Avtale. De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale. De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer"

Transkript

1 Avtale mellom de nordiske lands politimyndigheter om politisamarbeid De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer 1 Formål Denne avtale har som formål å fremme samarbeidet og forenkle prosedyrer i politisamarbeidet mellom de nordiske lands politimyndigheter. Denne avtale supplerer internasjonale og bilaterale avtaler samt overenskomster og konvensjoner, som inneholder bestemmelser om politisamarbeid. Samarbeidet i henhold til denne avtalen skjer i henhold til nasjonal lovgivning. 2 Myndigheter som omfattes av avtalen Denne avtale omfatter politiet i de nordiske land. 3 Nasjonalt kontaktpunkt Det nasjonale kontaktpunkt vil i denne avtale si - når ikke annet er sagt: Danmark: Rigspolitichefen, Kommunikationscenteret Finland: Keskusrikospoliisi (Centralkriminalpolisen) Island: Ríkislögreglustjórinn Norge: Kriminalpolitisentralen Sverige: Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Nationella Sambandskontoret Nasjonalt kontaktpunkts adresse, telefon- og faksnummer og e-post adresser er angitt i bilag 1. 4 Hovedregler for korrespondanse 4.1 Oppdragenes art og de lokale forhold må være avgjørende for spørsmålet om man skal korrespondere sentralt eller lokalt, eller kanskje begge deler. Til Island skal korrespondansen alltid gå gjennom nasjonalt kontaktpunkt. 4.2 Hvis det er tvil om et tiltak kan gjennomføres i et annet nordisk land, bør man først rådspørre nasjonalt kontaktpunkt i hjemlandet - eller sende henvendelsen gjennom denne.

2 4.3 Hvis intet annet fremgår av anmodningen bør svar alltid sendes til den myndighet anmodningen er kommet fra. 4.4 Sendes kopi av et skriv til en annen myndighet, bør dette fremgå av skrivet. Blir et oppdrag videresendt til en annen politimyndighet til behandling, bør avsenderen underrettes om dette. 4.5 Sendes en anmodning over e-post, telefaks eller telefon, bør den om mulig adresseres til den avdeling av vedkommende lands politi som må antas å behandle slike saker. 4.6 I alle henvendelser om personer skal fødselsdato - hvis annet ikke fremgår av blankettekst - oppgis i følgende rekkefølge: dag, måned og år, og året oppgis med 4 siffer (f.eks ). 4.7 Når det i denne avtale er sagt at anmodning om å utføre et tiltak skal sendes direkte til den lokale politimyndighet, adresseres ekspedisjonen til: Danmark: Politimesteren (i København Politidirektøren) Finland: Polischefen Island: Nasjonalt kontaktpunkt Norge: Politimesteren Sverige: Polismyndigheten i de respektive politidistrikter. Lokale politimyndigheters adresse, e-post, telefon- og faksnummer er å finne under de respektive nasjonale kontaktpunkters hjemmesider som er angitt i bilag Ved henvendelser til lokal politimyndighet, bør man rette forespørselen som følger: Danmark, Finland, Norge og Sverige: Alle henvendelser rettes til det oppgitte lokale telefonnummer. Man vil så bli satt videre. Island: Alle henvendelser rettes til nasjonalt kontaktpunkt. 5 Samarbeidsfremmende tiltak Lokale politimyndigheter langs grensene oppfordres til å vurdere og eventuelt iverksette lokale tiltak for å fordype det grenseoverskridende politisamarbeidet, innenfor rammene av denne avtale, ytterligere. Slike tiltak kan blant annet være regelmessige møter med til dels rene operative formål eller til dels med allment informasjonsformål. 6 Frist for behandling av anmodninger Dersom en anmodning fra et annet land ikke kan tas under behandling innen 4 uker fra den er mottatt, skal dette meddeles den anmodende myndighet så raskt som mulig, med angivelse av tidspunkt man antar at anmodningen kan utføres. Dersom det vil gå svært lang tid før en anmodning kan etterkommes, bør grunnen for dette angis. 2

3 Kapittel 2 Anmodning om politiavhør i et annet nordisk land 7 Politiavhør 7.1 Det kan som ledd i en straffeprosessuell etterforsking fremsettes begjæring om politiavhør i et annet nordisk land. Slike begjæringer bør imidlertid ikke gjelde ubetydelige lovovertredelser. I trafikksaker bør om mulig etterforskningen avsluttes i direkte tilslutning til det som er hendt, slik at det ikke blir nødvendig å begjære kompletterende avhør i et annet nordisk land. 7.2 En begjæring om politiavhør eller liknende i et annet nordisk land skal være kort og konsentrert og bare være bilagt de dokumenter som er helt nødvendige for oppdraget. Anmodningen skal følges av et notat der hensikten med avhøret framgår. Videre skal notatet inneholde spørsmål som ønskes stilt og andre nødvendige opplysninger for avhøret eller oppdraget. En generell regel er at referansenummer alltid skal oppgis. 7.3 Danmark, Finland, Norge og Sverige: Begjæring om politiavhør sendes direkte fra den lokale politimyndighet til politimyndigheten i det distrikt hvor angjeldende oppholder seg eller antas å oppholde seg. Svaret sendes direkte til den anmodende myndighet. Er angjeldendes oppholdssted ukjent, begjæres etterlysning gjennom eget lands nasjonale kontaktpunkt. Når oppholdsstedet er brakt på det rene, sendes anmodningen om politiavhør som ovenfor angitt. Island: Begjæring om politiavhør sendes det nasjonale kontaktpunkt. 8 Politiets muligheter for å få være til stede og delta under avhør i et annet nordisk land 8.1 Anmodning om å få være til stede og delta under avhør i et annet nordisk land, skal sendes i god tid etter følgende regler: Danmark, Finland, Norge og Sverige: Til politimyndigheten i det distrikt hvor avhøret skal finne sted. Island: Til det nasjonale kontaktpunkt. 8.2 Når tjenestemann fra anmodende land er til stede under avhøret, bør han gis anledning til selv å stille spørsmålene om saken til den som skal forklare. 8.3 Dersom det på grunn av at tjenestemann fra anmodende land er til stede, er nødvendig med tolk for å kunne gjennomføre avhøret, må anmodende land dekke kostnadene ved dette. 3

4 Kapittel 3 Identitetsfastsettelse, anmodning om straffeattest og forkynnelse eller meddelelse av stevninger og innkallinger 9 Anmodning om identitetsfastsettelse Anmodning om identitetsfastsettelse sendes det nasjonale kontaktpunkt i det anmodende land som følger: Danmark, Finland, Island og Norge: Gjennom eget nasjonalt kontaktpunkt. Sverige: Av svensk politimyndighet til nasjonalt kontaktpunkt i utlandet via Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Identifieringsroteln. Svaret sendes direkte til svensk politimyndighet med kopi til Identifieringsroteln. 10 Anmodning om straffeattest fra annet nordisk land 10.1 Retten til å begjære utskrift av strafferegisteret for fremleggelse i retten (straffeattest) er fastsatt ved bestemmelser i de respektive land Ved rekvisisjon av straffeattest skal identiteten være fastslått. Det skal fremgå av rekvisisjonen at straffeattesten begjæres på grunn av tiltale i en straffesak, og dessuten skal lovovertredelsen angis Anmodningen sendes de respektive land som følger: Danmark (straffeattest) og Norge (straffeattest): Til det nasjonale kontaktpunkt. Anmodningen skal inneholde opplysning om angjeldendes fødested. Finland (strafferegisterutdrag) direkte til Rättsregistercentralen. Island (straffeattest): Anmodningen sendes Rigsadvokaten. Sverige (utdrag av belastningsregisteret): Anmodningen sendes Rikspolisstyrelsen, Kirunaenheten eller til berørt politimyndighet. 11 Forkynnelse eller meddelelse av stevninger og innkallinger 11.1 Det skal som hovedregel benyttes direkte postforkynning Når postforkynning ikke benyttes skal anmodningen sendes som følger: Danmark, Norge og Sverige: Til politimyndigheten i det distrikt angjeldende oppholder seg eller antas å oppholde seg. Finland: Til den domstol hvor vedkommende har bopel eller oppholder seg. Er oppholdsstedet ukjent, begjæres etterlysning gjennom eget nasjonalt kontaktpunkt. Når oppholdssted er brakt på det rene, sendes anmodning om forkynnelse som angitt ovenfor. Island: Til nasjonalt kontaktpunkt. 4

5 12 Anmodning om innkreving av bøter Kapittel 4 Innkreving av bøter 12.1 Anmodning om innkreving av bøter sendes de respektive land som følger: Danmark: Til den lokale politimyndighet i det distrikt hvor angjeldende oppholder seg. Finland: Til det finske Justitieministeriet Island: Til Justitieministeriet Norge: Til Statens Innkrevingssentral Sverige: Til Riksskatteverket 12.2 Er angjeldendes oppholdssted ukjent, begjæres etterlysning gjennom eget nasjonalt kontaktpunkt. 13 Personetterlysning i annet nordisk land Kapittel 5 Etterlysning i annet nordisk land 13.1 Begjæring om etterlysing i Norden av person som ikke skal registreres i Schengen informasjonssystem (SIS), skal av hensyn til viktigheten av sentral registrering, bl.a. for avlysningsformål, alltid sendes gjennom eget nasjonalt kontaktpunkt. Den som etterlyses i annet nordisk land skal dessuten alltid etterlyses i eget land Etterlysning kan begjæres av forskjellige grunner. I begjæring om etterlysning i annet nordisk land skal både grunnen til etterlysningen og hvilke tiltak som ønskes truffet i tilfelle angjeldende påtreffes klart framgå Begjæres etterlysning av en person som ifølge beslutning skal pågripes eller tas i forvaring, skal det av anmodningen fremgå hva som ligger til grunn for beslutningen og hvorvidt utlevering vil bli begjært i tilfelle angjeldende påtreffes. Har man ikke rukket å ta stilling til utleveringsspørsmålet, kan etterlysning med henblikk på pågripelse allikevel komme på tale hvis det ansees sannsynlig at utlevering vil bli begjært. Dette må i så fall oppgis i anmodningen. 14 Etterlysning av gods og meddelelse om beslaglagt gods og hittegods 14.1 Anmodning om etterlysning av gods i et annet nordisk land skal alltid sendes gjennom det nasjonale kontaktpunkt i eget land Meddelelser om beslaglagt eller hittet gods der den som har krav på å få utlevert godset er kjent av politiet og/eller godset er etterlyst av politiet i et nordisk land, sendes direkte til den lokale politimyndighet som har etterlyst gjenstanden eller til det politidistrikt der den som har krav på å få utlevert godset bor. Til Island sendes meddelelser alltid til nasjonalt kontaktpunkt. 5

6 14.3 Når beslaglagt eller hittet gods ikke er etterlyst og det ikke er kjent hvem som har krav på å få det utlevert, men det foreligger en rimelig grunn til å anta at godset stammer fra et bestemt annet nordisk land, sendes meddelelse om dette til dette landets nasjonale kontaktpunkt. 15 Utlevering Kapittel 6 Utlevering 15.1 De nordiske land har likeartede regler for utlevering av personer mellom de nordiske land Begjæring om utlevering sendes de respektive land som følger: Danmark og Norge: Til politi eller påtalemyndighet i det distrikt siktede oppholder seg. Finland: Til Innenriksministeriet, Polisavdelingen direkte, eller via den lokale politimyndighet i det distrikt der siktede oppholder seg. Island: Til Justis- og Kirkeministeriet, Sverige: Til påtalemyndigheten i det distrikt siktede oppholder seg Er oppholdssted ukjent, og det i tilfelle etterlysning ikke skal etterlyses gjennom Schengen informasjonssystem (SIS), begjæres etterlysning for utlevering gjennom eget nasjonalt kontaktpunkt. Når oppholdssted er brakt på det rene, sendes begjæringen om utlevering til den myndighet som etter det som er anført ovenfor skal behandle saken. 16 Fullbyrdelse av beslutning om utlevering Den person som er besluttet utlevert bør hentes på grensestasjon i det land som har imøtekommet begjæringen om utlevering, med mindre det blir truffet avtale om transport uten bevoktning. Før utleveringsbeslutningen settes i verk, bør partene bli enige om transportmetode og en passende grensestasjon. Skal transporten skje med fly, bør grensestasjon likestilles med en flyplass som har direkte flyforbindelse med det land som har begjært utleveringen Kapittel 7 Utveksling av informasjon 17 Informasjon til bruk i kriminalitetsbekjempelsen Anmodning om informasjon til bruk for å forebygge, oppdage eller oppklare straffbare handlinger eller for å beskytte den alminnelige ro og orden kan rettes til de i punkt 4.8 angitte kontaktpunkt. 18 Informasjon til bruk i forvaltningssaker Politiet kan anmode om informasjon fra andre nordiske lands politi til bruk i politiets utøvelse av forvaltningsmyndighet. Anmodningen skal spesielt angi at informasjonen er til bruk i forvaltningssak. Anmodning om slik informasjon rettes til de i punkt 4.8 angitte kontaktpunkt. 6

7 Kapittel 8 Felles etterforskningsteam 19 Felles etterforskingsteam De nordiske lands politimyndigheter kan opprette felles etterforskningsteam med henblikk på strafferettslig etterforskning. Kapittel 9 Andre anmodninger 20 Deltakelse i oppsummeringer av større innsatser og hendelser For å fremme utveksling av erfaringer mellom de nordiske lands politimyndigheter, kan man anmode om å få delta i gjennomganger og oppsummeringer av annet nordisk lands politis innsats ved større operasjoner, arrangementer og hendelser. På grunn av behovet for nasjonal koordinering, bør slik anmodning sendes til nasjonalt kontaktpunkt gjennom eget nasjonalt kontaktpunkt. I Norge sendes anmodning gjennom Politidirektoratet. 21 Andre tiltak Politiet kan anmode om gjennomføring av andre tiltak enn de som er nevnt i denne avtale. Slik anmodning bør foregå etter de retningslinjer som gjelder for begjæring av politiavhør, jf. punkt 7. Kapittel 10 Andre nordiske avtaler relevante for politisamarbeidet i Norden. 22 Nordisk avtale om rettsforfølging i annet land Mellom Riksadvokatene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er det 6. februar 1970 inngått samarbeidsavtale om rettsforfølgning i et annet nordisk land enn det land hvor den straffbare handling er begått. 19. november 1973 ble det vedtatt tilføyelser til samarbeidsavtalen. Av avtalen framgår fra hvem begjæringen skal sendes, til hvem, hva den skal inneholde og på hvilket språk den skal være avfattet. 23 Transport av utviste og bortviste personer Det vises til nordisk avtale av 3. desember 1965 om transitering av utviste personer. Kapittel 11 Sluttbestemmelser 24 Ikrafttreden Denne avtale trer i kraft den og erstatter da den nordiske politisamarbeidsavtale fra * * * ** 7

8 Utferdiget i Åbo, den og svensk har lik rang. september 2002 på norsk. Offisielle oversettelser på dansk, finsk, islandsk For de nordiske lands politimyndigheter Torsten Hesselbjerg Rigspolitichef Reijo Naulapää Polisöverdirektør Haraldur Johannessen Ríkislögreglustjóri Ingelin Killengreen Politidirektør Sten Heckscher Rikspolischef 8

Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker.

Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker. Rundskriv Del II nr. 1/191116110/5" fra RIKSADVOKATEN R. 796/73. Oslo, 30. april 1973. Statsadvokaten i Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker. I. Jeg viser til mitt rundskriv av 5. oktober

Detaljer

Utlendinger og kriminalitet

Utlendinger og kriminalitet Utlendinger og kriminalitet Kontroll, metode og sanksjoner Copyright Politidirektoratet Veileder Forord Rask behandling av straffesaker sammen med en effektiv bruk av hjemlene for bort- og utvisning i

Detaljer

Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse

Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse 7 Konvensjon Om gjennomføring av Schengen-avtalen av 14. Juni 1985 Mellom regjeringene for statene i den økonomiske union Benelux, forbundsrepublikken Tyskland

Detaljer

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 40 1. årgang 27.10.1994 EØS-ORGANER NORSK utgave EØS-rådet EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 40 1. årgang 27.10.1994 EØS-ORGANER NORSK utgave EØS-rådet EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 40 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring:

Lovendringer i forbindelse med Datalagringsdirektivets innføring: Tabellarisk oversikt for lovregler om kildevern m.v. ajourført per september 2013. Av Nils E. Øy, Norsk Redaktørforening. KILDEVERNBESTEMMELSER - med merknader fra NR her Tvisteloven, endret 21. desember

Detaljer

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-4 630.0 Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskrivet gir retningslinjer for etterforskingsmessige tiltak i forbindelse

Detaljer

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Artikkel 1 På sivil- og handelsrettens område kan en judisiell

Detaljer

Side 1 av 12 Behandling av fengslinger og fjernmøter Nummer: 2008/01 Retningslinjens formål: Sikre enhetlig behandling og smidig gjennomføring av fengslingssaker. Retningslinjene gjelder også for Oslo

Detaljer

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: Lovavdelingen

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis... 7

UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis... 7 ID-arbeid kurshefte 2 Innholdsfortegnelse Navneendring... 4 Identitetsendring... 5 Registrering av identitet i DUF... 6 Oppholdtillatelse, oppholdskort og grenseboerbevis UDI-brosjyre om Oppholdstillatelse,

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

0+55 " 1 3 U MAI LUUI

0+55  1 3 U MAI LUUI `v nd'ie',s ct1,afc3iisk DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste l3tenr sk3 DEP. ARKIV 0+55 " 1 3 U MAI LUUI KTR. a. sf FUYK4DI! iq')., t,, l C) Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv 2012/007 IS-5/2012 HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsedirektoratet og Politidirektoratet har revidert rundskriv IS-15/2006 2006/011 som omhandler

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 28. Lov nr. 16 om

Detaljer

Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002:

Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002: Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002: Etterforsking med ukjent av drapssaker gjerningsmann Riksadvokaten Avgitt 29. april 2002 TIL RIKSADVOKATEN Riksadvokaten besluttet 18. januar 2000 å nedsette en

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer