Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus"

Transkript

1 Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus 1. Velkommen v/ lokallagsleder Harry Heggerudstad (Nes Arbeiderlag). 2. Åpning v/ kommunepartileder Alf Henry Meier. 3. Hilsninger v/ gjester. Utgikk, ingen gjester 4. Konstituering. a. Godkjenning av innkalling. Godkjent uten merknader b. Godkjenning av dagsorden. Godkjent uten merknader c. Valg av 2 møteledere. Anne Sandum og Harry Heggerudstad ble valgt d. Valg av 2 møtesekretærer. Svein Carlsen og Svein Vargan ble valgt e. Godkjenning av forretningsorden. Godkjent uten merknader. Forretningsorden følger vedlagt. f. Valg av 3 stk. til redaksjonskomité. Steinar Larsen, Helene Bøsei Olsen og Mons Ivar Mjelde Forslag fra S. Larsen: Utvides med en person, Kjell Børre Hansen. Enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget g. Valg av 3 stk. til tellekorps. Tellekorps: John Bakken, Anne Brubråten og Arne Benterud ble valgt Det var 34 stemmeberettigede ved møtets begynnelse

2 5. Politisk innledning v/ fylkespartileder Bjørn Tore Ødegården. Fylkespartilederen holdt en svært god innledning med temaer som Utøya, den norske modellen, valgresultatet, Follum, Ringerike Sykehus, utbygging av de videregående skoler, samferdsel (E16 og Ringeriksbanen) og Valg Generell debatt. 7 personer hadde ordet i den generelle debatten, 3 av dem to ganger: Steinar Larsen om valgresultatet, bedre kommunikasjon med fylkespartiet, E16 og Ringeriksbanen (trasévalg) samt boligpolitikk Kjell Børre Hansen om kommuneøkonomien, høyskole, sykehus og samferdsel Mons Ivar Mjelde om Ringeriksbanen Stein Roar Eriksen om arbeidsmarkedssituasjonen på Ringerike og pensjonsrettigheter ved bedriftsnedleggelser John Bakken om samferdsel Morten Ernestus om omstillingsloven, arbeidsplasser og turisme Anne C. Korneliussen om mobbing i skolen og forslag om mobbeombud i hver kommune. Bjørn Tore Ødegården oppsummerte og forsikret at alle innspill ville bli tatt med videre til fylkespartiet. 7. Innkomne forslag. 7.1 Nes skole - forslag fra Nes Arbeiderlag. Nes Arbeiderlag krever at Ringerike Arbeiderparti aktivt vil jobbe for en opprettholdelse av skoletilbudet på Nes i Ådal slik det er i dag. Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt, se sak 11. Arnfinn Baksvær, Svein Carlsen, Steinar Larsen og Kjell Børre Hansen hadde ordet til saken. 7.2 Gang og sykkelvei igjennom Nes i Ådal langs E-16 - forslag fra Nes Arbeiderlag. Nes Arbeiderlag ønsker at en slik vei må prioriteres av fylkespolitikerne, og at vi kan få en gang og sykkelveien langs denne sterkt trafikkerte veien snarest. Vi ber årsmøtet støtte, og at vi kan jobbe fram denne gamle saken. Styrets innstilling: Intensjonen støttes, oversendes styret som sender brev med en oppfordring til Statens Vegvesen. Kopi til fylkestingsgruppa.

3 Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Svein Carlsen hadde ordet til saken 7.3 Sykehus og eldreomsorg forslag fra Nes Arbeiderlag. Nes Arbeiderlag ønsker at årsmøtet i Ringerike Arbeiderparti ber arbeiderpartiets representanter på Stortinget om at sykehus og eldreomsorg bedres vesentlig. Per dags dato er det uverdige forhold som Arbeiderpartiet og Norge ikke kan være bekjent av. Alle skal ha lik rett til hurtig og god behandling på sykehus, og rett til god eldreomsorg. Jfr. landsmøtevedtak og valgprogrammet Styrets innstilling: Oversendes styret. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Svein Carlsen, Steinar Larsen, Ståle Skjønhaug og Harry Heggerudstad hadde ordet til saken 7.4 Kraftig reduksjon av elgstammen i Norge forslag fra Steven Allen Hagen For 40 år siden var det en liten begivenhet å se en elg fra bil. Nå er elgbestanden enorm elger blir påkjørt av bil i Norge hvert år (kilde: Verdens Gang ). 2 menneskeliv gikk tapt i Det var 33 elgpåkjørsler bare i Ringerike fra våren 2010 til våren Tallene innebærer store lidelser for dyrene, meget stort økonomisk skadeomfang for de involverte og en allestedsnærværende frykt for kollisjon hos de aller fleste som ferdes på to eller flere hjul utenfor byområdene. Især i et land som ellers kan synes å være tilnærmet hysterisk opptatt av trafikksikkerhet, så fremstår det som komplett ulogisk (meningsløst) at det skal måtte være slik. Hvilken nytte har folk flest (bortsett fra grunneiere som kan leie ut til jakt) av titusenvis av elg? Forslag til vedtak: Ringerike Arbeiderparti anmoder Arbeiderpartiet om å iverksette tiltak for å kraftig redusere den norske elgstammen. Styrets innstilling: Ringerike AP vil arbeide for en bedre og mer balansert forvaltning av storviltbestanden, herunder elg. Oversendes kommunestyregruppa. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Ingen hadde ordet i saken

4 7.5 Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingslova) Forslag fra Ringerike og omegn faglige lag. Bakgrunn Norske Skog vedtok den 8. desember 2011 at produksjonen ved Follum i Ringerike Kommune skal avvikles. På grunnlag av melding om mulig nedleggelse innkalte og avholdt Buskerud fylkeskommune drøftingsmøter, jfr. omstillingsloven. Poenget med loven er angivelig at fylkeskommunen skal, sammen med deltakerne, kartlegge og vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til å legge ned bedriften. Videre heter det i loven at i drøftingene skal en alltid vurdere kompensasjon- og omstillings-muligheter for de ansatte og mulige tiltak for lokalsamfunnet. Erfaringene etter dette viser at anvendelse av omstillingsloven i liten eller ingen grad har noe for seg. Fylkeskommunen er ikke tilstilt ressurser, kompetanse eller virkemidler til å kunne gjennomføre reelle drøftinger om utfordringer og tiltak som følger av en nedleggelse. Det er åpenbart at omstillingsloven slik den både fremstår og praktiseres har et ensidig fokus på bedriftseierens vilje og i liten eller ingen grad om de poenger som loven tar sikte på å ivareta i drøftingsprosesser. Kombinasjonen bedriftseierens vilje som avgjørende for utfallet, sammenholdt med at fylkeskommunen etter den samme lov i realiteten er satt i en maktesløs posisjon innebærer at loven i praksis ikke har noen reell misjon. Loven skaper forventinger men utover det er det helt opp til bedriftseieres vilje hva gjelder utfall. Forslag Faglaget foreslår at Buskerud Arbeiderparti tar initiativ til evaluering og revisjon av Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd. Faglaget mener at formålet med revisjon må være å forsterke fylkeskommunens rolle, ressurser, kompetanse og virkemiddelapparat i situasjoner hvor mulig nedleggelse av virksomhet er meldt. I dette ligger også at norske lover og regler som knytter seg til dette med nedleggelser harmoniseres eventuelt forsterkes med tilsvarende i andre Europeiske land. Styrets innstilling: Forslaget støttes og oversendes Buskerud Arbeiderparti Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Ingen hadde ordet til saken

5 7.6 Hjelpemiddelsentralen Forslag fra Hønefoss Arbeiderkvinnelag. De utfordringene, både økonomisk og praktisk, som samhandlingsreformen skaper for kommunen anser vi nødvendige for at Hjelpemiddelsentralen skal fungere bra. Slik som situasjonen er i dag fremstår ordningen som tungvinn og rigid. Vi ber derfor om at Ringerike Arbeiderparti ser på saken, for om mulig å få ordningen bedre tilpasset pasientenes behov. Styrets innstilling: Forslaget støttes, oversendes Aps kommunestyregruppe. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Nancy Amundsen hadde ordet til saken 7.7 Rus blant unge Forslag fra Hønefoss Arbeiderkvinnelag. Hønefoss Arbeiderkvinne lag ser med bekymring på den aktiviteten ungdommen deltar i etter skoletid i sentrumsområdene. Det er allment kjent at salg av rusmidler foregår, og vi mener at kommunen her har et problem de må ta tak i. Derfor ber vi gruppa vår om å engasjere seg. Styrets innstilling: Intensjonen i forslaget støttes, oversendes Aps kommunestyregruppe. Det ble fremmet følgende forslag til vedtak fra Mons-Ivar Mjelde og Ståle Skjønhaug: Intensjonen i forslaget støttes. Saken oversendes det nye styret og ressursgruppene for behandling i et medlemsmøte i løpet av Mjelde og Skjønhaugs forslag ble enstemmig vedtatt Arnfinn Baksvær, Aase Moløkken, Ståle Skjønhaug, Steinar Larsen, Kjell Børre Hansen, Ingrid Svenskerud, Cathrine von Ibenfeldt, Mons-Ivar Mjelde, Anne C. Korneliussen og Nancy Amundsen hadde ordet til saken. 7.8 Redaksjonelle vedtektsendringer forslag fra styret. På bakgrunn av endringer sentralt foreslår styret følgende redaksjonelle vedtektsendringer: 1. Det Norske Arbeiderparti endres til Arbeiderpartiet. 2. Arbeiderpartiet Ringerike endres til Ringerike Arbeiderparti. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

6 7.9 Styresammensetningen forslag fra styret. Ut i fra den situasjonen vi som parti opplever, foreslår styret at sammensetningen av styret endres. Styret ser etter hvert at den tidligere kontakten vi hadde med våre medlemmer gjennom lagene repskap og senere medlemsmøter er blitt stadig mindre og mindre. Den politiske diskusjon vi her hadde foregår i dag på helt andre arenaer hvor vi som parti må og bør være mer aktive. Vi ser at det å være på Mitt arbeiderparti facebook- Twitter RingBlad.no blir stadig mer og mer viktig for å holde kontakten med medlemmer men også som diskusjonsarena. Styret foreslår derfor at det foretas en endring av styresammensetningen. Antallet i styret blir det samme. Styret slår sammen Nestleder vervet til en, og vil heretter hete Nestleder. Studieleder utvides til å hete Studie- og aktivitetsleder. I dette vervet ligger det da som en av oppgavene å være leder av valgkampen, noe som tidligere lå under org. nestleder. Det velges da som ny et verv som har mediekontakt som hovedoppgave. Hovedoppgaven for dette vervet er daglig oppfølging av de nye mediene, skrive innlegg svare på innlegg osv. Vervet innebærer at denne personen må ha jevnlig kontakt med AU over telefon/mail slik at svar kan gis fort og nye temaer kan dras opp i diskusjonen. Styret vil da bli slik: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Studie/aktivitetsleder Medlemspleie/verveansvarlig Kvinnekontakt Faglig politisk kontakt Mediekontakt. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Alf Henry Meier, Cathrine von Ibenfeldt, Steinar Larsen, Anne C. Korneliussen, Ståle Skjønhaug, Kjell Børre Hansen og Stein Roger Eriksen hadde ordet i saken.

7 7.10 Endring av kontingentinnkreving forslag fra styret. Ringerike Arbeiderparti mener at Arbeiderpartiet bør endre sin innkreving av medlemskontingent slik at alle medlemmer får samme forfallsdato. Ringerike Arbeiderparti overlater til Arbeiderpartiet sentralt å bestemme hvilken dato i året dette skal være. For det første vil Arbeiderpartiet spare penger på å hovedfakturere en gang i året. For det andre vil man ved å innføre fellesfakturering få en bedre oversikt over medlemsmassen både for lokallagene, kommunepartiene og fylkespartiene. For det tredje vil det også bli lettere for de nevnte grupper å følge opp medlemmer bl.a. i forhold til purring på for sen innbetaling. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 7.11 Innkallinger til møter forslag fra styret Styret i Ringerike AP inviterer årsmøtet til å vedta et forslag om å spare penger. Istedenfor å annonsere møter i Ringerikes Blad, går partiet over til å sende ut e-post og sms til alle medlemmer med innkalling til møter, samt annonserer dette på vår hjemmeside og facebook-profil. Styret ser at vi har e-post og/ eller mobilnummer til nesten alle medlemmer, og jobber med å fremskaffe dette på dem vi ikke har dette til. Vi ser videre at annonsekostnader er veldig høye, og at det vil være besparende å sende ut per sms og eventuelt brev til de vi ikke har verken e-post eller mobilnummer til. Styrets innstilling ble vedtatt mot en stemme John Bakken, Ståle Skjønhaug, Mons-Ivar Mjelde, Svein Vargan, Steinar Larsen, Alf Henry Meier og Stein Roger Eriksen hadde ordet til saken Valgkampmateriell (tilhenger) Forslag fra styret. Profilering av partiet og dets valgkampmedarbeidere blir stadig viktigere for å trekke oppmerksomheten mot våre stands. Dette medfører at de forskjellige kommunepartiene, som står for den største delen av valgkampen, skal frakte med seg store mengder utstyr. Telt, bord, stoler, brosjyrer og annet. Flere av våre politiske motstandere har til dette formål fått spesialbygget tilhengere med skap, noen av dem med oppfellbar sidevegg slik at denne kan fungere som tak ved dårlig vær. Ringerike arbeiderparti er av den oppfatning at en slik henger vil være til uvurderlig hjelp

8 både i profileringsøyemed og i den praktiske utførelse av valgkamparbeidet. Men slike tilhengere koster penger, penger et kommuneparti ikke kan forutsettes å ha tilgjengelig. Forslag til vedtak: Ringerike Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet sentralt om å fremforhandle en sentral avtale om innkjøp av tilhengere til kommunepartiene. Kostnadene dekkes med 1/3 hver på kommunepartiet, fylkespartiet og Arbeiderpartiet sentralt. Forslaget oversendes til fylkespartiets årsmøte. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Ingen hadde ordet til saken 7.13 Infrastrukturtiltak rundt Ringeriksregionen Forslag fra styret. Ringerike Arbeiderparti ber peker på viktigheten av å bygge ut infrastrukturen rundt Ringeriksregionen. Dette innebefatter både veg og bane. Ferdig utbygd firefelts E16 til Hønefoss vil være et av de viktigste tiltakene for å løse trafikkutfordringene for Ringeriksregionen. Ringeriksbanen et annet. Med E16 og Ringeriksbane åpner mulighetene for at Ringeriksregionen vil kunne avhjelpe hovedstadsområdet med den betydelige forventede folkeveksten. Her vil vi peke på at det er mulig å etablere boliger for personer i gang- og sykkelavstand til Hønefoss jernbanestasjon, og at det ligger et ytterligere potensial i randsonene rundt byen. Ringerike Arbeiderparti forventer at den nært forestående NTP prosessen tar opp i seg følgende problemstillinger: Videre planlegging, og iverksetting av firefelts E16 Solihøgda Hønefoss Planlegging og oppstart av Ringeriksbanen E16 planlegges med brukerfinansiering og det bør i den forbindelse også sees på mulig samfinansiering av veg og bane. Alternativ organisering med et utbyggingsselskap for Ringeriksbanen slik det er gjort med Botnia-banen i Sverige Brukerbetaling som for eksempel kjøreveiavgift også for jernbane Spleiselag rundt utvikling av stasjonsområder langs Ringeriksbanen Enstemmig vedtatt oversendt redaksjonskomiteen, se sak 11 Mons-Ivar Mjelde, Steinar Larsen, Kjell Børre Hansen, Svein Vargan og Ståle Skjønhaug hadde ordet til saken.

9 7.14 Ressursgruppene forslag fra styret Viser til årsmøtevedtak 6.4 fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte i Følgende ble vedtatt: Etter kun ett års drift av ressursgruppene er det for tidlig å felle noen endelig dom over den jobben som har blitt gjort. Styret gjør oppmerksom på at ressursgruppenes beretninger for 2010 blir behandlet av årsmøtet i tråd med praksis for årsberetninger. Endelig status for ressursgruppene gis av Ringerike Arbeiderpartis årsmøte Styret har i løpet av 2011 ikke fått fulgt opp ressursgruppene som planlagt. Dette skyldes blant annet at styret har hatt for få ressurser til å følge ressursgruppene tett, blant annet som følge av en krevende valgkamp og at sekretæren sluttet i styret i løpet av vårhalvåret. For å sikre mer aktivitet i ressursgruppene vil styret innkalle ressursgruppeledere og sekretærer til et møte i mars. På møtet vil styret gjennomgå aktuelle saker for kommunen i det kommende året, og diskutere med gruppene hvilke saker det vil være nyttig/tjenelig at gruppene følger opp. Ressursgruppelederne vil også tiltre styret. Aktivitetsleder får i oppgave å følge opp ressursgruppene. Styret foreslår derfor for årsmøtet at ordningen med ressursgrupper fortsetter ett år til, og at styret kommer tilbake med en evaluering av ressursgruppene til neste årsmøte. Gjermund R. Brekke fremmet følgende forslag til vedtak: Styret må se på den totale organiseringen av Ringerike Ap, herunder samarbeid mellom: - kommunestyregruppa - lagene - styret - og eventuelle ressursgrupper. Saken fremmes raskt på et medlemsmøte Brekkes forslag ble vedtatt mot en stemme Steinar Larsen, Cathrine von Ibenfeldt, Svein Vargan, Ståle Skjønhaug, Kjell Børre Hansen, Mons-Ivar Mjelde, Arne Benterud, Anne C. Korneliussen, Aase Moløkken, Knut Johansen, Gjermund R. Brekke og Alf Henry Meier hadde ordet i saken

10 7.15 EUs vikarbyrådirektiv forslag fra Nes Arbeiderlag Nes Arbeiderlag ber årsmøtet i Ringerike Arbeiderparti gå i mot dette forslaget fra EU. Styret innstilling: Forslaget oversendes det nye styret som skaffer frem mer informasjon om temaet, og avholder et medlemsmøte innen medio mars. Styrets innstilling ble vedtatt mot en stemme Steinar Larsen, Stein Roger Eriksen, Svein Carlsen, Ståle Skjønhaug, Svein Vargan, Arne Benterud, Mons-Ivar Mjelde, Anne Sandum og Kjell Børre Hansen hadde ordet. 8. Beretninger. a. Styret v/ leder Alf Henry Meier. b. Kommunestyregruppa/ formannskapsgruppa v/ gruppeleder Anne H. Søhol. c. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning v/ nestleder Asbjørn Jarle Holth. Utgikk grunnet sykdom. d. Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur v/ komitéleder Arnfinn Baksvær. e. Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd v/ komitéleder Ståle Skjønhaug. f. Kontrollkomiteen v/ tidligere leder Alf Henry Meier. Samtlige leverte beretninger ble tatt til orientering uten kommentarer. Beretningene følger vedlagt. 9. Regnskap v/ kasserer Nancy Amundsen. Regnskap og revisors rapport ble godkjent uten anmerkninger Regnskapet følger vedlagt 10. Budsjett v/ kasserer Nancy Amundsen. Godkjent uten merknader, med forbehold om saker med økonomiske aspekter fra redaksjonskomiteen. Ingen slike saker fremkom. (Sak 11) Budsjettet følger vedlagt. 11. Redaksjonskomiteens innstilling v/ redaksjonskomiteens leder. Sak 7.1 Nes skole og barnehage Ringerike AP vil arbeide for at SFO-, skole- og barnehagetilbudet på Nes videreutvikles. Årsmøtet ber styret gå i dialog med Nes arbeiderlag hvordan dette best kan gjennomføres. Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

11 Sak 7.13 Infrastrukturtiltak rundt Ringeriksregionen Ringerike Arbeiderparti vil peke på viktigheten rundt infrastrukturen i Ringerikesregionen. (E-16, R7, ringeriksbanen og veipakke Hønefoss by.) Ringerike Arbeiderparti slutter seg til vedtak i Ringeriksregionen, og som Buskerud Arbeiderparti har sagt seg enige i. Denne saken er viktig for Ringeriksregionen, og Hønefoss er et knutepunkt for effektive transportløsninger mellom øst og vest. Ringerike Arbeiderparti slutter seg til samferdselsdepartementets forslag om alternativ organisering og finansiering av prosjektet. Planleggingen av Ringeriksbanen må ikke forsinke utviklingen av E-16 prosjektet. Ringerike Arbeiderparti forventer at de fire nevnte prosjekter omtales i NTP. Arbeiderpartiet styrker det videre samarbeidet med Hallingdalsregionen og vestlandskommunene. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes Buskerud Arbeiderpartis årsmøte Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Sak 7.16 Mobbeombud i kommunene (Ny fra red.komitéen) Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget fra Anne Kathrine Korneliussen om mobbeombud i kommunene, og dette oversendes til Buskerud Arbeiderparti. Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Sak 7.17 Søskenmoderasjon (Ny fra red.komitéen) Problemstilling: Bortfall av søskenmoderasjon når et av barna går fra barnehage til grunnskole. Tjenesten leveres av samme bedrift, Ringerike kommune. Redaksjonskomiteens innstilling: Problemstillingen oversendes Hovedkomiteen for oppvekst og kultur. Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

12 12.Valg Forslaget fra valgkomiteen ble i sin helhet fulgt: Styret i Ringerike Arbeiderparti: Leder: Alf Henry Meier Valgt for 1 år Nestleder: Anne Reneflot Ikke på valg, 1 år igjen Sekretær: Ståle Skjønhaug Valgt for 1 år Kasserer: Nancy Amundsen Valgt for 2 år Studie- og Aktivitetsleder: Svein Vargan Ikke på valg, 1 år igjen Kvinnekontakt: Ingrid M. Svenskerud Valgt for 2 år Faglig politisk kontakt: Arnfinn Baksvær Ikke på valg, 1 år igjen Medlemspleie: Anne Borghild Stugaard Valgt for 2 år Medieansvarlig: Frank Leinan Valgt for 2 år Vara 1: Per Øystein Aamodt Valgt for 1 år Vara 2: Jorun Skollerud Valgt for 1 år Vara 3: Mons-Ivar Mjelde Valgt for 1 år Revisor: Anne Marie Brubråten Valgt for 2 år Revisor: Atle Berg Ikke på valg, 1 år igjen Vara revisor: Iren Parthaugen Valgt for 2 år Vara revisor: Paul Meier Ikke på valg, 1 år igjen Representantskapet Buskerud AP: Medlem: Kjell Børre Hansen Valgt for 2 år Medlem: Isabella Tangen Valgt for 2 år Medlem: Alf Henry Meier Valgt for 2 år Medlem: Iren Rannekleiv Valgt for 2 år Varakvinne 1: Anne Reneflot Valgt for 2 år Varakvinne 2: Jorun Skollerud Valgt for 2 år Varakvinne 3: Anne Kathrine Korneliussen Valgt for 2 år Varakvinne 4: Nancy Amundsen Valgt for 2 år Varakvinne 5: Anne Helene Sandum Valgt for 2 år Varamann 1: Morten Ernestus Valgt for 2 år Varamann 2: Svein Vargan Valgt for 2 år Varamann 3: Per Øystein Aamodt Valgt for 2 år Varamann 4: Frank Leinan Valgt for 2 år Varamann 5: Harry Heggerudstad Valgt for 2 år Varamann 6: Ståle Skjønhaug Valgt for 2 år Valgkomité: Medlem: Arne Benterud Ikke på valg, 1 år igjen Medlem: Anne Marie Brubråten Ikke på valg, 1 år igjen Medlem: Finn Hansen Valgt for 2 år Medlem: Cathrine von Ibenfeldt Valgt for 2 år Varamann: Hans Arne Østlund Valgt for 2 år Varakvinne: Anne Helene Sandum Valgt for 2 år

13 Årsmøtet 2012 Buskerud Arbeiderparti: Delegatleder: Kjell Børre Hansen Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Varakvinne 1: Varakvinne 2: Varakvinne 3: Varakvinne 4: Varakvinne 5: Varakvinne 6: Varakvinne 7: Varamann 1: Varamann 2: Varamann 3: Varamann 4: Varamann 5: Varamann 6: Varamann 7: Varamann 8: Anne Marie Brubråten Alf Henry Meier Iren Rannekleiv Arnfinn Baksvær Anne Kathrine Korneliussen Mons-Ivar Mjelde Anne Borghild Stugaard Svein Vargan Cathrine von Ibenfeldt Aase Moløkken Ingrid M. Svenskerud Astrid Abelgaard Isabella Tangen Gro Tolpinrud Anne Helene Sandum Nancy Amundsen Per Øystein Aamodt Hans Arne Østlund Kjell A. Bakås Frank Leinan Atle Berg Morten Ernestus Steinar Larsen Ståle Skjønhaug Forslag kandidat til styret i Buskerud Arbeiderparti: Styremedlem: Ståle Skjønhaug 13.Avslutning v/ kommunepartileder. Leder takket de avtroppende styremedlemmene for innsatsen og hevet deretter møtet. Møtet avsluttet kl Protokollen er godkjent i styremøte 14. mars 2012, ref. forretningsorden pkt. 6

14 Vedlegg: 4 e. Forretningsorden 1. Møtet starter kl.10:00 og avsluttes kl.17: Taletiden er begrenset til 3 min første gang og 1 minutt annen gang til en og samme sak. Ingen kan få ordet mer enn 2 ganger til samme sak. Møteleder kan foreslå strek satt. Etter strek satt er det ikke anledning til å fremme forslag. Ingen får ordet mer en gang til foretningsorden, begrenset til 1 minutt. Det tillates replikkordskifte, men ordskiftet skal være korte, og kun til innlegget, må tegne seg under innlegget. 3. Fristen for forslag til årsmøtet var Eventuelle forslag som fremmes etter fristen for behandling i årsmøtet blir oversendt det nye styret for videre behandling. Redaksjonskomiteen står fritt til å fremme forslag/ uttalelse fra årsmøtet på bakgrunn av det som har kommet frem under den generelle debatten. 4. Alle avstemninger skjer ved fremvisning av stemmeseddel. Dersom det kreves, skal valgene foregå skriftlig. 5. I protokollen føres bare inn forslag, avstemninger, vedtak som gjøres og de som har hatt ordet i debatten. 6. Styret gis fullmakt til å godkjenne protokollen.

15 8. Beretninger 8 a. Styret. Styret har bestått av: leder Alf H. Meier, organisatorisk nestleder Anne Reneflot, politisk nestleder Ståle Skjønhaug, sekretær Arnsten Linstad, kasserer Nancy Amundsen, studieleder Svein Vargan, kvinnekontakt Isabella Tangen, faglig/politisk kontakt Arnfinn Baksvær, medlemspleie/vervingsansvarlig Anne Borghild Stugaard, AUFs styrerepresentant Pernille Olsen, 1.varamedlem Per Øystein Aamodt, 2.varamedlem Jorun Skollerud, 3.varamedlem Lars Moholdt. Følgende har tiltrådt styret; ordfører Kjell B. Hansen, gruppeleder i kommunestyret Anne Søhol, gruppeleder i fylkestinget Anne Sandum. Dessverre informerte sekretær i mai at han ønsket å fratre. Ståle Skjønhaug har etter dette fungert som sekretær. Styrets møtevirksomhet I 2011 er det avholdt 10 styremøter, mens arbeidsutvalget (AU) har hatt 20 møter, mange av dem i forbindelse med valget. AUs møter legges i hovedsak før styremøtene, og skal være et saksforberedende organ for Ringerike Aps styre. I tillegg har både styrets medlemmer og AU deltatt på ulike arrangementer. Vært på møter med lagene som er tilsluttet Ringerike Ap, og deltatt på åpne møter i regi av andre interessegrupper og politiske partier. Styrets kontakt med våre folkevalgte i kommunestyre og fylkesting Begge våre gruppeledere i kommunestyret og fylkestinget tiltrer styret. Likeså Ringerike kommunes ordfører. Naturlig nok kan det fra tid til annen være hektiske dager også for Ringerike Aps folkevalgte, noe som gjør at ikke alle kan tiltre styremøtene samtidig. Men styret har opplevd å få svært god informasjon fra både fylkestings- og kommunestyregruppen. Flere styremedlemmer sitter også enten i fylkestinget eller kommunestyret. Det gjør at styret i Ringerike Ap til en hver tid har fått god informasjon, og styret har følt oss delaktige i de prosesser som har vært nødvendige for at styret i Ringerike Ap opplever at Arbeiderpartiets folkevalgte i og fra Ringerike opptrer som gode tillitskvinner- og menn. Medlemstall og kontakt med fylkespartiet Ringerike Arbeiderparti er Buskerud Aps nest største kommuneparti, dette gir oss derfor god representasjon i både representantskapet (fire plasser), ved årsmøtet og nominasjonsmøtet. Styret i Ringerike Ap har også god kontakt med ledelsen i fylkespartiet, og anser at det er viktig for å sikre innflytelse for Ringerike. Ringerike har også en styrerepresentant i fylkespartistyret. Gjennom opprettelsen av Arbeiderpartiets nye nettsider er det blitt en bedre oversikt over medlemstall og aktivitet i både fylkespartier, kommunepartier og ulike lag. Medlemstallet i Ringerike Arbeiderparti var per 1. januar i år 295 medlemmer (dette inkluderer ikke AUFs medlemmer i Ringerike og Hole). Dette er en betydelig økning i forhold til fjoråret, 45 nye medlemmer. Målsettingen var 38 nye medlemmer

16 Valgåret 2011 Styret i Ringerike Ap sier seg meget godt fornøyd med valgkampen og dens gjennomføring. Vi oppnådde helt klart de mål vi hadde satt oss i antall husbesøk og stands. Roser ble delt ut over hele Ringerike, og vi følte at vi ble godt mottatt alle steder. Veldig mange av partiets medlemmer gjorde en meget god jobb, og skal ha en stor takk for innsatsen. Resultatet som ble oppnådd i valget må vi også si oss fornøyd med, fikk 2 representanter mer i kommunestyret, nå 16 stk. I den nye samarbeidsavtalen vi forhandlet med de andre partiene har vi fått ordfører, 2 hovedkomitéleder, og er ellers godt representert i alle utvalg og komiteer, slik at vår uttelling tross alt ble tilfredsstillende. Ringerike beholdt sine 2 fylkestingsrepresentanter også etter valget. Digitale medier Styret i Ringerike Ap vil i økt grad benytte seg av digitale medier i tråd med de planene som er lagt fra både partikontoret på Youngstorget og fra vårt fylkespartikontor. Vi ser at mye av den politiske diskusjonen foregår her, og den foregår raskt. Styret har gjennom året invitert til medlemsmøter, men ser at denne formen for diskusjonsarena er vanskelig å opprettholde med veldig få medlemmer som møter opp. På vegne av Ringerike Aps styre Alf H. Meier, leder 8 b. Kommunestyre- og formannskapsgruppa. Årsberetningen er fra 1/1 til 10/ Kommunestyret har i denne perioden hatt 7 møter og behandlet 121 saker. Formannskapet har hatt 14 møter og behandlet 138 saker. Også i 2011 har mye av fokuset ligget på kommunens økonomi. Politikken har i stor grad handlet om kostnadsreduserende tiltak og det har vist seg vanskelig å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter. Flertallspartiene la frem et stramt budsjett som satte krav til innsparinger, men vi har jobbet langsiktig og en ser nå at det gir resultater. De største utfordringene har ligget innenfor sektoren helse, omsorg og velferd. Behovene innenfor denne sektoren er økende, slik at utfordringene i driftsnivået synes å være vedvarende. Innenfor sektorene miljø og areal, oppvekst og kultur er utviklingen mer forutsigbar og resultatene for disse er mye bedre. Men også her er det jobbet med å holde driftskostnadene nede.

17 Utfordringene for Ringerike kommune er fremdeles store, men overkommelige. Saker som er behandlet kan nevnes: Økonomirapporteringer, del finansiering av ny E 16 Bjørum Skaret, avvikshåndtering, omstillinger, tilstandsrapporter, handlingsplaner, miljøgate, bygging og plassering av ny kirke i Hønefoss, flerbrukshall, etablering av nye omsorgsboliger, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Det vil i en slik årsberetning ikke være mulig å gå i detalj i enkeltsaker. Samarbeidet mellom flertallspartiene er blitt satt på prøve i noen saker, men har fungert bra til tross for klare politiske forskjeller. I september 2011 hadde gruppelederne i flertallspartiene og ordfører en evaluering av 4 års perioden. Den tok utgangspunkt i samarbeidsavtalen og konklusjonen var at mye var blitt gjort, men at det fremdeles gjenstår noen uløste oppgaver. Men det gledelige med denne evalueringen var at vi i Arbeiderpartiet har fått stort gjennomslag for vår politikk som vi gikk til valg på i Anne H. Søhol, gruppeleder 8 c. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning. Ikke mottatt grunnet sykdom. Vedlegges senere. 8 d. Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur. Hovedkomiteen for Oppvekst og Kultur (HOK) har i 2011 fram til kommunevalget bestått av: Arnfinn Baksvær, leder (A) Ole Gunnar Øhren, nestleder (V) Line Diana C. Lafton (A) Marianne Nygård (A) Erna Skaugrud (A) Stein Stiksrud (H) Berit Wathne Andersen (H) Magnus Herstad (FRP) Karl Petter Endrerud (SV) Etter valget består komiteen av: Arnfinn Baksvær, leder (A) Berit Wathne Andersen, nestleder (H) Mons Ivar Mjelde (A) Eli Ruud (A)

18 Jan Frantzen (H) Mari Skarsgaard (H) Hanne Karen Lien (Krf) Magnus Herstad (Frp) Christine Hovland (Frp) HOK har i 2011 avholdt 9 ordinære møter, av saker som er behandlet kan nevnes: - Fordeling av midler til lag og foreninger - Flytting av undervisning fra gamle Ullerål skole til Åsbygda skole - Skoleskyss Holleiaveien på Tyristrand - Konsekvenser og oppfølging av budsjettvedtak Flytting av kulturskolen til nye lokaler i det tidligere samfunnshuset - Skolebruksplan skolestruktur Hønefoss by - Plan for skolefritidsordningen i Ringerike - Handlingsplan for grunnskole og barnehage. - Ringerike kommunes forhold til veien kulturminnepark - Ny eiendomsstruktur Ringerike kultursenter - Prosjekt Ny giv - Folkehelsemeldingen - Ny flerbrukshall i Schjongslunden - Kommunedelplan for idretts- og friluftsliv - Ballbinger på Nes og i Haugsbygd - Plan for kompetanseutvikling av lærere i Ringerike kommune HOK vil også i 2012 ha stort fokus på oppfølging av budsjett 2012, et budsjett som er meget utfordrende for de som skal sørge for et godt tilbud innen barnehage, skole og kultur. Komiteen ser fortsatt meget alvorlig på Ringerike kommunes økonomiske situasjon, og er bekymret for kultur- fritids- og utdanningstilbudet til kommunens barn og unge. For Ringerike Arbeiderpartis medlemmer av komiteen vil valgprogram for perioden være retningsgivende for det videre arbeidet. Arnfinn Baksvær Leder HOK 8 e. Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd. Hovedkomiteen bestod av følgende medlemmer fra AP frem tom valget høsten 2011: Anne Marie Brubråten, Ingrid Magrethe Svenskerud og Ståle Skjønhaug. Etter valget består hovedkomiteen av følgende medlemmer fra AP: Anne Marie Brubråten, Erna Skaugrud og Ståle Skjønhaug. Ståle Skjønhaug ble valgt til hovedkomitéleder for de neste fire årene. Hovedkomiteen jobber godt i sammen på tvers av partigrenser, og arbeiderpartiets medlemmer har vært svært delaktig og vært med på å sette dagsorden til tross for store utfordringer som komiteen står ovenfor ble det første året på mange år hvor komiteen

19 fikk et mindreforbruk, dette viser at våre tiltak er i ferd med å gi resultater. Selv om vi gikk i pluss i år, så har ikke komiteens medlemmer slått seg til ro med dette, vi må fremdeles følge opp og få stabilisert forbruket samtidig som vi passer på at kommunens innbyggere får det tilbudet de har krav på. Komiteen har fått en ny kommunalsjef, Elisabeth Vennevold. Dette er en dame med ben i nesa og slik komiteens medlemmer ser det, så er dette rett kvinne på rett plass. Hun er i stand til å ta tak i de utfordringer denne komiteen har, samtidig som hun får med seg de ansatte i et godt samspill. Komiteen har i 2011 behandlet 79 saker, hvorav noen av de viktigste sakene har vært få en stabil økonomi, samhandlingsreformen, samlokalisering av kortidsenheten i kommunen, for å nevne noen. Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen takker for den tilliten vi har fått, og ser frem til den jobben som nå følger, og håper på et godt samspill med partiets medlemmer. 8 f. Kontrollkomiteen Fra Arbeiderpartiet: Leder Alf Meier Utvalgets hovedmål er på vegne av kommunestyret å ha det overordne ansvar for tilsyn og kontroll av forvaltningen i kommunen og de selskaper som kommunen er engasjert i. Utvalget har hatt i alt 6 møter frem til valget og behandlet i alt 43 saker. Alle møtene er på dagtid. Det er fremlagt forvaltningsrevisjoner på ulike områder og med ulike resultater som alle er behandlet i kommunestyret. Spesielt er å nevne i år er Hjemmetjenesten Av andre saker som følges nøye er den økonomiske situasjonen som kommunen er kommet oppe i. Utvalget jobbet mye med høringsuttalelsen til endringer i kommuneloven. Av Selskapskontroller har utvalget i år kun gjennomført eierskapskontroll på Menova Leder har deltatt på årets konferanse på Gardermoen som ble avholdt tidlig i februar 2011 med vel 350 deltagere. Alf Meier

20 REGNSKAP RINGERIKE ARBEIDERPART PR. 31/ INNTEKTER REGNSKAP 10 BUDSJETT 11 REGNSKAP 11 PARTISTØTTE/KONTINGENT REFUSJON/GAVER RENTER SUM INNTEKTER UTGIFTER GEBYRER TRYKK/PORTO/ANNONSER BLOMSTER/GAVER REISEUTGIFTER KONTINGENT TIL ANDRE STYREHONORARER TELEFON/INTERNETT STUDIEVIRKSOMHET KONTORREKVISITA BEVILGNINGER VALGKAMP SUM UTGIFTER OVERSKUDD BANK BANK NANCY AMUNDSEN Kasserer

21 BUDSJETT 2012 PARTISTØTTE/KONTINGENT RENTER 100 GEBYRER 200 TRYKK/PORTO/ANNONSER 5000 BLOMSTER/GAVER 5000 REISEUTGIFTER 3000 KONTINGENT TIL ANDRE STYRE HONORARER 6000 TELEFON/INTERNETT STUDIEVIRKSOMHET 5000 KONTORREKVISITA 3000 BEVILGNINGER 2000 VALGKAMPFOND SUM NANCY AMUNDSEN Kasserer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KL. 10:00 15:00

MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KL. 10:00 15:00 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 10:00 15:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen FD Medlem Runar

Detaljer

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti.

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Vedtekter Arbeiderpartiets vedtekter: 6. Nominasjon til kommunestyrevalg Punkt 2. Medlemsmøte eller representantskapet velger en nominasjonskomité

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag

Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag Saksliste: 1. Åpning v/ leder 2. Årsberetning v/sekretær 3. Innkomne forslag (8) 4. Regnskap 5. Revisjonsberetning 6. Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Ringerike kommune. MØTEPROTOKOLL NR 5 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur. Innkalte:

Ringerike kommune. MØTEPROTOKOLL NR 5 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur. Innkalte: Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 5 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 16:00 17.30 Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Arnfinn Baksvær Berit

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 9.februar 2013 kl.10:00 på Tyristrand skole

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 9.februar 2013 kl.10:00 på Tyristrand skole Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 9.februar 2013 kl.10:00 på Tyristrand skole 1. Velkommen v/ lokallagsleder Per Øystein Aamodt (Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag). Kulturinnslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL NR 2 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 2 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.2015 Tid: 16:00 18.30 TEMAMØTE Magne Skaalvik, Buskerud Fylkeskommune og Erling Fodness,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: KL. 16:00-18.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Arnfinn Baksvær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Valgnemnda

MØTEPROTOKOLL NR 1 Valgnemnda Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: 10:30 11:05 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Nestleder Runar Johansen

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL NR 1 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 1 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur Møtested: Hønefoss skole (Voksenopplæringa) Møtedato: 13.01.2010 Tid: kl. 17.00-18.30 Orientering/omvisning på voksenopplæringa

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. MØTEPROTOKOLL NR 7 Kommunestyret

RINGERIKE KOMMUNE. MØTEPROTOKOLL NR 7 Kommunestyret RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 7 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2009 Tid: 15.00 19.00 TEMA 1: Ny plan og bygningslov Trykt vedlegg Tema 2: Reglement for kommuenstyret- Grunnlagsdokument

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 15:00 17:15 TEMAMØTE FINANSFORVALTNING: Eierskap lokalt v/fredrik Skarstein. Indeksfond v/mattis

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 10 Formannskapet Møtested: Veien Kulturminnepark, Langhuset Møtet startet med omvisning i det nye museet. Møtedato: 18.08.2009 Tid: 15.00 18.00 Innkalte: Funksjon Navn

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Roy Tore Andersen, AP Trond Are Lund, AP Torfinn Eriksen, AP Stefan Eilertsen, AP Nils Jakobsen, H Rolf Endresen, H Aksel Olsen, H

Roy Tore Andersen, AP Trond Are Lund, AP Torfinn Eriksen, AP Stefan Eilertsen, AP Nils Jakobsen, H Rolf Endresen, H Aksel Olsen, H Arkiv 416.1.5 INNLEDNING Årsmeldingen er kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets virksomhet i året som gikk. Årsmeldingen til kontrollutvalget behandler ikke den revisjonsmessige

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 17:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 6/13 13/880 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV 2 Ringerike kommune Utvalg: VALGNEMNDA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 7 Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2014 Tid: KL. 16:00 20:30

MØTEPROTOKOLL NR 7 Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2014 Tid: KL. 16:00 20:30 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 7 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2014 Tid: KL. 16:00 20:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Medlem Arnfinn

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 13/3641-40 Arkiv: 145. Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer:

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 13/3641-40 Arkiv: 145. Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer: Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 13/3641-40 Arkiv: 145 Sak: 144/13 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Vedtak i Kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer: Pkt 2 i

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 9 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Kl. 17.00 19.15 Opplæring i bruk av E-pad fra kl. 16.30-17.00 Innkalte:

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Årsmelding for 2015 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studiekontakt: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Marit Mjøen Atle Olav Sognli

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 5 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 5 Formannskapet RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 5 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 16:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Medlem Runar Johansen

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer