Haplast profilrør og andre veiprodukter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haplast profilrør og andre veiprodukter"

Transkript

1 Haplast profilrør og andre veiprodukter Juni 12 S1

2 Konstruksjon PE materialet PE materialet (Polyetylen) er kjemikaliebestandig, korroderer ikke og har lang levetid. Materialet er sveisbart og tåler setninger i massene. Disse egenskapene muliggjør sikker konstruksjon og installasjon av kummer. PE materialet er benyttet for VA- og vei formål helt siden begynnelsen av 1960 tallet, hovedsaklig som trykkrør for vann. Dette er fortsatt det dominerende bruksområdet. Etter 1980 er materialet også benyttet til store avløpsrør og til spesialtilpassede kumløsninger. Materialet har vist ekstremt gode bruksegenskaper og gir stor nytteverdi for brukeren. Kummer kombinert med Profilrør i PE materiale gir et tett og driftssikkert anlegg med lang levetid. Konstruksjon av kummer og rør Kummene er laget av et kumrør påsveist PE- plate i bunn. Kummene behøver ikke ekstra forankring fordi bunnplaten føres ut i massene. Forankringen dimensjoneres ut fra bunnplatens utstikk. Toppløsninger er med plastkjegle eller betongplate med mannhull opp til flytende ramme og lokk. Løsningene er tette. Profilrøret er et konstruert rør i PE med fast spiss og muffe. Diameter rekken går fra Ø500 til Ø2500. Som supplement leveres DV rør i dimensjonsområde Ø110 - Ø400. Drift og vedlikehold. Byggherren får et kumsystem som tar vare på arbeidsmiljøet til driftsoperatøren og forbedrer prosjektøkonomien. Renholdet er enkelt og vedlikeholdskostnadene lave. Nye tilkoblinger kan påsveises og kummene kan tilpasses fremtidige behov. Imidlertid skal en være oppmerksom på at stivheten av røret har svært liten betydning når spesielt store fleksible rør legges i stabile masser med god komprimering eller i selvkomprimerende masser. Ringstivheten har størst betydning på små rør. Store rør, større enn 600 mm oppnår pga størrelsen og forholdet til fyllmassene en relativ større motstand mot deformasjon. Polyetylen er et velegnet materiale for rørkonstruksjoner. Røret tåler punktlaster, kulde og støt samt store deformasjoner uten at det oppstår strukturskader. Løsningsmuligheter utover beskriver standard løsninger for drenering i forbindelse med veibygging. En av kriteriene har vært slitasjefare på korrugerte stålrør og betongrør. Skissen over viser mulig løsning når polyetylen benyttes som rør materiale. Prinsippet viser kontrollert avrenning gjennom vei hvor vannet føres ned til ønsket utløp sted. Løsningen hindrer frysing av veibanen og motvirker åpen luftgjennomstrømming i røret om vinteren med påfølgende fare for isdannelse. Polyetylen materialets gode slitasje egenskap tillater stort sett en hver tenkelig konstruksjon uten at man trenger å tenke på faren for slitasje. Derfor kan løsninger som skissert ovenfor godt nyttes. Gode slitasje egenskaper PE materialet er glatt og med meget god motstandskraft mot slipende steiner og partikler. Normal slitasjetakt for avløpssystemer er 0,2 mm over 50 år. God hydraulisk kapasitet Haplast profilrør er glatt innvendig og gir minimal friksjonstap. Materialet korroderer ikke Haplast profilrør korroderer ikke og er ikke utsatt for groing ved lave vannhastigheter. Røret beholder sine hydrauliske egenskaper. Stivhetsklasser for plastrør Ringstivheten til rør testes i henhold til ISO 9969 og for mindre rør benyttes ringstivhet >SN8. Både lavere og høyere ringstivhet kan produseres etter bestilling. S2 NB! Haplast forbeholder seg retten til å foreta endringer av brosjyren og beskrevne produkter uten ytterlige varsling.

3 Innløpskummer/ kjegleløsninger Leveringsprogram innløpskummer Innløpskummer for Profilrør i dimensjon 500 til 800 mm leveres i diameter Kummer for rørdiameter leveres i diameter 1200 i valgfrie høyder. Kummer for andre rørtyper leveres etter ordre. Kumemne og bunnplate leveres sammensveist i et stykke med ferdig spissende i valgt dimensjon. Kummene kan også leveres som sandfangskum eller med lukkede rørføringer gjennom kummen. Dimensjonering Kumvegg og bunnplate dimensjoneres basert på leggedyp, omfyllingsmasser og grunnvannstand. Bruksområder Kummene benyttes der hvor man ønsker å gå frostfritt med profilrøret gjennom en veikropp. Dette er en kum løsninger med lang levetid og lave driftskostnader. Kummen korroderer ikke og tåler setninger. Andre fordelaktige bruksområder er i myrområder, i fjæresoner, langs elver og andre områder hvor grunnvanns nivået er et problem. Innløpskum med rist og bunnplate laget med sandfang i bunnen. Innløpskum med rist og bunnplate. Fall ut fra kumbunn for å hindre isdannelse. S3

4 H2 Di rør B H1 Bekkeinntak Bekkeinntak Lages i PE av halvrør i 3 varianter. Bredde 1200 mm for rørdimensjoner fra mm og bredde 1600 mm for rør dimensjoner mm, samt bredde 2500 mm for rørdimensjon på 1600 mm. Høydene leveres som tabell under eller valgfritt. 250 Bekkeinntaket er med bunnplate i PE og krans som Tabell bekkeinntak Di Haplast profilrør B H1 H2 L L Skisse over utforming av bekkeinntak i PE. låser inntaket fast i massene. Løsningen hindrer masseutgliding og øker rørets kapasitet. Bunnen er tett og utløpet er lavere enn bunnplaten. Installeres med fall for å hindre vannansamling som medførerer frostproblemer eller vanninntrengning i grunnen som gir teleproblemer. Anvendes som inntak sammen med Haplast Profilrør for overvann gjennom vei eller for lengere overvannsledninger. Inntaket korroderer ikke og tåler påkjenninger fra kjemikalier, bevegelse i masser og slitasje fra partikler som følger med vannstrømmen. Dette gir produktet lang levetid bekkeinntak med 1000 utløp. Eksempel på bekkeinntak gjennom vei med rørføring og skråkapping ved utløp. Bruk av tett bekkeinntak motvirker vanninntregning i grunnen og motvirker teleproblemer. Godt fall gir god avrenninge og motvirker isdannelse. S4

5 Kumskjold Kumskjold Lages i PE i dimensjon 1000 mm. Andre dimensjoner og mål leveres etter avtale. Kumskjoldet er med fundamenteringsplater på begge sider for fastlåsing i massene. Løsningen hindrer masseutgliding og holder kumlokket tilgjengelig i skrått terreng. Velegnet i boligfelt og andre områder hvor ledningsnettet går i skråninger. Anvendes som beskyttelse for kumlokk eller for intak i skrått terreng. Kumskjoldet korroderer ikke og tåler påkjenninger fra kjemikalier, bevegelse i masser og slitasje fra partikler som følger med vannstrømmen. Produktet har lang levetid Kumskjold benyttet i skjæring. Byggemål og skisse for 1000 kumskjold. Eksempel på kumskjold for kuppelrist for bekkeinntak i veiskråning. Det er viktig at utløpet av kummen er under bunnplate for optimal avrenning. S5

6 Haplast profilrør Produksjon av Ø1600 Haplast Profilrør. Profilrør Røret som kombinerer PE materialets gode egenskaper med optimal design. En vellykket konstruksjon! Egenskaper som fleksibilitet, styrke, tetthet og levetid er sammensatt i et komplett leveringsprogram helt opp til Ø 2500 mm. Røret klarer bevegelser og setninger i marken over tid og kan ikke korrodere. Bruksområder Profil rør- og deler benyttes for overvann og som avløpsrør innenfor områdene kommunalteknikk, industri og jordbruk. Profil-røret kombinert med kumssystemet gir byggherren et tett, vedlikeholdsfritt og driftsikkert anlegg for mange kommende generasjoner. Innlekking av fremmedvann og utlekking av kloakk forsvinner som problem og vårt miljø blir betraktelig bedre. Byggelengde 6000 mm Di 160 mm Dy maks Haplast Profilrør Di rør Dy spiss Dy muffe Dy profil Normal Stivhet Kg/ mtr. Antall rør/bil 500/ SN 8 17, / SN 8 23, / SN 8 39, / SN 8 79, / SN 8 106, / SN 6 162, / SN 4 282, / SN 3 375,0 2 S6 NB! Haplast forbeholder seg retten til å foreta endringer av brosjyren og beskrevne produkter uten ytterlige varsling.

7 Profil rørdeler og noen løsningstips Profilbend 15, 30, 45 og 90 grader Profilreduksjon Profilgren 45 grader Profilgren 90 grader Hvordan kappe profilrør Når profilrør benyttes som veirør, skal en ikke kappe røret i mer enn 2 deler. Dermed har en til enhver tid tilgjengelig, enten en muffe, eller en spissende som kan nyttes som start eller avsluttning i påfølgende vegkryssing. Skråkutting av rør avsluttninger Haplast profilrør leveres i 6 meters lengder som standard. Kortere lengder leveres etter ordre. Når rørene fører overvann gjennom vei vil ofte rørlengdene stikke ut av veikroppen etter fullført installasjon. For å få en god tilpassning til terreng skal rørendene skråkappes. Kappingen utføres enkelt med motor stikk- eller sirkelsag. Se prinsippet på skissen under. Dette gir en terrengtilpasset løsning med lave kostnader. Detalj av teleskopert inntaksløsning fritt plassert på røstrekk. Prinsipp skisse av kombiløsning gjennom vei og gang/sykkelsti. 400 teleskop del med teleskopmansjett, 315 stigerør og flytende ramme og inntaksrist plasseres etter anvisning på hovedrøret. S7

8 Haplast profilrør- legging og montasje Legging av Haplast profilrør Haplast profilrør skal legges i henhold til leggeforskrifter for fleksible plastrør. Den lave vekten på produktet gir betydelig lavere leggekostnader enn ved legging av andre rørmaterialer som stål og betong. Omfyllingsmassene legges lagvis og komprimeres. Graderte omfyllingsmasser skal benyttes til ca 300 mm over rørtopp. Avrettningslaget under røret og massene i et lag 300 mm rett over røret skal ikke komprimeres. Omfylling og komprimering Gjennfylling Rør dimensjon Ikke komprimering Lagvis tilfylling Tilfylling under rør Avrettningslag Maks kornstørrelse i omfyllingsmaterialet. Maks lagtykkelse ved oppfylling Komprimering ved siden av røret Anbefalt tykkelse av beskyttelseslag over topp rør % St. Proctor opp til 90% av rørets høyde Virkemåte for fleksible Haplast profilrør i grunnen. Figuren under viser prinsippet for rør som legges i gode og komprimerte masser. Det er viktig at massene har en størrelse og fordeling som er proposjonal med rørdiameteren. På små rør benyttes kornstørrelse 8-22(32) og større gradering for større Min H=? profilrør i PE. Fraksjonene ned mot 0 bør bli unngått fordi masser med små partikler vil oppføre seg som væske. I prinsippet legges røret som vist på skissen i riktige masser ihht diameteren. Det vil da virke et utvendig trykk på røret fra komprimering og overdekning som vil forsøke å presse røret sammen. Ettersom tiden går vil røret bli presset ørlite sammen og bli spenningsløst. Steinene rundt røret vil danne en bro- konstruksjon. Når denne situasjonen er oppstått kan røret i prinsippet fjernes og hullet vil stå igjen. Dette prinsippet betyr at det ikke er begrensinger på leggedyp med gode masser og riktig legging. Pukk ble anvendt som side omfylling og overfylling for store profil rør. Som fundament og avrettningslag anvender Entreprenør Viggo Eriksen fra Hammerfest knust singel gradering 8- ca 32. Massene er selvkomprimerende og er lett å avrette. Benyttes også til å fylle mellomrommet opp til ca 45 grader på siden av røret. Deretter nyttes pukk på siden og over røret. S8

9 Haplast profilrør- legging og montasje Montasje av store profilrør 1 Grøftebunnen avrettes med ca 10 cm 8-32 pukk eller gode stedlige masser med tilsvarende egenskaper. 2 Rørene løftes ned i grøft med godkjente løftestropper. Rørene skal ikke skades under handteringen. Stropper eller kjettinger for sammenmontering av rørene plasseres som skissert. 3 Rørendene rengjøres og sand og annen fourensing fjernes fra koblingsflatene. Godkjent glidemiddel påføres på spissenden av røret og pakningen slik at sammenkoblingen blir enkel. Pakningen kontrolleres før sammenføyning. STROPPER Faststøpt pakning JEKKTALJE 4 Profilrør monteres normalt ved hjelp av 2 jekktaljer festet til stropper eller kjettinger rundt røret, som vist i skissen til høyre. Det kan være nødvendig å flytte festepunktene under montasjen. 5 Skjøten kontroleres visuellt innvendig. Det fylles og komprimeres rundt røret som angitt under avsnittet på side 8 «legging av profilrør». Retningsendringer på <2 o kan bli tatt i skjøten for Ø<800 og avvinkling på <1 o tillates for større dimensjoner. For større retningsavvik anvendes prefabrikerte bend. Montering ved hjelp av gravemaskin Dersom gravemaskin benyttes til å føre rørene sammen med, skal det benyttes mellomlegg mellom rør og skuffe. Innstikk dybden skal kontrolleres slik at muffen ikke sprenges eller rørene skades under montasjen. Vær forsiktig slik at hverken materiell eller personell skades. Omfylling av Ø 2000 profilrør i sprengt grøft. Leggedypet er 3-4,5 m. Maskinell tilfylling av mm selvkomprimerende pukk i sprengt fjellgrøft. Røret er tilfyllt under med 8-22 mm knust singel opp til ca 45 grader oppunder. S9

10 Haplast løsninger for tunnel drenering Haplast løsninger for tunneler I alle tunneler er det behov for å: Transportere bort sigevannet gjennom drensledninger. Overflatevann Trykkvann Transportere spylevann/ overflatevann gjennom et lukket system til rensing, eller kontrollert utslipp. Sigevann Ofte er det også behov for å pumpe vekk drenert vann fra lavpunkt eller oppsamlingskummer. Løsningene er med drenssystemer, lukkede profilrør overvannsystemer og PE 50/100 ledninger for trykkvann eller pumpetransport til oppsamling/ utslipp. Felles for systemene er at de er laget i PE materiale, er kjemikaliebestandige, er bruksvennlige, er enkle å legge og gir minimale vedlikeholdsoppgaver i fremtiden. Snitt gjennom tunnel. Vi ser overvann drens, sigevann drens og vann/pumpeledning. 315 stigerør Ø oppstikk Rørdim:4,5,6,8 eller 1000 mm Ø1000 Lavtbyggende liggende sandfangkum med Ø315 teleskop løsning til veibane. Sandfang volumet dimensjoneres ihht. rørdiameter og rørlengde. PE sandfangkum benyttet i Sigefjord tunnelen ved Sortland. Kummen er i PE for Ø650 flytende ramme og lokk. Kummen er plassert i kjørebane med sideløp til kantrist ved fortau. Sandfang volum min 400 l. Ø233 drensrør ble benyttet mellom kummene. Lukkede drensrørsystem for overflatevann. Som transportrør anvendes DV rør eller profilrør sammen med sandfangkummer og stakekummer skissert på denne side. Drensrørsystem for sigevann. Som transportrør anvendes drensrør eller profilrør med 10*25 slisser i øvre halvdel (Profilrør Drens) sammen med kumsystemer. Trykkvann og pumpedrenering. Som rørsystem anvendes PE rør og deler. Kummer lages i PE med innmontert armatur og Ø650 flytende ramme og lokk. Utføring etter avtale. Ø600 Ø Stake og spylekum for tunneler. Høyden velges fritt. Kummen er for Ø650 flytende ramme og lokk. Kan også leveres med sandfang. Kummen tilpasses de rør som velges for drenering. S10

11 Haplast kulverter - underganger for dyr Ø 2500 profilrør som dyreundergang. Haplast profilrør Ø2500. Profilrør med innvendig diameter 2500 har et strømningsareal på 4,9 m^2. Dette betyr at røret kan benyttes isteden for små bruer og for store vannføringer. Et annet bruksområde er som underganger hvor det tillates åpningshøyde<2,5 m. Dyreunderganger er et eksempel. Dyreundergang Ø profilrøret leveres i 6 meters lengder som gjør installasjonen hurtig og enkel. Som fyllmasser kan stort sett eksisterende masser i veikropp nyttes. Stein med størrelse opptil Ø160 tillates nyttet. Det vigtigste er at massene er stabile og gir god sidestøtte for røret. Røret får ikke strukturskader av punktlaster. Underlaget planeres og det lages fundament om nødvendig. Røret legges ut med maskin i 6 meters lengder og det fylles til opp til veibane. Komprimering til Standard Proctor >95. Normal installeringstid for dyreunderganger er ca 4-6 timer i ferdig vei inntil veibanen kan tas i bruk igjen. Gjenstående arbeide er da innfylling av gangbane og skråkapping/ tilpassning av endene. Kort byggetid Den korte byggetiden gir lave kostnader og reduserer ulempen for trafikanter. Løsningen er kjemikaliebestandig, tett og krever ingen vedlikehold i ettertid. Ø 2500 Uponor Profilrør installeres på avrettet underlag med gravemaskin. Ø 2500 Uponor Profilrør er ferdig lagt ut og det er klart for tilfylling. Røret omfylles og det komprimeres. Til slutt kappes endene slik at det blir naturlig flukt med skråningen og det tilfylles underlag i røret i form av sand eller annet for å gi behagelig gangbane. S11

12 Haplast Technology AS Haplast Technology AS holder til i den lille industribygda Furuflaten i Troms. Furuflaten ligger 12 mil øst for Tromsø ved vestsiden av Lyngenfjorden. Bygdesamfunnet er en del av Lyngen kommune og har ca 250 innbyggere. Montasje av Ø grader profil bend. Stedet er kjent for sin mangfoldige industri og barske natur. Lyngsalpene går langs hele Lyngen halvøya og vi ser høyeste topp som er Jiekkevarre på 1840 m.o.h. midt på bildet. Installasjon og legging av Ø 2000 profilrør i Hammerfest. Foto Fjellanger/Widerøe Haplast ble etablert i 1961 og var en viktig aktør i utviklingen av nordnorsk infrastruktur innenfor vann og avløps sektorene. Bedriften ekspanderte sørover og hadde produksjonsenheter i Rena og Molde. I 1984 ble bedriften kjøpt opp av det finske konsernet Uponor. Produksjonsenheten på Furuflaten var en del av Uponors produksjons nettverk helt frem til slutten av 2004 da produksjonsenheten ble overtatt av lokale aksjonærer. I 2011 omsatte bedriften for 55 mill med 21 ansatte. Hovedproduktene er : 1. Glattekstrudert PE i dimensjonsområde Ø20 mm tom Ø mm 2. Viklede profilrør i dimensjonsområde Ø 500 mm tom Ø mm. 3. Tilhørende sveiste produkter. Kontakt informasjon: Haplast Technology AS Industriveien Furuflaten Tlf: Fax Bente Hamnvik Sverre Larsen Målfrid Hansen Org nr: S12

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

VA-Konsept Plastkummer

VA-Konsept Plastkummer VA-Konsept Plastkummer Kummer i plast for boliger og kommunale anlegg 1 www.dahl.no Utgave 4 VA-Konsept - Plastkummer Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Side 3 Hvorfor velge plastkummer

Detaljer

VA-konsept VEI OG BANE

VA-konsept VEI OG BANE VA-konsept VEI OG BANE VA-KONSEPT Vei og bane Innhold Kapittel 1: Overvannshåndtering... 3 DV-rør... 3 Forslag Sandfang Tegra 1000... 6 Inspeksjonskummer... 7 Luker... 7 Fordrøyning av overvann... 8 Kapittel

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1 Vann- og avløpsnorm for Melhus kommune Side 1 Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE........................... 5 l.1 ENDRING AV RETNINGSLINJENE........................... 5 l.2 DISPENSASJON/ UTFYLLENDE

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET

FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 1 - FORSLAG TIL HÅNDTERING AV OVERVANN OG FUKTSIKRING AV BYGNINGER PÅ ENGERJORDET - 2-1 BAKGRUNN OG OPPSUMMERING...3 2 OVERVANNSHÅNDTERING...4 2.1 TAKVANN...4 2.2 VANN PÅ TERRENG...6 2.3 BORTLEDNING

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER. Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon. Perfekte kumløsninger.

Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER. Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon. Perfekte kumløsninger. Nr 1-2013 2. årgang TEMA: NYHETER Innovative løsninger for rensing, fordrøyning og infiltrasjon Perfekte kumløsninger 2013 VA-forum 1 Nyheter og produktløsninger er hovedtemaet i denne utgaven av VA-forum.

Detaljer

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Installasjonsveiledning for grunnarbeider BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med nedgraving av minirenseanlegget.

Detaljer

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering BASAL pumpestasjon VA forum gir med dette ut sitt 2. nummer i 2014 og vil takke Inger Anita Merkesdal for

Detaljer

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 mars 2014 Vi Vil Vi Våger Innhold 1 ADMINISTRATIVT 6 1.1 FORORD 6 1.2 VIRKEOMRÅDE 6 1.3 UNNTAK 6 1.4 REVISJON 6 1.5 BETINGELSER

Detaljer

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 Rapport_ Trondheim kommune, kommunalteknikk OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken EMNE av forprosjekt DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 415223-TVF-RAP-001 Oppdrag: Emne: Forprosjekt Fredlybekken av forprosjekt

Detaljer

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk Geir Veslegard og Arne Schram Simonsen BegrensSkade Delrapport nr. 1 + 2.1 Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse NORSK BETONGINDUSTRIFORENING NBIF Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Layout: Opplag: Trykk: Vianova

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Trelleborg Pipe Seals

Trelleborg Pipe Seals Trelleborg Pipe Seals F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Dette er NOFI 4. Om selskapene i konsernet 8. Utdrag av NOFI-historien 10

Daglig leder har ordet 3. Dette er NOFI 4. Om selskapene i konsernet 8. Utdrag av NOFI-historien 10 Årsrapport 2012 Innhold Daglig leder har ordet 3 Dette er NOFI 4 Om selskapene i konsernet 8 Utdrag av NOFI-historien 10 «Lekkasje i vann og avløpssystemer medfører store samfunnskostnader» 14 Forretningsområdene

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Platon for utvendig grunnmur

Platon for utvendig grunnmur Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder

Detaljer