Endelig kontrollrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig kontrollrapport"

Transkript

1 Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Bilia Personbiler AS (heretter Bilia) den 16. oktober Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningsloven 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med salg og service på personbiler. Kontrollen fant sted hos virksomheten. I kontrollrapporten beskriver Datatilsynet de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Rapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Morten Lund, økonomidirektør - Finn Wilhelmsen, regionsdirektør servicemarked - Vegard Waag Wold, systemcontroller 2.2 Fra Datatilsynet: - Andreas J. Hofstad, juridisk rådgiver - Atle Årnes, fagdirektør teknologi 3 Generelt Bilia selger og vedlikeholder personbiler. Selskapet er etablert i Sverige, Norge og Danmark. Selskapet har organisert sin aktivitet i Norge i fire regioner, og er etablert på til sammen 21 steder. De håndterer en tredjedel av Volvosalget i Norge, etter avtale med Volvo Car Norway AS (heretter Volvo). Selskapet ivaretar først og fremst salg og service på bilmerkene Volvo, BMW og Ford. 4 Kort om bruk av personopplysninger samt formålet med behandlingene Biler inneholder datamaskiner. Disse registrerer via sensorer mange opplysninger om bilen. Opplysningene sier noe om servicetilstanden på bilen, men de kan også gi informasjon om kjøreadferd. 1 av 10

2 Datatilsynet ønsket, gjennom kontrollen, å se nærmere på hva slags opplysninger som lagres i bilen, samt hvem som henter ut hvilke opplysninger, og hva de brukes til (til hvilke formål). Tilsynet ønsket også å se nærmere på hvilken informasjon kjøpere, eierne og brukerne av bilen får. Virksomheten har sitt eget kunderegistreringssystem, hvor de registrer personopplysninger om kunden. Dette inneholder opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, med kobling til bilens chassisnummer og bilnummer. Et av programmene virksomheten bruker heter Tacdis og eies av Volvohandelns Utvecklings AB. Kunderegisteret var ikke et prioritert tema for kontrollen. Datatilsynet fokuserte under kontrollen, på hvilke opplysninger om eierens kjøreadferd som lagres i bilene, og hvordan disse opplysningene håndteres i forbindelse med serviceoppdrag. Når en Volvo skal på service kobles bilen til Volvos eget datasystem Vida. Vida eies av Volvo og er kun et verktøy for Bilia. De ansatte hos Bilia har ingen styringsrettigheter til programvaren. Bilia har avgjørende nytte av datasystemene fordi programmet henter opplysninger fra bilens datamaskin som, inneholder feilkoder. Opplysningene fra bilens datamaskin sendes til Volvo for at Bilia skal få tilbakemelding om hvilke reparasjoner og hvilken service som skal gjennomføres på den enkelte bil. For BMW-biler bruker Bilia et tilsvarende serviceprogram som heter BMW ISTA. For Ford-biler bruker Bilia et tilsvarende serviceprogram som heter Ford IDS. 5 Internkontroll 5.1 Lovens krav Personopplysningslovens 14 stiller krav om at den behandlingsansvarlige skal etablere planlagte og systematiske tiltak, internkontroll, for å sikre lovens krav følges. Internkontrollen skal være tilgjengelig i behandlingsansvarliges og databehandlers virksomhet. Personopplysningsforskriftens 3-1 stiller ytterligere krav til rutiner som skal være ivaretatt i internkontrollen, for eksempel rutine for å gi informasjon og innsyn, jf. lovens 18 og 19. En sentral del av internkontrollen er avklaringer av ansvar og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. 5.2 Funn Bilia kunne ikke legge frem internkontroll etter personopplysningsloven når det gjaldt å hente ut opplysninger fra biler inne på verkstedet. De la frem et dokument for kunderegisteret, men som nevnt var dette registeret ikke hovedfokus for kontrollen. Funnene som blir beskrevet videre i rapporten viser at ansvarsforholdene ikke er avklart for behandlingen av personopplysningene Bilia samler inn. 2 av 10

3 5.3 Konklusjon Manglende internkontroll er avvik fra personopplysningslovens 14. Fordi Bilia samler inn personopplysninger direkte fra den registrerte, det vil si bileieren, vil det at de ikke har en internkontroll for denne innsamlingen være et avvik fra personopplysningsloven. Dette gjelder uavhengig av om Bilia er behandlingsansvarlig eller databehandler. Internkontrollen skal være tilgjengelig både hos behandlingsansvarlig og databehandler. Det er imidlertid foreløpig uklart hvem som er ansvarlig for dette avviket. 6 Informasjon til kundene Ved service på bilene, må Bilia benytte produsentenes datasystemer for å diagnostisere bilen, oppdatere programvare etc. Det gjør de ved å koble bilens datasystem til produsentens datasystem. Virksomheten opplyste at de ikke er kjent med hvilke opplysninger om bilen og sjåføren som eventuelt hentes ut av bilen og sendes til produsenten. Bilia var heller ikke kjent hva slags opplysninger som lagres hos produsenten og hvor lenge disse dataene lagres. Bilia hadde ikke kjennskap til om de opplysningene som hentes ut av bilenes datamaskiner kan knyttes til en enkeltperson. Datatilsynet vil understreke at det ikke er problematisk å hente ut ren teknisk informasjon fra bilene, som for eksempel at bilen trenger bremsevæske Lovens krav Den behandlingsansvarlige skal i følge personopplysningsloven 19 ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte informere om: - navn og adresse på den behandlingsansvarlige, - formålet med behandlingen, - om opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt til hvem, - om det er frivillig å gi fra seg opplysningene og - annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven på en best mulig måte Informasjon ved kjøp I forbindelse med kjøp av bil blir det ikke gitt særskilt informasjon om hvordan virksomheten behandler personopplysningene som registreres i bilens datamaskin. Kunden undertegner en kjøpskontrakt og får håndbok for bruk av bilen. I kjøpskontrakten for nye Volvo-biler er følgende avsnitt tatt med i avtalen for «Salgs- og leveringsvilkår i næringskjøp»: «Personopplysninger: Ved sin signatur på denne kontrakt samtykker kjøper til at opplysninger om kundeforholdet etablert ved kontrakten kan benyttes av selgeren til markedsføring av det sortiment av biler, verkstedtjenester og reservedeler som selgeren til enhver tid tilbyr. Kunden samtykker videre til at opplysningene kan utleveres til Volvo 3 av 10

4 Personbiler Norge AS til bruk for samme formål (dersom dette er en annen enn selgeren). Kunden er inneforstått med at den når som helst kan reservere seg mot bruk av kundeopplysningene til slike formål ved skriftlig henvendelse til forhandleren og Volvo Personbiler Norge AS. Personopplysningsloven får anvendelse på behandling og bruk av kundeopplysninger i medhold av denne avtalen, så langt kundeopplysninger utgjør personopplysninger i lovens forstand.» I kjøpskontrakten for brukte Volvo-biler er følgende avsnitt tatt med i avtalen for «Salgs- og leveringsvilkår i forbrukerkjøp nye og brukte biler»: «Personopplysninger: Ved signatur på denne kontrakt samtykker kjøper til at opplysninger om kundeforholdet etablert ved kontrakten kan benyttes av selgeren til markedsføring av det sortiment av biler, verkstedtjenester og reservedeler som selgeren til enhver tid tilbyr. Kunden samtykker videre til at opplysningene kan utleveres til Volvo Personbiler Norge AS og Volvo Car Corporation (VCC) i Göteborg til bruk for samme formål (dersom dette er en annen enn selgeren). Kunden er også innforstått med at den når som helst kan kreve innsyn i hvilken behandling av personopplysningene selgeren foretar jfr. Personopplysningslovens (popply.) 18, og at han kan kreve innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten jfr 18 annet ledd, bokstav b. Kunden kan i tillegg til enhver tid kreve retting av mangelfulle personopplsyninger jfr. Popply. 27. Personopplysningsloven får anvendelse på behandling og bruk av kundeopplysninger i medhold av denne avtalen, så langt kundeopplysninger utgjør personopplysninger i lovens forstand.» Volvos standardavtale for kjøp av bil inneholder altså kun en klausul om overføring av data fra Bilias kunderegister til Volvo, for markedsføringsformål. I kjøpskontrakten for BMW-biler er det ikke noen informasjon om behandling av personopplysninger. Kjøpskontrakten for nye Ford-biler er den samme som for nye Volvo-biler, se ovenfor. I henhold til Ford forhandleravtale som Datatilsynet fikk ettersendt etter tilsynet (oversendt 10. desember 2013) skal forhandleren innhente tilstrekkelig samtykke fra den registrerte til behandling av personopplysninger, jf avtalens artikkel 18 side 19. I avtalens vedlegg 6, bilag 1 er det lagt med samtykkeskjema Informasjon i bilens instruksjonsbok I instruksjonsboken som følger med de ulike bilene er det lite informasjon om hva som lagres/hentes ut av informasjon fra bilen, samt hvordan disse opplysningene eventuelt kan benyttes senere. Volvo har noe informasjon om denne behandlingen i sine håndbøker: «Innspilling av data Bilen din inneholder en rekke datamaskiner som kontinuerlig kontrollerer og overvåker bilens drift og funksjonalitet. Enkelte av datamaskinene kan registrere 4 av 10

5 informasjon under normal kjøring hvis de oppdager en feil. I tillegg registreres informasjon ved kollisjoner eller nestenulykker. Deler av den registrerte informasjonen trenger teknikerne under service og vedlikehold for å diagnostisere og korrigere feil som har oppstått i bilen, samt for at Volvo skal kunne oppfylle lovfestede krav og andre regelverk. I tillegg brukes informasjonen av Volvo til forskningsformål for å kontinuerlig videreutvikle kvaliteten og sikkerheten, da informasjonen kan bidra til en bedre forståelse for de omstendighetene som forårsaker at ulykker og personskader oppstår. Informasjonen inneholder opplysninger om status og funksjonalitet i forskjellige systemer og moduler i kjøretøyet i forbindelse med bl.a. systemene for motor, forgasserventil, styring og bremsing. Denne informasjonen kan inneholde opplysninger om førerens måte å kjøre på, som bilens hastighet, bruk av brems- og gasspedal, rattutslag og om fører og passasjerer har brukt sikkerhetsbelte eller ikke. Denne informasjonen kan av angitte grunner bli lagret i bilens datamaskin over en viss tid, men også som følge av kollisjon eller nestenulykke. Informasjonen kan oppbevares av Volvo så lenge den kan bidra til å videreutvikle og ytterligere øke sikkerheten og kvaliteten, samt så lenge det finnes lovkrav og andre regelverk som Volvo trenger å ta hensyn til. Volvo vil ikke medvirke til at ovennevnte informasjon gis videre til tredjepart uten bileierens samtykke. Likevel kan Volvo på grunn av nasjonale lovkrav og regler tvinges til å overlevere slik informasjon til myndigheter, f.eks. politi eller andre som ha lovfestet rett til å få tilgang til denne. For å kunne lese og tolke informasjon som er registrert av datamaskinene i bilen, kreves spesielt teknisk utstyr som Volvo og verksteder som har inngått avtale med Volvo, har tilgang til. Volvo har ansvar for at informasjonen som overføres til Volvo i forbindelse med service og vedlikehold lagres og håndteres på en sikker måte, samt at håndteringen oppfyller egnede lovkrav. Kontakt en Volvoforhandler for mer informasjon.» Teksten i instruksjonsboken gir klar indikasjon på at informasjonen som hentes ut av bilen sier noe om hvordan sjåføren kjører, om han har belte på osv. og at opplysningene kan knyttes til sjåføren. Ved gjennomgang av noen tilfeldige instruksjonsbøker for BMW-biler og Ford-biler kan vi ikke finne tilsvarende informasjon. Under kontrollen viste Datatilsynet til Volvos instruksjonsbok. Virksomheten ble ikke bedt om å fremlegge instruksjonsbøker, men ble spurt om Ford og BMW instruksjonsbøker hadde tilsvarende informasjon som Volvos instruksjonsbok, se ovenfor. Virksomheten kunne ikke bekrefte dette Annen informasjon til kundene Virksomheten opplyste at den ikke gir ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger utover det som står i kontrakten og håndboken, til de som kjøper Volvo, BMW eller Ford. 5 av 10

6 6.1.5 Datatilsynets vurdering De ulike dokumentene nevnt overfor, gir klar indikasjon på at det samles inn opplysninger om kundenes kjøreadferd når bilens kobles til produsentenes systemer. Datatilsynets mener derfor at kunder som kjøper bil, ikke får tilstrekkelig informasjon om behandling av personopplysninger i bilens datamaskin, til at kravene i personopplysningsloven 19 er oppfylt. 7 Hvem er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysninger fra bilene 7.1 Lovens definisjon Personopplysningsloven 2 nummer 4 slår fast at den som er ansvarlig for behandling av personopplysninger er den som «bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes». 7.2 Funn Bilia hadde på kontrolltidspunktet ingen klar formening om hvem som er behandlingsansvarlig for opplysninger om kundens kjøreadferd. I Fords forhandleravtale, mottatt etter tilsynet, vedlegg 6 kundeopplysninger er det oppgitt følgende: «Forhandleren og Ford er behandlingsansvarlige i forhold til de spesifiserte Personopplysningene. Forhandleren er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som Forhandleren samler inn. Ford er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som overføres til Ford etter denne avtalen. Forhandleren skal overholde meldeplikten og sikre at melding som gis til Datatilsynet er tilstrekkelig til å dekke overføringen av Personopplysninger fra Sluttkunder og potensielle Sluttkunder til Ford, og, når aktuelt, til Ford Motor Company, dets tilknyttede selskaper eller Fords eksterne leverandører.» 7.3 Datatilsynets vurdering Det naturlige utgangspunktet er at Bilia er behandlingsansvarlig for opplysningene de samler inn om kunden når de utfører service på kundens bil. Det at Bilia benytter produsenten som medhjelper (en såkalt databehandler) for å analysere dataene i forbindelse med reparasjonen, endrer ikke dette utgangspunktet. Det er uklart i hvilken grad og på hvilken måte opplysninger om eierens kjøreadferd er nødvendige eller relevante for å diagnostisere bilen og vedlikeholdet av den. Bilia opplyste at de ikke har kunnskap om hvilke opplysningskategorier som blir lagret i bilen og sendt til produsentene i forbindelse med diagnostisering av bilene. Virksomheten viste til at et gitt utvalg av opplysninger registreres i bilen, og sendes til produsentene som et ledd i rutinen for å reparere og vedlikeholde kundens bil, som nevnt ovenfor, men at Bilia ikke har behov for opplysninger om eierens kjøreadferd. 6 av 10

7 Det er mulig at produsentene ønsker opplysningene om kjøreadferd ut fra sine egne formål, som kan være markedsføring, forskning, produktutvikling, osv. I så fall kan det være riktig å vurdere forholdet slik at Bilia utleverer opplysningene om kjøreadferd til produsentene samtidig som produsentene utfører sitt databehandleroppdrag, som er å melde tilbake om feil og mangler ved bilen. Produsentene har i så fall et selvstendig behandlingsansvar for egen behandling av opplysningene de har mottatt. 8 Behandlingsgrunnlag 8.1 Lovens krav Et vilkår for å behandle opplysninger om enkeltpersoner er at det foreligger et gyldig rettslig grunnlag etter personopplysningsloven 8. Her er det slått fast at det enten må foreligge samtykke, lovhjemmel eller at behandlingen er nødvendig av ulike grunner, spesifisert i 8 bokstav a til f. 8.2 Datatilsynets vurdering De opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre reparasjoner og vedlikehold av bilen vil være «nødvendige for å oppfylle en avtale med den registrerte», se personopplysningsloven 8 a. Dette begrenser seg imidlertid til tekniske opplysninger om bilens tilstand og feilmeldinger i bilens datamaskin. Også opplysningene i Bilias kunderegister vil kunne samles inn og behandles i medhold av 8 bokstav a. Det ser ikke ut til at det foreligger et rettslig grunnlag for å innhente de øvrige opplysningene, hvis omfang er uavklart. Verken ved kjøp eller ved reparasjon av biler hos Bilia, innhentes kundens samtykke til å hente opplysninger om kjøreadferd fra bilens datamaskin og sende disse til produsentene. Det er ikke vist til noen lovhjemmel for innhenting av disse opplysningene, og heller ikke at noen av nødvendighetsgrunnene i 8 bokstav a til f foreligger. I Fords forhandleravtale, vedlegg 6, om kundeopplysninger er det i bilag 1 et skjema som skal benyttes overfor Fordkunder. Bilia informerte ikke om dette skjemaet under kontrollen. Skjemaet ble først kjent da tilsynet fikk tilsendt Fords forhandleravtale den 10. desember Samtykkeskjemaet omfatter bare kundeopplysninger, som kontaktopplysninger, til bruk for markedsføringsformål og for tilbakekalling av produkter. Datatilsynets vurdering etter kontrollen er at Bilia ikke kunne redegjøre for at det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag for innsamlingen av opplysninger om kundens kjøreadferd. Verken forhandleravtalene eller kjøpsavtalene inneholder noe som endrer dette. Forutsatt at personopplysninger blir utlevert til produsentene for deres eget formål, kan vi ikke på nåværende tidspunkt se at det foreligger et gyldig rettslig grunnlag for denne utleveringen. 7 av 10

8 9 Databehandleravtale 9.1 Lovens krav En databehandler er etter personopplysningslovens definisjon en som «behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige», se 2 nummer 5. Databehandleren kan bare behandle opplysningene på den måten som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige, jf. personopplysningsloven 15. I denne bestemmelsen ligger et krav om at behandlingsformål og -måte skal være presist angitt i en skriftlig avtale mellom de to partene. Bilia har inngått forhandleravtaler med henholdsvis Volvo, Ford og BMW for at disse skal bistå med diagnostisering, ved å bruke produsentenes datasystemer. I denne sammenhengen er produsentene databehandlere for Bilia. Spørsmålet er om avtalene mellom partene er tilstrekkelig spesifikke til å oppfylle presisjonskravet i personopplysningsloven. 9.2 Vurdering av forhandleravtalene Avtalen med Volvo Nedenfor følger noen utdrag av Volvos forhandleravtale som vi anser som relevante for denne kontrollen: VCC og dets autoriserte forhandlere skal i hht. avtale oppbevare og ha tilgang til «høykvalitets kundedata». «Det er derfor viktig at både Volvo og Forhandleren samler og lagrer alle relevante kundedata i en sentral database, oppdaterer innsamlede data og når det kreves lagrer og deler slike data med hverandre, med andre forhandlere i den grad det er nødvendig, og, ved behov, med Tilknyttede selskaper og forretningspartnere, som for eksempel finansieringsselskap, leasingselskap og forsikringsselskap.» Forhandlerinnsamlede kundedata. Forhandleren skal: «(a) samle inn Kundedata for eget bruk, for Volvo, for eventuelle andre Autoriserte forhandlere, for Tilknyttede selskap og for Volvos forretningsforbindelser, herunder finansieringsselskap, leasingselskap og forsikringsselskap, i den utstrekning formålet med dette Vedlegg C tilsier det, og (b) levere Kundedata til Volvo i det format Volvo til enhver tid har meddelt.» Volvos bruk av forhandlerinnsamlede kundedata: «Volvo kan til enhver tid (både så lenge Avtalen løper og etter avslutning av denne) bruke Forhandlerinnsamlede Kundedata for sine egne kommersielle formål, inkludert opprettholdelse av egne registre, bruk ved håndtering av spørsmål og klager, for produktutvikling, for administrasjon av kundeforhold samt for markedsføring av produkter og tjenester.» Datatilsynets vurdering Avtalen spesifiserer ikke tilstrekkelig hvilke opplysninger eller opplysningskategorier som skal behandles på vegne av Bilia i forbindelse med serviceoppdrag. Avtalen indikerer at opplysninger skal utleveres til Volvo for Volvos egen bruk, og at de kan utleveres videre til andre samarbeidspartnere. 8 av 10

9 9.2.3 Avtalen med BMW Under punkt 10.4 i avtalen med BMW som omhandler Informasjonsplikt tilgang til forretningsdokumenter står det blant annet: «BMW i skal umiddelbart ødelegge eller slette alle mottatte kundedata når formålet etter denne bestemmelsen er oppfylt eller bestemmelsen ikke lenger er aktuell. Enhver videre overføring eller bruk av kundedata krever den Autoriserte Reparatørs forhåndssamtykke, dog slik at en overføring av kundedata spesifikt kan avtales mellom Partene i det konkrete tilfellet.» Vi kan ellers ikke se at BMWs serviceavtale med vedlegg inneholder ytterligere informasjon om håndtering av personopplysninger Datatilsynets vurdering Avtalen spesifiserer ikke hvordan personopplysninger skal håndteres utover det krav som er beskrevet i punkt ovenfor Avtalen med Ford Fords forhandleravtale er signert og datert sommeren Avtalen inneholder opplysninger om hvordan personopplysninger skal håndteres hos forhandleren Bilia personbil as og Ford Motor Norge AS. I Artikkel 12 stilles blant annet følgende krav: «For å sikre maksimal kundetilfredshet og best mulig forretningsmessig effektivitet, skal Forhandleren samle inn og levere til Ford Personopplysninger om kunder og potensielle kunder i henhold til bestemmelsene i Vedlegg 6, og holde slike kundeopplysninger àjour.» Avtalens artikkel 18 omhandler konfidensialitet og personvern. Her står det blant annet: «For å unngå tvil, skal alle Personopplysninger som blir behandlet i forbindelse med denne Avtalen, inkludert Personopplysninger knyttet til Sluttkunder eller potensielle Sluttkunder, behandles av Partene som Konfidensiell Informasjon.» Videre er det blant annet krav om følgende: «Forhandleren skal innhente tilstrekkelig samtykke fra den registrerte til behandling av Personopplysninger som beskrevet i denne artikkelen.» Avtalens vedlegg 6 omhandler kundeopplysninger. Det opplyses blant annet om at: «Forhandleren skal samle inn Personopplysninger både for egen bruk og for Fords bruk fra Sluttkunder og potensielle Sluttkunder i henhold til Melding om datainnsamling, Bilag 1 til dette Vedlegget.» Det opplyses videre om: «Forhandleren skal gi Ford de spesifiserte Personopplysningene om Forhandlerens Sluttkunder og potensielle Sluttkunder på den måten som er beskrevet i Bilag 2 til dette Vedlegget, på en kontinuerlig basis, og uansett ikke mindre enn 1(én) gang i uken eller når Ford ber om dem.» 9 av 10

10 Det opplyses også om : «Forhandleren og Ford er behandlingsansvarlige i forhold til de spesifiserte Personopplysningene. Forhandleren er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som Forhandleren samler inn. Ford er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som overføres til Ford etter denne avtalen. Forhandleren skal overholde meldeplikten og sikre at melding som gis til Datatilsynet er tilstrekkelig til å dekke overføringen av Personopplysninger fra Sluttkunder og potensielle Sluttkunder til Ford, og, når aktuelt, til Ford Motor Company, dets tilknyttede selskaper eller Fords eksterne leverandører.» Bilag 1 til vedlegg 6 er et samtykkeskjema for kundene. Skjemaet beskriver hvordan personopplysningene skal håndteres. Det opplyses blant annet om at: «Du samtykker til at Ford kan overføre dine personopplysninger for de formål som er beskrevet ovenfor til ethvert selskap i Ford gruppen over hele verden, til tilknyttede selskaper og til Agenter, også disse over hele verden (herunder USA). Bilag 2 til vedlegg 6 omhandler hva som inngår i de spesifiserte personopplysningene. Bilaget lister opp fakturadetaljer som benyttes. Det informeres om at det kan samles inn ytterligere data. Listen begrenser ikke nødvendigvis hva som faktisk samles inn. Fords forhandleravtale ble ikke fremlagt under kontrollen, men ble sendt Datatilsynet 10. desember Datatilsynets vurdering Med unntak av behandling av kontaktopplysninger for markedsføringsformål og for tilbaketrekking av produkter, er det uklart hva avtalene spesifiserer når det gjelder opplysninger eller opplysningskategorier som skal behandles av både Bilia og Ford. Avtalen sier at opplysninger skal utleveres til Ford for Fords eget bruk, og at de kan utleveres videre til andre samarbeidspartnere. Det opplyses ikke hva slags formål opplysningene skal benyttes til, ut over markedsførings- og tilbaketrekkingsformålene. 9.3 Oppsummering Avtalene angir ikke i tilstrekkelig grad hvilke opplysninger produsentene skal behandle på vegne av Bilia, eller hvordan opplysningene skal håndteres. Avtalene angir heller ikke i tilstrekkelig grad for hvilke formål personopplysningene skal benyttes. Datatilsynets vurdering er at forhandleravtalene ikke oppfyller kravet til en databehandleravtale, jf. personopplysningsloven 15. Dette gjelder både når forhandleren er behandlingsansvarlig med produsenten som databehandler, og omvendt. Avtalene åpner også for at en rekke tredjeparter skal ha tilgang til personopplysningene uten at det fremkommer hvilke personopplysninger dette gjelder eller til hvilke formål opplysningene skal brukes til. 10 av 10

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer