Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagenemnda for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser Innklagede gjennmførte en åpen anbudsknkurranse fr anskaffelse av rehabiliteringsarbeider i et kmmunalt bligmråde. Klagenemnda fant at klagers anførsel m at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager, ettersm klagers tilbud var det rimeligste, ikke førte frem. Klagenemndas avgjørelse 6. mai 2013 i sak 2011/277 Klager: Innklaget: Klagenemndas medlemmer: Saken gjelder: Øystein Henriksen AS Eiker Eiendmsutvikling AS Kai Krüger, Siri Teigum, Jakb Wahl Prising av frbehld/avvik Bakgrunn: (1) Eiker Eiendmsutvikling AS (heretter kalt innklagede) kunngjrde 17. januar 2011 en åpen anbudsknkurranse fr anskaffelse av rehabiliteringsarbeider på leiligheter g hybler i Kirkeveien i Hkksund. Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen punkt II.2.1 angitt til å være på 2 milliner krner. Tilbudsfrist var i kunngjøringen punkt I.V.3.4 angitt til å være 16. februar (2) Det fremkm av kunngjøringen punkt I.V.2 "Tildelingskriterier" at valg av leverandør ville skje på bakgrunn av tildelingskriteriet laveste pris. (3) I dkumentet "Kirkeveien 27/29 Hybler g 6 stk. leiligheter" datert 13. januar 2011, var det inntatt en beskrivelse av det arbeidet innklagede ønsket utført. Av dette dkumentet fremkm det blant annet under verskriften "Generell beskrivelse av arbeidene" at "[a]rbeidene skal utføres sm en ttalentreprise." Videre fremkm det at "[r]ømning fra leil. i 3.etg. i "tilbygget" ivaretas ved at det mnteres utvendige rømningsstiger." (4) Under verskriften "Generelt elektr" fremkm det at "[n]ødvendig belysning ved innganger/trapperm. Lamper i tak i alle rm g lys ver servant på bad g under verskap på kjøkken. [..] Ringeknapp til hver leil. Kmplett tv/antenne-anlegg med et uttak i stue samt et uttak i hver hybel g et uttak på kjøkken ved hybler." Videre fremkm det at "[i] hvedbygget legges det pp til et sikringsskap g en måler (Det skal ikke være sikringsskap i hybler). Det medtas nødv. lys i bder i kjeller". (5) Under verskriften "Generelt rørlegger" fremkm det at "[d]et frutsettes at entreprenøren priser kmplette arbeider inkl. rigg, drift, pprydding, feiing etc." Pstadresse: Pstbks 439 Sentrum 5805 Bergen Besøksadresse: Rådhusgaten Bergen Telefn: Telefaks:

2 2 (6) Innklagede mttk fire tilbud innen tilbudsfristen 16. februar 2011, heriblant fra Øystein Henriksen AS (heretter kalt klager) g BN Bygg AS. (7) Av prtkllen fra tilbudsåpningen 16. februar 2011 fremkm det at klagers tilbud var på krner , g at tilbudet til BN Bygg AS var på krner Klagers tilbud var altså krner rimeligere enn tilbudet til BN Bygg AS. (8) Av tilbudet til klager fremkm det under verskriften "Generelt" at "[v]år pris er gitt i henhld til utførelse sm beskrevet i vår leveransebeskrivelse." (9) Under verskriften "Rigg g drift" i tilbudet fra klager fremkm det at "[d]et frutsettes å etablere rigg inne i eksisterende bygg i hvedsak fr disse arbeidene. [..] Byggherre besørger nødvendig byggstrøm. Anleggsleder g HMS leder på plassen." (10) Under verskriften "Diverse arbeider" fremkm det at "[d]et etableres 2 utvendige utfellbare rømningsstiger på fasade." (11) Videre fremkm følgende i tilbudet til klager: "Elektr 1. Leiligheter 6 stk med felles anlegg fr disse Generelt: Opplegg i henhld til freviste tegninger. Sikringsskap i hver leilighet med 2x32 OV g 5 jrdfeilautmater. Det installeres kmfyrvakt i henhld til NEK på kmfyrkurs. - Det legges ikke pp til måleranlegg i hver leilighet, det legges til grunn at felles måleranlegg kan benyttes fr leilighet prsjektet. Oppvarming: Bad: Strålevn ver inngangsdør 700 W Generelt, enkle panelvner med termstat: Stue 1500 W Sv 800 W Sv 600 W Inngang 800 W Ovner leveres ferdig mntert. Belysning Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, lyset styres av brytere der dette er avmerket på tegning.. Ringeanlegg Det er kalkulert inn ringeanlegg på hver leilighet med ringetraf i sikringsskap. TV Frsterkeranlegg g / eller parabl anlegg er ikke medregnet i tilbudet. [..] Kjeller/bder

3 3 Det legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i tilknytning til lysbryter. 230V Underfrdeling g stigeranlegg fr leilighet prsjektet. Det settes pp en underfrdeling i leilighet kmpleksets kjeller med felles måler fr alle 6 benhetene. Det plasseres krtslutningsvern til de respektive leiligheter i denne frdelingen. Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket til leilighetsprsjektet. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x80 A pprinnelig til kjeller, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle fr å tilkble leilighets prsjektet. Det tas frbehld m at Øvre Eiker nett gdkjenner de planer g unntak fra nrmal standard fr elektr installasjner sm er lagt til grunn i dette tilbudet. Dersm det ppstår krav sm går utver det sm er beskrevet, må dette bekstes av byggherren. " 2. 3.etg. innredet med hybler g fellesareal "[ ] Belysning Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, lyset styres av brytere der dette er beskrevet. Ringeanlegg Det er ikke kalkulert med ringeanlegg til hybler TV [..] Frsterkeranlegg g / eller parabl anlegg er ikke medregnet i tilbudet. [..] Kjeller/bder Det er ikke priset inn elektrarbeider i kjelleren på hvedenheten, unntaket er de sm er beskrevet i andre deler av tilbudet. 230 V Underfrdeling g stigeranlegg fr Hybel + fellesareal 3 etg. [..] Det tas høyde fr at eksisterende OV 3X63 A pprinnelig til 3 etg, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedavtale. Det tas frbehld m at Øvre Eiker nett gdkjenner de planer g unntak fra nrmal standard fr elektr installasjner sm er lagt til grunn i dette tilbudet [...]." (12) Videre fremkm det under verskriften "Generelt fr el" at "[b]elysning i trapperm er ikke medtatt i beregningen" g at "[u]te belysning er ikke medregnet i tilbudet." (13) Endelig fremgikk det under verskriften "Frbehld" at "[t]ilbudsgrunnlaget legger til grunn utførelse iht byggebransjens våtrmsnrm, men dette ligger ikke til grunn fr vårt

4 4 tilbud. Prsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra Steg, frøvrig utføres ny verflater med utgangspunkt i eksisterende underlag." (14) Innklagede sendte et brev til klager 23. februar Av dette brevet fremgikk det at innklagede hadde til hensikt å inngå kntrakt med BN Bygg (heretter kalt valgte leverandør). Begrunnelsen fr dette var at valgte leverandør hadde inngitt det rimeligste tilbudet. (15) Klager sendte en klage på tildelingsmeddelelsen 7. mars Klager påpekte i dette brevet at innklagedes valg av leverandør var rettstridig, ettersm klagers tilbud var det rimeligste. (16) Innklagede svarte på klagen i brev datert 30. mars 2011 g tk ikke klagen til følge. Sm begrunnelse fr dette viste innklagede til at klagers tilbud innehldt flere avvik. Vedlagt innklagedes svar på klagen fulgte et regneark sm viste hvilke avvik innklagede mente fulgte av tilbudet til klager. Av dette regnearket fremkm det at innklagede anså det slik at tilbudet til klager innehldt frbehld eller avvik hva gjaldt følgende punkter: "Byggherre besørger byggestrøm", "stiger m/ryggbøyle", "egen måler i leil. g hybler", "belysning/brytere sm vist på tegn", "ikke ringeranlegg til hybler", "antenne/frsterkeranlegg", "elektrarbeider i kjeller", "utvidelse av hvedtavle", "frbehld m at ØEN gdkjenner planer", "utebelysning ikke medregnet" samt "utførelse ihht. våtrmsnrmen". Innklagede hadde så anslått at kstnaden fr disse 11 frbehldene/ avvikene til samlet var på krner. (17) Klager sendte en ny klage til innklagede 31. mars 2011, hvr klager km med bemerkninger til enkelte av de frbehld/avvik sm fremkm av innklagedes versendte regneark. Fra dette brevet hitsettes følgende: "Punkt 1 Bygg strøm er nrmalt en entreprenørkstnad sm tas inn i anbud g faktureres byggherre med entreprenørs påslag fr frtjeneste. Ett midlertidig bygg strøm abnnement er vesentlig dyrere enn et nrmalt strømabnnement. Fr å kmme ned i pris har vi derfr tenkt å knytte ss til byggherres eksisterende abnnement. Det medfører derfr riktighet at dette utgjør en merkstnad fr vårt tilbud. Men arbeidene er tenkt utført i en peride av året hvr det ikke er strt behv fr ppvarming, slik at behvet fr strøm vil være minimal. 3 mnd. frbruk av strøm med hvedsak elektriske maskiner g ne lys vil anslagsvis være i størrelsesrden kr Punkt 3 I vår leveransebeskrivelse er følgende mtalt i ppsummeringen under generelt: Prsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra Steg. Tilfredsstillende rømningsveier må derfr leveres g ppgitt kstnad kan derfr ikke aksepteres. Punkt 5 Vår beskrivelse medtar lys etter tegning. Dette er et kmplett anlegg fr leiligheter. Fr hybler er ikke medtatt lyskilder i tak. Kstnader fr etablering av lyskilder kan aksepteres med sum kr 9 000,-

5 5 Fr pplegg g brytere leverer vi etter anbudets beskrivelse sm presisert i vår leveransebeskrivelse: lyset styres av brytere der dette er beskrevet. Kstnader fr pplegg g brytere kan derfr ikke medregnes. Punkt 6 Det skilles i beskrivelse på hybler g leiligheter. Anbudets beskrivelse nevner ringeknapp kun i leiligheter. I vår leveransebeskrivelse nevnes fr leiligheter: Det er kalkulert inn ringeanlegg på hver leilighet med ringetraf i sikringsskap. Ringeknapp i hybler er ikke nevnt, kstnadsøkning fr dette punktet kan derfr ikke aksepteres. Punkt 7 Antenne g frsterker er ikke medtatt da det kunne antas at nye leiligheter eventuelt kunne tilknyttes et eksisterende anlegg. Grensesnittet fr vår leveranse er et stjernenett med kblingsbks sentralt plassert i tak/krridr 3. etasje. Merkstnad skal da kun dekke utvendig antenne, frsterker g mntering av dette. Kstnad er derfr beregnet ut i fra dette til kr 2 250,- Punkt 8 Elektranlegg i kjeller er medtatt i vår leveransebeskrivelse Det legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i tilknytning til lysbryter. Pristillegg fr dette kan derfr ikke aksepteres. Punkt 9 I vårt tilbud er nevnt: Fr hybler: Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x63 A pprinnelig til 3 etg., kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser hvedtavle. Fr leiligheter: Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket til leilighets prsjektet. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x80 A pprinnelig til kjeller, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle fr å tilkble leilighets prsjektet.

6 6 Ved nrmalt effektbehv fr hybler g leiligheter er eksisterende inntak g verbelastningsvern til underfrdelinger tilfredsstillende. Oppført kstnad er derfr ikke berettiget sm tillegg. Punkt 11 Eksisterende belysning i trapperm ppleves tilfredsstillende da bygget er angitt med 10 år levetid. Kmmentar til belysning ved innganger henvises til punkt 12 Merkstnad fr belysning i trapperm kan derfr ikke medregnes. Punkt 12 I vårt tilbudsbrev nevnes: Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, denne styres av brytere der dette er avmerket på tegning. På tegninger fr leiligheter er det merket punkt fr utelys ved inngangsdører sm følgelig er medtatt. Leveransebeskrivelsen presiserer under ppsett fr hybler i hvedbygget følgende: Ute belysning er ikke medregnet i tilbudet Med dette menes at eksisterende anlegg finnes tilfredsstillende g øvrig utebelysning på ppstillingsplasser g lignende ikke er medtatt. Oppført merkstnad er derfr ikke berettiget. Oppsummering av frbehld i vår leveransebeskrivelse. Ovenfr er punktvis gjennmgått g besvart på deres ppstilling av frbehld i vår leveransebeskrivelse. Vår ppsummering av prisbærende pster beløpes til kr , - eks mva.." (18) Klager sendte ytterligere en klage til innklagede 5. april Av dette brevet fulgte klagers utdypende merknader til prisingen av frbehldene i tilbudet til klager. Fra det brevet hitsettes: Punkt 1 Byggstrøm I Eikers avslag er strømkstnadene estimert til NOK Vi understreker at arbeidene skal utføres på en tid av året hvr det er begrenset behv fr ppvarming, g hvr det i all hvedsak bare er behv fr strøm til elektriske maskiner g lys. Strømfrbruket vil derfr bli lavt. Vi kan derfr ikke se at det freligger behv fr et særskilt strømabnnement, g har lagt til grunn at arbeidene kan utføres med tilkbling til byggherrens eget strømabnnement. Tilleggskstnader til strøm vil derfr kun bli ca. NOK At det vil gå med NOK til strøm er derfr uriktig. Punkt 3 - Stiger med ryggbøyle Det er uriktig å beregne tillegg fr stiger med ryggbøyle. Vårt tilbud inkluderer utstyr fr tilfredsstillende rømmingsveier. Dette fremkmmer i nest siste avsnitt, siste side, hvr vi uttaler sm følger:

7 7 Prsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra Steg. Tillegget fr dette punktet skulle derfr ha vært NOK 0 ettersm Stegs grunnlag angir stiger med ryggbøyler. Punkt 5 - Belysning I vårt tilbud er lys etter tegning innkalkulert i prisen. Vi ser at det ikke er medtatt lyskilder i tak fr hybler, g at det frmdentlig blir nen tilleggskstnader i denne frbindelse. Etter vårt estimat kan det imidlertid bare beregnes et samlet tillegg strt NOK Fr pplegg g brytere leverer vi etter anbudets beskrivelse g sm presisert i vårt tilbud øverst på side 5 skriver vi sm følger: Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, lyset styres av brytere der dette er beskrevet. Kstnader fr pplegg g brytere kan derfr ikke medregnes. Punkt 6 - ringeanlegg til hybler I vårt tilbud har vi innkalkulert ringeanlegg fr leiligheter. Vi understreker at ringeanlegg til hybler faller utenfr Eikers beskrivelse av prsjektet. Det er således ikke grunnlag fr å iberegne ss en tilleggskstnad på NOK Denne tilleggskstnaden skulle derfr ha vært satt til NOK 0. Punkt 7 - Antenne g frsterkeranlegg Det presiseres at grensesnittet fr vår leveranse er et stjernenett med kblingsbks sentralt plassert i tak/krridr 3. etasje. En eventuell merkstnad til utvendig antenne, frsterker g mntering vil derfr bli maksimalt NOK En merkstnad på NOK kan derfr ikke legges til grunn. Punkt 8 - Elektrarbeider i kjeller Elektranlegg i kjeller er medtatt i vår leveransebeskrivelse på tilbudets side 4, 5 avsnitt. Det legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i til knytning til lysbryter. Det kan derfr ikke beregnes nen tilleggskstnad fr elektrarbeider i kjeller. Tilleggskstnaden til dette punktet skulle derfr ha vært NOK 0. Vi gjør fr rdens skyld ppmerksm på at denne feilvurderingen fra Eiker synes å bygge på at side 4 i vårt tilbud fullstendig er versett under saksbehandlingen. Punkt 9 - Utvidelse av hvedtavle Dette punktet er medtatt i vårt tilbud: Fr hybler står følgende på side 5, siste avsnitt

8 8 Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x63 A pprinnelig til 3 etg., kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle. Fr leiligheter står følgende på side 4 (sm Eiker frmdentlig ikke har vurdert), annet avsnitt nedenfra: Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket til leilighetsprsjektet. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x80 A pprinnelig til kjeller, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle fr å tilkble leilighet prsjektet. Ved nrmalt effektbehv fr hybler g leiligheter er eksisterende inntak g verbelastningsvern til underfrdelinger tilfredsstillende. Oppført kstnad på NOK er derfr ikke berettiget, g tillegg skulle ikke ha vært beregnet. Punkt 11 - Belysning ved trapperm I Eikers beskrivelse av prsjektet stilles det krav m nødvendig belysning. Etter vår vurdering er den eksisterende belysning i trapperm tilfredsstillende. Bygget er trss alt bare angitt med 10 års levetid. Nen tilleggskstnad fr belysning i trapperm kan derfr ikke medregnes hvrpå denne kstnaden skulle ha vært satt til NOK 0. Når det gjelder belysning ved innganger viser vi til punkt 12 nedenfr. Punkt 12 - Utebelysning g belysning ved innganger På side 4, første avsnitt, i vårt tilbudsbrev - sm Eiker frmdentlig ikke har lest - fremkmmer følgende: Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, denne styres av brytere der dette er avmerket på tegning. På tegninger fr leilighetene er det merket punkt fr utelys ved inngangsdører sm følgelig er medtatt. Det kan således ikke ppføres nen tilleggskstnad fr mangelfull belysning. Videre bemerkes at vår frmulering på tilbudets siste side, første avsnitt nederst «Ute belysning er ikke medregnet i tilbudet» er misvisende. Vi har vurdert det eksisterende anlegg sm tilfredsstillende hvrpå dette er grunnen til at ingen tilleggsbelysning på ppstillingsplasser g lignende er medtatt. Vi kan ikke se at det er berettiget at vi skal pålegges nen tilleggskstnad i frbindelse med belysning. Tilleggskstnaden på NOK er uberettiget. Oppsummering g videre prsess Sm vår gjennmgang viser, kan det i beste fall iberegnes tilleggskstnader til vårt tilbud på til sammen NOK , - eks mva. Under enhver mstendighet har vi det lavest

9 9 prisede tilbudet, g kntrakten skulle derfr utvilsmt ha vært tildelt ss. I tillegg kmmer det at vi uten tillegg i prisen leverer: Finer bak gipsplater i hybler Trådfrbundet brannvarslingsanlegg Kmfyrvakt i henhld til NEK 400 Frmålet med disse tilleggene har vært å sikre at vårt tilbud utvilsmt skulle ppfylle kravet m «rbuste g rimelige løsninger». Reelt sett er vårt tilbud derfr langt lavere priset enn dets pålydende tilsier. På denne bakgrunn pprettehlder vi klagen, g ber m at vi tildeles kntrakten. Dersm vi ikke tildeles kntrakten, vil vi vurdere å anlegge søksmål ettersm vi anser saken sm svært gd. Vi håper at søksmål ikke blir nødvendig, g ber m at kntraktsinngåelse med BN- Bygg utsettes til 14. april Ved ethvert tilfelle ber vi m at utsettelse skjer frem til disse merknadene er vurdert. Frist fr tilbakemelding er i dag 5. april 2011 når det gjelder spørsmålet m utsatt kntraktsinngåelse. Dersm utsettelse ikke skjer, må vi anlegge frføyningssak fr dmstlen. Når det gjelder realitetsbehandling av klagen, ber vi m hurtigst mulig tilbakemelding. Vi er psitive til å løse saken i minnelighet." (19) Innklagede inngikk kntrakt med BN Bygg AS 11. april (20) Saken ble brakt inn fr Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser 7. ktber Anførsler: Klagers anførsler: (21) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager, ettersm klagers tilbud var det rimeligste. Klager viser til at innklagedes advkat ikke skiller mellm hvilke krav sm ble stilt til leilighetene g hvilke krav sm ble stilt til hyblene ved vurderingen av m det frelå frbehld/avvik i tilbudet til klager., I knkurransegrunnlaget skilles det klart mellm hvilke krav sm gjelder fr leilighetene g hvilke sm gjelder fr hyblene, ne klager gså har frhldt seg til i sitt tilbud. Klager er enig i at selskapets tilbud innehldt frbehld/avvik på punktene "Byggherre besørger byggestrøm", "belysning/brytere sm vist på tegn" g "antenne/frsterkeranlegg", men er ikke enig i innklagedes prissetting av disse avvikene. Når det gjelder de øvrige punktene sm innklagede har vurdert sm frbehld/avvik hevder klager at disse ikke utgjør frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget.. Klager hevder at de pster sm utgjør frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget kun kan prises til ttalt krner Innklagedes anførsler:

10 10 (22) Innklagede bestrider at det var et brudd på regelverket at ikke klager ble tildelt kntrakten. Innklagede viser til at det fremgikk av tilbudet til klager at klagers pris var gitt i henhld til utførelse sm beskrevet i klagers leveransebeskrivelse. I leveransebeskrivelsen fra klager var det flere frbehld/avvik, hvrav åtte av disse ble ansett fr å ha en frdyrende prisknsekvens. Disse ble prissatt til krner ved evalueringen av tilbudene. Prissettingen ble gjrt ved at innklagede ringte pp ptensielle leverandører av de ytelsene sm var avvikende, fr å undersøke hvr mye det ville kste å få ppgradert leveransen til det sm var beskrevet i knkurransegrunnlaget. Etter at innklagede hadde priset frbehldene/avvikene i tilbudet til klager, var ikke dette tilbudet lengre det rimeligste. Klagenemndas vurdering: (23) Klager har deltatt i knkurransen, g har saklig klageinteresse, jf. frskrift m Klagenemnd fr ffentlige anskaffelser 6. Klagen er rettidig. Knkurransen gjelder rehabilitering av leiligheter g hybler i Kirkeveien i Hkksund sm er en bygge- g anleggsanskaffelse. Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen punkt II.2.1 estimert til krner 2 milliner. I tillegg til lv m ffentlige anskaffelser følger anskaffelsen etter sin art g verdi frskrift m ffentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I g II, jf. frskriften 2-1 g 2-2. Hvrvidt innklagede har brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager (24) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager, ettersm klagers tilbud var det rimeligste. (25) Det følger av frskriften 13-2 at tildelingen av kntrakt skal skje enten på basis av hvilket tilbud sm er det mest øknmisk frdelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud sm har den laveste prisen. Innklagede har i kunngjøringen pplyst at kntrakt ville bli tildelt basert på laveste pris, g innklagede er dermed frpliktet til å tildele kntrakt til den tilbyderen sm tilbyr den laveste prisen. (26) Ved tilbudsevalueringen utøver ppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn sm klagenemnda bare i begrenset grad kan verprøve. Klagenemnda kan imidlertid prøve m ppdragsgivers skjønnsutøvelse er usaklig eller vilkårlig, bygd på feil faktum eller fr øvrig er i strid med de grunnleggende kravene i lven 5. (27) Det fremkmmer av regnearket vedlagt innklagedes svar på klagers klage på tildelingen av kntrakt, at innklagede har vurdert det slik at klagers tilbud innehldt en rekke frbehld/avvik, g at innklagede priset disse til å være på til sammen krner ,-. Klager hevder derimt at frbehldene/avvikene kun skulle vært priset til krner13 500,-. (28) Det første punktet sm innklagede anså sm et frbehld/avvik i tilbudet til klager var punktet "stiger m/ryggbøyle". Dette ble av innklagede priset til krner 7500,-. I knkurransegrunnlaget fremkm det at "[r]ømning fra leil. i 3. etg. i "tilbygget" ivaretas ved at det mnteres utvendig rømningsstiger. (Alternativ 1, se fra SteG av 8. desember)". Ved knkurransegrunnlaget fulgte e-psten fra SteG, g i denne fremkm følgende sm alternativ 1: "Rømming via vindu (avstand må være maks 7,5 meter til bakkeplan) g utvendig rømningsstige med ryggbøyle. Stigen plasseres sm vist på vedlagte tegninger. Det blir brannkrav til underliggende vinduer g 2 meter til side fr stigen. Vist på vedlagte skisser". I tilbudet fra klager fremkm det at "[d]et

11 11 etableres 2 utvendige utfellbare rømningsstiger på fasade". Videre fremkm det at "[p]rsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra SteG". Klager kunne med frdel presisert tydeligere at tilbudt rømningsstige hadde ryggbøyle. Det er likevel mest nærliggende å legge til grunn at klager har frpliktet seg til å levere slike rømningsstiger sm ble beskrevet i knkurransegrunnlaget. Klagers tilbud viser til "brannprsjektert grunnlag fra SteG", sm refererer seg til all dkumentasjn m brannsikring fra SteG i knkurransegrunnlaget, inkludert e-psten m rømningsstiger med ryggbøyle. Det frelå dermed ikke et frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget i tilbudet til klager, g det var derfr etter nemndas syn ufrsvarlig av innklagede å gi klager et tillegg i pris på dette punktet. (29) Det andre punktet sm innklagede anså sm et frbehld/avvik gjaldt punktet "ikke ringeranlegg til hybler", sm ble priset til krner 2500,-. Det fulgte av knkurransegrunnlaget at det skulle være "[r]ingeknapp til hver leil." I tilbudet til klager fremkm det at der "Det er kalkulert inn ringeanlegg på hver leilighet med ringetraf i sikringskap", men at "[d]et er ikke kalkulert med ringeanlegg til hybler". Det sm fremkm av knkurransegrunnlaget var altså kun at det skulle være ringeknapp til hver leilighet. Det ble ikke stilt krav m ringeknapp til hver hybel. Her kan det gså vises til at knkurransegrunnlaget ellers gjennmgående presiserer tydelig hvilke krav sm kun ble stilt til leilighetene eller hyblene g hvilke krav sm ble stilt til begge. Dette er relevant i frtlkningen av knkurransegrunnlaget. Ettersm klager i sitt tilbud tilbød ringeknapp til leilighetene, men ikke til hyblene, innehldt ikke tilbudet frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget på dette punktet. Det var således etter nemndas syn ufrsvarlig av innklagede å gi klager et tillegg i pris på dette punktet. (30) Det tredje punktet sm innklagede anså sm et frbehld/avvik gjaldt "elektrarbeider i kjeller". Dette ble av innklagede priset til krner 5000,-. Det fremgikk av knkurransegrunnlaget at "det medtas nødv.lys i bder i kjeller". I tilbudet fra klager fremkm det m leilighetene at "[d]et legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i til knytning til lysbryter." Om hyblene fremkm det at "det er ikke priset inn elektrikerarbeider i kjelleren på hvedenheten, unntaket er det sm er beskrevet i andre deler av tilbudet". Det fremkmmer altså av tilbudet til klager at det ville bli lagt pp til belysning i kjeller, g dette må anses i samsvar med det krav sm ble stilt i knkurransegrunnlaget. Basert på dette kan klagers tilbud ikke anses fr å innehlde et frbehld/avvik på dette punkt, g nemnda finner da at det var ufrsvarlig av innklagede å legge til grunn det mtsatte. (31) Når det gjelder punktene "Byggherre besørger byggestrøm", "belysning/brytere sm vist på tegn" g "antenne/frsterkeranlegg" er partene enig i at tilbudet til klager innehldt frbehld/avvik. Innklagede har priset disse frbehldene/avvikene ved å ta kntakt med andre leverandører i bransjen sm ga et prisverslag på frbehldene/avvikene i klagers tilbud. Klager hevder at de priser innklagede har lagt til grunn er fr høye, g at hans avslag fr prising av frbehldene/avvikene er mer realistiske enn det innklagede har lagt til grunn. Klager har imidlertifd ikke dkumentert at de pisene selskapet nå ppgir er reelle. Klagenemnda har da ingen hldepunkter fr at de priser innklagede la til grunn, etter kntakt med flere andre leverandører i markedet, må anses ufrsvarlige, g legger disse til grunn. Klagenemnda må dermed legge til grunn at så ikke var tilfellet Når klagers pprinnelige tilbudspris tillegges det beløp innklagede priset frbehldene/avvikende knyttet til disse tre, til sammen 43700, blir klagers tilbudspris ble kr dyrere enn valgte leverandørs. Valgte leverandørs tilbud var dermed etter

12 12 dette det rimeligste g klagers anførsel fører ikke frem. Etter dette trenger nemnda ikke ta stilling til m innklagede kunne gi klager ytterligere pristillegg i evalueringen av tilbudet på de øvrige t punktene hvr partene er uenige i m klagers tilbud innehldt et frbehld/avvik, dvs. på punktene "antenne/frsterkeranlegg" g "utvidelse av hvedtavle". Knklusjn Eiker Eiendmsutvikling AS har ikke brutt regelverket fr ffentlige anskaffelser. Bergen, 6. mai 2013 Fr Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser, Jakb Wahl

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for ombygging og utvidelse av Bakke skole, samt rehabilitering av tilstøtende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av 46 digitale tavler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering og tilpassing av søvnapnéskinner. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde gjennomført en konkurranse for leie av lokaler til ambulansetjenesten. Klager anførte flere grunnlag for at innklagede hadde brutt forskriften 5.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Jakob Wahl. Avvisning av tilbud. Begrunnelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Jakob Wahl. Avvisning av tilbud. Begrunnelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tjenestepensjon. Klagenemnda fant at klagers anførsel om at klagers tilbud var urettmessig

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av totalentreprise for utvidelse av Brekkeåsen barnehage. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Øverbø Standal & Co DA MNA Att. Atle Standal Julsundvegen 4 6412 MOLDE Deres referanse Vår referanse Dato 22797/62429.doc/haf 2010/122 14.02.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en begrenset anbudskonkurranse om anskaffelse av asfaltarbeider. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 3-1 (7) ved ikke å

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bjørn Jarbo M.N.A Akersgt 8 0158 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0224-12 09.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/29 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/29 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler om juridiske

Detaljer

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2.

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende generalentreprise om utvendig renovering av trygdeboliger. Klagenemnda kom til at Hemne kommune hadde utvist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Jakob Wahl og Andreas Wahl. Avvisning. Brudd på forhandlingsforbudet.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Jakob Wahl og Andreas Wahl. Avvisning. Brudd på forhandlingsforbudet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for prosjektering og utførelse av prosjektet Borgenbråten Omsorgsboliger og aktivitetshus. Klager

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagerne deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale om levering av bedriftshelsetjenester. Klagerne anførte at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av feie- og tilsynstjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Offentlig versjon Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en totrinnskonkurranse med forhandling for inngåelse av en eller flere rammeavtaler for levering av installasjonstjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for bygging av et Sentralbygg for Høgskulen i Sogn og Fjordane i Sogndal, entreprise K201 Bygg. Innklagede totalforkastet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. Georg Fredrik Rieber-Mohn, Siri Teigum og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. Georg Fredrik Rieber-Mohn, Siri Teigum og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggeledertjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde benyttet en modell for evaluering av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 30. november 2009 i sak 2009/76. Tildelingsevaluering. Konkurranseform.

Klagenemndas avgjørelse 30. november 2009 i sak 2009/76. Tildelingsevaluering. Konkurranseform. Klagenemndas avgjørelse: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for drift av bompengeanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven 5 og forskriften

Detaljer