ARKIVKATALOG FOR VOSS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVKATALOG FOR VOSS KOMMUNE"

Transkript

1 ARKIVKATALOG FOR VOSS KOMMUNE ( ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2005

2

3 KAPITTEL 1: INNHALD INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing Arkivfagleg rettleiing Nokre arkivfaglege termar Ordning og registrering av arkiva Norsk ålment arkivskjema Klausulert materiale i kommunale arkiv Bruk av kommunale arkivsaker Korleis finna fram i arkiva 4 KAPITTEL 2: ADMINISTRASJONSHISTORISK OVERSYN OG ARKIVOMTALE 2.1 Voss kommune 6 Ordførarar i Voss Valstyre Formannskap og kommunestyre Soknekommunar Kommunekasse / heradskasse Likningsnemnd Heradskommisjon Skulekommisjon, skulestyre Skulekrinsane / folkeskulen Fattigkommisjon, fattigstyre, forsorgstyre Verjeråd / Barnevernsnemnd Alderstrygdnemnd Barnetrygdnemnd Småbruk- og bustadnemnd Næringsnemnda / jordstyre Skogutval / skogråd / skogreising Overformynderi Provianteringsråd Forsyningsnemnd Nasjonalhjelpen. 29 KAPITTEL 3: ARKIVLISTER OVERSYNSLISTE OVER ARKIVET Voss kommunesamanslåingsnemnd 40 VAL 011 Voss valstyre 41

4 SENTRALADMINISTRASJON 021 Voss formannskap Skulehusnemnda Byggjeutval for Voss gamleheim Plan- og byggjenemnda nytt tinghus og kino Nemnd for utbygging av Hodnaberg kraftanlegg Nemnd for restaurering av Vossakyrkja Kommunal arbeidsnemnd for samanslåing av kommunale elektrisitetsverk på Voss 98 ØKONOMI 121 Voss heradskasse Voss skulekasse Vangen sogn fattigkasse Voss kyrkjekasse Voss heradsrevisjon Voss likningsnemnd / likningskontor Legat: Stephen A. White, Voss gamleheim Legat: Svein Gjerakers legat Legat: Thimpson legat Voss heradskommisjon av UNDERVISNING 211 Voss skulestyre Skuleboksamlingane i Voss Barneskulane i Voss Framhaldsskulen i Voss Voss arbeidsskular Teknisk kveldsskule Voss kommunale mellomskule Voss høyere almueskole Voss folkebibliotek 184 SOSIALE OPPGÅVER 311 Voss fattigstyre / forsorgstyre Voss verjeråd / barnevernsnemnd Voss edruskapsnemnd Voss husmorvikarnemnd Vangen Enkjeheim Voss fattiggard / heradsgard Voss gamleheim Voss alderstrygdnemnd Voss barnetrygdnemnd Arbeidsfylkingen 206

5 HELSEVERN 416 Voss tannrøktnemnd ( skuletannrøkta ) Styret for Voss sjukehus 208 NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING 611 Voss småbruks- og bustadnemnd Voss jordstyre Voss skogutval Voss skogråd / skogreisingsnemnd Voss slaktehus og kjølelager Voss kommunale fryse- og kjølelager Voss torg 223 RETTSVESENET 812 Voss overformynderi 224 KRISE- OG REGULERINGSTILTAK 840 Voss provianteringsråd Voss brendselråd Voss folkekjøkken Voss forsyningsnemnd Ekstraordinær vedhogst til die Wermacht Voss vedutval Voss kontroll / prisnemnd Voss husleigenemnd Heradsnemnda for nasjonalhjelpen i Voss Nasjonalhjelpen barnehjelpsutval i Voss Nasjonalhjelpens huskomite Voss L/L Rognshagen Byggjeselskap 249

6 1 KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 INNLEIING Denne katalogen gjev oversikt over innhaldet i arkivet etter Voss kommune i tidsrommet Berre unntaksvis er det registrert nokre fåe arkivstykke etter 1963, slik at dei endelege ytteråra for arkivet er Arkivet har tidlegare vore plassert i ymse kommunale rom og bygningar på Voss. Det har i åra like frå 1988 og fram til 2004 vore under innhenting, ordning og registrering utført av Interkommunalt arkiv i Hordaland. Det har vore eit tidkrevjande arbeid å spora opp og samla og registrera arkivet slik det framstår i dag. Arkivar Anne Hilde Nagel tok i 1988 til med å registrera ein del protokollar som var plassert i Tinghuset. I åra overtok arkivar Karin Gjelsten arbeidet med ordning og registrering. I dette tidsrommet vart i hovudsak arkivet etter formannskapet (021), skulestyret (211) og fattigstyret (311) ferdig ordna og registrert. I 2003 overtok arkivkonsulent Åse Eikemo Strømme resten av ordninga og registreringa av arkivet. Arbeidet vart sluttført i mai 2005, og arkivlister over den enkelte arkivskapar, arkivseriar og arkivstykke med ytterår ligg no føre. Tilsaman er der ordna og registrerte arkivet på 53 hyllemeter, og inneheld arkiv etter 59 arkivskaparar, 267 arkivseriar og om lag 1175 arkivstykke frå Voss kommune. Arkivet er registrert i tekstbehandling. Arkivkonsulent Åse Eikemo Strømme ved Interkommunalt arkiv i Hordaland har utarbeidd arkivkatalogen for slik den her ligg føre. Arkivet er ført attende til eigaren Voss kommune, og er plassert i Tinghuset ARKIVFAGLEG RETTLEIING Nokre arkivfaglege termar I arkivkatalogen har vi nytta vanleg arkivfagleg terminologi, og vi skal her kort gjera greie for dei viktigaste omgrepa vi har brukt. Ein arkivskapar er ei administrativ eller forretningsmessig eining, ein organisasjon eller person som skapar eller har skapt arkiv gjennom verksemda si. I kommunal forvaltning kan t.d. folkevalde organ, etatar, kontor, skular og institusjonar opptre som arkivskaparar. Eit arkiv inneheld det materialet (t.d. protokollar og dokument) som er skapt av eller har kome inn til ein arkivskapar, og er samla som ein lekk i verksemda til arkivskaparen. Arkivet vil difor gje eit spegelbilete av arkivskaparen si verksemd. Dei einskilde arkiva vil vera delt inn i arkivseriar. Ein arkivserie er ein del av eit arkiv som er ordna etter eit eige system, har ein eigen funksjon eller eit spesielt innhald. Norsk ålment arkivskjema gjev eit oversyn over dei viktigaste arkivseriane og gjev ein standard for rekkjefølgja for seriane i eit arkiv. Vi viser elles til innhaldsregisteret. Arkivseriane vil vere delt i arkivstykke. Eit arkivstykke er ei fysisk eining i ein arkivserie, vanlegvis ein arkivboks eller ein protokoll Ordning og registrering av arkiva Ein grunnleggjande regel for all arkivordning er at vi skal følgja proveniensprinsippet (opphavsprinsippet). Dette betyr at arkiv som er skapt av ein arkivskapar skal haldast samla og ikkje slåast saman med andre arkiv, og at den opphavlege ordninga til arkivet skal bevarast. Dette vil seia at vi skal ta vare på eit arkiv i sin opphavlege skipnad, sjølv om arkivskaparen (t.d. eit kommunalt organ) blir lagt ned eller slått saman med andre.

7 2 Vi har likevel modifisert proveniensprinsippet på eit område i denne katalogen: - Arkiva etter dei ulike skulekrinsane og skulane er ført opp samla som ein arkivskapar, som vi har kalla "barneskulane i Voss. Desse modifiseringane er gjort for å gjere det lettare for brukarane å få oversikt over materialet. Både røyste- og skulekrinsar har skifta gjennom åra og same protokoll har ofte blitt nytta av fleire krinsar. Om vi hadde følgd proveniensprinsippet slavisk for desse arkiva, ville det bli vanskeleg å orientere seg i katalogen. I katalogen er arkivskaparane sett opp systematisk etter forvaltningsområde: Val, overordna styring (formannskap), økonomiforvaltning, skule og kultur, sosiale tiltak, helseteneste, tekniske oppgåver, næringsliv, forsvar og vernebuing, rettsstell og krise- og reguleringstiltak. Arkivskaparane er registrert med arkivskaparkodar som syner tilknytinga til forvaltningsområde. Desse arkivskaparkodane er utarbeida av Interkommunalt arkiv i Hordaland. Eit oversyn over desse finn du i innhaldsregisteret og oversynslista. Systematikken i katalogiseringa er eins: Kvart arkivstykke er registrert med eit løpenummer i tilknyting til arkivskapar og arkivserie (sjå norsk ålment arkivskjema, nedanfor). Den første møteboka til formannskapet i Voss kommue er 021-Aa.1. Dette vil vere ein unik referanse. Som ein del av ordningsarbeidet har materiale utan historisk eller rettsleg verdi blitt kassert, dvs fjerna frå arkiva og øydelagt. Dette gjeld i første rekkje mangfaldiggjort materiale som har kome utanfrå (trykte publikasjonar og rundskriv frå sentrale statlege organ, reklame og salstilbod o.l.), men og materiale som er laga i kommunen (som t.d. rekneskapsvedlegg). Det er i hovudsak materiale som skriv seg frå tida etter 1950 som er kassert Norsk ålment arkivskjema Arkivseriane i einskildarkiva er ordna og stilt opp etter norsk ålment arkivskjema. Dette er ein standard for rekkjeordninga av arkivseriane som blir nytta av statlege og kommunale arkivinstitusjonar. Rekkjeordninga går fram av faste bokstavsignaturar for dei viktigaste seriane: A Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l. B Kopibøker C Postjournalar og andre overgripande register D Saks- og korrespondansearkiv ordna etter arkivskaparen sitt hovudsystem E Saks- og korrespondansearkiv ordna etter andre, sideordna system F - O Reservert for spesialseriar innanfor arkivskaparen sitt fagområde P - Personalforvaltning Q Eigedomsforvaltning R Rekneskap S StatistikkT Kart og teikningar U Foto, film, lydopptak V EDB og mikrofilm W Gjenstandar (stempel, modellar, faner) X Eigenproduserte trykksaker Y Diverse Z Referansemateriale (arkivlister, instruksar, avisutklipp) Når det i eit arkiv finst fleire seriar av same type blir desse skilde frå kvarandre med små bokstavar etter hovudsignaturen, t.d. Aa, Ab, Raa, Rab.

8 Klausulert materiale i kommunale arkiv Delar av sakstilfanget i kommunale arkiv er ikkje offentleg tilgjengeleg. Reglar i forvaltningslova og ymse særlover har fastsett at visse saksområde skal vere klausulert, dvs. underlagt teieplikt i eit visst tidsrom. Her følgjer eit oversyn over dei viktigaste saksområda med klausuleringstid: Arbeidskontor: for personsaker Arbeidstilsyn, "stedlig fabrikktilsyn": arbeidstilsynsaker Adopsjonssaker Barnevernsaker Farskap- og barnebidragsaker Forliksråd: saker for stengde dører Forsyning- og vernebuingsaker Likningskontor: sjølvmeldingar og kladdelister Overformynderi: verjemålsaker for stengde dører Pasientjournalar Skule: elevsaker Sosialkontor, forsorgstyre, fattigstyre: klientsaker Valmanntal: avkryssa valmanntal 60 år 60 år 100 år 80 år 80 år 60 år 60 år 60 år 60 år 80 år 60 år 60 år 60 år Kommunen er forplikta å til å følgje desse klausuleringsreglane når arkivmaterialet skal brukast. Dette gjeld både brukarar utanfrå og tilsette i kommunen, når desse ikkje har krav på opplysningane med heimel i lov Bruk av kommunale arkivsaker Kommunale arkiv som er skapt etter er opne for innsyn etter reglane i offentlegheitslova. Desse reglane gjeld i prinsippet ikkje for kommunale arkiv som er skapt før 1971, men dei bør likevel vere retningsgivande for innsyn i slike arkiv. Etter forvaltningslova gjeld regelen om partsinnsyn, dvs. at ein part i ei forvaltningssak har rett til å gjere seg kjent med dokumenta i saka. Denne retten gjeld uavgrensa i tid. Det er to viktige avgrensingar i innsynsretten: - Innsynsretten gjeld ikkje for opplysningar som er underlagt teieplikt etter forvaltningslova. Teieplikta gjeld for "noens personlige forhold", tekniske innretningar og framgangsmåtar og drift- og forretningsforhold som kan ha konkurransemessige konsekvensar. Teieplikta gjeld som hovudregel i 60 år, med unntak av barnevernsaker og adopsjonssaker som har teieplikt på respektive 80 år og 100 år. - Innsynsretten gjeld heller ikkje interne dokument (dokument som eit organ har utarbeida for si interne saksførebuing), opplysningar som kan få følgjer for rikets sikkerhet og opplysningar det er utilrådeleg at ein person får kjennskap til, av omsyn til eiga helse og tilhøvet til personar som står vedkommande nær (slike opplysningar kan likevel gjerast kjent for fullmektig for den det gjeld). Forskarar - dvs. personar med vitskapleg stilling innanfor relevant fagområde, eller ein person under rettleiing av ein med ei slik stilling - kan få tilgang til materiale underlagt teieplikt etter vedtak av vedkomande fagdepartement. Vedkomande må sjølv søkje departementet om innsyn. Når studentar/skuleelevar tingar materiale, skal det følgja med

9 4 stadfesting frå lærar/rettleiar. Eit vilkår for å få innsyn i arkiva er at brukaren identifiserer den aktuelle saka, t.d. med hjelp av arkivkatalog eller postjournal. Forespørsel om innsyn bør vere skriftleg. Søknaden skal gjere greie for - kva arkiv og kva slags opplysningar ein vil ha innsyn i - formålet med innsynet - evt. skriftleg fullmakt når ein person søkjer om innsyn på vegne av ein annan - evt. heimel for innsynet, når den som krev innsyn meiner å ha rettsleg krav på opplysningane Arkivmateriale som det er gitt innsyn i, må nyttast på den plassen arkivbrukaren har fått seg tilvist. Det er ikkje høve til å låne arkivmateriale ut av kommunehuset. Før ein får tilgang til materialet skal arkivbrukaren skriva under ei fråsegn om at han/ho er kjend med gjeldande reglar for bruk av arkivmateriale. Den som har hatt ansvaret for ein ekspedisjon er også ansvarleg for at materialet blir sett på rett plass etter bruk. Kvar arkivbrukar skal skriva under ei fråsegn om at han/ho er kjend med gjeldande reglar for bruk av arkivmateriale: "Underskrivne stadfestar med dette at eg er kjend med ansvaret med å bruka arkivsaker, og at eg kjenner reglane for bruk og lån av arkivsaker frå kommunen. Vidare lovar eg å ikkje bruka og/eller la offentleggjere opplysningar som på nokon måte kan vera krenkjande eller på annan måte til skade for einskildpersonar eller grupper av menneske (jfr. forvaltningslovas 13)." Korleis finne fram i arkiva? Det er særleg to hjelpemiddel som kan brukast når ein vil finne fram i arkiva: Arkivkatalogen, som inneheld register over alle delane av arkiva, og dei interne registra som kan finnast i kvart einskild arkiv. Arkivkatalogen gir eit oversyn over strukturen og innhaldet i dei kommunale arkiva. Normalt gir katalogen eit oversyn på arkivstykkenivå, slik at ein kan få oversyn over protokollane og arkivboksane i eit arkiv. Katalogen vil vanlegvis også gi oversyn over dei einskilde mappene i større saksarkiv. Når katalogen ikkje gir tilstrekkelege opplysningar til å finne fram til ei sak, må ein bruke dei interne registra i arkiva, vanlegvis postjournalen eller eventuelt kopibøkene. Saksgangen i kommunale organ har frå starten av vore slik: - Inngåande brev vart registrert i postjournalen, med opplysningar om mottaksdato, avsendar, innhald og som oftast korleis brevet har blitt følgd opp. Når det vart ført i journalen, fekk brevet eit journalnummer, som var samansett av eit løpenummer og årstalet. Journalnummeret vart vanlegvis ført på brevet, øvst i høgre hjørne. Postjournalen inneheld såleis ei kronologisk oversikt over inngåande korrespondanse, men ofte også over utgåande brev. - Saksbehandlinga av inngåande brev skjedde fram til 1950-talet hovudsakleg i møta i dei kommunale organa. Det administrative apparatet var lite utbygd i dei fleste kommunane før 60-talet, og det vart sjeldan skrive formelle tilrådingar og framlegg til vedtak. Formannen i organet la kanskje fram ei munnleg tilråding og eit framlegg til vedtak. Det endelege vedtaket og saksomtale vart ført i møteboka. Møtebøkene (forhandlingsprotokollane) inneheld referat frå møta i kommunale styre og utval. Referata er ført kronologisk, og vanlegvis vil vi finne ein kort saksomtale og eit vedtak for kvar

10 5 sak. - Etter møtet vart vedtaket ekspedert som brev (seinare ei særutskrift) til den saka gjaldt. Kopi av brevet vart ført i kopiboka. Kopibøkene inneheld kopiar eller samandrag av utsende brev. Dei eldste kopibøkene er innbundne protokollar som gjerne inneheld fullstendige brevreferat. Rundt hundreårsskiftet vart det etter kvart vanleg å skrive samandrag av breva. Seinare har vi fått gjennomslag og fotostatkopiar. Kopibøkene er ført kronologisk. - Det innkomne brevet og ein kopi av det utgåande, saman med eventuelle andre skriv i saka, vart lagt i saksarkivet. Saksarkivet har opp gjennom åra vore ordna på ulike måtar. Den opphavlege ordninga var kronologisk, slik at breva vart lagt i arkivet etter dato, eller bygde på breva sine journalnummer, slik at desse vart lagt fortløpande etter dei nummera dei fekk i postjournalen. Seinare vart det vanleg å skilje ut korrespondanse som handla om større saker, og slik utvikla det seg ein serie med "pakkesaker" ved sida av dei vanlege journalsakene. På 1920-talet hadde ein i dei fleste kommunar fått utvikla ein alfabetisk emneordna serie, i tillegg til eller som erstatning for journalsakene. Denne emneordninga vart etter kvart utvikla til systematiske arkivsystem, som erstatta emneorda med arkivkodar og samstundes grupperte emna slik at like saker vart arkivert nær kvarandre i arkivet. "Roalds arkivsystem" frå 1930-talet og "Norsk herredsforbunds arkivplan" frå 1951 er dei mest kjende kommunale arkivnøklane. - Dersom eit vedtak vart følgd opp med ei utbetaling vil vi finne tilvising av denne i organet si tilvisingsbok. Om ein brukar postjournalen for å finna fram til ei sak, skal ein vere klar over at det ofte kan vere slik at journalen berre kan stadfesta at eit brev har kome inn. Arkivet frå den aktuelle perioden kan heilt eller delvis ha gått tapt, slik at brevet ikkje vil vere å finna. I slike tilfelle kan ein likevel med hjelp av dei opplysningane ein har fått om tidspunktet brevet kom inn, leita etter saka i møtebøkene og etter svarbrev i kopiboka, eventuelt etter ei utbetaling i tilvisingsboka. Dersom eit brev verkeleg har blitt behandla som sak i organet, vil ein som oftast finna noko ein av desse stadene. Fleire av arkiva er mangelfulle og det er klart at mykje arkivmateriale har gått tapt. Tidlegare var det ofte slik at arkivet til eit kommunalt organ vart oppbevart heime hjå den som var formann for organet. Det kan difor finnast kommunalt materiale i private heimar. Vi vil understreka at slikt materiale er kommunen sin eigedom, jfr. lov om arkiv 9. Vi vil oppmoda dei som sit med kommunalt materiale eller kjenner til kor slikt finst, om å ta kontakt med arkivtenesta i Voss kommune.

11 6 KAPITTEL 2: ADMINISTRASJONSHISTORISK OVERSYN OG ARKIVOMTALE 2.1 VOSS KOMMUNE 1235 Voss vart eigen heradskommune frå 1838 i samsvar med formannskapslovene av Kommunnen ligg i Hordaland fylke, og grensar etter 1964 til kommunane Ulvik, Granvin og Kvam i sør. I vest og nordvest går grensa mot Vaksdal kommune. Voss kommune grensar i aust til Aurland kommune og i nord til Vik kommune i Sogn og Fjordane fylke. Prestegjeld- og sokneinndelinga: Då formannskapslovene vart sette i verk i 1838 hadde Voss prestegjeld i Hardanger og Voss Prosti i Bergen Stift fylgjande sokner: Vangen hovudsokn Evanger sokn Vinje sokn Oppheim sokn Ved kongeleg resolusjon (kgl.res.) av vart soknene Vinje og Oppheim skilde ut som Vossestrand prestegjeld. 1. At Unnersognene Vinje og Opheim fra 1 Mai 1866 fraskilles Voss Præstegjeld under Hardanger og Voss Provsti i Bergens Stift for under Navn af Vossestranden at udgjøre et eget Præstegjeld, hvori Opheim bliver Hovedsogn 2-6 (...) " I 1868 vart gnr. 1 i Evanger sokn overført til Mo sokn, Hosanger prestegjeld. I 1869 vart gnr. 37 bnr. 7 Ere overført frå Vangen sokn til Evanger sokn. I 1869 vart gnr. 52 bnr. 2 Taulen overført frå Vangen sokn til Vinje sokn, Vossestrand prestegjeld. Ved kgl.res. av 10. oktober 1891 vart Evanger sokn eige prestegjeld: " 1. Fra 1ste Januar 1892 bliver Evanger Unnersogn til Voss Præstegjeld under Hardanger og Voss Provsti i Bergens Stift at fraskille Præstegjeldet for at overgaa til et eget, Evanger, Præstegjeld. " I 1969 vart Evanger prestegjeld tilbakeført til Voss prestegjeld. Tinglag/lensmannsdistrikt: I 1838 høyrde soknene i Voss prestegjeld til fylgjande tinglag i Nordhordlands og Voss Fogderier: Vangen tinglag: Vangen sokn Vinje sokn Oppheim sokn Vatsværns tinglag: Evanger sokn

12 7 Ved kg.res. av vart Vossestrand tinglag og lensmannsdistrikt delt i frå Vangen tinglag: 1) (...) 2) At Vangens Thinglag og Lensmandsdistrikt i samme Amt (søndre Bergenhus) fra 1 Januar 1868 deles i tvende Thinglag og Lensmandsdistrikt, hvoraf det ene, bestaaende af Vangens Sogn af Voss Præstegjeld, bliver at benævne Vangens og det andet, bestaaende af Opheim og Vinje Sogne af Vossestrandens Præstegjeld, Vossestranden. Ved kgl.res av vart gnr.37 bnr. 7 Ære ført over til Evanger tinglag, og gnr. 52 bnr. 2 Taulen ført over til Vossestrand tinglag. " Hvorved bestemmes at Eiendommene Ære Løb.No.103 b under Matr.No.46 Mølster af Skyld 19 Skilling og Taulen Løbe.No 118 b under Matr.No. 54 Gjerde af Skyld 3 ort, begge af Vangen Thinglag og Sogn, Søndre Bergenhuus Amt, henlægges henholdsvis til Evanger Thinglag og Sogn og til Vossestrandens Thinglag og Vinje Sogn i samme Amt. " Ved kgl.res. av vart det namnednring frå Vangen tinglag til Voss tinglag: " Kongelig resolusjon av 9. januar 1886, hvorved bestemmes at Vangens herred, thinglag og lensmandsdistrikt i Hardanger og Voss fogderi, Søndre Bergenhus amt, for eftertiden bliver at benævne Voss herred, thinglag og lensmandsdistrikt. " Ved kgl.res. av 3. mars 1961 vart Voss og Evanger slått saman til eit lensmannsdistrikt. " Kongelig resolusjon av 3. mars 1961 om at Voss og Evanger lensmannsdistrikter fra 1. juli 1961 slåes sammen til ett distrikt under navnet Voss lensmannsdistrikt." Gjeldande frå 1964 vart Vossestrand lensmannsdistrikt overført til Voss lensmannsdistrikt. Kommuneinndelinga: I samsvar med formannskapslovene av vart Voss formannskapsdistrikt oppretta og gjort gjeldande frå " I ethvert Præstegjeld paa Landet skal det være et Formandskab..." Matrikkellova av 1863 innførte nemninga herad for formannskapsdistrikt på landet. Heradskommune er også ei nemning som er brukt. I nyare tid er kommune den mest vanlege nemninga. Gjeldande frå 1866 vart Vossestrand prestegjeld med soknene Vinje og Oppheim utskilt frå Voss prestegjeld. Ved kgl.res. av vart vedtaket i heradstyret om frådeling av Vossestrand til eigen heradskommune godkjent: " 1) At den af den felles Kommunebestyrelse for Voss og Vossestrandens Præstegjeld i søndre Bergenhus Amt under 17 Januar d.a. fattede Beslutning om Deling av Heredet i Henhold til Lov av 25 Februar approberes, saaledes at hvert av disse Præstegjelde fra 1 Januar 1868 at regne kommer til at udgjøre et eget Herred - dog med Forbehold af at denne Foranstaltning ingen virkning tillegges med Hensyn til den ifølge Lov av 6 Juni 1863 stedfindende Revisjon av Matrikulen."

13 8 Gjeldande frå 1885 vart Evanger sokn skild ut frå Voss heradskommune, og vart eigen heradskommune. Evanger sokn låg i eit anna tinglag enn resten av Voss heradskommune, og i samsvar med formannskapsloven siste pkt. var det heimel for dette. Av Voss heradskommune frå 1838 var det no berre Vangen sokn som var att, og vanlegvis ville kommunen fått same namnet som sokna. For at kommunen framleis kunne hald på namnet Voss, måtte det gjerast vedtak om dette. Ved kgl.res. av vart det fastsett at namnet framleis skulle vera Voss og ikkje Vangen heradskommune, og såleis fekk kommune og prestegjeld sams namn som før. " Kongelig resolusjon av 9. januar 1886, hvorved bestemmes at Vangens herred, thinglag og lensmandsdistrikt i Hardanger og Voss fogderi, Søndre Bergenhus amt, for eftertiden bliver at benævne Voss herred, thinglag og lensmandsdistrikt. " Ved kongelig resolusjon av 26. oktober 1901 vart det overført ein del slåtteteiger og fjellstøler fra Voss til Evanger herad sin matrikel. " hvorved er bestemt: 1. At de under G.N. 2 B.N. 1 og 2 Eide, G.N. 4 B.N. 1, 2 og 3 Vestreim, G.N. 6 B.N. 1 og 2 Lisseim, G.N. 11 B.N. 1 Flage ytre, G.N. 12 B.N. 1 og 2 Flage indre samt gnr. 254 B.No. 1 Skylje i Voss Herred matrikulerede, men i Evanger Herred beliggende Slaatteteige og Fjeldstøler ved paa offentlig Bekostning afholdte Skylddelingsforretninger bliver at fraskille ovennævnte Gaarde i Voss og overføre til Evanger herreds Matrikul." Gjeldande frå 1964/65 skjedde det store endringar i kommuneinndelinga i Hordaland, til liks med resten av landet. Ved kgl.res. av 2. mars 1962 vart dette vedtaket gjort for Voss heradskommune sitt vedkomande: " I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett: 1) Kommunane Voss, Vossestrand og Evanger ( med unntak som nevnt under pkt. 2) i Hordaland fylke vert slegne saman til ein heradskommune. 2) Eksingedalen sokn av Modalen kommune og Evanger kommune sine områder i Eksingedalen (eigedomane under gnr ) og i Bergsdalen (eigedomane under gnr vert overført til Bruvik kommune i same fylke. 3) Tidspunktet for gjennomføring av desse inndelingsendrinane vert fastsett seinare." Ved kgl.res. av 19.april 1963 vart det gjort vedtak om tidpunkt og namn: " Kongeleg resolusjon av 19. april 1963 om at den ved kongeleg resolusjon av 2. mars 1962 vedtekne samanslåinga av Evanger, unnateke kommunen sine område i Eksingedalen og Bergsdalen, Voss og Vossestrand kommunar i Hordaland fylke til ein heradskommune blir gjennomførd frå 1. januar Namnet på den nye kommunen blir fastsett til Voss. " Kjelder: 1997 ÅES Matrikkelen av 1838 ( for tinglaga) Departementstidende, Norsk lovtidende m.m. ( kgl.res.) Register over kyrkjebøker, Statsarkivet (prestegjeld- soknedeling) Register over lensmannsarkiv, Statsarkivet ( tinglag og lenmannsdistrikt)

14 9 ORDFØRARAR I VOSS KOMMUNE : David L Hustevit Arnoldus Koren David L. Hustveit Ole K. Litsheim Mathias G. Dugstad Ivar J. Rivenes Lars O. Kindem Olav Bjørgum Nils J. Finne Mads Haga Lars L. Hustveit Mads Haga Lars L. Hustveit Mads Haga 1938 Isak Hjelle Amund Gjersvik 1941 Halle N. Vinsand Mads Haga 1945 Isak Hjelle David Gjerme 1955 Lars Leiro David Gjerme Arne Nilsen

15 10 Nedanfor fylgjer eit generelt administrasjonshistorisk oversyn og ein generell arkivomtale for dei fleste arkivskaparane som finst i kommunarkiva. Det er samstundes teke med noko omtale og oversyn over kva som er funne av arkiv etter desse i Voss kommune VALSTYRE Valstyre for stortingsval vart oppretta for landkommunane i lov av Tidlegare hadde sokneprest og fut ansvaret for valforretningane og manntalet. Valstyret vart samansett av formannskapet og lensmannen, som var manntalsførar og lovbestemt formann i valstyret. Etter lov av kunne kommunestyret etter samtykke av fylkesmannen velja ein annan manntalsførar. Valforretningane vart førte i valprotokoll (valbok) for stortingsval. Manntalsførar skulle leggja fram utkast til manntal, som vart gjennomgått av manntalsnemnda før det vart lagt ut. Manntalsnemnda vart samansett av manntalsførar og to medlemer valde av og blant formannskapet. Manntalsnemnda sine forhandlingar vart førte i eiga møtebok. Etter at manntalet var lagt ut, kunne endringar berre gjerast etter vedtak i valstyret. Dersom valet vart gjennomført på meir enn tre ulike røystestader i kvar kommune, skulle valstyret oppnemna lokale røystestyre på tre medlemer for kvar krins. Røystestyra skulle føra eigen protokoll. Stortingsval vart halde kvart tredje år fram til 1938,då valperioden vart utvida til fire år. Valstyre for kommuneval vart innført ved endringar i lov av Valstyre skulle vera samansett av formannskapet og lensmannen, som var manntalsførar og lovbestemt formann i valstyret. Dersom kommunen var delt i fleire sokn, skulle kvart sokn ha eige valstyre. Denne ordninga sto ved lag fram til og med Manntal skulle utarbeidast av lensmannen saman med formannskapet (eller formennene i soknet). Frå 1901 skulle lensmannen utarbeide manntalet åleine. Manntalsførar skulle leggja fram utkast som vart gjennomgått av manntalsnemnda før det vart lagt ut. Manntalsnemnda vart samansett av manntalsførar og to medlemer valde av og blant formannskapet. Etter at manntalet var lagt ut, kunne endringar berre gjerast etter vedtak i valstyret. Dersom valet vart gjennomført på meir enn tre ulike røystestader i kvar kommune, skulle valstyret oppnemna lokale røystestyre på tre medlemer i kvar krins. Frå 1925 skulle kvar skulekrins halda eige valting. Røystestyra skulle føra eigen protokoll. Frå 1837 vart det halde kommunevalet annankvart år. Valperioden var fire år, slik at halvparten av formennene og representantane vart skifta ut ved kvart val. Kommunval vart halde kvart tredje år i frå Frå 1947 vart valperioden utvida til fire år. Statsarkivet i Bergen har i 1986 registrert mykje arkivmateriale etter valstyret i Voss i arkivet for Lensmannen i Voss. Dette finst ved Statsarkivet. I arkivet etter Voss valstyre er det her registrert fylgjande materiale: Serie Innhald Tidsrom 011 Manntal 1922

16 FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE Formannskapslovene av fastsette at det i kvart prestegjeld skulle opprettast ein kommune, som skulle styrast av eit formannskap og eit representantskap. Formannskap og representanskap skulle veljast kvar for seg, og det skulle vere tre gonger så mange representantar som formenn. I prestegjeld som var delt i fleire sokn skulle desse vala gjennomførast soknevis. Formannskapet skulle velja ordførar og varaordførar. Representantskapet hadde ingen funksjon åleine, men møtte saman med formennene etter innkalling frå formannskapet for å handsama saker om løyvingar til nye tiltak, kjøp og sal av eigedomar og andre viktige økonomiske saker. Dette fellesorganet vart seinare kalla heradstyre eller kommunestyre. Forhandlingane til formannskap og representantskap skulle refererast i formannskapet sin forhandlingsprotokoll. Det skulle og førast brevjournal og kopibok. Desse protokollane skulle autoriserast av amtmannen (fylkesmannen). I lov av vart bestemmelsane om føring av postjournal og kopibok tatt ut av lova. Medlemene av fattigkommisjonen og skulekommisjonen skulle tiltre formannskapet når fattigsaker og skulesaker vart behandla. Denne ordninga - dei kombinerte formannskapa - sto ved lag til 1845 for fattigstellet sin del.for skulestellet vart det kombinerte formannskapet oppheva av skulelova av I herad med soknedelt fattig- eller skulestell, skulle berre formenn frå det aktuelle soknet møta saman med kommisjonane. Ved lovendring av vart retten til å velja ordførar og varaordførar og til å gjennomføra revisjon og desisjon av kommunerekneskapa overført frå formannskapet til kommunestyret. Ordførar og varaordførar skulle framleis veljast blant formennene. Ved lov av vart valordninga endra slik at kommunestyret skulle veljast under eitt. Kommunestyret skulle så velja 1/4 av medlemene som formannskap, ordførar og varaordførar. Kommunelova av stadfesta den eksisterande ordninga med kommunestyre og formannskap og gav bestemmelsar om nye faste stillingar i kommunen, slik som heradskasserar og formannskapssekretær. Kommunen sin kompetanse har alltid vore rekna å vere negativt avgrensa. Kommunen kan setja i gang tiltak på alle andre område enn der det er lovbestemt at den ikkje kan gjera det. Frå 1921 fekk kommunestyret høve til å opprette utval for å løysa faste eller særlege oppgåver. Lova stadfesta også kommunestyret sin rett til å skipa kommunale verksemder og gav reglar for val av styre og revisjon av rekneskapa til desse. I lov av vart det bestemt at ein kommune som ikkje makta å innfri sine gjeldsforpliktelsar, kunne setjast under administrasjon av departementet. I midlertidig lov av vart desse bestemmelsane innskjerpa. Kommunen skulle styrast av eit administrasjonsstyre, samansett av ein representant frå kommunestyret og ein frå fordringshavarane, samt dei som vart oppnemnt av Kongen. Etter begge lovene skulle kommunestyre og formannskap halda fram i sine funksjonar, men utan rett til å gjera vedtak som kunne føra til utgifter for kommunen. Kommunestyret kunne likevel uttala seg i slike saker og anka vedtak av administrasjonsstyret inn for departementet. Kommunelova av førte ikkje med seg vesentlege endringar i kommunen si organisering og drift. Formannskapslovene gav amtmannen (fylkesmannen) rett og plikt til å godkjenna (approbere) vedtak som vart gjort av kommunestyret. Vedtak som hadde store økonomiske konsekvensar skulle approberast av Kongen. I 1921-lova vart dette endra slik at negative vedtak (utsetjing, avslag o.l.) ikkje trengde approbasjon. Denne ordninga sto ved lag fram til lov av avgrensa fylkesmannen si fullmakt til å underkjenna vedtak som låg

17 12 utanfor kommunen sitt kompetanseområde eller vedtak i strid med gjeldande lov. Fylkesmannen skulle også godkjenna budsjettvedtak i kommunar som mottok skatteutjamningmidlar. I arkivet etter formannskap og kommunestyre vil det finnast møtebøker (forhandlingsprotokollar), kopibøker og brevjournalar. Korrespondanse og saksdokument er fram til om lag 1935 som oftaste ordna kronologisk etter journalnummer eller dato. Samstundes vil det finnast sideordna korrespondanse, som er ordna etter emne. I 1935 kom den første arkivnøkkelen på markedet, Roalds kommunale arkivsystem. I 1951 kom den første arkivnøkkelen som var utarbeidd av Norges herredsforbund (NHF) I 1963 og 1976 kom det reviderte utgåver av NHF sin arkivnøkkel. Enkelte kommunar heldt fast på ordning etter journalnummer heilt fram til åra. Det er mange variasjonar på kva tid den enkelte kommune gjekk over til å arkivera saksarkivet sitt etter ein av dei ovanfornemnte arkivnøklane. I arkivet etter Voss formannskap og kommunestyre er det registrert fylgjande materiale: Serie Innhald Tidsrom Aa Møtebøker for formannskap og heradsstyre Ab. 1 Vedtaksbok for ordføraren Ac. 1 4 Møtebøker for heradsstyret Ad. 1 2 Utskrifter av møtebøker Ae. 1-2 Saksregister for formannskap og heradsstyre Ba. 1-4 Kopibøker Bb Kopibøker. Lause blad Ca 1 30 Postjournalar Da 1 13 Saksarkiv. Kronologisk ordna Db 1 21 Saksarkiv. Emneordna Dc Saksarkiv ordna etter Roalds arkivnøkkel Dd Saksarkiv ordna etter NHF arkivnøkkel av De Saksarkiv ordna etter NHF arkivnøkkel av Ea Emneordna korrespondanse. Sideordna Fa. 1 2 Register over kommunale val Qa. 1 Eigedomsforvaltning Ra. 1-3 Tilvisningsbøker /53 Sa. 1 2 Statistikkar Ta. 1 Teikningar av ymse bygningar Ya. 1 5 Rundskriv og meldingar SOKNEKOMMUNAR /SOKNEKASSE I Formannskapslova av 1837 står det i 20 at «når en sak utelukkende angår et enkeltsogn eller enkelte sogne, skal kun de formenn eller representantar som dertil henhører, delta i stemmegivningen derover, men saken foredrages av formennenes ordfører, om enn ikke denne har stemme deri I formannskapslova sin 2 står det at det skal vera soknevise val på formenn og representantar. Slik vert kyrkjesokna heimla som soknekommune i formannskapslova, som såleis gav

18 13 heimel både til formannskapsdistrikt/heradskommunar og soknekommunar. Kvar heradskommune kunna ha fleire soknekommunar, som vart leia av soknestyre. Soknekommunane var heilt sjølvstendige kommunar, og hadde bevilgningsrett i dei sakene dei kunne ha føre seg. I 1837 var soknekommunen tiltenkt ei smålåten rolle, og då vesentleg i samband med kyrkjeforvaltninga. Kyrkjene vart ikkje kommunal eigedom før ved lova om kyrkje og kyrkjegardar av Soknestyret måtte syta for inntekt og vedlikehald av kyrkjene. Det var eigen kyrkjekasse i sokna. Etter kvart vart det ved lover høve til å leggja viktige forvaltningsområde inn under soknekommunen, som fattiglova av 1863, skulelova av 1889, anlegg og vedlikehald av bygdevegar, og lov om kyrkjeforvaltning. Soknekommunen kunne ta opp mange saker, slik som el.forsyning, vassforsyning, utbygging av telefonnettet,ymse helsetiltak og utbygging av gamleheimar. Soknestyret vedtok sitt eige budsjett, og kunne etter landskattelova 133 krevja inn skatt, dersom heradsstyret godkjende dette. Landkommunelova av 1921 opprettheldt soknekommunane og det same gjorde landkommunelova av Lovene bestemte at soknekommunane skulle ivarta saker som var lovheimla og saker som allereie var dei enkelte soknekommunane sitt ansvar. Det er store variasjonar frå heradskommune til heradskommune med omsyn til utbyggingsnivået av soknekommunane. Det var mange tilhøve som spelte inn her. Det var lange avstandar innanfor prestegjeldet. Fjell og fjord måtte kryssast, og kommunikasjonane var dårlege. Det stod fritt opp til heradskommunen korleis dei ikkje lovpålagte oppgåvene kunne løysast av den enkelte soknekommune. Mange av soknekommunane vart etter søknad eigen heradskommune. Då soknekommunane ved lov av vart oppheva frå vart soknedelt kyrkjeforvaltning oppretthalden. Utbyggingsnivået av soknekommunane avspeglar seg sjølvsagt i arkiva frå den enkelte kommune, både i innhald og mengde. Protokoll frå møta i soknestyra kan vera ført inn i møteboka for formannskap/heradsstyre, eller det kan vera ført eigne møtebøker. Det vil finnast kopibøker, brevjournalar, korrespondanse/saksarkiv og tilvisningsprotokollar for rekningar. Ved heradskassen vil det som oftaste finnast arkiv etter dei enkelte soknekommunekassar. Det er registrert fylgjande materiale etter soknekommunane i Voss heradskommune: Serie Innhald Tidsrom 021 Aa. 1 3 I møtebøkene for formannskapet er det ført møteprotokoll for soknestyra i Vinje, Oppheim, Evanger og Vangen soknestyre Vangen sogn fattigkasse Raa. 1 Rekneskapsprotokoll Sjå vidare 121 Rcf. og Rd KOMMUNEKASSEN (HERADSKASSEN) Rekneskapsføringa for kommunen sine kassar har utvikla seg frå eit system med særskilte rekneskap og rekneskapsførarar for dei enkelte kassane fram til eit felles rekneskap og ein

19 14 felles kommunekasse/kommunekasserar (heradskasse/heradskasserar). By og land hadde ulike forskrifter for rekneskapsføringa. Utgreiinga nedanfor omhandlar landkommunane fram til 1942, då by og land fekk felles forskrift. Før 1837 førte skule- og fattigkommisjonen kvart sitt rekneskap, gjerne med presten som rekneskapsførar. Med formannskapslovene i 1837 vart ansvaret for rekneskapet til dei kommunale kassane lagt til formannskapet, og rekneskapsførarane og kasserarfunksjonane vart no lagt under formannskapet. Samstundes skulle formannskapet overta revisjon og desisjon (endeleg godkjenning) av rekneskapa. Kvart sokn kunne ha sin skule-, fattig- og soknekasse. I tillegg kunne det finnast andre kommunale kassar, som t.d. kyrkjekasse for den enkelte kyrkje, vegkasse og hamnekasse. Heradskassen skulle etter kvart dekkja andre kommunale utgifter. Det vart normalt ført separate rekneskap for dei ymse kassane, sjølv om kassane gradvis fekk ein og same rekneskapsførar. Budsjett og utlikning vart knytt nærare saman i 1860-åra, og gradvis fekk dei enkelte kassane felles rekneskapsprotokollar. Departementet gav nærare bestemmelser om rekneskapsføringa Kontoplanen vart innført, og det skulle førast eit kassarekneskap og eit nettorekneskap som synte verkelege inn- og utbetalingar. Desse bestemmelsane vart i prinsippet ståande til 1936 for landkommunane. Då kom det forskrifter som presiserte samanhengen mellom budsjett og rekneskap, og prinsippet om dobbel bokføring. I 1942 kom det nye forskrifter som vart felles for by- og landkommunane. Det kom endringar i Desse vart avløyste av nye forskrifter frå Med skattelovene av 1882 kom det viktige endringar i samband med oppkrevjing av skatt. Før den tid var det på landet fogden / lensmannen som krov inn matrikkelskatten. Dei andre skattane som vart utlikna på formue og næring, vart innbetalte til dei respektive rekneskapsførarane eller særskilte oppkrevjingsmenn ( t.d. skule- og fattigskatt). Vart ikkje skatten betalt, kunne den drivast inn ved utpanting, som vart utført av fogd / lensmann. No vart kommunkasseraren skatteoppkrevjar, og fekk rett til å føreta tvangsinndrivelse av kommuneskatten. Statsskatten vart frå 1892 utlikna saman med kommuneskatten, men først ved skattebetalingslova av 1952, gjort gjeldande frå , vart kommunekasseraren oppkrevjar av statsskatten, og gjeve fullmakt til utpanting for alle skattekrava. Landkommunelova av fastsette at det skulle tilsetjast kommunekasserar (heradskasserar). I mindre kommunar vart denne stillinga ofte delt med ein halv stilling som formannskapssekretær. I arkiva vil det finnast rekneskapsmateriale, eller ekstraktar, frå dei ymse kassane i tida før Etter den tid vil det finnast meir samla for kommunekassen. Det er ført eige rekneskap for skatteoppkrevjinga. Dei ymse forskriftene har i stor grad vore retningsgjevande for utforminga av rekneskapsmateriale som finst i desse arkiva. Frå 2. halvår 1913 til 1. halvår 1960 vart budsjett-/rekneskapsåret ført frå 1.juli til 30. juni. Frå 1.januar 1961 er dette identisk med kalendaråret. I arkivet etter Voss heradskasse er det registrert fylgjande materiale: Serie Innhald Tidsrom Aa. 1 2 Møtebøker for desisjons- og skattenemnda Ba. 1 2 Kopibøker Ca. 1 Postjournal Da. 1 Kronologisk ordna korrespondanse Db. 1 Emneordna korrespondanse. Lærarløner Fc. 1 2 Pantingsbøker

20 15 Ia. 1 Skatteinnkrevjing Raa.1 7 Årlege rekneskap Rba.1 14 Oppgjers- og statusbøker Rca.1 10 Hovudbøker Rcb.1 Kontobok for det ordinære budsjettet Rcc.1-39 Kontobøker for drifts- og kapital Rekneskapet sine postar Rcd.1 4 Kontobøker for andre konti Rce.1 16 Kontobøker for aktiva og passiva Rcf Kontobøker for fattigvesenet Rd. 1 4 Refusjonsbøker for fattigvesenet Rea.1 42 Kassabøker / journalar/ memorialar LIKNINGSKOMMISJON, LIKNINGSNEMND, LIKNINGSKONTOR By og land hadde ulik utlikning av skatt like fram til 1975, då skattelova vart lik for by og land. Utgreiinga nedanfor er gjort utifrå skattelovene for kommunane på landsbygda i tida 1837 til 1965, då administrasjonen av likninga vart overført til staten. Formannskapslovene gjorde at kommunane vart sjølvstendige i økonomiske saker, men hadde ingen bestemmelsar om skatt. Tidlegare praksis ved utlikning og innkreving av skatt heldt difor fram som før Dei generelle utgiftene til kommunane vart dekte gjennom refusjonar av den statlege martrikkelskatten. Utgifter til skule- og fattigstellet vart dekte gjennom skattar utlikna av skule- og fattigkommisjonane. Skulekommisjonen hadde ansvaret for utlikninga av skuleskatten fram til lov av overførte denne retten til kommunestyret eller ein likningskommisjon valt av kommunestyret. Fattiglova av gjorde tilsvarande endring for fattigskatten. Fattiglova fastsette og at det skulle veljast ein eigen overlikningskommisjon for å handsama klager på likninga. Skattelovene av innførte ein felles kommuneskatt, som skulle utliknast av li kningskommisjonen på grunnlag av eigedom, inntekt og formue. Det kunne og opprettast overskattekommisjon til å handsama saker for skatteytarar busette utanfor kommunen. Etter lov av kunne det opprettast eigne likningskommisjonar for kvart sokn. Ved lov av vart likningskommisjonen tillagt ansvaret for utlikninga av statsskatt. Likningskommisjonen og overlikningskommisjonen endra ved lov av namn til likningsnemnd og overlikningsnemnd. Overskattekommisjonen vart då erstatta av ei serskild klagenemnd. Framleis kunne det vera serskilde likningsnemnder i dei enkelte sokna. Skattelova av 1911 gav allmenn plikt til å levera sjølvmelding og næringsoppgåver, og utlikninga av skatten skulle no byggja på desse lova innførte ei ordning med likningsråd som skulle gjennomgå sjølvmeldingane. I byane var dette pålagt, medan det på landet var frivillig. Der det ikkje vart oppretta likningsråd, skulle likningsnemnda ha desse funksjonane. Likningsrådet hadde avgjerande myndigheit når det galdt handsaming av sjølvmeldingane og utlikning av skatten. Etter lov av skulle ein der det ikkje fanst likningsråd, oppretta eit likningsutval til å ta førebels handsaming av sjølvmeldingar og næringsoppgåver. Formannen i likningsnemnda skulle vera formann i likningsutvalet. Likningsutvalet sitt arbeid hadde meir karakter av tilrettelegging for likningsnemnda, som så avgjorde utlikninga etter sjølvmeldingane. Likningsrådet og likningsutvalet vart avskaffa ved lov av Denne lova oppretta eit serskilt takstutval for jord- og skogbrukseigedomar og eit for andre eigedommar. Lov av gav påbod om å ha fast tilsett forretningsførar for likningsvesenet. Ved lov av 1950 vart all saksførebuing tillagt likningssjefen.

21 16 Frå 1957 vart skatteinnkrevjinga lagt om, slik at dei fleste kom til å betale skatt av årets inntekt (forskotsskatt). Tidlegare vart skatten betalt etterskotsvis. I tillegg til dei ordinære stats- og kommuneskattane har det vore utlikna ei rekkje serskattar: Krigskonjunkturskatten Tilleggsskatt til kommunane på større inntekter Ekstraordinær formueskatt Alderstrygdavgift, utlikna saman med statsskatten Krigspensjoneringsavgift, som for alderstrygdavgifta Avgift til arbeiderfondet Serskilt skatt til staten på inntektsstigning 1946 Eingongsskatt på formuestigning Krigsskadeavgift, utlikna på grunnlag av statsskattelikninga Verneskatt Arkiva etter likningsvesenet vil innehalda forhandlingsprotokollar (møtebøker) etter likningskommisjonen og dei andre organa, kopibøker og brevjournalar. Likningsprotokollar, som viser utlikninga av skatten, er den mest omfattande arkivserien. I dei første åra kan likninga vere innført i møtebøkene. Frå 1892 kom opplysningar om statsskatt med i likningsprotokollane, ofte ført i eigne protokollar for kommuneskatt og statsskatt. Kladdelistene kan vera tekne vare på. Desse inneheld sjølve likningsutrekninga og har detaljerte opplysningar frå sjølvmelding/næringsoppgåver. Sjølvmeldingane er som oftaste kasserte. Det vil som regel i liten grad vera bevart anna korrespondanse. I arkivet etter Voss likningsnemnd er det registrert fylgjande materiale: Serie Innhald Tidsrom Aa. 1 5 Møtebøker for likningsnemnda Ab. 1 3 Møtebøker for likningsrådet Ac. 1 2 Møtebøker for overlikningsnemnda Ca. 1 Postjournal for likningsnemnda Da. 1 3 Saksarkiv. Korrespondanse Fa Likningsprotokollar, kommune- og statsskatt Fb Likningsprotokollar, statsskatt Fc. 1 Krinsskatt. Vangen skulekrins 1922 Fd. 1 2 Verneskatt Fe. 1 Eingongsskatt for formuestigning 1947 Ga. 1 2 Avskrivingsprotokollar for driftsmidlar Ha. 1 Likningsprotokoll for verk og bruk Hb. 1 Vedlegg til likningsprotokoll for verk og bruk HERADSKOMMISJONEN av 1863 Heradskommisjonen vart oppretta for å matrikulera eigedommane i kommunen. Ein førebuande komit skulle laga eit samla oversyn over eigedommane og føreslå korleis skatteskula skulle delast. Etter at framlegget hadde vore til ettersyn, skulle kommisjonen laga eit endeleg framlegg til matrikkel. Denne skulle deretter verta behandla av tilsvarande organ på fodegeri- og amtsnivå.

22 17 I arkivet etter Voss heradskommisjon av 1863 er det registrert fylgjande materiale: Serie Innhald Tidsrom Aa. 1 Møtebok Fa. 1 Matrikkel. Ymse SKULESTYRE (SKULEKOMMISJON) Grunnlaget for utviklinga av det moderne skulestellet vart lagt ved skuleforordninga av 1739, som fastsette innhaldet i undervisninga i skulane. Denne vart følgd opp av skuleplakaten av 1741, som fastsette at amtmannen og prosten skulle samla fire av dei "beste menn" i kvart prestegjeld, soknepresten og hans kapellanar. I fleire prestegjeld deltok dei fire "beste menn" frå kvart sokn. Denne skulekommisjonen skulle utarbeida ein plan for organiseringa av undervisninga i prestegjeldet og setja opp budsjett for skulestellet og utlikna skuleskatt på innbyggjarane. Dette dokumentet vert ofte kalla "skulefundas". For kvart sokn skulle kommisjonen peika ut ein eller fleire menn til å krevja inn skuleskatten og føra rekneskap for soknet si skulekasse. I 1816 vart samansetjinga av skulekommisjonen endra til å omfatte presten, hans medhjelparar, lensmannen og prestegjeldet sine valmenn. Skulelova for landet av 1827 bygde i det vesentlege på forordninga og plakaten, men det vart sett minimumskrav til utbyggjinga av skulestellet. Skulekommisjonen kunne fastsetja talet på skuledistrikt og omgangsroder, likna ut skuleskatt og påleggja dei med matrikulert jord å ta i mot omgangskulen. Kommisjonen kunne og be regjeringa om fritak frå lovpåbodet om fast skule ved hovudkyrkja. I 1834 vart det utarbeida skuleplanar for dei einskilde stifta med instruks for lærarane. Formannskapslovene av 1837 la skulen sin økonomi under formannskapet. Når det vart handsama saker om skulen, skulle kommisjonen (med unntak av dei folkevalde medlemene) tiltre formannskapet. Dette organet vart kalla kombinert formannskap eller skuleformannskap. Formannskapet skulle tilsetje rekneskapsførar for skulekassa. Kvart sokn kunne etter formannskapslova ha sin eigen skulekommisjon, eller den kunne vere felles for formannskapsdistriktet. Landsskulelova av 1860 fastsette at eit formannskapsdistrikt i regelen skulle utgjera ein skulekommune. Eksisterande ordningar skulle likevel halda fram til kommune/soknestyret gjorde vedtak om å endra dette. Med samtykke frå Kongen kunne det likevel opprettast nye skulekommunar i einskilde sokn. Skulekommisjonen skulle vera samansett av presten, residerande kapellan, ein representant for lærarane, ordføraren i formannskapet og så mange kommunalt valde medlemer som kommunestyret bestemte. Soknepresten var lovbestemt formann i kommisjonen. Skulekommisjonen skulle laga framlegg til skulebudsjett og leggja dette fram for formannskapet og dela skulekommunen inn i skulekrinsar. Presten hadde møterett i formannskap og kommunestyre under behandlinga av skulesaker. Folkeskulelova av 1889 fastsette at ein heradskommune kunne delast i fleire skulekommunar. Lova innførte namnet skulestyre og gjorde presten til vanleg medlem av skulestyre. Formannen skulle no veljast fritt mellom medlemene. Samstundes erstatta skuledirektøren stiftsdireksjonen som overordna organ for det kommunale skulestellet. Skulelova påla skulestyra å utarbeida kommunale skuleplanar. For landsskulen utarbeidde departementet i samråd med skuledirektørane eit utkast til skuleplan som skulle vera retningsgjevande for skulestyra som eit tillegg til landsskulelova. Skulestyret fekk rett til å tilsetja lærarar.

ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964)

ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964) ARKIVKATALOG FOR FUSA KOMMUNE 1855 1964 (1837-1964) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ( 1846-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ( 1856-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR FJELL KOMMUNE 1838 1964 ( 1836-1987 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2012 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SAMNANGER KOMMUNE

ARKIVKATALOG FOR SAMNANGER KOMMUNE ARKIVKATALOG FOR SAMNANGER KOMMUNE 1907 1964 ( 1872-1993 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2006 KAPITTEL 1: INNHALD INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN Side 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ( 1896-1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

KAPITTEL 1: Innleiing 1. KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3

KAPITTEL 1: Innleiing 1. KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3 1 INNHALD KAPITTEL 1: Innleiing 1 Side KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3 KAPITTEL 3: ARKIVFAGLEG RETTLEIING Nokre arkivfaglege termar 4 Ordning og registrering av arkiva 4 Norsk

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

IKA VA IKAK IKA. 1 2000 4. årg. ABM-meldingen Kommunale regnskapsarkiv gjennom tidene. Videregående skoler og proveniensproblematikk.

IKA VA IKAK IKA. 1 2000 4. årg. ABM-meldingen Kommunale regnskapsarkiv gjennom tidene. Videregående skoler og proveniensproblematikk. 1 2000 4. årg. Meldingsblad for: r eion - Interkommunalt Arkiv i Rogaland - Interkommunalt Arkiv i Hordaland - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder - Interkommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark

Detaljer

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga for å rettleia kommunane og fylkeskommunen i å ordna arkiv skapt etter

Detaljer

Staff Memo. Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie. Nr. 9 2009

Staff Memo. Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie. Nr. 9 2009 Nr. 9 2009 Staff Memo Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie Egil Borlaug Revidert utgåve 2009 v/turid Wammer, Noregs Bank Administrasjon, Økonomi og dokumentasjon Staff Memos present

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA

VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA VERKEOMRÅDET FOR MÅLLOVA 1 Samandrag Den 15. januar 1999 vart det oppnemnt ei arbeidsgruppe til å sjå på verkeområdet for lova om målbruk i offentleg teneste. Bakgrunnen var St.meld. nr. 13 (1997 98) og

Detaljer

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26 1 1997 1. årg. MELDINGSBLAD FOR: INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND (IKA) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND (IKAH) INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER (IKAVA) AUST-AGDER-ARKIVET (AAA) IKA Nye forskrifter til

Detaljer

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 128/08 Formannskapet 16.06.2008 061/08 Kommunestyret 23.06.2008 Sakshandsamar: Nils Geir Myrkaskog Arkiv: 232 Arksaksnr.08/910 1 Eigedomsskatt på faste eigedommar

Detaljer

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2012 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 107 Føreord Dette er femte gongen Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram ei melding om eigarskapen sin i selskap. Eigarmeldinga

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER

SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON 2 FORORD Vedlagt følgjer rapport etter forvaltningsrevisjon i Sogndal kommune der tema har vore saksområdet byggesakshandsaming.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Tilsyn med arkivorganisering, særleg elektroniske arkivsystem, samt arkivrutinar og -lokale i Klepp kommune

Tilsyn med arkivorganisering, særleg elektroniske arkivsystem, samt arkivrutinar og -lokale i Klepp kommune Tilsyn med arkivorganisering, særleg elektroniske arkivsystem, samt arkivrutinar og -lokale i Klepp kommune Sak 2014/10510 Dato for tilsyn: 11.09.2014 Stad: Klepp rådhus, Kleppe Endeleg tilsynsrapport

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer