WÜRTH ÅRSRAPPORT 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WÜRTH ÅRSRAPPORT 2002"

Transkript

1 WÜRTH ÅRSRAPPORT 2002

2 [ LEDER ] Året 2002 ble igjen et rekordår med en økning av overskuddet på fantastiske 35 % og en økning i omsetningen på 5 % til tross for en påbegynt konjunkturnedgang spesielt i slutten av året. En slik resultatforbedring kommer ikke av seg selv. Motiverte og innsatsvillige medarbeidere har med sin lojalitet og kreativitet, bidratt sterkt til de oppnådde mål. Kreftene i vår organisasjon virker gunstig og pådrivende i forhold til de mål som er satt og de aktiviteter som er valgt. Effektiviteten er et produkt av menneskelige anstrengelser og holdninger. De fleste yter sitt beste når de finner mening og utfordring i sitt arbeid, når de føler at arbeidet betyr noe og gir resultater. Det samme gjelder forholdet til arbeidskolleger og ledere når forholdet er basert på felles mål, gjensidig respekt og fortrolighet. En viktig regel som også påvirker vår suksess, er at store resultatforbedringer øker frihetsgraden. Den største investeringen i 2002 var byggingen av det planlagte Würth Kulturforum, som ved årets slutt var kommet godt i gang. I første rekke vil Kulturforumet presentere prof. Reinhold Würth s kunst, som for øyeblikket består av over 6000 kunstverk. Åpningsutstillingen, som vil finne sted i september 2003, vil imidlertid, etter ønske fra prof. Würth, vise en del av Picassos keramiske kunst, grafikk og malerier. Det forventes stor publikumsinteresse rundt arrangementet. Selv om året 2003 blir den største utfordringen selskapet har stått overfor i sin 30-årige eksistens, håper og tror vi at vår suksessrike vekst vil fortsette. Würth Norge AS skal sette alt inn på at kvalitetsmålsetningen - våre kunder skal velge oss fordi vi gir den beste service og kvalitet på de varer og tjenester vi tilbyr - slik at det gode samarbeidet med våre kunder ytterligere kan forbedres i Vi sender en hjertelig takk til våre kunder, våre leverandører og forretningspartnere for det positive samarbeidet vi har hatt gjennom året. [ 2 ] [ 3 ]

3 Alle Würth selskapene rundt i verden er [ WÜRTH GRUPPEN ] medlemmer av Würth-gruppen som har sin tilknytning til moderselskapet Adolf Würth Gmbh & Co KG i Künzelsau. Würth er representert med 270 selskaper i 70 land med en omsetning i år 2002 på NOK 43,9 milliarder. Grunnprinsippene til moderselskapet videreføres i alle selskapene og produktspekteret tilpasses løpende de spesielle bransjekravene i hvert enkelt land. Forsknings- og utviklingsavdelingen i Künzelsau arbeider kontinuerlig med nyutvikling slik at konsernet alltid kan tilby de beste løsninger og kvaliteter. Produktsortimentet består totalt av artikler innenfor områ- [ MODERSELSKAPET ] Reinhold Würth overtok etter sin far i 1952 og har siden drevet Adolf Würth GmbH & Co KG frem til et verdensomspennende konsern. Han startet sin karriere med å trille skruer på en kjerre til byggeplasser i en et Tyskland med full fokus på oppbygging. Den enorme suksessen er basert på et unikt distribusjonssystem som til tross for dagens teknologiske utvikling, fortsatt har stor appell. Den oppsøkende virksomhet hvor det skapes menneskelige relasjoner, er kanskje vel så viktig i dag som for 50 år siden. Würths ca selgere er grunnpilaren i systemet og gjennomfører ca kundebesøk pr. dag. Det aller viktigste i organisasjonen er menneskene og den kulturen de representerer. Würth skaper lokal tilhørighet og nærhet til kunden og oppnår dermed sin målsetning om et partnerforhold til kundene. I Künzelsau, hvor det hele startet, ligger fortsatt moderselskapets hovedkontor. Reinholdt Würths store interesse for kunst preger anlegget både utvendig og innvendig. Würth Museum som ligger i administrasjonsbygget, er Tysklands mest besøkte hvor bl.a. kjente kunstnere som Christo ( det var han som pakket inn hele Riksdagsbygningen i Berlin) har fått lov å utfolde seg. I museet henger det til enhver tid en del av Würth s personlige kunstsamling, men % av plassen er alltid viet andre kunstnere. dene festemateriell (skruer, skiver, muttere, klips og nagler) monteringssystemer, verktøy (håndverktøy, luft- og elektroverktøy), samt slipemateriell, lagersystemer og kjemiske produkter. Med dette omfattende og for svært mange bransjer aktuelle varespekter er distribusjons-systemet delt inn i flere salgsdivisjoner for å kunne gi kundene råd og veiledning med basis i faglig kompetanse. Det kreves utstrakt kompetanse innen bransjer som bil- og karosseriverksteder, VVS, elektro, byggog anlegg, og tre- og metallbearbeidende industrier. Det fokuseres sterkt på kompetanse og samarbeid også på administrasjonssiden i Würth-gruppen. Det nyeste er STAR-prosjektet hvor IT-kompetanse fra 4 Würth-selskaper i Europa samarbeider om forbedringer innen SAP. Dette vil gi store fordeler og reduserte IT-kostnader for de involverte selskapene i Østerrike, Finland, Danmark og Norge. Målet er optimalisering av arbeidsprosesser som resulterer i en høyere fleksibilitet overfor endrede markeds- og kundekrav. For Norges vedkommende forventes STAR-prosjektet ferdigstilt sommeren 2003 og den nye SAP- Template , , ,3 Omsetningsutvikling i Würth-gruppen (i mrd. NOK) , , versjonen skal da være installert og klar for testing og igangkjøring. Det er ingen tilfeldighet at FAGFOLK VELGER WÛRTH. Antall ansatte i Würth-gruppen (selgere og totalt) [ 4 ] [ 5 ]

4 [VIRKSOMHETENS ART.] Selskapets hovedvirksomhet er engroshandel innenfor montasjeteknikk. De største kundegruppene finnes innenfor bil- og håndverksbransjen. Hovedkontoret ligger på Gjelleråsen, nord for Oslo. Selskapets salgsfilosofi er basert på regionale selgere over hele landet og butikker i de største byene (Trondheim, Drammen, Lillehammer, Oslo, Sandnes, Bergen, Skien, Tromsø, Ålesund, Fredrikstad, Kristiansand, Tønsberg og Hamar). 190 selgere og 15 butikker har gjort at selskapet har fått en sterk posisjon i markedet. [FORTSATT DRIFT] I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for denne bekreftelsen ligger fremtidige resultatprognoser, samt selskapets sunne økonomiske og finansielle stilling. [ STYRETS ÅRSBERETNING 2002 WÜRTH NORGE AS ] [FREMTIDSUTSIKTER] ligger 36 % over fjoråret. Etter at finanspostene som også ga et positivt resultat Den økonomiske situasjonen i Norge i 2002 var preget av at konjunkturene har på 4,6 mill. er medregnet, har firmaet et flatet noe ut med lav inflasjon, men med resultat på 63,6 mill. før beregning av stigende arbeidsledighet. Dette ser ut til å skatter. Dette er å anse som et meget bra forsterke seg noe i Både innenfor resultat. bilbransjen og bygge- og anleggsbransjen hvor vi har våre fleste kunder, Som en følge av konsernets Selskapet har hatt god likviditet i hele merkes det en avventende holdning. pengepolitikk, blir selskapets overskuddslikviditet overført til konsernets finans- Spesielt innenfor næringsbygg synes tilgangen av nye prosjekter å ha stoppet ieringsselskap i Sveits. Denne overskuddslikviditeten blir forrentet ut fra opp. Også antall nye boliger viste en nedgang i fjor. Omsetningsutviklingen for rentenivået på norske kroner. Det er inngått leasingkontrakter på en del biler og de 2 første månedene i 2003 viser en uforandret omsetning i forhold til samme noe inventar og løsøre. Det ble forøvrig periode i fjor. Styret presiserer for øvrig at ikke gjort noen store investeringer i løpet det er knyttet usikkerhet til vurdering av av året. fremtidige forhold. Det fremlagte regnskap med tilhørende Selskapet opprettet i løpet av fjoråret noter gir etter styrets mening klar informasjon om driften og den økonomiske 2 nye selskaper: Würth Inox (100 % eiet av Würth Holding i Sveits) som skal stilling ved årsskiftet. Det er heller ikke selge rustfrie produkter, og Würth Modyf inntrådt forhold etter regnskapsårets (100 % eiet av Würth Norge AS) som utgang som er av betydning ved skal selge vernesko og arbeidsklær til bedømmelse av selskapet. håndverksbransjen. Selskapene vil først [ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE] Ved utgangen av 2002 beskjeftiget selskapet 344 personer, en økning på 9 personer i forhold til året før. Styret anser arbeidsmiljøet som bra. Bente Olsen fungerer som verneombud for lageret og Morten Stenseth for administrasjonen. Bedriften har dessuten et aktivt AMUutvalg. Sykefraværet for året var på 5,05 % komme i gang i I tillegg startet selskapet i fjor høst byggingen av et kunstgalleri i tilknytning til administrasjonsbygget på Holum Skog. Her vil det bli holdt kunstutstillinger fra konsernets rikholdige kunstsamling, samt lokale kulturarrangementer. Det er forventet at galleriet vil åpne i september [RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET] [ÅRSRESULTAT OG DISPONERING AV OVERSKUDD] Regnskapet for 2002 ble avsluttet med et overskudd på kr som av styret er forslått disponert slik: Utbytte: Annen egenkapital: som ligger under gjennomsnittet for bransjen. Det inntraff ingen skader eller ulykker i bedriften i løpet av året. Året 2002 ble omsetningsmessig et middels år for bedriften. Den oppnådde omsetningen på ca. 551,6 millioner tilsva- Selskapets frie egenkapital utgjør etter dette kr Selskapet driver ingen virksomhet som rer en vekst på 5,3 % i forhold til er til skade for det ytre miljø. Driftsresultatet ble på kr. 59 mill. som Gjelleråsen, den 15. mars 2003 Christian B. Herlofson Reinhold Würth Ernst Clausen Ole Jacob Molland [ 6 ] [ 7 ]

5 [ RESULTATREGNSKAP pr. 31. desember 2002 ] [ BALANSE pr. 31. desember 2002 ] Driftsinntekter Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader: Driftsresultat: Eiendeler Anleggsmidler Imaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter og bygg Maskiner Inventar og biler Akt.pl. leasingkontrakter Sum varige driftsmidler Finansinntekter og -utgifter Inntekt fra invest. i konsern Finansinntekter konsern Andre finansinntekter Rentekostnad konsern Andre rente-/bankomkostn Resultat finansposter Resultat før skattekostn Skattekostnad Årets resultat: Disponering av årets resultat Konsernbidrag Utbytte Disposisjonsfond Finansmidler Investering i konsern Aksjer i datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lagerbeholdning Fordringer Kunder Fordringer konsern Andre fordringer Sum fordringer Kasse, bank, Postgiro Sum omløpsmidler Sum aktiva EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Omsetningsutvikling ( i millioner kroner ) Utvikling eiendeler ( i millioner kroner ) Utvikling egenkapital ( i millioner kroner ) Antall ansatte ( selgere /totalt ) Gjeld Avsetninger Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Sum avsetninger Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld leasingkontrakter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld [ 8 ] [ 9 ]

6 [MARKEDSLEDEREN DIVISJON AUTO] År 2002 ble nok et år med vekst og økte markedsandeler. Det er som kjent lettere å gjøre en krone til to enn å gjøre hundre millioner til to hundre millioner. Utfordringene divisjonen står overfor er formidable. Fra å være mekaniske produkter er de blitt mer å sammenligne med PC er på hjul. Nye Mercedes S-Klasse har for eksempel mer enn 250 datastyrte komponenter. ABS, ECE, AC, Canbus, Multiplexing og OBD er noen av begrepene vår bransje må forholde seg til i framtiden. En av de største utfordringer [ DIVISJON AUTO ] via en interface og en PC til vår database, hvor alle nødvendige data for diagnose og service ligger tilgjengelig. Vi har som mål å kunne dekke de fleste bilmerkene med alle tilhørende modeller. Arbeidet er kommet godt i gang. En annen viktig faktor er at bilverksteder over hele Europa i dag er i ferd med å få mekanikere som opptrer som disc- Divisjon Auto har i dag samarbeidsavtaler med de fleste bilimportører og frie verkstedkjeder i Norge og bransjen har sett fordelene av å ha en leverandør å forholde seg til. Produkter av høy kvalitet kombinert med høy servicegrad og en unik distribusjon, er noen av årsakene til at Würth Norge AS velges som samarbeidspartner. For første gang i historien har Würth-Konsernet inngått en avtale med Ford Motor Co. sentralt i Tyskland, som dekker hele Europa. Dette innebærer at divisjon Auto med sine nær selgere, skal betjene ettermarkedet for alle Fords verksteder i Europa. I Norge består divisjonen av ca. 60 salgskonsulenter som besøker våre kunder, etter avtalt frekvens. Våre kunder har fordelen av å kunne minimere sitt lagerhold og la oss ta ansvaret for dette. våre kunder vil møte i framtiden, vil være diagnose av kjøretøy. Når 1999/2000 og modellene om et par år kommer inn som bruktbiler, er det ikke lenger nok med prøvelamper, multimetere og skrutrekkere. Bilen må kobles til et analyseverktøy for lesing av feilkoder. Har ikke bilverkstedet det nødvendige utstyret blir det som å operere uten først å kunne undersøke hva som feiler pasienten. Würth-Konsernet har derfor utviklet et nytt verkstedkonsept under norsk ledelse. De siste 24 måneder er det gjort betydelige investeringer for å få dette til. Vi har nå etablert en såkalt portal hvor kunden skal kunne løse alle sine diagnose tekniske behov. jockeys. En mengde CD-Rom skiver som aldri blir oppdatert og man vet svært ofte ikke hvilken som skal dyttes inn i CD-Rom leseren på PC en. Dette problemet er nå en saga blott. [WÜRTH ONLINE WORLD (WOW)] heter systemet som har oppdaterte data lagret på en plass slik at serviceteknikernes kostbare tid kan brukes til reparasjon av biler. [KOMPETANSEUTVIKLING] Når en bransje utvikles og produktene gjennomgår en revolusjonspreget utvikling, dukker det også opp utfordringer man ikke tidligere kjente til i samme utstrekning nemlig kunnskap! Würth Norge AS, divisjon Auto, har investert betydelige beløp for sine kunder Divisjon Auto internasjonalt også på dette området. Vi har i våre [ET KAPPLØP MED TIDEN] I et marked som utvikler seg i rasende tempo gjelder det å holde øyne og ører åpne. Alle vet hvilken enorm utvikling våre biler har gjennomgått de siste 5 årene. har bygget opp en database i Tyskland hvor hele den europeiske bilbransjen kan bruke denne portalen som sin problemløser. Det som skjer i praksis, er at man kobler bilen direkte opp lokaler et komplett verksted med tilhørende undervisnings-rom i daglig bruk. Her avholdes kurs for våre kunder på alle relevante områder bl.a. data, elektro, periodisk kjøretøy kontroll, feilsøking, motorstyring og Air Conditioning. [ 10 ] [ 11 ]

7 [ DIVISJON HÅNDVERK/INDUSTRI ] Divisjon Håndverk/Industri ble etablert for 22 år siden og har etter hvert vokst til firmaets største divisjon. Uteapparatet (salgskorpset) teller nå 115 personer og gjennomfører ca. 800 kundebesøk pr. dag. Ved oppstarten i 1979 ble salget basert på produkter lagt til lager for divisjon Auto. Nå har divisjonen bygget opp eget varelager som er tilpasset de bransjer som betjenes, og dermed blitt en betydelig samarbeidspartner for våre kunder. En partner med en servicegrad på 97,5% som leverer de rette produkter til rett tid. Omsetningen i divisjon Håndverk/ Industri består av det vi kaller C-artikler, artikler som isolert sett har liten verdi, men som har stor betydning når behovet melder seg hos kunden. Spesielt i produksjonsbedrifter kan C-artiklene være tua som velter stort lass. Tilgjengelighet og leveringsdyktighet er derfor to viktige krav til Würth som leverandør. Würth sørger for orden og system i kundens lagerhold og mer enn 8000 ORSYlagerreoler er allerede montert. Kunden låner reolene og våre salgskonsulenter sørger for at reolen inneholder det kunden har behov for til enhver tid. Würth Norge AS er tilknyttet et spennende konsern hvor utviklingen av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Våre kunder er sikret det siste innen nyskapning og kan dra nytte av dette forspranget ved planlegging av produksjon. Det er ingen tvil om at de norske produksjonsbedrifter utviklingsmessig ligger langt fremme sammenlignet med bedrifter ute i verden. Divisjon Håndverk/ Industri vil med sitt enorme produktspekter kunne følge med i den rivende utviklingen og har de system som skal til for å møte fremtidige behov. Produktgruppens %-vise andel av omsetningen 16,7% Kjemi 24,4% Festemateriell 13,7% Verktøy 11,3% Avsponing 8,4% Elektro 7,5% Verkstedutstyr 6,9% Maskiner 5,2% Verneutstyr 3,7% Lagersystem 1,6% Cargo/Firstec 0,6% Kantineprodukter [ 12 ] [ 13 ]

8 Lagerløsningen i Gjelleråsen Næringspark er utviklet av Würth-selskapene i Østerrike, Danmark og Norge. Samarbeid over landegrensene har gitt et system, som er prosjektert for fremtiden. Hovedideen bak hele lageret er at bestilte varer skal leveres kunden så raskt og med så høy servicegrad som overhodet mulig. Vi har nådd målsetningene. Servicegraden er på 97,5% og pakkene er på vei ut av lageret senest 24 timer etter ordremottak. Dagens produksjonsnivå er på ca forsendelseskartonger pr. dag, men med full utnyttelse kan produksjonskapasiteten økes til 3400 forsendelser. [AUTOMATISK ER STIKKORDET] På vårt 9000 kvadratmeter store lager, holder et dynamisk-kaotisk, automatisert lagersystem orden på ca varenummer, plukkbeholdere og palleplasser. Transportbåndet er på 1,4 kilometer. Begrepet dynamisk-kaotisk betyr at et datasystem styrer innlagring /utlagring etter det mest optimale mønster. Varene blir plassert slik at de mest solgte produktene for den gunstigste plassen i forhold til ekspedienten. (ABC-klassifisering) Ut fra ordreseddel finner datasystemet riktig forsend- [ LAGER ] elseseske, esken transporteres rundt i pakkeområdet hvor den fylles med bestilte varer og veies underveis som en kontrollfunksjon. Alle varene på lageret er lagt inn med vekt og volum, og feil plukking vil derfor bli oppdaget før varen sendes. Forsendelsene blir til slutt sortert for riktig transport-gruppe. Datasystemet vet hele tiden hvor ordren befinner seg. Alt er automatisk og basert på pick and pack and check systemet. Det eneste som skjer manuelt er lossing av containere og selve plukkingen av varen. [ 14 ] [ 15 ]

9 [ KVALITETSSIKRING OG MILJØ ] Würth Norge AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9002 (sertifisert første gang i 1995). Würth Norge AS er sertifisert av TI Sertifisering AS, som foretar en revisjon av bedriftens system hvert halvår. Hovedmålet er å leve opp til kundenes forventninger både når det gjelder service og kvalitet. [ FOR KUNDENE BETYR DETTE: ] riktig vare til rett tid rett kvalitet kundeservice ved kjøp > oppfølging og service etter kjøp Det er viktig for bedriften å ha fokus rettet mot kunden. Det er kunden som er oppdragsgiver, og det er kundens krav og forventninger som skal tilfredsstilles. Sertifiseringen skal ikke være noen sovepute, men en spore til videre utvikling. Kvalitetssystemet er en kontinuerlig forbedringsprosess som krever innsats fra alle i bedriften. Alle produsenter/importører av elektriske og elektroniske produkter er fra forpliktet til å ha et godkjent system for innsamling, transport, behandling og rapportering for de varene man sender ut på det norske markedet. Dette iht. forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EEforskriften). Würth Norge AS har meldt seg inn i elektrobransjens eget returselskap for næringselektro - RENAS AS, og oppfyller dermed myndighetens krav iht. EE-forskriften. Bedriften er godkjent som leverandør til oljeindustrien gjennom en kvalifiseringsordning som heter Achilles, til energiforsyningen i Norge gjennom Sellicha og til skandinaviske transportselskaper gjennom Trans Q. Würth Norge er også medlem i Materialretur AS (innsamling og gjenvinning av emballasje). [ 16 ] [ 17 ]

10 [ PROFILERING ] [ BUTIKK ] [NORSK TOPPFOTBALL] Vi fortsetter vårt mangeårige samarbeid med Norsk Toppfotball. Fotball er i Norge, som i svært mange andre land, den idrett som engasjerer og opptar flest mennesker. Fotball er artisteri og praktfull underholdning og trekker folk som magneter til tribunene og TVskjermene. I tillegg er det personligheter i norsk fotball både på og utenfor banen som krydrer den intense mediadekningen. Würth oppnår i dette samarbeidet sterk profilering av sin logo. Det røde punkt er en gjenganger på norske fotballarenaer, og gir vår bedrift den ønskede TV-profilering på det nasjonale [MOTORSPORT] Høsten 2002 tok Harald Huysman kontakt med vårt firma for å se på mulighetene for et samarbeid om Rudskogen Motorsenter. Rudskogen Motorsenter er det eneste senteret for motorsport på Østlandet, og anlegget har hatt en jevn økning i antall besøkende siden åpningen i Harald Huysmans konsept var så spennende og så godt planlagt at vi fattet stor interesse for å gå inn som sponsor fra våren Vår viktigste begrunnelse for dette er at motorsportens popularitet i Norge er sterkt økende takket være mer eksponering i media. Det er et klart behov for et eller teste kjøreferdigheter med bil på bane under trygge kontrollerte forhold. Likeledes er Rudskogen et populært sted å avholde arrangementer. F. eks. er Gatebil et arrangement som i 2002 trakk over tilskuere. [KUNSTNERNES HUS] Vi hos Würth ønsker å synliggjøre en kulturell dimensjon for våre medarbeidere, kunder og leverandører og skape et felles interesseområde hvor gleden ved god kunst og sosialt samhold står i fokus. Innen våre bransjer og kundekretser er kunst noe utradisjonelt og nytt og derfor spesielt egnet til å skape interesse og nysgjerrighet. For å bygge opp lokal tilhørighet ute i distriktene har Würth Norge AS adopert moderselskapets butikk-konsept, og fra 1988 og frem til i dag er det allerede etablert 15 butikker. Som tidligere nevnt i denne årsrapporten er vårt selgerkorps grunnpilaren i distribusjonssystemet, og butikkene er ment som et supplement for lokale håndverkere med straksbehov. Grunnet vårt utmerkede datasystem innen direktemarkedsføring, har vi kunnet gjennomføre detaljerte distriktsanalyser for å følge omsetningsutviklingen i de distrikter hvor butikkene er etablert og dermed fått bekreftet at butikkene virker positivt inn på den totale omsetningen i distriktene. Würth Norge AS har satt opp klare retninglinjer for hvordan man må samarbeide i et distrikt for å imøtekomme kundene på best mulig måte. Würth-butikkene skal være det naturlige valg for profesjonelt innkjøp av verktøy, festemateriell, kjemi og elektronikk. plan og oppmerksomhet fra publikum på det lokale plan. En fokusering som er helt i tråd med vår intensjon om å skape nærhet til våre kunder. anlegg av denne type hvor motorinteresserte kan møtes og dyrke sine interesser. Det være seg en rundtur med Go-cart på egen flott utendørsbane, Samarbeidsravtalen med Kunstnernes Hus er basert på partnerskap, hvor målet er at de to svært tilsynelatende ulike virksomhetene skal hente inspirasjon og gi grunnlag for utvikling hos hverandre. Den ene parten ønsker å styrke sine muligheter innen samtidskunsten, den andre ønsker å gå nye veier for å videreutvikle og styrke sin posisjon som markedsleder. Innovasjon er et nøkkelbegrep både for vår bedrift og for Kunstnernes Hus. For å lykkes må vi hele tiden være i forkant av utviklingen og stimulere kreativiteten i organisasjonen. PROFILERING HANDLER OM Å SKAPE SEG EN TYDELIG OG FORDELAKTIG POSISJON I MÅLGRUPPENS BEVISSTHET OG HUKOMMELSE. ØKERN: Lørenvn 68, 0580 Oslo, Tlf.: Fax: SKØYEN: Hoffsveien 14, 0275 Oslo, Tlf.: Fax: GJELLERÅSEN: Gjelleråsen Næringspark, 1481 Hagan, Tlf.: Fax: ØSTFOLD: Dikeveien 34, 1661 Rolvsøy, Tlf.: Fax: HAMAR: Midtstranda, 2321 Hamar, Tlf.: Fax: LILLEHAMMER: Hovemovegen 39, 2624 Lillehammer, Tlf.: Fax: DRAMMEN: Bj. Bjørnsonsgt. 86, 3044 Drammen, Tlf.: Fax: TØNSBERG: Kilengaten 1, 3117 Tønsberg, Tlf.: Fax: GRENLAND: Telemarksvegen 30, 3734 Skien, Tlf.: Fax: KRISTIANSAND: Kongsgård allé 53, 4632 Kristiansand S, Tlf.: Fax: SANDNES: Jacob Askelandsvei 2, 4301 Sandnes, Tlf.: Fax: BERGEN: Kanalveien 5, 5059 Bergen, Tlf.: Fax: ÅLESUND: Fremmerholen, 6011 Ålesund, Tlf.: Fax: TRONDHEIM: Baard Iversens vei 2, 7037 Trondheim, Tlf.: Fax: TROMSØ: Terminalgata 68, Breivika, 9019 Tromsø, Tlf.: Fax: [ 18 ] [ 19 ]

11 Würth Norge AS Gjelleråsen Næringspark Postboks Skytta Telefon: Telefax:

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS S2 LEDER 2004 ble det beste året i selskapets historie. Vi fikk en omsetningsvekst på 16,7 prosent og opprettholdt resultatmarginene. Det viser stabilitet og en ekspansjonsvilje

Detaljer

ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005

ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005 ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005 Nok en gang har vi nådd alle målene våre med god margin. Etter et svært godt 2004 spurte mange seg om 2005 kunne bli enda bedre. En omsetningsvekst på 14,4 prosent forteller

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Årsrapport 2007. Würth NOrge AS

Årsrapport 2007. Würth NOrge AS Årsrapport 2007 Würth NOrge AS For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall Årsrapport 2014 Nøkkeltall Omsetning (mill kr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 248 1 168 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller Mai 2013 Design: a.fønhus design Årsrapport 2012 www.norconsult.no OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Bouvet årsrapport 2010 1

Bouvet årsrapport 2010 1 Bouvet årsrapport 2010 1 6 Kort om Bouvet 8 Administrerende direktørs kommentar 10 Kontorene våre 22 Medarbeiderne våre 28 Årsberetning 34 Resultatene våre 90 Aksjonærinformasjon 92 Operasjonell risiko

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3 2014 ÅRSRAPPORT OM NORCONSULT Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer