Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus"

Transkript

1 Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus 1. Velkommen v/ lokallagsleder Harry Heggerudstad (Nes Arbeiderlag). 2. Åpning v/ kommunepartileder Alf Henry Meier. 3. Hilsninger v/ gjester. Utgikk, ingen gjester 4. Konstituering. a. Godkjenning av innkalling. Godkjent uten merknader b. Godkjenning av dagsorden. Godkjent uten merknader c. Valg av 2 møteledere. Anne Sandum og Harry Heggerudstad ble valgt d. Valg av 2 møtesekretærer. Svein Carlsen og Svein Vargan ble valgt e. Godkjenning av forretningsorden. Godkjent uten merknader. Forretningsorden følger vedlagt. f. Valg av 3 stk. til redaksjonskomité. Steinar Larsen, Helene Bøsei Olsen og Mons Ivar Mjelde Forslag fra S. Larsen: Utvides med en person, Kjell Børre Hansen. Enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget g. Valg av 3 stk. til tellekorps. Tellekorps: John Bakken, Anne Brubråten og Arne Benterud ble valgt Det var 34 stemmeberettigede ved møtets begynnelse

2 5. Politisk innledning v/ fylkespartileder Bjørn Tore Ødegården. Fylkespartilederen holdt en svært god innledning med temaer som Utøya, den norske modellen, valgresultatet, Follum, Ringerike Sykehus, utbygging av de videregående skoler, samferdsel (E16 og Ringeriksbanen) og Valg Generell debatt. 7 personer hadde ordet i den generelle debatten, 3 av dem to ganger: Steinar Larsen om valgresultatet, bedre kommunikasjon med fylkespartiet, E16 og Ringeriksbanen (trasévalg) samt boligpolitikk Kjell Børre Hansen om kommuneøkonomien, høyskole, sykehus og samferdsel Mons Ivar Mjelde om Ringeriksbanen Stein Roar Eriksen om arbeidsmarkedssituasjonen på Ringerike og pensjonsrettigheter ved bedriftsnedleggelser John Bakken om samferdsel Morten Ernestus om omstillingsloven, arbeidsplasser og turisme Anne C. Korneliussen om mobbing i skolen og forslag om mobbeombud i hver kommune. Bjørn Tore Ødegården oppsummerte og forsikret at alle innspill ville bli tatt med videre til fylkespartiet. 7. Innkomne forslag. 7.1 Nes skole - forslag fra Nes Arbeiderlag. Nes Arbeiderlag krever at Ringerike Arbeiderparti aktivt vil jobbe for en opprettholdelse av skoletilbudet på Nes i Ådal slik det er i dag. Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt, se sak 11. Arnfinn Baksvær, Svein Carlsen, Steinar Larsen og Kjell Børre Hansen hadde ordet til saken. 7.2 Gang og sykkelvei igjennom Nes i Ådal langs E-16 - forslag fra Nes Arbeiderlag. Nes Arbeiderlag ønsker at en slik vei må prioriteres av fylkespolitikerne, og at vi kan få en gang og sykkelveien langs denne sterkt trafikkerte veien snarest. Vi ber årsmøtet støtte, og at vi kan jobbe fram denne gamle saken. Styrets innstilling: Intensjonen støttes, oversendes styret som sender brev med en oppfordring til Statens Vegvesen. Kopi til fylkestingsgruppa.

3 Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Svein Carlsen hadde ordet til saken 7.3 Sykehus og eldreomsorg forslag fra Nes Arbeiderlag. Nes Arbeiderlag ønsker at årsmøtet i Ringerike Arbeiderparti ber arbeiderpartiets representanter på Stortinget om at sykehus og eldreomsorg bedres vesentlig. Per dags dato er det uverdige forhold som Arbeiderpartiet og Norge ikke kan være bekjent av. Alle skal ha lik rett til hurtig og god behandling på sykehus, og rett til god eldreomsorg. Jfr. landsmøtevedtak og valgprogrammet Styrets innstilling: Oversendes styret. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Svein Carlsen, Steinar Larsen, Ståle Skjønhaug og Harry Heggerudstad hadde ordet til saken 7.4 Kraftig reduksjon av elgstammen i Norge forslag fra Steven Allen Hagen For 40 år siden var det en liten begivenhet å se en elg fra bil. Nå er elgbestanden enorm elger blir påkjørt av bil i Norge hvert år (kilde: Verdens Gang ). 2 menneskeliv gikk tapt i Det var 33 elgpåkjørsler bare i Ringerike fra våren 2010 til våren Tallene innebærer store lidelser for dyrene, meget stort økonomisk skadeomfang for de involverte og en allestedsnærværende frykt for kollisjon hos de aller fleste som ferdes på to eller flere hjul utenfor byområdene. Især i et land som ellers kan synes å være tilnærmet hysterisk opptatt av trafikksikkerhet, så fremstår det som komplett ulogisk (meningsløst) at det skal måtte være slik. Hvilken nytte har folk flest (bortsett fra grunneiere som kan leie ut til jakt) av titusenvis av elg? Forslag til vedtak: Ringerike Arbeiderparti anmoder Arbeiderpartiet om å iverksette tiltak for å kraftig redusere den norske elgstammen. Styrets innstilling: Ringerike AP vil arbeide for en bedre og mer balansert forvaltning av storviltbestanden, herunder elg. Oversendes kommunestyregruppa. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Ingen hadde ordet i saken

4 7.5 Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingslova) Forslag fra Ringerike og omegn faglige lag. Bakgrunn Norske Skog vedtok den 8. desember 2011 at produksjonen ved Follum i Ringerike Kommune skal avvikles. På grunnlag av melding om mulig nedleggelse innkalte og avholdt Buskerud fylkeskommune drøftingsmøter, jfr. omstillingsloven. Poenget med loven er angivelig at fylkeskommunen skal, sammen med deltakerne, kartlegge og vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til å legge ned bedriften. Videre heter det i loven at i drøftingene skal en alltid vurdere kompensasjon- og omstillings-muligheter for de ansatte og mulige tiltak for lokalsamfunnet. Erfaringene etter dette viser at anvendelse av omstillingsloven i liten eller ingen grad har noe for seg. Fylkeskommunen er ikke tilstilt ressurser, kompetanse eller virkemidler til å kunne gjennomføre reelle drøftinger om utfordringer og tiltak som følger av en nedleggelse. Det er åpenbart at omstillingsloven slik den både fremstår og praktiseres har et ensidig fokus på bedriftseierens vilje og i liten eller ingen grad om de poenger som loven tar sikte på å ivareta i drøftingsprosesser. Kombinasjonen bedriftseierens vilje som avgjørende for utfallet, sammenholdt med at fylkeskommunen etter den samme lov i realiteten er satt i en maktesløs posisjon innebærer at loven i praksis ikke har noen reell misjon. Loven skaper forventinger men utover det er det helt opp til bedriftseieres vilje hva gjelder utfall. Forslag Faglaget foreslår at Buskerud Arbeiderparti tar initiativ til evaluering og revisjon av Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd. Faglaget mener at formålet med revisjon må være å forsterke fylkeskommunens rolle, ressurser, kompetanse og virkemiddelapparat i situasjoner hvor mulig nedleggelse av virksomhet er meldt. I dette ligger også at norske lover og regler som knytter seg til dette med nedleggelser harmoniseres eventuelt forsterkes med tilsvarende i andre Europeiske land. Styrets innstilling: Forslaget støttes og oversendes Buskerud Arbeiderparti Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Ingen hadde ordet til saken

5 7.6 Hjelpemiddelsentralen Forslag fra Hønefoss Arbeiderkvinnelag. De utfordringene, både økonomisk og praktisk, som samhandlingsreformen skaper for kommunen anser vi nødvendige for at Hjelpemiddelsentralen skal fungere bra. Slik som situasjonen er i dag fremstår ordningen som tungvinn og rigid. Vi ber derfor om at Ringerike Arbeiderparti ser på saken, for om mulig å få ordningen bedre tilpasset pasientenes behov. Styrets innstilling: Forslaget støttes, oversendes Aps kommunestyregruppe. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Nancy Amundsen hadde ordet til saken 7.7 Rus blant unge Forslag fra Hønefoss Arbeiderkvinnelag. Hønefoss Arbeiderkvinne lag ser med bekymring på den aktiviteten ungdommen deltar i etter skoletid i sentrumsområdene. Det er allment kjent at salg av rusmidler foregår, og vi mener at kommunen her har et problem de må ta tak i. Derfor ber vi gruppa vår om å engasjere seg. Styrets innstilling: Intensjonen i forslaget støttes, oversendes Aps kommunestyregruppe. Det ble fremmet følgende forslag til vedtak fra Mons-Ivar Mjelde og Ståle Skjønhaug: Intensjonen i forslaget støttes. Saken oversendes det nye styret og ressursgruppene for behandling i et medlemsmøte i løpet av Mjelde og Skjønhaugs forslag ble enstemmig vedtatt Arnfinn Baksvær, Aase Moløkken, Ståle Skjønhaug, Steinar Larsen, Kjell Børre Hansen, Ingrid Svenskerud, Cathrine von Ibenfeldt, Mons-Ivar Mjelde, Anne C. Korneliussen og Nancy Amundsen hadde ordet til saken. 7.8 Redaksjonelle vedtektsendringer forslag fra styret. På bakgrunn av endringer sentralt foreslår styret følgende redaksjonelle vedtektsendringer: 1. Det Norske Arbeiderparti endres til Arbeiderpartiet. 2. Arbeiderpartiet Ringerike endres til Ringerike Arbeiderparti. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

6 7.9 Styresammensetningen forslag fra styret. Ut i fra den situasjonen vi som parti opplever, foreslår styret at sammensetningen av styret endres. Styret ser etter hvert at den tidligere kontakten vi hadde med våre medlemmer gjennom lagene repskap og senere medlemsmøter er blitt stadig mindre og mindre. Den politiske diskusjon vi her hadde foregår i dag på helt andre arenaer hvor vi som parti må og bør være mer aktive. Vi ser at det å være på Mitt arbeiderparti facebook- Twitter RingBlad.no blir stadig mer og mer viktig for å holde kontakten med medlemmer men også som diskusjonsarena. Styret foreslår derfor at det foretas en endring av styresammensetningen. Antallet i styret blir det samme. Styret slår sammen Nestleder vervet til en, og vil heretter hete Nestleder. Studieleder utvides til å hete Studie- og aktivitetsleder. I dette vervet ligger det da som en av oppgavene å være leder av valgkampen, noe som tidligere lå under org. nestleder. Det velges da som ny et verv som har mediekontakt som hovedoppgave. Hovedoppgaven for dette vervet er daglig oppfølging av de nye mediene, skrive innlegg svare på innlegg osv. Vervet innebærer at denne personen må ha jevnlig kontakt med AU over telefon/mail slik at svar kan gis fort og nye temaer kan dras opp i diskusjonen. Styret vil da bli slik: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Studie/aktivitetsleder Medlemspleie/verveansvarlig Kvinnekontakt Faglig politisk kontakt Mediekontakt. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Alf Henry Meier, Cathrine von Ibenfeldt, Steinar Larsen, Anne C. Korneliussen, Ståle Skjønhaug, Kjell Børre Hansen og Stein Roger Eriksen hadde ordet i saken.

7 7.10 Endring av kontingentinnkreving forslag fra styret. Ringerike Arbeiderparti mener at Arbeiderpartiet bør endre sin innkreving av medlemskontingent slik at alle medlemmer får samme forfallsdato. Ringerike Arbeiderparti overlater til Arbeiderpartiet sentralt å bestemme hvilken dato i året dette skal være. For det første vil Arbeiderpartiet spare penger på å hovedfakturere en gang i året. For det andre vil man ved å innføre fellesfakturering få en bedre oversikt over medlemsmassen både for lokallagene, kommunepartiene og fylkespartiene. For det tredje vil det også bli lettere for de nevnte grupper å følge opp medlemmer bl.a. i forhold til purring på for sen innbetaling. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 7.11 Innkallinger til møter forslag fra styret Styret i Ringerike AP inviterer årsmøtet til å vedta et forslag om å spare penger. Istedenfor å annonsere møter i Ringerikes Blad, går partiet over til å sende ut e-post og sms til alle medlemmer med innkalling til møter, samt annonserer dette på vår hjemmeside og facebook-profil. Styret ser at vi har e-post og/ eller mobilnummer til nesten alle medlemmer, og jobber med å fremskaffe dette på dem vi ikke har dette til. Vi ser videre at annonsekostnader er veldig høye, og at det vil være besparende å sende ut per sms og eventuelt brev til de vi ikke har verken e-post eller mobilnummer til. Styrets innstilling ble vedtatt mot en stemme John Bakken, Ståle Skjønhaug, Mons-Ivar Mjelde, Svein Vargan, Steinar Larsen, Alf Henry Meier og Stein Roger Eriksen hadde ordet til saken Valgkampmateriell (tilhenger) Forslag fra styret. Profilering av partiet og dets valgkampmedarbeidere blir stadig viktigere for å trekke oppmerksomheten mot våre stands. Dette medfører at de forskjellige kommunepartiene, som står for den største delen av valgkampen, skal frakte med seg store mengder utstyr. Telt, bord, stoler, brosjyrer og annet. Flere av våre politiske motstandere har til dette formål fått spesialbygget tilhengere med skap, noen av dem med oppfellbar sidevegg slik at denne kan fungere som tak ved dårlig vær. Ringerike arbeiderparti er av den oppfatning at en slik henger vil være til uvurderlig hjelp

8 både i profileringsøyemed og i den praktiske utførelse av valgkamparbeidet. Men slike tilhengere koster penger, penger et kommuneparti ikke kan forutsettes å ha tilgjengelig. Forslag til vedtak: Ringerike Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet sentralt om å fremforhandle en sentral avtale om innkjøp av tilhengere til kommunepartiene. Kostnadene dekkes med 1/3 hver på kommunepartiet, fylkespartiet og Arbeiderpartiet sentralt. Forslaget oversendes til fylkespartiets årsmøte. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt Ingen hadde ordet til saken 7.13 Infrastrukturtiltak rundt Ringeriksregionen Forslag fra styret. Ringerike Arbeiderparti ber peker på viktigheten av å bygge ut infrastrukturen rundt Ringeriksregionen. Dette innebefatter både veg og bane. Ferdig utbygd firefelts E16 til Hønefoss vil være et av de viktigste tiltakene for å løse trafikkutfordringene for Ringeriksregionen. Ringeriksbanen et annet. Med E16 og Ringeriksbane åpner mulighetene for at Ringeriksregionen vil kunne avhjelpe hovedstadsområdet med den betydelige forventede folkeveksten. Her vil vi peke på at det er mulig å etablere boliger for personer i gang- og sykkelavstand til Hønefoss jernbanestasjon, og at det ligger et ytterligere potensial i randsonene rundt byen. Ringerike Arbeiderparti forventer at den nært forestående NTP prosessen tar opp i seg følgende problemstillinger: Videre planlegging, og iverksetting av firefelts E16 Solihøgda Hønefoss Planlegging og oppstart av Ringeriksbanen E16 planlegges med brukerfinansiering og det bør i den forbindelse også sees på mulig samfinansiering av veg og bane. Alternativ organisering med et utbyggingsselskap for Ringeriksbanen slik det er gjort med Botnia-banen i Sverige Brukerbetaling som for eksempel kjøreveiavgift også for jernbane Spleiselag rundt utvikling av stasjonsområder langs Ringeriksbanen Enstemmig vedtatt oversendt redaksjonskomiteen, se sak 11 Mons-Ivar Mjelde, Steinar Larsen, Kjell Børre Hansen, Svein Vargan og Ståle Skjønhaug hadde ordet til saken.

9 7.14 Ressursgruppene forslag fra styret Viser til årsmøtevedtak 6.4 fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte i Følgende ble vedtatt: Etter kun ett års drift av ressursgruppene er det for tidlig å felle noen endelig dom over den jobben som har blitt gjort. Styret gjør oppmerksom på at ressursgruppenes beretninger for 2010 blir behandlet av årsmøtet i tråd med praksis for årsberetninger. Endelig status for ressursgruppene gis av Ringerike Arbeiderpartis årsmøte Styret har i løpet av 2011 ikke fått fulgt opp ressursgruppene som planlagt. Dette skyldes blant annet at styret har hatt for få ressurser til å følge ressursgruppene tett, blant annet som følge av en krevende valgkamp og at sekretæren sluttet i styret i løpet av vårhalvåret. For å sikre mer aktivitet i ressursgruppene vil styret innkalle ressursgruppeledere og sekretærer til et møte i mars. På møtet vil styret gjennomgå aktuelle saker for kommunen i det kommende året, og diskutere med gruppene hvilke saker det vil være nyttig/tjenelig at gruppene følger opp. Ressursgruppelederne vil også tiltre styret. Aktivitetsleder får i oppgave å følge opp ressursgruppene. Styret foreslår derfor for årsmøtet at ordningen med ressursgrupper fortsetter ett år til, og at styret kommer tilbake med en evaluering av ressursgruppene til neste årsmøte. Gjermund R. Brekke fremmet følgende forslag til vedtak: Styret må se på den totale organiseringen av Ringerike Ap, herunder samarbeid mellom: - kommunestyregruppa - lagene - styret - og eventuelle ressursgrupper. Saken fremmes raskt på et medlemsmøte Brekkes forslag ble vedtatt mot en stemme Steinar Larsen, Cathrine von Ibenfeldt, Svein Vargan, Ståle Skjønhaug, Kjell Børre Hansen, Mons-Ivar Mjelde, Arne Benterud, Anne C. Korneliussen, Aase Moløkken, Knut Johansen, Gjermund R. Brekke og Alf Henry Meier hadde ordet i saken

10 7.15 EUs vikarbyrådirektiv forslag fra Nes Arbeiderlag Nes Arbeiderlag ber årsmøtet i Ringerike Arbeiderparti gå i mot dette forslaget fra EU. Styret innstilling: Forslaget oversendes det nye styret som skaffer frem mer informasjon om temaet, og avholder et medlemsmøte innen medio mars. Styrets innstilling ble vedtatt mot en stemme Steinar Larsen, Stein Roger Eriksen, Svein Carlsen, Ståle Skjønhaug, Svein Vargan, Arne Benterud, Mons-Ivar Mjelde, Anne Sandum og Kjell Børre Hansen hadde ordet. 8. Beretninger. a. Styret v/ leder Alf Henry Meier. b. Kommunestyregruppa/ formannskapsgruppa v/ gruppeleder Anne H. Søhol. c. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning v/ nestleder Asbjørn Jarle Holth. Utgikk grunnet sykdom. d. Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur v/ komitéleder Arnfinn Baksvær. e. Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd v/ komitéleder Ståle Skjønhaug. f. Kontrollkomiteen v/ tidligere leder Alf Henry Meier. Samtlige leverte beretninger ble tatt til orientering uten kommentarer. Beretningene følger vedlagt. 9. Regnskap v/ kasserer Nancy Amundsen. Regnskap og revisors rapport ble godkjent uten anmerkninger Regnskapet følger vedlagt 10. Budsjett v/ kasserer Nancy Amundsen. Godkjent uten merknader, med forbehold om saker med økonomiske aspekter fra redaksjonskomiteen. Ingen slike saker fremkom. (Sak 11) Budsjettet følger vedlagt. 11. Redaksjonskomiteens innstilling v/ redaksjonskomiteens leder. Sak 7.1 Nes skole og barnehage Ringerike AP vil arbeide for at SFO-, skole- og barnehagetilbudet på Nes videreutvikles. Årsmøtet ber styret gå i dialog med Nes arbeiderlag hvordan dette best kan gjennomføres. Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

11 Sak 7.13 Infrastrukturtiltak rundt Ringeriksregionen Ringerike Arbeiderparti vil peke på viktigheten rundt infrastrukturen i Ringerikesregionen. (E-16, R7, ringeriksbanen og veipakke Hønefoss by.) Ringerike Arbeiderparti slutter seg til vedtak i Ringeriksregionen, og som Buskerud Arbeiderparti har sagt seg enige i. Denne saken er viktig for Ringeriksregionen, og Hønefoss er et knutepunkt for effektive transportløsninger mellom øst og vest. Ringerike Arbeiderparti slutter seg til samferdselsdepartementets forslag om alternativ organisering og finansiering av prosjektet. Planleggingen av Ringeriksbanen må ikke forsinke utviklingen av E-16 prosjektet. Ringerike Arbeiderparti forventer at de fire nevnte prosjekter omtales i NTP. Arbeiderpartiet styrker det videre samarbeidet med Hallingdalsregionen og vestlandskommunene. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes Buskerud Arbeiderpartis årsmøte Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Sak 7.16 Mobbeombud i kommunene (Ny fra red.komitéen) Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget fra Anne Kathrine Korneliussen om mobbeombud i kommunene, og dette oversendes til Buskerud Arbeiderparti. Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt Sak 7.17 Søskenmoderasjon (Ny fra red.komitéen) Problemstilling: Bortfall av søskenmoderasjon når et av barna går fra barnehage til grunnskole. Tjenesten leveres av samme bedrift, Ringerike kommune. Redaksjonskomiteens innstilling: Problemstillingen oversendes Hovedkomiteen for oppvekst og kultur. Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

12 12.Valg Forslaget fra valgkomiteen ble i sin helhet fulgt: Styret i Ringerike Arbeiderparti: Leder: Alf Henry Meier Valgt for 1 år Nestleder: Anne Reneflot Ikke på valg, 1 år igjen Sekretær: Ståle Skjønhaug Valgt for 1 år Kasserer: Nancy Amundsen Valgt for 2 år Studie- og Aktivitetsleder: Svein Vargan Ikke på valg, 1 år igjen Kvinnekontakt: Ingrid M. Svenskerud Valgt for 2 år Faglig politisk kontakt: Arnfinn Baksvær Ikke på valg, 1 år igjen Medlemspleie: Anne Borghild Stugaard Valgt for 2 år Medieansvarlig: Frank Leinan Valgt for 2 år Vara 1: Per Øystein Aamodt Valgt for 1 år Vara 2: Jorun Skollerud Valgt for 1 år Vara 3: Mons-Ivar Mjelde Valgt for 1 år Revisor: Anne Marie Brubråten Valgt for 2 år Revisor: Atle Berg Ikke på valg, 1 år igjen Vara revisor: Iren Parthaugen Valgt for 2 år Vara revisor: Paul Meier Ikke på valg, 1 år igjen Representantskapet Buskerud AP: Medlem: Kjell Børre Hansen Valgt for 2 år Medlem: Isabella Tangen Valgt for 2 år Medlem: Alf Henry Meier Valgt for 2 år Medlem: Iren Rannekleiv Valgt for 2 år Varakvinne 1: Anne Reneflot Valgt for 2 år Varakvinne 2: Jorun Skollerud Valgt for 2 år Varakvinne 3: Anne Kathrine Korneliussen Valgt for 2 år Varakvinne 4: Nancy Amundsen Valgt for 2 år Varakvinne 5: Anne Helene Sandum Valgt for 2 år Varamann 1: Morten Ernestus Valgt for 2 år Varamann 2: Svein Vargan Valgt for 2 år Varamann 3: Per Øystein Aamodt Valgt for 2 år Varamann 4: Frank Leinan Valgt for 2 år Varamann 5: Harry Heggerudstad Valgt for 2 år Varamann 6: Ståle Skjønhaug Valgt for 2 år Valgkomité: Medlem: Arne Benterud Ikke på valg, 1 år igjen Medlem: Anne Marie Brubråten Ikke på valg, 1 år igjen Medlem: Finn Hansen Valgt for 2 år Medlem: Cathrine von Ibenfeldt Valgt for 2 år Varamann: Hans Arne Østlund Valgt for 2 år Varakvinne: Anne Helene Sandum Valgt for 2 år

13 Årsmøtet 2012 Buskerud Arbeiderparti: Delegatleder: Kjell Børre Hansen Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Delegat: Varakvinne 1: Varakvinne 2: Varakvinne 3: Varakvinne 4: Varakvinne 5: Varakvinne 6: Varakvinne 7: Varamann 1: Varamann 2: Varamann 3: Varamann 4: Varamann 5: Varamann 6: Varamann 7: Varamann 8: Anne Marie Brubråten Alf Henry Meier Iren Rannekleiv Arnfinn Baksvær Anne Kathrine Korneliussen Mons-Ivar Mjelde Anne Borghild Stugaard Svein Vargan Cathrine von Ibenfeldt Aase Moløkken Ingrid M. Svenskerud Astrid Abelgaard Isabella Tangen Gro Tolpinrud Anne Helene Sandum Nancy Amundsen Per Øystein Aamodt Hans Arne Østlund Kjell A. Bakås Frank Leinan Atle Berg Morten Ernestus Steinar Larsen Ståle Skjønhaug Forslag kandidat til styret i Buskerud Arbeiderparti: Styremedlem: Ståle Skjønhaug 13.Avslutning v/ kommunepartileder. Leder takket de avtroppende styremedlemmene for innsatsen og hevet deretter møtet. Møtet avsluttet kl Protokollen er godkjent i styremøte 14. mars 2012, ref. forretningsorden pkt. 6

14 Vedlegg: 4 e. Forretningsorden 1. Møtet starter kl.10:00 og avsluttes kl.17: Taletiden er begrenset til 3 min første gang og 1 minutt annen gang til en og samme sak. Ingen kan få ordet mer enn 2 ganger til samme sak. Møteleder kan foreslå strek satt. Etter strek satt er det ikke anledning til å fremme forslag. Ingen får ordet mer en gang til foretningsorden, begrenset til 1 minutt. Det tillates replikkordskifte, men ordskiftet skal være korte, og kun til innlegget, må tegne seg under innlegget. 3. Fristen for forslag til årsmøtet var Eventuelle forslag som fremmes etter fristen for behandling i årsmøtet blir oversendt det nye styret for videre behandling. Redaksjonskomiteen står fritt til å fremme forslag/ uttalelse fra årsmøtet på bakgrunn av det som har kommet frem under den generelle debatten. 4. Alle avstemninger skjer ved fremvisning av stemmeseddel. Dersom det kreves, skal valgene foregå skriftlig. 5. I protokollen føres bare inn forslag, avstemninger, vedtak som gjøres og de som har hatt ordet i debatten. 6. Styret gis fullmakt til å godkjenne protokollen.

15 8. Beretninger 8 a. Styret. Styret har bestått av: leder Alf H. Meier, organisatorisk nestleder Anne Reneflot, politisk nestleder Ståle Skjønhaug, sekretær Arnsten Linstad, kasserer Nancy Amundsen, studieleder Svein Vargan, kvinnekontakt Isabella Tangen, faglig/politisk kontakt Arnfinn Baksvær, medlemspleie/vervingsansvarlig Anne Borghild Stugaard, AUFs styrerepresentant Pernille Olsen, 1.varamedlem Per Øystein Aamodt, 2.varamedlem Jorun Skollerud, 3.varamedlem Lars Moholdt. Følgende har tiltrådt styret; ordfører Kjell B. Hansen, gruppeleder i kommunestyret Anne Søhol, gruppeleder i fylkestinget Anne Sandum. Dessverre informerte sekretær i mai at han ønsket å fratre. Ståle Skjønhaug har etter dette fungert som sekretær. Styrets møtevirksomhet I 2011 er det avholdt 10 styremøter, mens arbeidsutvalget (AU) har hatt 20 møter, mange av dem i forbindelse med valget. AUs møter legges i hovedsak før styremøtene, og skal være et saksforberedende organ for Ringerike Aps styre. I tillegg har både styrets medlemmer og AU deltatt på ulike arrangementer. Vært på møter med lagene som er tilsluttet Ringerike Ap, og deltatt på åpne møter i regi av andre interessegrupper og politiske partier. Styrets kontakt med våre folkevalgte i kommunestyre og fylkesting Begge våre gruppeledere i kommunestyret og fylkestinget tiltrer styret. Likeså Ringerike kommunes ordfører. Naturlig nok kan det fra tid til annen være hektiske dager også for Ringerike Aps folkevalgte, noe som gjør at ikke alle kan tiltre styremøtene samtidig. Men styret har opplevd å få svært god informasjon fra både fylkestings- og kommunestyregruppen. Flere styremedlemmer sitter også enten i fylkestinget eller kommunestyret. Det gjør at styret i Ringerike Ap til en hver tid har fått god informasjon, og styret har følt oss delaktige i de prosesser som har vært nødvendige for at styret i Ringerike Ap opplever at Arbeiderpartiets folkevalgte i og fra Ringerike opptrer som gode tillitskvinner- og menn. Medlemstall og kontakt med fylkespartiet Ringerike Arbeiderparti er Buskerud Aps nest største kommuneparti, dette gir oss derfor god representasjon i både representantskapet (fire plasser), ved årsmøtet og nominasjonsmøtet. Styret i Ringerike Ap har også god kontakt med ledelsen i fylkespartiet, og anser at det er viktig for å sikre innflytelse for Ringerike. Ringerike har også en styrerepresentant i fylkespartistyret. Gjennom opprettelsen av Arbeiderpartiets nye nettsider er det blitt en bedre oversikt over medlemstall og aktivitet i både fylkespartier, kommunepartier og ulike lag. Medlemstallet i Ringerike Arbeiderparti var per 1. januar i år 295 medlemmer (dette inkluderer ikke AUFs medlemmer i Ringerike og Hole). Dette er en betydelig økning i forhold til fjoråret, 45 nye medlemmer. Målsettingen var 38 nye medlemmer

16 Valgåret 2011 Styret i Ringerike Ap sier seg meget godt fornøyd med valgkampen og dens gjennomføring. Vi oppnådde helt klart de mål vi hadde satt oss i antall husbesøk og stands. Roser ble delt ut over hele Ringerike, og vi følte at vi ble godt mottatt alle steder. Veldig mange av partiets medlemmer gjorde en meget god jobb, og skal ha en stor takk for innsatsen. Resultatet som ble oppnådd i valget må vi også si oss fornøyd med, fikk 2 representanter mer i kommunestyret, nå 16 stk. I den nye samarbeidsavtalen vi forhandlet med de andre partiene har vi fått ordfører, 2 hovedkomitéleder, og er ellers godt representert i alle utvalg og komiteer, slik at vår uttelling tross alt ble tilfredsstillende. Ringerike beholdt sine 2 fylkestingsrepresentanter også etter valget. Digitale medier Styret i Ringerike Ap vil i økt grad benytte seg av digitale medier i tråd med de planene som er lagt fra både partikontoret på Youngstorget og fra vårt fylkespartikontor. Vi ser at mye av den politiske diskusjonen foregår her, og den foregår raskt. Styret har gjennom året invitert til medlemsmøter, men ser at denne formen for diskusjonsarena er vanskelig å opprettholde med veldig få medlemmer som møter opp. På vegne av Ringerike Aps styre Alf H. Meier, leder 8 b. Kommunestyre- og formannskapsgruppa. Årsberetningen er fra 1/1 til 10/ Kommunestyret har i denne perioden hatt 7 møter og behandlet 121 saker. Formannskapet har hatt 14 møter og behandlet 138 saker. Også i 2011 har mye av fokuset ligget på kommunens økonomi. Politikken har i stor grad handlet om kostnadsreduserende tiltak og det har vist seg vanskelig å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter. Flertallspartiene la frem et stramt budsjett som satte krav til innsparinger, men vi har jobbet langsiktig og en ser nå at det gir resultater. De største utfordringene har ligget innenfor sektoren helse, omsorg og velferd. Behovene innenfor denne sektoren er økende, slik at utfordringene i driftsnivået synes å være vedvarende. Innenfor sektorene miljø og areal, oppvekst og kultur er utviklingen mer forutsigbar og resultatene for disse er mye bedre. Men også her er det jobbet med å holde driftskostnadene nede.

17 Utfordringene for Ringerike kommune er fremdeles store, men overkommelige. Saker som er behandlet kan nevnes: Økonomirapporteringer, del finansiering av ny E 16 Bjørum Skaret, avvikshåndtering, omstillinger, tilstandsrapporter, handlingsplaner, miljøgate, bygging og plassering av ny kirke i Hønefoss, flerbrukshall, etablering av nye omsorgsboliger, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Det vil i en slik årsberetning ikke være mulig å gå i detalj i enkeltsaker. Samarbeidet mellom flertallspartiene er blitt satt på prøve i noen saker, men har fungert bra til tross for klare politiske forskjeller. I september 2011 hadde gruppelederne i flertallspartiene og ordfører en evaluering av 4 års perioden. Den tok utgangspunkt i samarbeidsavtalen og konklusjonen var at mye var blitt gjort, men at det fremdeles gjenstår noen uløste oppgaver. Men det gledelige med denne evalueringen var at vi i Arbeiderpartiet har fått stort gjennomslag for vår politikk som vi gikk til valg på i Anne H. Søhol, gruppeleder 8 c. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning. Ikke mottatt grunnet sykdom. Vedlegges senere. 8 d. Hovedkomiteen for Oppvekst og kultur. Hovedkomiteen for Oppvekst og Kultur (HOK) har i 2011 fram til kommunevalget bestått av: Arnfinn Baksvær, leder (A) Ole Gunnar Øhren, nestleder (V) Line Diana C. Lafton (A) Marianne Nygård (A) Erna Skaugrud (A) Stein Stiksrud (H) Berit Wathne Andersen (H) Magnus Herstad (FRP) Karl Petter Endrerud (SV) Etter valget består komiteen av: Arnfinn Baksvær, leder (A) Berit Wathne Andersen, nestleder (H) Mons Ivar Mjelde (A) Eli Ruud (A)

18 Jan Frantzen (H) Mari Skarsgaard (H) Hanne Karen Lien (Krf) Magnus Herstad (Frp) Christine Hovland (Frp) HOK har i 2011 avholdt 9 ordinære møter, av saker som er behandlet kan nevnes: - Fordeling av midler til lag og foreninger - Flytting av undervisning fra gamle Ullerål skole til Åsbygda skole - Skoleskyss Holleiaveien på Tyristrand - Konsekvenser og oppfølging av budsjettvedtak Flytting av kulturskolen til nye lokaler i det tidligere samfunnshuset - Skolebruksplan skolestruktur Hønefoss by - Plan for skolefritidsordningen i Ringerike - Handlingsplan for grunnskole og barnehage. - Ringerike kommunes forhold til veien kulturminnepark - Ny eiendomsstruktur Ringerike kultursenter - Prosjekt Ny giv - Folkehelsemeldingen - Ny flerbrukshall i Schjongslunden - Kommunedelplan for idretts- og friluftsliv - Ballbinger på Nes og i Haugsbygd - Plan for kompetanseutvikling av lærere i Ringerike kommune HOK vil også i 2012 ha stort fokus på oppfølging av budsjett 2012, et budsjett som er meget utfordrende for de som skal sørge for et godt tilbud innen barnehage, skole og kultur. Komiteen ser fortsatt meget alvorlig på Ringerike kommunes økonomiske situasjon, og er bekymret for kultur- fritids- og utdanningstilbudet til kommunens barn og unge. For Ringerike Arbeiderpartis medlemmer av komiteen vil valgprogram for perioden være retningsgivende for det videre arbeidet. Arnfinn Baksvær Leder HOK 8 e. Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd. Hovedkomiteen bestod av følgende medlemmer fra AP frem tom valget høsten 2011: Anne Marie Brubråten, Ingrid Magrethe Svenskerud og Ståle Skjønhaug. Etter valget består hovedkomiteen av følgende medlemmer fra AP: Anne Marie Brubråten, Erna Skaugrud og Ståle Skjønhaug. Ståle Skjønhaug ble valgt til hovedkomitéleder for de neste fire årene. Hovedkomiteen jobber godt i sammen på tvers av partigrenser, og arbeiderpartiets medlemmer har vært svært delaktig og vært med på å sette dagsorden til tross for store utfordringer som komiteen står ovenfor ble det første året på mange år hvor komiteen

19 fikk et mindreforbruk, dette viser at våre tiltak er i ferd med å gi resultater. Selv om vi gikk i pluss i år, så har ikke komiteens medlemmer slått seg til ro med dette, vi må fremdeles følge opp og få stabilisert forbruket samtidig som vi passer på at kommunens innbyggere får det tilbudet de har krav på. Komiteen har fått en ny kommunalsjef, Elisabeth Vennevold. Dette er en dame med ben i nesa og slik komiteens medlemmer ser det, så er dette rett kvinne på rett plass. Hun er i stand til å ta tak i de utfordringer denne komiteen har, samtidig som hun får med seg de ansatte i et godt samspill. Komiteen har i 2011 behandlet 79 saker, hvorav noen av de viktigste sakene har vært få en stabil økonomi, samhandlingsreformen, samlokalisering av kortidsenheten i kommunen, for å nevne noen. Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen takker for den tilliten vi har fått, og ser frem til den jobben som nå følger, og håper på et godt samspill med partiets medlemmer. 8 f. Kontrollkomiteen Fra Arbeiderpartiet: Leder Alf Meier Utvalgets hovedmål er på vegne av kommunestyret å ha det overordne ansvar for tilsyn og kontroll av forvaltningen i kommunen og de selskaper som kommunen er engasjert i. Utvalget har hatt i alt 6 møter frem til valget og behandlet i alt 43 saker. Alle møtene er på dagtid. Det er fremlagt forvaltningsrevisjoner på ulike områder og med ulike resultater som alle er behandlet i kommunestyret. Spesielt er å nevne i år er Hjemmetjenesten Av andre saker som følges nøye er den økonomiske situasjonen som kommunen er kommet oppe i. Utvalget jobbet mye med høringsuttalelsen til endringer i kommuneloven. Av Selskapskontroller har utvalget i år kun gjennomført eierskapskontroll på Menova Leder har deltatt på årets konferanse på Gardermoen som ble avholdt tidlig i februar 2011 med vel 350 deltagere. Alf Meier

20 REGNSKAP RINGERIKE ARBEIDERPART PR. 31/ INNTEKTER REGNSKAP 10 BUDSJETT 11 REGNSKAP 11 PARTISTØTTE/KONTINGENT REFUSJON/GAVER RENTER SUM INNTEKTER UTGIFTER GEBYRER TRYKK/PORTO/ANNONSER BLOMSTER/GAVER REISEUTGIFTER KONTINGENT TIL ANDRE STYREHONORARER TELEFON/INTERNETT STUDIEVIRKSOMHET KONTORREKVISITA BEVILGNINGER VALGKAMP SUM UTGIFTER OVERSKUDD BANK BANK NANCY AMUNDSEN Kasserer

21 BUDSJETT 2012 PARTISTØTTE/KONTINGENT RENTER 100 GEBYRER 200 TRYKK/PORTO/ANNONSER 5000 BLOMSTER/GAVER 5000 REISEUTGIFTER 3000 KONTINGENT TIL ANDRE STYRE HONORARER 6000 TELEFON/INTERNETT STUDIEVIRKSOMHET 5000 KONTORREKVISITA 3000 BEVILGNINGER 2000 VALGKAMPFOND SUM NANCY AMUNDSEN Kasserer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER

INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER INNKOMNE FORSLAG POLITISKE SAKER Forslag 1. Forslagsstiller: Ringerike Arbeiderparti Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingslova) Bakgrunn Norske Skog vedtok den 8. desember 2011

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2014...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut.

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden ved leder Shakeel Rehman 2. Valg av dirigent og referent. ved leder Shakeel Rehman 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 41 Innkomne

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Årsmelding Nes Venstre 2013

Årsmelding Nes Venstre 2013 . Årsmelding Nes Venstre 2013 Årsmelding Nes Venstre 2013 1. Tillitsvalgte i 2013 På årsmøtet 17. januar 2013 ble følgende valgt: A) Styret Leder: Politisk nestleder: Organisatorisk nestleder: Sekretær:

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

Å RSMØTE 2014. 23. og 24. JANUAR 2014. Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK

Å RSMØTE 2014. 23. og 24. JANUAR 2014. Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK Å RSMØTE 2014 23. og 24. JANUAR 2014 Kl. 16.30-20 og 10.00-16.30 MØTEBOK Å M 01/14 Konstituering Ordstyrere: Forslag: Julia Kristoffersen (leder)(ja), Astrid Hårstad, Gunn-Vivan Eide, Erlend Horn, Idun

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer