Etikk og samfunnsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikk og samfunnsansvar"

Transkript

1 Etikk og samfunnsansvar i norske økonomi- og ledelsesutdanninger En undersøkelse av fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske grunnutdanninger

2

3 Etikk og samfunnsansvar i norske økonomi- og ledelsesutdanninger En undersøkelse av fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske grunnutdanninger Siri Granum Carson Program for anvendt etikk Skriftserie nr. 3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

4 Program for anvendt etikk og Siri Granum Carson 2003 Distribusjon: Program for anvendt etikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) NO-7491 Trondheim ISBN ISSN Trykt i Norge av NTNU-trykk, Trondheim 2003

5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 7 FAGTILBUD INNEN NÆRINGSLIVSETIKK OG BEDRIFTERS SAMFUNNSANSVAR VED NORSKE ØKONOMI- OG LEDELSESUTDANNINGER 10 NÆRMERE BESKRIVELSE AV DE ULIKE FAGTILBUDENE 13 FORSKNING PÅ NÆRINGSLIVSETIKK OG BEDRIFTERS SAMFUNNSANSVAR VED NORSKE UTDANNINGSINSTITUSJONER 15 SAMMENDRAG OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 17

6

7 Innledning Innledning Stadig flere økonomi- og ledelsesutdanninger i Norge tilbyr undervisning i emner som næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. 1 Resultatene av foreliggende kartlegging tyder på at disse temaene får økende betydning innenfor grunnutdanningene, i takt med økende offentlig oppmerksomhet rundt etiske og samfunnsmessige spørsmål knyttet til næringsvirksomhet. Hovedfunnet er at det først og fremst er de spesialiserte næringslivs-utdanningsinstitusjonene, handelshøgskolene, som tilbyr undervisning på disse områdene. Fagtilbud finnes i liten grad på de regionale høgskolene. Noen regionale høgskoler har imidlertid nylig opprettet, eller er i ferd med å opprette fagtilbud innen etikk/ BSA, så det er en økende tendens til at slike fag også tilbys på bachelorstudier rundt omkring i landet. Næringslivsetiske spørsmål har stått i medias søkelys de siste årene. Det er nok å minne om Enronskandalen. En fersk norsk nyhetssak der etikk har stått i sentrum, er korrupsjonsanklagene mot Statoil i forbindelse med deres planlagte virksomhet i Iran. Spørsmålet om hvilket etisk ansvar bedrifter har er blitt diskutert i forbindelse med disse og andre saker. Samfunnets forventninger til bedriftene forandres i takt med endringer i det private næringslivets rammebetingelser. De siste tiårene har privatisering og globalisering vært tendensene. Det offentlige har overført mange oppgaver til det private næringsliv, som slik kan sies å ha fått økt innflytelse i samfunnet. Samtidig har globaliseringen medført at nasjonalstatens makt er svekket. Noen multinasjonale selskaper har vokst voldsomt i omfang, og har en omsetning som langt overskrider de fleste lands nasjonalprodukter. Mange har, med utgangspunkt i disse tendensene, tatt til orde for at det private næringslivets økte innflytelse må balanseres med et tilsvarende økt samfunnsansvar. En undersøkelse foretatt av The Aspen Institute i USA viser at næringslivsetikk og spørsmål om bedrifters samfunnsansvar også opptar studenter innen økonomi- og ledelsesfag. Undersøkelsen ble gjort i november Bedrifters samfunnsansvar, forstått som et eget fagfelt, forkortes til BSA. I denne kartleggingen er det ikke differensiert mellom næringslivsetikkfag og fag som har bedrifters samfunnsansvar som sitt hovedtema. En forskjell kan være at tradisjonelle næringslivsetikkfag i større grad tar opp etiske teorier, mens fag med utgangspunkt i den nyere termen bedrifters samfunnsansvar (corporate social responsibility) har et sterkere fokus på bedriftens plass i samfunnet og bedriftens relasjoner med omgivelsene. 7

8 Siri Granum Carson blant 1700 MBA-studenter ved handelshøgskoler i USA, Canada og England. Studentene ble blant annet spurt i hvilken grad de mener studiene forbereder dem på verdikonflikter. Bare 22 prosent av de spurte mener utdannings-institusjonene gjør "mye" på dette feltet. Halvparten av de spurte mener at prioriteringer man tillæres som MBA-student kan medvirke til moralsk kritikkverdig oppførsel i næringslivet. Undersøkelsen viser en tendens til økende etisk bevissthet blant studentene, når resultatene sammenlignes med en lignende undersøkelse fra Også i Norge har vi fått et sterkere fokus på næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar de senere årene. Å gjøre etikk og samfunnsansvar til tema for egne fag innen økonomi- og ledelsesutdanninger er imidlertid en forholdsvis ny trend i Norge, sammenlignet med for eksempel USA. Olsson Center for Applied Ethics ved Darden University of Virginia ble eksempelvis grunnlagt allerede i 1966, og har i flere tiår tilbudt MBA-studentene undervisning i næringslivsetikk. Til sammenligning ble Norges første senter for næringslivsetikk, Senter for etikk og ledelse ved BI, først dannet i Flere land i Europa, som England og Danmark, ligger også i forkant av Norge når det gjelder satsning på etikk innen økonomi- og ledelsesutdanninger. En grunn til at dette har vært lite vektlagt i Norge kan være at etiske aspekter ved næringsvirksomhet i stor grad har vært et tema overlatt til offentlige myndigheter, som fastlegger næringslivets etiske og juridiske handlingsrom. Når norske bedrifter nå i stadig større grad etablerer seg utenlands, svekkes imidlertid myndighetenes kontroll. De siste ti årenes oppblomstring av fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar kan delvis ses på som et svar på denne utfordringen. Egne etikkfag og forskningssentre forteller imidlertid ikke hele historien om hvilken rolle etiske spørsmål spiller i utdanningen. Flere av de spurte utdanningsinstitusjonene i denne undersøkelsen understreker i sine svar at de integrerer etiske problemstillinger i ulike fag. Eirik Holm, studieleder ved bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon (BØA) ved Høgskolen i Lillehammer, skriver for eksempel at BØA "..ikke har miljø/etikk i enkeltkurs, men integrert i enkeltfagene og i 'formålsparagrafen'". I formålsparagrafen heter det: "Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som gir kandidatene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer." 3 Heidi Høivik, som er leder for Senter for etikk og ledelse ved BI, 2 Jfr. "Where will they lead? MBA student attitudes about business & society", The Aspen Institute Business and Society Programme 2003, og "Etikkundervisning etterlyses av MBA-studenter verden over", Anita Myklemyr, Ukeavisen Ledelse nr 20, Fra Studieplan for bachelorgrad i økonomi og administrasjon, 0/98df9a108e87a248c1256cc600414b3c/$FILE/_r8aek283jehqm8qb5e1m62rg_.pdf (s. 1). 8

9 Innledning har også understreket behovet for å integrere etiske spørsmål i enkeltfagene: "Etikk i næringslivet som akademisk disiplin krever en tverrfaglig tilnærming og bør bli et integrert fagområde i alle utdanningstilbud på Handelshøyskolen BI." 4 Dersom spørsmål om etikk og samfunnsansvar ikke integreres i andre økonomi- og ledelsesfag, kan "etisk forretningsdrift" lett oppfattes som en spesiell type næringsvirksomhet, mens etiske hensyn er fraværende i "normale" forretningsmessige beslutninger. Behovet for å ta opp etiske spørsmål i ulike fag er derfor åpenbart. Imidlertid er det rimelig å tenke seg at egne kurs om etikk og samfunnsansvar vil medvirke til et sterkere fokus på slike hensyn også i de andre fagene. Egne etikkurs og forskningsmiljøer vil også kunne bidra til å sikre den faglige ekspertisen på området. Denne undersøkelsen er utført på oppdrag fra og finansiert av Program for Anvendt Etikk ved NTNU. Resultatene skal legges frem på den nasjonale konferansen om bedrifters samfunnsansvar ved NTNU i Trondheim november Oversikten er begrenset til å gjelde grunnutdanninger i økonomi og ledelse i Norge. Videre- og etterutdanningskurs, samt andre kurs i privat regi, er ikke tatt med i kartleggingen. Opplysningene som fremkommer i oversikten stammer fra svar på spørreskjemaer sendt ut per e-post til undervisningsansvarlige ved institusjonene, samt fra telefonsamtaler og institusjonenes hjemmesider på Internett. Hensikten med undersøkelsen er å danne et grunnlag for en fruktbar diskusjon om hvorvidt eksisterende utdanninger innenfor feltet er i samsvar med de behov næringsliv, myndigheter, organisasjoner og akademia ser for fremtiden. Av spesiell interesse er spørsmål om hva NTNU kan og bør bidra med når det gjelder utviklingen av fagtilbud og forskning innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. Trondheim, august 2003 Siri Granum Carson Stipendiat Filosofisk institutt, NTNU 4 "Tanker bak Etablering av et Senter for Etikk og Ledelse (Center for Ethics and Leadership) ved Handelshøyskolen BI", 9

10 Siri Granum Carson Fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske økonomi- og ledelsesutdanninger Tabell 1: Fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske økonomi- og ledelsesutdanninger. Tabellen angir hvilke av utdanningene som har et slikt fagtilbud, hvorvidt faget er obligatorisk eller frivillig, samt når i løpet av studiet faget opptrer. Institusjon/Studium Fagtilbud med næringslivsetikk eller bedrifters samfunnsansvar som hoved- eller sentralt tema BI/Master of Business Administration (MBA) Ethics, Values and Integrity in Management: Obligatorisk, 1. år BI/Master of Science (siviløkonom) Corporate Social Responsibility: Obligatorisk, 4. år International Business Ethics: Valgfritt, 4. år Bedrift og samfunn I: Obligatorisk, 1. år *) a BI/Bachelor Ingen tilbud b Handelshøgskolen i Bodø (HHB): Siviløkonomi/Master of Science Filosofi, etikk og miljø 1: Obligatorisk, 1. år*) Filosofi, etikk og miljø 2: Obligatorisk, 4. år Økonomi, miljø og samfunn: Valgfritt, 4. år c Høgskolen i Agder/Øk.adm. Fagtilbud innenfor temaet bedrifters samfunnsansvar er under utvikling, og skal tilbys fra høsten 2004 ved alle masterstudier ved fakultet for økonomi og samfunnsfag. Høgskolen i Bergen/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Buskerud/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Finnmark/Øk.adm. Foretaksetikk: Obligatorisk, 2. år Høgskolen i Harstad/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Hedmark/ Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Lillehammer/ Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Nord-Trøndelag/Øk.adm. Ingen tilbud 10

11 Fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar ved norske økonomi- og ledelsesutdanninger Institusjon/Studium Fagtilbud med næringslivsetikk eller bedrifters samfunnsansvar som hoved- eller sentralt tema Høgskolen i Oslo/ Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Stavanger/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen Stord og Haugesund/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Telemark/Øk.adm. Foretaksetikk: Valgfritt, 2. år Høgskolen i Tromsø/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Vestfold/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskolen i Østfold/Øk.adm. Etisk Forretning, delfag av Innføring i økonomisk analyse: Obligatorisk, 1. år Høgskolen i Ålesund/Øk.adm. Ingen tilbud Høgskulen i Sogn og Fjordane/ Øk.adm. Ingen tilbud Norges Handelshøyskole (NHH) Introduksjonskurs i etikk: Obligatorisk, 1. år Foretaksstrategi og foretaksetikk: Obligatorisk, men under avvikling. Dessuten vekslende valgfrie kurs utover i studiet. Norges Landbrukshøgskole (NLH)/ Øk.adm. Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)/Industriell økonomi og teknologiledelse Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH, del av Høgskolen i Sør-Trøndelag) Examen philosophicum med næringslivsetikk som ett av flere tema: Obligatorisk, 1. år *) Bedriften - Samfunnsansvar, organisasjon og miljø, obligatorisk, 3. år Eksperter i team, tverrfaglig prosjektfag: Virtuelle team og bedrifters samfunnsansvar: Valgfritt tema, 4. år d Det globale samfunn: Valgfritt, 1. år *) Etikk: Obligatorisk, 3. år a. Dette og de andre fagene i tabellen som er merket med *) har næringslivsetikk/bsa som ett av flere undertema, og blir ikke beskrevet nærmere i tabellen på sidene b. På bachelorgradene innen markedsføring (NMH) finnes det et fagtilbud der bedrifters samfunnsansvar er et sentralt tema (Organisational and managerial communication, med Peggy S. Brønn som faglig ansvarlig). Øvrige bachelorutdanninger ved BI har foreløpig ikke et slikt fagtilbud. Denne kartleggingen er imidlertid begrenset til rene økonomi- og ledelsesutdanninger, og markedsføringsutdanninger er derfor ikke tatt med. Også noen reiselivslinjer, bl.a. ved Høgskolen i Finnmark, har fagtilbud med næringslivsetikk som sentralt tema. Slike utdanninger har heller ikke fått plass i denne kartleggingen. c. Obligatorisk som del av spesialiseringsretningen Miljøledelse. d. Bedrifters samfunnsansvar var tema for et av de tverrfaglige prosjektfagene Eksperter i team i 2002/ 2003, med Endre Sjøvold som faglig ansvarlig. Det er imidlertid ikke avklart hvorvidt dette vil være tema de neste årene. Dette faget blir ikke nærmere beskrevet i oversikten på side

12 Siri Granum Carson Kommentar til Tabell 1: Tabellen viser hvilke av økonomi- og ledelsesutdanningene ved norske høgskoler som har fagtilbud innen næringslivsetikk og/eller bedrifters samfunnsansvar (BSA). Det kan pekes på én hovedtendens i oversikten: Det finnes i større grad fagtilbud innen etikk/bsa på de spesialiserte økonomi- og ledelsesutdanningsinstitusjonene enn på de allmenne, regionale høgskolene. Alle de sentrale institusjonene som er spesialiserte på økonomi- og ledelsesutdanning har ett eller flere fagtilbud innen etikk. Dette gjelder BI, Norges Handelshøgskole, Handelshøgskolen i Bodø og Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH, del av HIST). Av de allmenne, regionale høgskolene er det per i dag kun tre av sytten ( 17,65 %) som tilbyr undervisning i næringslivsetikk/bsa på sine økonomisk-administrative studieretninger. En tendens er også at det i større grad finnes fagtilbud på masternivå enn på bachelornivå. De to tendensene henger sammen: Masterutdanninger i økonomi og ledelse tilbys i større grad ved de spesialiserte og sentraliserte institusjonene enn ved de allmenne, regionale høgskolene. 12

13 Nærmere beskrivelse av de ulike fagtilbudene Nærmere beskrivelse av de ulike fagtilbudene Tabell 2: Fag med bedrifters samfunnsansvar og/eller næringslivsetikk som hovedtema: Oversikt og nærmere beskrivelse. Tabellen oppgir antall studiepoeng, oppstartsår, faglig ansvarlige og pensum på de ulike fagene. Fag/Studium Studiepoeng Oppstartsår Faglig ansvarlig Pensum Ethics, Values and Integrity in Management: Obligatorisk på BIs MBA-studium Corporate Social Responsiblity: Obligatorisk på BIs masterstudier International Business Ethics: Valgfag på BIs masterstudier FEM 2 (Filosofi, etikk og miljø): Obligatorisk på masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø Økonomi, miljø og samfunn: Valgfag på masterstudier ved Handelshøgskolen i Bodø (obligatorisk siden 1994) Heidi Høivik Atle Midttun og Jørgen Randers LaRue (ed.): The Ethics of Management, Boston 2003 Blackwell Guide to Business Ethics, Blackwell 2002 Zadek: The civil corporation, London 2001 EU-Kommissionen: Grønbog: Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar, Brussel Heidi Høivik Høivik (ed.): Moral Leadership in Action, Edward Elgar 2002 Blackwell Guide to Business Ethics, Blackwell Ove Jakobsen, og Jean Jaminon Ove Jakobsen Bryting: Företagsetik, Malmö diverse artikler. Carson/Kosberg: Etisk forretning - Bedriftens samfunnsansvar, Oslo kompendium 13

14 Siri Granum Carson Fag/Studium Studiepoeng Oppstartsår Faglig ansvarlig Pensum Foretaksetikk: Obligatorisk på bachelorgraden i øk.adm. ved Høgskolen i Finnmark Gunnar Birkelund Ikke bestemt Etikk: Obligatorisk på bachelorgraden i øk-adm. ved Trondheim Økonomiske Høgskole (obligatorisk siden 2001) Frode Nyeng Nyeng: Etikk og økonomi - en innføring, Oslo et kompendium av artikler. Foretaksetikk: Valgfag på bachelorgraden i økonomi og adm. ved Høgskolen i Telemark Harald Bårtveit Nyeng: Etikk og økonomi - en innføring, Oslo artikler. Etisk Forretning: Obligatorisk på bachelorgraden i økonomi og adm. ved Høgskolen i Østfold. 3,3* * Delfag, en tredel av Innføring i økonomisk analyse, 10 stud.poeng 2003 Svein Kolstad Hansen og John-Erik Andreassen Carson/Kosberg: Etisk forretning - Bedriftens samfunnsansvar, Oslo Introduksjonskurs i etikk: Obligatorisk på alle bachelor- og masterstudier ved NHH 3, * * Erstatter etikkdelen i foretaksstrategi og foretaksetikk (under avvikling) som har eksistert siden 1990 Alexander Cappelen Kompendium Bedriften - Samfunnsansvar, organisasjon og miljø: Obligatorisk på mastergrad IØT, NTNU. 7, Annik Magerholm Fet Ikke bestemt Kommentar til Tabell 2: Tabellen gir et mer detaljert bilde av de eksisterende fagtilbudene innen næringslivsetikk/bsa: Antall studiepoeng fagene utgjør, hvor lenge de har eksistert, hvem som er faglig ansvarlige og hva som er pensum på fagene. Tabellen viser at de aller fleste fagtilbudene er vektet med fra 5 til 7,5 studiepoeng, dvs. fra en sjettedel til en fjerdedel av et semesters belastning (30 studiepoeng). Rubrikken for oppstartsår viser at det er de spesialiserte økonomi- og ledelsesutdanningsinstitusjonene som først har startet opp fagtilbud innen etikk/bsa - tidligst ute er BI i De tre regionale høgskolene med fagtilbud på feltet har alle startet opp dette i

15 Forskning på bedrifters samfunnsansvar og næringslivsetikk ved norske utdanningsinstitusjoner Forskning på bedrifters samfunnsansvar og næringslivsetikk ved norske utdanningsinstitusjoner Tabell 3: Forskningssentra, fagmiljøer og stipendiater innen bedrifters samfunnsansvar og næringslivsetikk ved norske utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjon Forskningssentra, fagmiljø og stipendiater BI Senter for etikk og ledelse, leder: Heidi Høivik Centre for Corporate Citizenship, leder: Atle Midttun. Stipendiater: Anne Louise Koefoed, Per Ove Eikeland og Sverre Christensen, alle ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering. Handelshøgskolen i Bodø Ove Jakobsen, Stig Ingebrigtsen og Jean Jaminon forsker på feltet og holder foredrag for næringsliv og forvaltning. NTNU Tverrfaglig CSR-forum opprettet i Program for anvendt etikk (leder: May Thorseth) har næringslivsetikk som et av sine satsningsfelt. Stipendiater: Stig Larssæther og Martina Keitsch, Program for industriell økologi, og Alexander Dahlsrud, IØT. Høgskolen i Agder/ Fakultet for økonomi og samfunnsfag Høgskolen i Sør-Trøndelag/Trondheim Økonomiske Høgskole Norges Handelshøgskole Dag G. Aasland har forskningspermisjon studieåret 2003/04 for å jobbe med næringslivsetikk og planlegge nytt undervisningstilbud for masterstudenter Frode Nyeng utgjør alene forsknings- og fagmiljø ved TØH Senter for etikk og økonomi, leder: Alexander Cappelen. Flere vitenskapelig ansatte med etikkompetanse spredt på ulike institutter. Stipendiater: Gunnar Pettersen. Kommentar til tabell 3: Denne tabellen gir en oversikt over forskning og faglig aktivitet på feltet næringslivetikk/bsa ved norske utdanningsinstitusjoner. Opplysningene som fremkommer i tabellen stammer fra e-post og telefonsamtaler med fagpersoner ved institusjonene, samt fra informasjon på institusjonenes Internettsider. Tabellen gir ikke et fullstendig bilde av all faglig aktivitet ved alle avdelinger ved institusjonene. Ved de utdanningsinstitusjonene som 15

16 Siri Granum Carson ikke er nevnt i tabellen har det fremkommet opplysninger om at det ikke foregår forskning eller særlig grad av faglig aktivitet på feltet utover eventuell undervisning. 16

17 Sammendrag og avsluttende kommentarer Sammendrag og avsluttende kommentarer Denne kartleggingen er ment som et utgangspunkt for en diskusjon om forholdet mellom behov og tilbud når det gjelder fagtilbud innen næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. Kartleggingen er begrenset til å gjelde grunnutdanninger innen økonomi og ledelse ved norske høgskoler/universiteter. Et hovedfunn i undersøkelsen er at de spesialiserte økonomi- og ledelsesutdanningsinstitusjonene - handelshøgskolene - alle har fagtilbud innen næringslivsetikk/bsa. På de økonomisk-administrative linjene ved de regionale høgskolene har derimot kun 17,65 % (tre av sytten høgskoler) et slikt fagtilbud. En annen tendens er at fagtilbudet i større grad finnes på masterutdanningene og i mindre grad på bachelorutdanningene. Denne tendensen henger sammen med den forrige, da det er de spesialiserte handelshøgskolene som i størst grad tilbyr masterutdanning innen økonomi og ledelse. Et annet hovedfunn i undersøkelsen er at flere av institusjonene har startet opp eller vil i løpet av kort tid starte opp undervisning innen næringslivsetikk/bsa. Ved alle de tre regionale høgskolene som har et slikt fagtilbud, er dette startet opp i 2003, og høgskolen i Agder følger opp med et nytt fagtilbud i Også ved IØT på NTNU startes det i 2004 opp et fag som omhandler bedrifters samfunnsansvar. Kurven for oppstart av fagtilbud innen etikk/bsa er altså en bratt stigende. En tendens er også at noen av etikkfagene som tidligere var valgfrie, er blitt obligatoriske de senere årene. Økningen av fagtilbud kan ses på som et svar på en økende etterspørsel etter etikkfag ved næringslivsutdanningene. Det kan tenkes flere grunner til økt etterspørsel, blant annet medias sterke fokus på etiske spørsmål knyttet til næringsvirksomhet de siste årene, og internasjonaliseringen av det norske næringslivet. Til sist kan det trekkes frem at de ulike fagtilbudene varierer kraftig i form og innhold. Et spørsmål er om det vil være hensiktsmessig å i større grad samordne tilbudene - for eksempel ved at de ulike utdanningene blir enige om visse minstekrav til etikkfag ved økonomi- og ledelsesutdanningene - eller om det er bedre at etikkfagene speiler de ulike utdanningenes forskjellige profil. 17

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Lite etikk i norske økonomistudier

Lite etikk i norske økonomistudier Arbeidsnotat 06/2008 En undersøkelse av etikkundervisningen ved norske høyskoler og universiteter Forfattere: Eva Aronsen Jørn Bue Olsen 1 1 Eva Aronsen, etikkengasjert, rådgiver og skribent og Jørn Bue

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS)

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse INNLEDNING Masterstudiet i HMS (MHMS) for realfagsstudenter

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Enron og Arthur Andersen

Enron og Arthur Andersen Etisk forretning Enron og Arthur Andersen Børs eller katedral? Interessentene til bedriften Bedriften som borger Bedriftens samfunnsansvar Etisk forretning og tillit John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år

Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år NO EN Siviløkonom - Master of Science in Energy Management, 2 år Drømmer du om å bli en del av Norges største industri? Med en mastergrad i Energy Management fra Handelshøgskolen og MGIMO-universitetet

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 276 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) 305 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt ekstraordinære

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur.

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur. 318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Samfunnsansvar og omdømme

Samfunnsansvar og omdømme Samfunnsansvar og omdømme 27 februar 2013 Kort om meg selv Fagområder strategi, ledelse, organisasjonsutvikling Siviløkonom og organisasjonssosiolog Førstelektor ved Trondheim Økonomiske Høgskole/ Førstelelektor

Detaljer

Strategisk tenkning om konkurranse og posisjonering i høyere utdanning i Norge

Strategisk tenkning om konkurranse og posisjonering i høyere utdanning i Norge Strategisk tenkning om konkurranse og posisjonering i høyere utdanning i Norge Stuart Deakin rådgiver, Fakultet for samfunnsfag 14.11.2012 Oppgavens problemstilling Å undersøke om det finnes strategisk

Detaljer