Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355"

Transkript

1 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

2 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede: <0,12 s Kapasitet oljebeholder: 250 ml LpAd (lydtrykk): 97 db (A) LWAd (lydeffekt): 108 db (A) Vibrasjonsnivå: 3,5 m/s² Bruk hørselsvern. Motorsag Sagen skal kun brukes til beregnet bruk. Motorsagen er beregnet til følgende bruksområder: - saging av trestammer, grener, tømmer og lignende materiale - trimming av trær - felling av trær - kutting av grener på trær som er felt Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på personer eller eiendom som oppstår som følge av eventuelt misbruk eller feil bruk av apparatet. Følg alle sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen for å unngå ulykker. Brukerveiledning Driftsspenning Før du tar sagen i bruk skal du sjekke at spenningen som indikeres på apparatet samsvarer med spenningstilførselen på arbeidsstedet. Feste av navneplater Sagen er dobbelisolert. Hvis du ønsker å feste en navneplate på verktøyet skal du kun bruke selvklebende etiketter. Du skal aldri bore hull i dekselet til motoren da dette kan skade den dobbelisolerte sikkerhetsfunksjonen.

3 Betydning av symboler Symbolene på apparatet har følgende betydning: Advarsel! Risiko for skade. Les brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk for første gang. Bruk hørselsvern når du arbeider med sagen. Sagen skal ikke brukes i regnvær eller oppbevares utendørs i fuktige omgivelser. Feste av styrestangen og sagkjede Trekk ut strømkontakten før du begynner monteringen. Bruk alltid beskyttelseshansker når du arbeider med sagen. Kjedet må festes over styrestangen slik at sagtennene (a) peker i sageretningen. Hold styrestangen med tuppen pekende oppover og plasser deretter sagkjedet på tannhjulene på styrestangen og la tennene til sagkjedet koble seg sammen med kjedestykkene og bunnseksjonen til driverstykkene plasseres i sporene til styrestangen. Rotasjonsretningen til sagbladet indikeres av to piler på dekselet til kjedehjulet.

4 Montering av kjede og styrestang for SDS-modeller - Utvis forsiktighet ved utpakking av alle delene - Plasser sagen på en egnet flat overflate med motoren pekende nedover. - Fest kjedet i kjedehjul 13 og styrestangen til kjedestang 15 slik at festebolt 11 og de to styrefinnene festes inn i nøkkelporten til kjedestang 15. Sjekk at alle delene sitter godt på plass og hold kjede og kjedestang i rett posisjon. - Fest deksel 1. Sjekk at pilene står på linje. - Skru fast låsebryter 2 på festebolt Se avsnitt om Spenning av kjede på SDS-modeller. Trekk ut strømkontakten før du sjekker/justerer spenningen på kjedet. Sjekk alltid spenningen før bruk, etter de første kuttene og regelmessig under bruk, omtrent hvert 10. minutt. Nye kjeder kan øke betraktelig i lengde ved første gangs bruk. Med unntak av smøring, er smøring det som har størst innvirkning på levetiden til sagkjedet. Spenning av kjede på SDS-modeller - Plasser sagen på en egnet flat overflate med motoren pekende nedover. - Løsne låsebryteren om lag 1 2 omdreininger mot klokkeretningen. - Kjedet har korrekt spenning når det fremdeles er mulig å heve det 3 4 mm fra midten av styrestangen (fig. 3) - Etter spenning av sagkjedet vender du tuppen av stangen oppover og strammer opp mutterne (2). Smøreolje for sagkjedet Når sagen er ny, finnes det ingen olje i oljebeholderen. Beholderen må fylles opp før oppstart. Ved første gangs bruk skal du bruke oljen som følger med verktøyet. Denne oljen er biologisk nedbrytbar. Den gjør at sagen kan brukes i temperaturer så lave som -15 C. Bruk aldri spillolje til smøring av sagkjedet. For å fylle på olje skal du først skru av oljelokket (3). Pass på at det ikke kommer smuss i oljebeholderen under påfylling. Oljenivået kan sjekkes gjennom glassmåleren (14). Ved hjelp av innstillingsskruen (4) er det mulig å variere mengden av olje som tilføres. Ved saging av hardt og tørt tømmer og ved bruk av hele brukslengden til sagen skal du stille inn

5 skruen til +. For saging av mykt og fuktig tømmer (eller dersom du kun bruker deler av brukslengden på sagen) skal du redusere oljetilstrømmingen ved å stille inn skruen mot -. Avhengig av temperaturen i arbeidsområdet og innstilt oljemengde, er det mulig å arbeide i minutter på en oljebeholder. Beholderen rommer 0,2 liter. Strømtilførsel Sagen er utstyrt med en relativ kort strømledning. Dette er for å redusere risikoen for at strømledningen kuttes under bruk. Det er best å plassere spenningsutløserstroppen mellom kontakten til sagens strømledning og koblingsuttaket på skjøteledningen for å unngå at kontakten trekkes utilsiktet ut fra uttaket. Sjekk at strømledningen er fri for skade før du kobler til strømmen. Aldri ta sagen i bruk dersom strømledningen ikke er i god stand. Strømforsyningskilden som sagen skal kobles til skal være utstyrt med en jordavledningseller reststrømsbryter med en utkoplingskrets på ikke mer enn 30 ma. Skru verktøyet av og på Når du slår sagen på må beskyttelsesvernet (6) være i normal posisjon, det vil si at den må være posisjonert i pilretningen som vist i fig. 1, mot håndtaket (5). Sagen er utstyrt med en sikkerhetsanordning for å forhindre utilsiktet oppstart. - For å slå på skal du ta tak i håndtaket (5) med venstre hånd - Trykk ned låsebryteren på venstre side av håndtaket med tommelen på høyre hånd og mens låsebryteren fremdeles holdes inne trykker du inn bryteren og slipper opp låsebryteren. For å slå verktøyet av slipper du opp bryteren. Låsebryteren vil da gå tilbake til låst posisjon. Sagen vil generere noe støy når ikke sagkjedet ikke er festet på styrestangen under innkjøringen av sagen. Dette er helt normalt og vil ikke medføre skade på verktøyet. Innkjøring av sagen Før du begynner sagearbeidet skal et nytt sagkjede kjøre i 2 3 minutter og spenningen sjekkes som beskrevet i avsnittet om feste av styrestang og sagkjede. Juster spenningen på nytt ved behov. Sjekke smøring på sagkjedet Dersom sagen brukes uten smøreolje vil dette raskt medføre skade på sagkjede og styrestang som ikke kan repareres. Sjekk alltid oljenivået før oppstart. Sagen skal ikke brukes uten tilstrekkelig smøreolje.

6 Sjekk av smøresystem Skru på sagen og hold styrestang og sagkjede over et lyst område (f.eks. en avis). En jevn strøm av olje indikerer at smøresystemet fungerer som det skal. Kjedebrems Sagen er utstyrt med en bremsefunksjon som sørger for at sagen stopper opp innen et tidels sekund. Bremsen aktiveres hvis beskyttelsesvernet (6) er satt i stoppmodus, enten manuelt eller som følge av tilbakeslag under bruk, eller dersom sagen skrus av ved å slippe opp bryteren. Når kjedebremsen er aktivert ved hjelp av beskyttelsesvernet (6) skal du ikke la motoren gå lengre enn nødvendig. Sett vernet tilbake til normal posisjon umiddelbart. Før du begynner sagearbeidet skal du sjekke at bremsefunksjonen fungerer som den skal. Dette gjøres ved å aktivere beskyttelsesverne ved å slippe opp bryteren. Særskilte forsiktighetsregler ved bruk av motorsag Bruk beskyttelseshansker, solid fottøy, beskyttelsesbriller og hørselsvern under arbeidet med sagen. Ved fare for hodeskade skal det brukes sikkerhetshjelm. Ved felling av trær og grener skal det brukes beskyttelsesvern til ansikt. Trekk ut strømkontakten dersom du skal utføre justeringer eller sjekk av kjedespenningen, eller hvis du skal feste et nytt kjede, utføre reparasjoner eller flytte sagen til et nytt arbeidsområde. Skru aldri verktøyet på med mindre du har et godt grep om sagen, godt fotfeste og har forsikret deg om at sagkjede og styrestang ikke er i kontakt med noe materiale. Hold alltid sagen med begge hender (høyre hånd på bakre håndtak, venstre hånd på håndtak 5). Aldri sag over skulderhøyde, mens du står på en stige eller i annen usikker stilling. Ved saging av splittet tømmer skal du utvise ekstra forsiktighet og passe på at små biter ikke brekkes av og slynges ut av sagen. Ved opphold i arbeidet skal sagen plasseres på en slik måte at den ikke utgjør noen fare for andre personer. Sagen skal ikke lånes bort eller brukes av personer med manglende erfaring eller som ikke er kjent med verktøyet. Brukerveiledningen skal alltid følge sagen. Tilbakeslag Tilbakeslag kan inntreffe når tuppen av bladet kommer i kontakt med en gjenstand eller når treverket lukker seg og klemmer om sagbladet under sagingen. Kontakt med tuppen kan i noen tilfeller føre til en hurtig reversering som slår bladet bakover og opp mot brukeren. I tilfeller hvor tuppen kommer i klemme kan dette medføre at bladet slås hurtig bakover mot brukeren som vist i fig. 4.

7 Du bør ikke stole fullstendig på de innebygde sikkerhetsmekanismene i sagen. Som bruker bør du ta de nødvendige forhåndsregler for å holde arbeidsplassen trygg og sikker. - En god forståelse av tilbakeslagsmekanismene kan redusere eller eliminere overraskelsesmomentet og dermed forhindre alvorlige ulykker. - Hold sagen i et fast grep med begge hender på baksiden av håndtaket og med venstre hånd på fronthåndtaket når motoren er i gang. Et fast grep hvor tommel og fingrer omslutter håndtaket hjelper deg med å redusere effekten av tilbakeslag og du beholder kontrollen over sagen. - Se til at arbeidsområdet er fritt for hindringer. Ikke la tuppen av sagen komme i kontakt med trekubber, grener eller noen andre hindringer som sagen kan slå bort i mens du bruker sagen. Hold alltid et øye med tuppen av sagen under arbeidet. - Utvis stor forsiktighet når du kutter små buskvekster og lignende da tynne materialer kan sette seg fast i sagkjedet og slynges mot deg eller slå deg ut av balanse. - Vær ekstra oppmerksom dersom du fører sagbladet tilbake i et kutt som allerede er laget. - Aldri forsøk å sage med sagkjedet på toppen av styrestangen. - Dersom de spisse taggene ikke pekes mot tømmeret som skal sages vil kjedet på bunnen av styrestangen trekke sagen fremover hvis kjedet kommer i klem eller støter opp mot et hardt parti i tømmeret. - Det er viktig at du sager med de spisse piggene pekende mot tømmeret så fremt det er mulig.

8 Bruk av motorsagen Sjekk at sagen er i god stand før hver bruk. Det er viktig at du forsikrer deg om at styrestangen er riktig installert, at kjedet har riktig spenning og at kjedebremsen fungerer som den skal. Før bruk av sagen for første gang anbefales det at du utfører noen testkutt på en trekubbe, eller lignende. Når du arbeider med sagen er det viktig at du holder skjøteledningen på god avstand fra sagkjedet. Saging av kubber, grener, og lignende Under saging av tømmer skal du holde den venstre armen din nesten helt strak. Styr sagen slik at ingen deler av kroppen din befinner seg bak den tenkte X-linjen (se fig. 7). Trykk de spisse taggene (10) mot tømmeret og start så sagearbeidet mens du holder verktøyet i håndtaket (5) og hever bryterhåndtaket. Hvis du ikke kan sage rett gjennom tømmeret i én omgang: - Trykk håndtaket (5) lett ned - Senk de spisse taggene noe - Fullfør kuttet ved å heve bryterhåndtaket - Fjern sagen fra kuttet mens kjedet fremdeles går rundt Ved saging av tømmer som ligger på bakken skal du aldri la sagkjedet komme i kontakt med underlaget da dette kan medføre slitasje og skade på sagkjedet. Ved saging av tømmer i en bakke skal du alltid plassere deg over trestammen.

9 Trimming av trær Ved trimming av trær skal du alltid kutte fra toppen slik at grenene kan falle nedover. Det kan for øvrig være hensiktsmessig å lage et kutt fra undersiden først. Ved saging av grener bør sagen støttes opp mot trestammen dersom dette er mulig. Forsøk aldri å sage av grener ved hjelp av tuppen på styrestangen. Utvis ekstra forsiktighet ved saging av grener som er i spenn og som kan svinge opp og treffe deg. Felling av trær Før du begynner fellingen skal du bestemme deg for hvor du vil at treet skal falle og sjekke at det ikke er hindringer i fallretningen, som for eksempel strømledninger eller en bygning som kan komme til skade. Barn eller dyr skal oppholde seg på god avstand fra treet som skal felles. Det anbefales en avstand på 2 ½ trelengder fra basen av treet. Du bør ha planlagt to mulige rømningsveier, hver med en åpningsvinkel på om lag 45 grader i motsatt retning av fallretningen til treet (fig. 10). Disse rømningsveiene skal være fri for hindringer. Først må du utføre et underkutt i trestammen for å bestemme fallretningen. Underkuttet bør ha dybde lik om lag en fjerdedel av stammediameteren. Sag først i vinkel nedover og deretter horisontalt til du møter toppkuttet (fig. 11). Fellekuttet (3) skal lages rett over bunnen av underkuttet. Dette kuttet skal ikke gå rett gjennom, det skal være et stykke igjen som ikke er kuttet gjennom (2). Treet kan falle uten kontroll dersom dette ikke gjøres. Bredden på stykket som ikke kuttes gjennom skal ha en diameter på om lag en tidel av stammediameteren.

10 Det bør settes inn kilestykker i fellekuttet i god tid før fellingen. Bruk kun kilestykker av tre, aluminium eller plast, ikke av stål eller jern. Etterfølgende spenning av sagkjede Sagkjedet vil ekspandere under bruk av sagen som et resultat av varmen som genereres. Kjedet kan bli løst og falle av styrestangen. Hvis sagkjedet skal strammes i denne tilstanden er det svært viktig å slippe opp spenningen etter at sagearbeidet er fullført. I motsatt fall kan sagkjedet trekke seg så mye sammen når det blir nedkjølt at det blir for stramt. Utilstrekkelig smøring av kjede Hvis det kun er en liten mengde smøreolje igjen i beholderen etter om lag 20 minutters drift kan dette være forårsaket av en blokkering i oljekanalen (8) i sagen og/eller i påfyllingsåpningen for oljen (16). Hvis dette er tilfelle skal disse rengjøres. For å rengjøre oljekanalen (8) må dekselet (7) fjernes ved å skru opp festeskruen. Transportering av sagen Etter bruk skal styrestang og sagkjede dekkes med beskyttelsesvernet som leveres med verktøyet. Sagkjeder Bruk av et sløvt sagkjede forårsaker slitasje på kjede, styrestang og drivhjul og kan føre til at kjedet knekker. Det er viktig at kjedet er skarpt til en hver tid. Det anbefales at du får kjedet slipt hos godkjent fagperson. Aktuelle vinkler for kjedeslipere: Sideplate filevinkel: 85 Topplate slagvinkel: 60 Topplate vinkel: 30 Du skal en bruke en 4 mm rundfil for sliping av kjedet. Styrestang Du bør tilføre en liten mengde kulelagerfett gjennom smørehullene som befinner seg nær de fire naglene som fester tuppen av kjedehjulet på styrestangen. Bunnkanten av stangen er utsatt for relativt høy slitasje og bør derfor snus hver gang du sliper sagkjedet. Samtidig bør du også sørge for å rengjøre sporet i stangen og oljeåpningene (16). Drivhjul Dersom tennene til drivhjulet (13) viser tegn på slitasje, bør drivhjulet erstattes. Drivhjulet bør for hver andre gang du bytter kjede.

11 Karbonbørster Hvis karbonbørstene til sagen slites ned til et visst nivå, vil dette utløse en automatisk sikkerhetsmekanisme som stopper motoren. Børstene bør erstattes av en godkjent fagperson. Reparasjoner Reparasjoner på den elektriske sagen skal alltid utføres av godkjent elektriker.

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. FORMULA 60 SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Detaljer

Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Brukermanual Bensindrevet kjedesag rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKERHET RUKSVISIG VELIKEHOL 3112G6 3112H6 ette produktet er testet i en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke større en 45 grader. VRSEL VELIGST LES Vern mot tilbakeslag.

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology Vedlikeholds-Håndbok www.oregonchain.eu Advanced Cutting Technology Introduksjon Introduksjon Sagen er kun så god som kjedet, sverdet og drivhjulet. De fungerer som en enhet under arbeidet og må derfor

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52)

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 P Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) JORDHAKKEUTSTYR SSCL INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA SSCL Jordhakkeutstyr.

Detaljer

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012 Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung 057 440 407_b I 12/2012

Detaljer

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU Maskinvarehåndbok Modell: TSP143IIU Anerkjennelse av varemerker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bekjentgjørelse Med enerett. Reproduksjon av denne håndboken i noen som helst form er ikke tillatt uten

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer