Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar."

Transkript

1 Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset, Oscarsborg Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ORIENTERINGER: Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar. Fraværsrapport 2. kvartal Korrigering av antall årsverk. Notat av fra rådmannen. Legemeldt sykefravær (NAV) 2. kvartal Notat av fra rådmannen. Bedriftshelsetjeneste status 1. halvår Notat av fra rådmannen. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr Notat av fra rådmannen. SAKLISTE Type Side 20/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET /12 PSYKOSOSIALT KRISETEAM 22/12

2 2. TERTIALRAPPORT 2012 EVENTUELT Drøbak, den Rita Hirsum Lystad Utvalgsleder

3 Sak 20/12 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 20/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/253 Løpenr.: 17060/12 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Administrasjonsutvalget 20/ INNSTILLING: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget godkjennes. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Følgende dokumenter ligger på saken:

4 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 21/12 - Kriseteam PSYKOSOSIALT KRISETEAM Saksbehandler: Anne Irene Bollestad Arkivsaksnr.: 12/2151 Løpenr.: 16148/12 Arkiv: F02 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 34/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 24/ Arbeidsmiljøutvalget 37/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 70/ Administrasjonsutvalget 21/ Formannskapet 82/ INNSTILLING: 1. Kommunens psykososiale kriseteam videreføres som et bredt faglig sammensatt team. 2. Teamet skal bistå kommunens kriseledelse ved ulykker og kriser. 3. Teamet kan etableres uten at kommunens kriseledelse er satt. Teamets ansvarsområde avgrenses til voldsomme og omfattende hendelser. Annen bistand til enkeltpersoner ytes fra det ordinære hjelpeapparatet i og utenfor kommunen. 4. Alle kommunale tjenester skoleres i å håndtere alminnelige kriser som rammer brukerne/skolebarn mv. i egen virksomhet. 5. Rådmannen avleverer årsmelding for kriseteamets aktivitet til Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rådmannen har vurdert det psykososiale kriseteamet i Frogn kommune, herunder oppgaver og organisering. Rådmannen foreslår at kriseteamet videreføres som en bredt faglig sammensatt team, men med et noe mer begrenset og tydeligere definert ansvarsområde enn tidligere. Bakgrunn for saken: Det psykososiale kriseteamet er i første omgang etablert for å bistå den kommunale kriseledelsen ved større kriser og ulykker. Teamet har blitt benyttet til å bistå i krisesituasjoner som ikke er av en slik karakter at kriseledelsen er involvert. Det er uklarheter rundt hvordan medlemmene i teamet oppnevnes, hvilke- og hvor forpliktende oppgavene i teamet er for hver enkelt, videre er det uklarheter rundt når dette teamet skal kunne benyttes, samt hvem som skal kunne kalle dem ut.

5 Saken legges frem for å få konkretisert ansvarsområdet og tydeliggjøre organiseringen for det psykososiale kriseteamet. Det psykososiale kriseteamet ble opprettet administrativt for mer enn 10 år siden som en tverrfaglig og frivillig tjeneste, uten at det lå et politisk vedtak i bunn. Tjenesten er ikke lovpålagt, men de fleste kommuner har opprettet en ordning med kommunalt kriseteam. 22. juli-kommisjonen har i sin rapport anbefalt det forskriftsfestes et krav om psykososiale kriseteam i kommunene. I de eksisterende retningslinjer har det psykososiale kriseteamet følgende mandat: «Kriseteamet er en frivillig tjeneste, som ikke har døgnberedskap, men som stiller opp i kriser så langt som mulig der det ordinære hjelpeapparatet ikke strekker til. Kriseteamet kan kontaktes ved: - Plutselig og uventet dødsfall - Alvorlig ulykke / katastrofe - Selvmord Dersom melding kommer sen kveld / natt samles teamet den påfølgende dag og gjør en vurdering av hvordan teamet kan bistå. Ved større ulykker og katastrofer skal teamet rykke ut og bistå kriseledelsen.» Kriseteamet er tildelt enkelte funksjoner i den kommunale planen for kriseledelse. Teamet ble fra starten av organisert under den nå nedlagte helseenheten. Tjenestene som hørte til helseenheten ble fordelt til andre enheter når den ble nedlagt. Leder for kriseteamet er ansatt i psykiatritjenesten, som nå er en del av enhet for hjemmebaserte tjenester. Enheten er en av enhetene i Frogn kommune som har døgnkontinuerlig drift, og som av den grunn alltid har ansatte tilgjengelig. Etter gjeldende retningslinjer skal det til enhver tid eksistere et fulltallig kriseteam på 5 medlemmer valgt på bakgrunn av forslag fremmet av kriseteamet. Det skal videre sikres at teamet har ulik fagbakgrunn og kompetanse. Som det fremgår av retningslinjene er kriseteamet en frivillig tjeneste som skal bistå ved kriser så langt det er mulig. Praksis har vært at det enkelte medlem selv bestemmer om de vil sitte i teamet og hvor lenge. Medlemmene har fått et funksjonstillegg på kr årlig i tillegg til overtidsbetalt ved utrykking utenfor ordinær arbeidstid. Slik det er i dag er det politi, brannvesen og legevakt som vurderer behovet for at kriseteamet varsles, det er kommunen som betaler overtid til medlemmene. Det eksisterer ingen klare avtaler mellom kommunen og disse instansene hvordan dette arbeidet skal foregå. Teamet blir til tider kontaktet for oppdrag som teamets medlemmer vurderer kunne vært ivaretatt enten av henvisende instans eller i det øvrige ordinære tjenesteapparatet. Kommunen deltar i dag i et samarbeid om Follo Legevakt IKS. Legevakten er lokalisert i Ski og har døgnåpent. Det oppleves utfordrende for temaets medlemmer at de må gjøre avveiningene ut fra eget skjønn da det ikke finnes klare grenseoppganger for når de skal rykke ut. Det er derfor hensiktsmessig å konkretisere grenseoppgangen mellom hvilke hendelser som skal få bistand

6 fra det psykososiale kriseteamet og hvilke hendelser som enten skal håndteres i virksomhetene eller håndteres i det ordinære tjenesteapparatet. Kriseteamet har bestått av representanter fra psykiatritjenesten, familieteamet og skolen. Medlemmene står oppført på en ringeliste, og har ingen vaktordning. Det betyr at det kan oppstå situasjoner der ingen av medlemmene i teamet er tilgjengelig på henvendelsestidspunktet. Teamets medlemmer møtes for oppdateringer og faglig påfyll. De siste tre årene har det ikke vært gjennomført spesielle kompetansehevende eller mer systematiske teambyggende tiltak. Antall saker i Frogn kommunes kriseteam: 2011: 4 oppdrag (inkl ) 2012: 4 oppdrag (hittil) 2-3 telefonsamtaler med råd og veiledning til kollegaer. Ordningene i andre Follokommunene: Ski kommune: Kommunen har et kriseteam som er satt sammen tverrfaglig med representanter fra ulike tjenester i kommunen. I tillegg til kriseledelsen i kommunen, er det er kun politiet som kan kontakte kriseteamet. Beredskap: De har ingen oppsatt plan over beredskap, den/de som er tilgjengelig kontaktes, det er ingen garanti at det er noen til stede når det er behov for det. Godtgjøring: kr pr år for medlemmene og kr for leder Nesodden kommune: Kriseteamet er en instans med overordnet faglig ansvar for å koordinere kommunens psykososiale innsats etter en ulykke, krise eller katastrofe. Innsatsgruppen er en beredskapsgruppe som har ansvar for psykososial intervensjon i akuttfasen. De skal rykke ut innen 24 timer. Innsatsgruppen er kriseteamets verktøy i akuttfasen, og er således underlagt teamet. Kriseteamet forholder seg administrativt til virksomhetsleder. Kriseteamet består av sentrale mellomledere eller nøkkelpersoner som disponerer ressurser og kompetanse i forhold til psykososial oppfølging. Kun politi, brannvesen, legevakt, kommunal kriseledelse definerer om kriseteam skal kontaktes, kriseteamet har hemmelig telefonnummer. Beredskap: Kriseteamet har rullerende vakttelefon. Godtgjøring; 500,- pr. mnd for å stå på lista, 1000,- for å stå på lista og for å rykke ut pr. uke du har vakt, pluss evt. overtid. Leder har ekstra godtgjøring (pr. mnd. 500,-).

7 Ås kommune: Kriseteamet består av en kjernegruppe på 8 medlemmer som møtes jevnlig. Ringeliste bestående av kjernegruppe ligger hos legevakt, politi, kommunens kriseledelse. Det er en utvidet liste av personell som kan tilkalles, ca. 10 personer Beredskap: Ikke pålagt vakt, men skal være tilgjengelighet Godtgjøring: kr 8000 for medlemmer og kr for leder, tillegg til evt. overtid Vestby kommune: Kommunen har kriseteam tilsvarende Ås, Ski og Frogn. Beredskap: Ingen vaktordning. Det kan derfor ikke garanteres at noen i kriseteamet er til stede til enhver tid. Godtgjøring: De mottar ingen godtgjøring Bakvaktsordninger: Kommunalsjefene med ansvar for helse og omsorg i Follo har tatt initiativ til å utrede en interkommunal bakvaktsordning for kommunenes kriseteam. Ingen av de andre kommunene det er innhentet informasjon fra, rapporterer om gode og forutsigbare bakvaktsordninger. Slik ordningen er nå er det ingen garanti for at medlemmene i kriseteamet er tilgjengelige når en krise oppstår. Det vurderes som svært krevende å etablere en slik ordning i hver kommune. Rådmannen ser at et interkommunalt samarbeid om en bakvaktsordning for kriseteam kan være hensiktsmessig med tanke på å sikre at man alltid har nødvendig faglig kompetanse tilgjengelig. Fordelen med en eventuell interkommunal bakvaktordning må imidlertid avveies mot fordelen med å ha lokalkunnskap ved en større krise, og om den nødvendige tilgjengeligheten kan ivaretas gjennom gode og lokale tekniske løsninger, for eksempel et fast telefonnummer fremfor ringelister. Rådmannen vil komme tilbake med en orientering når Follo-kommunene har vurdert en eventuell interkommunal ordning. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: 1. Rådmannen oppretter et kriseteam bestående av sentrale mellom ledere eller nøkkelpersoner som disponerer ressurser og kompetanse i forhold til psykososial oppfølging, med vararepresentanter. 2. Representasjon i kriseteamet følger stilling. 3. Kriseteamet er en instans med overordnet faglig ansvar for å koordinere kommunens psykososiale innsats etter en ulykke, krise eller katastrofe. 4. Det opprettes videre en innsatsgruppe, underlagt kriseteamet, som er en operativ gruppe med ansvar for psykososial intervensjon i akuttfasen.

8 5. Teamet kan tre i funksjon uten at kommunens kriseledelse er satt. Teamets ansvarsområde avgrenses til voldsomme og omfattende hendelser. Annen bistand til enkeltpersoner ytes fra det ordinære hjelpeapparatet i og utenfor kommunen. 6. Alle kommunale tjenester skoleres i å håndtere alminnelige kriser som rammer brukerne/skolebarn mv. i egen virksomhet. 7. Rådmannen avleverer årsmelding for kriseteamets aktivitet til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Miljømessige konsekvenser: Befolkningen blir ivaretatt i alvorlige kriser utover det som de ordinære tjenestene i kommunen tilbyr. Økonomiske konsekvenser: Funksjonstillegget for medlemmene i kriseteamet på kr pr. person videreføres. Eventuelle kompetansehevende tiltak og overtidsbetaling ved utrykning dekkes fra den enhet hvert medlem er tilknyttet. Medbestemmelse: Saken er drøftet med tillitsvalgte (FO) Vurdering: Organisering: Kriseteamet er en tjeneste organisert innenfor rammene av kommunens administrasjon. Rådmannen er i henhold til kommuneloven 23 den øverste lederen for den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger i lov og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen vil derfor utarbeide retningslinjer for kriseteamets virksomhet. Disse skal konkretisere teamets arbeidsoppgaver og plikter, samt sikre jevnlig rapportering og utarbeidelse av årsmelding. Det er ønskelig at kriseteamet blir organisert slik at det er at det kan nås ved ett fast telefonnummer. Medlemmene i kriseteamet vil til enhver tid være omfattet av den lovfestede taushetsplikten som følger en ansettelse i kommunen, og den spesielle taushetsplikten som gjelder for enkelte yrkesgrupper. Ansvarsområdet: Mennesker som selv utsettes for/er vitne til/er i en nær relasjon til personer som rammes av alvorlige og voldsomme kriser og ulykker, kan ha behov for akutt psykisk støtte. Ved å gi støtte på et tidlig tidspunkt vil man kunne forebygge alvorlige sen- og følgetilstander (kompliserte sorgreaksjoner ved dødsfall, invalidiserende angsttilstander ved ran m.m.). Erfaringer viser at krisebegrepet er vanskelig å definere, og dermed kan teamet, slik det i dag er organisert, motta uklare bestillinger.

9 Kriseteamet har vært involvert i hendelser både av omfattende og voldsom karakter, men også i hendelser hvor mennesker raskt trengte bistand/samtaler av kompetente personer, eventuelt kontakt med spesialisthelsetjenesten. Hensikten med involveringen har vært å hindre negative sen- og følgevirkninger. Imidlertid har de ikke vært slik at alle disse nødvendigvis har hatt behov for et kriseteam som bistår på kvelden eller i helgene. De fleste har hatt behov for snarlig hjelp i form av samtale innen 1-2 dager. Dette kunne ha vært ivaretatt innen kommunens ordinære tjenesteapparat. Rådmannen vil for fremtiden sikre at disse sakene blir gitt prioritet slik at brukerne slipper å settes opp på ordinære ventelister for bistand, men tilbys hjelp i løpet av kort tid. Rådmannen anbefaler at det psykososiale kriseteamets ansvarsområde avgrenses til å gjelde alvorlige kriser og hendelser av et større omfang. Medlemmene i dagens kriseteam opplever at de kan bli oppringt på fritiden i et økende omfang. Dette oppleves utfordrende og dersom ordningen skal videreføres må det vurderes å opprette en mer kostnadskrevende beredskapsordning. Før aktivisering av det kommunale psykososiale kriseteamet må det vurderes hvorvidt situasjonen skal håndteres av en annen instans i eller utenfor kommunen, eller mer nærstående nettverk. Frogn kommune deltar i et samarbeid om legevaktstjeneste til borgerne. Legevakta er lokalisert i Ski og er døgnbemannet med kvalifisert helsepersonell som sykepleier og lege. I tillegg finnes et akutt psykiatrisk team, Follo Akutt Team(FAT) som også er lokalisert i Ski. Teamet er egen enhet under Follo Distrikts Psykiatrisk Avdeling (Follo DPS) og er et supplerende tilbud til akuttpsykiatrisk avdeling. Enheten bistår personer, familie og samarbeidspartnere i akutte kriser. Dette tilbudet er ikke døgnbemannet men er åpent fram til kl. 21 på hverdager og fram til kl. 15 i helger og høytidsdager. Diagnostikk og behandling av unormale eller langvarige reaksjoner hos overlevende eller etterlatte etter en krise, ulykke eller katastrofe, er oppgaver som kan løses av de ordinære tjenestene i kommunen. De krisene som bør ligge under det psykososiale kriseteamets ansvarsområde, bør begrenses til å være: Kriser hvor kommunens kriseledelse trenger bistand Voldsomme og/eller omfattende hendelser hvor politiet er involvert og vurderer at personer trenger umiddelbar psykososial bistand Kriser hvor prest vurderer at det psykososiale kriseteamet bør ivareta hjelperrollen i stedet for han/henne. Videre bør kriteriene være at det er innbyggere fra Frogn kommune som er i behov av bistand fra teamet. Det er flere involverte i krisen, som for eksempel vitner eller pårørende som trenger hjelp og omsorg, og som ikke er i stand til å håndtere situasjonen uten hjelp. Det skal videre være reell bekymring omkring de enkelte aktørenes helse for at teamet skal aktiveres. Disse avgrensningene vil medføre at det kun er kommunens kriseledelse, politiet og prest som skal ha tilgang til kriseteamets telefonnummer. Legevakt og andre hjelpeinstanser kan sende e-post til kommunens aktuelle virksomheter for å melde behovet, slik at disse sakene kan bli prioritert første ordinære arbeidsdag. Andre aktører som kan bistå ved akutte kriser av mindre omfang er Follo Akutt team (FAT) og Follo kommunale legevakt. Follo Akutt team er en døgnåpen akuttpsykiatrisk avdeling lokalisert i Ski.

10 Konklusjon: Rådmannen er av den oppfatning at alternativ 1 er den løsningen som mest effektivt sikrer at kommunen har et kriseteam med den nødvendige kompetansen til å utføre sine oppgaver. Teamet vil selv være det utøvende leddet og vil ha mulighet for å være operativt fra første henvendelse. Rådmannen vil avgrense kriseteamets ansvarsområde til: Kriser hvor kommunens kriseledelse trenger bistand Voldsomme og/eller omfattende hendelser hvor politiet er involvert og vurderer at personer trenger umiddelbar psykososial bistand Kriser hvor prest vurderer at det psykososiale kriseteamet bør ivareta hjelperollen i stedet for han/henne. Oppnevnelse av faste medlemmer i teamet vil gi mulighet for kompetanseutvikling og bistand til andre tjenester i kommunen. Kriseteamets kompetanse kan eksempelvis benyttes til å bistå kommunens virksomheter i arbeidet med å utvikle egne kriseplaner slik at disse settes i stand til selv å håndtere situasjoner som oppstår på arbeidsplasser og blant medarbeidere. Mange ulykker/hendelser som involverer skole og barnehage krever særskilt oppfølging av barna og foreldrene. Kriseteamet kan i slike sammenhenger gi enhetsledere veiledning i hvordan hendelsen skal håndteres. Rådmannen i Frogn, 1. oktober 2012 Harald Karsten Hermansen

11 Sak 22/12 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 22/12 - Tertialrapport 2.TERTIALRAPPORT 2012 Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Arkivsaksnr.: 12/1925 Løpenr.: 16911/12 Arkiv: 151 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 41/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 127/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 71/ Administrasjonsutvalget 22/ Formannskapet 79/ Kommunestyret 128/ INNSTILLING: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 i rapporten 3. Budsjettekniske justeringer vedtas slik de framgår i vedlegg 2 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I rapporten for 1. tertial ble det anslått et netto driftsresultat på 24mill kroner. Status per 2. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2011 på ca. 11mill. kroner. Årsakene til dette er: Økt avsetning til disposisjonsfond 1. tertial: Enhetene samlet: Økte pensjonsutgifter: Lønnsoppgjøret 2012: Finansinntekter/utgifter: Bruk av-/avsetning til fond: + 3,7mill. kroner + 1,3mill. kroner - 7mill. kroner - 3mill. kroner - 1mill. kroner - 7,3mill. kroner Rentenivået forventes lavt ut året og videre inn i Kommunen har fra rentesikring på 20 % av låneporteføljen. Det lave rentenivået fører til lavere renteutgifter enn budsjettert, men også lavere renteinntekter og rente- og avdragskompensasjon. Prognoser for skatteinngangen for inntektsåret 2012 fra kemneren i Follo forventes klare i løpet av uke 42.

12 Sak 22/12 Follo distriktsrevisjon har i forbindelse med revisjon av regnskapet for 2011 påpekt at det gjennomføres enkelte budsjettekniske justeringer i forbindelse med budsjettprosessen. Dette er justeringer som følger av at det avdekkes forhold som man i ettertid ser at ikke framgår av Handlingsprogrammet, og som må gjennomføres slik at rammene til den enkelte enhet blir korrekte. Dette kan være manglende lønnsmidler til nyopprettede stillinger (helårseffekt), flytting av oppgaver mellom enheter, korrigering av direkte feil etc. Det vises til vedlegg 2 for fullstendig oversikt over budsjettekniske justeringer for Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Status per 2. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2012 på ca. 11mill kroner. Dette er ca. 17mill kroner lavere enn prognosen i rapporten for 1. tertial. Utviklingen hittil i 2012 samt innmeldte behov i forbindelse med arbeidet med Handlingsprogrammet for , viser at det fremdeles er behov for økt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering. Lønnsoppgjør Det sentrale lønnsoppgjøret er ferdigforhandlet og endte på 4,08 %. Dette er 0,33 % høyere enn anslaget lagt til grunn for rapporteringen for 1. tertial Det er satt av 3mill kroner for lite til å dekke lønnsoppgjøret. Skatt og rammetilskudd Nytt anslag for skatteinngang for inntektsåret 2012 fra kemneren i Follo forventes klart i løpet av uke 42. Skatt og rammetilskudd forventes samlet å ligge på samme nivå som anslått i 1. tertial. Alternativer: I vedlagt 2. tertialrapport 2012, avsnitt 5.2 og 5.4 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling. 1. Tertialrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik det framgår av vedlagt tertialrapport. 3. Budsjettekniske justeringer i vedlegg 2 vedtas. Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. 3. Budsjettekniske justeringer i vedlegg 2 vedtas. Miljømessige konsekvenser: Se tertialrapport Økonomiske konsekvenser:

13 Sak 22/12 Frogn kommune leverte i 2011 er netto driftsresultat på ca. 2,4 %. Dette er en forbedring fra året før og et steg i riktig retning i forhold til målsettingen om et netto driftsresultat på 3 %. Prognosen i denne tertialrapporteringen anslår et netto driftsresultat på 1,3 %. Vurdering: Flere enheter har utfordringer med å styre innenfor tildelt ramme i Imidlertid vil det forventede merforbruket dekkes inn ved innsparinger på andre enheter slik at enhetene samlet får et mindreforbruk på 1,25mill. kroner. De økte pensjonskostnadene på 7mill. kroner ble første gang kjent 1. september da vi mottok ny aktuarberegning fra DNB liv. Hovedårsaken til økningen er feil i datagrunnlaget ved flytting av pensjonsmidlene fra Storebrand til DNB-liv. Feilen ble først avdekket i Det er de økte pensjonskostnadene som er hovedårsaken til svekket netto driftsresultat. Det økte årlige nivået på pensjonskostnadene må også dekkes inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram for Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn, 3. oktober 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: 2. tertialrapport 2012 Søknad om tilleggsbevilgning fra Frogn kirkelige fellesråd Oversikt over budsjettekniske justeringer 2012 Følgende dokumenter ligger på saken:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 1

MØTEINNKALLING DEL 1 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum.

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum. Frogn kommune Eldrerådet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING del 3 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 17.08.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013 Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.02.2014 ELD-3/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sakliste ELD-4/14 FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT ELD-5/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - HJEMMETJENESTEN 2013 ELD-6/14

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.03.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommunelovens 77 nr. 8- Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 153 F4 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hobøl

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hobøl Møteprotokoll Kontrollutvalget Hobøl Møtedato: 19.05.2015, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:15 Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Fra til saksnr.: 15/7 15/12 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Harald Westby,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00046-9 Guro

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Ny veileder for kriseteam: Organisering av beredskap og tiltak

Ny veileder for kriseteam: Organisering av beredskap og tiltak Ny veileder for kriseteam: Organisering av beredskap og tiltak Fagdag for psykososiale kriseteam i kommunene Statens hus Trondheim 30. september 2016 Knut Hermstad Dr.art, rådgiver RVTS Midt Hva har vi

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer