Kommunalplan Vedlegg Status handlingsdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalplan 2011-2023. Vedlegg Status handlingsdel"

Transkript

1 Kommunalplan Vedlegg Status handlingsdel 1

2 Kommuneplanen består av en samfunnsdel medhandlingsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir overordnede mål og føringer for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. I kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret tatt strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Kommunestyret har valgt fire satsingsområder: næringsutvikling, universitetsbyen, levekår og folkehelse og kommunen som organisasjon. I tillegg er klimautfordringen et gjennomgående tema. Kommunen plikter etter kommuneloven 44 og 45 å utarbeide årsbudsjett og en fireårig økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. I kommuneplanen er ikke mål og strategier/tiltak prioritert, men mål og strategier viser prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med de neste fire år eller mer. For å få til en best mulig samordning mellom kommuneplanen og budsjett-/økonomiplanen gir rådmannen i dette dokumentet en kort beskrivelse av status for mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. ådmannen vil oppdatere dokumentet slik at det følger budsjett- og økonomiplandokumentene og årsmeldingen. 2

3 Nr. Slik vil vi lykkes Beskrivelse av status Status Se K- planen Strategiene i K-planen ådmannens kommentar = EN NOM Å STEKKE SEG ETTE NÆINGSUTVIKLING A: Grimstad har et attraktivt bysentrum med særpreg h) i) j) Sikre Grimstad bysentrum som kommunens senter for detaljhandel og tjenesteyting. Bevare det historiske sentrum som byidentitet og konkurransefortrinn, gjennom god oppfølging av de estetiske retningslinjene. Skape god kontakt mellom byen og sjøen, og ferdigstille strandpromenade fra Østerbukt til Saulebukt, og videre som gang og sykkelvei gjennom Grømbukt, over Sonaåsen til Groos. Etablere parkering i fjell for å frigjøre arealer til utvikling av tjenesteytende næring og boliger i havneområdene. Skape en ny og helhetlig arkitektonisk utvikling av havneområdene fra rutebilstasjonsområdet mot Grømbukt. Skape et attraktivt byrom og sosial møteplass på området mellom Odden og Sorenskrivergården. Etablere et nytt bibliotek som en kulturell og sosial møteplass i Grimstad bysentrum. Legge til rette for studenter i Grimstad bysentrum og for god forbindelse mellom sentrum og Campus. Etablere Vesterled som hovedinnfartsåre til Grimstad bysentrum, og samtidig sikre en begrenset biltrafikk gjennom sentrum (fv420). Sikre god tilgjengelighet for gående og syklister til og gjennom bysentrumet, og skape et bysentrum med god tilgjengelig for alle (universell utformin. Følge opp egional delplan for senterstruktur og handel i Aust-Agder som fremdeles er i prosess. K- vedtak om oppstart av parkering i fjell. Områdeplan for de sjønære arealer vedtatt (okt). Tiltak fom 2012: søknad om dispensasjon og klage på byggevedtak behandles av kommunestyret. Områdeplan for de sjønære arealer Det arbeides med utbyggingsavtaler for enkeltområder som innbefatter strandpromenade. Vurdere etablering av infrastrukturselskap. K-vedtak i august-12 om oppstart av parkering i fjell. Områdeplan for de sjønære arealene har lagt de ytre rammer. Bussene er borte fra rutebilstasjonsområdet. K- vedtak om bibliotek i Postgården etc innen K-vedtak om bibliotek i Postgården etc innen Områdeplan for de sjønære arealene legger til rette for bygging av leiligheter i sentrum. GSVforbindelsen langs Fv 420 skal utbedres i Næringslivet har delansvar for tilrettelegging for studenter: restauranter, rabattordninger, arrangementer mv Vesterled. Utbedring langs fv 420, blant annet bedra GSV gjennom sentrum. Se over GSV minske biltrafikk langs 420 gjennom sentrum. For gående: minske barrieren Fv 420 (mindre biltrafikk), og skape strandpromenade. Etablere miljøgate i området Shell-stasjonen lyskrysset. 3

4 k) Bevare heiene som omkranser sentrum. Estetisk veileder sier eksplisitt at vi skal bevare heiene. B: Grimstad kommune arbeider aktivt for regionalt samarbeid og utvikling Arbeide aktivt for ett Agder. Avklare Grimstads regionale tilknytning og rolle. Delta aktivt i interkommunalt samarbeid. Arbeide for gode kommunilasjoner både innen regionen og ut av regionen, herunder støtte arbeid for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, utvikling av Kjevik lufthavn og sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Ved folkeavstemmingen 2011 stemte 57 % av innbyggerne i Grimstad nei til ett Agder. Grimstad kommunestyre har sagt ja til at det folkelige ønske i kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland skal respekteres. Inndelingsloven er på høring (sommer/høst 2012) og Stortinget skal ta stilling til ønske fra fire kommuner om overføring til Vest-Agder. Grimstad kommune er eneste kommune på Agder som ikke er tilknyttet et mer omfattende interkommunalt samarbeid mellom kommuner. Se også over. Grimstad kommune deltar i det regionale arbeidet om realisering av egionplan Agder Eierskapsmeldingen skal til politisk behandling høsten-12 og vil synliggjøre de formelle samarbeidsrelasjonene. Grimstad kommune har fortløpende avgitt positive uttalelser til saker knyttet til arbeid for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, utvikling av Kjevik lufthavn og sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. C: Grimstad utnytter særegne kvaliteter og muligheter Utarbeide og vedta strategisk næringsplan i løpet av Ha god markedsføring av turistbyen Grimstad. Ha gode ramme- og utviklingsbetingelser for campingplasser og reiselivsanlegg. Ha gjestehavn med god kvalitet og kapasitet. ådmannen vil høsten 2012/vinteren 2013 ta initiativ til en politisk sak som kan avklare rammene for dette arbeidet. Turistkontoret arbeider aktivt med markedsføring av Grimstad. Grimstad deltar i Visit Sørlandet. ådmannen mener det bør gjennomføres en evaluering av markedsføringen av turistbyen Grimstad i forbindelse med utarbeidelse av næringsplan i 2013 (over). Markedsføring av turistbyen må sees i sammenheng med markedsføring av universitetsbyene Kristiansand og Grimstad. Se også mål for Kultur og oppvekst i 2. kvartalsrapport. Grimstad Gjestehavn har i flere år skåret godt i konkurranser om gjestehavnskvalitet. Bevare jordbruksarealer av høy kvalitet. Bevare skjærgården for allmennheten ved tilrettelegging for bruk og overholdelse av byggeforbudet i strandsonen. Landbruksplanen skal revideres i ådmannen oppfatter at jordbruksarealer av høy kvalitet er godt vernet i kommuneplanen og at det vises respekt for disse arealene i konkrete saker. ådmannens viser til sin praksis i byggesaker. 4

5 h) Utvikle tilgjengelighet til og bruk av lokale naturkvaliteter for både fastboende og turister; turløyper, sykkelstier, gårdsbesøk, skjærgården, havfiske etc. Dette er en oppgave for både kommunens driftsavdeling, kulturkontor og turistkontoret og det lokale næringsliv. Videreutvikle innhold i Dikternes by. Det pågår arbeid med strategiplan for Grimstad Dikternes by, jf planstrategien. i) j) k) l) Videreutvikle og styrke Grimstad bys museers virksomhet som formidler av kommunens historie og identitet Gi Fjæreheia utviklingsmuligheter. Bevare og utvikle Dømmesmoen som kulturhistorisk senter og rekreasjonsområde Videreføre arbeidet med, og prioritere midle til Sykkelbyen Grimstad. Det skal utarbeides museumsplan i 2014, jf kommunal planstrategi. ådmannen arbeider med sak om etablering av sjøfartsmuseum. Kommunestyret har bevilget penger til orkestergrav som er under bygging. Vurdering av adkomsten til anlegget er ikke påbegynt (jf ps 80/12). Carmen settes opp i Dømmesmoen er opprettet som egen driftsenhet. Kommunale enheter skal flytte til Dømmesmoen i Det arbeides med å bevare utearealene til rekreasjonsformål. Det er behov for en kort plan for videre utvikling av sykkelbyen Grimstad. UNIVESITETSBYEN D: Grimstad er en attraktiv universitets- og studentby Utvikle attraktive tilbud til studenter og ungdom i Grimstad bysentrum. Bidra til god tilgang på leiligheter til studenter, blant annet ved å legge til rette for at det kan etableres studentboliger både i Grimstad bysentrum og på Campusområdet. Etablere samarbeidsprosjekter mellom Grimstad kommune og universitetet. Kultur- og turistkontoret samarbeider med UiA og STA om fadderordning etc. Strategien er først og fremst en oppgave for handels-, turist- og restaurantnæringene. Studenter/ungdommer vil være et moment ved utvikling av nytt bibliotek og av rutebilstasjonsområdet til park/offentlig rom. Universitet, SiA og studentorganisasjonen har understreket at det fra deres kant har høy prioritert at det etableres flere små leiligheter i Grimstad. Områdeplan for sjønære arealene er vedtatt og legger til rette for leiligheter i området. GK samarbeider med universitet på flere områder, men rådmannen mener samarbeidet kan struktureres bedre og vil fremme forslag i forbindelse med prosjektet Universitetsbyen Grimstad - handlingsplan Her noen eksempler på konkret samarbeid: Evaluering av KS-satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving (EEKAVA ) i de kommunene som er eller har vært delaktige i Agder. Friskere liv med forebygging Samarbeidsprosjekt USHT i Vest-Agder, 5 kommuner vedrørende forebyggende hjemmebesøk til eldre. Bjørg Dale, UiA er veileder inn i prosjektet og har etablert kontakt med master-studenter som skal bidra. Praksisprosjektmidler. Felles prosjekt med SSHF og UiA om nye praksisforløp for sykepleierstudenter. Flere delprosjekter. 5

6 Delta aktivt i oppfyllingen av UiAs visjon om en åpen campus. Bruk av aromaterapi med eteriske olje av Bergamot mot nedstemthet og depresjon. Utviklingsprosjekt hvor Feviktun og Frivolltun deltar. Prosjektet Universitetsbyen Grimstad. Ha gode gang- og sykkelforbindelser i Campusområdet og mellom Campus og Grimstad bysentrum. Etablere en kollektivterminal med god bil til buss-parkeringsakapasitet langs Vesterled. GSV- forbindelsen langs Fv 420 skal utbedres i Bussene benytter ikke lengre rutebilstasjonsområdet og midlertidig bussterminal er etablert på Vesterled (Betani. Det arbeides for tiden med reguleringsplan for kollektivterminal langs Vesterled. E: Området Campus Grimstad er et nasjonalt senter for anvendt teknologi Utvikle konseptet Campus Grimstad som strategi og forretningsidè. Sikre ekspansjonsarealer i et langsiktig perspektiv for at Universitetet og kompetanserettet næringsliv utvikles i Campusområdet. Ta en aktiv rolle i tilrettelegging av et godt samspill mellom UiA, næringslivet, fylket og kommunen om utviklingen av Campus Grimstad. Utvikle Campusområdet med en god funksjonsdeling; universitet, videregående skole, kompetansebedrifter, boliger, handel, park og aktivitetsanlegg, og sikre en grønn profil i området med god tilgjengelighet til turområdet Morholtskogen. Samtaler mellom ulike parter, blant annet i forbindelse med prosjektet Universitetsbyen Grimstad, er det enighet mellom partene om at begrepet nasjonalt senter for anvendt teknologi ikke er dekkende. Derfor brukes nå (inntil videre?) uttrykket senter for innovasjon og næringsutvikling. Det har foreløpig ikke materialisert seg konkrete tiltak. Eierskapet til denne strategien er først og fremst knyttet til UiA og næringene og utbygger i området. Områdeplanen for Campus Grimstad vedtatt Prosjektet Universitetsbyen Grimstad pågår. Forslag til handlingsplan blir sendt på høring i nov/des-12. Områdeplanen for Campus Grimstad vedtatt F: Grimstad er kjent for godt samspill mellom universitet, forskning, næringsliv og offentlige myndigheter Ta en aktiv rolle i tilrettelegging for gode arenaer for god samhandling mellom næringsliv, utdannings- og forskningsmiljøer, statlige virksomheter, fylket og kommunen. Bruke universitetsmiljøet aktivt i forhold til forretningsutvikling og tilrettelegging for en teknologisk utvikling. GK er en blant mange aktører som kan bidra til samhandlingsarenaer. Hovedaktørene er universitet, næringene og utbygger i campusområdet. 6

7 Arbeide for at regionen skal bli klimanøytral gjennom klimapartnersamarbeid med Universitetet i Agder, Arendal kommune og Aust-Agder Fylkeskommune. Grimstad kommune er medlem av Klimapartner. Det skal utarbeides en handlingsplan i forhold til Energi og klimaplanen høsten Bruke universitetsmiljøet aktivt i forhold til miljøfokus og til energi- og klimavennlig samfunnsutvikling. Samarbeide med UiA om ehelse og omsorgsteknologi. Samarbeide med Kristiansand kommune om å være gode vertskommuner for UiA. Senter for e-helse har ytret ønske om et nært samarbeid med kommunen, men det er ikke etablert noen samarbeidsarena foreløpig. Grimstad er med i e-helsealliansen. Det utarbeides planer egne for Universitetsbyen Kristiansand og Universitetsbyen Grimstad hvor kommunene gjensidig er delaktig i planarbeidet. LEVEKÅ OG FOLKEHELSE G: Grimstad har gode oppvekstvilkår for alle h) i) Utarbeide oversikt over hvilke grupper mennesker som ikke har tilfredsstillende levekår. Utarbeide en konkret handlings- og tiltaksplan for mennesker som ikke lever under tilfredsstillende levekår. Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter mfl har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig. Opprettholde full barnehagedekning med god kvalitet. Utarbeide en plan for bygging av nye skoleanlegg og oppgradering av eldre skoleanlegg som tar utgangspunkt i utvikling av etablerte og nye bomiljøer. Etablere aktivitetssenter for ungdom etter modell av UngArena innen utgangen av Utvikle et ressurssenter for barn, unge og familier. Prioritere kulturstøtte til lag og organisasjoner for barn og unge for å bidra til at mest mulig frivillig arbeid går til aktivitetsfremmende arbeid, ikke til innsamlinger. Legge til rette for barn og unges medvirkning i planleggingen. ådmannen vil arbeide for å prioritere midler til ekstern bistand til kartlegging av levekår, inklusiv nødvendig kartlegging i forbindelse med oppfølging av folkehelselovens 5. Se forrige pkt. Se eget kapittel i 2. kvartalsrapport 2012 om Tidlig innsats. Det gjøres mye i forhold til dette temaet for tiden. Kommunedelplan for tidlig innsats i Det er for tiden full barnehagedekning. Det skal lages en Kommunedelplan for barnehager i Det skal lages en Skolepakke-3 enten som egen sak eller som del av Kommunedelplan for skole Skolepakke 3 handler om: Skolekapasitet. Det er ikke påbegynt. Tilstandsrapport påbegynt. Utbedring ikke påbegynt. Det er satt av flere millioner i investeringsmidler i 2013 til UngArena på Fagskolen. Fagområdene som arbeider med tjenester til barn, unge og familier har utarbeidet forslag til modell for et ressurssenter for barn, unge og familier. Kommunestyret har vedtatt modellen for Familiens hus og de aktuelle tjenestene er i gang med å iverksette modellen. Aktivitetstilskudd gis primært til barn og unge etter egne retningslinjer. Barn og unge blir i liten grad aktivt involvert i planleggingen i dag

