OLIGSALGSRAPPORT. Vemestad Ytre 4588 KVAS Gnr. 246 Bnr. 94 LYNGDALKOMMUNE. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmaling - verdi- og lanetakst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Vemestad Ytre 4588 KVAS Gnr. 246 Bnr. 94 LYNGDALKOMMUNE. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmaling - verdi- og lanetakst"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmaling - verdi- og lanetakst Vemestad Ytre 4588 KVAS Gnr. 246 Bnr. 94 LYNGDALKOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bj0rn M. Rom Mobil: E-post: Takst S0r AS TIf fax Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstaende og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktorer i eiendomsbransj en. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og og kan kun utfores av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt pa a fremstille de byggetekniske forhold som er seerlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjopers undersokelsesplikt, men utgj0r et dokument som er ment a bidra til a 0ke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter bans skj0nn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garantl for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangier, ettersom det blant annet ikke er foretatt apning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre ban ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstatt at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter a lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangier for rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ ogsa nar selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utfort i henhold til NTFs regler. Laneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belaning. OM TAKSERTNGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Nar en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til a benytte NTFs sertifiseringsmerke pa alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de n0dvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regeiverket for sin organisasjon og ellers ut0ve normalt godt takstmannsskj0nn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen kiagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilharende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en n0ytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerradet pa den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene pa den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilh0rende tilleggsunders0kelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten a komme til en tilfredsstillende 10sning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsunders0kelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, sa langt det er naturlig utf0rt i henhold til Norsk Standard NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer pa tilstandssvekkelse er i trad med veiledning for NS 3424 og tilh0rende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis ogsa i trad med NS3424 pa falgende mate: - Tilstandsgrad 0, TGO: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (ogsa sammenbrudd og total funksjonssvikt) TGO angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersekelsesnivaer fra 1-3. Denne rapporten er basert pa unders0kelsesniva 1 som er laveste niva. I praksis betyr dette at gjennomf0ringen av befaringen begrenses som folger: - Det utf0res kun visuelle observasjoner pa tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utfort pa lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke mobler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet pa, med mindre apenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av sn0 eller skjult pa annen mate blir ikke kontrollert. Det anf0res i rapporten hvorfor flatene ikke er 2av16

3 kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonspraving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, saint krypkjellere og kryploft. inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhandskunnskap orn objektet. - Vatrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet pa grunnlag av 'Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007'. Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av saarlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom h0y og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gj0r seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, okonomi, sikkerhet, funksjon eller brukeransker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar for man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minim umskrav. TILLEGGSUNDERS0KELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men papeke nedvendigheten av a konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige unders0kelser virker pakrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid a konsultere en El. Takstmann dersom grundigere unders0kelser er enskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFIN1SJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referanseniva. - Referanseniva: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt awik mellom observer! tilstand og referansenivaet. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av sma stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale pavirkmnger og det rnateriale som objektet bestar av. - Symptom: Et tegn pa en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative awik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivaet, gradert i forhold til awik fra referansenivaet. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngar. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til a male eller s0ke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet for bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bar rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 maneder, b0r takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Takstmannen er ikke ansvarlig for rnanglende opplysninger om feil og mangier, som han ikke kunne ha oppdaget etter a ha undersekt takstobjektet slik god skikk tilsier. Kommunens bygningsarkiv og reguleringsbestemmelser for omradet er ikke gjennomgatt, og taksten hensyntar saledes ikke forhold/opplysninger som finnes her, med mindre det uttrykkelig fremgar av takstdokumentet. Lokalisering av ftikt i konstruksjoner er foretatt med fuktindikator, dvs. det er kun fuktvariasjoner som registreres. Der det anmerkes at det er indikert h0y/skadelig fukt, anbefales det a foreta ytterligere unders0kelser. Rapporten medtar ikke generell tilstand pa innvendige overflater, herunder overflatebehandiing/normal slitasje eller generell standard. Ved min befaring var boligen bebodd og ftillt moblert. Det tas derfor forbehold mot evt. feil/mangler som av den grunn ikke kunne registreres. Rapporten kan kun brukes av godkjente rnedlemmer av: Ettertrykk forb u d t 3av16

4 Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Beliggenhet: Eiendommen ligger neer RV 43 pa Vemestad Ytre, derav noe trafikkst0y. Ca. 1-2 km fra matbutikk, barneskole og barnehage. Ca km fra Lyngdal sentrum, som er neermeste store handelssentrum. Gode solforhold. Tomten: Flat tomt, grovplanert plen, gruset parkering. Bebyggelsen: Omradet bestar av eneboliger og landbrukseiendommer. Standard: Boligen holder en normal standard pa overflater og utstyr. Andre forhold: Det er ikke opplyst om noen rettigheter eller heftelser knyttet til eiendommen. 4av16

5 Konklusjon tilstand EIET BOLIG Gnr. 246 Bnr. 94 Bygning oppf0rt i 1967, bestaende av innredet 1. etg. samt en grovkjeller med boder. Boligen ble neermest totalrenovert i , og fremstar som i bra teknisk stand. Innvendig er overflater i 1. etg. renovert/utskiftet. Ny Ikea kj0kkeninnredning fra Bad/we samt vaskerom ble renovert i 2009, utf0rt av fagfolk. Ny installasjon av vannledninger og avbapsledninger samt VVB, utfart av fagfolk. Det elektriske anlegget ble oppgradert i 2009, utf0rt av fagfolk. F01gende forhold b0r for 0vrig kommenteres sasrskilt: - Kjellervinduer med kobla glass, antatt fra byggear, mangier bl.a. ytterglass ved ett vindu og er generelt slitt. Da kjelleren ikke er innredet til varig opphold, anses det for 0vrig ikke som noen n0dvendighet a utskifte vinduer - St0ttemur under betongdekke ved veranda er svaert slitt/oppsmuldret og ma utbedres - Ikke alle fire sider pa teglsteinspipe er synlige i 1. etg., noe som er et brudd pa forskriftskrav LAVE/UTHUS Bygning antatt oppf0rt rundt ar Bygning brukes i dag til lager og vedbod, og er ikke egnet til annet enn dette. Bygning synes a vasre i generelt darlig forfatning, hvorpa en totalrenovering, evt. riving kan paregnes, avhenging av 0nsket bruk. Viser foravrig til vurderinger i denne rapport. Hele rapporten ma leses i sin helhet for a fa et riktig inntrykk av bygningenes tilstand. Markeds- og laneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Eiendom med gode solforhold, ca. 1-2 km fra butikk, skole og barnehage. Ca. 13 km fra Lyngdal sentrum. Boligen er betydelig renovert de siste arene, og fremstar som i bra teknisk stand. Eiendommens lokalisering reduserer markedsverdien i forhold til eiendommer i mer sentrale strak. Eiendommer med beliggenhet utenfor sentrale strok har vist seg a vtere vanskeligere a selge, hvorpa dette gjenspeiles i forskjellen mellom teknisk verdi og markedsverdi. Markedsverdi (normal salgsverdi): Laneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Kr Lyngdal, 12A Bj0rn M. Rom Byggmester/Takstmann MNTF Eltertrykk forbudt 5av16

6 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Ellen Tvedten Tlf.: Kirkeveien LYNGDAL Besiktigelse, tilstede Dato: Bj0rn M.Rom Takstmann Tlf.: AtleOlsen Eier Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Malebrev Eiers egenerklaerinj Tinglyst veirett Eier EDR Tinglyst dato Dato Dato Tinglyst veirett over 1032/246/3 Dato Kommentar til egenerklaering Takstmannens Egenerklsering er gjennomlest. Ingen videre kommentarer/bemerkninger. kommentar til egenerkleeringen: Vedlegg Nr 1 2 Eiendomsdata Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avl0p: Regulering: Kommuneplan: Offentl. avg. pr. an Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider EDR-utskrift Norsk Eiendomsinformasjon Eiers egenerklaering Gnr. 246 Bnr. 94 Atle Olsen Eiet tomt. Areal m2 Areal if01ge malebrev. Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Adkomst fra privat vei. Privat. Privat. LNF-omrade (landbruks-, natur- og friluftsomrader) med fornminner. Lyngdal kommune. Kommuneplanens arealdei. Kr Renovasjon, feier, t0mming av septik. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Forsikringstype: Forsikringssum: Premiebel0p: Sparebankl Skadeforsikring AS. Avtalenummer: Fullverdi Kr Kr4678 6av 16

7 Bygninger pa eiendommen Eiet bolig Byggear: Anvendelse: Ombygd: Lave/uthus Byggear: Anvendelse: If01geeier. Bolig til eget bruk. Betydelig renovert i Anslatt av eier. Benyttes av eier. -Arealer AREALBEREGNING Arealmalingene i denne rapporten males etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmaling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmaling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmaling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesieile reglene for arealmaling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt tii grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmaling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er ogsa tilgjengelig pa og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for del tidspunkt oppmalingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvh0yde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Maleverdige AREALER Stsrre apninger enn nsdvendige apninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngar i apningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan vaere i strid med byggeforskriftene selv otn de er tnaleverdige. MARKEDSF0RING Ved markedsfaring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primaerrom- og sekundaerrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngar i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert pa retningslinjene og takstmannens eget skj0nn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilh0rer. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne maleregler. Eiet bolig - arealer Etasje Kjeller 1. etasje Kryploft Sum bvsning Bruttoareal BTAm Total! Bruksareal BRA in2 Primmer Sekundzer P-rom S-rom Anvendelse Grovkjeller bestaende av 4 boder. Bruksareal er oppmalt, bruttoareal skj0nnsmessig vurdert. Stue, kj0kken, gang, bad/we, vaskerom, 3 soverom. Arealer er beregnet ut ifra oppmaling pa stedet. Inspeksjon. Areal er ikke maleverdiir. 7av16

8 Eiet bolig - romfordeling Etasje 1. etasje Lave/uthus - arealer Etasje 1. etasje Sum bvgning PrimEerrom Stue, kjekken, gang, bad/we, vaskerom, soverom 1, soverom 2, soverom 3 Bnittoareal BTAm Totalt Bruksareal BRA m2 Primmer Sekundasr P-rom S-rom TIf fax Sekundaerrom Anvendelse Lager. Bruttoareal er oppmalt, bruksareal skjonnsmessig vurdert. 8av 16

9 -Beskrivelser - Eiet bolig Bygning generelt Kryploft Bygning, generelt Luftig og t0rt pa kryploft. Isolering rundt en luftekanal er noe oppspist, antatt av mus eller andre skadedyr. Del er noen fuktskjolder pa sutakplater rundt pipe samt rundt gjennomf0ring av luftekanal. Det kunne for 0vrig ikke registreres noe fukt ved disse stedene, og det antas at fuktskjolder har oppstatt f0r taktekking ble utbedret. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnunders0kelser er ikke foretatt. Direkte fundam entering Vurderinger: Gulv pa grunn Vurderinger: Antatt fundamentert pa stedlige masser av elvegrus/-stein. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. Betonggulv, antatt uisolert og uten dampsperre mot grunnen. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. Gulv pa grunn som ikke har dampsperre, vil normalt ha noe h0y fuktighet som f01ge av fukttransport fra grunnen. Det b0r derfor ikke monteres damptette belegninger pa slike gulv, da dette kan f0re til kondensering under belegningen. Kjelleren er i dag brukt som grovkj eller uten innredet rom. TG: 1 TG:1 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensror. Observasjonene er visuelte. Drenering Drenering ble iflg. eier utbedret i 2008, med drensledninger i plast, grunnmursplast mot grunnmur og tilbakefylling med drenerende masser. Det ble ogsa montert utvendig isolering mellom grunnmur og grunnmursplast. Grunmnursplasten var ikke fmkappet ved befaringen, grunnet gjenstaende arbeider ved planering av tomt. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel, basert pa alder sett i forhold til TG: 1 normal levetid. Info: Eier opplyser om at det i forbindelse med mye nedb0r, kan komme vann inn i kjelleren. Dette skyldes mest sannsynlig h0yt grunnvann, slik at vann fra grunnen trekker opp bak grunnmursplast og videre inn gjennom grunnmuren. Kjelleren egner seg derfor ikke til a innrede til oppholdsrom. Drenering, bearbeidet terreng Normal tid f0r utskifting av drenssystem med drensledninger er ar. Normal tid f0r vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 ar. Det antas at det er god drenering i stedlige masser, men nserhet til elven gj0r at grunnvannet tidvis kan sta h0yt, noe som har f0rt til at det trekker vann inn i kjelleren. 9av16

10 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersoketsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjores en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjores oppmerksom pa at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkeniva. Yttervegger Grunnmur av betongblokker, pusset. Bindingsverk i tre, antatt isolert. Deler av isolasjonen ble iflg. eier utskiftet i forbindelse med utbedring av yttervegger. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Noe smasprekker/svinnsprekker i murpuss. En st0rre vertikal sprekk i grunnmur under et kjellervindu, stedvis salt- /kalkutslag pa grunnmur, samt stedvis 10s murpuss innvendig (TG-2). Det ble stedvis ogsa indikert noe h0ye fuktvariasjoner i nedre del av grunmnuren. Normal tid f0r reparasjon av bindingsverk av tre er ar. Normal tid f0r reparasjon av lettklinker, porebetong er ar. Utvendige overflater Liggende malerbehandlet trekledning (noe gjenstaende malerbehandling 0verst i gavler). Kledning ble utskiftet i Det ble da ogsa montert asfaltplater samt Tyvek vindsperre over asfaltplater. Det er montert museband bak kledningen. Vedlikehold ol: Det gjenstar a montere noe gesimskledning samt hj0rnebord pa bakveggen. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r maling av trekledning eller laft, malt er 6-12 ar. Normal tid f0r beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 ar. Normal tid f0r dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4-8 ar. Normal tid for maling av tred0r, malt er 2-6 ar. Normal tid f0r maling av trevindu, malt er 2-6 ar. Vinduer og derer Kontrollen skjer med visuell undersokelse, samt stikktakninger med hensyn til rateskader. Det er foretatt kontroll pa tilfeldig valgte apne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle d0rer og vinduer trenger a vzere fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vindusrammer/-karmer i tre. 2-lags energiglass. Alle vinduer i 1. etg. ble utskiftet i 2008, og er fabrikkmalte. Kobla glass i kjellervinduer, antatt fra byggear. Vurderinger: Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder sett i forhold til normal levetid. TG: 1 Kjellervinduer gis TG-2 basert pa alder. Hadde kjelleren blitt brukt til oppholdsrom, ville kjellervinduer fatt en TG-3 (gjelder ogsa kjellerdor). Ett kjellervindu mangier ytterglass (TG-3). Kjellervinduer er generelt slitt, med bl.a. Lasnet vinduskitt. Normal tid f0r kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 ar. Normal tid for utskifting av trevindu er ar. 10av16

11 Ytterderer og porter D0rkarmer og d0rblad i tre. 3-lags glass i hovedinngangsd0r. 2-lags glass i terrassed0r. Begge disse d0rene er fra Kjellerd0ren antas a vasre fra byggear, og har enkelt glass. Vurderinger: Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder sett i forhold til normal levetid TG: 1 (gjelder d0rer i 1. etg.) Kjellerd0r gis TG-2 basert pa alder og generell slitasje. Innvendige derer Vurderinger: Normal tid f0r kontroll og justering av tred0rer er 2-8 ar. Normal tid f0r utskifting av tred0rer og aluminiumsd0rer er ar. Karm og d0rblad i tre. Innerd0rer ble utskiftet i 2009 iflg. eier. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r utskifting av tred0r er ar. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, rate og treskadeinsekter pa tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres ogsa undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet pa iagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Vurderinger: Saltak, plassbygde takstoler i tre, kaldt loft. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. Noe sig i tak over stuedelen, noe som ogsa merkes i stuehimlingen. Dette skyldes at det ikke er basrevegg i midten av huset i deler av stuen, antatt kombinert med noe manglende forsterkning (TG-2). Taktekking Undersekelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Taktekking av lakkerte metallplater med taksteinsprofil. Iflg. eier antatt utskiftet rundt ar 2000 (noe usikkerhet rundt utbedringsarstall). TG:1 Vurderinger: Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder sett i forhold til normal levetid. TG: 1 Normal tid f0r omlegging av stalplater med plastbelegg er ar. Normal tid for reparasjon av stalplater med plastbelegg er ar. Normal tid f0r omlegging av aluminiumsplater er ar. Renner, nedlep og beslag Undersokelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Takrenner og ned!0p i plast, rennekroker i lakkert metall. Antatt utskiftet samtidig med taktekking, rundt ar Vindski i ubehandlet imp. tre. Vedlikehold ol: Det gjenstar a montere ned!0psrar samt a malerbehandle vindskier. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r utskifting av takrenner/nedlop i plast er ar. Normal tid for utskifting av vindski/vannbord i tre er ar. Normal tid for overflatebehandling av vindski/vannbord i tre, beiset er 1-4 ar. NiTO Takst NTF, Merges TakseringsForbund 11 av 16

12 Tlf fax Normal tid f0r overflatebehandling av vindski/vannbord i tre, malt er 2-8 ar. Normal tid f0r utskifting av beslag til vindskier, vannbord og salbenk er ar. Terrasse, balkonger, trapper ol. Unders0kelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Balkonger, terrasser ol. Vurderinger: Ny trapp (pagaende arbeid) ved inngangsparti av imp. tre, ubehandlet. Ved min befaring gjenstod det noe arbeid ved rekkverk, men dette vil iflg. eier bli ferdigstilt f0r et salg. Normal tid f0r utskifting av trapper i tre er ar. Veranda i betong, med st0ttemur av betongblokker, antatt fra byggear. Det er ikke montert rekkverk, men verandaen er kun 0,5-1 meter over bakkeplan. Betongdekke har noe 10snet mur/betong langs kanter. St0ttemur under betongdekke er svasrt slitt/oppsmuldret og ma utbedres (TG-3). Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Teglsteinspipe. Beslag pa nedre del over tak. Montert helle over pipetoppen. Sotluke i kjeller. Vedovn i stue, fliser mot gulv, malt pusset pipe. R0rinnf0ring i pipen ved ovn i stuen er flyttet, arbeidet ble utfert av fagfolk. TG:2 Vurderinger: Generell tilstandsgrad forbygningsdel. TG: 2 Ikke alle fire sider pa teglsteinspipen er synlige i 1. etg., noe som er et brudd pa forskriftskrav (TG-3). Normal tid f0r utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er ar. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angaende vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative awik. Frittbserende dekker Dekker i tre, isolert. Det er montert ny isolasjon i bjelkelag (synlig fra kjelleren), samt deler av bjelkelag mot kjeller er utskiftet med nye gulvbjelker. Det gjenstar for 0vrig a montere isolasjon i 2-3 bjelkefag. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I- bjelker er ar. Rapporten kan kun brukes av godkjente rnedlernmer av: N1TO Takst 12av16

13 LYNGDALKOMMUNE Tlf fax Bad Det er fuktmalerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med paregnelige skader er foretatt i omrader som gulv og vegger. Tilst0tende rom og rom i etasjen under baderom er ogsa besiktiget hvis disse rom dlh0rer samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besikdges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet pa innredninger og utstyr. 1. etasje - Bad/we Bygning, generelt Bad/we ble utbedret i 2009, og det ble benyttet handverkere til membranog flisearbeid. Belegg/overflater pa innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Innredning og garnityr for vatrom Utstyr for sanitaerinstallasjoner Luftbehandling, generelt Tilnterrnet flatt gulv, men hey terskel ved d0r mot gang. To gulvsluker. Sluk under badekar ble kontrollert, hvor membran var forskriftsmessig montert bak klemring i sluk. Det antas at det er lik utf0relse ved sluk under dusjkabinett. 120 cm hvit underseksjon, samt speil og belysning. We, servant, dusjkabinett, badekar. El-vifte i veggventil. Vaskerom ^^ ^_ Det er fuktmalerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med paregnelige skader er foretatt i omrader som gulv og vegger. Tilst0tende rom og rom i etasjen under vaskerom er ogsa besiktiget hvis disse rom tilh0rer samme boenhet. Ventilasjon pa rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet pa innredninger og utstyr. 1. etasje - Vaskerom Bygning, generelt Vaskerom ble utbedret i 2009, og belegg/membran-arbeider ble utf0rt av handverkere. Belegg/overflater pa innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Vurderinger: Gulvbelegg er stedvis 10snet ved oppbrett mot vegg, samt ved oppkant mot TG: 2 d0rterskel. Belegg er brettet opp mot vegg pa utsiden av tapet. Utstyr for sanitaerinstallasjoner Luftbehandling, generelt Opplegg for vaskemaskin. Naturlig avtrek via ventil i vindu. 13av16

14 Takst Son AS Kjokken Visuell observasjoner spesielt med tanke pa ventilering. Videre bruk av fuktmalerutstyr i erfaringsmessige utsatte omrader som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjoleskap. Det er ikke flyttet pa innredninger og utstyr. 1. etasje - Kjokken Kjekkeninnredning Middels stor Ikea innredning, fra Hvit overflate. Integrert stekeovn, koketopp m/induksjon, kj01e-/fryseskap. Separat avtrekksvifte fra ventilator. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert nar annet ikke er angitt. Det gjores oppmerksom pa at det er bare de rom som bar vesentlige visuelle feil/skader pa overflater som blir kommentert Kjeller Belegg/overflater p& innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Pusset belong. Liten treplatting i del av et rom. Overflater pa innvendige vegger Malt murpuss. Normal tid f0r maling av mur/betong, malt er ar. Overflater p innvendig himling Ingen himling, synlig isolasjon. 1. etasje Belegg/overflater pa innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Overflater pa innvendige vegger Overflater pa innvendig himling Laminat. Vatromsbelegg pa vaskerom. Fliser pa bad/we. Normal tid f0r reparasjon av keramiske fliser er 5-15 ar. Normal tid f0r utskifting av keramiske fliser er ar. Normal tid f0r utskifting av golv i vatrom med belegg av vinyl, pastop og golwarme er ar. Normal tid f0r utskifting av golv i vatrom med keramiske fliser direkte pa membran er ar. Normal tid f0r utskifting av vinyl er ar. Tapet. Baderomspanel pa bad/we. Normal tid f0r utskifting av vatrom, baderomspanel er ar. Normal tid f0r utskifting av papirtapet, umalt er 5-9 ar. Malte plater. Normal tid f0r maling av plater, malt er ar. Rapporten kan kun brukes avgodkjente medlemmer av: 14av16

15 Tlf fax WS (ventilasjon, varme og sanitaer) Her vurderes vannror. avlopsrar, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgar av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokurnenter. Ledningsnett for sanitaerinstallasjoner Vannledninger i plast (r0r-i-r0r, PEX). Avl0psledninger i plast. All installasjon innvendig ble utskiftet i Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Utstyr for sanitaerinstallasjoner Varmtvannsbereder pa 200 Itr., produsert i Vurderinger: Varme, generelt Luftbehandling, generelt Elektrisk anlegg Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder og slitasje, sett i forhold til normal levetid. Vannledning i plast er montert direkte pa berederen. If01ge Ieverand0r av denne type vannledning, skal det monteres 0,5 m kobberledning mellom plastledning og bereder. Selv om plastledningen er montert direkte pa berederen, vil det normalt ikke vasre noen risiko med dette dersom man ikke manuelt 0ker vanntemperaturen pa berederen. Oppvarming med ved og str0m. Luft-til-luft varmepumpe, fra Naturlig avtrekk. TG: 1 Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. Pa generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle fell kommenteres hvis ikke dette fremgar seerskilt nedenfor. Elkraft, generelt Normal installasjon, kapasitet og punktfordeling. El.-installasjonen ble oppgradert i 2009 av fagfolk. Nytt sikringsskap m/automatsikringer samt jordfeilbryter pr. kurs. Nye deksler og brytere. Det er for 0vrig ikke montert kursbeskrivelse, hvorpa det anbefales a kontakte installat0r for a fa montert denne. Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de evrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Annet fast inventar Skyvedorsgarderobe pa et soverom. Terrengforhold Vurdering av fallforhoid ved grunnmur. Videre vurderes stottemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert pa visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Tilnsermet flat tomt, grovplanert. 15av16

16 - Beskrivelser - Lave/uthus Bygning generelt Bygning generelt Takst S0r AS Bygning oppf0rt av gammeldags reisverk, uisolert. Astak med selvbasrende takbukker. Taktekking av b01geblikkplater. Staende malerbehandlet lavekledning, samt eternitplater pa vegg. Jordgulv. Tregulv pa hems. Vurderinger: Bygningen beerer betydelig alderspreg. En del rate i kledning, rust pa takplater, og ellers i noe darlig forfatning. Knekte eternitplater pa vegg. TG:3 Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Arlige kostnader Arlige kostnader Kapitalisert verdi Kommentar: Off. utg.vev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Forrentningsverdi beregnes normalt ikke for bolig til eget bruk. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Eiet bolig Lave/uthus Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmes signet, vedlikeh.mangler, tllst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Markeds- og lane verdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Laneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: av16

17 Data fra Dato: Kilde: Norsk Eiendomsinformasjon. Data ajourf0res kontinuerlig. Eiendomsdata Kommunenr/navn Gnr/bnr Etablert dato Antall teiger Tinglyst Areal tomt (m2) Kilde areal Kj0pesum Omsetningsdato Omsetning Bygningsdata Bygningstype Status Antall boliger Har heis Antall etasjer Oppdatert dato Boliginformasjon: Leilighetsnr Bruksenhet type Etasjedata: Etasjenavn 1032LYNGDAL 246/ Ja 1 286,3 BEREGNET AREAL Fritt salg_ Enebollg Tatt i bruk 1 Nei Botig HOVEDETASJE Adressedata for eiendom Hjemmelsforhold Navn F0dt Adresse Postnummer/sted Rolle Andel OLSEN ATLE VEMESTAD 4588 KVAS HJEMMELSHAVER 1/1 Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Bruker er kjent med at opplysningene kan vasre ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil. Bruker eller annen part kan ikke gjore noe ansvar gjeldende overfor leverandar eller programleverand0r.

18 TAKSERINCSFORBUND NlTO i'h\8l EGENERKLXERINGSSKJEMA 1ILORIENTERINGVIL DETTE SKJEMA WERE EN DEL AVSALGSOPPGAVEN. Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal tegnes eierskifteforsikring ma sists side fylles ut. SALG50BJEKT (VENNLIGST BRUK_BLCIKKBOKSTAVER) ; K! Enebolig eller rokkehus/to- flermannsbolig med egel gnr/bnr m/botigsalgsrapport Q Andel/aksje - alle type boliger med andei/aksje inkl fnlid sleilighel! Q Enobolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr/bnr u/boligsalgsrapport Q Tomt/hytte, n Eierseks on - s'.le typer leiligheter, to/flermannsbolig eller rekkehus med seksjonsnr, Q Fritidsbolig mkl fritidsleilighet ] Annel!spesifiser - kan ikke forsikres]: Adresse Bnr. Seksjonsnr. X Andelsnr. Aksjenr, r~ Postnr, Festenr. l r Sled Kommune Byggear Nar kjepte du boligen? 7 I rwjlkejjgrsikhngsseiskap er det regnet villa-/husforsikring7 iikke innboforsiknng) "~\i^~j ft3!._j.l-60 /-'X!ji ft" "7 ji\f^\» V i^l Inf^, L.L^<^/ LTX / -n^'oh.^* I f i j Er villa-/husfor5tkringen utvidet med sopp/rite dekning? Polise-/avtalenr. Q JA ^] NEI Hvis dodsbo. kryss her Avdodes navn Mobil Fornavn E-post *.tol Postnr. Afri_ : Etternavn Fornavn Mobil. E-post My adresse Postnr. Sled Dersom egenerkla^ringen fylles ut av andre enn eier, bes grunnen cppgis:

19 SP0RSMALFORALLETYPEREIENDOMMER Alls sporsmal som besvares med "Ja" skal utdypes naermere i kommentarfellet. 1. Kjcnnerdu tilom del er/har vaert feiltilknyttet vatrommene, f.eks. sprekk i fliser, lekkasje, rate, eller soppskader? H JA Si NEI Kommentarer v(xr?-r<x toi.c1cic XT. cvux J J J J 2. Kjenner du til am del er utfcrt arbeid pa bad, herunder oppussing, siste 5 ar? S JA NEI Kommentarer 2.1 Hvisja, redegjarforhva som blegjort, narog om arbeidet er utfertav; ufaglaerle personer/egeninnsats/dugnad. Hvis arbeidet er utfert av fagleert - oppgi firmanavn... _ /^^f IQ UlaglEert ^j Faglsert Hvis faglaert, hvem f^,-^,..,'.^-,,r M '. i--0 ^_y 3. Kjenner du til om det er/har vaert problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. darlig trekk, sprekker fyringsforbud eller Ugnende? JA J3 NEi D HAR IKKE Kammgntarer Kjenner du til om det er/har vaert problemer med drenering, fuktinnsig, Bvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetg.? JA n NEI O HAR IKKE Kommentarer t Vli-j- v/ea ^ato-rc. n<:cixoc!jv7^v\jln^t.vjj'. bj *M x 5. Kjenner du til om det er/har vasrt tilbakeslag av avlflpsvann i sluk eller Ugnende? D JA El NEI Kommentarer 6, Kjenner du til om det er/har vaert setningsskader, f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? 33. J A D NEI Kommentarer =^f 7. Kjenner du til om det er/har vaert sopp, rateskader eller skadedyr i boligen f.eks. rotter, mus, maur og lignende? lil JA D NEI Kommentarer I_L, inl.ta.-gjt 8. Kjenner du til om det er/har vaert utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? S JA D NEI D HAR IKKE Kcmmentarer ^J 8.1. Har det vaert utfert arbeid pataktekking/takrenner/beslag? <"^~' O NEI D HAR IKKE Kommentarer 8.2 Hvis ja, er arbeidet utfort av ufaglaerte? Hvis arbeidet er utfert av faglaert - oppgi firmanavn TJ Ufaglasrt TJ Faglsert Hvis faglaert, hvem 9. Kjenner du til om del er/har vaert mangler/utfert arbeider/kontroll ved el-anlegget og andre installasjoner, f.eks oljetank, sentralfyr, ventilasjon? E! JA D NEI Kommentarer ' 9.1 Hvis ja.er arbeidet utfortav ufaglaerte? Hvis arbeidet er utfartavfaglaert - oppgi firmanavn J D Ufagisrt H Fagla?rt Hvis faglasrt. hvem, 'B t A^ 10. Kjenner du tilom det er feil ved/utfert arbeid/vsert kontroll pa vann/avlap? S JA D NEI Kommentarer K[ -^-^ (_JL^XJ jfc, p t WKVJL TC-. <T OiisC 10.1 Hvisja, er arbeidet utfort av ufaglaerte? Hvis arbeidet er utfartav faglcert - oppgi firmanavn FagUerl Hvis faglasrt. hvem O,._,_, _. _ /v^ 11. Kjenner du tilom ufaglaerte personer har utfart arbeider som krever faglige kvalifikasjoner som f. eks. rflrlegger, membranlegger, elektriker eller lignende? iq JA [^ NEI Kommentarer 12. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medfore endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser? n JA [K) NEI Kommentarer ( 13, Kjenner du til manglende ferdigattest/ pabud/heftelser/ krav vedrerende eiendommen? n JA 1^ NE) Kornmentarer "~. Dersom eiendommen selges med utleiemulighel, leilighet, hybel e.l., kjenner du til om denne er godkjent hos bygningsmyndighetene? JA NE! HAR IKKE Kommentarer

20 SP0RSMAL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER Alle sporsmal som besvares med "Ja" skal uldypes nasrmere i kommentarfeltet. 15. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter utarbeidet de siste 5 ar? Q JA EJ NEI Kommentarer 16. Foreliggerdeten tependc leiekontrakt pa hele elterdelerav boligen/eiendommen. Hvisja. redegjer Q JA S NEI Kommentarer 17. Er det andre forhold ved eiendommen som kan veere relevant for kjeper a vite om? Hvis ja, redegjer Q JA S NEI D VETIKKE Kommentarer 18. Er det endrede reguleringsbestemmelser, forslag til dette? D JA Q NEI Q VETIKKE Kommentarer 19. Er det utarbeidet energispesifisering pa boligen? Det gjpres oppmerksom pa at bygningens beregnede energibehov styres i sterk grad av brukerne D JA EJ NEI Kommentarer P: >"*:<-. Oil Vo Ul SP0RSMAL FOR LEIUGHETER I SAMEIER/ BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP: Sparsmat 20 og 21 besvares kun for leiligheter i sarneier. borettslag og boligaksjeselskap 20. Kjenner du til om sameiet/taget/selskapet er involved i tvister av noe slag? D JA D NEI fi5 HARIKKE Kommentarer 21. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov] som kan medfare akt husleie/flkte fellesutgifter? D JA D NEI D HARIKKE Kommentarer TILLEGGSKOMMENTARER (Er det behov for plass til Here kommentarer, kan disse legges ved pa eget ark) SETT KRY5S Q Q Jeg bekrefter al opptysningene i egenerkla?ringsskjemaet er korrekt gitt etter bests skjonn. Egenerklasnngsskjemaet er levert direkte til: D Eiendomsmegler D Takstmann Dato 7/q-n Seiger (11 underskriit. Sled SeLger 12) underskrift

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sønjuveien 3330 SKOTSELV Gnr. 180 Bnr. 60 64 og 68 SERTIFISERT TAKSTMANN Atle Emil Iversen Oppdrag Bef.dato 1624 12.04.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE Grimstadveien 350 5252 Søreidgrend tlf 95444433 E-mail: bat@takst.info Org.nr: 882 965 112 Verdi- og lånetakst over leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk:

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Waltersborgveien 9 4838 Gnr. 502 Bnr. 373 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 356 25.04.2012

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Arild Grundetjern Telefon: 919 98 000 E-post: post@grundetjern.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 913

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 13.04.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Sølvsbergvegen 17 2750 GRAN Gnr. 172 Bnr. 1 Parsell fradelt denne eiendom. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Bech Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1446 05.09.2011

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr. Regimentsveien 12 Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.: 369 ASKIM KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Denne rapporten er

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Org.nr: 891 717 512 Verdi- og lånetakst over Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Utført av: Raymond N. Rolfsnes Byggmester/Takstmann Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kamperhaugveien 24 4950 RISØR Gnr. 16 Bnr. 435 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Godkjent for boligsalgsrapportering av Det Norske Veritas Bef.dato 23.05.2012

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr. Tollefsrødskogen 16 1560 Larkollen Mobil: 97 50 70 23 E-post: takst@tangenes.com Org.nr: 971 011 416 Verdi- og lånetakst over andel i Sjøbadet Moss Glassverket 55 D 1515 MOSS Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO. Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO. Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE Utført av: Ansvarlig takstmann Sven P. Meyer TAKSTHUSET Tømrermester/takstøkonom

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Nordåsvegen 199, 5235 RÅDAL Gnr 121: Bnr 715 1201 BERGEN KOMMUNE Enebolig SERTIFISERT TAKSTMANN Knut-Anders Aase Telefon: 957 24 260

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 110 Bnr. 656 Kommune: 1017 SONGDALEN Adresse:, Gamle Kuliaveg 52 4645 NODELAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 790 000 LÅNEVERDI: Kr 670 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Tilstandsrapport over andel/aksje i Brettslaget Rate Terrasse AB Takst - Aktiv Boligtaksering AS Tungaveien 36 7047 TRONDHEIM Telf. 99 44 32 00 Fax 73 96 44 00 abtakst@online.no Org.nr: 989 686 046 Terrassehus

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Hytte i rekke på Vrådalstunet Vrådalstunet I 2 3853 VRÅDAL Gnr. 1 Bnr. 69 Seksj.nr. 2 SERTIFISERT TAKSTMANN Geir Svalbjørg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sandstuveien 26 1178 OSLO Gårdsnr. 151 Bruksnr. 263 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 1/4 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Slettanesvegen 40 Gnr. 202 Bnr. 60 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1591 07.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE Løkenåsringen 30 1473 Lørenskog 92019820/67906063 magne@brosholen.no Org.nr: 893571272 Verdi- og lånetakst over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 14 000 000. Kr 12 000 000. Hytte 93,0 m² 90,0 m² Sjøbu 22,0 m² 22,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 14 000 000. Kr 12 000 000. Hytte 93,0 m² 90,0 m² Sjøbu 22,0 m² 22,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 926 LILLESAND Adresse: Sundet, Blåtangen 4770 HØVÅG MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 14 000 000 LÅNEVERDI: Kr 12 000 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Enebolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 184 m² 163 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 4 500 000 LÅNEVERDI: KR. 4 000 000 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Organisasjonsnr:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skibsbyggergata 2A, 4085 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 410 (snr: 1) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av flermannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Bjørn Åge Maribu Telefon: 901

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Lidarende Borettslag ØSTRE BERG 10 7051 TRONDHEIM 3-( 4 ) roms andelsleilighet. Gnr. 59 Bnr. 227 Leilighet nr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 Dugstadfossen 26 5700 Voss 56512661 mobil 98180 torj.abbedissen@c2i.net Verdi- og lånetakst over Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 VOSS KOMMUNE Utført av: Takstmann Tor Johan Abbedissen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Roaldsøyveien, 4085 HUNDVÅG Gnr 5: Bnr 460 1103 STAVANGER KOMMUNE Sjøhus SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. Org.nr: 986778500 Verdi- og lånetakst over andel i Jacob Meyer Borettslag Wesselsgate 15 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. 5002 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan-Petter Vie Oppdrag 2008492 Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 5 900 000 KR. 5 200 000. Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 5 900 000 KR. 5 200 000. Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 5 900 000 LÅNEVERDI: KR. 5 200 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Haldenveien 10 1890 RAKKESTAD Gnr. 5 Bnr. 106 RAKKESTAD KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Haldenveien 10 1890 RAKKESTAD Gnr. 5 Bnr. 106 RAKKESTAD KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Haldenveien 10 1890 RAKKESTAD Gnr. 5 Bnr. 106 SERTIFISERT TAKSTMANN Bef.dato Vedlegg 11.05.2011 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN Gnr. 49 Bnr. 902 OPPEGÅRD KOMMUNE Utført

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 236 Bnr. 216 Kommune: 301 OSLO MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 700 000 LÅNEVERDI: Kr 2 350 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

Forhåndstakst. over. leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN

Forhåndstakst. over. leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN Forhåndstakst over leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN Gårdsnr. 32 Bruksnr. 166 Seksj.nr. 8 Tomten har to bnr. 166 og 167. Her vil bli et bnr. Eierbrøk: 1/8 ASKØY KOMMUNE 957 24 260 Utført av:

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Vråliosvegen 1847 A 3849 Gnr. 8 Bnr. 1 Hovedhuset på eiendommen SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 59 13.07.2012 Om rapporten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Brødregata 15, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 1406 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05 207 E-post:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03. RAPPORTANSVARLIG: GUSTAVSEN TAKSTINGENIØR Jahn Erik Gustavsen Brennsletta 2, 2080 EIDSVOLL Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr Gnr 96 Bnr 439

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Revestien 28 RAPPORTANSVARLIG: 2014 BLYSTADLIA AESTIMO AS Gnr 103 Bnr 346 Leilnr 416/33 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. SEKSJONERT FRITIDSLEILIGHET. Stavtaket 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 98 Seksj.nr. 58 Eierbrøk: 54/11966 HEMSEDAL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. SEKSJONERT FRITIDSLEILIGHET. Stavtaket 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 98 Seksj.nr. 58 Eierbrøk: 54/11966 HEMSEDAL KOMMUNE Org.nr: 911 630 877 Verdi- og lånetakst over SEKSJONERT FRITIDSLEILIGHET. Stavtaket 3560 HEMSEDAL Gnr. 72 Bnr. 98 Seksj.nr. 58 Eierbrøk: 54/11966 HEMSEDAL KOMMUNE Utført av: Gunnar Skredderberget Bygn.tekn./Tømmerm.

Detaljer