Kadettangen Fjordpark. Grunnundersøkelser. Datarapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kadettangen Fjordpark. Grunnundersøkelser. Datarapport"

Transkript

1 Kadettangen Fjordpark Grunnundersøkelser. Datarapport R 21. juli 2009

2

3 Prosjekt Prosjekt: Kadettangen Fjordpark Dokumentnr.: R Dokumenttittel: Grunnundersøkelser. Datarapport Dato: 21. juli 2009 Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Bærum kommune, Eiendom-prosjekt Oppdragsgivers kontaktperson: Terje Skryten Kontraktreferanse: Tilbud datert 15. april 2008 For NGI Prosjektleder: Rapport utarbeidet av: Magnus Rømoen Stian Kalstad og Magnus Rømoen Sammendrag NGI har på oppdrag fra Bærum kommune utført grunnundersøkelser på Kadettangen i Sandvika. Grunnundersøkelsene skal videre brukes som grunnlag for stabilitets- og setningsvurderinger av framtidig fylling i sjøen. Grunnundersøkelsene indikerer fjellkoter fra -20 til -52. Dette gir en mektighet på løsmassene på mellom 10 og 45 m. Løsmassene består i hovedsak av leire, med noe silt i toppen og sand i bunnen. I tillegg er det enkelte innslag av silt, humus og skjellfragmenter i leira. Leira er bløt til middels fast, med skjærstyrke mellom 10 og 25 kpa. Leira er videre lite til middels sensitiv, med verdier på sensitiviteten mellom 5 og 14.

4 Innhold Dokumentnr.: R Dato: Side: 4 1 Innledning 5 2 Lodding av sjøbunn 5 3 Feltundersøkelser Generelt Sonderinger Prøvetaking 8 4 Laboratorieundersøkelser Generelt Klassifiseringsforsøk CRS ødometerforsøk 8 5 Topografi og grunnforhold Sjøbunn Løsmasser Faste masser/fjell 10 6 Referanser 10 Bilag Bilag 1 Grunnundersøkelser. Tegnforklaring plan og profiltegninger Tegninger 001 Oversiktskart M = 1 : Sjøkotekart M = 1 : Borplan M = 1 : Profil A-A M = 1 : Profil B-B M = 1 : Profil C-C M = 1 : Profil D-D M = 1 : Profil E-E M = 1 : Profil F-F M = 1 : Profil G-G M = 1 : 250 Vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Dreietrykksonderinger Totalsonderinger CPTU-/Trykksonderinger Laboratorieundersøkelser Ødometerforsøk Kontroll- og referanseside

5 Dokumentnr.: R Dato: Side: 5 1 Innledning Norges Geotekniske Institutt (NGI) har på oppdrag fra Bærum kommune utført grunnundersøkelser på Kadettangen i Sandvika. Grunnundersøkelsene er utført i forbindelse med en framtidig utfylling og etablering av Kadettangen Fjordpark. Beliggenheten til undersøkelsesområdet er vist på tegning 001. Hensikten med grunnundersøkelsene er å kartlegge beliggenheten av fjell-/faste masser, kartlegge jordmassene og eventuell lagdeling, samt fastsette geotekniske jordparametre for bruk i videre vurderinger av utfyllingen. 2 Lodding av sjøbunn Grunnundersøkelsene inkluderte ekkolodding av sjøbunnen i det aktuelle området. Dette for å bedre kunne beregne stabiliteten og volumet av den framtidige utfyllingen. Ekkoloddingen ble utført av Scan Survey i uke 23 i Ut fra ekkoloddingen ble det generert et sjøbunnskotekart som er vist på tegning 010. Oppmålingen av sjøbunnen er vist med 1-meters koter. På tegning 010 er også grensene for maksimal utbredelse av friluftsområdet og badeområdet tegnet inn. Begge disse er hentet fra reguleringsplanen for det aktuelle området. Grensene innebærer henholdsvis framtidig maksimal utbredelse av utfylt landområde og framtidig maksimal utbredelse av fyllingsfot. 3 Feltundersøkelser 3.1 Generelt Feltundersøkelsene ble utført mellom 18. mai og 12. juni 2009 av Bjørn Thune, Tor Overskeid og Svein Reiersøl fra NGI. Sonderingene ble utført med NGI sin beltegående borerigg av typen GM100. Riggen er utstyrt med digitalt feltminne (DMON) for registrering av boredata. Det er utført sonderinger i til sammen 16 punkter. Tabell 3-1 viser oversikt over utførte boringer, samt hvilke type undersøkelser som er utført i de ulike borpunktene. Borpunktene på land (punkt 1, 3, 5 og 12) er innmålt av Scan Survey AS, resten er koordinatbestemt ved hjelp av håndholdt GPS. Avviket for den håndholdte GPS en er ±3 m. Boringene til sjøs er utført fra flåte ca 0,8 m over vannspeilet. Z-verdiene for boringene til sjøs er derfor satt til +0,8, se z-verdi i tabell 3-1. Det er dermed ikke tatt hensyn til høyvann/lavvann. I følge ref. 1 variere høyvann og lavvann mellom kote +0,1 og -0,3 i den aktuelle perioden boringene er utført. Det kan dermed

6 Dokumentnr.: R Dato: Side: 6 være en feilmargin på maksimalt 30 cm når det gjelder z-verdi for boringene, noe NGI mener er mer enn godt nok. Tabell Oversikt over utførte grunnundersøkelser Borpkt Koordinater Sjøbunnkote Type grunnundersøkelse nr. X Y Z TOT DT CPTU PR X ,6 X X ,9 X X X ,8 X X ,0 X ,7 X X X X ,9 X ,6 X ,0 X X X ,4 X ,7 X X ,6 X ,1 X X TOT DT - - Totalsondering Dreietrykksondering CPTU - Trykksondering/ CPTU PR - Prøveserie Plassering av borpunktene er vist på borplanen på tegning 011. Også på denne tegningen er ytter begrensningene for henholdsvis friluftsområdet og badeområdet i henhold til reguleringsplanen lagt inn. På tegning 011 er dessuten omtrentlige beliggenheten av boringer utført av Noteby i 1986 tegnet inn, se ref 2. Disse boringene var opprinnelig vedlagt Bærum kommune sin forespørsel om tilbud på grunnundersøkelser. Boringene er nummerert fra N-1 til N-7 på tegning 011. For beskrivelse av bormetoder, symboler og opptegning henvises det til bilag 1 og forklaringen på tegningen. 3.2 Sonderinger Som nevnt tidligere er z-koordinaten for alle boringene til sjøs satt til kote +0,8. Dette innebærer at dybden på de opptegnede dreietrykk- og CPTU-sonderingene er ut i fra et kotenivå på +0,8. Sonderingene til fjells ble i tilbudsforespørselen fra Bærum kommune beskrevet som totalsonderinger. NGI mente dog at dette var unødvendig omfattende og dyrt, og utførte i stedet sonderingene til faste masser/fjell med dreietrykksonderinger.

7 Dokumentnr.: R Dato: Side: 7 Disse gir, som en totalsondering, dybden til faste masser/fjell, men gir ikke sikker på fjellpåvisning, noe NGI mener at ikke er nødvendig i dette tilfellet. Som en egenkontroll på dette, og for å dokumentere resultatene fra dreietrykksonderingene i forhold til en totalsondering, utført NGI en supplerende totalsondering i hull Dreietrykksonderinger Det ble totalt utført 16 dreietrykksonderinger. 4 av sonderingene er utført på land, mens 12 er utført på sjøen. Formålet med dreietrykksonderingene er å fastslå grunnens relative fasthet og eventuelle laggrenser. Metoden er dessuten velegnet for å lokalisere sensitiv/kvikk leire. Metoden gir ingen sikker fjellpåvisning, men kun dybde ned til faste masser/fjell. Resultatene fra dreietrykksonderingene er vist som profiler i tegning 100 til 106. I tillegg er de vist som enkeltboringer i vedlegg A. Sonderingene indikerer en dybde til faste masser/fjell på mellom 19,3 og 52,5 m Totalsonderinger Det ble utført 1 totalsondering som egenkontroll. Formålet med totalsonderinger er å fastslå grunnens relative fasthet og eventuelle laggrenser. Metoden gir dessuten sikker fjellpåvisning ved boring 3 m inn i fjell. Resultatene fra totalsonderingen er vist i vedlegg B. Sonderingen stemmer bra overens med dreietrykksonderingen når det gjelder dybde til fastere masser/fjell. Sonderingen viser dog at det antageligvis er noe morene over fjell CPTU-sondering Det ble totalt utført 7 CPTU-sonderinger. 2 av disse ble utført på land, mens 5 ble utført på sjøen. Formålet med CPTU-sonderingene er en mer nøyaktig kartlegging av laggrenser og jordart. I tillegg gir CPTU-sonderingene en bestemmelse av geotekniske jordartsparametre, spesielt leiras udrenerte skjærstyrke. I borpunkt 8 ble det utført to CPTU-sonderinger i samme borpunkt. Dette ble gjort som en del av NGI sin egenkontroll av resultatene oppnådd i den første sonderingen i punktet. Dybden på sonderingene varierer mellom 19,0 og 32,8 m. Resultatene er vist som enkeltboringer i vedlegg C.

8 Dokumentnr.: R Dato: Side: Prøvetaking I borhull 8 ble det brukt 72 mm stempelprøver for å ta opp 7 uforstyrrede prøvesylindre. Prøvene ble tatt mellom kote -9,2 og -22. Sjøbunnen ligger her på kote -8,7. Prøvene ble videre analysert i NGI sitt laboratorium. 4 Laboratorieundersøkelser 4.1 Generelt Som nevnt ble til sammen 7 uforstyrrede prøvesylindre tatt opp. Lengden på hver av disse er 0,8 m. Sylindrene ble tatt i koteintervallene -9,2 til -10 m, -11,2 til -12 m, -13,2 til -14 m, -15,2 til -16 m, -17,2 til -18 m, -19,2 til -20 m og -21,2 til -22 m. Ved utskyvning av prøvene i laboratoriet viste det seg at den dypeste sylinderen primært inneholdt sand. Det ble derfor ikke utført noe laboratorieforsøk på materialet i denne sylinderen. 4.2 Klassifiseringsforsøk På sylindrene ble det utført standard rutineundersøkelser. Dette omfatter prøveåpning, materialbeskrivelse, bestemmelse av naturlig vanninnhold (w), bestemmelse av romvekt (γ), bestemmelse av skjærstyrke (s u ) ved konus- og enaksiale trykkforsøk og bestemmelse av omrørt skjærstyrke (s r ) ved konusforsøk. I tillegg til rutineundersøkelsene er det på fire av sylindrene utført plastisitetsanalyse med bestemmelse av flyte- (w l ) og utrullingsgrenser (w p ), mens det på tre av sylindrene er utført kornfordelingsanalyse ved falling drop. På tre av sylindrene er det også bestemt humusinnhold. Resultatene fra rutineundersøkelsene, plastisitetsanalysene og kornfordelingen er vist i vedlegg D. 4.3 CRS ødometerforsøk For tre av sylindrene ble det utført CRS (Constant Rate of Strain) ødometerforsøk. Dette er gjort for å bestemme deformasjonsegenskapene til leira (M OC og m), samt fastsette prekonsolideringstrykket (σ c ). Resultatene fra CRS forsøkene er vist i vedlegg E.

9 Dokumentnr.: R Dato: Side: 9 5 Topografi og grunnforhold 5.1 Sjøbunn Som nevnt er den oppmålte sjøbunnen vist på tegning 010. Ut fra land faller sjøbunnen relativt jevnt ned til kote -7. Dette skjer over en lengde på mellom 30 til 45 m. Deretter flater sjøbunnen noe mer ut mot øst. Maksimal dybde for ytre begrensning av den framtidige utfyllingen ligger rundt kote -12. Det meste av den ytre begrensingen ligger dog rundt kote Løsmasser Løsmasser på land Sonderingene utført på land indikerer siltige/sandige masser i de øverste ca 15 meterne. Dette tolkes ut fra spissmotstanden og poretrykket fra CPTUsonderingene i borpunkt 5 og 12. Under de siltige/sandige massene er det leire med enkelte tynnere lag med silt/sand Løsmasser på sjøen Sonderingene og prøveserien utført på sjøen indikerer slam i de øverste 1 til 2 meterne. Under dette er det et lag med siltige/sandige masser med en mektighet på 2 til 4 m. Under de siltige/sandige massene er det leire i stor mektighet. Også her er det enkelte tynnere lag med siltige/sandige masser. I tillegg er det enkelte spor av humus og skjellrester Resultatene fra laboratorieundersøkelsene indikerer en romvekt på rundt 16 kn/m 3 i de øverste tre sylindrene (kote -9,2 til -14). Romvekten øker så gradvis for hver sylinder og den dypeste sylinderen (kote -19,2 til -20) har en romvekt på ca 18,5 kn/m 3. Den udrenerte skjærstyrken (s u ), bestemt fra enaksiale trykkforsøk og konus, indikerer verdier på mellom 10 til 25 kpa. Den omrørte skjærstyrken (s r ) variere mellom 1 og 4 kpa, noe som gir en sensitivitet (S t ) på mellom 5 og 14. Jordmaterialet er for den øverste prøvesylinderen (10-10,8 m) klassifisert som silt. Under dette er det leire, stedvis siltig og stedvis med skjellrester og humus, fra kote -11,2 til -19,9 m. Fra kote -19,9 inneholder prøvesylindrene sand.

10 Dokumentnr.: R Dato: Side: Faste masser/fjell Dreietrykksonderingene indikerer at overgangen fra leire til faste masser/fjell ligger rundt kote -20 og -52 m. Dette gir en mektighet på leire- og siltlaget som varierer mellom ca 10 og 45 m. Forløpet på overgangen mellom leie og faste masser/fjell ser ujevnt ut, og det er ingen spesiell trend når det kommer til helningsretning. Det som er verdt å merke seg er at det er en uoverensstemmelse mellom de boringene som Noteby presenterte i ref 2, og de boringene som nå er utført. Dette synes veldig tydelig i profilene på tegning 100 til 106. Dette går på at boringene til Noteby viser betydelig mindre dybde til faste masser/fjell enn det som er tilfellet med boringene som nå er utført. Dette skyldes antageligvis at Notby utførte dreiesonderinger, som er en veldig enkel metode og som dermed ikke gir sikker fjellpåvisning. 6 Referanser /1/ Statens kartverk Beregnet tidevannsstand for perioden 18. mai til 12. juni Sist brukt: 20. juli.2009 /2/ Noteby Oppdragsnr 40015: Kadettangen: Oppfylling i sjøen. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering. Revisjon D, datert 15. desember 1986

11 Grunnundersøkelser Tegnforklaring plan- og profiltegninger Bilag 1 Plantegninger Symbol Metode Symbol Metode Enkel sondering Dreiesondering Dreietrykksondering Ramsondering Fjellkontrollboring Totalsondering Vingeboring Trykksondering (CPTU) Poretrykksmåling Setningsmåling Helningsmåling In situ permeabilitetsmåling Prøveserie Prøvegrop Nivåer og dybder (m) Foran symbol: Punkt nr. (118) Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann Ut for linjen: Boret dybde i løsmasser (18,5) + boret dybde i fjell (+3,0). Under linjen: Kote antatt fjell (-5, 7). Antas at fjell ikke er påtruffet angis ~. Profiltegninger Konturlinjer Terreng Berg Vannstand Grunnvannsspeil Forboring Forboret Forboret med grovere utstyr Avslutning av boring Boring avsluttet (årsak ikke angitt) Antatt stein, blokk eller fast grunn Antatt berg Boret i berg Side 1 av

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: A Vedlegg A - Dreietrykksonderinger Innhold 1 Metode 2 2 Resultater 2 3 Referanser 2 FIGURER Figur A1-A16 Dreietrykksonderinger

23 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: A 1 Metode Dreietrykksondering benyttes for å bestemme lagdeling i løsmasser og dybder til fast grunn eller antatt fjell. Metoden gir ikke sikker påvisning av fjell. Resultatene gir grunnlag for å identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i grunnen. Metoden er velegnet for å bestemme sensitivitet i bløt leire. 2 Resultater Resultatene er vist som enkeltboringer på figur A1-A16 3 Referanser /1/ Veiledning for utførelse av dreietrykksondering. Melding nr. 7, Norsk Geoteknisk Forening, 1982 Rev. nr. 1, 1989 /2/ Håndbok 015. Feltundersøkelser Statens vegvesen, mai 1997

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: B Vedlegg B - Totalsonderinger Innhold 1 Metode 2 2 Resultater 2 3 Referanser 2 FIGURER Figur B1 Totalsonderinger

41 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: B 1 Metode Metoden benyttes for å bestemme lagdeling i løsmasser og dybder til fast grunn eller fjell. Metoden gir sikker fjellpåvisning ved boring 3 m inn i fjell. Resultatene gir grunnlag for å identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i grunnen. Metoden er egnet for å bestemme sensitivitet i bløt leire. 2 Resultater Resultatene er vist som enkeltboring på figur B1 3 Referanser /1/ Veiledning for utførelse av totalsondering. Melding nr. 9, Norsk geoteknisk forening, 1994 /2/ Håndbok 015. Feltundersøkelser Statens vegvesen, august 1997

42

43 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg: C Vedlegg C - CPTU-sonderinger Innhold 1 Metode 2 2 Utstyr 2 3 Resultater 2 4 Referanser 2 FIGURER Figur C1-C7 CPT-sonderinger, hull 5, 6, 8, 12, 14 og 16

44 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg: C 1 Metode Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) benyttes for å tolke lagdelinger, jordart og jordartens mekaniske egenskaper (styrkeegenskaper og deformasjons- og konsolideringsegenskaper). Under nedpressingen måles trykket (q c ) mot den koniske spissen og sidefriksjonen (f s ) mot friksjonshylsen på den sylindriske delen. I tillegg måles poretrykket (u) langs sondens overflate. 2 Utstyr CPTU-sonderingene er utført med Envi Memocone (50 kn). 3 Resultater Resultatene er vist som enkeltboringer på figur C1-C7. Her vises målte parametere, spissmotstand (q c ), sidefriksjon (f s ) og poretrykk (u), samt følgende beregnede parametere: Korrigert spissmotstand: q T = q c + (1 - a) u Friksjonsforholdet: R f = (f s /q c ) 100 Poretrykksfaktor: B q = (u - u 0 )/(q T - γ z) Forklaringen på parametrene er gitt i tabell C1: Tabell C1: Oversikt over brukte parametere og verdier Parameter Forklaring Brukt verdi a arealfaktor for poretrykkskorreksjon 0,68 u 0 in situ poretrykk Starter ved vannoverflate γ total in situ romvekt 15,5 19,0 kn/m 3 4 Referanser /1/ Veiledning for utførelse av trykksondering Melding nr. 5, Norsk Geoteknisk Forening, 1982 Rev. Nr. 1, 1994 /2/ Håndbok 015. Feltundersøkelser Statens vegvesen, august 1997

45

46

47

48

49

50

51

52 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg:D Vedlegg D - Lab. undersøkelser Innhold 1 Prøveåpning og materialbeskrivelse 2 2 Klassifiseringsforsøk Vanninnhold Romvekt Udrenert og omrørt skjærstyrke (s u ) ved konus prøving Udrenert skjærstyrke (s u ) ved enaksialt trykkforsøk Humusinnhold Kornfordelingsanalyse 3 3 Referanser 3 FIGURER Figur D1 Borprofil, hull 8 Figur D2 Kornfordelingsanalyse

53 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg:D 1 Prøveåpning og materialbeskrivelse Alle prøver registreres, åpnes og det foretas en visuell klassifisering og beskrivelse av materialtype. Resultatene er vist i figur D1, hull 8. 2 Klassifiseringsforsøk 2.1 Vanninnhold Fra hver prøvesylinder tas det ut to prøver for bestemmelse av naturlig vanninnhold (vekt %). Naturlig vanninnhold bestemmes i henhold til NS Resultatene er vist i figur D Romvekt Romvekt bestemmes som gjennomsnitt for hel sylinder. Romvekt bestemmes i henhold til NS8011. Resultatene er vist i figur D Udrenert og omrørt skjærstyrke (s u ) ved konus prøving Fra hver prøvesylinder er det tatt ut to prøver for bestemmelse av udrenert og omrørt skjærstyrke med konus prøving. Konusprøving utføres i henhold til NS8015. Resultatene er vist i figur D Udrenert skjærstyrke (s u ) ved enaksialt trykkforsøk Fra hver prøvesylinder er det tatt ut en prøve for bestemmelse av udrenert skjærstyrke med enaksialt trykkforsøk. Enaksialt trykkforsøk utføres i henhold til NS8016. Resultatene er vist i figur D1.

54 Dokumentnr.: R Dato: Side: 3 Vedlegg:D 2.5 Humusinnhold Fra 6 av prøvene har det blitt målt humusinnhold. Dette bestemmes ved gløding, iht. Statens vegvesen (/1/). Resultatene er vist i figur D Kornfordelingsanalyse Det er utført kornfordelingsanalyser på 2 prøver. Resultatene er vist i figur D2. 3 Referanser /1/ Statens vegvesen. Håndbok 014. Laboratorieundersøkelser.

55 Dybde (m) Beskrivelse Prøve Forsøk Vanninnhold (%) Romvekt (kn/m 3 ) Porøsitet (%) Humus (%) Skjærstyrke (kn/m 2 ) S t Konus 10 SILT humusholdig enkelte spredte spor av skjell/planterester LEIRE siltig humusholdig spor av skjellrester 2 K LEIRE bløt spredte skjellrester humusholdig 3 Ø LEIRE bløt enkelte spredte spor av skjell homogen 4 Ø, K 6 6 LEIRE middels fast noen spredte skjellrester LEIRE bløt mye sand og enkelte gruskorn fra 20.33m overgang til SAND fra 20.67m SAND 25 H:\LABDATA2008\ \RUTINE\BORPROFIL-2.grf TEGNFORKLARING: Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd Konus forsøk, uforstyrret Konus forsøk, omrørt Vingeboring S t Treaksial forsøk, aktiv Treaksial forsøk, passiv Direkte skjærforsøk Sensitivitet Ø = Ødometer forsøk P = Permeabilitetsforsøk K = Korngraderingsanalyse T = Treaksial forsøk K/S = Kalk-/Sement stabilisering KADETTANGEN FJORDPARK Borprofil Borpunkt nr.: 8 Prøvetype: 72mm Terrengkote: 0,8 m Grunnvannst. dybde: 0 m Dato boret Date-Rev. no Rapport nr. Figur nr D1 Tegner Kontrollert Godkjent EKR EB MaR Dato

56 L E I R Fin SILT Middels Grov Fin SAND Middels Grov Fin GRUS Middels Grov US Standard Sikt /8'' 3/4'' 1.5'' 3'' ISO Standard Sikt % Passert A B C D 0 % Passert E F G H Kornstørrelse, mm Kurve Hull Prøve Dybde C u Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse Metode nr. nr. m (d 60 / d 10 ) % tørr/våt sikt A ,53 T4 13,1 SILT, leirig Falling drop B ,55 T3 50,2 LEIRE Falling drop C ,48 T3 48,9 LEIRE Falling drop D E F G H Rev. NT-9 / Dato / Sign. KB/EB P:\2008\11\ \GU og lab\labdata\[grain1.xls]plott Rapport nr. Figur nr. KADETTANGEN FJORDPARK D2 Tegnet av Dato Kornfordelingskurver FP Kontrollert MAS Godkjent MaR

57 Dokumentnr.: R Dato: Side: 1 Vedlegg:E Vedlegg E - Ødometerforsøk INNHOLD 1 Metode 2 2 Innbygging av prøve 2 3 CRS Forsøk (kontinuerlig belastning) 2 4 Resultater 2 5 Referanser 2 TABELLER Tabell E1 Sammenstilling av ødometerforsøk FIGURER Figur E1 E9 Plott fra ødometer test (CRS) hull 8

58 Dokumentnr.: R Dato: Side: 2 Vedlegg:E 1 Metode Det er utført ødometerforsøk, CRS(kontinuerlig belastning) for utvalgte prøvesylindre fra hull 8. Utstyr og prosedyre for ødometerforsøk ved NGI, er nærmere beskrevet av Sandbekken, Innbygging av prøve Sylinderdiameteren som er brukt for å ta opp prøvene er 72 mm. Prøvene for ødometerforsøk ble trimmet ned til 35cm 2. Prøvehøyden var 20mm. 3 CRS Forsøk (kontinuerlig belastning) Forsøket kjøres med en konstant deformasjonshastighet samtidig som last, deformasjon og poretrykk logges kontinuerlig. Prøven kan drenere fritt på toppen, men er tett i bunn. Deformasjonshastigheten velges slik at poretrykket som måles i bunn av prøven ikke overstiger 5 % av spenningen som blir påført. Hastigheten endres dersom poretrykket overstiger 15 % av total påførte spenninger. 4 Resultater Tabell E1 gir en oversikt over jorddataene for de 3 ødometerforsøkene som er utført. Her er det også gitt en indikator på prøvekvaliteten til prøvene gjennom forholdstallet ΔV/V ved p 0 og Δe/e 0. Ut fra de gitte verdiene kan man si at prøvekvaliteten for de tre forsøkene er meget god. I tillegg er resultatene fra hvert enkelt forsøk presentert i figur E1 til E9. For hvert forsøk vises tre diagrammer, hhv. ett i logaritmisk skala og to i lineær skala, hvorav det ene har bedre oppløsning for tolking av parametere omkring p c`. I tilegg er det plottet ut tidsmotstand for forsøkene med trinnvis belastning. 5 Referanser /1/ Sandbækken, G., Berre, T. and Lacasse, S. (1986) Oedometer testing at the Norwegian Geotechnical Institute Concolidation of soils: Testing and evaluation ASTM STP 892, R.N. Young and F.C. Townsend, Eds., 1986

59 Kadettangen fjordpark TABELL E1 : SAMMENSTILLING AV ØDOMETERFORSØK Prøveidentifisering Klassifisering Ødometerresultater Konsolidering Hull Prøve Forsøk Dybde Jordart w i w P w L Ip γ T Leir M oc m nc σ c ' Type p 0v ' ΔV/V Δe/e i Prøve- Figur nr. diameter innhold forsøk (estimert) ved p 0v ' kvalitet ref mm m % % % % kn/m 3 % MPa kpa kpa % B-1 14,42 Leire 72,45 29,8 77,0 47,2 15,72-1,78 12,3 49,0 CRSC 29,4 1,36 0,020 1 E1 - E B-1 16,39 Leire 58,62 25,1 62,4 37,3 16,77 50,2 1,95 14,3 63,2 CRSC 41,4 1,75 0,028 1 E4 - E B-1 18,4 Leire 47,12 22,5 55,4 32,9 17,75 48,9 2,60 15,9 73,5 CRSC 53,4 1,81 0,032 1 E7 - E9 w i Insitu vanninnhold Prøvekvalitet: 1 Meget god, utmerket w P Plastisitetsgrense 2 God, brukbar w L Flytegrense 3 Dårlig Ip w L - w p, Plastisitetsindeks 4 Svært dårlig M oc Ødometermodul, overkonsolidert spenningsområde m nc Modultal, normalkonsolidert spenningsområde σ c ' Prekonsolideringstrykket γ T Total romvekt p 0v ' Effektivt vertikalt overlagringstrykk ΔV/V Tøyning ved p 0v` Δe/e 0 Δe = ε ac (1+e i ) og e i = 2.75 * w i P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\sammenstilling av ødometer.xlsx

60 Effektiv aksiell spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a k-ε a 12 Aksiell tøyning, ε a (%) E-011 1E-010 1E-009 1E-008 1E-007 Permeabilitetskoeffisient, k (m/s) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-3-b-1 log (crs1441).grf U b /σ a (%) KADETTANGEN FJORDPARK Effektiv aksiell spenning, σ a ' (kpa) Ødometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 3 p o ' = 29.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Dat0-Rev. nr Rapport nr. Figur nr E1 Tegner Dato FP Kontrollert GS Godkjent MaR

61 Effektiv spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a 1 belastning, σ a '-M Rebelastning, σ a '-M Aksiell tøyning, ε a (%) Modul, M (MPa) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-3-b-1 lin (crs1441).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 4E-006 2E-006 0E Effektiv spenning, σ a ' (kpa) 1 belastning, σ a '-c v rebelastning, σ a '-c v Date-Rev. no Rapport Nr. Figur Nr. KADETTANGEN FJORDPARK Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 3 p o ' = 29.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Tegner Dato FP Kontrollert GS Godkjent MaR E

62 Effektiv spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a 1 belastning, σ a '-M Rebelastning, σ a '-M Aksiell tøyning, ε a (%) Modul, M (MPa) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-3-b-1 lin-2 (crs1441).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-006 1E-006 0E Effektiv spenning, σ a ' (kpa) 1 belastning, σ a '-c v rebelastning, σ a '-c v Date-Rev. no Rapport Nr. Figur Nr. KADETTANGEN FJORDPARK Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 3 p o ' = 29.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Tegner Dato FP Kontrollert GS Godkjent MaR E

63 Effektiv aksiell spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a k-ε a 8 Aksiell tøyning, ε a (%) E-011 1E-010 1E-009 1E-008 1E-007 Permeabilitetskoeffisient, k (m/s) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-4-b-1 log (crs1442).grf U b /σ a (%) KADETTANGEN FJORDPARK Effektiv aksiell spenning, σ a ' (kpa) Ødometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 4 p o ' = 41.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Dat0-Rev. nr Rapport nr. Figur nr E4 Tegner Dato FP Kontrollert GS Godkjent MaR

64 Effektiv spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a 1 belastning, σ a '-M Rebelastning, σ a '-M Aksiell tøyning, ε a (%) Modul, M (MPa) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-4-b-1 lin (crs1442).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-006 1E-006 0E Effektiv spenning, σ a ' (kpa) 1 belastning, σ a '-c v rebelastning, σ a '-c v Date-Rev. no Rapport Nr. Figur Nr. KADETTANGEN FJORDPARK Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 4 p o ' = 41.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Tegner Dato FP Kontrollert GS Godkjent MaR E

65 Effektiv spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a 1 belastning, σ a '-M Rebelastning, σ a '-M Aksiell tøyning, ε a (%) Modul, M (MPa) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-4-b-1 lin-2 (crs1442).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-006 1E-006 0E Effektiv spenning, σ a ' (kpa) 1 belastning, σ a '-c v rebelastning, σ a '-c v Date-Rev. no Rapport Nr. Figur Nr. KADETTANGEN FJORDPARK Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 4 p o ' = 41.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Tegner Dato FP Kontrollert GS Godkjent MaR E

66 Effektiv aksiell spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a k-ε a 8 Aksiell tøyning, ε a (%) E-011 1E-010 1E-009 1E-008 1E-007 Permeabilitetskoeffisient, k (m/s) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-5-b-1 log (crs1443).grf U b /σ a (%) KADETTANGEN FJORDPARK Effektiv aksiell spenning, σ a ' (kpa) Ødometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 5 p o ' = 53.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Dat0-Rev. nr Rapport nr. Figur nr E7 Tegner Dato FP Kontrollert GS Godkjent MaR

67 Effektiv spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a 1 belastning, σ a '-M Rebelastning, σ a '-M Aksiell tøyning, ε a (%) Modul, M (MPa) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-5-b-1 lin (crs1443).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-006 1E-006 0E Effektiv spenning, σ a ' (kpa) 1 belastning, σ a '-c v rebelastning, σ a '-c v Date-Rev. no Rapport Nr. Figur Nr. KADETTANGEN FJORDPARK Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 5 p o ' = 53.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Tegner FP Kontrollert GS Godkjent MaR E8 Dato

68 Effektiv spenning, σ a ' (kpa) σ a '-ε a 1 belastning, σ a '-M Rebelastning, σ a '-M Aksiell tøyning, ε a (%) Modul, M (MPa) P:\2008\11\ \GU og lab\ødo\oedom\8-5-b-1 lin-2 (crs1443).grf Konsolideringskoeff., c v (m 2 /s) 2E-006 1E-006 0E Effektiv spenning, σ a ' (kpa) 1 belastning, σ a '-c v rebelastning, σ a '-c v Date-Rev. no Rapport Nr. Figur Nr. KADETTANGEN FJORDPARK Oedometer test (CRSC) Dybde = m Borhull: 8 Sylinder: 5 p o ' = 53.4 kpa Del: B Test: 1 w i = % Tegner FP Kontrollert GS Godkjent MaR E9 Dato

69

70

71

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Oslo kommune Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo 13-1- Oppdragsnr.: 513381 Oppdragsnr.: 513381 Dokument nr.: NO-RA-3 Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo Revisjon: Innhold 1 Oppdrag 5

Detaljer

Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim. Datarapport - Grunnundersøkelser

Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim. Datarapport - Grunnundersøkelser Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim Datarapport - Grunnundersøkelser 20091609-00-1-R 25. mai 2009 Prosjekt Prosjekt: Idrettsanlegg Gystadmyr, Jessheim Dokumentnr..: 20091609-00-1-R Dokumenttittel: Datarapport

Detaljer

Nytt renseanlegg Øya, Fetsund. Datarapport

Nytt renseanlegg Øya, Fetsund. Datarapport Nytt renseanlegg Øya, Fetsund Datarapport 20110391-00-2-R 23. september 2011 Prosjekt Prosjekt: Nytt renseanlegg Øya, Fetsund Dokumentnr.: 20110391-00-2-R Dokumenttittel: Datarapport Dato: 23. september

Detaljer

Hommelvik Sjøside AS. Boligområde B2 - Byggetrinn 1 Geotekniske grunnundersøkelser, Datarapport

Hommelvik Sjøside AS. Boligområde B2 - Byggetrinn 1 Geotekniske grunnundersøkelser, Datarapport Hommelvik Sjøside AS Boligområde B2 - Byggetrinn 1 Geotekniske grunnundersøkelser, Datarapport 20091622-00-19-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Hommelvik Sjøside AS Dokumentnr.: 20091622-00-19-R Dokumenttittel:

Detaljer

Oslo kommune, Bymiljøetaten. Hovinbyen - Ensjø. Vestre bekkedrag nord. Geoteknisk datarapport RA Oppdragsnr.

Oslo kommune, Bymiljøetaten. Hovinbyen - Ensjø. Vestre bekkedrag nord. Geoteknisk datarapport RA Oppdragsnr. Oslo kommune, Bymiljøetaten Hovinbyen - Ensjø Vestre bekkedrag nord Geoteknisk datarapport RA-613 2014-12-23 Oppdragsnr.: 5006503 Hovinbyen - Ensjø Vestre bekkedrag nord Oppdragsnr.: 5006503 Dokument

Detaljer

Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser

Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser 212589-1-R 19. desember 212 Rev. nr.: Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Østfold fylkesscene, Værste Datarapport Geotekniske grunnundersøkelser

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Fet kommune Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 2017-01-17 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE - DATARAPPORT

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE - DATARAPPORT Utgiver: Firma: COWI AS Kontraktsnr.: 9710 Kontraktsnavn: Sykehuset Levanger - Psykiatriløftet Bygningsavsnitt/geografisk plassering: ID-nr./artikkel: Innkjøpsordrenr.: Status: Fase: Anbudsprosjekt Distribusjon:

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Energivegen 4 Jessheim AS Rapport: 16241 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Reguleringsplan Sentrumskjernen Oppdrag nr.: 1358386 Rapport nr. 1 Dato: 17.4.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Grefsen Eiendom AS Rapport: 16317 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112868r1 09.08.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr: 112868r1

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Ny terminalkai Bodø Oppdrag nr: 1350003984 Rapport nr. 01 Dato: 30.6.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Rødøy kommune Oppdrag nr: 135129 Rapport nr. 1 Dato: 6.8.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: Rapport nr. 01 Dato: 26.02.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold... 4 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru R.1507-2 BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT 06.02.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges ny gang- og sykkelbru i Bjørndalen. Sweco

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r RAPPORT Asplan Viak AS Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser Datarapport 112131r1 22.06.16 RAPPORT Prosjekt: Sande. Hanekleiva reguleringsplan Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

Boligfelt Eresfjorden

Boligfelt Eresfjorden Nesset kommune Boligfelt Eresfjorden 2014-12-18 Oppdrags-rapport nr: 5147044-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Boligfelt Eresfjorden Rapport nr : 5147044-RIG01 Revisjon

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 13.8.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-1 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

1 Innledning 2 2 Observasjoner 2 3 Topografi og grunnforhold 3 4 Årsak 4 5 Geotekniske vurderinger og tiltak 6

1 Innledning 2 2 Observasjoner 2 3 Topografi og grunnforhold 3 4 Årsak 4 5 Geotekniske vurderinger og tiltak 6 Teknisk notat Til: Nittedal-eiendom KF v/: Jørn Arild Karlsen Kopi: Fra: NGI Dato: 10. september 2011 Dokumentnr.: 20110673-00-1-TN Prosjekt: Utglidning i Heggeveien 32 Utarbeidet av: Ørjan Nerland Prosjektleder:

Detaljer

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Vedlegg 2 Ørskog kommune Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Innledende grunnundersøkelser Datarapport 2014-12-19 Oppdrags-rapport nr.: 5146559-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

Detaljer

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga.

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga. Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 217-1-5 Geoteknikk Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 1 Førde kommune Ressursavdelinga Oppdragsrapport

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

RAPPORT. Gumpen Auto AS. Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Gumpen Auto AS. Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Gumpen Auto AS Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111606r1 18. august 2015 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Bekkefaret, Botngård Oppdrag nr: 1350008379 Rapport nr. 1 Dato: 26.03.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN FEBRUAR 2015 STATENS VEGVESEN REGION ØST DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A4 (2 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 010526031 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Detaljregulering Oppvekstjordet Gjerdrum Kommune Oppdrag nr: 13522113 Rapport nr. 1 Dato: 16.6.217 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Akershus Kommune Gjerdrum Sted

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Sone 329 Malvik og 330 Torp tilbudsforespørsel, grunnlag til NVE

Sone 329 Malvik og 330 Torp tilbudsforespørsel, grunnlag til NVE Sone 329 Malvik og 33 Torp tilbudsforespørsel, grunnlag til NVE Borprogram Det er satt opp totalsonderinger i alle sonderingspunkter. Omtrentlig plassering av planlagt utførte boringer er vist på tegning

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Risvollan Borettslag Asbjørn Øverås veg 1 Velferdsbygg Risvollan Oppdrag nr: 6120141 Rapport nr. 1 Dato: 6.7.2012 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 IN

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger 25.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å bygge nye vann- og spillvannsledninger

Detaljer

Sande fastlandssamband

Sande fastlandssamband Sande Fastlandssamband Sande fastlandssamband Grunnundersøkelser Voksa Kvamsøy Datarapport 2014-04-23 Oppdrags-rapport nr.: 5142217 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Sande

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø , N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø , N 2 Fylke: Akershus Kommune: Rælingen Sted: Adresse: Torvavegen Gnr: 14 Bnr: 31 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Jacaranda Eiendom AS Rapport: 1647 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA 24.06.2016 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling Rapport R1672 LADEBEKKEN- ROSENBORG, V A Datarapport Trondheim:

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

R.1649 Klæbuveien fortau

R.1649 Klæbuveien fortau Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1649 Klæbuveien fortau 12.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2016 er det gitt en prioritert

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Sandnes kommune Geoteknisk datarapport Ny kunstgressbane ved Hana barneskole. 2012-01-13 Oppdragsnr.: 1022572 Oppdragsnr.: 1022572 Dokument nr.: 1022572-01 RIG-01 Geoteknisk datarapport Ny kunstgressbane

Detaljer

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011025532-34 Region

Detaljer

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-4 rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser 29.09.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen ligger innenfor kvikkleiresonen 189 Nardo

Detaljer

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport RAPPORT Asplan Viak AS Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 112144 4. mai 2016 RAPPORT Prosjekt: Horten. Natursenter, Borrevannet Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bussanlegg Dalane Oppdrag nr: Rapport nr. 001 Dato: 26.07.2016 AVDELING GEOTEKNIKK, SØR OG ØST Fylke Kommune Sted UTM-sone 32V Vest-Agder Kristiansand Dalane 04380-66480

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Ørland Bygg AS Boligfelt Opphaug Oppdrag nr: 1350011027 Rapport nr. 1 Dato: 05.11.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2

Detaljer

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT ILA BYÅSEN MOHOLT SLUPPEN 21.11.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt bofellesskap i Aasta Hansteens veg 1. I forbindelse med

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE v/ Jaran Wasrud Postboks 5091, Majorstuen 0301

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no Rapport Oppdragsgiver: NVE Region Sør Anton Jenssensgate 7 Pb. 2124 33 Tønsberg

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Indre Østfold Renovasjon IKS Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111401r1 03.08.2015 RAPPORT Prosjekt: Askim. Stegen avfallsdeponi Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50

Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50 2 Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Hr Prosjekt AS Rapport: 14361 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE AS Melhus Tomteselskap Korsvegen, Melhus Oppdrag nr: 1350009370 Rapport nr. 1 Dato: 11.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Grefsen Eiendom AS Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune Geoteknisk datarapport 16304 nr. 1 Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Prosjektnr: 16304 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 11024 Dato: Kollegakontroll:

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg

GeoStrøm AS. Rapport: Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie. Anton Jenssensgate 7 Pb Tønsberg GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no Rapport Oppdragsgiver: NVE Region Sør Anton Jenssensgate 7 Pb. 2124 33 Tønsberg

Detaljer

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-4 Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Dato: 20.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt regulert

Detaljer

Torvik og Prestealleen

Torvik og Prestealleen Eid kommune Torvik og Prestealleen 2015-09-21 Oppdrags-rapport nr.: 5154577-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Torvik og Prestealleen Rapport nr. Revisjon nr. : - :

Detaljer

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen Geoteknikk E14 Forra bru Geoteknisk datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2012135559-27 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen 2013-06-10

Detaljer

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune Geoteknisk rapport 04.11.2014 CATO GEOTEKNIKK Avkjørsel fra Rv 35 Modum kommune 1. Innledning Modum kommune har bedt

Detaljer

!" #$%&'() '( *" +(&,'-''(

! #$%&'() '( * +(&,'-''( &( ( * +(&,-( //2/3/ 5/6//// /6//// 35/7 36///7//2 /578/7//35 6////7//6 2/6/82882/2 /2/////73 /6/6/ +(&,-(.( &( ( &/ * +(&,-(.( ;;? @ ; 6 75/ *: / *=*-- > &+ +9,+ * 2/ ;?,(&7 /7+8-/776/2/77 57773/79 *575/277677((93/7&5/

Detaljer

R.1596 Burslia, OV-ledning

R.1596 Burslia, OV-ledning Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1596 Burslia, OV-ledning Dato: 19.03.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det har vært flere hendelser med vann i kjelleren i rekkehusene i Fogdenget. Dette

Detaljer

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg 22.05.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger fra Kambrua til Tillerbrua. Dette er

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vedlegg 3 - side 1 av 5 Håndbok Vedlegg 3 Rutineundersøkelser 54 mm Vedlegg 3 Rutineundersøkelser 54 mm Versjon april 2005 erstatter versjon juli 1997 Omfang De fleste av de geotekniske parametere vi anvender

Detaljer

R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse

R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse 10.12.2015 Rev. 01 /20.01.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Området vest for Sentervegens forlengelse

Detaljer

Post Beskrivelse arbeid Enhet Mengde Enhetspris SUM nr. FELTARBEID

Post Beskrivelse arbeid Enhet Mengde Enhetspris SUM nr. FELTARBEID Vedlegg, side 1 Dato: 12.3.213 FELTARBEID 1. FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER 1.1 Gravemelding og påvisning 1.11 Generelt RS 1.2 Varsling og rapportering til grunneier og Norconsult 1.21 Generelt RS

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Datarapport Mære Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Datarapport Mære Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Datarapport Mære Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun for informasjon E Første Utgivelse NOMAGW

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Industriområde Tømra, Selbu Selbu kommune Oppdrag nr: 135000 73 50 Rapport nr. 1 Dato: 0 8.01.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Sør- Trøndelag Kommune Selbu Sted

Detaljer

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15%

Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) OCR=σ c '/σ v0 ' hvor POP=σ c '-σ v0 '=60 kpa I P =10 % sua, designlinje sua, designlinje - 15% Udrenert skjærfasthet, s ua (kn/m 2 ) 25 Dybde, z (m) 2 5 15 5 1 15 1 2 Korrelasjon: Dybde: -5,4m, St>15 N Du =9,8-4,5logOCR+,I P N kt =8,5+2,5logOCR+,I P Dybde: >5,4m, S t

Detaljer

CPTU. Forsker SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk 1

CPTU. Forsker SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk 1 CPTU - mulighetene det gir oss Maj Gøril Bæverfjord Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 CPTU -tolkning Trykksondering CPT Trykksondering med poretrykksmåling CPTU Ønsker høy-kvalitets informasjon

Detaljer