Me gir Rogaland rett kompetanse, til rett tid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Me gir Rogaland rett kompetanse, til rett tid."

Transkript

1 Me gir Rogaland rett kompetanse, til rett tid. Årsmelding

2 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. januar Korsmotivet er inspirert av steinkorset som blei reist til minne om Erling Skjalgsson frå Sola, høvdingen som fall i slaget mot Olav Haraldsson i Soknasundet år 1028 e.kr. 2

3 Det er viktig at innbyggarane i Rogaland oppfattar fylkeskommunen som nyttig og legitim. Derfor er det viktig å visa fram det me leverer av tenester og produkt. Me har mange gode resultat å vera stolte over i Ei av fleire viktig oppgåver for årsmeldinga er å visa og forklare samfunnsverdien av fylkeskommunen og tydeliggjere rolle og bidrag i samfunnet. Me har løfta fram fire forteljingar frå menneske i fylket som på kvar sin måte har eller har hatt ein relasjon til Rogaland fylkeskommune i Me syns det er spennande å presentere resultat gjennom folk som har ei sjølopplevd historie å fortelje. Velbekomme! Innhold Utgitt av: Fylkesrådmannen Grafisk utforming: Aldente Opplag: 1250 Trykk: Spesialtrykk Redaksjonen avslutta 22. mars 2012 Redaksjonen: Jan Eirik Gjerdevik (redaktør), Terese Haaland og Morten Larsen. Rogaland fylkeskommune 4 Sammendrag 5 Nye utfordringar ny retning 8 Kultur 9 Næringsutvikling 12 Samferdsel 15 Regional planlegging 18 Bonde på veg 22 Fylkeskommunale priser 24 Mot straumen 26 Opplæring 28 Ungdom i vinden 34 Administrative tenester 36 Det står menneske bak 38 Ser inn i framtida 40 Kommunikasjonsverksemd 42 Rogaland kollektivtrafikk FKF 44 Tannhelse Rogaland FKF 46 Økonomisk resultat 48 Revisors beretning 58 Organisasjonskart 59 Fylkestinget Fylkestinget Vedlegg: Likestilling og mangfald 62 3

4 Låneopptak, fin.trans, renter 13,6 % Sals- og leieinnt., overf. og refusjonar 24,4 % Skatt 35,9 % Diagrammet til venstre visar fordeling av inntektene. Rammetilskot 26,1 % Folkevalgte, sentraladm., fellesutgifter 3,9 % Samferdsel, veger 16,6 % Næring, miljø 1,5 % Tannhelse 2,3 % Diagrammet til venstre visar fordeling av utgiftene. Kultur 3,3 % Opplæring 36,9 % Invest.,fin.trans.,renter/avdrag 35,7 % Rogaland fylkeskommune Vår visjon er: Rogaland verdiar, vilje og vekst. Saman skaper me: Me bygger: I arbeidet med mål og strategiar for regional utvikling ligg desse kjerneverdiane til grunn: eit ope, nyskapande og spennande fylke eit kunnskapssøkande og lærevillig fylke eit fylke med miljøvennleg og effektiv transport eit endå betre Rogaland å bu i demokrati, fridom og folkestyre likeverd og like moglegheiter, solidaritet og rettferdig fordeling mangfald og toleranse velferd og livskvalitet natur og kulturverdiar berekraftig utvikling Der det fins vilje, fins det ein veg. I Rogaland fylkeskommune har me viljen til å sjå moglegheitene og til å utnytta dei til felles framgang. Transport og samferdsel, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, vidaregåande opplæring, nasjonale og internasjonale partnarskap: Rogaland fylkeskommune utviklar heile regionen gjennom det daglege arbeidet me gjer. Me har skoleplassar ved dei vidaregåande skolane våre og 6000 læreplassar i fylket. Målet vårt er å gi eit opplæringstilbod av høg kvalitet som er tilpassa alle mellom 16 og 21 år. Me har ansvar for at alle som bur i Rogaland, har eit så godt kollektivtilbod som mogleg. Rogaland kollektivtrafikk er eit fylkeskommunalt føretak og disponerer 400 bussar, ti hurtigbåtar og tre ferjer. Tannhelse Rogaland FKF er eit fylkeskommunalt føretak og har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Kvart år behandlar tannhelsepersonellet vårt pasientar på dei 43 tannklinikkane våre i fylket. Årleg deler me ut rundt 30 millionar kroner til utviklingsprosjekt innan næringsliv, verdiskaping, kompetanse og sysselsetting, folkehelse og friluftsliv, idrett, naturvern og kultur. Saman gjer me det mogleg. 4

5 Klokka 13.00, 13. oktober 2011 fyrte fylkesordfører Tom Tvedt av siste salve under Førresfjorden. Ein viktig milepæl for fylket sitt største vegprosjekt i 2011 T-forbindelsen. Samandrag Næringsutvikling Prosjektet Noregskampanjen har som mål å oppmoda reiselystne nordmenn til å komma til fylket vårt. Prosjektet har medverka til auka marknadstilgang og til auka kontaktnett for lokale verksemder på 10,3 prosent samanlikna med I løpet av 2011 var kompetansemeklarane i VRI (verkemiddel for regional innovasjon) i 218 møte med éin eller fleire representantar frå om lag 140 ulike verksemder. Kompetansemeklarane har rettleidd i 154 saker, og 14 av desse resulterte i VRI forprosjekt. Regional planlegging Arbeidet med regional planstrategi starta opp, og det var mykje aktivitet knytt til fleire regionale planar. Planar som har vore arbeidd med i 2011: Regionalplan for folkehelse Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren (revisjon av særskilde tema) Regionalplan for små vasskraftverk i Rogaland Regionalplan for byggeråstoff i Ryfylke Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei Regionalplan (forvaltningsplan) for vassregion Rogaland Kultur Dei viktigaste utviklingsoppgåvene som det har vore arbeidd med i 2011: Ny Regionalplan for museum Regionalplan for folkehelse Regional kulturplan Omorganisering av arbeidet med arkeologiske oppdrag Ny modell for gjennomføring av Ungdommen si kulturmønstring Ny transportordning for folkebiblioteka Nye retningslinjer for støtte til idrettsarrangement Utarbeidd plan for felles kultur- satsing i fylket Utarbeidd plan for sikring av verneverdige hus Lagt fram plan for styrking av det rytmiske musikkfeltet Musikkraft Gjennomført barne- og ungdomslitteraturkonferansen Plassering av regionalt motorsenter i Kroheia, Sokndal Folkehelse I 2011 blei det fordelt meir enn 70 millionar til bygging av lokale og regionale anlegg for organisert og uorganisert fysisk aktivitet i Rogaland. Kulturvern Det har vore ei stor utfordring å gjennomføra arkeologiske kartleggingar i det omfanget som har vore ønskt. Dette er bakgrunnen for at denne verksemda har blitt vesentleg styrkt i 2011 og vil bli ytterlegare styrkt i 2012 med nye tilsette. 5

6 Kulturinstitusjonar og kulturliv Transport og kollektivtrafikk Næringslivssatsingar Tannhelse Budsjett 2011: NOK 6 mrd. Regionalt utviklingsprogram (RUP) Friluftsliv og folkehelse Planarbeid 27 vidaregåande skolar Samferdsel I 2011 leverte fylkeskommunen: Buss-, hurtigbåt- og ferjeruter i heile fylket for om lag 30 millionar passasjerar Dagleg skoleskyss for om lag elevar Oppfølging av om lag 925 drosje-, 770 turvogn- og 2800 godstransportløyve Tilrettelagd transport for om lag 7000 brukarar (TT-ordninga) Investeringar, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet for om lag 1,3 milliardar kroner Fylkeskommunen har i 2011 vore pådrivar for og leidd arbeidet med å få på plass finansieringsløysingar for ei rekke prosjekt: Vidare utbetring av fylkesveg 45 mellom Gjesdal og Sirdal Rassikring av riksveg 13 langs Tysdalsvatnet og på rasfarlege delar av fylkesvegnettet Kryssutbetringar på E39 E39 Rogfast Transportsystemet på Nord-Jæren Opplæring Kompetanseheving Dei 34 studentane fylkeskommunen har på masterstudiet i skoleleiing, var på studietur til University of California i november Turen var utgangspunkt for mange gode refleksjonar og diskusjonar som førebuing til den avsluttande masteroppgåva for studentane. Regional kompetanseutvikling Våren 2011 har vaksenopplæringa i samarbeid med Nav og Helse Vest fullført eit pilotprosjekt med sikte på å gi minoritetsspråklege vaksne kvinner moglegheit til å bli helsefagarbeidarar. Fagopplæring Fylkeskommunen ønskjer å imøtekomma arbeidslivet sine behov for kompetent arbeidskraft så langt det lèt seg gjera. Derfor blei talet på påbyggklassar kraftig redusert frå skoleåret 2010/2011 til 2011/2012. Ny GIV i Rogaland Prosjektet har som målsetting å auka gjennomføringa i vidaregåande opplæring med 6 prosentpoeng innan Stavanger kommune har gode erfaringar frå det første året. Elevane får eit godt utbytte av undervisninga, med omsyn til karakterutviklinga siste halvår i tiande klasse. Administrasjon Sentrale prosessar i 2011 Oppfølging av vedtatt arbeidsgivarstrategi handlingsprogram 2011 Lokale lønnsforhandlingar Økonomiplan Fylkeskommunen sin IKT-strategi er revidert IA-handlingsplan er fastsett Nybygg, modernisering og planlegging av nye vidaregåande skoler Byggeverksemd Status for større byggeprosjekt det har vore arbeidd med i 2011: Ved Stavanger Offshore tekniske vidaregåande skole er tilbygg og ombyggingsarbeida ferdigstilte. Nybygg og ombygging ved Øksnevad vidaregåande skole held fram for fullt. Bygging av ny avdeling for musikk, dans og drama i Bjergsted under Stavanger katedralskole er fullført. 6

7 Fylkesordfører Tom Tvedt sendte ut skritt-tellere til ordførerane i Rogaland og utfordra dei på kven som kunne gå lengst. Anledninga var lanseringa av arbeidet med ny regionalplan for folkehelse i Rogaland. Nybygg og ombygging ved Haugaland vidaregåande skole held fram for fullt. Planlegging av nybygg ved Åkrahamn vidaregåande skole. Nybygg og ombygging for flyfag ved Sola vidaregåande skole er sett i gang. Det er utarbeidd forprosjekt for den nye Bryne vidaregåande skole. Arbeidet med skolesituasjonen i Sandnes er vidareført med framlegging av forprosjekt for Sandnes og Gand vidaregåande skoler. Rogaland kollektivtrafikk FKF Buss i 2011 Kolumbus har ansvaret for all ordinær rutetrafikk og skoleskyss i fylket. Ved årsskiftet talde tilbodet i sør- og nordfylket til saman 103 ordinære bussruter og 18 nattbussruter. Gjennom 2011 er det registrert ein svak vekst i talet på reisande på 1,4 prosent i Sør-Rogaland og 0,7 prosent i Nord-Rogaland. Båt i 2011 Passasjertala har vore stabile gjennom heile året. Me kan spora ein svak nedgang i talet på reisande, men ser dette som ei naturleg utvikling etter at Finnfast blei opna i 2009 og den nye brua mellom Tjul og Nord-Talgje kom på plass i Tannhelse Rogaland FKF I 2011 var av dei undersøkte 5-åringane utan hòl i tennene. Det er ei betring på 1 prosent frå 2010, som også var eit godt år for tannhelsa i Rogaland. I gjennomsnitt var talet tenner med karies og fyllingar for 12-åringane i Rogaland 1,22 i Dette er ei betring frå 2010 (1,39). I gjennomsnitt var talet på tenner med karies og fyllingar for 18-åringane i Rogaland 5,1 i Det er lågare enn i både 2008 og 2009, men stadig litt over landsgjennomsnittet på 4,7. Økonomi I budsjettet for 2011 og økonomiplan for åra vart det vedteke konkrete mål for den økonomiske handlefridomen: Rekneskapen er gjort opp med eit stort overskot. Det er kontroll med drifta i dei aller fleste av verksemdene. Det er igjen store enkeltpostar som gir det gode resultatet. Netto driftsresultat vart på 8,2 prosent av driftsinntektene, målet er på 3 prosent. Lånegjelda er på 67,5 prosent av driftsinntektene, som enn så lenge er godt innanfor norma. Rekneskapen er gjort opp med et overskot på 156,1 mill. kroner. Drifta er i balanse i dei aller fleste verksemder, og som for føregåande år er det i 2011 store enkeltpostar som bidrar til det gode resultatet. Rogaland fylkeskommune har som følgje av ti år med overskot betydeleg sunnare økonomi og betra handlefridom. Men utfordringane i åra som kjem vil vera store. Ein kan nemne høgt investeringsnivå og auka finansutgifter. 7

8 Trond Nerdal fylkesrådmann Nye utfordringar ny retning Rogaland fylkeskommune er i avisa kvar dag. Om ikkje direkte nemnd med namn, så er i alle fall det me driv med, på dagsordenen. Me er aktuelle. Nytt skolebygg på Bryne, buss- og rutetilbod i Stavanger-regionen, utbygging av Sandnes aust, regionalt motorsportanlegg i Dalane, bybandet sør på Jæren, T-sambandet, Ryfast og Rogfast. Lista er lengre. Paradoksalt nok er spørsmålet om behovet for at fylkeskommunen skal finnas, stadig tilbakevendande i offentlege ordskifte. Det seier meg at me kan bli flinkare til å setta merkelapp på fylkeskommunale tenester og produkt. Det trengs for å halda ved like legitimitet eksternt og stoltheit internt. For Rogaland fylkeskommune har eit formidabelt samfunnsansvar og det ansvaret tar me svært alvorleg. Derfor har me blant anna brukt 2011 på eit internt omstillingsprosjekt som har hatt som mål å rigga organisasjonen for morgondagen. Me ser for eksempel at det er nødvendig å styrka innsatsen på rekruttering kampen om dei beste hovuda er skjerpa, spesielt i Rogaland. Vidare blir det viktig å dyrka godt samarbeid med andre offentlege og private utviklingsaktørar. Særleg set eg dialogen og samarbeidet med kommunane i fylket veldig høgt. Folk bur i ein kommune. Det er her politiske vedtak blir sette om til handling og tiltak. Det er viktig at innbyggarane i Rogaland opplever fylkeskommunen som meiningsfull, synleg og nyttig. I 2011 starta me på arbeidet med Regional planstrategi. Planstrategien skal gi svaret på kva som er dei viktigaste utfordringane vår region står overfor dei neste fire åra og kva fylkeskommunen kan bidra med for å møte desse utfordringane. Det er eit spennande prosjekt der prosessen blir mest like viktig som det ferdige produktet. Regional planstrategi vil avgjera kva me skal bruka tida på i fylkeskommunen framover. Han blir avgjerande i alle framtidige strategiske vegval. Eg er spent og har høge forventningar til den endelege planstrategien som blir lagd fram til politisk behandling i Fylkeskommunen har ansvar for vidaregåande opplæring i Rogaland. Me utdannar arbeidskraft og målet er å gi næringslivet rett kompetanse, til rett tid. Faktisk har det aldri blitt utdanna fleire fagarbeidarar i Rogaland enn i personer bestod fag- og sveineprøvane i fylket. Det er ei auke på 27 personar frå året før. Likevel er det stort press på å levera nok lærlingar. Industrien, bygningssektoren og helse- og omsorgssektoren spesielt, ber stadig om fleire hender. Samstundes som etterspurnaden auker, er det dessverre ungdom som velger å bryta av utdanningsløpet sitt. Eit viktig mål for fylkeskommunen er å redusera talet på elevar som slutter på skolen før dei er ferdige. Prosjektet Ny GIV er eit tiltak som skal snu trenden og eit tiltak eg har tru på. Ny GIV er eit partnarskap mellom Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunane og har som målsetting å auka gjennomføringa i vidaregåande opplæring med seks prosent innan Prosjektet har begynt i eine enden ; 10. klassingane. Elevar med låge karakterar i rekning, norsk og engelsk, får eit særleg tilpassa opplegg det siste halvåret før dei skal over i vidaregåande. Erfaringane frå det første året med prosjektet er gode. Elevane får eit godt utbytte av undervisninga, både med omsyn til karakterutviklinga siste halvår i tiande klasse, men også med auka meistring og motivasjon for å starta opp og gjennomføra vidaregåande opplæring. Me er på rett veg. Også i år vil eg nytta spalteplassen til å takka alle medarbeidarane i Rogaland fylkeskommune. Eg opplever og ser engasjement, glød og mot kvar dag. Saman har og tar me ansvar for å gjera Rogaland til eit enda betre fylke å bu i. Rogaland, februar 2012 Trond Nerdal fylkesrådmann 8

9 Det er dine ideer, dine evner og våkenetter. Dine tanker som kan skape nye løsninger og gi verden ny energi. Men me gjør det mulig. I 2011 tildelte Rogaland fylkeskommune 34,39 millioner kroner via regionalt utviklingsprogram (RUP). Det ble gitt støtte til i alt 129 prosjekter i hele fylket. Kultur Kulturen skal vera eit sentralt punkt i regionalpolitikken. Politikken skal legga til rette for: å skapa like moglegheiter for kulturarbeid og kunstnariske opplevingar i dei ulike regionane i fylket at kultur skal brukas som verkemiddel til betre helse, auka turisme og gode sosiale relasjonar å fremma og utvikla engasjement, interesse og innsikt i kunst- og kulturområdet at frivillige organisasjonar skal vera sentrale aktørar i kulturarbeidet i fylket å forvalta den nasjonale og regionale kulturarven vår og dermed skapa grunnlag for innsikt i og forståing av eiga historie og bakgrunn at barn og unge skal vera prioriterte grupper Dei store linjene Året 2011 sett under eitt har vore prega av eit høgt aktivitetsnivå i kultursektoren. Dette har vore tydeleg både når det gjeld saksbehandling og arbeid med overordna planar og tiltak. Til saman blir det kvart år forvalta nesten to hundre millionar kroner som kjem kulturaktørane og publikum til gode. I kortform er dette dei viktigaste utviklingsoppgåvene som det har vore arbeidd med i 2011: Ny Regionalplan for museum Regionalplan for folkehelse Regional kulturplan Omorganisering av arbeidet med arkeologiske oppdrag Ny modell for gjennomføring av Ungdommen si kulturmønstring Ny transportordning for folkebiblioteka Nye retningslinjer for støtte til idrettsarrangement Utarbeidd plan for felles kultursatsing i fylket Utarbeidd plan for sikring av verneverdige hus Lagt fram plan for styrking av det rytmiske musikkfeltet Musikkraft Gjennomført barne- og ungdomslitteraturkonferansen Plassering av regionalt motorsenter i Kroheia, Sokndal Bibliotek og litteratur Fylkesrådmannen har sett det som ei viktig oppgåve å medverka til å gi folkebiblioteka meir kompetanse innanfor litteraturfeltet og inspirera til auka bruk av litteratur. Det mest omfattande arrangementet i 2011 var den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen Maktens Pluttifikasjon med 420 deltakarar. Tilbakemeldingane frå deltakarane var i hovudsak gode, men det er likevel grunnlag for å vurdera om fylkeskommunen skal prioritera å ta på seg å arrangera ein så stor konferanse. Prosjektet Hele Rogaland leser blei ført vidare i samarbeid med Stavanger bibliotek Sølvberget, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og LO Rogaland. Juryen valde ut fotograf, illustratør, teikneserieskapar og barnebokforfattar Lene Ask (37) si teikneseriebok Hitler, Jesus og farfar som den boka heile fylket skulle lesa hausten Responsen på boka var særs god, og ho blei også brukt i undervisninga i ei rekke skoler. Museumssektoren Ny museumsplan blei vedtatt av fylkestinget i oktober I planen er det 9

10 Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren pr. innbyggar i kroner Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal blitt lagt særleg vekt på å klargjera kva Rogaland fylkeskommune ser på som sine prioriterte oppgåver i museumssektoren. Det har vore førebudd og gjennomført fleire konsolideringsprosessar i Flyhistorisk museum Sola og Rogaland Krigshistoriske Museum blei formelt konsoliderte med Jærmuseet frå januar Det same blei Stiftelsen Utstein Kloster og MUST. Konsolidering mellom Det norske utvandrersenteret og MUST blei utsett til Barn og unge Kulturtilbodet til barn og unge har høg prioritet og blir i stor grad kanalisert gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) og Ungdommen si kulturmønstring (UKM). Kvar elev i grunnskolen får gjennom fylkeskommunen minimum tre opplevingar pr. år. Elevane i vidaregåande skole får ein avgrensa meny der skolane kan melda på elevgrupper. DKS-modellen har vekt interesse i andre europeiske land gjennom Tool Quiz-samarbeidet, og to regionar har valt å studera ordninga nærmare. Det internasjonale samarbeidet i EUprosjektet Tool Quiz vil bli sluttført i 2012 gjennom praktisk utprøving av tiltak og konferansar. Kraftsentra i kultursektoren I haust fekk me gjennom media ein oppheta og viktig debatt om arbeidet til Filmkraft og ikkje minst effekten av dette. Som eit ledd i arbeidet med å utvikla verksemda og styrka dialogen med bransjen blir det utført ei effektevaluering våren Delvis inspirert av erfaringane frå Filmkraft har fylkesrådmannen i 2011 arbeidd med å etablera eit regionalt kompetansesenter for rytmisk musikk, med arbeidstittelen Musikkraft. Det har vore fleire høyringsrundar i heile fylket som ein del av prosessen. Eit klart fleirtal av dei som kommenterte planen, har støtta forslaget. Folkehelse Arbeidet med å laga ein regionalplan for folkehelse blei ført vidare i Planprogrammet blei sendt ut på høyring første kvartalet og vedtatt av fylkestinget 31. mai For å sikra ein kunnskapsbasert plan blei det sett ned fire kompetansegrupper med brei regional deltaking. I tillegg til kompetansen hos deltakarane i arbeidsgruppene har det også blitt tinga ein konsulentrapport over helsetilstanden i Rogaland. Eit positivt resultat av det breie folkehelsearbeidet og ny folkehelselov er styrkinga av og bevisstgjeringa om folkehelsearbeid i eiga verksemd. Idrett I 2011 blei det fordelt meir enn 70 millionar til bygging av lokale og regionale anlegg for organisert og uorganisert fysisk aktivitet i Rogaland. Fylkeskommunen har i 2011 hatt eit tett samarbeid med den nasjonale og regionale idrettsorganisasjonen og 10

