Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagenemnda for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser Innklagede gjennmførte en åpen anbudsknkurranse fr anskaffelse av rehabiliteringsarbeider i et kmmunalt bligmråde. Klagenemnda fant at klagers anførsel m at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager, ettersm klagers tilbud var det rimeligste, ikke førte frem. Klagenemndas avgjørelse 6. mai 2013 i sak 2011/277 Klager: Innklaget: Klagenemndas medlemmer: Saken gjelder: Øystein Henriksen AS Eiker Eiendmsutvikling AS Kai Krüger, Siri Teigum, Jakb Wahl Prising av frbehld/avvik Bakgrunn: (1) Eiker Eiendmsutvikling AS (heretter kalt innklagede) kunngjrde 17. januar 2011 en åpen anbudsknkurranse fr anskaffelse av rehabiliteringsarbeider på leiligheter g hybler i Kirkeveien i Hkksund. Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen punkt II.2.1 angitt til å være på 2 milliner krner. Tilbudsfrist var i kunngjøringen punkt I.V.3.4 angitt til å være 16. februar (2) Det fremkm av kunngjøringen punkt I.V.2 "Tildelingskriterier" at valg av leverandør ville skje på bakgrunn av tildelingskriteriet laveste pris. (3) I dkumentet "Kirkeveien 27/29 Hybler g 6 stk. leiligheter" datert 13. januar 2011, var det inntatt en beskrivelse av det arbeidet innklagede ønsket utført. Av dette dkumentet fremkm det blant annet under verskriften "Generell beskrivelse av arbeidene" at "[a]rbeidene skal utføres sm en ttalentreprise." Videre fremkm det at "[r]ømning fra leil. i 3.etg. i "tilbygget" ivaretas ved at det mnteres utvendige rømningsstiger." (4) Under verskriften "Generelt elektr" fremkm det at "[n]ødvendig belysning ved innganger/trapperm. Lamper i tak i alle rm g lys ver servant på bad g under verskap på kjøkken. [..] Ringeknapp til hver leil. Kmplett tv/antenne-anlegg med et uttak i stue samt et uttak i hver hybel g et uttak på kjøkken ved hybler." Videre fremkm det at "[i] hvedbygget legges det pp til et sikringsskap g en måler (Det skal ikke være sikringsskap i hybler). Det medtas nødv. lys i bder i kjeller". (5) Under verskriften "Generelt rørlegger" fremkm det at "[d]et frutsettes at entreprenøren priser kmplette arbeider inkl. rigg, drift, pprydding, feiing etc." Pstadresse: Pstbks 439 Sentrum 5805 Bergen Besøksadresse: Rådhusgaten Bergen Telefn: Telefaks:

2 2 (6) Innklagede mttk fire tilbud innen tilbudsfristen 16. februar 2011, heriblant fra Øystein Henriksen AS (heretter kalt klager) g BN Bygg AS. (7) Av prtkllen fra tilbudsåpningen 16. februar 2011 fremkm det at klagers tilbud var på krner , g at tilbudet til BN Bygg AS var på krner Klagers tilbud var altså krner rimeligere enn tilbudet til BN Bygg AS. (8) Av tilbudet til klager fremkm det under verskriften "Generelt" at "[v]år pris er gitt i henhld til utførelse sm beskrevet i vår leveransebeskrivelse." (9) Under verskriften "Rigg g drift" i tilbudet fra klager fremkm det at "[d]et frutsettes å etablere rigg inne i eksisterende bygg i hvedsak fr disse arbeidene. [..] Byggherre besørger nødvendig byggstrøm. Anleggsleder g HMS leder på plassen." (10) Under verskriften "Diverse arbeider" fremkm det at "[d]et etableres 2 utvendige utfellbare rømningsstiger på fasade." (11) Videre fremkm følgende i tilbudet til klager: "Elektr 1. Leiligheter 6 stk med felles anlegg fr disse Generelt: Opplegg i henhld til freviste tegninger. Sikringsskap i hver leilighet med 2x32 OV g 5 jrdfeilautmater. Det installeres kmfyrvakt i henhld til NEK på kmfyrkurs. - Det legges ikke pp til måleranlegg i hver leilighet, det legges til grunn at felles måleranlegg kan benyttes fr leilighet prsjektet. Oppvarming: Bad: Strålevn ver inngangsdør 700 W Generelt, enkle panelvner med termstat: Stue 1500 W Sv 800 W Sv 600 W Inngang 800 W Ovner leveres ferdig mntert. Belysning Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, lyset styres av brytere der dette er avmerket på tegning.. Ringeanlegg Det er kalkulert inn ringeanlegg på hver leilighet med ringetraf i sikringsskap. TV Frsterkeranlegg g / eller parabl anlegg er ikke medregnet i tilbudet. [..] Kjeller/bder

3 3 Det legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i tilknytning til lysbryter. 230V Underfrdeling g stigeranlegg fr leilighet prsjektet. Det settes pp en underfrdeling i leilighet kmpleksets kjeller med felles måler fr alle 6 benhetene. Det plasseres krtslutningsvern til de respektive leiligheter i denne frdelingen. Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket til leilighetsprsjektet. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x80 A pprinnelig til kjeller, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle fr å tilkble leilighets prsjektet. Det tas frbehld m at Øvre Eiker nett gdkjenner de planer g unntak fra nrmal standard fr elektr installasjner sm er lagt til grunn i dette tilbudet. Dersm det ppstår krav sm går utver det sm er beskrevet, må dette bekstes av byggherren. " 2. 3.etg. innredet med hybler g fellesareal "[ ] Belysning Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, lyset styres av brytere der dette er beskrevet. Ringeanlegg Det er ikke kalkulert med ringeanlegg til hybler TV [..] Frsterkeranlegg g / eller parabl anlegg er ikke medregnet i tilbudet. [..] Kjeller/bder Det er ikke priset inn elektrarbeider i kjelleren på hvedenheten, unntaket er de sm er beskrevet i andre deler av tilbudet. 230 V Underfrdeling g stigeranlegg fr Hybel + fellesareal 3 etg. [..] Det tas høyde fr at eksisterende OV 3X63 A pprinnelig til 3 etg, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedavtale. Det tas frbehld m at Øvre Eiker nett gdkjenner de planer g unntak fra nrmal standard fr elektr installasjner sm er lagt til grunn i dette tilbudet [...]." (12) Videre fremkm det under verskriften "Generelt fr el" at "[b]elysning i trapperm er ikke medtatt i beregningen" g at "[u]te belysning er ikke medregnet i tilbudet." (13) Endelig fremgikk det under verskriften "Frbehld" at "[t]ilbudsgrunnlaget legger til grunn utførelse iht byggebransjens våtrmsnrm, men dette ligger ikke til grunn fr vårt

4 4 tilbud. Prsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra Steg, frøvrig utføres ny verflater med utgangspunkt i eksisterende underlag." (14) Innklagede sendte et brev til klager 23. februar Av dette brevet fremgikk det at innklagede hadde til hensikt å inngå kntrakt med BN Bygg (heretter kalt valgte leverandør). Begrunnelsen fr dette var at valgte leverandør hadde inngitt det rimeligste tilbudet. (15) Klager sendte en klage på tildelingsmeddelelsen 7. mars Klager påpekte i dette brevet at innklagedes valg av leverandør var rettstridig, ettersm klagers tilbud var det rimeligste. (16) Innklagede svarte på klagen i brev datert 30. mars 2011 g tk ikke klagen til følge. Sm begrunnelse fr dette viste innklagede til at klagers tilbud innehldt flere avvik. Vedlagt innklagedes svar på klagen fulgte et regneark sm viste hvilke avvik innklagede mente fulgte av tilbudet til klager. Av dette regnearket fremkm det at innklagede anså det slik at tilbudet til klager innehldt frbehld eller avvik hva gjaldt følgende punkter: "Byggherre besørger byggestrøm", "stiger m/ryggbøyle", "egen måler i leil. g hybler", "belysning/brytere sm vist på tegn", "ikke ringeranlegg til hybler", "antenne/frsterkeranlegg", "elektrarbeider i kjeller", "utvidelse av hvedtavle", "frbehld m at ØEN gdkjenner planer", "utebelysning ikke medregnet" samt "utførelse ihht. våtrmsnrmen". Innklagede hadde så anslått at kstnaden fr disse 11 frbehldene/ avvikene til samlet var på krner. (17) Klager sendte en ny klage til innklagede 31. mars 2011, hvr klager km med bemerkninger til enkelte av de frbehld/avvik sm fremkm av innklagedes versendte regneark. Fra dette brevet hitsettes følgende: "Punkt 1 Bygg strøm er nrmalt en entreprenørkstnad sm tas inn i anbud g faktureres byggherre med entreprenørs påslag fr frtjeneste. Ett midlertidig bygg strøm abnnement er vesentlig dyrere enn et nrmalt strømabnnement. Fr å kmme ned i pris har vi derfr tenkt å knytte ss til byggherres eksisterende abnnement. Det medfører derfr riktighet at dette utgjør en merkstnad fr vårt tilbud. Men arbeidene er tenkt utført i en peride av året hvr det ikke er strt behv fr ppvarming, slik at behvet fr strøm vil være minimal. 3 mnd. frbruk av strøm med hvedsak elektriske maskiner g ne lys vil anslagsvis være i størrelsesrden kr Punkt 3 I vår leveransebeskrivelse er følgende mtalt i ppsummeringen under generelt: Prsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra Steg. Tilfredsstillende rømningsveier må derfr leveres g ppgitt kstnad kan derfr ikke aksepteres. Punkt 5 Vår beskrivelse medtar lys etter tegning. Dette er et kmplett anlegg fr leiligheter. Fr hybler er ikke medtatt lyskilder i tak. Kstnader fr etablering av lyskilder kan aksepteres med sum kr 9 000,-

5 5 Fr pplegg g brytere leverer vi etter anbudets beskrivelse sm presisert i vår leveransebeskrivelse: lyset styres av brytere der dette er beskrevet. Kstnader fr pplegg g brytere kan derfr ikke medregnes. Punkt 6 Det skilles i beskrivelse på hybler g leiligheter. Anbudets beskrivelse nevner ringeknapp kun i leiligheter. I vår leveransebeskrivelse nevnes fr leiligheter: Det er kalkulert inn ringeanlegg på hver leilighet med ringetraf i sikringsskap. Ringeknapp i hybler er ikke nevnt, kstnadsøkning fr dette punktet kan derfr ikke aksepteres. Punkt 7 Antenne g frsterker er ikke medtatt da det kunne antas at nye leiligheter eventuelt kunne tilknyttes et eksisterende anlegg. Grensesnittet fr vår leveranse er et stjernenett med kblingsbks sentralt plassert i tak/krridr 3. etasje. Merkstnad skal da kun dekke utvendig antenne, frsterker g mntering av dette. Kstnad er derfr beregnet ut i fra dette til kr 2 250,- Punkt 8 Elektranlegg i kjeller er medtatt i vår leveransebeskrivelse Det legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i tilknytning til lysbryter. Pristillegg fr dette kan derfr ikke aksepteres. Punkt 9 I vårt tilbud er nevnt: Fr hybler: Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x63 A pprinnelig til 3 etg., kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser hvedtavle. Fr leiligheter: Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket til leilighets prsjektet. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x80 A pprinnelig til kjeller, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle fr å tilkble leilighets prsjektet.

6 6 Ved nrmalt effektbehv fr hybler g leiligheter er eksisterende inntak g verbelastningsvern til underfrdelinger tilfredsstillende. Oppført kstnad er derfr ikke berettiget sm tillegg. Punkt 11 Eksisterende belysning i trapperm ppleves tilfredsstillende da bygget er angitt med 10 år levetid. Kmmentar til belysning ved innganger henvises til punkt 12 Merkstnad fr belysning i trapperm kan derfr ikke medregnes. Punkt 12 I vårt tilbudsbrev nevnes: Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, denne styres av brytere der dette er avmerket på tegning. På tegninger fr leiligheter er det merket punkt fr utelys ved inngangsdører sm følgelig er medtatt. Leveransebeskrivelsen presiserer under ppsett fr hybler i hvedbygget følgende: Ute belysning er ikke medregnet i tilbudet Med dette menes at eksisterende anlegg finnes tilfredsstillende g øvrig utebelysning på ppstillingsplasser g lignende ikke er medtatt. Oppført merkstnad er derfr ikke berettiget. Oppsummering av frbehld i vår leveransebeskrivelse. Ovenfr er punktvis gjennmgått g besvart på deres ppstilling av frbehld i vår leveransebeskrivelse. Vår ppsummering av prisbærende pster beløpes til kr , - eks mva.." (18) Klager sendte ytterligere en klage til innklagede 5. april Av dette brevet fulgte klagers utdypende merknader til prisingen av frbehldene i tilbudet til klager. Fra det brevet hitsettes: Punkt 1 Byggstrøm I Eikers avslag er strømkstnadene estimert til NOK Vi understreker at arbeidene skal utføres på en tid av året hvr det er begrenset behv fr ppvarming, g hvr det i all hvedsak bare er behv fr strøm til elektriske maskiner g lys. Strømfrbruket vil derfr bli lavt. Vi kan derfr ikke se at det freligger behv fr et særskilt strømabnnement, g har lagt til grunn at arbeidene kan utføres med tilkbling til byggherrens eget strømabnnement. Tilleggskstnader til strøm vil derfr kun bli ca. NOK At det vil gå med NOK til strøm er derfr uriktig. Punkt 3 - Stiger med ryggbøyle Det er uriktig å beregne tillegg fr stiger med ryggbøyle. Vårt tilbud inkluderer utstyr fr tilfredsstillende rømmingsveier. Dette fremkmmer i nest siste avsnitt, siste side, hvr vi uttaler sm følger:

7 7 Prsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra Steg. Tillegget fr dette punktet skulle derfr ha vært NOK 0 ettersm Stegs grunnlag angir stiger med ryggbøyler. Punkt 5 - Belysning I vårt tilbud er lys etter tegning innkalkulert i prisen. Vi ser at det ikke er medtatt lyskilder i tak fr hybler, g at det frmdentlig blir nen tilleggskstnader i denne frbindelse. Etter vårt estimat kan det imidlertid bare beregnes et samlet tillegg strt NOK Fr pplegg g brytere leverer vi etter anbudets beskrivelse g sm presisert i vårt tilbud øverst på side 5 skriver vi sm følger: Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, lyset styres av brytere der dette er beskrevet. Kstnader fr pplegg g brytere kan derfr ikke medregnes. Punkt 6 - ringeanlegg til hybler I vårt tilbud har vi innkalkulert ringeanlegg fr leiligheter. Vi understreker at ringeanlegg til hybler faller utenfr Eikers beskrivelse av prsjektet. Det er således ikke grunnlag fr å iberegne ss en tilleggskstnad på NOK Denne tilleggskstnaden skulle derfr ha vært satt til NOK 0. Punkt 7 - Antenne g frsterkeranlegg Det presiseres at grensesnittet fr vår leveranse er et stjernenett med kblingsbks sentralt plassert i tak/krridr 3. etasje. En eventuell merkstnad til utvendig antenne, frsterker g mntering vil derfr bli maksimalt NOK En merkstnad på NOK kan derfr ikke legges til grunn. Punkt 8 - Elektrarbeider i kjeller Elektranlegg i kjeller er medtatt i vår leveransebeskrivelse på tilbudets side 4, 5 avsnitt. Det legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i til knytning til lysbryter. Det kan derfr ikke beregnes nen tilleggskstnad fr elektrarbeider i kjeller. Tilleggskstnaden til dette punktet skulle derfr ha vært NOK 0. Vi gjør fr rdens skyld ppmerksm på at denne feilvurderingen fra Eiker synes å bygge på at side 4 i vårt tilbud fullstendig er versett under saksbehandlingen. Punkt 9 - Utvidelse av hvedtavle Dette punktet er medtatt i vårt tilbud: Fr hybler står følgende på side 5, siste avsnitt

8 8 Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x63 A pprinnelig til 3 etg., kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle. Fr leiligheter står følgende på side 4 (sm Eiker frmdentlig ikke har vurdert), annet avsnitt nedenfra: Det legges til grunn at eksisterende inntak til hvedbygning på 315 A er tilstrekkelig sm frdeling til anlegget inkl. leilighetsprsjektet, det er ikke priset inn evt. ny tilførsel fra elverket til leilighetsprsjektet. Det tas høyde fr at eksisterende OV 3x80 A pprinnelig til kjeller, kan tilkbles tilførsel til leilighetsprsjektet. Det er ikke priset inn endringer eller utvidelser i hvedtavle fr å tilkble leilighet prsjektet. Ved nrmalt effektbehv fr hybler g leiligheter er eksisterende inntak g verbelastningsvern til underfrdelinger tilfredsstillende. Oppført kstnad på NOK er derfr ikke berettiget, g tillegg skulle ikke ha vært beregnet. Punkt 11 - Belysning ved trapperm I Eikers beskrivelse av prsjektet stilles det krav m nødvendig belysning. Etter vår vurdering er den eksisterende belysning i trapperm tilfredsstillende. Bygget er trss alt bare angitt med 10 års levetid. Nen tilleggskstnad fr belysning i trapperm kan derfr ikke medregnes hvrpå denne kstnaden skulle ha vært satt til NOK 0. Når det gjelder belysning ved innganger viser vi til punkt 12 nedenfr. Punkt 12 - Utebelysning g belysning ved innganger På side 4, første avsnitt, i vårt tilbudsbrev - sm Eiker frmdentlig ikke har lest - fremkmmer følgende: Det er kalkulert med enkel belysning der hvr dette er avmerket på tegning, denne styres av brytere der dette er avmerket på tegning. På tegninger fr leilighetene er det merket punkt fr utelys ved inngangsdører sm følgelig er medtatt. Det kan således ikke ppføres nen tilleggskstnad fr mangelfull belysning. Videre bemerkes at vår frmulering på tilbudets siste side, første avsnitt nederst «Ute belysning er ikke medregnet i tilbudet» er misvisende. Vi har vurdert det eksisterende anlegg sm tilfredsstillende hvrpå dette er grunnen til at ingen tilleggsbelysning på ppstillingsplasser g lignende er medtatt. Vi kan ikke se at det er berettiget at vi skal pålegges nen tilleggskstnad i frbindelse med belysning. Tilleggskstnaden på NOK er uberettiget. Oppsummering g videre prsess Sm vår gjennmgang viser, kan det i beste fall iberegnes tilleggskstnader til vårt tilbud på til sammen NOK , - eks mva. Under enhver mstendighet har vi det lavest

9 9 prisede tilbudet, g kntrakten skulle derfr utvilsmt ha vært tildelt ss. I tillegg kmmer det at vi uten tillegg i prisen leverer: Finer bak gipsplater i hybler Trådfrbundet brannvarslingsanlegg Kmfyrvakt i henhld til NEK 400 Frmålet med disse tilleggene har vært å sikre at vårt tilbud utvilsmt skulle ppfylle kravet m «rbuste g rimelige løsninger». Reelt sett er vårt tilbud derfr langt lavere priset enn dets pålydende tilsier. På denne bakgrunn pprettehlder vi klagen, g ber m at vi tildeles kntrakten. Dersm vi ikke tildeles kntrakten, vil vi vurdere å anlegge søksmål ettersm vi anser saken sm svært gd. Vi håper at søksmål ikke blir nødvendig, g ber m at kntraktsinngåelse med BN- Bygg utsettes til 14. april Ved ethvert tilfelle ber vi m at utsettelse skjer frem til disse merknadene er vurdert. Frist fr tilbakemelding er i dag 5. april 2011 når det gjelder spørsmålet m utsatt kntraktsinngåelse. Dersm utsettelse ikke skjer, må vi anlegge frføyningssak fr dmstlen. Når det gjelder realitetsbehandling av klagen, ber vi m hurtigst mulig tilbakemelding. Vi er psitive til å løse saken i minnelighet." (19) Innklagede inngikk kntrakt med BN Bygg AS 11. april (20) Saken ble brakt inn fr Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser 7. ktber Anførsler: Klagers anførsler: (21) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager, ettersm klagers tilbud var det rimeligste. Klager viser til at innklagedes advkat ikke skiller mellm hvilke krav sm ble stilt til leilighetene g hvilke krav sm ble stilt til hyblene ved vurderingen av m det frelå frbehld/avvik i tilbudet til klager., I knkurransegrunnlaget skilles det klart mellm hvilke krav sm gjelder fr leilighetene g hvilke sm gjelder fr hyblene, ne klager gså har frhldt seg til i sitt tilbud. Klager er enig i at selskapets tilbud innehldt frbehld/avvik på punktene "Byggherre besørger byggestrøm", "belysning/brytere sm vist på tegn" g "antenne/frsterkeranlegg", men er ikke enig i innklagedes prissetting av disse avvikene. Når det gjelder de øvrige punktene sm innklagede har vurdert sm frbehld/avvik hevder klager at disse ikke utgjør frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget.. Klager hevder at de pster sm utgjør frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget kun kan prises til ttalt krner Innklagedes anførsler:

10 10 (22) Innklagede bestrider at det var et brudd på regelverket at ikke klager ble tildelt kntrakten. Innklagede viser til at det fremgikk av tilbudet til klager at klagers pris var gitt i henhld til utførelse sm beskrevet i klagers leveransebeskrivelse. I leveransebeskrivelsen fra klager var det flere frbehld/avvik, hvrav åtte av disse ble ansett fr å ha en frdyrende prisknsekvens. Disse ble prissatt til krner ved evalueringen av tilbudene. Prissettingen ble gjrt ved at innklagede ringte pp ptensielle leverandører av de ytelsene sm var avvikende, fr å undersøke hvr mye det ville kste å få ppgradert leveransen til det sm var beskrevet i knkurransegrunnlaget. Etter at innklagede hadde priset frbehldene/avvikene i tilbudet til klager, var ikke dette tilbudet lengre det rimeligste. Klagenemndas vurdering: (23) Klager har deltatt i knkurransen, g har saklig klageinteresse, jf. frskrift m Klagenemnd fr ffentlige anskaffelser 6. Klagen er rettidig. Knkurransen gjelder rehabilitering av leiligheter g hybler i Kirkeveien i Hkksund sm er en bygge- g anleggsanskaffelse. Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen punkt II.2.1 estimert til krner 2 milliner. I tillegg til lv m ffentlige anskaffelser følger anskaffelsen etter sin art g verdi frskrift m ffentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I g II, jf. frskriften 2-1 g 2-2. Hvrvidt innklagede har brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager (24) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å inngå kntrakten med klager, ettersm klagers tilbud var det rimeligste. (25) Det følger av frskriften 13-2 at tildelingen av kntrakt skal skje enten på basis av hvilket tilbud sm er det mest øknmisk frdelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud sm har den laveste prisen. Innklagede har i kunngjøringen pplyst at kntrakt ville bli tildelt basert på laveste pris, g innklagede er dermed frpliktet til å tildele kntrakt til den tilbyderen sm tilbyr den laveste prisen. (26) Ved tilbudsevalueringen utøver ppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn sm klagenemnda bare i begrenset grad kan verprøve. Klagenemnda kan imidlertid prøve m ppdragsgivers skjønnsutøvelse er usaklig eller vilkårlig, bygd på feil faktum eller fr øvrig er i strid med de grunnleggende kravene i lven 5. (27) Det fremkmmer av regnearket vedlagt innklagedes svar på klagers klage på tildelingen av kntrakt, at innklagede har vurdert det slik at klagers tilbud innehldt en rekke frbehld/avvik, g at innklagede priset disse til å være på til sammen krner ,-. Klager hevder derimt at frbehldene/avvikene kun skulle vært priset til krner13 500,-. (28) Det første punktet sm innklagede anså sm et frbehld/avvik i tilbudet til klager var punktet "stiger m/ryggbøyle". Dette ble av innklagede priset til krner 7500,-. I knkurransegrunnlaget fremkm det at "[r]ømning fra leil. i 3. etg. i "tilbygget" ivaretas ved at det mnteres utvendig rømningsstiger. (Alternativ 1, se fra SteG av 8. desember)". Ved knkurransegrunnlaget fulgte e-psten fra SteG, g i denne fremkm følgende sm alternativ 1: "Rømming via vindu (avstand må være maks 7,5 meter til bakkeplan) g utvendig rømningsstige med ryggbøyle. Stigen plasseres sm vist på vedlagte tegninger. Det blir brannkrav til underliggende vinduer g 2 meter til side fr stigen. Vist på vedlagte skisser". I tilbudet fra klager fremkm det at "[d]et

11 11 etableres 2 utvendige utfellbare rømningsstiger på fasade". Videre fremkm det at "[p]rsjektet søkes utført etter brannprsjektert grunnlag fra SteG". Klager kunne med frdel presisert tydeligere at tilbudt rømningsstige hadde ryggbøyle. Det er likevel mest nærliggende å legge til grunn at klager har frpliktet seg til å levere slike rømningsstiger sm ble beskrevet i knkurransegrunnlaget. Klagers tilbud viser til "brannprsjektert grunnlag fra SteG", sm refererer seg til all dkumentasjn m brannsikring fra SteG i knkurransegrunnlaget, inkludert e-psten m rømningsstiger med ryggbøyle. Det frelå dermed ikke et frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget i tilbudet til klager, g det var derfr etter nemndas syn ufrsvarlig av innklagede å gi klager et tillegg i pris på dette punktet. (29) Det andre punktet sm innklagede anså sm et frbehld/avvik gjaldt punktet "ikke ringeranlegg til hybler", sm ble priset til krner 2500,-. Det fulgte av knkurransegrunnlaget at det skulle være "[r]ingeknapp til hver leil." I tilbudet til klager fremkm det at der "Det er kalkulert inn ringeanlegg på hver leilighet med ringetraf i sikringskap", men at "[d]et er ikke kalkulert med ringeanlegg til hybler". Det sm fremkm av knkurransegrunnlaget var altså kun at det skulle være ringeknapp til hver leilighet. Det ble ikke stilt krav m ringeknapp til hver hybel. Her kan det gså vises til at knkurransegrunnlaget ellers gjennmgående presiserer tydelig hvilke krav sm kun ble stilt til leilighetene eller hyblene g hvilke krav sm ble stilt til begge. Dette er relevant i frtlkningen av knkurransegrunnlaget. Ettersm klager i sitt tilbud tilbød ringeknapp til leilighetene, men ikke til hyblene, innehldt ikke tilbudet frbehld/avvik fra knkurransegrunnlaget på dette punktet. Det var således etter nemndas syn ufrsvarlig av innklagede å gi klager et tillegg i pris på dette punktet. (30) Det tredje punktet sm innklagede anså sm et frbehld/avvik gjaldt "elektrarbeider i kjeller". Dette ble av innklagede priset til krner 5000,-. Det fremgikk av knkurransegrunnlaget at "det medtas nødv.lys i bder i kjeller". I tilbudet fra klager fremkm det m leilighetene at "[d]et legges pp til belysning i kjeller, hver bd har egen lampe av enkel utførelse. Det er priset inn felles bryter fr kjeller arealet. Det legges pp til en dbbel stikkntakt, plassert i til knytning til lysbryter." Om hyblene fremkm det at "det er ikke priset inn elektrikerarbeider i kjelleren på hvedenheten, unntaket er det sm er beskrevet i andre deler av tilbudet". Det fremkmmer altså av tilbudet til klager at det ville bli lagt pp til belysning i kjeller, g dette må anses i samsvar med det krav sm ble stilt i knkurransegrunnlaget. Basert på dette kan klagers tilbud ikke anses fr å innehlde et frbehld/avvik på dette punkt, g nemnda finner da at det var ufrsvarlig av innklagede å legge til grunn det mtsatte. (31) Når det gjelder punktene "Byggherre besørger byggestrøm", "belysning/brytere sm vist på tegn" g "antenne/frsterkeranlegg" er partene enig i at tilbudet til klager innehldt frbehld/avvik. Innklagede har priset disse frbehldene/avvikene ved å ta kntakt med andre leverandører i bransjen sm ga et prisverslag på frbehldene/avvikene i klagers tilbud. Klager hevder at de priser innklagede har lagt til grunn er fr høye, g at hans avslag fr prising av frbehldene/avvikene er mer realistiske enn det innklagede har lagt til grunn. Klager har imidlertifd ikke dkumentert at de pisene selskapet nå ppgir er reelle. Klagenemnda har da ingen hldepunkter fr at de priser innklagede la til grunn, etter kntakt med flere andre leverandører i markedet, må anses ufrsvarlige, g legger disse til grunn. Klagenemnda må dermed legge til grunn at så ikke var tilfellet Når klagers pprinnelige tilbudspris tillegges det beløp innklagede priset frbehldene/avvikende knyttet til disse tre, til sammen 43700, blir klagers tilbudspris ble kr dyrere enn valgte leverandørs. Valgte leverandørs tilbud var dermed etter

12 12 dette det rimeligste g klagers anførsel fører ikke frem. Etter dette trenger nemnda ikke ta stilling til m innklagede kunne gi klager ytterligere pristillegg i evalueringen av tilbudet på de øvrige t punktene hvr partene er uenige i m klagers tilbud innehldt et frbehld/avvik, dvs. på punktene "antenne/frsterkeranlegg" g "utvidelse av hvedtavle". Knklusjn Eiker Eiendmsutvikling AS har ikke brutt regelverket fr ffentlige anskaffelser. Bergen, 6. mai 2013 Fr Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser, Jakb Wahl

Klagenemnda for offendige anskaffelser

Klagenemnda for offendige anskaffelser Klagenemnda for offendige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling om anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring av dette. Klagenemnda fant at innklagede hadde utøvd

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Andreas Wahl. Begrunnelse, tilbudsevaluering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Andreas Wahl. Begrunnelse, tilbudsevaluering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av VA-anlegg Rogstad Kvernhuslykkja. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS Teatergaten 35 5010 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0178-11 13.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KS-Automasjon AS Uthusvegen 79 2335 STANGE Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0089-10 17.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om tolketjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenenmda for offentlige anskaffelser

Klagenenmda for offentlige anskaffelser Klagenenmda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for sanering av vann- og avløpsrør. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens 11-11 (1) bokstav f

Detaljer

Tildelingskriterier Dokumentasjon Vekt

Tildelingskriterier Dokumentasjon Vekt Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonferansen for totalentreprise ved oppføringen av et krisesenterbygg i Tromsø. Klager

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for levering, sveising og legging av en utslippsledning. Entreprenørens kompetanse/referanseanlegg var oppgitt som et

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Regin øst/jernbaneverket Utbygging B3-1 B3 Krav til tilbud g spesielle knkurranseregler Innhld 1 Bruk av tekniske spesifikasjner, fa 8-3 / 17-3...2 2 Utlevering av knkurransegrunnlaget...2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/34 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg Vest, MT Vest AS Saksnummer: 2009/34 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse gjeldende ombygging av Aursmoen skole. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 8-2 annet ledd ved ikke å

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/130 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/130 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flytransporttjenester ved organdonasjon. Klager anførte at innklagede har brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS

Klagenemndas avgjørelse 13. februar 2006 i sak 2005/280. El.entreprenør Arne H. Johansen AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for entrepriser i forbindelse med ombygging og renovering av en skole. Tilbudene var gitt som fastpris. På grunn av endrede behov ble det gjort visse tillegg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om rehabilitering av veier og forarbeider for asfalt.

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Snekkerne AS Att. Yngve Mathisen Humleveien 3 9514 ALTA Deres referanse Vår referanse Dato Yngve Mathisen 2010/15 25.02.2010 Avvisningsbeslutning i klagesak Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ASP-driftstjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-16 (1) ved ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av "Entreprisearbeider Rosenbergsgaten Sverresgate". Klagenemnda kom til at evalueringen av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Relativ bedømmelsestvil. Avvisning av tilbud. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av renoveringsarbeider. Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Parallelle tilbud, evaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for utførelse av gulvbelegg i forbindelse med nyoppføring av Eiganes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Reelle forhandlinger. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av nytt skoleadministrativt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av diverse rør- og elektro/automatikk arbeider fordelt på to ulike delentrepriser. Tildelingskriteriet

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Robert Myhre Deres ref.: Vår ref.: 2016/0048-8 Saksbehandler: Agnieszka Bulat Dato: 11.07.2016

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om arbeidstøy til helsevesenet. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av utvikling og drift av et kompetanseprogram for reiselivsnæringen. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse for inngåelse av kontrakt om et forprosjekt for utvidelse av en kai. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-14

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av et ordinært statlig mottak. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Entro AS Att. Jorun Eggen Postboks 6064 Sluppen 7434 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2011/180 12.09. 2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk Institutt for

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk Institutt for Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 26. mai 2003 i sak 2003/19 Klager: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk Institutt for naturforskning, og Norsk senter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av Fuglemyra Barnehage. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsvaluering. De generelle kravene i loven 5. Reelle forhandlinger. Begrunnelse. Innklagede gjennomførte to konkurranser med forhandling for

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/29 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/29 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 KOFA-2013-31 INSTANS: DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2013/31. PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Dagøplast AS Spordi 4 92101 Käina Estland Per Andersen Deres ref.: Per Andersen Vår ref.: 2014/0126-5 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 16.03.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/66 Klager: Brødrene Bjerkli AS Innklagede: Malvik kommune Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS Postboks 548 5501 HAUGESUND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0182-9 11.12.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Jens Otto Haugland Postboks 10 5501 HAUGESUND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0146-9 21.05.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Saken gjelder: Evaluering av tilbud. Etterprøvbarhet. Likebehandling. Føring av anskaffelsesprotokoll.

Saken gjelder: Evaluering av tilbud. Etterprøvbarhet. Likebehandling. Føring av anskaffelsesprotokoll. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda kom til at det ikke var krav til referat fra evalueringsmøtene så lenge evalueringen var nedtegnet i evalueringsskjemaer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av arbeidsmarkedstiltaket "Oppfølging til arbeid". Klagers anførsler knyttet til tildelingsevalueringen

Detaljer