til kommunene i forhold til de tjenester som er pålagt. Dette har dessverre medført sterk sentralisering også innad i kommunene, i tillegg til at kommunene har pådratt seg formidable underskudd. For 2002 var det samlede kommunale underskudd vel 11 milliarder kr, noe som har medført at det pr. d.d. er 106 kommuner som nærmest er underlagt fylkesmennenes administrasjon. Dette har skjedd selv om kommunene nærmest har vært nødt til å øke de kommunale avgifter langt over det som tilsvarer årlig lønns- og prisvekst. Det synes ikke som om folk flest er klar over disse sammenhenger. Selv om vi har en rik stat, så har den sentrale argumentasjonen vært at den offentlige sektor må ha det trangt for å kunne oppnå lav rente og en svakere kronekurs. Den enkelte kommunes økonomi er i hovedsak avhengig av folketall og alderssammensetning. I de siste år er hensynet til bosettingsmønster lagt mindre vekt på i fordelinga av penger til kommunene. Dette har medført at kommuner med stort areal og spredt bosetning har vært den tapende part i forhold til tettstedskommunene. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 var tradisjonen tro et forslag til ytterligere nedgang av ressurser til kommunene i forhold til pålagte oppgaver. Etter forhandlinger på Stortinget ble det heldigvis flertall for et forbedret budsjett. Økinga på 2 milliarder til kommunesektoren var positiv. Men selv dette, medfører at totalramma for kommunene blir trangere for 2004 enn den var i For Lurøy kommune så det ut til at vi måtte innskrenke drifta med ca. 2,6 mill. kr. Etter budsjettforliket blir innskrenkinga ca.1,4 mill. kr. Lurøy kommunestyre skal vedta vårt budsjett for 2004 i møte den I neste nr. av Steinkjerringa vil jeg formidle resultatet. Vindkraft i Lurøy? Fra tidlig på 90-tallet ble det registrert at en del utenlandske firmaer og enkeltpersoner viste interesse for kartlegging av egnede lokaliteter for vindkraftverk også i Nord-Norge. I et møte kraftverksfolk imellom, ble dette diskutert. Det ble uttrykt bekymring over at slike verk i vår landsdel utelukkende skulle få utenlandske eiere. Ideen om at om at lokale kraftverk skulle samarbeide for å danne et eget nordnorsk selskap med formål å utnytte vind i kraftproduksjon, ble unnfanget. Steinar Joakimsen I 1997 ble selskapet Nord-Norsk Vindkraft AS stiftet. Det ble utsendt bred invitasjon til medeierskap i selskapet. Selskapet fikk 7 eiere med sterkt varierte eierandeler. AS Rødøy-Lurøy Kraftverk tegnet eierandel på ca. 10 %. Den første tiden ble det foretatt omfattende vurderinger angående egnede lokaliteter for vindkraftproduksjon med grunnlag i meteorologiske data og vurderinger fra meteorolog. På tilsynelatende egnede steder ble det satt opp vindmålere for konkrete målinger i bestemte høyder over minimum ett år. Følgende kriterier er viktige for valg av lokalitet: Vind. Ha gode vindforhold dvs. ikke skygge for vind fra noen av himmelretningene. Topografi. Terrenget bør være lite kupert, gi rimelig adkomst og ikke skape turbulent vind. Infrastruktur. Nærhet til kai/veinett og til kraftledningsnettet. Natur- og kulturvern. Unngå områder som omfattes av verneplaner eller fredningsvedtak. Bebyggelse. Bør ligge over 500 m fra nærmeste bebyggelse. Til tross for at det blåser mye på nordlandskysten, er det ikke mange steder som samlet sett egner seg til vindkraftutbygging etter disse kriteriene. En vesentlig drivkraft etter selskapsstiftelsen var å redusere netttapene ut til grisgrendte kystsamfunn, og å utnytte ledig nettkapasitet her. Dvs. med mindre kraftproduksjon (få møller) å hente energi ut fra nettet. Etter hvert som kraftmangelen i landet har vist seg og være stor med påfølgende økende priser, har selskapet sett mer på lokaliteter for større vindparker. Stortingsmelding nr. 29 ( ) Om energipolitikken, fremhever da også bygging av vindkraftanlegg med en samlet årsproduksjon på 3TWh innen 2010 som et nasjonalt mål. Selskapet har nå kartlagt mulige utbyggingssteder mellom Narvik og Nesna/Dønna (konsesjonsgrensen til Helgeland Kraftlag). Vedrørende vindforhold er det to lokaliteter som peker seg ut. Det ene er på flyplassområdet i Bodø, og det andre er området mot

3 3 Åsværfjorden sør for Sleneset. Grunnen til at disse er gunstige, er at de tar all normal vind som en rekke andre områder fra sør, mot vest og nord, men i tillegg har fjorder som forsterker vinden fra de østlige retninger. For området sør for Sleneset medfører vindforsterkninga fra øst, dvs. vind ut Vefsnfjorden, Ranfjorden og Sjona at området er særlig egnet. De samme fjordforhold finnes øst for Bodø, men dette området er selvfølgelig uaktuelt. Høsten 2002 ble det gjennomført en rettet emisjon mot Troms Kraft Produksjon AS. Samme år vedtok Nord-Norsk Vindkraft AS å starte prosjektet på Sleneset med å utarbeide konsesjonssøknad og å få søknaden sendt i løpet av Det er i løpet av 2003 avholdt møter med grunneierne og skrevet kontrakter med disse. Tjøtta Forskningsstasjon er engasjert for konsekvensanalyse vedrørende flora og fauna. Utbygging av vindkraftverk kommer i hovedsak inn under to lover, nemlig Energiloven og Plan- og bygningsloven. Følgende saksbehandling og framdriftsplan gjelder: 1. Melding om tiltakshavers (N-N V`s) forslag til utredningsprogram sendes NVE, som sender meldingen til aktuelle høringsinstanser. (Meldingen sendt våren 03 og NVE satte høringsfrist for denne til ) 2. NVE arrangerte et offentlig møte på Sleneset i forbindelse med høring av meldinga. (Ble avholdt ) 3. Nord-Norsk Vindkraft AS (N-N V) sendte melding om utvidelse av konsesjonsområdet til også å gjelde Buøy og Røssøy m.v. Høring her er Etter høringen legger NVE et utredningsprogram for Miljøverndepartementet, og deretter fastsetter hva som skal utredes. Høringsinstansene mottar det endelige utredningsprogrammet til orientering. 5. N-N V gjennomfører konsekvensutredningen (KU) i henhold til fastlagt program. Som nevnt er undersøkelser vedrørende flora og fauna alt påbegynt. 6. Den samlede konsekvensutredningen sendes sammen med konsesjonssøknaden til NVE. Søknaden skal omfatte også nødvendige kraftledninger. N-N V håper at utredningsprogrammet ikke blir mer tidkrevende enn at den, samt søknaden kan sendes i løpet av sommeren NVE skal så sende konsesjonssøknaden og KU på høring til aktuelle høringsinstanser og berørte parter, dvs. myndigheter, organisasjoner, grunneiere og/eller andre rettighetshavere. forts. s. 4 Jeg har lenge lekt med tanken om å skrive en julesalme, og i januar gjorde jeg det. Chris Eva setter nå toner til salmen, og det setter jeg stor pris på. I salmen uttrykker jeg ønsket om fred i verden og ro i sjela, samtidig som jeg er full av undring og barnlig forventning til det som skal komme. Rammen for det heile er den nordnorske, frostklare vinternatta. Ha ei god og fredelig jul alle sammen! EI STJERNA SÅ KLAR På himmeln lyse ei stjerna så klar æ venta på det som ska komme; En engel, tre konga, ei mor og en far, et under før natta e omme. Refreng: I frostklare natta æ står her og tenke, æ kjenne det grip mæ, en tanke så var; om frihet og fred æ bett mæ ei lenke, på himmeln lyse ei stjerna så klar. Og nordlyset fér over himmeln på ny æ kjøre med reinsdyr og slede, en stakkarslig stall borti Betlehems by, de feira med håp og med glede. Ei lysanes framtid eg unn de å få, som kriga og sloss og skrik. Han e født, den guten vi venta så på han e fattig, men likavel rik. Gje mæ ro i mi sjel, ei tru og et tegn ei stemning som alle vil ha. Gje mæ reinhet og håp og syn for segn læs et vers som kan gjør mæ gla. Refreng:

4 4 Endelig båthavn i Konsvik Tekst: Cato Rødsand Foto: Lars Petter Østrem Etter planen skal grunnarbeidene til Konsvik havn være ferdige innen utgangen av 2003, opplyser avdelingsleder Atle Henriksen ved utbyggings- og næringsetaten i Lurøy. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,250 millioner kroner, og arbeidet utføres av Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS fra Mo. Konsvik havn får ikke statsstøtte, og derfor finansieres ca. 1 million kroner over Lurøy kommunes budsjett over 5 år. Det bygges i alt 200 meter molo i en høyde på 5 meter over laveste Endelig havn for båtfolket i Konsvik. lavvann, og det vil totalt gå med m3 masse. Massen sprenges ut for det meste på land like ved havna, men 2000 m3 må sprenges i sjøen fra flomål og ned. Almenningskai og parkeringsplass er også med i havneprosjektet. Konsvik Båtforening tar sikte på å gjøre ferdig innredning med båtplasser våren 2004, og en båtplass vil koste mellom og kroner + ei årlig leie, alt etter størrelse på båten. Det opplyser økonomileder i båtforeninga, Hermann Olvik. Miljøplandag i Vatne Tekst og foto: Ellen-Karin Kolle Innen utgangen av 2003 skal alle gårdsbruk, som mottar produksjonstilskudd, ha en miljøplan. For å sette fokus på temaet arrangerte landbrukskontoret fagdag den 20.oktober. Mellom 20 og 25 gårdbrukere deltok. Dagen startet med markvandring i Vatne. Målet her var å se en miljøplan i praksis. Det ble sett på steingjerder, beiteområder, jordkjeller, sommerfjøs og andre elementer i kulturlandskapet. Etterpå dro forsamlingen til kafèen, Flo og Fjære, der det ble gitt mer utfyllende informasjon. I tillegg ble Områdetiltaket i Sila presentert, samt at det ble orientert om nytt når det gjelder arealtilskudd m.v. Spørsmål og diskusjon stod selvsagt også på programmet, og det ble servert mat. Den engasjerte forsamlingen gjorde at det ble en interessant dag med tema miljøplan. Miljøplandag med markvandring i Vatne Ordførerens side fortsetter NVE skal også arrangere et offentlig møte i forbindelse med høring av konsesjonssøknaden og KU. Dette blir sannsynligvis holdt tidligst høsten/vinteren Alle høringsinstanser sender sine eventuelle uttalelser til NVE, som konsesjonsmyndighet. NVE fastsetter dato for dette. 10. NVE avgjør om utredningsplikten er oppfylt etter at høringene er foretatt. 11. NVE fatter et konsesjonsvedtak. Dette kan trolig ikke skje før våren/ sommeren Eventuelle klager behandles av Olje- og energidepartementet. Normal klagetid er opp mot ett halvt år. Jeg ser det som høyst sannsynlig, uansett utfall, at vedtaket blir påklaget. Blir konsesjon gitt for hele eller deler av det omsøkte området, er det de økonomiske utredninger som blir avgjørende om og når utbygging kan skje. Avgjørende momenter her er: Utbyggingskostnader. Marked og pris for vindkraft. Linjekapasitet i sentralnettet. Offentlig støtte. En regner med byggetid på minimum 2 år. Foreløpige kalkyler er at byggekostnadene blir mellom 1 og 2 milliarder kr. etter hvor stor del av området som blir utbygd. Kraftpotensialet for området er minimum 200MW 600 GWh/år. Dette tilsvarer en betydelig større produksjon enn Alta-kraftverket, eller henimot ti ganger større produksjon enn hva Rødøy-Lurøy Kraftverk produserer ved Reppa kraftstasjon. For Lurøy kommune vil en slik utbygging medføre mange millioner pr. år i inntekter. Sleneset Vindkraftverk vil ikke gi så mange direkte arbeidsplasser, men ringvirkningene vil bli betydelige. For tiden bestemmes hva som skal underlegges grundige undersøkelser, analyser etc. Dette arbeidet er svært viktig for å få frem i dagen hva en eventuell utbygging vil bety både for natur og mennesker. Det er viktig at alle vesentlige elementer blir kartlagt. Meningen er at denne konsekvensutredningen (KU) skal gi så gode faktakunnskaper som mulig, og at disse skal være utgangspunktet i vurderingene og diskusjonene om utbygging er tilrådelig, og eventuelt hvor stort omfang denne skal ha. Jeg registrerer imidlertid at mange allerede har tatt standpunkt. Det er imidlertid først om henimot ett til halvannet år at argumentasjonen blir svært viktig i forhold til å påvirke utfallet av søknaden. Jeg ønsker alle en god og fredfylt jul og det beste for det nye året! Steinar Joakimsen

5 «Steinbiten» X-ord med spansk vinprodusent og onomatepoetikon 5 VANNRETT: 1. Bor ytterst i Lurøy 13. Rovdyrene 14. Ignorere 15. Flåte 16. Nordnorsk kunstner (omv.) 19. Ikke 20. Feires i eukaristisk offer 23. Vill 25. Gresk ungdomsøy 26. Jentenavn 27. Fork. 28. Del av naturen 30. Psykisk utviklingshemmet (fork.) 32. Leddiken finner du i den 34. Adresseregister 37. Svensk forfatter 38. Kastes i matsøppelet 39. Moderne 40. Finner du i fjæra 42. Byrå 43. Onomatepoetikon 44. Molekyl 45. Artikkel 46. Veiviser 47. Hurtig linje 48. Ny 49. Irritasjon 51. Tonje Larsen 52. Næringslivets Hovedorganisasjon 54. Arv 55. Rier 57. Hovedstad 58. Prest 59. Spansk vinprodusent 61. Norges Vass drags- og elektrisitetsvesen 62. Utdanningstiltaket LODDRETT: 1. Innbyggerne i vår kommune 2. Guttenavn 3. To like 4. God råvare 5. Ukjent Det kom inn 14 løsninger denne gangen. Her kommer en ny utfordring. Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten. Løsningen sendes til Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 30. januar Har du riktig løsning, er du med i trekningen av 3 flotte premier. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn. Navn: Adresse: 6. Eiendomspronomen 7. By i Pakistan (omv.) 8. Fire 9. Frekke 10. Vekt 11. Øke 12. Å bli legemliggjort på nytt 17.To like 18. Ofret (omv.) 21.Forbud mot nazisme 22. Våre forfedre 24. Industristed 27. Sted i Alstahaug 29. Energi 30. Demonstrert 31. Deltakere 33. Hellig 35. Elv (omv.) 36. Side 41.Sted i Herøy 43. Kopiere celler 50. Universitet 53. Løfte 55.Trøndelag Ortopediske Verksted (omv.) 56. Ordner 59. Retning (omv.) 60. Ytre

6 6 Nytt vedlager ved BraPro som nå mangler er tette vegger i røstene og sprinkelvegg mot havet. Til våren monterer vi sannsynligvis skyveporter, også de med sprinkler, fortsetter Koteng. Nå har vi endelig på plass et lenge etterlengta bygg for tørking og lagring, slik at vi kan levere god og tørr ved for neste sesong. Materialkostnadene beløper seg til kroner, og alt av snekkerarbeid har vi gjort selv fra det grove tømmer, via sag, og til ferdig hus. Lausdriftsfjøs på Aldra Ved Cato Rødsand Tekst og foto: Cato Rødsand Utover høsten har BraPro fått nytt vedlager. Det ligger mellom hovedbygningen og fjæra og har ei grunnflate på 150 m2. Hvis vi trimmer lageret, får vi få plass til 100 favner Roy Hansen kjører de første ferdigpakkede vedsekkene inn i nylageret. bjørkved, opplyser daglig leder Halvor Koteng ved BraPro. Vi ser allerede etter et par måneders bruk at lageret fungerer perfekt og gir veden veldig god tørk. Det Salg av eldre årganger Vår eldre og nyere tid, blir gjennom Lurøybøkene presentert på en enkel og lettfattelig måte og da rikt illustrert. Boka er en sentral kilde til kunnskap om vår egen historie og burde finnes i de fleste hjem med interesse og tilknytning til Lurøy. Skulle lesningen av siste årbok gi mersmak av lokalhistorisk interesse, har vi ennå på lager en del av våre tidligere årbøker. Restbeholdningen er imidlertid stadig minkende, så ikke vent med å sikre deg ønskede eksemplarer; -84, -85, -87 og 90-boka er allerede utsolgt. Lurøyboka for -86 og -88 finnes nå kun i et fåtall eksemplarer hos historielaget. Derfor, vær rask! Følgende bøker finnes ennå : Lurøyboka - 86 (få eks. igjen) kr 100,- (112 sider) Lurøyboka - 88 (få eks. igjen) kr 100,- (120 sider) Lurøyboka - 89 kr 120,- (136 sider) Lurøyboka - 91 kr 130,- (112 sider) Lurøyboka - 92 kr 140,- (128 sider) Lurøyboka - 93 (m/fargebilder) kr 150,- (144 sider) Lurøyboka - 94/95 (m/fargebilder) kr 170,- (158 sider) Lurøyboka - 96/97 (m/fargebilder) kr 180,- (168 sider) Lurøyboka - 98/99 (m/fargebilder) kr 200,- (160 sider) Lurøyboka - 00/01 (m/fargebilder) kr 200,- (160 sider) Ved samlet kjøp av fire årganger eller mer, kan Historielaget innrømme gode rabatter! Vi har nå i en periode spesielt tilbud på Lurøyboka 91 og 93, dersom en kjøper begge bøkene samlet. Prisen vil da være kr 200,- for denne bokpakken. Bøkene kan kjøpes hos Lurøy Historielag, 8750 TONNES, tlf Lausdriftsfjøs er framtidas løsning, sier gårdbruker Gunnvald Pedersen på Aldra. Han investerer 1,2 millioner kroner i ut- og ombygging av eksisterende driftsbygning. Når dette arbeidet er gjort, vil han få 100 m2 mer areal og kyr som kan spasere fritt rundt i fjøset. Jeg hadde egentlig bestemt meg for denne omlegginga for ei god stund siden, fortsetter Pedersen. Etter de nye reglene er det ikke lenger lov å bygge båsfjøs. Det betyr også mye bedre arbeidsforhold for bonden. Når kyrne skal melkes, går de inn i melkebåsen. Da kan jeg arbeide fra ei grop ved siden av i både riktig arbeidshøyde og arbeidsstilling. Sånn som jeg har forstått det, må alle legge om til lausdriftsfjøs innen år Etter at prosjektet er ferdig, skal antallet melkekyr økes fra 12 til 15. På et år leverer gårdsbruket til Gunvald vel liter melk. Melka lagres på tanke som sendes med Lurøyprinsessa til Stokkvågen og lastes om på tankbilen der. Det blir først transport med traktor ned bakkene og ut på ei dårlig kai. Håper virkelig at toppdekket på kaia blir utbedret med det første, for her sitter vi med nervan i høyspenn hver gang vi kjører utpå! Samtidig som fjøset bygges om, skal jeg også investere i ny silo, som er kostnadsberegnet til kroner. Gården sysselsetter et par årsverk, men det meste må jeg jo gjøre sjøl, ler han Gunnvald til slutt.

7 7 LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Ingrid Walnum Banksjef Ellinor Johansen Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Jan-Erik Paulsen Rådgiver Bente Fagerheim Rådgiver Signe Remmen Kundebehandler Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Postboks Træna Tlf: Fax: Nettside: MÅNEDLIG SPAREAVTALE Penger spart er penger tjent!! Flere og flere innser behovet for å legge penger til side og vi tilbyr alle former for sparing. Det mest populære nå er månedlige spareavtaler i ODIN-fond. Inngå spareavtale nå! ring en av våre rådgivere på tlf FORSIKRING Nærmer det seg hovedforfall på dine forsikringer? Er du og din familie tilstrekkelig forsikret? Vi tilbyr alle former for forsikring: barne- og ungdomsforsikring personforsikring skadeforsikring LO-FAVØR Som LO-medlem har du mange fordeler hos oss i Sparebanken Nord-Norge. Vi er LO-banken! - et selskap i SpareBank 1 Ta kontakt for en uforpliktende samtale om bank- og forsikringstjenster.

8 8 Større kommunalt selvstyre i landbruket Tekst og foto: Geir Vatne Fra og med 1. januar 2004 overføres mange nye landbruksoppgaver til lokaldemokratiet. Formålet med dette er: Å styrke lokaldemokratiet gjennom å øke det kommunale handlingsrommet Vitalisere lokaldemokratiet Gi kommunen bedre anledning til å se landbrukspolitikken i sammenheng med andre samfunnsoppgaver Bidra til målretting og effektivisering av statlig virkemiddelbruk Kompetanse i kommunene blir en viktig forutsetning for at kommunene skal kunne få flere oppgaver og et større ansvar på landbruksområdet. Landbruksdepartementet legger derfor til grunn at en ytterligere desentralisering av både juridiske og økonomiske virkemidler følges opp av kommunene med en tilfredsstillende og tilstrekkelig planstatus, kompetanse og kapasitet både til å oppfylle landbrukspolitiske målsettinger og å ivareta rettssikkerhetsaspektet knyttet til forvaltningslovens bestemmelser. Juridiske virkemidler Kommunen har allerede fått overført vedtaksmyndigheten i mange saker etter jordloven og konsesjonsloven. Vedtaksmyndigheten vil gjelde flere områder fra neste år. Dessuten vil kommunen få avgjørelsesmyndigheten av alle saker etter Elementer som såter, hesjer og sommerfjøs er sjelden å se i dagens kulturlandskap. skogloven, med unntak av avgjørelsesmyndigheten knyttet til vernskoggrensen. Økonomiske virkemidler Fra 2004 får kommunen ansvaret for de miljøretta virkemidlene under landbrukets utbyggingsfond. Tidligere STILK- (Spesielle Tiltak I Landbrukets Kulturlandskap) -midler, områdetiltaksmidler (jfr Aldersund og Sila) samt investeringstøtte til miljøtiltak. Kommunen får også ansvaret for midler til skogbruket under landbrukets utbyggingsfond og over statsbudsjettet som er retta mot skogeierne. Midlene skal først og fremst knyttes opp i mot landbrukseiendommer i drift, men det vil åpnes for at noe av midlene kan brukes i områder der det ikke er aktiv drift. For at kommunen skal kunne motta disse økonomiske virkemidlene må kommunen ha en strategi for hvordan man skal bruke virkemidlene. Strategi Kommunen vil sammen med næringa, faglaga og innbyggerne/eiere av landbrukseiendommer utarbeide en strategi for hvordan man kan bruke disse virkemidlene for å skape levende og trivelige bygder i Lurøy. Lurøy kommune vil derfor anmode leserne om å komme med forslag til tiltak/strategier som kan være med å fremme miljøverdiene i landbrukets kulturlandskap og som kan øke trivselen i bygdene. Hvordan ønsker tilreisende å oppleve bygdene i Lurøy kommune? Ta gjerne kontakt med Geir Vatne på tlf eller e-post INFO fra landbruksforvaltninga i kommunen. Kommunen har i næringsplan og strategisk plan for landbruket fokusert på følgende satsingsområder - Tilskudd til kjøp av melkekvote med kr. 1,50 pr. kjøpt liter - Tilskudd til nydyrking med inntil kr. 1000,- pr dekar fulldyrket areal - Tilskudd til brannvarslingsanlegg med inntil 10 % av de totale kostnader. - Tilskudd til kjøp av tilleggsjord For nærmere informasjon ta kontakt med utbyggings- og næringsetaten i kommunen. Autorisert regnskapskontor TOTAL REGNSKAP Regnskap Lønn Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

9 NYTT FRA UTBYGGING OG NÆRING NYTT FRA UTBYGGING OG NÆRING Reparasjon kai Aldra Dersom K.styret vedtar forslag til budsjett, blir toppdekket på kaia i Aldra utbedret for kr ,- i Onøy/Lurøy Planene for det nye rådhuset på Salta er klare. Prosjektering og tegning er gjort av Toft Arkitekter AS og Lurøy Bygg AS har fått hovedentreprisen, og en forsiktig oppstart forventes før jul med opprigging. Totalsummen inklusiv kjøp av bygningen ligger på 13,8 millioner kroner. Full oppstart blir på nyåret, hvor det vil foregå mye arbeid inne på den hardeste vinteren. Når rådhuset står ferdig rundt juletider 2004, vil det romme bibliotek, arkiv, lokalutvalgskontor, menighetskontorer, oppvekstetaten, helse, sosial, omsorg, tannlege, økonomiavdeling og formannskapskontor, kommunestyresal, lite møterom og felles kantine. Her sees fasaden mot nord og seilingsleden. Håkon Lund AS bygger nytt og større kai. Mannskapet på anleggsferga Nymo Pel gjør stålarbeidet for entreprenør Hansen/Dahl Holding AS i Bodø. Etterpå skal Lurøy Bygg AS montere tredekke og fendervegg. Kaiet vil koste rundt 1 million kroner ferdig. Både M/S Lurøyprinsessen og Lurøy Veiding AS skal ha fast liggeplass ved kaiet. Lurøy Bygg AS innreder nå ei leilighet i det gamle posthuset (eies av Håkon Lund AS) som OVDS skal leie til mannskapet på Lurøyprinsessen. Planene for den nye havna ved Geitpina på Onøy begynner å ta form, og det kan bli oppstart allerede våren 2004, hvis alt går greit. Vi får komme tilbake til saken etter hvert. Svømmehall, vatn og havn på Lovund Svømmehallen som bygges i tilknytning til Lovund skole er i rute. Råbygget er kommet opp og paneles utvendig i disse dager. På nyåret settes arbeidet med flislegging i gang. Leder for U/N-etaten, Jakob Iversen, tror at bassenget vil stå ferdig rundt påsketider som planlagt. Det er Nesna Entreprenør AS som har hovedentreprisen. Vannmagasin nr. 2 er nylig tatt i bruk på Lovund. Det er på samme størrelse som det første, og dermed dobles kapasiteten på lagret vatn på øya. Anlegget har en total kostnad på 1,5 millioner kroner. Noe statstilskudd blir det. Lovund havn er også i rute, og det er bevilget 40 millioner for Til sammen 900 meter moloer skal bygges. På det dypeste er molobredden på havbunnen om lag 125 meter bred. Det forteller om hvilke størrelser vi snakker om. Det vil også bli mudret i farvannet rett utafor Fjellgaard-brygga, slik at M/F Lurøy skal få bedre forhold ved fergeleiet. Havna på Lovund har en total prislapp på 100 millioner kroner. Leder ved Utbyggings- og næringsetaten i Lurøy, Jakob Iversen, opplyser at en stor del av etatens penger og arbeidskraft er lagt ned i anlegg på Lovund i år. Molo Eikstokken Fyllinga fra Eikstokken over til fastlandet på Sleneset er så og si ferdig. Det er satt opp kantstein og pynta mer opp. Nå mangler bare asfalten, men den vil bli lagt i 2004, sier Jakob Iversen i U/N-etaten. Boliger Aldersund De to psykiatriboligene like ved Aldersund skole og barnehage tas nå i bruk. Aldersund nye barnehage ble tatt i bruk 6. november i år, og barn og ansatte er så langt godt fornøyd. Den gamle barnehagen mellom kirka og brannstasjonen er nå avertert til salgs. Lærerboligene rett ovenfor Aldersund havn er nå solgt. Arbeidet på det nye vannverket i Aldersund er igangsatt, hvor noe ledningsnett er på plass oppe ved skolen. Rørgater på Tonnes Rørgater til vannverket på Tonnes skal sluttføres i Breivika og utover i Da vil alle husstander være tilknyttet det nye ledningsnettet. Aksjon skoleveg 2003 Lurøy kommunes søknad er behandlet i fylket, og vi fikk tildelt midler til to prosjekt. Fullføring av autovern langs FV 401 Eidhaugen Tonnes fikk kroner. Gang- og sykkelveg langs Otervatnet ved Moflag skole fikk kroner. Potteplanter, snittblomster, diverse tilbehør, kranser, dekorasjoner og bårebuketter. Adresse: Omegastasjonen. Tirsdag kl Torsdag og fredag kl Lørdag kl Tlf: (åpn. tiden) /

10 10 ELEKTRONISK PASS Vi har nå muligheten til å lage elektronisk pass. I forbindelse med dette har vi en del informasjon: Jubileum i Konsvik Barnehage Stolte jubilanter stilte opp med innøvde sanger for anledningen Ved Kristin Molvik I slutten av oktober var det vår tur til å feire at barnehagen har vært i drift i 25 år. Da holdt vi åpent hus for alle som ville komme innom. Stemninga var på topp og oppmøtet stort. Både foreldre, besteforeldre, søsken og oppvekstetat var blant gjestene. Barna hadde laget flotte bilder og telysholder av kamskjell som ble solgt til foreldrene. Siden vi er en SOLSIKKE-barnehage med fadderbarn i en SOS-barneby i Zambia, solgte vi kaffe og kaker til inntekt for Vera, fadderbarnet vårt. Vi fikk nok penger til å dekke sju måneder av fadderskapet! Barna underholdt med flere sanger, og etterpå ble det godtepose og video, sjokoladekake, marsipankake, gulrotkake, boller og is Senere på dagen kom klasse på besøk sammen med lærer Ellinor. De fikk også beste servering og fikk leke til skoledagen var over og de måtte hjem. De aller fleste av skolebarna har selv gått i barnehagen, og Ellinor var styrer i mange år. Dagen etter fikk vi besøk av barn og voksne fra Aldersund banehage, og da ble det skalk-fæst. Vi hadde alt i alt ei trivelig feiring, og vi er glade i og stolte over barnehagen vårres. Takk for de fine gavene vi fikk. Før jubiléet hadde personalet pussa opp og malt en kosekrok i stua. Ved hjelp av Roy Vonstad satte vi opp lister som vi hengte opp gamle barnehagebilder på. Og fra Morten A. Olsen fikk vi sponsa navneskilt over porten, noe som Jostein Solvang hadde laga ferdig til feiringa. SEND ADRESSE- FORANDRING! Er du utenbygds mottaker av «Steinkjerringa», må du melde fra når du flytter eller får ny adresse. Vi får en del blad i retur og har ikke peiling på din nye adresse. Har dere lurøyfjerdinger kjente og kjære som dere vet flytter på seg, så gi et lite vink til oss i redaksjonen. Redaksjonen FOTO: Vi må ha 2 stk. passbilder som er minimum 36 mm. x 47mm. Helst Sort/hvitt, Lys bakgrunn, uten hodeplagg. LEGITIMASJON: Tidligere pass, Fødselsattest, Dåpsattest/Vigselsattest sammen med offentlig legitimasjon ( Førerkort, Bankkort) BETALING: Passgebyr: kr. 740,- for voksne og kr. 185,- for barn under 16 år. Gebyret betales når søknad om pass innleveres. Betalingsform: kontant( giro kan godtas unntaksvis) VENTETID: Minimum 14 dager fra innlevert søknad. Passøkeren vil da motta passet pr. post fra Norsik i Stavanger. NØDPASS: Maskinlesbart pass kan ikke utstedes som nødpass på grunn av leveringstiden. Nødpass har en gyldighet på 1 mnd. etter retur fra utreise. Passet skal da innleveres. INFO: Elektronisk pass krever personlig oppmøte på lensmannskontoret av den/ de som skal ha pass. PASS TIL BARN: Foreldre må gi skriftlig samtykke ved utstedelse av pass til barn under 18 år. Ved felles ansvar må minst en av foreldrene være med passøker til passkontoret, og ha med egen legitimasjon. Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke, samt kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur. Fullmakten må være datert. Eneavsvar for barn må dokumenteres. Er omsorgen for barnet overtatt av barnevernstjenesten, er det de som skal gi skriftlig samtykke. For personer som er umyndiggjort må den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke. Ved spørsmål ta kontakt med lensmannskontoret på tlf

11 Lokalutvalg i Lurøy kommune ALDERSUND LOKALUTVALG Sekretær: Ragnar Selnes tlf/fax: e-post: Medlemmer 1. Odd Even Pedersen 2. Ellen Karin Kolle 3. Odd Stensland 4. Kristin Bjarke 5. Linda Henriksen Varamedlemmer 1. Hege Tønder 2. Elisabet Vedøy 3. Jonny Albertsen 4. Ragnvald Andreassen 5. Olav Tønder KVARØY LOKALUTVALG Sekretær: Hanne Sarassen tlf: fax: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Jens Osvald Olsen 2. Helge Sarassen 3. Erlend Olsen 4. Kjell G. Mortensen 5. Karine Dalen Varamedlemmer 1. Synnøve Iversen 2. Rose Sarassen 3. Sigrunn Olsen 4. Geir Olsen 5. Wenche Hagen Olsen SLENESET LOKALUTVALG Sekretær: Inger Lise Torolfsen tlf: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Per Asle Pedersen 2. Gunn Joakimsen 3. Trond Sætern 4. Ørjan Isaksen 5. Per Øyvind Bentzen Varamedlemmer 1. Lena Johansen 2. Hallstein Larssen 3. Kay Pedersen 4. Nina Edvardsen 5. Jon Gunnar Karlsen HESTMONA LOKALUTVALG Sekretær: Heidi K. Isachsen tlf/fax: e-post: s2i.net Medlemmer 1. Rønnaug Jakobsen 2. Tor Mathisen 3. Marieluise Randecker 4. Anne Isachsen 5. Stine Mathisen Varamedlemmer 1. Ole Hansen 2. Carl Einar Isachsen jr. 3. Carl Einar Isachsen sr. 4. Georg Kurt Randecker LOVUND LOKALUTVALG Sekretær: Eva Frekøy Kroken tlf: fax: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Bjørn R Thomassen 2. Torgrim Olaisen 3. Rune Christiansen 4. Lorents Inge Pettersen 5. Svein Tore Olsen Varamedlemmer 1. Øystein Thomassen 2. Gerd Meland 3. Brit K F Johansen 4. Elisabeth Holmen 5. Børge Olaisen SØRNESØY LOKALUTVALG Sekretær: Kirsten Dahl tlf/fax: Medlemmer 1. Holger Olsen 2. Inger Nordhøy 3. Inger Lise Martinsen 4. Anne Lise Lorentsen 5. Oddvar Johansen Varamedlemmer 1. Geir Olsen 2. Asbjørn Lorensen 3. Gunnar Martinsen 4. Aasta Karlsen 5. Ragna N. Gullesen KONSVIK LOKALUTVALG Sekretær: Svein Elvebakk tlf: fax: e-post: Medlemmer 1. Inger A Hopaneng 2. Knut Sandvær 3. Helge Kongsvik 4. Lisbeth Olvik 5. Elin Haugen Varamedlemmer 1. Willy Molvik 2. Stig Teigen 3. Solveig Lien 4. Jarle Jørgensen 5. Ronny Hopaneng ONØY/LURØY LOKALUTVALG Sekretær: Marianne Buschmann tlf: fax: e-post: luroy.kommune.no Medlemmer 1. Håkon Lund 2. Turid Istad 3. Trond Arne Larsen 4. Anita H Johannessen 5. Kjell Ivar Vestå Varamedlemmer 1. Erik Berntzen 2. Hildegunn Sund 3. Ellen Greger 4. Malin Nordås 5. Tove Johannessen Ledere er markert med fete bokstaver, nestledere i kursiv. Salgs- og skjenkebevillinger Minner om at alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger går ut ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler Søknadskjema for nye bevillinger fås ved sosialkontoret. Helse- og sosialetaten

12 12 Historie som julepresang? Kommunene Meløy, Rødøy, Træna og Lurøy gikk i sin tid sammen om å utgi vår felles historie fra tidsrommet , en bok som burde finnes i de fleste hjem innen dette geografiske området. Forfatteren Alan Hutchinson lar oss få møte bondefamilier og husmenn, tjenestefolk og handelsmenn i samarbeid og strid. Fra de romslige tidene rundt år 1500, gjennom prøvelsens århundre med pest, svart hav og krig, og frem til 1800 med folkeøkning og en ny tid i emning. Boken gir en rik skildring av folks tilværelse i hverdag og dramatikk langs dette området av vår langstrakte kyst. Kystfolket var preget av mulighetene til fiske, men brukte også hele sitt nærområde på land i overraskende stor grad. Dette er nær historie som mange er opptatt av, også noe spennende og for mange ukjent stoff. Kjøp denne historiske praktboka som er rikt illustrert i farger, enten til deg selv eller gi den i gave til en med røtter i Lurøy. Det er vel anvendte penger til glede og berikelse for leseren. Boken kan bestilles/hentes ved å henvende deg til plan- og kulturlederen i Lurøy (tlf ) eller ved kommunens hovedbibliotek (tlf ). Prisen for denne historiske godbit, er kun kr 355,- (+ porto v/forsendelse). Solværøyan UIL står på! Solværøyan UIL har vært aktive den siste tiden, opplyser kulturleder Rune Bang. De har arbeidet med tre prosjekter: Prosjekter: Totalsum: Innvilget spillemidler: Rehabilitering/oppgradering av idrettsbanen kr ,- kr ,- Skaterampe v/ Otervatnet kr ,- kr ,- Gamme v/ Lomtjønna kr ,- kr ,- Kretsen har av forannevnte gjort arbeider for en totalsum av kr vel kr ,- og er i sammenheng med dette altså tildelt kr ,- av spillemidlene.

13 13 posten Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Trekning av «Steinbiten» NR. 3/2003 Redaksjonen mottok 14 løsninger på Steinbiten 2/2003. Ta forresten en titt på 4. utgave av Steinbiten i 2003, og kanskje er det nettopp DU som drar av gårde med premie ved neste trekning! Hovedpremien denne gangen går til Marit Sarassen, 8743 Indre Kvarøy. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2003 svidd inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland. I tillegg får Marie Alida Gåsvær, Strandveien 6, 8149 Neverdal og Birgit Rise, 8735 Stokkvågen hver sin eske konfekt. Konfekten er velvillig sponset av Nova Sea AS, Lovund og Autoservice AS, Onøy. Vi takker for deres støtte! Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil:

14 14 TRAPPER?? Det lager vi i alle varianter Flere forskjellige rekkverkstyper Ring idag å få brosjyre og pris 8743 Indre Kvarøy Telefon Telefax GRAFISK FORMGIVNING TRYKKSAKER INTERNETT TJENESTER Når kvalitet og rask levering teller Rønnes Trykk AS Kirkegt Mosjøen Telefon Telefax: Mobil: vi er medeier i A1 Grafisk Nettverk - en landsdekkende leverandør av grafiske tjenester En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

15 15 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

16 16 FULLDISTRIBUSJON Så gamle er flyene - nesten! Tekst og foto: Torfinn Nilsen I disse dager minnes verden at det er 100 år siden det første flyet kom på vingene - på en prøvetur i USA. Det var brødrene Wilbur og Orville Wright som greidde den bragden, og selv om den første turen var på mindre enn 100 meter, var det starten på en ny framtid for menneskeheten. I dag kan vi ikke tenke oss et liv uten fly, enten vi står på bakken og ser opp mot dem, eller vi setter oss inn i et og drar verden rundt. Flyene har gitt oss muligheter som ikke var tenkbare før år En måneds tid før det første flyet lettet fra bakken, var det en annen hendelse som vi også minnes i disse dager. Da kom et lite pikebarn til verden i Rødøy, og hun fylte også 100 år i høst, nærmere bestemt den 10. oktober. Vi kjenner henne som Bergljot Molvik, og finner henne på Lurøy sykehjem, der hun har bodd i det siste. Om hun noen gang har reist med fly vet jeg ikke, men opplevd mye ja det har hun. Bergljot har sett store forandringer i samfunnet gjennom et helt århundre. Fra å vokse opp i et øde strøk i Nordfjorden i Rødøy - med hardt slit for livets opphold - til dagens samfunn med både fly, biler og båter. Og for ikke å snakke om alle de tekniske hjelpemidlene og de sosiale godene vi nyter godt av i dag, er spranget ufattelig langt. Bergljot har et langt liv bak seg, men er fortsatt oppegående. Det sier litt om hennes fysiske og mentale styrke. At minnet nå er svekket, er sannelig ikke mer enn man kan vente seg. Fortsatt tar hun humørfylt i mot oss når vi kommer på besøk på sykehjemmet. Slik var det også på fødselsdagen hennes, da det var stor fest med både slekt og venner. Vi gratulerer med vel overstått dag! KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1300 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy Jubilanten Bergljot Molvik (t.h.) sammen med niesen Anny Mikalsen. TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Sliten og utbrent Angst og depresjoner Øresus og hørselsproblemer Lymfedrenasje Kroppsbalansering Reiduns Naturterapi 8740 Nord-Solvær Timebestilling tlf HVORDAN HAR DU DET? JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR Muskel- og leddsmerter Hodepine, bihuleproblemer og migrene Astma, allergier og luftveisproblemer Avslapping og velvære MANUELL BEHANDLING AV HELE KROPPEN INGEN APPARATER Gavekort kan fås kjøpt hos Berits blomster, Sleneset og Lurøy sykehjem, Onøy. polaritetsterapaut naturmedisink aromaterapaut

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FERUAR 2003 17. ÅRGANG Stor redningsøvelse Helse, sosial & omsorg Side 12 20 Sist sommer ble tidenes

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

Moflag kirke har fått nytt orgel

Moflag kirke har fått nytt orgel Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2005 19. ÅRGANG Moflag kirke har fått nytt orgel Johan P. Olsen tar en første

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

Felles korpstur til Brønnøysund

Felles korpstur til Brønnøysund Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2002 16. ÅRGANG Felles korpstur til Brønnøysund Midt i juni samlet alle 4 korpsene i Lurøy seg

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2006 20. ÅRGANG Korps-tur til Barcelona Her spiller kretskorpset i St.

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

NR. 2 JUNI 2006 20. ÅRGANG. Årets Slenesværing 2006

NR. 2 JUNI 2006 20. ÅRGANG. Årets Slenesværing 2006 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2006 20. ÅRGANG Årets Slenesværing 2006 Tekst: Tove Anita Jakobsen Foto: Inger

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

Fresk 22-åring satser på gris

Fresk 22-åring satser på gris Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober 2012 26. ÅRGANG Fresk 22-åring satser på gris Trond Hopstad har satset mye

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Mattespill endelig utgitt!

Mattespill endelig utgitt! Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2010 24. ÅRGANG Onøy/Lurøy skole: Mattespill endelig utgitt! Bakerst f.v.

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

Kunstutstilling på Kvarøy

Kunstutstilling på Kvarøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2008 22. ÅRGANG Kunstutstilling på Kvarøy Tekst og foto: Ida Olsen Itje

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2008 22. ÅRGANG

NR. 3 OKTOBER 2008 22. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2008 22. ÅRGANG Eldretur til Træna 27.-28. august 2008 Mange kom seg også

Detaljer