LOFOTEN TINGRETT DOM i Lofoten tingrett MED-LFOT. Olav Arnfinn Leif Olavsen og Kay Leander Johansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOFOTEN TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Lofoten tingrett 12-105329MED-LFOT. Olav Arnfinn Leif Olavsen og Kay Leander Johansen"

Transkript

1 LOFOTEN TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: i Lofoten tingrett MED-LFOT MED-LFOT Rettens leder: Meddommere: Sorenskriver Rolf Eidissen Olav Arnfinn Leif Olavsen og Kay Leander Johansen Den offentlige påtalemyndighet mot Nordland Havfiske AS Roy Ivar Johansen Advokat John Christian Elden Advokat John Christian Elden

2 DOM utferdiget midtre Hålogaland politidistrikt forelegg mot Roy Johansen for overtredelse av I Havressursloven 61 og 15 For med vilje eller aktlaust ikkje å ha ført i land all fanga fisk. Grunnlag: I perioden 29. mai til 18. juni 2010 som kaptein på "Hekktind", under fiske på Jennegga med bunntrål, førte han ikke all fangst i land, idet deler av fangsten ble kvernet opp og pumpet over bord i forbindelse med bløgging eller sløying av den fangede fisken. II Havressursloven 62, jf 68 jf 36 jf forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy av 26. juli 1993 nr jf 3 bokstav f For med vilje eller aktlaust å ha brutt bestemmelsene om å føre fangst for hvert enkelt hal/kast angitt i rund vekt spesifisert på art i fangstdagboken. Grunnlag: I perioden 29. mai til 18. juni 2010 på Jennegga, som kaptein om bord i "Hekktind", under fiske med bunntrål, førte han bare fisk som ble innfrosset i fangstdagboken. Ved at deler av fangsten ble kvernet opp og pumpet over bord før den ble veid og fryst, oppstod det dermed underrapportering av faktisk fanget fisk. Midtre Hålogaland Politidistrikt utferdiget forelegg mot Nordland Havfiske AS for overtredelse av I Havressurslovens 61 og 15, jf. strl 48a For med vilje eller aktlaust ikkje å ha ført i land all fanga fisk. Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Grunnlag: a) I perioden 29. mai 2010 til 18. juni 2010 førte kapteinen på "Hekktind", Roy Johansen, under fiske på Jennegga med bunntrål, ikke all fangst i land, idet deler av fangsten ble kvernet opp og pumpet over bord i forbindelse med bløgging eller sløying av den fangede fisken MED-LFOT

3 b) Onsdag 24. november 2010 under trålfiske i Norges økonomiske sone, sørget ikke kapteinen Bjørnar Helge Larsen for at all fanget hyse ble ført i land. I forbindelse med sløying av fisken, falt minst 29 hyser ut av fabrikklinjen og ned på dørken. Fisken fulgte produksjonsvannet mot pumpebrønnen. Pumpebrønnen var usikret lik at fisken falt i brønnen og ble pumpet over bord. II Havresssursloven 62, jf 68jf 36 jf forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy av 26. juli 1993 nr jf 3 bokstav f, jf strl 48a For med vilje eller aktlaust å ha brutt bestemmelsene om å føre fangst for hvert enkelt hal/kast angitt i rund vekt spesifisert på art i fangstdagboken. Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Grunnlag: I perioden 29. mai til 18. juni 2010 på Jennegga, første kaptein om bord i "Hekktind", Roy Johansen, under fiske med bunntrål, bare fisk som ble innfrosset i fangstdagboken. Ved at deler av fangsten ble kvernet opp og pumpet over bord før den ble veid og fryst, oppstod det dermed underrapportering av faktisk fanget fisk. Det bemerkes at forholdet i foreleggets post I b fant sted om bord i Tråleren "Stamsund" som eies av Nordland Havfiske AS. Foreleggene er ikke vedtatt hvoretter politiet har fremmet saken for retten for pådømmelse idet foreleggene trer i stedet for tiltalebeslutning, jfr straffeprosessloven 268. Sakene har vært forenet til felles behandling i medhold av straffeprosessloven 13. Hovedforhandling ble holdt i tingretten 16. til Nordland Havfiske AS var representert ved daglig leder Ari Josefsson. Roy Johansen møtte. Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld i samsvar med foreleggene. Retten mottok forklaring fra 11 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. Aktor la ned påstand om at de tiltalte dømmes i samsvar med foreleggene både med hensyn til bøter og inndragning. Roy Johansen var blitt meddelt en bot med kr , subsidiært fengsel i 25 dager. Nordland havfiske var blitt meddelt forelegg på bot med kr og inndragning med kr , som under hovedforhandlingen ble korrigert til kr MED-LFOT

4 Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes. Rettens vurdering: Foreleggenes pkt I a og II: Nordland Havfiske eier blant flere også tråleren " Hekktind". "Hekktind" er en frysetråler og drev våren 2010 fiske med bunntrål i området Jennegga med et mannskap på 15 mann. Kaptein om bord var Roy Johansen. Fangsten bestod for det alt vesentligste av torsk, hyse og sei. Etter hvert hal tømmes fangsten ut av trålen og plasseres i mottaksbinger. Fisken føres etter dette på transportbånd inn i fabrikken. Det første leddet i produksjonsprosessen er - i grove trekk - bløgging, deretter følger sløying hvoretter innfrysing finner sted. Bløgging foretas manuelt langs et transportbånd, sløying foregår maskinelt. Fisken legges så til innfrysing og pakkes deretter før den fryselagres om bord. Saken her dreier seg om påstått utslipp av fangst på den måten at deler av fisken på bløggebåndet falt ned i produksjonsvannet på dekket. Det er ikke bestridt at dette har skjedd. Vitnet Tommy Winther filmet dette og filmmaterialet er forevist under hovedforhandlingen. Rutinene om bord har vært slik at vekt av innfrosset fangst basert på fiskeslag har blitt rapportert til kapteinen av fabrikksjef/formann. Kapteinen har deretter ført fangsten inn i fangstdagboken basert på antatt rundfiskvekt etter en omregningsfaktor. Saken bygger på at den fisken som havnet i produksjonsvannet på dekket etter hvert har fulgt vannstrømmen mot pumpa og blitt pumpet over bord. Fangst som eventuelt har gått overbord har ved denne måten ikke blitt registrert i fangstdagboken. Det totale kvantum av eventuelt dumpet fisk er ukjent. Det er ingen uenighet mellom partene om at å pumpe fangst på havet er ulovlig og straffbart etter havressursloven. Dette er velkjent både av rederi, kaptein, styrmenn og øvrig mannskap. Det samme gjelder manglende føring i fangstdagboken av fangst som pumpes ut i sjøen. Det påstått straffbare forhold har sitt utspring i håndtering av fisken ved bløggebåndet. Dette ble delvis videofilmet av vitnet Tommy Winther. Det fremgår at 4 mann står ved bløggebåndet. Disses oppgave er å sørge for at all fisk som passerer over båndet bløgges. Fisken skal deretter føres videre til vannkar hvor den skal blø ut før den går videre i produksjonen, dvs sløying og til sist frysing. Dette skjer ved at fisken etter bløgging slippes ned på et annet bånd som går under bløggebåndet for derfra å passere videre til vannkar for utblødning. Det som skjedde på bløggebåndet var imidlertid at en god del fisk passerte mannskapet uten å bli bløgget. Ved enden av bløggebåndet var det anlagt en innretning som ledet fisken ned på dørken, hvor den ble liggende i produksjonsvannet. Pumpa var usikret mot at fisk kunne falle ned i pumpebrønnen. Bløggebåndet var utstyrt med hendler både for full stans og for regulering av hastighet. Fisk som havnet på dørken passerte samtlige ved bløggebåndet uten å bli bløgget. Det var Tommy Winther som har besørget at saken kom for en dag ved å offentliggjøre videomaterialet MED-LFOT

5 Mannskapet om bord med unntak av Tommy Winther har imidlertid bestridt at de ved forsett eller uaktsomhet har dumpet fisk. Tommy Winther på sin side har forklart at dette var et system man arbeidet etter om bord, dvs at småfisk gikk utenom og ble dumpet ved at den ble pumpet på sjøen. Dette hadde han opplevd på flere turer. Ved den konkrete bevisvurdering har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet utgjøres av meddommerne og mindretallet av rettens leder. Flertallet legger til grunn: Flertallet stemmer for frifinnelse av så vel selskapet som kapteinen både mht bøtestraff og inndragning. Det foreligger samstemmige forklaringer fra mannskapet om at noen bevisst eller uaktsom dumping av fisk ikke har forekommet. Dette legges til grunn. Det var Tommy Winther som alene iverksatte utslipp. Dette gjorde han med bakgrunn i konflikt med rederi og mannskap for å hevne seg. Det er både ufornuftig og usant at trålere dumper god produksjonsfisk i et omfang som dette. Kapteinen var uvitende om dumping og har heller ikke utvist uaktsomhet mht hendelsen. Tommy Winther begikk en upåregnelig og illojal handling for å skade rederi og mannskap. Filmutsnittene viser heller ikke at fisk på dørken konkret falt ned i pumpebrønnen og ble pumpet på sjøen. Selv om ingen vitner har forklart at fisken ble plukket opp fra dekket og ført inn i produksjonslinja igjen, så legger flertallet til grunn det ble gjort. I forhold til Nordland Havfiskeselskap AS legger flertallet til grunn at vilkårene for foretaksstraff heller ikke er til stede. Tommy Winther kan ikke sies å ha handlet på vegne av selskapet. Av samme grunn fritas også selskapet for inndragning. Når det gjelder post Ib anser flertallet dette som et hendelig uhell ved at fisk pga maskinfeil har falt ut av produksjonslinjen. Dette skjedde uten at noen kan bebreides for uaktsomhet i så måte. Flertallet stemmer for frifinnelse også på dette punkt. Mindretallet vurderer bevisene slik: 4 mann ved bløggebåndet kan ikke ha vært uvitende om at ikke all fisk ble bløgget. Sistemann ved båndet ses aktivt å sortere ut bestemte fisk som han bare skyver videre. 4 mann ved bløggebåndet kan heller ikke ha vært uvitende om at fisk som ikke ble bløgget havnet i produksjonsvannet på dørken. Fisk skal ikke passere bløggebandet uten å bli bløgget. Flere av mannskapet ved bløggebåndet observerte at Tommy Winther videofilmet hendelsen. Med det antall fisk som ikke ble bløgget må samtlige ved båndet ha vært klar over at det var fisk som passerte utenfor produksjonslinjen og gikk i pumpa. Det er ikke opplyst at noen del av fangsten som havnet i produksjonsvannet på dørken ble tatt inn i produksjonen igjen. Mindretallet legger til grunn at fisken gikk i kverna og ble pumpet til MED-LFOT

6 havs. Mindretallet ser bort fra at Tommy Winther, som var formann, har beordret manglende bløgging og dumping for å skape sensasjon, skade eller sabotere. Dumpingen og filmingen foregikk åpent og ble sett av flere. Mindretallet finner intet hevnmotiv hos Tommy Winther, som mannskapet ellers har forklart. Han hadde riktignok sagt opp sin stilling om bord, men det er på ingen måte godtgjort eller rimelig å tro at oppsigelsen skyldtes alvorlige uoverensstemmelser med noen om bord. Tommy Winther var valgt som tillitsmann for mannskapet på sin vakt. Mindretallet legger ikke vekt på at mannskapets forsøk på å sverte hans motiver under hovedforhandlingen. Tommy Winther har forklart at dette ikke var første tilfelle av dumping han erfarte. Dette hadde plaget ham. Filmingen gjorde han for å skaffe seg beviser for at dette foregikk. Dersom dumpingen var hans verk alene, slik mannskapet har forklart, er det uforståelig at ingen av de tilstedeværende i fabrikken reagerte og stoppet dumpingen. Dette kunne vært gjort ved ganske enkelt å stanse bløggebåndet, sørge for bløgging av all fisk som lå på dørken for så å sende den inn i produksjonslinjen. Alene dette indikerer med styrke at de 4 ved bløggebåndet var seg bevisst hva de foretok seg når de lot ubløgget fisk gå på dørken. Det har under hovedforhandlingen ellers fremkommet at det var gitt instruks om bord om at småfisk skulle dumpes. Instruksen kom fra øverste hold om bord. Mindretallet peker videre på at det var problemer med den sløyemaskinen som produserte småfisk om bord. Dette fremkommer både ved de forklaringer som er gitt, men ikke minst ved en bemerkning fra maskinisten i maskindagboken for etter gjentatte reparasjoner hvor han har ført inn følgende: "Huff er drit lei den maskinen." Mindretallet peker på at det fantes åpenbare fordeler ved å sortere ut småfisk, selv om den i og for seg kunne produseres. Arbeid med småfisk var mer arbeidskrevende og det tok kortere tid og var mer effektivt å fylle fartøyet med større fisk enn med småfisk. Utsortering av småfisk var lettvint ved ganske enkelt ved å la den passere bløggelinja. Det var ingen rist eller annen innretning ved pumpebrønnen som hindret utsortert fisk å havne i kverna og bli pumpet til havs. Mindretallet legger etter ikke særlig vekt på mannskapets argumentasjon omkring det meningsløse i å dumpe fisk. Ved den innretning som var anlagt ved enden av bløggebåndet var det enkelt tilrettelagt for utsortering av uønsket fangst. Denne innretningen hadde ikke kommet i stand ved en tilfeldighet eller som resultat av et uhell. Innretningen var stilt inn på at fisk som passerte bløggebåndet til slutt havnet på dørken. Innretningen og virkningen av den var synlig og formålet med den må ha vært kjent for mannskapet om bord. Mindretallet bemerker videre at det anses som en styrke ved Tommy Winthers forklaring at han selv anser seg som medskyldig i dumpingen ved at han ikke grep inn på stedet. Han har åpenbart måttet tåle en stor belastning ved å berette om forholdet og han har vært klar over belastningen allerede før publisering. Til spørsmålet om foretaksstraff etter straffeloven 48 a bemerker mindretallet: MED-LFOT

7 Det er etter foreliggende rettspraksis ikke tvilsomt at forhold som er avdekket i denne saken gir grunnlag for å anvende foretaksstraff overfor rederiet. Foretaksstraff er i kjerneområdet for straffeloven 48 a. Mindretallet finner det for så vidt tilstrekkelig å henvise til at dumpingen ble foretatt av noen som handlet på vegne av selskapet. Allmennpreventive grunner taler med styrke for straffereaksjon. Overtredelsen må karakteriseres som grov. Rederiet har henvist til selskapets etiske retningslinjer som forbyr dumping av fisk. Rederiet har imidlertid foretatt seg lite utover å forfatte retningslinjen og presentere disse for mannskapet. Det har ellers vært fravær av kontroll, instruksjon og andre tiltak som kunne motvirket dumpingen. Dumping er foretatt i selskapets interesse og selskapet har hatt fordel av overtredelsen ved at utsortering av småfisk gjorde fangsten mindre tidkrevende og mer effektiv. Foretaket har åpenbart økonomisk evne til å bære en bot. Mindretallet mener at det under disse omstendigheter bare i mindre grad taler mot foretaksstraff at selskapet har fått tilbakekalt ervervstillatelsen for perioden til Mindretallet stemmer følgelig for at selskapet idømmes foretaksstraff i samsvar med foreleggets post I a og II. Forholdet i foreleggets post I b, som fant sted om bord i tråleren "Stamsund", ble avdekket ved inspeksjon foretatt av kystvakten, som talte opp antall fisk som ble pumpet over bord. Pumpebrønnen var usikret slik at det manglet hindring for at fisk ble malt opp og pumpet på havet. Bakgrunnen for at fisk falt ut av produksjonslinjen er forklart med en svikt etter at fisken hadde forlatt sløyemaskinen hvoretter noen falt på dørken før den traff transportbåndet som skulle føre den videre i produksjonslinjen. Svikten var åpenbar og ble enkelt avdekket av kystvaktens folk. Punktet var slik mindretallet har forstått det ikke betjent av noen ansatt og mannskapet hevdet overfor kystvaktens folk at de ikke var oppmerksomme på forholdet. Kaptein Bjørnar Helge Larsen ble tilkalt. Han har vedtatt forelegg for dumping. Det ble iverksatt tiltak for å foreta nødvendig utbedring. Mindretallet er åpen for at dumping av mindre mengder fisk vel kan skje ved rene uhell. Dumping har i dette tilfelle skjedd på grunn av en åpenbar og synbar svikt i produksjonslinjen. Mindretallet legger til grunn at utkast skjedde på grunn av manglende tilsyn og kontroll med at produksjonslinjen fungerte. Etter de opplysninger som har fremkommet i hovedforhandlingen er det intet ukjent fenomen at fisk av flere grunner kan forlate produksjonslinjen og havne i produksjonsvannet på dørken. Når pumpebrønnen ikke har rist eller annen effektiv anordning blir fisken ført med produksjonsvannet og pumpet til havs. Vitende om at dette kan skje, tilsier en aktsom håndtering av problemet at det etableres tiltak, kontrollordninger og inspeksjoner som effektivt hindrer eller bøter på slike hendelser. Forholdet ble enkelt og raskt avdekket av kystvakten, hvilket skulle tilsi at det også burde vært oppdaget av mannskapet MED-LFOT

8 Mindretallet finner vilkårene for å anvende foretaksstraff, jfr straffeloven 48 a, overfor rederiet er til stede. Mindretallet stemmer videre for at tiltalte Roy Johansen domfelles i samsvar med forelegget. Mindretallet legger til grunn at dumpingen var et resultat av at flere av mannskapet samarbeidet om utsortering av uønsket fangst. Når ingen grep inn tar mindretallet det som et klart uttrykk for at det hersket en felles forståelse om at dumpingen var villet og at dette var en handling som mannskapet ikke risikerte å bli stillet til ansvar for. Tommy Winther med støtte av vitnet Thomas Karlsen har forklart av utkast av småfisk var instruert. Mindretallet finner derfor ikke grunnlag for å bygge på at dumpingen alene var noe mannskapet hadde funnet på av seg selv. Mindretallet ser bort fra at utkastet var var forårsaket av uhell. Fartøyet var innredet med en fast innretning som ikke godt kunne ha annet formål enn å gjennomføre utsortering og gjorde dette lite arbeids- og tidkrevende. Roy Johansen har lang erfaring i yrket og hadde vært kaptein på fartøyet i flere år og han må ha kjent til innretningen som var enkel å ta i bruk. Han må også ha kjent til at pumpebrønnen manglet rist eller annen innretning for å hindre at fisk ble pumpet på havet. Roy Johansen har forklart at han vanligvis inspiserte fabrikken minst en gang i løpet av hver vakt. Systemet med å føre bare innfrosset fangst i fangstdagboken basert på omregningsfaktor var da ikke tilfredsstillende mht kapteinens ansvar for å sørge for at all fangst ble innført i fangstdagboken og ilandført. Mindretallet legger til grunn at dumpingen var forsettlig. Mindretallet stemmer følgelig for at Roy Johansen domfelles i samsvar med begge postene i forelegget. Dom blir etter dette å avsi i samsvar med flertallets stemmegivning hvoretter begge tiltalte frifinnes både for bøtestraff og inndragning. Mindretallet finner på bakgrunn av resultatet ikke grunn til å gå nærmere inn på straffutmåling og inndragningsreaksjon overfor rederiet, heller ikke spørsmålet om bøtereaksjon overfor tiltalte Roy Johansen. Dommen er avsagt under slik dissens som fremgår foran. Fristen i straffeprosessloven 42 tredje ledd er oversittet på grunn av sakens omfang og arbeidsmengde i tillegg til arbeidsmengden ellers i tiden etter hovedforhandlingen MED-LFOT

9 DOMSSLUTNING 1) Roy Johansen frifinnes. 2) Nordland Havfiske AS frifinnes. Retten hevet Rolf Eidissen Olav Arnfinn Leif Olavsen Kay Leander Johansen MED-LFOT

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim.

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim. OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-086921MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim Ingmar Nestor Nilsen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot

HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010. Saksnr: 10-041436MED-HAFE. Rettens leder: mot HAMMERFEST TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 09.06.2010 Saksnr: Rettens leder: 10-041436MED-HAFE Dommerfullmektig Andreas Bernt Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Thomas Eliassen Darell mot Einar

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen.

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen. 77, HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 16.04.2015 15-008335MED-HAUG/ Dommerfullmektig Bernt Kallevik Dahlsveen Monica Haraldseid Breitve Arnfinn Harald Øverland Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT STEMMEGIVNING: Iil. A BAS II. BAS IV. Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i

NORGES HØYESTERETT STEMMEGIVNING: Iil. A BAS II. BAS IV. Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00574-4, (sak nr. 2012116ll} straffesak, anke over dom, I. A (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet II. BAS (statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, X (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 14. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

OSLO TINGRETT. Den 17. januar 2002 ble det avholdt rettsmøte i Oslo Tinghus for avsigelse av D O M. Anita Aukrust Odd Amundsen

OSLO TINGRETT. Den 17. januar 2002 ble det avholdt rettsmøte i Oslo Tinghus for avsigelse av D O M. Anita Aukrust Odd Amundsen OSLO TINGRETT Kan gjengis offentlig Den 17. januar 2002 ble det avholdt rettsmøte i Oslo Tinghus for avsigelse av D O M Rettens formann: Juridisk meddommer: Meddommere: Tingrettsdommer Kåre Røkkum Tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred)

Detaljer

,A) 30.06.2008 08-042084MED-DRAM. Tingrettsdornmer. Jon Karlsrud. Morten Christian Myhra Anders Bratiand. Advokat Dagfinn Hodt.

,A) 30.06.2008 08-042084MED-DRAM. Tingrettsdornmer. Jon Karlsrud. Morten Christian Myhra Anders Bratiand. Advokat Dagfinn Hodt. DRAMMEN TINGRETT II Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 30.06.2008 08-042084MED-DRAM Tingrettsdornmer Morten Christian Myhra Anders Bratiand Jon Karlsrud Den offentlige påtalemyndighet Sidsel Wam Nilssen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning:

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning: Årsberetning 2006 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG.

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 15. januar 2009 08-186361MED-HAUG Tingrettsdommer Kjetil Saltveit Elisabeth Vestbø

Detaljer

BERGEN TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10.09.2004 03-001558MED-BBYR/AVDE. Dommer: Tingrettsdommer Arne Solberg. Asbjørn Handegard

BERGEN TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10.09.2004 03-001558MED-BBYR/AVDE. Dommer: Tingrettsdommer Arne Solberg. Asbjørn Handegard BERGEN TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10.09.2004 Saksnr.: 03-001558MED-BBYR/AVDE Dommer: Tingrettsdommer Arne Solberg Meddommere: Vigdis Stigen Asbjørn Handegard Den offentlige påtalemyndighet mot A Statsadvokat

Detaljer

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup OSLO TINGRETT EEIMI Avsagt: Saksnr.: 21.11.2014 i Oslo tingrett 14-015316TV1-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig Atle Øyvind Gunnheim Barlaup mot Staten v/barne, likestillings og in kl uderi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01072-A, (sak nr. 2008/90), straffesak, anke, I. A X B Y C (advokat Christian Hausvik til prøve) (advokat Erling O. Lyngtveit) (advokat

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

OSLO TINGRETT. Lise Bogen Behrens

OSLO TINGRETT. Lise Bogen Behrens OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 15.09.2015 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 15-051445MED-OTIR/07 Dommer Lise Bogen Behrens Inger Hilleborg Sandberg Seland Lasse Johan Aarnæs Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom, A B C D E (advokat Anders Brosveet) (advokat Christian B. Hjort) (advokat

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT

SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT SIS-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI - INDRE FINNMARK TINGRETT DOM Avsagt: 16.01.2013 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-155047MED-INFI dommerfullmektig Martin Arneng Varsi Torgeir Olsen Ingela Terese Nyborg Den

Detaljer

Oslo kommune Kommuneadvokaten

Oslo kommune Kommuneadvokaten Oslo kommune Kommuneadvokaten Oslo politidistrikt Seksjon for finans- og miljekriminalitet Po I itiadvok at Asbj ørg Lykkj en Deres ref.: Vår ref.: Dato: A2011016806-tr 19.10.2012 (Bes oppgitt ved henvendelse)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00937-A, (sak nr. 2008/16), sivil sak, anke, A B C (advokat Ivar Holst) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 19.12.2014 i Borgarting lagmannsrett, 14-127041AST-BORG/01 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagmann Ekstraordinær lagdommer Pensjonist Sjefingeniør Forfatter

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 31. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom, Jørn Roar Hansen Rollstad Landsorganisasjonen i Norge (LO) (partshjelper) (advokat

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 28.11.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-034153AST-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Kristin Robberstad Arild Kjerschow Petter Chr.

Detaljer