11 Arkeologer i sving ved Stavanger lufthavn Sola. I løpet av eitt år avklarer arkeologer frå fylkeskommunen om lag 1500 reguleringsplanar. statlege styresmakter. I mai 2011 arrangerte Rogaland fylkeskommune og Kulturdepartementet ei fagsamling for alle fylkeskommunane i landet om spelemidlar og idrettspolitikk generelt. Den største idrettspolitiske saka i 2011 var kvar me skulle lokalisera det framtidige regionale motorsportanlegget. Etter fleire politiske behandlingar vedtok fylkestinget å lokalisera motorsportanlegget på Kroheia i Sokndal kommune. Forvaltning av kulturminne Det feltet i kultursektoren som har hatt den sterkast auken i arbeidsmengd dei siste åra, er kulturvern. Dette heng saman med eit høgt aktivitetsnivå i både privat og offentleg sektor. Fleire hus og vegar utløyser fleire bygge- og plansaker som faggruppa for kulturvern har ei særleg oppgåve med å behandla. Ei særleg stor utfordring har det vore å gjennomføra arkeologiske kartleggingar i det omfanget som har vore ønskt. Dette er bakgrunnen for at denne verksemda har blitt vesentleg styrkt i 2011 og vil bli ytterlegare styrkt i 2012 med nye tilsette. Forventningar I 2011 har arbeidet for eit nytt teaterbygg i Stavanger blitt ført vidare ROT 2020, som har vore ute til høyring. Utgreiingsarbeidet for dette prosjektet blir støtta av Rogaland fylkeskommune. Haugesund teater har også planar om å auka verksemda si og treng nye lokale for å realisera dette. Det blir også arbeidd med å skapa ein felles organisasjon for opera i fylket. Alle musea har planar om nye utstillingar og utvida areal. I tillegg er det også utarbeidd planar for eit nytt museum i Jøssingfjord som vil bli knytt til Dalane Folkemuseum. Den største kulturinvesteringa nett nå er Konserthuset i Stavanger som vil opna i september Med dette får me nye scener og lokale av høg kvalitet for både musikk- og andre kulturarrangement. Alle desse planane for nye bygg, og planar for spel som Haugtussaspelet, Pasjonsspelet og dei store festivalane innan musikk og film, er eit uttrykk for vitaliteten og ambisjonane i kultursektoren i Rogaland. Det er gledeleg å oppleva dette, men samtidig gir det oss utfordringar med å fylla dei nye bygga med aktivitet og tilskodarar. Knytt til dette er det sjølvsagt også store økonomiske utfordringar til investeringar og ikkje minst drift. Alle desse oppgåvene vil krevja eit omfattande regionalt og nasjonalt samarbeid om dei skal kunna realiserast. Fylkesrådmannen ser det som ei viktig oppgåve å initiera eller ta del i dialogar med dei ulike aktørane på desse områda. Det var derfor gledeleg at me i 2011 fekk på plass ei regional tiltaksordning som skal styrka realiseringa av felles kulturarrangement. Ho trer i kraft frå

12 Oppdrettsanlegget til Grieg Seafood på Sjernarøyane i Finnøy, med undervisningsrom for Rygjabø vgs. Næringsutvikling Fylkesrådmannen sitt oppdrag er tilrettelegging for verdiskaping og sysselsetting i heile Rogaland. Arbeidsoppgåvene er knytte til kapitlet konkurranseevne i Fylkesplan for Rogaland og har desse satsingsområda: Nyskaping i næringslivet Energifylket Rogaland Maritime næringar Matfylket Rogaland Reiseliv/opplevingsfylket Kulturbasert næringsutvikling Konjunkturbarometeret for Rogaland syner at Rogaland er eit av fylka som har sterkast vekst i sysselsettinga i Det var ein vekst frå 2009 til 2010 på 3700 tilsette. Veksten heldt fram inn i Rekordstore investeringar innan petroleumssektoren, som gir betydelege ringverknader til andre sektorar, er den viktigaste årsaka til den positive utviklinga. Men olje- og gassindustrien vil ikkje vara evig. Sjølv om det er utsikter til meir enn 30 til 40 års drift innan denne sektoren, vil det komma ein dag då landet må ha andre inntekter å leva av. Derfor er det viktig å legga til rette for nye verksemder og verdiskaping innanfor andre område enn olje- og gassnæringa. Resultata Prosjektet Noregskampanjen er ei vidareføring på andre året. Overordna målsettingar for Noregskampanjen er å oppmoda reiselystne nordmenn til å komma til fylket vårt. Prosjektet har medverka til auka marknadstilgang og til auka kontaktnett for lokale verksemder på 10,3 prosent samanlikna med Dette gjeld for ferierande nordmenn. Kampanjen sette søkelyset på oppleving og natur, og alle fire destinasjonsselskapa i fylket har deltatt saman med Rogaland fylkeskommune. Ustabile økonomiske tider i Europa generelt og EU spesielt kan bety at kjøpekrafta i mange land kan bli redusert neste år. Noregskampanjen kan gi Rogaland auka merksemd frå norske turistar. Sjømatnæringa er nå den tredje viktigaste eksportnæringa i Noreg. Fylkeskommunen fekk ved forvaltningsreforma overført ansvaret for tildeling av akvakulturløyve. Denne overgangen har gått bra. Samarbeidet med næringsaktørane og dei andre forvaltningsorgana er godt. Rogaland fylkeskommune har tatt leiarrolla for å utvikla ei berekraftig og robust oppdrettsnæring. Fylkesutvalet sitt vedtak 6. september om bærekraftig arealbruk i havbruksnæringa gir styring og føring for arbeidet. Den blå åkeren tang og tare ein ny art i oppdrett? Rogaland har mange fjordar, men me veit lite om kva som skjuler seg og skjer under havoverflata. I Lysefjorden har Havforskningsinstituttet i 10 år forska på dette. Fylkeskommunen har 12

13 Viktige vedtak 2011 Regionalplan for næringsutvikling Planen tar opp fleire av dei viktigaste utfordringane næringslivet i Rogaland vil stå overfor fram mot 2020, og det blir retta merksemd mot viktige mål og strategiar som kan påverka utviklinga i ønskt retning. Fylkestinget juni 2011 Regionalplan for landbruk i Rogaland Planen vil vera ein viktig reiskap for fylkeskommunen til å styrka landbruket i Rogaland og til å fylla visjonen om matfylket med innhald og syta for eit aktivt landbruk i heile fylket. Fylkestinget juni 2011 med midlar frå Regionalt utviklingsprogram (RUP-midlar) stimulert til utvikling av kunnskap om og uttesting av ein prototype på styrt oppstrømming. Styrt oppstrømming skjer ved at ferskvatn blir ført ned i fjorden. Fordi ferskvatnet er lettare enn saltvatn, stig det opp mot overflata. På vegen oppover tar det med seg saltare og meir næringsrikt djupvatn. Det næringsrike vatnet stimulerer algeproduksjonen. Slik kan styrt oppstrømming sikra jamn fødetilgang for blåskjel og andre artar. I landbruket er det naturleg å snakka om gjødsling for å få grasvekst som fôr til dyra. I havet er det også slik, næringssalt er grunnlaget for vekst av algar. Algar kan enten vera veldig små mikroalgar, eller dei kan vera store, slik som tang og tare makroalgar. Makroalgar kan brukas direkte til mat, som råstoff til ingrediensar og fôrproduksjon eller til å laga bioenergi av. Dyrking av makroalgar er i Austen blitt ei stor og viktig næring, men er heilt på eksperimentstadiet i Noreg. Kunnskapen og løysinga i Lysefjorden var i starten meint å løysa somme av problema innan blåskjeloppdrett hindra giftige algar. Denne kunnskapen, erfaringa og løysingane kan overføras til oppdrett av tang og tare. RUP-midlar har blitt brukte over fleire år til å testa ut og dokumentera styrt oppvelling av næringssalt. Dette fungerer nå veldig bra. I 2011 starta eit RUP-finansiert makroalgeprosjekt der ein ser på om oppdrett av nokre aktuelle tareartar er mogleg. Leiande kompetansemiljø i Noreg og Tyskland tar del i denne utviklinga saman med oppdrettsselskap. Aktørar i bioenergimiljøet er også i ferd med å knyta seg til dette prosjektet. VRI Rogaland 2011 VRI står for verkemiddel for regional FoU og Innovasjon og er det viktigaste verkemiddelet næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune har for å fremma forskingsbasert innovasjon og verdiskaping. VRI er eit forskingsrådsprogram, og i januar 2011 gjekk VRI inn i sin andre treårsperiode (VRI2). Me nytta høvet til å gjera nokre endringar med omsyn til både innsatsområde, organisering og verkemiddel. I første perioden hadde VRI Rogaland innsatsområda energi, mat og maritime næringar. I 2011 blei det også innført helse som eit fjerde innsatsområde. 13

14 Netto driftsutgifter for tilrettelegging og stønadsfunksjon for næringslivet pr. innbyggar Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal I VRI2 har fylkesrådmannen valt å få nokre nye verkemiddel. Dei er delte inn i fire hovudkategoriar: 1. Kompetansemekling: meklarar har vore i arbeid i Forprosjektmiddel: forprosjekt og teknologioverføring 3. Dialog og samhandling: dialogkonferansar, utviklingsringar, klyngeetablering og erfaringsutveksling 4. Personmobilitet: studentmobilitet, mobilitet frå næringsliv til forsking og internasjonal personmobilitet I løpet av 2011 var kompetansemeklarane i VRI Rogaland i 218 møte med éin eller fleire representantar frå om lag 140 ulike verksemder. Kompetansemeklarane har rettleidd i 154 saker, og 14 av desse resulterte i VRI forprosjekt. Meklarane har i tillegg medverka til heile 22 godkjende vidareføringsprosjekt, desse har utløyst heile 60 millionar kroner i stønad. Gjennom VRI fekk 23 dialogkonferansar, fem personmobilitetsprosjekt og fem andre samhandlingsaktivitetar tilsegn i dialogkonferansar blei gjennomførte og sluttrapporterte i To døme på VRI i praksis: SFD (Seafarm Development) Selskapet fekk støtte til eit forprosjekt i desember 2010 som gjekk ut på å testa ut ein strømbarriere for avliving av lakselus. Prosjektet var vellykka og blei i 2011 utvida til også å gjelda eit seinare stadium av lusa. Testen blei gjennomført hos IRIS Biomiljø i Mekjarvik. I løpet av 2011 har kompetansemeklaren følgt opp bedrifta, og det blei sendt inn søknad til Forskingsrådet sitt Havbruksprogram. Søknaden gjekk inn med eit støttebeløp på to millionar kroner. Det er også send søknad til Innovasjon Noreg om IFU (industriell forsking og utviklingsavtale). Denne er under behandling. Aqua Energy Solutions AS (AES) AES har som mål å utvikla kraftteknologi frå tidvatn. Bedrifta fekk først i mars 2010 støtte til eit studentmobilitetsprosjekt som involverte totalt fire studentar to masterstudentar frå Handelshøgskolen i Bergen og to bachelorstudentar frå Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjekta var vellykka, og støtta frå VRI var til stor hjelp for bedrifta. AES har blitt følgt opp av kompetansemeklar i vidare prosessar og har fått støtte til teknologiverifisering gjennom Innovasjon Noreg og forprosjekt gjennom Regionalt forskingsfond Vestlandet. Bedrifta fekk også i 2011 støtte til eit studentmobilitetsprosjekt gjennom VRI. Denne gongen gjaldt det to studentar frå Universitetet i Stavanger, éin masterstudent og éin bachelorstudent. Utfordringar for morgondagen Felles handlingsprogram for regionalplan for næringsutvikling, regionalplan for landbruk og delar av regionalplan for energi og klima blei godkjende av Regional- og kulturutvalet i januar Denne handlingsplanen er ramma for fylkesrådmannen sitt arbeid innan næringsfeltet dei neste åra. 14

15 Petter Solberg jobber tett med motorinteressert ungdom i Rogaland. Målet er å få fartsleik vekk frå trafikken og inn i ordna former i regi motorsporten. Tal frå politiet viser at prosjektet har positiv effekt. Samferdsel Etter at 2010 var året da fylkeskommunen blei den viktigaste samferdselsaktøren i fylket gjennom å ha ansvaret for det meste av kollektivtrafikken, og vera fylket sin største vegeigar, blei 2011 året der fylkeskommunen i samarbeid med ulike aktørar utvikla rutinar for drift og samarbeidsformer. I 2011 leverte fylkeskommunen: Buss-, hurtigbåt- og ferjeruter i heile fylket for om lag 30 millionar passasjerar Dagleg skoleskyss for om lag elevar Oppfølging av om lag 925 drosje-, 770 turvogn- og 2800 godstransportløyve Tilrettelagd transport for om lag 7000 brukarar (TT-ordninga) Investeringar, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet for om lag 1,3 milliardar kroner Fylkesvegar Etter forvaltningsreforma fekk fylkeskommunen ansvaret for ca. 85 prosent av det overordna vegnettet i fylket (til saman 2500 kilometer veg). Det er viktig for innbyggarar og næringsliv i fylket at fylkeskommunen, i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnarar som kommunar, transportbrukarar og Statens vegvesen, tar vare på og vidareutviklar vegnettet. Fylkeskommunen bruker store ressursar på å utføra denne oppgåva. Totalt blei det i 2011 løyvd 1352 millionar kroner, inkludert bompengar og andre tilskot, til fylkesvegane. Fordelinga var 375 millionar kroner til drift/ vedlikehald (inkl. 125 millionar til ferjedrift) og 977 millionar kroner til investeringar. Prosjektet fv. 44 kollektivfelt Hillevåg- Mariero blei ferdigstilt i 2011, mens bl.a. prosjekta kollektivtrasé Jåsund, fv. 44 kollektivfelt Sandvikveien- Breidablikkveien, fv. 45 Øvstabø- Retland og fv. 478 Torvmyrveien blei starta. Arbeidet med fv. 47 T-forbindelsen gjekk for fullt gjennom heile I tillegg blei det gjennomført utbetringsarbeid ved fleire eksisterande vegar. Innsatsen har i tillegg vore retta mot drift og vedlikehald av fylkesvegar i tillegg til trafikktryggleikstiltak. Kollektivtrafikk I 2010 blei det nytta om lag 637 millionar kroner til drift av kollektivtransport i fylket. Tilskotet til kollektivtrafikken blir forvalta gjennom ein avtale med Rogaland Kollektivtrafikk FKF, som har eit heilskapleg ansvar for å utvikla kollektivtilbodet i tråd med vedtak fatta av fylkestinget. For fleire opplysningar omkring kollektivtrafikken, sjå under avsnittet Rogaland Kollektivtrafikk FKF. Sykkel Sykkelløftet som er eit samarbeid mellom fylkeskommunen, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Statens vegvesen og Stavanger og Sandnes kommunar, har i 2011 arbeidd for å få til fleire arbeidsreiser på sykkel. Friskare, trivelegare og raskare er visjonen i prosjektet. Transportsystem Rogaland har eit vidt spenn av samferdselsutfordringar, frå storbyproblematikk med satsing på meir berekraftig transport i form av kollektivog gang-/sykkeltrafikk til rassikring i distrikta. 15

16 På dei travlaste rutene kjører Kolumbus busser med to etasjar for å få plass til alle passasjerane. Eit godt transportsystem skal legga grunnlaget for utvikling av heile fylket og halda ved like robuste bu- og arbeidsmarknadsregionar. Fylkesplan for Rogaland legg følgjande hovudstrategiar til grunn for utvikling av eit heilskapleg og samordna transportsystem: Intensivera og vidareutvikla tryggleiksnivået i transportsektoren Styrka miljøvennleg transport i storbyområda, gjennom utvikling av eit høgverdig kollektivsystem Vidareutvikla gang- og sykkelvegnettet i fylket Utvikla høgverdige stamvegar gjennom fylket og hovudsamband til desse Unngå konfliktar mellom naturog kulturmiljø og friluftsområde og transportanlegg, og redusera utslepp til luft og støyplager frå transportsektoren Sikra eit tilfredstillande tilgjenge i transportsystemet for alle Betra rammevilkåra for overføring av godstrafikk frå veg til sjø Vidareutvikla flyplassane i fylket Utvikla transportsystemet slik at det medverkar til å skapa vekst i reiselivsnæringa i fylket Transport for funksjonshemma Funksjonshemma som ikkje kan nytta ordinær kollektivtransport, kan få tilskot til transport med drosje i ei eiga tilskotsordning. Godkjenning av brukarar skjer i samråd med rammene fylkestinget har sett. Det er om lag 7000 personar som bruker tilbodet. Tilskotet pr. person varierer frå om lag 4000 til i underkant av kroner i året, avhengig av funksjonsevne. Tilskotet er størst for blinde og rullestolbrukarar. Biletet som teiknar seg for Rogaland med relativt få brukarar og større ytingar for prioriterte brukarar, er i samsvar med haldningar uttrykte i brukarorganisasjonane og frå fagmynde. Tilretteleggingstiltak Nye haldeplassar og nytt buss- og båtmateriell skal vera så godt lagde til rette at dei fleste kan nytta kollektivtransportilboda. I 2011 blei ein million kroner nytta til særskilde tilretteleggingstiltak for å betra forholda på eksisterande terminalar og haldeplassar. Person- og godstransport utanfor rute Gods-, turvogn- og selskapsvognløyve gir innehavaren rett til å driva personog godstransport innanfor gitte rammer. Eit drosjeløyve gir innehavaren rett og plikt til å driva persontransport. I Rogaland er det om lag 2800 godstransportløyve, 770 turvognløyve, 720 drosjeløyve, 180 reservedrosjeløyve og 25 selskapsvognløyve. Rogaland er eitt løyvedistrikt og har 16 drosjesentralar. Samarbeid med andre aktørar Rogaland fylkeskommune samarbeider med Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal om utvikling av transportsystemet på Vestlandet. Arbeidet i 2011 har vore konsentrert om å følgja opp kommunikasjonen med sentrale styresmakter om Transportplan for Vestlandet og utbyggingsplan for E39 Kyststamvegen. I tillegg leidde me areal- og transportplansamarbeidet i dei ulike delane av fylket og internasjonale EU-prosjekt innanfor transport. Fylkeskommunen har i 2011 vore pådrivar for og leidd arbeidet med å få på plass finansieringsløysingar for ei rekke prosjekt: Vidare utbetring av fylkesveg 45 mellom Gjesdal og Sirdal Rassikring av riksveg 13 langs Tysdalsvatnet og på rasfarlege delar av fylkesvegnettet Kryssutbetringar på E39 E39 Rogfast Transportsystemet på Nord-Jæren 16

17 Netto driftsutgifter til kollektivtransport pr. innbyggar i kroner Netto driftsutgifter til fylkesvegar pr. innbyggar i kroner 7000 Netto driftsutgifter samferdsel pr. innbyggar i kroner Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Fylkesvegar - Resultat av investeringar Rekneskap Budsjett Driftsutgifter Driftsinnteker Netto Investeringar Aktivitet/produksjon Resultat * 2011 Fylkesvegar resultat av investeringar Antal km ny fylkesveg 0,8 4,8 0 Antal km ny gang-/sykkelveg 0,75 1,0 4,2 Antal strekninger/punkt rassikra Andel av fylkesvegnettet tillatt for 10 tonn aksellast** 85 % 85 % Viktige transportruter 95 % Øvrige fylkesvegar 45 % Antal km fylkesveg med grusdekke 39,2 38,0 19,7 Tal i heile 1000 * Fylkeskommunen overtok frå ca. 80 % av riksvegnettet ** Skiller ikkje lenger mellom viktige transportruter og øvrige fylkesvegar 17

18 Regional planlegging Dette året har vore nok eit år med stor aktivitet innanfor regional planlegging gav ein topp i arbeidsmengda knytt til behandling av kommuneplanar. Arbeidet med regional planstrategi starta opp, og det var mykje aktivitet knytt til fleire regionale planar. Planar som har vore arbeidd med i 2011: Regionalplan for folkehelse Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren (revisjon av særskilde tema) Regionalplan for små vasskraftverk i Rogaland Regionalplan for byggeråstoff i Ryfylke Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei Regionalplan (forvaltningsplan) for vassregion Rogaland Regional planstrategi Plan- og bygningslova pålegg fylkeskommunen å laga ein regional planstrategi som skal vedtakas seinast eitt år etter nytt fylkesting. Regional planstrategi er det einaste lovpålagde planinstrumentet etter innføringa av ny plan- og bygningslov i Planstrategien skal avklara kva for regionale planar og strategiar som må utarbeidas for å komma viktige utfordringar i møte i ei positiv samfunnsutvikling. Alle regionale planar skal i framtida vera forankra i regional planstrategi. Det konkrete arbeidet med regional planstrategi starta hausten Regionalt planforum Det har blitt arrangert Regionalt planforum ein gong kvar månad. Her kan kommunane drøfta plansaker før offentleg høyring. I 2011 har me blant anna drøfta kommuneplan for Kvitsøy og Sandnes, kommunedelplan for Bybåndet sør og kommunedelplan for Klepp sentrum. Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram er handlingsprogrammet i fylkesplanen. Programmet er eit av verkemidla Rogaland fylkeskommune har for å følga opp politiske vedtak. Fylkesplan for Rogaland vil bli erstatta av regional planstrategi i løpet av I 2011 var det 34,4 millionar kroner for tildeling til ulike prosjekt i fylket i regi av Regionalt utviklingsprogram (RUP). 127 nye søknader blei behandla i Søknadsbeløpet for 2011 var på 47 millionar kroner. I tillegg var det 68 prosjekt som søkte om vidareføring i 2011 frå tidlegare år. Desse søkte om til saman 23 millionar kroner. Totalt blei det i 2011 søkt om 70 millionar kroner via RUP. Det var flest søknader innan området næring med 66 søknader. Innan kultur, friluftsliv og stadutvikling var det 50 søknader, mens området opplæring hadde 11 søknader i Kommunal planlegging For kommunane var første halvdelen av 2011 ein hektisk periode for å komma i mål med behandlinga av kommuneplanane før kommunevalet. Svært 18

19 mange planar blei sende på høyring til fylkeskommunen parallelt. Handtering av vekst og krava til konsekvensutgreiing og ROS var nokre av temaa som fekk mykje merksemd. Ved årsskiftet hadde fleirtalet av kommunane fått vedtatt den nye kommuneplanen. Nokre kommunar har ennå ikkje revidert planane sine. Fylkeskommunen gjennomførte fleire tiltak for opplæring og rettleiing av kommunane i Blant anna blei det arrangert seminar om planstrategi og konsekvensutgreiing/risiko- og sårbarheitsanalyse med stort oppmøte frå kommunane. Nokon viktige planer vedtatt i løpet av året: Regionalplan for landbruk Næringsplan for landbruket som har blitt til gjennom eit breitt samarbeid med mange frå næringa, forsking, landbruksorganisasjonar og forvaltninga. Planprogrammet for Forvaltnings plan for vassregion Rogaland. Planen skal sikra heilskapleg vern og fremma berekraftig bruk av vassdrag, grunnvatn og kystvatn. Etablering av dei fire vassområda er i gang. Planprogram for Regionalplan for små vasskraftverk vedtatt av fylkestinget i april. Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane, Setesdal Austhei skal sikra villreinen gode livsvilkår og leveområde og handlar om bruk og verdiskaping i heiområda. Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør. Rogaland fylkeskommune vurderte prinsipplan med langsiktig arealstrategi sør som eit egna og relevant grunnlag for vidare planlegging og detaljering av Bybåndet sør. Utfordringar i 2012 Regional planstrategi skal vera vedtatt innan utgangen av 2012, og arbeidet med denne blir ei av dei viktigaste oppgåvene for seksjonen framover. Kommunale planstrategiar parallelt med dette skal kommunane laga dei kommunale planstrategiane. Det blir lagt opp til ein brei dialog mellom kommunane og regionale styresmakter i samband med dette. Arbeid med regionale planar vil få stor vekt. Eit hovudmål vil vera å få Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren på høyring i mai Arbeid med Regionalplan for areal og transport på Haugalandet vil også vera sentralt. 19

20 Fylkesvaraordfører Terje Halleland og ordfører i Gjesdal kommune, Olaug Bollestad åpna den nye fylkesveg 45 Retland- Øvstabø i Gjesdal kommune 15. november Fylkesrådmannen vil i 2012 også vera viktig når det gjeld vidare arbeid med konseptvalutgreiinga for transport på Jæren. Universell utforming Fylkesdelplan for universell utforming og Pilotfylket Rogaland I 2011 har det vore arbeidd særs aktivt med oppfølging av Fylkesdelplan for universell utforming. Seksjonar og avdelingar i fylkeskommunen har etablert gode rutinar for implementering av universell utforming i den daglege drifta. Kartlegging i 2011 Det er jobba grundig og systematisk med satsingsområdet friluftsliv og universell utforming. I 2011 blei det engasjert ein ergoterapeut som blant anna har kartlagt over 110 friluftsområde i Rogaland. Det er utarbeidd sjekklister til kartleggingsarbeidet på bakgrunn av teknisk forskrift. Kommunane/friluftsråda har samarbeidd og deltatt i kartlegginga og har med det oppnådd god kompetanseoverføring. Kommunane har blant anna lært å bruka fylkeskommunen sine sjekklister og kartleggingsutstyr. Coast Alive-prosjektet har også vore samarbeidspartnar i kartleggingsarbeidet. Det er laga ein rapport med forslag til tiltak og bilete som er sende til kontaktpersonar i kommunane/ friluftsråda. Alle data er også lagde ut på Kommunane/friluftsråda blei inviterte til å søka om stønad til universell utforming av kartlagde friluftsområde kroner blei delte ut til forskjellige prosjekt. Pilotfylket Rogaland Dei seks pilotkommunane for universell utforming Sauda, Tysvær, Randaberg, Sandnes, Gjesdal og Eigersund har fått god oppfølging, både regionalt og nasjonalt i Fylkesrådmannen følgjer opp kompetansehevingsprogrammet (for universell utforming i kommunar) K5, utarbeidd av Statens byggtekniske etat, Husbanken og Miljøverndepartementet. Tre kommunar fekk undervisning i Alle kommunane er inviterte til å følgja programmet. Det har vore arrangert fleire samlingar med temaet universell utforming som eit konkurransefortrinn i reiselivsbransjen. Internasjonalt arbeid Vennskapsfylkearbeidet var i 2011 konsentrert om Murmanskregionen i Russland, ein region Rogaland fylkeskommune inngjekk samarbeidsavtale med i Fylkesordføraren besøkte Murmansk i januar i samband med avslutninga av eit forprosjekt som har sett på korleis Rogaland sine røynsler med etablering av olje-/gassverksemd kan overføras til Russland og også vera til gagn for norske bedrifter. Prosjektet er vidareført under namnet Barents Oil and Gas Cluster. 20

21 Fylkeskommunale og statlege RUP midlar Folkehelse 0,5 0,5 0,55 Næringsutvikling 6,8 6,8 3,30 Statleg RUP 8,7 9,2 12,80 FINK 5,0 5,0 5,00 Strategisk kulturplan 1,0 1,0 1,00 RUP felles midlar 10,0 10,0 10,00 Stadutviklingsmidlar 0,4 0,4 0,70 Tilskuddsmidlar til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket 0,0 0,0 1,040 SUM 32,4 32,9 34,39 Tal i millionar Rogaland fylkeskommune har også samarbeidsavtale med Nenetsregionen i Nordvest-Russland, og hausten 2011 blei det tinga ein ny handlingsplan for samarbeidet. Denne planen legg vekt på maritim tryggleik og på kompetanseoverføring innanfor oppdrett av fisk og i sjøredningsteneste. Vennskapsavtalen med Guangdongprovinsen i Kina blei ramma av den boikotten kinesiske styremakter har starta mot norske styremakter etter utdelinga av Nobels fredspris i I 2011 var Rogaland fylkeskommune aktivt med i internasjonale organisasjonar for regionar og fylke. Fylkesordføraren var fram til oktober 2011 norsk styremedlem i organisasjonen CPMR organisasjonen for Europas maritime utkantområde, og varaordføraren var nestleiar i Nordsjøkommisjonen si temagruppe for innovasjon og opplæring. I 2011 kom Rogaland fylkeskommune med i to nye EU-prosjekt innanfor samferdsleområdet under Interregprogrammet for Nordsjøen: ITRACT, som arbeider med tilgjenge til og for utkantområde gjennom nyskapande infrastrukturløysingar, og GreCOR, eit prosjekt som arbeider med intermodale transportkorridorar rundt Nordsjøen. Rogaland fylkeskommune kom også med i Interreg IVC-prosjektet EPTA som ser på korleis transportsystem kan ha større berekraft. Bybanekontoret Bybanekontoret er oppretta for å sikra effektiv gjennomføring av målet om å etablera eit banebasert kollektivtransportsystem i Stavanger-regionen. Kontoret er eit samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune (50 prosent) og kommunane Stavanger (30 prosent), Sandnes (15 prosent) og Sola (5 prosent). Bemanninga består ved utgangen av 2011 av sju personar tilsette i Rogaland fylkeskommune, éin person leigd inn på fulltid frå Stavanger kommune og fire personar som er innleigde med gjennomsnittleg 50 prosent-stillingar frå konsulentselskap. Formell kvalitetssikring (KS1) av Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren blei starta av Samferdselsdepartementet i Resultatet frå denne behandlinga var opphavleg venta andre halvåret 2011, men departementet har bede om supplerande utgreiingar. Vidare behandling av KVU/KS1 vil føra til forseinkingar for avgjerdsprosessane for bybanen. Kostnadene til bybanekontoret for året blei nær budsjettert omfang. Forbruket enda på 29,1 millioner kroner mot budsjettert 32,9 millioner kroner. 21

22 Børge Thingbø sin gard blir delt i to av den nye vegen i T-forbindelsen. Bonde på veg T-forbindelsen er i ferd med å ta form. Bygginga av det nye vegsambandet på Karmøy er viktig for mange, svært mange. Også for bonde Børge Thingbø. Når vegen står ferdig, har han delt garden hans i to. Av Terese Haaland Foto Haakon Norvik 22

23 Frå Husafjellet på Karmøy køyrer lastebilar inn og ut med massar frå det som blir Husafjelltunnelen, den lengste tunnelen på landsida i T-forbindelsen. Bonde Børge Thingbø står ved sida av store betongelement. Dei skal bli til vegen og tunnelen hans under nye fv. 47. Få kan følgja arbeidet og framdrifta på så nært hald som Thingbø. Vegen er viktig, ingen tvil om det. Han kan vera med på å skapa ei spennande framtid for regionen og gi vekst på Haugalandet. Han er viktig for næringslivet og for innbyggarane, og han knyter fylket tettare saman. Også for landbruket er god kommunikasjon viktig, meiner han. Heftig vegprosjekt T-forbindelsen er det nye vegsambandet mellom E39 i Tysvær og fv. 47 på Karmøy. Fosen og E134 Haugesund skal også knytas til i sambandet. Vegen er omtalt som eit av dei viktigaste samferdsleprosjekta på Haugalandet og i regionen. Rogaland fylkeskommune er vegeigar. Thingbø sin gard på Myklabust i Karmøy har ikkje høyrt til familien gjennom generasjonar. Han kjøpte garden tidleg på 90-talet fordi han var fascinert av yrket og ville bli bonde sjølv. Nå er den 600 mål store garden i ferd med å bli delt i to av den nye vegen i T-forbindelsen, 400 mål på den eine sida av vegen og 200 mål på den andre. Trass i dette stemde Børge for vegbygging då han fekk saka som kommunestyrepolitikar i Karmøy for fleire år sidan. Eg var eigentleg ikkje i tvil. Vegen og sambandet er viktig for regionen og samfunnsutviklinga. Det betydde mykje for mitt ja, sjølv om eg allereie då visste at bygginga ville få konsekvensar for meg privat. Standpunktet skapte reaksjonar i lokalmiljøet, men eg meiner eg gjorde det rette, fortel Thingbø. Vegen skaper utfordringar Garden til Thingbø er driven med kyr og sauer, med ein mjølkekvote på liter. Den nye fv. 47 tar form og buktar seg i landskapet. Samtidig deler vegen beiteområdet hans i to. Ny veg vil by på utfordringar: Vegen gir meg ulemper når eg skal driva garden. Beiteområdet er viktig, og då må eg komma til med traktor for å gjødsla for eksempel. I tillegg skal jo dyra komma til og frå beitet. Tunnelen under vegen løyser nokre av utfordringane, men ikkje alle, meiner Børge. Han meiner det må byggas nye tilkomstvegar, og det må lagas gjerde mot den nye vegen. Spørsmålet er kven som sit med ansvaret, og det har ikkje fått ei klar løysing enno. Samfunnsutviklinga kan ikkje stoppas, og me er alle avhengige av gode vegar. For meg er det viktig å visa at ei sak, ei utbygging eller utvikling har fleire sider. Det som er ein fordel for somme, vil skapa ulemper for andre, seier han. Thingbø etterlyser ein større og sterkare vilje til å finna fram til gode løysingar for alle partar. For han privat inneber det litt betre ivaretaking knytt til dei driftsmessige utfordringane han nå vil møta. For Thingbø er garden ei bedrift som alle andre bedrifter. Det blir nok ei løysing til slutt. Me bønder er vel kjende for å vera eit uthaldande folkeslag. Det blir i alle fall ein flott tur for bilistane. Utsikta og naturen er det lite å utsetta på, avsluttar han og ser utover Førresfjorden. 23

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Universell utforming og tryggleik

Universell utforming og tryggleik Universell utforming og tryggleik Folkehelse i planarbeid Ragnhild Aanestad, folkehelsekoordinator Peter Willmann, arealplanleggjar Klepp kommune visjon Verdi Stavanger Aftenblad 21.09.2010 Universell

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.11.2015 Sak nr.: 15/11996-2 Internt l.nr. 51548/15 Sak: 135/15 Tittel: Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Behandling: Frå fylkesrådmannen låg det føre slik

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 21 Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE KOPI AV VEDTAK: Komite for miljø og samferdsel 21.02.00 Ottar Tangen og Cathrin Rustøen (FRP) sette fram slikt alternativt forslag til

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Møtebok frå AU-møte 28. mai 2014

Møtebok frå AU-møte 28. mai 2014 Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Medlemmene i forumet er kommunane

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer