Saksprotokoll saksnr. 76/2016 i Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll saksnr. 76/2016 i Kommunestyret"

Transkript

1 Saksprotokoll saksnr. 76/2016 i Kommunestyret Behandling Formannskapets innstilling: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 4. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 4.1 Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 4.2 Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 4.3 Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 4.4 Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 4.5 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 6.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 6.3 Eiendomsskattesatsen er 3 promille. 6.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. 6.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan ). 6.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 6.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger Museer og kunstgalleri Idrettsbygninger og helsestudio Kulturhus Bygninger for religiøse aktiviteter Helsebygninger Fengsels og beredskapsbygninger Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6.9 Eiendomsskattegrunnlaget retakseres i form av "kontortaksering".

2 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Forslag nr. 1: Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja), Odd Erik Solbakk (SáB/SfP) og Einar Johansen (uavh. repr.): Budsjett 2017 og økonomiplan endringsforslag: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr ,- Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 3. Hovedutvalget for utmark og næring bes om å lage innstilling og vurdere en mulig ordning på skuterløypegebyrer i Tana kommune. Det må utredes om det er mulig å differensiere i forhold til innenbygdsboende, kommunens innbyggere og andre. I Finland er det differensierte løypegebyrer. 4. Havneutvalget bes om å vurdere hvordan anløpsavgifter satt på fond kan benyttes til infrastruktur i fjordområdet. Her i blant til mudring for å øke kapasitet til havneområder. 5. Ordførers godtgjørelse fryses på dagens nivå ut Kommunestyret ønsker å beholde høy politisk aktivitet i Tana og ønsker ikke å kutte så mye i (kr ,-) politisk virksomhet som formannskapet har foreslått. Kommunestyret ber ordfører og hovedutvalgsledere vurdere å kutte ett møte i kommunestyret og hovedutvalgene i Dette vil kunne innebære lengere møter. 6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4 promille. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 promille jf bokstav a 7. Tana kommune skal jobbe aktivt med forebyggende folkehelse i et bredt perspektiv. Det ses på muligheten til å søke ekstern finansiering for å følge opp resultatene fra Ungdata undersøkelsen i Tana kommune. Spesielt hvordan jenter i Tana trives må følges opp.

3 Ungdomsrådet og Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur bes å diskutere dette. 8. Det gis årlig driftsstøtte til drift av Tana ridehall på kr ,- 9. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket skal videreføres og det forventes nært samarbeid med kommunen, lag og foreninger i folkehelsearbeidet. 10. Kommunen beholder kreftkoordinator 11. Innen pleie og omsorg så beholdes aktivitørstilling og man beholder den kommunale «rabatten» som kommunestyret tidligere har vedtatt for omsorgsboliger i Ringveien Vikarbudsjett til skoler settes det av kr ,- Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur fordeler midlene mellom skolene. 13. For å sikre at det gis gode tilbud innen fleksible videre og etterutdanning i Tana så kuttes ikke i stilling i studiesenteret. 14. Fritidsklubben opprettholdes som i dag og det gis støtte til «Ung jobb». 15. Regulering av Čorroguolbba boligområde må ferdigstilles i 2018 slik at området kan tas i bruk i løpet av Primærnæringsfondet tilføres kr som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de ,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 17. Formannskapet vurderer å søke statlige midler i støtte for utbygging av fiberbasert bredband for strekningen Sandlia til Austertana fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tana kommunestyre utfordrer Elkem til å være med å bidra økonomisk til denne utbyggingen da de også vil nytte godt av dette. Det innhentes nytt tilbud på utbygging. Formannskapet vurderer etter tilbudsinnhentingen om man skal igangsette utbygging og om kan benytte midler fra kraftfond til tiltak i Austertana til dette. Konsekvens av en eventuell kommunegrensejustering må ses i sammenheng med dette. 18. Samisk språksenter styrkes med kr ,- og tilskudd språkmidler kr ,- videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr , Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 20. For å kunne sikre at integreringen av flyktninger i kommunen skal bli best mulig må man beholde frivillighetssentralen. Kommunestyret ber styret i frivillighetssentralen om å vurdere hvordan man kan få til mer bruk av frivillige innen pleie og omsorg. Tana kommunestyre ber rådmannen se på muligheten for samarbeide med Nesseby kommune om voksenopplæringen for fremmedspråklige. Tana kommune skal legge til rette for å ta imot elever, flyktninger og ungdom som har

4 falt utenfor arbeidslivet, i praksisplasser i alle kommunale virksomheter/avdelinger. Tana kommune skal kartlegge muligheten for å ta imot disse gruppene i praksis, og ber alle virksomheter/avdelinger melde inn sitt potensiale for tilrettelegge for flest mulig praksisplasser. 21. Det settes av kr ,- til utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Man søker Fefo om støtte for mindre utbedringer med tanke på blant annet hindre erosjon i barmarkstraseene. 22. Det kuttes ikke i gatelys i kommunen. Tidligere avsatte midler på kr ,- til gatelys i Austertana opprettholdes. Utbygging avventer behandlingen av søknad til fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler. Investeringer i veilysmåling avventes inntil videre. 23. Det settes av kr for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår. Brøytekontrakter ikke-kommunale veier videreføres. 24. Tilskuddet til kirkelig fellesråd økes med kr ,- Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen : Redusert politisk aktivitet : Kirkelig fellesråd : Vikarbudsjett skoler : Språkkonsulent : Tana samiske språksenter : Tilskudd språkmidler : Studiesenter 40% stilling : Ikke ta inn hele premieavviket : Frisklivssentral : Sykeavd - reduksjon kreftkoordinator / hørsel / : Hjemmetjenesten samisk aktivitør : Hjemmetjenesten kommunal rabatt/oms.bolig Ringvn : Red. ambulerende vaktmester stilling 20% : Primærnæringsfond xxx: Næringsfond : Reduksjon av Frivillighetssentralen : Tana fritidsklubb opprettholdes : Frivillige org. Betjener fritidsklubben

5 6330: Ung jobb : Driftsstøtte til ridehallen : Vedlikehold/ merking av løyper i utmark : Isveier tilskudd for tidligere åpning : Gatelys kommunale veier : Si opp brøytekontrakter for ikke-kommunale veier (kuttes ikke) Streng vurd. stillinger/reiseaktivitet : Eiendomsskatt økning Bolig/fritid 0,25 promille : Eiendomsskatt økning Verk og bruk 1 promille Økt utbytte fra Varanger Kraft En mer kommunevennlig regjering fra Sum endringer År Nytt netto driftsresultat Endringer Investeringer Montering av målere veilys Kaldlager fiskere Torhop Sum Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det settes av kr ,- i investeringsmidler for bygging av nøkternt kaldlager for fiskere i Torhop og undersøkes om det er mulig å få ekstern medfinansiering. Havneutvalget får fullmakt til å lage ordninger gjennom brukerbetaling til drift og investeringen av bygget. Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende forslag: Bevilgninger til havneprosjektet i Torhop tilbakeholdes til prosjektregnskap foreligger Saken overføres deretter til kontrollutvalget som får i oppdrag å bestille regnskapsrevisjon for prosjektet. Når dette foreligger kan kommunestyret i budsjettregulering i mai 2017, se om det foreligger grunnlag for å kunne bevilge mere penger for å ferdigstille flytebrygge og utearbeider i Torhop. Tone Orvik Kollstrøm trakk sitt forslag: Forslag nr. 2: Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber havneutvalget om å lage retningslinjer for et prosjektregnskap for Torhop havn. Prosjektregnskapet for Torhop havn settes deretter opp etter disse retningslinjene. Prosjektregnskapet forelegges for kommunestyret innen utgangen av 2017.

6 Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende felles endringsforslag fra H, Monica Balto Anti (V), Fred Johnsen (SP) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Følgende tiltak settes inn igjen i budsjettet med kr Dekkes opp av disposisjonsfond kr Gjenstående på disposisjonsfond kr Annet settes inn i gjen i budsjettet kr Dekkes opp med mindre overskudd kr Dekkes opp med inntjening kr undervisning og barnehage IKKE redusere innkjøpspost for skolene med 7 % IKKE redusere styrkingstimer i skolene med 0,89 % 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester IKKE legge ned frisklivssentralen IKKE kutte i halvt årsverk i pleie- og omsorg IKKE reduksjon av 50 % kreftsykepleier IKKE reduksjon i kommunal rabatt i omsorgsboliger Ringveien IKKE reduksjon ambulerende vaktmesterstilling med 20 % IKKE kutt samisk aktivitør i 40 % stilling Hjelpetjenester Rusvern: IKKE reduksjon i stilling utekontakt Psykisk helsevern: IKKE holde stilling vakant NAV: IKKE reduksjon sosial stønad Miljø, næring og kultur IKKE reduksjon av frivillighetssentralen IKKE avvikle ung jobb. IKKE legge ned fritidsklubben

7 Annet Årligdriftstøtte til drift av Tana Ridehall Primærnæringsfondet Kirkelig fellesråd Isvegene Videreutdanning i psykisk helsearbeid for lærere Vikarbudsjett for skolene Inntjening årsverk Ikke montere strømmålere for gatelys Tone Orvik Kollstrøm (H) trakk felles endringsforslag. Forslag nr. 3: Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet nytt felles endringsforslag fra H, Monica Balto Anti (V), Fred Johnsen (SP) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Følgende tiltak settes inn igjen i budsjettet med kr Dekkes opp av disposisjonsfond kr Gjenstående på disposisjonsfond kr Annet settes inn i gjen i budsjettet kr Dekkes opp med mindre overskudd kr Dekkes opp med inntjening kr undervisning og barnehage IKKE redusere innkjøpspost for skolene med 7 % IKKE redusere styrkingstimer i skolene med 0,89 % 1-3,4 Helse-, pleie- og omsorgstjenester IKKE legge ned frisklivssentralen IKKE kutte i halvt årsverk i pleie- og omsorg IKKE reduksjon av 50 % kreftsykepleier IKKE reduksjon i kommunal rabatt i omsorgsboliger Ringveien

8 IKKE reduksjon ambulerende vaktmesterstilling med 20 % IKKE kutt samisk aktivitør i 40 % stilling Hjelpetjenester Rusvern: IKKE reduksjon i stilling utekontakt Psykisk helsevern: IKKE holde stilling vakant NAV: IKKE reduksjon sosial stønad Miljø, næring og kultur IKKE reduksjon av frivillighetssentralen IKKE avvikle ung jobb. IKKE legge ned fritidsklubben Annet Årligdriftstøtte til drift av Tana Ridehall Primærnæringsfondet Kirkelig fellesråd Isvegene Videreutdanning i psykisk helsearbeid for lærere Vikarbudsjett for skolene Inntjening årsverk Driftsbudsjettet Strømmålere monteres ikke Det tas ikke opp lån til formålet. Forslag nr. 4: Reidar Varsi (FrP) fremmet følgende felles endringsforslag (2) fra Fred SP, Monica Balto Anti (V), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Tana kommunestyre tar sikte på å videreføre fortsatt drift av Sirma skole fra høsten 2017.

9 Etter nærmere avklaring med Sametinget om eventuell tilskudd fra Sametinget, innarbeides drift av skolen ved førstkommende budsjettregulering. Kommunestyret ber arbeidsgruppa legge frem sitt arbeid innen april Forslag nr. 5: Fred Johnsen (SP) fremmet følgende felles endringsforslag (3) fra SP, Monica Balto Anti (V), Tone Orvik Kollstrøm (H) og Reidar Varsi og Ingar Eikeland (FrP): Svømmebassenget bygges ikke. Det tas derfor ikke opp lån som planlagt. Votering Det ble votert etter følgende rekkefølge: - Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt - Forslag nr. 5: Falt med 5 mot 14 stemmer - Forslag nr. 2: Falt med 5 mot 14 stemmer - Forslag nr. 4: Falt med 5 mot 14 stemmer - Forslag nr. 1 ble satt opp mot forslag nr. 3: Forslag nr. 1 vedtatt med 14 mot 5 stemmer Budsjett 2017 og økonomiplan som helhet: Vedtatt 14 med 5 stemmer. Vedtak 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 4. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 4.1 Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 4.2 Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 4.3 Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 4.4 Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 4.5 Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 6.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 6.3 Eiendomsskattesatsen er 3 promille. 6.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. 6.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter

10 eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan ). 6.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 6.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger Museer og kunstgalleri Idrettsbygninger og helsestudio Kulturhus Bygninger for religiøse aktiviteter Helsebygninger Fengsels og beredskapsbygninger Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6.9 Eiendomsskattegrunnlaget retakseres i form av "kontortaksering". 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 8. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Budsjett 2017 og økonomiplan endringer til formannskapets innstilling: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr ,- Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 3. Hovedutvalget for utmark og næring bes om å lage innstilling og vurdere en mulig ordning på skuterløypegebyrer i Tana kommune. Det må utredes om det er mulig å

11 differensiere i forhold til innenbygdsboende, kommunens innbyggere og andre. I Finland er det differensierte løypegebyrer. 4. Havneutvalget bes om å vurdere hvordan anløpsavgifter satt på fond kan benyttes til infrastruktur i fjordområdet. Her i blant til mudring for å øke kapasitet til havneområder. 5. Ordførers godtgjørelse fryses på dagens nivå ut Kommunestyret ønsker å beholde høy politisk aktivitet i Tana og ønsker ikke å kutte så mye i (kr ,-) politisk virksomhet som formannskapet har foreslått. Kommunestyret ber ordfører og hovedutvalgsledere vurdere å kutte ett møte i kommunestyret og hovedutvalgene i Dette vil kunne innebære lengere møter. 6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4 promille. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 promille jf bokstav a 7. Tana kommune skal jobbe aktivt med forebyggende folkehelse i et bredt perspektiv. Det ses på muligheten til å søke ekstern finansiering for å følge opp resultatene fra Ungdata undersøkelsen i Tana kommune. Spesielt hvordan jenter i Tana trives må følges opp. Ungdomsrådet og Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur bes å diskutere dette. 8. Det gis årlig driftsstøtte til drift av Tana ridehall på kr ,- 9. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket skal videreføres og det forventes nært samarbeid med kommunen, lag og foreninger i folkehelsearbeidet. 10. Kommunen beholder kreftkoordinator 11. Innen pleie og omsorg så beholdes aktivitørstilling og man beholder den kommunale «rabatten» som kommunestyret tidligere har vedtatt for omsorgsboliger i Ringveien Vikarbudsjett til skoler settes det av kr ,- Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kultur fordeler midlene mellom skolene. 13. For å sikre at det gis gode tilbud innen fleksible videre og etterutdanning i Tana så kuttes ikke i stilling i studiesenteret. 14. Fritidsklubben opprettholdes som i dag og det gis støtte til «Ung jobb». 15. Regulering av Čorroguolbba boligområde må ferdigstilles i 2018 slik at området kan tas i bruk i løpet av Primærnæringsfondet tilføres kr som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de ,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 17. Formannskapet vurderer å søke statlige midler i støtte for utbygging av fiberbasert bredband for strekningen Sandlia til Austertana fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tana kommunestyre utfordrer Elkem til å være med å bidra økonomisk til denne utbyggingen da de også vil nytte godt av dette. Det innhentes nytt tilbud på utbygging. Formannskapet vurderer etter tilbudsinnhentingen om man skal igangsette

12 utbygging og om kan benytte midler fra kraftfond til tiltak i Austertana til dette. Konsekvens av en eventuell kommunegrensejustering må ses i sammenheng med dette. 18. Samisk språksenter styrkes med kr ,- og tilskudd språkmidler kr ,- videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr , Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 20. For å kunne sikre at integreringen av flyktninger i kommunen skal bli best mulig må man beholde frivillighetssentralen. Kommunestyret ber styret i frivillighetssentralen om å vurdere hvordan man kan få til mer bruk av frivillige innen pleie og omsorg. Tana kommunestyre ber rådmannen se på muligheten for samarbeide med Nesseby kommune om voksenopplæringen for fremmedspråklige. Tana kommune skal legge til rette for å ta imot elever, flyktninger og ungdom som har falt utenfor arbeidslivet, i praksisplasser i alle kommunale virksomheter/avdelinger. Tana kommune skal kartlegge muligheten for å ta imot disse gruppene i praksis, og ber alle virksomheter/avdelinger melde inn sitt potensiale for tilrettelegge for flest mulig praksisplasser. 21. Det settes av kr ,- til utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Man søker Fefo om støtte for mindre utbedringer med tanke på blant annet hindre erosjon i barmarkstraseene. 22. Det kuttes ikke i gatelys i kommunen. Tidligere avsatte midler på kr ,- til gatelys i Austertana opprettholdes. Utbygging avventer behandlingen av søknad til fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler. Investeringer i veilysmåling avventes inntil videre. 23. Det settes av kr for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår. Brøytekontrakter ikke-kommunale veier videreføres. 24. Tilskuddet til kirkelig fellesråd økes med kr ,- Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2017: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen : Redusert politisk aktivitet : Kirkelig fellesråd

13 2100: Vikarbudsjett skoler : Språkkonsulent : Tana samiske språksenter : Tilskudd språkmidler : Studiesenter 40% stilling : Ikke ta inn hele premieavviket : Frisklivssentral : Sykeavd - reduksjon kreftkoordinator / hørsel / : Hjemmetjenesten samisk aktivitør : Hjemmetjenesten kommunal rabatt/oms.bolig Ringvn : Red. ambulerende vaktmester stilling 20% : Primærnæringsfond xxx: Næringsfond : Reduksjon av Frivillighetssentralen : Tana fritidsklubb opprettholdes : Frivillige org. Betjener fritidsklubben : Ung jobb : Driftsstøtte til ridehallen : Vedlikehold/ merking av løyper i utmark : Isveier tilskudd for tidligere åpning : Gatelys kommunale veier : Si opp brøytekontrakter for ikke-kommunale veier (kuttes ikke) Streng vurd. stillinger/reiseaktivitet : Eiendomsskatt økning Bolig/fritid 0,25 promille : Eiendomsskatt økning Verk og bruk 1 promille Økt utbytte fra Varanger Kraft En mer kommunevennlig regjering fra Sum endringer År Nytt netto driftsresultat Endringer Investeringer Montering av målere veilys Kaldlager fiskere Torhop Sum Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer. Det settes av kr ,- i investeringsmidler for bygging av nøkternt kaldlager for fiskere i Torhop og undersøkes om det er mulig å få ekstern medfinansiering. Havneutvalget får fullmakt til å lage ordninger gjennom brukerbetaling til drift og investeringen av bygget.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013

Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 Votering Det ble votert på følgende måte og etter følgende rekkefølge: Forslag nr. 1: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. Forslag nr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 10:00 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Votering Det ble votert etter følgende rekkefølge: - Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. - Endringsforslag fra SP (talldel): Falt

Detaljer

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. (Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak)

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Behandling Formannskapets innstilling: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Kommunestyret 15.12.2010 Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Tana kommunes budsjett for 2011 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap. 4) og nettorammer for

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 125/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011

Saksprotokoll saksnr. 125/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 Saksprotokoll saksnr. 125/2011 i Kommunestyret - 15.12.2011 Behandling Liz Utsi (AP) ble enstemmig innvilget permisjon under behandling av saken grunnet reintelling, fra kl. 14:30 og for resten av møtet.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling:

Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret - 16.06.2016 Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: Budsjettreguleringen for juni vedtas med følgende endringer i vedtatt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 73/12 den 13.12.2012. Behandling: Utdelt: Behandling i arbeidsmiljøutvalget.

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: 10:00 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 19:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 15.06.2017 Tidspunkt: 10:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45 Stor-Elvdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Terje Andreas

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2016 Sak: 151/16 Resultat: Posisjons forslag tilrådd Arkivsak: 16/74931 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2017 2020 ÅRSBUDSJETT 2017 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 110/15 Resultat: Arkivsak: 15/86536 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2016 2019/ ÅRSBUDSJETT 2016 Behandling: Dok. 15/86530 ettersendt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Kommunestyret 13.11 2014 Ettersending av innstillinger fra formannskapet, valgstyret og valgnemnda:

Kommunestyret 13.11 2014 Ettersending av innstillinger fra formannskapet, valgstyret og valgnemnda: Kommunestyret 13.11 2014 Ettersending av innstillinger fra formannskapet, valgstyret og valgnemnda: PS 71/2014 Veiplanens handlingsdel - revidering 2014 PS 72/2014 PS 73/2014 Beholde gravemaskin som var

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 MØTEPROTOKOLL Formannskap Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen, Marthe Stensen og Roy-Helge Andreassen

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål.

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 08.11.2016 - Sak: 83/16 Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Rådmannens forslag til Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer punkt 5 4.avsnitt

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 22.12.2016 2016/325-17080/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Økonomirådgiver

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017

ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017 ORGANISASJON Politisk sekretariat SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/02945 Saksbehandler Arild Andresen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget 23.11.2016 12/16 1 Formannskapet 23.11.2016 47/16

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 07.12.2016 Tid: 09:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen:

Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013: H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Ikke innarbeidet tiltak nr. 37, Stedsutviklingsprosjekt Nordkjosbotn, tas inn i budsjettet for

Detaljer

Behandling i Kommunestyret : Thrond Gjelseth, Frp, ble ikke erklært inhabil ved behandling av sak 56/16.

Behandling i Kommunestyret : Thrond Gjelseth, Frp, ble ikke erklært inhabil ved behandling av sak 56/16. Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016: Thrond Gjelseth, Frp, ble ikke erklært inhabil ved behandling av sak 56/16. A. Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til endring i investeringsbudsjettet:

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Arkivsaknr: 2015/1262 Arkivkode: Saksbehandler: Marianne Stranden Saksgang Møtedato Ungdomsrådet 10.11.2015 Eldrerådet 10.11.2015 Levekårsutvalget 10.11.2015 Planutvalget 10.11.2015 Råd for likestilling

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Tana Rådhus Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.11.2015 69/15 Formannskapet 01.12.2015 75/15 Kommunestyret 15.12.2015

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

a) Endringsforslag siste setning: 2 millioner kroner erstattes med 10 millioner

a) Endringsforslag siste setning: 2 millioner kroner erstattes med 10 millioner Behandling i Kommunestyret-15.12.2016 Arbeiderpartiet v/may Pettersen fremmet slikt forslag: Til formannskapets innstilling pkt. 1: a) Endringsforslag siste setning: 2 millioner kroner erstattes med 10

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 25.11.2016 2016/325-15567/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer