ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking"

Transkript

1 PRESSURE (BAR) ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking N Brukerhåndbok

2

3 Innhold Innhold 1 Generelt Informasjon om denne brukerhåndboken Ansvarsbegrensning Beskyttelse av opphavsrett Forkortelser Symbolforklaring Advarsler Produsentens adresse Kundeservice...p 2 Visning av tekniske data Sikkerhet Riktig bruk Generelle sikkerhetshenvisninger Apparatoversikt Betjeningstaster Montering av displayet Sette displayet inn i holderen Plassere på frontruten Rette inn displayet Oppstart Startskjermbilde Autostartfunksjon Stille inn språk ved autostart Aktivere/deaktivere autostartfunksjon Drift Sikkerhetshenvisninger Innstillingsmeny Åpne innstillingsmeny Navigere i innstillingsmeny Dag-/nattmodus CPC-display

4 Innhold Slå summer på/av Lysstyrke i displayet Velge språk Velge enheter Skifte mellom kjøretøyvisning og innstillingsmeny Kjøretøyvisning: Standardskjermbilde for overvåking av trykk/temperatur Drift uten automatisk tilhengergjenkjenning Generelt Startskjermbilde for overvåking av trykk/temperatur Veksling mellom trykk- og temperaturvisning Oversikt over varselmeldinger Varselmeldinger lavt varseltrinn Føler defekt Ikke mottak Temperatur Lavt trykk Varselmeldinger høyt varseltrinn Kontrollere føler Svært lavt trykk Trykktap Flere advarsler Drift med automatisk tilhengergjenkjenning (ATL*) (valgfritt) Generelt Startskjermbilde ved automatisk tilhengergjenkjenning Ingen tilhenger med dekkfølere funnet Varselmeldinger ved automatisk tilhengergjenkjenning Flere advarsler for tilhengerdekk ved automatisk tilhengergjenkjenning Flere advarsler for lastebil- og tilhengerdekk ved automatisk tilhengergjenkjenning Automatisk registrering av hjulskift (valgfri funksjon)*...42 CPC-display 4

5 Innhold 8 Feilmeldinger Trykkontrollvisning Driftstilstander for trykkontrollvisningen Tilpasse trykkontrollvisningen på nytt Rengjøring av displayet Vedlikehold Samsvarserklæring Sertifiseringer Radiogodkjenning Generell driftstillatelse ADR Kassering Dekkføler Elektro-/elektronikkomponenter Indeks CPC-display

6 Generelt Generelt Informasjon om denne brukerhåndboken Informasjonen som er oppført her, hjelper deg til å bli kjent med displayet og ContiPressureCheck TM -systemet raskt slik at du kan utnytte alle funksjonene i fullt omfang. Oppbevar brukerhåndboken alltid i umiddelbar nærhet av displayet. Den skal leses og brukes av alle som jobber med montering, oppstart og betjening av displayet og ContiPressureCheck TM -systemet. 1.2 Ansvarsbegrensning Produsenten overtar ikke ansvar for skader og driftsfeil som oppstår på grunn av ignorering av denne brukerhåndboken, feil bruk, feil montering, tekniske endringer og ombygginger hvis disse ikke ble avtalt med produsenten. 1.3 Beskyttelse av opphavsrett Denne brukerhåndboken er beskyttet av loven om opphavsrett. Uten skriftlig godkjenning fra Continental Reifen Deutschland GmbH, skal ikke brukerhåndboken verken mangfoldiggjøres eller gjøres tilgjengelig for tredjepersoner, spesielt ikke for konkurrerende firmaer. CPC-display 6

7 Generelt 1.4 Forkortelser I denne brukerhåndboken benyttes følgende forkortelser: Forkortelse ABE ADR ATL* CPC KBA Betydning Generell driftstillatelse Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) Automatisk tilhengergjenkjenning (Auto-Trailer-Learning) ContiPressureCheck TM Kraftfahrt-Bundesamt (kontor for motortrafikk) StZVO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (den tyske veitrafikkloven) * ATL er en valgfri funksjon som ikke er aktivert i alle CPC-systemer. 1.5 Symbolforklaring Advarslene i denne brukerhåndboken er i tillegg merket med varselsymboler. I denne brukerhåndboken benyttes følgende varselsymboler: Symbol Betydning Generell varselhenvisning Generelle henvisninger og nyttige råd om håndtering Henvisning for overholdelse av miljøforskrifter ved kassering Elektro-/elektronikkomponenter med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. 7 CPC-display

8 Generelt 1.6 Advarsler I den foreliggende brukerhåndboken brukes følgende advarsler: ADVARSEL En advarsel på dette farenivået varsler om en farlig situasjon. Hvis den farlige situasjonen ikke unngås, kan det føre til alvorlige skader. Følg instruksjonene i denne advarselen for å unngå alvorlige personskader. Advarsel En advarsel på dette farenivået varsler om mulig materiell skade. Hvis situasjonen ikke unngås, kan det føre til materielle skader. Følg instruksjonene i denne advarselen for å unngå materielle skader. HENVISNING En henvisning varsler om tilleggsinformasjon som er viktig for videre behandling eller som gjør det beskrevne arbeidstrinnet lettere. CPC-display 8

9 Visning av tekniske data 1.7 Produsentens adresse Continental Reifen Deutschland GmbH Büttnerstraße Hannover Germany 1.8 Kundeservice Ved tekniske spørsmål til displayet henvender du deg først og fremst til et autorisert fagverksted. Du finner også mer informasjon på: 2 Visning av tekniske data Mål (L x B x H) 117 x 107 x 40 mm Vekt 325 g Tilkoblingsspenning 12/24 V Antall pluggsykluser min. Tilkoblingsplugg diagnose Tilkoblingsplugg forsyning Sykluser Sykluser Antall pluggsykluser min. Koblingsplate holder for display 5 Sykluser Driftstemperatur -40 til 85 C Avlesing av LCD uten begrensninger -20 til 80 C 9 CPC-display

10 Sikkerhet 3 Sikkerhet 3.1 Riktig bruk Displayet skal kun brukes til å vise data (lufttrykk og temperatur for dekkene) og varselmeldinger som genereres av CPC-systemet. Annen bruk er feil. ADVARSEL Fare på grunn av feil bruk! Ved feil bruk og/eller annen bruk kan systemet generere farer og materielle skader. Bruk systemet bare på riktig måte. Alle typer krav på grunn av skader som har oppstått som følge av feil bruk, vil bli avvist. Brukeren er selv ansvarlig i slike tilfeller. CPC-display 10

11 Sikkerhet 3.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Overhold følgende generelle sikkerhetshenvisninger for sikker omgang med CPC-systemet: Brukeren skal sikre at dekkene med følere kun brukes på kjøretøyer som har overvåking med CPC-systemet. Dette inkluderer også overvåking av tilhengeren via tilleggsmottakeren i trekkvognen. Hvis dekkene skal brukes på andre kjøretøyer som ikke har dekktrykkovervåking med CPC-systemet, må følerne først fjernes fra dekkene. Operatøren av kjøretøyet må sørge for at CPC-systemet er riktig installert og tatt i bruk. Innstilling av nominelt trykk som anbefalt av dekkrådgiveren, samt riktig tilordning av dekkmoduler til hjulposisjonen. Overhold følgende generelle sikkerhetshenvisninger for sikker omgang med displayet: Kontroller om displayet har utvendige, synlige skader før bruk. Ikke ta i bruk et skadet display. Åpne aldri displayhuset. Displayet er konstruert for bruk i temperaturområdet -40 C til 85 C. Det kan likevel forekomme midlertidige visningsfeil på skjermen ved temperaturer under -20 C eller over 80 C. Beskytt displayet mot fuktighet og inntrenging av væsker. 11 CPC-display

12 Apparatoversikt 4 Apparatoversikt 4.1 Betjeningstaster Tast Symbol Funksjon 1 SET 2 Omkobling mellom kjøretøyvisning og innstillinger Navigasjon mellom menypunkter og varselmeldinger 3 OK Bekreftelse av valgte menypunkt 4 Omkobling fylltrykk- eller temperaturvisning i kjøretøyvisningen CPC-display 12

13 Montering av displayet 5 Montering av displayet ADVARSEL Fare for skader! Hvis ikke monteringsinformasjonen tas hensyn til, kan det være fare for skader. Monter displayet på frontruten med sideforskyvning til føreren og passasjeren. Ikke monter dispayet i området for kropp, hode eller kollisjonsputer (fører og passasjer). 5.1 Sett displayet inn i holderen Sett displayet inn i holderen som er inkludert i leveringen. Kontroller at det sikker riktig. 5.2 Plasser det på frontruten HENVISNING Iht. 35b StVZO skal føreren av kjøretøyet være garantert tilstrekkelig synsfelt under alle drifts- og værforhold. Monter displayet så lavt som mulig, slik at førerens synsfelt ikke påvirkes negativt. Fastsett et egnet monteringssted på frontruten. Vær oppmerksom på mulige feil på grunn av sollys. Rengjør området for festingen, og fest displayet med holderen på frontruten. 5.3 Rett inn displayet Rett inn displayet ved hjelp av holderen. HENVISNING Visningen må alltid være lett å se for føreren. 13 CPC-display

14 Oppstart 6 Oppstart 6.1 Startskjermbilde Etter hver tenning vises startskjermbildet i 3 sekunder. CONTINENTAL 6.2 Autostartfunksjon HENVISNING I standardinnstillingen for første oppstart er autostartfunksjonen aktivert Hvis autostartfunksjonen er aktivert, veksler displayet til visningen Innstillinger - Språk, se kapittel Stille inn språk ved autostart. Dersom det ikke trykkes en tast innen 15 sekunder, går displayet automatisk til kjøretøyvisning. Hvis autostartfunksjonen er deaktivert, veksler displayet straks til kjøretøyvisning. CPC-display 14

15 Oppstart Stille inn språk ved autostart. Hvis autostartfunksjonen vises som aktivert, vises Innstillinger - Språk i 15 sekunder. Ved start PÅ Magyar Nederlands Norske Polski Português Pyccкий язык - Trykk på tasten for å velge et språk (det valgte språket ligger under) Trykk på OK-tasten for å bekrefte språkvalget. Displayet går til kjøretøyvisning Aktivere/deaktivere autostartfunksjonen Trykk på SET-tasten, Innstillinger-bildet vises. - Trykk på tasten for å velge menypunktet "Språk". Trykk på OK-tasten for å bekrefte. - Trykk på tasten for å velge menypunktet "Ved start". Velg "Ved start PÅ" eller "Ved start AV) med OK-tasten. 15 CPC-display

16 7 7.1 Drift Sikkerhetshenvisninger ADVARSEL Fare for ulykker! Betjening av displayet under kjøring kan forårsake ulykker. Ikke betjen displayet under kjøring. Se bare på skjermen hvis trafikksituasjonen tillater det. Feil- eller ettermontert display kan ha negativ innvirkning på kjøresikkerheten! Før hver tur må det kontrolleres at displayet sitter som det skal og at holderen er godt festet. TM ContiPressureCheck -systemet assisterer ved overvåking av dekktrykk. Ansvaret for at dekktrykket er riktig, ligger hos føreren. Dekktrykket skal bare korrigeres hvis dekktemperaturen tilsvarer omgivelsestemperaturen. TM ContiPressureCheck -systemet er et komfortsystem. Det kan ikke utelukkes at CPC-systemet ved ugunstige forhold ikke viser advarsler selv om det foreligger en slik tilstand, eller at CPC-systemet i motsatt tilfelle viser en feil advarsel. HENVISNING Bruk av kjettinger kan påvirke følernes sendeytelse i de berørte dekkene. Dette kan forårsake en tidsforsinket sending av dekktrykk og varselmeldinger for det aktuelle dekket. CPC-display 16

17 7.2 Innstillingsmeny I innstillingsmenyen kan følgende funksjoner stilles inn: Dag-/nattmodus Summer på/av (100%) Norske bar / C Lysstyrke i displayet Språkvalg og autostartfunksjon på/av Valg av enheter Åpne innstillingsmeny Trykk på SET-tasten for å åpne innstillingsmenyen Naviger i innstillingsmenyen Tast Funksjon Velg mellom menypunktene, utvalget er lagt under OK SET Endre innstillinger eller åpne undermenyer Retur til kjøretøyvisning 17 CPC-display

18 7.2.3 Dag-/nattmodus HENVISNING Med dag-/nattmodus tilpasses lysstyrken i displayet til dag- eller nattforhold. Ingen blending ved kjøring om natten, og lett å lese på dagen. (100%) Trykk på OK-tasten for å veksle mellom dag- og nattmodus. Vekslingen er avhengig av siste innstilling. Displayet går til kjøretøyvisning igjen. Norske bar / C CPC-display 18

19 7.2.4 Slå summer på/av HENVISNING Summeren kan slås på for å høre et varselsignal med en varselmelding. En deaktivert summer kobles automatisk inn igjen etter at displayet er slått på 50 ganger. (100%) Norske bar / C (100%) Norske bar / C Trykk på OK-tasten for å veksle mellom summer på og summer av. Trykk på SET-tasten for å bekrefte valgte innstilling og gå til kjøretøyvisning. 19 CPC-display

20 7.2.5 Lysstyrke i displayet HENVISNING Lysstyrkein i displayet kan tilpasses førerens behov. Dagmodus: Det kan velges mellom lysstyrketrinnene 50 %, 75 % og 100 %. Nattmodus: Det kan velges mellom lysstyrketrinnene 5 %, 10 % og 20 %. (100%) Norske bar / C 100% 75% 50% 20% 10% 5% Trykk på OK-tasten for å åpne undermenyen Lysstyrkeinnstilling. 100% 75% 50% 20% 10% 5% - Trykk på tasten for å velge ønsket lysstyrke i prosent. Trykk på OK-tasten for å bekrefte valget og gå tilbake til innstillingsmenyen. Trykk på SET-tasten for å gå tilbake til innstillingsmenyen uten å gjøre endringer. CPC-display 20

21 7.2.6 Velge språk HENVISNING Språkinnstillingene kan tilpasses førerens behov. (100%) Norske bar / C Ved start PÅ Magyar Nederlands Norske Polski Português Pyccкий язык Trykk på OK-tasten for å åpne undermenyen Språk. - Trykk på tasten for å velge et språk (det valgte språket ligger under) Trykk på OK-tasten for å bekrefte valget og gå tilbake til innstillingsmenyen. Trykk på SET-tasten for å gå tilbake til innstillingsmenyen uten å gjøre endringer. 21 CPC-display

22 7.2.7 Velge enheter HENVISNING Enhetene som kan vise fylltrykk og temperatur, kan tilpasses til førerens behov. (100%) Norske bar / C Norske psi / F (5%) Trykk på OK-tasten for å veksle fra bar/ C til psi/ F og omvendt. Vekslingen er avhengig av siste innstilling. CPC-display 22

23 7.3 Skifte mellom kjøretøyvisning og innstillingsmeny TRYKK (BAR) (100%) Norske bar / C Trykk på SET-tasten for å skifte mellom kjøretøyvisningen og innstillingsmenyen. 23 CPC-display

24 7.4 Kjøretøyvisning: Standardskjermbilde for overvåking av trykk/temperatur TRYKK (BAR) Område Visning 1 Menylinje informasjon 2 3 Symbol for lastebil 4x2 (den vertikale linjen er tegnet for lastebil) Informasjonsfelt for: innvendig tvillingdekk, 2. aksel, venstre side lastebil 4 Symbol for tilhenger med 4 hjul Informasjonsfelt for: Dekk, 2. aksel, venstre side tilhenger Informasjonsfelt for: Dekk, styreaksel, høyre side lastebil Informasjonsfelt for: Dekk, 1. aksel, høyre side tilhenger CPC-display 24

25 7.5 Drift uten automatisk tilhengergjenkjenning Generelt HENVISNING TM ContiPressureCheck -systemet installeres og konfigureres for en bestemt lastebil- og tilhengerkombinasjon. Denne individuelle kombinasjonen er fastsatt for hele driftstiden. Continental har evaluert og bekreftet ContiPresssureCheck-systemet for forskjellige kombinasjoner. De frigitte kombinasjonene er lagret i en håndholdt avleser. Nedenfor ser du noen mulige lastebil-henger-kombinasjoner: 25 CPC-display

26 7.5.2 Startskjermbilde for overvåking av trykk/temperatur Når kjøretøyet er startet vises følgende etter hverandre i displayet:... CPC-systemet er driftsklart: Dekkdata vises etterhvert først etter at kjøringen har startet. TRYKK (BAR) Det mottas dekkdata fra hjulposisjonen for 2. aksel venstre utvendig TRYKK (BAR) Det mottas dekkdata for alle hjulposisjoner. Verdiene for fylltrykk og temperaturer inne i dekket ligger innenfor tillatt verdiområde. CPC-display 26

27 7.5.3 Veksling mellom trykk- og temperaturvisning TRYKK (BAR) TEMPERATUR ( C) Trykk på tasten for å veksle mellom temperaturvisning og trykkvisning Oversikt over varselmeldinger HENVISNING Føreren kan varsles av en signaltone sammen med en varselmelding. Funksjonen "Summer" må da være innkoblet. Hvis en advarsel reagerer som beskrevet i de følgende kapitlene. Dersom advarselen fremdeles foreligger etter at tilsvarende tiltak er gjennomført, må alle dekk kontrolleres og installasjonen/konfigurasjonen av CPC-systemet må kontrolleres av et fagverksted. Alle tiltak som er beskrevet i de følgende kapitlene, må alltid utføres på et trafikkteknisk sikkert sted (f.eks. parkeringsplass, rasteplass osv.). 27 CPC-display

28 Prioritet Trinn Symbol Varselmelding Feil Høy Lav Høy Lav 7.2 2*) 6.2 1*), 2*) 2*) 8.2 1*) Trykktap STERKT UNDERTRYKK KONTR. SENSOREN UNDERTRYKK 115 Temperatur IKKE NOE SIGNAL SENSOR ER DEFEKT Kontinuerlig, raskt trykktap. Det kan hende at dekket er skadet eller ødelagt. Dekktrykket faller under anbefalt verdi. Det kan hende at dekket er skadet eller ødelagt. Dekkføleren er ikke lenger riktig festet. Dekktrykket faller under anbefalt varselgrenseverdi. Dekket kan skades på lang sikt. Den målte temperaturen i dekket overstiger 115 C. Dekkføleren virker ikke over 120 C. På grunn av dårlig signalstyrke kan det ikke vises en følerprotokoll. Føleren er defekt. 1*) Trykkverdi er bare et eksempel, grenseverdier kan lagres av fagverkstedet i henhold til anvisningene fra produsenten. 2*) Høye varseltrinn blinker ved å veksle symbolene mellom positiv og negativ modus. CPC-display 28

29 7.5.5 Varselmeldinger for lave varseltrinn Føler defekt SENSOR ER DEFEKT 10.0 Varseltype: Lavt varseltrinn Varselmelding: Føler defekt Feil: Føleren er defekt. Tiltak: Det berørte dekket må så raskt som mulig demonteres av verkstedet, og føleren må skiftes. (Ved defekt føler er trykk-/temperaturvarsling ikke mulig.) Ikke mottak IKKE NOE SIGNAL 10.0 Varseltype: Lavt varseltrinn Varselmelding: Ikke mottak Feil: På grunn av dårlig signalstyrke kan det ikke vises en følerprotokoll. Tiltak: Verkstedet må avklare årsaken til at signalstyrken er for svak. Der som det ikke mottas signal, er det heller ikke mulig med trykk-/temperaturvarsling. HENVISNING Under gunstige betingelser (f.eks. sterk elektromagnetisk stråling, sterke radiosendere osv.) kan signaloverføringen fra noen dekk forstyrres, slik at advarselen "IKKE SIGNAL" vises. Ved lastebiler kan denne prosessen ta opp til 15 minutter, ved tilhengere opp til 45 minutter. I denne tiden er trykk-/temperaturvarsling ikke mulig. 29 CPC-display

30 Temperatur TEMPERATUR Varseltype: Lavt varseltrinn Varselmelding: Temperatur Feil: Den målte temperaturen i dekket overstiger 115 C. Dekkføleren virker ikke over 120 C. Tiltak: Stopp lastebilen straks på et egnet sted. La det berørte dekket avkjøles, og kontroller deretter Lavt trykk UNDERTRYKK Varseltype: Lavt varseltrinn Varselmelding: Lavt trykk Feil: Dekktrykket faller under anbefalt varselgrenseverdi. Dekket kan skades på lang sikt. Tiltak: Ved neste mulighet (f.eks. dekkservice, bensinstasjon osv.) må du finne årsaken til det lave trykket og gjenopprette riktig trykk. Hvis dekket er skadet, f.eks. av en spiker, må det så snart som mulig repareres eller skiftes av en fagmann. HENVISNING Dekktrykket skal bare korrigeres hvis dekktemperaturen tilsvarer omgivelsestemperaturen. Ellers er det fare for at det stilles inn feil trykk. CPC-display 30

31 7.5.6 Varselmeldinger høyt varseltrinn Kontroller føleren Begge visningene vises vekselvis i et intervall på 1,5 sekunder. KONTR. SENSOREN DEMONT. AV DEKK Varseltype: Høyt varseltrinn Varselmelding: Kontroller føler Feil: Dekkføleren er ikke lenger riktig festet. Tiltak: Dekket må så raskt som mulig demonteres av fagpersonal ved et dekkverksted, og føleren og gummibeholderen må skiftes på en fagmessig måte. 31 CPC-display

32 Svært lavt trykk Begge visningene vises vekselvis i et intervall på 1,5 sekunder. STERKT UNDERTRYKK ALARM Varseltype: Høyt varseltrinn Varselmelding: Svært lavt trykk Feil: Dekktrykket faller under anbefalt alarmgrenseverdi. Det kan hende at dekket er skadet eller ødelagt. Tiltak: Stopp lastebilen så fort som mulig på et egnet sted, og finn årsaken til det lave trykket. Øk dekktrykket og få dekket reparert eller skiftet av et fagverksted så raskt som mulig. HENVISNING Dekktrykket skal bare korrigeres hvis dekktemperaturen tilsvarer omgivelsestemperaturen. Ellers er det fare for at det stilles inn feil trykk. CPC-display 32

33 Trykktap Begge visningene vises vekselvis i et intervall på 1,5 sekunder. TRYKKTAP ALARM Varseltype: Høyt varseltrinn Varselmelding: Trykktap Feil: Kontinuerlig, raskt trykktap. Det kan hende at dekket er skadet eller ødelagt. Tiltak: Stopp lastebilen så fort som mulig på et egnet sted, og finn årsaken til det raske trykktapet. Få dekket reparert eller skiftet av et fagverksted så raskt som mulig. 33 CPC-display

34 7.5.7 Flere advarsler Dersom forskjellige problemer oppstår samtidig, vises et skjermbilde med flere advarsler. Med -tasten kan de forskjellige varselmeldingene hentes opp. Eksempel på 3-dobbel varselmelding: 3 VARSLINGER Trykk på tasten for å vise hvert enkelt varselskjermbilde i tur og orden. I menylinjen Informasjon vises antall forskjellige varselmeldinger eller de individuelle varselskjermbildene. DEMONT. AV DEKK UNDERTRYKK IKKE NOE SIGNAL 8.2 Individuelle varselskjermbilder viser symbolene for de enkelte advarslene. Visningen av de forskjellige skjermbildene veksler hvert 1,5. sekund dersom det foreligger et høyt varseltrinn for de viste dekkene. Betydningen av varselsymbolene finner du i kapittel Drift uten automatisk tilhengergjenkjenning - Oversikt over varselmeldinger. CPC-display 34

35 7.6 Drift med automatisk tilhengergjenkjenning (ATL*) (valgfritt) Generelt HENVISNING TM ContiPressureCheck -systemet installeres for en bestemt lastebilkombinasjon. Individuelt forskjellige tilhengere brukes i kombinasjon med den spesifikke lastebilvarianten. TM Forutsetning: ContiPressureCheck -systemet må være installert i lastebilen og alle dekk som skal kontrolleres på lastebilen og tilhengeren må være utstyrt med dekkfølere. Continental har evaluert og bekreftet ContiPresssureCheck-systemet for forskjellige kombinasjoner. De frigitte kombinasjonene er lagret i en håndholdt avleser. Nedenfor finner du to eksempler på lastebil-tilhenger-kombinasjoner med automatisk tilhengergjenkjenning: * ATL er en valgfri funksjon som ikke er aktivert i alle CPC-systemer. 35 CPC-display

36 7.6.2 Startskjermbilde ved automatisk tilhengergjenkjenning Når kjøretøyet er startet vises følgende etter hverandre i displayet:... CPC-systemet er driftsklart. Dekkdata vises etterhvert først etter at kjøringen har startet. Den automatiske tilhengergjenkjenningen (ATL) er ennå ikke avsluttet. SØK TILHENGER... TRYKK (BAR) Det mottas dekkdata for alle hjulposisjoner på lastebilen, og den automatiske tilhengergjenkjenningen (ATL) er ikke avsluttet ennå. SØK TILHENGER... TRYKK (BAR) TILHENGER: 8 DEKK Sluttskjermbilde: Det mottas dekkdata for alle hjulposisjoner på lastebilen. Verdiene for fylltrykk og temperaturene inne i dekket ligger innenfor tillatt verdiområde. Eksempel for 10 lastebildekk og 8 tilhengerdekk. CPC-display 36

37 HENVISNING Verdiene for lastebildekkene vises enkeltvis med posisjon. Verdiene for tilhengerdekkene vises kun hvis dekket har et problem og uten posisjonsangivelse Ingen tilhenger med dekkfølere funnet TRYKK (BAR) Det mottas dekkdata for alle hjulposisjoner på lastebilen, den automatiske tilhengergjenkjenningen (ATL) er avsluttet men det ble ikke funnet en tilhenger med dekkfølere. FANT IKKE TILHENGER Etter 60 sekunder. TRYKK (BAR) KEINEN ANHÄNGER GEFUNDEN 37 CPC-display

38 7.6.3 Varselmeldinger ved automatisk tilhengergjenkjenning Eksempel på varselmelding med høyt varseltrinn for et tilhengerdekk: Begge visningene vises vekselvis i et intervall på 1,5 sekunder. STERKT UNDERTRYKK ALARM TILHENGER: 8 DEKK TILHENGER: 8 DEKK av 8 tilhengerdekk har et problem. Posisjonen til det berørte dekket vises ikke. Betydningen av varselsymbolene finner du i kapittel Drift uten automatisk tilhengergjenkjenning - Oversikt over varselmeldinger. CPC-display 38

39 7.6.4 Flere advarsler for tilhengerdekk ved automatisk tilhengergjenkjenning Begge visningene vises vekselvis i et intervall på 1,5 sekunder. Eksempel på 4-dobbel varselmelding: 4 VARSLINGER 4 VARSLINGER TILHENGER: 8 DEKK TILHENGER: 8 DEKK Minst 4 av 8 tilhengerdekk har et problem. Dersom mer enn 4 tilhengerdekk har et problem, vises kun advarsler med høy prioritet. Varselsymbolenes prioritet og betydning finner du i kapittel Drift uten automatisk tilhengergjenkjenning - Oversikt over varselmeldinger. Posisjonene til de berørte dekkene vises ikke. 39 CPC-display

40 Med -tasten kan de forskjellige varselmeldingene hentes opp. 4 VARSLINGER TILHENGER: 8 DEKK Trykk på tasten for å vise hvert enkelt varselskjermbilde i tur og orden. I menylinjen Informasjon vises antall forskjellige varselmeldinger eller de individuelle varselskjermbildene. STERKT UNDERTRYKK DEMONT. AV DEKK TILHENGER: 8 DEKK 6.2 TILHENGER: 8 DEKK UNDERTRYKK IKKE NOE SIGNAL TILHENGER: 8 DEKK 8.2 TILHENGER: 8 DEKK Individuelle varselskjermbilder viser symbolene for de enkelte advarslene. Visningen av de forskjellige skjermbildene veksler hvert 1,5 sekund dersom det foreligger et høyt varseltrinn for de viste dekkene. Betydningen av varselsymbolene finner du i kapittel Drift uten automatisk tilhengergjenkjenning - Oversikt over varselmeldinger. CPC-display 40

41 7.6.5 Flere advarsler for lastebil- og tilhengerdekk ved automatisk tilhengergjenkjenning Begge visningene vises vekselvis i et intervall på 1,5 sekunder. 5 VARSLINGER VARSLINGER C 10.0 TILHENGER: 8 DEKK C 10.0 TILHENGER: 8 DEKK forskjellige varselmeldinger for lastebil- og tilhengerdekk. 3 av 10 lastebildekk har et problem. Posisjonene vises. Minst 4 av 8 tilhengerdekk har et problem. Dersom mer enn 4 tilhengerdekk har et problem, vises kun advarsler med høy prioritet. Varselsymbolenes prioritet og betydning finner du i kapittel Drift uten automatisk tilhengergjenkjenning - Oversikt over varselmeldinger. Posisjonene til de berørte tilhengerdekkene vises ikke. - Trykk på tasten for å vise hvert enkelt varselskjermbilde i tur og orden. I menylinjen Informasjon vises antall forskjellige varselmeldinger eller de individuelle varselskjermbildene. 41 CPC-display

42 7.7 Automatisk registrering av hjulskift (valgfri funksjon)* Dersom bare ett dekk med dekkføler skiftes under drift, vil CPC-systemet registrere dette automatisk. Etterkonfigurasjon med den håndholdte avleseren er ikke nødvendig. Den nye dekkføleren registreres vanligvis automatisk under den første kjøreturen. Denne prosessen avsluttes etter at det er kjørt i ca. 10 minutter. Under programmeringen er ingen trykkverdi synlig i det aktuelle dekksymbolet. HENVISNING Hvis registreringen mislykkes under den første kjøringen, vises meldingen "IKKE MOTTAK" i displayet for denne dekkposisjonen, eller trykkontrollvisningen blinker sakte (se kap og kap. 9.1). Etter at tenningen er startet på nytt, skal gjenkjenningen forløpe uten problemer. Verdiene for tilhengerdekkene vises kun uten posisjonsangivelse hvis dekket har et problem. * Automatisk registrering av hjulskift er en valgfri funksjon som ikke er aktivert i alle CPCsystemer. CPC-display 42

43 Feilmeldinger 8 Feilmeldinger Hvis funksjonen til ContiPressureCheck TM -systemet er defekt, kan følgende feilmeldinger vises: Feilmelding Årsak Tiltak FEIL SYSTEM- ContiPressureCheck TM -systemet er ikke driftsklart. Kontakt et fagverksted så fort som mulig for å få reparert systemet. FEIL SYSTEM ER IKKE AKTIVT SYSTEM ER IKKE KONFIGURERT DISPLAY- ContiPressureCheck TM -systemet er ikke driftsklart. Systemet er ikke riktig installert. Fagverkstedet må avslutte installasjonsprosessen. 43 CPC-display

44 9 Trykkontrollvisning Trykkontrollvisningen befinner seg på tilhengeren. Trykkontrollvisning Sørg for at trykkontrollvisningen er synlig i bakspeilet under drift. Til dette lyser trykkontrollvisningen i 15 sekunder hver gang kjøretøyet startes. HENVISNING Fra og med en hastighet over 110 km/t (70 mph) kan trykkontrollvisningens synlighet være redusert. 9.1 Driftstilstander for trykkontrollvisningen HENVISNING For å kontrollere CPC-systemets funksjon på tilhengeren må CPC-systemet slås av og på regelmessig. Dersom styreenheten som er montert på tilhengeren ikke er koblet til en permanent strømforsyning, lyser trykkontrollvisningen i 15 sekunder når tenningen slås på. Dersom styreenheten som er montert på tilhengeren er koblet til en permanent strømforsyning, lyser trykkontrollvisningen kun når batterihovedbryteren betjenes. Dekktrykket skal bare justeres hvis dekktemperaturen tilsvarer omgivelsestemperaturen. Ellers er det fare for at det stilles inn feil trykk. Automatisk funksjonskontroll* Hvis tilhengeren ikke har beveget seg eller bare har beveget seg svært langsomt i mer enn 15 minutter, lyser trykkontrollvisningen i 15 sekunder etter igangkjøring for å vise føreren at CPC-systemet virker på tilhengeren. * Automatisk funksjonskontroll er en valgfri funksjon som ikke er aktivert i alle CPC-systemer. CPC-display 44

45 Trykkontrollvisning Trykkontrollvisningen er synlig i venstre sidespeil, og viser følgende driftstilstander: Visning Driftstilstand Henvisning Ikke signal Lyser i 15 sekunder (ved innkobling av CPC-systemet og valgfritt* ved igangkjøring etter lengre pause) * ikke aktiv for alle CPC-systemer Blinker langsomt (hvert 2. sekund) Det foreligger ingen varselmeldinger for tilhengeren. CPC-systemet og trykkkontrollvisningen er driftsklare. Det foreligger en varselmelding på nivået "lav" for tilhengeren. Svikt i trykkontrollvisningen eller CPC-systemet på tilhengeren under kjøring, vises ikke. CPCsystemet for tilhengeren er ikke driftsklart for resten av denne turen. Neste gang tenningen slås på, registreres denne defekten (se neste punkt). Dersom trykkontrollvisningen ikke viser et signal når CPC-systemet slås på (tenningsstart eller betjening av batterihovedbryteren), er enten CPC-systemet på tilhengeren ikke driftsklart eller trykkontrollvisningen er defekt. I slike tilfeller er det ikke mulig å overvåke dekktrykket på tilhengeren, og du må oppsøke et serviceverksted så snart som mulig. På det neste egnede stedet (som f.eks. parkeringsplass, rasteplass, bensinstasjon) må trykket i alle tilhengerdekk kontrolleres og ev. korrigeres. Dersom den langsomme blinkingen oppstår igjen når du kjører videre, må du oppsøke et serviceverksted. For advarsler på lavt trinn gjelder i tillegg de samme tiltakene som beskrevet i kapittel Varselmeldinger lavt varseltrinn. 45 CPC-display

46 Trykkontrollvisning Visning Driftstilstand Henvisning Blinker raskt (5 ganger per sekund) Det foreligger en varselmelding på trinnet "høy" for tilhengeren. Stopp lastebilen så fort som mulig på et egnet sted, og finn årsaken til det raske trykktapet eller det svært lave trykket. Øk dekktrykket og få dekket reparert eller skiftet av et fagverksted så raskt som mulig. Dersom den raske blinkingen oppstår igjen når du kjører videre, må du oppsøke et serviceverksted. For advarsler på høyt trinn gjelder i tillegg de samme tiltakene som beskrevet i kapittel Varselmeldinger høyt varseltrinn. 9.2 Tilpasse trykkontrollvisningen på nytt Dersom trykkontrollvisningen er forskjøvet og dermed er vanskelig å lese når tenningen slås på, må visningen rettes inn på nytt. Gå fram på følgende måte for å rette inn trykkontrollvisningen: Løsne settmutteren på trykkontrollvisningen, og rett inn visningen på sidespeilet. Trekk til slutt til settmutteren med 2 Nm (håndfast) slik at kuleleddet i gummiarmen ikke lenger kan beveges i festet. HENVISNING Ved temperaturer under 2 C må ikke tiltrekningsmomentet overstige 2 Nm, da det ellers kan oppstå skader. Tilpass tiltrekkingsmomentet ved høye temperaturer. Få helst innrettingen utført og kontrollert av et serviceverksted. CPC-display 46

47 Rengjøring av displayet 10 Rengjøring av displayet Advarsel Ta hensyn til følgende rengjørings- og sikkerhetshenvisninger før du rengjør displayet: Rengjør displayet kun med en tørr, myk og lofri klut. Selv ved kraftig tilsmussing skal kluten bare være lett fuktet, helst bare med litt vann. Selv ved kraftig tilsmussing skal det aldri brukes aggressive eller skurende rengjøringsmidler, og absolutt ikke løsemidler som kan angripe displayets kunststoffoverflate. HENVISNING Mer informasjon om rengjøring av displayet finner du på 11 Vedlikehold Rengjør lysflaten på trykkontrollvisningen regelmessig. Hold den sentrale styreenheten og tilleggsmottakeren frie for smuss, som f.eks. is, snø eller sludd, slik at mottakseffekten ikke påvirkes negativt. Ved bruk av CPC-systemet må alle skru- og pluggforbindelser kontrolleres i regelmessige intervaller. 47 CPC-display

48 Samsvarserklæring 12 Samsvarserklæring CPC-systemet oppfyller grunnleggende lovfestede krav og relevante forskrifter for EU og USA. Den fullstendige originale samsvarserklæringen finner du på eller på vedleggsbladet "Samsvarserklæring". 13 Sertifiseringer De enkelte sertifikatene er vedlagt systemdokumentasjonen og/eller finnes på Radiogodkjenning I følgende land har CPC-systemet fått radiogodkjenning. Se liste over land på vedleggsbladet "Typegodkjenningssertifikat for kjøretøykomponenter" Generell driftstillatelse Det foreligger en generell driftstillatelse (ABE) fra KBA (tysk direktorat for drift av motorkjøretøyer) for CPC-systemet. Se vedleggsbladet "ABE-godkjenning" ADR CPC-systemet er prinsipielt egnet for kjøretøyer for transport av farlig gods (ADR). Det foreligger en samsvarserklæring for CPC-systemet iht. ADR Denne samsvarserklæringen inneholder tillatte klasser for farlig gods (se pakningsvedlegg ADR-samsvarserklæring ). Aktuell status finner du på CPC-display 48

49 Kassering 14 Kassering 14.1 Dekkføler HENVISNING Før et dekk kasseres, må dekkmodulen tas ut. Hvis dekkfølerens levetid tillater det, kan den monteres i et nytt dekk (se kapittel 5.9 Gjenbruk av dekkføleren når et dekk monteres på nytt eller ved montering av et nytt dekk i monteringshåndboken). Dekkføleren inneholder et litiumbatteri som er fast innstøpt i huset og ikke kan skiftes. Når batteriets levetid er over, må dekkføleren kasseres i samsvar med gjeldende lokale, regionale og nasjonale lover og forskrifter. Dette vil si retur til en autorisert CPC-salgspartner eller til det sentrale CPC-oppsamlingsstedet. Adresse til det sentrale CPC-oppsamlingsstedet: Continental Trading GmbH Abteilung Entsorgung VDO-Straße 1, Gebäude B14, Babenhausen Germany 14.2 Elektro-/elektronikkomponenter Alle øvrige elektro-/elektronikkomponenter unntatt dekkføleren skal kasseres i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for gamle elektro- og elektronikkaparater. Ved spørsmål må du ta kontakt med ansvarlig kommunal myndighet. 49 CPC-display

50 Indeks 15 Indeks A Advarsler...8 Ansvarsbegrensning...6 Autostartfunksjon...14 B Betjeningstaster F Feilmeldinger...43 Flere advarsler...34 Forkortelser...7 I Innstillingsmeny Dag-/nattmodus...18 Lysstyrke i displayet...20 Slå summer på/av...19 Velge enheter...22 Velge språk K Kassering Dekkføler...49 Elektro-/ elektronikkomponenter Kundeservice....9 M Montering...13 P Produsentens adresse...9 R Rengjøring av displayet...47 Riktig bruk...10 S Samsvarserklæring...48 Sertifiseringer Generell driftstillatelse...48 Radiogodkjenning...48 Sikkerhet...10 Startskjermbilde Stille inn språk...15 Symboler...7 T Tekniske data....9 Trykkontrollvisning...44 Driftstilstander...44 Tilpasning V Varselmeldinger...27 Føler defekt...29 Ikke mottak Kontrollere føler...31 Lavt trykk Svært lavt trykk...32 Temperatur...30 Trykktap...33 Vedlikehold av systemet...47 CPC-display 50

51

52 A2C Continental Reifen Deutschland GmbH Büttnerstraße Hannover Germany BH_CPC_1112_A1_N

ContiPressureCheck. Systemet for permanent dekktrykkovervåking. Brukerhåndbok

ContiPressureCheck. Systemet for permanent dekktrykkovervåking. Brukerhåndbok ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking N Brukerhåndbok Innhold ContiPressureCheck TM 1 Generelt...6 1.1 Informasjon om denne brukerhåndboken... 6 1.2 Ansvarsbegrensning... 6 1.3

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

ContiPressureCheck. Systemet for permanent dekktrykkovervåking. Monteringshåndbok

ContiPressureCheck. Systemet for permanent dekktrykkovervåking. Monteringshåndbok ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking N Monteringshåndbok Innhold ContiPressureCheck TM 1 Generelt...6 1.1 Informasjon om denne monteringshåndboken... 6 1.2 Ansvarsbegrensning...

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

ContiPressureCheck Dekktrykkovervåkingssystem

ContiPressureCheck Dekktrykkovervåkingssystem PRESSURE (BAR) 9.0 9.0 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ContiPressureCheck Dekktrykkovervåkingssystem Monteringshåndbok Innhold Innhold 1 Generelt...6 1.1 Informasjon om denne monteringshåndboken...6 1.2

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

ContiPressureCheck. N Håndholdt avleser N Håndholdt avleser

ContiPressureCheck. N Håndholdt avleser N Håndholdt avleser ContiPressureCheck Håndholdt avleser Håndholdt avleser Kort veiledning for håndholdt avleser...3 Homologation/Kanada Canada, Industry Canada (IC) otices This device complies with Industry Canada license-exempt

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) no Viktige merknader Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Beregnet bruk 1 2. Sikkerhetsinformasjon 1 3. Rettslige krav 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funksjonsbeskrivelse 2 6. Enhetsbeskrivelse 2 7. Igangkjøring

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Varselhenvisninger Varselhenvisninger klassifiseres i forhold til typen fare med følgende signalord: Forsiktig varsler om materiell

Detaljer

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO BP2F NO BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 01 Sikkerhet... 02 Informasjon angående apparatet... 02 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer. Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning. PD 360i/8 BASIC EB10430435. PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473

Bruksanvisning. PD 360i/8 BASIC EB10430435. PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473 MA00607800 07/2015 Bruksanvisning EB10430435 EB10430473 ESYLUX GmbH An der Strusbek 40 22926 Ahrensburg Germany info@esylux.com www.esylux.com 1 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse 3 2 Sikkerhetsanvisninger

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Vakt 70. Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 Vakt 70 hvit 0831 02 Vakt 70 antr. 0831 10 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Bilde 1: Betjeningsside solsensor

Bilde 1: Betjeningsside solsensor enet Best.-nr. : 5461 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Denne anvisningen er en del av produktet

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 1-kanal 2251.. 2-kanal 2252.. 4-kanal 2254.. 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 B D C 1 E A 9220098/2 A C D 2 F E G B 3 5 6 4 8 7 9 11 10 12 2009 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer