MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:"

Transkript

1 MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/11 Revisjon av Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel, Vedtak Planprogram Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 08/ Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 16/11 Kommunestyret /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn REVISJON AV KOMMUNEPLANEN, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, VEDTAK PLANPROGRAM Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: I hht. plan- og bygningsloven 11-13, 2. ledd vedtas Planprogram for revisjon av Kommuneplan , samfunnsdel og arealdel, med følgende endring: Siste setning i pkt. 8.3: Utvikling av nye hytteområder prioriteres ikke i planperioden strykes. Behandling og avstemming: Repr. Harald Tyrdal fremmet følgende endringsforslag: Siste setning i pkt. 8.3: Utvikling av nye hytteområder prioriteres ikke i planperioden strykes. Harald Tyrdals endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: I hht. plan- og bygningsloven 11-13, 2. ledd vedtas Planprogram for revisjon av Kommuneplan , samfunnsdel og arealdel.

3 Saksutredning: FAKTA: Kommunestyret vedtok sak 81/10 å legge forslag til Planprogram for revisjon av kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel, ut til offentlig ettersyn i perioden I høringsperioden har det kommet inn 12 høringsuttalelser. I tillegg har Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne uttalt seg. Det foreligger møtereferat fra regionalt planforum 7. desember Høringsuttalelser: Høring fra Fylkesmannen i Oppland Tema Kommunens hovedutfordringer og hvilke problemstillinger som skal prioriteres i planarbeidet bør synliggjøres bedre Arealpolitikk lokalt skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser, jfr. kommunestyrets målsettinger i Kommunedelplan Samfunnsutvikling, (Klima- og energiplan) Valg av utbyggingsmønster i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Tilrettelegging for fornybare energiløsninger Synliggjøre planreserver og hva en vil gjøre med disse strategien bør følges opp Priorietering av tettstedsutvikling og fortetting. Kommunen må ta grep for at planavklarte arealer blir benyttet før nye byggeområder blir lagt inn, herunder utrede fortetting i eksisterende byggeområder. Funksjonsfordeling mellom tettstedene i regionen Det vil bli fremmet innsigelse dersom jordressursene ikke tilstrekkelig hensyntas Strategier for forvaltning av friluftsområder som ikke omfattes av Marka Forventer at universell utforming blir vektlagt ved kommuneplanrevisjonen Folkehelseperspektivet er lite synliggjort, herunder gode og likeverdige tjenestetilbud, gode oppvekstmiljøer, trygge ferdselsveier, sosiale møteplasser, fritidstilbud og tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen Samfunnssikkerhet må ivaretas ved konkrete problemstillinger For områder som berører naturmiljø kreves en vurdering etter naturmangfoldloven 8 12 Etterlyser forventninger om arealbehov i planperioden og lokalisering av ny utbygging

4 Høring fra Oppland fylkeskommune Norges vassdragsog energidirektorat Tema Positive til plan for kulturminner, kartlegging i Myllaområdet og registrering av turveier, gutuer og gamle ferdselsårer Anbefaler foreløpig avklaring vedr. kulturminner når byggeområder fastlegges i kommuneplanen Sentrumsutvikling i et regionalt perspektiv Anbefaler videreføring av strategien med hovedtyngde av nye byggeområder sørover Positive til tilbakeføring av byggeområder som ikke er tatt i bruk Positive til registrering av barnetråkk Planen bør vise en bevisst holdning til vann og vassdrag Vassdragenes verdi som landskapselement og ressurs for rekreasjon/friluftsliv, biologisk mangfold, energiproduksjon og vannforsyning bør omtales Risiko- og sårbarhetsforhold knytta til skred og flom innarbeides i ROS-analysen Kommunen må være pådriver for alternative energiløsninger Sikre kantsoner som motvirker avrenning, erosjon og flom Statens vegvesen RV 4 og RV 35 bør nevnes i planprogrammet som viktige ledd i kommunikasjonssystemet Statens veivesen vil være svært restriktive i forhold til bosetting langs riksvegene, da de i prinsippet skal være avkjørselsfrie og ha god transportstandard og forhindre støyplager Riksvegenes betydning som hovedveier må gjenspeiles i kommuneplanens arealdel Startpunktet for ny RV 4 fra Roa vil ha betydning for utvikling av områdene på Sand Klassifisering av fylkesveier kan sluttføres i 2012 Positive til tilbakeføring av byggeområder som ikke er tatt i bruk. Bør da ta ut områder som er i strid med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging For å vurdere trafikale konsekvenser, er det hensiktsmessig å konkretisere type og lokalisering av næringsvirksomhet Støtter utarbeidelse av strategi utvikling av sentrums-og næringsaktivitet Forsvarsbygg Ingen innspill Mattilsynet Viktig å etablere et målbevisst arbeid med vannledningsnettet for å tette lekkasjer. Store lekkasjer skjer mens det er behov for å forsyne nye områder. Et

5 utett ledningsnett medfører at det skjer innlekking av forurensing fra omgivelsene hvis trykket blir lavt

6 Høring fra Tema Jernbaneverket Styre utbyggingsmønster og boligbygging til kollektivknutepunktene langs jernbanen Viktig at Lunner kommune setter trykk på sentrumsutviklingen på Harestua Stryken stasjon vurderes nedlagt Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen styrkes og det utarbeides handlingsplaner for enkeltarter og deres leveområder i samsvar med Naturmangfoldlovens målsetninger. Vern etter plan- og bygningsloven av særlig verdifulle områder for biologisk mangfold utredes. Tilsvarende må det gjøres utredninger for sikring av viktige friluftslivsområder med vurdering av behov for statlig sikring av disse områdene. Planen må gjennom arealplanleggingen legge til rette for gode muligheter for å bedrive friluftsliv i nærhet til bosted. Målsetninger i kommunens klima- og energiplan gjøres forpliktende for arealplanleggingen i kommunen. Rullering av kommuneplanens arealdel for Lunner kommune skal medføre reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk i kommunen. Framtidige utbygginger planlegges utfra et prinsipp om fortetting av eksisterende utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og friluftslivsområder ikke vil bli foretatt. Tilsvarende skal framtidige utbygninger i kommunen ikke redusere viktige kulturlandskapsområder og sikre hensynet til behov for jordvern. Direktoratet for Ingen innspill mineralforvaltning Per Henrik Haug Forslag ny tekst pkt : "Byggeskikk. Planbestemmelsene knyttet til kommuneplanens arealdel setter rammer for utforming av nye byggetiltak. Det er da et spørsmål om hvordan vi ønsker framtidas bygg, både sett i forhold til det typisk stedlige, utforming og materialvalg, og nye behov og muligheter. Dette gjelder både boliger og næringsbygg. Kommunen skal ha fokus på god byggeskikk og tilpasning til omgivelser og skal i den anledning innføre en årlig byggeskikkpris for å bevisstgjøre om

7 verdien av gode bygningsmiljøer og motivere til å bedre byggeskikken i kommunen."

8 Høring fra Tema FAU Grua skole Uforutsigbart hvor ungdomsskoleelevene fra Grua skal gå. Ønsker ikke at elevene fra Grua blir delt mellom Roa og Harestua Norsk Folkehjelp Pkt Kultur Ved avhending av kommunal eiendom skal frivillige lag og foreninger prioriteres som overtakere. Dette ser vi på som et viktig hjelpemiddel for lag og foreninger som har behov for faste lokaliteter. Utlån av lokaler til møter og aktiviteter skal fortrinnsvis være gratis for lag og foreninger. Det er også viktig at det er forutsigbart hva lag og organisasjoner kan forvente av administrativ og økonomisk støtte ved arrangementer gjennom kulturkontor og Frivilligsentral. Det bør ses på andre muligheter enn idretten for å fremme fysisk helse. Det finnes mange andre arenaer som kan jobbe med helsebringende tiltak også, som turlag, norsk Folkehjelp, røde Kors Hjelpekorps med mer som også innehar mange fysiske aktiviteter som helsebading med mer. Pkt Oppvekst Det må utarbeides samhandlingsarenaer hvor de frivillige har en naturlig og sentral plass hvor det kan trekkes ressurser ut i fra de behovene den enkelte gruppe har. Det er også meget viktig at det etableres fora hvor en på et tverrfaglig nivå kan utarbeide og samhandle forebyggende tiltak. Dette vil gi positive ringvirkninger både for kommunen og de frivillige. Dette vil også gi en økonomisk gevinst. Pkt Omsorg Viser til vårt innspill på hvor vi påpeker viktigheten av et samarbeidsforum hvor det kan utveksles kompetanse og erfaringer innenfor disse områdene. Det sitter masse frivillige ressurser i kommunen som kan bidra på mange felter her. Dette vil kunne være et godt bidrag til de allerede lovpålagte tjenestene og skal derfor ikke være en erstatning til disse. Det bør utarbeides et regulativ i forhold til økonomisk kompensasjon for de lag og foreninger som bidrar innen disse områdene.

9 Høring fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Tema Rådet har følgende tilleggsforslag under pkt : Vi ønsker å delta i arbeidet med utredningen av mulige løsninger for integrering av de tyngste brukerne i skolen. Samtidig ber vi om at pkt videreføres til pkt. 8.1 Oppvekst. Rådet har følgende uttalelse under pkt Boligpolitikk/befolkningsutvikling: Vedrørende utbygging som i hovedsak skal skje fra Grua og sørover, ønsker vi i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne å vise til vår uttalelse av vedrørende endringsforslaget i Handlingsplan/økonomiplan pkt : Mennesker med nedsatt funksjonsevne (fysisk eller psykisk) gis mulighet til å velge å bo selvstendig i egen bolig (privat eller kommunal), og skal ha mulighet til aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, så lenge de ønsker og kan nyttiggjøre seg tilbudet. I denne uttalelsen ligger også det geografiske valget. Til planens punkt Samfunnsutvikling, avsnitt Boligpolitikk /befolkningsvekst. - Kommunen må være pådriver til at eksisterende boligområder nord i bygda blir utbygd. Blant annet Roshov, Sørenggutua, Solheimstorget og Liæker. Til planenes punkt Omsorg: - Eldrerådet støtter fullt ut at det legges til rette for at innbyggerne kan bo i sine hjem så lenge som mulig. Det må da legges til rette for alternative botilbud sentrale plasser i kommunen. Til planens punkt 8 oppgaver og utredningsbehov, avsnitt Oppvekst: - Det må i første kulepunkts første setning tilføyes skoler i tillegg til barnehager. Til planens punkt 8 oppgaver og utredningsbehov, avsnitt Omsorg: - Eldrerådet ber om at det blir vurdert å kjøpe tilbake Lunby. Dette bør kunne benyttes til for eksempel psykiatrien. Dermed får en frigjort areal ved Bergo. - Likeså er en kjent med at Kirkebyhuset vest for Bergosenteret blir til salgs våren Dette er også noe som bør vurderes å kjøpe for bruk i tilknytning til Bergosenteret. - Arealer kjøpt fra H. Hansen må utbygges med eldreleiligheter. Dette ut fra den store etterspørsel av leiligheter på Bergo. - Bergosenteret må for framtida sikres til det

10 Eldrerådet forts. opprinnelige formål det er tiltenkt. - Det må tilrettelegges for forskjellige omsorgstilbud på Harestua, samt eldreboliger på Grua. Til planens punkt 13.1 Interessentliste. - Her er det flere organisasjoner som ikke er tatt med, blant annet Lunner pensjonistforening og Pårørende/venneforeningen ved LOS. Til planens punkt 13.2 Utredninger, ansvar, deltakere og tidsfrister, del om utredning Omsorg: - I utredningsgruppa for plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger, samt behovet for bofellesskap demente inkl. dagtilbud for demente hjemmeboende. Her må eldrerådet få med en representant. Eldrerådet må også ha med en representant til utredning av et samordnet tilbud innen psykisk helse. VURDERING/DRØFTING: Med utgangspunkt i høringsuttalelser og innspill fra formannskapet foreslås følgende endringer i høringsforslag til Planprogram: 6.2 Resultatmål Nytt 3. kulepunkt: Kommunedelplanene skal nedfelle tiltak som bygger opp under kommuneplanens målsettinger og strategiske valg. 7.2 Viktige tema ved revisjon av kommuneplanen Innledende utfordringer (før pkt. 72.1) justert og flyttet til nytt pkt Samfunnsutvikling Byggeskikk I hht. høringsuttalelse tilføyet utforming og materialvalg 7.3 Utvalgte punkter i kommuneplanarbeidet Dette er et nytt punkt i planarbeidet. Hensikten er å spisse planarbeidet i forhold til utarbeidelsen og aktuelle tema. Følgende foreslås som nytt punkt:

11 Generelt: Ønsket utvikling av Lunner-samfunnet skal defineres Det skal treffes strategiske valg som fører til en ønsket samfunnsutvikling Det skal være sammenheng mellom mål og strategier i samfunnsdelen og utforming av arealdelen De strategiske valgene skal ha konsekvenser i forhold til valg av tiltak og beslutninger i enkeltsaker Følgende temaer skal inngå: Klima og energi: Arealpolitikk lokalt skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser Valg av utbyggingsmønster skal være i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Tilrettelegging for fornybare energiløsninger Folkehelse: Øke kunnskap om folkehelsa i Lunner Møteplasser Skoleskyss Kortreist fysisk aktivitet Kosthold Rekreasjonsmuligheter Trivsel Tilgjengelighet Sentrumsutvikling: Tettstedutvikling og fortetting definere sentrum Sentrumsutvikling i et regionalt perspektiv Bostruktur Planreserver Befolkningsutvikling: Definere ønsket vekst Tiltak for å nå ønsket vekst Konsekvenser av ønsket vekst (tjenestetilbud) Næringsutvikling: Markedsføring av planavklarte områder Klargjøring av planområder i forhold til infrastruktur Avklaring av transport/kommunikasjon

12 Kommuneorganisasjon: Demokrati og deltakelse Sikre legitimitet Kompetanse og arbeidskraft Tidlig innsats og helhetlig tilbud

13 8.3 Innspill til kommuneplanens arealdel Dette punktet er endret i tråd med enstemmig innspill fra formannskapet i deres sak : For å gjøre planarbeidet forutsigbart ønskes innspill til nye byggeområder som oppfyller følgende kriterier: Tiltak som bidrar til utvikling av tettstedene Harestua, Grua, Roa, Lunner og Kalvsjø med spesielt fokus på aksen Grua - Harestua, eller som for øvrig bidrar til fortetting. Tiltak som tilfredsstiller prinsippet om universell utforming Tiltak hvor bebyggelse kan tilkoples offentlig avløpsnett Tiltak som ligger mer enn 100 m fra vassdrag Tiltak hvor det ikke er konflikt med dyrka eller dyrkbar mark. Tiltak hvor avstand til dyrka mark mer enn 30m. Atkomst skal ikke berøre dyrka mark. Tiltaket kan ikke fordre ny avkjørsel fra RV4 eller RV35 Tiltaket skal ikke være i konflikt med automatisk fredede kulturminner Tiltaket skal ikke berøre viktige områder for biologisk mangfold, herunder vilt For boligområder settes i tillegg følgende kriterier: Trafikksikker skoleveg. Tiltaket skal ligge utenfor kartlagte støysoner Utvikling av nye hytteområder prioriteres ikke i planperioden. 12 Framdriftsplan Justert noe i forhold til at planprogrammet vedtas i mars istedenfor i april. Dette gjør at vi kan be om innspill i mars med frist mai måned. På denne måten kan vi komme i gang med arbeid i forhold til innspill før sommeren Interessentliste Følgende er tilføyet under Andre: Lunner pensjonistforening, v/soveig Hval, Haakenstadlinna 17 C, 2740 Roa Pårørende/venneforeningen ved LOS, v/geir Berge, Postboks 28, 2715 Lunner 13.2 Utredninger, ansvar, deltakere og tidsfrister Det er i høringsforslag til planprogram vedlegg 13.2 opplistet alle utredninger som i hht. Gjeldende lovverk hører med i en kommuneplanrevisjon. Disse må gjennomføres.

14 I tillegg er det ført opp noen utredninger som følger av konkrete problemstillinger i Lunner kommune. Disse bør prioriteres gjennomført. Det er også tatt med de utredninger som er vedtatt i kommunedelplanene at skal gjennomføres. Å gjennomføre alle disse innen den frist som følger av kommuneplanprosessen er krevende. Det er i mange sammenhenger de samme fagpersonene som må være deltakere i de forskjellige utredningsgruppene. I tillegg er det en del av utredningene som ikke har direkte sammenheng med kommuneplanrevisjonen. Til slutt kan nevnes at noen utredninger krever bevilgninger for å gjennomføre. Der slik bevilgning mangler er det en naturlig konsekvens at utredningen utgår. En ser det som vanskelig å koble disse utredningene opp i planprosessen ved bevilgninger på et seinere tidspunkt. Dette av hensyn til framdrift og ressurser. Det foreslås derfor følgende utredninger tas ut av vedlegg 13.2: Utredning Gjennomføre kartlegging og risikoanalyse for alle tjenestesteder. En avgjørende forutsetning som må være oppfylt for å kunne drive et målrettet og forebyggende HMS - arbeid. Gjennomføre innbygger/brukerundersøkelse hver 2. år. Viktig å få kartlagt bruker/innbyggertilfredsheten med kommunens tjenester og bruke denne til resultatmåling over tid. Det skal utarbeides en plan for forvaltning av kulturminner. Det utredes muligheten for å etablere et Nordmarksmuseum på Harestua eller i tilknytning til Bergverksmuseet. Dette skal gjenspeile den sterke Nordmarkstradisjonene gjennom 1000 år. I forbindelse med utbygging av Sagtomta på Harestua ønsker kommunen en dialog med Merknad Dette er en prosess som går uavhengig av kommuneplanprosessen. Det ble i budsjett 2011 ikke bevilget nødvendige midler til formålet. Dersom det skulle bevilges på et seinere tidspunkt, vil det arbeidsmessig være vanskelig å passe dette inn i planprosessen. Det ble i budsjett 2011 ikke bevilget nødvendige midler til formålet. Det innebærer at en seinere kan gjøre dette, evt. i et samarbeid med Gran kommune. Dette kan vanskelig knyttes opp mot denne kommuneplanprosessen tidsmessig. Var i planprogrammet anbefalt å ikke se i sammenheng med kommuneplanprosessen. Dette er i forslag til Planprogram sagt skal følges

15 Lunner Allmenning om utnyttelse av eksisterende bygningsmasse til kulturelle formål. På folkemøte på Harestua i forbindelse med utarbeiding av denne planen kom det fram ønske fra lokale kulturkrefter om en arena for kulturaktiviteter. opp i forbindelse med sentrumsutviklingen på Harestua.

16 Utredning Kommunene på Hadeland velger å samarbeide om oppfølgingen av Samhandlingsreformen. Dette gjøres gjennom et felles prosjekt. Samhandlingsreformen gjelder svært mange av tjenestene innen pleie og omsorg. Det vil være naturlig at flere kommuner går sammen om løsning av oppgaver. Rehabilitering utredes som et interkommunalt samarbeid. Lunner kommune vurderes som for liten til å ha en egne rehabiliteringsavdeling. Interkommunalt samarbeid bør utredes, om mulig som en del av samhandlingsreformen. Behovet for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger, samt behovet for bofellesskap demente, inkl. dagtilbud for demente hjemmeboende, skal utredes innen neste rullering av planen. Utrede behovet for og drift av ulike typer boliger, for eksempel rus, psykiatri med mer. Sees i sammenheng med samhandlingsreformen. Dagens løsning er kjøp av private plasser som koster mer enn tilbud i egen regi. Det utredes etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Arbeidet skal koordineres med Samhandling om pleie, omsorg og helse på Hadeland, Samhandlingsreformen og reguleringsplan for Harestua. Frist for arbeidet settes til 1. mai 2011, slik at dette kan hensyntas ved rullering av planen. Samlokalisering har både fordeler i forhold til effektiv ressursbruk og tilgjengelighet/utvikling av tjenestetilbudet. Et samlet tilbud vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet for våre innbyggere med behov for denne tjenesten. Det å samle tjenestetilbudet bidrar til et godt og større fagligmiljø som letter rekruttering av fagpersoner og mulighet for ønsket stillingsstørrelse. Merknad Dette er i seg selv et stort prosjekt, med tilsvarende muligheter for avvik hva gjelder framdrift.det kan synes vanskelig å knytte en del av utredningene i samhandlingsreformen opp i mot kommuneplanprosessen. En kan heller tenke seg et sjekkpunkt hvor disse utredningene melder inn målsettinger/arealbehov til kommuneplanprosessen. Se Samhandlingsreformen Se Samhandlingsreformen Se Samhandlingsreformen Se Samhandlingsreformen

17 Utredning Det utredes dagtilbud innen Inn på tunet (grønn omsorg) Dette skal bidra til et mer differensiert tilbud slik at tilbudet blir bedre og kan favne flere. Det utredes behov for tiltak rettet mot rus og rusrelatert kriminalitet. Frist for arbeidet: 15. mars Det er behov for å gjøre en analyse av status for området slik at en kan utarbeide gode og hensiktsmessige tiltak. Det nedsettes en arbeidsgruppe som består av personer fra gruppene Omsorg, Kultur og Oppvekst, fra administrasjonen og evt. andre ressurspersoner (politi, rusomsorg og lignende). Dette for å utarbeide en ruspolitisk handlingsplan for Lunner. Denne gruppen må ha et mandat som er så vidt at en her kan ta inn den totale tanken med forebygging i forhold til både ruskriminalitetsforebygging. I dette arbeidet kan en starte tilnærmingen til politisk forankring for kommunes totale SLT-arbeid. Det skal utredes om Brukerstyrt personlig assistent (BPA) skal være en kommunalt organisert tjeneste eller om vi som i dag skal kjøpe tjenesten. Det vurderes i denne sammenhengen hvor tjenesten bør være organisert. Det bør vurderes om den organiseringen vi i dag har er kostnadseffektiv. Kjøp av tjenesten krever bruk av anbud. Det utarbeides Vedlikeholdsplan (vedlegg til Kommunedelplan Teknisk). Vedlikehold skal gjennomføres etter denne planen innenfor gitte økonomiske rammer. Planmessig vedlikehold er det eneste økonomisk forsvarlige på sikt. Et planmessig vedlikehold kommer brukerne til gode i form av opplevd kvalitet og HMS. Området bør styrkes, men dette må skje etter en helhetlig vurdering av kommunebudsjettet. Merknad Sees i sammenheng med utredning psykisk helse Se Samhandlingsreformen Var i planprogrammet anbefalt å ikke ses i sammenheng med kommuneplanprosessen. Anbefales sett i sammenheng med rullering av Kommunedelplan Teknisk høsten Frist for ferdigstillelse av Vedlikeholdsplanen: Utredning: Utarbeide konsekvensutredning i hht. kravene i PBL 4-2 er tilføyet følgende punkt: Vurdering etter naturmangfoldloven 8-12 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

18 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Uttalelser fra følgende (delt ut til formannskapets medlemmer 17.2.): Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune Norges vassdrags- og energidirektorat Statens vegvesen Forsvarsbygg Mattilsynet Jernbaneverket Forum for natur og Friluftsliv i Oppland Direktoratet for mineralforvaltning Per Henrik Haug FAU Grua skole Norsk Folkehjelp Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Referat fra Regionalt planforum Formannskapets vedtak i møte Ordførers forslag til Planprogram datert Øvrige dokument: Søknad om tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Lunner kommune Jfr. markaloven 6 Lunner kommune - Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i henhold til markaloven Annonsering av offentlig ettersyn Annonsebestilling Kommuneplanen skal revideres - Høring av forslag til planprogram Revisjon av kommuneplanens arealdel Arealformål Solobservatoriet Kommentar - Lunner kommune, kommuneplanen Forslag til planprogram Møtereferat fra regionalt planforum 7. desember 2010, Lunner kommune: Side 18

19 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM Eldrerådet, Sandsvegen 1, 2740 ROA FAU v/grua skole, FNF Oppland, Pb 368, 2601 LILLEHAMMER Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0130 OSLO Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER Jernbaneverket region øst, Postboks 4350, 2308 HAMAR Mattilsynet - Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL Norsk Folkehjelp Hadeland, Postboks 68, 2713 ROA NVE Region øst, Pb 4223, 2307 HAMAR Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Sandsvegen 1, 2740 ROA Statens vegvesen region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER Per Henrik Haug, Hadelandsvegen 824, 2743 HARESTUA Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 19

Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel Lunner kommune Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel 2013 2024 Planprogram Kommunestyrets vedtak 10. mars 2011 sak 16/11 Arkiv 08/2026-89 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Lovgrunnlag... 4 3 Kommunens

Detaljer

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Lunner kommune Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Forslag pr. juni 2012 Vår ref.: 12/600-17 1 Innholdsfortegnelse 1 Om planlegging...3 1.1 Lovgrunnlaget...3 1.2 Plandokumenter...3 1.3 Politisk

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14.

Kommunedelplan. Samfunnsutvikling. Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14. Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2015 2018 Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14 Arkiv 15/47-1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Målsettinger og strategier...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.08.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 16/11-17/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet:

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet: Arkivsaksnr.: 08/1379-23 Arkivnr.: PLAN 053300000109 Saksbehandler: Arealplanlegger, Camilla Torgersen REGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Hjemmel: Plan og bygningsloven 4-2 Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del. Utkast til behandling i kommunestyret 18. februar

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del. Utkast til behandling i kommunestyret 18. februar Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Utkast til behandling i kommunestyret 18. februar Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnete hensyn... 3 3. Kommuneplanens samfunnsdel... 4 3.1 Evaluering av

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

1.0. OVERSIKT OVER PLANPROSESSEN

1.0. OVERSIKT OVER PLANPROSESSEN 1 Innhold 1.0. OVERSIKT OVER PLANPROSESSEN... 3 2.0. PLANENS FORMÅL - FØRINGER FRA KOMMUNAL PLANSTRATEGI... 4 3.0. GJENNOMGANG AV AKTUELLE PLAN- OG UTREDNINGSTEMA... 5 3.1. Visjon for kommunens langsiktige

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011

Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Lunner kommune ÅRSMELDING 2011 Rådmannen, 31. mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LESEVEILEDNING... 5 1 RÅDMANNENS VURDERING AV ÅRET... 6 2 SAMFUNNSUTVIKLING... 9 2.1 Måloppnåelse... 9 2.2 Tilbakemelding på

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.11.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på GRAN RÅDHUS (NB!) Torsdag 31.01.2013 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer