Kommunalplan Vedlegg Status handlingsdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalplan 2011-2023. Vedlegg Status handlingsdel"

Transkript

1 Kommunalplan Vedlegg Status handlingsdel 1

2 Kommuneplanen består av en samfunnsdel medhandlingsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir overordnede mål og føringer for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. I kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret tatt strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Kommunestyret har valgt fire satsingsområder: næringsutvikling, universitetsbyen, levekår og folkehelse og kommunen som organisasjon. I tillegg er klimautfordringen et gjennomgående tema. Kommunen plikter etter kommuneloven 44 og 45 å utarbeide årsbudsjett og en fireårig økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. I kommuneplanen er ikke mål og strategier/tiltak prioritert, men mål og strategier viser prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med de neste fire år eller mer. For å få til en best mulig samordning mellom kommuneplanen og budsjett-/økonomiplanen gir rådmannen i dette dokumentet en kort beskrivelse av status for mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. ådmannen vil oppdatere dokumentet slik at det følger budsjett- og økonomiplandokumentene og årsmeldingen. 2

3 Nr. Slik vil vi lykkes Beskrivelse av status Status Se K- planen Strategiene i K-planen ådmannens kommentar = EN NOM Å STEKKE SEG ETTE NÆINGSUTVIKLING A: Grimstad har et attraktivt bysentrum med særpreg h) i) j) Sikre Grimstad bysentrum som kommunens senter for detaljhandel og tjenesteyting. Bevare det historiske sentrum som byidentitet og konkurransefortrinn, gjennom god oppfølging av de estetiske retningslinjene. Skape god kontakt mellom byen og sjøen, og ferdigstille strandpromenade fra Østerbukt til Saulebukt, og videre som gang og sykkelvei gjennom Grømbukt, over Sonaåsen til Groos. Etablere parkering i fjell for å frigjøre arealer til utvikling av tjenesteytende næring og boliger i havneområdene. Skape en ny og helhetlig arkitektonisk utvikling av havneområdene fra rutebilstasjonsområdet mot Grømbukt. Skape et attraktivt byrom og sosial møteplass på området mellom Odden og Sorenskrivergården. Etablere et nytt bibliotek som en kulturell og sosial møteplass i Grimstad bysentrum. Legge til rette for studenter i Grimstad bysentrum og for god forbindelse mellom sentrum og Campus. Etablere Vesterled som hovedinnfartsåre til Grimstad bysentrum, og samtidig sikre en begrenset biltrafikk gjennom sentrum (fv420). Sikre god tilgjengelighet for gående og syklister til og gjennom bysentrumet, og skape et bysentrum med god tilgjengelig for alle (universell utformin. Følge opp egional delplan for senterstruktur og handel i Aust-Agder som fremdeles er i prosess. K- vedtak om oppstart av parkering i fjell. Områdeplan for de sjønære arealer vedtatt (okt). Tiltak fom 2012: søknad om dispensasjon og klage på byggevedtak behandles av kommunestyret. Områdeplan for de sjønære arealer Det arbeides med utbyggingsavtaler for enkeltområder som innbefatter strandpromenade. Vurdere etablering av infrastrukturselskap. K-vedtak i august-12 om oppstart av parkering i fjell. Områdeplan for de sjønære arealene har lagt de ytre rammer. Bussene er borte fra rutebilstasjonsområdet. K- vedtak om bibliotek i Postgården etc innen K-vedtak om bibliotek i Postgården etc innen Områdeplan for de sjønære arealene legger til rette for bygging av leiligheter i sentrum. GSVforbindelsen langs Fv 420 skal utbedres i Næringslivet har delansvar for tilrettelegging for studenter: restauranter, rabattordninger, arrangementer mv Vesterled. Utbedring langs fv 420, blant annet bedra GSV gjennom sentrum. Se over GSV minske biltrafikk langs 420 gjennom sentrum. For gående: minske barrieren Fv 420 (mindre biltrafikk), og skape strandpromenade. Etablere miljøgate i området Shell-stasjonen lyskrysset. 3

4 k) Bevare heiene som omkranser sentrum. Estetisk veileder sier eksplisitt at vi skal bevare heiene. B: Grimstad kommune arbeider aktivt for regionalt samarbeid og utvikling Arbeide aktivt for ett Agder. Avklare Grimstads regionale tilknytning og rolle. Delta aktivt i interkommunalt samarbeid. Arbeide for gode kommunilasjoner både innen regionen og ut av regionen, herunder støtte arbeid for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, utvikling av Kjevik lufthavn og sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Ved folkeavstemmingen 2011 stemte 57 % av innbyggerne i Grimstad nei til ett Agder. Grimstad kommunestyre har sagt ja til at det folkelige ønske i kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland skal respekteres. Inndelingsloven er på høring (sommer/høst 2012) og Stortinget skal ta stilling til ønske fra fire kommuner om overføring til Vest-Agder. Grimstad kommune er eneste kommune på Agder som ikke er tilknyttet et mer omfattende interkommunalt samarbeid mellom kommuner. Se også over. Grimstad kommune deltar i det regionale arbeidet om realisering av egionplan Agder Eierskapsmeldingen skal til politisk behandling høsten-12 og vil synliggjøre de formelle samarbeidsrelasjonene. Grimstad kommune har fortløpende avgitt positive uttalelser til saker knyttet til arbeid for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, utvikling av Kjevik lufthavn og sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. C: Grimstad utnytter særegne kvaliteter og muligheter Utarbeide og vedta strategisk næringsplan i løpet av Ha god markedsføring av turistbyen Grimstad. Ha gode ramme- og utviklingsbetingelser for campingplasser og reiselivsanlegg. Ha gjestehavn med god kvalitet og kapasitet. ådmannen vil høsten 2012/vinteren 2013 ta initiativ til en politisk sak som kan avklare rammene for dette arbeidet. Turistkontoret arbeider aktivt med markedsføring av Grimstad. Grimstad deltar i Visit Sørlandet. ådmannen mener det bør gjennomføres en evaluering av markedsføringen av turistbyen Grimstad i forbindelse med utarbeidelse av næringsplan i 2013 (over). Markedsføring av turistbyen må sees i sammenheng med markedsføring av universitetsbyene Kristiansand og Grimstad. Se også mål for Kultur og oppvekst i 2. kvartalsrapport. Grimstad Gjestehavn har i flere år skåret godt i konkurranser om gjestehavnskvalitet. Bevare jordbruksarealer av høy kvalitet. Bevare skjærgården for allmennheten ved tilrettelegging for bruk og overholdelse av byggeforbudet i strandsonen. Landbruksplanen skal revideres i ådmannen oppfatter at jordbruksarealer av høy kvalitet er godt vernet i kommuneplanen og at det vises respekt for disse arealene i konkrete saker. ådmannens viser til sin praksis i byggesaker. 4

5 h) Utvikle tilgjengelighet til og bruk av lokale naturkvaliteter for både fastboende og turister; turløyper, sykkelstier, gårdsbesøk, skjærgården, havfiske etc. Dette er en oppgave for både kommunens driftsavdeling, kulturkontor og turistkontoret og det lokale næringsliv. Videreutvikle innhold i Dikternes by. Det pågår arbeid med strategiplan for Grimstad Dikternes by, jf planstrategien. i) j) k) l) Videreutvikle og styrke Grimstad bys museers virksomhet som formidler av kommunens historie og identitet Gi Fjæreheia utviklingsmuligheter. Bevare og utvikle Dømmesmoen som kulturhistorisk senter og rekreasjonsområde Videreføre arbeidet med, og prioritere midle til Sykkelbyen Grimstad. Det skal utarbeides museumsplan i 2014, jf kommunal planstrategi. ådmannen arbeider med sak om etablering av sjøfartsmuseum. Kommunestyret har bevilget penger til orkestergrav som er under bygging. Vurdering av adkomsten til anlegget er ikke påbegynt (jf ps 80/12). Carmen settes opp i Dømmesmoen er opprettet som egen driftsenhet. Kommunale enheter skal flytte til Dømmesmoen i Det arbeides med å bevare utearealene til rekreasjonsformål. Det er behov for en kort plan for videre utvikling av sykkelbyen Grimstad. UNIVESITETSBYEN D: Grimstad er en attraktiv universitets- og studentby Utvikle attraktive tilbud til studenter og ungdom i Grimstad bysentrum. Bidra til god tilgang på leiligheter til studenter, blant annet ved å legge til rette for at det kan etableres studentboliger både i Grimstad bysentrum og på Campusområdet. Etablere samarbeidsprosjekter mellom Grimstad kommune og universitetet. Kultur- og turistkontoret samarbeider med UiA og STA om fadderordning etc. Strategien er først og fremst en oppgave for handels-, turist- og restaurantnæringene. Studenter/ungdommer vil være et moment ved utvikling av nytt bibliotek og av rutebilstasjonsområdet til park/offentlig rom. Universitet, SiA og studentorganisasjonen har understreket at det fra deres kant har høy prioritert at det etableres flere små leiligheter i Grimstad. Områdeplan for sjønære arealene er vedtatt og legger til rette for leiligheter i området. GK samarbeider med universitet på flere områder, men rådmannen mener samarbeidet kan struktureres bedre og vil fremme forslag i forbindelse med prosjektet Universitetsbyen Grimstad - handlingsplan Her noen eksempler på konkret samarbeid: Evaluering av KS-satsningen Samarbeid om etisk kompetanseheving (EEKAVA ) i de kommunene som er eller har vært delaktige i Agder. Friskere liv med forebygging Samarbeidsprosjekt USHT i Vest-Agder, 5 kommuner vedrørende forebyggende hjemmebesøk til eldre. Bjørg Dale, UiA er veileder inn i prosjektet og har etablert kontakt med master-studenter som skal bidra. Praksisprosjektmidler. Felles prosjekt med SSHF og UiA om nye praksisforløp for sykepleierstudenter. Flere delprosjekter. 5

6 Delta aktivt i oppfyllingen av UiAs visjon om en åpen campus. Bruk av aromaterapi med eteriske olje av Bergamot mot nedstemthet og depresjon. Utviklingsprosjekt hvor Feviktun og Frivolltun deltar. Prosjektet Universitetsbyen Grimstad. Ha gode gang- og sykkelforbindelser i Campusområdet og mellom Campus og Grimstad bysentrum. Etablere en kollektivterminal med god bil til buss-parkeringsakapasitet langs Vesterled. GSV- forbindelsen langs Fv 420 skal utbedres i Bussene benytter ikke lengre rutebilstasjonsområdet og midlertidig bussterminal er etablert på Vesterled (Betani. Det arbeides for tiden med reguleringsplan for kollektivterminal langs Vesterled. E: Området Campus Grimstad er et nasjonalt senter for anvendt teknologi Utvikle konseptet Campus Grimstad som strategi og forretningsidè. Sikre ekspansjonsarealer i et langsiktig perspektiv for at Universitetet og kompetanserettet næringsliv utvikles i Campusområdet. Ta en aktiv rolle i tilrettelegging av et godt samspill mellom UiA, næringslivet, fylket og kommunen om utviklingen av Campus Grimstad. Utvikle Campusområdet med en god funksjonsdeling; universitet, videregående skole, kompetansebedrifter, boliger, handel, park og aktivitetsanlegg, og sikre en grønn profil i området med god tilgjengelighet til turområdet Morholtskogen. Samtaler mellom ulike parter, blant annet i forbindelse med prosjektet Universitetsbyen Grimstad, er det enighet mellom partene om at begrepet nasjonalt senter for anvendt teknologi ikke er dekkende. Derfor brukes nå (inntil videre?) uttrykket senter for innovasjon og næringsutvikling. Det har foreløpig ikke materialisert seg konkrete tiltak. Eierskapet til denne strategien er først og fremst knyttet til UiA og næringene og utbygger i området. Områdeplanen for Campus Grimstad vedtatt Prosjektet Universitetsbyen Grimstad pågår. Forslag til handlingsplan blir sendt på høring i nov/des-12. Områdeplanen for Campus Grimstad vedtatt F: Grimstad er kjent for godt samspill mellom universitet, forskning, næringsliv og offentlige myndigheter Ta en aktiv rolle i tilrettelegging for gode arenaer for god samhandling mellom næringsliv, utdannings- og forskningsmiljøer, statlige virksomheter, fylket og kommunen. Bruke universitetsmiljøet aktivt i forhold til forretningsutvikling og tilrettelegging for en teknologisk utvikling. GK er en blant mange aktører som kan bidra til samhandlingsarenaer. Hovedaktørene er universitet, næringene og utbygger i campusområdet. 6

7 Arbeide for at regionen skal bli klimanøytral gjennom klimapartnersamarbeid med Universitetet i Agder, Arendal kommune og Aust-Agder Fylkeskommune. Grimstad kommune er medlem av Klimapartner. Det skal utarbeides en handlingsplan i forhold til Energi og klimaplanen høsten Bruke universitetsmiljøet aktivt i forhold til miljøfokus og til energi- og klimavennlig samfunnsutvikling. Samarbeide med UiA om ehelse og omsorgsteknologi. Samarbeide med Kristiansand kommune om å være gode vertskommuner for UiA. Senter for e-helse har ytret ønske om et nært samarbeid med kommunen, men det er ikke etablert noen samarbeidsarena foreløpig. Grimstad er med i e-helsealliansen. Det utarbeides planer egne for Universitetsbyen Kristiansand og Universitetsbyen Grimstad hvor kommunene gjensidig er delaktig i planarbeidet. LEVEKÅ OG FOLKEHELSE G: Grimstad har gode oppvekstvilkår for alle h) i) Utarbeide oversikt over hvilke grupper mennesker som ikke har tilfredsstillende levekår. Utarbeide en konkret handlings- og tiltaksplan for mennesker som ikke lever under tilfredsstillende levekår. Sørge for at barnehager, grunnskole, helsestasjon, barnevern, familiesenter mfl har gode samarbeidsrelasjoner og prosedyrer for tidlig innsats; for å avdekke særlige behov og iverksette tiltak tidlig. Opprettholde full barnehagedekning med god kvalitet. Utarbeide en plan for bygging av nye skoleanlegg og oppgradering av eldre skoleanlegg som tar utgangspunkt i utvikling av etablerte og nye bomiljøer. Etablere aktivitetssenter for ungdom etter modell av UngArena innen utgangen av Utvikle et ressurssenter for barn, unge og familier. Prioritere kulturstøtte til lag og organisasjoner for barn og unge for å bidra til at mest mulig frivillig arbeid går til aktivitetsfremmende arbeid, ikke til innsamlinger. Legge til rette for barn og unges medvirkning i planleggingen. ådmannen vil arbeide for å prioritere midler til ekstern bistand til kartlegging av levekår, inklusiv nødvendig kartlegging i forbindelse med oppfølging av folkehelselovens 5. Se forrige pkt. Se eget kapittel i 2. kvartalsrapport 2012 om Tidlig innsats. Det gjøres mye i forhold til dette temaet for tiden. Kommunedelplan for tidlig innsats i Det er for tiden full barnehagedekning. Det skal lages en Kommunedelplan for barnehager i Det skal lages en Skolepakke-3 enten som egen sak eller som del av Kommunedelplan for skole Skolepakke 3 handler om: Skolekapasitet. Det er ikke påbegynt. Tilstandsrapport påbegynt. Utbedring ikke påbegynt. Det er satt av flere millioner i investeringsmidler i 2013 til UngArena på Fagskolen. Fagområdene som arbeider med tjenester til barn, unge og familier har utarbeidet forslag til modell for et ressurssenter for barn, unge og familier. Kommunestyret har vedtatt modellen for Familiens hus og de aktuelle tjenestene er i gang med å iverksette modellen. Aktivitetstilskudd gis primært til barn og unge etter egne retningslinjer. Barn og unge blir i liten grad aktivt involvert i planleggingen i dag

8 j) Sørge for at det er gode balløkker og aktivitetsanlegg i alle bydeler og på grunnskolene, sikre turområder i gangavstand for barnehager og skoler, og legge til rette for gode leke- og aktivitetsarealer i boligområdene. Det skal lages kommunedelplan for grønnstruktur ( ) og kommunedelplan for idrett og friluftsliv (2013). - H: Grimstad legger til rette for at hele befolkningen kan være fysisk aktive Lage en kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv innen utgangen av Planen skal detaljere grønnstrukturen og inneholde tiltaksplan som kan knyttes opp mot utbyggingsavtaler i nye utbyggingsområder. Sikre turmuligheter ved de store boligkonsentrasjonene med angivelse av grønnstruktur nær utbyggingsområder på plankartet. Morholtskogen sikres som ubebygd område. Bidra til at det er lysløyper nær alle boligkonsentrasjoner; Fevikmarka, Dømmesmoen, Morholtskogen og Eide. Ha noen gode turmuligheter opparbeidet etter standarden universell utforming. Ha trygge og effektive gang og sykkelveier i og omkring Grimstad bysentrum og tettsteder, og mellom tettstedene. Gjennomføre tiltak som gjør det lønnsomt å gå eller sykle til/fra jobb. Videreutvikle tiltak rettet mot utsatte grupper, som for eksempel Frisklivssentralens ulike tilbud knyttet til livsstilsendring. Arbeidet er påbegynt Kommunen har ervervet grunn fra Morholtlien til Lauvåsvollen Gård Morholtskogen og Eide har ikke lysløyper. Det skal lages kommunedelplan for grønnstruktur og kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Det skal lages plan for parkanlegg og grønnkorridorer i Campusområdet, men dette er ikke tidfestet. Grimstad har noen opparbeidede turstier med standard universell utforming: Kalvehagenneset, Hasseltangen, Storesand, Groos. Det er foreløpig ikke konkrete planer om utvidelse. Se pkt a og b over. Det skal lages en samlet plan for sykkelbyen Grimstad Ansatte som sykler kan få kjøregodtgjørelse. Foreløpig ikke planer om nye tiltak. Frisklivssentralen har etablert en rekke tiltak overfor målgruppen som omfatter kost, røyking, fysisk aktivitet etc - I: Grimstad er et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag Ha universell utforming som prinsipp ved all planlegging og tilrettelegging av offentlige arealer Skape gode lokale fysiske og kulturelle møteplasser som er tilgjengelige for alle og med mulighet for aktiviteter av ulike slag. Øke kvinners deltakelse i arbeidslivet med fokus på likestilling. Dette prinsippet skal følges. Planlegging av Dømmesmoen tar hensyn til dette. Dette er først og fremst en generell norm. Det er etablert Kulturlørdag på Fagskolen en lørdag i måneden. Dette har blitt populært. Grimstad kommune har fokus på likestillingsperspektivet ved utlysninger, lønn etc SK- H 8

9 Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. Legge til rette for at alle barn og unge kan delta likeverdig i kultur- og fritidsaktiviteter. Ha ordninger som markerer verdien av å ha ildsjeler i lokalsamfunnet. Prosjekt på Feviktun hvor ansatte jobber 3 av 6 helger. Dette har redusert andelen deltidsstillinger. Administrasjonsutvalget har vedtatt retningslinjer for deltid. Det er økt lederfokus gjennom lederstøtte og informasjon. Kulturkort for barn og unge med svak økonomi opprettes høsten Kulturprisen går i stor grad til ildsjeler. Det er ikke tatt stilling til om det skal gjøres noe ytterligere. H MMUNEN SOM OGANISASJON J: Grimstad kommune er en kompetent organisasjon med høy etisk standard h) i) Skape en organisasjonskultur som gjenspeiler de etiske kjerneverdiene åpenhet, redelighet, respekt og mot, og gjennomføre et 3-årig etikkprogram Ha kvalitetssystemer som sikrer god kvalitet på kommunens tjenester. Være i aktiv dialog med innbyggerne og gjennomføre innbyggerundersøkelse i 2011 og deretter en gang i hver valgperiode. Ha et avklart forhold mellom innbyggernes forventninger og hvilke tjenester kommunen faktisk leverer. Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar, og gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år med resultater over landsgjennomsnittet. Ha fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom. Ha kompetente og dyktige ledere med handlekraft og initiativ, og med god balanse mellom rollene administrator, motivator, ekspert og utvikler (helhetlig ledels. Ledere skal legge til rette for medinnflytelse på arbeidsplassene og drive enhetene i økonomisk balanse. Ha god rekrutteringskompetanse og være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i et regionalt arbeidsmarked. Innbakes i nytt lederprogram. Grimstad kommune deltar i prosjekt med Transparency International; Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren. ådmannen ønsker bedre samlet oversikt over, og eventuelt samordning av, de ulike kvalitetssystemene i kommunen. Se også mål L-c (økonomi) under. Arbeidet med kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi starter opp høsten Innbyggerundersøkelsen er gjennomført Det har ikke vært arbeidet systematisk med dette punktet så langt. Myndiggjorte medarbeidere : Alt er i henhold til plan. Medarbeiderundersøkelsen har vært gjennomført hvert andre år siden Med bakgrunn i plan for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), er det iverksatt en mengde tiltak. Dialogplassen kan først og fremst trekkes frem. Viser til utsatt lederprogram, som revitaliseres med ny rådmann. I tillegg er det gjennomført en rekke faglige kurs for ledere, samt tettere oppfølging av lederne fra H. Viser til utvikling av IKT-systemer med påfølgende endring av rutiner, gjennomført lederopplæring og tett involvering av H i en rådgiverrolle for lederne. Ha flere kvinner i toppledelsen. En norm. Utlysningstekster. H Ø AKA H H H H 9

10 K: Grimstad kommune er en aktiv samfunnsutvikler og lagspiller Ha en kompetent og handlekraftig organisasjon som er i forkant av utviklingen med samfunns- og arealplanlegging. Være åpen for interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester der dette er til fordel for brukere, økonomi og fag. Være åpen for samarbeid med private om løsning av ulike oppgaver; partnerskap, OPS-samarbeid og lignende. Delta i et samlet areal- og transportplanarbeid i Agderbyen. Ha en utbyggingsstrategi for ny boligutbygging med fokus på nærhet til kollektivakser, service og skoler og konsentrert bebyggelse for nye boenheter. Ivareta samfunnssikkerhet i all planlegging og sørge for god beredskap mot kriser og uønskede hendelser. Tilrettelegge for et aktivt kulturliv. Per dato er ressursene for knappe. ådmannen fremmer forslag i budsjett Eierskapsmeldingen skal til politisk behandling høsten-12 og vil synliggjøre de formelle samarbeidsrelasjonene. Eksempler: Landvik omsorgsboliger, parkering i fjell AA-fylkeskommune har dette planarbeidet på sin planstrategiagenda (ATP for Arendal, Froland og Grimsta. Arbeidet skal etter planen starte opp i Har beredskapsplaner. En stilling mer på brann (2012) for å bedre beredskapen h) Videreutvikle digitale tjenester med sikte på en døgnåpen forvaltning, bedre tjenester og dialog med innbyggerne samt en mer rasjonell kommunal drift. Elektronisk søknad/byggesak innført i 2012, og det arbeides med å bedre søkefunksjonen på portalen og at portalen skal bli lesbar på mobil og nettbrett. Grimstad får offisiell facebook-side i september. Se også pkt J:c AKA L: Grimstad kommune har en sunn kommuneøkonomi Arbeide i retning av at Grimstad kommune har et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Ha en netto lånegjeld som over tid ikke bør overstige 60 % av driftsinntektene. Videreutvikle god økonomistyring. Ha en effektiv ressursbruk i forhold til sammenlignbare kommuner. Grimstad kommune har de tre siste årene beveget seg i retning strategien; ca 3 %. Er ikke lengre på obek-listen. GK har lånegjeld på over 70 %. ådmannen vurderer salg av kommunale eiendommer Det har vært arbeidet med bedring av rapportering/rutiner for budsjettering og virksomhetsoppfølging Det har blitt mer bruk av Kostra hvor GK-tjenestene sammenlignes med kommunegruppe 13 og landet Ø Ø Ø Ø 10

11 M: Grimstad kommune har en klar rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjonen Folkevalgte skal: Ha fokus på framtid, helhet og prinsipper Bestemme hva kommunen skal gjøre: prioritere, og fastsette mål Fatte klare og realistiske vedtak Være ombudsmenn for befolkningen Være god arbeidsgiver Føre kontroll med administrasjonen Administrasjonen skal: Lojalt sette politiske vedtak ut i livet Innenfor kommunestyrets fastlagte rammer, bestemme hvordan oppgavene skal gjennomføres Fremlegge grunnlag for gode beslutninger Forvalte lover og regler Fatte enkeltvedtak ådmannen vil ha med dette som ett av flere momenter ved nytt lederprogram N: Grimstad kommune har en klimavennlig drift og forvaltning Ivareta klimahensyn i all planlegging og følge opp medlemsforpliktelsene i Klimapartner. Gjøre kommunens drift og forvaltning klimanøytral innen Miljøsertifisere kommunens enheter. Ha en utbyggingsstrategi for kommunale bygg som er areal- og energieffektiv. Utbyggingsstrategien omfatter nybygg, renoveringsprosjekter og påbyggingsprosjekter. Jobbe for at bilparken i kommunal drift gradvis skiftes ut/fornyes til mer miljøvennlige kjøretøy. evidere energi- og klimaplanen hvert fjerde år, første gang innen utgangen av Deretter skal det årlig utarbeides en tiltaksrapport med oversikt over egne utslipp av klimagasser og energiforbruk. Legge til rette for at minst 20 % av de ansatte sykler eller går til/fra jobben innen Se f under Eide skole og Eide barnehage starter miljøsertifisering i høsten ådmannen arbeider med ny leasingavtale hvor miljøvennlige alternativer er en del av forhandlingene. Det legges fram forslag til handlingsplan høsten Eide skole og Eide barnehage starter miljøsertifisering i høsten eiseregulativ endret, og egen sykkel betales som for egen bil. - 11

12 O: Grimstad kommune har god kvalitet på sine tjenester Ha tjenester med et nøkternt ressursnivå. Tjenestene i Grimstad kommune er gjennomgående på et nøkternt nivå, jf div Kostrarapporter Ø Ha tjenestekvalitet og brukertilfredshet som minimum er på landsnittet. Gjennomføre brukerundersøkelser på tjenesteområdene ca hvert andre år. Ha dialog med brukerne om utvikling av tjenestene Sørge for at folkevalgte minimum hvert fjerde år fastsetter mål for kommunens tjenester : gjennomfører i mindre grad brukerundersøkelser : på skole- og barnehageområdet gjennomføres brukerundersøkelser etter planen. esultatene er jevnt over nær eller over landssnittet. Eldrerådet og åd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige dialogorganer. : institusjonene har brukerutvalg. Serviceerklæringer på de fleste tjenesteområdene. : skole-hjem-samarbeidet på skolene og på barnhagene er det nær daglig kontakt med foreldrene. Ordføreren har ktr. på Sorenskrivergården. Byggesak har møter med utbyggere. Planstrategien: det skal lages kommunedelplaner på alle de store tjenesteområdene i planperioden P: Grimstad kommune har aktive helse- og omsorgstjenester som bidrar til å ansvarliggjøre den enkelte bruker Ha helse- og omsorgstjenester med en helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende profil Ha sterke hjemmebaserte tjenester som gir innbyggerne mulighet til å bo hjemme. Legge til rette for frivillighet og partnerskap med familie og lokalsamfunn. Sikre god planlegging og iverksetting av samhandlingsreformen. Ergoterapitjenesten er styrket med 50 5 stilling. Prosjekt med hjemmerehabilitering iverksettes. Har et aktivt demensteam som utreder. Dagtilbud til mennesker med demenssykdommer etablert. une Devold AS leverer i oktober-12 en rapport hvor tjenestene er vurdert. har en frivillighetskoordinatorfunksjon som arbeider aktivt i forhold til frivillighet og partnerskap Grimstad kommune arbeider sammen med Østre Agder. Ta i bruk moderne velferdsteknologi. Bidra til å etablere et interkommunalt lærings- og mestringssenter. Ha livsgledetiltak. Hjemmetjenesten har tatt i bruk PDA. Imidlertid har en ikke tatt i mot teknologi direkte rettet mot brukerne. Frivolltun arbeider for å bli klassifisert som livsgledesykehjem Q: Grimstadskolen skal være en inkluderende og felles skole for alle, der barn og unge gis like muligheter til å mestre eget liv og få realisert ønsker og framtidsdrømmer Være en lærende organisasjon som legger til rette for fleksibilitet i arbeidsmåter og En norm. Strategien vil bli konkretisert i forbindelse med målene som settes i budsjettet. 12

13 organisasjonsformer. Ha kompetanseutvikling og kunnskapsspredning gjennom læring i det daglige arbeidet. Sette inn tiltak tidlig for å forebygge vansker - tidlig innsats på alle nivå. En norm. Strategien vil bli konkretisert i forbindelse med målene som settes i budsjettet. Ungdomsskolene starter opp med Ny giv våren 2013 Ha fokus på kvalitetsarbeid for å redusere frafall i skolen. Se pkt G:c Styrke samarbeidet mellom skole og hjem for å gi barna gode arbeidsvaner og forutsetninger for å lære. Ha systematisk og planlagt innsats på leseopplæring gjennom hele skoleløpet. Bygge opp kompetanse, særlig innen matematikk og språkfag. Alle skoler har innført foreldreskole ved oppstart 1. og 8. trinn. Dette er et tema skolene har hatt høy fokus på. Kompetanseplan for 2012 og 2013 h) i) j) Sørge for at alle skoler praktiserer tilpasset opplæring for alle elever Ha resultater i de nasjonale prøvene som er bedre enn landsgjennomsnittet. Forebygge mobbing og sikre et godt miljø. Prosjektarbeid pågår for å redusere antall elever med vedtak om spesialundervisning og bedre ballansen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Kommunestyret har vedtatt spesifikke resultatmål for nasjonale prøver. esultatene for Grimstad har de siste fem årene vært tilnærmet på landsgjennomsnittet. Kommunestyret behandlet sak om mobbing i september 2012, K-sak 116/2012. Alle skolene har egne mobbeplaner. Arbeid med godt skolemiljø og fokus på mobbing er en kontinuerlig prosess i alle skolene. 13

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Møteprotokoll Kommuneplanutvalget

Møteprotokoll Kommuneplanutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommuneplanutvalget Møtedato: 07.01.10 Møtested: Grimstad Hotel Møtetid: 09:00 15:00 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL Marnardal kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29. JUNI 2015 SAK PS 58/15 1 2 Vårt løfte: Marnardal kommune vil legge til rette for og støtte opp om tiltak der aktører

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE

GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE Vår visjon: GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE Våre verdier: ÅPENHET - REDELIGHET - RESPEKT - MOT KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 29. AUGUST 2011 KOMMUNEPLAN 2011-2023 2 Kommuneplan 2011-2023 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Plan- og bygningsloven og folkehelse - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Kurs i samfunnsmedisin Fevik, 9. september 2015 Gunnar O. Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Innhold Fylkeskommunen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. for sammenslutning av kommunene Nordre Land og Søndre Land - 03.02.16

INTENSJONSAVTALE. for sammenslutning av kommunene Nordre Land og Søndre Land - 03.02.16 INTENSJONSAVTALE for sammenslutning av kommunene Nordre Land og Søndre Land - 03.02.16 Innhold 1. Innledning... 2 2. Visjon og mål for den nye kommunen... 2 3. Kommunenavn og symboler... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 ÅPENHET - REDELIGHET - RESPEKT - MOT. Vår visjon: GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE. Våre verdier:

KOMMUNEPLAN 2011-2023 ÅPENHET - REDELIGHET - RESPEKT - MOT. Vår visjon: GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE. Våre verdier: Vår visjon: GRIMSTAD - MED VITEN OG VILJE Våre verdier: ÅPENHET - REDELIGHET - RESPEKT - MOT KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 29. AUGUST 2011 KOMMUNEPLAN 2011-2023 2 2 Kommuneplan 2011-2023 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.2008 038/08 EDA Saksansv. Erik Dahl Arkiv: K1-141 : Arkivsaknr.: 07/3775

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA

www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA KLIMA- OG ENERGIPLANENES GJENNOMFØRINGSKRAFT Hvordan klima- og energiplanene kan bli en potent del av kommunens planmodell og økonomiplan? www.larvik.kommune.no

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019 Kommunal planstrategi for Iveland kommune 216-219 Utkast pr 7. april 216 Vedtatt av kommunestyret xx. xx. 216 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer