Konsesjonssøknad om fornying av 60 kv (132kV) forbindelse mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsesjonssøknad om fornying av 60 kv (132kV) forbindelse mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS."

Transkript

1 Konsesjonssøknad om fornying av 60 kv (132kV) forbindelse mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS. Huntonit AS har strømforsyning fra Hallandsbru. Ledningen er fra 1963 og har behov for total fornyelse. November 2014

2 Forord Agder Energi Nett AS (AEN) (Organisasjonsnummer: ) legger med dette fram søknad etter energiloven 3-1 om konsesjon for å fornye strekningen på omkring 400 m fra Hallandsbru transformatorstasjon til bedriften Huntonit AS med luftledning og kabel. Samtidig søker AEN om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova 2 og ber om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse slik at arbeidet med anleggene kan påbegynnes før rettskraftig skjønn foreligger. Planene vil bli forelagt systemansvarlig myndighet i henhold til FOS 14. Søknaden behandles av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kontaktpersoner Agder Energi Nett AS: Ronald Storenes, prosjektleder tlf Anne Tove Løvland, ansvarlig konsesjonssaker, tlf Med hilsen Agder Energi Nett Siv E. Borgstrøm Avdelingsleder Nettutbygging RN Agder Energi Nett AS Anne Tove S. Løvland 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Generelle opplysninger Presentasjon av søker og tiltakshaver Søknad og formelle forhold Henvisning til gjeldende konsesjon Eier- og driftsforhold Nødvendig tillatelser fra offentlige myndigheter etter annet lovverk Tidsplan for gjennomføring av tiltak Andre tiltak i området Utførte forarbeider Beskrivelse av anlegget Begrunnelse for omsøkt tiltak Beskrivelse av 4 alternativer Omtale av alternativ 1 erstatte hele linjen med kabel ( i grøft) Omtale av alternativ 2 erstatte hele linjen med kabel og kort strekning med borehull Omtale av alternativ 3 erstatte siste spennet av dagens linje med kabel Omsøkt alternativ 4 første spennet som luftlinje og resten som kabel Alternative løsninger Sikkerhet og beredskap Teknisk/økonomisk vurdering driftskostnader Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn Naturmangfold og kulturminner Friluftsliv og rekreasjon Bebyggelse og bomiljø Magnetfelt Arealbruk og andre naturressurser Beskrivelse av håndtering av avfall Avbøtende tiltak Nødvendige offentlige og private tiltak Innvirkning på private interesser Vedlegg til søknaden Referanser

4 1 Sammendrag Agder Energi Nett AS (AEN) søker i medhold av Energiloven 3-1 om konsesjon for ny luftledning og kabel på 132kV nivå fra Hallandsbru transformatorstasjon til Huntonit AS. Dette for å erstatte dagens ledning på 66kV-nivå. Huntonit AS ligger omkring m fra Hallandsbru transformatorstasjon og hele strekningen er i Vennesla kommune i Vest-Agder. Dagens ledning er fra 1963 og er bygd med stålmaster. Mastene har betydelig slitasje og bør skriftes ut. Huntonit har behov for å bruke løfteredskaper som krever bedre høyde enn det dagens ledning gir inne på bedriftens område. AEN sin vurdering er at hele strekningen må skiftes ut. Dette er en relativt kort strekning på kun 340 m og ledningen har idag 3 master i tillegg til innføring i Hallandsbru stasjon og bedriften Huntonit. Uavhengig av trasé for kabel eller ledning ved denne fornyelse, mener AEN at tiltaket i liten grad vil påvirke miljø, naturressurser eller kulturminner. AEN vurderer at det vil være positivt for nærliggende bebyggelse om det blir kabel forbi boligområdet, dette med bakgrunn i landskapsmessige forhold og nærføring. Det omsøkte alternativet, luftledning første strekk og resten i kabel er anslått til 2,7 2,9 mill kr. De omtalte alternativer er kostnads estimert som følger: Ny kabel på hele strekningen (sprengt grøft) er kostnads estimert til omkring 2,7 mill kr. Ny kabel på hele strekningen (med delvis fjellboring) er kostnads estimert til omkring 2,9 mill kr. Ny luftledning + siste strekk i kabel er kostnads estimert til omkring 2,8 mill kr. Ledningen er planlagt fornyet i Figur 1Dagens ledning ved 1.mast etter Hallandsbru transformatorstasjon 4

5 2 Generelle opplysninger 2.1 Presentasjon av søker og tiltakshaver Agder Energi Nett AS (AEN), org. nr , er et selskap i Agder Energi konsernet. Agder Energi eies av kommunene på Agder med 54,5 prosent, mens Statkraft Holding AS eier de resterende 45,5 prosent. AEN har sitt hovedkontor i Arendal, og distriktskontorer i flere av Sørlandsbyene i Agderfylkene. Selskapet har i dag ca. 155 ansatte. AEN eier og har driftsansvaret for mesteparten av det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt km linjer, 57 transformatorstasjoner og 7550 nettstasjoner. Forsyningsområdet består av 30 kommuner med til sammen over nettkunder. 2.2 Søknad og formelle forhold AEN søker i medhold av Energiloven av om konsesjon for fornying av dagens ledning mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS i Vennesla kommune i Vest-Agder. Det konsesjonssøkes å bygge første strekket til første mast (omkring 85 m) som luftledning og deretter kabel på den resterende strekningen (300 m). Strekningen er på omkring 400 m totalt (vedlegg 2). Det søkes om kabel (145kV TSLF 400 Al) i omkring 300 m og luftlinje (Feral 95) i omkring 85 m. Det planlegges et rettighetsbelte på 2 m på hver side av grøft, inntil 6 m totalt for kabelen og ryddebelte likt med rettighetsbelte. På luftledningen søkes et ryddebelte på 29 m totalt. AEN søker om å fornye strekningen på 132kV-nivå (145kV) selv om den vil bli driftet på 66kV nivå inntil videre. Det konsesjonssøkes også nødvendig apparatanlegg slik at ny kabel kan fases inn på Hallandsbru stasjon (som idag) og inn på transformator ved Huntonit AS (som idag). AEN vil ta kontakt med alle grunneiere som er direkte berørt av kabeltrasé eller luftledning for å oppnå frivillige avtaler omkring avståelse av areal til ny trasé, kjørespor langs kabelgrøft og ryddebelte. Dersom forhandlinger om rettigheter til grunn ikke fører fram, søkes det i medhold av Oreigningslovens av punkt 19 om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og vedlikeholde dette regionalnettet med tilførselsvei(er). Samtidig ber AEN også om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens 25, slik at arbeidet med anlegget kan påbegynnes før rettskraftig skjønn foreligger. En ber derfor om at alle parter også uttaler seg til dette. Alternativene går i stor grad i tilnærmet dagens trasé, langs fylkesvegen, samt på flere private eiendommer og eiendommen til Huntonit AS i tillegg til AEN's egen eiendom. Luftlendningen søkes med et ryddebelte og byggeforbudsbelte på 29 m totalt. Til kabeltraséen søkes et rettighetsbelte på 6 m total bredde. 2.3 Henvisning til gjeldende konsesjon Gjeldende anleggskonsesjon for eksisterende kraftledning fra Hallandsbru transformatorstasjon til Huntonit AS (tidligere Norsk Wallboard) er gitt AEN den og har varighet frem til

6 NVEs referansenummer for gjeldende konsesjon er NVE Ledningen er omtalt i pkt. 50 første avsnitt. Gjeldene konsesjon er en luftledning på 336 m og med tverrsnitt 3X50 Cu. Dagens driftsspenning er på 66kV. 2.4 Eier- og driftsforhold Den nye kabelen vil bygges, eies og driftes av AEN på lik linje med eksisterende ledning. Driftsspenning vil inntil videre være på 66kV. På Huntonit sin grunn vil AEN eie ledningen eller kabelen og transformatoren. Transformator er plassert like på yttersiden av bygningen hos Huntonit AS. Figur 2 Agder Energi Nett sitt areal ved Hallandsbru transformastorstasjon (lilla). Huntonit sitt areal (grønt) dagens ledning merket med gul farge. Bolighus vist med mørkere gul/oransje farge. 6

7 2.5 Nødvendig tillatelser fra offentlige myndigheter etter annet lovverk AEN kan ikke se at dette er aktuelt. Ledningen er over så kort en strekning at den ikke blir omfattet av konsekvensutredninger (Plan og bygningsloven), og AEN følger trasé langs vegen. Kommunen har skissert/regulert gang -og sykkelsti langs vegen (Kommuneplan for sykkel). Tidsplan for eventuell bygging av gang og sykkelsti er ikke fastsatt. Da AEN har kabel fra før (22kV) på nordsiden av vegen, er det mest hensiktsmessig og legge den nye kabelen langs den eksisterende. AEN har hatt befaring med Vennesla kommune og statens vegvesen langs vegen. AEN oppfatter at det vil bli en privat avtale mellom AEN og de berørte grunneiere for en eventuell kabeltrasé. Lov om kulturminner og lov om naturmangfold vil gjelde alle utbygginger, og peker på aktsomhet ved utbygging. Dette tiltaket er i området som vesentlig er utbygd. Aktuelle instanser blir likevel kontaktet i høringsperiode for søknaden. Når det gjelder konkrete observasjoner og mulige funn i området, vises til kapittel 5 i denne søknad. Planene vil bli forelagt systemansvarlig myndighet i henhold til FOS Tidsplan for gjennomføring av tiltak Det planlegges fra AEN sin side å gjennomføre tiltaket i Andre tiltak i området AEN vil i nær framtid også konsesjonssøke fornying av ledning til fra Huntonit til Vigeland Metal Refinery (Hydro Vigelands Brug AS). Denne planlegges fornyet som luftledning. 7

8 3 Utførte forarbeider Rejlers har gjennomført en forstudie og skissert tekniske løsninger og kostnadsoverslag for 3 alternativer (vedlegg 1). De 3 alternativer er beskrevet her i kapittel 4, Beskrivelse av anlegget. AEN konsesjonssøker et 4. alternativ, som i stor grad er likt med alternativ 1 og 2 fra Rejlers forstudie. Forskjellen går i hovedsak på at i det konsesjonssøkte alternativ går kabelen på nordsiden av fylkesvegen fra dagens mast og til vegkrysset inn til boligområdet (v/garasjeanlegget). Rejlers har i tidlig fase vært i kontakt med, og orientering flere offentlige instanser om, kommende tiltak og de fleste aktuelle traséene. Det har vært få kommentarer, men det er pekt på at det planlegges en gang og sykkelveg på sørsiden av Drivesnesvegen(fylkesveg 7). Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Vest-Agder har foreløpig svart at de har mottatt informasjon. (vedlegg 4). Vegkryss med garasjeanlegg Nordsiden av fylkesveg Figur 3 Bilde fra fylkesveg 7 (Drivenesveien). Fra Nordsiden av vegen til vegkryss med garasjeanlegg 8

9 4 Beskrivelse av anlegget Huntonit AS ligger i Vennesla kommune. Her er også Hallandsbru transformatorstasjon, omkring m unna, som forsyner bedriften med strøm på en 66kV luftledning. Hallandsbru transformator stasjon er fra ca Den er bygd og drives på 66kV spenningsnivå for denne ledningen. Del av stasjonen er for 110kV. Det er ikke konkrete planer om når hele stasjonen skal oppgraderes til høyere spenningsnivå. Men som en av stasjonene nært til Kristiansand og ellers del av planlagt oppgradering i Vest-Agder, ønsker AEN at nye ledninger eller kabler med tilknytning til denne stasjonen blir bygd og isolert for alminnelig spenningsnivå (132kV). (ref. Regional kraftsystemutredning for Agder , Grunnlagsrapport) Bedriften, Huntonit AS, (tidligere Wallboard) ligger i et område preget av industri, næringsvirksomhet og noe fast bebyggelse. Figur 4 Dagens ledning vist med gul farge mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS. 9

10 4.1 Begrunnelse for omsøkt tiltak Dagens ledning fra Hallandsbru til Huntonit er fra omkring Selv om det er en stålmastledning, er den betydelig slitt og moden for utskifting. Bedriften Huntonit har behov for å bruke løfteredskaper inne på sitt område. Dette krever større høyde enn det forskrift tillater for arbeid under ledning på dette spenningsnivået. AEN vurderer dagens forhold som en sikkerhetsrisiko, og har hatt møter med bedriften angående dette. Siste del av ledningen, inne på bedriftens område, bør derfor snarlig legges i kabel for å unngå denne utfordring med redskaper og høyde. Det er ikke mulig å finne luftledningstraseer som unngår høyde-utfordringer og som passer inn på dagens transformator på bedriften, og AEN ser ikke andre alternativ for ledningen inne på bedriftens område, enn å legge denne i kabel. Når først en del av strekningen må kables, og vedlikeholdsbehovet er stort på den resterende strekningen, har AEN sett på alternativer for fornying med både kabling og luftledning på hele strekningen. Det er vurdert 4 alternativer. 3 alternativer er omtalt i forstudie fra Rejlers. Det 4. alternativet, som i stor grad er tilsvarende alternativ 1 og 2 fra forstudien, med unntak av at første strekket blir luftspenn og at kabelen går på nordsiden av fylkesvegen, foretrekkes fra AEN og omsøkes. Kostnadsmessig sett kommer alle alternativene relativt likt ut. Såpass små kostnadsmessige ulikheter i tidlig fase i prosjektet (0,1 0,2 mill), kan ikke AEN se at har særlig betydning. Området ved Hallandsbru transformatorstasjon har flere ledninger. AEN vurderer det slik at de andre ledninger i området mest sannsynlig vil opprettholdes som luftledninger. Det kan være en fordel for området totalt sett om enkelte av dagens ledninger kan kables. Dette er en radial til bedrift som AEN vurderer som akseptabel å kable. Figur 5 Vegkryss med garasjeanlegg hvor kabelen er planlagt bak garasjebygninger. 10

11 4.2 Beskrivelse av 4 alternativer Omtale av alternativ 1 erstatte hele linjen med kabel ( i grøft) Dagens luftledning erstattes med kabel på hele strekningen. Grøften går ut fra Hallandsbru transformatorstasjon langs asfaltert vei og inn mellom boliger på gnr.5 bnr.734, gnr. 5 bnr. 736, gnr.5 bnr.738. Gnr. 5 bnr. 737 og gnr. 5 bnr. 733 (garasjeanlegg) kan også være berørt. Videre går traseene i sørlig retning mot Huntonit AS. Kabeltrase vist med blå stiplet linje. Dette alternativet er kostnadsberegnet til ca. 2,7 mill kr. Figur 6 Enkel kartskisse for alternativ 1 For mer informasjon om alternativet, se forarbeid fra Rejlers i vedlegg 1. 11

12 4.2.2 Omtale av alternativ 2 erstatte hele linjen med kabel og kort strekning med borehull. Dette alternativet går også langs vegen ut fra Hallandsbru stasjon. Ved gnr.5 bnr. 733 går dette alternativet noe lengre mot sør-øst og er planlagt med et borehull gjennom fjellet i retning mot Huntonit. Kabeltrase er vist med blå stiplet linje. Dette alternativet er kostnadsberegnet til ca. 2,9 mill kr. Figur 7 Enkel kartskisse for alternativ 2 For mer informasjon om alternativet, se forarbeid fra Rejlers i vedlegg 1. 12

13 4.2.3 Omtale av alternativ 3 erstatte siste spennet av dagens linje med kabel. Det er et alternativ og beholde dagens linje-trasé og kun kable siste spennet inne på Huntonit sitt område. Figur 8 Enkel kartskisse for alternativ 3 Det vil bli en stålmast eller tremastlinje i hovedsak lik med dagens situasjon. Den nye ledningen vil vanskelig kunne oppgraderes til 132kV nivå fordi den passerer gjennom område med boliger og det blant annet er en garasje under dagens linje. Den nye ledningen vil derfor i tilfelle måtte bygges ny for fortsatt drift på 66kVspenningsnivå. Det vil si at det vil bli likt med dagens situasjon og isolatorer og lignende vil forbli, i alt det vesentlige, som idag. AEN ønsker ikke å konsesjonssøke et alternativ som ikke kan planlegges og bygges for 132kV nivå, og omtaler derfor kun alternativet her. Det å fornye linjen som luftledning og kable siste spennet som vist på figur 8 er kostnadsberegnet til ca. 2,8 mill kr. For mer informasjon om alternativet, se forarbeid fra Rejlers i vedlegg 1. 13

14 4.2.4 Omsøkt alternativ 4 første spennet som luftlinje og resten som kabel. Første strekket blir i luftlinje som idag. Videre kables ledningen på nordsiden (nordøst) av vegen langs eksisterende til garasjeanlegget. Videre går kabelen i borehull og deretter i grøft og OPI-kanal gjennom industriområdet. Kostnadsmessig sett er dette alternativet antatt å bli tilnærmet likt med alternativ 1 og 2, det vil si omkring 2,7-2,9 mill kr. Det er enklere for AEN å gå ut av Hallandsbru stasjon i luftlinje som idag. Direkte kabling ut av stasjonen vil gi dårligere tekniske løsninger, og AEN foretrekker luftledning. Ledningen går over i kabel ved første mast. En anser det også for en bedre løsning i forhold til rettighetsbelte og nærhet til bolig og hageareal ved å legge kabelen på nordlig side av vegen. Her har også AEN en annen kabel fra før (på 22kV), og det er hensiktsmessig å samordne kablene. Figur 9 Omsøkt alternativ (4.alt.) - luftledning og kabel. 14

15 4.3 Alternative løsninger Det er ikke vurdert andre løsninger enn de 4 som er omtalt her. 0-alternativet, det å fortsette dagens situasjon, er ikke en akseptabel løsning da det strider mot krav til fri høyde under 66kV-ledningen. Det bør snarest settes inn andre løsninger, og som nevnt kan ikke AEN se at det er andre alternativer enn å kable siste spennet av linjen inne på bedriftens område for å innfri krav til høyde for løfteredskaper. 4.4 Sikkerhet og beredskap Denne linjen er fra Hallandsbru transformatorstasjon og til bedriften. Den forsyner ikke andre kunder og har ikke andre uttak. Det er viktig for bedriften med en god strømforsyning. Både luftledning og kabel vil gi god nok forsyningsevne til bedriften. Ledningstraseen er ikke avmerket som utsatt for ras eller flom (Skrednett.no), og AE Nett har ikke erfart slike utfordringer her. 4.5 Teknisk/økonomisk vurdering driftskostnader. Investeringskostnadene for tiltaket er estimert til omkring 2,7 2,9 millioner kroner. En fornying vil uansett snarlig måtte gjennomføres da mastene er betydelig slitt. Det er sikkerhetsmessige hensyn på bedriftens område som bør ivaretas raskt. AEN ønsker å oppgradere ledningen/kabelen til 132kV nivå (145kV) når AEN likevel må gjøre tiltak her. Dette som del av planlagt oppgraderinger i Vest-Agder til 132kV-spenningsnivå. Drift- og vedlikeholdskostnadene for den nye ledningen vil ikke avvike særlig fra dagens situasjon. Det er i vedlegg 7 vist detaljerte kostnadsoverslag for de 3 alternativer i forprosjektet og alternativ 4 er vurdert av AEN til å være i samme størrelsesorden som de andre. Det er dermed relativ lik kostnad på alle vurderte alternativer. Dagens 1.mast fra Hallandsbru mot Huntonit. AEN omsøker ny luftledning på denne strekningen. Figur 10 Fra Innkjørsel til Hallandsbru og fram til 1. mast på dagens ledning. 15

16 5 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn AEN har i samarbeid med Rejlers gjennomført vurderinger innen naturmiljø og kulturminner i området. Kartmateriale er utarbeidet av Rejlers. De samfunnsmessige vurderinger er gjennomført at AEN. 5.1 Naturmangfold og kulturminner Naturmangfold er sjekket ut i de vanlige databaser (Naturbase) og det har vært kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder for vurdering av eldre registreringer. Området har ingen sensitive arter og heller ingen kartlagte fornminner. Enkelte arter i en omkrets på 200 m eller mer, ser ut til å være eldre registreringer som kan være utgått. Den nærmeste beskrevne vekst som er markert som rødlistet er hageplanten Sørlandsasal, i eldre hageanlegg ca. 200 m sør for omsøkte tiltak. Det er flere kartlagte kulturminner utenfor ledningstraseen. Vi kan ikke se at det er forhold som påvirkes av AEN sitt tiltak, nærmeste SEFRAK-registrering er omkring 160 m unna (vedlegg 3). AEN ser at det ikke er spesielle forhold som påvirkes. 5.2 Friluftsliv og rekreasjon Området for ledningstraseen benyttes ikke til friluftsliv eller rekreasjon etter det AEN kjenner til. Området bærer totalt sett preg av næringsvirksomhet og industri. Huntonit AS driver med videreforedling av trevirke. 5.3 Bebyggelse og bomiljø Området er totalt sett preget av industri, næringsvirksomhet, veger og det 8-9 boliger i området mellom Hallandsbru stasjon og Huntonit. Det ligger en garasje under dagens 66kV ledning. Vider passerer dagens ledning gjennom del av boligområde. Det å fjerne dagens ledning fra denne del av boligområdet vil AEN anse som en fordel for bebyggelsen. Det omsøkes som nevnt en løsning med kabling langs fylkesvegen Magnetfelt Fra sommeren 2006 ble det ny offisiell forvaltningsstrategi i Norge at det ved bygging av nye ledninger eller nye hus nær blant annet kraftledninger, skal utredes avbøtende tiltak dersom gjennomsnittlig strømstyrke over året i ledningene gir sterkere magnetfelt enn 0,4 μt i bygg beregnet for varig opphold for mennesker. Det pekes på bolighus, skoler og barnehager. I forbindelse med den planlagte fornying av regionalnettslinjen er det gjort beregninger for utbredelse av magnetfelt ved bebyggelsen mellom Huntonit og Hallandsbru transformatorstasjon. For strekningen Hallandsbru til Huntonit er det beregnet en gjennomsnittlig årlig strømgjennomgang på 77,4 A. Det er lagt til grunn 80 A i AEN sine beregninger. Det er benyttet standard tremastlinje på 60kV og 132kV. Kort oppsummert når magnetfeltet ved 0,4 mikro Tesla en bredde på ca. 13 m for 60 kv mastebilde og ca. 16 m for 132kV mastebilde. En høyere mast vil redusere bredden på feltet, men 16

17 det er lagt til grunn en standard høyde på mast (vedlegg 6). AEN legger til grunn en bredde på 13 m for 60 kv ledning og 16 m for 132kV ledning for utredningsgrense for magnetfelt. 4 bolighus vil komme i berøring med magnetfeltbelte innenfor 0,4 T ved et spenningsnivå på 132kV luftledning på hele strekket i dagens trasé og i mindre grad ved 66kV spenningsnivå. Da AEN ikke konsesjonssøker luftledning ved boligene, har vi ikke gått inn på beregninger for det enkelte hus. Ved å benytte kabel vil utbredelse av magnetfelt bli en del smalere. Etter en enkel vurdering i dette tilfellet mener AEN at det kan bli inntil 4-5 m fra senter av trase til utredningsgrense på 0,4 mikro Tesla. AEN kan ikke se at noen boliger kommer innenfor utredningsgrense for magnetfelt ved kabling, og ser det ikke som hensiktsmessig å gjøre flere beregninger på dette temaet her. 5.4 Arealbruk og andre naturressurser AEN kan ikke se at tiltaket påvirker annen arealbruk eller interesser med unntak kryssing av vegen og at kabel vil berøre privat grunn. AEN vil fortsatt ha dialog med Statens vegvesen. 5.5 Beskrivelse av håndtering av avfall Eksisterende ledning vil bli revet og fjernet. Avfall vil bli håndtert på forsvarlig måte og levert til godkjent mottak. 6 Avbøtende tiltak AEN planlegger ikke avbøtende tiltak. 7 Nødvendige offentlige og private tiltak AEN kan ikke se at det er aktuelt med tiltak for andre offentlige eller private aktører. 8 Innvirkning på private interesser AEN kan ikke se at omsøkt tiltak fører til endring av betydning i forhold til dagens situasjon. Dersom det blir kabling vil det påvirke privat grunn på de tomter og teiger som kommer i berøring med kablingen. Dette gjelder vegvesenet, enkelte private teiger bl.a. garasjeanlegget og et par teiger på nordlig side av vegen (5 /69 og 5/90) samt Hutonit AS. AEN vil gå i dialog med de berørte parter om inngåelse av nye og endrede rettigheter i forhold til dagens luftledning. 17

18 Vedlegg til søknaden 1. Forstudie av Rejlers, alternativer og tekniske løsninger 2. Kart over omsøkte traséer 3. Kart over miljøforhold inklusiv kulturminner 4. Diverse eposter tidlig fase, offentlige instanser 5. Grunneierliste, naboer og andre høringsparter 6. Notat magnetfelt AEN v/t.a. Reiersølmoen. UNNT.OFF. 7. Notat kostnadsoverslag UNNT. OFF. Referanser Regional kraftsystemutredning for Agder (Grunnlagsrapport. Unntatt offentlighet, Del II kap. 7) 18

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Nissedal kommune i Telemark fylke September 2015 Innhold

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

Endringssøknad - konsesjonssøknad «132 kv Gjøvik-Bråstad-Nes»

Endringssøknad - konsesjonssøknad «132 kv Gjøvik-Bråstad-Nes» Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 - Majorstua Eidsiva Nett AS Org nr.: 981 963 849 Tlf: 61 28 66 50 kundeservice@eidsivanett.no Pb 4100, 2307 Hamar 0301 OSLO Deres referanse Saksbehandler

Detaljer

132 kv Vadsø - Smelror

132 kv Vadsø - Smelror Varanger KraftNett AS 132 kv Vadsø - Smelror Tilleggssøknad Utvidelse av byggeforbudsbelte 2014-01-03 Oppdragsnr.: 5133695 1 11.2.2014 Supplering av søknadsdokument prh ms jao Rev. Dato: 3.1.2014 Beskrivelse

Detaljer

Konsesjonssøknad om tilknytning av datalagringspark, og fornyelse kontrollanlegg, i Kristiansand Transformatorstasjon

Konsesjonssøknad om tilknytning av datalagringspark, og fornyelse kontrollanlegg, i Kristiansand Transformatorstasjon Konsesjonssøknad om tilknytning av datalagringspark, og fornyelse kontrollanlegg, i Kristiansand Transformatorstasjon Søknaden omhandler 110kV og 132kV anlegg i Vennesla Kommune, i og ved Kristiansand

Detaljer

Konsesjonssøknad på kabling av delstrekning av 47 kv regionalnett mellom Tonsen og Korsvoll transformatorstasjon.

Konsesjonssøknad på kabling av delstrekning av 47 kv regionalnett mellom Tonsen og Korsvoll transformatorstasjon. Øvre Grefsen Vel Oslo 15.1.07 v/torbjørn Togstad Nordhagaveien 3b 0491 OSLO NVE v/mathieu Groussard Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Konsesjonssøknad på kabling av delstrekning av 47 kv regionalnett mellom

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON

NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON KONSESJONSSØKNAD NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse fra NTE Nett AS NTE Nett

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord 1. Åpning ved SKL 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder - Elektriske felt - Avtaler

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/4917-14 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og

Detaljer

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon SØKNAD Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon Side 1 Utarbeidet av : Fredrik Kühn Sign. : Verifisert av : Sign. : Godkjent av : Stein Øvstebø Sign. : Side 2 Innhold

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i Steinkjer kommune

Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i Steinkjer kommune Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i September 2016 Innholdsfortegnelse: 1 Beskrivelse av anlegget... Error! Bookmark not defined. 1.1 Innledning... 3 2 Presentasjon av

Detaljer

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/8671-20 Dato: 12.03.2009 NY RINGFORBINDELSE 132 KV KRAFTLINJER I DRAMMEN. KLAGE PÅ KONSE- SJONSVEDTAK VEDR. STREKNINGEN BRÅTAN - BRAGERNES

Detaljer

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2016 Vår ref.: 201601339-30 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Saksbehandler: Tanja Midtstian Saksbeh./tlf.nr.: Maria K. Lyngstad/23 90 37 20 Vår ref.: 2101290 Vår dato: 28.04.2015 420

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm - Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm 1. Åpning ved Norsk Vind Egersund AS. Status 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Tekniske planer - Konsesjonsbehandling - Rettigheter

Detaljer

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.05.2015 Vår ref.: 201001760-164 Arkiv: 611

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201506151-10 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Ombygging

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Energi Vår dato: 2016-07-27 Vår kontakt: Morten B. Nielsen T: +47 41 42 05 38 Side 1 av 6 Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Generelle

Detaljer

Endringssøknad for 132 kv ledning mellom Eidum og Øyreina sekundærstasjoner Mai 2014

Endringssøknad for 132 kv ledning mellom Eidum og Øyreina sekundærstasjoner Mai 2014 Endringssøknad 132 kv ledning mellom Eidum og Øyreina Endringssøknad for 132 kv ledning mellom Eidum og Øyreina sekundærstasjoner Mai 2014 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER... 3 3

Detaljer

TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY

TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY Oslo TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY HOVINMOEN TRANSFORMATORSTASJON OG TILKOBLING AV EKSISTERENDE 66 kv-forbindelser GJESTAD DAL OG GRAN TIL

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Etne Kommune Postboks 54 5591 Etne Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK

FORELEGGING AV TILTAK Side 1 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980 038 408 Dato: 16.01.2017 Varighet: 01.01.2020 Ref.: 201504652-20 Kommune: Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg:

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg: Anleggskonsesjon Meddelt: Nordkraft Nett AS Organisasjonsnummer: 983099807 Dato: 16.08.2016 Varighet: 01.01.2035 Ref: 201604085-3 Kommune: Narvik Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

/

/ Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 201003308 16/2870-11.01.2017 132 kv kraftledning Hasle - Råde - Halmstad i Sarpsborg - klagebehandling - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 18. mai 2016

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

NVE Seksjon for energikonsesjon

NVE Seksjon for energikonsesjon NVE Seksjon for energikonsesjon Stord 23.06.2017 Dykkar ref. Vår ref. 137763/1 Arkivnr. Saksbehandler Magne Andresen Sider 7 Søknad anleggskonsesjon produksjonslinjer Litledalen - Hardeland Sunnhordland

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10.

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. mai 2017 Hvem er vi Ketil Rian - Prosjektleder Lars Størset - Areal-

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: grunneiere iflg liste sept. 2011 Deres ref.: Vår ref.: 11120860 Dato: 26.09.2011 Varsel om søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse Informasjon om bygging av 132 kv kabel mellom Kleppe og Horsøy

Detaljer

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Tiltakshaver Repvåg kraftlag SA Referanse 201505143-3 Dato 21.01.2016 Notatnummer 01/16 Side 1 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Stryn Kommune Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046 Anleggskonsesjon Meddelt: Mørenett AS Organisasjonsnummer: 912 631 532 Dato: 08.04.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201507185-10 Kommune: Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda,

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Namdal Kraft AS Organisasjonsnummer: 896 261 622 Dato: 03.07.2017. Varighet: 01.07.2047 Ref.: 201700962-3 Kommune: Namsskogan Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger

Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Elektromagnetiske felt og konsesjonsbehandling av kraftledninger Temadag om elektromagnetiske felt 30. august 2012 Hans Jørgen Bihli, NVE Innhold Kort om forvaltningsstrategien Krav til beskrivelse av

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Nettilknytning av Øystese kraftverk

Nettilknytning av Øystese kraftverk Bakgrunn for innstilling Nettilknytning av Øystese kraftverk Kvam kommune i Hordaland fylke Tiltakshaver Øystese Kraft AS Referanse Dato 14.12.2015 Notatnummer KN-notat 30/15 Ansvarlig Siv Sannem Inderberg

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

EB NETT AS KV KRAFTLEDNING BRÅTAN - BRAGERNES OG LANGUM - GRØNLAND - BRAGERNES. HØRING AV TILLEGGSOPPLYSNINGER.

EB NETT AS KV KRAFTLEDNING BRÅTAN - BRAGERNES OG LANGUM - GRØNLAND - BRAGERNES. HØRING AV TILLEGGSOPPLYSNINGER. DRAMMEN KOMMUNE NVE Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår referanse 08/8671/6/TORWII Arkivkode T00 Deres referanse Dato 04.06.2008 EB NETT AS - 132 KV KRAFTLEDNING BRÅTAN - BRAGERNES OG LANGUM - GRØNLAND

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg 26.04.2017 Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg Robert Hagen SKS PRODUKSJON AS Sammendrag Søknaden beskriver Smibelg og Storåvann kraftverker med nødvendige elektriske anlegg

Detaljer

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Organisasjonsnummer: 916435711 Dato: 25.08.2017 Varighet: 25.08.2047 Ref.: 201703360-7 Kommune: Etne Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Peer Christian Andersen Vår dato: 24.05.2016 Vår ref.: 201403931-76 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Vadsø Transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk

Vadsø Transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk Vadsø Transformatorstasjon Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk februar 2011 Vadsø Transformatorstasjon ombygging 66 kv innstrekk Side: 2 av 20 FORORD Varanger

Detaljer

Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning

Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning Norges vassdrags- og energidirektorat v/anette Ødegård Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: jh 19. februar 2016 Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD OMLEGGING AV 66kV NETT VED STRINDA TRANSFORMATORSTASJON

KONSESJONSSØKNAD OMLEGGING AV 66kV NETT VED STRINDA TRANSFORMATORSTASJON KONSESJONSSØKNAD OMLEGGING AV 66kV NETT VED STRINDA TRANSFORMATORSTASJON - Fjerning av luftstrekk og kabelendemaster - Etablering av ny kabelendemast - Ny kabeltrase Mars 2017 Forord TrønderEnergi Nett

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Hafslund Nett AS Organisasjonsnummer: 980489698 Dato: 08.06.2017. Varighet: 01.01.2022 Ref.: 201700590-3 Kommune: Oslo Fylke: Oslo Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Kort om utbyggerne NTE Nett AS er et heleid datterselskap av Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, som igjen

Detaljer

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Konferanse i Øystese 6. februar 2007 Avdelingsdirektør Bjørn Wold Kraftnettets utstrekning Spenningsnivå (kv) Luftledning

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Policy for kabling Norges vassdrags- og energidirektorat Policy for kabling Plenumsmøte kraftsystemutredninger Seksjonssjef Tormod Eggan Norges vassdrags- og energidirektorat 1. april 2008 Disposisjon Kraftnettets utstrekning

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-261 Kommune: Eidsvoll, Nord-Odal

Detaljer

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE

Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur. Asle Selfors NVE Konsesjon for elektriske anlegg Behandling, rettigheter og forhold til annen infrastruktur Asle Selfors NVE Temaer Konsesjonsbehandling Tillatelsesprosess for mindre kraftledninger Nye elanlegg som berører

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer