OLIGSALGSRAPPORT. Vemestad Ytre 4588 KVAS Gnr. 246 Bnr. 94 LYNGDALKOMMUNE. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmaling - verdi- og lanetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Vemestad Ytre 4588 KVAS Gnr. 246 Bnr. 94 LYNGDALKOMMUNE. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmaling - verdi- og lanetakst"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmaling - verdi- og lanetakst Vemestad Ytre 4588 KVAS Gnr. 246 Bnr. 94 LYNGDALKOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bj0rn M. Rom Mobil: E-post: Takst S0r AS TIf fax Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstaende og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktorer i eiendomsbransj en. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og og kan kun utfores av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt pa a fremstille de byggetekniske forhold som er seerlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjopers undersokelsesplikt, men utgj0r et dokument som er ment a bidra til a 0ke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter bans skj0nn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garantl for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangier, ettersom det blant annet ikke er foretatt apning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre ban ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstatt at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter a lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangier for rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ ogsa nar selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utfort i henhold til NTFs regler. Laneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belaning. OM TAKSERTNGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Nar en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til a benytte NTFs sertifiseringsmerke pa alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de n0dvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regeiverket for sin organisasjon og ellers ut0ve normalt godt takstmannsskj0nn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen kiagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilharende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en n0ytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerradet pa den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene pa den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilh0rende tilleggsunders0kelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten a komme til en tilfredsstillende 10sning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsunders0kelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, sa langt det er naturlig utf0rt i henhold til Norsk Standard NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer pa tilstandssvekkelse er i trad med veiledning for NS 3424 og tilh0rende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis ogsa i trad med NS3424 pa falgende mate: - Tilstandsgrad 0, TGO: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (ogsa sammenbrudd og total funksjonssvikt) TGO angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersekelsesnivaer fra 1-3. Denne rapporten er basert pa unders0kelsesniva 1 som er laveste niva. I praksis betyr dette at gjennomf0ringen av befaringen begrenses som folger: - Det utf0res kun visuelle observasjoner pa tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utfort pa lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke mobler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet pa, med mindre apenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av sn0 eller skjult pa annen mate blir ikke kontrollert. Det anf0res i rapporten hvorfor flatene ikke er 2av16

3 kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonspraving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, saint krypkjellere og kryploft. inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhandskunnskap orn objektet. - Vatrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet pa grunnlag av 'Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007'. Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av saarlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom h0y og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gj0r seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, okonomi, sikkerhet, funksjon eller brukeransker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar for man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minim umskrav. TILLEGGSUNDERS0KELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men papeke nedvendigheten av a konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige unders0kelser virker pakrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid a konsultere en El. Takstmann dersom grundigere unders0kelser er enskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFIN1SJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referanseniva. - Referanseniva: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt awik mellom observer! tilstand og referansenivaet. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av sma stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale pavirkmnger og det rnateriale som objektet bestar av. - Symptom: Et tegn pa en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative awik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivaet, gradert i forhold til awik fra referansenivaet. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngar. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til a male eller s0ke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet for bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bar rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 maneder, b0r takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Takstmannen er ikke ansvarlig for rnanglende opplysninger om feil og mangier, som han ikke kunne ha oppdaget etter a ha undersekt takstobjektet slik god skikk tilsier. Kommunens bygningsarkiv og reguleringsbestemmelser for omradet er ikke gjennomgatt, og taksten hensyntar saledes ikke forhold/opplysninger som finnes her, med mindre det uttrykkelig fremgar av takstdokumentet. Lokalisering av ftikt i konstruksjoner er foretatt med fuktindikator, dvs. det er kun fuktvariasjoner som registreres. Der det anmerkes at det er indikert h0y/skadelig fukt, anbefales det a foreta ytterligere unders0kelser. Rapporten medtar ikke generell tilstand pa innvendige overflater, herunder overflatebehandiing/normal slitasje eller generell standard. Ved min befaring var boligen bebodd og ftillt moblert. Det tas derfor forbehold mot evt. feil/mangler som av den grunn ikke kunne registreres. Rapporten kan kun brukes av godkjente rnedlemmer av: Ettertrykk forb u d t 3av16

4 Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Beliggenhet: Eiendommen ligger neer RV 43 pa Vemestad Ytre, derav noe trafikkst0y. Ca. 1-2 km fra matbutikk, barneskole og barnehage. Ca km fra Lyngdal sentrum, som er neermeste store handelssentrum. Gode solforhold. Tomten: Flat tomt, grovplanert plen, gruset parkering. Bebyggelsen: Omradet bestar av eneboliger og landbrukseiendommer. Standard: Boligen holder en normal standard pa overflater og utstyr. Andre forhold: Det er ikke opplyst om noen rettigheter eller heftelser knyttet til eiendommen. 4av16

5 Konklusjon tilstand EIET BOLIG Gnr. 246 Bnr. 94 Bygning oppf0rt i 1967, bestaende av innredet 1. etg. samt en grovkjeller med boder. Boligen ble neermest totalrenovert i , og fremstar som i bra teknisk stand. Innvendig er overflater i 1. etg. renovert/utskiftet. Ny Ikea kj0kkeninnredning fra Bad/we samt vaskerom ble renovert i 2009, utf0rt av fagfolk. Ny installasjon av vannledninger og avbapsledninger samt VVB, utfart av fagfolk. Det elektriske anlegget ble oppgradert i 2009, utf0rt av fagfolk. F01gende forhold b0r for 0vrig kommenteres sasrskilt: - Kjellervinduer med kobla glass, antatt fra byggear, mangier bl.a. ytterglass ved ett vindu og er generelt slitt. Da kjelleren ikke er innredet til varig opphold, anses det for 0vrig ikke som noen n0dvendighet a utskifte vinduer - St0ttemur under betongdekke ved veranda er svaert slitt/oppsmuldret og ma utbedres - Ikke alle fire sider pa teglsteinspipe er synlige i 1. etg., noe som er et brudd pa forskriftskrav LAVE/UTHUS Bygning antatt oppf0rt rundt ar Bygning brukes i dag til lager og vedbod, og er ikke egnet til annet enn dette. Bygning synes a vasre i generelt darlig forfatning, hvorpa en totalrenovering, evt. riving kan paregnes, avhenging av 0nsket bruk. Viser foravrig til vurderinger i denne rapport. Hele rapporten ma leses i sin helhet for a fa et riktig inntrykk av bygningenes tilstand. Markeds- og laneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Eiendom med gode solforhold, ca. 1-2 km fra butikk, skole og barnehage. Ca. 13 km fra Lyngdal sentrum. Boligen er betydelig renovert de siste arene, og fremstar som i bra teknisk stand. Eiendommens lokalisering reduserer markedsverdien i forhold til eiendommer i mer sentrale strak. Eiendommer med beliggenhet utenfor sentrale strok har vist seg a vtere vanskeligere a selge, hvorpa dette gjenspeiles i forskjellen mellom teknisk verdi og markedsverdi. Markedsverdi (normal salgsverdi): Laneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Kr Lyngdal, 12A Bj0rn M. Rom Byggmester/Takstmann MNTF Eltertrykk forbudt 5av16

6 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Ellen Tvedten Tlf.: Kirkeveien LYNGDAL Besiktigelse, tilstede Dato: Bj0rn M.Rom Takstmann Tlf.: AtleOlsen Eier Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Malebrev Eiers egenerklaerinj Tinglyst veirett Eier EDR Tinglyst dato Dato Dato Tinglyst veirett over 1032/246/3 Dato Kommentar til egenerklaering Takstmannens Egenerklsering er gjennomlest. Ingen videre kommentarer/bemerkninger. kommentar til egenerkleeringen: Vedlegg Nr 1 2 Eiendomsdata Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avl0p: Regulering: Kommuneplan: Offentl. avg. pr. an Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider EDR-utskrift Norsk Eiendomsinformasjon Eiers egenerklaering Gnr. 246 Bnr. 94 Atle Olsen Eiet tomt. Areal m2 Areal if01ge malebrev. Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Adkomst fra privat vei. Privat. Privat. LNF-omrade (landbruks-, natur- og friluftsomrader) med fornminner. Lyngdal kommune. Kommuneplanens arealdei. Kr Renovasjon, feier, t0mming av septik. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Forsikringstype: Forsikringssum: Premiebel0p: Sparebankl Skadeforsikring AS. Avtalenummer: Fullverdi Kr Kr4678 6av 16

7 Bygninger pa eiendommen Eiet bolig Byggear: Anvendelse: Ombygd: Lave/uthus Byggear: Anvendelse: If01geeier. Bolig til eget bruk. Betydelig renovert i Anslatt av eier. Benyttes av eier. -Arealer AREALBEREGNING Arealmalingene i denne rapporten males etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmaling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmaling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmaling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesieile reglene for arealmaling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt tii grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmaling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er ogsa tilgjengelig pa og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for del tidspunkt oppmalingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvh0yde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Maleverdige AREALER Stsrre apninger enn nsdvendige apninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngar i apningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan vaere i strid med byggeforskriftene selv otn de er tnaleverdige. MARKEDSF0RING Ved markedsfaring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primaerrom- og sekundaerrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngar i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert pa retningslinjene og takstmannens eget skj0nn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilh0rer. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne maleregler. Eiet bolig - arealer Etasje Kjeller 1. etasje Kryploft Sum bvsning Bruttoareal BTAm Total! Bruksareal BRA in2 Primmer Sekundzer P-rom S-rom Anvendelse Grovkjeller bestaende av 4 boder. Bruksareal er oppmalt, bruttoareal skj0nnsmessig vurdert. Stue, kj0kken, gang, bad/we, vaskerom, 3 soverom. Arealer er beregnet ut ifra oppmaling pa stedet. Inspeksjon. Areal er ikke maleverdiir. 7av16

8 Eiet bolig - romfordeling Etasje 1. etasje Lave/uthus - arealer Etasje 1. etasje Sum bvgning PrimEerrom Stue, kjekken, gang, bad/we, vaskerom, soverom 1, soverom 2, soverom 3 Bnittoareal BTAm Totalt Bruksareal BRA m2 Primmer Sekundasr P-rom S-rom TIf fax Sekundaerrom Anvendelse Lager. Bruttoareal er oppmalt, bruksareal skjonnsmessig vurdert. 8av 16

9 -Beskrivelser - Eiet bolig Bygning generelt Kryploft Bygning, generelt Luftig og t0rt pa kryploft. Isolering rundt en luftekanal er noe oppspist, antatt av mus eller andre skadedyr. Del er noen fuktskjolder pa sutakplater rundt pipe samt rundt gjennomf0ring av luftekanal. Det kunne for 0vrig ikke registreres noe fukt ved disse stedene, og det antas at fuktskjolder har oppstatt f0r taktekking ble utbedret. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnunders0kelser er ikke foretatt. Direkte fundam entering Vurderinger: Gulv pa grunn Vurderinger: Antatt fundamentert pa stedlige masser av elvegrus/-stein. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. Betonggulv, antatt uisolert og uten dampsperre mot grunnen. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. Gulv pa grunn som ikke har dampsperre, vil normalt ha noe h0y fuktighet som f01ge av fukttransport fra grunnen. Det b0r derfor ikke monteres damptette belegninger pa slike gulv, da dette kan f0re til kondensering under belegningen. Kjelleren er i dag brukt som grovkj eller uten innredet rom. TG: 1 TG:1 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensror. Observasjonene er visuelte. Drenering Drenering ble iflg. eier utbedret i 2008, med drensledninger i plast, grunnmursplast mot grunnmur og tilbakefylling med drenerende masser. Det ble ogsa montert utvendig isolering mellom grunnmur og grunnmursplast. Grunmnursplasten var ikke fmkappet ved befaringen, grunnet gjenstaende arbeider ved planering av tomt. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel, basert pa alder sett i forhold til TG: 1 normal levetid. Info: Eier opplyser om at det i forbindelse med mye nedb0r, kan komme vann inn i kjelleren. Dette skyldes mest sannsynlig h0yt grunnvann, slik at vann fra grunnen trekker opp bak grunnmursplast og videre inn gjennom grunnmuren. Kjelleren egner seg derfor ikke til a innrede til oppholdsrom. Drenering, bearbeidet terreng Normal tid f0r utskifting av drenssystem med drensledninger er ar. Normal tid f0r vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 ar. Det antas at det er god drenering i stedlige masser, men nserhet til elven gj0r at grunnvannet tidvis kan sta h0yt, noe som har f0rt til at det trekker vann inn i kjelleren. 9av16

10 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersoketsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjores en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjores oppmerksom pa at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkeniva. Yttervegger Grunnmur av betongblokker, pusset. Bindingsverk i tre, antatt isolert. Deler av isolasjonen ble iflg. eier utskiftet i forbindelse med utbedring av yttervegger. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Noe smasprekker/svinnsprekker i murpuss. En st0rre vertikal sprekk i grunnmur under et kjellervindu, stedvis salt- /kalkutslag pa grunnmur, samt stedvis 10s murpuss innvendig (TG-2). Det ble stedvis ogsa indikert noe h0ye fuktvariasjoner i nedre del av grunmnuren. Normal tid f0r reparasjon av bindingsverk av tre er ar. Normal tid f0r reparasjon av lettklinker, porebetong er ar. Utvendige overflater Liggende malerbehandlet trekledning (noe gjenstaende malerbehandling 0verst i gavler). Kledning ble utskiftet i Det ble da ogsa montert asfaltplater samt Tyvek vindsperre over asfaltplater. Det er montert museband bak kledningen. Vedlikehold ol: Det gjenstar a montere noe gesimskledning samt hj0rnebord pa bakveggen. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r maling av trekledning eller laft, malt er 6-12 ar. Normal tid f0r beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 ar. Normal tid f0r dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4-8 ar. Normal tid for maling av tred0r, malt er 2-6 ar. Normal tid f0r maling av trevindu, malt er 2-6 ar. Vinduer og derer Kontrollen skjer med visuell undersokelse, samt stikktakninger med hensyn til rateskader. Det er foretatt kontroll pa tilfeldig valgte apne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle d0rer og vinduer trenger a vzere fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vindusrammer/-karmer i tre. 2-lags energiglass. Alle vinduer i 1. etg. ble utskiftet i 2008, og er fabrikkmalte. Kobla glass i kjellervinduer, antatt fra byggear. Vurderinger: Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder sett i forhold til normal levetid. TG: 1 Kjellervinduer gis TG-2 basert pa alder. Hadde kjelleren blitt brukt til oppholdsrom, ville kjellervinduer fatt en TG-3 (gjelder ogsa kjellerdor). Ett kjellervindu mangier ytterglass (TG-3). Kjellervinduer er generelt slitt, med bl.a. Lasnet vinduskitt. Normal tid f0r kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 ar. Normal tid for utskifting av trevindu er ar. 10av16

11 Ytterderer og porter D0rkarmer og d0rblad i tre. 3-lags glass i hovedinngangsd0r. 2-lags glass i terrassed0r. Begge disse d0rene er fra Kjellerd0ren antas a vasre fra byggear, og har enkelt glass. Vurderinger: Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder sett i forhold til normal levetid TG: 1 (gjelder d0rer i 1. etg.) Kjellerd0r gis TG-2 basert pa alder og generell slitasje. Innvendige derer Vurderinger: Normal tid f0r kontroll og justering av tred0rer er 2-8 ar. Normal tid f0r utskifting av tred0rer og aluminiumsd0rer er ar. Karm og d0rblad i tre. Innerd0rer ble utskiftet i 2009 iflg. eier. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r utskifting av tred0r er ar. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, rate og treskadeinsekter pa tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres ogsa undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet pa iagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Vurderinger: Saltak, plassbygde takstoler i tre, kaldt loft. Generell tilstandsgrad for bygningsdel. Noe sig i tak over stuedelen, noe som ogsa merkes i stuehimlingen. Dette skyldes at det ikke er basrevegg i midten av huset i deler av stuen, antatt kombinert med noe manglende forsterkning (TG-2). Taktekking Undersekelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Taktekking av lakkerte metallplater med taksteinsprofil. Iflg. eier antatt utskiftet rundt ar 2000 (noe usikkerhet rundt utbedringsarstall). TG:1 Vurderinger: Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder sett i forhold til normal levetid. TG: 1 Normal tid f0r omlegging av stalplater med plastbelegg er ar. Normal tid for reparasjon av stalplater med plastbelegg er ar. Normal tid f0r omlegging av aluminiumsplater er ar. Renner, nedlep og beslag Undersokelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Takrenner og ned!0p i plast, rennekroker i lakkert metall. Antatt utskiftet samtidig med taktekking, rundt ar Vindski i ubehandlet imp. tre. Vedlikehold ol: Det gjenstar a montere ned!0psrar samt a malerbehandle vindskier. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r utskifting av takrenner/nedlop i plast er ar. Normal tid for utskifting av vindski/vannbord i tre er ar. Normal tid for overflatebehandling av vindski/vannbord i tre, beiset er 1-4 ar. NiTO Takst NTF, Merges TakseringsForbund 11 av 16

12 Tlf fax Normal tid f0r overflatebehandling av vindski/vannbord i tre, malt er 2-8 ar. Normal tid f0r utskifting av beslag til vindskier, vannbord og salbenk er ar. Terrasse, balkonger, trapper ol. Unders0kelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Balkonger, terrasser ol. Vurderinger: Ny trapp (pagaende arbeid) ved inngangsparti av imp. tre, ubehandlet. Ved min befaring gjenstod det noe arbeid ved rekkverk, men dette vil iflg. eier bli ferdigstilt f0r et salg. Normal tid f0r utskifting av trapper i tre er ar. Veranda i betong, med st0ttemur av betongblokker, antatt fra byggear. Det er ikke montert rekkverk, men verandaen er kun 0,5-1 meter over bakkeplan. Betongdekke har noe 10snet mur/betong langs kanter. St0ttemur under betongdekke er svasrt slitt/oppsmuldret og ma utbedres (TG-3). Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Teglsteinspipe. Beslag pa nedre del over tak. Montert helle over pipetoppen. Sotluke i kjeller. Vedovn i stue, fliser mot gulv, malt pusset pipe. R0rinnf0ring i pipen ved ovn i stuen er flyttet, arbeidet ble utfert av fagfolk. TG:2 Vurderinger: Generell tilstandsgrad forbygningsdel. TG: 2 Ikke alle fire sider pa teglsteinspipen er synlige i 1. etg., noe som er et brudd pa forskriftskrav (TG-3). Normal tid f0r utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er ar. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angaende vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative awik. Frittbserende dekker Dekker i tre, isolert. Det er montert ny isolasjon i bjelkelag (synlig fra kjelleren), samt deler av bjelkelag mot kjeller er utskiftet med nye gulvbjelker. Det gjenstar for 0vrig a montere isolasjon i 2-3 bjelkefag. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Normal tid f0r reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I- bjelker er ar. Rapporten kan kun brukes av godkjente rnedlernmer av: N1TO Takst 12av16

13 LYNGDALKOMMUNE Tlf fax Bad Det er fuktmalerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med paregnelige skader er foretatt i omrader som gulv og vegger. Tilst0tende rom og rom i etasjen under baderom er ogsa besiktiget hvis disse rom dlh0rer samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besikdges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet pa innredninger og utstyr. 1. etasje - Bad/we Bygning, generelt Bad/we ble utbedret i 2009, og det ble benyttet handverkere til membranog flisearbeid. Belegg/overflater pa innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Innredning og garnityr for vatrom Utstyr for sanitaerinstallasjoner Luftbehandling, generelt Tilnterrnet flatt gulv, men hey terskel ved d0r mot gang. To gulvsluker. Sluk under badekar ble kontrollert, hvor membran var forskriftsmessig montert bak klemring i sluk. Det antas at det er lik utf0relse ved sluk under dusjkabinett. 120 cm hvit underseksjon, samt speil og belysning. We, servant, dusjkabinett, badekar. El-vifte i veggventil. Vaskerom ^^ ^_ Det er fuktmalerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med paregnelige skader er foretatt i omrader som gulv og vegger. Tilst0tende rom og rom i etasjen under vaskerom er ogsa besiktiget hvis disse rom tilh0rer samme boenhet. Ventilasjon pa rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet pa innredninger og utstyr. 1. etasje - Vaskerom Bygning, generelt Vaskerom ble utbedret i 2009, og belegg/membran-arbeider ble utf0rt av handverkere. Belegg/overflater pa innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Vurderinger: Gulvbelegg er stedvis 10snet ved oppbrett mot vegg, samt ved oppkant mot TG: 2 d0rterskel. Belegg er brettet opp mot vegg pa utsiden av tapet. Utstyr for sanitaerinstallasjoner Luftbehandling, generelt Opplegg for vaskemaskin. Naturlig avtrek via ventil i vindu. 13av16

14 Takst Son AS Kjokken Visuell observasjoner spesielt med tanke pa ventilering. Videre bruk av fuktmalerutstyr i erfaringsmessige utsatte omrader som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjoleskap. Det er ikke flyttet pa innredninger og utstyr. 1. etasje - Kjokken Kjekkeninnredning Middels stor Ikea innredning, fra Hvit overflate. Integrert stekeovn, koketopp m/induksjon, kj01e-/fryseskap. Separat avtrekksvifte fra ventilator. Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert nar annet ikke er angitt. Det gjores oppmerksom pa at det er bare de rom som bar vesentlige visuelle feil/skader pa overflater som blir kommentert Kjeller Belegg/overflater p& innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Pusset belong. Liten treplatting i del av et rom. Overflater pa innvendige vegger Malt murpuss. Normal tid f0r maling av mur/betong, malt er ar. Overflater p innvendig himling Ingen himling, synlig isolasjon. 1. etasje Belegg/overflater pa innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Overflater pa innvendige vegger Overflater pa innvendig himling Laminat. Vatromsbelegg pa vaskerom. Fliser pa bad/we. Normal tid f0r reparasjon av keramiske fliser er 5-15 ar. Normal tid f0r utskifting av keramiske fliser er ar. Normal tid f0r utskifting av golv i vatrom med belegg av vinyl, pastop og golwarme er ar. Normal tid f0r utskifting av golv i vatrom med keramiske fliser direkte pa membran er ar. Normal tid f0r utskifting av vinyl er ar. Tapet. Baderomspanel pa bad/we. Normal tid f0r utskifting av vatrom, baderomspanel er ar. Normal tid f0r utskifting av papirtapet, umalt er 5-9 ar. Malte plater. Normal tid f0r maling av plater, malt er ar. Rapporten kan kun brukes avgodkjente medlemmer av: 14av16

15 Tlf fax WS (ventilasjon, varme og sanitaer) Her vurderes vannror. avlopsrar, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgar av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokurnenter. Ledningsnett for sanitaerinstallasjoner Vannledninger i plast (r0r-i-r0r, PEX). Avl0psledninger i plast. All installasjon innvendig ble utskiftet i Vurderinger: Generell tilstandsgrad for bygningsdel. TG: 1 Utstyr for sanitaerinstallasjoner Varmtvannsbereder pa 200 Itr., produsert i Vurderinger: Varme, generelt Luftbehandling, generelt Elektrisk anlegg Tilstandsgrad er gitt pa grunn av alder og slitasje, sett i forhold til normal levetid. Vannledning i plast er montert direkte pa berederen. If01ge Ieverand0r av denne type vannledning, skal det monteres 0,5 m kobberledning mellom plastledning og bereder. Selv om plastledningen er montert direkte pa berederen, vil det normalt ikke vasre noen risiko med dette dersom man ikke manuelt 0ker vanntemperaturen pa berederen. Oppvarming med ved og str0m. Luft-til-luft varmepumpe, fra Naturlig avtrekk. TG: 1 Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. Pa generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle fell kommenteres hvis ikke dette fremgar seerskilt nedenfor. Elkraft, generelt Normal installasjon, kapasitet og punktfordeling. El.-installasjonen ble oppgradert i 2009 av fagfolk. Nytt sikringsskap m/automatsikringer samt jordfeilbryter pr. kurs. Nye deksler og brytere. Det er for 0vrig ikke montert kursbeskrivelse, hvorpa det anbefales a kontakte installat0r for a fa montert denne. Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de evrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Annet fast inventar Skyvedorsgarderobe pa et soverom. Terrengforhold Vurdering av fallforhoid ved grunnmur. Videre vurderes stottemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert pa visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Tilnsermet flat tomt, grovplanert. 15av16

16 - Beskrivelser - Lave/uthus Bygning generelt Bygning generelt Takst S0r AS Bygning oppf0rt av gammeldags reisverk, uisolert. Astak med selvbasrende takbukker. Taktekking av b01geblikkplater. Staende malerbehandlet lavekledning, samt eternitplater pa vegg. Jordgulv. Tregulv pa hems. Vurderinger: Bygningen beerer betydelig alderspreg. En del rate i kledning, rust pa takplater, og ellers i noe darlig forfatning. Knekte eternitplater pa vegg. TG:3 Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Arlige kostnader Arlige kostnader Kapitalisert verdi Kommentar: Off. utg.vev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Forrentningsverdi beregnes normalt ikke for bolig til eget bruk. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Eiet bolig Lave/uthus Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmes signet, vedlikeh.mangler, tllst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Markeds- og lane verdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Laneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: av16

17 Data fra Dato: Kilde: Norsk Eiendomsinformasjon. Data ajourf0res kontinuerlig. Eiendomsdata Kommunenr/navn Gnr/bnr Etablert dato Antall teiger Tinglyst Areal tomt (m2) Kilde areal Kj0pesum Omsetningsdato Omsetning Bygningsdata Bygningstype Status Antall boliger Har heis Antall etasjer Oppdatert dato Boliginformasjon: Leilighetsnr Bruksenhet type Etasjedata: Etasjenavn 1032LYNGDAL 246/ Ja 1 286,3 BEREGNET AREAL Fritt salg_ Enebollg Tatt i bruk 1 Nei Botig HOVEDETASJE Adressedata for eiendom Hjemmelsforhold Navn F0dt Adresse Postnummer/sted Rolle Andel OLSEN ATLE VEMESTAD 4588 KVAS HJEMMELSHAVER 1/1 Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Bruker er kjent med at opplysningene kan vasre ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil. Bruker eller annen part kan ikke gjore noe ansvar gjeldende overfor leverandar eller programleverand0r.

18 TAKSERINCSFORBUND NlTO i'h\8l EGENERKLXERINGSSKJEMA 1ILORIENTERINGVIL DETTE SKJEMA WERE EN DEL AVSALGSOPPGAVEN. Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal tegnes eierskifteforsikring ma sists side fylles ut. SALG50BJEKT (VENNLIGST BRUK_BLCIKKBOKSTAVER) ; K! Enebolig eller rokkehus/to- flermannsbolig med egel gnr/bnr m/botigsalgsrapport Q Andel/aksje - alle type boliger med andei/aksje inkl fnlid sleilighel! Q Enobolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr/bnr u/boligsalgsrapport Q Tomt/hytte, n Eierseks on - s'.le typer leiligheter, to/flermannsbolig eller rekkehus med seksjonsnr, Q Fritidsbolig mkl fritidsleilighet ] Annel!spesifiser - kan ikke forsikres]: Adresse Bnr. Seksjonsnr. X Andelsnr. Aksjenr, r~ Postnr, Festenr. l r Sled Kommune Byggear Nar kjepte du boligen? 7 I rwjlkejjgrsikhngsseiskap er det regnet villa-/husforsikring7 iikke innboforsiknng) "~\i^~j ft3!._j.l-60 /-'X!ji ft" "7 ji\f^\» V i^l Inf^, L.L^<^/ LTX / -n^'oh.^* I f i j Er villa-/husfor5tkringen utvidet med sopp/rite dekning? Polise-/avtalenr. Q JA ^] NEI Hvis dodsbo. kryss her Avdodes navn Mobil Fornavn E-post *.tol Postnr. Afri_ : Etternavn Fornavn Mobil. E-post My adresse Postnr. Sled Dersom egenerkla^ringen fylles ut av andre enn eier, bes grunnen cppgis:

19 SP0RSMALFORALLETYPEREIENDOMMER Alls sporsmal som besvares med "Ja" skal utdypes naermere i kommentarfellet. 1. Kjcnnerdu tilom del er/har vaert feiltilknyttet vatrommene, f.eks. sprekk i fliser, lekkasje, rate, eller soppskader? H JA Si NEI Kommentarer v(xr?-r<x toi.c1cic XT. cvux J J J J 2. Kjenner du til am del er utfcrt arbeid pa bad, herunder oppussing, siste 5 ar? S JA NEI Kommentarer 2.1 Hvisja, redegjarforhva som blegjort, narog om arbeidet er utfertav; ufaglaerle personer/egeninnsats/dugnad. Hvis arbeidet er utfert av fagleert - oppgi firmanavn... _ /^^f IQ UlaglEert ^j Faglsert Hvis faglaert, hvem f^,-^,..,'.^-,,r M '. i--0 ^_y 3. Kjenner du til om det er/har vaert problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. darlig trekk, sprekker fyringsforbud eller Ugnende? JA J3 NEi D HAR IKKE Kammgntarer Kjenner du til om det er/har vaert problemer med drenering, fuktinnsig, Bvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetg.? JA n NEI O HAR IKKE Kommentarer t Vli-j- v/ea ^ato-rc. n<:cixoc!jv7^v\jln^t.vjj'. bj *M x 5. Kjenner du til om det er/har vasrt tilbakeslag av avlflpsvann i sluk eller Ugnende? D JA El NEI Kommentarer 6, Kjenner du til om det er/har vaert setningsskader, f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? 33. J A D NEI Kommentarer =^f 7. Kjenner du til om det er/har vaert sopp, rateskader eller skadedyr i boligen f.eks. rotter, mus, maur og lignende? lil JA D NEI Kommentarer I_L, inl.ta.-gjt 8. Kjenner du til om det er/har vaert utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? S JA D NEI D HAR IKKE Kcmmentarer ^J 8.1. Har det vaert utfert arbeid pataktekking/takrenner/beslag? <"^~' O NEI D HAR IKKE Kommentarer 8.2 Hvis ja, er arbeidet utfort av ufaglaerte? Hvis arbeidet er utfert av faglaert - oppgi firmanavn TJ Ufaglasrt TJ Faglsert Hvis faglaert, hvem 9. Kjenner du til om del er/har vaert mangler/utfert arbeider/kontroll ved el-anlegget og andre installasjoner, f.eks oljetank, sentralfyr, ventilasjon? E! JA D NEI Kommentarer ' 9.1 Hvis ja.er arbeidet utfortav ufaglaerte? Hvis arbeidet er utfartavfaglaert - oppgi firmanavn J D Ufagisrt H Fagla?rt Hvis faglasrt. hvem, 'B t A^ 10. Kjenner du tilom det er feil ved/utfert arbeid/vsert kontroll pa vann/avlap? S JA D NEI Kommentarer K[ -^-^ (_JL^XJ jfc, p t WKVJL TC-. <T OiisC 10.1 Hvisja, er arbeidet utfort av ufaglaerte? Hvis arbeidet er utfartav faglcert - oppgi firmanavn FagUerl Hvis faglasrt. hvem O,._,_, _. _ /v^ 11. Kjenner du tilom ufaglaerte personer har utfart arbeider som krever faglige kvalifikasjoner som f. eks. rflrlegger, membranlegger, elektriker eller lignende? iq JA [^ NEI Kommentarer 12. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medfore endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser? n JA [K) NEI Kommentarer ( 13, Kjenner du til manglende ferdigattest/ pabud/heftelser/ krav vedrerende eiendommen? n JA 1^ NE) Kornmentarer "~. Dersom eiendommen selges med utleiemulighel, leilighet, hybel e.l., kjenner du til om denne er godkjent hos bygningsmyndighetene? JA NE! HAR IKKE Kommentarer

20 SP0RSMAL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER Alle sporsmal som besvares med "Ja" skal uldypes nasrmere i kommentarfeltet. 15. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter utarbeidet de siste 5 ar? Q JA EJ NEI Kommentarer 16. Foreliggerdeten tependc leiekontrakt pa hele elterdelerav boligen/eiendommen. Hvisja. redegjer Q JA S NEI Kommentarer 17. Er det andre forhold ved eiendommen som kan veere relevant for kjeper a vite om? Hvis ja, redegjer Q JA S NEI D VETIKKE Kommentarer 18. Er det endrede reguleringsbestemmelser, forslag til dette? D JA Q NEI Q VETIKKE Kommentarer 19. Er det utarbeidet energispesifisering pa boligen? Det gjpres oppmerksom pa at bygningens beregnede energibehov styres i sterk grad av brukerne D JA EJ NEI Kommentarer P: >"*:<-. Oil Vo Ul SP0RSMAL FOR LEIUGHETER I SAMEIER/ BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP: Sparsmat 20 og 21 besvares kun for leiligheter i sarneier. borettslag og boligaksjeselskap 20. Kjenner du til om sameiet/taget/selskapet er involved i tvister av noe slag? D JA D NEI fi5 HARIKKE Kommentarer 21. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov] som kan medfare akt husleie/flkte fellesutgifter? D JA D NEI D HARIKKE Kommentarer TILLEGGSKOMMENTARER (Er det behov for plass til Here kommentarer, kan disse legges ved pa eget ark) SETT KRY5S Q Q Jeg bekrefter al opptysningene i egenerkla?ringsskjemaet er korrekt gitt etter bests skjonn. Egenerklasnngsskjemaet er levert direkte til: D Eiendomsmegler D Takstmann Dato 7/q-n Seiger (11 underskriit. Sled SeLger 12) underskrift

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig i Stølsvegen 25 B 0590 OSLO Gnr. 86 Bnr. 224 Seksjonsnr. 1 Eiendommen er under seksjonering. SERTIFISERT TAKSTMANN Sven P. Meyer

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Eggedal 3359 EGGEDAL Gnr. 162 Bnr. 1 Festenr. 46 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 2009020 23.10.2012 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Villa med dobbel garasje Seiersbjerget 9 5022 Bergen SERTIFISERT TAKSTMANN Olav Flagtvedt Bef.dato 06.04.2011 Om rapporten

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidseiendom i Hafjell Mosetertoppen Felt FB1 - Storslåveien 90 2636 ØYER Gnr. 17 Bnr. 67 Tomtnr. 28 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Håvard Jensen Telefon: 958 78 091 E-post: post@byggmesterhaavard.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 893

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Vertikaldelt del av tomannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: 950 34 595 E-post: arild.takst@gmail.com Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst TOMANNSBOLIG Nedre Goslia 9 1350 Gnr. 96 Bnr. 165 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas B. Vogt Bygningsingeniør Oppdrag Bef.dato Vedlegg 3023

Detaljer