Etikk og samfunnsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikk og samfunnsansvar"

Transkript

1 Etikk og samfunnsansvar i norske økonomi- og ledelsesutdanninger En undersøkelse av fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske grunnutdanninger

2

3 Etikk og samfunnsansvar i norske økonomi- og ledelsesutdanninger En undersøkelse av fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske grunnutdanninger Siri Granum Carson Program for anvendt etikk Skriftserie nr. 3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

4 Program for anvendt etikk og Siri Granum Carson 2003 Distribusjon: Program for anvendt etikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) NO-7491 Trondheim ISBN ISSN Trykt i Norge av NTNU-trykk, Trondheim 2003

5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 7 FAGTILBUD INNEN NÆRINGSLIVSETIKK OG BEDRIFTERS SAMFUNNSANSVAR VED NORSKE ØKONOMI- OG LEDELSESUTDANNINGER 10 NÆRMERE BESKRIVELSE AV DE ULIKE FAGTILBUDENE 13 FORSKNING PÅ NÆRINGSLIVSETIKK OG BEDRIFTERS SAMFUNNSANSVAR VED NORSKE UTDANNINGSINSTITUSJONER 15 SAMMENDRAG OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 17

6

7 Innledning Innledning Stadig flere økonomi- og ledelsesutdanninger i Norge tilbyr undervisning i emner som næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. 1 Resultatene av foreliggende kartlegging tyder på at disse temaene får økende betydning innenfor grunnutdanningene, i takt med økende offentlig oppmerksomhet rundt etiske og samfunnsmessige spørsmål knyttet til næringsvirksomhet. Hovedfunnet er at det først og fremst er de spesialiserte næringslivs-utdanningsinstitusjonene, handelshøgskolene, som tilbyr undervisning på disse områdene. Fagtilbud finnes i liten grad på de regionale høgskolene. Noen regionale høgskoler har imidlertid nylig opprettet, eller er i ferd med å opprette fagtilbud innen etikk/ BSA, så det er en økende tendens til at slike fag også tilbys på bachelorstudier rundt omkring i landet. Næringslivsetiske spørsmål har stått i medias søkelys de siste årene. Det er nok å minne om Enronskandalen. En fersk norsk nyhetssak der etikk har stått i sentrum, er korrupsjonsanklagene mot Statoil i forbindelse med deres planlagte virksomhet i Iran. Spørsmålet om hvilket etisk ansvar bedrifter har er blitt diskutert i forbindelse med disse og andre saker. Samfunnets forventninger til bedriftene forandres i takt med endringer i det private næringslivets rammebetingelser. De siste tiårene har privatisering og globalisering vært tendensene. Det offentlige har overført mange oppgaver til det private næringsliv, som slik kan sies å ha fått økt innflytelse i samfunnet. Samtidig har globaliseringen medført at nasjonalstatens makt er svekket. Noen multinasjonale selskaper har vokst voldsomt i omfang, og har en omsetning som langt overskrider de fleste lands nasjonalprodukter. Mange har, med utgangspunkt i disse tendensene, tatt til orde for at det private næringslivets økte innflytelse må balanseres med et tilsvarende økt samfunnsansvar. En undersøkelse foretatt av The Aspen Institute i USA viser at næringslivsetikk og spørsmål om bedrifters samfunnsansvar også opptar studenter innen økonomi- og ledelsesfag. Undersøkelsen ble gjort i november Bedrifters samfunnsansvar, forstått som et eget fagfelt, forkortes til BSA. I denne kartleggingen er det ikke differensiert mellom næringslivsetikkfag og fag som har bedrifters samfunnsansvar som sitt hovedtema. En forskjell kan være at tradisjonelle næringslivsetikkfag i større grad tar opp etiske teorier, mens fag med utgangspunkt i den nyere termen bedrifters samfunnsansvar (corporate social responsibility) har et sterkere fokus på bedriftens plass i samfunnet og bedriftens relasjoner med omgivelsene. 7

8 Siri Granum Carson blant 1700 MBA-studenter ved handelshøgskoler i USA, Canada og England. Studentene ble blant annet spurt i hvilken grad de mener studiene forbereder dem på verdikonflikter. Bare 22 prosent av de spurte mener utdannings-institusjonene gjør "mye" på dette feltet. Halvparten av de spurte mener at prioriteringer man tillæres som MBA-student kan medvirke til moralsk kritikkverdig oppførsel i næringslivet. Undersøkelsen viser en tendens til økende etisk bevissthet blant studentene, når resultatene sammenlignes med en lignende undersøkelse fra Også i Norge har vi fått et sterkere fokus på næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar de senere årene. Å gjøre etikk og samfunnsansvar til tema for egne fag innen økonomi- og ledelsesutdanninger er imidlertid en forholdsvis ny trend i Norge, sammenlignet med for eksempel USA. Olsson Center for Applied Ethics ved Darden University of Virginia ble eksempelvis grunnlagt allerede i 1966, og har i flere tiår tilbudt MBA-studentene undervisning i næringslivsetikk. Til sammenligning ble Norges første senter for næringslivsetikk, Senter for etikk og ledelse ved BI, først dannet i Flere land i Europa, som England og Danmark, ligger også i forkant av Norge når det gjelder satsning på etikk innen økonomi- og ledelsesutdanninger. En grunn til at dette har vært lite vektlagt i Norge kan være at etiske aspekter ved næringsvirksomhet i stor grad har vært et tema overlatt til offentlige myndigheter, som fastlegger næringslivets etiske og juridiske handlingsrom. Når norske bedrifter nå i stadig større grad etablerer seg utenlands, svekkes imidlertid myndighetenes kontroll. De siste ti årenes oppblomstring av fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar kan delvis ses på som et svar på denne utfordringen. Egne etikkfag og forskningssentre forteller imidlertid ikke hele historien om hvilken rolle etiske spørsmål spiller i utdanningen. Flere av de spurte utdanningsinstitusjonene i denne undersøkelsen understreker i sine svar at de integrerer etiske problemstillinger i ulike fag. Eirik Holm, studieleder ved bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon (BØA) ved Høgskolen i Lillehammer, skriver for eksempel at BØA "..ikke har miljø/etikk i enkeltkurs, men integrert i enkeltfagene og i 'formålsparagrafen'". I formålsparagrafen heter det: "Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som gir kandidatene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer." 3 Heidi Høivik, som er leder for Senter for etikk og ledelse ved BI, 2 Jfr. "Where will they lead? MBA student attitudes about business & society", The Aspen Institute Business and Society Programme 2003, og "Etikkundervisning etterlyses av MBA-studenter verden over", Anita Myklemyr, Ukeavisen Ledelse nr 20, Fra Studieplan for bachelorgrad i økonomi og administrasjon, 0/98df9a108e87a248c1256cc600414b3c/$FILE/_r8aek283jehqm8qb5e1m62rg_.pdf (s. 1). 8

9 Innledning har også understreket behovet for å integrere etiske spørsmål i enkeltfagene: "Etikk i næringslivet som akademisk disiplin krever en tverrfaglig tilnærming og bør bli et integrert fagområde i alle utdanningstilbud på Handelshøyskolen BI." 4 Dersom spørsmål om etikk og samfunnsansvar ikke integreres i andre økonomi- og ledelsesfag, kan "etisk forretningsdrift" lett oppfattes som en spesiell type næringsvirksomhet, mens etiske hensyn er fraværende i "normale" forretningsmessige beslutninger. Behovet for å ta opp etiske spørsmål i ulike fag er derfor åpenbart. Imidlertid er det rimelig å tenke seg at egne kurs om etikk og samfunnsansvar vil medvirke til et sterkere fokus på slike hensyn også i de andre fagene. Egne etikkurs og forskningsmiljøer vil også kunne bidra til å sikre den faglige ekspertisen på området. Denne undersøkelsen er utført på oppdrag fra og finansiert av Program for Anvendt Etikk ved NTNU. Resultatene skal legges frem på den nasjonale konferansen om bedrifters samfunnsansvar ved NTNU i Trondheim november Oversikten er begrenset til å gjelde grunnutdanninger i økonomi og ledelse i Norge. Videre- og etterutdanningskurs, samt andre kurs i privat regi, er ikke tatt med i kartleggingen. Opplysningene som fremkommer i oversikten stammer fra svar på spørreskjemaer sendt ut per e-post til undervisningsansvarlige ved institusjonene, samt fra telefonsamtaler og institusjonenes hjemmesider på Internett. Hensikten med undersøkelsen er å danne et grunnlag for en fruktbar diskusjon om hvorvidt eksisterende utdanninger innenfor feltet er i samsvar med de behov næringsliv, myndigheter, organisasjoner og akademia ser for fremtiden. Av spesiell interesse er spørsmål om hva NTNU kan og bør bidra med når det gjelder utviklingen av fagtilbud og forskning innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. Trondheim, august 2003 Siri Granum Carson Stipendiat Filosofisk institutt, NTNU 4 "Tanker bak Etablering av et Senter for Etikk og Ledelse (Center for Ethics and Leadership) ved Handelshøyskolen BI", 9

10 Siri Granum Carson Fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske økonomi- og ledelsesutdanninger Tabell 1: Fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske økonomi- og ledelsesutdanninger. Tabellen angir hvilke av utdanningene som har et slikt fagtilbud, hvorvidt faget er obligatorisk eller frivillig, samt når i løpet av studiet faget opptrer. Institusjon/Studium Fagtilbud med næringslivsetikk eller bedrifters samfunnsansvar som hoved- eller sentralt tema BI/Master of Business Administration (MBA) Ethics, Values and Integrity in Management: Obligatorisk, 1. år BI/Master of Science (siviløkonom) Corporate Social Responsibility: Obligatorisk, 4. år International Business Ethics: Valgfritt, 4. år Bedrift og samfunn I: Obligatorisk, 1. år *) a BI/Bachelor Ingen tilbud b Handelshøgskolen i Bodø (HHB): Siviløkonomi/Master of Science Filosofi, etikk og miljø 1: Obligatorisk, 1. år*) Filosofi, etikk og miljø 2: Obligatorisk, 4. år Økonomi, miljø og samfunn: Valgfritt, 4. år c Høgskolen i Agder/Øk.adm. Fagtilbud innenfor temaet bedrifters samfunnsansvar er under utvikling, og skal tilbys fra høsten 2004 ved alle masterstudier ved fakultet for økonomi og samfunnsfag. Høgskolen i Bergen/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Buskerud/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Finnmark/Øk.adm. Foretaksetikk: Obligatorisk, 2. år Høgskolen i Harstad/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Hedmark/ Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Lillehammer/ Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Nord-Trøndelag/Øk.adm. Ingen tilbud 10

11 Fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske økonomi- og ledelsesutdanninger Institusjon/Studium Fagtilbud med næringslivsetikk eller bedrifters samfunnsansvar som hoved- eller sentralt tema Høgskolen i Oslo/ Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Stavanger/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen Stord og Haugesund/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Telemark/Øk.adm. Foretaksetikk: Valgfritt, 2. år Høgskolen i Tromsø/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Vestfold/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Østfold/Øk.adm. Etisk Forretning, delfag av Innføring i økonomisk analyse: Obligatorisk, 1. år Høgskolen i Ålesund/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskulen i Sogn og Fjordane/ Øk.adm. Ingen tilbud Norges Handelshøyskole (NHH) Introduksjonskurs i etikk: Obligatorisk, 1. år Foretaksstrategi og foretaksetikk: Obligatorisk, men under avvikling. Dessuten vekslende valgfrie kurs utover i studiet. Norges Landbrukshøgskole (NLH)/ Øk.adm. Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)/Industriell økonomi og teknologiledelse Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH, del av Høgskolen i Sør-Trøndelag) Examen philosophicum med næringslivsetikk som ett av flere tema: Obligatorisk, 1. år *) Bedriften - Samfunnsansvar, organisasjon og miljø, obligatorisk, 3. år Eksperter i team, tverrfaglig prosjektfag: Virtuelle team og bedrifters samfunnsansvar: Valgfritt tema, 4. år d Det globale samfunn: Valgfritt, 1. år *) Etikk: Obligatorisk, 3. år a. Dette og de andre fagene i tabellen som er merket med *) har næringslivsetikk/bsa som ett av flere undertema, og blir ikke beskrevet nærmere i tabellen på sidene b. På bachelorgradene innen markedsføring (NMH) finnes det et fagtilbud der bedrifters samfunnsansvar er et sentralt tema (Organisational and managerial communication, med Peggy S. Brønn som faglig ansvarlig). Øvrige bachelorutdanninger ved BI har foreløpig ikke et slikt fagtilbud. Denne kartleggingen er imidlertid begrenset til rene økonomi- og ledelsesutdanninger, og markedsføringsutdanninger er derfor ikke tatt med. Også noen reiselivslinjer, bl.a. ved Høgskolen i Finnmark, har fagtilbud med næringslivsetikk som sentralt tema. Slike utdanninger har heller ikke fått plass i denne kartleggingen. c. Obligatorisk som del av spesialiseringsretningen Miljøledelse. d. Bedrifters samfunnsansvar var tema for et av de tverrfaglige prosjektfagene Eksperter i team i 2002/ 2003, med Endre Sjøvold som faglig ansvarlig. Det er imidlertid ikke avklart hvorvidt dette vil være tema de neste årene. Dette faget blir ikke nærmere beskrevet i oversikten på side

12 Siri Granum Carson Kommentar til Tabell 1: Tabellen viser hvilke av økonomi- og ledelsesutdanningene ved norske høgskoler som har fagtilbud innen næringslivsetikk og/eller bedrifters samfunnsansvar (BSA). Det kan pekes på én hovedtendens i oversikten: Det finnes i større grad fagtilbud innen etikk/bsa på de spesialiserte økonomi- og ledelsesutdanningsinstitusjonene enn på de allmenne, regionale høgskolene. Alle de sentrale institusjonene som er spesialiserte på økonomi- og ledelsesutdanning har ett eller flere fagtilbud innen etikk. Dette gjelder BI, Norges Handelshøgskole, Handelshøgskolen i Bodø og Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH, del av HIST). Av de allmenne, regionale høgskolene er det per i dag kun tre av sytten ( 17,65 %) som tilbyr undervisning i næringslivsetikk/bsa på sine økonomisk-administrative studieretninger. En tendens er også at det i større grad finnes fagtilbud på masternivå enn på bachelornivå. De to tendensene henger sammen: Masterutdanninger i økonomi og ledelse tilbys i større grad ved de spesialiserte og sentraliserte institusjonene enn ved de allmenne, regionale høgskolene. 12

13 Nærmere beskrivelse av de ulike fagtilbudene Nærmere beskrivelse av de ulike fagtilbudene Tabell 2: Fag med bedrifters samfunnsansvar og/eller næringslivsetikk som hovedtema: Oversikt og nærmere beskrivelse. Tabellen oppgir antall studiepoeng, oppstartsår, faglig ansvarlige og pensum på de ulike fagene. Fag/Studium Studiepoeng Oppstartsår Faglig ansvarlig Pensum Ethics, Values and Integrity in Management: Obligatorisk på BIs MBA-studium Corporate Social Responsiblity: Obligatorisk på BIs masterstudier International Business Ethics: Valgfag på BIs masterstudier FEM 2 (Filosofi, etikk og miljø): Obligatorisk på masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø Økonomi, miljø og samfunn: Valgfag på masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø (obligatorisk siden 1994) Heidi Høivik Atle Midttun og Jørgen Randers LaRue (ed.): The Ethics of Management, Boston 2003 Blackwell Guide to Business Ethics, Blackwell 2002 Zadek: The civil corporation, London 2001 EU-Kommissionen: Grønbog: Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar, Brussel Heidi Høivik Høivik (ed.): Moral Leadership in Action, Edward Elgar 2002 Blackwell Guide to Business Ethics, Blackwell Ove Jakobsen, og Jean Jaminon Ove Jakobsen Bryting: Företagsetik, Malmö diverse artikler. Carson/Kosberg: Etisk forretning - Bedriftens samfunnsansvar, Oslo kompendium 13

14 Siri Granum Carson Fag/Studium Studiepoeng Oppstartsår Faglig ansvarlig Pensum Foretaksetikk: Obligatorisk på bachelorgraden i øk.adm. ved Høgskolen i Finnmark Gunnar Birkelund Ikke bestemt Etikk: Obligatorisk på bachelorgraden i øk-adm. ved Trondheim Økonomiske Høgskole (obligatorisk siden 2001) Frode Nyeng Nyeng: Etikk og økonomi - en innføring, Oslo et kompendium av artikler. Foretaksetikk: Valgfag på bachelorgraden i økonomi og adm. ved Høgskolen i Telemark Harald Bårtveit Nyeng: Etikk og økonomi - en innføring, Oslo artikler. Etisk Forretning: Obligatorisk på bachelorgraden i økonomi og adm. ved Høgskolen i Østfold. 3,3* * Delfag, en tredel av Innføring i økonomisk analyse, 10 stud.poeng 2003 Svein Kolstad Hansen og John-Erik Andreassen Carson/Kosberg: Etisk forretning - Bedriftens samfunnsansvar, Oslo Introduksjonskurs i etikk: Obligatorisk på alle bachelor- og masterstudier ved NHH 3, * * Erstatter etikkdelen i foretaksstrategi og foretaksetikk (under avvikling) som har eksistert siden 1990 Alexander Cappelen Kompendium Bedriften - Samfunnsansvar, organisasjon og miljø: Obligatorisk på mastergrad IØT, NTNU. 7, Annik Magerholm Fet Ikke bestemt Kommentar til Tabell 2: Tabellen gir et mer detaljert bilde av de eksisterende fagtilbudene innen næringslivsetikk/bsa: Antall studiepoeng fagene utgjør, hvor lenge de har eksistert, hvem som er faglig ansvarlige og hva som er pensum på fagene. Tabellen viser at de aller fleste fagtilbudene er vektet med fra 5 til 7,5 studiepoeng, dvs. fra en sjettedel til en fjerdedel av et semesters belastning (30 studiepoeng). Rubrikken for oppstartsår viser at det er de spesialiserte økonomi- og ledelsesutdanningsinstitusjonene som først har startet opp fagtilbud innen etikk/bsa - tidligst ute er BI i De tre regionale høgskolene med fagtilbud på feltet har alle startet opp dette i

15 Forskning på bedrifters samfunnsansvar og næringslivsetikk ved norske utdanningsinstitusjoner Forskning på bedrifters samfunnsansvar og næringslivsetikk ved norske utdanningsinstitusjoner Tabell 3: Forskningssentra, fagmiljøer og stipendiater innen bedrifters samfunnsansvar og næringslivsetikk ved norske utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjon Forskningssentra, fagmiljø og stipendiater BI Senter for etikk og ledelse, leder: Heidi Høivik Centre for Corporate Citizenship, leder: Atle Midttun. Stipendiater: Anne Louise Koefoed, Per Ove Eikeland og Sverre Christensen, alle ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering. Handelshøgskolen i Bodø Ove Jakobsen, Stig Ingebrigtsen og Jean Jaminon forsker på feltet og holder foredrag for næringsliv og forvaltning. NTNU Tverrfaglig CSR-forum opprettet i Program for anvendt etikk (leder: May Thorseth) har næringslivsetikk som et av sine satsningsfelt. Stipendiater: Stig Larssæther og Martina Keitsch, Program for industriell økologi, og Alexander Dahlsrud, IØT. Høgskolen i Agder/ Fakultet for økonomi og samfunnsfag Høgskolen i Sør-Trøndelag/Trondheim Økonomiske Høgskole Norges Handelshøgskole Dag G. Aasland har forskningspermisjon studieåret 2003/04 for å jobbe med næringslivsetikk og planlegge nytt undervisningstilbud for masterstudenter Frode Nyeng utgjør alene forsknings- og fagmiljø ved TØH Senter for etikk og økonomi, leder: Alexander Cappelen. Flere vitenskapelig ansatte med etikkompetanse spredt på ulike institutter. Stipendiater: Gunnar Pettersen. Kommentar til tabell 3: Denne tabellen gir en oversikt over forskning og faglig aktivitet på feltet næringslivetikk/bsa ved norske utdanningsinstitusjoner. Opplysningene som fremkommer i tabellen stammer fra e-post og telefonsamtaler med fagpersoner ved institusjonene, samt fra informasjon på institusjonenes Internettsider. Tabellen gir ikke et fullstendig bilde av all faglig aktivitet ved alle avdelinger ved institusjonene. Ved de utdanningsinstitusjonene som 15

16 Siri Granum Carson ikke er nevnt i tabellen har det fremkommet opplysninger om at det ikke foregår forskning eller særlig grad av faglig aktivitet på feltet utover eventuell undervisning. 16

17 Sammendrag og avsluttende kommentarer Sammendrag og avsluttende kommentarer Denne kartleggingen er ment som et utgangspunkt for en diskusjon om forholdet mellom behov og tilbud når det gjelder fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. Kartleggingen er begrenset til å gjelde grunnutdanninger innen økonomi og ledelse ved norske høgskoler/universiteter. Et hovedfunn i undersøkelsen er at de spesialiserte økonomi- og ledelsesutdanningsinstitusjonene - handelshøgskolene - alle har fagtilbud innen næringslivsetikk/bsa. På de økonomisk-administrative linjene ved de regionale høgskolene har derimot kun 17,65 % (tre av sytten høgskoler) et slikt fagtilbud. En annen tendens er at fagtilbudet i større grad finnes på masterutdanningene og i mindre grad på bachelorutdanningene. Denne tendensen henger sammen med den forrige, da det er de spesialiserte handelshøgskolene som i størst grad tilbyr masterutdanning innen økonomi og ledelse. Et annet hovedfunn i undersøkelsen er at flere av institusjonene har startet opp eller vil i løpet av kort tid starte opp undervisning innen næringslivsetikk/bsa. Ved alle de tre regionale høgskolene som har et slikt fagtilbud, er dette startet opp i 2003, og høgskolen i Agder følger opp med et nytt fagtilbud i Også ved IØT på NTNU startes det i 2004 opp et fag som omhandler bedrifters samfunnsansvar. Kurven for oppstart av fagtilbud innen etikk/bsa er altså en bratt stigende. En tendens er også at noen av etikkfagene som tidligere var valgfrie, er blitt obligatoriske de senere årene. Økningen av fagtilbud kan ses på som et svar på en økende etterspørsel etter etikkfag ved næringslivsutdanningene. Det kan tenkes flere grunner til økt etterspørsel, blant annet medias sterke fokus på etiske spørsmål knyttet til næringsvirksomhet de siste årene, og internasjonaliseringen av det norske næringslivet. Til sist kan det trekkes frem at de ulike fagtilbudene varierer kraftig i form og innhold. Et spørsmål er om det vil være hensiktsmessig å i større grad samordne tilbudene - for eksempel ved at de ulike utdanningene blir enige om visse minstekrav til etikkfag ved økonomi- og ledelsesutdanningene - eller om det er bedre at etikkfagene speiler de ulike utdanningenes forskjellige profil. 17

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Rapport 35/2014. Prosjektnr. 12820397. Oppdragsgiver Rosenkrantz' gate 22 0160 Oslo. ISBN 978-82-7218-0042-4 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 35/2014. Prosjektnr. 12820397. Oppdragsgiver Rosenkrantz' gate 22 0160 Oslo. ISBN 978-82-7218-0042-4 1892-2597 (online) www.nifu. Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-årsjubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder

En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder ARBEIDSNOTAT 29/2006 Kristoffer Rørstad og Eric James Iversen En kartlegging av undervisningstilbudet innen immaterielle rettigheter ved norske læresteder NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

PROGRAMEVALUERING BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

PROGRAMEVALUERING BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON PROGRAMEVALUERING BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Rapport fra Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU), April 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING... 3 Inntakskvalitet... 3 Studiestruktur...

Detaljer

Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business)

Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business) 1 HØGSKOLEN I GJØVIK Grunnlagsdokument for: Master in Sustainable Business and Administration (MBA Sustainable Business) Master i bærekraftig økonomi og administrasjon. 1. Innledning Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG

KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG HAR FØLGENDE SYNSPUNKT NÅR DET GJELDER EN REVISJON AV BØA-PLANEN: 1 Etikk Etikk bør tas inn på den måten at emnet har hovedforankring i ett bestemt kurs Vi finner

Detaljer

School of Management

School of Management School of Management Sammenslåing av institutter eller strategisk satsingsområde? School of Management Profesjonsutdanninger (HiOA) Arbeids- og næringsliv Rapport fra utredningsgruppe April 2013 1 Innhold

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag

Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Rapport fra arbeidsgruppe September 2012 1 Innhold 1 Innledning, mandat og sammensetning... 3 2 Bakgrunn... 5 2.1 Utviklingstrekk...

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002 Synnøve Skjersli Rekruttering til private høgskoler NIFU skriftserie nr. 2/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord På oppdrag

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Kompetansebehov og utdanningstiltak innen industrielle rettigheter (IR) i universitets- og høgskolesektoren i et internasjonalt perspektiv

Kompetansebehov og utdanningstiltak innen industrielle rettigheter (IR) i universitets- og høgskolesektoren i et internasjonalt perspektiv ARBEIDSNOTAT 41/2006 Kristoffer Rørstad og Trond Einar Pedersen Kompetansebehov og utdanningstiltak innen industrielle rettigheter (IR) i universitets- og høgskolesektoren i et internasjonalt perspektiv

Detaljer

Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer

Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer RAPPORT 36/2009 Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer Vera Schwach Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner Senter for internasjonalisering av høgre utdanning 2010 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning har gjennom

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING

RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning September 2004 2 Sammendrag Denne

Detaljer

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach Elin Seim Mæsel Rapport 29/2013 Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 18/2005 Synnøve Skjersli Brandt og Vera Schwach Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder NIFU STEP Studier av

Detaljer

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc EFMD siviløkonom 2013/14 Foto: Nicolas Tourrenc Tyngden du trenger siviløkonomstudiet på Bi kombinerer faglig bredde med analytisk tyngde på en måte som gir deg kompetanse for et bredt sett av oppgaver

Detaljer

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene 1 av 2 Rektor 24.08.2014 Notat Til: Styreseminaret 27. 28.08.2014 Kopi til: Fra: SAKS: Arbeidsgruppene Signatur: SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene Innledning KD har sendt ut et oppdragsbrev til de høyere

Detaljer