geografi og historie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "geografi og historie"

Transkript

1 Nr57 3/ argang ISSN MELDINGSBLAD FOR SAN NIDAL HISTORIELAG Krokheia Vi starter i dag en serie om Krokheia, det store skogsomradet nord i Sannidal, der vi vii forsftke 3 belyse forskjellige sider ved livet i en heibygd i tidligere generasjoner og framover mot v3r tid. For vi begynner, vii vi ogsa minneom folgende artikler i tidligere "Arven" med innhold fra Krokheias historie: Amerikanere pa bes0k pa H0ymyra der bestemora vokste opp (nr. 15), Folk pa H0ymyra i Sannidal (nr. 23), Stedsnavnforvirring pa Krokheia (nr. 30), Eskildsmyr og Kasa (nr. 31), Husmannskontrakt 1859 (nr. 31), Bj0nn i Sannidal (nr. 34), En hilsen fra tidligere geografi og historie slekter (nr. 36), Inskripsjoner i fjell i Sannidal (nr. 43), Litt om byggeskikk i Drangedal og Sannidal (nr. 43), En husmannsplass i Sannidal - i vare tanker og pa Bygdetunet (nr. 46), Noen trepinner forteller historie (nr.51). 1: Jambakkmyra fram i Iyset igjen Krokheia er i dag f rst og fremst et turomrade. Men for hundre ar siden bodde det minst mennesker der oppe, og det kom 15 bam fra heia til Her ser vi resteretter grunnmuren til husetpalambakkmyra. Disse kombedrefram i lysetdagrunneieren ryddet noe av skogen i omradet. Det er taket pa Turistforeningens hytte vi ser i bakkant av bildet.

2 ,'Arven " ved tuseniirsskiftet Med denne utgaven avsluttes den 19. argangen av bladet. Det blir imidlertid ikke den siste. Interessenfor "A rven" erfremdeles stor, gavene str mmer inn, og vi har mer stoff ''pa lager". Nar det gjelder det siste, er vi selvf lgelig svcert interessert i ytterligere tips til emner a skrive om og bilder a trykke. Med dette nsker Historielagets styre og redaksjonen i "Arven" aile sine medlemmer og lesere en fredelig jul og et riktig godt nyttar! Velkommen i ar 2000! Red. komih~en skolen pa Mo. Krokheia var da en egen grend; vi kunne kanskje kalle det en heibygd. En god del mennesker i Kragerp, Sannidal og Drangedal i dag har forfedre som vokste opp pa Krokheia. Pa sel ve Krokheia bodde det folk pa sju bruk: 2 pa Hovstplen, 3 pa Hpymyr, Fjellmyr og Jambakkmyr, i tillegg til f1ere plasser i utkanten av omradet. Menneskene pa heia lev de for det meste av jordbruk, hogst, jakt og fiske. De f1este hadde 1 til 2 kuer, noen fa sauer og geiter og kanskje en gris og noen hpner. Like ved Kragerp og Opland Turistforenings hytte ved Jambakkmyra la Jambakkmyrplassen. Tuftene etter bop lassen er i hpst blitt bedre synlig enn pa mange ar etter at grunneieren, Asbjprn Tonstpl, har hogd en del trrer rundt stedet. For hundre ar siden la husene imidlertid fint i sola med jordene nedenfor. Den fprste vi hprer om av beboeme pa denne plassen, var skredderen Gunnar Olsen ( ). Gunnar var gift to ganger, andre gangen med Anne Pedersdatter(fpdt 1831, dpd som enke 29/ i Kil). Anne Jambakkmyra var viden kjent som en god f1atbrpdbaker. Dessuten drev hun med jakt og fiske, og plukket brer. Hun solgte varene sine pa 2 Torvet i Kragerp, og hun reiste rundt og bakte for folk. Anne hadde en hofteskade, og derfor matte hun hive seg fram pa to staver nar hun beveget seg. Det kunne nok bli seint mange ganger nar hun kom fra bygda etter a ha solgt f1atbrpd der. De siste som bodde pa Jambakkmyra, var Ole Halvorsen og Johanne Andersdatter med spnnene Halvor og Andreas. * Den siste spndagen i oktober i ar arrangerte Kragerp og Opland Turistforening Anne Jambakkmyras dag, med servering av suppe etter gammel oppskrift. Rundt 100 turgaere fikk da studere restene av J ambakkmyrp lassen. R.G. v ~ "Arven" har fau nyu bankgiroinnbetalingsnr.: ~ A

3 Tangen i Sannidal Fra en av yare lesere har vi fatt tilsendt dette bildet fra Tangen i Sannidal fra en gang i 1950-arene. Han smyer: Minneord om J0rgen Torsdal l rgen Torsdal d de bratt 28. oktober, 77 ar gammel. l rgen og Signe Torsdal var forpakter av garder bade i Vestfold og 0stfold, f r de i 1961 kom hjem til Sannidal og tok over garden Torsdal, som de drev til s nnen, Kai Halvor, overtok den. l rgen Torsdal var i mange ar et interessert og aktivt medlem av Sannidal Historielag, og han m tte alltid pa lagets tilstelninger, senest to dager f r han d de. Sammen med kona, Signe, var han ofte til god hjelp ved diverse arrangementer. Han fyra opp bakerovnen nar Signe skulle demonstrere br dbak- Tenkte dere hadde interesse av dette kortet som min far Sveinung Sveinungsen pa Tangen solgte i butikken. Den gang som na stoppet bussen utenfor huset wlrt. Bildet er nok tau f rste halvdelen av 50-arene. Vemodig a se den gamle Tangenbrua. Jeg huskerat man k} rte vask ned til elva der den lyse veien f r brua gar ned. Der kokte og skylte familiene som ikke hadde vaskemaskin, storvasken. Vi unger hadde badeplass der, f r vi ble sa store at vi gikk til Lofthaugtjenna. ViI med det samme takke for et fantastisk blad. Gleder meg hver gang jeg far det tilsendt. Hilsen Bj rn Sveinungsen. ing for skoleelever, og mens br da steikte, viste l rgen elevene rundt pa garden og fortalte bade om gardsdrift og gjenstander fra gammel tid. Pa bygdetundagene var l rgen med flere ganger, og han likte seg svrert godt i den gruppa der elevene skal gjette hva gamle gjenstander er. l rgen fortalte og "jugde", alltid med glimt i yet. Signe og l rgen var ogsa flere ganger Historielagets omvisere for skolebam pa Bygdetunet. l rgens rolige og logne vreremate gjorde ham svreit behagelig a vrere sammen med, og han hadde uttallige venner. Vi er mange som na minnes l rgen Torsdal. Fred med hans minne. Red.komiteen. 3

4 Branntakstprotokoll for garden Kjf)le br0nd Dled Dl01lebruk, sagbruk m. m. Fra Statsarkivet for Buskerud, Vestfold og Telemark, transkriberte Hdkon Finstad delle dokument 25. mars Vi gjengir her hele dokumentet: Branntakstprotokoll for San nidal nr. I 1, s. 234b-237b, Kj01ebr0nd med m0l1ebruk, sagbruk, In. m. Aar 1867 den lit Septbr blev en Brandtaxationsforretning afholdt paa Gaarden Br. 11 Kj0lebr0nd i Sand0kedals Thinglag for efter Begjrer af hr. Chr. Nress at taxere hans eiende Husebygninger til Indlemmelse i den almindelige Brandforsikringsindretning for Bygninger. Forretningen bestyret af Lendsmand Olsen og medbetjent af undertegnede Brandtaxationsmrend Ole Olsen Aanevig, Jens Aslaksen Lofthoug, Albert Pedersen Tyvand og Jacob Aslaksen Moe. H vorda! Bestyreren fremjagde Berammelsen med Opnrevnelse af Brandtaxationsmrendene af 7de ds. forsynet med Tilsigelsespaategning som indtages saaledes: Ved Forretningen var tilstede Eieren Chr. Nress som anvisede Bygninger som nskedes taxeret, og hvilke derpaa blev taget i 0iesyn og befandtes at vrere: 1. En Hovedbygning opsadt af T0mmer paa Grundmur af Alens Gjennemsnitsh ide, 13 Alen lang, Alen bred, Alen h i, i den ene Ende tilbygget et Bindingsvrerk, 4112 Alen langt og afbredde og H ide som Bygningen, alt bordklredt, malet og tegltrekket. Under Bygningen en Kjelder og i den en grundmuret Pibe med Skorsteen. Den har i nedre Etage 2 panelede og malede Vrerelser samt Kj0kken, Spisekammer og klredekammer og i 2den Etage 1 panelet og malet samt 1 betrukket Vrerelse. I Gangen er Opgang til Overvrerelserne og Loftet samt et lidet afklredt Kot under Trappen. Den har 1 dobbelt og 9 enkelte D re, 18 Fag Vinduer og 1 toetages Kakkelovn. Den st der umiddelbart til Bygning Nr. 2 med Ildsted og er 55 Alen fra Bygning uden Iidsted. Den taxeredes for 600 Spd., deraf Grundmuren for 75 Spd. 2. En Bryggerhuusbygning opf0rt af T0mmer paa Grundmuur af 1 1/2 Fods Gjennemsnittsh0ide, 11 1/2 Alen lang, 9 1/2 Alen Kj lebr nd Brugfotografert i verst til venstre ser vi Hovedbygningen som if lge branntakstenfra 1867 er 13 alen langt + et tilbygg pa 4112 alen. Vi ser ogsaflere av de omtalte bygninger, bl. a. nr. 6 Saugbygningen med to arker. Dette bildet er et utsnitt av det som stod i Arven nr. 48, side 6. 4

5 bred, 5 Alen hl/li, i den ene Ende tilbygget et Bindingsvrerk 4 Alen langt og i den anden Ende et lignende, Alen langt, begge af Bredde og Hl/lide som Bygningen, alt bordklredt og tegltrekket. Den har en grundmuret Pibe med 2 Skorstene, Stue, Kammer og Kjl/lkken med een 2 etages Kakkelovn. Bygningen har 5 Dl/lre og 5 Fag Vinduer samt i Forstuen Trappegang til Loftet. Den taxeredes for 150 Spd., deraf Grundmuren for 15 Spd. I den ene Ende er to Tilbygninger af Tl/lmmer og Bindingsvrerk, den ene 8 1/4 Alen langt, 4 Alen bred og 2112 Alen hl/lit, den anden Alen lang, 2 Alen bred og hl/lit til Fjl/ls, Svinesti og Locum, men uden TegJtag. Den har 3 Dl/lre og taxeredes for 10 (Spd). Denne Tilbygning vilde Eieren uopholdelig tegltrekke og ligesaa paalregge nogle Stene som mangler paa Nr.2. Dette er et bilde av En Stuebygning (3) ved Dameidet slik det 3. En Stuebygning antagelig sa ut ved den tiden branntaksten ble holdt. Den var ved Dameiet opsadt aftl/lmmer paa Grundmuur 11 alen lang og hadde 4 halve fag vinduer. Dette bildet er fra af 3 Fods Gjennemsnitshl/lide, 11 Alen lang, Alen bred og 4 Alen hl/li, telgtrekket, indeholdende taxeret for 130 (Spd). Hjulet forsynet med Jerntappe Stue og Kjl/lkken, paa den ene Side tilbyg og gaaer i Metalbl/lssinger. get en Gang af Bindingsvrerk, 2 1/2 Alen bred og af Lrengde og Hl/lide som Bygningen ogsaa tegltrekket. I Bygningen er en grundmuret Pibe med Skorsteen og Bagerovn, 1 toetages Kakkelovn, 3 Dl/lre og 4 halve Fag Vinduer. I Gangen ertrap til Loftet. Den taxseredes for 105 (Spd) deraf Grundmuren for 20 Spd. Dens Afstand fra nrermeste Huus uden IIdsted er 1 3/4 Alen og fra nrermeste Huus med Ildsted over 75 Alen. 6. En Saugbygning opsadt af Bindingsvrerk paa Holstene, 56 1/2 Alen lang, Alen bred og Alen hl/li i 2 Stokvrerk, tildeels bordkledt og tegitrekket overalt, med 2 Arker paa Taget, har en deel Vinduer og Dl/lraabninger samt en Trappe mellem Etageme, taxeret for 800 (Spd). lndretningeme bestaae af: I den ene Ende er tilbygget Locum 3 3/4 Alen langt, 2 1/2 Alen bredt, 4 Alen hl/lit, men ikke tegltrekket, men med en Dl/lr. Den taxseredes 5 (Spd). Eieren vilde strax forsyne Tilbygningen med Teglsteenstag. a. 2 Vandhjul 4 Fod i Diameter der drive 2 Opgangssauge hver med 2 Grinder, taxeret (for) 140 (Spd). 4. Et M0Uebrug opsadt afbindingsvrerk paa Hoistene 9 Alen langt, 6 Alen bredt, 7 Alen hl/lit, bordklredt, malet og tegl trekket, har 1 heelt og 5 halve Fag Vinduer, 1 enkelt og 1 dobbelt Dl/lr og en Kjl/lrebro til 2den Etage, taxeret for 60 (spd). 2 Par Qvrernstene 28 (Spd). 2 Ruller m ed Jernfjredre, 1 Sigteindretning med 2 Sigter, Kuber og l/lvrige Indretninger og Tilhl/lrighed, taxeret 50 (Spd), (tils.) 138 (Spd). Afstand fra nrer meste Huus med lids ted over 75 Alen. 5. Et Kehrathuus stl/ldende umiddelbart til Nr. 4, opsadt af Bindings vrerk og bordklredt paa 2 Kanter, 12 Alen langt, 6 Alen bredt, 5112 Alen hl/lit, tegltrekket, over75 Alen fra Huus med Ildsted, taxeret for 40 Spd. Et stort Vandhjul, Alen i Diameter og 5 3/4 Alen bredt med Trappe, Lager og Underbygning b. 1 Vandhjul 15 Fod i Diameter der driver en Cirkelsaug med 2 Blade, samt tilhl/lrende Karnhjul og Drev, Fod i Diameter, taxeret for 300 (Spd). c. VandhjuJ 5 Fod i Diameter med Trommelt 13/4 Fod i Diameter hvilke drive en Splitvandsaug taxeret med for 50 (Spd). d. 2de Opgangssauge, hver med 2 Grinder een til Kantskur og en til Gjennemskuur med tilhl/lrende Indretninger, taxeret (for) 450 (Spd). e. En Cirkelsaug, enkelt, med 2de Blade og tilhl/lrende Indretning, taxeret (for) 180 (Spd). f. En Splitvandsaug med Indretninger, taxeret (for) 50 (Spd). 5

6 po. dette bildet1ra 1937, ser vi Potatten (bygning 11 i branntaksten) til venstre. De tre store bygningene er ishus som ble brukt tillagring av isen 1ra tjenna som ligger like bak. lshusene ble revet etter krigen. g. En Saugnekke 9 3/4 Alen bred og af Lrengde som Saugbygningen samt en lignende i 0vre Ende af Saugen 24 Alen lang og 18 Alen bred, taxeret (for) 80 (Spd). h. En Kj0rebro med Gangbro og Kehratbro 219 Alen lang,s Alen bred i Gjennemsnit med tilh0rende 438 Alen Kjret ting, Hjul og Ruller taxeret (for) 170 (Spd). i. En Dam med tilh0rende 3 Vandrender hver 48 Alen lange med 3 Luger, taxeret (for) 80 (Spd). j. En Bordrende og 1 Splitvandrende udenfor Saugen tilsammen af Lrengde 500 Alen, taxeret for 130 (Spd). k. 2 Opgangssauger med tilbeh0r taxeret (for) 70 (Spd). Bygningens Afstand fra nrermeste Huus uden Ildsted er 42 Alen og fra nrermeste Huus med Ildsted over 75 Alen, fra Kj0rebroerne er derimod Afstanden respective 114 Alen og 31 Alen. 7. Et Vaaningshuus opsadt af T0mmer paa Grundmuur av Fods Gjennemsnitsh0ide, 11 Alen lang, 9 Alen bred, Alen h0i, paa den ene Side tilbygget en Gang af Bindingsvrerk 3 Alen bred og af Lrengde og H0ide som Bygningen, bordklredt undtagen et lidet Stykke, malet og tegltrekket. Den har Kj0kken, en grundmuret Pibe med Skorsteen og Bagerovn for Stue og Kj0k ken og i Gangen et Klredekammer samt Opgang til Loftet. I Bygningen eren 2etages Kakkelovn, 4 halve Fag Vinduer og 4 D0re. Afstand fra nrermeste Huus uden Ildsted er 6 Alen og fra nrermeste Huus med ildsted over 75 Alen. Den taxeredes (for) 90 (Spd) hvoraf Grundmuren for 15 Spd En Materialbod opf0rt af Bindingsvrerk paa Holstene Alen lang, Alen bred og Alen h0i, bordklredt, tjreret og tegltrekket. Den har 2 dobbelte D0re og nogle Glugger med Lemme, samt et afdeelt Redskabsrum med D0r. Dens Afstand fra nrermeste Huus med Ildsted er 16 Alen og fra nrermeste Huus uden lldsted 33 Alen. Det taxeredes (for) 130 (Spd). Nr. 7 og 8 mangler endeel Tagsten som Eieren paalagdes strax at paalregge. 9. En Barakke opf0rt af T0mmer paa Holstene, 19 Alen lang, Alen bred, 4 3/4 Alen h0i, tegltrekket, i hver Ende tilbygget en Gang af Bindingsvrerk, bord klredte og tegltrekkede, Alen bred og hver med 2 Trappegange til Lofteme. Bygningen har en grundmurert dobbelt Pibe med 2 store Skorstene, 4 V rerelser med 3 enetages Kakkelovne og 1 Bager ovn, 2 Kj0kkener, 4 Fag Vinduer paa Fag h ver og 3 Fag af almindelig St0nelse, 12 D0re. Under Bygningen er afklredt paa Holstene og Stolpereis ning et Vandhuus 5 Alen h0it i den ene Side og paa den anden hvilende paa Fjeld. Afstanden fra en Bagerovn med Tag over 51 Alen og fra nrermeste Huus uden Ildsted 4 Alen. Den taxeredes for 250 (Spd). 10. En Stuebygning i Fuglevig opsadt af T0mmer paa Holstene Alen lang, 9 Alen bred og Alen h0i, i den ene Ende tilbygget en Gang af Bindingsvrerk 2 1/2 Alen lang og afbredde og H0ide som Bygningen, paaden ene Side et Bindingsvrerk 3 Alen bredt og aflrengde og H0ide som Bygningen samt 3 Alen h0it, alt bordklredt og tegltrekket. Den har en grundmuret Pibe med 2 Skorstene, Bagerovn, indeholder Stue og Kj0kken. I Gangen er Opgang til Loftet. Bygnin gen har 3 D0re og 3 Fag Vinduer foruten 2etages Kakkelovn. Afstand fra nrermeste Huus uden Ildsted er 10 1/2 Alen og ifra nrermeste Huus med Ildsted over 75 Alen. Den taxeredes for 80 (Spd), derafbin dingsvrerket paa Langvreggen, indeholdende Veed skuur for 10 Spd. 11. Et Vaaningshuus paa vestre Potatten opsadt af T0mmer paa Grund muur af3 Fods Gjennemsnitsh0ide Alen lang,

7 12 Alen bred og 6 Alen h0i, dog er det ene Hj0rne Bindingsvrerk i en Lrengde af 7 3/4 Alen og B redde af 4 Alen. Bindingsvrerket er bordklredt og hele Bygningen tegltrekket. Under Bygningen er Kjelder. Den har en grundmuret Pibe med Skorsteen og har 7 D0re hvoraf en dobbelt, 9 Fag Vinduer, 2 Kakkelovne en paa 7 og en paa 8 Etager. I nedre Etage er Stue, Kammer og Kj0kken og i Forstuen Opgang til 2den Etage, hvori er et Kammer og et uindredet Loft. Dens Afstand fra nrenneste Huus med I1dsted er 30 Alen og fra nrermeste Huus uden Ildsted er 13 Alen. Den taxeredes for 300 (Spd), deraf Grundmuren for 50 Spd. 12. En Bryggerhuusbygning opsadt af B indingsvrerk paa Holstene, bordklredt og tegltrekket, 8 Alen lang, 6114 Alen bred og 3 Alen h0i med en grundmuret Pibe med Skorsteen og Bagerovn, 1 D0r og to heele Vinduer. Dens Afstand fra nrermeste Huus med IIdsted 30 Alen og uden Ildsted 49 Alen. Den taxeredes for 35 (Spd). 13. En Udhuusbygning af Bindingsvrerk paa Holstene Alen lang, Alen bred og Alen h0i, hvori en Fj0sbygning af T0mmer Alen lang, Alen bred og 3 Alen h0i, bordklredt paa Bindingsvrerket og tegltrekket. I Fj0set er Rum til 3 Kyr og et Faarestille, der er afdeelt en Svinesti af Planker, desuden er der Laave og Lader. Bygningen har 3 D0re. Dens Afstand fra nrermeste Huus med lldsted 21 Alen og uden I1dsted 53 Alen. Den taxeredes for 40 (Spd). 14. Paa 0stre Potatten et Vaaningshuus opf0rt af T0mmer paa Grundmuur af Fods Gjennemsnitsh0lde, Alen lang, 8 Alen bred og 6112 Alen h0i, i den ene Ende et Bindingsvrerk Alen langt og af Bredde som Bygningen og paa Langvreggen et Bindingsvrerk 2 3/4 Alen bredt,17 1/2 Alen langt, begge af H0ide som Bygningen og under eet Tag med denne, tegltrekket og bordklredt. I nedre Etage er Stue, Kj0kken og Bryggerhuus, i Overetagen 2 Vrerelser, i Gangen er afdeelt et Klredekammer og Trapp til Overetagen. Bygningen har 2 grundmurede Piber med Skorstene og 1 Bagerovn, har7 D0re, 73/4 Fag Vinduer, 1 treetages og to enetages Kakkelovne. Dens Afstand fra nrenneste Huus med IIdsted er Alen og Uden IIdsted 21 Alen. Den taxeredes for 180 (Spd). Under Bygningen er Kjrelder, deraf Grundmuuren for 15 Spd. 15. En Udhuusbygning af Bindingsvrerk, bordklredt, paa Holstene Alen lang, 8 Alen bred, 5 3/4 Alen h0i, i hvis ene Ende er et t0mret Fj0s 8 Alen langt, 6 Alen bredt og 4 Alen h0it og et lidet Grisehuus af Planker, Forts. side 18 Midt pa bildet er den bakerovnen som er omtalt under bygning nr. 9. Ned til h yre er inngangen til den store brakka, 19 alen lang og 111/2 alen bred. Pa dette bildet som viser H yom (Sigernes) og er fra ca. 1900, ser vi stolper som ble brukt tilframf ring av str m, som ble produsert ved KJ lebr nd bruk den gangen. (Aile bildene til denne artikkelen har vi fatt tane av Simon Nyhus.) 7

8 Helles lokalhistorie: Arbeidskonflikten pa Helle i 1906 Privat politisak: John Larsen - Sigvart Pedersen og Markus Nilsen, mot Hemich Bi0m jr. Sak Dr. 29/1906 ved Krager0 sorenskriverkontor. Innkommetog opptaget: Paad0mt: Det var ingen imponerende forsamling tiistede da arbeiderpartiet fikk sin "f0dsel" i Arendal i august 1887, men aile var trolig radikale mennesker. I et opprop samme ar, til Arensdals skipsredere heter det: "arbeiderne star enige og de har en fryktelig makt!! - husk det!!" Det skulle ga mange tiar f0r sa skjedde, men en gryende vekst og nyskapning i organisasjonslivet oppstod. Arbeidskonflikten pa Helle i 1906 var trolig den f0rste i Helle Brugs historie. Konflikten mellom grosserer Henrich Bi0rn jr. og arbeidere og medlemmer av den nyopprettede "Krager0 og omegns Arbeiderforbund" oppstod da 19 medlemmer nektet a laste en isskute for konsul H. G. Bi0rn. Denne avgj0relse var tatt etter krav fra Arbeiderforbundet. - Dette endte med at samtlige streike-medlemmer, den , ble oppsagt fra sine stiuinger, med 14 dagers varsel, men at man kunne fortsette pa Bruget, safremt de meldte sig ut av Forbundet. Dette var nok en avgj0relse som de fleste ansatte familiefors0rgere ansa som "et vrere eller ikke vrere", og 16 av de streikende meldte seg ut av Forbundet. Det ble da tre unge Helle-gutter som opprettholdt silt medlemskap og i tillegg gikk til privat politisak mot sin "mektige" arbeidsherre Henrich Bi0rn jr. Her f lger avskrift av deres brev, dat : Hr. Sorenskriveren i Krager. Undertegnede Arbeidere ved Grosserer Henrich Bi m jr.s Bruk paa Helle tillader os 8 herved at henvende os til Hr. Sorenskriveren i f lgende Andledning: Vi har i flere Aar vreret faste Arbeidere ved nrevnte Bruk og har, saavitt vi ved, utf rt vort Arbeide til Arbeidsherrens fulde Tilfredshed. I Vinter indmeldte vi os som Medlemmer af det da nyoprettede "Krager og Omegns Arbeiderforbund", afhvilket vifremdeles er Medlemmer. Den 15de. f Md. blev vi opsagte fra vor Stilling med 14 Dags Varsel, idetarbeidsherren angav, at vi havde gjort Streik, men at vi kunde vedblive i hans Arbeide saafremt vi meldte os ud af Arbeiderforbundet. Ved Paakrav af de osformentlig tilkommende 14 dagers Arbeidsl nn - tilsammen for hver avos Kr. 28,00jik vi et afvisende Svar. Hvad Forholdet med den af Arbeidsherren paastaaede Streik angaar, var Sagen den at vi nregtede at laste et Skib, til hvilket Arbeidsherrens S n, Konsul H. G. Bi m skulde Levere Is fordi Forbundet igjen havde nregtet os at udf re dette A rbe ide, forinden Konsul Bi m havde indgaaet paa at vedtage enkelte opstillede Betingelser. Men dette Arbeide var-det fastholde r vi bestemt - vor Arbeidshe rre, Grosserer H. B. Bi rn, ganske uvedkommende. Med denne har vi, som nevnt, ikke i nogensomhelst Made forseet os, der skulde begrunde hans Adgang til at afskjedige os uden at betale vort lovlige Tilkommende, og vi maa derfor anmode Hr. Sorenskriveren om at bes rge Hr. Bi m indkaldtfor Politiet,for at vort Krav der kanfinde sin Paakjendelse. Som Vidner twader vi os at bede indstrevne: 1. Lars Baan og 2. Lars Heib, begge bosalt paa Helle. IErb digst John Larsen - Sigvarl Pedersen Markus Nilsen Videre avskrift av domsprotokollen:

9 Det val' ved enavdisseto "is-planer" den is-skuta id, som de nyorganisertearbeidere nektetihaste. Helle brugs skole mellom disse. Amatfjrfoto tatt av Ragnvald Melberg Aslaksen, Helle, omkring Aar 1906 den 30. april blev ret sat paa Krager sorenskriverkontor adm. af Kst sorenskriver Overn i bivcer af undertegnede retskrivel'. Hvorda - I sag nr Privat politisag: John Larsen, Sigvart Pedersen og Markus Nilsen - mot - Henrick Bi rn Jr. afsagdes saadan dom: Ved ski'. til sorenskriveren i Krager af hal' citanterne, samtlige forhenvcerende arbeidere ved Helle brugforlangtfirmaet Henrick Bi rn Jr. ved dets indehaver grosserer H. B. Bi rn indkalt for Krager politiet for at forligsmcegling kan blive anstillet og i tilfcelde dom afsagt ang. deres formentlige krav paa flrmaet i anledning Deres opsigelse som faste arbeidere ved Helle brug. Ved sagens foretagelse den 28. april ble forligsmcegling anstillet, men forgjeves. Efter partenes samstemmige fremstilling er det faktiske forhold f lgende: Citanterne har endel aar vceret ansatt som faste arbeidere ved Helle saugbrug og h vleri, der indehaves af indst. somfaste arbeidere har de iflg. reglement 14 dagers opsigelsesfrist. Ved Helle brug erforholdet saaledes, at bruget kun er igang endel af aaret medens det for vrigt staar stille. Under disse tider hal' arbeiderne intet arbeide ved bruget og har selvf lgelig heller ingen l n. Naar bruget standser gaar arbeiderne paa dagen uden opsigelse. Indst. har imidlertid ordnet det saaledes med sin s n Konsul Bi rn, at dennefortrinns vis maa benytte de ledige arbeidere fra Helle brug ved is-sjau og lasting afskuder, ligesom indst. selv altid har pr vet at skaffe de ledige arbeiderne beskjceftigelse udenom i den tid bruget staar. Fra Juletider 1905 og udover vaaren 1906 stod bruget stille. Under denne tid havde Konsul Bi rn bl. a. benyttet arbeidere fra bruget, hvoriblandt de 3 citanter til lasting af en skude "Passepartont". En stund senere, marts maaned, sender Konsul Bi rn alter en skude indfor at laste is ajbenytter endel arbeidere fra bruget, hvoriblandt en af cit. til arbeidet med at skjcere skuden gjennom isen ind til lastepladsen. Da skuden saa er kommet derind, ncegtede 19 arbeidere ligeovenfor arbeidsformanden ved lastingen, som ogsaa er arbeidsformand for indst. paa bruget, at deltage i lastningen iflg. paalceg fra arbeiderj'orbundet som de sagde. Som f lge heraf fik samtlige 19 sin afskjed. De 16 av demfik senere arbeide, da de havde meldt seg ud aj forbundet. De 3 citanter, del' fremdeles staar i forbundet flk imidlertid intet arbeide og de mener sig deifor ulovlig 9

10 opsagt og gj r paastand paa 14 dagers l n. De mener at de ei har gjort sig skyldig i nogen forgaaelse mot sin arbeidsherre Herr Bi m jr., men kun iflg. arbeidsforbundets ordre har ncegtet at arbeide for Konsul Bi m. Indst. mener imidlertid at arbeiderne ved at optrcede som skeet har gjort sig skyldig i en saadan forgaaelse, at han maa kunne opsige dem med en gang uden hensyn til den i reglementetfastsatte opsigelsesfrist. Hanfremhever i denne forbindelse, at det var for at skaffe sine arbeidere beskeftigelse i den tid bruget stod, at han hadde truffet aftale med sin s n om at dennefortrinnsvis skulde benytte brugets arbei skal ikke risikere pludselig at staa uden arfig ajbrytelse i sin virksomhed og arbeideme dere, ligesom han videre fremhever, at arbei ide. de me fra bruget i lcengre tid havde vceret vandt - Det sees let at disse betragtninger i meget til at faa og mottage arbeide hos Konsul Bi rn, og at de sen est ivaar uden indvending havde deltaget i lastning afen skude for Konsul Bi m. Altdette, mener han, er omstendigheder, som stiller arbe ide mes forhold i det ugunstigste lys, naar desuden videre efter at en skude er skaaret gjennom isen tillastepladsen pludsefig ncegter at arbeide, og derved forvolder arbeidsherren de st rste vanskefigheder. Videre mener indst. Liden grad gj r sig gjceldende i ncervcerende tiljcelde, hvor Helle brug stod og arbeiderne var uden fast arbeide ved bruget, og det er ogsaa h ist sandsynligt at ingen af partene ved kontraktens indgaaelse havde tcenkt sig at bestemmelsen om opsigelsesfristen skulle have nogen praktisk betydning under saadanne omstendigheder. Tcenker man sig forholdet omvendt nemlig, for vrigt at den iflg. arbeidsreglementet gjel at der var en af arbeiderne, som havde frem dende opsigelsesfrist af 14 dager i ncervceende tiljelde ingen praktisk betydning kan faa. Bruget stod stille, og arbeiderne gik ledige, og da mener indst, at arbeiderne selv om de ble opsagt uden grunn fra deres side ikke kan fordre nogen betafing. Han mener med andre ord at bestemmelsen om opsigelsesfristen kun er praktisk gjceldende den tid afaaret bruget er igang og der faktisk er arbeide ved bruget for arbeideme. End mindre kan arbeiderne in casu fordre nogen l n, da der jofaktisk er budt dem ar-beide, som def r i lcengere tid har modtaget og udf rt, men som de nu avslog. - Dommeren skal bemerke: grund afcit's vcegring for at arbeide for Kon Bi rn var grund nokfor ham til uden videre De 3 citanter var alle ansatte somfaste arbei sudere ved Helle brug og havde ved sin anscettelse at afskjedige dem, finder dommeren grundet gaaet indpaadetgjeldende reglements betingel overstaaendser, hvoriblandt ogsaa bestemmelsen om den citanteme medhold i deres retskrav, idet den i betragtninger ikke at kunne give gjensidige opsigelsesfrist mellom arbeidsherre reglementet fastsatte opsigelsesfrist ikke kan og arbeider i et tiljelde som ncervcerende er en ansees gjceldende under de ved deres aj sik skjedigelse forhaandenvcerende omstcendigheder. Indst. vi! derfor blive at frifinde. regel, som er fremkommet som en kerhedsforanstaltning, enbeskyttelse for begge parter mod utidige opsigelser fra den anden parts vedkommende af kontraktsforholdet, skal han ikke kunne gj re dette pludselig og uden 10 varsel til den anden part. Herved vi/de den anden part forvoldes meget store vanskeligheder. Naar der saaledes derfor er fastsat en opsigelsesfrist, menes herved en frist til hvis udl b den ene af partene, der den ene afpartene nsker at udtrcede afforholdet, dog fremdeles efter opsigelsen maa fortscette forholdet eller i hvertfald opfylde sine vedtagne forpliktelser. Denne frist skal arbeidsherren have for at kunne skaffe sig de nye arbeidere og arbeideme skal have den for at skaffe sig nyt arbeide. Arbeidsherren skal ikke risikere nogen plutse kommet med en opsigelse lige overfor arbeidsherren under den ledige tid, viser det sig vel tydeligere at bestemmelsen om opsigelsesfristen kun er bestemt til at gjelde naar der faktisk er arbeide ved bruget. Arbeidsherren vilde i saa tilfelde sikkerligen ikke have gjort krav paa 14 dagers opsigelse. In casu er jo tiljeldet saa meget mere klart som inst. jo gjennom sin s n har budt dem arbeide. Bruget stod, og indst. kunne ikke skaffe noget arbeide der, og dette fik arbeideme finde sig i. Andet arbeide vi/de de jo ikke have. Uden derfor at komme ncermere ind paa sp rsmaalet om hvorvidt Henrick Bi rnjr. paa Thi kjendes for ret: Indsdtrevnede Henrick Bifjrn jr. blir for

11 Butikker i Sannidal (Del 5) Vi startet i nummer 52 med en registrering av butikker i gamle Sannidal kommune. Ff}rst var det Farsjf} og Holtane. I nummer 53 kom Helle. Her tok vi ogsa med det vi kunne finne om butikker pa Skatf}Y kommunesside, da disse ogsa er a betrakte som et Helle-omrade. I nummer54 skrev vi om forretningene i Arf}svingen, Kammerfoss og Vadfoss. I nummer 56 var det Vadfoss Samvirkelag og butikkene ved Sannidal stasjon og i Kjf}lebrf}nd vi tok for oss. Denne gangen er det butikkene i Kil vi skal prf}ve a skrive noe om. Butikker i Kil: I KiI, som var det kommunale senteret i Sannidal f0r sammensiaingen i 1960, fantes de offentlige kontorer, her var del flere butikker, samt post og telegraf. Vonheim Landhandel ble startet i 1882 av Per Humlestad. Forl pecitanteme John Larsen, Sigvart Pedersen og Markus Nilsen tiltale i denne sag, fri at were. Dokumentet er undertegnet av tre personer, bi. a. kst. sorenskriver Joh. B. G tesen. Bemerkninger! Om dette var en riktig eller gal dom er det kanskje under dagens forhold vanskelig a kunne ta standpunkt til. Det er imidlertid imponerende av de sakalte tre "citanterne" a ikke gj re som de 16 andre - Utmeldelse av sitt forbund var ikke aktuelt. Vi skal imidlertid her legge til at dette var tre spreke, ugifte ungdommer, alle i 20-ars alderen. Alle tre flyttet senere fra Helle. John Larsen flyttet til Vadfoss (Skogheim) - Sigvart Pedersen til Kil (Heldal) og Markus Nilsen til Porsgrunnsomradet. -Per- Dette bildet, som vi harfau ltme av Karin 1. Braaten, er tau i Kil f r brannen i 19230g viser butikken til Halvor og Nils Hegna. Etter brannen ble den bygd opp igjen med likedan utseende kj pte Konrad Braaten denne butikken og drev den til I dag erdet privatboligeri huset, og her bor Karin lohanne Braaten som eier huset. ren var Kil handelsforening som ble satt i gang i et gammelt hus som Eilert Nilsmundsen had de brukt som bryggerhus. L. Chr. Therkelsen styrte forretningen en tid. Sa ble den solgt til Halvor og Nils Hegna. Huset brant i 1923, men ble bygd opp igjen. Etter br drene Hegnas d d, ble huset solgt til Konrad Braaten i Her var omsetningen aile sorter kolonialyarer, manufaktur, isenkram og glass og steint y. Braaten sluttet med butikken i Henny Aardalen leide lokalene og drev her et arst tid. I dag er det privatboliger i huset. Asborg Menstad, Ass. Landhandel. Asborg Menstad kj pte i 1908 det huset som skal vrere bygd av klokker Tygesen. Han solgte det til Kristoffer Holt, som had de det en stund f r han i 1908 solgte det til Asborg Menstad. Hun var gift med Gunnar Kristiansen. De bygde forretningsgard inntil det garnle huset. Landhandleriet ble senere overtatt av s nnen Kare Kristiansen. Virksomheten omfattet landhandel med utvalg i kolonial, isenkram, manufaktur, skot y, steint y m.m. Innehaveren drev ogsa med fiske og solgte fra eget utsalg. Butikken 11

12 av Kari Hegland. Tallak Farsj kj pte huset og drev handel der i noen :'h. Sa ble det solgt til Nils Nilsen fra N tter y. Hans kone, Anne Helene, leide ut lokaler til Sannidal postapneri og Sannidal trygdekasse. I dag er huset privatbolig og eies av Marie og Runar Knattemd, som bor i huset. Dette bygget er oppf rt i 1900 av Lars Christian Therkelsen, som hadde landhandel her. Det er idag privatbolig. Til h yre er A. Menstad landhandel. har ogsa hatt disse drivere: Vidar Andreassen : Bente Christianssen. Den ble nedlagt i L. Chr. Therkelsen, Landhandel. Da bakeriet i Kil brant i 1892, brant ogsa Simon Bues hus. Bue drev landhandleri i huset til det brant. Lars Christian Therkelsen bygde i 1900 en forretningsgard pa denne tomta og drev landhandel her i mange ar. Sannidal Samvirkelag I 1946 gjorde Magnus Lindheim opptakt til start av et samvirkelag. De ble startet i 1946 i foretningslokalene til L. Chr. Therkelsen med Arne Therkelsen som bestyrer. De omsatte vanlige landhandlervarer. I 1963 flyttet de forretningen til nye lokaler oppe ved riksveien. I 1969 ble lokalene overtatt av Nils Jons Matsenter. Mittun Mittun brant i 1892, men ble bygd opp igjen Dette huset (Mittun) er bygd etter brannen i 1892, og Tallak Farsj drev handel der i noen ar. Her har ogsa Sannidal postapneri og Sannidal trygdekasse hatt kontorer i mange ar.1 dag er det privatbolig. Kil Bakeri hadde sine lokaler til venstre pa bildet,foran det huset som er der idag. 12 Kil III. Ole P. Holtane kj pte dette huset, som er bygd i 1840 og had de butikk der i noen ar. Han solgte det til Hans J. Hansen, som i 1910 solgte det til Ingeborg Abrahamsen g. m. Ketil Larssen Holte. Der var telefonsentralen i mange ar (til 1949), og Ingeborg Holte hadde butikkhandel ved siden av at hun passet telefonensentralen. Dette huset er bygd i 1840 og ble i 1910 kj pt av lngeborg Holte. Hun hadde butikk her som hun drev ved siden av at hun passet telefonsentralen. Thomas Sveinungsen hadde huset som bolighus i mange ar, og na er det datteren, Anne lohanne Breiby, som har det. Kil Bakeri Bakeri var det i Kil fra ca Det var baker Henrik Johnsen fra 0sterdalen som kj pte Bergstad og drev bakeriet. Det brant i 1892, men ble bygd opp igjen. Noen ar etter ble det kj pt av John Sveinungsen som drev bakeriet til s nnene Per og Thomas Sveinungsen overtok. I 1970 leide Vidar Andreassen bakeriet, og han hadde det til det brant i febmar Etter at han hadde drevet sitt bakeri pa Nyland i 3 ar, flyttet han det til Krager. I dag har han ved siden av bakeriet og utsalg i Krager ogsa konditori og utsalg pa Volumsenteret i Sannidal. O. T. Forts.

13 J> :c < m Z Kj fjlebrfjnd 17. mai 1938: Pa dette bildeterdetmangefrakj lebr nd skolekrets som er samlet, bade voksne og barn. Vi harnavnpa defleste, og vi begynner fra venstre og tar navnene etter som personene star: F rst er det Karin Saga pa armen til Klara Saga, sa er det Vidar Saga pa skuldra til Wilhelm Saga, deretter Helene Brekka, ogforan Erik Saga. Sa lohanne Dobbe og Lars Dobbe, Gunda Bakken med Gullbj rg Bakken pa armen, mellom dem er lakob Brekka. Foran star Anne 1. Markussen og Gunvor Markussen, mellom dem Reidar S rdalen, sa Tora Nyhus. Bak der star Nils Bakken og Ingeborg Dobbe. Hun bakflagget er ukjent, menforan til venstre star Oskar Dobbe og Erling Barland. Bak star lens Barland, sa er det tre gutter, bakfra Olav Hovet, Knut Dobbe og Ragnar Dobbe. Bak etter disse star Dora Bakken, sa Signe Nelson, Einar Torp og lohanne M. Brekka. Bak er Helene Bakken, sa Signe Nyland, en ukjent, ogforan Tomas 1. Brekka. Helt bak Ingebj rg Bakken, nestenforan Ase Berg ogforan Torunn Dobbe. Bak en ukjent, sa Arne Barland og Solveig Nyhus og Simon Nyhus. Bak star Marie S rdalen, Age S rdalen, en ukjent med skyggelue, sa Reidar Barland ogforan Kare Bakken. Bak Einar Barland, sa Arne Torp ved siden av Hj rdis Haavet, deretter Karen Dobbe med Astri Dobbe pa armen, foran star Kjellfrid og Ase Bakken. Bak mellom to flagg er Ragnhild Haavet, sa Gjertrud Torp og til h yrefor henne er Ingeborg S rdalen ogforan Karen T. Barland. Bak star Gudveig Bakken, foran henne med rutete pullover er Tormod S rdalen og ijakke Kare Barland,foran star Hakon Barland og en som er ukjent. Sa star Gerd Berg bak med Ansgar Solvik og AlfMartin Dalenforan. Til sist Karen 0. Bakken 001. og Kirsti Limoen. Bildet er tatt av Egil Brynemo, og vi harfatt lane det av hans datter Herlaug. (0)

14 Hans Ellefsons historie I anledning av 175-arsjubileet for den norske Amerika-emigrasjon bar Reidun og Sigmund Heldal fatt noe stoff og bilder fra barnebarnatil Hans Ellefsen, f~dt 12. mars 1851 i Kil. Vi gjengir her et utdrag av historien og noen av bildene. I 1893 seilte Hans Ellefson til Amerika for a bes ke slektningene Jens Ellefsen og Hans Larson. Han kj pte en gard i Becker, Minnesota mer Jens Ellefsens gard, sa han kunne sende bud pa familien. Garden hans la i det lille tettstedet «Krager», oppkalt etter Krager i Norge. 20. April 1894 immigrerte kona til Hans, Maren til Amerika med sine tre bam, Karen (9), Martinus (5) og Hansine (2). De ble nsket velkommen av mannen, Hans, og mange slektninger og venner fra ornradene rundt Krager, Kil, Sannidal og Drangedal. Henry Thorval ble f dt hjemme i Krager i Min- nesota 15. oktober 1896, og moren Maren d de av f dselskomplikasjoner 8 dager senere, 23. oktober1896. Dette var en stor tragedie for Hans og hans familie, men ogsa for alle de andre i det nye samfunnet. Babyen Henry ble adoptert av Mathias og Clara Olson fra Princeton, Minnesota. Etter a ha solgt garden, flytta Hans med sin datter Carrie (Karen) til Duluth, Minnesota, pa vestspissen av Lake Superior. Sina (Hansine) og Martin (Martinus) ble overlatt til slektninger, til Hans kunne etablere et nytt hjem for dem. Du Hans Ellefsen luth var pa denne tiden et senter for skipsfart i det stlige USA og lenger vest, der hvete og andre yarer fra Nord og S r Dakota ble brakt inn, lagra og sendt til havner lenger st. F rst og fremst var Duluth en industriby og endestasjon for jernmalm fra enorme, apne gruver i Nord-Minnesota. Hans fant arbeid i st periene og de store terminalene for jemmalmbatene, som tok malmen til de store smelteverkene i Detroit, Michigan og de andre byene langs «the Great Lakes.» Barna til Martin. 14 Hans Ellefson. Fm venstre Sina, Carrie og (En historieer blitt fortalt av barna hans: Hans jobba pa en h ytliggende dokk ornkring fot over vannet, han drev med snekkerarbeid. Han fait i vannet, men klarte a holde sagen, hammeren og vinkellinjalen sin i fast grep. Han klarte a sv mme inn til land uten a miste verkt yet sitt.) Hans ble gift 19jen med Caroline Yanson 5. oktober I 1902 dro Hans tilbake til Princeton for a ta med seg Sina og Martin til Duluth, slik at familien igjen kunne vrere sammen. Hans, bama og deres nye mor, Caroline, levde et normalt liv for en familie pa denne tid. Caroline var en elskelig mor for stebama sine, og alle snakket varmt om henne. Hans var veldig streng, srerlig mot Martin som til stadighet ble innblandet i brak. Hans skar ut en nydelig

15 Garden til Hans Ellefsen i Princeton i Minnesota. lekehest til Martin, og da han gjorde noe Hans pa det sterkeste hadde fraddet han, knuste Hans lekehesten. Martin kom aldri over den hendelsen. Livet var godt for barna pa mange andre mater. Pa vinteren var det sk0yting pa innsj0en. De bygde en isbat med seil som kunne korrune opp i en hastighet av miles i timen. Pa sommeren hadde de en seilbat, og det var bra med fisk i innsj0en. Siden Duluth var en by med bratte aser, rant man pa slede om vinteren og pa hjul om sommeren. Jeg tror det min net dem om aile asene og vannene i Norge. Martin, Carrie og Annie bosatte seg i Bigfork, Minnesota i 1910 eller Martin hadde 80 mal, Maren Torine Ellefsen, f dt mens Carrie Madsdatter og Annie hadde 160 mal. Hans gjorde mange bes0k til Bigfork for a vrere sammen med familien der. Hans kunne aldri komme over lengten etter en vakker Minnesotagard. Etter at Mor Caroline d0de 17. februarl913, og barna flytta, begynte han a spare til en gard han 0nsket seg i Krager0, Minnesota, slik at han kunne tilbringe tid sam men med slektningene sine fra Norge igjen. Han kj0pte en gard i nrerheten av Princeton med planer om at den skulle bli drevet av Martin og hans kone Florence, og hans svigers0nn Arthur (Chuck) Oettelog hans kone Sina(Hansine).22.juli 1919ble s0nnen til Martin og Florence, DeLyle (Lyle), f0dt, og Richard, s0nn av Chuck og Sina, ble f0dt underdet samme taket, med den samme doktoren til stede. De to familiene og Hans drev garden sammen i flere ar. Tragedien var igjen et faktum, da Hans d0de i august Det samme aret var potetinnh0stingen en katastrofe, og etter at Hans d0de, ble alt solgt eller auksjonert bort for a betale gjeld. Begge familiene returnerte til Duluth-ornradet. Hans og Maren er gravlagt pa Princetonkirkegarden. Hans ble amerikansk statsborger 16. august

16 Storgarder i Bamble pa Historielagets h0stm0te Rundt 80 mennesker hadde funnet veien til Sannidal Historielags tradisjonelje h0stm0te pa samfunnshuset den siste tirsdagskvelden i oktober. De fikk aile en trivelig kveld med de kjente «ingrediensene»: foredrag, allsang, utlodning og bevertning. Etter at formannen hadde nsket velkommen, orienterte han om saker Historielagets styre arbeider med for tiden: Artusenets siste «Arven», bevaring av gamle fotografier, kulturminneregistrering, kamp mot maurangrep pa Bygdetunet og neste ars 50-arsjubileum for Bygdetunet. Ogsa denne gangen hadde Mary K vellestad sagt seg villig til a spille piano til allsangen, noe som setter en ekstra spiss pa denne. Formannen overrakte henne en fin blomsterbukett etterpa. Kveldens hovedgjest var Kjell Woje fra Bamble Historielag. Han hadde kalt sitt lysbildekaseri for «Rafnes og Trak, to storgarder i Bamble». Woje levendegjorde de to gardenes historie fra tidlige tider fram til storindustriens etablering pa deres grunn i 1970-arene. Her var innslag bade fra gruvedrift og industriutbygging, interi rer og eksteri rer, samt unike familiebilder tatt for rundt 100 ar siden. Woje fikk lang og velfortjent applaus fra forsamlingen. Som takk fra laget stilte formannen med blomsterbukett og innbundne «Arven». F r han sa endelig takk for seg, hadde Kjel\ Woje noen slektssp rsmal til de framm tte sannid lene. Han jobber med 0degardens Verks historie, og hadde med seg en liste over arbeidere der som var f dt i Sannidal i forrige arhundre. Han nsket opplysninger om disse. Festkomiteen hadde som vanlig stel t Kjell Woje hle takket av fori stand en «framifra» mannenfor silt interessante bevertning, og histo foredrag. rielagsmedlemmene kvitterte med a kj pe mange lodd. Hovedgevinsten denne gangen var en neverkopp laget av Per Thomas Svenum, og den heldige vinner ble en av yare trofaste, langveisfarende medlemmer, Aron Lindquist. Det er neppe tvil om at da aile de framm tte gikk hjem, hadde de bl itt kulturelt beriket. Ref. Mange var samlet til arets h stm te. I forgrunnenfra venstre ser vi Inger lohanne Fuglestvedt, Gunhild Nyland, Hakon Fuglestvedt og lens l rgen Gr nstad. 16

17 HyggeZig sammenkomst pa Bygdetunet Styret i Historielaget planla i sommer en sammenkomst for alle som har very i laget, sam men med sine ektefellerl samboere. Denne fant sted 10. august om kvelden. Men dessverre, etter flere uker med fint vrer, kom regnet denne dagen. Pa tross av det trasige vreret m0tte 26 personer opp, og aile fikk trykket seg inn i Heglandshuset, i kj0kkenet og stu a i f0rste etasje. Praten gikk!ivlig, naturligvis isrer om "gamle dager". En liten omvisning ble det ogsa tid til, f0r de som hadde Iyst, kikket inn i Dobbedalstua og pa laven. Mange har i ettertid gitt uttrykk for at en slik sammenkomst eren god ide. Da far man treffe andre som har very i Historielaget, og man far ogsa anledning til a gj0re seg bedre kjent pa Bygdetunet, Sannida! Historieiags "flaggskip". Styret vi! derfor gjenta arrangementet neste ar, og Her servi noenavde som var samlet i Heglandstua. Fra venstre Olavog Sigrun Bratane, bak lampa lens l rgen Gr nstad, sa er det Anne Synn ve Gr nstad, Ragnhild Wasj, Karin Wasj, med ryggen til lsak Wasj og Marit Sn as. da forhapentlig i fint sommervrer, slik at det gar an a sitte ute med kaffen. R.G. 0 Fra Betzy Halvorsen har vi fatt denne sangen, som hie skrevet av Halvor Hegna, Kil, i Ved Kils Avholdslags 20-Aars Fest Tone: B1andt aile lande i 0st og vest. En vrever Sangfugl med Sol i Sind en Dag kom farende Fjorden ind fra Frerden vide langs Fjeldets Side og h0iest Tind. Den kom fra Redet paa Havets 0 og f0rte med sig et redelt Fn;); blandt Skog og Klippe den lot det slippe, - det ei fik d0. Det Tankefr0, som blev saaet ut her lordbund fandt mellem Hav og Nut og spiret fagert, snart rikt, snart magert, trods Sne og Slut. Det vokste op imot Sol og Lys i Sommerskj0nhet og Vintergys, fik Rot og Grene, ei det alene, men Blomsterdrys. Det staaet har her i tyve Aar, og levet Livet trods trange Kaar, trods Orm ved Roten og Storm i Toppen det ennu staar. Det ofte syntes at visne hen, men friske Skud det dog fik igjen; og Livsens Saften og V oksekraften det har dog end. Det er vellitet mot andre Trrer, og mange h0iere Kronen brer, dog Iitt av Skogen, saa god som nogen som vokser her. Nu kom at bygge her Kvinde, Mand! Kom Ungdom hit under Smil og Sang! Kom stor og!iden! Gud signe Striden for Hjem og Land! H.H. 17

18 Julen Vi nrermeross na den sistejulen i dette arhundre, og da passerdetfint a ha med et bilde fra en tidligere jul, nemlig De som var sam let pa Prestegarden i Sannidal, var i alderenfra ca. fire til ca. femten ar. Vi ser bakfra venstre: Trygve Holt, Inger Gjerde, Else Skarvang, Alaug Eikehaug, Kare Skarvang, Aslak Lofthaug, Asta L nne. I midterste rekkefra venstre: Reidun Holt, Else Gjerde, Magnhild Holt, Annebeth Lindheim, Ester L nne og Arnold Lindkjenn. I f rste rekke fra venstre: Johan Tande, Liv Gjerde, Sveinung Lindheim, Helen Nilsen og Arne Lindkjenn. BUdet har vifatt lant av Helen Tobiassen. Branntakst Forts. fra side 7 forpvrigt indeholdende Lpe og Laave. I Fjpset er Rum til 4 Kjpr og 1 Faarestille. Dens afstand fra mermeste Huus med I1dsted er 41 Alen og uden I1dsted 53 Alen. Bygningen tegltrekket og taxeret for 65 (Spd). Et Halvtag af Bindingsvrerk 6 1/2 Alen langt, 4 Alen bredt og 4 Alen hpit, bordklredt og tegltrekket stpder til Ladens ene Langvreg og har 1 Dpr og taxeredes for 10 (Spd). Et Locum af Bindingsvrerk, bordklredt og tegltrekket, tilbygget den anden Side, 2 1/2 Alen langt, 2 Alen bredt og 4 Alen hpit, taxeret (for) 5 (Spd). Tilsammen 4863 Spd., skriver fire Tusinde otte H undrede sexti tre Speciedaler. Brandtaxationsm<endene erkl<erede i Kraft afaflagde Eed, at Taxten ikke er ansat h0iere end den virkelige V<erdi, uden Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller Tomtens beskaffenhed. Bestyreren ansaae Taxten at v<ere passende. Ildstederne i Bygningerne nr. 2, 3, 7 og 14 befandtes i mindre god Stand. Dette lovede Eieren strax at rette. Afstanden fra andre Bygninger undtagen nogle smaa Skuur hvori ikke er Ildsteder er over 75 Alen. Eieren blev gjordt bekjendt med Par. 27 og 35 i Lov af 19. Aug Det Nedskrevne opl<est, hvorved Vedkommende Intet havde at bem<erke, kun bad Eieren tilf0rt at Bygningerne ere forsikrede i Christiania almindelige Brandforsikringsindretning indtil27de Septbr f0rstkommende Kl. 6 Eftermiddag fra hvilken Tid f0rst Risicoen for den almindelige Brandcasse indtr<eder. Forretningen hermed sluttet. O. B. Olsen - Ole Olsen - Jens Aslaksen Jacob Aslaksen - Albert Pedersen Nye medlemmer! Kjenner du noen som er interessert i abli medlemmer av Sannidal Historieiag, ta kontakt med en i styret. Da vii det bli ~ ordnet...--::: 18

19 Sand0kedals herredsstyre (3) Her fortsetter gjennomgangen av herredstyresaker fra perioden De to fflrste delene stod i nr. 54 og 55. For a fa den rette "tidsstemningen", har vi valgt a beholde datidens ortografi og setningsbygning. Referatene har statt i "Vestmar", og de er samlet og gitt til Sannidal Historielag av Hakon Finstad. Fra m~tet 29. juli 1902: Skrivelse fra Forsvarsdepartementet angaaende Forandringer i Reglementet for Udskrivning af Heste og Kj0ret0ier til feltbrug. Enst. Besluttedes: Da Sannikedals Herred if lge Skri velse fra 2det S ndenfjeldske Kompagni af lode Juli d. A. fra lste August og indtil videre er fritaget for Heste- og Vogneudskrivning i Tilfrelde Mobilisering giver mevnte Skrivelse ikke Anledning til nogen Forf ining herfra, uden forsaavidt angaar Inddragningen af de allerede udleverede Ex. af Reglementet samt de i irkulrere No paabudte Forandringer i samme. Formanden i det kommunale Ud valg, Herr J rgen Rinde, der tidligere var gjort bekjendt med Sagen, var i dag tilstede og oplyste, at de udleverede Ex. strax vii blive inddraget og de paabudte Forandringer strax foretagne, hvorefter det besluttedes, at samtlige disse bliver at opbevare i Kommunens Arkiv til eventuelt fremtidigt Brug. Skrivelse fra Kirkedepartementet angaaende Indl0sning af Kongetienden. Enst. besluttedes: Mod Kirkedepartementets Beregning afindl sningssummen vides intet at erindre, hvorfor Herredsstyret vedtager at indl se den paa Herredet hvilende Kongetiende inden 1 ste Januar 1903 med det i nrevnte Skrivelse opf rte Bel b Kr Herredskassereren har herefter at opkrreve Kongetienden til Indtregt for Herredskassen i 10 Aar med de samme Bel b som hidti!. Fra m~te t 14. april 1903: Der behandledes et Andragende fra Opsiddere paa Nresland og Svenum m.fl. om 113 Del Bidrag indtil Kr til en Bro over Nreslandssund. Efter Forslag af B. Strand bevilgedes enst. Kr , der betales i 3 halvaarlige Terminer. lste Termin udbetales, saasnart Braen er frerdig. Vedligeholdelsen er Kommunen uvedkommende, indtil annerledes besluttes. Der behandledes Andragende fra den af Herredsstyret nedsatte Komite til Unders gelse ang. Anlreg afenkommunalbryggei Kiil ommidlertil fagkyndig Assistance. Herredsstyret kom enst. til det Resultat, at Komiteen bemyndiges til at antage forn den Assistance, hvortil de n dvendige Midler bevilges af Herredskassen. Samme Komite anmodes om at tage Sp rgsmaalet ang Omlregning af Veien Kiilsklevene under Overveielse. Fra m~tet 15. juli 1903: Til Behandling forelaa Forslag fra B. Strand angaaende Vedtagelse afpolitivedtregterfor Cyclekj0ring inden Herredets Grrendser. Efter Forslag af Lensmand Strand besluttedes mod 1 Stemme, at 4 i de ved kg!. Resolution af 28. Juli 1893 stadfrestede Politivedtregter for Sannikedal for Fremtiden kommer til at lyde saaledes: "Uv ren Kj rsel eher Riden paa Hest eller Cycle paa offentlig Vei maa ikke finde Sted. Cycleryttere maa stoppe for Hest, der viser sig rred, i betimelig Tid ringe f r Sving, og i M rke vrere forsynede med Lygte der Iyser foraver." Forts. Gaver til ''Arven " siden sist Vi takker pa det hjerteligste for gavene sam har kommet i sommer og h st (fram til medio oktober). Vi minner ogsa om bladets nye bankgiro nr.: M.B., Krager 50. E.T.S., Kr.sand 100. M.K.H., Drangedal200. O.S., Balestamd 100. O.M.S., Ris r 100. KW.B., Akland 100. A.O.B.,? 100. V.S., Kr.sand 100. E.N., SannidallOO. K.D., Games 100. A.S.Aa., Sannidal 100. I.M.E., Arendal 100. R.B., Sannidal50.?? 100. A.1.G., Krager 200. E.T., do. 75. J.K, Gjerstad 100. T.K, Lunde 100. Kulturmidler fra Krager kommune 2.l50. V.H., Porsgrunn 100. I anledning av 175-arsjubileet for den norske Amerika-emigrasjon er det av Sannidal Historielag oppnevnt to medlemmer til arrangementskomiteen for utstillingen. Det er: Reidun Heldal, tlf , Ragnar Gr0nasen, tlf Disse kan kontaktes hvis det er lesere av Aryen som har noe sam kan vrere av interesse. ~ ~ 19

Krokheia - geografi og historie: 6) «Jorrlhytta» ved Skarpenrering - et morsomt innslag i tilnrermet uberort natur i 75 ar

Krokheia - geografi og historie: 6) «Jorrlhytta» ved Skarpenrering - et morsomt innslag i tilnrermet uberort natur i 75 ar ARVEN Nr.64 1/2002 22. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Krokheia - geografi og historie: 6) «Jorrlhytta» ved Skarpenrering - et morsomt innslag i tilnrermet uberort natur i

Detaljer

pa Bygdetunet i sommer

pa Bygdetunet i sommer Nr 63 3/2001 21. argang ISSN 0800-2347 MELDI NGSBLAD FOR SANN IDAL HISTORI ELAG Dugnadsanden fremdeles h yst levende - Mye vikt-g arbeid gjort pa Bygdetunet i sommer Historielaget arrangerte i sommerjem

Detaljer

som i 80 ar "splittet" det lille Helle-samfunnet (1880-1960)

som i 80 ar splittet det lille Helle-samfunnet (1880-1960) 211999 19. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANN IDAL HI STORIELAG Helles lokalhistorie: Grenselinjen Uo Ivassdraget, som i 80 ar "splittet" det lille Helle-samfunnet (1880-1960) En dokumentarisk

Detaljer

TorkeU Arnold Tande 1901-2001

TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Nr 61 1/2001 21.lIrgang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Grunnleggeren av Sannidal Historielag og Bygdetun er gatt bort Det var med stor sorg vi

Detaljer

Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger

Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger Nr 67 1/2003 23. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger til Den Dominikanske Repuhlikk Det har blitt en tradisjon pa Sannidal ungdomsskole

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Stor aktivitet i Sannidal Historielag

Stor aktivitet i Sannidal Historielag Nr 80 1/2007 27. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORI ELAG Stor aktivitet i Sannidal Historielag Ogsa i 2006 har det blitt arbeidet godt i Sannidal Historielag, og foruten stor dugnadsinnsats

Detaljer

SEEKING A NEW HOME Farvel til gamle Norge, velkommen til Amerika

SEEKING A NEW HOME Farvel til gamle Norge, velkommen til Amerika Nr.32 2/1 991 11. ~rgang ' ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANN IDAL HISTORIELAG SEEKING A NEW HOME Farvel til gamle Norge, velkommen til Amerika 1 1846 utvandret Tellej Olson if. 1781) og hans leone Helje

Detaljer

lnnvielsen av Rpsbekkstua

lnnvielsen av Rpsbekkstua Nr 46 3/1995 15. Argang ISSN 0800-2347 MELDI NGSBLAD FOR SANN IDAL HISTORIELAG «Lat oss aldri forfedrane gl0yma» lnnvielsen av Rpsbekkstua markerte en foreljtpig avslutning pit opp byggingen av Bygdetunet

Detaljer

Historielags tredje reresmedlem Mye heder og rere pa arstn~tet

Historielags tredje reresmedlem Mye heder og rere pa arstn~tet Nr45 211995 15.6rgang ISSN 08Q0.2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Frithjof.Thorbj~rnsen ble Sannidal Historielags tredje reresmedlem Mye heder og rere pa arstn~tet Etter at regnskapene, Arsberetningeo

Detaljer

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984 ARVEN Nr. 1. 1984 4. i! rga ng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Pra anleggstiden ved Kragerl:Jbanen Dette bijdet er tatt under anleggstiden ved Kragem-banen i midten av 20-Arene. Vi

Detaljer

ARVEN MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

ARVEN MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG - ------ -------~ Nr. 17 211986 6. 4rg8ng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG I almuens stue og rikfolks hjem Sannidal Historielag po interessant museumstur til Oslo Med bortimot full

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Tida ble skrudd 150 ar tilbake

Tida ble skrudd 150 ar tilbake Nr 36 3/1992 12. Argang ISSN 0800 2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Tida ble skrudd 150 ar tilbake Bygdefolk srjjrget for en svcert minnerik Bygdetundag for elevene ved Sannidal ungdomsskole.

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Scripta manent (det skrevne består)

Scripta manent (det skrevne består) Scripta manent (det skrevne består) BIDRAG TIL EN SLEKTSHISTORIE Nedtegnet av Astrid Charlotte Øverbye f. Hofsvang Index: SLEKTEN PÅ FARSIDEN inkl. tidlig historie 3 FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 12

Detaljer

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92 Nr 92 2/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Amerikabesøk Foto, trolig tatt 1879 i USA, som viser Martin J. og Hanna Hummel. Martin J. var bestefar til Karen Anne

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Speider'n I Sannidal ARVEN MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

Speider'n I Sannidal ARVEN MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG ARVEN Nr.21 3/ 1987 7. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Speider'n I Sannidal... I februar 1988 er del femli ar siden 1. Sannidal speidergruppe ble slifle!. I den forbindelse

Detaljer

HISTORIE ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9

HISTORIE ARVEN- -----------1-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9 Nr.1 1981 r an 9 ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG HISTORIE Pa skolen leste vi verdenshistorie og Norgeshistorie. Det var interessant a lese om det som var hendt

Detaljer

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06.

Det var en qang... fotografier fra Lenvik. Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille. Kong Olav V 18.06. Det var en qang... fotografier fra Lenvik bind IV "Glemmer folket sin fortid og øder sin arv, vil det gå det ille." Kong Olav V 18.06. 1961 Det var en gang fotografier fra Lenvik bind IV Redaksjon og

Detaljer

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen

Detaljer

Lokalhistoriske artikler. Artikler nr. 4-2000 - 6. årgang

Lokalhistoriske artikler. Artikler nr. 4-2000 - 6. årgang Lokalhistoriske artikler Redaktør: Svein Sandnes Artikler nr. 4-2000 - 6. årgang En pikeskole fra 1700-årene på Vilberg i Sørum Mangler i gårdshistorien Gårdshistorie inntil 1647 Stedsnavn i Sørum Sørum

Detaljer

RAMNESIANA 2001 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Forord. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: 0803-1029

RAMNESIANA 2001 ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Forord. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Bjarne Gran og Per Bjerkø ISSN: 0803-1029 INNHOLD Forord Knut Flåtten... Ole Gran, ordfører... Kranstadbrevene... Othar Albert Hansen, ungdomstid med jaktopplevelser... Flyplass i Ramnes... Det er ingen som kan noe for at han er fra Ramnes...

Detaljer

Juelsen på Drømtorp Bruk. Lagets møter høsten 2002: Medlemsblad for Ski Slektshistorielag Nr 2 2002 Årgang 1

Juelsen på Drømtorp Bruk. Lagets møter høsten 2002: Medlemsblad for Ski Slektshistorielag Nr 2 2002 Årgang 1 Medlemsblad for Ski Slektshistorielag Nr 2 2002 Årgang 1 Lagets møter høsten 2002: Onsdag 21. august Onsdag 18. september Onsdag 16. oktober Onsdag 27. november Onsdag 20. januar 27. november møtes vi

Detaljer

Bestemor og bestefar Grana. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Stedet Grana. Nr 87

Bestemor og bestefar Grana. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Stedet Grana. Nr 87 Nr 87 3/2009 29. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Grana i Kammerfoss ca. 1930. malt av en Malermester Johansen fra Kristiansand. Bestemor og bestefar Grana Til søskenbarnstevnet

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen

Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Sørum-Speilet I dette nummeret: Per Otto Asak: Stor i Ausen Andreas Faye: Følgie eller vardøgl Johan Vibe: Topografisk-historiskstatistisk beskrivelse over Sørum Leif Mathisen: Sørvald det første kommunehuset

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Leif Antonsen: Lindeberg Vel i 60 år (3) Industri og næringsliv på Lindeberg Svein Sandnes: Henrik Wergeland og etableringen av almueboksamlinger Kristian Lieungh: Oppvekst

Detaljer