Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar."

Transkript

1 Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset, Oscarsborg Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ORIENTERINGER: Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar. Fraværsrapport 2. kvartal Korrigering av antall årsverk. Notat av fra rådmannen. Legemeldt sykefravær (NAV) 2. kvartal Notat av fra rådmannen. Bedriftshelsetjeneste status 1. halvår Notat av fra rådmannen. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr Notat av fra rådmannen. SAKLISTE Type Side 20/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET /12 PSYKOSOSIALT KRISETEAM 22/12

2 2. TERTIALRAPPORT 2012 EVENTUELT Drøbak, den Rita Hirsum Lystad Utvalgsleder

3 Sak 20/12 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 20/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/253 Løpenr.: 17060/12 Arkiv: 033 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Administrasjonsutvalget 20/ INNSTILLING: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget godkjennes. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Følgende dokumenter ligger på saken:

4 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 21/12 - Kriseteam PSYKOSOSIALT KRISETEAM Saksbehandler: Anne Irene Bollestad Arkivsaksnr.: 12/2151 Løpenr.: 16148/12 Arkiv: F02 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 34/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 24/ Arbeidsmiljøutvalget 37/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 70/ Administrasjonsutvalget 21/ Formannskapet 82/ INNSTILLING: 1. Kommunens psykososiale kriseteam videreføres som et bredt faglig sammensatt team. 2. Teamet skal bistå kommunens kriseledelse ved ulykker og kriser. 3. Teamet kan etableres uten at kommunens kriseledelse er satt. Teamets ansvarsområde avgrenses til voldsomme og omfattende hendelser. Annen bistand til enkeltpersoner ytes fra det ordinære hjelpeapparatet i og utenfor kommunen. 4. Alle kommunale tjenester skoleres i å håndtere alminnelige kriser som rammer brukerne/skolebarn mv. i egen virksomhet. 5. Rådmannen avleverer årsmelding for kriseteamets aktivitet til Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rådmannen har vurdert det psykososiale kriseteamet i Frogn kommune, herunder oppgaver og organisering. Rådmannen foreslår at kriseteamet videreføres som en bredt faglig sammensatt team, men med et noe mer begrenset og tydeligere definert ansvarsområde enn tidligere. Bakgrunn for saken: Det psykososiale kriseteamet er i første omgang etablert for å bistå den kommunale kriseledelsen ved større kriser og ulykker. Teamet har blitt benyttet til å bistå i krisesituasjoner som ikke er av en slik karakter at kriseledelsen er involvert. Det er uklarheter rundt hvordan medlemmene i teamet oppnevnes, hvilke- og hvor forpliktende oppgavene i teamet er for hver enkelt, videre er det uklarheter rundt når dette teamet skal kunne benyttes, samt hvem som skal kunne kalle dem ut.

5 Saken legges frem for å få konkretisert ansvarsområdet og tydeliggjøre organiseringen for det psykososiale kriseteamet. Det psykososiale kriseteamet ble opprettet administrativt for mer enn 10 år siden som en tverrfaglig og frivillig tjeneste, uten at det lå et politisk vedtak i bunn. Tjenesten er ikke lovpålagt, men de fleste kommuner har opprettet en ordning med kommunalt kriseteam. 22. juli-kommisjonen har i sin rapport anbefalt det forskriftsfestes et krav om psykososiale kriseteam i kommunene. I de eksisterende retningslinjer har det psykososiale kriseteamet følgende mandat: «Kriseteamet er en frivillig tjeneste, som ikke har døgnberedskap, men som stiller opp i kriser så langt som mulig der det ordinære hjelpeapparatet ikke strekker til. Kriseteamet kan kontaktes ved: - Plutselig og uventet dødsfall - Alvorlig ulykke / katastrofe - Selvmord Dersom melding kommer sen kveld / natt samles teamet den påfølgende dag og gjør en vurdering av hvordan teamet kan bistå. Ved større ulykker og katastrofer skal teamet rykke ut og bistå kriseledelsen.» Kriseteamet er tildelt enkelte funksjoner i den kommunale planen for kriseledelse. Teamet ble fra starten av organisert under den nå nedlagte helseenheten. Tjenestene som hørte til helseenheten ble fordelt til andre enheter når den ble nedlagt. Leder for kriseteamet er ansatt i psykiatritjenesten, som nå er en del av enhet for hjemmebaserte tjenester. Enheten er en av enhetene i Frogn kommune som har døgnkontinuerlig drift, og som av den grunn alltid har ansatte tilgjengelig. Etter gjeldende retningslinjer skal det til enhver tid eksistere et fulltallig kriseteam på 5 medlemmer valgt på bakgrunn av forslag fremmet av kriseteamet. Det skal videre sikres at teamet har ulik fagbakgrunn og kompetanse. Som det fremgår av retningslinjene er kriseteamet en frivillig tjeneste som skal bistå ved kriser så langt det er mulig. Praksis har vært at det enkelte medlem selv bestemmer om de vil sitte i teamet og hvor lenge. Medlemmene har fått et funksjonstillegg på kr årlig i tillegg til overtidsbetalt ved utrykking utenfor ordinær arbeidstid. Slik det er i dag er det politi, brannvesen og legevakt som vurderer behovet for at kriseteamet varsles, det er kommunen som betaler overtid til medlemmene. Det eksisterer ingen klare avtaler mellom kommunen og disse instansene hvordan dette arbeidet skal foregå. Teamet blir til tider kontaktet for oppdrag som teamets medlemmer vurderer kunne vært ivaretatt enten av henvisende instans eller i det øvrige ordinære tjenesteapparatet. Kommunen deltar i dag i et samarbeid om Follo Legevakt IKS. Legevakten er lokalisert i Ski og har døgnåpent. Det oppleves utfordrende for temaets medlemmer at de må gjøre avveiningene ut fra eget skjønn da det ikke finnes klare grenseoppganger for når de skal rykke ut. Det er derfor hensiktsmessig å konkretisere grenseoppgangen mellom hvilke hendelser som skal få bistand

6 fra det psykososiale kriseteamet og hvilke hendelser som enten skal håndteres i virksomhetene eller håndteres i det ordinære tjenesteapparatet. Kriseteamet har bestått av representanter fra psykiatritjenesten, familieteamet og skolen. Medlemmene står oppført på en ringeliste, og har ingen vaktordning. Det betyr at det kan oppstå situasjoner der ingen av medlemmene i teamet er tilgjengelig på henvendelsestidspunktet. Teamets medlemmer møtes for oppdateringer og faglig påfyll. De siste tre årene har det ikke vært gjennomført spesielle kompetansehevende eller mer systematiske teambyggende tiltak. Antall saker i Frogn kommunes kriseteam: 2011: 4 oppdrag (inkl ) 2012: 4 oppdrag (hittil) 2-3 telefonsamtaler med råd og veiledning til kollegaer. Ordningene i andre Follokommunene: Ski kommune: Kommunen har et kriseteam som er satt sammen tverrfaglig med representanter fra ulike tjenester i kommunen. I tillegg til kriseledelsen i kommunen, er det er kun politiet som kan kontakte kriseteamet. Beredskap: De har ingen oppsatt plan over beredskap, den/de som er tilgjengelig kontaktes, det er ingen garanti at det er noen til stede når det er behov for det. Godtgjøring: kr pr år for medlemmene og kr for leder Nesodden kommune: Kriseteamet er en instans med overordnet faglig ansvar for å koordinere kommunens psykososiale innsats etter en ulykke, krise eller katastrofe. Innsatsgruppen er en beredskapsgruppe som har ansvar for psykososial intervensjon i akuttfasen. De skal rykke ut innen 24 timer. Innsatsgruppen er kriseteamets verktøy i akuttfasen, og er således underlagt teamet. Kriseteamet forholder seg administrativt til virksomhetsleder. Kriseteamet består av sentrale mellomledere eller nøkkelpersoner som disponerer ressurser og kompetanse i forhold til psykososial oppfølging. Kun politi, brannvesen, legevakt, kommunal kriseledelse definerer om kriseteam skal kontaktes, kriseteamet har hemmelig telefonnummer. Beredskap: Kriseteamet har rullerende vakttelefon. Godtgjøring; 500,- pr. mnd for å stå på lista, 1000,- for å stå på lista og for å rykke ut pr. uke du har vakt, pluss evt. overtid. Leder har ekstra godtgjøring (pr. mnd. 500,-).

7 Ås kommune: Kriseteamet består av en kjernegruppe på 8 medlemmer som møtes jevnlig. Ringeliste bestående av kjernegruppe ligger hos legevakt, politi, kommunens kriseledelse. Det er en utvidet liste av personell som kan tilkalles, ca. 10 personer Beredskap: Ikke pålagt vakt, men skal være tilgjengelighet Godtgjøring: kr 8000 for medlemmer og kr for leder, tillegg til evt. overtid Vestby kommune: Kommunen har kriseteam tilsvarende Ås, Ski og Frogn. Beredskap: Ingen vaktordning. Det kan derfor ikke garanteres at noen i kriseteamet er til stede til enhver tid. Godtgjøring: De mottar ingen godtgjøring Bakvaktsordninger: Kommunalsjefene med ansvar for helse og omsorg i Follo har tatt initiativ til å utrede en interkommunal bakvaktsordning for kommunenes kriseteam. Ingen av de andre kommunene det er innhentet informasjon fra, rapporterer om gode og forutsigbare bakvaktsordninger. Slik ordningen er nå er det ingen garanti for at medlemmene i kriseteamet er tilgjengelige når en krise oppstår. Det vurderes som svært krevende å etablere en slik ordning i hver kommune. Rådmannen ser at et interkommunalt samarbeid om en bakvaktsordning for kriseteam kan være hensiktsmessig med tanke på å sikre at man alltid har nødvendig faglig kompetanse tilgjengelig. Fordelen med en eventuell interkommunal bakvaktordning må imidlertid avveies mot fordelen med å ha lokalkunnskap ved en større krise, og om den nødvendige tilgjengeligheten kan ivaretas gjennom gode og lokale tekniske løsninger, for eksempel et fast telefonnummer fremfor ringelister. Rådmannen vil komme tilbake med en orientering når Follo-kommunene har vurdert en eventuell interkommunal ordning. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2: 1. Rådmannen oppretter et kriseteam bestående av sentrale mellom ledere eller nøkkelpersoner som disponerer ressurser og kompetanse i forhold til psykososial oppfølging, med vararepresentanter. 2. Representasjon i kriseteamet følger stilling. 3. Kriseteamet er en instans med overordnet faglig ansvar for å koordinere kommunens psykososiale innsats etter en ulykke, krise eller katastrofe. 4. Det opprettes videre en innsatsgruppe, underlagt kriseteamet, som er en operativ gruppe med ansvar for psykososial intervensjon i akuttfasen.

8 5. Teamet kan tre i funksjon uten at kommunens kriseledelse er satt. Teamets ansvarsområde avgrenses til voldsomme og omfattende hendelser. Annen bistand til enkeltpersoner ytes fra det ordinære hjelpeapparatet i og utenfor kommunen. 6. Alle kommunale tjenester skoleres i å håndtere alminnelige kriser som rammer brukerne/skolebarn mv. i egen virksomhet. 7. Rådmannen avleverer årsmelding for kriseteamets aktivitet til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Miljømessige konsekvenser: Befolkningen blir ivaretatt i alvorlige kriser utover det som de ordinære tjenestene i kommunen tilbyr. Økonomiske konsekvenser: Funksjonstillegget for medlemmene i kriseteamet på kr pr. person videreføres. Eventuelle kompetansehevende tiltak og overtidsbetaling ved utrykning dekkes fra den enhet hvert medlem er tilknyttet. Medbestemmelse: Saken er drøftet med tillitsvalgte (FO) Vurdering: Organisering: Kriseteamet er en tjeneste organisert innenfor rammene av kommunens administrasjon. Rådmannen er i henhold til kommuneloven 23 den øverste lederen for den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger i lov og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen vil derfor utarbeide retningslinjer for kriseteamets virksomhet. Disse skal konkretisere teamets arbeidsoppgaver og plikter, samt sikre jevnlig rapportering og utarbeidelse av årsmelding. Det er ønskelig at kriseteamet blir organisert slik at det er at det kan nås ved ett fast telefonnummer. Medlemmene i kriseteamet vil til enhver tid være omfattet av den lovfestede taushetsplikten som følger en ansettelse i kommunen, og den spesielle taushetsplikten som gjelder for enkelte yrkesgrupper. Ansvarsområdet: Mennesker som selv utsettes for/er vitne til/er i en nær relasjon til personer som rammes av alvorlige og voldsomme kriser og ulykker, kan ha behov for akutt psykisk støtte. Ved å gi støtte på et tidlig tidspunkt vil man kunne forebygge alvorlige sen- og følgetilstander (kompliserte sorgreaksjoner ved dødsfall, invalidiserende angsttilstander ved ran m.m.). Erfaringer viser at krisebegrepet er vanskelig å definere, og dermed kan teamet, slik det i dag er organisert, motta uklare bestillinger.

9 Kriseteamet har vært involvert i hendelser både av omfattende og voldsom karakter, men også i hendelser hvor mennesker raskt trengte bistand/samtaler av kompetente personer, eventuelt kontakt med spesialisthelsetjenesten. Hensikten med involveringen har vært å hindre negative sen- og følgevirkninger. Imidlertid har de ikke vært slik at alle disse nødvendigvis har hatt behov for et kriseteam som bistår på kvelden eller i helgene. De fleste har hatt behov for snarlig hjelp i form av samtale innen 1-2 dager. Dette kunne ha vært ivaretatt innen kommunens ordinære tjenesteapparat. Rådmannen vil for fremtiden sikre at disse sakene blir gitt prioritet slik at brukerne slipper å settes opp på ordinære ventelister for bistand, men tilbys hjelp i løpet av kort tid. Rådmannen anbefaler at det psykososiale kriseteamets ansvarsområde avgrenses til å gjelde alvorlige kriser og hendelser av et større omfang. Medlemmene i dagens kriseteam opplever at de kan bli oppringt på fritiden i et økende omfang. Dette oppleves utfordrende og dersom ordningen skal videreføres må det vurderes å opprette en mer kostnadskrevende beredskapsordning. Før aktivisering av det kommunale psykososiale kriseteamet må det vurderes hvorvidt situasjonen skal håndteres av en annen instans i eller utenfor kommunen, eller mer nærstående nettverk. Frogn kommune deltar i et samarbeid om legevaktstjeneste til borgerne. Legevakta er lokalisert i Ski og er døgnbemannet med kvalifisert helsepersonell som sykepleier og lege. I tillegg finnes et akutt psykiatrisk team, Follo Akutt Team(FAT) som også er lokalisert i Ski. Teamet er egen enhet under Follo Distrikts Psykiatrisk Avdeling (Follo DPS) og er et supplerende tilbud til akuttpsykiatrisk avdeling. Enheten bistår personer, familie og samarbeidspartnere i akutte kriser. Dette tilbudet er ikke døgnbemannet men er åpent fram til kl. 21 på hverdager og fram til kl. 15 i helger og høytidsdager. Diagnostikk og behandling av unormale eller langvarige reaksjoner hos overlevende eller etterlatte etter en krise, ulykke eller katastrofe, er oppgaver som kan løses av de ordinære tjenestene i kommunen. De krisene som bør ligge under det psykososiale kriseteamets ansvarsområde, bør begrenses til å være: Kriser hvor kommunens kriseledelse trenger bistand Voldsomme og/eller omfattende hendelser hvor politiet er involvert og vurderer at personer trenger umiddelbar psykososial bistand Kriser hvor prest vurderer at det psykososiale kriseteamet bør ivareta hjelperrollen i stedet for han/henne. Videre bør kriteriene være at det er innbyggere fra Frogn kommune som er i behov av bistand fra teamet. Det er flere involverte i krisen, som for eksempel vitner eller pårørende som trenger hjelp og omsorg, og som ikke er i stand til å håndtere situasjonen uten hjelp. Det skal videre være reell bekymring omkring de enkelte aktørenes helse for at teamet skal aktiveres. Disse avgrensningene vil medføre at det kun er kommunens kriseledelse, politiet og prest som skal ha tilgang til kriseteamets telefonnummer. Legevakt og andre hjelpeinstanser kan sende e-post til kommunens aktuelle virksomheter for å melde behovet, slik at disse sakene kan bli prioritert første ordinære arbeidsdag. Andre aktører som kan bistå ved akutte kriser av mindre omfang er Follo Akutt team (FAT) og Follo kommunale legevakt. Follo Akutt team er en døgnåpen akuttpsykiatrisk avdeling lokalisert i Ski.

10 Konklusjon: Rådmannen er av den oppfatning at alternativ 1 er den løsningen som mest effektivt sikrer at kommunen har et kriseteam med den nødvendige kompetansen til å utføre sine oppgaver. Teamet vil selv være det utøvende leddet og vil ha mulighet for å være operativt fra første henvendelse. Rådmannen vil avgrense kriseteamets ansvarsområde til: Kriser hvor kommunens kriseledelse trenger bistand Voldsomme og/eller omfattende hendelser hvor politiet er involvert og vurderer at personer trenger umiddelbar psykososial bistand Kriser hvor prest vurderer at det psykososiale kriseteamet bør ivareta hjelperollen i stedet for han/henne. Oppnevnelse av faste medlemmer i teamet vil gi mulighet for kompetanseutvikling og bistand til andre tjenester i kommunen. Kriseteamets kompetanse kan eksempelvis benyttes til å bistå kommunens virksomheter i arbeidet med å utvikle egne kriseplaner slik at disse settes i stand til selv å håndtere situasjoner som oppstår på arbeidsplasser og blant medarbeidere. Mange ulykker/hendelser som involverer skole og barnehage krever særskilt oppfølging av barna og foreldrene. Kriseteamet kan i slike sammenhenger gi enhetsledere veiledning i hvordan hendelsen skal håndteres. Rådmannen i Frogn, 1. oktober 2012 Harald Karsten Hermansen

11 Sak 22/12 FROGN KOMMUNE Administrasjonsutvalget SAKNR: 22/12 - Tertialrapport 2.TERTIALRAPPORT 2012 Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Arkivsaksnr.: 12/1925 Løpenr.: 16911/12 Arkiv: 151 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 41/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 127/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 71/ Administrasjonsutvalget 22/ Formannskapet 79/ Kommunestyret 128/ INNSTILLING: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 i rapporten 3. Budsjettekniske justeringer vedtas slik de framgår i vedlegg 2 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I rapporten for 1. tertial ble det anslått et netto driftsresultat på 24mill kroner. Status per 2. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2011 på ca. 11mill. kroner. Årsakene til dette er: Økt avsetning til disposisjonsfond 1. tertial: Enhetene samlet: Økte pensjonsutgifter: Lønnsoppgjøret 2012: Finansinntekter/utgifter: Bruk av-/avsetning til fond: + 3,7mill. kroner + 1,3mill. kroner - 7mill. kroner - 3mill. kroner - 1mill. kroner - 7,3mill. kroner Rentenivået forventes lavt ut året og videre inn i Kommunen har fra rentesikring på 20 % av låneporteføljen. Det lave rentenivået fører til lavere renteutgifter enn budsjettert, men også lavere renteinntekter og rente- og avdragskompensasjon. Prognoser for skatteinngangen for inntektsåret 2012 fra kemneren i Follo forventes klare i løpet av uke 42.

12 Sak 22/12 Follo distriktsrevisjon har i forbindelse med revisjon av regnskapet for 2011 påpekt at det gjennomføres enkelte budsjettekniske justeringer i forbindelse med budsjettprosessen. Dette er justeringer som følger av at det avdekkes forhold som man i ettertid ser at ikke framgår av Handlingsprogrammet, og som må gjennomføres slik at rammene til den enkelte enhet blir korrekte. Dette kan være manglende lønnsmidler til nyopprettede stillinger (helårseffekt), flytting av oppgaver mellom enheter, korrigering av direkte feil etc. Det vises til vedlegg 2 for fullstendig oversikt over budsjettekniske justeringer for Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Status per 2. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2012 på ca. 11mill kroner. Dette er ca. 17mill kroner lavere enn prognosen i rapporten for 1. tertial. Utviklingen hittil i 2012 samt innmeldte behov i forbindelse med arbeidet med Handlingsprogrammet for , viser at det fremdeles er behov for økt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering. Lønnsoppgjør Det sentrale lønnsoppgjøret er ferdigforhandlet og endte på 4,08 %. Dette er 0,33 % høyere enn anslaget lagt til grunn for rapporteringen for 1. tertial Det er satt av 3mill kroner for lite til å dekke lønnsoppgjøret. Skatt og rammetilskudd Nytt anslag for skatteinngang for inntektsåret 2012 fra kemneren i Follo forventes klart i løpet av uke 42. Skatt og rammetilskudd forventes samlet å ligge på samme nivå som anslått i 1. tertial. Alternativer: I vedlagt 2. tertialrapport 2012, avsnitt 5.2 og 5.4 foreslår rådmannen budsjettjusteringer for Kommunestyret kan velge å vedta tabellen slik den står eller vedta alternativer ved ta ut eller legge til budsjettjusteringer. Alternativ 1 rådmannens innstilling. 1. Tertialrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik det framgår av vedlagt tertialrapport. 3. Budsjettekniske justeringer i vedlegg 2 vedtas. Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle. 3. Budsjettekniske justeringer i vedlegg 2 vedtas. Miljømessige konsekvenser: Se tertialrapport Økonomiske konsekvenser:

13 Sak 22/12 Frogn kommune leverte i 2011 er netto driftsresultat på ca. 2,4 %. Dette er en forbedring fra året før og et steg i riktig retning i forhold til målsettingen om et netto driftsresultat på 3 %. Prognosen i denne tertialrapporteringen anslår et netto driftsresultat på 1,3 %. Vurdering: Flere enheter har utfordringer med å styre innenfor tildelt ramme i Imidlertid vil det forventede merforbruket dekkes inn ved innsparinger på andre enheter slik at enhetene samlet får et mindreforbruk på 1,25mill. kroner. De økte pensjonskostnadene på 7mill. kroner ble første gang kjent 1. september da vi mottok ny aktuarberegning fra DNB liv. Hovedårsaken til økningen er feil i datagrunnlaget ved flytting av pensjonsmidlene fra Storebrand til DNB-liv. Feilen ble først avdekket i Det er de økte pensjonskostnadene som er hovedårsaken til svekket netto driftsresultat. Det økte årlige nivået på pensjonskostnadene må også dekkes inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram for Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn, 3. oktober 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: 2. tertialrapport 2012 Søknad om tilleggsbevilgning fra Frogn kirkelige fellesråd Oversikt over budsjettekniske justeringer 2012 Følgende dokumenter ligger på saken:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 1

MØTEINNKALLING DEL 1 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum.

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum. Frogn kommune Eldrerådet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING del 3 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Dato: 31.10.2017 kl. 18:00 Sted: Store sal (kommunestyresalen) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 06.06.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 17.08.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter 1 Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter Oppstartseminar Nettverk for kriseteam i Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandra i Molde Knut Hermstad Dr.art, fag- og prosjektkoordinator

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

KRISETEAM PLAN FOR PSYKOSOSIALT. Vedlegg 2 til plan for kriseledelse. Aure kommune. Psykososialt kriseteam. Overordnet ROS-analyse

KRISETEAM PLAN FOR PSYKOSOSIALT. Vedlegg 2 til plan for kriseledelse. Aure kommune. Psykososialt kriseteam. Overordnet ROS-analyse Aure kommune PLAN FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM Vedlegg 2 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.03.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommunelovens 77 nr. 8- Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15

Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Psykososialt kriseteam- «Hva og hvordan» i Levanger kommune? DK, 11.02.15 Historikk- erfaringer 1990-2014: «Barn i krise», «Krisehjelpen», «Psykososialt kriseteam». Felles med HeRe siden 2011. Noen faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013 Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.02.2014 ELD-3/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sakliste ELD-4/14 FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT ELD-5/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - HJEMMETJENESTEN 2013 ELD-6/14

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 18.08.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00046-9 Guro

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 Eldrerådet MØTEINNKALLING 11.10.2013/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 17.10.13 kl. 1300 tlf. 69 70 20 00. Orienteringer:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Ark.: 153 Lnr.: 1626/10 Arkivsaksnr.: 10/ Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for 2010 tas til etterretning.

Ark.: 153 Lnr.: 1626/10 Arkivsaksnr.: 10/ Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for 2010 tas til etterretning. Ark.: 153 Lnr.: 1626/10 Arkivsaksnr.: 10/278-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMISK RAPPORTERING I 2010 Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Plan for psykososialt kriseteam

Plan for psykososialt kriseteam Plan for psykososialt kriseteam Eidsvoll kommune Dato siste versjon: 09.01.2017 Vedtatt av kommunestyret i møte den 04.04.05, sak 21/05 Revidert 14.03.06, 11.08.09, 28.12.10, 07.12.11, 13.02.13, 12.03.15,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer