Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Tjenesteutvikling"

Transkript

1 Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: TU-19/10 KOMMUNALE TJENESTER TIL BEBOERE PÅ TANDBERGLØKKA I ÅS KOMMUNE TU-20/10 FRITT BRUKERVALG TU-21/10 PSYKOSOSIALT KRISETEAM TU-22/10 VEDTDEKTSENDRINGER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Ski, André Kvakkestad leder

2 Saksbehandler: Irene Eriksen Mørk Arknr.: 000 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Tjenesteutvikling 19/ KOMMUNALE TJENESTER TIL BEBOERE PÅ TANDBERGLØKKA I ÅS KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Avtalen omhandlet i kommunestyrevedtak sak 70/1996 mellom Ski kommune og Ås kommune om gjensidig leveranse av kommunale tjenester reforhandles. 2. Ski kommune finner det ikke lenger hensiktsmessig å tilby barnehageplasser til beboere på Tandbergløkka. Av øvrige kommunale tjenester nevnt i avtalen kan Ski kommune tilby grunnskoleplass med tilhørende skolehelsetjeneste til selvkost til beboere på Tandbergløkka, i de tilfeller det er ledig plass på en av grunnskolene i Ski tettsted. Ingress/hovedbudskap Ski kommune ønsker å reforhandle avtalen av 1996 om gjensidig leveranse av kommunale tjenester. Ski kommune vil fortsatt tilby grunnskoleplass med tilhørende skolehelsetjeneste Saksopplysninger: I kommunestyrevedtak sak 70/1996, ble det vedtatt at Ski kommune skulle levere tjenester til beboere på Tandbergøkka i Ås, innenfor områdene; Barnehage Skole Sykehjem Bo- og aktivitetssenter Solborg Kirkelige tjenester Disse tjenestene skulle leveres mot at Ås dekket de kommunale utgiftene. Vedtaket presiserer at det forutsetter at uansett hvor tjenesten ønskes utført, skal søkere fra Tandbergløkka konkurrere på like betingelser med søkere fra Ski kommune. Om barnhageplass Barnehageloven i 12a. Rett til plass i barnehage, lyder: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Side 2

3 Ski kommune har de siste årene vært gjennom tøffe innsparingsprosesser innenfor barnehagesektoren, samt endrede sentrale krav om å tilby barn som bor i Ski barnhageplass. Fra har Ski kommune plikt til å tilby barn som bor i Ski en barnehageplass. Dersom barn, som bor på Tandbergløkka, skal konkurrere på like vilkår slik det framgår av avtalen fra 1996, betyr det at Ski kommune må bygge flere barnehager for å ha nok plass. til de som bor på Tandbergløkka. Dette skyldes at det ikke lenger konkurreres om plass, da alle har rett til plass. (Jf. Barnehageloven i 12a.) Det gjøres også oppmerksom på at Ås har avvist alle krav fra Ski om å betale den kommunale egenandelen for barn som bor i Ås. Ås har full barnhagedekning og kan derfor tilby barn på Tandbergløkka barnehageplass i egen kommune. Dette gjelder også barn med spesielle behov. Fra vil Ski kommune motta statlig støtte til barnehager gjennom rammetilskudd. Rammetilskuddet vil ta høyde for antall barn mellom 1-5 år, som bor i Ski, og ikke hvor mange barn som går i barnehagen, slik det var med øremerkede tilskudd. Etter sonderinger med Ås kommune våren 2010, fikk foresatte til førskolebarn som bor på Tandbergløkka, informasjon om at barnehageloven nå gir en individuell rett til barnehageplass i den kommunen barnet bor i, og at de derfor måtte søke plass i sin egen kommune, Ås Alle som bor på Tandbergløkka og som søkte barnehageplass i Ski våren 2010, ble kontaktet og gjort oppmerksom på at Ski kommune ville endre sine rutiner i forbindelse med opptaket som ble gjort i mars Dette skapte mye frustrasjon hos beboerne på Tandbergløkka, og alle henviste til kommunestyrevedtaket fra Barn som bor i andre kommuner enn Ski, kan tildeles barnehageplass, dersom det etter 1. august fortsatt er ledige plasser. Plassen beholdes til skolestart. Skoleplass Det eksisterer en avtale signert mellom ordførerne i Ski, Enebakk og Ås når det gjelder mulighet for gjesteelevplass. Det vises også til K.st.sak 16/94 av , der det ble vedtatt at man fra skoleåret skulle betales refusjon i hht. Kirke, utdannings- og forskningsdepartementets fastsetting av gjesteelevssats eller tilvarende sats prisjustert ut fra nivået på denne. Helsetjenester Barn i førskole- og grunnskolealder (pt (36 barn) bosatt på Tandbergløkka, omfattes av helsestasjon- og skolehelsetjenester). Dette som en konsekvens av at disse innbyggerne i området får barnehage og skoleplass i Ski kommune. Vurdering: Alle barn har nå en individuell rett til barnehageplass i hjemkommunen. Rådmannen finner det ikke lenger rimelig at man skal beholde en gammel interkommunal avtale fra en tid der man ikke hadde krav på barnehageplass, men måtte konkurrere om de plasser som fantes. Dersom avtalen fortsatt skal legges til grunn, vil det medføre at Ski kommune måtte bygge/etablere flere plasser enn det vi trenger for å oppfylle lovens nåværende krav. Rådmannen finner det derfor uhensiktsmessig at barn som ikke bor i Ski skal vurderes på lik linje med barn som bor i Ski. Rådmannen mener at Ski kommunes økonomiske situasjon tilsier at kommunen ikke har økonomi til å bygge og drive flere barnehageplasser enn det kommunen selv trenger for å sikre at alle foresatte som ønsker det, skal tilbys barnehageplass. Side 3

4 Når det gjelder barn bosatt på Tandbergløkka i Ås kommune, mener rådmannen at man kan forsette ordningen med at disse kan gå på en av grunnskolene i Ski tettsted, ved at Ås kommune, som nå, dekker kostnadene. En elevplass i skoleverket i Ski medfører også at elevene fra Tandbergløkka har skolehelsetjeneste knyttet til sin skoleplass. Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at avtalen av 1996 mellom Ski kommune og Ås bør reforhandles med tanke på å fjerne retten til barnehageplass for barn bosatt på Tanbergløkka i Ås kommune. Økonomiske konsekvenser: Ski kommune vil slippe å ha ekstra investeringskostnader ved ikke å ha ansvar for å tilby plasser til beboere på Tandbergløkka. Kostnadene ved at barn på Tandbergløkka har skoleplass med tilhørende skolehelsetjeneste, forutsettes fortsatt skal være til selvkost. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: De miljømessige konsekvensene vil avhenge av differensen i kjørelengden til/fra barnehagen avhengig av hvilke(-n) barnehage (-r) i Ski barna fra Tandbergløkka ville ha fått plass i og den/de barnehagene, som de nå får plass i Ås kommune. Konklusjon: Rådmannen mener at avtalen mellom Ås og Ski bør justeres i samsvar med gjeldende barnehagelov. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef, Oppvekst Vedlegg som følger saken: a), Brev fra Ås kommune datert til Tanbergløkka Vel v/ole Johansen hvori gjengitt vedtak i Ski kommunestyrets sak 70/96. b) Kommunestyrets sak 16/94 Nye betalingssakster i forbindelse med elevoverføringer over kommunegrensene i Follo Side 4

5 Saksbehandler: Nina Ansethmoen Arknr.: 033 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet / Tjenesteutvikling 20/ Kommunestyret / FRITT BRUKERVALG Forslag til vedtak: 1. Det bevilges kr for 2011, til iverksetting og drift av fritt brukervalg innen praktisk bistand til rengjøring. For hvert av årene bevilges det 1,1 mill. kroner. Midlene innarbeides i budsjett og handlingsplan Ingress: Saken legges frem for å gi en orientering om framdriften i forarbeidet med innføring av fritt brukervalg i Ski kommune. For at arbeidet skal kunne videreføres i 2011 må det bevilges midler i forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsplan for Saksopplysninger: Det vises til kommunestyresak 125/09 hvor det ble vedtatt at: 1. Fritt brukervalg søkes innført for praktisk bistand til rengjøring i løpet av Igangsettingsressurser vedtas i budsjett for Evaluering av ordningen gjennomføres etter 2 år, og det skal da tas stilling til om ordningen skal opprettholdes og om samme ordning også skal innføres for brukere av andre hjemmebaserte tjenester. I saksfremstillingen i sak 125/09 fremkom det at innføring av fritt brukervalg ville koste kr i oppstartsåret og 1,1 mill. kroner de påfølgende år. Det ble i kommunestyrets møte fattet et vedtak om innføring av fritt brukervalg, men det ble kun gitt en engangsbevilgning på kr til formålet. For de bevilgede midlene har kommunen ansatt en medarbeider i en engasjementstilling for perioden medio august og ut året for å utarbeide et tydelig grunnlag for beregning av priser, modell og rutiner. Vurderinger: Konkrete opplysninger om Ski kommunes brukertall og dagens ansvarsplassering iht fritt brukervalg; I Ski kommune er det til enhver tid ca 300 brukere av tjenesten praktisk bistand, fordelt på alt fra ukentlige besøk til vask hver 6. uke. Til sammen utføres ca 190 timeverk hver uke til rengjøring. Standardytelse er 2 timer hver. 3. uke. Side 5

6 Bestillerkontorets er ansvarlig for vurdering og utmåling av søknader om praktisk bistand, og disse vedtakene formidles direkte over til aktuell utførerenhet i kommunen og til kommende private leverandører. I tillegg beregnes betalingssats og fakturering. Selve faktureringsarbeidet for brukernes egenbetaling utføres i dag av hjemmetjenesten. Ved innføring av fritt brukervalg er det bestillerkontoret som skal administrere brukervalget overfor enkeltbrukere. Dette arbeidet må deles inn i en informasjonsdel som sendes skriftlig til alle brukere av praktisk bistand med rengjøring. Parallelt skal bestillerkontoret opprette et system med aktuelle private leverandører for å sikre gode kontrollrutiner og journalføring av utført arbeid. Bestillerkontoret må også opprette et system for kontroll av kvaliteten på tjenestene som leveres fra private leverandører. Ski kommune må velge type organisering av private leverandører. I følge KS kan kommuner organisere kontraktsinngåelse med private leverandører etter to modeller: rammeavtaler eller tjenestekonsesjon. Så langt vi er kjent med andre bydeler og kommuner som har innørt fritt brukervalg, så er det rammeavtaler som er tatt i bruk. KS anbefaler bruk av tjenestekonsesjon. Ski kommune vil derfor se nærmere på hva tjenestekonsesjon innebærer, og vi er åpne for at dette kan være en ønsket løsning. Tjenestekonsesjon: Kort fortalt skal da kommunen autorisere den enkelte private leverandør og leverandøren skriver kontrakt med bruker. Ingen kommuner har til nå brukt denne modellen, men kommunen kan kjøpe juridisk konsulenttjeneste fra KS for å få hjelp til innføringen. KS anbefaler denne måten å organisere tjenesten på fordi den angivelig er en enklere måte å organisere dette arbeidet på. Rammeavtale: Kort fortalt skal da kommunen inngå kontrakt med den enkelte leverandør og kontraktsvilkårene er fastlagt når bruker velger mellom leverandørene. De kommuner og bydeler som til nå har innført fritt brukervalg har valgt rammeavtale med sine leverandører. Informasjon fra Oppegård kommune som innførte fritt brukervalg våren 2010: Oppegård kommune har omtrent like mange brukere av praktisk bistand som Ski. Oppegård har inngått rammeavtale med 2 private firmaer. Per i dag har ca. 1/6 av brukerne valgt private leverandører. Oppegård kommune opplyser at andelen brukere som bytter leverandør fra den kommunale til en privat er stigende, og de forventer at dette fortsetter. I inneværende år antar Oppegård kommune at de blir fakturert fra sine 2 private leverandører ca. kr eller mer. Oppegård kommune opprettet en konsulentstilling som er plassert på bestillerkontoret til å administrere fritt brukervalg. Oppegård kommune bruker datasystemet Gerica i saksbehandling og registrering i brukersaker. Ski kommune bruker også Gerica, men kommunen mangler en modul i systemet for å kunne registrere fritt brukervalg. Plan for videre framdrift i inneværende år (engasjementperioden) i Ski kommune: Kommunens administrasjon må fortsette sitt arbeid med å drøfte og konkludere mht. valg av type avtale med private leverandører. Dette er en forutsetning før videre kravspesifikasjon og anbudsarbeid sluttføres. Kravspesifikasjonsarbeidet er påbegynt. Forarbeidet med anbud blir godt ivaretatt av innkjøpsavdelingen i kommunen. Informasjonsmateriell til brukere må utarbeides Serviceerklæring for praktisk bistand må revideres Side 6

7 Økonomiske konsekvenser: Det er ikke realistisk at fritt brukervalg kan igangsettes uten at det opprettes en fagkonsulentstilling som saksbehandler, registrerer, følger opp og kvalitetssikrer arbeid og kontakt med private leverandører. Kostnad ,- per år. Utstyr, lokaler, opplæring, brosjyrer, rekvisita mv. kr Innkjøp av modul til datasystemet Gerica ca. kr ,-. Betaling til private leverandører i oppstartsåret ca kr ,-. Sum for 2011 ca. kr ,-. Kostnaden i 2011 betinger at selve oppstarten av fritt brukervalg skjer når alle andre arbeider og forberedelser i saken er ferdig. En raskere oppstart vil medføre økte kostnader. I påfølgende år anslås utgiftene å utgjøre det samme som tidligere beskrevet, kr. 1,1 mill. kroner pr. år, dette da en nedbemanning av egne ressurser ikke kan gjøres før omfanget av privat kjøp er av en slik størrelsesorden at det utgjør en stilling. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Konklusjon: Rådmannen mener at det må bevilges midler for å kunne praktisere fritt brukervalg for praktisk bistand til rengjøring. Ordningen fordrer en rekke administrative tiltak som det ikke er rom for å ivareta innen dagens rammer. Videre må kjøpet av tjenestene dekkes inn. Egne ansatte hjemmehjelpere har et ansettelsesforhold som gjør at utgiftene til lønn løper selv om oppdraget er kjøpt fra privat leverandør. Det er først ved omfattende kjøp at kommunens egne ressurser kan reduseres. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som ligger i saksmappen: 1) Kommunestyresak 125/09: Fritt brukervalg Side 7

8 Saksbehandler: Eli Thomassen Arknr.: X11 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Tjenesteutvikling 21/ Kommunestyret / PSYKOSOSIALT KRISETEAM Forslag til vedtak: 1. Kommunens psykososiale kriseteam videreføres som et bredt faglig sammensatt team. 2. Teamet skal bistå kommunens kriseledelse ved ulykker og kriser. 3. Teamet kan etableres uten at kommunens kriseledelse er satt, men teamets ansvarsområde skal sterkt begrenses. I første omgang skal teamet benyttes ved voldsomme og omfattende hendelser. Annen bistand til enkeltpersoner ytes fra det ordinære hjelpeapparatet i - og utenfor kommunen. 4. Alle kommunale virksomheter skal skoleres i å håndtere alminnelige kriser som rammer brukerne/skolebarn mv. i egen virksomhet. 5. Det settes av budsjett for avlønning og kompetanseheving av det psykososiale kriseteamets medlemmer. Kr innarbeides i budsjett og handlingsplan Teamet avleverer årsmelding for sin aktivitet. Ingress: Det psykososiale kriseteamet er i første omgang etablert for bistå beredskapsledelsen ved større kriser og ulykker. I forlengelsen av dette har teamet blitt benyttet til å bistå i andre krisesituasjoner som ikke er i av en slik karakter at beredskapsledelsen er involvert. Aktiviteten har økt i omfang og det fremkommer nå uklarheter rundt når dette teamet skal kunne benyttes, samt hvem som skal kunne kalle de ut. Saken legges frem for å få konkretisert ansvarsområdet for det psykososiale kriseteamet og for å få avsatt nødvendig budsjett for dets aktivitet. Saksopplysninger: I de eksisterende retningslinjer har det psykososiale kriseteamet følgende mandat: 1. Kvalitetsmål: Gi rask og hensiktsmessig hjelp ved brå død og andre akutte kriser der den etablerte krise- og beredskapstjenesten (politi-, brann-, og redningsvesen, legevakt, prest) har behov for ekstra bistand. Suicidalteamet gir raskt tilbud om oppfølging etter selvmordforsøk for å unngå senskader eller gjentakelse av selvmordsforsøk I spesielle tilfeller å bidra til at nødvendig krisehjelp samordnes (pårørendesenter). Side 8

9 Suicidalteamet har endret navn til Oppfølgingsteamet og består av en gruppe som inngår som en del av det psykososiale kriseteamet. Oppfølgingsteamet fungerer etter en avtale med Aker sykehus, og er et bindeledd mellom sykehuset og Follo DPS i forhold til pasienter som har overlevd et suicidforsøk. Oppfølgingsteamet består, og vil i det følgende ikke omtales ytterligere. Det psykososiale kriseteamet oppsto for om lag 10 år siden, som en kjernegruppe i en ellers stor beredskapsgruppe. Kjernegruppa hadde som oppgave å være tilgjengelig når kommunen hadde behov for et pårørendesenter når kriseledelse var nedsatt. Siden den gangen har kjernegruppa utviklet seg til et kriseteam som også tar oppdrag gitt direkte av legevakt, politi, brannvesen mv. Slik det er i dag er det politi, brannvesen og legevakt som vurderer behovet for kriseteam, men det er kommunen som betaler overtid til medlemmene. Det eksisterer ingen klare avtaler mellom kommunen og disse instansene hvordan dette arbeidet skal foregå. Teamet blir til tider kontaktet for oppdrag som man mener kunne vært ivaretatt enten av henvisende instans eller i det øvrige ordinære tjenesteapparatet. Det oppleves belastende for temaets medlemmer at de må gjøre avveiningene ut fra eget skjønn da det ikke finnes klare grenseoppganger for når de skal rykke ut. Det er derfor nødvendig å konkretisere grenseoppgangen mellom hvilke hendelser som skal få bistand fra det psykososiale kriseteamet og hvilke hendelser som enten skal håndteres i virksomhetene eller håndteres i det ordinære tjenesteapparatet. Det er ikke lovpålagt å ha et psykososialt kriseteam i kommunen. Kriseteamet har representanter fra Miljøarbeidertjenesten, Dagsenteret, PPT, Barneverntjenesten, Helsetjenester, NAV (sosialfaglig) og en prest. Medlemmene står oppført på en ringeliste, og har ingen vaktordning. Det betyr at i teorien kan ingen være tilgjengelig på henvendelsestidspunktet. Imidlertid har teamet 10 medlemmer noe som øker sannsynligheten for at noen av dem vil kunne nås. Teamet møtes for oppdateringer og påfyll 1-2 ganger hvert halvår. Grunnet manglende ressurser, har det ikke vært spesielle kompetansehevende eller mer systematiske teambyggende tiltak de siste 3 årene. Vurdering: Erfaringer viser at krisebegrepet er vanskelig å definere, og dermed får teamet uklare og mange bestillinger. De færreste krisene var av omfattende eller voldsom karakter. Med enkelte unntak vurderte kriseteamet det dit hen at sakene handlet om enkeltmennesker som for å hindre senfølgevirkninger, raskt trengte bistand/samtaler av kompetente personer, eventuelt kontakt med spesialisthelsetjenesten. Imidlertid var det ikke slik at alle disse nødvendigvis trengte et kriseteam som rykket ut på kvelden eller i helgene. De fleste trengte snarlig hjelp i form av samtale innen 1-2 dager. Dette kunne ha vært ivaretatt innen kommunens ordinære tjenesteapparat. Rådmannen vil for fremtiden besørge at disse krisesakene blir gitt prioritet slik at brukerne slipper å settes opp på ordinære ventelister for bistand, men tilbys hjelp i løpet av kort tid. Rådmannen anbefaler at det psykososiale kriseteamets ansvarsområde avgrenses til å gjelde alvorlige kriser og hendelser av et visst omfang. Medlemmene opplever at de blir oppringt på fritiden i et omfang som har blitt større enn forutsatt. Dette oppleves belastende og dersom ordningen skal videreføres må det trolig opprettes en beredskapsordning som vil bli kostnadskrevende for kommunen, dette i tillegg til en relativt hyppig utrykning utenom ordinær arbeidstid. Side 9

10 De krisene som bør ligge under det psykososiale kriseteamets ansvarsområde, bør begrenses til å være: Kriser hvor kommunens kriseledelse treger bistand Voldsomme og/eller omfattende hendelser hvor politiet er involvert og vurderer at personer trenger umiddelbar psykososial bistand Kriser hvor prest vurderer at det psykososiale kriseteamet bør ivareta hjelperollen i stedet for han/henne. Videre bør kriteriene være at det er innbyggere fra Ski kommune som er i behov av bistand fra teamet. Det er flere involverte i krisen, som for eksempel vitner eller pårørende som trenger hjelp og omsorg, og som ikke er i stand til å håndtere situasjonen uten hjelp. Det skal videre være reell bekymring omkring de enkelte aktørenes helse for at teamet skal aktiveres. Disse avgrensningene vil medføre at det kun er kommunens kriseledelse, politiet og prest som skal ha tilgang til kriseteamets telefonnummer. Legevakt og andre hjelpeinstanser kan sende e-post til kommunens aktuelle virksomheter for å melde behovet, slik at disse sakene kan ivaretas første virkedag. De økonomiske rammene innen de ulike virksomhetene har gjort arbeidet med kriseteam vanskelig. For virksomhetene blir overtidsutbetalingene en ekstrautgift som ikke er budsjettert og som går på bekostning av den ordinære driften. I tillegg har man ikke funnet rom for å gi kriseteamet kompetanseutvikling, noe som bør gjøres slik at kommunen prioriterer å ha et godt kriseteam til å bistå under alvorlige og omfattende kriser og ulykker. Kriseteamets kompetanse kan benyttes til å bistå kommunens virksomheter i arbeidet med å utvikle egne kriseplaner slik at disse settes i stand til selv å håndtere situasjoner som oppstår på arbeidsplasser og blant medarbeidere. Mange ulykker/hendelser som involverer skole og barnehage krever særskilt oppfølging av barna og foreldrene. Kriseteamet kan i slike sammenhenger gi rektor/virksomhetsleder veiledning i hvordan hendelsen skal håndteres. Økonomiske konsekvenser: Det er i dagens ramme avsatt kroner som en godtgjøring til teamets koordinator og kroner til et av de øvrige medlemmene. Eventuelle kompetansehevende tiltak og overtidsbetaling ved utrykning har hittil blitt dekket innen den respektive virksomhets ramme. Knappe ressurser har vanskeliggjort teamets arbeid og det vurderes riktig at det avsette egne midler til teamets drift. Det foreslås at totalt kr ,- årlig avsettes til godtgjøringer, overtidsbetaling og kompetansehevende tiltak for teamets medlemmer. Side 10

11 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Mennesker som selv utsettes for/er vitne til/er i en nær relasjon til personer som rammes av alvorlige og voldsomme kriser og ulykker, kan være i behov av akutt psykisk støtte. Ved å gi støtte på et tidlig tidspunkt vil man kunne forebygge alvorlige sein- og følgetilstander (kompliserte sorgreaksjoner ved dødsfall, kronifiserte/ invalidiserende angsttilstander ved ran m.m.). Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef levekår Vedlegg som følger saken: a) Administrative retningslinje av Vedlegg som ligger i saksmappen: 1. Rundskriv IS-04/2005: Oppfølging i kommunene av personer som har vært berørt av ulykker og katastrofer Veiledning til kommunale instanser og fastleger. 2. Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunane. Side 11

12 Saksbehandler: Irene Eriksen Mørk Arknr.: 000 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Tjenesteutvikling 22/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede / VEDTDEKTSENDRINGER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Forslag til vedtak: Ski kommunestyret vedtar vedlagte forslag til endring av vedtektene for kommunens barnehager, med følgende endringer: 1. Vedtektenes punkt 4 om opptak gis følgende tilføyelse under første avsnitt og to nye strekpunkt nr 8 og 9: Ledige barnehageplasser gjennom året vil bli tildelt på grunnlag av en nummerert venteliste. Når ventelisten er tom, lages en ny venteliste med nye søkere. Nye søkere som kommer under kriterium 1, 2, 3 og 4, vil gå foran søkerne på den nummererte søkerlista. - Barn som har fått tildelt plass i annen barnehage enn første ønske, og som har takket ja, vil ikke bli vurdert for plass i andre barnehager før ved neste hovedopptak. Dette gjelder ikke barn som kommer inn under kriterium 1, 2, 3, 4,7 og 8. Disse barna vil gis prioritet ved tildeling av plass etter første ønske. - Barn som bor i andre kommuner enn Ski, kan tildeles barnehageplass, dersom det etter 1.august fortsatt er ledige plasser. Plassen beholdes til skolestart. 2. Vedtektenes punkt 8 om oppholdsbetaling gis nytt avsnitt etter avsnitt 1: Barn skal i utgangspunkt ha med seg mat hjemmefra. Der melk/ frukt /mat fås, må det betales et tillegg. Kostpengene betales via oppholdsbetalingen. Kommunestyret vedtar nivået på kostbetalingen. Kostpenger settes på egen konto, som og er øremerket melk/frukt/mat. Bruken av pengene avklares i den enkelte barnehages samarbeidsutvalg. 3. Vedtektenes punkt 8 om oppholdsbetaling avsnitt 8 skal lyde: Barnet må til sammen ta fri fra barnehagen minimum 20 dager i løpet av barnehageåret. 15 av dagene må tas ut i 3 sammenhengende uker. Den siste ferieuka tar barn fri når de foresatte/foreldrene ønsker det. I tillegg gis det ikke barnehagetilbud de 5 enkeltstående dagene, som personalet har sine planleggingsdager. Ferien skal meldes på eget skjema til barnehagen innen 15.april, for sommerferien og 14 dager før for den siste uka. Familier som av særlig sosiale grunner ikke kan ta ut barnet fra barnehagen i 25 dager i løpet av året, kan søke barnehagekontoret om dispensasjon. Søknaden må sendes innen 1. april. 4. Vedtektenes punkt 7.2 om oppsigelse, strekpunkt 4 under 2. avsnitt, skal lyde: - dersom stengetiden i barnehagen ikke overholdes, vil det bli avkrevd et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret én gang i året. 5. Vedtektenes punkt 11 leke- og oppholdsareal skal lyde: Barn 3-6 år: 4 m2 Barn 0-3 år: 5,5 m2 Side 12

13 6. Vedtektenes punkt 12 om åpningstid første avsnitt skal lyde: Kommunens heldags barnehager holdes som et minimum åpent hverdager fra kl til kl Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt. Ingress/hovedbudskap Med full barnehagedekning er det behov for å justere vedtektene når det gjelder opptak gjennom året. Krav til kostnadseffektiv drift og erfaring med bruk av barnehagene om sommeren, tilsier at det er behov for at barna tar ut tre uker sammenhengende ferie om sommeren. Saksopplysninger: Ski kommunes vedtekter for de kommunale barnehagene ble vedtatt i kommunestyrermøtet , og ble siste gang endret Det er igjen behov for å gjøre nye endringer i vedtektene. En del av forslagene til endringer kommer på bakgrunn av krav om mer kostnadseffektive drift, og som følge av behov for reduserte netto driftsutgifter. Drift om sommeren. Personalet har fått økt ferien fra 20 dager/året til 25 dager/året. Det er dermed oppstått en differanse på 10 dager mellom hva personalet har rett til av ferie og hva barna må ta ut i ferie. I vedtektene pr i dag er det krav om at barnet i løpet av året skal ta ut 3 uker ferie, hvorav to uker er steng om sommeren. Erfaringen viser at de fleste foresatte /foreldre lar sine barn ha mer enn 3 ukers sommerferie. Utfordringen er at de ikke melder dette på forhånd, og at de tar ut barna kun i enkelt dager. Dette medfører at barnehagene er bemannet etter hva som er påmeldt av barn, med det resultat at man ikke har optimal driftsøkonomi. Med en obligatorisk 3 ukers sommerferie for barn, kan en løsning være at foreldrene gis mulighet for å ta ut barna i ferie én uke før eller én uke etter de to ukene barnehagen er stengt. I tillegg må barna tas ut av barnehagen en uke til i løpet av året. Dersom det er familier av særlige sosiale grunner som sliter med å ta ut fire uker fri, foreslås det å gi mulighet for å søke dispensasjon. Drift i påskeuka. Onsdagen før skjærtorsdag er en dag, som benyttes av relativt få barn. Etter kl. 12 denne onsdagen har de ansatte krav på 133 % helligdagstillegg i tillegg til vanlig lønn. Mye av vikar/overtidsmidlene som barnehagene har til disposisjon, brukes dermed for å holde oppe denne dagen. Erfaring fra påsken 2010 viser at det gjennomsnittlig bare var 18 % av barna som faktisk brukte barnehagetilbudet onsdag før skjærtorsdag. Arealnorm. I vedtektene står det en arealnorm på 6 kvm2 for barn under 3 år. Denne normen har tidligere vært benyttet ved bygging av noen få barnehager. Den mest vanlige arealnormen for barn under 3 år er 5,5 kvm2. (Statlig, veiledende norm er 5,33 m2). Betaling for kost. Det ble i 2008 vedtatt at det skulle innføres betaling for kost i barnehagen. Dette er ikke lagt inn i vedtektene. I dag betaler foreldrene 100 kr pr mnd i kost. Dette dekker kun melk og frukt. For at barna skal få et bedre tilbud, er det behov for å øke denne summen til 200 kr/mnd med årlig prisjustering. De ansatte og foreldre/foresatte i den enkelte barnehage sammen med kommer fram til bruken av kostpengene. Gebyrets størrelse ved for sent henting. Det er behov for å få fastsatt i vedtektene at det er kommunestyret som fastsetter gebyrets størrelse når barnet hentes for sent. I dag står det at det vil bli fastsatt et gebyr for barn som blir hentet for sent, men ikke hvem som fastsetter dette gebyret. Gebyret ved for sent henting er pt. kr 125 kr pr påbegynte halvtime, mens det i SFO er 175 kr pr. påbegynte kvarter. Mulighet for at det kan søkes plass for barn fra andre kommuner. Det kan være hensiktsmessig å kunne ha mulighet for å tilby barn fra andre kommuner plass i de periodene det måtte være ledig plass. Side 13

14 Behandling av forslaget til vedtektsjusteringen Forslaget til endring i vedtektene har blitt utarbeidet av tre styrere, tillitsvalgte, seksjonsleder, barnehagekonsulent. Det har blitt grundig behandlet i styrergruppa, og blant personalet og tillitsvalgte ute i barnehagene. Forslaget har vært på høring i barnehagenes brukerråd. Forslagene har blitt mottatt ulikt. Personalet ser fordelen av endringer på ferien. Noen brukere ønsker at barnehagene kan stenge tre uker. Noen vil ha det som det er, slik at man kan ta ferie også andre tider på året. Andre igjen viser forståelse for - og mener det ikke er problematisk - å ta ut fire uker ferie på sommeren. På bakgrunn av tilbakemeldingene, er det gjort noen endringer i det foreliggende forslaget. Når det gjelder stenging onsdag før skjærtorsdag, mener de fleste i personalet at dette er ok. Foreldregruppa er delt i synet på stenging av barnehagene onsdag før skjærtorsdag. Fagforbundet og Utdanningsforbundets ønsker at de ansatte, som ikke har opparbeidet seg avspasering, skal gis mulighet for å jobbe onsdagen før skjærtorsdag, selv om barnehagen er stengt for ordinær drift. Når det gjelder økning i kostpenger, mener de fleste at det er greit med 200 kr pr mnd, men ikke mer. Andre mener at dette bør kommunen betale. De fleste mener at gebyret ved for sent henting bør ligge på samme nivå som SFO, der gebyret er 175 kr pr påbegynt kvarter. Argumentet for å ta 250 kr pr påbegynt ½ time er at personalet ved overtid, i følge tariffavtalen, skal ha betalt for en 1/2 time uansett om de bare jobber overtid 10 min. Samtidig er lønna til personalet i barnehagen gjennomsnittelig høyere enn på SFO da ½ parten av de ansatte har høyskoleutdanning. 175 kr dekker derfor ikke de faktiske utgiftene til en førskolelærer. Det vises for øvrig til vedlegget med oppsummering av høringen fra brukere og ansatte. Vurdering: Etter rådmannens vurdering er de fremlagte forslagene til endring gunstig for å imøtekomme kravene til effektiv og forsvarlig barnehagedrift. Rådmannen vil særlig kommentere forslaget om at alle barn skal tas ut av barnehagene til 3 ukers sammenhengende sommerferie. Rådmannen mener at én ukes ekstra fravær i barnehagen for barn, vil gi bedre bemanning resten av året og dermed styrke kvaliteten på tilbudet. Samtidig anbefaler rådmannen, som det står i forslaget - at familier som av særlig sosiale grunner sliter med å ta ut den foreslåtte økte ferien, skal gis mulighet for å søke dispensasjon. Rådmannen vil videre peke på at det ikke er økonomi til å ta inn vikarer i all ferie. Det er inneffektiv ressursbruk at man på sommeren har betydelig mer bemanning enn nødvendig. Det er færre barn som faktisk kommer enn det som er påmeldt. Personalet får dermed ikke avviklet om sommeren så mye av sin ferie, som driftsmessige forhold burde tilsi. Personalet må derfor ta ut resten av ferien ellers i året, med fullt belegg av barn. Dette fører, etter rådmannens vurdering, til økt press på de gjenværende ansatte, med fare for økt sykefravær og redusert kvalitet på tilbudet til barna. Rådmannen vil i sitt forslag til Handlingsplan med budsjett foreslå at gebyret for sent henting av barn for 2011 settes til 250 kr pr påbegynt ½ time. Dette begrunnes i de faktiske utgifter som påløper når barn hentes for seint i barnehagen. Rådmannen har merket seg at Fagforbundet og Utdanningsforbundets ønsker at de ansatte, som ikke har opparbeidet seg avspasering, skal gis mulighet for å jobbe onsdagen før skjærtorsdag, selv om barnehagen er stengt for ordinær drift. Dette kan løses ved at nevnte ansatte kan rydde, reparere leker, foreta mindre utbedringer mv. Økonomiske konsekvenser: Ved å stenge onsdag før skjærtorsdag, slik det foreslås, vil man slippe å bruke anslagsvis kr av et knapt overtids- og vikarbudsjett. Man vil derfor ikke spare penger ved denne endringen, men vil ha mulighet for å sette inn vikar og benytte overtid, i noe større grad enn i dag. Økning fra 100 kr til 200 kr pr mnd. til kost til barna, vil føre til at man kan fullfinansiere kosttilbudet. Side 14

15 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen nevneverdige Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Arne Ekeberg kommunalsjef Oppvekst Vedlegg som følger saken: a) a) Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Ski b) Forslag til nye vedtekter c) Oppsummering av høring fra brukerne og ansatte. Side 15

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17 Vedtekter for SFO for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.17 KS-063/17 Innhold 1 Formål... 2 2 Eierforhold/forvaltning... 2 3 Bemanning... 2 4 Tildeling av plass... 2 5 Foreldrebetaling...

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar.

Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstutvalget Indre Fosen Fellesnemnd

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstutvalget Indre Fosen Fellesnemnd Indre Fosen kommune Arkiv: A10 Dato: 01.02.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstutvalget 27.01.2017 Indre Fosen Fellesnemnd 09.02.2017 Saksbehandler: Laila Bragstad VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage

Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage Vedtekter/Reglement for Márkománák samisk barnehage 1. Eierforhold lov og regelverk Barnehagen drives av Várdobáiki AS. Barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager og etter forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Vedtektsendring - barnehagene i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 27/ Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring - barnehagene i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 27/ Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/809-6 Saksbehandler: Saksframlegg Vedtektsendring - barnehagene i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 27/15 13.05.2015

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra Vedtekter for skolefritidsordningen Sør Varanger kommune Gjeldende fra 01.08.2014 Vedtatt i Kommunestyret 30.04.2014 i sak 035/14. Generelt Bestemmelsen om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2016. 1 Innhold 1 EIERFORHOLD OG ANSVAR FOR DRIFT... 3 2 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG...

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SKI KOMMUNES BARNEHAGER BARNEHAGESEKSJONEN Vedtatt av Ski kommunestyre 1. april 1998, siste gang endret 1. januar 2011 1 EIERFORHOLD OG ANSVAR FOR DRIFT 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS.

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. 1. EIERFORHOLD Kristiansund Idrettsbarnehage AS er en privateid barnehage. 2. FORMÅL (jmf. Lov om barnehager) Selskapets formål er å drive og eie en barnehage.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S Styret i Julius Barnehage AS har fastsatt vedtektene som gjelder for denne barnehagen. Vedtektene skal oppdateres årlig og redigeres ved behov. Følgende vedtekter gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt av Ski kommunestyre 1. april 1998, siste gang endret 1. januar 2011 2 1 EIERFORHOLD OG ANSVAR FOR DRIFT 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SØR-AURDAL KOMMUNE Revidert 2016 1. Eier. Sør-Aurdal kommune er eier og står for driften av barnehagene. 2. Administrativ forankring. Administrasjon av barnehager er

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Møtetid: Kl.

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda 8 9840 Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO Innhold 1 Formål... 3 2 Eierforhold... 3 3 Styring og ledelse... 3 Foreldreråd... 3 Møtefrekvens og avstemning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015

VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 VEDTEKTER FOR Sandtoppen NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.08.2015 Sandtoppen Naturbarnehage- www.sandtoppen.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Sist endret: 03.10.12 Styret kan endre alle bestemmelsene i disse vedtektene. 1 Eierforhold Frøystad Barnehage SA er et samvirkeforetak.

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

Fagerholt Familiebarnehage AS VEDTEKTER

Fagerholt Familiebarnehage AS VEDTEKTER VEDTEKTER 1. EIERFORHOLD. Fagerholt Familiebarnehage AS er en privateid familiebarnehage som har plass for 8 barn i alderen 0-3 år. Familiebarnehagen er organisert med 2 grupper, hver bestående av 4 barn.

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 2 1 Eierforhold 2 2 Formål 2 3 Opptaksmyndighet 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier 2 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A11 Arkivsaksnr: 2017/4-5 Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A11 Arkivsaksnr: 2017/4-5 Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A11 Arkivsaksnr: 2017/4-5 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 6/2017 31.01.2017 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/873 A22 &00 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/873 A22 &00 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/873 A22 &00 Jan Samuelsen JUSTERING AV VEDTEKTER - SFO RÅDMANNENS FORSLAG: Nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Modum: 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av vedtekter for Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av vedtekter for Malm oppvekstsenter avd. Malmen barnehage Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/553-5 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 17/415-4 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 26.04.2017 1 1 Omfang Vedtektene gjelder for de barnehagene som eies og drives av Sørreisa kommune.

Detaljer

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3

KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 KONTRAKT PÅ BARNEHAGEPLASSEN NR: 10.1.3 AVTALE OM DISPONERING AV BARNEHAGEPLASS MELLOM 1. Foresattes navn 2. Foresattes navn Adresse _ Postnr./Sted Personnummer 11 siffer Telefonnummer Adresse Postnr./

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 13/748-22 Arkiv A10 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget i møte 25.10.2013 Med endring i møte 23.01.2015 Med endring i møte 14.02.2014 Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR EIKENØTTA NATURBARNEHAGE AS Vedtekter gjeldene 01.03.2016 Eikenøtta Naturbarnehage- www.eikenøtta.no 1 EIERFORHOLD Naturbarnehagene AS, selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer