VIDEREUTDANNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREUTDANNINGER 2013-2014"

Transkript

1 T E T I N E I E N R E H R Ø H Y Ø Y K O K L O E L N E N O O L O L O VIDEREUTDANNINGER pråk og samfunnsfag, 1.-4.trinn pråk og samfunnsfag, ungdomstrinnet Pedagogikk og elevkunnskap tudieår i billedkunstfag teinerhøyskolen ønsker å møte behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte som arbeider i steinerskoler og steinerbarnehager i hele Norge. Det tilbys spennende videreutdanninger som tildeler 15/30/60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen ved skoler og barnehager. Det tas forbehold om at det er nok studenter til at videreutdanningene kan settes i gang. øknad om studieplass sendes til teinerhøyskolen innen 15.april

2 pråk og samfunnsfag 1.-4.klasse Videreutdanningen egner seg for klasselærere i barnetrinnet som vil styrke/oppdatere sin pedagogiske og steinerpedagogiske kompetanse, eventuelt for assistenter som vil bygge opp en formell kompetanse for undervisningsoppgaver. 30 studiepoeng. Etter avtale er det mulig å ta én av de to 15-poengsenhetene. Høsten 2013 er en god introduksjon til sentrale steinerpedagogiske innhold og metoder for nye medarbeidere i steinerskoler. Høsten 2013: Fortellerstoff, muntlighet. amfunnsfagdidaktikk, samfunnsfag i barnetrinnet. Kulturhistorie (4 uker undervisning). 15 stp. * Våren 2014: Norsk 1.-4.klasse. Muntlig engelsk og fremmedspråk (3 uker undervisning). 15 stp. * *Mer om innhold i emnene finner du på side 5 og 6 pråk og samfunnsfag, ungdomstrinnet. Videreutdanningen egner seg for klasselærere som vil ha mer fagdidaktisk kompetanse i språk og samfunnsfag og for faglærere som vil ha mer steinerpedagogisk kompetanse. 15 studiepoeng. Høsten 2013: Norsk. Religion (2 uker undervisning). * Våren 2014: amfunnskunnskap og historie (2 uker undervisning). * *Mer om innhold i emnene finner du på side 7 og 8 tudieår i billedkunstfag tudiet egner seg både for klasselærere og faglærere som vil fordype arbeidet med det visuelle uttrykket i undervisningen, som billedkunstundervisning og/eller som bearbeiding av teorifag. Undervisning 3 dager i uken (mandag og tirsdag , onsdag ) tudiet gir billedkunstnerisk og steinerpedagogisk tilleggskompetanse gjennom fordypning i farge, form og linje og gjennom erfaring med forskjellige teknikker. 60 studiepoeng. Etter avtale er det mulig å ta én av de to 30-poengsenhetene. Høsten 2013: 30 stp. Våren 2014: 30 stp. 2

3 Pedagogikk og elevkunnskap * Over 2/3 år ( )/( ) Utdanningen egner seg for medarbeidere som trenger steinerpedagogisk kompetanse spesielt, men også for medarbeidere som trenger pedagogisk kompetanse generelt. Videreutdanningen gjennomføres i samarbeid med skolene der deltakerne arbeider, og deler av undervisningen gjennomføres lokalt/regionalt. Det blir 4 undervisningssamlinger på teinerhøyskolen for hvert 15-poengsemne, to ganger fredag lørdag og to ganger tirsdag fredag, til sammen 12 dager. Veiledning og eventuell ytterligere undervisning blir nettbasert. Emnene bygger på hverandre og må gjennomføres i rekkefølge. Videreutdanningen kan tas i sin helhet over 3 år, eller avsluttes etter gjennomføring av ett eller flere av semesteremnene. 30 studiepoeng over 2 år/60 studiepoeng over 3 år. Høsten 2013 våren 2014: Eleven i sentrum. Læring og utvikling. 15 stp. Høsten 2014 våren 2015: Lærer fag elever. Å mestre mangfoldet. 15 stp. Høsten 2015: Lærerprofesjon læreridentitet. 15 stp. Våren 2016: kriftlig oppgave om selvvalgt steinerpedagogisk tema. 15 stp. Fagplan for emnene finner du i vedlagte utdrag fra studieplanen. * Vi ønsker å tilby denne videreutdanningen i samarbeid med skolene så tilbudet kan kun tilbys hvis det melder seg nok deltakere og samarbeidspartnere. 3

4 Generell informasjon om videreutdanningene Opptakskrav: økere til videreutdanning må ha en grunnutdanning innen pedagogikk eller undervisningsfag og være i pedagogisk arbeid, primært i steinerskole eller steinerbarnehage. Øvrige søkere må påregne hospitering/undervisningspraksis i steinerskole eller steinerbarnehage. Omfanget avtales i forhold til tidligere utdanning og yrkespraksis. Om videreutdanningene: Videreutdanningene består av emner i den treårige steinerpedagogiske lærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Den europeiske standarden for samlet arbeidsinnsats i et høyskolestudium er timer arbeid pr. studiepoeng. De obligatoriske timeplanlagte undervisningsaktivitetene i videreutdanningene tilsvarer 6 8 timer pr. studiepoeng. Resten utgjøres av eget arbeid med pensum og oppgaver, alene eller i samarbeid med andre. Ved ønske om å fullføre lærerutdanningen eller førskolelærerutdanningen i sin helhet, kan det søkes om at emnene som er bestått blir innpasset og således ikke tas om igjen. tudieavgift: Alle videreutdanningene utenom billedkunstfag: kr per semester (15 studiepoengsenhet) tudieår i billedkunstfag: kr per semester Obligatorisk semesteravgift til tudentsamskipnaden (io) på 550 kr kommer i tillegg. Alle videreutdanningstilbud kvalifiserer for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Lånekassen kaller det Videreutdanning, deltid, 15 stp per semester. øker må velge hvor mange semester de vil søke støtte for. Dersom videreutdanningen tildeler 15 studiepoeng som fordeles over to semestre, må de likevel kun søke støtte for ett semester, og ikke for et studieår. økere til studieåret i billedkunstfag må søke i kategorien tudieår i billedkunstfag. NB! økere som tidligere har en bachelorgrad fra teinerhøyskolen kan ikke tildeles studiepoeng, søke om offentlige midler eller støtte hos Lånekassen. Midler til videreutdanning for ansatte i steinerskoler: 1. Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for kvalitet : øknadsfrist er 15. mars Vi ber skoleeier om å se på: 2. teinerskoleforbundet gir støtte til videreutdanning for ansatte i steinerskoler. Midlene vil kun gjelde utdanninger tatt ved teinerhøyskolen. For mer info, vennligst kontakt teinerskoleforbundet. øknad til Fylkesmannen sendes innen 15.mars 2013 øknad til teinerskoleforbundet sendes innen 15.april 2013 øknad om studieplass sendes til teinerhøyskolen innen 15.april

5 Informasjon om innhold i emnene pråk og samfunnsfag 1.-4.klasse Fortellestoff og muntlighet Fortellestoff o Den muntlige undervisningsformens plass i steinerpedagogikken o Fortellingens plass i forhold til lesing, muntlig fagpresentasjon og undervisningssamtale o Elevaktive arbeidsmåter o Tradisjon og fornyelse; drøfting og kritisk refleksjon o Billedlig-symbolske fortellinger i barnetrinnet, danningsverdi og felles opplevelse o teinerskolens plan for fortellestoff i grunnskolen, bakgrunn og begrunnelse - Eventyr, fabler, legender, mytiske fortellinger - Fortellinger fra verdenshistorien og fra kulturer verden rundt - Biografier - kjønnlitteratur som fortelling Muntlighet o Fortellekunst, fortelleøvelser o Billedlig fortelling, resitasjon, språkleker, dramatisering, improvisasjon, samtalens kunst amfunnsfagdidaktikk, samfunnsfag i barnetrinnet amfunnsfagdidaktikk o Historieforståelse, kildebruk og -kritikk o Arbeidsmåter og undervisningsmåter; fortellingens plass o teinerskolens læreplan i samfunnsfag amfunnsfag i barnetrinnet o Lokalhistorie o Primæryrkenes kulturhistorie og nåtidighet o amisk kulturhistorie og nåtidige tradisjoner o Fortellinger fra Norgeshistorien o Tidlige høykulturer (India, Persia, Babylonia, Egypt) o Det klassiske Hellas o Kunst og arkitektur, litteratur, skriftspråk og talespråk i tilknytning til oldtidens kulturer Kulturhistorie Presentasjon og drøfting av begrepet bevissthetsutvikling fra antroposofisk historieforståelse og menneskekunnskap Kulturhistorie; utviklingsmotiver fra verdens kulturhistorie gjennom billedkunst og litteratur Kulturhistorie og samtidsspørsmål; kulturell kompetanse i en globalisert 5

6 Norsk 1.-4.klasse Utvikling av det muntlige språket o Lek og språk, bevegelse og språk, regler og dikt o pråkhandlinger o Lyd, rytme og rim; språklig bevissthet o Flerspråklighet og norsk som andrespråk Muntlig språk skriftlig språk; uformell skriftspråksosialisering pråkaktiviteter i 1.klasse i steinerskolen Teorier og forskning om begynneropplæring teinerpedagogisk teori og metode, metodemangfold o Fra lyd til tegn og tilbake via fortelling, tegning, bevegelse, rytme og rim o Fra skriving til lesing o Analyse og syntese o Læringsfellesskap og tilpasning; langsomhet og progresjon Kartlegging av lese- og skriveferdigheter Forebygging av lese- og skrivevansker kriftforming amvirke skriving lesing - muntlig språkarbeid kriving og lesing i alle fag Engelsk og fremmedspråk o teinerskolens læreplan for engelsk og 2.fremmedpråk 2. 7.klasse o Antropsofiens språksyn og steinerskolens fremmedspråkdidaktikk o Bruk av fremmede språk i samfunnsfagsundervisningen i grunnskoleårene o Bruk av flere språk i 1.klasse o Metodikk for muntlig engelsk 2. 4.klasse - Dikt, lek, sang og bevegelse; enspråklig opplæring - amtale, fortelling, konkretiseringer, dramatiseringer - Fra passivt til aktivt ordforråd Kulturkunnskap Kulturhistorie; utviklingsmotiver fra verdens kulturhistorie gjennom 6

7 pråk og samfunnsfag, ungdomstrinnet Norsk klasse Norsk klasse o Norsk språkhistorie o Talemålsvariasjon, skriftspråknormering o kriftlig og didaktisk kompetanse i bokmål og nynorsk o Litteraturarbeid - Norsk litteraturhistorie, fra barokken til samtidslitteratur - kjønnlitteratur i nordisk og internasjonalt perspektiv - Litterære sjangrer og litterær stil; lyrisk, episk, dramatisk, bilder i språket - amtaler om litteratur, tekstarbeid på grunnlag av litteratur - Faglitteratur, sammensatte tekster; kildesøk og lesemåter o IKT i norskfaget o Muntlig språkarbeid, blant annet argumentasjon, presentasjon, fremføring o Elevtekstanalyser, læringsrettet vurdering Historie klasse Verdenshistorie o Europas historie fra Romerrikets vekst til den industrielle revolusjonen o Afrikas og Amerikas historie før og etter de europeiske koloniseringene o Kinas og Japans historie o Revolusjoner og frigjøringsbevegelser, kriger og ideologier o Globalisering; utviklingstrekk fram til i dag o Kulturforståelse og verdensbilder Norgeshistorie o Fra vikingtid til unionstid o amefolkets historie o Fra enevelde til demokrati og nasjonsbygging Bilde, litteratur og musikk fra forskjellige land og epoker Bruk av faglitteratur i historieundervisningen amfunnskunnskap Didaktikk for samfunnskunnskap; aktuell forskning, steinerskolenes læreplan amfunnskunnskap som sosial praksis, demokrati- og normforståelse i læringsfellesskapet Barns og unges rettigheter og deltakelse i samfunnet Forbruk og bærekraftig samfunnsutvikling Det norske politiske systemet Minoriteters vilkår i dagens samfunn 7

8 Internasjonale økonomiske strukturer og aktører Konflikt og samarbeid på den internasjonale arena Tverrfaglige perspektiver, samfunnskunnskap geografi - historie - naturfag Medier, gamle og nye, deres rolle og arbeidsmåter; kildekritikk Religionsundervisning teinerskolens plan for religionsfaget Utviklingsaspektet relatert til barn/ungdom og religiøsitet Verdier, etikk og fortellinger slik dette nedfelles i ulike religions- og livssynstradisjoner. Kunnskap om kultur, religion og livssyn for å forstå forskjellighet og evnen til å fungere sammen i et flerkulturelt samfunn. Aktuelle dilemmaer i forholdet mellom minoritet og majoritet knyttet til begreper som kulturarv og pluralitet, identitet og dialog Religionene kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og sikhisme; religionenes utvikling og globale perspektiv Humanisme som livssyn; humanismens utvikling 8