8 j) Sørge for at det er gode balløkker og aktivitetsanlegg i alle bydeler og på grunnskolene, sikre turområder i gangavstand for barnehager og skoler, og legge til rette for gode leke- og aktivitetsarealer i boligområdene. Det skal lages kommunedelplan for grønnstruktur ( ) og kommunedelplan for idrett og friluftsliv (2013). - H: Grimstad legger til rette for at hele befolkningen kan være fysisk aktive Lage en kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv innen utgangen av Planen skal detaljere grønnstrukturen og inneholde tiltaksplan som kan knyttes opp mot utbyggingsavtaler i nye utbyggingsområder. Sikre turmuligheter ved de store boligkonsentrasjonene med angivelse av grønnstruktur nær utbyggingsområder på plankartet. Morholtskogen sikres som ubebygd område. Bidra til at det er lysløyper nær alle boligkonsentrasjoner; Fevikmarka, Dømmesmoen, Morholtskogen og Eide. Ha noen gode turmuligheter opparbeidet etter standarden universell utforming. Ha trygge og effektive gang og sykkelveier i og omkring Grimstad bysentrum og tettsteder, og mellom tettstedene. Gjennomføre tiltak som gjør det lønnsomt å gå eller sykle til/fra jobb. Videreutvikle tiltak rettet mot utsatte grupper, som for eksempel Frisklivssentralens ulike tilbud knyttet til livsstilsendring. Arbeidet er påbegynt Kommunen har ervervet grunn fra Morholtlien til Lauvåsvollen Gård Morholtskogen og Eide har ikke lysløyper. Det skal lages kommunedelplan for grønnstruktur og kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Det skal lages plan for parkanlegg og grønnkorridorer i Campusområdet, men dette er ikke tidfestet. Grimstad har noen opparbeidede turstier med standard universell utforming: Kalvehagenneset, Hasseltangen, Storesand, Groos. Det er foreløpig ikke konkrete planer om utvidelse. Se pkt a og b over. Det skal lages en samlet plan for sykkelbyen Grimstad Ansatte som sykler kan få kjøregodtgjørelse. Foreløpig ikke planer om nye tiltak. Frisklivssentralen har etablert en rekke tiltak overfor målgruppen som omfatter kost, røyking, fysisk aktivitet etc - I: Grimstad er et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag Ha universell utforming som prinsipp ved all planlegging og tilrettelegging av offentlige arealer Skape gode lokale fysiske og kulturelle møteplasser som er tilgjengelige for alle og med mulighet for aktiviteter av ulike slag. Øke kvinners deltakelse i arbeidslivet med fokus på likestilling. Dette prinsippet skal følges. Planlegging av Dømmesmoen tar hensyn til dette. Dette er først og fremst en generell norm. Det er etablert Kulturlørdag på Fagskolen en lørdag i måneden. Dette har blitt populært. Grimstad kommune har fokus på likestillingsperspektivet ved utlysninger, lønn etc SK- H 8

9 Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Legge til rette for at alle barn og unge kan delta likeverdig i kultur- og fritidsaktiviteter. Ha ordninger som markerer verdien av å ha ildsjeler i lokalsamfunnet. Prosjekt på Feviktun hvor ansatte jobber 3 av 6 helger. Dette har redusert andelen deltidsstillinger. Administrasjonsutvalget har vedtatt retningslinjer for deltid. Det er økt lederfokus gjennom lederstøtte og informasjon. Kulturkort for barn og unge med svak økonomi opprettes høsten Kulturprisen går i stor grad til ildsjeler. Det er ikke tatt stilling til om det skal gjøres noe ytterligere. H MMUNEN SOM OGANISASJON J: Grimstad kommune er en kompetent organisasjon med høy etisk standard h) i) Skape en organisasjonskultur som gjenspeiler de etiske kjerneverdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot, og gjennomføre et 3-årig etikkprogram Ha kvalitetssystemer som sikrer god kvalitet på kommunens tjenester. Være i aktiv dialog med innbyggerne og gjennomføre innbyggerundersøkelse i 2011 og deretter en gang i hver valgperiode. Ha et avklart forhold mellom innbyggernes forventninger og hvilke tjenester kommunen faktisk leverer. Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar, og gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år med resultater over landsgjennomsnittet. Ha fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom. Ha kompetente og dyktige ledere med handlekraft og initiativ, og med god balanse mellom rollene administrator, motivator, ekspert og utvikler (helhetlig ledels. Ledere skal legge til rette for medinnflytelse på arbeidsplassene og drive enhetene i økonomisk balanse. Ha god rekrutteringskompetanse og være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i et regionalt arbeidsmarked. Innbakes i nytt lederprogram. Grimstad kommune deltar i prosjekt med Transparency International; Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren. ådmannen ønsker bedre samlet oversikt over, og eventuelt samordning av, de ulike kvalitetssystemene i kommunen. Se også mål L-c (økonomi) under. Arbeidet med kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi starter opp høsten Innbyggerundersøkelsen er gjennomført Det har ikke vært arbeidet systematisk med dette punktet så langt. Myndiggjorte medarbeidere : Alt er i henhold til plan. Medarbeiderundersøkelsen har vært gjennomført hvert andre år siden Med bakgrunn i plan for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), er det iverksatt en mengde tiltak. Dialogplassen kan først og fremst trekkes frem. Viser til utsatt lederprogram, som revitaliseres med ny rådmann. I tillegg er det gjennomført en rekke faglige kurs for ledere, samt tettere oppfølging av lederne fra H. Viser til utvikling av IKT-systemer med påfølgende endring av rutiner, gjennomført lederopplæring og tett involvering av H i en rådgiverrolle for lederne. Ha flere kvinner i toppledelsen. En norm. Utlysningstekster. H Ø AKA H H H H 9

10 K: Grimstad kommune er en aktiv samfunnsutvikler og lagspiller Ha en kompetent og handlekraftig organisasjon som er i forkant av utviklingen med samfunns- og arealplanlegging. Være åpen for interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester der dette er til fordel for brukere, økonomi og fag. Være åpen for samarbeid med private om løsning av ulike oppgaver; partnerskap, OPS-samarbeid og lignende. Delta i et samlet areal- og transportplanarbeid i Agderbyen. Ha en utbyggingsstrategi for ny boligutbygging med fokus på nærhet til kollektivakser, service og skoler og konsentrert bebyggelse for nye boenheter. Ivareta samfunnssikkerhet i all planlegging og sørge for god beredskap mot kriser og uønskede hendelser. Tilrettelegge for et aktivt kulturliv. Per dato er ressursene for knappe. ådmannen fremmer forslag i budsjett Eierskapsmeldingen skal til politisk behandling høsten-12 og vil synliggjøre de formelle samarbeidsrelasjonene. Eksempler: Landvik omsorgsboliger, parkering i fjell AA-fylkeskommune har dette planarbeidet på sin planstrategiagenda (ATP for Arendal, Froland og Grimsta. Arbeidet skal etter planen starte opp i Har beredskapsplaner. En stilling mer på brann (2012) for å bedre beredskapen h) Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift. Elektronisk søknad/byggesak innført i 2012, og det arbeides med å bedre søkefunksjonen på portalen og at portalen skal bli lesbar på mobil og nettbrett. Grimstad får offisiell facebook-side i september. Se også pkt J:c AKA L: Grimstad kommune har en sunn kommuneøkonomi Arbeide i retning av at Grimstad kommune har et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Ha en netto lånegjeld som over tid ikke bør overstige 60 % av driftsinntektene. Videreutvikle god økonomistyring. Ha en effektiv ressursbruk i forhold til sammenlignbare kommuner. Grimstad kommune har de tre siste årene beveget seg i retning strategien; ca 3 %. Er ikke lengre på obek-listen. GK har lånegjeld på over 70 %. ådmannen vurderer salg av kommunale eiendommer Det har vært arbeidet med bedring av rapportering/rutiner for budsjettering og virksomhetsoppfølging Det har blitt mer bruk av Kostra hvor GK-tjenestene sammenlignes med kommunegruppe 13 og landet Ø Ø Ø Ø 10

11 M: Grimstad kommune har en klar rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjonen Folkevalgte skal: Ha fokus på framtid, helhet og prinsipper Bestemme hva kommunen skal gjøre: prioritere, og fastsette mål Fatte klare og realistiske vedtak Være ombudsmenn for befolkningen Være god arbeidsgiver Føre kontroll med administrasjonen Administrasjonen skal: Lojalt sette politiske vedtak ut i livet Innenfor kommunestyrets fastlagte rammer, bestemme hvordan oppgavene skal gjennomføres Fremlegge grunnlag for gode beslutninger Forvalte lover og regler Fatte enkeltvedtak ådmannen vil ha med dette som ett av flere momenter ved nytt lederprogram N: Grimstad kommune har en klimavennlig drift og forvaltning Ivareta klimahensyn i all planlegging og følge opp medlemsforpliktelsene i Klimapartner. Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen Miljøsertifisere kommunens enheter. Ha en utbyggingsstrategi for kommunale bygg som er areal- og energieffektiv. Utbyggingsstrategien omfatter nybygg, renoveringsprosjekter og påbyggingsprosjekter. Jobbe for at bilparken i kommunal drift gradvis skiftes ut/fornyes til mer miljøvennlige kjøretøy. evidere energi- og klimaplanen hvert fjerde år, første gang innen utgangen av Deretter skal det årlig utarbeides en tiltaksrapport med oversikt over egne utslipp av klimagasser og energiforbruk. Legge til rette for at minst 20 % av de ansatte sykler eller går til/fra jobben innen Se f under Eide skole og Eide barnehage starter miljøsertifisering i høsten ådmannen arbeider med ny leasingavtale hvor miljøvennlige alternativer er en del av forhandlingene. Det legges fram forslag til handlingsplan høsten Eide skole og Eide barnehage starter miljøsertifisering i høsten eiseregulativ endret, og egen sykkel betales som for egen bil. - 11

12 O: Grimstad kommune har god kvalitet på sine tjenester Ha tjenester med et nøkternt ressursnivå. Tjenestene i Grimstad kommune er gjennomgående på et nøkternt nivå, jf div Kostrarapporter Ø Ha tjenestekvalitet og brukertilfredshet som minimum er på landsnittet. Gjennomføre brukerundersøkelser på tjenesteområdene ca hvert andre år. Ha dialog med brukerne om utvikling av tjenestene Sørge for at folkevalgte minimum hvert fjerde år fastsetter mål for kommunens tjenester : gjennomfører i mindre grad brukerundersøkelser : på skole- og barnehageområdet gjennomføres brukerundersøkelser etter planen. esultatene er jevnt over nær eller over landssnittet. Eldrerådet og åd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige dialogorganer. : institusjonene har brukerutvalg. Serviceerklæringer på de fleste tjenesteområdene. : skole-hjem-samarbeidet på skolene og på barnhagene er det nær daglig kontakt med foreldrene. Ordføreren har ktr. på Sorenskrivergården. Byggesak har møter med utbyggere. Planstrategien: det skal lages kommunedelplaner på alle de store tjenesteområdene i planperioden P: Grimstad kommune har aktive helse- og omsorgstjenester som bidrar til å ansvarliggjøre den enkelte bruker Ha helse- og omsorgstjenester med en helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende profil Ha sterke hjemmebaserte tjenester som gir innbyggerne mulighet til å bo hjemme. Legge til rette for frivillighet og partnerskap med familie og lokalsamfunn. Sikre god planlegging og iverksetting av samhandlingsreformen. Ergoterapitjenesten er styrket med 50 5 stilling. Prosjekt med hjemmerehabilitering iverksettes. Har et aktivt demensteam som utreder. Dagtilbud til mennesker med demenssykdommer etablert. une Devold AS leverer i oktober-12 en rapport hvor tjenestene er vurdert. har en frivillighetskoordinatorfunksjon som arbeider aktivt i forhold til frivillighet og partnerskap Grimstad kommune arbeider sammen med Østre Agder. Ta i bruk moderne velferdsteknologi. Bidra til å etablere et interkommunalt lærings- og mestringssenter. Ha livsgledetiltak. Hjemmetjenesten har tatt i bruk PDA. Imidlertid har en ikke tatt i mot teknologi direkte rettet mot brukerne. Frivolltun arbeider for å bli klassifisert som livsgledesykehjem Q: Grimstadskolen skal være en inkluderende og felles skole for alle, der barn og unge gis like muligheter til å mestre eget liv og få realisert ønsker og framtidsdrømmer Være en lærende organisasjon som legger til rette for fleksibilitet i arbeidsmåter og En norm. Strategien vil bli konkretisert i forbindelse med målene som settes i budsjettet. 12

13 organisasjonsformer. Ha kompetanseutvikling og kunnskapsspredning gjennom læring i det daglige arbeidet. Sette inn tiltak tidlig for å forebygge vansker - tidlig innsats på alle nivå. En norm. Strategien vil bli konkretisert i forbindelse med målene som settes i budsjettet. Ungdomsskolene starter opp med Ny giv våren 2013 Ha fokus på kvalitetsarbeid for å redusere frafall i skolen. Se pkt G:c Styrke samarbeidet mellom skole og hjem for å gi barna gode arbeidsvaner og forutsetninger for å lære. Ha systematisk og planlagt innsats på leseopplæring gjennom hele skoleløpet. Bygge opp kompetanse, særlig innen matematikk og språkfag. Alle skoler har innført foreldreskole ved oppstart 1. og 8. trinn. Dette er et tema skolene har hatt høy fokus på. Kompetanseplan for 2012 og 2013 h) i) j) Sørge for at alle skoler praktiserer tilpasset opplæring for alle elever Ha resultater i de nasjonale prøvene som er bedre enn landsgjennomsnittet. Forebygge mobbing og sikre et godt miljø. Prosjektarbeid pågår for å redusere antall elever med vedtak om spesialundervisning og bedre ballansen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Kommunestyret har vedtatt spesifikke resultatmål for nasjonale prøver. esultatene for Grimstad har de siste fem årene vært tilnærmet på landsgjennomsnittet. Kommunestyret behandlet sak om mobbing i september 2012, K-sak 116/2012. Alle skolene har egne mobbeplaner. Arbeid med godt skolemiljø og fokus på mobbing er en kontinuerlig prosess i alle skolene. 13

GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE

GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE Vår visjon: GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE Våre verdier: ÅPENHET - REDELIGHET - RESPEKT - MOT KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 29. AUGUST 2011 KOMMUNEPLAN 2011-2023 2 Kommuneplan 2011-2023 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 9. november 2012 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning... 3 3. Sammendrag... 4 4. Kommuneplan 2011-2023... 5 4.1.

Detaljer

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011.

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Arendal Varm, stolt og utadvendt kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Innhold 1 Innledning s.3 2 Utviklingsstrategi s.4 3 det demokratiske rom s.6 4 internasjonalisering s.7

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Adm- og informasjonsavdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: HR-avdelingen...

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes Grimstad kommune Innhold 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten... 3 2. Økonomiavdelingen... 6 3. HR-avdelingen... 7 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

H A N D L I N G S P R O G R A M 2011 2014 rådmannens forslag til vedtak

H A N D L I N G S P R O G R A M 2011 2014 rådmannens forslag til vedtak Versjon 2 H A N D L I N G S P R O G R A M 2011 2014 rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for 2011 2014 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdel. (Forslag til behandling offentlig ettersyn)

LILLESAND KOMMUNE Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdel. (Forslag til behandling offentlig ettersyn) LILLESAND KOMMUNE Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdel (Forslag til behandling offentlig ettersyn) Kommuneplan for Lillesand 2015 2027 Politisk styringsgruppe: Hege Marie Holthe (leder) Arne Thomassen Cecilie

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommune Sammen for en levende by Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 Forslag fremmet til bystyrebehandling

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012-2024. Vedtatt av kommunestyret 26.09.12

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012-2024. Vedtatt av kommunestyret 26.09.12 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012-2024 Vedtatt av kommunestyret 26.09.12 Forord Kommuneplanen er det overordnede dokumentet for kommunens langsiktige virksomhet. Utarbeiding av samfunnsdelen handler om å

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012 Kvinesdal kommune Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2012/1149 13433/2012 Camilla Bruno Dunsæd Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 1.1 Kommunestyrets behandling og vedtak..6 2. Handlingsdel... 8 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Vedtatt handlingsprogram 2011-2014

Vedtatt handlingsprogram 2011-2014 RÅDMANN Vedtatt handlingsprogram -2014 Øvre Slettheia skole Foto: Kari Tønnesland FORORD Per Sigurd Sørensen Ordfører Bystyret vedtok handlingsprogrammet for Kristiansand kommune 16. desember 2010. Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer