Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser"

Transkript

1 Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser R 19. desember 212 Rev. nr.:

2

3 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser R Dokumentnr.: Dato: 19. desember 212 Rev. nr./rev. dato: Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Østfold fylkeskommune Mange Elvegård For NGI Prosjektleder: Utarbeidet av: Kontrollert av: Ørjan Nerland Thomas Sandene Kristoffer Kåsin Sammendrag NGI har utført grunnundersøkelser på tomta for ny Østfold fylkesscene på Værste i Fredrikstad. De utførte undersøkelsene har hatt til hensikt å forsøke å kartlegge dybde til fastere masser eller berg, samt identifisere lagdeling og løsmasseegenskaper. Det er utført totalt 9 totalsonderinger, 2 trykksonderinger og tatt opp 1 pr øveserie bestående av poseprøver og uforstyrrede sylinderprøver for laboratorieanalyser. I laboratoriet er det utført rutineundersøkelser samt ødometer- og triaksforsøk på utvalgte prøver. p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r datarapport.docx

4 Innhold Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: Side: 4 1 Innledning 5 2 Feltundersøkelser Generelt Sonderinger Feltmålinger Prøvetaking 6 3 Laboratorieundersøkelser Rutineundersøkelser Ødometerforsøk Treaksialforsøk 7 4 Grunnforhold Løsmasser Berggrunn Grunnvann 7 Bilag Bilag 1 Tegnforklaring plan- og profiltegninger Tegninger Tegning 1 Oversiktstegning M = 1:5 Tegning 1 Borplan M = 1:2 Vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Totalsonderinger Trykksonderinger Rutineundersøkelser Ødometerforsøk Treaksialforsøk Kontroll- og referanseside p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r datarapport.docx

5 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: Side: 5 1 Innledning På oppdrag fra Østfold fylkeskommune har NGI utført grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av nye Østfold fylkesscene på Værste i Fredrikstad. Beliggenhet er vist på oversiktstegning i figur 1. Nåværende terreng på tomta ligger på ca. kote +1,8, og tomta er avgrenset av en spuntkai mot Vesterelva i nord. 2 Feltundersøkelser 2.1 Generelt Grunnundersøkelsene ble utført i oktober 212. F eltundersøkelse ble utført av Mesta AS ved boreleder André Bakken. Borplan, se tegning 1, viser beliggenhet av og type boringer. Punktene er innmålt av Mesta AS og er gitt i koordinater i UTM/Euref 89 sone 32. Tabell 1: Oversikt over borpunktkoordinater og metoder Borpkt. Koordinater Metode X Y Z TOT CPT PR , ,813 1, , ,562 1, ,9 6144,958 1, , ,559 1, , ,423 1, , ,163 1, , ,94 1, , ,62 1, Sum TOT CPT PR = Totalsondering = Trykksondering = Prøveserie 2.2 Sonderinger Totalsonderinger Det er utført totalsonderinger i 8 borpunkt. I tillegg ble det i borpunkt 7 utført en supplerende sondering (7B), hvor det i større grad ble benyttet spyling for å forsøke å komme så dypt som mulig. Formålet med totalsondering er kartlegging av grunnens relative fasthet, laggrenser og dybde til faste masser eller berg. Resultater fra totalsonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg A. p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r datarapport.docx

6 Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: Side: Feltmålinger Trykksonderinger (CPTU) Det er utført trykksondering i 2 borpunkt. Det er forboret 8 m gjennom fastere masser. Formålet med trykksonderinger er en mer nøyaktig kartlegging av laggrenser og som grunnlag for bestemmelse av geotekniske jordartsparametre, spesielt leiras aktive udrenerte skjærfasthet. Resultater fra trykksonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg B. 2.4 Prøvetaking Det er utført prøvetaking i 1 borpunkt. Det er tatt opp poseprøver av grovere masser i toppen, og uforstyrrede prøver med Ø75 mm prøvetaker av dypere lag. Hver sylinderprøve er omtrent,6 m lang. I borpunkt 4 er det tatt opp poseprøve med skovlbor for hver meter ned til 12 m dybde. Det er i tillegg tatt opp 4 sylinderprøver fra 13, 16, 2 og 24 m dybde. 3 Laboratorieundersøkelser Laboratorieundersøkelsene er utført ved NGIs løsmasselaboratorium. 3.1 Rutineundersøkelser Rutineundersøkelser av poseprøver omfatter en visuell beskrivelse av løsmassetype. For 4 av posene er det i tillegg utført bestemmelse av naturlig vanninnhold w samt kornfordeling ved falling drop forsøk. For 2 av posene er det utført bestemmelse av humusinnhold ved glødetapsforsøk. Rutineundersøkelser av sylinderprøver omfatter en visuell beskrivelse, bestemmelse av gjennomsnittlig romvekt γ, naturlig vanninnhold w, udrenert skjærfasthet c u ved enaksialt trykkforsøk, udrenert og omrørt skjærfasthet ved konusforsøk og flyte- og plastisitetsgrenser w l og w p. Det er i tillegg utført bestemmelse av kornfordeling ved falling drop forsøk for samtlige prøver. Resultater fra rutineundersøkelsene er vist i borprofil og kornfordelingskurver i vedlegg C. 3.2 Ødometerforsøk Det er utført bestemmelse av løsmassenes konsoliderings- og deformasjonsegenskaper ved kontinuerlig ødometerforsøk. Det er utført forsøk på prøver fra 3 sylindre. p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r datarapport.docx

7 Ved kontinuerlig ødometerforsøk kan ødometermodul i prekonsolidert område M, prekonsolideringstrykket p c og modultall m i normalkonsolidert område bestemmes. I tillegg bestemmes vertikal konsolideringskoeffisient c v. Resultater fra ødometerforsøk er vist i vedlegg D. 3.3 Treaksialforsøk Det er utført bestemmelse av leiras udrenerte styrke- og stivhetsegenskaper ved treaksiale skjærforsøk. Det er utført forsøk av type CAUA på prøver fra 3 sylindre. Ved treaksialt trykkforsøk av type CAUA bestemmes i hovedsak leiras aktive udrenerte skjærfasthet c u A. Det er i tillegg mulig å utføre bestemmelse av udrenert elastisitetsmodul E u, attraksjon a og friksjonsvinkel φ. Resultater fra treaksiale trykkforsøk er vist i vedlegg E. Dokumentnr.: R Dato: Rev. nr.: Side: 7 4 Grunnforhold 4.1 Løsmasser Løsmassemektigheten er stor, og boreleder ga tilbakemelding om stor stangfriksjon. De fleste boringene ble derfor avsluttet på 5 m dybde for å redusere risiko for tap av ustyr. For å komme ned ble det etter hvert nødvendig å benytte økt rotasjon for samtlige sonderinger da totalmotstanden ble svært stor. Totalsonderingene 1 og 7B ble allikevel boret dypere og avsluttet ved overgang til merkbart fastere materiale ved henholdsvis 72,3 og 7, m dybde. Laboratorieundersøkelsene på poseprøver viser et profil bestående av ca. 5 m sandig materiale over et mer siltig, leirig materiale ned til 1 2 m. Vanninnhold varierer mellom 3 45 %. Sylinderprøvene viser siltig leire med vanninnhold 3 35 %, I p 15 2 % og tyngde 18,5 19,5 kn/m 3. Leira er middels fast og lite sensitiv. 4.2 Berggrunn På grunn av store dybder var det ikke mulig å utføre sikker påvisning av berg, som vanligvis gjøres ved at totalsonderinger bores 3 m inn i berg. På grunn av store dybder er det valgt ikke å utføre dette da risikoen for skrens og knekking av borstenger er stor. 4.3 Grunnvann Det er ikke utført målinger for bestemmelse av grunnvannstand. p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\ r datarapport.docx

8 Grunnundersøkelser Tegnforklaring plan- og profiltegninger Bilag 1 Plantegninger Symbol Metode Symbol Metode Enkel sondering Dreiesondering Dreietrykksondering Ramsondering Fjellkontrollboring Totalsondering Vingeboring Trykksondering (CPTU) Poretrykksmåling Setningsmåling Helningsmåling In situ permeabilitetsmåling Prøveserie Prøvegrop Nivåer og dybder (m) Profiltegninger Konturlinjer Foran symbol: Punkt nr. (118) Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann Ut for linjen: Boret dybde i løsmasser (18,5) + boret dybde i fjell (+3,). Under linjen: Kote antatt fjell (-5, 7). Antas at fjell ikke er påtruffet angis ~. Terreng Berg Vannstand Grunnvannsspeil Forboring Forboret Forboret med grovere utstyr Avslutning av boring Boring avsluttet (årsak ikke angitt) Antatt stein, blokk eller fast grunn Antatt berg Boret i berg , rev. Side 1 av 1 p:\styringssystem\skjema\gjeldende word\norsk\standardbilag grunnundersøkelser land.docx Skj. 22

9 NGI NO-86 Oslo, Norway T: (+47) F: (+47)

10

11 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg A, Side 1 Vedlegg A - Totalsonderinger Innhold A1 Metode 2 A2 Resultater 2 A3 Referanser 2 Figurer Figur A1 A9 Enkeltboringer p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg a.docx

12 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg A, Side 2 A1 Metode Metoden benyttes for å bestemme lagdeling i lø smasser og dybder til f ast grunn eller berg. Metoden regnes for å gi sikker bergpåvisning ved boring 3 m inn i berg. Resultatene gir grunnlag for å i dentifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i grunnen. A2 Resultater Resultatene er vist som enkeltboringer på figur A1 A9. A3 Referanser /A1/ Norsk Geoteknisk Forening (1994) Veiledning for utførelse av totalsondering Melding nr. 9 /A2/ Statens vegvesen (1997) Håndbok 15. Feltundersøkelser p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg a.docx

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg B, Side 1 Vedlegg B - Trykksonderinger Innhold B1 Metode 2 B2 Presentasjon 2 B3 Resultater 2 B4 Referanser 2 Figurer Figur B1 B2 Enkeltboringer Figur B3 Kalibreringsskjema sonde 4489 p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg b.docx

23 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg B, Side 2 B1 Metode Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) benyttes for å tolke lagdelinger, jordart, lagringsbetingelser og jordartens styrkeegenskaper. Under nedpressingen måles trykket (q c ) mot den koniske spissen og sidefriksjonen (f s ) mot friksjonshylsen. I tillegg måles poretrykket (u) på ett eller flere steder langs sondens overflate (CPTU). B2 Presentasjon I tillegg til registrerte data er det presentert korrigert spissmotstand q t, poretrykksfaktor B q og friksjonsforhold R f. Korrigert spissmotstand q t beregnes ved: q t = q c + (1 a)u 2 Hvor u 2 er poretrykket registrert bak kon og a =,86 er arealfaktor for benyttet trykksonde. Poretrykksforholdet B q beregnes ved: B q = u 2 u q t σ v Hvor u er in situ poretrykk og σ v er in situ vertikal totalspenning før sondering. Friksjonsforholdet R f beregnes ved: R f = f s q t B3 Resultater Resultatene er vist som enkeltboringer på figur B1 og B2. B4 /B1/ /B2/ Referanser Veiledning for utførelse av trykksondering Melding nr. 5, Norsk Geoteknisk Forening, 1982 Rev. nr. 3, 21 Håndbok 15. Feltundersøkelser Statens vegvesen, august 1997 p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg b.docx

24

25

26

27 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg B, Side 1 Vedlegg C - Rutineundersøkelser Innhold C1 Prøveåpning og materialbeskrivelse 2 C2 Tyngdetetthet 2 C3 Vanninnhold 2 C4 Udrenert og omrørt skjærstyrke ved konusprøving 2 C5 Enaksialt trykkforsøk 2 C6 Flyte- og plastisitetsgrenser 2 C7 Humusinnhold 2 C8 Kornfordelinganalyse 3 C9 Resultater 3 C1 Referanser 3 Figurer Figur C1 Borprofil borhull 4, dybde 12 m Figur C2 Borprofil borhull 4, dybde m Figur C3 Kornfordelingskurver borhull 4 p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg c.docx

28 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg B, Side 2 C1 Prøveåpning og materialbeskrivelse Alle prøver registreres, åpnes og det foretas en visuell klassifisering og beskrivelse av materialtype. C2 Tyngdetetthet For sylinderprøvene er det utført bestemmelse av gjennomsnittlig tyngdetetthet γ som et gjennomsnitt for hele sylinderen. C3 Vanninnhold Fra hver sylinder er det tatt ut to prøver for bestemmelse av naturlig vanninnhold w. Det samme er utført for utvalgte poseprøver. Naturlig vanninnhold bestemmes i henhold til NS 813. C4 Udrenert og omrørt skjærstyrke ved konusprøving Fra hver sylinder er det tatt ut en prøve for bestemmelse av udrenert skjærfasthet c u,fc og omrørt skjærfasthet c ur,fc ved konusprøving. Konusprøving utføres i henhold til NS 815. C5 Enaksialt trykkforsøk Fra hver sylinder er det tatt ut en prøve for bestemmelse av udrenert skjærfasthet c u,uc ved enaksialt trykkforsøk. Enaksialt trykkforsøk utføres i henhold til NS 816. C6 Flyte- og plastisitetsgrenser Fra hver sylinder er det tatt ut en prøve for bestemmelse av flyte- (w l ) og plastisitetsgrenser (w p ). Plastisitetsindeks bestemmes ved I p = w l - w p. Bestemmelsen er utført i henhold til NS 82 og NS 83. C7 Humusinnhold For to av poseprøvene er det utført bestemmelse av humusinnhold ved glødetapsforsøk. p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg c.docx

29 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg B, Side 3 Humusinnhold er bestemt i henhold til /C1/. C8 Kornfordelinganalyse For tre av poseprøvene og tre av sylinderprøvene er det utført kornfordelignsanalyse ved falling drop forsøk. C9 Resultater Resultater fra rutineundersøkelsene er vist på borprofil i figur B1. Resultater fra kornfordelingsforsøkene er vist som kornfordelingskurver på figur B2. C1 Referanser /C1/ Statens vegvesen (25) Håndbok 14: Laboratorieundersøkelser p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg c.docx

30 Dybde (m) SAND Beskrivelse middels til grov, enkelte gruskorn, enkelte teglsteins biter Prøve Forsøk 1 Vanninnhold (%) Tyngdetetthet (kn/m 3 ) Porøsitet (%) Humus (%) Skjærfasthet (kn/m 2 ) S t Konus 2 SAND SAND leirig, enkelte gruskorn, noen få telgsteins biter og org.rester middels, humusholdig, enkelte gruskorn, noen trebiter, noen få leireklumper SAND SAND middels, noen gruskorn, noen få silt/leireklumper fin til middels, noen gruskorn, noen få org. rester og leire/siltklumper LEIRE SAND finsandig, noen sandkorn, noen få gruskorn og trebiter fin til middels, noen org.rester, noen få leireklumper 6 7 K 8 LEIRE LEIRE siltig, finsandig, enkelte org. rester finsandig, humusholdig, noen få sandkorn 8 9 K LEIRE LEIRE siltig, finsandig, noen få gruskorn og org. rester siltig, finsandig, noen få gruskorn LEIRE finsandig, noen spredte sandkorn, noen få gruskorn og org. rester 12 K TEGNFORKLARING: Dato/Rev / Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd Konus forsøk, uforstyrret Konus forsøk, omrørt Vingeboring S t Treaksial forsøk, aktiv Treaksial forsøk, passiv Direkte skjærforsøk Sensitivitet Ø = Ødometer forsøk P = Permeabilitetsforsøk K = Korngraderingsanalyse T = Treaksial forsøk K/S = Kalk-/Sement stabilisering Østfold fylkesscene Borprofil Borpunkt nr.: 4 Prøvetype: poser Terrengkote: 1.8 moh Grunnvannst. dybde: 1.8 m Dato boret 212-mm-dd R

31 Dybde (m) Beskrivelse Prøve Forsøk Vanninnhold (%) Tyngdetetthet (kn/m 3 ) Porøsitet (%) Humus (%) Skjærfasthet (kn/m 2 ) S t Konus 14 LEIRE finsandig, middels fast, lav sensitivitet, homogen 13 T Ø K LEIRE sandig, middels fast til fast, homogen, noen svarte flekker, lav sensitivitet 14 T Ø K LEIRE sandig, middels fast tilbløt, noen få skjellfragmenter, oppsprukket i små blokker 15 K T Ø LEIRE middels fast, syltynne sand/siltlag, blocky, noen svarte flekker, lukter organisk, glimmer, veldig mørk grå 16 K TEGNFORKLARING: Dato/Rev / Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd Konus forsøk, uforstyrret Konus forsøk, omrørt Vingeboring S t Treaksial forsøk, aktiv Treaksial forsøk, passiv Direkte skjærforsøk Sensitivitet Ø = Ødometer forsøk P = Permeabilitetsforsøk K = Korngraderingsanalyse T = Treaksial forsøk K/S = Kalk-/Sement stabilisering Østfold fylkesscene Borprofil Borpunkt nr.: 4 Prøvetype: 72 mm Terrengkote: 1.8 moh Grunnvannst. dybde: 1.8 m Dato boret: 212-mm-dd R

32 L E I R Fin SILT Middels Grov Fin SAND Middels Grov Fin GRUS Middels Grov US Standard Sikt /8'' 3/4'' 1.5'' 3'' ISO Standard Sikt % Passert A B C D % Passert Kornstørrelse, mm E F G H Kurve Hull Prøve Dybde C u Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse nr. nr. m (d 6 / d 1 ) % A ,8 T4 8,6 sandig, siltig, leirig Materiale Fall B ,7 T4 8,6 sandig, siltig, leirig Materiale Fall C T4 11,1 SILT, sandig, leirig Fall D E ,5 T4 24,9 LEIRE, siltig Fall F ,47 T4 25,4 LEIRE, siltig Fall G ,16 T4 24,2 LEIRE, siltig Fall H ,23 T4 22,1 LEIRE, siltig Fall Rev. NT-12 / Dato / Sign.SK/EB P:\212\5\212589\Laboratorium\Rutine\[fall BH4.xls]Plott Metode tørr/våt sikt Østfold fylkesscene Dokumentnr Dato Kornfordelingskurver Figurnr. Tegnet av FP/ C3

33 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg D, Side 1 Vedlegg D - Ødometerforsøk Innhold D1 Metode 2 D2 Innbygging av prøve 2 D3 Resultater 2 D4 Referanser 2 Tabeller Tabell D1 Sammenstilling av ødometerforsøk Figurer Figur D1.1 D1.3 Figur D2.1 D2.3 Figur D3.1 D3.3 Borhull 4, dybde 13,35 m Borhull 4, dybde 16,35 m Borhull 4, dybde 2,45 m p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg d.docx

34 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg D, Side 2 D1 Metode Forsøkene er utført i henhold til NS 818 s amt nærmere prosedyrer for ødometerforsøk ved NGI, beskrevet i /D1/. D2 Innbygging av prøve Sylinderdiameteren som er brukt for å ta opp prøvene er 75 mm. Dette tilsvarer et større areal enn diameteren til CRS-ringen, og prøvene er derfor trimmet ned til riktig areal. Prøvene er bygget inn i en 35 cm 2 ring med høyde 2 mm. Forsøket kjøres med konstant deformasjonshastighet samtidig som last, deformasjon og poretrykk ved bunnen av prøven logges kontinuerlig. Prøven kan drenere fritt på toppen, men er tett ved bunnen. Deformasjonshastigheten velges slik at poretrykket som måles ved bunn av prøven ikke overstiger 5 1 % av spenningen som blir påført. D3 Resultater Tabell D1 viser en oversikt over jorddataene for de to ødometerforsøkene som er utført. Her er det også gitt en indikator på prøvekvaliteten til prøvene gjennom forholdstallet ΔV/V ved p og Δe/e. Resultatene fra hvert enkelt forsøk er presentert i figur D1 D9. For hvert enkelt forsøk vises tre diagrammer, henholdsvis et i logaritmisk skala og to i lineær skala, hvorav det ene har bedre oppløsning for tolkning av parametre rundt p c. D4 Referanser /D1/ Sandbækken, G., T. Berre og S. Lacasse (1986) Oedometer testing at the Norwegian Geotechnical Institute Consolidation of soils: Testing and evaluation ASTM STP 892, R.N. Young and F.C. Townsend, Eds., 1986 p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg d.docx

35 TABELL D1 SAMMENSTILLING AV ØDOMETERFORSØK PRØVE IDENTIFISERING KLASSIFISERING dv/v de/e Figur Borpunkt Forsøk Dybde w i w P w L Ip T e i Leir p ' ved ref. nr. Innhold (antatt) p ' m % % % % kn/m3 % kpa % A-1 31, 2,4 36,6 16,2 18,8,9 25, 138, 3,6,8 D1.1 - D A-1 27,6 19,3 38,9 19,6 19,4,8 25, 165, 3,75,9 D2.1 - D C-1 35,3 19,2 36,3 17,1 19, 1, 25, 21, 5,6,11 D3.1 - D3.3 OPPDRAGSGIVER: Østfold fylkeskommune PROSJEKT: Østfold fylkesscene, Værste PROSJEKT NR: LA / StH P:\212\5\212589\Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg D\[CR

36 Effektiv spenning, ' (kpa) a Aksiell tøyning, a (%) Modul, M (MPa) P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-13-A-1 lin (crs2143).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 4E-5 2E-5 E Effektiv spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 4 Sylinder: 13 p o ' = 138. kpa Del: A Test: 1 w i = 31. % Dato/Rev.: /4 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

37 Effektiv spenning, ' (kpa) a Aksiell tøyning, a (%) Modul, M (MPa) P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-13-A-1 lin-2 (crs2143).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 4E-5 2E-5 E Effektiv spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 4 Sylinder: 13 p o ' = 138. kpa Del: A Test: 1 w i = 31. % Dato/Rev.: /4 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

38 Effektiv aksiell spenning, a ' (kpa) Aksiell tøyning, a (%) E-11 1E-1 1E-9 1E-8 1E-7 Permeabilitetskoeffisient, k (m/s) 2 P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-13-A-1 log (crs2143).grf U b / a (%) Effektiv aksiell spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Ødometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 4 Sylinder: 13 p o ' = 138. kpa Del: A Test: 1 w i = 31. % Dato/Rev.: /3 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

39 Effektiv spenning, ' (kpa) a Aksiell tøyning, a (%) Modul, M (MPa) P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-14-A-1 lin (crs2144).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-5 1E-5 E Effektiv spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 4 Sylinder: 14 p o ' = 165. kpa Del: A Test: 1 w i = % Dato/Rev.: /4 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

40 Effektiv spenning, ' (kpa) a Aksiell tøyning, a (%) Modul, M (MPa) P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-14-A-1 lin-2 (crs2144).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-5 1E-5 E Effektiv spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 4 Sylinder: 14 p o ' = 165. kpa Del: A Test: 1 w i = % Dato/Rev.: /4 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

41 Effektiv aksiell spenning, a ' (kpa) Aksiell tøyning, a (%) E-11 1E-1 1E-9 1E-8 1E-7 Permeabilitetskoeffisient, k (m/s) 2 P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-14-A-1 log (crs2144).grf U b / a (%) Effektiv aksiell spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Ødometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 4 Sylinder: 14 p o ' = 165. kpa Del: A Test: 1 w i = % Dato/Rev.: /3 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

42 Effektiv spenning, ' (kpa) a Aksiell tøyning, a (%) Modul, M (MPa) P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-15-C-1 lin (crs2146).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-5 1E-5 E Effektiv spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Oedometer test (CRSC) Dybde = 2.45 m Borhull: 4 Sylinder: 15 p o ' = 21. kpa Del: C Test: 1 w i = % Dato/Rev.: /4 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

43 Effektiv spenning, ' (kpa) a Aksiell tøyning, a (%) Modul, M (MPa) P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-15-C-1 lin-2 (crs2146).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-5 1E-5 E Effektiv spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Oedometer test (CRSC) Dybde = 2.45 m Borhull: 4 Sylinder: 15 p o ' = 21. kpa Del: C Test: 1 w i = % Dato/Rev.: /4 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

44 Effektiv aksiell spenning, a ' (kpa) Aksiell tøyning, a (%) E-11 1E-1 1E-9 1E-8 1E-7 Permeabilitetskoeffisient, k (m/s) 4 P:\212\5\212589\Laboratorium\Oedom\4-15-C-1 log (crs2146).grf U b / a (%) Effektiv aksiell spenning, ' (kpa) a Østfold fylkesscene Ødometer test (CRSC) Dybde = 2.45 m Borhull: 4 Sylinder: 15 p o ' = 21. kpa Del: C Test: 1 w i = % Dato/Rev.: /3 Dokumentnr Dato Figurnr. Tegner

45 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg E, Side 1 Vedlegg E - Treaksialforsøk Innhold E1 Metode 2 E2 Resultater 2 E3 Referanser 3 Tabeller Tabell E1 Sammenstilling av treaksialforsøk Figurer Figur E1.1 E1.2 Figur E2.1 E2.2 Figur E3.1 E3.2 Borhull 4, dybde 13,34 m Borhull 4, dybde 16,23 m Borhull 4, dybde 2,45 m p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg e.docx

46 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg E, Side 2 E1 Metode Det er utført 3 anisotropt konsoliderte, udrenerte, treaksialforsøk skjært i trykk (CAUA). Forsøkene er gjort etter standard prosedyre for treaksialforsøk ved NGI, beskrevet av Berre, se ref. /E2/. Prøvene er konsolidert anisotropt til antatt in situ spenninger. Vertikal spenning er beregnet ut fra følgende antagelser: Gjennomsnittlig total romvekt over grunnvann γ = 18 kn/m 3 Gjennomsnittlig total romvekt under grunnvann γ = 19 kn/m 3 Grunnvannstand i kote Horisontal spenning p h`= K x p v` er beregnet ved bruk av forholder mellom s u /p, OCR og I p som baserer seg på Drammensleire (Andersen, 1979) og forbindelsen funnet av Brooker og Ireland (1965). På bakgrunn av disse er det valgt en K =,7. Prøvene er trimmet til d iameter 54 mm o g høyde ca. 1 mm. Filter og slanger mettes opp nå r prøven har fått påført en isotrop spenning tilsvarende antatt svelletrykk. Etter metning av systemet blir prøven lastet opp isotropt til d en spesifiserte horisontalspenningen. Prøven står da vanligvis en natt og konsoliderer før et mottrykk blir påført for å øke metningen. Etter mottrykket blir resten av vertikal spenning lastet opp i trinn. Når prøven er lastet opp og ferdig konsolidert starter skjæringen. Det benyttes en standard tøyningsshastighet på ca 1,5% / time. Skjærforsøket blir kjørt til ca 15% aksiell tøyning. E2 Resultater Resultatene fra hvert forsøk er presentert i figur E1 E3. For hvert forsøk er resultatene presentert ved plot av skjærspenning mot aksiell tøyning, poretrykk mot aksiell tøyning og skjærspenning mot (σ a +σ r )/2. Resultatene er summert i tabell E1. Tabellen gir oversikt over jorddataene for de 3 treaksialforsøkene som er utført. Her er det også gitt en indikator på prøvekvaliteten til forsøkene gjennom forholdstallet Δe/e ved p `. p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg e.docx

47 Dokumentnr.: R Dato: Rev.nr.: Vedlegg E, Side 3 E3 Referanser /E1/ Andresen, A., Berre, T., Kleven, A. and Lunne, T. (1979) Proscedures used to obtain soil parameters for foundation engineering in the North Sea. Marine Geotechnology, Vol. 3, No.3, pp Also publ. in: Norwegian Geotechnical Institute, Publication, 129. /E2/ Berre, T. (1982) Triaxial testing at the Norwegian Geotechnical Institute. Geotechnical Testing Journal, Vol 5. No. ½ pp Also publ. in: Norwegian Geotechnical Institute. Publication, 134, 1981, pp 7 23 /E3/ Brooker, E.W. and Ireland H.O. (1965) Earth pressures at rest related to stress history Canadian Geotechnical Journal, Vol 2, No. 1 pp p:\212\5\212589\leveransedokumenter\rapport\ r datarapport\vedlegg e.docx

48 TABELL E1 : Østfold fylkesscene, Værste SAMMENSTILLING AV TREAKSIALFORSØK PRØVEIDENTIFISERING INDEKSEGENSKAPER KONSOLIDERING Figurreferanse Hull nr. Prøve Sylinder Dybde Jordart w i w l w p Ip Leir tot Type p' v ' ac ' rc K ' vol ac w c B e/e e/e Prøvediameter Del forsøk kvalitet Innh. mm m % % % % % kn/m 3 kpa kpa kpa % % % % B 13,34 LEIRE 34,8 36,6 2,4 16,2 25, 19,12 CAUA 139, 139, 97,4,7 4,15 1,36 31,87 99,,8,8 3 E1.1, E B 16,23 LEIRE 3,66 38,9 19,3 19,6 25, 19,18 CAUA 166, 166, 116,2,7 5,39 3,26 27,6 97,8,12,12 3 E2.1, E B 2,45 LEIRE 3,9 36,3 19,2 17,1 25, 19,4 CAUA 22, 22, 142,,7 3,55 2,21 28,51 98,6,8,8 3 E3.1, E3.2 w i In-situ vanninnhold Prøvekvalitet: 1 Meget god, utmerket w l Flytegrense 2 God, brukbar w p Utrullingsgrense 3 Dårlig Ip Plastisitetsindeks, Ip = w l - w p 4 Svært dårlig p' v In-situ vertikal effektivspenning ' ac Vertikal konsolideringsspenning ' rc Horisontal konsolideringsspenning vol Volumetrisk tøyning ved konsolidering ac Vertikal tøyning ved konsolidering B Skemptons poretrykksfaktor, u/ m f Skjærspenning ved brudd u f Poretrykk i prøven ved brudd f Vertikal tøyning ved brudd e/e Δe = εvol (1+e i ) og e i = 2.75 * w i P:\212\5\212589\Leveransedokumenter\Rapport\ R Datarapport\Vedlegg E\Sammenstilling av treaksforsøk.xlsx Sammenstilling av treaksforsøk.xlsx

49 1 )/2 (kpa) Skjærspenning a - r Aksiell tøyning, a (%) Pore Pressure, u (kpa) Aksiell tøyning, a (%) Østfold fylkesscene Dokument nr Date/Rev.: /1 Treaksial forsøk: Boring: 4 Sylinder: 13 Del: B Test: 1 CAUA Dybde = po' = w i = = w c m kpa % % Konsolidering-spenninger (kpa) maks. min. endelig E1.1 '= ac '= rc Dato Figur nr. Tegnet av MAS

50 Pos. Neg. a (%) Effektiv gjennomsnittsspenning, p' = ( a '+ r ')/2 (kpa) Skjærspenning, =( a - r )/2 (kpa) Østfold fylkesscene Dokument nr Date/Rev.: /1 Treaksial forsøk: Boring: 4 Sylinder: 13 Del: B Test: 1 CAUA Dybde = po' = w i = = w c m kpa % % Konsolidering-spenninger (kpa) maks. min. endelig E1.2 '= ac '= rc Dato Figur nr. Tegnet av MAS

51 1 )/2 (kpa) Skjærspenning a - r Aksiell tøyning, a (%) Pore Pressure, u (kpa) Aksiell tøyning, a (%) Østfold fylkesscene Dokument nr Date/Rev.: /1 Treaksial forsøk: Boring: 4 Sylinder: 14 Del: B Test: 1 CAUA Dybde = po' = w i = = w c m kpa % % Konsolidering-spenninger (kpa) maks. min. endelig E2.1 '= ac '= rc Dato Figur nr. Tegnet av MAS

52 Pos. Neg. a (%) Effektiv gjennomsnittsspenning, p' = ( a '+ r ')/2 (kpa) Skjærspenning, =( a - r )/2 (kpa) Østfold fylkesscene Dokument nr Date/Rev.: /1 Treaksial forsøk: Boring: 4 Sylinder: 14 Del: B Test: 1 CAUA Dybde = po' = w i = = w c m kpa % % Konsolidering-spenninger (kpa) maks. min. endelig E2.2 '= ac '= rc Dato Figur nr. Tegnet av MAS

53 1 )/2 (kpa) Skjærspenning a - r Aksiell tøyning, a (%) Pore Pressure, u (kpa) Aksiell tøyning, a (%) Østfold fylkesscene Dokument nr Date/Rev.: /1 Treaksial forsøk: Boring: 4 Sylinder: 15 Del: B Test: 1 CAUA Dybde = po' = w i = = w c m kpa % % Konsolidering-spenninger (kpa) maks. min. endelig E3.1 '= ac '= rc Dato Figur nr. Tegnet av MAS

54 Pos. Neg. a (%) Effektiv gjennomsnittsspenning, p' = ( a '+ r ')/2 (kpa) Skjærspenning, =( a - r )/2 (kpa) Østfold fylkesscene Dokument nr Date/Rev.: /1 Treaksial forsøk: Boring: 4 Sylinder: 15 Del: B Test: 1 CAUA Dybde = po' = w i = = w c m kpa % % Konsolidering-spenninger (kpa) maks. min. endelig E3.2 '= ac '= rc Dato Figur nr. Tegnet av MAS

55 Kontroll- og referanseside/ Review and reference page Dokumentinformasjon/Document information Dokumenttittel/Document title Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser Dokumenttype/Type of document Rapport/Report Oppdragsgiver/Client Østfold fylkeskommune Emneord/Keywords Feltundersøkelser, laboratorieundersøkelser Stedfesting/Geographical information Land, fylke/country, County Norge, Østfold Kommune/Municipality Fredrikstad Sted/Location Værste Kartblad/Map 1913 III Fredrikstad UTM-koordinater/UTM-coordinates Sone 32 N E6166 Dokumentkontroll/Document control Distribusjon/Distribution Begrenset/Limited Dokumentnr./Document No R Dato/Date 19. desember 212 Rev.nr.&dato/Rev.No.&date Havområde/Offshore area Feltnavn/Field name Sted/Location Felt, blokknr./field, Block No. Kvalitetssikring i henhold til/quality assurance according to NS-EN ISO91 Rev./ Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision Egenkontroll/ Self review av/by: Originaldokument ThS KrK Sidemannskontroll/ Colleague review av/by: Uavhengig kontroll/ Independent review av/by: Tverrfaglig kontroll/ Interdisciplinary review av/by: Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release Dato/Date 19. desember 212 Sign. Prosjektleder/Project Manager Ørjan Nerland Mal rev. dato: Skj.nr. 43

56

57

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi: Fra: NGI Dato: 2. mai 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-1-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas Sandene Prosjektleder: Thomas Sandene

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi til: Dato: 7. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 00 / 7. juni 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-6-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

Esval utvidelse av deponi. Geotekniske vurderinger

Esval utvidelse av deponi. Geotekniske vurderinger Esval utvidelse av deponi Geotekniske vurderinger 20140105-02-R 9. juli 2014 Rev. nr.: 1 / 4. november 2014 Prosjekt Prosjekt: Esval utvidelse av deponi Dokumenttittel: Geotekniske vurderinger Dokumentnr.:

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Steinkjer kommune Søndre Egge barnehage Oppdrag nr: 13500 1 3349 Rapport nr. 01 Dato: 21. 0 1.201 6 D IVISJON GEO, TRONDHEIM 2 IN N H OLD 1 IN N LEDNIN G... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER http://projects.cowiportal.com/ps/a028686/documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter og bilder/planforslag/vedlegg A2 - Geotekniske grunnundersøkelser.docx Geotekniske

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse. Innledning.... Utførte undersøkelser.... Grunnforhold.... Vestre område... 6.. Områdebeskrivelse...

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 94 Jansvatnet - Fuglenes Datarapport for Elvetun - Breilia. Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Rv. 94 Jansvatnet - Fuglenes Datarapport for Elvetun - Breilia. Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen. Nr. Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Geoteknikk og skred Dato: 18/02-2015 Geoteknikk Rv. 94 Jansvatnet - Fuglenes Datarapport for Elvetun - Breilia Ny Rv. 94 i Hammerfest kommune

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER FELTUNDERSØKELSER Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER ROM Eiendom AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 16. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404 1 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr.: 6130290 Rapport nr. 01 Dato: 18.7.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold...

Detaljer

Rapport. FV 204 Leirveien, Søgne Geoteknikk AUSVIGA EIENDOM AS. Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. FV 204 Leirveien, Søgne Geoteknikk AUSVIGA EIENDOM AS. Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport FV 24 Leirveien, Søgne Geoteknikk OPPDRAGSGIVER AUSVIGA EIENDOM AS EMNE Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport DATO: 9. DESEMBER 213 DOKUMENTKODE: 313164 RIG RAP 1_rev Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Havneutbygging Grønøra Vest, Orkanger Oppdrag nr: Rapport nr. 01 Dato: 04.07.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på

Detaljer

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER

Rapport. Boligfelt Kjelstad. Block Watne AS. Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 OPPDRAGSGIVER Rapport Boligfelt Kjelstad OPPDRAGSGIVER Block Watne AS EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport Dato: 3. januar 2014 DOKUMENTKODE: 813966-RIG-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Kongshus Grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse... 3 3.3 Løsmasser...

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1 RAPPORT Røyken Eiendom AS Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111520r1 21. april 2015 RAPPORT Prosjekt: Røyken. Skolebakken 5 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111520r1

Detaljer

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser.

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Dato: 21.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge barnehage i

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens vegvesen, Region midt Rv 62 Bru 15-1119 Drivabrua og 1125 Driva GS-bru Oppdrag nr: 2100251 Rapport nr. 1 Dato: 05.11.2010 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2

Detaljer

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Akvator Turid Verdal Dato: 2. april 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20130143-01-TN Skredfarevurdering,

Detaljer

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 29.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vedlegg 3 - side 1 av 5 Håndbok Vedlegg 3 Rutineundersøkelser 54 mm Vedlegg 3 Rutineundersøkelser 54 mm Versjon april 2005 erstatter versjon juli 1997 Omfang De fleste av de geotekniske parametere vi anvender

Detaljer

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1

RAPPORT. Skreppestad Eiendom AS. Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 111248r1 RAPPORT Skreppestad Eiendom AS Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 111248r1 21. november 2014 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Skreppestad gnr./bnr. 1014/71 Dokumentnavn:

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering Rapport Rana kommune OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering DOKUMENTKODE: 416036-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole RAPPORT Heimdal videregående skole OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE Grunnundersøkelser, datarapport DATO / REVISJON: 02. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416718-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.481 - side 1 av 6 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.48 Andre undersøkelser 14.481 Treaksialforsøk Versjon mars 2005. Prosess: erstatter versjon juli 1997 Omfang Treaksialforsøket brukes

Detaljer

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger RAPPORT Telemark Vestfold Entreprenør AS Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111219r1 rev. A 31.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Bamble. Herre.

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey Jessheimkollen Grunnundersøkelser- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Topografi... 3 4. Kvartærgeologisk kart... 4 5. NGUs grus og pukkbase...

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Njøsavegen Fv 185, Leikanger - Grunnundersøkingar Grunnundersøkingar - M U L T I C O N S U L T Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Utførte undersøkingar... 3 3. Lokalitet... 4 4. Oppsummering av grunnforhold...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Bodø havn - utdyping Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Grunnforhold... 4 3.1 Henvisninger... 4 3.2 Områdebeskrivelse... 4 3.3 Løsmasser...

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 9. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615376-RIG-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Fra: NGI Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Virkning på

Detaljer

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 RAPPORT Valnesfjord OPPDRAGSGIVER Fauske Kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

CPTU. Forsker SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk 1

CPTU. Forsker SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk 1 CPTU - mulighetene det gir oss Maj Gøril Bæverfjord Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 CPTU -tolkning Trykksondering CPT Trykksondering med poretrykksmåling CPTU Ønsker høy-kvalitets informasjon

Detaljer

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53.

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53. Geoteknikk Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2010082874-53 Region øst Ressursavdelingen

Detaljer

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult Aqua Gen AS Grunnundelsøke Geoteknisk rapport I Oppdrags-rappor nr,: 5132605 Norconsult Norconsult " Rapport tittel: Aqua Gen AS- reguleringsplan for utfylling - Kyrksæterøra Grunnundersøkelser Rapport

Detaljer

Fylke: Vestfold Kommune: Sande Sted: Lersbrygga Adresse: Lersbrygga 21 Gnr/Bnr: 121/50. Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS

Fylke: Vestfold Kommune: Sande Sted: Lersbrygga Adresse: Lersbrygga 21 Gnr/Bnr: 121/50. Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS 2 Fylke: Vestfold Kommune: Sande Sted: Lersbrygga Adresse: Lersbrygga 21 Gnr/Bnr: 121/50 Tiltakshaver: Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS Oppdragsgiver: Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS Rapport:

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Jacaranda Eiendom AS Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Prosjekt: Ullensaker, Miklagard hotell Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

Geoteknikk. Fv.118 Skadalsvei-Vernerveien Data-og vurderingsrapport. Ressursavdelingen. Nr. 2013077284. Region øst 2014-04-24

Geoteknikk. Fv.118 Skadalsvei-Vernerveien Data-og vurderingsrapport. Ressursavdelingen. Nr. 2013077284. Region øst 2014-04-24 Geoteknikk Fv.118 Skadalsvei-Vernerveien Data-og vurderingsrapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2013077284 Region øst Ressursavdelingen 2014-04-24 Oppdragsrapport

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

Sørholmen Kristiansund

Sørholmen Kristiansund RAPPORT Sørholmen Kristiansund OPPDRAGSGIVER Jemar Utvikling AS EMNE Grunnundersøkelse - Datarapport DATO / REVISJON: 20. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416249-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Vurdering av stabilitetsforhold og sikringstiltak i Kattmarka

Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Vurdering av stabilitetsforhold og sikringstiltak i Kattmarka Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Vurdering av stabilitetsforhold og sikringstiltak i Kattmarka 20091257-00-4-R 26. mai 2009 Rev. 1 Prosjekt Prosjekt: Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Dokumentnr.:

Detaljer

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg NOTAT OPPDRAG Wingejordet 9-11 Sande kommune DOKUMENTKODE 813799-RIG-NOT-01 EMNE Geotekniske vurderinger vedrørende fundamentering av byggene TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Sandvin Eiendom A/S

Detaljer

Reguleringsområde Skogheim, Alta kommune

Reguleringsområde Skogheim, Alta kommune Reguleringsområde Skogheim, Alta kommune Geotekniske undersøkelser og skredvurdering av Skogheim Boligområder 20130320-01-R 1. oktober 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Reguleringsområde Skogheim, Alta

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT FLAKK TROLLA RYE SPONGDAL 18.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Søndag 1. januar 2012 gikk et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, ca 5

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Grønøra øst og vest Grunnundersøkelser- Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Myndighetskrav... 3 2. Topografi... 4 3. Grunnundersøkelser... 4

Detaljer

VA-trase Tverrelvdalen

VA-trase Tverrelvdalen RAPPORT VA-trase Tverrelvdalen OPPDRAGSGIVER Alta kommune EMNE Datarapport og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 2. april 215 / DOKUMENTKODE: 712669-RIG-RAP-1 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

&#* +%"+,# #%',%" !"# $#%"

&#* +%+,# #%',% !# $#% &%'(%"%)%( &* +%"+, %',%" %'(,%"%"%&*%%"%" '(&%"% %%-)%-% '%&*!" $%" ! $ %!!" >250$921..5$. &' ( )*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+,

Detaljer

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Betesta Boligområde OPPDRAGSGIVER Nordreisa kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 29. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712938-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1 RAPPORT Larvik kommune Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111388r1 20.02.2015 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Dokumentnavn:

Detaljer

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan Langgård Søndre, Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1 RAPPORT Sverre Langgård Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 111169r1 15.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Reguleringsplan "Langgård Søndre",

Detaljer

R.1358-2 Ust kirkegård II

R.1358-2 Ust kirkegård II Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1358-2 Ust kirkegård II Dato: 09.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Byplankontoret vurderer bruk av eiendommene 174/1 og 175/1 til kirkegårdsgrunn.

Detaljer

RAPPORT. JM Norge AS. Stokke. Boligfelt Sjuestokk Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110949r1

RAPPORT. JM Norge AS. Stokke. Boligfelt Sjuestokk Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110949r1 RAPPORT JM Norge AS Stokke. Boligfelt Sjuestokk Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 1949r1 20. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Stokke. Boligfelt Sjuestokk Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 1949r1

Detaljer

Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll

Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll repo2.docx 213-6-14 RAPPORT HALDDE ARKITEKTER AS Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll OPPDRAGSNUMMER 18361 KONTROLL AV DATAGRUNNLAG REV 21.1.214 18361-G1 SWECO

Detaljer

MELDING NR. 10, UTGITT 1994 rev. 2008. NGFs BESKRIVELSESTEKSTER FOR GRUNNUNDERSØKELSER. NORSK GEOTEKNISK FORENING Norwegian Geotechnical Society

MELDING NR. 10, UTGITT 1994 rev. 2008. NGFs BESKRIVELSESTEKSTER FOR GRUNNUNDERSØKELSER. NORSK GEOTEKNISK FORENING Norwegian Geotechnical Society MELDING NR. 10, UTGITT 1994 rev. 2008 NGFs BESKRIVELSESTEKSTER FOR GRUNNUNDERSØKELSER NORSK GEOTEKNISK FORENING Norwegian Geotechnical Society Emneord: Klassifikasjon ISBN 82-546-0167-4 Beskrivelsestekster

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.483 side 1 av 6 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.48 Andre undersøkelser 14.483 Kalksementstabilisering av leire i laboratoriet Versjon mai 2004: NY Omfang Kalksementstabilisering

Detaljer

Geoteknikk. E6 Aslakheimen-Hjemmeluft Geoteknisk byggeplanrapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011102677-10. Region nord

Geoteknikk. E6 Aslakheimen-Hjemmeluft Geoteknisk byggeplanrapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011102677-10. Region nord Geoteknikk E6 Aslakheimen-Hjemmeluft Geoteknisk byggeplanrapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011102677-10 Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen

Detaljer

Geoteknisk rapport Grinda gjenvinningsstasjon

Geoteknisk rapport Grinda gjenvinningsstasjon Geoteknisk rapport Grinda gjenvinningsstasjon OPPDRAG Grinda Gjenvinningsstasjon Larvik EMNE Geotekniske undersøkelser. Samlerapport med geofaglige vurderinger. DOKUMENTKODE 813212-RIG-RAP-001 R1 Med mindre

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Kontroll og dokumentasjon av prøvekvalitet. Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014

Kontroll og dokumentasjon av prøvekvalitet. Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014 Kontroll og dokumentasjon av prøvekvalitet Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014 Prøvetakingskategori Kategori A: Uforstyrrede prøver skal ha materialstruktur og vanninnhold så lik som mulig det jordarten

Detaljer

NYTT RÅDHUS SANDNES RAPPORT SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF. Datarapport m. geoteknisk vurdering Grunnundersøkelser. Grunnforhold. OPPDRAGSGIVER EMNE

NYTT RÅDHUS SANDNES RAPPORT SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF. Datarapport m. geoteknisk vurdering Grunnundersøkelser. Grunnforhold. OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT NYTT RÅDHUS SANDNES OPPDRAGSGIVER SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF EMNE Datarapport m. geoteknisk vurdering Grunnundersøkelser. Grunnforhold. DATO / REVISJON: 2. september 214 / DOKUMENTKODE: 2173-RIG-RAP-1_rev

Detaljer

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Barneskole Brekstad OPPDRAGSGIVER Ørland kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 23. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417612-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer