Opplysninger om kunde Personnummer/Organisasjonsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysninger om kunde Personnummer/Organisasjonsnummer:"

Transkript

1 1 KUNDEAVTALE Opplysninger om kunde Navn: Adresse: Personnummer/Organisasjonsnummer: E-post: Postnummer: Poststed: Telefonnummer: Legitimasjonskontroll Godkjent kopi av legitimasjon skal legges ved Kundeavtalen. For retningslinjer vises det til Kundeavtalens s. 2. Type legitimasjon: Utstedt av: Kontrollnummer.: Kontrollert (dato, sign.): Godkjent kopi av legitimasjon skal legges ved Kundeavtalen. AVTALEVEDTAKELSE Kundeavtalen (heretter kalt Avtalen ) inngås mellom kunden (heretter kalt Kunden ) på den ene siden og (organisasjonsnummer ), på den andre siden. AWCM betegnes heretter som Foretaket. Ved signering av Avtalen bekrefter kunden å ha gjennomgått og forstått de vilkår og opplysninger som fremgår av Avtalen og Foretakets alminnelige forretningsvilkår (heretter "Forretningsvilkårene"). For videre informasjon om Foretakets tjenester, vises til Forretningsvilkårene punkt 1. Kunden bekrefter særskilt at han/hun ved denne Avtalen samtykker til behandling av personopplysninger (jfr. pkt. 9), utlevering av taushetsbelagte opplysninger (jfr. pkt. 10) retningslinjer for ordreutførelse (jfr. pkt. 11), at kundeordren kan utføres utenfor regulert marked eller MHF (jfr. pkt. 12), at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på Foretakets internettside (jfr. pkt. 13), til å motta informasjon per e-post (jfr. pkt. 14), til å motta informasjon på lukket personlig side på Foretakets internettside (jfr. pkt. 15) og til å motta markedsføringsmateriell (jfr. pkt. 16). Det er frivillig å avgi slike samtykker som her nevnt, og Kunden kan til enhver tid trekke et eller flere samtykker tilbake. Slikt tilbakekall vil imidlertid kunne føre til at Foretaket ikke lenger vil være i stand til å levere de avtalte tjenester og produkter til Kunden og at Avtalen dermed kan sies opp. Kunden erklærer at han/hun ikke er amerikansk eller kanadisk statsborger eller bosatt i USA eller Canada, samt at han/hun ikke er skattepliktig til Irland, samtidig som han/hun er irsk statsborger eller bosatt i Irland, jf Avtalens punkt 8. SIGNATUR: Dato:.....Sted:... Dato:.....Sted:... for For [Kunden] [Navn] [Navn] Vedlegg: 1. Kundeavtale med 2. Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Foretaket 3. Retningslinjer for ordreutførelse 4. Alminnelige vilkår for forvalterdepot 5. Informasjon om kundeklassifisering 6. Informasjon om risiko knyttet til finansielle instrumenter 7. Opplysningsplikt ved fjernsalg av finansielle tjenester

2 2 Vedlegg 1 KUNDEAVTALE MED AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS Innholdsfortegnelse 1. FORETAKETS TJENESTER PORTEFØLJEOVERSIKT OPPRETTELSE OG AVSLUTNING AV VPS-KONTO, ANDELSHAVERKONTO M.V PANTSETTELSE FULLMAKT TIL Å HANDLE MV FULLMAKT TIL Å RESERVERE OG BELASTE KUNDES KLIENTKONTO PRISER STATSBORGERSKAP/KUNDEN SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 A. FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORETAKET... 3 B. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER KNYTTET TIL MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE I FORBINDELSE MED ETT ELLER FLERE FINANSIELLE INSTRUMENTER"... 3 C. LYDOPPTAK... 3 D. BRUK AV DATABEHANDLERE... 3 E. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 F. RETT TIL INNSYN M.M SAMTYKKE TIL UTLEVERING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER OG PERSONOPPLYSNINGER SAMTYKKE TIL RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE SAMTYKKE TIL AT KUNDEORDRE KAN UFØRES UTENFOR REGULERT MARKED ELLER MHF SAMTYKKE TIL INFORMASJON SOM IKKE ER RETTET TIL KUNDEN PERSONLIG KAN GIS PÅ FORETAKETS INTERNETTSIDE SAMTYKKE TIL Å MOTTA INFORMASJON PER E-POST SAMTYKKE TIL Å MOTTA INFORMASJON PÅ LUKKET PERSONLIG SIDE PÅ FORETAKETS INTERNETTSIDE KOMMUNIKASJON MARKEDSFØRING OPPHAVSRETT RETT TIL ENDRING AV KUNDEAVTALEN MISLIGHOLD OPPSIGELSE... 4 A. KUNDENS OPPSIGELSE... 4 B. FORETAKETS OPPSIGELSE ANDRE FORHOLD FORRETNINGSVILKÅRENE... 4

3 3 1. Foretakets tjenester Foretaket yter de tjenester som fremkommer av Forretningsvilkårene punkt Porteføljeoversikt Kunden vil motta beholdningsoppgaver og andre relevante opplysninger relatert til investeringer gjennom Foretaket, på Foretakets nettside. Disse opplysningene vil i tillegg være tilgjengelige for Kunden på forespørsel. Kunden vil motta årsoppgave som viser samlet beholdning og realisasjoner av investeringer etablert gjennom Avtalen. Kunden gjøres oppmerksom på at det vil kunne forekomme avvik i slike oversikter som følge av at transaksjoner er i prosess og ennå ikke er kontoført m.v. Dersom Kunden via andre enn Foretaket har realisert investeringer som inngår på porteføljeoversikten, uten å meddele realiseringen til Foretaket, vil dette ikke fremgå i Kundens porteføljeoversikter som skatterapport, beholdingsrapport, investeringsrapport eller webrapport. Dette skyldes at Foretaket ikke har en oversikt over realiseringer utført av andre enn Foretaket. Ved å meddele nevnte gjennomførte realiseringer vil produktet bli tatt bort fra Kundens porteføljeoversikt. Dette vil derimot ikke vises som en salgstransaksjon da ordren ikke utføres av Foretaket. 3. Opprettelse og avslutning av VPSkonto, andelshaverkonto m.v. Ved behov kan Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere i Kundens navn opprette konto i Verdipapirsentralen ASA (VPS), samt avslutte en slik konto. Den Foretaket oppnevner, skal være kontofører for Kundens VPS-konto. Ved behov kan Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere i Kundens navn opprette andelshaverkonto for finansielle instrumenter handlet gjennom Foretaket, samt avslutte slik konto. Foretaket eller den Foretaket oppnevner, skal være kontofører for Kundens andelshaverkonto. Ved behov kan Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere oppbevare Kundens finansielle instrumenter i forvalterdepot i Foretakets navn. Ved bruk av forvalterdepot gjelder bestemmelsene i vedlegg 3, "Alminnelige vilkår for forvalterdepot". 4. Pantsettelse Kunden gir Foretaket 1. prioritets pant i nåværende og fremtidige innestående på konti som Kunden oppretter i henhold til Avtalens punkt 3 og eventuell klientkonto/bankkonto som er knyttet til Avtalen, jf. panteloven av 8. februar 1980 nr til 4-5. Med innestående menes også ethvert krav på betaling som Kunden har eller kommer til å få mot Foretaket. Panteretten skal sikre alle nåværende og fremtidige krav som Foretaket måtte ha eller få mot Kunden under Avtalen og er begrenset til NOK Panteretten omfatter også avkastning (herunder renter, utbytte, fondsaktiver og tegningsretter) og utbetalinger knyttet til innestående som for eksempel innløsningssummer, jf. panteloven 1-6. Foretaket gis fullmakt til å registrere og besørge rettsvern for slik panterett som ovenfor angitt. Kunden forplikter seg til å medvirke i nødvendig utstrekning til etablering av panteretten, herunder ved utstedelse av dokumentasjon for etablering av rettsvern. Dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser eller noen av betingelsene etter panteloven 1-9 er oppfylt har Foretaket rett til å sperre Kundens konti og iverksette tvangsfullbyrdelse i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens og pantelovens regler. Foretaket har rett til realisasjon av pantsatte verdipapirer som er notert på regulert marked og fondsaktiver gjennom uavhengig megler i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven ledd. Foretaket har også rett til å motregne ethvert krav de måtte ha mot Kunden i innestående på noen av kontiene. Hvis Kunden er en juridisk person har Foretaket alternativt adgang til å gjennomføre realisasjon av pantsatte finansielle instrumenter (noen eller alle) ved skriftlig varsel til Kunden i henhold til 7 i lov om finansiell sikkerhetsstillelse 26. mars 2004 nr. 17. Foretaket skal i denne forbindelse ha rett til, umiddelbart etter slik varsel eller senere, og etter Foretakets valg, samlet eller enkeltvis, å tilegne seg eller overdra de pantsatte finansielle instrumentene (noen eller alle) til interesserte erververe på en slik måte, tidspunkt og vilkår, herunder pris, som Foretaket innenfor gjeldende lovgivning med rimelighet måtte bestemme. Hvis Foretaket tilegner seg de finansielle instrumentene, skal verdien av disse fastsettes av et uavhengig fondsmeglerfirma eller et firma av statsautorisere revisorer etter Foretakets valg, og verdsettelsen skal være bindende for så vel Kunden som Foretaket. Pantsettelsen kommer i tillegg til, og begrenser ikke, sikkerheter og dekningsmuligheter som Foretaket har etter Verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr. 75 (heretter kalt vphl. ) 12-2 og Forretningsvilkårene. Kunden har ikke adgang til å pantsette konti som Kunden oppretter i henhold til Avtalens punkt 3. til fordel for andre uten samtykke fra Foretaket. Brudd på dette regnes som vesentlig mislighold av Avtalen. Dersom Kunden inngår avtale i strid med ovennevnte fraskriver Foretakets seg ethvert ansvar for tap som måtte oppstå for Kunden, panthaver eller andre. 5. Fullmakt til å handle mv. Kunden gir med dette Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere fullmakt til å overdra verdipapir, fondsandeler m.v. fra konti som Kunden oppretter i henhold til Avtalens punkt 3, i forbindelse med de handler som Kunden foretar med og gjennom Foretaket. Tilsvarende gis Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere fullmakt til å motta opplysninger om innestående på nevnte konti og Kundens klientkonto, samt opplysninger om tildelinger og realisasjoner. Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere har fullmakt til å båndlegge de finansielle instrumenter det er gitt salgsordre om til salget er gjennomført. 6. Fullmakt til å reservere og belaste kundes klientkonto Kunden gir med dette Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere fullmakt til å reservere og belaste nærmere angitt konto for alle oppgjør (inkl. honorarer og kostnader) i forbindelse med handler Kunden foretar gjennom Foretaket. Tilsvarende gis Foretaket fullmakt til å reservere og belaste nærmere angitt konto for andre honorarer som følger av særskilt avtale inngått mellom Kunden og Foretaket. 7. Priser Priser på produkter og tjenester som Foretaket tilbyr under Avtalen fremgår av de til enhver tid gjeldende produktmateriell for de ulike produkter mv. og avtaler inngått mellom Kunden og Foretaket. Slikt materiell vil være tilgjengelig fra samtlige av Foretakets forretningssteder og kan også fås tilsendt på forespørsel. Informasjon om priser vil også være tilgjengelig på Foretakets internettsider. 8. Statsborgerskap/Kunden Kunden erklærer at han/hun ikke er amerikansk eller kanadisk statsborger eller bosatt i USA eller Canada, samt at han/hun ikke er skattepliktig til Irland, samtidig som han/hun er irsk statsborger eller bosatt i Irland. Kunden erklærer videre at han/hun heller ikke innehar eller vil kjøpe finansielle instrumenter for personer med statsborgerskap, bosted eller skatteplikt som nevnt ovenfor. Kunden er innforstått med at kun fysiske personer med fast bopel i Norge, norske selskap og juridiske sammenslutninger med hovedkontor i Norge, norske offentlige institusjoner og foretak samt norske kommuner kan være kunder under Avtalen med Foretaket. 9. Samtykke til behandling av personopplysninger a. Formålet med behandling av personopplysninger i Foretaket Foretaket yter investeringstjenester i henhold til Verdipapirhandelloven og markedsfører i den forbindelse finansielle instrumenter. Formålet med behandling av personopplysninger i Foretaket er i tillegg til å drive verdipapirhandel, å oppfylle opplysningsplikt på bakgrunn av norsk eller utenlandsk lov, forskrift, regler eller avtale for bestemte verdipapirer, oppfylle avtaler med Kunden, herunder være i stand til å gi Kunden best mulig service, oppfølgning og rådgivning. Foretaket behandler i denne forbindelse de personopplysninger som fremkommer nedenfor. Foretaket er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles i forbindelse med den virksomhet som er beskrevet i Forretningsvilkårene punkt 1.1 b. Behandling av personopplysninger knyttet til mottak og formidling av ordre i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter" Gjennom å håndtere mottak og formidling av ordre i Foretaket eller til eksterne samarbeidspartnere/leverandører av finansielle tjenester eller pensjons- og livsforsikringsprodukter, vil Foretaket samle inn og lagre basisopplysninger om Kunden som navn, adresse, kontaktinformasjon, herunder e- postadresse, stilling/utdanning og fødselsnummer. Utover dette vil Foretaket også behandle opplysninger om tidligere gjennomførte investeringer som aktivaklasser og antall transaksjoner Kunden har gjennomført gjennom Foretaket. c. Lydopptak Det vil bli foretatt lydopptak av alle telefonsamtaler som har tilknytning til yting av investeringstjenester og tilknyttede tjenester med Foretaket, jf. vphl Dette blir gjort av bevis- og sikkerhetsmessige årsaker. Lydopptakene vil bli katalogisert og oppbevart på et lagringssikkert medium uten innsyn for andre enn de som har saklig behov for tilgang til materialet for å ivareta ordningens funksjon. Lydopptakene kan gjenfinnes på bakgrunn av ulike søkekriterier som for eksempel inngående og utgående telefonnummer, tidspunktet for samtalen og den ansatte som utførte samtalen. Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester oppbevares også. Oppbevaringstiden for lydopptak og slik annen dokumentasjon er minst tre år. d. Bruk av databehandlere Foretaket er underlagt taushetsplikt og vil behandle alle kundeopplysninger konfidensielt. For å kunne gjennomføre oppdraget og ivareta forpliktelser etter denne avtalen, kan det imidlertid bli nødvendig å gi databehandlere og eksterne samarbeidspartnere tilgang til personopplysninger. Dette kan være andre finansinstitusjoner, driftsleverandører o.a. som utfører tjenester for Foretaket. Mottakere vil bli pålagt å sørge for tilstrekkelig sikring av opplysningene samt taushetsplikt. e. Utlevering av personopplysninger Personopplysninger vil bli utlevert til offentlig myndigheter i den grad plikt til å gi slike opplysninger følger av norsk eller utenlandsk lov, forskrift, regler eller avtale for bestemte verdipapir. Videre vil opplysninger som nevnt i forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister 4 utleveres til de som er nevnt i Verdipapirregisterloven av 5. juli Nr (heretter kalt vprl.) jf. 8-2 nr. 1, 2, 3 og 5. f. Rett til innsyn m.m I henhold til personopplysningsloven 18, har Kunden rett til å be om innsyn i de

4 4 opplysningene som er registrerte om Kunden. Dersom opplysningene ikke skulle være korrekte, eller er ufullstendige, kan Kunden når som helst få de rettet, supplert eller slettet. Begjæring om innsyn rettes ved skriftlig henvendelse til behandlingsansvarlig foretak, se Forretningsvilkårene punkt Samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger og personopplysninger Kunden samtykker til at taushetsbelagte opplysninger og personopplysninger vedrørende Kunden blir utlevert til og behandles av andre selskaper i konsernet innenfor rammen av gjeldende tillatelser og norsk lovgivning. 11. Samtykke til retningslinjer for ordreutførelse Retningslinjer for ordreutførelse som er utarbeidet i henhold til vphl er vedlagt denne Avtalen som Vedlegg 2. Kunden samtykker med dette til de vedlagte retningslinjene. 12. Samtykke til at kundeordre kan uføres utenfor regulert marked eller MHF Det følger av vphl at dersom retningslinjene for ordreutførelse tillater at kundeordre utføres utenfor et regulert marked eller multilateral handelsfasilitet (MHF) skal kundene samtykke uttrykkelig til dette. Kunden samtykker herved til at kundeordre utføres utenfor regulert marked eller MHF i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater dette. 13. Samtykke til informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på Foretakets internettside Det følger av verdipapirforskriften 9-2 at verdipapirforetak på visse vilkår kan gi informasjon som ikke er rettet til kunden personlig på foretakets internettside. Kunden må imidlertid samtykke til at slik informasjon kan gis på en internettside. Kunden samtykker herved til at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på Foretakets internettside. 14. Samtykke til å motta informasjon per e-post Det følger av verdipapirforskriften 9-2 at når det i forskriftens del 3 kreves at informasjon til kunden skal gis skriftlig, skal informasjonen gis på papir med mindre at kunden samtykker til at informasjonen gis i et annet varig medium. Kunden samtykker herved til at informasjon som nevnt ovenfor sendes per e-post gjennom at kunden oppgir e-postadresse ved inngåelse av kundeavtalen. 15. Samtykke til å motta informasjon på lukket personlig side på Foretakets internettside Det følger av verdipapirforskriften 9-2 at når det i forskriftens del 3 kreves informasjon til kunden gis skriftlig, skal informasjonen gis på papir med mindre kunden samtykker til at informasjonen, herunder ordrebekreftelse/sluttseddel, gis i et annet varig medium. Kunden samtykker herved til at informasjon som nevnt ovenfor gis på lukket personlig side på Foretakets internettside. 16. Kommunikasjon markedsføring Ved inngåelse av Avtalen samtykker Kunden til å motta markedsføringsmateriell fra Foretaket og Foretakets samarbeidspartnere ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon (e-post, telefaks, lukket personlig side på internett), jf. Markedsføringsloven av 16. juni Nr (heretter kalt mfl.) 15. Det frivillig å avgi slikt samtykke, og Kunden kan på et hvert tidspunkt trekke samtykket tilbake. Kunden kan videre begrense sitt samtykke når det gjelder hvilke kommunikasjonsmetoder som kan benyttes og hva som kan markedsføres. 17. Opphavsrett Foretaket eller deres underleverandører og samarbeidspartnere har opphavsrett til utstyr, programvare, manualer og veiledninger og materiale for øvrig som utleveres Kunden eller som Kunden har eller får tilgang til i sammenheng med Avtalen. Slik materiale må ikke endres, kopieres, overlates til andre eller brukes til annet formål enn det som er avtalt. Utskrifter og kopiering til Kundens eget bruk i sammenheng med utøvelse av de rettigheter som Kunden har under denne Avtalen eller noen av de tilknyttende avtaler, er tillatt. 18. Rett til endring av kundeavtalen For Foretakets rett til å endre denne Avtalen gjelder tilsvarende bestemmelser som endring av Forretningsvilkårene, jf. Forretningsvilkårene punkt Mislighold Ved Kundens vesentlige mislighold kan denne Avtalen heves skriftlig med øyeblikkelig virkning. Grunnen til heving skal opplyses. 20. Oppsigelse a. Kundens oppsigelse Kunden kan si opp Avtalen ved skriftlig melding til Foretaket uten forutgående varsel, med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfelle. Slik oppsigelse vil imidlertid kunne føre til at Foretaket ikke lenger vil være i stand til å levere de avtalte tjenester og produkter til Kunden. b. Foretakets oppsigelse Foretaket kan si opp Avtalen ved skriftlig melding til Kunden med minst fire ukers varsel, med mindre annet er skriftlig avtalt i det enkelte tilfelle. 21. Andre forhold Forretningsvilkårene Foretakets Forretningsvilkår er vedlagt denne Avtalen som Vedlegg 2. Forretningsvilkårene inngår som en del av Avtalen. Kunden oppfordres til å gjøre seg grundig kjent med Forretningsvilkårene.

5 5 Vedlegg 2 Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom verdipapirforetaket. 1. Særlig om Foretaket og deres virksomhet 2. Hva Forretningsvilkårene gjelder 3. Kundeklassifisering 4. Kundens ansvar for opplysninger gitt foretaket, fullmakter mv. 5. Kundens undersøkelsesplikt og investeringsbeslutning - risiko - kundens overvåkning og oppfølgning av ordre 6. Ordre og oppdrag 7. Levering og betaling (oppgjør) av finansielle instrumenter 8. Underretning om avtaler og utførte oppdrag - sluttseddel og endringsmelding (VPS) 9. Reklamasjon mellom Foretaket og kunden 10. Angrerett 11. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva 12. Særlige regler om kundens finansielle instrumenter 13. Tilsynsmyndighet 14. Mislighold 15. Renter ved mislighold 16. Godtgjørelse 17. Forvaltning - kontoføring i VPS 18. Fullmektiger (mellommenn), forvaltere og oppgjørsagenter 19. Oppbevaring av kunders aktiva - klientkonti 20. Ansvar og ansvarsfritak 21. Tilbakeholdelse av skatter m.v. 22. Avslutning av forretningsforholdet 23 Interessekonflikter 24 Sikkerhetsstillelse 25 Tiltak mot hvitvasking av penger 26 Opplysningsplikt overfor myndigheter, klageorgan og andre 27. Endringer 28. Meddelelser, språk og fullmakter 29. Tolkning 30. Verneting - lovvalg tvisteløsning 31. Språk INNLEDNING Disse forretningsvilkår ("Forretningsvilkårene") er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 27. juni 2007 nr. 75 ("vphl") og tilpasset Foretakets virksomhet. Forretningsvilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkår for de foretak som er omfattet. Begrep som er definert i vphl har tilsvarende betydning når de er benyttet i disse vilkår. Foretakets kunder anses å ha vedtatt disse vilkår som bindende for seg når kunden etter å ha mottatt vilkårene inngir ordre, inngår avtaler eller gjennomfører handler med Foretaket. Definisjoner: Bankdag enhver dag banker i Norge holder åpent. I utlandet gjelder egne bankdager. Børsdag enhver dag Oslo børs holder åpent. Handelsdag den dagen ordren utføres. Kundeavtalen betegner avtalen som kunden har inngått med Navigea Securities AS. VPS-kontoen den/de konti i Verdipapirsentralen ( VPS ) som opprettes for kunden ved handel med VPS registrerte finansielle instrumenter. Andelshaverkontoen oversikt over kundens beholdning av verdipapirer handlet gjennom Foretaket. Klientkonto kundens konto for kontantbeholding. AWCM Foretaket

6 1. Særlig om Foretaket og deres virksomhet 1.1 Kontaktinformasjon Organisasjonsnummer: Bolette Brygge Oslo Telefon: Telefaks: e-post: 1.2 Foretaket har konsesjon til å yte følgende tjenester: 1. Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter, 2. Utførelse av ordre på vegne av kunde, 6. Plassering av offentlige tilbud som nevnt i kapittel 7, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter, 1.3. Foretaket har også tillatelse til å tilby følgende tilknyttende tjenester: 1. Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter, 3. Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak, 4. Tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester, 5. Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter 6. Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti Foretakets tjenester og virksomhet Foretaket tilbyr mottak og formidling av ordre til definerte kundesegment. Foretaket har blant annet spesialisert seg på alternative investeringer. Slike investeringer tilfredsstiller ikke verdipapirforskriftens krav til ikkekomplekse finansielle instrumenter (jf. vphl (6) nr. 1 og vpf ). Produktene kan gi god diversifiseringseffekt i en sammensatt portefølje, men kan hver for seg ha middels til høy risiko, særlig i forhold til likviditet. Foretaket utfører ordre på vegne av kunder ved handel med finansielle instrumenter gjennom Foretaket, også på annenhåndsmarkedet for alternative investeringer. Foretaket har etablert samarbeid med kontofører i VPS for investeringer i VPS - registrerte finansielle instrumenter foretatt gjennom Foretaket. 2. Hva Forretningsvilkårene gjelder Forretningsvilkårene gjelder for Foretakets investeringstjenester og tilknyttede tjenester så langt det passer, samt tjenester vedrørende transaksjoner i instrumenter som er beslektet med finansielle instrumenter. For enkelte tjenester eller finansielle instrumenter vil det kunne bli inngått særskilt avtale. Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Foretaket og kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt i forrige ledd og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang. Handel og clearing kan også være regulert av særlige handelsregler/standardvilkår ved de enkelte markedsplasser og oppgjørssentraler der handel og oppgjør/clearing gjennomføres. Ved motstrid mellom Forretningsvilkårene og/eller avtaler som nevnt i foregående avsnitt og slike handelsregler/standardvilkår skal handelsregler/standardvilkår for den enkelte markedsplass eller oppgjørssentral gjelde. I tillegg til ovennevnte vil tjenestene nevnt i punkt 1 kunne være regulert av vphl, verdipapirregisterloven, børsloven, aksjelovene, kjøpsloven, avtaleloven og annen relevant lovgivning. Foretaket er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder, herunder etiske normer fastsatt av Norges Fondsmeglerforbund. De etiske normer og behandlingsreglene for klagesaker i henhold til disse finnes på 3. Kundeklassifisering Foretaket har i henhold til vphl. plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder, herunder kvalifiserte motparter. Det er gitt bestemmelser i vphl og forskrifter om hvordan kategoriseringen skal skje. Foretaket vil informere alle kunder om i hvilken kategori de er klassifisert. Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle. Videre har Foretaket i henhold til vphl plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er hensiktsmessig for kunden, benevnt i forskrifter som hensiktsmessighetstest. Klassifiseringen har betydning for omfanget av disse testene samt for vurderingen av hva som vil utgjøre beste utførelse ved gjennomføring av handler for kunden. Forretningsvilkårene gjelder for kunder klassifisert som profesjonelle kunder og ikkeprofesjonelle kunder. Kunder klassifisert som profesjonelle anses å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativ, handler og den rådgivning/ordreformidling Foretaket yter. Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde. Kunden kan anmode Foretaket om å endre kundeklassifiseringen. Informasjon om slik omklassifisering og om konsekvensene av dette kan fås ved henvendelse til Foretaket. 4. Kundens ansvar for opplysninger gitt Foretaket, fullmakter mv. For å oppfylle kravet i vphl. om å foreta hensiktsmessighetstest, har Foretaket plikt til å innhente opplysninger fra kunder. Kunden forplikter seg til å gi Foretaket fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen utdannelse og arbeidserfaring, investeringserfaring og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter/produkter. Kunden forplikter seg også til å informerer Foretaket dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt. Kunden er inneforstått med at Foretaket er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet/ produktet er hensiktsmessig for kunden og vil i utgangspunktet ikke foreta egne undersøkelser. Videre er kunden inneforstått med at dersom Foretaket ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Foretaket ikke kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er hensiktsmessig for kunden. I slike tilfeller vil kunden bli informert om at opplysningene gitt Foretaket er utilstrekkelige og at tjenesten eller produktet da er å betrakte som uhensiktsmessig. Dersom kunden på tross av slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller produktet, vil den bli gjennomført. Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for det enkelte marked eller den enkelte markedsplass som handler gjøres på. Det samme gjelder for oppgjør og clearing gjennom de enkelte oppgjørs- eller clearingsentraler. Kunden innestår for at egen handel og oppgjør skjer innenfor de konsesjoner, fullmakter og den kompetanse så vel av offentligrettslig som av privatrettslig karakter, som gjelder for kundens handel med finansielle instrumenter. Kunden skal etter krav fra Foretaket dokumentere slike fullmakter m v. Dersom kunden er et utenlandsk foretak, forbeholder Foretaket seg retten til på kundens regning å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om bl.a. kundens kompetanse til å inngå den aktuelle handel. Kunden skal gi Foretaket en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre, utføre handel, inngå annen avtale knyttet til finansielle instrumenter/produkter eller som har fullmakt til å akseptere handler på vegne av kunden. Handel eller aksept fra disse er bindende for kunden med mindre Foretaket ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter. Kunden er ansvarlig for til enhver tid å holde Foretaket oppdatert med hensyn til hvem som kan inngi ordre eller akseptere handler for kunden. Foretaket vil ikke akseptere fullmakter som angir rammer for den enkelte kundes handel, med mindre dette på forhånd er skriftlig avtalt. Kunden forplikter seg til å sikre at de midler og finansielle instrumenter som det enkelte oppdrag omfatter er fri for heftelser, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), utlegg, arrest m v. Det samme gjelder for de tilfeller der kunden handler som fullmektig for tredjemann. Kunden har ansvar for all handel som foretas av andre enn kunden elektronisk eller telefonisk, dersom brukeren for Foretaket autentifiserer seg som kunden på forutsatt måte i avtalene mellom Foretaket og kunden. Belastningsfullmaktene vedlagt Kundeavtalen gjelder også oppgjør av slike handler. 5. Kundens undersøkelsesplikt og investeringsbeslutning - risiko - kundens overvåking og oppfølgning av ordre Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av finansielle instrumenter avhenger av svingningene på finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling av og avkastning av finansielle instrumenter. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt om risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjon på og tegningsmateriell. Dette materialet vil bli utlevert eller oversendt til kunden ved Foretakets levering av tjenester dersom dette er påkrevd. Kunden må selv vurdere risikoen involvert i det aktuelle instrument og marked. Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel. Kunden oppfordres til å e sette seg inn i all tegningsmateriell om relevant produkt eller handel mottatt fra enten Foretaket eller andre relevante kilder. Videre oppfordres kunden til å søke råd hos relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tar sin investeringsbeslutning. Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet informasjon fra Foretaket skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse 5.1 Ansvar for kurs-/markedsinformasjon, analyser m.v. Eventuell kurs- og markedsinformasjon og analyser som måtte være tilgjengelig fra Foretaket vil ofte være utarbeidet av andre enn Foretaket selv. Foretaket er kun formidler av slik informasjon og informasjonen gis som en ren service overfor kundene, uten at Foretaket vil være ansvarlig for et eventuelt tap kunden måtte lide som følge av den informasjonen som er gitt. Dette gjelder selv om kunden betaler for å få tilgang til informasjonen. Ansvar kan heller ikke pålegges den eller de som har levert slik

7 informasjon eller slike tjenester til Foretaket. Da informasjonen kan være belagt med opphavsrettigheter eller andre begrensninger, kan Kunden ikke bearbeide, mangfoldiggjøre eller videreformidle informasjonen. 5.2 Kundens overvåkning og oppfølgning av ordre Foretaket vil ikke følge utvikling i aktuelle kurser, markedsinformasjon etc. på vegne av kunden for å vurdere om en ordre skal endres eller slettes, og har intet ansvar for eksempelvis å trekke eller endre en ordre ved endringer i prisbildet eller ved omstendigheter som kan medføre betydelige endringer i prisbildet (for eksempel ved renteendringer, utsendelse av advarsler om situasjonen i en sektor eller et foretak hvor kunden har investert). Således forutsettes det at kunden selv aktivt følger opp utviklingen rundt de finansielle instrumenter kunden gir ordre om handel i og tar de beslutninger kunden selv finner riktige og nødvendige, herunder beslutninger om endring eller kansellering. Foretaket har ikke opplysningsplikt ved utvikling og endringer i det aktuelle markedet. 5.3 Ingen garanti for utfall av plassering/ investering Foretaket garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes investeringer. 6. Ordre og oppdrag 6.1 Inngivelse og aksept av ordre, og inngåelse av avtale Ordre eller oppdrag fra kunden kan inngis muntlig, skriftlig eller elektronisk. Det vil kunne gjelde begrensninger for inngivelse av ordre via e-post, nettløsning, telefon mv. Nærmere informasjon om dette fås ved henvendelse til Foretaket. Ordren er bindende for kunden når ordren har kommet frem til Foretaket med mindre annet er særskilt avtalt. Ordre bekreftes ved tildeling av ordrenummer. Ordreloggen vil vise status for innlagte ordrer. Foretaket vil foreta lydopptak av samtlige ordrer og indikasjoner på ordrer om kjøp, salg eller tegning av finansielle instrumenter som inngis per telefon. Foretaket har ikke anledning til å utføre ordre eller indikasjoner som ringes inn til telefoner som ikke er tilkoblet lydutstyr. Lydopptak og annen dokumentasjon for avtaler, ordre og indikasjoner på ordre som er inngitt på annen måte, for eksempel per telefon, skriftlig eller elektronisk, vil bli oppbevart av Foretaket. Lydopptak skal oppbevares i en periode som samsvarer med gjeldende rett beregnet fra opptaksdag og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på tidspunktet for samtalen, oppringt telefonnummer og ansatte hos Foretaket som mottok ordren. Foretaket kan bli pålagt å utlevere lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil lydopptak kunne bli utlevert til Norges Fondsmeglerforbunds Etisk Råd, blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker fra kunden, jf. også Forretningsvilkårene punkt 26. Ordreformidlere og andre foretak som samarbeider med Foretaket om mottak og formidling av ordre og indikasjoner kan ha plikt til å foreta lydopptak av sine samtaler med kunden. Foretaket vil ikke være forpliktet til å utføre ordre eller inngå avtale Foretaket antar vil kunne medføre brudd på offentligrettslige regler fastsatt for den eller den(de) aktuelle markedsplass(er). 6.2 Oppdragsperiode for ordre For ordre knyttet til handel i omsettelige verdipapirer og derivatkontrakter med omsettelige verdipapirer som underliggende instrument gjelder ordren oppdragsdagen eller til stengning av den markedsplass ordren er lagt inn på og bortfaller deretter, med mindre annet er avtalt eller fremgår for den aktuelle ordretype eller ordrespesifikasjon. For andre oppdrag avtales oppdragets varighet særskilt. Oppdragsdag er den dag kundens ordre til Foretaket om å kjøpe og selge finansielle instrumenter gjennom eller til/fra et annet foretak er kommet frem til Foretaket. For de tilfeller Foretaket initierer handelen anses oppdragsdag å være den dag Foretaket tar kontakt med kunden og får aksept for oppdraget vedrørende kjøp eller salg av de aktuelle finansielle instrumenter. En ordre knyttet til handel i unoterte aksjer gjelder for den periode kunden har bestemt, ihht. de til enhver tid tilgjengelige alternativer som tilbys av Foretaket. Deretter faller ordren bort med mindre annet er avtalt eller fremgår for den aktuelle ordretype eller ordrespesifikasjon. Ordre om kjøp av fondsandeler har en gyldighet innenfor tilgjengelige rammer for en periode kunden har bestemt, og slik at i mangel av en slik bestemmelse fra kundens side gjelder ordren til den er utført eller kansellert. For andre oppdrag avtales oppdragets varighet særskilt. Kunden kan kalle tilbake, endre eller slette en ordre så lenge den ikke er utført. Tilbakekallelse, endring eller sletting må godkjennes av Foretaket. 6.3 Retningslinjer for ordreutførelse Foretaket vil søke å sikre kunden best mulige betingelser ved utførelse av mottatte ordre innenfor oppdragsperiodens varighet. Foretaket har utarbeidet retningslinjer for ordreutførelse som blant annet angir i hvilke handelssystemer transaksjoner i ulike finansielle instrumenter skal gjennomføres. Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan handelen skal gjennomføres. Ordren vil i så tilfelle utføres i tråd med slik instruksjon. Retningslinjene for ordreutførelse må særskilt godkjennes av kunden før utførelse av ordre på vegne av kunden gjennomføres. Foretaket forbeholder seg retten til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, som beskrevet i retningslinjene for ordreutførelse. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for kundene. Kunden er imidlertid inneforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe. Foretaket forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Foretakets ordre. Unntak fra dette gjelder imidlertid dersom Foretaket ikke har kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregering. Ordre fra kunde som normalt handler for fremmed regning, dvs. for sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil bli avvist dersom kunden ved inngivelse av ordre ikke klart angir hvem ordren foretas for regning av. Dersom kunden inngir ordre både for egen regning og for regning av sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil Foretaket prioritere den oppdragsgiverne representerer. Ved kjøp og salg av fondsandeler vil hovedsaklig all handel skje på vegne av kunden i Foretakets navn. Tilsvarende vil også forvaltningsdepot bli opprettet i Foretakets navn hos fondsforvalter og eventuelt VPS. Kjøp og salg av fondsandeler vil bli registrert på Andelshaverkontoen til kunden. I særlige tilfeller vil ordre kunne skje i kundens navn. 7. Levering og betaling (oppgjør) av finansielle instrumenter 7.1 Norske finansielle instrumenter For norske finansielle instrumenter vil den ordinære oppgjørsfrist normalt variere fra fire til syv Børsdager med mindre annet er avtalt. Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag. Ordregjennomføring/oppgjør er betinget av at kunden stiller til disposisjon for Foretaket nødvendige midler og/eller finansielle instrumenter senest dagen før handelsdag, hvis ikke annet er avtalt. Med mindre annet er særskilt avtalt har Foretaket kundens tillatelse og fullmakt til, i samsvar med den enkelte handel eller transaksjon, å belaste kundens konto (klientkonto/bankkonto). Finansielle instrumenter som det er gitt ordre om salg eller annen overføring av, vil bli båndlagt til ordren er gjennomført. Hvis tilstrekkelige midler (herunder til dekning av kostnader og kurtasje) mangler helt eller delvis på kundens konto (og det ikke er avtalt oppgjør på annen måte), eller tilstrekkelige relevante finansielle instrumenter mangler helt eller delvis, vil ordren bli avvist med endelig virkning. Hvis ordre i et slikt tilfelle likevel feilaktig skulle bli effektuert av Foretaket, er kunden ansvarlig for oppgjør og/eller erstatning til Foretaket for evt. dekningslån/handel Foretaket måtte gjennomføre i denne sammenheng. Foretaket er også berettiget, men ikke forpliktet, til uten å konsultere kunden og uten ansvar for kundens tap (herunder tapt fortjeneste), å annullere en slik videreeffektuert ordre. Kunden anses å ha levert VPS-registrerte finansielle instrumenter til Foretaket når de finansielle instrumentene er mottatt på en av Foretakets verdipapirkonti i VPS eller på en annen av Foretakets angitte verdipapirkonto i VPS. Ved beregning av dekning og beholdning av finansielle instrumenter vil Foretakets handels- /oppgjørssystem ta i betraktning andre ordrer med oppgjør før eller samme dag som den aktuelle ordre. Det er kundens ansvar og risiko at slike andre ordrer gjennomføres, slik at oppgjør skjer som forutsatt og at det faktisk er dekning på det aktuelle tidspunkt. Kunden plikter innen oppgjørsfristen å levere de solgte finansielle instrumenter til Foretaket eller frigi de solgte finansielle instrumenter på sin verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende rettighetsregister. Inngivelse av ordre om salg av finansielle instrumenter eller aksept av et salgstilbud medfører, med mindre annet er skriftlig avtalt, at Foretaket er gitt fullmakt til å anmode kundens kontofører om frigivelse av de aktuelle finansielle instrumenter. Det kan være særlige regler i Kundeavtalen om disse forhold. Kunden anses å ha foretatt oppgjør til Foretaket når oppgjøret er godskrevet på Foretakets bankkonto. 7.2 Handel med finansielle instrumenter i utlandet For handel med finansielle instrumenter i utlandet vil oppgjørsfrist være avhengig av gjeldende regler i de enkelte markeder. Normalt vil dette for verdipapirfondsandeler være Handelsdag + 6 dager. For handel med hedgefond gjelder særskilte handels- og oppgjørsrutiner. 7.3 Øvrige finansielle instrumenter For andre finansielle instrumenter gjelder særlige oppgjørsfrister og oppgjørsregler. Disse oppgjørsregler og oppgjørsfrister vil fremgå av særskilte avtaler som nevnt i Forretningsvilkårene punkt Underretning om avtaler og utførte oppdrag - sluttseddel og endringsmelding (VPS) Foretaket vil ved sluttseddel/bekreftelse eller på annen måte straks rapportere til kunden om de tjenester det har utført eller de avtaler som er inngått. I den grad det er relevant vil sluttseddel/bekreftelse omfatte opplysninger om omkostninger i forbindelse med den handel som er gjennomført for kunden. Utover dette vil sluttseddel/bekreftelse inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett. Foretaket forbeholder seg rett til å korrigere åpenbare feil i sluttseddel eller annen bekreftelse. Slik korrigering skal gjøres straks feilen blir oppdaget. Levering av finansielle instrumenter registrert i VPS kan bekreftes ved endringsmelding fra

8 VPS i den grad kunden har avtalt med kontofører å motta slike bekreftelser. 9. Reklamasjon mellom Foretaket og kunden Dersom kunden har avtalt å motta sluttseddel per post, e-post eller annet elektronisk medium og kunden ikke har mottatt slik sluttseddel eller bekreftelse innen syv Børsdager for kunder med norsk adresse og innen elleve Børsdager for kunder med utenlandsk adresse, etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må kunden senest innen utgangen av henholdsvis åttende og tolvte børsdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp meddele dette til Foretaket. Kunden skal straks etter mottak av ordrebekreftelse, sluttseddel eller annen bekreftelse, kontrollere denne og skal så snart som mulig etter mottakelse eller senest innen utgangen av neste Børsdag/Bankdag - dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp på mottaksdagen - gi melding til Foretaket på den måte som nevnt i forrige avsnitt dersom han vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av sluttseddelen eller annen bekreftelse er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel. Dersom kunden ikke reklamerer som angitt over, vil kunden kunne bli bundet av slik sluttseddel/bekreftelse selv om denne ikke er i samsvar med inngåtte/avtalte vilkår for handelen. Dersom levering til kunden av omsettelige verdipapirer registrert i VPS ikke er skjedd på oppgjørsdag og kunden har stillet de nødvendige midler til disposisjon for Foretaket, må kunden straks kontakte Foretaket og eventuelt erklære heving overfor Foretaket dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Dette likevel slik at hevingserklæringen ikke vil få noen virkning dersom kunden mottar oppfyllelse innen to børsdager etter at slik hevingserklæring er mottatt. Kunden har i denne perioden ikke rett til å slutte dekningsavtale for Foretakets regning og risiko. Med "straks" i foregående ledd forstås samme dag eller - dersom reklamasjon eller innsigelse ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp - senest innen utgangen av neste Børsdag. Fristen regnes fra det tidligste av: i. det tidspunkt kunden fikk eller burde fått kunnskap om at levering ikke er skjedd ved innsyn på VPS-konto, ved hjelp av elektronisk bekreftelsessystem, ved underretning fra Foretaket eller på annen måte, ii. det tidspunkt endringsmelding fra VPS kom frem til eller i henhold til tiden for ordinær postgang burde ha kommet frem til den adresse kunden har oppgitt. Dersom betaling til kunden ikke er skjedd til den tid som er fastsatt i avtalen og kunden har levert de aktuelle finansielle instrumenter eller stilt disse til disposisjon for Foretaket, må kunden straks han har konstatert eller burde ha konstatert at oppgjør ikke er mottatt kontakte Foretaket og eventuelt erklære heving overfor Foretaket dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Kunden kan bare heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig. Ved kjøp eller salg av finansielle instrumenter gjennom eller formidlet av Foretaket gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøperen og selgeren. Dersom kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må kunden fremsette innsigelse om dette straks etter at kunden fikk kunnskap om, eller burde fått kunnskap om, de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten. I alle tilfelle må innsigelsen være fremsatt innen seks måneder etter at avtalen er sluttet. Slik innsigelse vil ha slik virkning i forhold til Foretaket som følger av de alminnelige regler om avtalers ugyldighet. Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig. Dellevering til kunden gir ham ikke rett til å heve avtalen med mindre kunden har tatt uttrykkelig forbehold om full levering. Dersom kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten som bortfalt. 10. Angrerett Det er ikke angrerett etter angrerettloven (jf. lov av 21. desember 2000 nr. 105) på de tjenester og handler i finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene. 11. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva For handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter henvises til de handelsregler og oppgjørs- eller leveringsbetingelser som er fastsatt i det land eller av den markedsplass hvor de finansielle instrumenter er kjøpt eller solgt. Det vises for øvrig til den særskilte avtale som skal inngås for denne type handel, jfr. Forretningsvilkårene punkt 2. Dersom finansielle instrumenter eller kundemidler er oppbevart i en annen jurisdiksjon i forbindelse med ytelse av investeringstjenester eller tilknyttet tjeneste, vil Foretaket informere kunden om dette. Kunden er innforstått med at dens rettigheter i forbindelse med slike aktiva kan avvike fra det som gjelder i Norge. Kunden er innforstått med at oppgjør og sikkerhetsstillelse i utenlandske markeder kan innebære at kundens aktiva som er avgitt til oppgjør eller som sikkerhetsstillelse ikke holdes atskilt fra det eller de av Foretaket benyttede utenlandske verdipapirforetaks og/eller oppgjørsrepresentanters egne midler. Kunden er innforstått med at han selv bærer risikoen for egne aktiva som er overført til utenlandske banker, verdipapirforetak, oppgjørsagenter, oppgjørssentraler og lignende i form av oppgjør eller sikkerhetsstillelse, og at Foretakets ansvar overfor kunden for slike aktiva er begrenset i samsvar med det aktuelle lands eller markeds regler. Foretaket påtar seg uansett ikke noe ansvar ut over det som følger av norsk rett, med mindre annet er avtalt skriftlig med kunden. 12. Særlige regler om kundens finansielle instrumenter oppbevart på Andelshaver konto Rapportering for finansielle instrumenter registrert på Andelshaverkonto For finansielle instrumenter som kunden har registrert på Andelshaverkontoen hos Foretaket, vil Foretaket, for at kunden skal kunne ivareta sine regnskaps- og skattemessige forpliktelser, gi kunden opplysninger om porteføljen. Ved beregningen av markedsverdier der de underliggende verdipapirer er notert i fremmed valuta, vil valutakursene som benyttes ved omregning til norske kroner være basert på midtkurser Eierrettigheter knyttet til kundens finansielle instrumenter Kunden utøver selv sine eierrettigheter knyttet til finansielle instrumenter, med mindre Foretaket gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle. Foretaket er pliktig til å påse: i. at kunden godskrives det utbyttet eller de renter som utbetales de finansielle instrumentene, ii. at kunden godskrives uttrukne beløp, iii. at kunden, dersom det gjennomføres en fondsemisjon eller deles ut utbytteaksjer, godskrives disse, iv. at kunden ved nye emisjoner i porteføljens verdipapirer godskrives tegningsretter, og at disse benyttes i den grad Foretaket anser dette som forsvarlig under hensyntagen til retningslinjer for forvaltningen Foretaket skal realisere overskytende eller ubenyttede tegningsretter, v. at kunden ved innløsning, oppkjøp, fusjon eller fisjon godskrives de kontantbeløp som utbetales eller de verdipapirer som utdeles. Det samme gjelder ved evt. konvertering av et verdipapir til en annen verdipapirtype og, vi. at økonomiske eller andre typer rettigheter som tilfaller eieren av porteføljens verdipapirer godskrives kunden. Kunden er selv ansvarlig for å ivareta sine interesser ved eventuell likvidasjon, gjeldsforhandlinger eller konkurs som berører beholdningen Utbytte Med mindre annet følger av det enkelte fonds vedtekter, vil utbytte bli reinvestert i andeler i samme fond Prospekter, årsrapporter m.v. Kunden kan når som helst be om å få tilsendt fra Foretaket siste prospekt og års- eller halvårsrapporter fra den enkelte fondsforvalter. 13. Tilsynsmyndighet Foretaket står under tilsyn av Finanstilsynet (adresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo). 14. Mislighold Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til disse Forretningsvilkår bl.a. når: i. levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer innen fastsatt frist eller kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene, ii. kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon, iii. kunden gir pant eller annen sikkerhetsrett i oppgjørskontoen, VPSkontoen eller klientkontoen, dersom de ikke straks slettes/heves uten vesentlige betingelser, iv. kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne. Foretaket har ved mislighold rett, men ikke plikt til å: i. erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet, ii. utøve sin sikkerhetsrett i henhold til vphl Foretaket har tilbakeholdsrett i de finansielle instrumenter som Foretaket har kjøpt for kunden, jf. vphl Dersom kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre dager etter oppgjørsfristen, kan Foretaket, med mindre annet er skriftlig avtalt, og uten ytterligere varsel, selge de finansielle instrumentene for kundens regning til dekning av Foretakets krav. Slikt salg skal normalt skje til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Dersom de aktuelle finansielle instrumenter er overført til kundens verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende rettighetsregister for finansielle instrumenter anses kunden å ha frigitt de finansielle instrumentene eller å ha gitt fullmakt til slik frigivelse for gjennomføring av dekningssalget, iii. realisere andre pantsatte børsnoterte verdipapirer og fondsaktiva enn de som er omfattet av pkt ii. ovenfor, og kunden anses å ha samtykket i slikt tvangssalg gjennom uavhengig megler, jf. lov om tvangsfullbyrdelse 1-3 annet ledd, iv. benytte til motregning samtlige av Foretakets tilgodehavende mot kunden fra andre transaksjoner, herunder krav på kurtasje, utlegg for skatter og avgifter, krav på renter m v og utgifter eller tap som følge av kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor Foretaket, overfor ethvert tilgodehavende kunden har mot Foretaket på misligholds tidspunktet - enten kravene er i samme

9 eller ulik valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs på misligholdstidspunktet, v. gjennomføre for kundens regning og risiko hva Foretaket anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av kunden, herunder reversering av transaksjoner. vi. Dersom kunden ikke leverer avtalt ytelse eller beløp, herunder ikke levere de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til Foretaket, kan Foretaket umiddelbart foreta de handlinger Foretaket anser som nødvendig for å redusere det tap eller ansvar som følger av kundens mislighold av avtale som er inngått med Foretaket, herunder foreta handlinger for å redusere risiko for tap knyttet til endringer i valutakurser, renter samt andre kurser eller priser som kundens handel er knyttet til. Kunden plikter å erstatte Foretakets eventuelle tap med tillegg av forsinkelsesrente og eventuelle gebyrer, samt vii. kreve dekket alle kostnader og tap Foretaket er blitt påført som følge av kundens mislighold, herunder, men ikke begrenset til, kurstap ved dekningshandel og reverseringsforretninger, utgifter påløpt ved lån av finansielle instrumenter, renter, tap som følge av endringer I valutakurser, renter m.m og andre forsinkelsesgebyrer. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser om forventet (antesipert) mislighold, herunder heving ved slikt mislighold. Ved dekningstransaksjoner som følge av kundens mislighold eller forventede mislighold bærer kunden risikoen for kurs- eller markedsendringer frem til dekningstransaksjonen er gjennomført, dog slik at en eventuell gevinst ikke tilfaller kunden, med mindre kunden kan godtgjøre at han ville kunnet gjøre opp sin forpliktelse på oppgjørsdagen og at årsaken til at oppgjøret ikke skjedde ikke kan legges ham til last. Ved mislighold som nevnt i dette punkt har Foretaket i tillegg de dekningsmuligheter som følger av Kundeavtalen og som ellers måtte være avtalt. 15. Renter ved mislighold. Ved Foretakets eller kundens mislighold svares rente tilsvarende den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, med mindre annet er særskilt avtalt. 16. Godtgjørelse Foretakets godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse eller andre honorarer, eventuelt med tillegg av avgifter knyttet til handel og clearing mv vil fremkomme på tegningsmateriell etc. for det enkelte produkt og/eller særskilt avtale og vil være tilgjengelig ved henvendelse til Foretaket. Kurtasje er en provisjon (godtgjørelse) som legges til verdien av de finansielle instrumenter som kunden kjøper eller selger. Kurtasje angis normalt som en prosentsats. Alternativt kan godtgjørelse beregnes som en kursdifferanse, dvs. et påslag på kjøperkurs eller et fradrag i salgskurs. Foretaket kan tilby ulike betjeningsmodeller/ Andelshaverkontoer med ulik godtgjørelses struktur. I tilfeller hvor Foretakets godtgjørelse består i annet enn kurtasje eller kursdifferanse vil den aktuelle godtgjørelsesstrukturen fremkomme av særskilt avtale. Kunden vil før gjennomføringen av en tjeneste motta nærmere informasjon om betalingsbetingelser og de totale kostnader kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste. Herunder skal det opplyses om provisjoner, gebyrer og alle skatter og avgifter som skal betales via Foretaket. Om kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for beregningen opplyses. I tillegg skal det opplyses om det kan forekomme andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales eller blir pålagt gjennom Foretaket. Foretaket forbeholder seg retten til å gjøre fradrag i kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt i første setning, samt for eventuelle skatter, omsetningsavgifter o.l. For de tilfeller der handel ikke kommer i stand, vil Foretaket ikke kreve godtgjørelse med mindre annet er særskilt avtalt. 17. Forvaltning - kontoføring i VPS Foretaket kan inngå avtale med annen depotmottager om forvaltning eller depot for kunden. Valg av slik depotmottager skjer etter Foretakts beste skjønn og kunden anses å ha akseptert valg av depotmottager med mindre annet fremgår av den særskilte forvaltningseller depotavtale. Foretaket påtar seg intet ansvar for slik depotmottagers eventuelle mislighold ved håndtering eller forvaltning av kundens aktiva. Foretakets funksjon som kontofører for kundens VPS-konto eller verdipapirkonto i annet tilsvarende rettighetsregister, skjer i henhold til Kundeavtalen eller annen særlig avtale som inngås. 18. Fullmektiger (mellommenn), forvaltere og oppgjørsagenter Dersom kunden inngir ordre eller oppdrag som fullmektig, forvalter, oppgjørsagent el. for tredjemann, er kunden og den han opptrer på vegne av eller for, bundet av disse Forretningsvilkår. Kunden er solidarisk ansvarlig overfor Foretaket for denne tredjemanns forpliktelser i det omfang forpliktelsene er et resultat av kundens ordre eller oppdrag. Dersom kunden benytter forvalter, oppgjørsbank eller andre mellommenn, fordres det at dette reguleres i særskilt avtale. Bruk av slike mellommenn fritar ikke sluttkunden for dennes ansvar i henhold til disse Forretningsvilkår. 19. Oppbevaring av kunders aktiva - klientkonti Foretaket vil sikre at kundens aktiva holdes atskilt fra Foretakets egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot Foretakets øvrige kreditorer. Kunders kontantbeholdninger hos Foretaket forrentes med den til enhver tid gjeldende nettorente. Nettorente er den bruttorente Foretaket oppnår på sin klientkonto, fratrukket en rentemargin for administrasjonskostnader som maksimalt kan utgjøre 0,15 prosentpoeng av bruttorenten. Administrasjonskostnader utgjør bl.a. kostnader knyttet til prosesser/kontroll med kontantbeholdningen. Kunden vil ikke bli varslet ved renteendringer. Kundens kontantbeholdning hos Foretaket vil bli godskrevet renter inntil det tidspunkt hvor kostnader, som eksempelvis utlegg og forvaltningshonorarer, er pådratt, selv om de først på et senere tidspunkt blir belastet klientkontoen. Foretaket forbeholder seg retten til å umiddelbart foreta nødvendige salg av kundens aktiva hvis slik belastning medfører at kunden gis en kreditt som overstiger den til enhver tid gjeldene grenseverdi fastsatt av Foretaket, dog etter at kunden er gitt en rimelig varslingsfrist. Eventuell rente godskrives kundens klientkonto ved årets slutt. Midler som Foretaket oppbevarer på vegne av kunden vil bli innsatt på Foretakets klientkonto i en kredittinstitusjon. Denne konto kan være samlekonto for midler Foretaket oppbevarer på vegne av flere kunder. Dersom kredittinstitusjonen går konkurs, vil kontoen være dekket av reglene om Bankenes sikringsfond. For innskudd i kredittinstitusjoner som er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil en samlet kundekonto bli erstattet med et beløp på inntil kroner Kundens dekningsrett vil i slike tilfeller bli tilsvarende redusert. Dersom innskudd skjer i en kredittinstitusjon som ikke er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil dekningen fremgå av reglene for sikringsordning i det landet kredittinstitusjonen er medlem. Også i dette tilfellet vil dekningsretten kunne bli redusert. Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i VPS eller liknende verdipapirregister, bli overført til kundens konto i dette register. Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annen depositar. Dersom register, bank eller annen depositar vil kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett. Foretaket påtar seg intet ansvar overfor kunden for de aktiva som er overført til kundekontoer hos tredjepart (herunder samlekontoer), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Foretaket ellers har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs. For ytterligere informasjon om ansvarsfraskrivelser se Forretningsvilkårene punkt 20. Dersom informasjon ikke er gitt på annen måte, vil Foretaket minst en gang årlig sende kunden en oversikt over de aktiva Foretaket oppbevarer på vegne av kunden. Dette gjelder ikke dersom slik informasjon er inntatt i andre periodiske oversikter. Foretaket kan ikke anvende finansielle instrumenter Foretaket oppbevarer på kundens vegne med mindre annet er særskilt avtalt. For handel og oppgjør i utenlandske markeder gjelder særskilte regler, jf. Forretningsvilkårene punkt Ansvar og ansvarsfritak Foretaket er ansvarlig overfor kunden for oppfyllelse av kjøp eller salg de har sluttet på vegne av eller med kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom kunden på forhånd har godkjent den annen part som motpart i handelen. Foretaket påtar seg intet ansvar for oppgjør dersom kunden ikke stiller til disposisjon for Foretaket de avtalte midler og/eller finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag. Foretaket er heller ikke ansvarlig dersom en uegnet eller uhensiktsmessig tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Foretaket ufullstendige eller uriktige opplysninger. Foretaket påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden, herunder at kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Foretaket eller deres ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Foretaket eller deres ansatte ved rådgivning eller gjennomføring av ordre eller oppdrag har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Foretaket har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Foretaket eller dens ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom Foretaket ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden påtar Foretaket seg uansett intet ansvar for feil eller mislighold fra disse. Foretaket er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Foretakets kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett m v, brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter. Når handel er utført på et norsk eller utenlandsk regulert marked etter ordre eller krav fra kunden, vil Foretaket ikke være ansvarlig for feil eller mislighold begått av dette regulerte markedet eller eventuell tilknyttet oppgjørssentral. kunden anses herved innforstått med at det enkelte regulerte markeds eller den enkelte oppgjørssentral kan ha fastsatt egne regler for regulering av sitt ansvar overfor børs-

10 medlemmer, kunder m.v. med større eller mindre grad av ansvarsfraskrivelser. Foretaket er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at pengeeller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor Foretakets kontroll. Begrensninger i Foretakets ansvar utover det som er angitt, kan følge av særskilt avtale med kunden. 21. Tilbakeholdelse av skatter m.v. Ved handel i utenlandske markeder, kan Foretaket i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder. Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Foretaket foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløp tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales kunden så snart som mulig. Det vil være kunden som har plikt til å skaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt. 22. Avslutning av forretningsforholdet Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet, skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig. Ved avslutning av forretningsforholdet skal Foretaket gjennomføre et sluttoppgjør der Foretaket er berettiget til å motregne i kundens tilgodehavende for Foretakets tilgodehavende herunder for kurtasje, skatter, avgifter, renter mv. 23. Interessekonflikter Foretaket vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter. Foretaket har retningslinjer og regler for å sikre at virksomhetsområdene i Foretakene opererer uavhengig av hverandre slik at kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Foretakene har videre en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Foretakets interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Foretaket. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder. Dersom Foretaket har en særlig interesse ut over den alminnelige inntjening, for eksempel som følge av egne posisjoner av et visst omfang i de finansielle instrumenter ordren gjelder, vil det bli opplyst om denne interesse. Dette, samt de særskilte taushetspliktbestemmelser som gjelder, kan medføre at Foretakets ansatte som har kontakt med kunden kan være forhindret fra å benytte eller ikke kjenner til informasjon som foreligger i Foretaket og som kan være relevant for kundens investeringsbeslutninger. I enkelte tilfeller vil kundens kontaktperson(er) i Foretaket ikke ha anledning til å utøve bistand med hensyn til bestemte investeringer. Foretaket kan i slike tilfeller ikke begrunne hvorfor det ikke kan gi slik bistand eller utføre en bestemt ordre. Foretaket og dens ansatte kan ha egne interesser i relasjon til de handler kunden vil foreta. Dette kan bl.a. følge av: i. bistand relatert til det aktuelle investeringsobjekt, ii. utførelse av ordre for andre kunder, iii. upubliserte investeringsanbefalinger (analyser) utarbeidet av Foretaket og iv. ansattes egne posisjoner 24. Sikkerhetsstillelse Foretaket er medlem av Verdipapir-foretakenes sikringsfond i samsvar med vphl. Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres og forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner per kunde. Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvaret for eller dratt fordel av forhold som vedrører Foretaket når slike forhold har forårsaket Foretakets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Foretakets økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskap for verdipapirfond eller verdipapirforetak og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser, samt eventuelle konsernselskap til Foretaket. 25. Tiltak mot hvitvasking av penger Ved etablering av kundeforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Foretaket til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til regler og retningslinjer som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, slik disse til enhver tid gjelder. Kunden er kjent med at Foretaket er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt. 26. Opplysningsplikt ovenfor myndigheter, klageorgan og andre Foretaket vil uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i henhold av gjeldende rett. Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer. Likeledes anses kunden å ha samtykket i at slike opplysninger kan meddeles Norges Fondsmeglerforbunds etiske råd eller Finansklagenemnda der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker. 27. Endringer Foretaket forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Foretaket. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunkt de er publisert på Foretakets internettside. Endringer vil ikke ha virkning for ordre, handler, transaksjoner mv. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene. 28. Meddelelser, språk og fullmakter Kundens skriftlige meddelelser skal sendes pr brev, telefaks eller etter avtale pr SWIFT eller annen elektronisk kommunikasjon. Meddelelser sendt pr telefaks skal bekreftes ved oversendelse av originalbrev, med mindre annet fremgår av disse vilkår. Kunden kan i kommunikasjon med Foretaket benytte norsk, svensk, dansk eller engelsk. Kunden skal ved etablering av forretningsforholdet meddele Foretaket sitt personnummer/organisasjonsnummer, adresse, telefon- og telefaksnummer, eventuelle elektroniske adresser samt eventuelle fullmektiger. Det samme gjelder for bankkontoer og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register. Eventuelle endringer skal straks meddeles Foretaket skriftlig. 29. Tolkning I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang. I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder. Vedrørende forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler inngått mellom Foretaket og kunden, se punkt Verneting - lovvalg - tvisteløsning Tvister i forholdet mellom kunden og Foretaket, herunder tvister som står I forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Stavanger tingsrett som (ikke eksklusivt) verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål fremmes for Stavanger tingsrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av ovennevnte, saksøkes av Foretaket ved slikt verneting dersom Foretaket ønsker det. Dersom kunden ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos Foretaket, kan kunden bringe søksmål om forståelsen av Forretningsvilkårene og forhold i tilknytning til Foretaket inn for Norges Fondsmeglerforbunds etiske råd i samsvar med de etiske normer og behandlingsreglene for saker i henhold til de etiske normer. I noen tilfeller kan klager også bringes inn for Finansklagenemnda. Foretaket kan gi nærmere informasjon om klagebehandlingen for de enkelte produkter. Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Foretaket i relasjon til sine forpliktelser overfor Foretaket, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler. 31. Språk Forretningsvilkårene er kun utarbeidet på norsk. Forretningsvilkårene er tilgjengelige på.

11 Vedlegg 3 Retningslinjer for ordreutførelse 1. Bakgrunn Verdipapirforetak har i følge vphl. en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved utførelse av kundeordre ( Beste Resultat ). Foretaket vil ved mottakelse av kundeordre foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat. Retningsgivende for denne vurderingen vil være retningslinjene for ordreutførelse som er gjengitt nedenfor ( Retningslinjene ). 2. Unntak fra Retningslinjene - Spesifikk instruks Dersom kunden inngir spesifikke instruksjoner, kan dette forhindre Foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. Det kan inngås særskilt avtale mellom kunden og Foretaket om at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon. Slik særskilt avtale skal dokumenteres gjennom brev eller e-post fra kunden eller på annen egnet måte. 3. Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte Foretaket vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. 4. Vektlegging av relevante faktorer Når Foretaket utfører kundeordre vil følgende momenter tas i betraktning når de ovennevnte faktorers relevans skal vektlegges: i. Kundes egenskaper (ikke-profesjonell/ profesjonell kunde) ii. Kundeordrens egenskaper (størrelse, type instrument, oppgjørsmekanismer) iii. Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren (grad av likviditet, hvordan instrumentet normalt omsettes) iv. Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til (pris og kostnader, evne til å håndtere komplekse ordrer, hurtighet osv.) For en ikke-profesjonell kunde vil normalt vektleggingen av pris og kostnader være viktigere, enn for en profesjonell kunde. For profesjonelle kunder vil ofte størrelsen på ordren være en viktig faktor når Foretaket skal avgjøre hvordan ordren skal utføres. 5. Alternative måter for utførelse av ordre Foretaket vil utføre ordre for kunden på en av følgende måter: Utenfor regulert marked eller MHF: (a) ved kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger) (b) ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart (egenhandel) (c) ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak som AWCM samarbeider med. Ad a) Dersom Foretaket har mottatt ordre om kjøp og salg av samme finansielle instrument, og disse ordrene kan matches internt, vil ordrene utføres ved at Foretaket selv foretar avtaleslutningen på vegne av kundene. Foretaket vil da ivareta kundenes tarv med samme omhu, og fastsette prisen på de finansielle instrumentene på grunnlag av børskurs eller dersom børskurs ikke foreligger, en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Ad b) Dersom Foretaket er motpart vil det bli opplyst om dette på sluttseddelen eller annen bekreftelse. Dersom Foretaket trer inn som motpart (egenhandel) i forhold til en kundeordre, vil dette skje til en pris som samsvarer med den best oppnåelige pris i et handelssystem, f. eks børskurs. Unntak vil gjelde dersom Foretaket, i egenskap av å være market maker, på kundens direkte forespørsel oppgir en pris som Foretaket enten vil kjøpe eller selge de angjeldende finansielle instrumenter til og kunden aksepterer denne prisen. 6. Når vil ordren utføres? Foretaket vil påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden. Dette betyr at Foretaket vil benytte tidsprioritering av innkomne ordre med mindre Foretaket anser at Beste Resultat oppnås ved å slå ordren sammen med andre ordre. (Foretaket forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Foretaket.) Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for noen av kundene. Kunden er imidlertid inneforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe. Foretaket forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for AWCMs egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Foretakets. Unntak gjelder imidlertid dersom Foretaket ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen. Hvis ordren mottas utenfor markedsplassens åpningstid vil ordren bli utført når markedsplassen gjenåpner. 7. Særlig om ikke-profesjonelle kunder Ved utførelse av ordre på vegne av ikkeprofesjonell kunde bestemmes det best mulige resultat ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med oppdraget.

12 Vedlegg 4 Allmenne vilkår for depot 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT M.M. 1.1 REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT I Depotet skal Selskapet registrere slikt Finansielt instrument som er mottatt av Selskapet til oppbevaring m.m. i Depotet. Kunden har ikke rett til å oppbevare andre Finansielle instrumenter i Depotet enn slike Finansielle instrumenter som formidles av Selskapet og inngår i Selskapets produktsortiment med mindre Selskapet har har tillatt dette særskilt. Dersom Kunden har flere Depoter hos Selskapet og Kunden ikke har instruert Selskapet om i hvilket Depot et visst Verdipapir skal registreres, kan Selskapet selv bestemme i hvilket Depot registreringen skal skje Finansielt instrument i kontobasert system hos sentral verdipapirforvarer eller tilsvarende f.eks. på Vp-konto hos VPS skal anses å være mottatt når Selskapet har fått rett til å registrere eller la registrere opplysninger vedrørende instrument i slikt system. Øvrige Finansielle instrumenter anses å være mottatt når de er overlevert Selskapet. Mottatte Finansielle instrumenter som er utstedt i dokumentform skal oppbevares av Selskapet for Kundens regning Selskapet kan registrere og i særskilte tilfeller oppbevare Kundens Finansielle instrumenter hos annen verdipapirsentral i Norge eller i utlandet. Oppbevaring hos annen verdipapirsentral skjer normalt i Selskapets navn for Kundens regning. Dermed kan Kundens Finansielle instrumenter registreres sammen med andre eieres Finansielle instrumenter. Selskapet kan også la Kundens Finansielle instrumenter inngå i et dokument som er felles for flere eiere. Selskapet kan gi en verdipapirsentral i oppdrag å la seg registreres for Kundens Finansielle instrumenter i Selskapets sted Kunden er innforstått med at Kundens Finansielle instrumenter kan bli oppbevart på en samlekonto hos en verdipapirsentral. Hvorvidt Kunden har en eiendomsrettslig beskyttet separasjonsrett dersom Selskapet eller verdipapirsentralen skulle bli begjært konkurs eller rammes av annet tiltak med tilsvarende rettsvirkninger kan variere og avhenger av gjeldende lovgivning. I Norge foreligger separatistrett forutsatt at de Finansielle instrumentene holdes adskilt fra verdipapirsentralens eller Selskapets egne Finansielle instrumenter Ved registrering og oppbevaring hos verdipapirsentral i utlandet kan det som følge av gjeldende utenlandsk lov være umulig å identifisere kunders Finansielle instrumenter separat fra verdipapirsentralens eller Selskapets egne Finansielle instrumenter, slik at kunders Finansielle instrumenter i en konkurssituasjon kan anses å inngå i det verdipapirsentralens eller Selskapets eiendeler og dermed bli omfattet av konkursbeslaget Verdipapirsentralen kan ha sikkerhet i eller motregningsrett vedrørende Kundens Finansielle instrumenter og dertil hørende fordringer Selskapet utfører ingen ekthetskontroll av Kundens Finansielle instrumenter Selskapet forbeholder seg rimelig tid til registrering, overføring og utlevering av Finansielle instrumenter Selskapet forbeholder rett til å stryke Finansielle instrumenter fra Kundens Depot når den som har utstedt det Finansielle instrumentet er begjært konkurs eller det Finansielle instrumentet av annen grunn har tapt sin verdi. Om mulig skal Selskapet da søke å registrere det Finansielle instrumentet i Kundens navn. 1.2 FORVALTERREGISTRERING (TILSVARENDE) Selskapet kan som forvalter la det Finansielle instrumentet registreres i eget navn hos den som i Norge (VPS) eller i andre land utfører registreringsoppgave vedrørende det Finansielle instrumentet. Dermed kan Kundens Finansielle instrument registreres sammen med andre eieres finansielle instrumenter av samme type. Selskapet kan også la Kundens Finansielle instrument inngå i et dokument som er felles for flere eiere. Selskapet kan gi verdipapirsentral i oppdrag å la seg registreres for Kundens Finansielle instrument i Selskapets sted. 2. SELSKAPETS FORPLIKTELSE VEDRØRENDE FINANSIELLE INSTRUMENTER 2.1 ALLMENT Selskapet påtar seg for Kundens regning å treffe de tiltak angitt under punktene nedenfor vedrørende mottatte Finansielle instrumenter Forpliktelsene inntrer hvis ikke annet angis nedenfor eller avtales særskilt f.o.m. den femtende bankdagen etter at Verdipapirene er mottatt av Selskapet. Selskapet er således ikke forpliktet til å overholde frister som utløper innen den tid Selskapet treffer tiltak nevnt nedenfor, forutsatt at Selskapet i god tid har fått fullgod informasjon om den omstendighet som foranlediger tiltaket ved meddelelse fra Kunden, verdipapirsentral, emittent, eller annen sentral verdipapirforvarer Selskapet tilbyr prospekt ved kjøp av unoterte aksjer. Ved kjøp av fond tilbys forenklede prospekter. Emittenten er ansvarlig for distribusjon av årsberetninger, delårsrapporter, andre prospekter og annen informasjon Selskapet kan helt eller delvis unnlate å treffe tiltak dersom Kunden ikke har sikret at det finnes nødvendige midler eller tilstrekkelig kredittdekning for tiltaket eller dersom Selskapet ikke utstyres med de opplysninger som kreves for tiltaket Selskapet kan på eget initiativ og etter egen vurdering i hvert enkelt tilfelle, uansett hva som angis i punktene 2.2 og 2.3 nedenfor, for Kundens regning treffe eller unnlate å treffe tiltak som angis i nevnte punkter dersom Selskapet særskilt har angitt dette i melding til Kunden, og denne ikke har gitt instruksjon om annet innen den frist for tilbakemelding som er angitt i meldingen. Kunden er bundet av tiltak som Selskapet således har truffet eller unnlatt å treffe på samme måte som om Kunden selv hadde gitt i oppdrag å få gjennomført tiltaket Ifølge punktene b) og d) samt 2.3 nedenfor kan Selskapet og Kunden bli enige om at Selskapet skal handle på annen måte enn det Selskapet ellers ville ha gjort. Dersom spørsmålet gjelder tegning/tilleggskjøp eller salg av Kundens retter, kan slik overenskomst ikke inngås etter det tidspunkt da Selskapet har til hensikt å iverksette tegning/tilleggskjøp eller salg av Kundens retter. Dette tidspunktet inntreffer regelmessig, først og fremst med hensyn til gjenværende tid for handel med rettene, før det offisielle siste tidspunktet for tegning Ved Selskapets salg av retter i henhold til nedenstående kan salg skje felles for flere kunder og i henhold til Selskapets til enhver tid gjeldende særskilte retningslinjer for utførelse av ordre, samt sammenslåing og fordeling av ordre. Likvidene skal da fordeles proporsjonalt mellom kundene Dersom Kunden ifølge gjeldende lov eller reglene for en emisjon eller et tilbud ikke har rett til å benytte fortrinnsrett som er tilkommet Kunden som følge av dennes innehav av et visst Finansielt instrument, kan Selskapet selge denne fortrinnsretten. 2.2 FINANSIELLE INSTRUMENTER Vedrørende aksjer påtar Selskapet seg å (a) motta respektive ta ut utdeling. Dersom Kunden har rett til å velge mellom utdeling i kontanter eller i annen form, kan Selskapet velge utdeling i form av kontanter dersom Kunden ikke uttrykkelig har instruert annet,

13 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) ved nyemisjon vedrørende aksjer opptatt til handel på regulert marked der Kunden har fortrinnsrett, å tegne slike aksjer dersom ikke annet er avtalt for Kundens regning. Selskapet skal herved dels foreta slike kjøp av tegningsretter som trengs for at alle tegningsretter som tilkommer Kunden på grunn av de finansielle instrumenter som er registrert i Depotet, skal kunne utnyttes fullt ut, samt dels iverksette tegning for alle Kundens deretter disponible tegningsretter. Det skjer dog ingen tegning dersom Selskapet på det tidspunkt Selskapet med hensyn til gjenværende tid for handel med tegningsretter har til hensikt å iverksette tegningen finner at emisjonskursen ikke er lavere enn aktuell markedskurs. Kunden kan imidlertid kreve at tegning likevel skal iverksettes, ved nyemisjon vedrørende øvrige aksjer Kunden har fortrinnsrett til og som omfattes av dette punkt 2.2, for Kundens regning tegne slike aksjer dersom ikke annet er avtalt. Selskapet skal dels søke å foreta slike kjøp av tegningsretter som trengs for at alle tegningsretter som tilkommer Kunden på grunn av de Finansielle instrumentene som er registrert i Depotet, skal kunne utnyttes fullt ut, samt dels iverksette tegning for alle Kundens deretter disponible tegningsretter. Det skjer dog ingen tegning dersom Selskapet på det tidspunkt Selskapet med hensyn til gjenværende tid for handel med tegningsretter har til hensikt å iverksette tegningen finner at emisjonskursen ikke er lavere enn aktuell markedskurs. Kunden kan imidlertid kreve at tegning likevel skal iverksettes, ved offentlig tilbud om overdragelse av Finansielt instrument rettet til Kunden fra emittenten (innløsning/gjenkjøp) eller andre (oppkjøp) og som Selskapet har mottatt informasjon om, meddele Kunden om det og på særskilt oppdrag fra Kunden bistå denne med ønskede tiltak i forbindelse med dette (se også punkt ) Tilsvarende gjelder ved offentlig tilbud om erverv av finansielt instrument rettet til Kunden, ved emisjon vedrørende aksjer tatt opp til handel på regulert marked, dels foreta slike kjøp av aksjeretter som trengs for at alle aksjeretter som tilkommer Kunden på grunn av aksjer registrert i Depotet skal kunne utnyttes fullt ut i emisjonen, dels i Depotet registrere så mange nye aksjer som Kunden deretter er berettiget til, ved emisjon vedrørende øvrige aksjer som omfattes av dette punkt 2.2 dels foreta slike kjøp av aksjeretter som trengs for at alle aksjeretter som tilkommer Kunden på grunn av aksjer registrert i Depotet skal kunne utnyttes fullt ut i emisjonen, dels i Depotet registrere så mange nye aksjer som Kunden deretter er berettiget til, så vidt vedrører aksjer i VPS-registrert Selskap underrette Kunden om fordret tvangsinnløsning, så vidt gjelder aksjer i VPS-registrert Selskap ved nedsetting av aksjekapitalen, innløsning eller likvidasjon motta respektive ta ut kapitalbeløp samt annet forfalt beløp, samt på oppdrag fra Kunden, forutsatt at oppdraget er Selskapet i hende senest femte bankdag før siste dag for innføring i aksjeeierregisteret for rett til å delta i generalforsamling, besørge at aksjer forvalterregistrert hos VPS stemmerettsregistreres i Kundens navn, forutsatt at slik stemmerettsregistrering kan skje i henhold til gjeldende stemmerettsregistreringsrutine hos VPS. Dersom Depotet innehas i fellesskap av to eller flere og det i oppdraget ikke er angitt i hvis navn aksjene skal registreres, skjer stemmerettsregistrering av aksjene i forhold til hver og ens andel. Stemmerettsregistrering skjer ikke av overskytende aksjer Vedrørende tegningsretter forplikter Selskapet seg til i god tid å underrette Kunden om siste dag for aksjetegning og, på særskilt oppdrag fra Kunden, søke å iverksette kompletteringskjøp av tegningsretter og iverksette nytegning av aksjer. Dersom ikke annet er avtalt senest tre bankdager før siste dag for handel med tegningsretter, skal Selskapet dersom Selskapet vurderer det som praktisk mulig og egnet selge tegningsrett som ikke er benyttet Vedrørende kjøpsretter forplikter Selskapet seg til i god tid å underrette Kunden om siste dag for kjøpsmelding og, på særskilt oppdrag fra Kunden, søke å iverksette kompletteringskjøp av kjøpsrett og iverksette kjøpsmeldingen. Dersom ikke annet er avtalt senest tre bankdager før siste dag for handel med kjøpsretten, skal Selskapet dersom Selskapet vurderer det som praktisk mulig og egnet selge kjøpsrett som ikke er benyttet Vedrørende innløsningsretter forplikter Selskapet seg til i god tid å underrette Kunden om siste dag for innløsningsmelding og, på særskilt oppdrag fra Kunden, søke å iverksette kompletteringskjøp av innløsningsrett og iverksette innløsningsmeldingen. Dersom ikke annet er avtalt senest tre bankdager før siste dag for handel med innløsningsretten, skal Selskapet dersom Selskapet vurderer det som praktisk mulig og egnet selge innløsningsrett som ikke er benyttet Vedrørende depotbevis for utenlandske aksjer forplikter Selskapet seg til å treffe tilsvarende tiltak som for andre aksjer som beskrevet over dersom Selskapet vurderer det som praktisk mulig og egnet Vedrørende obligasjoner og andre gjeldsbevis som kan bli gjenstand for handel på kapitalmarkedet forplikter Selskapet seg til å (a) (b) (c) (d) (e) (f) motta respektive ta ut rente samt kapitalbeløp eller annet beløp som ved innløsing, innfrielse eller oppsigelse er forfalt til betaling etter at gjeldsbeviset er mottatt, vedrørende premieobligasjoner dessuten ta ut gevinst på premieobligasjon som ifølge trekningsliste er forfalt ved trekning som har skjedd etter at premieobligasjon er mottatt av Selskapet samt underrette Kunden om utbytte og bistå Kunden med ønskede tiltak i den forbindelse, vedrørende konvertible obligasjoner og andre konverterbare gjeldsbevis i god tid underrette Kunden om siste konverteringsdag samt på særskilt oppdrag av Kunden iverksette konvertering, ved emisjon av gjeldsbrev/gjeldsbevis der Kunden har fortrinnsrett, for Kundens regning tegne slike gjeldsbrev/gjeldsbevis dersom ikke annet er avtalt. Da skal det gjelde som er angitt over i punkt b), ved offentlig tilbud om overdragelse av Finansielt instrument rettet til Kunden fra emittenten eller andre og som Selskapet har mottatt informasjon om, meddele Kunden dette og på særskilt oppdrag fra Kunden bistå denne med ønskede tiltak i forbindelse med dette. Tilsvarende gjelder ved offentlig tilbud om erverv av finansielt instrument rettet til Kunden, samt ved innkalling til fordringshavermøte vedrørende gjeldsbrev/gjeldsbevis der Kunden er innehaver og som Selskapet har fått informasjon om, meddele Kunden om det og på særskilt oppdrag fra Kunden bistå denne i forbindelse med dette Vedrørende Finansielle instrumenter som ikke omfattes av punktene over, som opsjoner, terminer, warranter og fondsandeler, omfatter Selskapets forpliktelse å ta ut utdeling vedrørende fondsandeler samt for øvrig treffe de tiltak Selskapet har påtatt seg i særskilt avtale med Kunden Vedrørende andre Finansielle instrumenter opptatt til handel på et regulert marked utenfor Norge gjelder, i stedet for det som er angitt i punktene over, det som angis under i punkt 2.3 vedrørende utenlandske finansielle instrumenter. 2.3 UTENLANDSKE FINANSIELLE INSTRUMENTER Vedrørende aksjer og obligasjoner som ikke omfattes av punktene 2.2 over og som er opptatt til handel på et regulert marked innenfor EØS eller på tilsvarende marked utenfor EØS, omfatter Selskapets forpliktelse med det eventuelle avvik som kan følge av det som sies i punkt å treffe samme tiltak som beskrevet i punkt 2.2 når Selskapet vurderer dette som praktisk mulig og egnet Vedrørende andre utenlandske Finansielle instrumenter enn de som er angitt i foregående avsnitt, omfatter Selskapets forpliktelse med det eventuelle avvik som kan følge av det som sies i punkt kun å treffe de tiltak Selskapet har påtatt seg i særskilt avtale med Kunden Kunden er innforstått med at Kundens rettigheter vedrørende utenlandske finansielle instrumenter kan variere, alt etter hvilken jurisdiksjon disse finansielle instrumentene omfattes av. Kunden er også innforstått med at Selskapet, når tiltak gjelder utenlandsk finansielt instrument, ofte kan komme til å tillempe andre tidsfrister overfor Kunden enn de som tillempes i det land der tiltak skal treffes. 3. KONTOER TILKNYTTET DEPOTET Til Depotet er det knyttet en eller flere kontoer ("Konto"). Hvis annet ikke avtales, føres en tilknyttet Konto i norske kroner.

14 3.1.2 På tilknyttet Konto kan Selskapet sette inn midler som utgjør forskudd på kjøpsoppdrag eller likvider for salgsoppdrag (tilsvarende), avkastning på forvaltede Finansielle instrumenter samt midler Kunden ellers har overlevert Selskapet eller som Selskapet har oppebåret for Kundens regning og som har forbindelse med Depotet, forutsatt at Kunden ikke har anvist Selskapet annen Konto for innsettingen Selskapet får belaste tilknyttet Konto med beløp som Kunden har beordret eller godkjent samt for hvert utlegg, kostnad eller forskuttert skatt som har forbindelse med Kontoen eller Depotet. Selskapet får videre belaste tilknyttet Konto med beløp tilsvarende dels utlegg, kostnad og honorar for oppdrag for øvrig, som Selskapet har utført for Kunden, dels likvid for annen forfalt ubetalt fordring Selskapet til enhver tid har overfor Kunden Midler i utenlandsk valuta som Selskapet betaler respektive mottar for Kundens regning skal før Konto belastes respektive godskrives dersom det ikke er inngått avtale om annet eller dersom tilknyttet Konto ikke føres i den utenlandske valutaen omregnes til norske kroner av Selskapet med den for Selskapet til enhver tid tilgjengelige omregningskurs. 4. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER VIA DEPOTET På oppdrag fra Kunden utfører Selskapet kjøp og salg av finansielle instrumenter samt andre oppdrag vedrørende handel med finansielle instrumenter for Kundens regning. Etter utførelse og dersom det foreligger forutsetninger for dette, rapporterer Selskapet disse transaksjonene i Kundens Depot Kunden er bundet av de vilkår som til enhver tid gjelder for handel med visst finansielt instrument i og med at Kunden benytter Selskapets tjenester hva angår instrumentet. Med slike vilkår forstås dels regler (så som til enhver tid gjeldende Vedlegg 2, Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter) i ordreunderlag og i avregningsnota opprettet av Selskapet, dels regler vedtatt av Selskapet, norsk eller utenlandsk emittent, børs eller annet marked, clearingorganisasjon eller sentral verdipapirforvalter. Det påhviler Kunden å holde seg underrettet om og følge nevnte vilkår Ifølge Vedlegg 2, Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter, har Selskapet rett til å terminere kjøp eller salg der handel er utført for Kundens regning i den grad handelen er slettet av aktuell børs eller marked. Samme rett gjelder dersom Selskapet i annet tilfelle finner at terminering av handel er påkrevd med hensyn til at det er begått en åpenbar feil av Selskapet, markedsmotpart eller av Kunden selv, eller, dersom Kunden gjennom ordre har handlet i strid med gjeldende lov eller annen vedtekt eller dersom Kunden for øvrig har opptrådt i strid med god skikk i verdipapirmarkedet. Hvis den terminerte handelen allerede er registrert i Kundens Depot, vil Selskapet korrigere registreringen og rapportere dette i henhold til punkt Dersom en av partene skulle bli begjært konkurs i henhold til konkursloven av 8. juni 1984 nr. 58, skal samtlige utestående forpliktelser vedrørende handel med Finansielle instrumenter mellom partene avregnes mot hverandre ved sluttavregning per den dag slik hendelse inntreffer. Det som etter slik sluttavregning tilkommer den ene parten er umiddelbart forfalt til betaling. 5. SKATTER M.M Kunden skal svare for skatter og andre avgifter som skal betales i henhold til norsk eller utenlandsk lov med henblikk på Finansielle instrumenter registrert i Depotet, f.eks. forskuddsskatt, utenlandsk skatt av årets inntekt respektive norsk kupongskatt på utdeling, utbytteskatt mv. Selskapet vil meddele Kunden om at skatt er holdt tilbake, men det er alltid Kunden som skal kontrollere og svare for at samtlige skatter og avgifter betales i henhold til det som er angitt over Selskapet kan, som følge av norsk/utenlandsk lov, norsk/utenlandsk myndighets forskrift eller beslutning eller Selskapets avtale med norsk/utenlandsk myndighet være forpliktet til å treffe tiltak for Kundens regning vedrørende skatt basert på utdeling/rente/avhendelse av Kundens Finansielle instrumenter. Det påligger Kunden å stille til rådighet den informasjon, inklusive signering av skriftlige dokumenter, Selskapet vurderer å være nødvendig for å overholde slik forpliktelse Dersom Selskapet som følge av forpliktelse ifølge punkt for Kundens regning har betalt skatt, kan Selskapet godtgjøre seg tilsvarende beløp ved å belaste midler tilhørende Kunden på Selskapets klientmiddelkonto Selskapet skal, på særskilt oppdrag av Kunden, dersom det foreligger rett til det og dersom Selskapet vurderer det som praktisk mulig og egnet, søke å medvirke til nedsettelse eller tilbakebetaling av skatt samt utbetaling av tilgodehavende hos skattemyndighet. Selskapet kan i forbindelse med dette tegne Kundens navn samt også gi opplysninger om Kunden og Kundens Finansielle instrumenter i nødvendig omfang. 6. ØVRIGE BESTEMMELSER 6.1 REGNSKAP Regnskap for Depotet gis i henhold til Kundens til enhver tid gjeldende profil hos Selskapet. I tillegg gis det årsregnskap og løpende transaksjonsrapporter Selskapet er ikke ansvarlig for riktigheten av informasjon om Finansielle instrumenter, kreditter eller annen informasjon som er innhentet av Selskapet fra ekstern informasjonsgiver. 6.2 FEILAKTIG REGISTRERING I DEPOT M.M Dersom Selskapet ved en feil skulle registrere Finansielle instrumenter i Kundens Depot eller sette inn midler på konto angitt av Kunden, må Selskapet korrigere registreringen eller det aktuelle innskuddet. Dersom Selskapet ved en feil skulle registrere Finansielle instrumenter i depot tilhørende Kunden utenfor Selskapet eller sette inn midler på konto tilhørende Kunden utenfor Selskapet, skal Kunden snarest mulig levere Verdipapirene tilbake til Selskapet eller betale tilbake midlene. Dersom Kunden har disponert feilaktig registrerte Finansielle instrumenter eller innsatte midler, skal Kunden snarest mulig levere tilbake Verdipapirene til Selskapet eller tilbakebetale de midler som er mottatt ved avhendelsen eller innsettingen. Dersom Kunden unnlater dette, har Selskapet rett ved Kundens rådighet over Finansielle instrumenter til å kjøpe inn de aktuelle Verdipapirene og belaste Kunden tilhørende midler på Selskapets klientmiddelkonto med det som kreves til betaling av Selskapets krav i forbindelse med dette, samt ved Kundens disposisjon over midler belaste kontoen med det aktuelle beløpet Dersom Selskapet har foretatt korrigering som beskrevet over, skal Selskapet uten forsinkelse meddele Kunden dette. Kunden har ikke rett til å stille noen krav overfor Selskapet på bakgrunn av slike feil Det som er angitt i de to foregående avsnitt gjelder også når Selskapet ellers har registrert Finansielle instrumenter i Depotet eller satt inn midler på Kundens konto som rettelig ikke skulle ha tilhørt Kunden.

15 Vedlegg 5 INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. KLASSIFISERING Vi er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. På bakgrunn av opplysninger foretaket har mottatt har vi plassert Dem som kunde i følgende kundekategori: Ikke-profesjonell kunde Profesjonell kunde Kvalifisert motpart I hvilken grad kunden er beskyttet av lovgivningen avhenger av kundekategori. Nedenfor følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbeskyttelsen for hver kundekategori. Redegjørelsen er ikke uttømmende. Lovgivningen åpner til en viss grad for at kunder som ønsker å bytte kundekategori, kan anmode foretaket om dette. Vi understreker at bytte av kundekategori må godkjennes av foretaket. Selv om vilkårene for omklassifisering som følger nedenfor er oppfylt, står vi likevel fritt til å vurdere hvorvidt vi ønsker å etterkomme en anmodning. 2. IKKE-PROFESJONELL KUNDE 2.1 GRAD AV INVESTORBESKYTTELSE Kunder klassifisert i denne kundegruppen har den høyeste graden av investorbeskyttelse. Dette innebærer blant annet at foretaket i større grad enn for de øvrige kundekategorier er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen kundens individuelle behov og forutsetninger. I tillegg til at foretaket i sin tjenesteyting til kunden er underlagt generelle regler om god forretningsskikk, vil foretaket før handler eller rådgivning finner sted vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon, herunder finansielt instrument, er hensiktsmessig eller egnet for kunden. Investeringsrådgivning vil skje på bakgrunn av kundens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling samt erfaring og kunnskap om den aktuelle tjenesten/transaksjonen. Dersom kunden ønsker å gjennomføre en handel foretaket ikke finner hensiktsmessig tatt i betraktning kundens kunnskap og erfaring har foretaket en frarådingsplikt. Handelen kan likevel gjennomføres dersom kunden ønsker det på tross av advarselen. Foretakets plikt til å vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon er hensiktsmessig gjelder ikke i alle tilfelle. Blant annet foreligger det omfattende unntak for internetthandel. Status som ikke-profesjonell kunde innebærer også en omfattende rett til å motta informasjon fra foretaket. Foretaket er pliktig til blant annet å informere om de aktuelle finansielle instrumenter og risikoer forbundet med disse, handelssystemer og markedsplasser foretaket benytter, samt priser og andre kostnader ved enhver transaksjon slik at kunden settes i stand til å foreta en informert investeringsbeslutning. 2.2 ADGANG TIL OMKLASSIFISERING Ikke-profesjonelle kunder kan anmode om å bli behandlet som profesjonelle kunder eller kvalifiserte motpart, under forutsetning av at nærmere angitte vilkår er oppfylt og at en nærmere angitt prosedyre følges. Slik omklassifisering medfører en lavere grad av investorbeskyttelse Fra ikke-profesjonell til profesjonell kunde 1) De absolutte krav Kunden må oppfylle minst to av følgende kriterier; 1. kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig 10 ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler, 2. størrelsen på kundens finansielle portefølje, definert til å omfatte kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger et beløp som i norske kroner svarer til , 3. kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i en stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner og investeringstjenester 2) Prosedyre Kunden skal skriftlig informere foretaket om at vedkommende ønsker å bli behandlet som profesjonell. Kunden bes dokumentere at kravene i punkt 1 over er oppfylt. Videre skal kunden skriftlig i et separat dokument erklære at kunden kjenner konsekvensene av å miste beskyttelsen som følger av å være klassifisert som ikkeprofesjonell kunde og som i hovedsak fremkommer av dette informasjonsskrivet. For nærmere informasjon kan foretaket kontaktes. Foretaket må gjøre en konkret vurdering av hvorvidt kunden - på bakgrunn av kundens ekspertise, erfaring og kunnskap samt de planlagte transaksjoner - er i stand til å treffe egne investeringsbeslutninger og forstår den risiko som er involvert. 2.2 FRA IKKE-PROFESJONELL TIL KVALIFISERT MOTPART Anmoder en ikke-profesjonell kunde om å bli omklassifisering til kvalifisert motpart, må kunden gå veien via profesjonell kunde. For omklassifisering fra ikke-profesjonell til kvalifisert motpart, se derfor om klassifisering fra ikke-profesjonell til profesjonell i punkt og fra profesjonell til kvalifisert motpart i punkt PROFESJONELL KUNDE 3.1 GRAD AV INVESTORBESKYTTELSE Kunder klassifisert som profesjonelle kunder er i noe mindre grad enn ikke-profesjonelle kunder beskyttet av lovgivningen. Profesjonelle kunder er på enkelte områder ansett skikket til å ivareta egne interesser og tjenesteytingen vil som en følge av dette i mindre grad være tiltrettelagt kundens individuelle behov. I utgangspunktet gjelder reglene om god forretningsskikk fullt ut overfor profesjonelle kunder. Omfanget av foretakets forpliktelser er imidlertid noe redusert. Blant annet forventes profesjonelle kunder normalt å ha tilstrekkelige kunnskaper til å vurdere hvorvidt en transaksjon er formålstjenelig. Ved investeringsrådgivning vil vi således basere våre råd på kundens opplysninger om investeringsmål og i utgangspunktet verken innhente informasjon om finansiell stilling eller kundens kunnskap og erfaring. Foretaket vil ikke vurdere hvorvidt gjennomføring av aktuelle transaksjoner er hensiktsmessig og foretaket har således heller ingen frarådningsplikt som overfor ikkeprofesjonelle. Gjennomføring av transaksjoner vil således være noe mindre omstendelig enn for ikke-profesjonelle kunder. Dette kan ha betydning for hurtigheten på gjennomføringen av den aktuelle transaksjonen. En annen konsekvens vil være at profesjonelle kunder kan få tilgang til et bredere produktspekter. Profesjonelle kunder antas også å være skikket til å vurdere hvilken informasjon som er nødvendig for å treffe en investeringsbeslutning. Dette innebærer at profesjonelle kunder i større grad enn ikke-profesjonelle kunder selv må innhente den informasjon de anser som nødvendig. Profesjonelle kunder vil imidlertid motta rapporter om

16 gjennomførte tjenester og annen viktig informasjon som foretakets retningslinjer for ordreutførelse og foretakets sikkerhetsrett eller tilbakeholdsrett i finansielle instrumenter eller midler. 3.2 ADGANG TIL OMKLASSIFISERING Profesjonelle kunder kan anmode om å bli klassifisert som ikke-profesjonell kunder og dermed få en høyere grad av investorbeskyttelse. Profesjonelle kunder kan også anmode om å bli klassifisert som kvalifiserte motparter og derved få en lavere grad av investorbeskyttelse. Profesjonelle kunder er ansvarlig for at verdipapirforetaket holdes løpende orientert om enhver endring om vil kunne påvirke deres klassifisering Fra profesjonell til ikke-profesjonell kunde Det er den profesjonelle kundes plikt å anmode om en høyere grad av beskyttelse når vedkommende mener seg ute av stand til å foreta en korrekt risikovurdering. En slik endring av kundeklassifiseringen skal dokumenteres ved skriftlig avtale mellom foretaket og kunden Fra profesjonell til kvalifisert motpart Profesjonelle kunder som er juridiske personer og som oppfyller to av tre kriterier i punkt nr 1) over kan anmode om å bli behandlet som kvalifisert motpart. Det skal innhentes uttrykkelig bekreftelse fra kunden hvor vedkommende samtykker i å bli behandlet som kvalifisert motpart. 4. KVALIFISERT MOTPART 4.1 GRAD AV INVESTORBESKYTTELSE Kvalifisert motparter innehar den laveste grad av investorbeskyttelse. Kunder med status som kvalifisert motpart har i utgangspunktet samme beskyttelse som en profesjonell kunde, se punkt 3. Investorbeskyttelsen reduseres imidlertid vesentlig ovenfor denne gruppen når foretaket yter følgende investeringstjenester; mottakelse og formidling av ordre, utførelse av ordre for kundens regning og omsetning av finansielle instrumenter for egen regning. Ved ytelse av slike tjenester ovenfor kvalifiserte motparter er foretaket ikke underlagt verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk, beste resultat (herunder foretakets retningslinjer for ordreutførelse) og visse regler i tilknytning til ordrebehandling. Når det gjelder krav til vurdering av egnethet og hensiktsmessighet vil reglene komme tilsvarende til anvendelse for kvalifiserte motparter som for profesjonelle kunder. Unntaket fra bestemmelsen om god forretningsskikk innebærer blant annet at enkelte av reglene om krav til informasjon og rapportering ikke får anvendelse for denne kundekategorien. I utgangspunktet gjelder dette også regelen om at foretaket skal påse at kundens interesser ivaretas på beste måte. Krav til god forretningsskikk som et generelt prinsipp må imidlertid gjelde uavhengig av unntaket fra bestemmelsen i verdipapirhandelloven og således vil kvalifiserte motparter til en viss grad være beskyttet av generelle prinsipper om god forretningsskikk. 4.2 ADGANG TIL OMKLASSIFISERING Kvalifiserte motparter kan anmode om å klassifiseres som profesjonell kunde eller ikke-profesjonell kunde og dermed få en høyere grad av investorbeskyttelse Fra kvalifisert motpart til profesjonell kunde Kvalifiserte motparter kan anmode om å bli behandlet som profesjonell kunde hvis de ønsker en større grad av investorbeskyttelse og å bli omfattet av reglene om god forretningsskikk Fra kvalifisert motpart til ikke- profesjonell kunde Hvis de kunder som i utgangspunktet klassifiseres som kvalifisert motpart ønsker en ytterligere grad av investorbeskyttelse kan de be om å bli behandlet som en ikkeprofesjonell kunde. Punkt overfor vil gjelde tilsvarende ved slik anmodning.

17 Vedlegg 6 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko kunden selv må sette seg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår før handel med finansielle instrumenter begynner og annen relevant informasjon om det aktuelle finansielle instrumentet og dets egenskaper og risiko kunden må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil at man fortløpende må overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter man har posisjoner i kunden selv må reagere ved å selge sine posisjoner hvis det er nødvendig for å redusere risikoen for tap på egne plasseringer 1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Handel med finansielle instrumenter, som aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, sertifikater, finansielle derivatinstrumenter eller andre rettigheter og forpliktelser som er beregnet for handel i verdipapirmarkedet, skjer normalt i en organisert form i et handelssystem. Med handelssystem1 menes regulert marked, multilateral handelsfasilitet (MHF)2, systematisk internaliserer (SI)3, prisstiller4 eller annen likviditetsgarantist. Handel skjer gjennom de verdipapirforetak som benytter handelssystemet. Som kunde må du normalt kontakte et slikt verdipapirforetak for å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Det finnes også verdipapirforetak som formidler ordre til et verdipapirforetak som igjen benytter handelssystemet. Handel kan også skje internt i et verdipapirforetak, eksempelvis ved at foretaket trer inn som motpart i handelen, eller ved handel mot en annen av foretakets kunder (internhandel). På et regulert marked (herunder børs) handles ulike typer finansielle instrumenter. På Oslo Børs handles aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, sertifikater, enkelte fondsandeler og en rekke ulike finansielle derivatinstrumenter. Utfyllende informasjon med hensyn til hvor og hvordan disse instrumentene handles vil bli behandlet nedenfor. Kursinformasjon om de finansielle instrumenter som handles på det regulerte markedet, publiseres regelmessig via deres hjemmeside, i aviser eller gjennom andre media. 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2.1 GENERELT OM RISIKO Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler) eller rente (rentebærende instrument). I tillegg kan prisen (kursen) på instrumentet øke eller reduseres i forhold til det prisen var på det tidspunktet investeringen ble gjort. I beskrivelsen nedenfor brukes ordet investering også om eventuelle negative posisjoner i instrumentet (short posisjon, se punkt 8 nedenfor). Den totale avkastningen er summen av utbytte/rente og prisendring på instrumentet. Naturligvis søker investor en total avkastning som er positiv, dvs. som gir gevinst. Men det finnes også en risiko for at den totale avkastningen blir negativ dvs. at det blir et tap på investeringen. Risikoen for tap varierer mellom ulike instrumenter. Vanligvis er sjansen for gevinst på en investering i et finansielt instrument koblet til risikoen for tap. Desto lengre tidsperspektiv man har for investeringen, desto større er sjansen for gevinst eller tap. I plasseringssammenheng brukes ofte ordet risiko som uttrykk både for risiko for tap og for muligheten for gevinst. I beskrivelsen nedenfor brukes imidlertid ordet risiko kun for å beskrive risikoen for tap. Det finnes ulike måter å investere i finansielle instrumenter for å redusere risikoen. Vanligvis er det bedre risikomessig å investere i flere forskjellige finansielle instrumenter enn i ett eller noen få finansielle instrumenter. Disse instrumentene bør da ha egenskaper som innebærer en spredning av risiko og ikke samle risiko som kan utløses samtidig. Ved handel med utenlandske finansielle instrumenter oppstår også en valutarisiko. Investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med en økonomisk risiko, hvilket vil bli nærmere beskrevet nedenfor. Kunden er selv ansvarlig for denne risikoen og må derfor gjøre seg kjent med de vilkår, prospekter eller liknende, som gjelder for handel med slike instrumenter og om instrumentenes særskilte risikoer og egenskaper. Kunden må også fortløpende overvåke sine investeringer i slike instrumenter. Dette gjelder selv om kunden har fått individuell rådgivning i forbindelse med investeringen. Informasjon til bruk for overvåkning av priser og dermed verdiutviklingen på egne investeringer kan fåes i kurslister som offentliggjøres gjennom massemedia, som for eksempel aviser, internett, tekst-tv og i noen tilfeller fra verdipapirforetaket selv. Om nødvendig, bør kunden av egen interesse reagere raskt, for eksempel ved å kvitte seg med investeringer som utvikler seg negativt eller å stille ytterligere sikkerhet ved investeringer som er finansiert med lån og hvor sikkerhetsverdien reduseres. 1 Verdipapirforskriften (2) 2 Verdipapirhandelloven 2-3 (4) MHF finnes ikke i Norge idag 3 Verdipapirhandelloven 2-4 (4) SI finnes ikke i Norge idag 4 Verdipapirhandelloven 2-4 (4) Flere verdipapirforetak opptrer som likviditetsgarantist ovenfor utvalgte selskap.

18 2.2 Ulike typer av risikobegrep I forbindelse med den risikovurdering som investor bør foreta seg ved investeringer og handel med finansielle instrumenter, og videre foreta seg fortløpende under hele investeringsperioden, finnes mange ulike risikotyper og andre faktorer som kunden bør være oppmerksom på. Nedenfor følger noen av de viktigste risikotyper: Markedsrisiko risikoen for at markedet i sin helhet, eller visse deler av markedet, hvor kunden har gjort sin investering, går ned (eksempelvis det norske aksjemarkedet). Kredittrisiko risikoen for sviktende betalingsevne hos utsteder eller en motpart. Prisvolatilitetsrisiko risikoen for at store svingninger i kursen/prisen på et finansielt instrument påvirker investeringen negativt. Kursrisiko risikoen for at kursen/prisen på et finansielt instrument går ned. Skatterisiko risikoen for at skatteregler og/eller skattesatser er uklare eller kan endres. Valutarisiko risikoen for at en utenlandsk valuta som investeringen er knyttet til reduseres i verdi (eksempelvis visse fondsandeler i et verdipapirfond som er plassert i amerikanske verdipapir notert i USD). Gearingeffektrisiko konstruksjonen av et derivatinstrument som gjør at det finnes en risiko for at prisutviklingen på den underliggende aktiva får et større negativt gjennomslag i kursen/prisen på derivatinstrumentet. Juridisk risiko risikoen for at relevante lover og regler er uklare eller endres. Selskapsspesifikk risiko risikoen for at et selskap går dårligere enn forventet eller at selskapet blir rammet av en negativ hendelse slik at de finansielle instrumenter som er knyttet til selskapet dermed kan falle i verdi. Bransjespesifikk risiko risikoen for at en spesifikk bransje går dårligere enn forventet eller blir rammet av en negativ hendelse slik at de finansielle instrumenter som er knyttet til selskapene i den aktuelle bransjen dermed kan falle i verdi. Likviditetsrisiko risikoen for at kunden ikke kan selge et finansielt instrument på et tidspunkt kunden måtte ønske fordi omsetningen og kjøpsinteressen i det finansielle instrumentet er lav. Renterisiko risikoen for at det finansielle instrumentet som kunden investerer i reduseres i verdi pga endringer i markedsrenten. 3. AKSJER OG AKSJERELATERTE INSTRUMENTER 3.1 GENERELT OM AKSJER Aksjer og aksjeselskap Aksjer i et aksjeselskap gir eieren rett til en andel av selskapets aksjekapital. Hvis selskapet går med overskudd, gir normalt selskapet utbytte på aksjene. Aksjer gir også stemmerett på generalforsamlingen, som er det øverste besluttende organet i selskapet. Jo flere aksjer eieren har, desto større andel av kapitalen, utbytte og stemmene har normalt aksjeeieren. Stemmeretten kan variere avhengig av hvilken kategori aksjene har. Det finnes to typer aksjeselskap i Norge, allmennaksjeselskap (ASA) og aksjeselskap (AS) Aksjekursen Kursen (prisen) på en aksje påvirkes for en stor del av selskapets fremtidsutsikter. En aksjekurs kan gå opp eller ned avhengig av aktørenes analyser og vurderinger av selskapets muligheter for å gjøre fremtidsgevinster. Den fremtidige eksterne utviklingen av konjunkturer, teknikk, lovgivning, konkurranse osv. avgjør hvilken etterspørsel det blir etter selskapets produkter eller tjenester og det er derfor også av grunnleggende betydning for kursutviklingen på selskapets aksjer. Det generelle rentenivået (markedsrenten) spiller også en avgjørende rolle for kursutviklingen. Hvis markedsrenten stiger, kan rentebærende finansielle instrumenter som utstedes samtidig, gi bedre avkastning. Normalt faller da kursene på noterte aksjer og på allerede utestående rentebærende instrumenter med lavere rente. Årsaken er at den økende avkastningen på nyutstedte rentebærende instrumenter relativt sett kan bli bedre enn avkastningen på aksjer, og på utestående rentebærende instrumenter. Dessuten påvirkes aksjekursene negativt av at renten på selskapets gjeld øker, fordi dette reduserer de fremtidige gevinstmulighetene for selskapet. Også andre faktorer som er knyttet direkte til selskapet, f.eks. endringer i selskapets ledelse og organisasjon, produksjonsavbrudd med mer kan påvirke selskapets fremtidige evne til å skape gevinster, både på kort og lang sikt. Selskaper kan i verste fall gå så dårlig at det må erklæres konkurs. Aksjekapitalen, d.v.s. aksjeeiernes investerte kapital, har siste prioritet til å få utbetalt noe fra konkursboet. Først må selskapets øvrige gjeld være innfridd i sin helhet. Dette resulterer ofte i at det ikke er midler igjen i selskapet etter betaling av gjeld slik at aksjene i selskapet blir verdiløse. Også kursutviklingen på finansielle instrumenter notert på større utenlandske regulerte markeder og andre handelssystem påvirker kursutviklingen i Norge, blant annet fordi flere norske selskap også er notert på utenlandske regulerte markeder eller handles i andre handelssystem. Prisutjevninger (arbitrasje) skjer da mellom markedene. Kursen på aksjer i selskap som tilhører samme bransje/sektor påvirkes ofte av forandringer i kursen hos andre selskap innenfor samme bransje/sektor. Denne påvirkningen kan også gjelde for selskap i ulike land. Aktørene i finansmarkedet har ofte ulike oppfatninger om hvordan aksjekurser vil utvikle seg. Disse faktorer, som også innbefatter hvordan selskapet blir verdsatt, bidrar til at det finnes både kjøpere og selgere. Hvis investorene har den samme oppfatningen om kursutviklingen vil de enten kjøpe, og da oppstår et kjøpspress fra mange kjøpere eller så vil de selge, og da oppstår det et salgspress fra mange selgere. Ved kjøpspress stiger kursen, og ved salgspress faller den. Omsetningen, dvs. hvor mye som kjøpes eller selges av en bestemt aksje, påvirker aksjekursen. Ved høy omsetning reduseres forskjellen, også kalt spread, mellom den kurs kjøperne er villige til å betale (kjøpskursen) og den kursen selgerne forlanger (salgskursen). En aksje med høy omsetning, der store beløp kan omsettes uten større innvirkning på kursen, har en god likviditet og er derfor lett å kjøpe og selge. Selskap som er notert på et regulert marked, som eksempelvis Oslo Børs og Oslo Axess, har normalt høy likviditet.

19 Rammebetingelser for næringsvirksomhet, både de nasjonale og de internasjonale, kan også påvirke aksjekursene. Endringer i skatte og avgiftsnivå nasjonalt og i andre land påvirker selskapenes kostnadsnivå og dermed konkurransesituasjonen. Internasjonale avtaler mellom land om toll og avgifter ved import og eksport av varer og tjenester påvirker konkurransesituasjonen mellom selskaper og dermed aksjekursene. Voldsomme hendelser som katastrofer, terroraksjoner og krig kan gi store utslag i aksjekursene på børser verden over. Daglige nøkkeltall for kursene som aksjene blir omsatt for, slik som høyeste laveste og siste samt informasjon om handelsvolum publiseres blant annet i de fleste større dagsaviser, på tekst TV og på ulike internettsider som er drevet av markedsplasser, verdipapirforetak og mediaforetak. Aktualiteten på denne kursinformasjon kan variere avhengig av hvilken måte de blir publisert på Aksjehandel herunder handelssystemer Bare aksjer utstedt av allmennaksjeselskap (ASA) eller tilsvarende utenlandske selskap kan noteres på et regulert marked (herunder børs) i Norge. Det stilles i tillegg krav til selskapets størrelse, selskapets virksomhetshistorie eier spredning samt offentlig publisering av selskapets økonomi og virksomhet forøvrig. I Norge finnes det i dag to regulerte markeder for handel med aksjer; Oslo Børs og Oslo Axess. Det er kun Oslo Børs som har konsesjon som børs (www.oslobors.no). Oslo Axess (www.osloaxess.no) er i det alt vesentlige underlagt de samme regler som gjelder for Oslo Børs med hensyn til oppfølging, overvåkning og sanksjonering ved overtredelse av det regelverket som gjelder for handel på regulert marked. Handel i norske aksjer kan også skje på regulerte markeder i utlandet, hvor flere norske selskaper er notert. Handel i aksjer som ikke er notert på et regulert marked skjer i det såkalte OTC-markedet. I dette markedet foregår handel i stor grad basert på informasjon om priser og interesser som meglerforetakene oppgir til hverandre. Den mest benyttede metode er at meglerforetaket legger inn kjøps eller salgsinteresser i et handelsstøttesystem som drives av Fondsmeglernes informasjonstjeneste AS. OTC-listen deles inn i en A-liste og en B- liste. Det er kun selskap som er registrert på A-listen som er pålagt å viderebringe kursrelevant informasjon av vesentlig betydning til markedet. For mer informasjon om OTC listen, se Dersom en aksje verken er notert på et regulert marked eller i et handelstøttesystem vil omsetning normalt skje ved at meglerforetakene søker å bistå kunden ved å kontakte potensielle kunder som kan være interessert å gå inn som motpart. Investering i denne type aksjer er forbundet med vesentlig likviditetsrisiko. Handel på et regulert marked eller i andre handelssystem utgjør annenhåndsmarkedet for aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner som et - selskap allerede har utstedt. I tillegg fungerer OTC - listen som et annenhåndsmarked for aksjer. Dersom annenhåndsmarkedet fungerer bra, dvs. det er lett å finne kjøpere og selgere og det fortløpende noteres tilbudspriser fra kjøpere og selgere, samt sluttkurser på utførte handler, har selskapene en fordel ved at det blir lettere å utstede nye aksjer og dermed skaffe mer kapital til selskapets virksomhet. Førstehåndsmarkedet, eller primærmarkedet, kalles det markedet der handel/tegning av nyemmiterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner skjer. Aksjer registrert på et regulert marked eller i et annet handelssystem inndeles normalt i ulike lister avhengig av selskapets markedsverdi eller selskapets likviditet. Disse listene publiseres gjerne på handelssystemets hjemmeside, i aviser og gjennom andre media. Selskapene som er notert på Oslo Børs er inndelt i fire ulike segmenter avhengig av selskapets likviditet; henholdsvis Utvalg OBX, OB Match, OB Standard og OB Nye. Ulike aksjer kan i løpet av dagen eller over lengre perioder vise ulik stabilitet i kursene (volatilitet) dvs. hyppighet og størrelse på kursendringene. Aksjer på lister med høy likviditet anses normalt og kunne innebære lavere risiko enn aksjer notert på lister med lavere likviditet Ulike aksjeklasser Aksjer kan finnes i ulike klasser, vanligvis A- og B-aksjer, som normalt har betydning for utøvelse av stemmerett på selskapets generalforsamling. Det er bare et fåtall av de norske børsnoterte selskapene som har ulike aksjeklasser. A-aksjer gir normalt en stemme, mens B-aksjer normalt gir begrenset eller ingen stemmerett. Forskjellene i stemmerett kan for eksempel skyldes at man ved eierspredning vil verne om de opprinnelige grunnleggerne og eiernes innflytelse over selskapet ved å gi dem en sterkere stemmerett Pålydende, split og spleis av aksjer En aksjes pålydende er den verdi som hver aksje representerer av selskapets aksjekapital. Summen av alle aksjer i et selskap multiplisert med pålydende på hver aksje utgjør selskapets aksjekapital. Iblant vil selskapet endre pålydende, f.eks. fordi markedsprisen på aksjen har steget betydelig. Ved å dele opp hver aksje på to eller flere aksjer, en såkalt split, reduseres pålydende og samtidig reduseres kursen på aksjene. Aksjeeieren har derimot sin kapital uendret etter en split, men den er fordelt på flere aksjer som har et lavere pålydende og en lavere kurs. Omvendt kan en spleis (omvendt split) utføres for eksempel dersom kursen faller betydelig. Da slås to eller flere aksjer sammen til en aksje. Aksjeeieren har dog samme kapital etter en spleis, men fordelt på færre aksjer som har et høyere pålydende og en høyere kurs Børsintroduksjon, privatisering og oppkjøp Børsintroduksjon innebærer at aksjer i et aksjeselskap blir notert på et regulert marked (herunder børs). Allmennheten kan bli tilbudt å tegne (kjøpe) aksjer i selskapet i denne forbindelse. Oftest dreier det seg om et eksisterende selskap, som ikke tidligere har vært børsnotert, der eierne har besluttet å øke antall aksjonærer samt lette handelen i selskapets aksjer. Om et statlig eid selskap introduseres på en børs kalles det for privatisering eller delprivatisering avhengig av hvor stor eierandel i selskapet staten tilbyr å selge til allmennheten. Oppkjøp foregår som regel på den måten at en eller flere investorer tilbyr aksjonærene i et selskap å selge sine aksjer på visse vilkår. Hvis kjøperen får 90 % eller mer av aksjekapitalen og stemmene i selskapet, kan kjøperen begjære tvangsinnløsning av de gjenstående aksjene fra de eierne som ikke har akseptert oppkjøpstilbudet Emisjoner Dersom et aksjeselskap vil utvide virksomheten, kreves ofte ytterligere kapital. Dette skaffer selskapet seg ved å utstede nye aksjer gjennom en emisjon. Som oftest får de gamle eierne tegningsretter som gir forkjøpsrett til å tegne aksjer i emisjonen. Antall aksjer som kan tegnes settes da i forhold til hvor mange aksjer eieren hadde tidligere. Tegneren må betale en pris (emisjonskurs) for de nyutstedte aksjene som ofte kan være lavere enn markedskursen. Straks etter at tegningsrettighetene - som normalt har en viss markedsverdi blir skilt ut fra aksjene, synker vanligvis kursen på aksjene. De aksjeeiere, som har tegningsretter men som ikke tegner, kan under tegningstiden (som ofte pågår noen uker) selge sine tegningsrettigheter på den markedsplassen der aksjene er notert. Etter utløpet av tegningstiden og tildelingen forfaller tegningsrettighetene og blir dermed ubrukelige og verdiløse. Hvis overkursfondet i et aksjeselskap har økt mye i verdi, kan selskapet overføre en del av verdiene til aksjeeierne gjennom en såkalt fondsemisjon. Ved en fondsemisjon tas det hensyn til antall aksjer som hver aksjeeier allerede har. Antall nye aksjer som tilbys aksjonærene gjennom fondsemisjonen settes i forhold til hvor mange aksjer eieren hadde tidligere. Gjennom fondsemisjonen får aksjeeieren flere aksjer, men eierens andel av selskapets aksjekapital forblir uendret. Kursen på aksjene synker ved en fondsemisjon, men gjennom økningen av antall aksjer beholder aksjeeieren en uendret markedsverdi på sin investerte kapital.

20 Aksjeselskap kan også gjennomføre en såkalt rettet emisjon som gjennomføres som en emisjon, men bare rettet mot en begrenset gruppe investorer. Ved en rettet emisjon skjer en såkalt utvanning av eksisterende aksjeeieres andel av antall stemmer og aksjekapital i selskapet, men antall eide aksjer påvirkes ikke og markedsverdien på den investerte kapital påvirkes normalt heller ikke. 3.2 GENERELT OM AKSJERELATERTE INSTRUMENTER Nær knyttet til aksjer er egenkapitalbevis, konvertible obligasjoner, aksjeindeksobligasjoner/ indeksobligasjoner, warrants, aksjeopsjoner og aksjeindeksopsjoner, og depotbevis. Handel med disse instrumentene skjer normalt på et regulert marked (herunder børs), men OTC-handel forekommer også for denne type finansielle instrumenter Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i utstederens organer. Det er også satt visse restriksjoner på utbyttetildelingen. De børsnoterte egenkapitalbevis i Norge er utstedt av sparebanker. Mer informasjon om egenkapitalbevis finnes på Konvertible obligasjoner Konvertible obligasjoner er rentebærende verdipapirer som innen en viss tidsperiode kan byttes i aksjer. Avkastningen på de konvertible obligasjonene, dvs. renten, er normalt høyere enn utbytte på utbytteaksjene. Kursen på de konvertible obligasjonene følger normalt aksjekursen og uttrykkes i prosent av pålydende på den konvertible obligasjonen Aksjeindeksobligasjoner/Indeksobligasjoner Aksjeindeksobligasjoner/Indeksobligasjoner er obligasjoner, der avkastningen vanligvis er avhengig av utviklingen i en aksjeindeks. Hvis indeksen utvikler seg positivt, følger også avkastningen etter. Ved en negativ indeksutvikling kan avkastningen utebli. Obligasjonen etterbetales alltid med sitt nominelle beløp på forfallsdagen og har således en begrenset tapsrisiko sammenlignet med aksjer og fondsandeler. Risikoen med en plassering i en aksjeindeksobligasjon kan bortsett fra en eventuell overkurs, defineres som den alternative renteinntekten, dvs den rente investeringen kunne ha fått hvis beløpet hadde blitt investert på en annen måte Warrants Handel forekommer også med visse kjøps- og salgsopsjoner med lengre løpetid enn de standardiserte kjøpsopsjoner, vanligvis kalt warrants. Warrants kan utnyttes for å kjøpe underliggende aksjer eller gi kontantoppgjør dersom gevinst er oppnådd som følge av at kursen på den underliggende aksje er høyere enn den avtalte fremtidige kjøpskursen/innløsningskursen Aksjeopsjoner og aksjeindeksopsjoner Det finnes ulike slags aksjeopsjoner. Ervervede (kjøpte) kjøpsopsjoner (call options) gir eieren rett til innen en viss tidsperiode å kjøpe allerede utstedte aksjer til en forhåndsbestemt pris. Ervervede (kjøpte) salgsopsjoner (put options) gir innehaveren rett til å selge aksjer innenfor en viss tidsperiode til en forhåndsbestemt pris. Mot hver ervervet opsjon tilsvarer en utstedt (solgt) opsjon. Risikoen for den som erverver en opsjon er at den reduseres i verdi eller forfaller verdiløs på bortfallsdagen. Utstederen av en opsjon løper en risiko som, om man ikke tar spesielle forholdsregler, kan være ubegrenset stor. Indeksopsjoner gir gevinst eller tap knyttet til utviklingen av den underliggende indeks. Kursen på opsjoner (premie/pris) følger normalt utviklingen i kursen på tilsvarende underliggende aksjer eller indeks Depotbevis Depotbevis er et bevis på at aksjer er oppbevart i et depot og gir eieren samme rettigheter som å eie selve aksjen. Depotbevis omsettes som aksjer, og prisutviklingen følger normalt prisutviklingen på det regulerte markedet i utlandet, hvor aksjen omsettes. 4. RENTEBÆRENDE FINANSIELLE INSTRUMENTER (OBLIGASJONER) 4.1 Generelt om rentebærende finansielle instrumenter (obligasjoner) Et rentebærende finansielt instrument er en fordringsrett på utsteder av et lån. Avkastningen gis normalt i form av rente (kupong). Det finnes ulike former for rentebærende instrumenter avhengig av hvem som er utsteder, den sikkerhet som utsteder har stilt for lånet, løpetiden fram til forfallsdato og formen for utbetaling av renten. Renten (kupongen) utbetales vanligvis enten som fast eller flytende rente. På et fastrente lån settes ( fixes ) renten normalt for 1 år av gangen. For lån med flytende rente settes ( fixes ) renten normalt 4 ganger per år for 3 måneder av gangen basert på NIBOR-renten. På visse lån utbetales det ingen rente, men kun pålydende ved lånets forfallsdag (nullkuponger). Kjøp av nullkupong papirer skjer til en betydelig underkurs som gjør at effektiv rente er lik papirer med løpende kupongrente. Eksempelvis er all gjeld som staten utsteder i Statskasseveksler (Statssertifikater) nullkuponger. Risikoen på et rentebærende instrument består dels av den kursendring som kan inntreffe under løpetiden fordi markedsrenten forandres og dels av risiko for at utsteder ikke klarer å tilbakebetale lånet. Lån der fullgod sikkerhet for tilbakebetaling er stilt, er således mindre risikofylte enn lån uten sikkerhet. Helt generelt kan man si at risikoen for tap på rentebærende instrumenter anses å være lavere enn for aksjer. Markedsrenten bestemmes hver dag, både på instrumenter med kort løpetid (mindre enn ett år) f.eks. sertifikater og på instrument med lengre løpetider f.eks. obligasjoner. Dette skjer i penge- og obligasjonsmarkedet. Markedsrentene påvirkes av analyser og vurderinger som Norge Bank og andre større institusjonelle markedsaktører gjør med hensyn til hvordan utviklingen av økonomiske faktorer som inflasjon, konjunktur, renteutviklingen i Norge og i andre land kommer til å utvikle seg på kort og lang sikt. Norge Bank foretar også operasjoner i penge- og valutamarkedet med formål å styre utviklingen av markedsrenten slik at inflasjonen ikke stiger over eller synker under et visst fastsatt mål.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS Innledning 5 1 Kort om Agasti Wunderlich Capital Markets 5 1.1 1.2 1.3 1.4 Kontaktinformasjon

Detaljer

Personnummer/Organisasjonsnummer. Adresse E-post Telefonnummer. Postnummer Poststed Land

Personnummer/Organisasjonsnummer. Adresse E-post Telefonnummer. Postnummer Poststed Land Versjon 3.1 Opplysninger om kunde Navn Personnummer/Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefonnummer Postnummer Poststed Land Legitimasjonskontroll Kundeklassifisering Godkjent kopi av legitimasjon skal

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.2014 (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM VERDIPAPIRFORETAKET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM VERDIPAPIRFORETAKET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM VERDIPAPIRFORETAKET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS. 1. Særlig om Foretaket og deres virksomhet 2. Hva Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud.

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Disse forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. Gjeldende fra 1. november 2007 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SPAR KAPITAL ASA

SPAR KAPITAL ASA. Gjeldende fra 1. november 2007 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SPAR KAPITAL ASA SPAR KAPITAL ASA Gjeldende fra 1. november 2007 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SPAR KAPITAL ASA Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel 29. juni 2007 (verdipapirhandelloven) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR PANGEA PROPERTY PARTNERS AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR PANGEA PROPERTY PARTNERS AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR PANGEA PROPERTY PARTNERS AS ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM MOORE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM MOORE SECURITIES AS 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM MOORE SECURITIES AS Sist revidert 02. januar 2015 Disse alminnelige forretningsvilkårene ( Forretningsvilkårene ) for

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetaket Connectum Capital Management AS (Connectum)

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetaket Connectum Capital Management AS (Connectum) Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetaket Connectum Capital Management AS (Connectum) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FINANSCO RÅDGIVNING AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FINANSCO RÅDGIVNING AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FINANSCO RÅDGIVNING AS ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS Nor Securities AS Tordenskioldsgt 6 B Postboks 1042 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 33 34 96 Faksnr: 22 82 36

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1 Nord-Norge Securities ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1 Nord-Norge Securities ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1 Nord-Norge Securities ASA 1 Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1

Detaljer

Lovverk for sparing i finansielle produkter

Lovverk for sparing i finansielle produkter Lovverk for sparing i finansielle produkter Verdipapirhandelloven ble vedtatt 29. juni 2007. Regelverket implementerer EU s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), som trådte i kraft den 1.

Detaljer

Gjeldende fra 1. november 2008

Gjeldende fra 1. november 2008 Alpha Corporate Finance AS Alminnelige forretningsvilkår Gjeldende fra 1. november 2008 Disse alminnelige forretningsvilkår for Alpha Corporate Finance AS ( Alpha eller Foretaket er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SISSENER AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SISSENER AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SISSENER AS Gjelder fra 19.01.2012 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Sissener AS ( Foretaket ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon direkte med Foretaket, se punkt 26.

For ytterligere informasjon om kommunikasjon direkte med Foretaket, se punkt 26. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FINANSCO RÅDGIVNING AS( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår

Alminnelige Forretningsvilkår ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NOMA CAPITAL AS Disse alminnelige forretningsvilkårene ( Forretningsvilkårene ) for NOMA Capital AS ( Foretaket ) er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2014 om forvaltning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR CENZIA AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR CENZIA AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR CENZIA AS ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ( verdipapirhandelloven

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Forretningsvilkårene bygger på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Disse forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter. Foretakets kunder

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 26. juni 2007

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993 (heretter kalt Global Markets eller Foretaket ) Global Market AS Dronning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Innholdsfortegnelse Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter... 5 Vilkår for aksjehandel på internett... 17 Informasjon om kundeklassifisering...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM FONDSFINANS AS («Foretaket»)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM FONDSFINANS AS («Foretaket») ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM FONDSFINANS AS («Foretaket») (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK NORGE ASA, MARKETS ( Nordea )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK NORGE ASA, MARKETS ( Nordea ) 1 Gjelder fra 6. oktober 2014 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK NORGE ASA, MARKETS ( Nordea ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

NRP Securities ASA NRP

NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 00 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår er utarbeidet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R For handel med finansielle instrumenter gjennom verdipapirforetak Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS (Heretter Foretaket) Vilkårene er basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forening Norse

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom NORCAP AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom NORCAP AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom NORCAP AS Gjelder fra 01. januar 2015 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA NRP Securities ASA NRP Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 01 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 30. april 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FORUM SECURITIES AS. Revidert

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FORUM SECURITIES AS. Revidert ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FORUM SECURITIES AS Revidert 10.02.2017 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA («ABGSC»)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA («ABGSC») Gjeldende fra 1. mars 2015 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA («ABGSC») Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) Revidert 26. mai 2015 Disse forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER, MV. GJENNOM HORISONT KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER, MV. GJENNOM HORISONT KAPITALFORVALTNING AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER, MV. GJENNOM HORISONT KAPITALFORVALTNING AS Disse forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 NORD-NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 NORD-NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 NORD-NORGE Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 10. oktober 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARCTIC SECURITIES AS ( FORETAKET ) Revidert per 7.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARCTIC SECURITIES AS ( FORETAKET ) Revidert per 7. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARCTIC SECURITIES AS ( FORETAKET ) Revidert per 7. juli 2015 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår,

Alminnelige forretningsvilkår, Alminnelige forretningsvilkår, Gjeldende fra 9. mars 2010 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Union Corporate AS ( Union ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Markets

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Markets Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Markets Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM ALPHA CORPORATE FINANCE AS (ALPHA)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM ALPHA CORPORATE FINANCE AS (ALPHA) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM ALPHA CORPORATE FINANCE AS (ALPHA) Disse alminnelige forretningsvilkår (Forretningsvilkårene) for Alpha er utarbeidet i henhold

Detaljer

Verdipapirhandel og finansielle instrumenter. August 2013

Verdipapirhandel og finansielle instrumenter. August 2013 August 2013 Verdipapirhandel og finansielle instrumenter 2 Innhold 3 Informasjon om kundeklassifisering 5 Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK 1 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter. Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår For handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Storebrand Asset Management AS. Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARGO SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARGO SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARGO SECURITIES AS (Standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene )

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Gjelder for kunder som mottar investeringsråd eller aktiv forvaltning. Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven 1

Detaljer

1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET )

1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) (Standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET )

1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) (Standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET )

1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) (Standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 Mai 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS Revidert pr. 23. september 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM CLEAVES SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM CLEAVES SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM CLEAVES SECURITIES AS Cleaves Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERINGER FINANCE AS («Foretaket»)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERINGER FINANCE AS («Foretaket») ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERINGER FINANCE AS («Foretaket») (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 MARKETS AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS (heretter kalt LPFF eller Foretaket ) Disse forretningsvilkårene er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

Handel med finansielle instrumenter Retningslinjer og betingelser

Handel med finansielle instrumenter Retningslinjer og betingelser Handel med finansielle instrumenter Retningslinjer og betingelser Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak Retningslinjer for ordreutførelse av

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Colliers International Corporate AS, gjeldende fra 15.9.

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Colliers International Corporate AS, gjeldende fra 15.9. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Colliers International Corporate AS, gjeldende fra 15.9.2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Foretaket... 2 2.2 Hvilke tjenester

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER ASA («ABGSC»)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER ASA («ABGSC») FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER ASA («ABGSC») 02.11.2016 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl)

Detaljer

Handel med finansielle instrumenter

Handel med finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter - Retningslinjer og betingelser Gjelder fra 1. november 2007 Sist oppdatert 5. november 2010 1 Nå blir det enda sikrere å plassere penger Fra og med 1. november 2007

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS (Heretter Foretaket) Vilkårene er basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forening Norse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For handel med finansielle instrumenter mv. gjennom DNB Markets

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For handel med finansielle instrumenter mv. gjennom DNB Markets ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For handel med finansielle instrumenter mv. gjennom DNB Markets Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund Versjon oktober 2014 Disse forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE («Nordea Norge»)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE («Nordea Norge») 1 Gjelder fra 20. februar 2015 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL I NORGE («Nordea Norge») Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Handel med finansielle instrumenter Retningslinjer og betingelser

Handel med finansielle instrumenter Retningslinjer og betingelser Handel med finansielle instrumenter Retningslinjer og betingelser Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak Retningslinjer for ordreutførelse av

Detaljer