MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på"

Transkript

1 Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Orienteringer Saksbehandling Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi legges ut på Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Oppvekst- og kulturkomiteen Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 Årsmelding og regnskap uttalelser fra komiteer og råd Kommuneplan for Lunner, samfunnsdel og arealdel, høring Kulturkontor, interkommunalt samarbeid eller i egen regi - mandat for utredning Retningslinjer for Kulturfondet KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST PLANREVISJON Kommunedelplan Kultur , planrevisjon

3 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: 210 &14 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret / Trepartsorganet 1/13 Oppvekst- og kulturkomiteen /13 Komite` for eiendom og infrastruktur /13 Helse og omsorgskomiteen / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Eldrerådet / Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn ÅRSMELDING OG REGNSKAP UTTALELSER FRA KOMITEER OG RÅD Lovhjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: Oppvekst- og kulturkomiteen tar rådmannens årsmelding til orientering med følgende merknader: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Årsmelding Saksutredning: Kommunestyret har den sak 105/12 vedtatt Kommunal planstrategi for lunner kommune Følgende planstruktur skal gjelde i perioden : Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Som vist på ovenstående figur skal årsmeldinga være en rapportering som evaluerer vedtatte mål, strategiske valg og økonomi etter årets slutt. Dette kan da brukes inn i arbeidet med revisjon av kommunedelplanene. 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Saken legges fram for komiteene og rådene. Komiteene som har ansvar for kommunedelplaner bør sette et særlig fokus på sine respektive planområder. Dette er også en god anledning til å vurdere gjeldende målsettinger i forhold til endringer/justeringer av disse. En ser for seg at antall målsettinger i reviderte kommunedelplaner reduseres og spisses i forhold til hva en ønsker å sette fokus på. Tidligere år har tall og statistikk, i hovedsak KOSTRA, vært en del av årsmeldinga. Dette er nå tatt ut og samlet i et eget dokument som heter «Hva forteller tall og statistikk 2012». Dette er gjort fordi en da kan bruke samme dokument som et vedlegg til kommunedelplanene. Ikke all statistikk forefinnes nå, men det vil bli fornyet etter hvert. Side 4

5 Det lages egen sak til formannskap og kommunestyre vedr. Årsmelding og regnskap Regnskapet viser et mindreforbruket på kr ,-, noe vedtak denne saken avgjør disponering av. Ovennevnte sak tar også opp i seg årsmeldinger fra Eldrerådet og fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt årsberetning fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter. Konklusjon Saken legges fram for komiteer og råd slik at disse kan uttale seg i saken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Årsmelding 2012 Hva forteller tall og statistikk 2012 Øvrige dokument: 13/4766 Innsending av kommunenes årsregnskap for /11756 Uttalelse fra ledelsen vedrørende risiko for misligheter. Avsender:Fylkesmannen i Oppland Avsender:Innlandet revisjon Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 5

6 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 13/516-3 Ark.: 142 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 6/13 Komite` for eiendom og infrastruktur /13 Oppvekst- og kulturkomiteen / Næringskomiteen 4/13 Helse og omsorgskomiteen / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Eldrerådet / Kommunestyret / Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Oppvekst- og kulturkomiteen har følgende uttalelse til forslag til Kommuneplan for Lunner, samfunnsdel og arealdel, : Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

7 Saksutredning: FAKTA Kommunestyret vedtok sak 106/12 å legge forslag til Kommuneplan for Lunner, samfunnsdel og arealdel, ut til offentlig ettersyn. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14. mai Det er planlagt gjennomført et folkemøte 7. mai som legges til auditoriet på Lunner ungdomsskole. Det legges fram saker for kommunens komiteer og råd slik at disse kan uttale seg. Kommunen hadde pr mottatt 115 innspill til kommuneplanrevisjonen. Av disse er det 24 innspill som helt eller delvis knytter seg til kommuneplanens samfunnsdel. Det blir i disse innspillene påpekt mange viktige forhold. De er i mange tilfelle tatt hensyn til gjennom de mål og strategiske valg som er nedfelt gjennom kommunestyrets arbeid med samfunnsdelen. En del av innspillene gjelder forhold som mer hører hjemme i kommunedelplanene enn i kommuneplanen. Disse innspillene vil bli tatt med ved den kommende revisjonen av kommunedelplanene. Dette skal skje i løpet av Innspill av alle slag er med på å gjøre planarbeidet bedre. Det er derfor av stor verdi at innbyggere bruker av sin tid til å engasjere seg i dette arbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel. I tråd med vedtatt planprogram er fokus satt på følgende tema: Befolkningsutvikling Tettstedsutvikling Klima og energi Folkehelse Næringsutvikling inkl. landbruk I forslag til Kommunal planstrategi er dette fulgt opp, men da innsnevret til at kommunen i disse fire årene skal sette fokus på befolkningsutvikling, folkehelse og næringsutvikling. Kommunestyret utarbeidet på sin kommuneplandag 23. februar 2012 målsettinger for de tema som er nevnt over. Videre ble det utarbeidet strategiske valg knyttet til hvordan disse målsettingene skulle nås. Dette er utarbeidet i forhold til hver av de seks kommunedelplanene i vår planstruktur. Det ble i vedtaket i kommunestyret sagt at disse målsettingene og strategiske valgene allerede skulle tas hensyn til ved rullering av kommunedelplanene Målsettingen vedr. befolkningsvekst viser en tro på sterk vekst i kommunen og en vilje til å gjøre de tiltak som må til for at veksten skal bli en realitet. Det imøtekommer også signaler fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell om å legge til rette for nok boliger i kommuner rundt bl.a. Oslo. I brev til fylkesmennene har Solhjell bedt fylkesmennene komme med innsigelser mot kommuner som ikke legger til rette for nok boliger. For områder som ligger innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet kan utbyggingshensyn tillegges mer vekt enn vern, under forutsetning at det planlegges Side 7

8 konsentrert utbygging og at det tas hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur (Aftenposten ). Lunners beliggenhet i forhold til Oslo og den veksten som forventes i Oslo-regionen skaper en tro på at sterk befolkningsvekst i Lunner er realistisk. Ulike utviklingsløp kan illustreres med følgende: En vekst i befolkningen på 3000 personer i en 12-års periode er en sterk vekst. Dette vurderes som sagt til å være realistisk. Det innebærer imidlertid at en må gjøre en innsats for å lykkes. Det er ikke bare Lunner som er aktuell kommune til å få sin andel av veksten i Osloområdet. Følgende momenter antas å være viktige for å oppnå ønsket vekst: Markedsføring av Lunner Synliggjøre lokal attraktivitet Synliggjøre Lunners nærhet til Oslo og Gardermoen Arbeide for gode score på attraktivitetsbarometer og andre målinger av kommunen som bostedskommune og tjenesteprodusent Vektlegge omdømmebygging Gode boforutsetninger God kollektivtransport nord/sør Tjenestetilbud godt tilrettelagt for pendlere Mangfoldig aktivitetstilbud Variert botilbud (leiligheter, rekkehus, eneboliger) Minst en i husstanden kan ha sin arbeidsplass på Hadeland (næringsutvikling) Tettstedsutvikling med et godt service- og tjenestetilbud, møteplasser og et offentlig rom med en tiltalende utforming. Side 8

9 Et sted å bo hvor omgivelsene oppleves trygge, bidrar til god folkehelse og i ønsket grad er inkluderende Støtte til utbyggere Spille aktivt på lag med utbyggere Kommunal støtte til utviklingsprosjekter Systematisk oppfølging av områder som er avsatt til boligbygging i kommuneplanen Vurdere om kommunen også skal være nærings- og boligutbygger Tilstrekkelig plan- og saksbehandlerkapasitet Tjenestetilbud God planlegging slik at en kan håndtere vekst og utvikling på en god måte for å oppnå et attraktivt tjenestetilbud Trygghet i forhold til at kommunen kan gi de tjenestene en har behov for i en god kvalitet Kommuneplanens arealdel For å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel er det viktig at disponering av arealer er i samsvar med målsettingene. Det er med utgangspunkt i de valgte tema, befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk, og innkomne innspill søkt å fremme en ønsket utvikling i Lunner kommune. For å redusere sårbarheten knyttet til gjennomføring av kommuneplanens arealdel, er det lagt inn noe mer områder til boligbygging enn hva som er nødvendig for å realisere veksten på 3000 flere innbyggere i løpet av 12 år. Det antas imidlertid at utviklingen i Lunner ikke stanser etter 12 år, så det vil således ikke være noe skadelig om en nå også helhetlig avsetter områder for en lengre tid. Dette skaper forutsigbarhet, reduserer sårbarhet i forhold til den enkelte utbygger og bidrar til helhetlige løsninger. Det er et mål at vi gjennom kommuneplanleggingen legger til rette både for den enkelte og for Lunner-samfunnet til å velge det rette. Kommunestyret vedtok kriterier for utsiling av innspill. Dette for å ta ut områder som det uansett ikke var ønskelig å bygge ut. Eksempler på interesser som ble ivaretatt i silingskriteriene var: Vassdragshensyn Jordvern Naturmangfold Kulturminner Marka De innspillene som ikke er silt ut, jfr. over, har blitt gjenstand for konsekvensutredning i hht. planprogrammet. Det er i hht. kravene også utarbeidet en helhetlig og overordnet konsekvensutredning og en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunen har store arealer som er avsatt til utbyggingsområder i reguleringsplaner og gjeldende kommuneplan. For svare opp på målsettingene i samfunnsdelen om befolkningsvekst, er det laget et arealregnskap som viser at det framlagte forslaget til ny kommuneplan inneholder boligområder tilsvarende en vekst på ca personer. Dette Side 9

10 inkluderer boligreserver som ligger i tidligere vedtatte reguleringsplaner. Det vises til oppsummering i kap. 7.3 i vedlagt planbeskrivelse. Det er viktig for en Oslonær kommune som Lunner å ha nok arealer til å møte vekst, jfr. kap. 1.3 over. En svært sentral del av arealregnskapet er at det viser at det er tatt ut over 250 daa dyrka mark fra dagens kommuneplan som tilbakeføres til landbruksformål. Kommuneplanen består av både juridisk bindende og ikke-bindende dokumenter. De juridisk bindende dokumentene er: Plankart Temakart hensynssone Bevaring av naturmiljø Temakart hensynssone Båndlegging etter kulturminneloven Temakart hensynssone Fare- og risikosone Høgspent Temakart hensynssone Fare- og risikosone Ras- og skredfare Temakart hensynssone Fare- og risikosone Radon Temakart hensynssone Støy Temakart hensynssone -Forurensning av grunn Planbestemmelser Det er gjort barnetråkkregistreringer ved alle skolene i kommunen. Dette er viktige underlagsdokumenter til kommuneplanen. Konklusjon Saken legges fram for Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Helse- og omsorgskomiteen, Oppvekst- og kulturkomiteen, Eiendom- og Infrastrukturkomiteen og Næringskomiteen slik at disse organene gis mulighet for å avgi uttalelse i saken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Kommuneplanens samfunnsdel : Vedlegg 6.1 Kommunens planstruktur Vedlegg 6.2 Dette har andre bestemt Vedlegg 6.3 Hva forteller tall og statistikk Vedlegg 6.4 Mulige utviklingsveier Vedlegg 6.5 Kapasitet sosial- og teknisk infrastruktur Vedlegg 6.6 Bo- og næringsutvikling i Lunner kommune Vedlegg 6.7 Økonomiske konsekvenser av planlagt utvikling Kommuneplanens arealdel : Planbeskrivelse Planbestemmelser Konsekvensutredning for enkeltinnspill Helhetlig konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse Plankart Hensynssone Støy Side 10

11 Hensynssone Ras- og skredfare Hensynssone Radonfare Hensynssone Høyspenningsanlegg Hensynssone Grunnforurensing Hensynssone Bevaring av naturmiljø Hensynssone Båndlegging etter kulturminneloven Bygdagrensa Temakart Landbruk Temakart Kulturminner Temakart Trafikksikkerhet Mal for risiko- og sårbarhetsanalyse ved reguleringsplan for utbyggingsområder Øvrige dokument: Planprogram Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 11

12 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 13/649-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 3/13 Oppvekst- og kulturkomiteen Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn KULTURKONTOR, INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI - MANDAT FOR UTREDNING Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å utrede fordeler og ulemper ved å ha felles kulturkontor med Gran kommune, slik som i dag, kontra det å ha kulturkontor i egen regi. Utredningen gjennomføres i tråd med saksutredningen. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

13 Saksutredning: Som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanen ble det utarbeidet et vedlegg som beskriver hvilke konsekvenser planlagt utvikling får for sosial og teknisk infrastruktur. Det er tatt utgangspunkt i en vekst i befolkningen på 3000 personer i løpet av planperioden. Hovedtyngden av denne veksten er beregnet å komme fra og med Grua og sørover. For de tjenester og tema som hører inn under Kommunedelplan Kultur er følgende skrevet: Bibliotek Biblioteket må sees på som en viktig «institusjon» og møteplass i kommunen. Lokalene må være lett tilgjengelige for innbyggerne og være tilpasset samfunnets behov. Barn og unge Det må etableres en møteplass for ungdom på Harestua og Grua. Det må finnes et aktivt kulturtilbud for barn og unge flere steder i kommunen. Det må finnes ungdomskontakt i kommunen som en viktig del av det forebyggende arbeidet Det må være tilstrekkelig med lokaliteter slik at frivillige, lag og foreninger kan ha et bredt å variert tilbud til barn og unge. Kulturskolen Kulturskoletilbudet må være i nærheten av der barn og unge bor og oppholder seg. Antall elever i kulturskolen må øke i takt med befolkningsutviklingen. Alle barn som ønsker seg et tilbud i kulturskolen, skal få dette. Kulturvern og museer Museene er en viktig identitetsbygger for innbyggerne i kommunen. Kommunen betaler bidrag pr innbygger. Flere innbyggere kan bety bl.a. økt aktivitet på bergverksmuseet. Kultur- og kunstformidling Alle innbyggerne skal ha tilgang på profesjonelle kunst- og kulturopplevelser. Ved etablering av ny infrastruktur må man sørge for at det finnes bygningsmasse tilpasset kulturelle formål. Idrett Flere innbyggere vil bety økt aktivitet og større press på areal som er tilknyttet organisert aktiviteter. Andre kulturaktiviteter Lag og foreninger må ha tilstrekkelig tilgang på lokaler som passer deres behov. Ved planlegging av kommunal infrastruktur er det viktig at man sørger for arealer som er egnet til sambruk. Det bør finnes et kulturråd i kommunen. Det bør vurderes om Lunner kommune skal ha eget kulturkontor som kan være en viktig pådriver og premissleverandør for folkehelse og kulturelle aktiviteter i kommunen. Kirken Det vil kunne være behov for kapell/kirkerom på Harestua. Behov for økte arealer til kirkegård/urnelund. Side 13

14 En beslutning om å ta kulturkontoret tilbake i egen regi må bygge på en vurdering hvor ulike sider av dette er vurdert. Dagens kulturkontor som er et interkommunalt samarbeid med Gran kommune har sine fordeler og ulemper. Det å ta kulturkontoret tilbake i egen regi vil tilsvarende ha sine fordeler og ulemper. For at beslutningen om det ene eller det andre skal bli gjort på et godt grunnlag bør dette utredes etter ett gitt mandat. Som grunnlag for beslutningen skal følgende inngå i utredningen: Hva er hensikten med å ha kulturkontor i egen regi bakgrunn for utredningen Gjeldende IS-avtale Kulturkontoret for Lunner og Gran (innhold, ressurser, hva faller utenfor) Økonomi Fordeler og ulemper ved IS-samarbeid kontra det å ha kulturkontor i egen regi Vurderinger Konklusjon og anbefaling Utredningsarbeidet utføres av ei administrativ arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen. Følgende bør være representert i arbeidsgruppa: Dagens kulturkontor Frivilligsentralen Familie og Oppvekst Rådmannens ledergruppe, rådgiverstab med flere Tillitsvalgt Som en del av utredningen gjennomføres det møte/idedugnad hvor representanter fra frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett inviteres. Gran kommune holdes orientert om utredningsarbeidet gjennom IS-møtene og rådmann- /ordførermøter. Framdrift i utredningsarbeidet må tilpasses slik at endelig vedtak i saken skjer i kommunestyret seinest i desember Konklusjon Rådmannen bes om å utrede fordeler og ulemper ved å ha felles kulturkontor med Gran kommune, slik som i dag, kontra det å ha kulturkontor i egen regi. Utredningen gjennomføres i tråd med saksutredningen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: IS-avtale for Lunner og Gran kulturkontor Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Gran kommune, v/ rådmannen og kulturkontoret, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 14

15 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 13/748-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 4/13 Oppvekst- og kulturkomiteen Ark.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Else Hagen Lyngstad RETNINGSLINJER FOR KULTURFONDET Rådmannens innstilling: Forslag til Retningslinjer for kulturfond i Lunner kommune vedtas. Det delegeres til Oppvekst- og Kulturkomiteen å tildele midler i tråd med retningslinjene innenfor rammen som budsjetteres av kommunestyret. Det budsjetteres med bruk av kr ,- av kulturfondet, , i 2013 for tildeling til kulturformål funksjon 377 i samsvar med vedtakets pkt. 2.. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

16 Sammendrag: I forbindelse med avsatte midler på disposisjonsfond øremerket Kulturfond er det utarbeidet forslag til retningslinjer for bevilgning av tilskudd fra dette. Foreslåtte retningslinjene gir oversikt over hvilke enkelttiltak, forsøksprosjekt o.l. det kan søkes tilskudd til og skal være retningsgivende for tildelingen av midler. Saksutredning: FAKTA: Avsatte midler på disposisjonsfond øremerket Kulturfondet er pr. i dag på kr Fondet skal være et virkemiddel for kulturutvikling i Lunner kommune og støtte nyskapende prosjekt/tiltak. Tiltak for barn og unge skal prioriteres spesielt. Fondet skal bidra til å realisere overordnede målsettinger som er nevnt i kommuneplanen. Gjennom opprettelsen av Kulturfondet gis lag/foreninger, stiftelser og enkeltpersoner som har tilholdssted i Lunner kommune mulighet for å søke om tilskudd til enkelttiltak og forsøksprosjekt. Innkomne søknader skal saksbehandles av Kulturkontoret for Lunner og Gran to ganger pr. år (januar og september). Oppvekst- og kulturkomiteen delegeres myndighet til å tildele midler tilsvarende det som kommunestyret bevilger som bruk av fondet. Vedtak om tildeling av midler går som referatsak i kommunestyret. VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk Opprettelse av kulturfond og retningslinjer for tildeling av midler fra dette, vil bli innarbeidet som et nytt tiltak i Kommunedelplan for Kultur Personalmessige forhold Ingen 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Kulturfondet er et disposisjonsfond, og det gir dermed ingen økonomiske konsekvenser for budsjett/økonomiplan. Annet Da det pr. dags dato ligger noen søknader i påvente av at retningslinjer blir vedtatt, vil en forsøke å forberede en sak til behandling i juni dette året. Dette fordi disse søknadene har ligget lenge. Side 16

17 Alternative løsningsforslag. Konklusjon med begrunnelse Ved opprettelse av kulturfondet (avsatte midler på disposisjonsfond) er det viktig at det samtidig utarbeides retningslinjer for tildeling av midler fra dette. Dette for å sikre at tilskuddet gis i henhold til forutsetningene og likebehandling av søknader. Foreslåtte retningslinjer vil være med på å sikre dette og gir både søkere og saksbehandlere klar regler for hvilke tiltak som kan søke/bevilges midler. Det foreslås derfor at retningslinjene vedtas. Da det pr. dags dato foreligger søknader som kommunen har mottatt siden i høst, anbefales det at Oppvekst- og Kulturkomiteen får seg forelagt sak om tildeling av midler i juni dette året. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Retningslinjer for kulturfond for Lunner kommune Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Økonomiavdelingen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 17

18 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 13/754-1 Ark.: 14 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 5/13 Oppvekst- og kulturkomiteen Saksbehandler: Jan Woie, Skolefaglig rådgiver KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST PLANREVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst : Kap. 5 Planutfordringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen Side 18

19 Årsmelding LUNNER KOMMUNE Saksutredning: Kommunestyret vedtok sak 105/12 Kommunal planstrategi I denne planstrategien er det vedtatt at vi skal ha følgende planstruktur: Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Planstrategiens kap. 5 prioriterer planarbeidet i perioden Alle seks kommunedelplaner skal revideres inneværende år. Planstrategien skisserer i kap. 4.2 en struktur i den enkelte plan tilsvarende gjeldende planer, men gir åpning for at strukturen kan endres dersom det er ønskelig. Det er administrativt gjort en vurdering av dette og det foreslås å forenkle planverket noe. Følgende struktur forslås: Kap. 1 Sammendrag Dette skal begrenses til 1 side Kap. 2 Mål og strategiske valg Antall målsettinger pr. tema/tjeneste begrenses i kommunedelplanene til 3 målsettinger. Det er disse som det skal rapporteres på i årsmeldingen. Tjenestestedene Side 19

20 kan i tillegg utarbeide målsettinger for sitt tjenestested i sine målkart. Disse rapporteres administrativt. Kap. 3 Tiltaksplaner Dette gjelder både investering og drift. Kap. 4 Kommunalt vedtatt føringer Dette er føringer fra kommuneplanen, kommunal planstrategi og vedtak knyttet til Kommune 1.1. og skal være gjennomgående for alle kommunedelplanene. I tillegg kan den enkelte plan ha andre kommunale vedtak som bør framkomme her. Eksempelvis kan dette være føringer knyttet til Samhandlingsreformen for Kommunedelplan Omsorg. Kap. 5 Utfordringer denne planen skal ta stilling til Dette kapitlet skal beskrive de overordnede utfordringer som denne kommunedelplanen skal forholde seg til de neste fire årene. På denne måten søker en å skape reelt innhold i planarbeidet og at viktige saker bringes inn i en helhet i planen i større grad enn som enkeltsaker gjennom året. Kap. 6 Tilhørende dokumenter Tall og statistikk er nå tatt ut av plandokumentene. Dette produseres i hovedsak som et vedlegg til årsmeldinga og gjenbrukes som faktagrunnlag i planarbeidet. Sentrale føringer er også tatt ut av plandokumentene og blir et tilhørende dokument. For øvrig er tilhørende dokumenter det samme som har vært betegnet som vedlegg tidligere. Kap. 5 i gjeldende planer (statusbeskrivelse) utgår. Dette for å forenkle og redusere omfanget av planarbeidet og planene. Årsmelding bør inngå som et grunnlag for planen. Kap. 4 Kommunalt vedtatte føringer Kommuneplanen for Lunner, samfunnsdel og arealdel, er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14. mai. Kommunestyret har sak 14/12 vedtatt at mål og strategiske valg i forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn ved rullering/revisjon av kommunedelplanene. Det er der utarbeidet forslag til målsettinger som er felles for alle kommunedelplanene og strategiske valg er utarbeidet for den enkelte plan. Dette er gjennomgående gjengitt i kommunedelplanene kap Kommunal planstrategi fastlegger hvilke tema som skal ha særlig fokus i 4-års perioden. Dette er i sin helhet gjengitt i planens kap I forbindelse med at kommunestyret vedtok Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2013 vedtok de mandat, struktur, organisering og framdrift i forhold til Kommune 1.1. Det stiller krav til økonomisk balanse og overskudd >1% til investeringer. Dette innebærer også at rådmannen skal legge fram et forslag til økonomiplan og årsbudsjett som er i balanse. Side 20

21 Framdriftsplan kommunedelplan Oppvekst KOMMUNE- DELPLAN KAP 5, PLAN- UTFORDRINGER KAP 2, MÅL OG STRATEGISKE VALG KAP 3, TILTAK ARENA JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER Oppvekstkomiteen Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 6.5. PUF Oppvekstfaglig forum Skole/voksenopplæring Barnehage FO: helsest., PPT, barnevern Flyktningtjenesten Medarbeidere/tillitsvalgte/verneombud 30.01? Kommunalt foreldreutvalg Foreldreutvalg i barnehagene Ungdomsråd Oppvekstkomiteen Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer PUF Skole/voksenopplæring Barnehage FO: helsest., PPT, barnevern 5.2. Flyktningtjenesten Medarbeidere/tillitsvalgte/verneombud Kommunalt FAU Ungdomsråd Oppvekstkomiteen Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 2.9. PUF Skole/voksenopplæring Barnehage Side 21

22 FO: helsest., PPT, barnevern 5.2. Flyktningtjenesten Medarbeidere/tillitsvalgte/verneombud Kommunalt FAU Ungdomsråd Side 22

23 I henhold til den framdriftsplanen som er utarbeidet vil planarbeidet være tema i komiteene/formannskapet 3 ganger, mai, juni og september: Mai: Komiteen får seg forelagt forslag til kap 5 Planutfordringer og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også vært påbegynt et arbeid med kapittel 2 Mål og strategiske valg Juni: Komiteen får seg forelagt forslag til kap. 5 Planutfordringer og kap. 2 Mål og strategiske valg og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også være påbegynt et arbeid med kap. 3 Tiltaksplaner September: Komiteen får i dette møtet rådmannens innstilling i forhold til revidert plan. Komiteen skal da innstille overfor kommunestyret som legger planen ut til offentlig ettersyn. Utfordringsdelen i Oppvekstplanen er behandlet i «Oppvekstfaglig forum» der ledere for alle virksomheter innen Familie og oppvekst, barnehager og skoler deltar. Videre er det sendt ut et innspilldokument til alle enheter innen skoler, kommunale barnehager og familie og oppvekst der de ansatte inviteres til å gi synspunkter på utfordringsdelen i planen og hvordan de mener den enkelte enhet kan bidra til å løse disse utfordringene. Det er også sendt ut et innspilldokument til alle FAU-er ved skoler og kommunale barnehager i kommunen som først og fremst ber om innspill i forhold til utfordringsdelen. Ungdomsrådet er også invitert til å gi innspill til oppvekstplanen. Dette vil bli summert opp i rådets møte 28. mai. Det er foreløpig ikke fastlagt noen videre medvirkningsprosesser knyttet til revisjon av kommunedelplanene. Dette er et spørsmål som bør drøftes i komiteene/formannskapet. Kommunedelplan Oppvekst , kap. 5 Planutfordringer Utfordringene er beskrevet i forhold til de tre fokusområdene befolkningsutvikling, folkehelse og næringsutvikling. Kapittel 4 er i hovedsak gjenbruk fra kommunal planstrategi og forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Kapittel 5 er administrativt utarbeidet på bakgrunn av innspill nevnt ovenfor. Komiteen for Oppvekstplanen må her vurdere om disse beskrivelsene er dekkende i forhold til planrevisjonen. Kommunedelplan Oppvekst , kap. 2 Mål og strategiske valg Det er påbegynt et arbeid med strategiske valg i form av at mål og strategiske valg i forslag til kommuneplanens samfunnsdel er operasjonalisert/konkretisert. Komiteen for Oppvekstplanen må her vurdere om disse strategiske valgene bringer oss dit vi ønsker. Målsettingene er det i liten grad arbeidet med foreløpig. Antall målsettinger er redusert i tråd med forslaget om maks 3 målsettinger pr. tema/tjeneste. Konklusjon

24 Rådmannen legger foreløpig utkast til revidert Kommunedelplan Oppvekst og ber om tilbakemelding på følgende: Kap. 5 Planutfodringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Foreløpig utkast til Kommunedelplan Oppvekst Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 24

25 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 13/784-2 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 6/13 Oppvekst- og kulturkomiteen Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn KOMMUNEDELPLAN KULTUR , PLANREVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Oppvekst- og kulturkomiteen gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Kultur : Kap. 5 Planutfordringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen Side 25

26 Årsmelding LUNNER KOMMUNE Saksutredning: Kommunestyret vedtok sak 105/12 Kommunal planstrategi I denne planstrategien er det vedtatt at vi skal ha følgende planstruktur: Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Planstrategiens kap. 5 prioriterer planarbeidet i perioden Alle seks kommunedelplaner skal revideres inneværende år. Planstrategien skisserer i kap. 4.2 en struktur i den enkelte plan tilsvarende gjeldende planer, men gir åpning for at strukturen kan endres dersom det er ønskelig. Det er administrativt gjort en vurdering av dette og det foreslås å forenkle planverket noe. Følgende struktur forslås: Kap. 1 Sammendrag Dette skal begrenses til 1 side Kap. 2 Mål og strategiske valg Antall målsettinger pr. tema/tjeneste begrenses i kommunedelplanene til 3 målsettinger. Det er disse som det skal rapporteres på i årsmeldingen. Tjenestestedene Side 26

27 kan i tillegg utarbeide målsettinger for sitt tjenestested i sine målkart. Disse rapporteres administrativt. Kap. 3 Tiltaksplaner Dette gjelder både investering og drift. Kap. 4 Kommunalt vedtatt føringer Dette er føringer fra kommuneplanen, kommunal planstrategi og vedtak knyttet til Kommune 1.1. og skal være gjennomgående for alle kommunedelplanene. I tillegg kan den enkelte plan ha andre kommunale vedtak som bør framkomme her. Eksempelvis kan dette være føringer knyttet til Samhandlingsreformen for Kommunedelplan Omsorg. Kap. 5 Utfordringer denne planen skal ta stilling til Dette kapitlet skal beskrive de overordnede utfordringer som denne kommunedelplanen skal forholde seg til de neste fire årene. På denne måten søker en å skape reelt innhold i planarbeidet og at viktige saker bringes inn i en helhet i planen i større grad enn som enkeltsaker gjennom året. Kap. 6 Tilhørende dokumenter Tall og statistikk er nå tatt ut av plandokumentene. Dette produseres i hovedsak som et vedlegg til årsmeldinga og gjenbrukes som faktagrunnlag i planarbeidet. Sentrale føringer er også tatt ut av plandokumentene og blir et tilhørende dokument. For øvrig er tilhørende dokumenter det samme som har vært betegnet som vedlegg tidligere. Kap. 5 i gjeldende planer (statusbeskrivelse) utgår. Dette for å forenkle og redusere omfanget av planarbeidet og planene. Årsmelding bør inngå som et grunnlag for planen. Kap. 4 Kommunalt vedtatte føringer Kommuneplanen for Lunner, samfunnsdel og arealdel, er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14. mai. Kommunestyret har sak 14/12 vedtatt at mål og strategiske valg i forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn ved rullering/revisjon av kommunedelplanene. Det er der utarbeidet forslag til målsettinger som er felles for alle kommunedelplanene og strategiske valg er utarbeidet for den enkelte plan. Dette er gjennomgående gjengitt i kommunedelplanene kap Kommunal planstrategi fastlegger hvilke tema som skal ha særlig fokus i 4-års perioden. Dette er i sin helhet gjengitt i planens kap I forbindelse med at kommunestyret vedtok Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2013 vedtok de mandat, struktur, organisering og framdrift i forhold til Kommune 1.1. Det stiller krav til økonomisk balanse og overskudd >1% til investeringer. Dette innebærer også at rådmannen skal legge fram et forslag til økonomiplan og årsbudsjett som er i balanse. Side 27

28 Framdriftsplan For kommunedelplan Kultur er følgende framdriftsplan utarbeidet: KOMMUNE- DELPLAN KAP 5, UTFORDRINGER ARENA Ledermøte kultur 18 Møte med bibliotek, frivilligsentral og FO 22 Møte i arbeidsgruppa 12,19,30 PUF Mal for saksframlegg klart Skrivefrist 3 Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 6 Oppvekst- og Kulturkomiteen 13 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES KAP 2, MÅL OG STRATEGISKE VALG Møte i arbeidsgruppa Lederkonferanse 15 Mal for saksframlegg klart Skrivefrist 24 PUF Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 27 Oppvekst- og Kulturkomiteen 5 KAP 3, TILTAK HELE PLANEN Lederkonferanse 21 PUF 15-16, Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 2 Oppvekst- og Kulturkomiteen 11 Formannskapet 26 Kommunestyret 26 Side 28

29 Offentlig ettersyn 27 7 Formannskapet 28 kommunestyret 12 Side 29

30 I henhold til den framdriftsplanen som er utarbeidet vil planarbeidet være tema i komiteene/formannskapet 3 ganger, mai, juni og september: Mai: Komiteen får seg forelagt forslag til kap 5 Planutfordringer og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også vært påbegynt et arbeid med kapittel 2 Mål og strategiske valg Juni: Komiteen får seg forelagt forslag til kap. 5 Planutfordringer og kap. 2 Mål og strategiske valg og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også være påbegynt et arbeid med kap. 3 Tiltaksplaner September: Komiteen får i dette møtet rådmannens innstilling i forhold til revidert plan. Komiteen skal da innstille overfor kommunestyret som legger planen ut til offentlig ettersyn. Det er foreløpig ikke fastlagt noen medvirkningsprosesser knyttet til revisjon av kommunedelplanene. Dette er et spørsmål som bør drøftes i komiteene/formannskapet. Kommunedelplan Kultur , kap. 5 Planutfordringer Utfordringene er beskrevet i forhold til de tre fokusområdene befolkningsutvikling, Folkehelse og næringsutvikling. Komiteen bør her vurdere om dette er et greit utgangspunkt for å arbeide med målsettinger, strategiske valg og tiltak i planens kapittel 2 og 3. Kommunedelplan Kultur , kap. 2 Mål og strategiske valg Arbeidet med mål og strategiske valg/tiltak er bare påbegynt. Noe er merket med gult, bare for at vi skal huske å se nærmere på det. Det er fint om komiteen kommer med føringer/innspill i det videre arbeidet fram til neste møte i komiteen. Konklusjon Rådmannen legger foreløpig utkast til revidert Kommunedelplan Kultur og ber om tilbakemelding på følgende: Kap. 5 Planutfodringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Foreløpig utkast til Kommunedelplan Kultur Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON Arkivsaksnr.: 12/2376-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Arkivsaksnr.: 13/627-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet gir følgende signaler

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 20.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Orientering vedr. status i Samhandlingsreformen v/rønnaug Braastad Saksbehandling

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Orientering vedr. status i Samhandlingsreformen v/rønnaug Braastad Saksbehandling LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 21.05.2013 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel:

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 10284/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-7 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 76/16 Formannskapet 09.06.2016 8/16 Trepartsorganet 09.06.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Oppvekst- og kulturkomiteen tar forslag til rullering av kommunedelplan Oppvekst til orientering.

Oppvekst- og kulturkomiteen tar forslag til rullering av kommunedelplan Oppvekst til orientering. Arkivsaksnr.: 08/111-39 Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Kommunalsjef, Idun Eid KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2013-2016 RULLERING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/226-72 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene: Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Rønnaug Braastad KOMMUNEDELPLAN KIME 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 11-14 Rådmannens innstilling: ::: Sett

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan omsorg , blir lagt ut på høring med disse endringene:

Forslag til Kommunedelplan omsorg , blir lagt ut på høring med disse endringene: Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 11545/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2017-2020 REVISJON REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 12/2376-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygninsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Arkivsaksnr.: 15/2306 Lnr.: 19363/15 Ark.: 033 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Lovhjemmel:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/765-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/754-6 Arkivnr.: 14 Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING REVISJON

Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING REVISJON Arkivsaksnr.: 16/293 Lnr.: 10675/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2017 2020 REVISJON Lovhjemmel: plan og bygningsloven 1114 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr.: 17/1625 Lnr.: 14961/17 Ark.: 141 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/293 Lnr.: 1035/17 Ark.: 144 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2017-2020 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 25.11.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 29.03.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KULTUR OG FRIVILLIGHET REVISJON. Følgende innspill gis til kommunedelplan kultur og frivillighet : * * *

KOMMUNEDELPLAN KULTUR OG FRIVILLIGHET REVISJON. Følgende innspill gis til kommunedelplan kultur og frivillighet : * * * Arkivsaksnr.: 16/295 Lnr.: 15744/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN KULTUR OG FRIVILLIGHET 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Tirsdag 24.08.2010 kl. kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det legges ikke ved noen plan til dette møtet. Planen gjennomgås i møtet.

MØTEINNKALLING. NB! Det legges ikke ved noen plan til dette møtet. Planen gjennomgås i møtet. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 17.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2015/2069-10 Arkiv: 140 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 11.10.2017 Status Planstrategi 2016-2020 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 62/17 Formannskapet 16.11.2017 112/17 Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 17.04.2012 MØTESTED: Møterom F2 MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 6/12 9/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Retningslinjer

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KULTUR OG FRIVILLIGHET REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KULTUR OG FRIVILLIGHET REVISJON Arkivsaksnr.: 16/295 Lnr.: 11218/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN KULTUR OG FRIVILLIGHET 2017 2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Testutvalg. Med dette innkalles til møte på. Test - Oppgradering 151013 22.10.2013 kl.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Testutvalg. Med dette innkalles til møte på. Test - Oppgradering 151013 22.10.2013 kl. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Testutvalg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Test - Oppgradering 151013 22.10.2013 kl. 09:00-15:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE KNYTTET TIL FINANSIERING AV GODKJENTE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE KNYTTET TIL FINANSIERING AV GODKJENTE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 16/1141 Lnr.: 9855/16 Ark.: Saksbehandler: Virksomhetsleder barnehager Mette Grønmyr RUTINEBESKRIVELSE KNYTTET TIL FINANSIERING AV GODKJENTE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /18

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /18 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/02322 Arkivkode Saksbehandler Eirik Aarrestad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 06.02.2018 12/18 SAKSPROTOKOLL Forslag til ny kommuneplan for Vennesla

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1(2.etg) Onsdag 09.09.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016. Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 21056/16 Ark.: 144 Saksbehandler: Konst. Virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017-2020 Sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur 1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur I hht. vedtatt planprogram skal det utarbeides en oversikt over hvilke konsekvenser planlagt utvikling har for sosial og teknisk infrastruktur. Det er tatt utgangspunkt

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 30.04.2013/MSL Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: 13.05.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen onsdag 8. mai kl. 1300

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Onsdag 20.11.2013 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG HELSE OG OMSORGKOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG HELSE OG OMSORGKOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 07/226-76 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver Tove S. Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2013-2016 HELSE OG OMSORGKOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER

LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/2146-2 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 20/15 Eldrerådet 24.11.2015 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen 01.02.2012 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Rådet for mennesker

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 15.05.2012 kl. 08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder Areal og samfunn, Gunn Elin Rudi INNSPILL TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR LUNNER KOMMUNE 2016-2019

Saksbehandler: Tjenesteleder Areal og samfunn, Gunn Elin Rudi INNSPILL TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR LUNNER KOMMUNE 2016-2019 Arkivsaksnr.: 15/2011 Lnr.: 17850/15 Ark.: 141 &37 Saksbehandler: Tjenesteleder Areal og samfunn, Gunn Elin Rudi INNSPILL TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR LUNNER KOMMUNE 2016-2019 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET MØTEDATO: 06.06.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Når Formannskapsmøtet er ferdig holdes et kort møte i Valgstyret.

MØTEINNKALLING. Når Formannskapsmøtet er ferdig holdes et kort møte i Valgstyret. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 16.05.2013 kl. 09.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING

PLAN KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY AREALDELEN, INNSTILLING TIL 1.GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 16/01380-119 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling 06.06.2018 PLAN 2017001 KOMMUNEPLAN FOR RENNESØY 2017-2030 - AREALDELEN,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 06.02.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Referater - eldreråd 2012 Årsmelding for Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN MØTEDATO: 10.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Hege Bogfjellmo BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer