Punkt 3.2 om skytevåpen og ammunisjon gjelder tilsvarende, så langt det passer, for våpen og ammunisjon som er innlevert til politiet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Punkt 3.2 om skytevåpen og ammunisjon gjelder tilsvarende, så langt det passer, for våpen og ammunisjon som er innlevert til politiet."

Transkript

1 Rundskriv 2010/007 Oppdatert 2. januar 2013 Til Politimestrene, sjefene for særorganene og namsfogden i Oslo Dato 1.oktober Saksnr. 2010/ Saksbehandler Guri Lenth/Christian B.Pettersen BEHANDLING AV BESLAG I STRAFFESAKER 1. Innledning Beslag skal behandles i henhold til reglene i straffeprosessloven kapittel 16 og påtaleinstruksen 9-5. Nedenfor gjengis en del av disse, samtidig som det gis utfyllende retningslinjer. Påtalemyndigheten beslutter, opprettholder og utleverer beslag. Politiet har ansvaret for den praktiske håndteringen av beslag. Politiets ansvar innebærer at regler og rutiner følges og at det rapporteres på en slik måte at påtalemyndigheten kan kontrollere hvorvidt dette har skjedd. Ansvarlig etterforsker har ansvar for beslaget og for at det fortløpende blir avklart hva som skal gjøres med beslaget og at dette blir effektuert etter beslutning fra påtaleansvarlig i saken. Påtalemyndigheten har plikt til å kontrollere at rutinene følges. Punkt 3.2 om skytevåpen og ammunisjon gjelder tilsvarende, så langt det passer, for våpen og ammunisjon som er innlevert til politiet. 2. Generelle bestemmelser og retningslinjer 2.1 Gjenstand for beslag, jf. strpl Det kan tas beslag i "ting", strpl Det vil si gjenstander som fast gods, løsøre, dokumenter, penger, utskrift av bankkonti, datalagringsmedium, datalagret informasjon og lignende. 2.2 Beslagskompetanse og opprettholdelse av beslag, jf. strpl Beslag av ting som besitteren ikke utleverer frivillig, besluttes som hovedregel av påtalemyndigheten. Beslag kan også tas av politimann og enhver under særskilte betingelser. Beslag skal straks meldes til påtalemyndigheten. Finner denne at beslaget bør opprettholdes, utferdiger den en skriftlig beslutning. 2.3 Beslagsbeslutning, jf. strpl. 205 Påtalemyndighetens beslutning om å ta eller opprettholde beslag vil så vidt mulig spesifisere hva beslaget omfatter. Det er en viss adgang til å beslutte beslag av dokumenter som er kollektivt betegnet. Det er en forutsetning at betegnelsen ikke er for omfattende og generell. Ved en kollektiv angivelse av beslag må det skje en etterfølgende vurdering av de enkelte deler av beslaget, jf. nedenfor om opphør av beslag. 2.4 Merking av beslag og beslagsrapport, jf. bl a strpl. 207 Beslaglagte ting skal opptegnes nøyaktig og merkes på en slik måte at forveksling unngås, strpl 207 og påtaleinstruksen 9-5 første ledd. Merkingen skal være holdbar, men må ikke

2 skade gjenstanden eller medføre fare for at gjenstandens bevisverdi forringes eller ødelegges. Se også rundskriv nr. 2 fra Kriminalpolitisentralen (datert 1. juli 2003). Hver beslaglagt gjenstand skal i tråd med ovennevnte merkes slik at saksnummer, beslagsnummer, siktedes navn og fødselsnummer samt tid og sted for beslaget fremgår. Også eierens navn og adresse skal så vidt mulig oppgis. Beslagsrapport skal utferdiges så snart som mulig og undertegnes av den som har foretatt beslaget. En person som har overværet beslaget skal også undertegne på rapporten som vitne. Beslagsrapporten skal inneholde en utførlig beskrivelse av gjenstandene som beslaglegges og nøyaktig angivelse av antall gjenstander. Det må fremgå klart hvor gjenstandene er funnet. Opptegnelsen må være systematisk og ryddig. Det skal tas kopi av beslagsrapporten, og alle rapportene (kopiene) skal fortløpende settes i egen protokoll (beslagsjournalen). Det skal fremgå av protokollen hvor beslaget til enhver tid befinner seg. 2.5 Sikring, emballering osv av gjenstander med henblikk på videre undersøkelser De vises til rundskriv nr. 2 fra Kriminalpolitisentralen (datert 1. juli 2003). Det er også gitt egne rundskriv for blant annet narkotika, skytevåpen og ammunisjon, se nedenfor. 2.6 Oppbevaring av beslag Beslaglagte gjenstander i samme sak skal om mulig samles i egne enheter (esker osv.). Beslag må imidlertid alltid behandles og oppbevares slik at hensikten med beslaget ikke forringes, se også rundskriv nr. 2 fra Kriminalpolitisentralen (datert 1. juli 2003). Beslag skal som hovedregel oppbevares i avlåst særskilt beslagsrom. Ved hvert beslagsrom skal det være en protokoll som til enhver tid viser hva som befinner seg i rommet. Den som har ansvaret for beslagsrommet skal påse at det til enhver tid er ryddig og oversiktlig. Adgang til beslagsrommet skal begrenses til et mindre antall personer. Beslag skal ikke oppbevares andre steder enn i beslagsrommet med mindre det på grunn av gjenstanden størrelse, beskaffenhet eller lignende ikke vil være mulig å oppbevare den der. Det skal i så tilfelle anmerkes på beslagsrapporten hvor gjenstanden befinner seg. Beslaglagte verdigjenstander som klokker, smykker og lignende skal leveres kasserer mot kvittering og oppbevares på en betryggende måte, fortrinnsvis i safe. Med hensyn til behandling av pengebeslag vises til særskilt punkt i dette rundskrivet. Dersom et beslag skal overføres fra en driftsenhet til en annen skal beslaget kvitteres ut fra avgivende driftsenhet og kvitteres inn i mottakende driftsenhet. Overføringen skal ajourføres i beslagsjournalen, jf punkt 2.4 siste avsnitt. (Beslaget skal ikke utkvitteres fra BL ved intern overføring.) 2.7 Kvittering for beslag, jf. strpl 207 annet ledd Det skal så vidt mulig gis kvittering til den som hadde tingen i sin besittelse. 2.8 Underretning til eier, jf. påtaleinstruksen 9-5 annet ledd Dersom det er tatt beslag i gjenstander som antas å være fravendt noen ved en straffbar

3 handling og fornærmede er kjent, skal politiet opplyse fornærmede om beslaget og gi informasjon om når beslaget kan forventes opphevet. 2.9 Identifisering av beslag Når gjenstandens eier identifiserer en beslaglagt gjenstand som sin, skal dette uttrykkelig fremgå av beslagsrapporten. Det bør i tillegg utferdiges rapport hvor det gjøres rede for identifiseringen Opphør av beslag, jf. strpl. 213 og 214 Påtalemyndigheten eller retten opphever beslaget når det ikke lenger er behov for beslaget, f. eks. fordi bevis kan sikres på annen måte, jf. strpl. 213 første ledd og påtaleinstruksen 9-5 annet ledd annet pkt. For øvrig faller beslaget bort når saken er endelig avgjort, jf. strpl. 213 annet ledd. Hvis det er grunn til å regne med at saken kan bli begjært gjenopptatt eller andre særlige forhold tilsier det, kan retten bestemme at beslag skal opprettholdes også etter at det foreligger rettskraftig dom i saken, jf strpl. 213 annet ledd. Når beslaget oppheves eller er falt bort, skal gjenstanden straks utleveres/leveres tilbake til den berettigede normalt fornærmede eller vedkommende tingen ble beslaglagt hos, jf. strpl. 214 og påtaleinstruksen 9-5 annet ledd i.f. Er ingen berettiget, overføres gjenstanden til hittegods, jf. pkt Gjenstander som skal destrueres, jf. pkt. 2.12, skal ikke leveres tilbake eller overføres til hittegods. Dersom saken endelig avgjøres ved at det gis rettskraftig dom for inndragning, behandles gjenstandene etter pkt Overføring til hittegods Beslaglagte gjenstander kan først overføres hittegods etter at beslaget er opphevet av påtalemyndigheten. Overføring til hittegods kan finne sted når man ikke finner rette eier til beslaglagt gjenstand. Ved overførsel til hittegods skal årsaken til at godset er å regne som hittet fremgå i utkvitteringsrapporten i BL. Godset føres inn i hittegodsjournalen med anmerkning om hvilken straffesak det stammer fra og årsaken til at det er å regne som hittegods. For skytevåpen og ammunisjon gjelder det i tillegg særskilte regler, jf. pkt Destruksjon Destruksjon av beslaglagte gjenstander besluttes av påtalemyndigheten. Destruksjon kan finne sted når eier samtykker, når gjenstanden er ulovlig eller inndratt eller når det på grunn av gjenstandens beskaffenhet eller lignende ikke vil være mulig å oppbevare den. Ved destruksjon av gjenstander som det ikke er mulig å oppbevare, må bevis sikres enten ved at gjenstanden avfotograferes eller på annen måte. Destruksjon kan også finne sted når gjenstanden er uten bevisverdi og eier ikke ønsker gjenstanden utlevert eller det ikke er mulig å finne gjenstandens eier. Ved destruksjonen skal det være to personer til stede. Det skal fremgå av saksdokumentene hvem som gav ordre om destruksjon, hvem som var til stede ved gjennomføringen og når og hvor destruksjonen ble gjennomført. For narkotika, falske penger, skytevåpen, ammunisjon og datamateriale gjelder det i tillegg særskilte retningslinjer, jf. pkt. 3.

4 2.13 Håndtering av beslag etter inndragning Det som er beslaglagt, blir statens eiendom når dom på inndragning er rettskraftig. Ved rettskraftig dom på inndragning av beslaglagte penger, skal pengene overføres til Statens innkrevingssentral. Ved rettskraftig dom på inndragning av beslaglagte gjenstander og fast eiendom, skal disse selges. Inndratte gjenstander skal selges av politiet gjennom namsmannen/namsfogden. Salg av fast eiendom/borettslagsandel skal alltid skje gjennom eiendomsmegler. Salg gjennom megler kan overlates til namsmannen for håndtering når det anses hensiktsmessig. Namsmannen/namsfogden gis oppdraget ved oppdragsbrev vedlagt kopi av dom for inndragning, jf. rutinene for dette i Felles bestemmelser for økonomiforvaltning i Politi- og lensmannsetaten. Fra salgssummen fratrekkes direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg. Restbeløpet føres på politidistriktets innbetalingskonto Beløp som stammer fra salg skal med andre ord ikke overføres til Statens innkrevingssentral. Justis- og beredskapsdepartementet er i budsjettvedtak gitt adgang til å trekke fra politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres. Det er kun direkte utgifter i forbindelse med det konkrete beslaget som kan trekkes fra salgssummen. Utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg skal dokumenteres iht. de særlige rutinene for dette, beskrevet i Felles bestemmelser for økonomiforvaltning i Politi- og lensmannsetaten. 3. Nærmere om beslag i enkelte typer gjenstander 3.1 Narkotika Det vises til Justisdepartements rundskriv G-74/99, instruks for behandling av narkotika, doping- og legemidler samt riksadvokatens rundskriv av 20. januar 1989 (del II-nr 1/ 1989). 3.2 Skytevåpen og ammunisjon Skytevåpen og ammunisjon som er beslaglagt av politiet og som skal undergis undersøkelser med sikte på å fremskaffe bevis i forbindelse med etterforskning, skal snarest mulig sendes til Kripos. Skjemaet GP "Anmodning om laboratorieundersøkelse" - skal vedlegges for hver enkelt sak som våpen og ammunisjon refererer seg til. Våpen og ammunisjon som skal brukes som bevis ved iretteføring, skal returneres til oppdragsgiver umiddelbart etter undersøkelsen. Skytevåpen som er inndratt av politiet, er uten rettmessig eier eller er innlevert til politiet sendes snarest mulig til Kripos for kontroll mot registeret over uoppklarte saker og senere destruering. Med forsendelsen skal det utfylles og vedlegges skjema som nevnt ovenfor. Skytevåpen som sendes til destruering må være sjekket og eventuelt gitt påtegning i det sentrale våpenregisteret. Våpenet må også være sjekket og eventuelt slettet i godsregisteret ved Kripos.

5 De våpen Kripos ikke trenger i sin samling skal sendes til forsvaret for destruering. Kripos skal føre spesifisert register over våpen sendt til destruering og over våpen som til enhver tid er i våpensamlingen. Samme retningslinjer følges ved beslag av ammunisjon. Dersom ammunisjonspartiet er stort (over ca 1000 patroner), skal Kripos varsles på forhånd. Er partiet av en slik størrelse at det ikke er aktuelt å sende inn alt, skal nærmeste militærmyndighet kontaktes med anmodning om bistand til destruksjon. Det vises for øvrig til Kriminalpolitisentralens rundskriv nr. 6 (datert 1. desember 2003) om innsendelse av beslaglagte og innleverte våpen og rundskriv nr. 2 (datert 1. juli 2003) om sikring, merking, emballering m.v. av spor og gjenstander med henblikk på undersøkelser som bevismidler. Politidistriktet skal føre våpenjournal med oversikt over de til enhver til beslaglagte våpen. Denne føres på samme måte som beslagsjournalen med tillegg av opplysninger om når våpnene ble oversendt Kripos. 3.3 Data Det vil først og fremst være aktuelt å ta beslag i enheter som kan inneholde elektroniske spor (e-spor) samt annet teknisk utstyr det er aktuelt å inndra til fordel for statskassen. Det kan tas beslag i lagringsmedium eller en enhet som inneholder laringsmedier, eller det kan tas beslag i informasjonen fra et lagringsmedium ved at det kopieres på stedet. Kopiering kan skje ved speilkopiering eller filkopiering, og det må tas backup som oppbevares like lenge som speilkopien/filkopien. I tillegg til lagrede data, kan e-spor også finnes i form av flyktige data i enhetens minne og datastrøm under kommunikasjon. Sikring av e-spor krever spesiell kompetanse og må ikke gjennomføres av personell uten adekvat opplæring, teknisk utstyr og programvare. Det skal utarbeides beslagsrapport samt en sikringsrapport med en overordnet beskrivelse av prosedyren som ble benyttet ved sikring. Ved beslag av hardware, skal alle beslaglagte enheter gis eget beslagsnummer. Merking av beslaget må foretas slik at beslaget ikke blir skadet. Beslaget bør merkes slik at alt kan monteres igjen på samme måte som før beslag ble foretatt. Ledninger som tas ut fra utstyr må også merkes. Beslaget må transporteres i adekvat emballasje. Også den kopierte informasjonen gis eget beslagsnummer, og dette må lett kunne knyttes til merkingen av gjenstandene i hardwarebeslaget og opplysninger i beslagsrapporten. Ved håndtering av datalagringsenheter må det tas særskilt hensyn til at de må behandles med forsiktighet. Avhengig av hvilken lagringsenhet det dreier seg om, kan de være følsomme for magnetisme, statisk elektrisitet, støt, varme osv. 3.4 Penger m.m. Beslaglagte beløp overføres via bank (ved beslag i innestående på bankkonti) eller leveres

6 mot kvittering til den sentrale økonomifunksjon, med opplysning om saksnummer. Beslaget føres på gjennomgangskonto. Beslaglagte beløp som ikke umiddelbart skal tilbakeføres den berettigede skal uten ugrunnet opphold og senest innen fire uker fra dagen for beslag, settes på rentebærende bankkonto i virksomhetens navn med angivelse av saksnummer. Beløp over kr ,- skal settes inn på rentebærende konto umiddelbart. Driftsenheter med mange pengebeslag, kan samle beslagene på en klientkonto hvor banken foretar rentefordeling, eller i egne underbankkonti som banken summerer opp i egen hovedbankkonto. Beslag av utenlandsk valuta skal veksles inn i norske kroner og settes inn på konto etter reglene ovenfor. Blir valuta beslaglagt i medhold av toll- og avgiftsetatens beslaghjemler, skal beslaget som hovedregel oppbevares av toll- og avgiftsetaten. Unntak gjelder der det av etterforskningsmessige grunner er behov for å gjøre fysiske undersøkelser av pengesedlene/myntene. Når slike undersøkelser er sluttført, og det er avklart at man ikke vil legge ned påstand om inndragning, skal beslaget tilbakeføres toll- og avgiftsetaten. Bankgarantier utstedt til fordel for politidistriktet/særorganet som erstatning for gjenstandsbeslag skal inngå i beslagsrapport og bokføres på gjennomgangskonto inntil garantiens utløpsdato. Beslaglagte penger som er gjenstand for tekniske undersøkelser, skal behandles som et tinglig beslag og ikke settes inn på gjennomgangskonto. Det samme gjelder penger i tilknytning til id-saker (likundersøkelsessaker), dersom pengene ikke er egnet til å sette inn på konto (f. eks fordi de er tilsmusset av likvæske, blod eller giftig/smittefarlig stoff). Blir beslaglagte penger senere inndratt, skal pengene overføres til Statens innkrevingssentral, jf. pkt Blir en beslaglagt gjenstand realisert før dom er falt eller forelegg vedtatt (for eksempel dersom gjenstanden ikke tåler lagring), skal netto salgssum etter fradrag for nødvendige utgifter til lagerleie, håndtering og salg mv., jf. pkt. 2.13, men regnskapsføres over gjennomgangskonto. Penger som kan være falske skal sendes Kripos (Dokument- og skriftavsnittet) for undersøkelse og eventuell oppbevaring, se Riksadvokatens rundskriv av 22. april 1963 (del II - 4/1963) og retningslinjer av 23. november 1994 fra Kriminalpolitisentralen (jnr B- 1212/94). 4. Kontroll og rapportering Politimesteren/sjefen for særorganet er ansvarlig for nødvendige rutiner og kontrollsystemer som sikrer at beslag håndteres i samsvar med denne instruks og ellers gjeldende regelverk. Politidistriktet skal minst to ganger i året kontrolleres at lagerlisten i BL (Basisløsninger) stemmer overens med beslagsrapportene og de fysiske beslagene/beslaglagte beløp på gjennomgangskonto. Gjennomførte kontroller skal dokumenteres skriftlig og innrapporteres i årsrapporten til Politidirektoratet.

7 5. Ikrafttredelse og opphevelse av tidligere rundskriv Dette rundskrivet trer i kraft straks og erstatter Politidirektoratets rundskriv av 19. desember 2006 (2006/17). Med hilsen Ingelin Killengreen politidirektør

RIKSADVOKATEN -.;..; REF: Ra KHK/amo

RIKSADVOKATEN -.;..; REF: Ra KHK/amo RIKSADVOKATEN Statsadvokatene (inkl. Økokrim) -.;..; %CQ,- re REF: VÅR REF.: DATO. Ra 05-129 KHK/amo 21.12.06 632.3-0 BEHANDLING AV BESLAG I STRAFFESAK-ER Vedlagt oversendes Politidirektoratets rundskriv

Detaljer

Direktoratet legger opp til at realisering av beslag (ting) som hovedregel skal skje gjennom

Direktoratet legger opp til at realisering av beslag (ting) som hovedregel skal skje gjennom U POLITIET Politidstriktene Særorganene 3\ 22. l, \ 3 Deres referanse Vår referanse Dato 2010/01741 - JMP 17.1.2013 Fradrag for direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag som skal inndras

Detaljer

Zoo -? ooc>o f ~ 8 26.juni 2015

Zoo -? ooc>o f ~ 8 26.juni 2015 ØKOKRIM POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Dato: Zoo -? ooc>o f ~ 8 26.juni 2015 RUNDSKRIV 2010/O07 'BEHANDLING AV BESLAG I STRAFFESAKER' FORSLAG FRA ØKOKRIM

Detaljer

Sendt: 6.mars :25 gr AC Postmottak Politiet; Postmottak Særorganer; Postmottak Namsfogden i Oslo Kopi: Postmottak HPM Riksadvokaten Emne:

Sendt: 6.mars :25 gr AC Postmottak Politiet; Postmottak Særorganer; Postmottak Namsfogden i Oslo Kopi: Postmottak HPM Riksadvokaten Emne: Marianne Sæther 1 --"GF-C.3-;--r - Fra: GeirJonatan Sharabi..,,,-Q,\ ;. c...ocx. ccf. Sendt: 6.mars.2013 15:25 gr AC Til: Postmottak Politiet; Postmottak Særorganer; Postmottak Namsfogden i Oslo Kopi:

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 1. Innledning. Militær inspeksjon av militære bygninger og rom, effekter m.v. har vært praktisert så langt tilbake

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Avtale. De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer

Avtale. De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer Avtale mellom de nordiske lands politimyndigheter om politisamarbeid De nordiske lands politimyndigheter har blitt enige om følgende: Kapittel 1 Alminnelige retningslinjer 1 Formål Denne avtale har som

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Innsamlings- og regnskapsinstruks Korr. 180914 Til: Klubbenes LRF-kontakt Fra: Prosjektgruppen LRF2015 Dato: 20. september 2014 Om

Detaljer

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-4 630.0 Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskrivet gir retningslinjer for etterforskingsmessige tiltak i forbindelse

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ HST RIKSADVOKATEN Politimestrene Statsadvokatene D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00541-002 HST015 07.04.2017 541.1 IKKE HJEMMEL FOR ILAGT TAP AV FØRERETT I PERIODEN 1. FEBRUAR 2012-31. MARS

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Justisdepartementet Statsregnskapet 1997 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Justisdepartementet Statsregnskapet 1997 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 1998 99 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 63 Justisdepartementet Statsregnskapet 1997 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelser utferdiget 2. september 1998 og svar avgitt 23. september

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 24.03.1995 Erstatter: Saksnr: Brv 1126/1995 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 24.03.1995 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 3 og 4, lov 13. juni 1969

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

1 av 5. Personalavdelingen

1 av 5. Personalavdelingen 1 av 5 Personalavdelingen 01.12.2015 Rutine ved utlevering av elektronisk lagret materiale til politi eller påtalemyndighet Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Mål... 2 1.2. Gyldighetsområde... 2 1.3. Forhold

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E: NORGES HØYESTERETT Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. Dommer: Jens Edvin A. Skoghøy Til behandling forelå: HR-2016-2486-F, (sak nr. 2016/2184),

Detaljer

Tvungen etterregistrering av lovlig uregistrerte hagler - orientering

Tvungen etterregistrering av lovlig uregistrerte hagler - orientering Politimestrene m.fl Deres referanse Vår referanse Dato 2011/01036-3 650 04.10.2012 Tvungen etterregistrering av lovlig uregistrerte hagler - orientering Ved lov 9. mars 1990 nr. 4 ble det med virkning

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

1 Utkast til ny Våpeninstruks for politiet

1 Utkast til ny Våpeninstruks for politiet 1 Utkast til ny Våpeninstruks for politiet Del I VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 1 Instruksens saklige virkeområde (1) Instruksen gjelder for tjenstlig lagring, bevæpning og bruk av gassvåpen, skytevåpen og

Detaljer

RE TT S BO K. D A L A N E F O R H ø R S R E T T. Ar 1987 den 14. august ble rett holdt i rettssalen, Egersund.

RE TT S BO K. D A L A N E F O R H ø R S R E T T. Ar 1987 den 14. august ble rett holdt i rettssalen, Egersund. Ub RE TT S BO K F O R D A L A N E F O R H ø R S R E T T Ar 1987 den 14. august ble rett holdt i rettssalen, Egersund. Dommer: Kst. sorenskriver Målfrid 0lberg. Protokollfører: Dommeren. Forhørsrettssak

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 03 om Bouvet-øya, Peter I s øy og Dronning

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015.

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Private eiendeler Strgjfl. 26. Private eiendeler Kriminalomsorgen kan

Detaljer

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD Forutsetning for å kunne søke lån i Nettverksbanken Vestfold: Du må ha registrert din virksomhet, vært minimum ½ år i en nettverksgruppe og presentert din

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

Utgivelsesdato: Sist revidert: RETNINGSLINJE

Utgivelsesdato: Sist revidert: RETNINGSLINJE Utgivelsesdato: 01.01.2013 Sist revidert: 09.08.2016 www.nasjonalkoordineringsenhet.no RETNINGSLINJE for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern,

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse

Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse Høringsnotat Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse 1 Innledning 25. februar 2014 vedtok Stortinget enstemmig endringer i legemiddelloven

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Instruks for utlevering av elektronisk lagret materiale til politi eller påtalemyndighet

Instruks for utlevering av elektronisk lagret materiale til politi eller påtalemyndighet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Instruks for utlevering av elektronisk lagret materiale til politi eller 1 Innledning 1.1 Mål Denne overordnede instruksen skal sikre at bestemmelsene

Detaljer

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Vedtatt og trer i kraft 12. oktober 2015 i medhold av lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven)

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Postsending til og fra innsatte

Postsending til og fra innsatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. Postsending til og fra innsatte Strgjfl. 30. Postsending Innsatte skal

Detaljer

Rundskriv nr 36/2008 Tromsø, 01.10.2008

Rundskriv nr 36/2008 Tromsø, 01.10.2008 Rundskriv nr 36/2008 Tromsø, 01.10.2008 Rundskriv nr 40/2006 utgår Til Fiskere og registrerte kjøpere Kopi: Fryselager REGELVERK FOR OMSETNING AV OMBORDFRYSTE INDUSTRIREKER Det er ikke fastsatt minstepriser

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring 2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358

Detaljer

Kvalitetsstandard for kriminalteknisk etterforskning

Kvalitetsstandard for kriminalteknisk etterforskning Kvalitetsstandard for kriminalteknisk etterforskning 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Formålet med en kvalitetsstandard 4 3 Definisjoner 5 4 Kvalitetsmål 6 5 Krav til ledelse og ansvar 7 5.1 Fagansvar 5.2 Forankring

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr : 993132284 Tlf: 32243250 Faks: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser Godkjent av: Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Opprettet dato: Revidert

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 13/3931 201341236 06.12.2013 Høringsuttalelse Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Jeg viser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr: 993132284 Tlf: 32243250 Fax: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser : Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Revidert dato: Revisjonsnummer: Dokumentnummer:

Detaljer

Bruk av tvangsmidler i fengsel

Bruk av tvangsmidler i fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. Bruk av tvangsmidler i fengsel Strgjfl. 38. Bruk av tvangsmidler i fengsel

Detaljer

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Vedlegg til sikkerhetsgraderte anskaffelser Innhold 1 Generelt... 2 2 Sikkerhetsavtale... 2 2.1.1 Generelt...

Detaljer

NY OMGJØRINGSFRIST ETTER STRAFFEPROSESSLOVEN 75 NY ANKEFRIST FOR PÅTALEMYNDIGHETEN TILLEGG TIL RUNDSKRIV NR. 2/1996 OM KLAGER

NY OMGJØRINGSFRIST ETTER STRAFFEPROSESSLOVEN 75 NY ANKEFRIST FOR PÅTALEMYNDIGHETEN TILLEGG TIL RUNDSKRIV NR. 2/1996 OM KLAGER Rundskriv fra Rundskriv nr. 4/2002 Riksadvokaten Oslo, 30. september 2002 Ra 02-221 646.0 NY OMGJØRINGSFRIST ETTER STRAFFEPROSESSLOVEN 75 NY ANKEFRIST FOR PÅTALEMYNDIGHETEN TILLEGG TIL RUNDSKRIV NR. 2/1996

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Spørsmål og svar om politiattest 1. SPEIDERGRUPPAS PLIKTER Hva er speidergruppene

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER

KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER KAPITTEL 9 STRAFFEBESTEMMELSER 1 GJELDENDE Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norges Dartsforbund. Personer som er utestengt fra NDF behandles i utestengingsperioden

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority

Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority M0 A 19 MAR 2012 18Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. Norge Vår ref.: 1103095-8 - 008 Deres ref.: 11/1060-KJN Vår dato: 15.3.2012

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 08.02.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1037/07

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 08.02.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1037/07 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 08.02.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1037/07 Eier/ Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 08.02.2007 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget:

Detaljer

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen...

Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhen... Page 1 of 5 Rundskriv, 18.12.1987 Ansvaret for regelverket er overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. For henvendelse ring tlf 22 24 47 81 Normalinstruks for utrangering og kassasjon av

Detaljer

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Prosedyren samsvarer med prosedyrer for dom på overføring til tvunget psykisk helsevern hos: Oslo statsadvokatembeter

Prosedyren samsvarer med prosedyrer for dom på overføring til tvunget psykisk helsevern hos: Oslo statsadvokatembeter 1 PROSEDYRE Versjon: 1.7 Dokumentstatus: Gyldig Gyldig fra: 25.11.2011 Gyldig til: 31.12.2012 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Godkjent av: Stine Kilden Dato: 25.11.2011

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SISTE VERSJON ER Å FINNE PÅ RETNINGSLINJE

SISTE VERSJON ER Å FINNE PÅ  RETNINGSLINJE DATO SISTE VERSJON ER Å FINNE PÅ WWW.NASJONALKOORDINERINGSENHET.NO RETNINGSLINJE for samhandling ved etablering og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf strl 39 jf 44. TELEFON

Detaljer

RETNINGSLINJE. for samhandling ved etablering og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf strl 39 jf 44.

RETNINGSLINJE. for samhandling ved etablering og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf strl 39 jf 44. RETNINGSLINJE for samhandling ved etablering og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf strl 39 jf 44. TELEFON FAKS WEB Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk

Detaljer

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Trøndelag brann- og redningstjeneste Fcgiieyiggei eiavdeling IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Joar Ølmheim

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Leder fengsel Leder friomsorgskontor Koordinator ND-senter Direktør KITT Direktør KRUS Kriminalomsorgens dokumentsenter Riksadvokaten

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer