Styrets fullmakter og habilitet Oppkjøp av trappeverksted og konsekvenser av NAV-reformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets fullmakter og habilitet Oppkjøp av trappeverksted og konsekvenser av NAV-reformen"

Transkript

1 Styrets fullmakter og habilitet Oppkjøp av trappeverksted og konsekvenser av NAV-reformen Meldal ASVO September 2007

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden mai august Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt- Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Orkanger, Arve Gausen /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Inger Johanne Flønes /s/ Prosjektmedarbeider - Meldal ASVO AS - 3

4 Sammendrag I kontrollutvalgets sak 13/07 i Meldal kommune ble det vedtatt å bestille selskapskontroll av Meldal ASVO AS gjennomført som et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjon Midt-Norge IKS fikk i brev av bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet. Utforming av problemstillinger har skjedd i dialog med kontrollutvalgets sekretariat. Problemstillinger i undersøkelsen har vært som følgende: 1. Er selskapets anskaffelse av trappeverkstedet gjennomført i samsvar med styrets fullmakter samt lov og regelverk? 2. Er styrets behandling av saker i perioden i samsvar med habilitetsreglene? 3. Får NAV-reformen konsekvenser for fremtidige tilskudd til Meldal ASVO? Konklusjon på problemstilling 1 er at oppkjøpet av trappeverkstedet er i samsvar med selskapets vedtekter og aksjelovens bestemmelser. Revisor mener allikevel at styret burde informere generalforsamlingen om oppkjøpet av trappeverkstedet. Dette vil styrke rapporteringen av vesentlige saker mellom selskapets styre og generalforsamlingen. Revisor savner beskrevne rapporteringsrutiner og/eller instruks i selskapets vedtekter som regulerer hvilke saker selskapets styre skal rapportere til generalforsamlingen. Anskaffelse av trappeverkstedet og leie av bygninger er i samsvar med lov og regelverk. Konklusjon på problemstilling 2 er at styrets behandling av samlokalisering og/eller fusjon mellom Rosenvik og Meldal ASVO ikke er i samsvar med aksjelovens habilitetsbestemmelser ved behandling av styrets saker i perioden Ingen av styrets medlemmer har sagt seg inhabil i saken. Tidligere styreleder har økonomisk interesse i et av leverandørselskapene til Meldal ASVO som medfører overtredelse av aksjelovens habilitetsbestemmelser etter revisors vurdering. Det er ikke funnet overtredelse av aksjelovens habilitetsbestemmelser i andre saker som er behandlet i styret i perioden Konklusjon på problemstilling 3 er at NAV-reformen ikke får noen betydning for inntektene og antall tiltaksplasser i Meldal ASVO. Dagens inntektsnivå opprettholdes i selskapet. NAV sier at det er ingen signaler på at antall tiltaksplasser endres i selskapet. NAV er fornøyd med jobben selskapet gjør. Så langt revisor kan se så er inntektsgrunnlaget stabilt for selskapet fremover. Styreleder sier at selskapet skal satse mer på markedsføring av produkter i selskapet for å øke inntektene i Meldal ASVO AS - 4

5 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fakta om Meldal ASVO Arbeidsmarkedstiltak PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER Problemstilling Revisjonskriterier Metode ER SELSKAPETS ANSKAFFELSE AV TRAPPEVERKSTEDET GJENNOMFØRT I SAMSVAR MED STYRETS FULLMAKTER SAMT LOV OG REGELVERK? Revisors kriterier Revisors datainnsamling Revisors vurdering ER STYRETS BEHANDLING AV SAKER I PERIODEN I SAMSVAR MED HABILITETSREGLENE? Revisors kriterier Revisors datainnsamling Revisors vurderinger FÅR NAV-REFORMEN KONSEKVENSER FOR FREMTIDIGE TILSKUDD TIL MELDAL ASVO AS? Revisors kriterier Revisors datainnsamling Revisors vurderinger HØRING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER VEDLEGG VEDLEGG Meldal ASVO AS - 5

6 1. Innledning og bakgrunn for undersøkelsen 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget har i sak 13/07 - bestilt forvaltningsrevisjon av Meldal ASVO: Bestemmelsene om selskapskontroll er utdypet i et eget kapittel i forskrift om kontrollutvalg. Her framgår det i 14 at selskapskontrollen deles inn i en obligatorisk del som benevnes som eierskapskontroll, og en valgfri del som kan omfatte forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er å kontrollere hvordan kommunen forvalter sin eierinteresse mens forvaltningsrevisjon rettes mot aktiviteten i selskapet. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Meldal kommune samt begrenset selskapskontroll av Meldal ASVO AS utført av Revisjon Midt-Norge februar 2007 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med gjennomgang av Meldal ASVO. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på maksimalt 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen 1. september Forvaltningsrevisjonsrapporten skal gjelde perioden Kontrollutvalget etterspør spesielt informasjon om oppstart av trappeverkstedet, styrets fullmaktsrammer, styrets habilitet samt om aksjelovens bestemmelser har blitt fulgt. Revisjonen bes også om å undersøke om hvorvidt innføringen av NAV- reformen får konsekvenser for statlige tilskudd for Meldal ASVO AS. Kontrollutvalget har behandlet en begrenset eierskapskontroll av blant annet Meldal ASVO AS i sak 12/07 hvor de vedtok følgende innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar eierskapskontroll - rapportene til orientering. Kommunestyret ber om at det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. I K-sak 22/07 ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 1.2 Fakta om Meldal ASVO Meldal ASVO AS er en bedrift som eies av Meldal Kommune. Bedriften skal i samarbeid med NAV og kommunen skape levedyktige arbeidsplasser og gi et godt og trygt tilbud innen arbeidsmarkedstiltak. Selskapet tilbyr tiltaksdeltakerne: Varig tilrettelagt arbeid - VTA. Varig tilrettelagt arbeid skal tilbys personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS. Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Arbeidspraksis foregår enten i ordinær eller skjermet virksomhet. Arbeid med bistand - AB. Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Tiltaket kan gis i form av kartlegging, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter samt råd og veiledning til arbeidsgiver/tiltaksarrangør. - Meldal ASVO AS - 6

7 Meldal ASVO driver sin virksomhet i lokaler på Storås, Meldal og Løkken verk. Der utøves det produksjonsarbeid i treavdeling, trappeverksted, tekstilverksted og butikk. Formannskapet er selskapets generalforsamling og har den øverste myndighet i selskapet. Figur 1. Organisasjonskart - Meldal ASVO Generalforsamling Styret Daglig leder Stab: Attføring- og arbeidsledere Treavdeling Storås Butikkavdeling Løkken Trappeverksted Storås Tekstilavdeling Løkken I selskapets styre for er følgende valgt: styreleder - Rolf Løvseth, styremedlemmer Unni M. Resell og Gjest Ove Lilleås. I ekstraordinær generalforsamling den ble følgende saker behandlet: 1. Drøfting av Meldal ASVO AS sin holdning til forespørsel fra Rosenvik AS om muligheter for økt samarbeid, samlokalisering eller sammenslåing. Det ble vedtatt at:...styret får i oppdrag i samarbeid med Rosenvik AS å utrede om hvilke områder et økt samarbeid/samhandling vil styrke begge bedrifter... På bakgrunn av å inneha stilling som daglig leder i Meldal Treprodukter som er kunde av Meldal ASVO AS og påfølgende habilitetsspørsmål, trakk Rolf Løvseth seg som styrets leder. Styremedlem Unni M. Resell ønsket å trekke seg fra sitt verv. 2. Valg. I saken ble følgende valgt inn i styret fra : styreleder Bente Fjeldvær, styremedlemmer Gjest Ove Lilleås, Ivar Syrstad og Anne Wold. Daglig leder fra 1999 til 2007 har vært Kurt Sørum. Daglig leder har sagt opp sin stilling og sluttet i mai Ny daglig leder Pål Øyvind Solbu er ansatt og starter i selskapet fra august En historisk beskrivelse av selskapet ble gitt i styrets sak 27/06 av daglig leder. Her er et utdrag av beskrivelsen: Bedriften startet i 1999 som en arbeidsstue for psykisk utviklingshemmede. Samme høst ble det innkjøpt snekkermaskiner i snekkerverkstedet og symaskiner i tekstilverkstedet. Dette for å ivareta krav fra NAV. I 2001 startet selskapet arbeidet med å endre på tiltakene innen VTA og attføringsarbeid. I 2002 søkte selskapet om plasser innen APS og AB, i konkurranse med tilsvarende bedrifter i dalføret. I 2003 hadde selskapet fått godkjent fire plasser innen APS og en tilrettelegger 1 innen AB. I 2004 hadde selskapet pågang av uføretrygdede som ønsket oppstart innen VTA. Selskapet kjørte med overtall i forhold til antall tildelte plasser fra NAV. De fikk tildelt 1 plass innen APS fra NAV, slik at de hadde 5 plasser. I 2005 kjøpte selskapet opp et 1 En tilrettelegger ivaretar 5-6 tiltaksplasser innen AB i selskapet - Meldal ASVO AS - 7

8 trappeverksted som ga tilbud innen mer industrielle attføringstiltak. I 2006 driftet selskapet tiltak innen VTA, APS og AB. NAV hadde befaring hos bedriften og var godt fornøyd med Meldal ASVO som bedrift og tilrettelegger av arbeidsmarkedstiltak. I vedlegg til resultatregnskapet 2006 er det beskrevet at selskapet hadde 15 VTA, 5 APS og 1 tilrettelegger innen AB. 1.3 Arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og inkluderingsdepartementet beskriver på hjemmesiden at arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personer med problemer i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet. Arbeidsmarkedstiltak skal bedre den enkeltes mulighet til å komme i arbeid gjennom kvalifisering og arbeidstrening, og kan deles inn i oppfølgingstiltak, formidlingstiltak, arbeidspraksis, opplæring, midlertidig sysselsetting og varig tilrettelagt arbeid. Prioriterte målgrupper er yrkeshemmede, langtidsledige, ungdom, langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere, herunder nyankomne under introduksjonsprogram og personer som har gått ut i lang dagpengeperiode. Enkelte tiltak er forbeholdt yrkeshemmede. Arbeidsmarkedstiltak er ingen rettighet, men gis på bakgrunn av individuell vurdering av den enkeltes behov for tiltak for å komme i arbeid. Arbeids- og velferdsetatens tilbud om arbeidsmarkedstiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. I stortingsmelding nr 1 ( ) for Budsjettåret 2007 for attføringsarbeidet - arbeids- og inkluderingsdepartementet beskrives det at regjeringen har høye ambisjoner for attføringsarbeidet. Det beskrives videre at behovet for tiltaksplasser til yrkeshemmede arbeidssøkere ses i lys av en aktiv attføringspolitikk hvor målet er rask tilbakeføring av yrkeshemmede til ordinært arbeidsliv. Valg av attføringsløp og tiltak skal ta utgangspunkt i den enkeltes muligheter og forutsetninger for å ta del i arbeidslivet, samt reflektere situasjonen på arbeidsmarkedet. Arbeids- og velferdsetaten har et tiltaksnivå på om lag plasser i gjennomsnitt i Dette er en økning på om lag 700 plasser sammenlignet med det som lå til grunn for bevilgningen for 2. halvår Denne økningen må ses i sammenheng med en økt satsing i tiltaksplanen mot fattigdom og økt satsing på personer med psykiske lidelser i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse. I stortingsmelding nr 1 står følgende: I lys av situasjonen på arbeidsmarkedet skal etaten innrette tiltaksinnsatsen mot oppfølgingsog formidlingsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv. Samtidig skal yrkeshemmede med særlig store og sammensatte bistandsbehov sikres tilpassede tiltak som innebærer mer tilrettelagt og omfattende oppfølging og arbeidstrening, for eksempel i attføringsbedrifter. Attføringsarbeidet hos NAV og arbeidsmarkedsbedriftene omfattes av lov om arbeidsmarkedstjenester og forskrift om arbeidsmarkedstiltak. - Meldal ASVO AS - 8

9 2. Problemstillinger og revisjonskriterier 2.1 Problemstilling Problemstilling i undersøkelsen er: Problemstilling 1: Er selskapets anskaffelse av trappeverkstedet gjennomført i samsvar med styrets fullmakter samt lov og regelverk? Problemstilling 2: Er styrets behandling av saker i perioden i samsvar med habilitetsreglene? Problemstilling 3: Får NAV-reformen konsekvenser for fremtidige tilskudd til Meldal ASVO? 2.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er målestokken som benyttes for å besvare problemstillingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonskriteriene hentes fra såkalte autoritative kilder. I prosjektet benyttes kriterier fra lovtekster, forskrifter, vedtekter og instrukser fra selskapets generalforsamling. Problemstilling 1 Her hentes kriteriene fra aksjeloven og selskapets vedtekter og eventuelle instrukser fra generalforsamlingen samt styreinstrukser til daglig leder for å belyse forhold rundt selskapets anskaffelse av trappeverkstedet. I tillegg benyttes lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Problemstilling 2 Her hentes kriteriene fra aksjelovens 6-27 som regulerer styremedlemmers inhabilitet. Disse sier at styremedlemmer ikke må delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående beskrevet i aksjeloven 1-5, slik at vedkommende må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. I tillegg vurderes det om styret omfattes av forvaltningslovens habilitetsregler. Problemstilling 3 Her hentes kriteriene fra selskapets avtale om antall godkjente tiltaksplasser som tiltaksarrangør med NAV og fremtidige endring av dette. Selskap som er tiltaksarrangører og gjennomfører arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV omfattes av forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Arbeids- og velferdsetaten ved NAV kontrollerer at tiltakene blir gjennomført og tilskudd blir benyttet som forutsatt. Selskapet får driftsstøtte i form av en fast månedssats pr. godkjent plass. 2.3 Metode Vi har hentet data fra styrets anskaffelse av trappeverkstedet i styreprotokollene, samt gjennomført intervju/samtale med styreleder, kontaktperson til styreleder i selskapet og en representant fra generalforsamlingen - ordfører, om oppfatning av og kjennskap til anskaffelsen av trappeverkstedet. Vi har og skaffet oss en oversikt over styrets sammensetning i for å se om styrets behandling av saker i perioden er i samsvar med habilitetsbestemmelsene. I tillegg har vi innhentet oversikter over styrets interesser i andre selskaper ved forespørsel til Brønnøysundregistrene. Vi har hentet informasjon fra kontaktperson til styreleder i Meldal ASVO AS og NAV, om hvilke tiltaksplasser og inntekter selskapet har i 2006 og hvordan dette er forventet å utvikle seg i tiden fremover. Vi har og innhentet regnskap og budsjett som beskriver inntekter i perioden 2004 til Vi har ikke intervjuet tidligere daglig leder og tidligere styreleder som har avsluttet sitt arbeidsforhold med Meldal ASVO AS, samt nyansatt daglig leder som starter sitt arbeid i august i selskapet. - Meldal ASVO AS - 9

10 3. Er selskapets anskaffelse av trappeverkstedet gjennomført i samsvar med styrets fullmakter samt lov og regelverk? Revisor vil belyse følgende delproblemstillinger i problemstillingen: Er selskapets oppkjøp av trappeverkstedet i samsvar med selskapets vedtekter og styrets fullmakter? Er generalforsamlingen informert om oppkjøp av trappeverkstedet? Er selskapets anskaffelse i samsvar med lov og forskrifter om offentlige anskaffelser? 3.1 Revisors kriterier Revisors kriterier er hentet fra selskapets vedtekter, aksjeloven med kommentarer og forskrift om offentlige anskaffelser som beskriver krav til selskapets anskaffelse av trappeverkstedet i delproblemstillingene. Vedtekter I Vedtektene for Meldal ASVO er formålet beskrevet: Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, jfr. aksjeloven. Overskuddet skal bli i selskapet og komme de yrkeshemmede til gode. Aksjeloven Selskapet er organisert som et aksjeselskap. Dette gjør at Aksjelovens bestemmelser må ivaretas av selskapet ved oppkjøp av trappeverkstedet. Aksjelovens 2-2 beskriver minstekrav til vedtektene, punkt 1 og 2 beskriver hva vedtektene skal angi. Aksjelovens 6-12 forvaltningen av selskapet beskriver at forvaltning av selskapet hører under styret. Kompetanseregler i aksjeselskap Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste organ hvor aksjeeierne utøver sin myndighet. Generalforsamlingen velger styre 2. Generalforsamlingen er overordnet styret og kan gi styret både generelle og konkrete instrukser som bestemmer at transaksjoner av særlig betydning eller av en viss art, kjøp og salg av fast eiendom eller andre betydelige investeringer, forelegges generalforsamlingen til godkjennelse. Dette er styret forpliktet å følge. Generalforsamlingen har imidlertid ikke selv kompetanse til å forestå forvaltningen av selskapet eller å opptre utad på vegne av selskapet. Det er styret som er selskapets øverste forvaltningsmyndighet og det er styret som i alle sammenhenger kan representere selskapet utad. Det er styrets oppgave å ta initiativ til og påse at selskapets virksomhet starter opp i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn for selskapsstiftelsen. Videre er det styrets oppgave å påse at virksomheten videreutvikles innenfor rammen av området for selskapets virksomhet slik dette er fastlagt i vedtektene og i generalforsamlingen. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet, og er underlagt styrets instruksjonsmyndighet. Daglig leder har kompetanse til å fatte beslutninger og binde selskapet i alle forhold som dreier seg om den daglige ledelse. Det finnes ingen fast grense for daglig leders kompetanse, men som det fremgår i aksjeloven at den daglige ledelse ikke skal håndtere saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller betydning. 2 Aksjeloven og allmennaksjeloven, kommentarutgave 2. utgave - Meldal ASVO AS - 10

11 Forskrift om offentlige anskaffelser I forskrifter om offentlige anskaffelser beskrives regelverket for anskaffelser i offentlige organisasjoner. 1-2 beskriver hvem som omfattes av forskriften (1) Forskriften gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse (2) Et offentligrettslig organ er ethvert organ: a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter b. som er et selvstendig rettssubjekt c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer nevnt i første ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, (kommuners eierskap overstiger 50 %) 1-3 Hvilke kontrakter som omfattes av forskriften b) Forskriften får ikke anvendelse på kontrakter om erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. 3.2 Revisors datainnsamling Er selskapets oppkjøp av trappeverkstedet i samsvar med selskapets vedtekter og styrets fullmakter? Resultat av dokumentinnhenting og intervju: Styreleder og selskapets kontaktperson til styreleder informerer om at Meldal ASVO tidligere i hovedsak hadde tiltaksplasser innen VTA. Tiltaksplasser innen APS og AB krever annen type produksjon i bedriften. Selskapet måtte begynne å tenke annerledes i forhold til oppgaver, og oppkjøp av trappeverkstedet var et ledd i dette. Formålet med oppkjøpet av trappeverkstedet var å videreutvikle bedriften og ha flere ben å stå på. Etter deres syn var oppkjøpet i samsvar med formålet beskrevet i vedtektene til selskapet. Trappeverkstedet er en selvstendig enhet innenfor Meldal ASVO. Trappeverkstedet er siste instans ut mot arbeidslivet. Det er en avdelingsleder, en produksjonsarbeider samt en lærling som driver avdelingen. Selskapet bruker trappeverkstedet til å tilby tiltaksdeltakere plasser innenfor APS i en liten periode før de prøves i det ordinære arbeidslivet. Tiltaksdeltakere innen VTA deltar også i trappeverkstedet. Trappeverkstedet har budsjettert med en salgsinntekt på 1,9 mill for 2007 og et driftsresultat på kr De budsjetterte salgsinntektene for trappeverkstedet utgjør 30,6 % av totale driftsinntekter for selskapet i I 2006 har trappeverkstedet produsert 83 trapper, 21 av disse er levert til Heimdal entreprenør. Det er produsert 49 svingtrapper, 11 rettrapper, 2 repostrapper. I tillegg var det produsert hemsstiger, porter, lakkering av vanger, montering og garasjetrapper. Totale salgsinntekter for trappeverkstedet i 2006 var på 1,7 mill. Styreleder og kontaktperson til styreleder i selskapet sier:.. mener at oppkjøpet var i samsvar med vedtektene. Å kjøpe opp slike virksomheter er vanlige i ASVO bedrifter. Selskapet har i 2006 tiltaksplasser innen VTA, APS og AB. Hele prosessen er lagt opp slik at den enkelte skal komme seg ut i arbeidslivet og trappeverkstedet er en del av denne prosessen. Selskapets vedtektene omfatter også selskapets navn, selskapets kontor, selskapets aksjekapital, antall aksjer og pålydende, selskapets organisering av styre, generalforsamlingens ansvarsområde samt aksjeloven og retningslinjer for ASVO bedrifter. - Meldal ASVO AS - 11

12 I styrets sak 12/05 er oppkjøpet av trappeverkstedet drøftet. Det står i saken at dette gjøres for å imøtekomme kravspesifikasjonen fra NAV, slik at selskapet kan være en profesjonell leverandør av tilrettelagt arbeid og avklaringstjenester i fremtiden. Saken beskriver et idegrunnlag for oppkjøp av trappeverkstedet. Momenter som trekkes frem er: - Utnyttelse av ledig produksjonskapasitet i begge anlegg. - Tilgang til kjente produkter i markedet og kundeportefølje fra tidligere drift. - Tilby et mer utfordrende arbeid for personer som får tiltaksplass. - Forutsetning i boet er at det er et selvgående økonomisk prosjekt og at tidligere leder samt en ansatt i tillegg ansettes i Meldal ASVO - fagkunnskap må beholdes. - Sterke tiltaksdeltakere i VTA, APS og AB settes inn i produksjonen. Styret ga sin tilslutning til at videre arbeid med oppkjøpet måtte fortsette. Styret valgte å legge lokk på informasjon i saken får "å få arbeidsro" i prosessen. Styret sier i saken: Det må påregnes at om dette skal lykkes må en del hurtige beslutninger foretas. Tidligere styreleder og tidligere daglig leder holdt styret løpende orientert i den videre prosessen jfr. styresaken. I styrets sak 15/05 er oppkjøpet av trappeverkstedet formelt i orden. Meldal ASVO overtok driftstilbehøret og varelager fra Bjørkhaug Trevare AS i samsvar med vedlagt registreringsforretning på til sammen kr eks mva. Tidligere eier av trappeverkstedet ble ansatt i Meldal ASVO og produksjon i trappeverkstedet ble igangsatt. Bygningsmassen til Bjørkhaug Trevare AS var ikke en del av konkursboet og oppkjøpet. I styrets sak 22/05 ble leiekontrakt vedtatt. Kontaktperson NAV sier at NAV-arbeid har en samarbeidsavtale med selskapet som regulerer antall tiltaksplasser innen VTA, APS og AB i selskapet og at: Meldal ASVO har de tiltakene/porteføljene som NAV ønsker arbeidsmarkedsbedrifter skal ha. Er generalforsamlingen informert om oppkjøp av trappeverkstedet? Resultat av dokumentinnhenting og intervju: I styrets sak 12/05 beskrives det at tidligere styreleder har kontaktet eier v/ tidligere ordfører Arne L. Haugen angående oppkjøp av trappeverkstedet og panteholder for informasjon og avklaringer. Dagens ordførerer kjenner ikke til at generalforsamlingen eller tidligere ordfører ble orientert om oppkjøpet av trappeverkstedet. Dagens ordfører mener at tidligere styreleder burde ha informert generalforsamlingen om oppkjøpet. Tidligere styreleder har sittet i formannskapet i denne perioden. Dagens ordfører sier: Det er mulig at oppkjøpet av trappeverkstedet ble nevnt av tidligere styreleder til tidligere ordfører. I formannskapsmøtet har det vært fullt mulig for tidligere styreleder å orientere om oppkjøpet av trappeverkstedet. Å kjøpe opp en virksomhet uten at eier er informert er uheldig etter min oppfatning. Dette er et brudd på tillit og informasjonsplikt fra styreleder til generalforsamlingen. I følge ordfører er årsaken til at generalforsamling ønsker informasjon om oppkjøpet, at Meldal ASVO kjøpte en virksomhet som har produsert og konkurrert i markedet samt overtatt kunder og ansatte i selskapet. Etter ordførers oppfatning er det viktig at en ASVO bedrift ikke konkurrerer med vanlige bedrifter, i og med at selskapet er finansiert via offentlige midler og er beskyttet i hovedsak mot konkurranse. - Meldal ASVO AS - 12

13 Er selskapets anskaffelse i samsvar med lov og forskrifter om offentlige anskaffelser? Resultat av dokumentinnhenting og intervju: I følge KOFA`s - (klageorganet for offentlige anskaffelser) avgjørelse i sak 12/2006 den som omhandlet en bedrift - Helgeland industrier AS som i hovedsak driver attføringstjenester til det offentlige, omfattes bedriften ikke av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I saken fremheves disse vurderingene av KOFA: 1. Driften må anses å være basert på forretningsmessige kriterier, selv om fortjenesten ikke er målsettingen og overskuddet ikke tas ut av bedriften. 2. Driften er basert på foretningsmessige kriterier når det gjelder konkurransen om tilskudd og når det gjelder omsetning av bedriftens tjenester utad. I tråd med EF-domstolens praksis er det da ikke avgjørende at innklagedes virksomhet ikke drives med sikte på fortjeneste eller utbytte til aksjonærene. Styreleder og selskapets kontaktperson til styreleder sier at oppkjøpet ikke hadde vært på anbud. Kjøpsavtalen viser at selskapet har kjøpt konkursboet fra Bjørkhaug Trevare AS, bestående av driftsløsøre og varelager til en sum kr med tillegg av salgsomkostninger på kr Driftsløsøret består av 54 maskiner. Alderen på driftsløsøre varierer fra 4 til 57 år. Det var registret pant i boet på kr Leieavtalen beskriver at selskapet har leid alle bygninger tilknyttet gnr 10 og br.nr 5 i Meldal kommune. Kontrakten regulerer omgjøringer av bygningsmassen som bekostes av leietaker og drift og vedlikehold dekkes av utleier. Husleien settes til 7000 per mnd - totalt pr år og reguleres ved forhandling iht. til SSB prisindeks. Avtalen gjøres for 5 år med rett på nye 5 år hvis avtalen ikke sies opp av partene. Avtalen er underskrevet den av utleier og leietaker. 3.3 Revisors vurdering Er selskapets oppkjøp av trappeverkstedet i samsvar med selskapets vedtekter og styrets fullmakter? Selskapets vedtekter sier at "Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede". Oppkjøpet av trappeverkstedet er et tiltak for å gi tiltaksdeltakerne tilbud tilnærmet det ordinære arbeidslivet for å lette overgangen fra å være i et arbeidsmarkedstiltak til å være i ordinær jobb. Dette bekreftes av selskapet selv og NAV- arbeid, og er beskrevet i styrets behandling av saken. Revisor mener at de tiltaksplasser som oppkjøpet av trappeverkstedet gir tiltaksdeltakerne, er i samsvar med selskapets formål om å skape varige arbeidsplasser til yrkeshemmede. Det er styret som har gjennomført oppkjøpet av trappeverkstedet - maskiner og varer samt lager etter konkursboet. Revisor mener dette er gjort i samsvar med selskapets vedtekter og aksjelovens bestemmelser. Er generalforsamlingen informert om oppkjøp av trappeverkstedet? Revisor kan ikke se at styret har informert generalforsamlingen om oppkjøpet av trappeverkstedet. Dette er etter revisors vurdering i samsvar med dagens vedtekter og aksjeloven. Revisor ser at trappeverkstedets budsjetterte salgsinntekter utgjør 30 % av totale inntekter i 2007 og kan ut fra dette forhold betraktes som en vesentlig del av selskapets virksomhet. Revisor mener at generalforsamlingen kan informeres av selskapet om vesentlige saker slik at de får gitt sine føringer i saken. Informasjon vil være med å styrke rapporteringen mellom selskapets styre og generalforsamlingen. Etter revisors vurdering kan generalforsamlingen sikre dette ved å lage rapporteringsrutiner mellom selskapets styre og generalforsamlingen eller/og gi instruks i selskapets vedtekter. Rapporteringsrutiner mellom styret og generalforsamlingen kan beskrive når og i hvilke saker generalforsamlingen skal informeres og eventuelt gi mulighet til eierføringer i saken. Denne løsningen er i samsvar med revisors anbefaling i begrenset eierskapskontroll av bl.a. Meldal ASVO AS hvor - Meldal ASVO AS - 13

14 revisor anbefalte kommunene å lage rapporteringsrutiner mellom selskapet og eier. Rapporten ble behandlet og vedtatt i K-sak 22/07. Selskapets vedtekter er i dag innenfor kravet i aksjeloven til minstekrav til vedtektene. Det er likevel mulig for generalforsamlingen å endre vedtektene. De kan fastsette en instruks i vedtektene som sier at vesentlige saker skal avgjøres i generalforsamlingen. Eksempler på slike instrukser er hentet fra selskapet Gauldal Energi AS som har følgende instruks i sine vedtekter: Saker som innebærer en vesentlig forandring i selskapets drift eller som er av vesentlig betydning for selskapets drift, krever enighet blant eierne. Et annet eksempel på instruks er hentet fra vedtektene til Envina IKS som blant annet har lagt følgende oppgaver til eierorganet: Det tillegger representantskapet selv å: Gjøre vedtak om å ta opp lån innenfor de rammer vedtektene setter Gjøre vedtak om større utbyggingsprosjekter, kjøp og salg av fast eiendom og opprettelse av avtaler av stor betydning for selskapet Er selskapets anskaffelse i samsvar med lov og forskrifter om offentlige anskaffelser? Meldal ASVO omfattes ikke av lov og forskrift om offentlige anskaffelser jfr. KOFA`s sak 12/2006. Anskaffelse av trappeverkstedet og leie av bygninger i forbindelse med etablering av trappeverkstedet er i samsvar med lov og regelverk. 4. Er styrets behandling av saker i perioden i samsvar med habilitetsreglene? 4.1 Revisors kriterier Revisor vil legge vekt på aksjelovens habilitetsbestemmelser samt vise til om forvaltningslovens habilitetsregler gjelder for styret. Aksjeloven Selskapet er omfattet av aksjelovens habilitetsregler som sier: 6-27 Inhabilitet (1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for en nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. 1-5 Nærstående beskrives som: Ektefelle/samboer som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknede forhold, slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken. Søsken til ektefelle/samboer. Selskap der vedkommende selv eller ektefelle/samboer har slik bestemmende innflytelse om, mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en ektefelle/samboer. Overtredelse av habilitetsreglene i aksjeloven kan medføre straffeansvar etter aksjelovens 19-1 og erstatningsregler etter Særinteresse og inhabilitetsreglene kommer til anvendelse når saken har direkte virkning for vedkommende personlig 3. F. eks. der hvor styremedlemmer er kontraktsmotpart eller medeier i selskap som er kontraktsmotpart til selskapet. For at særinteresse skal kunne medføre inhabilitet, må særinteressen være fremtredende. Det må innebære at det ut fra den særlige betydning spørsmålet kan ha for vedkommende selv eller nærstående, må kunne konstateres en spesiell interesse av en slik styrke at den er egnet til å virke motiverende på hans standpunkt. Hvis et styremedlem er daglig leder 3 Aksjeloven og allmennaksjeloven, kommentarutgave 2. utgave. - Meldal ASVO AS - 14

15 i et annet selskap som er kontraktspart så blir det avgjørende om man har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Dette innebærer at man har betydelig eierandel i dette selskapet slik at han har en personlig økonomisk særinteresse. For at særinteressen er fremtredende må man representere mer enn 50 % av aksjene og da vil og vedkommende vanligvis ha en økonomisk særinteresse i saken. Også saker som ikke direkte gjelder vedkommende som part i en avtale o l, kan ha inhabilitetsvirkning, f.eks. igangsettelse eller omlegging av produksjon eller omsetning av en bestemt vare som et styremedlem er personlig interessert i, fordi beslutningen kan tenkes å få særlige og betydningsfulle virkninger for virksomheten som vedkommende selv driver. Forvaltningsloven Revisor viser nedenfor til at forvaltningsloven gjelder for attføringsbedrifter og drøfter om styret i bedriften omfattes av forvaltningslovens habilitetsregler, ved å trekke inn informasjon fra offentlighetsloven og lov om arbeidsmarkedstjenester samt uttalelser fra justis- og politidepartementets lovavdeling i enkeltsaker. Meldal ASVO er en bedrift som driver med arbeidsmarkedstiltak som hjemles i lovens 12 om arbeidsmarkedstiltak. I 14 vises det til at forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder ved tildeling av tiltak til tiltaksdeltakere. Forvaltningsloven habilitetsbestemmelser 6.2 sier:... Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til... Dette betyr at selskapet som tildeler arbeidsmarkedstiltak omfattes av forvaltningsloven og er et argument for at forvaltningslovens habilitetsbestemmelser gjelder for styret. Som forvaltningsorgan regnes ethvert organ for stat eller kommune. Meldal ASVO er organisert som et aksjeselskap noe som taler i mot at selskapet omfattet av offentlighetsloven. Den rettslige organiseringen er imidlertid ikke uten videre avgjørende. Både teori og praksis legges til grunn for å vurdere om offentlighetsloven gjelder. Argumenter som taler for at selskapet omfattes av offentlighetsloven er: Aksjene i selskapet er eid av Meldal kommune og formannskapet er generalforsamling - noe som medfører at styring og kontroll er underlagt offentlig virksomhet. Selskapet driver med arbeidsmarkedstiltak som i stor grad tildeles av NAV-arbeid som er en offentlig virksomhet og fremmer målsettinger i offentlig politikk. Inntektene til selskapet kommer i hovedsak fra det offentlige. Organisering av selskapet i et AS taler mot at offentlighetsloven gjelder. Selskapets eierskap av det offentlige og at selskapets virksomhet er arbeidsmarkedstiltak taler for at selskapet omfattes av offentlighetsloven. Justis- og politidepartementets lovavdeling har uttalt i saker om energiverk organisert som aksjeselskap og Oslo Lufthavn AS, at disse selskapene faller inn under offentlighetsloven. Revisor mener at den samme helhetsvurderingen og vil gjelde for Meldal ASVO og at selskapet er omfattet av offentlighetsloven. I sak 1998/2490 fra justis- og politidepartementets lovavdeling ble det uttalt at når selskapet omfattes av offentlighetsloven så kommer forvaltningsloven til anvendelse på selskapets virksomhet jfr. forvaltningsloven 1. Dette styrker argumentet om at habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder for Meldal ASVO og styrets arbeid. - Meldal ASVO AS - 15

16 Justis- og politidepartementets lovavdeling har uttalt i sak 2002 / 6618 om klagerett på avgjørelse fattet av Nærings og handelsdepartementet følgende: I forhold til definisjonen av begrepet enkeltvedtak i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b jf. Bokstav a er det kritiske spørsmål om en avgjørelse om bruk av bevilgede midler må regnes som utøving av offentlig myndighet. Det er på det rene at det ikke alltid er tilfellet, således ved avgjørelser om kjøpe eller avslå et tilbud om kjøp av eiendom, varer eller tjenester. Dette medfører at ved kjøp og salg av eiendommer ikke omfattes av forvaltningsloven, og er et argument for at virksomhetsstyring av styret i selskapet ikke omfattes av habilitetsreglene i forvaltningsloven. 4.2 Revisors datainnsamling Resultat av dokumentinnhenting og intervju: Revisor har gjennomgått styrets protokoller i perioden Revisor har i gjennomgangen lagt vekt på kriterier for habilitet i aksjeloven i denne vurderingen. Revisor har her lagt vekt på daglig leder og styremedlemmers roller i andre selskaper og/eller om sakene gjelder nærstående familie. Revisor har ikke lagt vekt på forvaltningslovens habilitetsbestemmelser i rapporten. Revisor ønsker å vise at det er en diskusjon i lovavdelingen om forvaltningslovens regler skal gjelde for virksomhetsstyring og at dette er en gråsoneproblematikk. Revisor ser at forvaltningslovens habilitetsbestemmelser er strengere enn aksjelovens regler. Spesielt når det gjelder nære venner og omgangskrets utenom egen familie. Revisors funn er ikke klare nok til å benytte forvaltningslovens habilitetsregler som kriterier i undersøkelsen. I gjennomgangen av protokoller finner revisor en sak som omhandler aksjelovens habilitetssaker. Det er en sak som er behandlet i styret hvor det kan reises spørsmål om saken er behandlet i samsvar med aksjelovens habilitets regler, saken gjelder: Styrets sak 9/2006. Saken omhandlet samlokalisering av Meldal ASVO AS og Rosenvik AS 4 i nytt bygg planlagt på Amundmoen samt å utrede muligheter for en eventuell fusjon av bedriftene. Ingen av styrets medlemmer har meldt seg inhabil i saken jfr. protokollen. En synergi effekt av samlokaliseringen eventuelt fusjon beskrives og å være at Rosenviks administrasjon kan uten særlig økning av ressurser håndtere betydelig økning innen for eksempel; kundeoppfølging, fakturering, ordrehåndtering, regnskap, budsjettarbeid, lønn og annen administrasjon, ulike IT-oppgaver med mer. Styrets sak 16/ Referer til sak 9/2006. Ingen av styrets medlemmer har meldt seg inhabil i saken jfr. protokollen. Styret vedtok: Styret er av den oppfatning at et felles styremøte vil virke avklarende for alle impliserte parter. Styreleder fikk i oppdrag å avklare om når et felles styremøte kunne avvikles. Det ble gjennomført et felles styremøte mellom Rosenvik og Meldal ASVO den Ordførerne i Meldal og Orkdal kommune har bedt de to styrene om å komme tilbake med en anbefaling i saken. I møtet ble alle enige om at det er naturlig med et tettere samarbeid mellom de to bedriftene. Møtet konkluderte ikke omkring hvilke samarbeid bedriftene skulle ha. Begge bedrifter skulle gi tilbakemelding til oppdragsgiverne om samarbeidets innhold snarest. Saken ble på nytt behandlet i Styrets sak 27/2006. Ingen av styrets medlemmer har meldt seg inhabil i saken jfr. protokollen. Styret behandlet fusjon mellom Meldal ASVO - Rosenvik AS. 4 Rosenvik AS er en av landets 100 arbeidsmarkedsbedrifter, og er et tilbud til arbeidssøkere med behov for bistand til å finne sin plass i arbeidsmarkedet eller avklaring mht. videre utdanning. - Meldal ASVO AS - 16

17 Styret vedtok: Styret fraråder en sterk samordning av Meldal ASVO AS og Rosenvik AS i nær fremtid. Meldal ASVO`s viktigste aktivum er motiverte ansatte. Eventuell "avskalling" blant våre ansatte vil etter styrets mening ødelegge det meste av det som er bygd opp gjennom seks år. Vi mener Rosenvik AS kan gjennomføre sine planer om nybygging i Meldal uavhengig av Meldal ASVO AS, da det etter vår mening er svært få av våre ansatte som uansett bør flytte inn i evt. "felles nybygg". Etter dagens ordførers oppfatning var tidligere styreleder imot samarbeidsprosjektet og ønsket ikke å gi tilbakemelding til generalforsamlingen om fremdrift i saken. Fremdrift ble etterlyst flere ganger av ordfører. Ordfører sier: Ifølge ordfører konkluderte styret og daglig leder med at samarbeidet ikke ville gi Meldal ASVO noe fordeler som selskap og valgte derfor ikke å gi tilbakemelding på fremdrift i saken. Generalforsamlingen var ikke fornøyd med dette svaret og det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den I møtet ble styreleder funnet inhabil i saken om utredning av selskapets samarbeid med Rosenvik. Årsaken var at generalforsamlingen mente han hadde andre økonomiske interesser i denne prosessen, ved å være daglig leder samt medeier av Meldal Treprodukter AS som er leverandør av tjenester til Meldal ASVO og som er lokalisert geografisk like ved virksomheten. I generalforsamlingens sak 2, ble det vedtatt at Meldal ASVO AS består som eget foretak. Styret får i oppdrag i samarbeid med Rosenvik AS å utrede om og på hvilke områder et økt samarbeid - samhandling vil styrke begge bedrifter å utnytte hverandres kunnskap, nettverk og andre ressurser til beste for bedriftenes formål. Styret utvides til fire personer, der en velges av og blant de ansatte. Generalforsamlingen ber styret om å bruke Orkladal BedriftsUtvikling AS som samarbeidspartner i prosessen. Kostnader betales av Meldal kommune. Utredningen legges frem for ordinær generalforsamling innen utgangen av juni Tidligere styreleder i Meldal ASVO har vært og er daglig leder i Meldal Treprodukter AS samt eier 4,01 % av aksjene i selskapet. Regnskapet til Meldal ASVO viser at Meldal Treprodukter er en av 72 registrerte leverandører som leverer varer til selskapet. 4.3 Revisors vurderinger Resultat av dokumentinnhenting og intervju: I styrets saker som er behandlet i perioden har ikke revisor funnet noen overtredelser i forhold til habilitetsbestemmelsene og nærstående familiemedlemmer. Revisor har vurdert en sak nærmere som gjelder overtredelser på habilitetsbestemmelsene om økonomiske interesser/roller i andre selskaper. Saken gjelder å utrede samlokalisering og / eller fusjon mellom Rosenvik AS og Meldal ASVO. Ingen av styrets medlemmer har sagt seg inhabil i saken jfr protokollen. Det tidligere styret i Meldal ASVO ønsket ikke å vurdere en nærere samordning/fusjon av de to selskapene jfr. sak 27/06. Revisor mener at tidligere styreleder som er daglig leder og deleier i Meldal Treprodukter, alene ikke vil være nok til at styreleder er inhabil. Det er andre argumenter som er med å bygge opp om styreleders inhabilitet i saken, nemlig kundeforholdet mellom Meldal ASVO og Meldal Treprodukter. Et samarbeid mellom Rosenvik og Meldal ASVO kan medføre administrativ samordning av innkjøpsrutiner og derav større konkurranse om varer og tjenester. Dette kunne påvirke tidligere styreleders interesse, og være medvirkende årsak til at styreleder ikke ønsket at selskapene skulle samlokaliseres eller fusjoneres med Rosenvik. Det er en geografisk nærhet mellom Meldal Treprodukter og Meldal ASVO. Ved å flytte Meldal ASVO til Løkken vil avstanden mellom selskapene øke. Dette sammen med en mulig samordning av innkjøpsrutiner for Meldal ASVO, kan ha vært medvirkende årsak til motstanden mot samarbeidet mellom Rosenvik og Meldal ASVO. - Meldal ASVO AS - 17

18 Etter revisors oppfatning viser dette at tidligere styreleder har hatt økonomiske interesser som har medført overtredelse av aksjelovens habilitetsbestemmelser i saken. Det er ikke funnet overtredelser i forhold aksjelovens habilitetsbestemmelser i andre saker som er behandlet av styret i Meldal ASVO i perioden Får NAV-reformen konsekvenser for fremtidige tilskudd til Meldal ASVO AS? 5.1 Revisors kriterier Revisor vil i problemstillingen legge vekt på dagens selskapsavtale med NAV som regulerer antall tiltaksplasser og om det gis signaler fra NAV på endringer i avtalen fremover. Selskapets inntekter fra NAV reguleres i arbeidsmarkedsetatens intensjonsavtale med Meldal ASVO. Samarbeidsavtalen omfatter antall tiltaksplasser innen varig tilrettelagt arbeid VTA, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS og Arbeid med Bistand AB. Avtalen regulerer formål og hensikt, samarbeidsrutiner, henvisning, formidling, rapportering og avklaring av tiltak og lokale satsingsområder mellom Meldal ASVO og NAV i kommende periode. I avtalen er det beskrevet under satsingsområder til Meldal ASVO: "Meldal ASVO hever fokus på ordinær jobb og ekstern utplassering" Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 1-9 Fastsetting av stønads- og tilskuddsatser beskriver at det er departementet ved NAV som forhandler med selskapet om antall tiltaksplasser og tilskudd per plass kontroll og sanksjoner beskriver at departementet ved NAV skal kontrollere at tiltakene blir gjennomført og tilskudd blir benyttet som forutsatt. Selskapet får utbetalt driftstøtte i form av en fast månedssats pr. godkjente plasser. 5.2 Revisors datainnsamling Resultat av dokumentinnhenting og intervju: Tabell 1: Driftsinntekter til selskapet i perioden og budsjett B Inntekter NAV og MK Salgsinntekter Sum driftsinntekter Tabellen viser at inntektene fra NAV og MK har økt med kr fra 2004 til 2005 og kr fra 2005 til Salgsinntektene har økt med kr fra 2004 til 2005 og kr fra 2005 til Totalt har inntektene økt med kr fra 2004 til 2005 og 1,5 mill fra 2005 til Det budsjetteres med økning på driftsinntekter på ca 1 mill i I vedlegg til årsregnskapet 2006 er det beskrevet at Meldal ASVO har hatt følgende tiltaksplasser: 15 VTA, 5 APS og 1 tilrettelegger for AB, for disse plassen mottar selskapet tilskudd fra NAV i Styreleder og kontaktperson til styreleder i selskapet beskriver at selskapet har 18 VTA plasser totalt, de får tilskudd for 15 plasser fra NAV i dag. Meldal kommune kjøper en kommunal plass for psykiatritjenesten av selskapet. Tjenestens hensikt er å aktivisere psykiatritjenestens klienter som forventes å kunne rehabiliteres til å gjennomføre arbeidsmarkedstiltak. Avtalen kan sies opp med 3 mnd skriftlig varsel. 5 MK = Meldal kommune - Meldal ASVO AS - 18

19 Styreleder sier: Det er uttalt muntlig i mange styremøter og i alle intervju ved ansettelse av ny daglig leder at selskapet skal ut og markedsføre seg mer. Dette er et satsingsområde og det er derfor budsjettert en inntektsøkning på dette området. Det har ikke vært satset på markedsføring tidligere. Kontaktperson NAV beskriver at NAV får halvårlige budsjett fra Stortinget og dermed korte frister til å endre på tilskudd og antall plasser til attføringsbedrifter. I statsbudsjettet samt i revidert statsbudsjett sies det noe om hvordan budsjettet gjennom året blir. NAV har hatt diskusjoner om hvilket nivå de tiltak som gjennomføres av arbeidsmarkedsbedrifter skal ha. Bakgrunnen for diskusjonen er at det er for høy andel av tiltak i fylket. Staten har ønsket en større andel av tiltakene rettes mot ordinære bedrifter. Rosenvik, Norigo og Meldal ASVO er bedrifter som har personer med attføringsbistand. Rosenvik og Norigo har mistet plasser fra Meldal ASVO er ikke rammet av innstrammingen. Kontaktperson NAV sier i forbindelse med samarbeidsavtalen mellom NAV og Meldal ASVO: Bedriften har innfridd kravet fra NAV og de gjør en god jobb. Fra Meldal ASVO er det flere som har gått ut i ordinært arbeid. Det er 6 mnd oppsigelsestid i forhold til plasser mellom NAV og Meldal ASVO. Meldal ASVO har avtalte tiltaksplasser inntil de blir oppsagt. Det er ikke noe i dagens situasjon som tyder på oppsigelse av disse plassene ifølge kontaktperson NAV. Det er ansatt en tilrettelegger for AB i Meldal ASVO, dette er på grunnlag av de tiltaksplasser selskapet har i dag. Tilrettelegger er koblet opp mot faglig base i Rosenvik. Det skal minimum være 2 tilretteleggere per virksomhet for å oppfylle kravet om en faglig base. Gjennom samarbeidet med Rosenvik har bedriften oppfylt dette kravet ifølge kontaktperson NAV. 5.3 Revisors vurderinger Revisor ser av regnskapet 2006 at selskapet får overført 3,2 mill i inntekter for 15 VTA, 5 APS og 1 tilrettelegger for AB samt Meldal kommune. I følge kontaktperson fra NAV-arbeid opprettholdes tiltaktplassene og det er ingen ting som tyder på at selskapet får reduserte overføringer fremover. Så langt revisor kan se så er inntektsgrunnlaget stabilt for selskapet fremover. NAV er fornøyd med de tiltaksplasser Meldal ASVO har i dag og overføring av tiltaksdeltakere til ordinært arbeid. Styreleder påpeker at selskapet har et inntektspotensial ved å markedsføre sine produkter, og har økt budsjetterte inntekter for 2007 med denne begrunnelse. - Meldal ASVO AS - 19

20 6. Høring Høringsutkast ble sendt til styreleder i Meldal ASVO den med svarfrist Høringssvaret ble mottatt i E-post den Høringssvaret er skrevet av styreleder Bente H. Fjeldvær. Høringssvaret er beskrevet i vedlegg 2. Styreleder sier at " vi har ingen kommentarer til rapporten". Høringsutkast ble og sendt til ordfører i Meldal kommune den med svarfrist Høringssvaret ble mottatt i E-post den Høringssvaret er beskrevet i vedlegg 2. Ordfører kommenterer blant annet at: Noen spørsmål bli kanskje hengende uten svar. Jeg tenker da på at verken gamle ordfører eller tidligere styreleder er kontaktet. Revisor har i gjennomføring av rapporten avgrenset metoden til en dokumentgjennomgang av styrets og generalforsamlingens protokoller. Revisor har i tillegg valgt å intervjue de som har roller i Meldal ASVO og generalforsamlingen til selskapet i dag for å belyse problemstillingene ytterligere. Det er og gjennomført intervju med selskapets kontaktperson i NAV. Revisor mener at de data som er innhentet belyser problemstillingene i rapporten. 7. Konklusjon og anbefalinger Problemstillinger i forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært om selskapets anskaffelse av trappeverkstedet er gjennomført i samsvar med styrets fullmakter og lov og regelverk, om styrets behandling av saker i perioden er i samsvar med habilitetsreglene i aksjeloven og om NAV - reformen får konsekvenser for fremtidige tilskudd for Meldal ASVO. Konklusjon på problemstilling 1 er at oppkjøpet av trappeverkstedet er i samsvar med selskapets vedtekter og aksjelovens bestemmelser. Revisor mener allikevel at styret burde informere generalforsamlingen om oppkjøpet av trappeverkstedet. Dette vil styrke rapporteringen av vesentlige saker mellom selskapets styre og generalforsamlingen. Revisor savner beskrevne rapporteringsrutiner og/eller instruks i selskapets vedtekter som regulerer hvilke saker selskapets styre skal rapportere til generalforsamlingen. Anskaffelse av trappeverkstedet og leie av bygninger er i samsvar med lov og regelverk. Konklusjon på problemstilling 2 er at styrets behandling av samlokalisering og/eller fusjon mellom Rosenvik og Meldal ASVO ikke er i samsvar med aksjelovens habilitetsbestemmelser ved behandling av styrets saker i perioden Ingen av styrets medlemmer har sagt seg inhabil i saken. Tidligere styreleder har økonomisk interesse i et av leverandørselskapene til Meldal ASVO som medfører overtredelse av aksjelovens habilitetsbestemmelser etter revisors vurdering. Det er ikke funnet overtredelse av aksjelovens habilitetsbestemmelser i andre saker som er behandlet i styret i perioden Konklusjon på problemstilling 3 er at NAV-reformen ikke får noen betydning for inntektene og antall tiltaksplasser i Meldal ASVO. Dagens inntektsnivå opprettholdes i selskapet. NAV sier at det er ingen signaler på at antall tiltaksplasser endres i selskapet. NAV er fornøyd med jobben selskapet gjør. Så langt revisor kan se så er inntektsgrunnlaget stabilt for selskapet fremover. Styrleder sier at selskapet skal satse mer på markedsføring av produkter i selskapet for å øke inntektene i Meldal ASVO AS - 20