Hvilken betydning har forarbeidene til endringen av strl. 192 i 2010 hatt på straffenivået for voldtekt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilken betydning har forarbeidene til endringen av strl. 192 i 2010 hatt på straffenivået for voldtekt?"

Transkript

1 Hvilken betydning har forarbeidene til endringen av strl. 192 i 2010 hatt på straffenivået for voldtekt? Kandidatnummer: 234 Leveringsfrist: Antall ord: 29572

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Avhandlingens tema Aktualitet Avgrensing Metodiske spørsmål Fremstillingen videre HISTORIKK august juni oktober VOLDTEKTSBESTEMMELSEN Begrepet voldtekt Seksuell omgang Samleie Seksuell handling Seksuell adferd Den objektive gjerningsbeskrivelsen «Vold eller truende adferd» «Ute av stand til å motsette seg handlingen» «Ved vold eller truende adferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv» Skyldkravet Forsettlig voldtekt Grovt uaktsom voldtekt Forsøk Medvirkning Strafferammene års strafferamme års strafferamme års strafferamme i

3 års strafferamme «Minstestraff» og «normalstraff» Formildende og skjerpende forhold SKJERPINGEN AV STRAFFEBESTEMMELSEN Intensjonen med lovendringen Høyesteretts syn på straffeskjerpelsen ANALYSE Seksuell omgang som ikke omfattes av minstestraffen Før lovendringen Etter lovendringen Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i Seksuell omgang som omfattes av minstestraffen, jf. annet ledd Før lovendringen Etter lovendringen Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i Seksuell omgang som omfattes av minstestraffen, jf. tredje ledd Før lovendring Etter lovendring Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i Grovt uaktsom overtredelse Før lovendringen Etter lovendringen Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i Forsøk Før lovendringen Etter lovendringen Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i INTERVJU Intervju med høyesterettsdommer Ingse Stabel SAMLET OPPSUMMERING Har det skjedd en skjerping av straffenivået etter lovendringen? ii

4 7.2 Er straffutmålingen i samsvar med lovgivers intensjon? AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER LITTERATURLISTE OG VEDLEGG iii

5 1 Innledning 1.1 Avhandlingens tema Ved lov av 25. juni 2010 nr. 46 ble det foretatt en skjerping av straffenivået i straffeloven av 1902, Bestemmelsen regulerer voldtekt. Lovgivers formål med straffeskjerpelsen var en heving av straffenivået for voldtekter. 2 Problemstillingen til avhandlingen er to-leddet. Først skal jeg klarlegge hva som ligger i forarbeidene til lovendringen som kom i 2010 for straffeloven Deretter skal jeg se på hvilken betydning forarbeidene til denne paragrafen har hatt på rettspraksisen. For å undersøke om domstolene har fulgt intensjonen til forarbeidene, skal jeg gå i dybden på høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser som har blitt avsagt før og etter at endringen i loven ble vedtatt i Jeg skal se på straffutmålingen før og etter lovendringen, samt hvilke momenter domstolene har lagt vekt på for å komme frem til straffen i hver enkelt avgjørelse. Voldtektsavgjørelsene skal analyseres, og deretter sammenlignes. Jeg skal undersøke om straffenivået har blitt hevet, og i hvor stor grad lovgivers intensjon med forarbeidene har blitt fulgt opp. 1.2 Aktualitet Straffenivået for voldtekt er et tema som engasjerer mange, og det er stadig oppe i den offentlige debatten. Temaet har preget samfunnsdebatten i flere tiår. Sommeren 2016 ble tre menn frikjent for en gruppevoldtekt av en kvinne, i den såkalte Hemsedalsaken. 4 I kjølvannet av dette fikk vi en stor debatt om voldtekt og rettssystemet i Norge. Antallet voldtektsanmeldelser i Norge økte med 12 % fra 2014 til Det ble i 2015 anmeldt 1367 voldtekter. Flere av «voldtektskategoriene» har hatt en nedgang de siste årene, mens antallet anmeldte voldtekter av sårbare personer er en kategori som har hatt en økning. 5 1 Lovvedtak 86 ( ) 2 Prop. 97 L ( ) s Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr VG: Jeg er veldig takknemlig og rørt Kripos, Voldtektssituasjonen i Norge 2015, s. 5 1

6 1.3 Avgrensing Avhandlingen avgrenses til å analysere avgjørelser hvor den straffbare handlingen er begått etter lovendringen av 11. august 2000, frem til den siste lovendringen 1. oktober Bakgrunnen for at domsanalysene stopper 1. oktober 2015, - og ikke per dags dato, - er at den nye straffeloven trådte i kraft først høsten Voldtektsparagrafen, 192, i straffeloven av 1902 er nå videreført til den nye straffeloven av 2005, straffeloven Ettersom den nye straffeloven kun har vært i kraft siden 1. oktober 2015, blir grunnlaget for lite for en analyse av rettsavgjørelsene etter denne datoen. Fra og med gjeldende avsnitt vil straffeloven av 1902 omtales som straffeloven, dersom noe annet ikke er oppgitt. 7 Utgangspunktet mitt var først å kun ha med avgjørelser fra Høyesterett og Borgarting lagmannsrett, men det viste seg at enkelte ledd og litraer i straffeloven 192 ble omhandlet i bare noen få avgjørelser. Min vurdering ble derfor å hente inn et utvalg avgjørelser fra de andre lagmannsrettene også, slik at materialet dannet et godt nok grunnlag for å analysere hvordan lovendringen har påvirket straffutmåling for alle ledd og litraer i bestemmelsen. Av de utvalgte dommene hvor gjerningspersonen er straffet etter straffeloven 192, har jeg sortert dommene etter voldtektskategori. Jeg har videre foretatt en avgrensning, slik at jeg kun har analysert kategoriene «overfallsvoldtekt» og «bekjente». Med kategori menes hvilken type voldtekt gjerningsbeskrivelsen passer under. Disse kategoriene bygger på Kripos sin kategorisering av ulike voldtekter. 8 Kategorien «overfallsvoldtekt» gjelder alle voldtekter hvor fornærmede og gjerningspersonen ikke har kjent hverandre på forhånd, og hvor fornærmede er et tilfeldig valgt offer. Voldtekten skjer gjerne uten foranledning, og begås som regel på et offentlig sted. Denne form for voldtekt inneholder ofte en grov straffbar handling. Med kategorien «bekjente» menes alle voldtekter hvor fornærmede og gjerningspersonen kjenner hverandre fra før, eller har møttes før gjerningsøyeblikket. I denne typen saker er det ofte ruspåvirkning med i bildet, og den straffbare handlingen finner ofte sted i tilknytning til en fest eller et nachspiel. Det kan imidlertid også være tale om en voldtekt hvor domfelte og 6 Straffeloven av 20. mai 2005 nr Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr.10 8 Kripos, Voldtektssituasjonen 2014, s. 6 2

7 fornærmede verken har vært ruspåvirket, eller vært tilstede på en fest eller et nachspiel. Kategoriene som er utelatt fra avhandlingen er «mindreårige», «sårbarhetsvoldtekt» og «relasjonsvoldtekt». Med «mindreårige» menes alle voldtekter hvor fornærmede har vært under 14 år. Kategorien «sårbarhetsvoldtekt» omfatter alle voldtekter hvor gjerningspersonen har utnyttet sin stilling eller maktposisjon. «Relasjonsvoldtekt» er den siste kategorien, og omfatter voldtekter hvor fornærmede og gjerningsperson enten er gift, kjærester, samboere, eller tidligere har vært i en slik relasjon. 1.4 Metodiske spørsmål Det rettslige materialet som har blitt brukt i denne oppgaven er loven, lovforarbeider, rettspraksis og faglitteratur. Informasjonen i avhandlingen som omhandler lovforarbeidene er hentet fra Ot. prp. nr. 28 ( ), Ot. prp. nr. 22 ( ) og Prop. 97 L ( ). Lovene som har blitt brukt er straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10, og straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28. En stor del av mitt rettsmateriale er dommer avsagt i perioden 2000 til Domsmaterialet mitt består totalt av 128 avgjørelser. Av de 128 avgjørelsene er det 22 høyesterettsavgjørelser, og 106 avgjørelser fra lagmannsrettene. De er alle hentet fra Rettsdata sin elektroniske base. Jeg startet med å sortere ut alle dommer hvor gjerningspersonen har blitt straffet etter den generelle voldtektsparagrafen, straffeloven 192. Jeg valgte her ut alle høyesterettsavgjørelsene, samt et stort antall lagmannsrettsavgjørelser. Videre sorterte jeg dommene etter hvilke ledd og litraer i straffebestemmelsen handlingen rammes av, samt om voldtekten er utført før eller etter lovendringen i Flere av avgjørelsene som faller inn under gruppen «før lovendringen», har blitt avsagt etter lovendringen i Avgjørelsene vil likevel tilhøre gruppen «før lovendring», ettersom den straffbare handlingen er begått før ikraftsettelsen av straffeskjerpelsen 25. juni 2010, og dermed har blitt avsagt i tråd med den tidligere straffebestemmelsen. De fleste av dommene i avhandlingen er avsagt i tidsrommet mellom år 2008 og Dette skyldtes at det ved innhenting av materialet var langt færre relevante dommer som var blitt avsagt i tidsrommet før år

8 Ingen av avgjørelsene som jeg gjennomgikk omhandlet straffeloven 192 første ledd litra c alene. Denne litraen er derfor ikke nevnt i avhandlingen. Når det gjelder forsøksdommene, skal jeg kun gjennomgå avgjørelser hvor handlingen rammes av straffeloven 192 første ledd a eller b, jf. annet ledd. Det var for få dommer som ble rammet av andre punkter i bestemmelsen til at det ville dannet et godt grunnlag for en analyse. I flere av avgjørelsene er domfelte dømt etter straffeloven 192, samt andre forbrytelser av en annen karakter. Det er i utgangspunktet ikke et metodisk problem at noen av avgjørelsene behandler flere straffbare forhold. Av praktiske årsaker har jeg likevel utelatt de avgjørelsene hvor retten ikke har behandlet hvor stor del voldtekten utgjør av den samlede straffen. Enkelte avgjørelser gjelder forhold hvor flere er domfelt, eller hvor den domfelte er domfelt for flere forhold etter straffeloven 192. Jeg har her valgt å behandle hvert av forholdene individuelt for å få en best mulig oversikt over straffutmålingen for det aktuelle straffebudet. Alle forvaringsdommene er fjernet fra avhandlingen. Jeg ser på det som lite hensiktsmessig å foreta en analyse av disse dommene. Begrunnelsen for dette er at forvaringsdommene omhandler særlige spesielle straffbare forhold. Dette er straffbare forhold som har svært ulike saksforhold, og det blir derfor lite hensiktsmessig å sammenligne straffutmålingen for forvaringsdommene før og etter lovendringen. Jeg har også benyttet relevant faglitteratur for å utfylle den teoretiske delen av avhandlingen. 1.5 Fremstillingen videre I kapittel to skal jeg ta for meg et historisk perspektiv på voldtektsbestemmelsen fra nyere tid. Videre skal jeg i kapittel tre redegjøre for hva som ligger i straffeloven av 1902, 192, og gjennomgå skyldkravene. I dette kapitelet skal jeg også forklare hvorfor forsøk til fullbyrdelse og medvirkning kan være straffbart. I kapittel fire skal jeg gå nærmere inn på straffeskjerpelsen som ble vedtatt i 2010, og endringene som ble gjort i voldtektsbestemmelsen. Jeg skal her se på bakgrunnen for lovforslaget, hva intensjonen til lovgiver var, samt Høyesterett sitt syn på lovendringen. I kapittel fem skal jeg gjennomgå rettspraksis av utvalgte avgjørelser avsagt i perioden før og etter lovendringen i I denne analysedelen skal jeg se på hvilke momenter og hvilket utgangspunkt domstolen tar i bruk for å komme frem til straffen i hver enkelt dom, og deretter knytte dette opp mot lovforarbeidene. Jeg skal her gjennomgå dommene gruppevis, sortert 4

9 etter hvilket ledd og hvilken litra i straffebestemmelsen handlingen rammes av, samt om den straffbare handlingen er begått før eller etter lovendringen. Det er vedlagt en tabell i slutten av hver gruppe som oppsummerer de formildende og skjerpende omstendighetene, utgangspunkt for straff, og den fastsatte fengselsstraffen i hver av de gjennomgåtte avgjørelsene. Dette fremgikk som den mest ryddige fremstillingen, for å få fremlagt alle data på en oversiktlig måte. Videre i analysedelen av avhandlingen skal jeg trekke en konklusjon under hvert delkapittel. I kapittel seks skal det fremstilles et intervju med en høyesterettsdommer som har god kjennskap til temaet i avhandlingen. Intervjuet skal bidra til å gi en grundigere forståelse av straffeskjerpelsen utøvd i praksis. I kapittel syv skal jeg komme med en samlet konklusjon på bakgrunn av funnene i domsanalysen. Det skal drøftes om det har blitt foretatt en straffeskjerpelse, samt om intensjonen til lovgiver er blitt fulgt. I kapittel åtte skal jeg komme med avsluttende betraktninger vedrørende skjerpingen av voldtektsbestemmelsen. 5

10 2 Historikk Kapittelet om seksuallovbrudd i straffeloven av 1902, deriblant voldtektsbestemmelsen, er endret flere ganger gjennom årene. I dag er minstestraffen fengsel i tre år for voldtekt til samleie, og siden 2000 har det skjedd to skjerpelser av denne minstestraffen. Den ble hevet fra ett år til to år i fengsel i 2000, og deretter hevet til tre år i fengsel i Lengstestraffen er derimot uendret, og er på fengsel i 15 år august 2000 Minstestraffen for voldtekt til samleie ble skjerpet fra ett år til to år ved lovendringen som trådte i kraft 11. august Det ble også foretatt flere andre endringer og en ytterligere konkretisering av paragrafen. 11 Voldtektsparagrafen ble blant annet utvidet til også å gjelde utnyttelse av en persons hjelpeløshet på grunn av bevisstløshet, rus eller søvn. Dette var tidligere regulert i 193 første ledd, men ble i 2000 flyttet til 192 for å understreke alvoret og straffverdigheten i disse tilfellene. 12 Grovt uaktsom voldtekt ble også kriminalisert, jf. 192 fjerde ledd juni 2010 Ved lovendringen 25. juni 2010 ble annet ledd i voldtektsparagrafen endret. Minstestraffen ble da skjerpet fra to år til tre år for voldtekt til samleie oktober oktober 2015 trådte den nye straffeloven i kraft. 15 Straffeloven 192 er nå videreført i den nye straffeloven av 2005 til Det ble ikke blitt foretatt noen skjerping av strafferammene for voldtekt i den nye loven. 9 Matningsdal (2010) s Lov av 11. august 2000 nr Besl. O. nr. 104 ( ) 12 Ot. prp. nr. 22 ( ) s Ot. prp. nr. 28 ( ) s Lovvedtak 62 ( ) 15 Straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 6

11 3 Voldtektsbestemmelsen 3.1 Begrepet voldtekt Voldtektsbegrepet omfatter at man oppnår seksuell omgang ved bruk av vold eller truende adferd. Definisjonen ble utvidet i 2000, slik at også seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller ut av stand til å motsette seg handlingen betegnes som voldtekt. 16 Begrepene samleie, seksuell omgang, seksuell handling og seksuell adferd er fire sentrale begreper i kapittelet om seksuallovbrudd i straffeloven av Det er kun begrepene samleie og seksuell omgang som omhandles i straffeloven 192. Voldtektsbestemmelsen av straffeloven 1902, 192 lyder slik: Den som a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller c) ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år. Straffen er fengsel i minst 3 år dersom a) den seksuelle omgang var samleie, eller b) den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå seksuell omgang. Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom a) voldtekten er begått av flere i fellesskap, b) voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, c) den skyldige tidligere er straffet etter denne bestemmelsen eller etter 195, eller d) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse.8 16 Ertzeid (2006) s

12 Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevernloven 1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter denne paragrafen. Den som ved grov uaktsomhet gjør seg skyldig i voldtekt etter første ledd, straffes med fengsel inntil 5 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i tredje ledd, er straffen fengsel inntil 8 år Seksuell omgang Med begrepet seksuell omgang menes de mest intime formene for seksuell aktivitet. Seksuell omgang er blant annet samleie, masturbering, slikking av kjønnsorganer, innføring av fingre i skjede eller endetarmsåpning, og samleielignende bevegelser med blottet kjønnsorgan mot noens nakne kropp. Seksuell omgang grenser nedad mot seksuell handling, og grensen mellom de to begrepene trekkes ofte etter berøringens grad av intimitet og intensitet Samleie Begrepet samleie er en kvalifisert form for seksuell omgang. Etter straffeloven av 1902 kapittel 19 omfatter ordlyden både vaginalt og analt samleie, jf. straffeloven 206 første punktum. Videre likestilles innføring av penis i munn og innføring av gjenstand i skjede eller endetarmsåpning, jf. bestemmelsens andre setning. Det var tidligere fastslått gjennom rettspraksis, jf. Rt s. 1207, at samleie forutsatte at det mannlige kjønnsorgan helt eller delvis ble ført inn i den indre del av kvinnens kjønnsorgan og ikke bare inn i skjedeåpningen. Straffeloven av 2005 har nå utvidet hva som skal regnes som fullbyrdet overtredelse, ved at det er tilstrekkelig med inntrenging i skjede- eller endetarmsåpningen Seksuell handling Seksuell handling inngår ikke i straffeloven 192, men rammes av 200 første ledd. Typiske eksempler på seksuell handling er beføling av bryster eller kjønnsorgan utenfor eller innenfor klærne. Begrepet seksuell handling grenser oppad mot seksuell omgang og nedad mot den straffrie handling. Grensedragningen mellom seksuell handling og seksuell omgang kan ofte bero på små forskjeller. Beføling av kjønnsorgan regnes for eksempel som seksuell handling, 17 Ertzeid (2006) s Matningsdal (2010) s

13 mens masturbasjon regnes som seksuell omgang. Grensen mellom de to begrepene må avgjøres på grunnlag av bevegelsenes intensitet Seksuell adferd Det som kjennetegner seksuell adferd er at adferden skjer i nærvær av eller overfor en annen, eller på offentlig sted. 20 Det er vanlig at handlingen har et seksuelt motiv, men det er ikke nødvendig. Et typisk eksempel på seksuell adferd er uanstendig adferd som blotting Den objektive gjerningsbeskrivelsen Den objektive gjerningsbeskrivelsen er en av betingelsene som må være oppfylt for at en person kan straffes for voldtekt. Det betyr at handlingen må rammes av et straffebud for at handlingen skal være straffbar. 22 Straffeloven 192 har tre handlingsalternativer, jf. første ledd. Fellestrekket ved de tre alternativene er at en person utsettes for ufrivillig seksuell omgang «Vold eller truende adferd» Dersom gjerningspersonen skaffer seg seksuell omgang ved hjelp av vold eller truende adferd, rammes handlingen av første ledd litra a, jf Det fremgår av forarbeidene at det kreves en årsakssammenheng mellom voldsutøvelsen eller truslene på den ene siden, og den seksuelle omgangen på den andre siden. I praksis vil en slik årsakssammenheng ofte innebære et tvangsmoment. 23 Dersom fornærmede ikke lenger har sin frie vilje til å svare nei til seksuell omgang på grunn av vold eller truende atferd, vil påfølgende seksuell omgang falle inn under voldtekt. Begrepet vold er vidt, og omfatter enhver maktanvendelse mot fornærmedes legeme som utføres med det forsett å overvinne en motstand Ertzeid (2006) s Andenæs (2008) s Ertzeid (2006) s Andenæs (2004) s Andenæs (2008) s Matningsdal (2010) s

14 Ved truende adferd kan trusselen enten være utøvd ved ord eller handling. 25 Gjerningspersonen kan for eksempel true med å fortelle fornærmedes familie at fornærmede bruker narkotika «Ute av stand til å motsette seg handlingen» Beskrivelsen av den straffbare handlingen etter straffeloven 192 første ledd litra b er at fornærmede har vært bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen fra gjerningspersonens side. «Bevisstløshet» omfatter tilfeller hvor fornærmede på grunn av sykdom eller ytre påvirkning har mistet bevisstheten. Søvn og rus er også tilfeller som regnes som bevisstløshet i denne sammenhengen. Det er uten betydning om bevisstløsheten er selvforskyldt. 26 Videre vernes også personer som av «andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen» av bestemmelsen. Dette kan omfatte forskjellige forhold, som at fornærmede er lam, utmattet eller overstadig beruset «Ved vold eller truende adferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv» Det siste handlingsalternativet i straffebudet er første ledd litra c. Her gjelder de tilfeller hvor gjerningspersonen ved vold eller truende adferd får fornærmede til å ha seksuell omgang med noen andre enn ham selv. I Rt s. 252 truet gjerningspersonen to fornærmede til å ha seksuell omgang med hverandre. Ettersom begge de fornærmede ble truet og var ofre i saken, ble handlingen rammet av litra c. 28 Litra c omfatter også de tilfeller hvor gjerningspersonen ved vold eller truende adferd får fornærmede til å foreta handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. 25 Matningsdal (2010) s Ibid s Ibid s Andenæs (2008) s

15 3.3 Skyldkravet Et grunnleggende prinsipp innenfor norsk strafferett er at gjerningspersonen må ha utvist skyld for å kunne straffes, jf. straffeloven 40. Etter straffeloven 192 første til tredje ledd er skyldkravet forsett, mens etter fjerde ledd er skyldkravet uaktsomhet Forsettlig voldtekt For at skyldgraden skal bli forsett, må forsettet dekke alle momenter som gjør handlingen til en forbrytelse. Det vil si at gjerningsbeskrivelsen må dekke hele det objektive gjerningsinnholdet i et straffebud. 29 Det objektive gjerningsinnholdet ved voldtekt er uttrykt i straffeloven 192 første ledd litra a til c. Når man skal ta stilling til om det foreligger forsett til voldtekt kan det ofte oppstå vanskelige bevisspørsmål når det på forhånd har vært et samvær mellom partene, og gjerningspersonen har trodd at fornærmede samtykket. At gjerningspersonen opprinnelig var i god tro er ikke relevant dersom vedkommende fortsetter den seksuelle omgangen etter at skyldkravet er oppfylt. Gjerningspersonen kan i så tilfelle straffes for den videre handlingen med forsett. 30 Forsett kan deles inn i fire ulike former. De fire forsettformene er visshetsforsett, sannsynlighetsforsett, hensiktsforsett og dolus eventualis. Straffeloven av 1902 inneholdt ingen definisjon av begrepene forsett, men forsettformene er i dag blitt kodifisert gjennom straffeloven av 2005, og blir definert i 22. Visshetsforsett foreligger når gjerningspersonen er fullt ut klar over at alle elementene i gjerningsbeskrivelsen er til stede og vil bli oppfylt. 31 For at sannsynlighetsforsett skal være oppfylt må gjerningspersonen ha holdt det for overveiende sannsynlig at gjerningsbeskrivelsen ville bli oppfylt. Med overveiende sannsynlig menes mer enn 50 % sannsynlig. Her er det ikke den objektive sannsynlighetsgraden som er avgjørende, men den sannsynlighetsgraden som gjerningspersonen regnet med Andenæs (2004) s Matningsdal (2010) s Eskeland (2013) s Ibid s

16 Ved hensiktsforsett må den straffbare handlingen ha vært tilsiktet. For eksempel må gjerningspersonen ha hatt et ønske om å gjennomføre samleiet med bruk av tvang, slik at gjerningsbeskrivelsen i voldtektsbestemmelsen blir oppfylt. 33 Den siste forsettformen er dolus eventualis. Denne forsettformen ligger i grenseland til bevisst uaktsomhet. 34 Det har i strafferettslig teori vært mye uenighet om hvordan grensen skal trekkes. Den ene oppfatningen kalles hypotetisk innvilgelsesteori. Det må i dette tilfellet stilles spørsmål om gjerningspersonen, hvis vedkommende hadde regnet med følgen som sikker, likevel ville ha foretatt handlingen. Hvis ja, foreligger det forsett - og hvis nei, foreligger det uaktsomhet. En hypotetisk vurdering om hvordan gjerningsmannen ville ha handlet hvis han hadde bedømt den faktiske situasjonen annerledes blir da avgjørende. Ved denne bevisvurderingen må det tas hensyn til gjerningspersonens karakter, innstilling og interesse i handlingen, og det blir en hypotetisk innvilgelsesteori. Straffbarheten vil da avhenge av hva gjerningspersonen ville ha tenkt under visse forutsetninger, og ikke hva han faktisk har tenkt i handlingsøyeblikket. Andenæs sin oppfatning av den hypotetiske innvilgelsesteorien er at betenkelighetene er så store at denne læren ikke bør aksepteres. Denne læren er også avvist i høyesterettsdommen Rt s Skoheroin-dommen. 35 Den andre oppfatningen kalles positiv innvilgelsesteori. Denne læren er fastslått i nyere rettspraksis. 36 Her vil det foreligge forsett hvor gjerningspersonen bevisst har ønsket handlingen foretatt selv om den uheldige følge skulle inntre, altså at han har godtatt følgen i sin bevissthet. Den positive innvilgelsesteorien har som oftest begrenset praktisk betydning fordi det ofte vil være vanskelig eller umulig å kunne bevise at gjerningspersonen har tenkt slik. Likevel kan det i noen tilfeller være grunn for domstolen til å gå inn på drøftelsen av om det foreligger dolus eventualis. 37 I Rt s forklares dolus eventualis slik: «Det er ikke tilstrekkelig til å konstatere forsett i form av dolus eventualis at det forhold som forsettet skal dekke, for gjerningspersonen fremstilte seg som mulig, og at vedkommende likevel valgte å handle. Det kreves i tillegg en positiv innvilgelse av dette momentet.» 33 Andenæs (2004) s Ibid s Ibid s Se f.eks. Rt s. 979 (Haglegevær-kjennelsen) 37 Andenæs (2004) s

17 Dolus eventualis er ikke praktisk vanlig etter den aktuelle voldtektsbestemmelsen, ut i fra de gjennomgåtte avgjørelsene som jeg har sett på, men det er likevel en forsettform som kan være aktuell. Forsettformen vil være mest aktuell ved straffeloven 192 første ledd litra b. Et eksempel på dolus eventualis er at gjerningspersonen har holdt det for mulig at fornærmede var så ruset at hun ikke kunne motsette seg handlingen, og bestemte seg for å gjennomføre den seksuelle omgangen uansett. For at gjerningspersonen skal ha handlet med forsett etter første ledd litra a, må det bevises at gjerningspersonen forstod at den seksuelle omgangen ble oppnådd ved bruk av vold eller truende atferd. Dersom gjerningspersonen selv ikke forstod at hans atferd virket truende på fornærmede eller at det var årsakssammenheng mellom voldsutøvelse og etterfølgende seksuell omgang, har vedkommende ikke utvist tilstrekkelig skyld etter litra a. Han kan da ikke straffes for forsettlig voldtekt. 38 Videre må det kunne bevises etter første ledd litra b, at gjerningspersonen forstod at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen. Dersom gjerningspersonen ikke forstod at fornærmede sov eller at hun ikke kunne motsette seg den seksuelle omgangen på grunn av sterk beruselse, så foreligger det ikke forsett. 39 Etter litra c må det kunne bevises at gjerningspersonen forstod at han ved sin truende atferd eller bruk av vold fikk fornærmede til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre slike handlinger med seg selv. Dersom dette finnes bevist, kan gjerningspersonen dømmes for forsettlig overtredelse Grovt uaktsom voldtekt I utgangspunktet skal skyldkravet ved voldtekt være forsett. Man kan likevel bli dømt for grovt uaktsom voldtekt, jf. straffeloven 192, fjerde ledd. 41 Grovt uaktsom voldtekt ble kriminalisert ved lov 11. august 2000 nr. 76, med begrunnelse å styrke fornærmedes rettsvern uten å trekke etter seg noen rettssikkerhetsrisiko for siktede Ertzeid (2006) s Ibid s Ibid s Matningsdal (2010) s Ot.prp. nr. 28 ( ) s

18 I straffeloven av 1902, som denne avhandlingen omhandler, er det ikke tatt inn noen definisjon på grov uaktsomhet i loven. I Rt s og i senere rettspraksis er det uttalt at grov uaktsomhet foreligger når gjerningspersonen har utvist "en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet". 43 Den nye straffeloven av 2005 har videreført allerede gjeldende rett, og definert grov uaktsomhet i 23 annet ledd, slik: «Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse». Det er i praksis et sammensatt spørsmål om forholdet vil falle inn under grovt uaktsom voldtekt, eller eventuelt grense oppad mot forsett. 44 Et eksempel på en grovt uaktsom voldtekt kan være at gjerningspersonen oppfatter fornærmedes passivitet som samtykke, mens hun i virkeligheten er lammet av skrekk. Ved rene overfallsvoldtekter vil forsett alltid foreligge. En mer sammensatt situasjon kan være hvor fornærmede bare har ønsket en seksuell handling, og ikke seksuell omgang. Ved en slik feilbedømmelse av samtykkets rekkevidde, kan aktsomhetsbedømmelsen bero på fornærmedes egen videre opptreden, for eksempel om vedkommende protesterer. Det avgjørende blir her om protesten var egnet til å berøve gjerningsmannens gode tro på et samtykke til seksuell omgang Forsøk I mange tilfeller blir en voldtekt ikke fullbyrdet, men det foreligger forsøk på fullbyrdelse. Fornærmede klarer kanskje å tilkalle hjelp slik at gjerningspersonen blir stoppet, eller at fornærmede faktisk klarer å komme seg bort fra situasjonen. Hovedregelen er at forsøk på en forbrytelse er straffbart, jf. straffeloven av Denne paragrafen uttrykker at for at et straffbart forsøk skal foreligge, må det ha vært foretatt en handling hvor utførelsen har vært påbegynt, men ikke blitt til en fullbyrdet forbrytelse. Straffeloven 49 angir grensen oppad mot fullbyrdet forbrytelse og grensen nedad mot en straffri forberedelse Rt s. 459, avsnitt Andenæs (2008) s Ibid s Andenæs (2004) s

19 Det må alltid foreligge et forsett om å utføre forbrytelsen hos gjerningspersonen for at han skal kunne straffes for forsøk på fullbyrdelse. Med andre ord foreligger det ikke et straffbart forsøk dersom gjerningspersonen objektivt sett er kommet nokså nær fullbyrdelsen av en forbrytelse, men hvor fullbyrdelsesforsettet mangler. 47 Etter straffeloven 51 skal forsøk straffes mildere enn fullbyrdet forbrytelse. Forsøk på voldtekt er ikke direkte omtalt i forarbeidene til endringen i 2010, men Høyesterett har selv lagt til grunn i rettspraksis at straffenivået for forsøkstilfellene skal økes på lik linje som straffenivået ellers, jf. Rt s Det ble uttalt i denne dommen at: «En forsøkshandling kan vanskelig sammenlignes direkte med en fullbyrdet forbrytelse; det blir en abstrakt øvelse å kategorisere handlingen under den forutsetning at forbrytelsen var blitt fullbyrdet. Det kan likevel være til noen veiledning for straffutmålingen å se hen til hvilken strafferettslig bedømmelse som måtte blitt resultatet om en fullbyrdet voldtekt var begått med de straffeskjerpende momenter som allerede forsøkshandlingen inkluderer.» 3.5 Medvirkning Straffeloven av 1902, 205 uttrykker at medvirkning til voldtekt er straffbart. Medvirkningsbestemmelsen gjelder for hele kapittelet om seksualforbrytelser i straffeloven. Straffbar medvirkning kan være psykisk ved å for eksempel oppmuntre gjerningspersonen til å utføre voldtekten, eller den kan være fysisk. Fysisk medvirkning kan for eksempel være å holde fast offeret mens en annen fullbyrder voldtekten. I praksis er det ofte eksempler på at to eller flere skiftevis har holdt og voldtatt offeret. Dette faller inn under begrepet gruppevoldtekt, og medvirkningsbestemmelsen vil ikke være gjeldene for disse tilfellene. 49 I LB ble en mann dømt for medvirkning til voldtekt til samleie. Domfelte bidro som medvirker ved ikke å slippe fornærmede ut av leiligheten hvor hun nettopp hadde blitt utsatt for et overgrep. Lagmannsretten uttalte følgende: «Rollen har likhetstrekk med den som låser døren og holder vakt utenfor mens voldtekten gjennomføres. Lagmannsretten er enig med forsvareren i at det dreier seg om en begrenset form for medvirkning, både i tid og omfang.» Retten fastslo videre at hans rolle var nok til å dømme han for medvirkning. 47 Andenæs (2004) s Rt s. 1017, avsnitt Andenæs (2008) s

20 3.6 Strafferammene Strafferammene i loven uttrykker hvilke straffer som kan anvendes overfor forskjellige lovbrudd. 50 Nedenfor skal det gjennomgås strafferammene som er fastsatt i straffeloven av 1902 for straffeloven års strafferamme Den øvre strafferammen etter strl. 192 er 21 års fengsel. Gjerningspersonen må da oppfylle straffevilkårene i tredje ledd, litra a, b, c eller d. Tredje ledd litra a rammer en voldtekt som er begått av flere i fellesskap, en såkalt gruppevoldtekt. 51 Ved overtredelse av tredje ledd litra b, kan straffen skjerpes til 21 års fengsel dersom voldtekten har vært særlig krenkende eller særlig smertefull. Alle voldtekter betegnes som krenkende og ofte smertefulle. For at litra b skal kunne anvendes er vilkåret at voldtekten har vært særlig krenkende eller særlig smertefull. Offerets alder og utrustning kan for eksempel være sentrale momenter ved en slik vurdering. 52 Tredje ledd litra c, blir gjeldende dersom gjerningspersonen tidligere har blitt straffet for overtredelse av straffeloven av 1902, 192 eller 195, jf. 61. Den siste litraen som omfattes av den øvre strafferammen er tredje ledd litra d. Denne litraen gjelder dersom offeret som følge av voldtekten dør eller får betydelig skade på legeme eller helse. Frem til den nye straffeloven av 2005 trådte i kraft var det slik at følgene ikke behøvde å være dekket av gjerningspersonens forsett, men måtte være forutsatte følger, jf. straffeloven 43. Straffeloven 43 fastslo likevel at det her var tilstrekkelig at gjerningspersonen kun hadde utvist den letteste graden av uaktsomhet for å bli holdt ansvarlig for uforsettlige følgeskader, kalt culpa levissima. 53 Straffeloven av 2005 har derimot endret skyldkravet fra culpa levissima, jf. straffeloven av , til simpel uaktsomhet, jf. straffeloven av Andenæs (2004) s Andenæs (2008) s Ot. prp. nr. 22 ( ) s Ot. prp. nr. 22 ( s Matningsdal (2010) s

21 års strafferamme Minstestraffen etter straffeloven 192 annet ledd er tre år, men det oppstilles ingen maksimumsstraff ut fra ordlyden i straffeloven 192 annet ledd. Det fremgår av straffeloven 17 første ledd at når loven oppstiller en minimumsstraff på ett år eller mer, og ikke oppstiller en maksimumsstraff, vil den ordinære maksimumsstraffen for frihetsstraff etter 17 første ledd bli gjeldende. Strafferammen for voldtekt til samleie, jf. annet ledd litra a, er dermed mellom 3 og 15 års fengselsstraff. 55 Den automatiske hevingen av maksimumsstraffen på 15 år vil også gjelde for straffeloven 192 annet ledd litra b selv om her kun er tale om seksuell omgang. Gjerningspersonen må her ha skaffet seksuell omgang gjennom å ha fremkalt en tilstand beskrevet i første ledd litra b års strafferamme Straffen for overtredelse av straffeloven 192 første ledd litra a til c er fengsel inntil 10 år. Det fremkommer ingen minstestraff ut fra ordlyden, slik som i annet ledd, men straffeloven 17 første ledd litra a fastslår at minstestraffen blir 14 dager års strafferamme Strafferammen for grovt uaktsom voldtekt er fengsel inntil fem år, jf. straffeloven 192 fjerde ledd. Dersom det foreligger en eller flere straffeskjerpende omstendigheter som nevnt i 192, tredje ledd, heves straffen til åtte års fengselsstraff «Minstestraff» og «normalstraff» Minstestraffen for voldtekt til samleie er tre år, jf. straffeloven 192 annet ledd litra a og b. Det vil si at dersom en person har utført straffbart samleie, eller fremkalt en tilstand som nevnt i først ledd litra b, kan gjerningspersonen ikke idømmes lavere fengselsstraff enn tre år. Lovforarbeidene til lovendringen som kom i 2010 fastsatte videre et normalstraffenivå på fire år. Det fremgår av lovforarbeidene til lovendringen i 2010 at dette normalstraffenivået skal foreligge for voldtekter som omfattes av minstestraffen på tre år, og hvor det ikke foreligger formildende eller skjerpende omstendigheter Andenæs (2008) s Ibid s Ibid s Prop. 97 L ( ) s

22 3.6.6 Formildende og skjerpende forhold Det kan foreligge både formildende og skjerpende omstendigheter når domstolen skal fastsette straffutmåling for en voldtekt. Hvis slike omstendigheter foreligger, så kan dette føre til at straffen enten blir lavere eller høyere. Grov vold er et eksempel på et forhold om kan virke i straffeskjerpende retning, og dermed føre til en strengere straff. Motsatt kan lang saksbehandlingstid eller gjerningspersonens unge alder trekke i en formildende retning ved fastsettelse av straffen. Formildende og skjerpende omstendigheter er angitt i straffeloven av 2005, 77 og 78, men de to paragrafene er likevel ikke uttømmende. Mange av de formildende og skjerpende momentene er utarbeidet gjennom lang rettspraksis Formildende omstendigheter Noen av de formildende omstendighetene som straffeloven av oppstiller er lang saksbehandlingstid uten at gjerningspersonen kan lastes for dette, at lovbryter var under 18 år på gjerningstidspunktet, samt at gjerningspersonen har gitt en uforbeholden tilståelse. I Rt s ble lang saksbehandlingstid lagt til grunn som en formildende omstendighet av Høyesterett. Ett år av straffen ble dermed gjort betinget. Høyesterett uttalte at saken hadde tatt nærmere fire år uten at domfelte kunne lastes for dette, og pekte videre på dette måtte tillegges formildende vekt ved fastsettelsen av straff. 59 I Rt s kom domfelte med en uforbeholden tilståelse, samt at han meldte seg til politiet. Høyesterett pekte på at domfeltes uforbeholdne tilståelse, og at han meldte seg til politiet i stor grad lettet behandlingen av saken, og også i stor grad lettet situasjonen til fornærmede. Retten la til grunn at dette var omstendigheter som måtte tillegges betydelig vekt i formildende retning ved straffutmålingen. 60 Forarbeidene til lovendringen i 2010 har også gitt uttrykk for sine vurderinger av formildende omstendigheter. Lovgiver viser blant annet til Rt s. 347 hvor den uttrykker at et avsluttet ekteskap eller samliv normalt ikke kan anses som noen formildende omstendighet. 59 Rt s. 1103, avsnitt Rt s. 1013, avsnitt

23 Forarbeidene viser også til at dersom det ikke har blitt brukt mer vold enn det som minimum kreves etter voldtektsbestemmelsen, kan heller ikke dette være formildende Skjerpende omstendigheter Skjerpende omstendigheter som ofte trekkes frem i avgjørelser er blant annet omfattende voldsbruk, utnyttelse av en sårbar person, tillitsbrudd, risiko for sykdom eller graviditet, eller at voldtekten er begått på en særlig hensynsløs måte. Skjerpende omstendigheter har blant annet blitt tatt i bruk i Rt s I denne avgjørelsen ble det tillagt straffeskjerpende vekt at domfelte utnyttet fornærmede som befant seg i en særlig sårbar situasjon. Høyesterett uttalte at fornærmede var særlig sårbar ved at hun tidligere i barndommen hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som hun hadde ettervirkninger av. Retten pekte på at det var særlig skjerpende at tiltalte hadde utført overgrepet, til tross for at han hadde hatt en klar oppfatning av dette. I Rt s ble det tillagt straffeskjerpende vekt at det var benyttet grov vold. Fornærmede hadde blitt påført blåmerker på innsiden av lårene, blåmerker under begge kraveben, et blågult merke på høyre overarm, flere risp i huden, hudavskrapning, rødt merke på øvre side av ryggen og et blågult merke på venstre skulder. Retten uttalte i denne avgjørelsen at voldsbruken hadde vært så vidt omfattende at dette måtte bli tillagt straffeskjerpende betydning. 62 Det er her likevel viktig å påpeke at enhver voldsbruk ikke er straffeskjerpende ettersom et av straffbarhetsvilkårene innebærer at den seksuelle omgang er oppnådd ved vold eller truende atferd. Det må altså være tale om særlig grov vold for at dette skal bli tillagt straffeskjerpende betydning i en avgjørelse. Straffeloven og 78 oppstiller altså momenter som kan tillegges formildende og straffeskjerpende betydning, men også andre omstendigheter kan regnes som formildende eller skjerpende utover de generelle momentene som er angitt i de to bestemmelsene. Forarbeidene har uttrykt at straffeloven 77 og 78 er ansett for å være hovedregler, samtidig som det også er åpent for domstolen å ta andre momenter med i betraktning når de foreliggende omstendighetene i saken tilsier det Prop. 97 L ( ) s Rt s. 1084, avsnitt Ot. prp. nr. 8 ( ) s

24 4 Skjerpingen av straffebestemmelsen Den 8. juni 2010 vedtok Stortinget en straffeskjerpelse for seksuallovbrudd hvor minstestraffen for voldtekt til samleie økte fra en minimumsstraff på to år til tre år. Det ble også angitt et normalstraffenivå på fire år dersom det i saker ikke foreligger noen formildende eller skjerpende omstendigheter. Bakgrunnen for straffeskjerpelsen var at Regjeringen i Soria Moria-erklæringen uttalte at det som et ledd i kriminalitetsbekjempelsen burde foretas en skjerping av straffenivået for seksuallovbrudd. 64 Det ble videre uttalt at daværende straffenivå lå i nedre sjikt av strafferammene Intensjonen med lovendringen I Prop. 97 L ( ) ble begrunnelsen for lovgivers vedtak gitt. Lovgiver sin intensjon med straffeskjerpelsen var å sende signaler til domstolen om å heve straffenivået for seksuallovbrudd. 65 De mente at det var behov for en kraftigere skjerpelse, og ikke den gradvise hevningen av straffenivået som skjer over tid i rettspraksis. De presiserte at når lovgiver setter en minstestraff, så gjøres det fordi ingen handling som omfattes av gjerningsbeskrivelsen i straffebudet skal straffes under denne gitte minstestraffen. Meningen var at det kun var de minst alvorlige handlingene som skulle omfattes av minstestraffen. 66 Lovgivers intensjon med innføringen av et normalstraffenivå var å angi retningslinjene for utvalgte sakstyper. Normalstraffnivået gjelder for normaltilfellene av voldtekter som omfattes av minstestraffen hvor det ikke foreligger spesielle skjerpende eller formildende omstendigheter. Straffutmålingen bør i slike tilfeller ikke være fengsel under fire år. Skjerpende eller formildende omstendigheter kan videre tilsi at straffutmålingen fastsettes over eller under normalstraffnivået. 67 Lovgiver uttrykte videre at normalstraffenivået skal være det samme uavhengig av om voldtekten rammes av straffeloven 192 første ledd litra a, b eller c. Lovgiver sin intensjon 64 Prop. 97 L ( ) s Ibid s Ibid s Ibid s

25 med dette er å likestille disse formene for voldtekt. Dette skal også reflekteres ved straffutmålingen. 68 Videre uttalte lovgiver at straffen for en så alvorlig forbrytelse som voldtekt fullt ut skal være ubetinget. Deler av straffen kan gjøres betinget dersom det foreligger særlig formildende forhold, men bruken av betingede dommer burde snevres inn fra datidens praksis. 69 Lovgiver uttalte også i forarbeidene at hvor det foreligger skjerpende omstendigheter bør ikke straffenivået være under fengsel seks år. 70 For voldtekter som pådømmes etter 192 tredje ledd, hvor minstestraffen kommer til anvendelse, har forarbeidene uttalt at normalstraffenivået ikke bør være under fengsel i fem år. Dette gjelder uansett om gjerningsbeskrivelsen rammes av litra a, b eller c. Her ble det også fremhevet at det bør tillegges markert straffeskjerpende betydning om tiltalte tidligere er straffet for seksuallovbrudd. Det fremgår fra forarbeidene at ved gjentakelse bør straffen være opp mot fem til seks års fengselsstraff. 71 Forarbeidene fastslår videre hevingen av straffenivået i saker som omfattes av minstestraffen, må gis tilsvarende betydning for voldtekt til seksuell omgang som ikke omfattes av minstestraffen. Lovforarbeidene utrykker at det ikke skal gå noe markert skille mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen og andre voldtekter. De viser til at slik var det heller ikke i praksis før lovendringen, bortsett fra etter straffeloven 192 første ledd litra b. Lovgiver uttrykker her en klar intensjon om at det er et særlig behov for å heve straffenivået for voldtekter som faller inn under straffeloven 192 første ledd litra b. Lovgiver understreket at det ikke skal være noe skille i normalstraffenivå etter litra a, b eller c. 72 Bakgrunnen for dette er at straffenivået må reflektere at voldtekter er en av de mest alvorlige forbrytelsene mot en persons fysiske, psykiske og seksuelle integritet. Dette gjelder ikke bare for overfallsvoldtekter eller voldtekter der det blir brukt vold, men alle typer voldtekter. 73 Til tross for lovendringen og anmodningene til en generell straffeskjerpelse, i forarbeidene, gjorde departementet det likevel klart i proposisjonen at straffeskjerpelsen ikke skulle stoppe domstolens frihet til selv å bestemme straff i den enkelte sak som de til enhver tid ville finne 68 Prop. 97 L ( ) s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ot. prp. nr. 22 ( ) s

26 riktig ut fra tilgjengelige og relevante straffutmålingsmomenter. Samtidig skulle de ta hensyn til Stortingets uttrykte og begrunnede uttalelser om hvor normalstraffenivået bør ligge Høyesteretts syn på straffeskjerpelsen Stortinget ønsket at et angitt høyere normalstraffenivå straks skulle bli gjeldende etter straffeloven 1902, og ikke først når straffeloven av 2005 ble ikraftsatt. 75 Høyesterett sitt syn på straffeskjerpelsen var at de fullt ut godtok lovgivers skjerpelse av normalstraffenivået etter at straffeloven 2005 var i ikraftsatt. Derimot var de uenig med lovgiver i hvilken betydning straffeskjerpelsen skulle få for straffeloven av Dette ble blant annet begrunnet i to storkammeravgjørelser fra Høyesterett 13. november 2009, Rt s og Rt s Domstolen viste til at straffeskjerpelsen ikke kunne få betydning for lovbrudd begått før vedtakelsen, med begrunnelse i Grunnloven 97 og EMK artikkel 7, som sier at det ikke kan tillegges tilbakevirkende kraft til skade for domfelte. For lovbrudd begått mellom vedtakelsen og ikraftsettingen mente flertallet at skjerpingen måtte skje gradvis. 76 Lovgiver tok Høyesteretts storkammeravgjørelser til etterretning. Avgjørelsene slo fast at de nye og høyere normalstraffenivåene ikke kunne anvendes straks og fullt før den aktuelle loven var trådt i kraft. Ettersom lovgiver ønsket at de nye normalstraffenivåene straks skulle bli gjeldende, ble det fremmet forslag om tilsvarende endringer i straffeloven av 1902 som skulle tre i kraft straks. 77 Etter at lovendringen ble satt i kraft har Høyesterett uttrykt sitt syn på straffeskjerpelsen i flere av sine rettsavgjørelser. I Rt s uttaler Høyesterett blant annet følgende: 78 «Som det fremgår foran, har ikke lovgiver lagt opp til at det skal skje en gradvis overgang til det høyere straffnivået som er forutsatt ved lovendringen etter at lovendringen er trådt i kraft. Dette støter ikke an mot overordnede normer, og da må domstolene lojalt følge opp de retningslinjene som er lagt ved lovendringen. En slik 74 Prop. 97 L ( ) s Ibid s Ibid s Ibid s Rt s. 1261, avsnitt 30 22

27 straff fremstår som streng, og blir vesentlig strengere enn det Høyesterett før lovendringen har ansett som passende. Men loven ble endret nettopp for å bringe straffene opp på det lovgiver anser som det ønskede nivå, så raskt som mulig, jfr. Prop. 97 L ( ) side 5. Også i de foran nevnte dommene, Rt side 1412 avsnitt 22 og Rt side 734 avsnitt 11, er det lagt til grunn at domstolene etter ikrafttredelsen av lovendringene som tar sikte på å skjerpe straffen, plikter å bygge på nivåene som er forutsatt ved lovendringen.» Som det fremgår av utdraget i dommen viser Høyesterett til at domstolene lojalt skal følge forarbeidene, og at de stiller seg bak straffeskjerpelsen som er vedtatt. Dette synet blir også uttrykt i Rt s. 193: 79 «Komiteen merker seg at regjeringen har foreslått en heving av minstestraffen i 192, annet ledd, til 3 år, og at det presiseres at normalstraffenivået for voldtekter som rammes av minstestraffen, ikke bør være under fengsel i 4 år, og at straffen skal være ubetinget.» Videre uttaler Høyesterett i Rt s. 734: 80 «For straffbare handlinger som er begått etter at endringsloven trådte i kraft, skal domstolene altså fullt ut bygge på de forhøyede nivåer som er forutsatt i motivene til lovendringen. Dette rokker ikke ved domstolenes plikt til å fastsette en forsvarlig straff i det enkelte tilfellet, basert på et bredt spekter av hensyn. Jeg viser til Prp. 97 L ( ) side 6, hvor det tvert imot fremheves at domstolene - også etter endringen i juni skal "fastsette den straff i den enkelte sak som de til enhver tid finner riktig ut fra tilgjengelige og relevante straffutmålingsmomenter". Og angivelsen av et normalstraffnivå i motivene reduserer ikke domstolenes ansvar for å nyansere, justere og utvikle straffenivået over tid, jf. side 19 i proposisjonen.» Det fremgår av de overnevnte avgjørelsene at Høyesterett fullt ut har som intensjon å dømme i tråd med lovendringen, men at de likevel ønsker å sette den konkrete straffen etter en vurdering av hva de mener vil være riktig i hvert enkelt saksforhold. 79 Rt s. 193, avsnitt Rt s. 734, avsnitt 11 23

28 5 Analyse Jeg skal videre gjennomgå avgjørelser avsagt i tidsrommet mellom 2000 til Hovedfokuset vil være hvilke momenter domstolene har lagt vekt på for å komme frem til straffen i hver enkelt avgjørelse, samt straffutmålingen. Dommene skal gjennomgås gruppevis i den rekkefølgen de straffbare handlingene omfattes av de ulike leddene og litraene i straffeloven 192, samt om den straffbare handlingen er begått før eller etter lovendringen 25. juni Seksuell omgang som ikke omfattes av minstestraffen Nedenfor skal det foretas en gjennomgang av avgjørelser som rammes av straffeloven 192 første ledd litra a, og deretter forhold som rammes av straffeloven 192 første ledd litra b. Voldtekt til seksuell omgang begått før lovendringen blir gjennomgått først, og deretter skal det gjennomgås forhold begått etter lovendringen Før lovendringen Det er nedenfor 15 avgjørelser som rammes av straffebestemmelsen 192 litra a eller b, hvor det straffbare forholdet er begått før lovendringen 25. juni Dommer litra a LG I denne saken hadde domfelte og fornærmede møttes på en konsert i en kirke, hvor domfelte etter konserten hadde invitert fornærmede inn til et tomt bygg hvor han fremla at han drev bygningsarbeid. Han hadde videre tvunget seg til seksuell omgang med fornærmede i form av én eller flere fingre i hennes skjede. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at domfelte inviterte fornærmede inn i et tomt bygg, låste døren og deretter overfalt henne etter å ha vist henne rundt i bygget. Det var også skjerpende at domfelte brøt den tilliten som var mellom han og fornærmede. Voldsbruken ble også tillagt skjerpende vekt ettersom skadene og merkene viste at voldsbruken ikke var liten. Retten la ingen formildende forhold til grunn. Straffen ble satt til fengsel to år og seks måneder. 24

29 LB Domfelte og fornærmede kjente hverandre fra før, og natten overgrepet tok plass hadde de møttes på et utested. De hadde videre gått sammen fra utestedet, hvor domfelte på veien hadde tiltvunget seg seksuell omgang i form av én eller flere fingre i fornærmedes skjede. Retten mente at to års fengselsstraff ville være et passende utgangspunkt. Domfelte var likevel ikke å bebreide for at saken hadde tatt så lang tid, og dette ble vektlagt i formildende retning. Retten fastsatte fengselsstraffen til to år, hvorav fire måneder ble gjort betinget på grunnlag av det formildende forholdet. LB Fornærmede hadde i denne saken bestilt en pizza som domfelte kom og leverte til henne på døren. Han tiltvang seg seksuell omgang med fornærmede i form av beføling av vagina og kjønnslepper. Det var skjerpende at overfallet ble begått i fornærmedes eget hjem. Retten fant ingen formildende forhold av reel betydning. Straffen ble satt til fengsel ett år og seks måneder. LH Domfelte fikk i denne saken fornærmede til å masturbere ham til sædavgang inne på personalrommet på et gatekjøkken. I skjerpende retning ble det vist til de følger overgrepet fikk for fornærmede. Det forelå ingen formildende omstendigheter. Retten satte fengselsstraffen til ett år. LG Domfelte og fornærmede hadde dratt på nachspiel sammen, hvor domfelte videre hadde stukket flere fingre inn i fornærmedes skjede fordi han mente at hun hadde gjemt noe som tilhørte ham. Retten satte et utgangspunkt på en straff på to år. Det ble tillagt formildende vekt at saken var blitt gammel. Straffen ble dermed satt til to års fengsel, hvorav ett år ble gjort betinget på grunn av de formildende forhold. LF Domfelte og fornærmede hadde sammen med flere andre dratt på en etterfest etter en bytur. De to ble sittende alene oppe å snakke. Domfelte overfalte så fornærmede, og tiltvang seg seksuell omgang med henne i form av at han førte penis eller én eller flere fingre inn i hennes skjede. Eventuelle formildende og skjerpende omstendigheter ble ikke redegjort for i dommen. Retten fastsatte fengselsstraffen til to år og seks måneder. 25

30 Rt s Domfelte hadde i denne saken truet fornærmede til å kle av seg, og hvor han deretter hadde stukket én eller flere fingre opp i skjeden hennes for å lete etter noe han mente hun hadde tatt fra ham. Høyesterett valgte i denne saken å forkaste anken, og stilte seg bak lagmannsretten sin beslutning på en fengselsstraff til to år. Høyesterett uttalte at i utgangspunktet ville fengselsstraffen for en slik handling ligge på et nivå på to år og tre til seks måneder, men på grunn av at påtalemyndigheten ikke varslet påstand om straffeskjerpelse i sitt anketilsvar, ble en straff på to år stående. At domfelte hadde manglet seksuell motivasjon ble ikke sett på som formildende. Ett år ble gjort betinget på grunn av at saken var blitt gammel. Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling LG litra a Bekjente Voldsbruk, tillitsbrudd, tomt bygg, låst dør (Ikke oppgitt) Ingen 2 år 6 mnd LB litra a Bekjente Ingen Lang saksbehandling (4 mnd betinget) 2 år (4 mnd betinget) LB litra a Bekjente Overfalt i eget hjem (Ikke oppgitt) Ingen 1 år 6 mnd LH litra a Bekjente Fornærmedes følger Ingen 1 år LG litra a Bekjente Ingen Lang saksbehandling (1 år betinget) 2 år (1 år betinget) LF litra a Bekjente Fremgår ikke Fremgår ikke 2 år 6 mnd Rt s litra a Bekjente Ingen Lang saksbehandling (3 mnd) (1 år betinget) 2 år (1 år betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a: (medregnet betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a: (betinget trukket fra) 1 år 11 mnd 1 år 7 mnd 26

31 Dommer litra b RG Den domfelte ble kjent med fornærmede og en annen kvinne da de alle tre var på shoppingtur på en ferje. Domfelte og fornærmede hadde festet sammen en kveld, og senere på natten når fornærmede våknet oppdaget hun at domfelte lå under samme dyne som henne med en finger i hennes vagina. Det ble tillagt formildende vekt at saken var blitt gammel, men ellers fant ikke retten at det forelå andre særlige forhold i saken. Straffen ble satt til fengsel ett år og seks måneder, hvorav ni måneder ble gjort betinget. RG Domfelte hadde i denne saken tilbudt fornærmede skyss hjem. Fornærmede hadde videre sovnet i bilen, og domfelte hadde så utført et seksuelt overgrep mot fornærmede i form av én finger i skjeden hennes. Det fremkom ingen skjerpende omstendigheter ut fra saksforholdet, og retten uttalte at det ikke forelå noen formildende omstendigheter i saken. Straffen ble satt til fengsel åtte måneder. LH Fornærmede var en venninne av domfeltes sønn, og var på besøk hos domfeltes sønn i leiligheten han delte med faren, kvelden overgrepet fant sted. Domfelte utførte seksuell omgang med fornærmede mens hun var beruset og sov, i form av at han slikket henne i skrittet. Det fremkommer ingen formildende eller skjerpende omstendigheter ut fra saksforholdet. Retten satte fengselsstraffen til ni måneder. LH Domfelte hadde sammen med flere andre sovnet i samme seng som fornærmede. Han hadde videre utført seksuell omgang med fornærmede mens hun sov, i form av beføling av hennes utvendige kjønnsorgan. Det fremkommer ikke ut fra saksforholdet at det foreligger noen skjerpende eller formildende omstendigheter. Retten fastsatte fengselsstraffen til ti måneder. LA Domfelte og fornærmede var gode venner. De overnattet begge en kveld hos en felles venn, og på natten våknet fornærmede av at domfelte utførte seksuell omgang med henne i form av én finger i hennes skjede. Fornærmede var ikke i stand til å motsette seg den seksuelle handlingen på grunn av søvn. Retten uttalte at gjerningsmannens individuelle forhold normalt trer i bakgrunnen ved så vidt alvorlige forbrytelser hvor de allmennpreventive hensyn veier 27

32 tungt. Likevel uttalte den at i den foreliggende saken måtte det legges en viss vekt på at tiltalte raskt forstod at han hadde gjort noe galt og at han også ga uttrykk for dette overfor fornærmede. Han angret, og prøvde videre å ta hensyn til fornærmedes situasjon etter overgrepet ved å holde seg unna henne da hun ga uttrykk for at hun ønsket det slik. Den lange saksbehandlingstiden ble også tillagt formildende vekt. Det ble også tillagt betydelig formildende vekt at domfelte hadde kommet med en uforbeholden tilståelse. Retten satte fengselsstraffen til ett år og to måneder, hvorav åtte måneder ble gjort betinget på grunn av de formildende omstendighetene. LB I denne saken hadde domfelte kommet inn i fornærmedes båt, og forgrepet seg på henne mens hun sov i sin lugar. Den seksuelle omgangen bestod av beføling av fornærmedes kjønnsorgan, samt én finger inn i hennes skjede. Retten fant ingen formildende forhold i saken, men uttalte at det var skjerpende at fornærmede hadde blitt overfalt i sin egen sfære. Retten pekte på at dette var svært integritetskrenkende. Straffen ble satt til fengsel i ett år. LH I denne saken befant både domfelte og fornærmede seg på en etterfest. Domfelte hadde kommet inn på soveværelset hvor fornærmede sov og utført seksuell omgang med henne i form av flere fingre i hennes skjede. Det fremgikk ingen skjerpende omstendigheter ut fra saksforholdet. Den lange saksbehandlingstiden ble derimot vektlagt i formildende retning. Retten fastsatte fengselsstraffen til ni måneder. LG I denne saken hadde fornærmede sammen med sin ektemann arrangert en fest. Fornærmede hadde i løpet av festen sovnet på grunn av søvn og beruselse. Videre hadde domfelte kommet inn på soverommet hvor fornærmede lå og sov, og utført seksuell omgang med henne i form av beføling av hennes kjønnsorgan. Lagmannsretten satte et utgangspunkt for straff på ett år, men på grunn av den lange saksbehandlingstiden ble straffen satt til fengsel i ti måneder. 28

33 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra b Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling RG litra b Bekjente Ingen Lang saksbehandling (9 mnd) 1 år 6 mnd (9 mnd betinget) RG litra b Bekjente Ingen Ingen 8 mnd LH litra b Bekjente Ingen Ingen 9 mnd LH litra b Bekjente Ingen Ingen 10 mnd LA litra b Bekjente Ingen Uforbeholden tilståelse, betydelig anger, lang saksbehandlingstid 1 år 2 mnd (8 mnd betinget) LB litra b Bekjente Integritetskrenkende (ikke informasjon) Ingen 1 år LH litra b Bekjente Ingen Lang saksbehandling 9 mnd LG litra a Bekjente Ingen Lang saksbehandling 10 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra b: (medregnet betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra b: (betinget trukket fra) Gjennomsnittlig straffutmåling etter både første ledd litra a og b: (medregnet betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling etter både første ledd litra a og b: (betinget trukket fra) 11 mnd 9 mnd 1 år 4-5 mnd 1 år 2 mnd Etter lovendringen Det er ikke angitt noe eksakt normalstraffenivå for straffbare forhold som ikke inngår under minstestraffen, men lovforarbeidene uttaler at det ikke skal gå noe markert skille i straffenivå mellom voldtekter som omfattes av minstestraff og andre voldtekter Prop. 97 L ( ) s

34 Forarbeidene til lovendringen i 2010 sier også at det ikke skal være noe skille i normalstraffenivået mellom litra a og b, første ledd. Det skal nedenfor gjennomgås 22 avgjørelser hvor straffbar seksuell omgang er begått etter lovendringen 25. juni Dommer litra a LB I denne saken hadde domfelte overfalt fornærmede, og deretter tiltvunget seg seksuell omgang i form av én eller to fingre i fornærmedes skjede. Lagmannsretten uttalte at de antok at straffenivået for et normaltilfelle av denne type voldtekt var på to år og seks måneder og oppover. Retten viste videre til at det var skjerpende at det var en overfallsvoldtekt og at den domfelte viste et fast forbrytersk forsett. De fant ingen formildende omstendigheter i saken. Den domfelte fikk to år og åtte måneders fengselsstraff, hvorav de skjerpende omstendighetene ble tillagt to måneders fengselsstraff. LB Domfelte hadde tilbudt å kjøre fornærmede hjem fra byen. Fornærmede hadde sovnet i bilen til domfelte, og hun våknet av at domfelte holdt henne fast. Domfelte hadde deretter tatt én eller flere fingre inn i hennes vagina og anus. Retten viste til forarbeidene og satte et utgangspunkt på en straff på tre år. Det ble tillagt skjerpende vekt at overgrepet hadde skjedd i baksetet på en bil i fart, som resulterte i at fornærmede ikke hadde noen mulighet for å rømme. Videre ble det tillagt skjerpende vekt at overgrepet hadde blitt utført mot en sårbar person. Domfelte var klar over at fornærmede hadde skadet foten og at hun derfor hadde store smerter. Fornærmedes psykiske problemer etter hendelsen ble også tillagt skjerpende vekt. Det forelå ingen formildende omstendigheter. Retten fastsatte fengselsstraffen til tre år og to måneder, hvorav de skjerpende omstendighetene ble tillagt to måneders fengselsstraff. LG Fornærmede hadde en søndags ettermiddag drukket alkohol sammen med sin kjæreste, samt flere andre menn. Kjæresten til fornærmede hadde sammen med de andre mennene, utenom domfelte, dratt videre til en annen felles kamerat. Fornærmede hadde blitt igjen i leiligheten, og sovnet på sofaen. Hun våknet av at domfelte lå oppå henne, og han hadde videre tvunget én eller flere fingre inn i fornærmedes vagina. Det ble verken funnet noen formildende eller skjerpende omstendigheter i denne saken. Straffen ble satt til fengsel i tre år. 30

35 RG Domfelte overfalt fornærmede ved hennes egen inngangsdør, da hun var på vei hjem fra byen en natt. Domfelte utførte seksuell omgang ved bruk av én eller flere fingre i fornærmedes skjede. Retten pekte på at det var svært skjerpende at overgrepet hadde vært et overfall. Det forelå ingen formildende omstendigheter. Retten satte fengselsstraffen til fire år. LB I denne saken ble domfelte dømt for voldtekt av en kvinne, samt mishandling av barn og ektefelle over en periode på et halvt år. Det skal nedenfor kun redegjøres for voldtekt til seksuell omgang som domfelte begikk mot kvinnen. Både domfelte og fornærmede hadde natten overgrepet fant sted, vært på byen hver for seg. De delte felles oppgang til leilighetene, og de hadde etter endt bytur tilfeldig møtt på hverandre i denne oppgangen. Videre ble fornærmede med inn til domfelte på et nachspiel sammen med flere andre. Domfelte tiltvang seg her voldtekt til seksuell omgang med fornærmede ved bruk av én eller flere fingre i hennes skjede. Det ble ikke nevnt noe i saksforholdet om hva som eventuelt var skjerpende eller formildende med overgrepet som fornærmede ble utsatt for. Lagmannsretten uttalte at de isolert sett ville satt en straff på tre års fengsel for voldtekten. LA Domfelte hadde i denne saken som en passasjer, overfalt en drosjesjåfør. Han hadde tiltvunget seg seksuell omgang med fornærmede i form av én eller flere fingre i hennes skjede. Retten satte et utgangspunkt for straff på to år og seks måneders fengsel. Det var skjerpende at domfelte tidligere var dømt for seksuallovbrudd, og det ble også sett på som straffeskjerpende at domfelte hadde utført et overgrep på en drosjesjåfør, som er en yrkesgruppe som er særlig utsatt og som har krav på samfunnets vern. Det forelå ingen formildende omstendigheter i saken. Retten satte fengselsstraffen til tre år. LB Domfelte og fornærmede var sammen på et hotellrom da domfelte tvang seg til seksuell omgang med fornærmede. Domfelte hadde slikket fornærmede i skrittet og ført minst én finger inn i skjeden hennes. Retten så på det som skjerpende at den domfelte var 22 år eldre enn fornærmede, og at fornærmede kun var 19 år da hendelsen fant sted. De fant ingen formildende omstendigheter. Det står ingenting nevnt i dommen om hvor mange måneder de straffeskjerpende omstendigheter har blitt tillagt, men retten fastsatte fengselsstraffen til to år og seks måneder. 31

36 Rt s. 848 Den domfelte hadde i denne saken holdt en drosjesjåfør fast, slått og kysset henne, og deretter ført én eller flere fingre inn i hennes vagina. Høyesterett uttalte at straffen for voldtekt i form av innføring av én eller flere fingre i skjede eller endetarmsåpning som et utgangspunkt må være fengsel i tre år og tre måneder. Straffeskjerpende forhold i saken var at fornærmede var på jobb, og at den domfelte tidligere var dømt i en sedelighetssak. Straffen ble satt til tre år og seks måneder i fengsel. LB Anken ble forkastet i lagmannsretten. Lagmannsretten var enig med tingretten i en straffutmåling på fire år til domfelte. Fornærmede hadde i denne saken vært på vei hjem fra en kamerat, hvor domfelte hadde overfalt henne på veien. Domfelte hadde videre tiltvunget seg seksuell omgang med fornærmede i form av én eller flere fingre i hennes skjede. Retten la til grunn det skjerpede straffenivået, og et utgangspunkt på en straff på tre år og tre måneder ved innføring av én eller flere fingre i vagina. Det var her tale om en ren overfallsvoldtekt, noe som var skjerpende. Retten vektla dette, og utgangspunktet for straffen ble satt til fengsel fire år og seks måneder. Likevel fastslo retten at domfeltes tilståelse måtte gi ham en rabatt på omtrent seks måneder. LG Domfelte og fornærmede hadde i denne saken tatt følge hjem fra byen. Videre hadde domfelte overfalt fornærmede med hennes egen inngangsdør, og tiltvunget seg seksuell omgang med henne i form av én eller flere fingre i hennes skjede. Det ble satt et utgangspunkt på en fengselsstraff på tre år og tre måneder. I straffeskjerpende retning ble det vektlagt at ble brukt betydelig vold, og at overfallet hadde karakter av en overfallsvoldtekt. Videre var det straffeskjerpende at overgrepet påførte fornærmede store belastninger i ettertid med sterkt redusert livskvalitet. Det forelå ingen formildende forhold i saken. Retten satte fengselsstraffen til tre år og seks måneder, hvorav de straffeskjerpende momentene ble tillagt tre måneder. LB Domfelte hadde i denne saken tiltvunget seg inn i fornærmedes leilighet, og utført seksuell omgang med fornærmede i form av én eller flere fingre i hennes skjede. Retten pekte på at straffen for fullbyrdet voldtekt i form av innføring av én eller flere fingre i skjeden som utgangspunkt ligger på fengsel i tre år og tre måneder, jf. Rt s. 848 avsnitt 19, etter lovendringen i Det var straffeskjerpende at fornærmede ble overfalt i sitt eget hjem, og retten redegjorde for at dette ble tillagt en vekt på tre måneders fengsel. Det ble tillagt 32

37 formildende vekt at saken var blitt svært gammel. Den formildende omstendigheten medførte videre en strafferabatt på seks måneder, og straffen ble satt til fengsel i tre år. 33

38 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling Utgangspunkt: LB litra a Overfall Rent overfall (3 mnd) Ingen 2 år 6 mnd 2 år 8 mnd Psykiske ettervirkninger, Utgangspunkt: LB litra a Bekjente overfalt i en bil i fart, sårbar person (2 mnd) Ingen 3 år 3 år 2 mnd Utgangspunkt: LG litra a Bekjente Ingen Ingen 3 år 3 år RG litra a Overfall Overfall (Fremgår ikke) Ingen Utgangspunkt: Fremgår ikke 4 år LB litra a Bekjente Fremgår ikke ut fra saksforholdet Ingen Utgangspunkt: Fremgår ikke 3 år LA litra a Bekjente Overfalt taxisjåfør, tidligere dømt for seksuelle overgrep (6 mnd) Ingen Utgangspunkt: 2 år 6 mnd 3 år Utgangspunkt: LB litra a Bekjente Aldersforskjellen (Fremgår ikke) Ingen Fremgår ikke 2 år 6 mnd Angrepet taxisjåfør i Utgangspunkt: Rt s. 848 litra a Overfall tjeneste, dømt i annen sedelighetssak (3 mnd) Ingen 3 år 3 mnd 3 år 6 mnd Utgangspunkt: LB litra a Overfall Rent overfall (Fremgår ikke) Tilståelse (Fremgår ikke) Fremgår ikke 4 år LG litra a Overfall Betydelig vold, sterke ettervirkninger (3 mnd) Ingen Utgangspunkt: 3 år 3 mnd 3 år 6 mnd Utgangspunkt: LB litra a Overfall Overfalt i sitt eget hjem (3 mnd) Saken gammel (6 mnd) 3 år 3 mnd 3 år Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a: (medregnet betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a: (betinget trukket fra) 3 år 2-3 mnd 3 år 2-3 mnd 34

39 Dommer litra b LH Domfelte og fornærmede hadde vært sammen på et vorspiel, hvor fornærmede ut over kvelden ble svært full. De andre festdeltakerne dro på byen, men domfelte ble igjen i leiligheten for å passe på fornærmede. Domfelte begikk så seksuelt overgrep med fornærmede i form av én eller flere fingre i fornærmedes skjede. Det fremkommer ikke at det foreligger noen skjerpende eller formildende omstendigheter ut fra saksforholdet. Retten fastsatte fengselsstraffen til to år og seks måneder. LH Domfelte var samboer med fornærmedes tante, og fornærmede hadde betraktet domfelte og tanten som hennes reserveforeldre. Fornærmede hadde natten da overgrepet fant sted, delt hotellseng med domfelte og tanten. Domfelte hadde utført seksuell omgang med fornærmede, i form av én eller fingre i hennes skjede, samt slikket fornærmes kjønnsorgan. Det ble sett på som skjerpende at det var et grovt tillitsbrudd i det meget nære familieforholdet mellom domfelte og fornærmede. Retten la ingen formildende omstendigheter til grunn. Domfelte ble idømt en fengselsstraff på to år og ni måneder. LF Domfelte og fornærmede var gode venner. Fornærmede hadde en natt våknet av at domfelte utførte seksuell omgang med henne i form av én eller flere fingre i hennes skjede. Retten la til grunn et utgangspunkt på en straff på to år og seks måneder. De viste videre til at domfelte avsluttet sin handling før fornærmede våknet, og at han senere på natten ringte til fornærmede for å forsikre seg om at hun ikke gikk beruset rundt i byen alene. Domfelte opptrådte etter rettens syn oppriktig og anstendig i første avhør ved å tilstå en handling. Denne tilståelsen hadde avgjørende betydning for det straffbare forholdet. Disse momentene ble tillagt formildende vekt, og ble gitt en straffereduksjon på ett år. Straffen ble satt til ett år og seks måneder. LG I denne saken hadde domfelte kommet inn på badet og slikket fornærmedes kjønnsorgan mens hun sov på grunn av sterk beruselse. Domfelte var faren til fornærmedes venninne. Retten anså det som straffeskjerpende at domfelte hadde forgrepet seg på fornærmede i en situasjon hvor hun hadde all grunn til å føle seg trygg. Det ble ikke funnet noen formildende omstendigheter i saken. Straffen ble satt til fengsel i ett år og ni måneder. 35

40 LB Domfelte hadde kommet inn i cabinen hvor fornærmede lå og sov, og ført én eller flere fingre inn i fornærmedes vagina. Domfelte var helt ukjent for fornærmede. Det forelå ingen formildende omstendigheter i saken. Handlingen hadde imidlertid et overfallspreg over seg, noe som var straffeskjerpende. Retten anså det også som straffeskjerpende at det dreide seg om en alvorlig integritetskrenkelse ettersom fornærmede var blitt overfalt i sin egen båt. Retten satte fengselsstraffen til tre år. Rt s. 853 Domfelte hadde i denne saken kledd av fornærmede mens hun lå og sov, og deretter ført tre fingre inn i fornærmedes vagina. Domstolen satte tre år og tre måneder som utgangspunkt, på grunnlag av de nye lovendringene, jf. Rt s. 848, men på grunn av formildende omstendigheter gav Høyesterett domfelte en strafferabatt på ett år og tre måneder. De formildende omstendighetene i saken var fradrag for tilståelse, samt den domfeltes unge alder og beruselse. Høyesterett pekte på at man i utgangspunktet ikke kan unnskylde nedsatt dømmekraft på grunn av beruselse, men med unge mennesker blir straffverdigheten noe mindre når det er begått av en person like over 18 år. Straffen ble satt til fengsel i to år. Rt s. 856 I denne saken hadde fornærmede vært ute på byen sammen med sin tante og hennes mann. Fornærmede mistet kontakten med sin skyss hjem, og overnattet derfor på hotellrommet til tanten og mannen hennes. Etter at fornærmede hadde sovnet utførte domfelte voldtekt til seksuell omgang med fornærmede i form av én eller flere fingre i hennes skjede, samt slikket hennes kjønnsorgan. Høyesterett viste til en tidligere dom, Rt s. 848, hvor det ble lagt til grunn at voldtekt i form av innføring av én eller flere fingre i vagina, som et utgangspunkt må være fengsel i tre år og tre måneder. Utførelsen av de to formene for seksuell omgang, den store aldersforskjellen og familierelasjonen, ble tillagt straffeskjerpende vekt. I motsatt retning ble det tillagt formildende vekt at forhandlingene i saken var utsatt to ganger uten at domfelte kunne klandres for dette. Høyesterett satte fengselsstraffen til tre år og tre måneder. LG Domfelte hadde i denne saken blitt tilbudt å sove i campingvogn sammen med fornærmede og hennes venninne etter at de hadde vært på en konsert. Domfelte utførte på natten et overgrep til seksuell omgang i form av én eller flere fingre i fornærmedes skjede. Det grove tillitsbruddet som fornærmede ble utsatt for i denne saken ble tillagt vekt i straffeskjerpende 36

41 retning. Domfelte hadde selv spurt om å få overnatte i campingvognen, og domfelte hadde ingen grunn til å tro at verken fornærmede eller venninnen ønsket noen seksuell kontakt med domfelte. Domfelte var tidligere bøtelagt for forhold av seksuell karakter, og retten anså også dette som skjerpende. Straffen ble satt til fengsel i tre år, hvorav ett år ble gjort betinget på grunn av sakens lange liggetid hos politiet. LB Domfelte og fornærmede hadde i denne saken tilbrakt kvelden sammen. De konsumerte en del alkohol, og fornærmede ble plutselig veldig dårlig og gikk videre å la seg inne på et soverom. Noen timer senere gikk domfelte å la seg i samme seng som fornærmede, og utførte deretter seksuell omgang med fornærmede i form av at han førte sin penis frem og tilbake mellom rumpeballene til fornærmede til han fikk sædavgang. Retten viste til forarbeidene og uttalte at ved straffutmålingen var det naturlig å ta utgangspunkt i at seksuell omgang med noen som sover eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen, jf. første ledd litra b, etter loven er likestilt med å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, jf. første ledd litra a. Videre pekte retten på at deres oppfatning av sakens utgangspunkt tilsa en litt lavere straff, ettersom det ikke var inntrengning i kroppens hulrom, og pekte på at i saker hvor tiltalte har ført én eller flere fingre inn i fornærmedes vagina, er normalnivået etter rettspraksis omkring tre år og tre måneder, jf. Rt s. 853 avsnitt 16. Som skjerpende forhold la retten imidlertid vekt på at domfelte fortsatte den seksuelle omgangen med bruk av sitt kjønnsorgan mot fornærmedes kropp helt til han fikk sædavgang, og at fornærmede våknet av at hun fikk sæd ut over ryggen sin. De mente også at det var skjerpende at det var et grovt tillitsbrudd. I formildende retning la lagmannsretten vekt på at saksbehandlingen hadde tatt lang tid. Dette ble tillagt seks måneders formildende vekt. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. LA Domfelte og fornærmede hadde vært sammen på en fest, hvor fornærmede ut på natten ble svært beruset og deretter la seg i en seng. Domfelte hadde senere kommet inn på soverommet og utført seksuell omgang med fornærmede i form av én eller flere fingre i hennes skjede. Lagmannsretten uttalte at det fremgikk fra tidligere rettspraksis at et normalstraffenivå for én eller flere fingre i skjede begått mellom voksne lå på tre år og tre måneder. Det forelå videre flere skjerpende omstendigheter. Fornærmede fikk etter voldtekten psykiske plager ved angst og depresjon. I formildende retning la retten vekt på at domfelte gjennom en delvis 37

42 erkjennelse bidro til domfellelse, til tross for at han senere fragikk erkjennelsen. Det lange tidsforløpet på saken ble også tillagt formildende vekt. Retten fastsatte med de formildende og skjerpende forhold tatt i betraktning en fengselsstraff på to år og ni måneder. Rt s. 943 Fornærmede hadde i denne saken vært på nachspiel hos domfelte og hans samboer. Fornærmede hadde sovnet på sofaen i stuen, og domfelte hadde i løpet av natten kommet inn til fornærmede. Han hadde videre berørt kjønnsorganet til fornærmede i noen minutter mens hun var bevistløs på grunn av rus og søvn. Retten pekte på at det i denne saken ikke var tale om noen inntrengning, og at straffen dermed burde ligge på et lavere straffenivå enn inntrenging på grunnlag av at dette ble ansett som et mindre alvorlig forhold. Det ble satt et utgangspunkt på en fengselsstraff på to år og ni måneder. Videre i skjerpende retning la Høyesterett vekt på at fornærmede hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, noe domfelte var klar over. En lang utsetting av saken var igjen et formildende forhold. Det ble fastsatt en fengselsstraff på to år og seks måneder. 38

43 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra b Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling LH litra b Bekjente Ingen Ingen Utgangspunkt: 2 år 6 mnd 2 år 6 mnd Utgangspunkt: LH litra b Bekjente Tillitsbrudd (Fremgår ikke) Ingen Fremgår ikke 2 år 9 mnd Utgangspunkt: LF litra b Bekjente Ingen Tilståelse (1 år, 2 mnd) 2 år 8 mnd 1 år 6 mnd Venninnens far, fornærmede Utgangspunkt: LG litra b Bekjente overgrepet i et hus hunn burde føle seg trygg i (3 mnd) Ingen 1 år 6 mnd 1 år 9 mnd Utgangspunkt: LB litra b Bekjente Overfallspreg (Fremgår ikke) Ingen Fremgår ikke 3 år Rt s. 853 litra b Bekjente Ingen Tilståelse og tiltaltes unge alder (1 år 3 mnd) Utgangspunkt: 3 år 3 mnd 2 år Rt s. 856 litra b Bekjente Familierelasjonen, aldersforskjellen (Fremgår ikke) Saken utsatt to ganger (Fremgår ikke) Utgangspunkt: 3 år 3 mnd 3 år 3 mnd LG litra b Bekjente Tillitsbrudd (Fremgår ikke) Saken lang liggetid hos politiet (1 år betinget) Utgangspunkt: Fremgår ikke 3 år (1 år betinget) Utgangspunkt: LB litra b Bekjente Domfelte fikk sædavgang, fornærmede våknet av dette Saken gammel (6 mnd) Fremgår ikke 2 år 9 mnd LA litra b Bekjente Psykiske ettervirkninger (Fremgår ikke) Lang saksgang, delvis erkjente forholdene (Fremgår ikke) Utgangspunkt: 3 år 3 mnd 2 år 9 mnd Rt s. 943 litra b Bekjente Tidligere utsatt for overgrep, noe tiltalte var klar over (Fremgår ikke) Saken gammel (Fremgår ikke) Utgangspunkt: 2 år 9 mnd 2 år 6 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra b: (medregnet betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra b: (betinget trukket fra) Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a og b: (medregnet betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a og b: (betinget trukket fra) 39 2 år 6 mnd 2 år 5 mnd 2 år 10 mnd 2 år 10 mnd

44 5.1.3 Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i 2010 Den gjennomsnittlige straffutmålingen før lovendringen, for litra a og b, er ett år og fire til fem måneder. Dette er inkludert den betingede delen av straffutmålingen. Dersom man trekker fra den betingede straffen i utregningen ligger den gjennomsnittlige straffutmålingen på ett år og to måneder. Etter lovendringen ligger den gjennomsnittlige straffutmålingen på to år og 10 måneder. Økningen i gjennomsnittet i straffutmålingene viser en markert straffeskjerpelse etter lovendringen for straffbare forhold som kun rammes av straffeloven 192 første ledd. Det er dermed helt klart at lovforarbeidene har hatt betydning for straffutmålingen for straffbare forhold som rammes av straffeloven 192 første ledd, voldtekt til seksuell omgang. Gjennomsnittlig utmålt straff før lovendringen hvor litra a alene er gjeldende ligger på omtrent ett år og 11 måneders fengselsstraff. Dette er medregnet den betingede delen av straffen som foreligger i flere av avgjørelsene. Rettsavgjørelsene som er avsagt etter lovendringen hvor litra a er gjeldende, har en gjennomsnittlig straffutmåling på tre år og to til tre måneder. Ingen av disse avgjørelsene inneholder en betinget straffutmåling. Gjennomsnittlig utmålt straff før lovendringen hvor litra b alene er gjeldende ligger på omtrent 11 måneder. Den betingede delen av straffen er her medregnet. Rettsavgjørelsene som er avsagt etter lovendringen har en straffutmåling på i gjennomsnitt to år og seks måneder. Det foreligger kun én betinget dom etter lovendringen. Dette viser at det er en forskjell i straffenivået etter lovendringen på omtrent åtte måneder mellom forhold som dømmes etter litra a og b, første ledd. Forarbeidene til lovendringen i 2010 understreker at det ikke skal være noe skille i normalstraffnivå etter litra a og b, og at de to litraene skal likestilles. 82 Forarbeidene legger da til grunn at normalstraffenivået skal være det samme for litra a og b, første ledd. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at den utmålte straffen må bli den samme ettersom det kan foreligge ulike formildende og skjerpende omstendigheter. Det fremgår fra de gjennomgåtte dommene at normalstraffenivået for seksuell omgang som ble skapt gjennom rettspraksis etter lovendringen startet på to år og seks måneder, men Høyesterett la i Rt s til grunn at i saker hvor tiltalte har ført én eller flere fingre 82 Prop. 97 L ( ) s Rt s. 853, avsnitt 16 40

45 inn i fornærmedes skjede skal utgangspunktet ligge på fengsel i omkring tre år og tre måneder. Utgangspunktet for straffutmålingen fremgår ikke i alle dommene, men ut fra de dommene som opplyser om utgangspunkt for straff, tyder det på at både litra a og b stort sett har tatt utgangspunkt i dette samme normalstraffenivået. Det kan fremstå som at domstolen har vært i tråd med forarbeidene. Det er imidlertid mye som tyder på at de formildende og skjerpende omstendighetene blir tillagt betydelig ulik vekt alt etter om det første ledd litra a eller litra b som rammes. I utgangspunktet kan dette fremstå som naturlig ettersom flere av forholdende som rammes av litra a, omhandler overfall mens ingen av forholdene som rammes av litra b omhandler overfall. Dette påvirker straffenivået for litra a i skjerpende retning, men forklarer ikke alene den markerte forskjellen i straffenivået mellom litra a og b. Det er også mye som tyder på at de formildende omstendighetene som foreligger for forhold som dømmes etter litra b, blir tillagt betydelig mer vekt enn etter litra a. Typiske formildende omstendigheter som går igjen er tilståelse og lang saksbehandlingstid. Dersom man ser på saksopplysningene i de tidligere gjennomgåtte dommene, blir disse momentene i flere av dommene hvor forholdet dømmes etter litra b, tillagt en strafferabatt på over ett år. Disse tendensene er ikke tilstede i forhold som har blitt dømt etter litra a. Det er gjennomgående i nesten alle de gjennomgåtte dommene som rammes av litra b, at domstolen først setter et utgangspunkt, og videre at den utmålte straffen blir liggende mye lavere enn utgangspunktet til tross at det foreligger både skjerpende og formildende omstendigheter i saken. Til sammenligning blir et utgangspunkt for straff ofte stående som den fastsatte straffen, i saker som dømmes etter litra a, ved at de skjerpende og formildende omstendighetene blir tillagt lik vekt. At de formildende momentene oftere blir tillagt større vekt i forhold som rammes av litra b, blir likevel kun en antakelse fra forfatteren, som vanskelig kan bekreftes. Mange av dommene opplyser ikke i saksforholdet eksakt hvor mye de formildende og de skjerpende momentene blir tillagt vekt, og det er derfor ikke mulig å fremlegge godt nok materiale på hvor mye de formildende og skjerpende momentene blir tillagt betydning. Videre uttrykker lovforarbeidene at de i tillegg til en skjerping i straffutmåling, også ønsker at det ikke skal gå noe markert skille i straffenivået mellom forhold som faller inn under minstestraffen og andre voldtekter Prop. 97 L ( ) s

46 Det fremkommer ikke klart hva forarbeidene legger i ordet «et markert skille». I Rt s. 848 uttalte Høyesterett at «ikke noe markert skille» etter sitt eget innhold gir et større rom for domstolenes skjønn. Den pekte videre på at et slikt større spillerom er naturlig, ettersom begrepet «seksuell omgang» rammer forskjellige handlinger med ulik straffverdighet. 85 Det kan helt klart ikke kalles et markert skille i straffutmålingen mellom forhold som har blitt dømt etter litra a, og for forhold som faller inn under minstestraffen. For forhold som rammes av litra b, er det likevel tale om omtrent fem til seks måneder som skiller den gjennomsnittlige straffutmålingen fra minstestraffen. Det kan tenkes at forholdene som har blitt dømt etter litra b første ledd, i noen grad ligger litt i underkant av det straffenivået som lovgiver hadde sett for seg, og ønsket. Det er mye som tyder på at domstolen til tider trekker «spillerommet» litt for langt. Bakgrunnen for dette kan tenkes å være at domstolen ofte ser på forhold som rammes av litra b, som mindre alvorlige enn forhold som rammes av litra a. 5.2 Seksuell omgang som omfattes av minstestraffen, jf. annet ledd Gjennomgående for disse rettsavgjørelsene er at den domfelte har blitt dømt etter straffeloven 192 annet ledd, samleie. Jeg skal først gjennomgå forhold som rammes av straffeloven 192 første ledd litra a, jf. annet ledd litra a, og deretter forhold som rammes av straffeloven 192 første ledd litra b, annet ledd litra a. Til slutt skal jeg gjennomgå straffbare forhold som rammes av straffeloven 192 første ledd litra a og b, jf. annet ledd litra a Før lovendringen Før straffeskjerpelsen av 25. juni 2010, var minstestraffen 2 år. 86 Det var på denne tiden ikke fastsatt noe normalstraffenivå. Det skal nedenfor gjennomgås 26 avgjørelser hvor straffbart samleie er begått før lovendringen i Rt s. 848, avsnitt Lovendringen 11. august 2000 nr

47 Dommer - litra a, jf. annet ledd litra a Rt s Domfelte hadde tiltvunget seg analt samleie med fornærmede på et utested. Det forelå ingen formildende forhold i saken, men måten voldtekten ble gjennomført på ble sett på som skjerpende. Høyesterett pekte på at det var skjerpende at samleiet hadde blitt utført analt, samtidig som fornærmede ble holdt innelåst i et toalettavlukke og holdt fast over toalettskålen. De skjerpende omstendighetene ble tillagt vekt med åtte måneder. Straffen ble satt til fengsel i to år og åtte måneder. Rt s Domfelte og fornærmede hadde i denne saken vært sammen på en etterfest, hvor domfelte hadde tiltvunget seg samleie med fornærmede. Høyesterett la flere straffeskjerpende forhold til grunn. Fornærmede hadde blant annet vært 16 år på gjerningstidspunktet, og det var også tale om utnyttelse av et tillitsforhold. Videre ble det lagt formildende vekt på domfeltes særlige personlige problemer. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. LB I denne saken forgrep domfelte seg på fornærmede når hun var inne på bakrommet på en pub for å røyke. Retten pekte på at det var noe skjerpende at det var en stor aldersforskjell mellom domfelte og fornærmede. Retten fant ikke at det forelå noen formildende omstendigheter i saken. Straffen ble satt til fengsel i to år og fem måneder. LB Domfelte hadde i denne saken utnyttet en lettere psykisk utviklingshemmet kvinne og tiltvunget seg analt samleie med fornærmede. Retten så på det som skjerpende at samleiet var utført analt, og at det var svært smertefullt for fornærmede. Fornærmede var lettere psykisk utviklingshemmet, men retten la til grunn at dette ikke var noe domfelte burde ha forstått. Det ble likevel tillagt skjerpende vekt at domfelte hadde utnyttet noen i en særlig sårbar stilling. De skjerpede momentene ble tillagt åtte måneders fengselsstraff. Retten fastsatte fengselsstraffen til to år og åtte måneder. LB I denne saken utførte domfelte både et oralt og et vaginalt samleie med fornærmede. Han hadde også stukket én finger inn i fornærmede skjede. Det ble lagt skjerpende vekt på at domfelte utnyttet fornærmede som var stoffmisbruker og som i tillegg var påvirket under 43

48 overgrepet. Aldersforskjellen ble også sett på som skjerpende. Det ble også sett på som skjerpende at overgrepet skjedde over lang tid, omtrent to timer. Retten la også til grunn at det i denne saken var blitt brukt vold utover det som var nødvendig for å utføre overgrepene. Straffen ble fastsatt til tre år i fengsel. LB Domfelte hadde i denne saken gått sammen med fornærmede fra et utested. Han hadde fortsatt å følge etter henne etter at hun hadde gitt beskjed om at hun ønsket å gå alene. Videre hadde domfelte tiltvunget seg samleie med fornærmede. Fornærmede hadde den natten vært påvirket av alkohol, men domfelte var ikke beruset. Det ble lagt skjerpende vekt på at domfelte hadde utnyttet at fornærmede var påvirket av alkohol. Det var også skjerpende at samleiet hadde blitt utført uten kondom. Retten la også til grunn at det var straffeskjerpende at domfelte i sin forklaring hadde forsøkt å fremstille det som at det var fornærmede som hadde tatt initiativ til samleie og at hun hadde vært aktivt med på handlingen. Det ble satt en straff til fengsel i tre år. LB Domfelte hadde i denne saken blitt med fornærmede hjem på et nachspiel. Domfelte hadde videre tiltvunget seg analt samleie med fornærmede. Retten så på det som skjerpende at fornærmede var blitt utsatt for svært smertefullt analt samleie, samt at voldtekten ble utført i fornærmedes eget hjem. Retten tok utgangspunkt i et straffenivå for normaltilfelle for voldtekt på to år og åtte til ni måneder, men på grunn av de skjerpende momentene ble straffen hevet til fengsel i tre år. LB I denne saken ble to domfelte dømt for voldtekt. Den ene ble dømt for voldtekt til samleie, og den andre ble dømt for medvirkning til voldtekt, jf. straffeloven 205. Det var i saken ikke tale om en gruppevoldtekt, men det ble sett på som skjerpende at krenkelsen hadde klare likhetstrekk med en gruppevoldtekt. Dette ble tillagt betydning for begge de to domfelte. Voldsanvendelsen fra A var også omfattende og brutal, noe som ble tillagt skjerpende vekt. Begge de domfelte hadde samtidig truet fornærmede etterpå med å ta sønnen hennes dersom hun politianmeldte saken, og dette ble også ansett som skjerpende. Domfelte, A, fikk en fengselsstraff på tre år og seks måneder. 44

49 Retten uttalte at det dreide seg om en begrenset form for medvirkning, både i tid og omfang for person B. Rollen hadde likevel likhetstrekk med en som låser døren og holder vakt utenfor mens voldtekten gjennomføres. Straffen ble satt til to års fengselsstraff. LB I denne saken var domfelte og fornærmede venner. Fornærmede ble voldtatt i sitt eget hjem noe som ble sett på som skjerpende. Den relasjonen som domfelte og fornærmede hadde var også et skjerpende moment ettersom det var tale om et grovt tillitsbrudd overfor fornærmede. Det at sønnen sov i naborommet ble også tillagt vekt. Domfelte hadde også befunnet seg i leiligheten i omtrent tre timer, noe som var svært belastende for fornærmede. I skjerpende retning ble det også lagt vekt på at domfelte tidligere var dømt for trusler og vold mot tidligere venninner, hvorav moren til hans datter. Det ble videre lagt noe formildende vekt på lang saksbehandlingstid. Straffen ble satt til fengsel i tre år. LB Domfelte hadde i denne saken tiltvunget seg til samleie da han var på besøk hos din nabo. Det forelå ingen formildende eller straffeskjerpende omstendigheter, og straffen ble satt til tre år og fire måneder i fengsel. Det straffbare forholdet tok plass kort tid før lovendringen i 2010, og det ble tatt hensyn til den gradvise skjerpingen av straffenivået ved fastsettelsen av straffen i denne saken. LB Domfelte A, ble i denne saken dømt for voldtekt til et vaginalt og et oralt samleie med fornærmede. Domfelte B, ble dømt for medvirkning til voldtekt. Det foreligger ingen opplysninger om hva B s straffutmåling alene ville ligget på dersom man ser bort fra en allerede pådømt straff fra tingretten. Det vil derfor ikke bli redegjort for B s straffutmåling. Retten anså det som skjerpende at voldtekten bestod av to overgrep. Det var også skjerpende at overgrepet pågikk over noe tid, og at de hadde vært to om overgrepet. Retten uttalte at dette hadde gjort situasjonen ekstra skremmende og krenkende for fornærmede. Det ble videre tillagt skjerpende vekt at A ikke hadde brukt kondom. Den lange tiden som var gått fra det straffbare forhold ble utført, til pådømmelse, ble vektlagt i formildende retning. Domfelte A fikk en straff på tre år i fengsel. LB Fornærmede og domfelte hadde møtt hverandre på vei hjem fra byen, hvor fornærmede videre ble med domfelte hjem. Hjemme hos domfelte tiltvang domfelte seg til samleie med 45

50 fornærmede. Lagmannsretten beskrev denne saken som en alvorlig og hensynsløs voldtekt. Domfelte benyttet vold for å oppnå seksuell omgang, hvor han blant annet tok kvelertak på fornærmede. Fornærmede var 21 år da overgrepet fant sted, og domfelte var 37 år. Denne aldersforskjellen ble også tillagt vekt i skjerpende retning. Det var også skjerpende at domfelte ikke brukte kondom. Det var særlig klanderverdig i dette tilfellet fordi domfelte selv hadde forklart at han på denne tiden gikk veldig mye på byen og tok med seg flere nye kvinner hjem hver uke. Retten mente at det som utgangspunkt burde settes en straff på tre års fengselsstraff på grunnlag av de skjerpede omstendighetene. Lang saksbehandlingstid var et forhold i saken som ga en straffereduksjon på seks måneder. Retten fastsatte fengselsstraffen til to år og seks måneder. LB Domfelte hadde i denne saken kommet seg inn i leiligheten til fornærmede, og deretter tiltvunget seg samleie med fornærmede. Retten pekte på at det var skjerpende at fornærmede hadde blitt voldtatt i sitt eget hjem. Det ble også tillagt skjerpende vekt at domfelte ikke hadde brukt kondom. Lang liggetid hos politiet ble tillagt formildende vekt. Lagmannsretten fastsatte en straff til fengsel i tre år og tre måneder. LB Fornærmede hadde i denne saken blitt med domfelte på et nachspiel, hvor han her hadde tvunget henne inn på et soverom og tiltvunget seg samleie. Retten anså det som skjerpende at fornærmede ble holdt fanget inne på et rom i minst én time og utsatt for seksuelle overgrep. Det at det også var en annen person inne i rommet når fornærmede ble voldtatt ble karakterisert som skremmende, og også dette ble tillagt skjerpende vekt. Det var videre skjerpende at overgrepet ble utført uten bruk av kondom. I motsatt retning ble det straffbare forholdet begått syv år tidligere, men på grunn av manglende opplysninger om gjerningspersonen ble etterforskningen utsatt i svært lang tid. Straffen ble satt til fengsel i tre år, hvorav fire måneder ble gjort betinget. LB Fornærmede var på vei hjem fra en fest da hun tilfeldig møtte på domfelte. De kjente ikke hverandre fra før, men satt seg ned for å prate. Domfelte overfalte deretter fornærmede, og han utførte så voldtekt til samleie med henne. Retten anså det som skjerpende at domfelte ikke brukte kondom. Det ble også pekt på at det i noen grad var skjerpende at domfelte hadde utnyttet fornærmede som var synlig beruset. Det ble tillagt formildende vekt at det var mer enn fem år siden gjerningstidspunktet, til tross for at dette ikke kunne bebreides av verken domstolen eller politiet. Straffen ble satt til fengsel i tre år. 46

51 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra a, jf. annet ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling Analt samleie kombinert Rt s litra a, jf. annet Bekjente Ingen 2 år 8 mnd med omstendighetene ledd litra a Utnyttelse av tillitsforhold, Domfelte særlige Rt s litra a, jf. annet Bekjente 2 år 9 mnd fornærmede 16 år personlige problemer ledd litra a LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB litra a, jf. annet ledd litra a Bekjente Aldersforskjellen Ingen 2 år 5 mnd Analt, særlig smertefullt, litra a, jf. annet Bekjente utnyttet en sårbar person ledd litra a Ingen 2 år 8 mnd litra a, jf. annet Bekjente Vold, sårbar, over lang tid Ingen 3 år ledd litra a Utnyttet at fornærmede var påvirket av alkohol, ingen litra a, jf. annet Bekjente kondom, hemmende ledd litra a forklaring Ingen 3 år Analt samleie særlig litra a, jf. annet Bekjente smertefullt, eget hjem ledd litra a Ingen 3 år Trekk med gruppevoldtekt, litra a, jf. annet Bekjente truet, vold ledd litra a Ingen 3 år litra Trekk med gruppevoldtekt, Bekjente a, jf. annet ledd truet, vold Ingen 2 år litra a Overfalt eget hjem, tidligere dømt, Lang litra a, jf. annet Bekjente utnyttet tillit, sønnen på saksbehandlingstid ledd litra a naborommet 3 år litra a, jf. annet ledd litra a Bekjente Ingen Ingen 3 år 4 mnd To overgrep, pågikk over Lang litra a, jf. annet Bekjente tid, to overgripere, ingen saksbehandlingstid ledd litra a kondom 3 år Aldersforskjellen, ingen Lang litra a, jf. annet Bekjente kondom saksbehandlingstid ledd litra a 2 år 6 mnd Ingen kondom, overfalt i Lang liggetid hos litra a, jf. annet Overfall eget hjem politiet ledd litra a 3 år 3 mnd Ingen kondom, langt 7 år mellom 3 år litra a, jf. annet Bekjente tidsforløp, flere tilstede anmeldelsen og dom (4 mnd betinget) ledd litra a 47

52 LB litra a, jf. annet ledd litra a Bekjente Ingen kondom, utnyttet en synlig beruset kvinne 5 år mellom gjerningstidspunktet og rettsaken 3 år Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a, jf. annet ledd litra a: (medregnet betinget) 2 år 10 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a, jf. annet ledd litra a: (betinget trukket av) 2 år 10 mnd Dommer - litra b, jf. annet ledd litra a Rt s. 663 Domfelte hadde i denne saken blitt med fornærmede hjem etter en bytur. Etter at fornærmede hadde sovnet utførte domfelte samleie med henne. Det ble tillagt formildende vekt at domfelte hadde kommet med en uforbeholden tilståelse. Retten kom frem til en fengselsstraff på to år, hvorav nitti dager ble gjort betinget. LB Domfelte og fornærmede hadde i denne saken vært sammen på byen, hvor fornærmede deretter ble med domfelte hjem i mangel på andre overnattingsmuligheter. Fornærmede hadde raskt lagt seg til å sove hjemme hos domfelte, og våknet senere på natten av at domfelte utførte samleie med henne. Retten tok utgangspunkt i minstestraffen på to år, men la vekt på flere formildende omstendigheter i saken. I formildende retning la retten vekt på at det hadde gått to år og tre måneder siden den straffbare handlingen ble utført. Situasjonen mellom partene når de befant seg i dobbeltsengen ble også sett på som formildende. Fornærmede hadde blitt med domfelte - som hun ikke kjente særlig godt hjem, og lagt seg i hans dobbeltseng, samt at domfelte åpenbart var innstilt på og ønsket seksuelt samkvem. Straffen ble satt til fengsel i to år, hvorav ett år og tre måneder ble gjort betinget. LB Fornærmede hadde i denne saken møtt domfelte på vei hjem fra byen. Domfelte hadde fulgt etter henne og kommet seg inn i leiligheten sammen med henne. Fornærmede hadde bedt domfelte om å forlate leiligheten, men hun sovnet tilslutt i en stol i stuen. Domfelte hadde deretter samleie med fornærmede mens hun sov. Når han for andre gang forsøkte å trenge inn i henne, våknet fornærmede. Det ble sett på som straffeskjerpende at domfelte hadde seksuell omgang med fornærmede to ganger mens hun sov. Domfelte brukte heller ingen kondom, noe som også ble tillagt vekt. Det ble også lagt vekt på fornærmedes betydelige psykiske 48

53 ettervirkninger. Lagmannsretten fant ingen formildende momenter. Straffen ble satt til fengsel i tre år. LB Domfelte og fornærmede hadde begge vært på samme fest natten overgrepet tok plass. Domfelte hadde under festen utført voldtekt til samleie med fornærmede bortenfor en parkeringsplass i nærheten av festlokalet. Vitner observerte overgrepet. Det ble tillagt skjerpende vekt at fornærmede ble utsatt for overgrepet ikke langt unna en nattklubb i det offentlige rom hvor forbipasserende kunne komme. Det forelå ingen formildende forhold. Domfelte fikk en fengselsstraff på to år og ni måneder. LB Domfelte hadde i denne saken brutt seg inn i huset til fornærmede, og deretter utført voldtekt til samleie med fornærmede. Retten fremla at utgangspunktet for straff i en slik sak ville ligget på fengsel i tre år. Det var videre et formildende forhold at saken var blitt gammel. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. Rt s Domfelte og fornærmede hadde begge vært ute på byen. Fornærmede fikk ikke kontakt med sin venninne, og valgte derfor å bli med domfelte hjem for å overnatte hos ham. Domfelte hadde i denne saken hatt samleie med fornærmede mens hun sov. Han fikk i lagmannsretten idømt en straff på to år, hvorav ni måneder var ubetinget. På grunn av at hans anke ble liggende ubehandlet i ti måneder valgte Høyesterett å fastsette fengselsstraffen til to år, hvorav den ubetingede delen var på seks måneder. LB Domfelte hadde i denne saken vært på fest hos fornærmede. Alle festfeltakerne hadde senere dratt på byen, inkludert domfelte og fornærmede. Fornærmede dro senere på natten hjem fra byen sammen med en venninne, og våknet på natten av at domfelte hadde samleie med henne. Retten fant det skjerpende at domfelte hadde brutt seg inn i huset til fornærmede. Den pekte videre på at det var formildende at saken hadde tatt lang tid. Straffen ble fastsatt til fengsel i to år og ni måneder. LB Domfelte kjente ikke fornærmede fra før, men de hadde begge befunnet seg på samme nachspiel natten overgrepet fant sted. Fornærmede var svært beruset og hadde sovnet på 49

54 sofaen, hvor domfelte videre hadde utført voldtekt til samleie med fornærmede. Det ble vektlagt skjerpende at domfelte var helt ukjent for fornærmede, samt at han ikke hadde brukt kondom. Det ble tillagt formildende vekt at saken nesten var blitt to og ett halvt år gammel, og at saken hadde hatt en liggetid hos politiet på omtrent ett år. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. LB Domfelte og fornærmede hadde i denne saken vært på samme nachspiel sammen med flere andre. Fornærmede ble under nachspielet svært dårlig og trøtt, og ble på grunn av dette lagt i en seng. Domfelte hadde senere utført voldtekt til samleie med fornærmede, mens hun var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvn. Lagmannsretten fant at det forelå flere skjerpende momenter i saken. Det var skjerpende at domfelte hadde lagt seg oppå fornærmede slik at hennes bein og armer var låst fast. Det var også skjerpende at døren til soverommet kun hadde håndtak på innsiden slik at hun ikke kunne få noe hjelp fra utsiden. Det ble også ansett som skjerpende at domfelte hadde utført samleiet mens fornærmedes venninne var utenfor leiligheten, ettersom fornærmede dermed var alene blant flere menn og ikke hadde noen som kunne hjelpe henne. Retten pekte på at den særdeles lange saksbehandlingstiden ble tillagt formildende vekt, og førte til at store deler av fengselsstraffen ble gjort betinget. Retten satte fengselsstraffen til to år og seks måneder, hvorav ett år og tre måneder ble gjort betinget. LB Fornærmede hadde i denne saken blitt med domfelte hjem etter en bytur, hvor hun videre hadde sovnet. Domfelte hadde så utført voldtekt til samleie med fornærmede. Den straffbare handlingen ble begått kun noen dager før ikraftsettelsen av straffeskjerpelsen, og dette ble lagt stor vekt på ved straffutmålingen. Retten satte dermed et utgangspunkt på en straff litt i underkant av fire års fengsel for en voldtekt hvor det ikke forelå formildende eller skjerpende omstendigheter. Domfelte var tidligere straffedømt og dette ble tillagt begrenset vekt i straffeskjerpende retning. Det at saken var blitt gammel ble tillagt formildende vekt. Retten satte med dette en straff til fengsel i fire år, hvorav ett år ble gjort betinget. LB I denne avgjørelsen ble domfelte dømt for to tilfeller av voldtekt. Det skal nedenfor kun redegjøres for tilfellet som omhandlet voldtekt til samleie. 50

55 Domfelte hadde i denne saken begått voldtekt til samleie med fornærmede, mens han utførte en massasje på kvinnen. Det ble tillagt skjerpende vekt at domfelte ikke brukte kondom da han voldtok henne. Han hadde selv forklart at han hadde hatt sex med jenter i året, noe som betydde at han utsatte fornærmede for en betydelig smittefare. Retten uttalte at overgrepet mot fornærmede isolert sett tilsvarte en fengselsstraff på omkring tre år. Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra b, jf. annet ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling Rt s. 663 LB LB LB LB Rt s LB LB LB litra b, jf. 2 år Bekjente Ingen Uforbeholden tilståelse annet ledd (3 mnd) litra a Lang saksbehandlingstid, 2 år litra b, jf. Bekjente Ingen fornærmede hadde (1 år 3 mnd annet ledd frivillig lagt seg i sengen betinget) litra a Utførte to seksuelle litra b, jf. omganger, ingen kondom, Bekjente annet ledd betydelige psykiske Ingen 3 år litra a ettervirkninger litra b, jf. Offentlig rom hvor Bekjente annet ledd forbipasserende kunne se Ingen 2 år 9 mnd litra a litra b, jf. 2 år 9 mnd Bekjente Brutt seg inn i huset Gammel sak annet ledd litra a 2 år litra b, jf. Bekjente Ingen Lang saksbehandlingstid (1 år 6 mnd annet ledd betinget) litra a litra b, jf. annet ledd Bekjente Brutt seg inn i huset Lang saksbehandlingstid 2 år 9 mnd litra a litra b, jf. Kjente ikke hverandre, Saken hadde hatt lang Bekjente annet ledd ingen kondom ligge tid hos politiet 2 år 9 mnd litra a Lagt seg oppå 2 år 6 mnd litra b, jf. Bekjente fornærmede, låst inne, Lang saksbehandlingstid (1 år 3 mnd annet ledd helt alene betinget) litra a 51

56 LB LB litra b, jf. annet ledd litra a litra b, jf. annet ledd litra a Bekjente Tidligere straffedømt Saken gammel 4 år (1 år betinget) Bekjente Ingen kondom Ingen 3 år Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra b, jf. annet ledd litra a: (medregnet betinget) 2 år 8 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra b, jf. annet ledd litra a: (betinget trukket fra) 2 år 2 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter annet ledd: (medregnet betinget) 2 år 9 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter annet ledd: (betinget trukket fra) 2 år 6 mnd Dommer - litra a og b, jf. annet ledd litra a LB I denne saken gikk domfelte og fornærmede hjem til domfelte etter å ha vært sammen på et utested. Domfelte dyttet fornærmede ned da de kom hjem til domfelte, og han tiltvang seg deretter til samleie med fornærmede. Det ble lagt skjerpende vekt på at domfelte utnyttet fornærmedes beruselse og hennes manglende evne til å yte motstand mot overgrepet. Domfelte ble beskrevet som moderat ruspåvirket, og retten uttalte at domfelte uten tvil var klar over fornærmedes hjelpeløse tilstand og utnyttet dette. Det ble også sett på som skjerpende at domfelte ikke hadde brukt noen form for prevensjon og at han fikk sædavgang. Lagmannsretten fant ingen formildende omstendigheter i saken. Det ble satt en straff til fengsel i tre år. LB Domfelte og fornærmede oppholdt seg begge hos en kamerat, hvor fornærmede i løpet av natten gikk å la seg. Videre våknet hun på natten av at domfelte hadde samleie med henne. Det ble tillagt vekt i skjerpende retning at fornærmede var i en sårbar situasjon. Hun hadde tidligere blitt utsatt for seksuelle tilnærminger fra sin bestefar, noe domfelte var klar over. Det ble også ansett om skjerpende at domfelte ikke hadde brukt kondom, og at overgrepet skjedde i en leilighet hvor fornærmede i perioder bodde og hvor hun hadde et særlig krav på å kunne føle seg trygg. Lagmannsretten anså det videre som formildende at voldsbruken hadde vært beskjeden, og at det hadde vært en lang saksgang på omtrent to år og syv måneder. Retten satte en fengselsstraff til to år og to måneder. 52

57 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra a og b, jf. annet ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling litra a og b, jf. Utnyttet ruspåvirkningen, Bekjente LB annet ledd ingen kondom Ingen 3 år litra a LB Ingen kondom, sårbar, litra a og b, jf. Lang saksbehandlingstid, Bekjente huset hvor fornærmede i annet ledd beskjeden voldsbruk perioder bodde litra a 2 år 2 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a og b, jf. annet ledd litra a: 2 år og 7 mnd Etter lovendringen Etter straffeskjerpelsen 25. juni 2010 ble minstestraffen satt til fengsel i tre år, og det ble også fastsatt et normalstraffenivå på fire år i saker hvor det verken foreligger særlige formildende og skjerpende omstendigheter. Forarbeidene har også uttrykt at voldtekter som rammes av første ledd litra a, b eller c skal likestilles ved straffutmålingen. Nedenfor skal jeg gjennomgå 28 dommer hvor straffbart samleie er utført etter lovendringen i 2010, jf. straffeloven 192 første ledd, jf. annet ledd Dommer - litra a, jf. annet ledd litra a LB og LB er de gjennomgåtte rettsavgjørelsene hvor det har blitt gitt en normalstraffutmåling på fire år. I disse avgjørelsene forelå det ingen formildende eller skjerpende omstendigheter, og det ble derfor gitt fire års fengselsstraff til domfelte, i tråd med forarbeidene som kom i LB I denne saken ble fornærmede overfalt i eget hjem. Domfelte tiltvang seg flere former for seksuell omgang, samt voldtekt til samleie. Lagmannsretten så på det som svært skjerpende at det var en kombinasjon av en overfallsvoldtekt og voldtekt i fornærmedes eget hjem. Det ble også sett på som skjerpende at overgrepet foregikk i over fire timer. Retten viste til lovforarbeidene som har fastsatt at ved særlig skjerpende forhold så skal ikke straffen settes under seks år. 53

58 Lagmannsretten uttalte videre at denne saken fremgikk som noe grovere enn tilfellene i Rt s. 828 og Rt s. 625 hvor det ble gitt seks års fengselsstraff. Utgangspunktet for straff ble derfor satt til syv års fengselsstraff. Domfelte var tidligere straffedømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, og straffeloven 61 fikk dermed anvendelse. Retten pekte på domfeltes tidligere straff førte til at den nåværende straffen burde ligge på noe i overkant av syv års fengsel. Videre ble det gitt formildende vekt at domfelte hadde kommet med en tilståelse, og det ble gitt en tilståelsesrabatt på litt over ett år. Straffen ble fastsatt til fengsel i seks år. LB Fornærmede i denne saken var en utvekslingsstudent fra Moskva. Hun hadde overnattet i leiligheten til domfelte natten voldtekten fant sted. Etter lagmannsrettens oppfatning forelå det flere straffeskjerpende momenter i denne saken. De skjerpede forholdene var voldsbruken fornærmede hadde blitt utsatt for, at handlingen strakk seg over et lengre tidsrom, og at domfelte hadde utnyttet en sårbar person. De skjerpende omstendighetene ble tillagt vekt, og fengselsstraffen ble satt til fem år. Rt s I denne saken ble fornærmede med domfelte hjem etter å ha vært på et nachspiel. Hjemme hos domfelte ble domfelte voldelig da fornærmede motsatte seg hans ønske om seksuell omgang. «Hun ble slått i ansiktet, trusen ble revet i stykker, og hun fikk blåmerker på innsiden av begge lår da bena hennes ble tvunget fra hverandre. Deretter hadde tiltalte seksuell omgang med henne både i form av at han hadde fingre i hennes skjede, at hun ble tvunget til å masturbere ham, samt oralt og analt samleie. Det hele pågikk i cirka 2 timer og 45 minutter." Høyesterett tok utgangspunkt i normalstraffen på fire år, og uttalte videre at det måtte utmåles en straff noe strengere enn fengsel fire år på grunn av de skjerpende omstendighetene. Det var skjerpende at handlingen strakk seg over lang tid, omfattet flere ulike former for seksuell omgang og samleier, samt omfattende voldsbruk. Retten fastsatte fengselsstraffen til fire år og seks måneder. I lovforarbeidene står det at «der det foreligger skjerpende omstendigheter, må straffenivået heves ytterligere. I slike saker bør straffenivået ikke være fengsel under 5 år». Høyesterett uttalte i rettsavgjørelsen at de tilfeller som blir omhandlet som normaltilfeller, ikke på noen 54

59 som helst måte er normalisert atferd i ordets forstand. Normaltilfeller er alvorlige forbrytelser som skal straffes med minst fire år i fengsel, og det er et straffbarhetsvilkår at den seksuelle omgang er oppnådd ved vold eller truende atferd. På denne måten begrunnet de sin vurdering i denne saken med at det straffbare forholdet ikke kunne falle inn under en fengselsstraff på fem år, ettersom enhver voldsbruk ikke kan være et straffeskjerpende moment. LB Fornærmede ble med domfelte hjem på nachspiel, hvor domfelte tiltvang seg samleie med fornærmede. I denne saken ble straffen satt til fengsel i fire år og seks måneder. Straffen ble satt høyere enn normalstraffenivået angitt i lovforarbeidene på grunn av skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene var at det dreide seg om et langvarig overgrep, flere ulike former for seksuelle overgrep og samleier, samt at domfelte hadde brukt to kniver som han hadde truet med. LB Domfelte og fornærmede dro begge to på et nachspiel etter en fest, hvor de overnattet. Fornærmede våknet neste morgen av at domfelte tiltvang seg samleie med henne. Domfelte utførte samleiet med å holde fornærmede fast i armene og slå henne i mellomgulvet slik at hun besvimte. Fornærmede opplevde frykt for graviditet og mulig HIV-smitte etter voldtekten. Hun hadde også andre psykiske ettervirkninger. Retten la til grunn at disse skadevirkningene tilsa en straff innenfor normalstraffenivået på fire år. Derimot uttalte retten at grovheten av handlingen og omfanget av voldsutøvelsen tilsa at normalstraffenivået skulle fravikes i skjerpende retning. De fremholdt at vold eller trusler er en del av straffbarhetsvilkåret for anvendelse av voldtektsbestemmelsen, og at ikke all bruk av vold og trusler kan anses straffeskjerpende. Likevel mente retten at det i dette tilfellet var tale om en såpass grov vold, at det ble ansett som skjerpende. Det ble ikke redegjort for eventuelle formildende omstendigheter i saksforholdet. Straffen ble satt til fengsel i tre år og 11 måneder. LB Domfelte og fornærmede var sammen på byen, da de videre bestemte seg for å dra på en fest. På veien bort til festen tiltvang domfelte seg samleier med fornærmede - et oralt og et analt. Retten la til grunn en straff på fire års fengsel som utgangspunkt i et slikt tilfelle. Fornærmede hadde en til dels vanskelig tid etter overgrepet, men ikke noe som fraviker fra det «normale». Dette kan derfor ikke virke skjerpende. Heller ikke saksgangen var utenfor normaltid. At det ble utøvd lite eller ingen vold, ble heller ikke tillagt formildende vekt. Retten uttrykte i 55

60 dommen at det ikke forelå noen formildende eller skjerpende omstendigheter. Straffen ble satt fengsel i fire år og tre måneder. Lagmannsretten ga en straff på tre måneder mer enn det et normaltilfelle bør ligge på. Det står ikke noe utdypet om hva som eventuelt var straffeskjerpende med tre måneder i denne saken. Rt s. 495 I denne avgjørelsen ble den domfelte dømt for to tilfeller av voldtekt, uavhengig av hverandre: Én voldtekt til samleie, og et forsøk på voldtekt til seksuell omgang. Ettersom det her foretas en gjennomgang av voldtekter hvor det straffbare forholdet faller inn under voldtekt til samleie, har jeg valgt å dele opp rettsavgjørelsen i to separate deler og nedenfor gjennomgå det straffbare forholdet som faller inn under straffeloven 192 første ledd litra a, jf. annet ledd litra a. Den domfelte hadde vært på samme fest som fornærmede, og hvor han videre hadde tiltvunget seg samleie med fornærmede mot hennes vilje. Den domfelte ble dømt til totalt fem år og seks måneder i fengsel for de to straffbare forholdene, og Høyesterett uttalte at de ville gitt den domfelte omtrent fire år alene for voldtekten det er tale om i dette tilfellet. Det forelå ingen skjerpende eller formildende forhold i saken, og Høyesterett valgte dermed å følge forarbeidene som viser til et normalstraffenivå på fire år i saker hvor det ikke foreligger formildende eller skjerpende omstendigheter. LB I denne avgjørelsen ble domfelte dømt for flere straffbare forhold, og det blir videre kun redegjort for det straffbare samleiet. Domfelte hadde tatt en drosje sammen med fornærmede hjem fra byen, og domfelte påstod at fornærmede skulle bli kjørt hjem. Hun ble derimot kjørt til en helt annen plass, hvor domfelte videre hadde tiltvunget seg samleie med kvinnen. Retten viste til lovendringen i 2010 om de forhøyede nivåene, og hvor et normaltilfelle skal ligge på fire år. I denne saken forelå det flere skjerpende omstendigheter. Tiltalte hadde blant annet utnyttet fornærmedes rus ved å kjøre henne til utkanten av byen. Det var også skjerpende at tiltalte hadde brukt betydelig makt mot fornærmede. Retten uttalte at de isolert sett ga fem år og seks måneder fengselsstraff for voldtekten til samleie. 56

61 LB I denne saken ble domfelte dømt for voldtekter av to kvinner, og det ble gitt en samlet fengselsstraff på ni år. Domfelte hadde invitert de to fornærmede til sin leilighet for å tygge det narkotiske stoffet khat. Lagmannsretten kom i denne saken frem til at det forelå flere og tunge skjerpende momenter. Det var skjerpende at domfelte hadde drapstruet de to fornærmede med en kniv, samt begått voldtekt til samleie på de to kvinnene etter tur. Han hadde også tvunget begge de to fornærmede til å se på mens den andre ble voldtatt. Det ble også lagt vekt på at de begge var noe gjensydd foran skjedeåpningen, og den smerten voldtekten dermed ble påført på dem. I formildende retning ble det lagt vekt på at saken hadde blitt noe gammel. Det står ikke nevnt noe i dommen hvor mye de formildende momentene ble vektlagt, bare at det ble gitt en «følbar» reduksjon. Retten fant med dette at en straff for hver av voldtektene isolert sett burde ligge på omtrent seks års fengselsstraff. LB I denne dommen ble den tiltalte dømt for to separate voldtekter, samt andre forhold. Det ble satt en samlet fengselsstraff på syv år og seks måneder. Retten mente at voldtekten til samleie isolert sett burde få opp mot fem års fengselsstraff på grunn av flere skjerpende forhold. De skjerpende forholdene i saken var omfattende seksuelle overgrep, at hendelsen skjedde over noe tid og mot en sårbar person. Retten fant ingen formildende omstendigheter. Rt s. 401 I denne saken ble domfelte dømt for to voldtekter hvor det ble satt en samlet fengselsstraff på ni år. Retten uttalte at hvert av forholdene isolert sett ville gitt en fengselsstraff på seks år. Det ble sett på som skjerpende at de to fornærmede ble utsatt for drapstrusler og dypt krenkende behandling. Begge de fornærmede ble i tillegg tvunget til å medvirke til voldtekt av den andre, og de ble også tvunget til å foreta seksuelle handlinger med hverandre. Det var også skjerpende at begge de fornærmede var omskåret og "noe gjensydd foran skjedeåpningen". Dette gjorde de vaginale samleiene særlig smertefulle for dem. At overgrepene varte i minst én time, må også anses som et betydelig tidsrom. 57

62 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra a, jf. annet ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling LB LB Rt s LB LB LB Rt s. 495 LB LB LB LB Rt s. 401 Kombinasjon av litra a, jf. overfallsvoldtekt og Overfall annet ledd voldtekt i eget hjem, over Tilståelse 6 år litra a lang tid Grov vold, langvarig litra a, jf. 5 år Bekjente overgrep og utnyttet en Ingen annet ledd sårbar person litra a Langvarig overgrep, flere litra a, jf. former for seksuell omgang Bekjente annet ledd og samleier, omfattende Ingen 4 år 6 mnd litra a voldsbruk Langvarig overgrep, flere litra a, jf. former for seksuelle Bekjente annet ledd overgrep og samleier, Ingen 4 år 6 mnd litra a brukte kniver Kunne ikke kommunisere på sitt litra a, jf. 3 år 11 mnd Bekjente Grov vold morsmål i fengsel eller annet ledd få besøk av sine litra a nærmeste litra a, jf. annet ledd litra a Bekjente Ingen Ingen 4 år 3 mnd litra a, jf. annet ledd Bekjente Ingen Ingen 4 år litra a Brukt betydelig makt, litra a, jf. utnyttet fornærmedes Bekjente annet ledd ruspåvirkning Ingen 5 år 6 mnd litra a litra a, jf. annet ledd Bekjente Ingen Ingen 4 år litra a Drapstruet, tidligere litra a, jf. 6 år Bekjente omskjæret, fått den andre til Gammel sak annet ledd 6 år å se på litra a Langvarige overgrep, litra a, jf. Bekjente omfattende overgrep, sårbar annet ledd person litra a Ingen 5 år Drapstrusler, dypt Lang 6 år litra a, jf. Overfall krenkende behandling, saksbehandlingstid 6 år annet ledd tidligere omskåret 58

63 litra a LB litra a, jf. annet ledd litra a Bekjente Ingen Ingen 4 år Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a, jf. annet ledd litra a: 5 år Dommer - litra b, jf. annet ledd litra a Rt s. 198, LB , LB , LB , LB , LB , LB , LB , er de gjennomgåtte avgjørelsene hvor det har blitt gitt en normalstraffutmåling på fire år. I disse rettsavgjørelsene forelå det ingen formildende eller skjerpende omstendigheter, og det ble gitt fire års fengselsstraff i tråd med forarbeidene som kom i LB Fornærmede møtte en mann på et busstopp da hun var på vei hjem fra byen, og hun ble videre med denne mannen hjem. Samme natt kom domfelte hjem fra byen, til leiligheten fornærmede befant seg i. Han utførte så samleie med fornærmede, som ikke var i stand til å motsette seg denne handlingen på grunn av sterk ruspåvirkning. Retten satte et utgangspunkt på fire års fengselsstraff. De fant ingen formildende omstendigheter, men flere straffeskjerpende momenter. Det ble tillagt skjerpende vekt at det vaginale samleiet var gjennomført uten kondom. At det også hadde blitt gjennomført et analsamleie som var smertefullt, og som hadde påført fornærmede fysisk skade ble også tillagt skjerpende vekt. Domfelte var klar over at fornærmede hadde blitt misbrukt tidligere samme natt, men valgte likevel å ha samleie med henne. Denne krenkelsen ble også sett på som skjerpende. Straffen ble satt til fengsel i fire år og seks måneder, hvorav de straffeskjerpende omstendighetene ble tillagt seks måneder. LB Domfelte hadde lagt seg i samme seng som fornærmede under en fest. De kjente ikke hverandre fra før og hadde hatt minimal kontakt under festen. Domfelte utførte samleie med fornærmede, mens hun var beruset, samt omtåket etter søvn. Retten viste i denne saken til lovendringen som kom i 2010, minstestraffen på tre år og normalstraffen på fire år. De uttrykte at normalstraffenivået ikke burde fravikes så mye ettersom fornærmede våknet i sengen med en fremmed person som hadde samleie med henne. 59

64 At saken var blitt relativt gammel ble tillagt formildende vekt. Domfelte ga ikke en uforbeholden tilståelse, men han erkjente de faktiske forhold i saken uten straffeskyld. Dette ble også tillagt formildende vekt. Retten fastsatte en fengselsstraff til tre år og tre måneder. Rt s. 193 Domfelte og fornærmede hadde i denne saken vært på samme fest, hvor fornærmede sovnet på et soverom på grunn av sterk ruspåvirkning. Domfelte hadde senere på kvelden gått og lagt seg i samme seng som fornærmede hvor han hadde utført samleie med henne samt slikket hennes kjønnsorgan. Fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvn og beruselse. Domfelte var 24 år i gjerningsøyeblikket, og fornærmede var 18 år. Høyesterett vurderte domfelte som edru, og forholdene tilsa at domfelte burde ha forstått at fornærmede ikke var i stand til å motsette seg handlingen. Verken fornærmedes opptreden, kroppsspråk eller handlinger for øvrig kan ha dannet noe grunnlag for at tiltalte skulle ha oppfattet dette som frivillig. Ved straffutmålingen viste retten til at et utgangspunkt for straff burde ligge på ubetinget fengsel i fire år, ettersom det ikke forelå noen særlige formildende omstendigheter ved den straffbare handlingen. Tiltalte erkjente at den seksuelle omgangen fant sted. Han uttalte likevel at den seksuelle omgangen var frivillig, noe som sørget for at forholdet ikke falt inn under straffeloven 59 annet ledd om redusert straff ved uforbeholden tilståelse. Det at domfelte erkjente den seksuelle omgangen ble likevel ansett som formildende ettersom det uten dette mest sannsynlig ikke hadde blitt tatt ut tiltale. Høyesterett valgte å gi den formildende omstendigheten en straffereduksjon på fire måneder, og straffen ble dermed redusert fra et utgangspunkt på fire år i fengsel, til fengsel tre år og seks måneder. LB Fornærmede hadde i denne saken vært på byen sammen med sin kjæreste. De hadde her møtt domfelte som tok dem med til sitt studio. Da kjæresten til fornærmede gikk ut en tur for å lete etter en røykpakke, utførte domfelte samleie med fornærmede. Fornærmede var ikke i stand til å motsette seg handlingen på grunn av sterk ruspåvirkning. Det ble lagt til grunn at det i utgangspunktet ikke forelå noen omstendigheter som kunne fravike normalstraff på fire år fengsel. Lang saksbehandlingstid ble likevel tillagt formildende vekt. Straffen ble satt til fengsel i tre år og ni måneder. 60

65 LB Fornærmede hadde i denne saken vært på byen med noen venner. På vei hjem fra byen traff hun domfelte som satt i en park sammen med flere andre. Fornærmede satt seg ned med domfelte og de andre, og hun ble videre skjenket med mye alkohol. Hun ble etter hvert så beruset at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv, og domfelte utførte et samleie med henne. I denne saken uttalte retten at det forelå flere omstendigheter som gjorde saken mer alvorlig enn en typisk sove- og rusvoldtekt. Det var straffeskjerpende at voldtekten fant sted i det offentlige rom. Det var også andre menn til stede, og handlingen kunne bli observert av forbipasserende. Et annet straffeskjerpende moment som ble vektlagt var at fornærmedes tilstand. Hennes tilstand var dårligere enn de typiske sove- og rusvoldtektene, ettersom hun var på grensen til bevisstløs. Lang saksbehandling talte likevel for en noe redusert straff. Straffen ble satt til fengsel i fire år og tre måneder. LB Domfelte og fornærmede var begge tilstede på en fest, da domfelte hadde samleie med fornærmede. Fornærmede hadde denne natten drukket mye alkohol, samt narkotika, og hun var ikke i stand til å motsette seg handlingen. Den lange saksbehandlingstiden ble tillagt formildende vekt med en redusert straff på seks måneder. Lagmannsretten fant ingen skjerpende omstendigheter i saken. Straffen ble fastsatt til fengsel i tre år og seks måneder. 61

66 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra b, jf. annet ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling LB Analt, utsatt for særlig litra b, jf. annet Bekjente krenkelse ledd litra a Ingen 4 år 6 mnd LB litra b, jf. annet Bekjente Ingen Ingen 4 år ledd litra a LB litra b, jf. annet Bekjente Ingen Gammel sak, erkjente de faktiske forhold 3 år 3 mnd ledd litra a uten straffeskyld LB litra b, jf. annet Bekjente Ingen Ingen 4 år ledd litra a LB litra b, jf. annet Bekjente Ingen Ingen 4 år ledd litra a Rt s. 198 litra b, jf. annet ledd litra a Bekjente Ingen Ingen 4 år Rt s. 193 LB LB LB LB LB LB LB Erkjente det straffbare litra b, jf. annet Bekjente Ingen forholdet ledd litra a 3 år 8 mnd litra b, jf. annet Bekjente Ingen Ingen 4 år ledd litra a Lang litra b, jf. annet Bekjente Ingen saksbehandlingstid ledd litra a 3 år 9 mnd Offentlig rom, andre menn litra b, jf. annet Bekjente tilstede, kunne bli sett av Ingen 4 år 3 mnd ledd litra a forbipasserende litra b, jf. annet Bekjente Ingen Ingen 4 år ledd litra a Lang litra b, jf. annet Bekjente Ingen saksbehandlingstid 3 år 6 mnd ledd litra a (6 mnd) litra b, jf. annet Bekjente Ingen Ingen 4 år ledd litra a litra b, jf. annet Bekjente Ingen Ingen 4 år ledd litra a Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra b, jf. annet ledd litra a: 3 år og 11 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter annet ledd: 4 år 5 mnd 62

67 Dommer - litra a og b, jf. annet ledd litra a LB I denne saken hadde domfelte en natt tilbudt seg å kjøre fornærmede hjem fra byen. Inne i et parkeringshus tiltvang domfelte seg samleie, samt seksuell omgang med fornærmede. Retten fant ingen formildende omstendigheter i denne saken, men flere straffeskjerpende momenter. Det var skjerpende at innledningen til overgrepet hadde flere fellestrekk med en overfallsvoldtekt, at fornærmede ble utsatt for flere former for seksuell omgang. En lang saksbehandlingstid ble tillagt litt vekt i formildende retning, men det fremgår ikke ut fra saksforholdet hvor mye vekt dette tillagt. Straffen ble satt til fengsel i fem år og seks måneder. Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd litra a og b, jf. annet ledd litra a Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling LB litra a og b, jf. annet ledd litra a Overfall Fellestrekk med overfall, flere former for seksuell omgang Lang saksbehandling 5 år 6 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd litra a og b, jf. annet ledd litra a: 5 år 6 mnd Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i 2010 Etter at loven ble endret i 2010 ligger den gjennomsnittlige straffutmålingen for voldtekt etter straffeloven 192 første ledd litra a eller b, jf. annet ledd på omtrent fire år og fem måneder. Den gjennomsnittlige straffutmålingen som ble gitt før lovendringen ligger på omtrent to år og ni måneder, og på to år og seks måneder dersom man fjerner den betingede delen av straffen og kun ser på fengselsstraffen. Dette viser at det helt klart har blitt foretatt en betydelig skjerping i straffutmåling, samt at straffenivået ligger over normalstraffenivået på fire år, som ble fastsatt i forarbeidende. For forhold som rammes av første ledd litra a og b, jf. annet ledd har det også blitt foretatt en straffeskjerpelse etter lovendringen. Gjennomsnittlig utmålt straff før lovendringen ligger på to år og syv måneder, mens den gjennomsnittlige utmålte straffen etter lovendringen ligger på fem år og seks måneder. For øvrig bygger denne konklusjonen på svært lite materiale, og det blir derfor vanskelig å trekke noen entydig konklusjon. 63

68 Av de gjennomgåtte dommene før lovendringen bestod seks av de 26 dommene av betingede straffutmålinger. Lovgiveren uttalte i forarbeidene at utgangspunktet for en straff for voldtekt skal være ubetinget, og at bruken av adgangen til å idømme en deldom burde snevres inn i forhold til datidens praksis. 87 Etter lovendringen var ingen av de utmålte straffene betinget. Dette viser at domstolen etter lovendringen i 2010, har utmålt straffene fullt i tråd med forarbeidene etter straffeloven 192 annet ledd. Imidlertid er det likevel en markert forskjell i den gjennomsnittlige straffutmålingen som har blitt gitt for litra a sammenlignet med litra b, første ledd. Med å vise til tabellene ovenfor, jf. tabell og tabell , kan man se at den gjennomsnittlige straffutmålingen for forhold som faller inn under første ledd litra a jf. annet ledd litra a ligger på fem år. Forhold som rammes av første ledd litra b, jf. annet ledd litra a ligger i gjennomsnitt i straffutmålingen på tre år og 11 måneder. Det kan fremstå som at de samme tendensene som er blitt omtalt tidligere i avhandlingen, for forhold som kun rammes av litra b første ledd, også synes å være gjeldene for straffbare forhold som dømmes etter første ledd litra b, jf. annet ledd litra a. Avgjørelsene som er gjennomgått for forhold som rammes etter annet ledd, er med på å støtte opp om at de formildende og skjerpende omstendighetene blir tillagt ulik vekt for straffbare forhold som enten rammes av litra a eller b første ledd. Tendensene som kommer til syne ved vektleggingen av de formildende og skjerpende omstendighetene, er sammenlignbare med tendensene i vektleggingen av de spesielle forholdene for straffbare handlinger kun rammet av første ledd alene. Det må likevel trekkes frem at det er færre avgjørelser som fraviker fra normalstraffenivået for straffbare forhold som gjelder voldtekt til samleie, enn hvor forholdet gjelder voldtekt til seksuell omgang. For øvrig er det mye som tyder på at de formildende omstendighetene blir vektlagt mer når handlingen rammes av første ledd litra b, jf. annet ledd, enn kun første ledd litra a, jf. annet ledd. Dette er etter mitt skjønn ikke i tråd med forarbeidene. På samme grunnlag som for funnene i avsnittet for første ledd, er det vanskelig å trekke noen entydig konklusjon ettersom det ikke fremgår nok informasjon om de formildende og skjerpende omstendighetene i saksforholdet. Dette kan derfor kun regnes som en antakelse fra min side. 87 Prop 97 L ( ) s

69 5.3 Seksuell omgang som omfattes av minstestraffen, jf. tredje ledd Gjennomgående for disse rettsavgjørelsene er at den domfelte er blitt dømt etter straffeloven 192 tredje ledd Før lovendring De straffbare forhold nedenfor rammes av straffeloven av 1902, 192 tredje ledd. Fengsel inntil 21 år kunne her idømmes. De seks avgjørelsene nedenfor rammes av straffebestemmelsen 192 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, hvor det straffbare forholdet er begått før lovendringen 25. juni Dommer jf. annet ledd jf. tredje ledd LB Fornærmede hadde i denne saken blitt med domfelte og flere andre på et nachspiel. Domfelte tiltvang seg her samleie med fornærmede, sammen med flere andre menn etter tur. Det er kun fastsettelsen av straff for domfelte som ble tatt opp i denne saken. Det fremgår ikke ut fra saksforholdet hvilke forhold som har blitt tillagt skjerpende vekt. Retten tok hensyn til at saken hadde blitt noe gammel ved straffefastsettelsen. Domfelte fikk en fengselsstraff på fem år. LE I denne saken gjaldt forholdet voldtekt begått i begått i fellesskap av to domfelte. Det skal nedenfor redegjøres for begge de domfeltes saksforhold. Fornærmede var kun 16 år gammel da overgrepet fant sted. Det var samlet sett tale om både oralt og analt samleie. Det ble tillagt straffeskjerpende vekt i handlingsforløpet til begge de to domfelte at handlingen hadde vært svært krenkende og nedverdigende. Videre ble det pekt på at det var formildende at saken hadde blitt gammel. Retten pekte på at begge de to domfeltes handlinger kunne anses som rimelig likeverdige, men det var likevel noe forskjell som videre måtte gi utslag i straffutmålingen. Retten uttalte at domfelte, A, hadde mer en anstifterrolle i det som fant sted. Han tok initiativ til hele hendelsesforløpet, og det ble lagt til grunn at B handlinger mest sannsynlig ikke hadde tatt plass uten A. Retten ga med dette domfelte, A, en 65

70 fengselsstraff på fire år og seks måneder. Straffen for domfelte, B, ble fastsatt til fengsel i fire år. LB Det var i denne saken tale om en gruppevoldtekt. Det skal kun redegjøres for den ene domfeltes saksforhold nedenfor. Retten uttalte at i skjerpende retning ble det lagt vekt på at gruppevoldtekten som de domfelte gjennomførte hadde en særlig grov karakter ved at fornærmede ble utsatt for seksuelle overgrep fra flere samtidig. Dette gjorde at overgrepene fremstod som særlig krenkende og skremmende. Det var også skjerpende at fornærmede ble påført en kjønnssykdom. Fornærmede var også ung, noe som var skjerpende. At de domfelte også var unge, 19 år, på gjerningstidspunktet fikk ingen betydning. Retten fant ingen formildende omstendigheter. Straffen ble satt til fengsel i tre år og seks måneder. LB I denne saken ble domfelte dømt for flere straffbare forhold, hvorav ett forhold gjaldt voldtekt til samleie. Domfelte hadde sammen med en annen, overfalt fornærmede ved inngangen til hennes hjem. De hadde truet henne med kniv, og deretter tiltvunget seg samleie med henne. Lagmannsretten fant flere straffeskjerpende omstendigheter i saken. Det var en grov integritetskrenkelse fordi overfallet hadde skjedd i fornærmedes eget hjem. Det var også skjerpende at fornærmede ble utsatt for grov vold og at hun dermed hadde følt dødsangst. Domfelte hadde ikke innrømmet å ha vært hos fornærmede og senere sagt at hun hadde hatt frivillig seksuell omgang med ham. Dette ble også sett på som skjerpende. Det forelå ingen formildende omstendigheter i saken. Voldtekten ble begått etter endringen 19. juni 2009 av straffeloven 2005, men før endringen 25. juni 2010 av straffeloven Den gradvise opptrapping av straffenivået i denne mellomperioden ble tatt i betraktning, og retten uttalte at voldtekten isolert sett ville medført en fengselsstraff på seks år. LB I denne saken hadde de to domfelte begge hatt samleie med fornærmede, som ikke var i stand til å motsette seg handlingen på grunn av rus. Avgjørelsen omhandlet kun en av de domfeltes straffbare forhold. Lagmannsretten uttalte at det var et skjerpende moment av stor betydning at voldtekten var begått av to i fellesskap. Det var likevel tale om et forhold som ligger helt i nedre sjikt av hva 66

71 som kan betegnes som en "gruppevoldtekt". Det ble også ansett som skjerpende at ingen av de to domfelte hadde brukt kondom. Saken var imidlertid blitt svært gammel, og dette ble sett på som formildende. Lagmannsretten fastsatte fengselsstraffen til to år og seks måneder, hvorav ett år ble gjort betinget. LB Domfelte og fornærmede hadde i denne saken begge vært på et nachspiel sammen med flere andre. Fornærmede ble ut over natten trøtt, og gikk å la seg. Senere på natten la domfelte seg i sengen hvor fornærmede sov, og han utførte så samleie med fornærmede mens hun sov. Samleie ble avbrutt straks hun våknet. Det var skjerpende at domfelte ikke hadde brukt kondom. Retten fant ikke at det forelå andre skjerpende eller formildende omstendigheter i saken. Det straffbare forholdet ble begått noen måneder før lovendringen i 2010, og retten uttalte at det ble tatt hensyn til den gradvise straffeskjerpelsen ved fastsettelsen av straffen. Det ble med dette satt en straff på to år og seks måneder som et utgangspunkt. På grunn av domfeltes tidligere domfellelse etter straffeloven 195, som hever strafferammen til fengsel i 21 år, jf. straffeloven 192 tredje ledd litra c, ble straffen videre skjerpet i forhold til utgangspunktet. Lagmannsretten uttalte at dette ikke skulle få særlig betydelig vekt på grunn av at de tidligere forholdene hadde store ulikheter fra dette nye forholdet. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. 67

72 Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd jf. annet ledd. jf. tredje ledd Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling LB litra a, jf. annet ledd litra a, jf. tredje ledd litra a Bekjente Fremgår ikke Saken noe gammel 5 år LE litra a, jf. annet ledd litra a jf. tredje ledd litra a Bekjente Svært krenkende og nedverdigende Saken gammel 4 år LE litra a, jf. annet ledd litra a jf. tredje ledd litra a Bekjente Initiativ til hendelsesforløpet, svært krenkende og nedverdigende Saken gammel 4 år 6 mnd LB litra b, jf. annet ledd litra a, jf. tredje ledd litra a Bekjente Gruppevoldtekt, fornærmede ung, påført kjønnssykdom Ingen 3 år 6 mnd LB litra a, jf. annet ledd litra a, jf. Overfall Eget hjem, grov vold, nektet for Ingen 6 år tredje ledd litra a voldtekten LB litra b jf. andre ledd litra a jf. tredje ledd litra a Bekjente Ingen kondom, gruppevoldtekt Svært gammel sak 2 år 6 mnd (1 år betinget) LB litra b jf. andre ledd litra a jf. tredje ledd litra c Bekjente Ingen kondom Ingen 2 år 9 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter tredje ledd: (medregnet betinget) 4 år Gjennomsnittlig straffutmåling etter tredje ledd: (betinget trukket fra) 3 år 11 mnd Etter lovendring Forarbeidene til lovendringen i 2010 uttaler at normalstraffnivået ikke bør være fengsel under fem år for voldtekter som omhandles av straffeloven 192 tredje ledd hvor minstestraffen kommer til anvendelse. Dette gjelder uansett om voldtektene rammes av straffeloven 191 litra a, b eller c. Det skal også tillegges markert straffeskjerpende betydning om tiltalte tidligere er straffet for seksuallovbrudd Prop. 97 L ( ) s

73 Det skal nedenfor gjennomgås tre avgjørelser som rammes av straffebestemmelsen 192 første ledd, jf. annet ledd, jf. tredje ledd, hvor det straffbare forholdet er begått etter lovendringen 25. juni Dommer jf. annet ledd jf. tredje ledd LB Domfelte hadde i denne saken utført samleie med fornærmede, sammen med flere andre menn. Denne avgjørelsen gjaldt kun den ene domfeltes straffbare handling. Domfelte ble sett på som medvirker til gruppevoldtekten, og ikke som en hovedmann. Retten satte et utgangspunkt til en straff på fem år ettersom det var tale om en gruppevoldtekt til samleie i et normaltilfelle, og de viste til forarbeidene. Retten la videre til grunn at det forelå flere straffeskjerpende momenter, og at dette måtte få en markert straffeskjerpende betydning. Domfelte medvirket i dette tilfellet til voldtekt, og retten så dermed på overgrepets objektive grovhet. Den uttalte at straffverdigheten av domfeltes opptreden lå så nært opptil straffeverdigheten av de øvrige gjerningsmennenes handlinger, at det ikke kunne være tale om noe større reduksjon sammenlignet med straffen til hovedmennene. Det at domfelte også tidligere var straffedømt for en voldtekt ble tillagt straffeskjerpende vekt. Retten fant ingen formildende omstendigheter, og straffen ble satt til fengsel i syv år og seks måneder. LF Det var i denne saken to domfelte som ble dømt for voldtekt til samleie med fornærmede. Domfelte, B, fikk en fellesstraff for voldtekten samt flere andre rettskraftige forhold, og det er derfor kun domfelte, A, sitt saksforhold som skal gjennomgås. Retten la i skjerpende retning vekt på at det var tale om en voldtekt begått i fellesskap. Den pekte også på at det var skjerpende at fornærmede ble fratatt mobiltelefonen for å hindre at hun kontaktet andre. Det ble også tillagt straffeskjerpende vekt at fornærmedes hjelpeløse tilstand ble utnyttet slik at det grenset mot innesperring, og at de skitne omgivelsene på loftet der overgrepene skjedde var forsterkende på de fornedrelser fornærmede ble utsatt for. Forut for overgrepene gjorde også domfelte det klart for fornærmede at hun ville bli voldtatt og derfor ikke fikk forlate loftet før de var ferdige med henne. Retten fastsatte fengselsstraffen til fem år. 69

74 LB Denne saken gjaldt en gruppevoldtekt, hvor tre domfelte hadde voldtatt fornærmede. De hadde alle vært sammen på et utested hvor de her hadde dopet ned fornærmede og senere voldtatt henne. To av de domfelte ble dømt for voldtekt begått i fellesskap, og den tredje domfelte ble dømt for kun voldtekt. Det skal nedenfor kun gjennomgås straffutmålingen til de to domfelte som ble dømt for voldtekt begått i fellesskap. Retten satte et utgangspunkt på fem år i denne saken, og viste til forarbeidene hvor det er nedskrevet at voldtekter som pådømmes etter 192 tredje ledd hvor minstestraffen kommer til anvendelse, ikke bør ha et normalstraffenivå på fengsel under fem år. Med et utgangspunkt på fem år, ble det lagt til fire måneders fengselsstraff på grunn av skjerpende omstendighetene. De domfelte hadde etterlatt fornærmede hjelpeløs slik at en annen kunne utsette henne for ytterligere grove overgrep. Det ble også sett på som skjerpende at overgrepene hadde gått ut over ektemann og barn slik at hele familien ble rammet. Straffen ble satt til fengsel i fem år og fire måneder for begge de to domfelte. Tabell Oversikt over dommer som rammes av første ledd jf. annet ledd jf. tredje ledd Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling litra a, jf. Gruppevoldtekt, LB annet ledd litra a, jf. tidligere Overfall tredje ledd litra a og straffedømt for Ingen 7 år 6 mnd c voldtekt litra b, Begått i fellesskap, LF jf. annet ledd litra a Bekjente fratatt mobil, Ingen 5 år jf. tredje ledd litra a innesperret litra b, jf. Etterlatt hjelpeløs, LB annet ledd litra a, jf. Bekjente ektemann og barn Ingen 5 år 4 mnd tredje ledd litra a rammet litra b, jf. Etterlatt hjelpeløs, LB annet ledd litra a, jf. Bekjente ektemann og barn Ingen 5 år 4 mnd tredje ledd litra a rammet Gjennomsnittlig straffutmåling etter straffeloven 192 tredje ledd: 5 år 9-10 mnd 70

75 5.3.3 Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i 2010 Den gjennomsnittlige straffutmålingen før lovendringen er på fire år, medregnet den betingede delen av straffen. Gjennomsnittet ligger videre på tre år og 11 måneder hvis det kun tas med den utmålte fengselsstraffen. Etter lovendringen er den gjennomsnittlige straffutmålingen på fem år og ni til ti måneder. Dette viser at det har blitt foretatt en betydelig skjerping i straffutmålingen for overgrep som rammes av straffeloven 192 tredje ledd. Forarbeidene har uttalt at for voldtekter som blir pådømt etter tredje ledd, og som omfatter minstestraffen, bør normalstraffenivået ikke være fengsel under fem år. 89 Den gjennomsnittlige straffutmålingen ligger godt i overkant av fem år etter lovendringen, og dette taler for at domstolen har fulgt lovgivers anvisninger i forarbeidene. 5.4 Grovt uaktsom overtredelse Det er gjennomgående for disse rettsavgjørelsene at den domfelte er blitt funnet skyldig etter straffeloven 192 fjerde ledd, grovt uaktsom voldtekt Før lovendringen Grovt uaktsom voldtekt ble gjort straffbart ved lov 11. august 2000 nr. 76. I forarbeidene til denne lovendringen sto det skrevet at en strafferamme på halvparten av den som er satt for forsettlig voldtekt, er passende for grovt uaktsom voldtekt Dommer - Fjerde ledd Rt s Domfelte og fornærmede deltok begge to på et julestevne. De ble begge igjen i et klubblokale etter stevnet, hvor domfelte utførte seksuelle omganger med fornærmede. Fornærmede hadde ikke gjort sterk motstand, og forklarte dette senere med at hun ble grepet av angst. 89 Prop. 97 L ( ) s Ot. prp. nr. 28 ( ) s

76 Det var skjerpende at forholdet bestod av tre overgrep, og fornærmede bare var 15 år gammel. Retten fant det formildende at den domfelte kun var litt over 18 år på gjerningstiden, og en umoden og ikke så velutrustet ungdom med psykiske reaksjoner etter farens selvmord kort tid i forveien. Straffen ble satt til fengsel i åtte måneder, hvorav fire måneder ble gjort betinget. Rt s. 513 I denne saken hadde domfelte og fornærmede begge vært på samme nachspiel. På nachspielet ble fornærmede først tvunget til å utføre seksuell omgang og samleie med person B. Videre hadde domfelte fått fornærmede til å utføre seksuell omgang med ham, i form av suging av hans penis, og hvor de deretter hadde hatt samleie. Fornærmede forklarte senere at hun hadde hatt seksuell omgang og samleie med domfelte i frykt for at B på ny skulle tiltvinge seg samleie med henne. Retten la til grunn at det i dette tilfellet objektivt sett var tale om et grovt forhold. Det ble satt et utgangspunkt på ubetinget straff til 10 måneder. I formildende retning ble det lagt vekt på lang saksbehandling, som ble gitt et fradrag på to måneder. Straffen ble satt til fengsel i åtte måneder. LB Domfelte og fornærmede hadde i denne saken vært på samme fest. Fornærmede gikk i løpet av kvelden til et anneks på eiendommen hvor hun sovnet. Senere på natten gikk domfelte bort til der hvor fornærmede sov, og han utførte så samleie med fornærmede. Domfelte kom ikke med noen uforbeholden tilståelse, men han trakk ingen tvil om hvordan fornærmede opplevde situasjonen. Dette ble tillagt formildende vekt. Eventuelle skjerpende omstendigheter fremkommer ikke ut fra saksopplysningene. Domfelte fikk en fengselsstraff på seks måneder. LB Fornærmede var en kveld på vei hjem da hun møtte domfelte. Domfelte hadde videre fått fornærmede til å ha samleie med ham, samt å suge hans penis. Fornærmede utførte de seksuelle handlingene uten motstand, i frykt for å bli drept. Retten anså det som skjerpende at domfelte ikke hadde brukt kondom. Det var også skjerpende at domfelte hadde skapt en dødsangst hos fornærmede. Varigheten av den seksuelle omgangen ble også vektlagt i skjerpende retning. En lang saksgang ble tillagt formildende vekt. Retten fastsatte fengselsstraffen til ett år. 72

77 LB Domfelte møtte fornærmede som satt på et fortau. Han tok henne deretter med inn på sitt hotellrom, ettersom hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv på grunn av sterk beruselse. Senere på natten utførte domfelte samleie med fornærmede som var så beruset at hun ikke var i stand til å gjøre motstand. Retten beskrev hendelsen med at eventuelle signaler fra fornærmede om villighet til samleie i hennes tilstand må ha vært svake og uklare, og handlingen ble satt under grov uaktsomhet. Det var skjerpende at domfelte hadde utnyttet en sårbar og hjelpeløs dame, og at han ikke brukte kondom. Retten fant ikke at det forelå noen formildende omstendigheter. Ettersom det straffbare forholdet fant sted i desember 2009, pekte retten på at det ved straffutmåling skulle tas hensyn til den gradvise utviklingen mot et strengere straffenivå. Straffen ble satt til ett år og tre måneder i fengsel. Tabell Oversikt over dommer som rammes av fjerde ledd Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling Rt s litra a, jf. fjerde ledd Bekjente 3 overgrep, fornærmede 15 år Domfelte litt over 18 år, farens selvmord 8 mnd (4 mnd betinget) Rt s. 513 litra a, jf. fjerde ledd Bekjente Grovt forhold Lang saksbehandling (2 mnd) 8 mnd Domfelte motarbeidet litra b, ikke fornærmedes LB jf. andre ledd litra Bekjente Fremgår ikke forklaring av 6 mnd a, jf. fjerde ledd situasjonen hun oppfattet LB litra a, jf. annet ledd litra a, jf. fjerde ledd Bekjente Dødsangst, ingen kondom, lang tid Lang saksbehandlingstid 1 år LB litra b jf. annet ledd litra a jf. fjerde ledd Bekjente Utnyttet en sårbar og hjelpeløs person Ingen 1 år 3 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter fjerde ledd: (medregnet betinget) 10 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter fjerde ledd: (betinget trukket fra) 9 mnd 73

78 5.4.2 Etter lovendringen Strafferammen for grovt uaktsom voldtekt, jf. fjerde ledd, er fengsel inntil fem år. Foreligger det straffeskjerpende omstendigheter som nevnt i tredje ledd, heves strafferammen til åtte års fengselsstraff. Det er ikke fastsatt noen minstestraff for grovt uaktsom voldtekt. I forarbeidene til lovendringen, jf. Prop. 97 L ( ), 91 ble det uttalt at det ikke skal gå noe markert skille i straffenivået mellom voldtekter som ikke omfattes av minstestraffen og andre voldtekter. Forarbeidene omtaler ikke direkte grovt uaktsom voldtekt, men det har blitt klart gjennom rettspraksis at skjerpingen gjelder alle former for seksuelle overgrep, og begge skyldformene, da både forsettlig og grov uaktsom voldtekt. 92 Dette blir også fremholdt av forfatter Matningsdal Dommer Fjerde ledd LH Domfelte og fornærmede var gode venner. Etter en fest hadde fornærmede sovnet i domfeltes seng, og domfelte hadde videre utført samleie med fornærmede. Fornærmede var ikke i stand til å motsette seg handlingen på grunn av rus og søvn. Domfeltes funksjonsnivå ble tillagt vekt i formildende retning. Han hadde en målt IQ på 75, som er helt i nedre sjikt av normalområdet. Den lange saksbehandlingstiden ble også tillagt formildende vekt. Domfelte erkjente straffeskyld i ankeomgangen og retten pekte på at dette også skulle tillegges formildende vekt. Retten satte fengselsstraffen til ett år og seks måneder, hvorav ni måneder ble gjort betinget. LB I denne saken hadde domfelte lagt seg i sengen hvor fornærmede sov, og deretter ført to fingre inn i hennes skjede. Lagmannsretten tok et utgangspunkt på en straff til fengsel i ett år og seks måneder. Det var formildende at saken hadde blitt gammel. Det var også et formildende moment at domfelte hadde erkjent den seksuelle omgangen. Domfelte hadde ikke kommet med noen uforbeholden tilståelse som ga rett til reduksjon i straffen etter straffeloven 59, 91 Prop. 97 L ( ) s LG Matningsdal (2010) s

79 men han hadde med erkjennelsen forenklet belastningen til fornærmede. Med de formildende omstendighetene tatt i betraktning ble straffen satt til fengsel i ett år. LA Lagmannsretten uttalte at den var av den oppfatning at normalstraffenivået for grovt uaktsom voldtekt til samleie burde ligge på i underkant av to år. Retten anså det som skjerpende at overgrepet lå i øvre sjikt av anvendelsesområdet for grovt uaktsom overtredelse, og tett opp til grensen mot forsettlig overtredelse. Det ble også tillagt skjerpende vekt at domfelte hadde sædavgang inne i fornærmede og at han ikke benyttet kondom. Det forelå ingen formildende forhold i saken. Retten fastsatte fengselsstraffen til ett år og åtte måneder. Rt s. 459 Den domfelte, fornærmede og hennes kjæreste hadde hatt seksuell omgang, og fornærmede sovnet etter dette. Hun våknet senere på natten av at domfelte hadde fingre inni skjeden hennes, og hun sa da nei og sovnet igjen. Fornærmede våknet igjen av at domfelte hadde samleie med henne. Høyesterett redegjorde for at det ikke er fastsatt noe normalstraffenivå for grovt uaktsom voldtekt, men at utgangspunktet for grovt uaktsom voldtekt etter straffeloven 192 fjerde ledd måtte være klart lavere enn for forsettlig voldtekt. Høyesterett pekte videre på at det forelå flere formildende omstendigheter i saken, som blant annet foranledningen til voldtekten og at det var en grovt uaktsom voldtekt. De viste til at samfunnsstraff kunne være et alternativ. Det fremgår av forarbeidene at grove volds- og seksuallovbrudd helst burde utelukkes fra samfunnsstraff. De uttalte videre at det i utgangspunktet dreiet seg om en grov form for seksuell omgang i den daværende saken, men at det var formildende at voldtekten var grovt uaktsom. Retten viste videre til at det også forelå andre formildende forhold som at den domfelte langt på vei hadde erkjent de faktiske forhold i saken. Høyesterett la også vekt på at domfelte på dette tidspunktet gikk i lære, noe han ikke hadde muligheten til å fullføre dersom han fikk fengselsstraff. Høyesterett satte en straff til 360 dagers samfunnsstraff. LA I denne saken ble fornærmede med domfelte hjem fra byen. Domfelte utførte deretter samleie med fornærmede, men hun var ikke i stand til å motsette seg handlingen på grunn av ruspåvirkning. Retten fant det skjerpende at domfelte hadde utnyttet en hjelpeløs person til å ha samleie med, og fornærmede har også hatt psykiske plager i ettertid som har gjort det 75

80 nødvendig med behandling hos psykolog. At en større del av straffen allerede var utholdt ved varetektsfengsling, ble ansett som mer byrdefullt enn ved ordinær soning av fengselsstraff og dette ble derfor tillagt formildende vekt. Retten satte fengselsstraffen til ett år og seks måneder. Tabell Oversikt over dommer som rammes av fjerde ledd Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling Domfeltes litra b jf. funksjonsnivå, 1 år 6 mnd LH annet ledd litra a jf. Bekjente Ingen gammel sak, erkjente (9 mnd betinget) fjerde ledd skyld ved ankesaken LB litra b, jf. fjerde ledd Bekjente Ingen Erkjent seksuell omgang, gammel sak 1 år LA litra b, jf. fjerde ledd Bekjente Ingen kondom, sædavgang, grensen mot forsett Ingen 1 år 8 mnd Langt på vei erkjente de Rt s. 459 litra b, jf. fjerde ledd Bekjente Ingen faktiske forhold, går i lære, grovt uaktsomt, 360 dagers samfunnsstraff foranledningen LA litra b, jf. annet ledd litra a, jf. fjerde ledd Bekjente Psykiske ettervirkninger, utnyttet en hjelpeløs person Lang varetektsfengsling 1 år 6 mnd Gjennomsnittlige straffutmålingen eter fjerde ledd: (medregnet betinget og samfunnsstraff) 1 år 4 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter fjerde ledd: (betinget og samfunnsstraff trukket fra) 1 år Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i 2010 Grovt uaktsom voldtekt blir ikke direkte omtalt i forarbeidende til lovendringen i 2010, men lovgiver har likevel uttalt at det ikke skal gå noe markert skille i straffenivå mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen, og andre voldtekter. 94 Rettspraksis har på grunnlag av dette lagt til grunn at grovt uaktsom voldtekt også er ment innenfor den generelle straffeskjerpelsen, jf. LB I denne lagmannsrettsdommen uttales det at 94 Prop. 97 L ( ) s

81 forarbeidene ikke omtaler direkte grovt uaktsom voldtekt, men at det skal legges til grunn at lovgiver har ment at straffskjerpingen også skal gjelde for slike voldtekter, og ikke bare de forsettlige. Dette blir også fremholdt av forfatter Matningsdal. 95 Det blir vanskelig å si noe konkret om utviklingen i straffutmålingen for grovt uaktsom voldtekt. Tre av avgjørelsene som ble funnet fra før lovendringen trådte i kraft, omhandler straffeloven 192 første ledd, jf. annet ledd, jf. fjerde ledd, og to av avgjørelsene omhandler straffeloven 192 første ledd litra a jf. fjerde ledd. Av de fem avgjørelsene som ble funnet fra etter at lovendringen trådte i kraft, omhandler tre av avgjørelsene straffeloven 192 første ledd litra b. De resterende to avgjørelsene omhandler straffeloven 192 første ledd, jf. annet ledd, jf. fjerde ledd. Avgjørelsene som er innhentet fra før og etter lovendringen i 2010 blir derfor vanskelig å sammenligne. Det er likevel mulig å sammenligne den gjennomsnittlige straffutmålingen for grovt uaktsomme voldtekter med avgjørelser som omhandler samme forhold, men som ikke er grovt uaktsomme. Gjennomsnittet i straffutmålingen for grovt uaktsom voldtekt etter straffeloven 192 første ledd litra b, jf. fjerde ledd ligger på 11 måneder, etter lovendringen i For straffbare forhold som kun er omhandlet av straffeloven 192 første ledd litra b ligger gjennomsnittlig straffutmåling på to år og seks måneder. Dette er medregnet den betingede delen av straffen. Videre er gjennomsnittet i straffutmålingen for grovt uaktsom voldtekt etter straffeloven 192 første ledd litra b, jf. annet ledd litra a, jf. fjerde ledd, ett år og seks måneder. Dette er inkludert den betingede delen av straffen. Dersom man ser bort fra den betingede delen av straffen ligger gjennomsnittlig straffutmåling på ett år og to måneder. For straffbare forhold som kun rammes av første ledd litra b, jf. annet ledd litra a ligger den gjennomsnittlige straffutmålingen på omtrent tre år og 11 måneder. 5.5 Forsøk Gjennomgående for disse avgjørelsene er at den domfelte er blitt dømt for forsøk på voldtekt, etter straffeloven 192 første ledd litra a eller b, jf. annet ledd, jf. straffeloven Matningsdal (2010) s

82 5.5.1 Før lovendringen Det skal nedenfor gjennomgås ni avgjørelser hvor den straffbare handlingen er begått før lovendringen i 2010, og hvor handlingen rammes av straffeloven 192, jf. 49, forsøk på voldtekt Dommer Forsøk på voldtekt Rt s. 556 Domfelte hadde i denne saken fulgt etter fornærmede hjem fra byen, og deretter overfalt henne når hun var på vei inn inngangsdøren til sitt eget hjem. Retten la til grunn at det var straffeskjerpende at domfelte tidligere var dømt for en voldtekt kun to år før dette voldtektsforsøket tok plass. Det ble også lagt vekt i straffeskjerpende retning på at det var tale om en overfallsvoldtelt. Straffen ble fastsatt til tre år i fengsel. LF Domfelte overfalt fornærmede som var på vei til en fest. Personer i nærheten hørte fornærmedes skrik, og sørget dermed for at overgrepet ble stoppet. Retten fastsatte et utgangspunkt til en straff til ett år og seks måneder. Retten la videre vekt på at domfelte hadde kommet med en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen kom riktignok ikke før dagen før ankeforhandling, men retten pekte på at den likevel lettet belastningen for fornærmede, samt sørget for at betydelige ressurser ble spart. Erkjennelsen av straffeskyld medførte et fradrag i straff på fire måneder. Eventuelle skjerpende momenter fremgår ikke ut fra saksforholdet. Retten fastsatte fengselsstraffen til ett år og to måneder. LB Fornærmede og domfelte var gode venner. Domfelte hadde en kveld overnattet hos fornærmede. Etter at fornærmede hadde sovnet forsøkte domfelte å utføre voldtekt til samleie med henne. I skjerpende retning la retten vekt på overgrepets grove tillitsbrudd mellom domfelte og fornærmede. Fornærmede var en venninne av domfelte, som hun hadde betrodd seg til. Han var klar over at fornærmede hadde problemer med spiseforstyrrelser, at hun gikk i terapi og at hun var under medikamentell behandling og at hun derfor var sårbar. Det ble i formildende retning lagt vesentlig vekt på sakens lange tidsforløp som domfelte ikke kunne lastes for. Straffen ble satt til fengsel i ett år og seks måneder, hvorav ett år ble gjort betinget. 78

83 Rt s. 321 Domfelte og fornærmede var venner. De hadde begge vært på en fest, hvor de etterpå hadde gått sammen til en campingvogn for å overnatte. Domfelte hadde her forsøkt å utføre samleie med fornærmede, mens hun var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvn og rus. Retten viste til at det ikke forelå noen straffeskjerpende omstendigheter, men det i formildende retning lagt vekt på at domfelte hadde tilstått, samt hans unge alder. Straffen ble satt til fengsel i syv måneder, hvorav 120 dager ble gjort betinget. LB I denne saken møttes domfelte og fornærmede ute på byen. De to tok følge hjem, hvor domfelte deretter overfalt fornærmede og forsøkte å utføre samleie med henne. Det ble antatt at overgrepet varte opp mot en halvtime, og det ble sett på som skjerpende at overgrepet strakte seg over et ikke ubetydelig tidsrom. Retten la også i skjerpende retning vekt på at domfelte hadde kommet med alvorlige trusler, og utøvd flere voldshandlinger. Han hadde blant annet holdt hodet til fornærmede under vann etter å ha dyttet henne i elven. Retten uttalte at til tross for at domfelte og fornærmede tidligere hadde kysset hverandre, hadde hendelsesforløpet betydelige likhetstrekk men en overfallsvoldtekt. Det ble i formildende retning lagt vekt på at domfelte på handlingstiden nylig var fylt 18 år. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. LG Fornærmede hadde i denne saken dratt hjem til sin egen leilighet etter å ha vært ute på byen. Senere hadde hun våknet av at domfelte forsøkte å utføre samleie med henne. Fornærmede og domfelte hadde fra før av kun kjennskap til hverandre, og de hadde hilst på hverandre på byen samme kveld. I skjerpende retning la retten vekt på at domfelte ubedt hadde tatt seg inn i fornærmedes hjem hvor hun lå og sov. Sakens lange tidsforløp ble tillagt formildende vekt. Retten fastsatte fengselsstraffen til ett år og seks måneder, hvorav ti måneder ble gjort betinget. LF Domfelte hadde fulgt etter fornærmede hjem fra byen, og trengt seg inn i leiligheten hennes når hun skulle låse opp døren. Han hadde deretter blant annet dyttet fornærmede, tatt kvelertak på henne og forsøkt å voldta henne. Voldtekten ble avbrutt av fornærmedes kraftige motstand. Retten la i skjerpende retning vekt på at forsøket på overfallsvoldtekten fant sted i fornærmedes eget hjem. Det ble også lagt vekt på det ene kvelertaket fornærmede ble utsatt for, og at dette ble oppfattet som livstruende for henne. De alvorlige konsekvensene overfallet 79

84 fikk for fornærmede ble også tillagt straffeskjerpende betydning. Fornærmede hadde blant ikke vært i arbeid etter overfallet, og fikk store nakkeproblemer og det fremgikk at hun skulle få en nakkeoperasjon. Det forelå ingen formildende omstendigheter. Retten pekte på at overgrepet ble begått i overkant av en måned før ikrafttredelsen av lovendringen 25. juni 2010, og at straffen dermed burde ligge tett opp mot det nivået som ble forutsatt etter lovendringen. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. Rt s Domfelte hadde i denne saken trengt seg inn i fornærmedes bolig mot hennes vilje. Han hadde videre gått til fysisk angrep på fornærmede og forsøkt å rive av henne klærne. Det ble tillagt straffeskjerpende vekt at fornærmede ble påført betydelige fysiske plager av den volden hun ble utsatt for. Det straffbare forholdet ble begått kort tid før lovendringen i 2010 ble i ikraftsatt. Retten uttalte med dette at den alminnelige økningen i straffenivået i voldtektssaker måtte få tilsvarende anvendelse ved forsøkshandlinger slik som i denne saken. Straffen ble satt til fengsel i tre år og tre måneders fengsel. LA Fornærmede jobbet i denne saken som aupair hos domfelte. Retten satte et utgangspunkt på en straff på to år og seks måneder. Videre var saken blitt gammel uten at dette skyldtes domfelte. Dette ble tillagt seks måneder strafferabatt som en formildende omstendighet. Videre la retten vekt på at domfelte alene hadde ansvaret for sine tre sønner. Vitner fremholdt at domfelte hadde gjort en meget god innsats for å følge opp sønnene gjennom oppveksten. Domfelte sitt langvarige fravær under soningen kunne medføre en betydelig belastning for sønnene, og retten fastslo derfor at ni måneder av straffen skulle gjøres betinget. Forsøket på overgrepet fant sted mellom sluttføringen av den nye straffeloven og ikrafttredelsen av lovendringen i 2010, og retten uttalte at dette ble tatt hensyn til ved straffefastsettelsen. Straffen ble satt til fengsel i to år, hvorav ni måneder ble gjort betinget. 80

85 Tabell Oversikt over dommer som rammes av 49 Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling litra a, jf. Overfall, tidligere dømt Rt s. 556 annet ledd litra a, jf. Overfall Ingen 3 år for voldtekt 49 litra a jf. Uforbeholden LF annet ledd litra, jf. Overfall Fremgår ikke 1 år 2 mnd tilståelse 49. LB litra b, jf. annet ledd litra a jf. 49 Bekjente Sårbar, grovt tillitsbrudd Lang saksbehandlingstid 1 år 6 mnd (1 år betinget) Rt s. 321 litra b jf. annet ledd litra a, jf. 49 Bekjente Ingen Tilstått, domfeltes unge alder 7 mnd (120 dager betinget) LB litra a, jf. annet ledd litra a, jf. 49 Overfall Klare likhetstrekk med overfall, betydelig vold og trusler, varte over et betydelig tidsrom Domfelte nettopp fylt 18 år 2 år 9 mnd LG litra b, jf. andre ledd litra a, jf. 49 Bekjente Tok seg ubedt inn i fornærmedes hus Lang saksbehandlingstid 1 år 6 mnd (10 mnd betinget) LF litra a jf. annet ledd litra a jf. 49 Overfall Overfalt i eget hjem, kvelertak, konsekvensene for fornærmede Ingen 2 år 9 mnd Rt s litra a, jf. andre ledd litra a, jf. 49 Overfall Betydelige fysiske skader Ingen 3 år 3 mnd LA litra a, jf. annet ledd litra a, jf. 49 Bekjente Ingen Lang saksbehandlingstid, belastning for sønnene 2 år (9 mnd betinget) Gjennomsnittlig straffutmåling for forsøk på voldtekt: (medregnet betinget) 2 år 1 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling for forsøk på voldtekt: (betinget trukket fra) 1 år 9 mnd Etter lovendringen Straffenivået for forsøk på voldtekt er ikke direkte omtalt i forarbeidene til lovendringen som kom i Forarbeidene har likevel klarlagt at det skal skje en generell skjerpelse i 81

86 straffenivået for voldtektsforbrytelser, og det må derfor antas at de med dette også har ment en økning i straffenivået for forsøk på voldtekt. Det skal nedenfor gjennomgås syv avgjørelser hvor den straffbare handlingen er begått etter lovendringen, og hvor det forholdet rammes av straffeloven 192, jf. 49, forsøk på voldtekt Dommer Forsøk på voldtekt Rt s Domfelte hadde fulgt etter fornærmede hjem fra byen, og videre overfalt henne. Domfelte kjente ikke fornærmede, og overfallet bar preg av å være et typisk forsøk på overfallsvoldtekt. Det forelå ingen skjerpende omstendigheter i saken, men det ble ansett som formildende at domfelte hadde meldt seg, og at han i tillegg hadde kommet med en tilståelse. Retten satte fengselsstraffen til to år og ti måneder. LB Fornærmede hadde blitt overfalt av domfelte, hvor han hadde lagt henne i bakken og begynt å kle av henne. Hun hadde videre klart å komme seg fri og løpe fra stedet. Retten pekte på at det var straffeskjerpende at forsøket på voldtekt bar preg av overfall. Det ble uttalt av retten at dersom den straffbare handlingen hadde vært fullbyrdet, ville utmålingen ligget på omtrent i overkant av fire år, men ettersom det her var tale om et forsøk ble fengselsstraffen satt til tre år. LB Domfelte var gift med søsteren til fornærmede. Han var også fetteren til fornærmede. Domfelte hadde i denne forsøkt å utføre samleie med fornærmede, da de begge befant seg alene inne i hans leilighet. Det ble vektlagt i skjerpende retning det tillitsbruddet som lå i den nære relasjonen mellom domfelte og fornærmede. Det ble ikke funnet noen formildende forhold i saken. Retten sa seg enig med tingretten i at straffen ville ha ligger på fire år dersom det hadde vært tale om en fullbyrdet voldtekt. Ettersom det likevel var snakk om et forsøk på voldtekt til samleie, fikk den domfelte en fengselsstraff på to år og seks måneder. LB Fornærmede var på vei hjem fra en venninne da hun ble overfalt av domfelte. Retten fant ingen formildende omstendigheter som her ville ha betydning for saken. Det var derimot 82

87 straffeskjerpende at det var tale om en overfallsvoldtekt hvor fornærmede var blitt overfalt i nærheten av sitt eget hjem. At domfelte hadde kommet med drapstrusler var også skjerpende. Lagmannsretten mente at dersom en fullbyrdet voldtekt til samleie hadde vært tilfelle i denne saken ville straffen ha ligget på opp mot fem og et halvt år. Straffen ble satt til fengsel i fire år og tre måneder. Rt s. 776 I denne saken hadde domfelte trengt seg inn i fornærmedes hus maskert - hvor han hadde forsøkt å gjennomføre en voldtekt til samleie. De skjerpende forhold som ble tillagt vekt var at domfelte hadde trengt seg inn i fornærmedes hus og at han hadde vært maskert. Det var formildende at domfelte kun var 17 år på handlingstiden, at han hadde tilstått, og at handlingen ikke ble fullbyrdet. Straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder, hvorav to år ble gjort betinget. LB I denne saken hadde domfelte og fornærmede, sammen med flere andre, vært sammen på et utested. Domfelte var venn med fornærmedes tidligere kjæreste. Etter endt bytur dro de to sammen med flere andre til et nachspiel hos domfelte. Fornærmede la seg her til å sove, og våknet senere på natten av at domfelte forsøkte å utføre samleie med henne. Retten satte et utgangspunkt på to år og ni måneder. På grunn av lang saksbehandlingstid ble straffen redusert med tre måneder, noe som ga en fengselsstraff på to år og seks måneder. LG I denne saken forsøkte domfelte å utføre samleie med fornærmede, mens hun sov på sofaen ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av søvn og beruselse. Venninnen til fornærmede kom inn i stuen og fikk stoppet domfelte i overgrepet. Det fremgår ikke fra saksopplysningene at det forelå noen formildende eller skjerpende omstendigheter i dette saksforholdet. Retten fastsatte fengselsstraffen til to år og ni måneder. 83

88 Tabell Oversikt over dommer som rammes av 49 Rettsavgjørelse Paragraf Kategori Skjerpende Formildende Straffutmåling Rt s litra a, jf. annet ledd litra a, jf. Overfall Ingen Meldte seg, tilståelse 2 år 10 mnd 49 LB litra a, jf. annet ledd litra a, jf. 49 Overfall Overfallspreg Ingen 3 år LB litra a, jf. Tillitsbrudd, nær annet ledd litra a, jf. Bekjente relasjon 49 Ingen 2 år 6 mnd LB litra a, jf. annet ledd litra a, jf. 49 Overfall Overfalt i nærheten av sitt eget hjem, drapstrusler Ingen 4 år 3 mnd Rt s. 776 litra a, jf. Maskert, brutt seg Tilståelse, mindreårig, 2 år 9 mnd annet ledd litra a, jf. Overfall inn i huset til forsøk (2 år betinget) 49 fornærmede LB litra a og b, jf. annet ledd litra Bekjente Ingen Lang saksbehandlingstid 2 år 9 mnd a, jf. 49 LG litra b, jf. annet ledd litra a, jf. 49 Bekjente Ingen Ingen 2 år 9 mnd Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd, jf. annet ledd, jf. 49: (medregnet betinget) 3 år Gjennomsnittlig straffutmåling etter første ledd, jf. annet ledd, jf. 49: (betinget trukket fra) 2 år 8-9 mnd Oppsummering av straffutmålingen før og etter lovendringen i 2010 Den gjennomsnittlige straffutmåling for forsøk på voldtekt etter straffeloven 192 første ledd litra a eller b, jf. annet ledd litra a lå på to år og én måned, før lovendringen. Dersom man ser bort fra den betingede delen av straffutmålingen, lå gjennomsnittet på ett år og ni måneder. Etter lovendringen ligger den gjennomsnittlige straffutmålingen på tre år, og to år og åtte til ni måneder dersom det kun regnes fengselsstraff. Det kan med dette konstateres at det har blitt foretatt en betydelig straffeskjerpelse i tråd med forarbeidene, ved straffutmåling for voldtektsforsøk som rammes av annet ledd. 84

89 6 Intervju I lys av avhandlingens tema har jeg foretatt et intervju med en person som har god kjennskap til straffeskjerpelsen som ble foretatt i 2010, av straffeloven 192. Intervjuet skal være med å bidra til en bedre forståelse av straffeskjerpelsen som er blitt foretatt gjennom rettspraksis. Intervjuet er blitt gjort med høyesterettsdommer Ingse Stabel. Stabel har vært med på å avgjøre flere av dommene som det redegjøres for i avhandlingen. 96 Det kan være relevant i lys av avhandlingen å høre hennes synspunkter til straffeskjerpelsen som ble vedtatt i 2010, og hvordan denne blir utøvd gjennom rettspraksis. 6.1 Intervju med høyesterettsdommer Ingse Stabel 1. Hva er dine tanker om straffeskjerpelsen av voldtektsbestemmelsen som ble innført i 2010? «Straffskjerpelsen i 2010 kom som følge av en kombinasjon av økt faglig dokumentasjon av skadevirkningene voldtekt har for ofrene, og en reaksjon fra politikerne om at domstolene, og kanskje særlig Høyesterett, ikke i tilstrekkelig grad hadde fulgt opp de signaler som var gitt i ikke-bindende former om at straffene burde skjerpes. Man valgte å si det uttrykkelig i lovs form, samtidig som det i forarbeidene ble gitt nøyaktige anvisninger for hvor normalnivået for ulike typesituasjoner skulle ligge. Dette var i samsvar med hva Høyesterett selv hadde lagt opp til, fordi systemet er slik at Stortinget ikke kan instruere domstolene annet enn i formell lovs form.» 2. Har du et inntrykk av at lovforarbeidene har sørget for at voldtektsbestemmelsen er blitt for skjematisk? «Selv om det sies i forarbeidene at domstolene fortsatt skal utøve skjønn, er mitt inntrykk at bestemmelsen, eller mer konkret, de anvisninger som er gitt, er blitt for skjematiske. Selv om det er adgang til å gå opp eller ned ut fra formildende eller skjerpende omstendigheter, blir det i praksis ikke så stort rom for dette, idet de fleste sakene er "normaltilfelle" som beskrevet i forarbeidene.» 96 Se f.eks. Rt s

90 3. Er din oppfatning at forarbeidene til lovendringen blir godt ivaretatt gjennom rettspraksis? «Jeg mener forarbeidene følges svært godt opp av rettspraksis. Noen mener sikkert at de følges for godt opp.» 4. Har du en forklaring på hvorfor forhold som rammes av litra b gjennomgående dømmes markert lavere enn forhold som dømmes etter litra a? «Jeg har ikke selv notert at straffene etter litra b er lavere enn etter litra c, men legger din analyse til grunn for svaret. Da er min teori at litra a fortsatt oppfattes som mer alvorlig på grunn av voldselementet, "den klassiske voldtekten". Litra b, populært kalt "sovevoldtekt" er nyere, og forståelsen av skadene ved dette har kanskje kommet senere. Men også her ga forarbeidene klare føringer, som jeg mener domstolene har fulgt opp.» 5. Ref. spørsmål 4: Er dette en forventet utvikling? «Jeg mener nok ja.» 86

91 7 Samlet oppsummering Diagram Gjennomsnittlig straffutmåling (medregnet betinget), før og etter lovendring 7.1 Har det skjedd en skjerping av straffenivået etter lovendringen? Straffenivået har helt klart blitt hevet for voldtekter som rammes av straffeloven 192, uavhengig av hvilket ledd eller hvilken litra det straffbare forholdet rammes av, jf. diagram Jeg har sett bort fra grovt uaktsomme voldtekter, ettersom det her var for lite materiale til å trekke noen konklusjon om en eventuell straffeskjerpelse. Jeg skal nedenfor kommentere skjerpingen av den gjennomsnittlige straffutmåling som er blitt foretatt for hvert ledd og litra i voldtektsbestemmelsen, bortsett fra for fjerde ledd. Straffeutmålingene som det vil vises til vil være gjennomsnittsutmålingene hvor den betingede delen av straffen er medregnet, ettersom dette fremstod som det mest representative. Den gjennomsnittlige straffutmåling for forhold som rammes av første ledd ligger i dag rett under minstestraffen, og ligger på to år og 10 måneder. Før endringen lå gjennomsnittet på ett 87

92 år og fire til fem måneder, og man kan dermed se at det er blitt foretatt en betydelig skjerping på omtrent ett år og fire til fem måneder. Den gjennomsnittlige straffutmålingen som er gitt for straffbare forhold som rammes av annet ledd har blitt skjerpet med omtrent ett år og åtte måneder. Det er også en betydelig skjerping. Gjennomsnittlig straffutmåling før lovendringen lå på to år og ni måneder. Gjennomsnittet etter lovendringen ligger på omtrent fire år og fem måneder. Den gjennomsnittlige straffutmåling for forhold begått etter lovendringen ligger godt over normalstraffenivået som er fastsatt til fire år. For forhold som rammes av straffeloven 192 tredje ledd er det også blitt foretatt en betydelig skjerping. Den gjennomsnittlige straffutmålingen har gått fra fire år, til fem år og ni til ti måneder. Dette er en skjerping i straffenivået på nesten to år. Det er videre blitt foretatt en skjerping i straffutmåling for de forhold som rammes av straffeloven 192 første ledd, jf. annet ledd, jf. 49, forsøk på voldtekt. Før lovendringen lå gjennomsnittet på to år og én måned. Den gjennomsnittlige straffutmålingen ligger etter lovendringen på tre år. Det har blitt foretatt en straffskjerpelse på omtrent nesten ett år. Før lovendringen ble det gitt 17 dommer med betinget straff. Derimot inneholdt kun tre av de gjennomgåtte dommene etter lovendringen betinget straff. Denne endringen skyldes forarbeidene sitt ønske om færre deldommer. 7.2 Er straffutmålingen i samsvar med lovgivers intensjon? Til tross for at domstolen har foretatt en generell straffeskjerpelse for forhold som rammes av straffeloven 192, er det mye som tyder på at domstolen til tider har lagt seg litt i underkant av hva forarbeidene har ønsket, jf. tidligere i avhandlingen. Dette gjelder for straffbare forhold som dømmes etter første ledd litra b. Det fremgår ut fra den samlede straffutmålingen at forhold som dømmes etter litra b ligger markert under forhold som rammes av litra a. Departementet uttalte i forarbeidene at det var et særlig behov for å heve straffenivået for voldtekter som ble rammet av straffeloven 192 første ledd litra b, ettersom det her ble utmålt en markert lavere straff enn etter litra a. 97 Det ble videre understreket at det ikke skal være 97 Prop. 97 L ( ) s

93 noe skille i normalstraffenivået etter litra a og b. 98 På de straffbare forholdene som rammes av kun første ledd litra b er det en forskjell på omtrent ni måneder mellom litra b og a. For forhold som rammes av første ledd litra b, jf. annet ledd er det en forskjell på omtrent ett år og en måned mellom første ledd litra b, jf. annet ledd og første ledd litra a, jf. annet ledd. Det kan fremstå som at de formildende omstendighetene blir tillagt mer vekt når de faller inn under forhold som rammes av litra b første ledd, enn de øvrige litraene. Dette skyldes trolig at domstolen ser på de straffbare forholdene som rammes av første ledd litra b som mindre alvorlige forhold, og dermed prøver å forhindre strengere straffer etter denne litraen. Det er likevel viktig å uttrykke at forhold som dømmes etter litra a ofte omhandler mer skjerpende omstendigheter, som blant annet overfall. Det vil derfor fremstå som naturlig at dette også vil få utslag på straffutmåling. Som gjennomgått i tidligere oppsummeringer kan det tyde på at dette likevel ikke er hele årsaken til den markerte straffutmålingsforskjellen mellom de to litraene. I forarbeidene uttalte lovgiver: «Straffenivået må reflektere at voldtekt er en av de mest alvorlige forbrytelsene mot en persons fysiske, psykiske og seksuelle integritet, og vil medføre reduksjon i livskvalitet for den som rammes. Dette gjelder for alle typer voldtekter ikke bare overfallsvoldtekter eller voldtekter der det blir brukt vold, men også for voldtekter begått mot en person som er ute av stand til å motsette seg handlingen». 99 Høyesterettsdommer Ingse Stabel uttalte i mitt intervju at hennes oppfatning var at forarbeidene følges svært godt opp av rettspraksis, og hun uttalte videre at noen sikkert mener at de følges for godt opp. Min oppfatning etter å ha foretatt en domsanalyse, er at forarbeidene i stor grad har blitt fulgt på de fleste ledd og litraer i voldtektsbestemmelsen, men at domstolen likevel legger for mye vekt på de formildende omstendighetene når det er tale om forhold som dømmes etter første ledd litra b. Dette samsvarer ikke med forarbeidende sin intensjon. Det er viktig å understreke at mangel på informasjon i saksforholdene sørger for metodiske utfordringer, og det blir derfor vanskelig å trekke en eksakt konklusjon på hvorfor overtredelser av litra b i gjennomsnitt straffes markert lavere enn litra a. 98 Prop. 97 L ( ) s Ibid s

94 8 Avsluttende betraktninger Voldtektsforbrytelser kan variere stort i straffverdighet. Det kan diskuteres om lovgiver har sørget for at straffenivået er blitt for skjematisk og unyansert ved angivelsen av et normalstraffenivå og heving av minstestraffen, samt sidestillingen av litra a, b og c i første ledd. I forarbeidene til lovendringen uttalte lovgiver at normalstraffenivået kun angir et utgangspunkt for hvor på skalaen vurderingene skal starte. 100 De presiserte her videre at straffen skal fastsettes etter en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak, og at normalstraffenivået ikke er ment å gjøre straffutmålingen statisk eller skjematisk. Den norske Høyesterett har tradisjonsmessig hatt en sterkere styring med domstolens straffutmåling enn det som er vanlig i andre land. 101 Lovendringen som ble ikraftsatt i 2010 har helt klart sørget for en større begrensning i domstolens utmålingsfrihet av voldtektsforbrytelser. Mitt syn, etter å ha analysert et utvalgt antall avgjørelser, er at straffeskjerpelsen ikke har ført til en generaliserende straffutmåling. Det er store variasjoner i straffutmålingen som er blitt gitt for forhold om rammes av samme ledd og litra. Ved å ta de formildende og skjerpende omstendighetene med i vurderingen sørges det for at domstolen fremdeles får muligheten til å fastsette den straff som de anser som passende i hvert enkelt tilfelle. Min vurdering er at lovendringen som ble ikraftsatt i 2010 har gitt domstolen en bedre veiledning for lovgivers vurdering av straffverdighet ved voldtektsforbrytelser. Eventuelle utilsiktede virkninger som straffeskjerpelsen kan ha medført, for eksempel færre domfellelser i rettspraksis og flere frifinnelsesdommer, kan ikke utelukkes. Min avhandling omhandler kun den konkrete straffutmålingen, og momentene som spiller inn her. Denne avhandlingen gir derfor ikke et godt nok grunnlag til å klarlegge alle øvrige virkninger lovendringen eventuelt kan ha medført. 100 Prop. 97 L ( ) s Andenæs (2004) s

95 9 Litteraturliste og vedlegg Litteratur Andenæs, Johs Alminnelig strafferett, ved Magnus 5. utgave Oslo 2004 Matningsdal og Georg Fredrik Rieber-Mohn Andenæs, Johs Spesiell strafferett og formuesforbrytelse, 1. utgave Oslo 2008 samlet utgave ved Kjell V. Andorsen Eskeland, Ståle Strafferett 3. utgave Oslo 2013 Haugen, Finn Strafferett håndbok 3. utgave Oslo 2004 Matningsdal, Magnus Norsk spesiell strafferett 1. utgave Oslo 2010 Nasjonale lover 1902 Almindelig borgelig Straffelov (straffeloven) 22. mai 1902 nr Lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (seksuallovbrudd) 11. august 2000 nr Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr Lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd) av 25. juni 2010 nr. 46 Forarbeider Lovvedtak 62 ( ) Prop. 97 L ( ) Ot.prp. nr. 22 ( ) NOU 2008: 4 NOU 2002: 4 Besl. O. nr. 104 ( ) Ot. Prp. nr. 28 ( ) Vedtak til lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd) Endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling Fra ord til handling. Straffelovkommisjonens delutredning VII Lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd) Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd) 91

96 Artikler Ertzeid, Aina Mee Straffeloven 192 om voldtekt et supplement til pensum i spesiell strafferett. Jussens venner nr. 6/2006 Internettsider Kripos. Voldtektssituasjonen i Norge (Hentet ) Kripos. Voldtektssituasjonen (Hentet ) VG: Jeg er veldig takknemlig og rørt (Hentet ) Høyesterettsavgjørelser Rt s Rt s. 513 Rt s Rt s. 979 Rt s. 347 Rt s. 193 Rt s Rt s. 321 Rt s. 198 Rt s. 600 Rt s Rt s. 776 Rt s Rt s Rt s. 848 Rt s Rt s Rt s. 856 Rt s. 252 Rt s. 734 Rt s. 853 Rt s Rt s Rt s. 459 Rt s Rt s Rt s. 495 Rt s. 556 Rt s Rt s. 401 Rt s. 663 Rt s Rt s

97 Lagmannsrettsavgjørelser RG LB LB RG LH LB LF LB LB LB LB LB LB LB LB LB LA LB LG LB LB LH LG LB LB LB LA LB LF LB LE LB LB LB LB LG LB LH LB LH LB LF LB LB LB LB LG LB LB LB LG LA LB LB LB RG LB LB LH LB LB LH LB LB LB LB LG LF LB LB LB LA LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LA LB LB LB

98 LF LB LB LB LA LG LH LG LB LB LB LB LB LB LB LB LG LB LB

99 Vedlegg Vedlegg I E-post sendt til Ingse Stabel Vedlegg II Intervju Ingse Stabel 95

100 Vedlegg III Avgjørelser, før lovendring, første ledd litra a og b 96

101 Vedlegg IIII Avgjørelser, etter lovendring, første ledd litra a og b 97

102 Vedlegg IV Avgjørelser, før lovendring, første ledd litra a jf. annet ledd litra a 98

103 Vedlegg VII Avgjørelser, før lovendring, første ledd litra a jf. annet ledd litra b 99

104 Vedlegg VIII Avgjørelser, før lovendring, første ledd litra a og b jf. annet ledd litra a 100

105 Vedlegg IX Avgjørelser, etter lovendring, første ledd litra a jf. annet ledd litra a 101

106 Vedlegg X Avgjørelser, etter lovendring, første ledd litra b jf. annet ledd litra a 102

107 Vedlegg XI Avgjørelser, etter lovendring, første ledd litra a og b jf. annet ledd litra a 103

108 Vedlegg XII Avgjørelser, før lovendring, tredje ledd 104

109 Vedlegg XIII Avgjørelser, etter lovendring, tredje ledd 105

110 Vedlegg XIV Avgjørelser, før lovendring, fjerde ledd 106

111 Vedlegg XV Avgjørelser, etter lovendring, fjerde ledd 107

112 Vedlegg XVI Avgjørelser, før lovendring, forsøk 108

113 Vedlegg XVII Avgjørelser, etter lovendring, forsøk 109

Forelesning 21. september 2009 Aina Mee Ertzeid

Forelesning 21. september 2009 Aina Mee Ertzeid Forelesning 21. september 2009 Aina Mee Ertzeid God forståelse av straffeloven 192 om voldtekt Alternativt pensum høsten 2009: Andenæs/Bratholm: Spesiell strafferett 1996 kap. 14 Andenæs v/andorsen: Spesiell

Detaljer

Seksuallovbruddene særlig om voldtekt. Forelesning 26. mars 2010 Aina Mee Ertzeid

Seksuallovbruddene særlig om voldtekt. Forelesning 26. mars 2010 Aina Mee Ertzeid Seksuallovbruddene særlig om voldtekt Forelesning 26. mars 2010 Aina Mee Ertzeid Læringskrav og litteratur God forståelse av straffeloven 192, 195 og 196 Andenæs v/andorsen: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene,

Detaljer

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER Straffelovens kapitel 19 som omhandler seksualforbrytelser, ble en god del endret i år 2000. Fra og med 11.08.2000 ble hele sedelighetskapitelet

Detaljer

Voldtektsbestemmelsen - 192 første ledd litra b

Voldtektsbestemmelsen - 192 første ledd litra b Voldtektsbestemmelsen - 192 første ledd litra b Er intensjonen med endringene i voldtektsbestemmelsen fra 2010 fulgt opp av domstolene? Kandidatnummer: 580 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 279

Detaljer

STRAFFUTMÅLING FOR VOLDTEKT Gir høyere straffer færre voldtekter?

STRAFFUTMÅLING FOR VOLDTEKT Gir høyere straffer færre voldtekter? STRAFFUTMÅLING FOR VOLDTEKT Gir høyere straffer færre voldtekter? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 609 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 13 257 ord 15.04.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/672), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/672), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01648-A, (sak nr. 2012/672), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Halvard

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff i voldtektssaker etter strl

Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff i voldtektssaker etter strl Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff i voldtektssaker etter strl. 1902 192 Kandidatnummer: 711 Leveringsfrist: 25.11.2015 Antall ord: 17 487 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEMA OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1591), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1591), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00300-A, (sak nr. 2012/1591), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01238-A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Halvard

Detaljer

Straffeutmåling i voldtektssaker

Straffeutmåling i voldtektssaker Straffeutmåling i voldtektssaker Om straffeutmålingen i voldtektssaker fra lovendringen i år 2000 og frem til i dag, og Stortingets tiltak for å sikre et skjerpet straffenivå i slike saker i denne perioden.

Detaljer

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat Kurs i strafferett Katharina Rise statsadvokat Forsøk Hva er forsøk? Reglene om forsøk utvider straffansvaret til å omfatte tilfeller hvor det objektive gjerningsinnholdet i et straffebud ikke er overtrådt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Strafferammer og straffeutmåling ved voldtekt

Strafferammer og straffeutmåling ved voldtekt Strafferammer og straffeutmåling ved voldtekt En undersøkelse og vurdering av strafferammene og straffenivået Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 585 Leveringsfrist: 26. april 2011

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Straffutmåling for voldtekt etter strl. 192, og en vurdering av minstestraffen. Antall ord:

Straffutmåling for voldtekt etter strl. 192, og en vurdering av minstestraffen. Antall ord: Det juridiske fakultet Voldtekt og minstestraff Straffutmåling for voldtekt etter strl. 192, og en vurdering av minstestraffen. Martine Jensen Strømsnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2015 Antall

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Voldtekt. - Bør forbrytelsen lovreguleres med utgangpunkt i fornærmedes manglende samtykke? Kandidatnummer: 167889. Veileder: Anna Nylund

Voldtekt. - Bør forbrytelsen lovreguleres med utgangpunkt i fornærmedes manglende samtykke? Kandidatnummer: 167889. Veileder: Anna Nylund Voldtekt - Bør forbrytelsen lovreguleres med utgangpunkt i fornærmedes manglende samtykke? Kandidatnummer: 167889 Veileder: Anna Nylund Til sammen 14109 ord 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Avgrensning,

Detaljer

En analyse av straffeloven 192

En analyse av straffeloven 192 En analyse av straffeloven 192 - herunder som virkemiddel for å styrke kvinners rettsvern ved vold Kandidatnummer: 435 Veileder: Arve Røli Leveringsfrist: 25.april 06 Til sammen 15 997 ord 18.04.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Skyldkravet i straffebudet om grovt uaktsom voldtekt

Skyldkravet i straffebudet om grovt uaktsom voldtekt Skyldkravet i straffebudet om grovt uaktsom voldtekt Kandidatnummer: 527 Leveringsfrist: 25. April 2017 Antall ord: 17847 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.2 Bestemmelsens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1228), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1228), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01881-A, (sak nr. 2010/1228), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2 Strafferett for ikke-jurister Dag 2 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvarslæren ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten.

Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten. 1 Eksamen JUR400P høst 2015 strafferett Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten. Strafferett Det kreves [videre] god forståelse av ansvarslæren

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1283-A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy) mot A (advokat Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01454-A, (sak nr. 2016/575), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01454-A, (sak nr. 2016/575), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01454-A, (sak nr. 2016/575), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/354), straffesak, anke over dom, (advokat Steinar Thomassen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/354), straffesak, anke over dom, (advokat Steinar Thomassen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01015-A, (sak nr. 2011/354), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4211, strafferett innlevering 29. mars 2017

Fakultetsoppgave JUS 4211, strafferett innlevering 29. mars 2017 Fakultetsoppgave JUS 4211, strafferett innlevering 29. mars 2017 Gjennomgang 25. april 2017 (10:15 Storsalen O24) v/jon Gauslaa "Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00914-A, (sak nr. 2011/2125), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00914-A, (sak nr. 2011/2125), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00914-A, (sak nr. 2011/2125), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik

Detaljer

GROVT UAKTSOM VOLDTEKT

GROVT UAKTSOM VOLDTEKT GROVT UAKTSOM VOLDTEKT Analyse og vurdering av straffeloven 192 fjerde ledd - bør bestemmelsen videreføres? Kandidatnummer: 586 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17730 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff ved seksuelle overgrep mot barn under 14 år

Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff ved seksuelle overgrep mot barn under 14 år Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff ved seksuelle overgrep mot barn under 14 år Kandidatnummer: 535 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 17894 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon

Detaljer

Grovt uaktsom voldtekt i norsk strafferett

Grovt uaktsom voldtekt i norsk strafferett Grovt uaktsom voldtekt i norsk strafferett - En analyse av skyldkravet grov uaktsomhet ved voldtekt Kandidatnummer: 660 Leveringsfrist: 25. april klokken 1200. Antall ord: 17 719 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff innen voldtekt

Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff innen voldtekt Forholdet mellom strafferammer og utmålt straff innen voldtekt Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 541 Leveringsfrist: 25.04.12 Til sammen 17 458 ord 18.04.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. I. (advokat Bengt Høyer Pedersen til prøve) (advokat Hallvard Østgård) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. I. (advokat Bengt Høyer Pedersen til prøve) (advokat Hallvard Østgård) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01341-A, (sak nr. 2012/34), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Bengt Høyer Pedersen til prøve) mot B v/verge C v/verge II. B v/verge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. april 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-751-A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom, A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Straffutmåling og straffnivå for voldtekt

Straffutmåling og straffnivå for voldtekt Straffutmåling og straffnivå for voldtekt Dagens rettstilstand og føringer videre Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 621 Veileder: Advokat Truls Dramer Leveringsfrist: 25.04.2010

Detaljer

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk

HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN DERES REF. 12/3307 ES FBF/AHI/mk 1 Dommerforeningens utvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Trondheim, 31. mai 2013 HØRING OM DIVERSE ENDRINGER I STRAFFELOVEN 1902 OG STRAFFELOVEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1883), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1883), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00370-A, (sak nr. 2010/1883), straffesak, anke over dom, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 TO DOMMER Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 Rettslige rammer Straffeloven 195, første ledd Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel 2 inntil

Detaljer

STRAFFUTMÅLING VED SEKSUALFORBRYTELSER - en sammenlikning av strl. 192, 195 og 196

STRAFFUTMÅLING VED SEKSUALFORBRYTELSER - en sammenlikning av strl. 192, 195 og 196 STRAFFUTMÅLING VED SEKSUALFORBRYTELSER - en sammenlikning av strl. 192, 195 og 196 Kandidatnummer: 627 Leveringsfrist: 25.4.2008 ( * regelverk for spesialoppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/utf-forskr-vedlegg-i.html

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/449), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/449), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01317-A, (sak nr. 2011/449), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Guttormsen) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. januar 2018 avsa Høyesterett dom i HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom, A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

«Sextortion» En juridisk oppgave om seksuell utpressing av barn under 14 år over internett. Juridisk oppgave

«Sextortion» En juridisk oppgave om seksuell utpressing av barn under 14 år over internett. Juridisk oppgave «Sextortion» En juridisk oppgave om seksuell utpressing av barn under 14 år over internett Juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (BOPPG30) Politihøgskolen 2017 Kand.nr: 399 og 687 Antall ord: 8670 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Voldtektslovbruddet. Kandidatnummer: 231 Leveringsfrist: 10.april Til sammen ord

Voldtektslovbruddet. Kandidatnummer: 231 Leveringsfrist: 10.april Til sammen ord Voldtektslovbruddet Kandidatnummer: 231 Leveringsfrist: 10.april 2008 Til sammen 39.904 ord 08.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING. 1 1.1 Oppgavens tema og problemstillinger. 1 1.2 Avgrensning. 2

Detaljer

Bevisstløse og andre hjelpeløses vern mot voldtekt

Bevisstløse og andre hjelpeløses vern mot voldtekt Bevisstløse og andre hjelpeløses vern mot voldtekt En juridisk oppgave om festrelaterte voldtekter Juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2016 Kand.nr : 523,575. Antall ord: 8394. Innholdsfortegnelse

Detaljer

B1-B2: Skyld. Grunnleggende element i dagens strafferett. Strl. 2005: Skyldkravet har to dimensjoner. Fokus her: 1)

B1-B2: Skyld. Grunnleggende element i dagens strafferett. Strl. 2005: Skyldkravet har to dimensjoner. Fokus her: 1) B1-B2: Skyld Grunnleggende element i dagens strafferett Skyldprinsippet (konformitetsprinsippet): bare den kan straffes som hadde anledning og evne å rette seg etter loven Strl. 2005: Skyldkravet har to

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett.

ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Harald Kippe og Asmund Seiersten ALMINNELIG STRAFFERETT med innføring i spesiell strafferett. Rettelser På grunn av lovendringer og ny rettspraksis har en del av stoffet i læreboka blitt foreldet. Dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 4 Tema: Utvalgte emner i spesiell strafferett: voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og økonomisk kriminalitet

JUROFF 1500 KURSDAG 4 Tema: Utvalgte emner i spesiell strafferett: voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og økonomisk kriminalitet JUROFF 1500 KURSDAG 4 Tema: Utvalgte emner i spesiell strafferett: voldslovbrudd, seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og økonomisk kriminalitet dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Seksuell omgang med mindreårige - en analyse av straffeloven 195 og 196

Seksuell omgang med mindreårige - en analyse av straffeloven 195 og 196 Seksuell omgang med mindreårige - en analyse av straffeloven 195 og 196 Av Camilla Kyllo Veileder Lagdommer Arne K. Uggerud Frostating lagmannsrett Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, (advokat Bendik Falch-Koslung) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis Post.doc. Jane Dullum Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet Undersøkelsens bakgrunn Del av et prosjekt finansiert

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1412), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1412), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. februar 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00221-A, (sak nr. 2009/1412), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

DOMSTOLENES HOLDNINGER I VOLDTEKTSSAKER - EN SAMMENLIGNENDE UNDERSØKELSE AV OVERFALLS- OG RELASJONSVOLDTEKTER

DOMSTOLENES HOLDNINGER I VOLDTEKTSSAKER - EN SAMMENLIGNENDE UNDERSØKELSE AV OVERFALLS- OG RELASJONSVOLDTEKTER DOMSTOLENES HOLDNINGER I VOLDTEKTSSAKER - EN SAMMENLIGNENDE UNDERSØKELSE AV OVERFALLS- OG RELASJONSVOLDTEKTER Kandidatnummer: 656 Leveringsfrist: 27. april 2009 ( * regelverk for masteroppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 14. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET Innhold DEL 1 INNLEDNING i 1 GENERELT OM STRAFFEBUDENES OPPBYGGING 3 1.1 Innledning 3 1.2 Straffebudets subjekt 4 1.3 Straffebudenes objekt

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012 Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012 Jo Stigen, 22. november 2012 PEDER ÅS: 1. Overtredelse av strl. 162 første ledd, jf. annet ledd for oppbevaring av 100 gram heroin Gjerningsbeskrivelsen i strl.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NOU 1991:13. side 1 av 6

NOU 1991:13. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1991:13 Dokumentdato 1991-05-10 Tittel Seksuelle overgrep mot barn - straff og erstatning Utvalgsleder Bjerke, Regine Ramm Utgiver Justis- og politidepartementet Oppnevnt 1989-12-00 Sider

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

Analyse av straffeloven 192

Analyse av straffeloven 192 Analyse av straffeloven 192 og en vurdering av om bestemmelsen er i tråd med Norges forpliktelser etter kvinnediskrimineringskonvensjonen? Kandidatnummer:503004 Leveringsfrist:26.11.2012 Antall ord: 17944

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord) mot A (advokat

Detaljer

Straffeloven 232. Skjerpende omstendigheter ved legemsbeskadigelse. Kandidatnummer: 653. Leveringsfrist: Antall ord: 17.

Straffeloven 232. Skjerpende omstendigheter ved legemsbeskadigelse. Kandidatnummer: 653. Leveringsfrist: Antall ord: 17. Straffeloven 232 Skjerpende omstendigheter ved legemsbeskadigelse Kandidatnummer: 653 Leveringsfrist: 25.04.14 Antall ord: 17.786 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens problemstilling...

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett

Fakultetsoppgave i strafferett Fakultetsoppgave i strafferett Tiltalen mot Peder Ås 1. Avgrensning Besvarelsen tar for seg strafferettslige spørsmål som saken mot Peder Ås reiser, herunder om straffbarhetsvilkårene er oppfylt for handlingene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02128-A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/384), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/384), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01337-A, (sak nr. 2012/384), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Skjerpet straff for kroppsskade

Skjerpet straff for kroppsskade Skjerpet straff for kroppsskade Innvirkningen av Prop. 97 L (2009-2010) i Høyesteretts straffutmåling. Kandidatnummer: 140 Antall ord: 14 879 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00080-A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat

Detaljer

Innst. O. nr. 92. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd) Ot.prp. nr. 28 ( ) ( )

Innst. O. nr. 92. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd) Ot.prp. nr. 28 ( ) ( ) Innst. O. nr. 92 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd) Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) Til Odelstinget 1. PROPOSISJONENS HOVEDINNHOLD 1.1 Sammendrag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2009/1354), straffesak, anke over dom, (advokat Øyvind Gaute Berg til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2009/1354), straffesak, anke over dom, (advokat Øyvind Gaute Berg til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02135-S, (sak nr. 2009/1354), straffesak, anke over dom, A (advokat Øyvind Gaute Berg til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Sannsynlighetsforsettet og eventualitetsforsettet i strafferetten

Sannsynlighetsforsettet og eventualitetsforsettet i strafferetten Sannsynlighetsforsettet og eventualitetsforsettet i strafferetten Med vekt på fingering skyld Kandidatnummer: 583 Leveringsfrist: 25.04.2016 Antall ord: 17.985 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III

Strafferett for ikke-jurister dag III Strafferett for ikke-jurister dag III Seniorforsker Synnøve Ugelvik, PRIO Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02391-A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01645-A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt) mot A (advokat

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet B. Uaktsomhet Strl. 23: Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.» Avvik fra en akseptert og forventet

Detaljer

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom

Voldtekt. 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Seksualisert vold Voldtekt 8000-16000 årlig i Norge Ca 1000 anmeldes til politiet 20% av anmeldte saker ender med dom Det vil si at ca 2% av overgriperne får dom Opplevelse av skam og skyld kan hindre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

STRAFFBART FORSØK. Jo Stigen UiO, 3. oktober 2017

STRAFFBART FORSØK. Jo Stigen UiO, 3. oktober 2017 STRAFFBART FORSØK Jo Stigen UiO, 3. oktober 2017 16 Forsøk Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/8), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/8), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00930-A, (sak nr. 2013/8), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet) mot A (advokat

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Gjennomgang 12. november 2016 (12:15 O24 Storsalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven bygger på en eksamensoppgave fra Bergen

Detaljer

Seksualforbrytelser mot barn - straffbarhetsvilkår, straffeutmåling og utvikling. Kandidatnummer: 234 Leveringsfrist: Antall ord:

Seksualforbrytelser mot barn - straffbarhetsvilkår, straffeutmåling og utvikling. Kandidatnummer: 234 Leveringsfrist: Antall ord: Seksualforbrytelser mot barn - straffbarhetsvilkår, straffeutmåling og utvikling Kandidatnummer: 234 Leveringsfrist: 01.06.2014 Antall ord: 32 796 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Presentasjon

Detaljer

Innst. 211 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 42 L ( )

Innst. 211 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 42 L ( ) Innst. 211 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 42 L (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1764), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1764), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2415-A, (sak nr. 2017/1764), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 92 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( ) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr Jf. Innst. O. nr. 92 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( ) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 104 Jf. Innst. O. nr. 92 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) År 2000 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1552), straffesak, anke over dom, (advokat Bård Vikanes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1552), straffesak, anke over dom, (advokat Bård Vikanes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00094-A, (sak nr. 2010/1552), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat

Detaljer