Deanu gielda - Tana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank Martin Ingilæ Ordfører AP Elisabeth Erke Varaordfører AP Astrid Johanna Kjølås Medlem SV Hartvik Hansen Medlem ÁRJA Einar Johansen Medlem SP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Jørn Aslaksen Frode Gundersen Stilling Rådmann Sekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Frank M. Ingilæ Ordfører Side 1 av 18

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 94/2015 PS 95/2015 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 96/2015 Godkjenning av protokoll fra PS 97/2015 Klage på vedtak - gjenoppføring av gamme ved Jeagelveaisuolu i Sirma, gbfnr. 7/1/1 PS 98/2015 Søknad om deling av grunneiendom gnr 12 bnr 60 - Jordlovsbehandling PS 99/2015 PS 100/2015 PS 101/2015 Søknad om fradeling fra gbnr. 12/60, sør for Lišmmajohka Søknad om fradeling av gbnr. 37/14 i Bjørkelia Nordre Etablering av statlig sikret friluftsområde, Sieiddaguoika friluftsområde 2014/ / / / /2302 PS 102/2015 Søknad om næringstomt i Grenveien industriområde 2015/2798 PS 103/2015 Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund: Offentlig ettersyn 2014/314 PS 104/2015 Budsjett 2016 og Økonomiplan /2112 PS 105/2015 Møteplan for /2974 PS 106/2015 Referatsaker/Orienteringer FSK /9 PS 107/2015 Samlokalisering av nødmeldingstjenester 2015/2451 PS 108/2015 Uttalelse på mangler ved bussruteforbindelsene til og fra Tana RS 58/2015 Svar på søknad om økonomisk støtte 2015/2850 RS 59/2015 Svar på søknad om tilskudd - Finnmark Operakor 2015/2030 RS 60/2015 Innvilger tilskudd til «Styrke og samhold, searra ja searvan» over statsbudsjettet 2015 kap. 761, post 79 RS 61/2015 Tilskudd til havnesamarbeid søknadsfrist 30. november / /488 RS 62/2015 Næringshage Indre-Finnmark - Budsjettprosess /342 PS 94/2015 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll saksnr. 94/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Side 2 av 18

3 Innkalling godkjennes. Innkalling godkjennes. PS 95/2015 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll saksnr. 95/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: PS 107/2015 Samlokalisering av nødmeldingstjenester PS 108/2015 Uttalelse på mangler ved bussruteforbindelsene til og fra Tana RS 62/2015 Næringshage Indre-Finnmark - Budsjettprosess 2015 Saksliste godkjennes med følgende tilleggssaker: PS 107/2015 Samlokalisering av nødmeldingstjenester PS 108/2015 Uttalelse på mangler ved bussruteforbindelsene til og fra Tana RS 62/2015 Næringshage Indre-Finnmark - Budsjettprosess 2015 Side 3 av 18

4 PS 96/2015 Godkjenning av protokoll fra Saksprotokoll saksnr. 96/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Protokoll fra godkjennes. Protokoll fra godkjennes. PS 97/2015 Klage på vedtak - gjenoppføring av gamme ved Jeagelveaisuolu i Sirma, gbfnr. 7/1/1 Saksprotokoll saksnr. 97/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Tana kommune opprettholder sitt vedtak av Saken sendes til Fylkesmannen i Finnmark som klageinstans for klagebehandling. Begrunnelse: Kommunen kan ikke finne grunnlag i klagen som betinger en omgjøring av vedtaket. Det foreligger negativ uttalelse fra statlig høringsinstans og festeeier motsetter seg fortsatt at tiltaket tillates, i tillegg til at søkers behovs-/næringsgrunnlag ikke er til stede. Ulempene er vist større enn fordelene i dette tilfellet og kommunen kan derfor ikke se at det er anledning til å innvilge en dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2 til det omsøkte. Tana kommune opprettholder sitt vedtak av Saken sendes til Fylkesmannen i Finnmark som klageinstans for klagebehandling. Begrunnelse: Side 4 av 18

5 Kommunen kan ikke finne grunnlag i klagen som betinger en omgjøring av vedtaket. Det foreligger negativ uttalelse fra statlig høringsinstans og festeeier motsetter seg fortsatt at tiltaket tillates, i tillegg til at søkers behovs-/næringsgrunnlag ikke er til stede. Ulempene er vist større enn fordelene i dette tilfellet og kommunen kan derfor ikke se at det er anledning til å innvilge en dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2 til det omsøkte. PS 98/2015 Søknad om deling av grunneiendom gnr 12 bnr 60 - Jordlovsbehandling Saksprotokoll saksnr. 98/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV og 12 innvilges søknad fra Britt- Mari Andersen til å dele 7,5 dekar fra eiendom gnr 12 bnr 60 til salg av bolig. Det må tinglyses veirett over parsellen for adkomst til bakenforliggende landbruksarealer. Begrunnelse: Etter en samlet vurdering av hovedhensyn i jordloven 9 og 12 er det forsvarlig å dele eiendommen. Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV og 12 innvilges søknad fra Britt- Mari Andersen til å dele 7,5 dekar fra eiendom gnr 12 bnr 60 til salg av bolig. Det må tinglyses veirett over parsellen for adkomst til bakenforliggende landbruksarealer. Begrunnelse: Etter en samlet vurdering av hovedhensyn i jordloven 9 og 12 er det forsvarlig å dele eiendommen. PS 99/2015 Søknad om fradeling fra gbnr. 12/60, sør for Lišmmajohka Saksprotokoll saksnr. 99/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Det gis tillatelse til fradeling av ca. 7,5 daa til boligformål fra gbnr. 12/60 slik omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens Side 5 av 18

6 Begrunnelse: Ingen berørte høringsinstanser har gått imot eller hatt noen merknader til søknaden. Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å legge NML 9 føre-var-prinsippet til grunn og konkluderer med at naturmangfoldloven ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet. Det omsøkte er dermed i tråd med planbestemmelsen i kommuneplanens arealdel om lempelig dispensasjonspraksis for boligbygging i LNF-områder utenfor sentrumsområdet. Dispensasjonspraksisen gjelder også ved fradelinger til boligformål. Til informasjon o Kommunen gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven). Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses og melding sendes areal- og kulturvernavd. hos Finnmark Fylkeskommune og/eller Sametinget (ved samiske kulturminner) omgående. Det gis tillatelse til fradeling av ca. 7,5 daa til boligformål fra gbnr. 12/60 slik omsøkt. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningslovens Begrunnelse: Ingen berørte høringsinstanser har gått imot eller hatt noen merknader til søknaden. Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget er godt og at det derfor ikke er nødvendig å legge NML 9 føre-var-prinsippet til grunn og konkluderer med at naturmangfoldloven ikke er til hinder for en tillatelse til fradeling i dette tilfellet. Det omsøkte er dermed i tråd med planbestemmelsen i kommuneplanens arealdel om lempelig dispensasjonspraksis for boligbygging i LNF-områder utenfor sentrumsområdet. Dispensasjonspraksisen gjelder også ved fradelinger til boligformål. Til informasjon o Kommunen gjør oppmerksom på aktsomhetsplikten jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven). Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses og melding sendes areal- og kulturvernavd. hos Finnmark Fylkeskommune og/eller Sametinget (ved samiske kulturminner) omgående. PS 100/2015 Søknad om fradeling av gbnr. 37/14 i Bjørkelia Nordre Saksprotokoll saksnr. 100/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Side 6 av 18

7 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 m gis det tillatelse til fradeling av ca. 6305, 6 m 2 fra gbnr. 37/14 som tilleggsareal til boligformål 37/66 i henhold til reguleringsplan for Bjørkelia Nedre. Grunnlaget for dette vedtaket er gitt i planbestemmelsene jf. detaljregulering for Bjørkelia Nordre 1 Planens intensjon «Planens intensjon er å legge til rette for et nytt boligområde bestående av 20 tomter med tilhørende anlegg og infrastruktur ved Bjørkelia Nordre i Tana kommune». Begrunnelse: Søknaden er i tråd med reguleringsplanen med hjemmel i plan- og bygningsloven «En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i 1 6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter 12 13». Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 m gis det tillatelse til fradeling av ca. 6305, 6 m 2 fra gbnr. 37/14 som tilleggsareal til boligformål 37/66 i henhold til reguleringsplan for Bjørkelia Nedre. Grunnlaget for dette vedtaket er gitt i planbestemmelsene jf. detaljregulering for Bjørkelia Nordre 1 Planens intensjon «Planens intensjon er å legge til rette for et nytt boligområde bestående av 20 tomter med tilhørende anlegg og infrastruktur ved Bjørkelia Nordre i Tana kommune». Begrunnelse: Søknaden er i tråd med reguleringsplanen med hjemmel i plan- og bygningsloven «En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i 1 6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter 12 13». Side 7 av 18

8 PS 101/2015 Etablering av statlig sikret friluftsområde, Sieiddaguoika friluftsområde Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Formannskapet godkjenner fremlagte forvaltningsplan for Sieiddáguoika friluftsområde. Forvaltningsplanen skal bidra til en helhetlig og oversiktlig forvaltning av området og sikre viktige friluftslivskvaliteter. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet ber om at kartet oppdateres. Eksisterende vegetasjon mot elva (strandsone) og inne kan delvis fjernes, jfr. tidligere innspill fra formannskapet. Forslag fra ordfører (rådm. forslag): Tilleggsforslag: Formannskapet godkjenner fremlagte forvaltningsplan for Sieiddáguoika friluftsområde. Forvaltningsplanen skal bidra til en helhetlig og oversiktlig forvaltning av området og sikre viktige friluftslivskvaliteter. Formannskapet ber om at kartet oppdateres. Eksisterende vegetasjon mot elva (strandsone) og inne kan delvis fjernes, jfr. tidligere innspill fra formannskapet. PS 102/2015 Søknad om næringstomt i Grenveien industriområde Saksprotokoll saksnr. 102/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 1. Tana kommune gir tilsagn om tilleggstomt gnr.13 bnr.323 i Grenveien industriområde til Svein Hammer Eiendom AS. Den parsellen skal benyttes til transport, vogntogtrafikk og parkeringsplass. 2. Det tillates flytting av innkjørsel til terminalen fra den kommunale veien til omsøkte tomt. 3. Det stilles krav om at virksomheten gjerder inne sine arealer på de nord-vestligste siden av eiendommen. Side 8 av 18

9 4. Bakkenivået på den nordvestre delen av eiendommen skal ikke overstige høydekote 29 m.o.h. Dette er nødvendig for å sikre at støy i framtidig boligområde på Čorroguolbba ikke kommer over anbefalt nivå. 5. Eiendommen skal sammenføyes med eksisterende tomt gnr.13 bnr Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/fester. 7. Evt. kjøp beregnes ut fra det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet. 8. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og fastsetter den endelige utstrekningen av tomta 9. Tomtetilsagnet er gyldig i 12 måneder fra melding om vedtak er mottatt. 1. Tana kommune gir tilsagn om tilleggstomt gnr.13 bnr.323 i Grenveien industriområde til Svein Hammer Eiendom AS. Den parsellen skal benyttes til transport, vogntogtrafikk og parkeringsplass. 2. Det tillates flytting av innkjørsel til terminalen fra den kommunale veien til omsøkte tomt. 3. Det stilles krav om at virksomheten gjerder inne sine arealer på de nord-vestligste siden av eiendommen. 4. Bakkenivået på den nordvestre delen av eiendommen skal ikke overstige høydekote 29 m.o.h. Dette er nødvendig for å sikre at støy i framtidig boligområde på Čorroguolbba ikke kommer over anbefalt nivå. 5. Eiendommen skal sammenføyes med eksisterende tomt gnr.13 bnr Innfestingssum og andre gebyrer og avgifter svares av kjøper/fester. 7. Evt. kjøp beregnes ut fra det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet. 8. Rådmannen representerer kommunen i forbindelse med eiendomsutformingen og fastsetter den endelige utstrekningen av tomta 9. Tomtetilsagnet er gyldig i 12 måneder fra melding om vedtak er mottatt. PS 103/2015 Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund: Offentlig ettersyn Saksprotokoll saksnr. 103/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes. Side 9 av 18

10 Saken utsettes. PS 104/2015 Budsjett 2016 og Økonomiplan Saksprotokoll saksnr. 104/2015 i Formannskapet Rådmannens korrigerte forslag til punkt 1 og tilleggspunkt 12 ettersendt og utdelt i møte: Rådmannen ber om at forslag til vedtak i FSK-sak 104/2015 endres slik: Korrigert pkt 1: Investeringsbudsjettet (kap 4 og vedtakets pkt 12) kr eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Nytt pkt 12: Fornyet bevilgning av investeringstiltak som er igangsatt i 2015 og som skal finansieres ved låneopptak i 2015: 1210 Mobildekning kr Nødstrøm rådhuset kr Skilt kr Tiltak ved små vannverk kr Det ble i møte påpekt en feil på side 47 i rådmannens budsjettdokument ved at tiltaket fikk dobbel effekt. Dette korrigeres følgelig i innstillingen. Følgende setninger i innstillingen påvirkes av korrigeringen, når man ikke velger tiltak "6500 Frivilligsentralen minimumsdrift ( )": Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Følgende forutsetninger legges til grunn. Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2016: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Side 10 av 18

11 Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets innstilling: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Følgende forutsetninger legges til grunn. 1. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Eget gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak innføres. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille. 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan ). 5.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. Side 11 av 18

12 6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av HOOK. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget innstilte i Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT 11. Seniorpolitisk plan fryses og tas opp til ny behandling, det inngås ikke nye senioravtaler Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert Mindreforbruk for årene: 2016: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Innstilling til kommunestyret Innstilling fra rådmannen: Korrigert forslag fra rådmannen: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Følgende forutsetninger legges til grunn. 1. Investeringsbudsjettet (kap 4 og vedtakets pkt 12) kr eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Eget gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak innføres. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Side 12 av 18

13 5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille. 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan ). 5.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av HOOK. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget innstilte i Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT 11. Seniorpolitisk plan fryses og tas opp til ny behandling, det inngås ikke nye senioravtaler 12. Fornyet bevilgning av investeringstiltak som er igangsatt i 2015 og som skal finansieres ved låneopptak i 2015: 1210 Mobildekning kr Nødstrøm rådhuset kr Skilt kr Tiltak ved små vannverk kr Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2016: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Side 13 av 18

14 PS 105/2015 Møteplan for 2016 Saksprotokoll saksnr. 105/2015 i Formannskapet Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: Ordfører for i fullmakt til å utarbeide møteplan for 2016 for formannskapet og kommunestyret. Møteplanen legges fram som referatsak til kommunestyrets møte i desember. Ordfører for i fullmakt til å utarbeide møteplan for 2016 for formannskapet og kommunestyret. Møteplanen legges fram som referatsak til kommunestyrets møte i desember. PS 106/2015 Referatsaker/Orienteringer FSK Saksprotokoll saksnr. 106/2015 i Formannskapet Det ble i møte gitt følgende referatsaker: RS 58/2015 RS 59/2015 RS 60/2015 Svar på søknad om økonomisk støtte Svar på søknad om tilskudd - Finnmark Operakor Innvilger tilskudd til «Styrke og samhold, searra ja searvan» over statsbudsjettet 2015 kap. 761, post 79 RS 61/2015 Tilskudd til havnesamarbeid søknadsfrist 30. november 2015 RS 62/2015 Næringshage Indre-Finnmark - Budsjettprosess 2015 Referatsakene tas til orientering. Det ble i møte gitt følgende orienteringer: Ordfører Frank M. Ingilæ oreinterte om: - møter med fylkesmannen om etablering av midlertidig asylmottak Rådmann Jørn Aslaksen: Side 14 av 18

15 - Seida skole lagt ut til salg - Ny avtale drivstoff og fyringsolje - Kommunereformen, sonderingsfase Orienteringene tas til orientering. Referatsakene og orienteringene tas til orientering. PS 107/2015 Samlokalisering av nødmeldingstjenester Saksprotokoll saksnr. 107/2015 i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, beskriver to alternativer for kommunene Finnmark: 1. Etablering av ny 110 sentral samlokalisert med politiets operasjonssentral i Finnmark. 2. Sammenslåing av 110- regionene for Finnmark og Troms med samlokalisert 110-/112 - sentral i nye Troms politidistrikt. Tana kommune støtter alternativ 2, med sammenslåing av 110 regionene Troms og Finnmark, samlokalisert med 110-/112 sentral i nye Troms politidistrikt med bakgrunn i en vurdering av; robusthet, kompetanse, rekrutteringsmuligheter og økonomi. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet alternativt forslag: Tana kommune anbefaler at etablering av ny 110 sentral samlokalisert med politiets operasjonssentral i Finnmark og Kirkenes. Tana kommune forventer at det skal være mulighet å bruke samisk språk ved henvendelser på lik linje som ved AMK og politiets operasjonssentral. Side 15 av 18

16 Alternativt forslag fra ordfører ble satt opp mot rådmannens forslag: Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. Tana kommune anbefaler at etablering av ny 110 sentral samlokalisert med politiets operasjonssentral i Finnmark og Kirkenes. Tana kommune forventer at det skal være mulighet å bruke samisk språk ved henvendelser på lik linje som ved AMK og politiets operasjonssentral. PS 108/2015 Uttalelse på mangler ved bussruteforbindelsene til og fra Tana Saksprotokoll saksnr. 108/2015 i Formannskapet Hartvik Hansen (Árja) fremmet følgende fellesforslag fra Àrja og Einar Johansen (SP): Mangler ved bussruteforbindelsene til og fra Tana Tana kommune registrerer med tilfredshet at Finnmark fylkeskommune har etablert et noe bedre rutetilbud i Øst-Finnmark fra Kommunestyret i Tana er dog bekymret for at rutetilbudet likevel ikke vil blir et forbedret bussrutetilbud for Tana kommunes befolkning. Etter de nye bussrutetabellene mangler det bl.a. bussforbindelse fra Tana bru til Varangerbotn for bussen som går til flyplassen og Kirkenes kl. 08:30. Det mangler også korrespondanse mellom Varangerbotn og Tana bru for bussen som går fra Kirkenes sykehus kl. 11:20 og 16:40. Avgang kl. 11:20 daglig unntatt lørdag og søndag starter fra Kirkenes Lufthavn samtidig som flere av flyrutene lander på Kirkenes Lufthavn. Det bidrar til stor usikkerhet for de flyreisende om bussen er kjørt, dersom det er forsinkelser på flyrutene. I tillegg kjører den bussen bare til Varangerbotn, der blir det ca. to timers venting før det går buss videre til Tana bru. Avgang for denne fra Kirkenes sykehus kl. 11:20 må endres til kl. 11:40. Avgang fra flyplassen mot Varangerbotn vil da bli kl. 12:20 og passasjerene som kommer med SAS og Norwegian kan nå bruke den bussen. For reisende fra Tana bru til Kirkenes sykehus blir det tidlig avgang kl. 06:00 med retur kl 11:20, kanskje før timen på sykehuset er ferdig. Også den ruten gir en ventetid på par timer i Varangerbotn før bussen går videre til Tana bru. Dersom en bussreisende fra Tana skal på sykehusbesøk i Kirkenes må vedkommende reise kl 06:00 om morgenen, og returnere kl. 20:05 om kvelden samme dag. Er da ved Tanabru kl 22:25. Tana kommune ber fylkeskommunen om å endre ruteavgang til en sammenhengende bussrute fra Kirkenes via Varangerbotn mot Tanabru for at passasjerene skal slippe å vente i flere timer, før det går buss. Dersom det ikke er mulig å endre denne bussruten så ønsker Tana kommune at fylkeskommunen etablerer en Flex rute som korresponderer mellom Varangerbotn og Tana bru for innbyggernes behov for reiser til og fra Kirkenes. Side 16 av 18

17 Slik vi også oppfatter ruteoppsettet for rute 064 Tana bru - Kirkenes, så er det for enkelte en svekkelse i forhold til dagens tilbud, og vi har i tillegg følgende merknader. Når det gjelder rute 066 fra Kirkenes til Tana bru er det nesten samme situasjon på den ruten. Forslaget til nye bussruter Tana bru - Kirkenes t/r er et svært dårlig reisealternativ med buss, og vil være et svekket tilbud for befolkningen. Forslaget vil dessverre bidra til økt bruk av privatbil ved reiser til Kirkenes flyplass eller til Kirkenes sykehus med retur. Tana kommune vises for øvrig til uttalelse i saken av Sendes Finnmark Fylkeskommune Gruppeledere på fylkestinget Fylkesordfører Mangler ved bussruteforbindelsene til og fra Tana. Tana kommune registrerer med tilfredshet at Finnmark fylkeskommune har etablert et noe bedre rutetilbud i Øst-Finnmark fra Kommunestyret i Tana er dog bekymret for at rutetilbudet likevel ikke vil blir et forbedret bussrutetilbud for Tana kommunes befolkning. Etter de nye bussrutetabellene mangler det bl.a. bussforbindelse fra Tana bru til Varangerbotn for bussen som går til flyplassen og Kirkenes kl. 08:30. Det mangler også korrespondanse mellom Varangerbotn og Tana bru for bussen som går fra Kirkenes sykehus kl. 11:20 og 16:40. Avgang kl. 11:20 daglig unntatt lørdag og søndag starter fra Kirkenes Lufthavn samtidig som flere av flyrutene lander på Kirkenes Lufthavn. Det bidrar til stor usikkerhet for de flyreisende om bussen er kjørt, dersom det er forsinkelser på flyrutene. I tillegg kjører den bussen bare til Varangerbotn, der blir det ca. to timers venting før det går buss videre til Tana bru. Avgang for denne fra Kirkenes sykehus kl. 11:20 må endres til kl. 11:40. Avgang fra flyplassen mot Varangerbotn vil da bli kl. 12:20 og passasjerene som kommer med SAS og Norwegian kan nå bruke den bussen. For reisende fra Tana bru til Kirkenes sykehus blir det tidlig avgang kl. 06:00 med retur kl 11:20, kanskje før timen på sykehuset er ferdig. Også den ruten gir en ventetid på par timer i Varangerbotn før bussen går videre til Tana bru. Dersom en bussreisende fra Tana skal på sykehusbesøk i Kirkenes må vedkommende reise kl 06:00 om morgenen, og returnere kl. 20:05 om kvelden samme dag. Er da ved Tanabru kl 22:25. Tana kommune ber fylkeskommunen om å endre ruteavgang til en sammenhengende bussrute fra Kirkenes via Varangerbotn mot Tanabru for at passasjerene skal slippe å vente i flere timer, før det går buss. Dersom det ikke er mulig å endre denne bussruten så ønsker Tana kommune at Side 17 av 18

18 fylkeskommunen etablerer en Flex rute som korresponderer mellom Varangerbotn og Tana bru for innbyggernes behov for reiser til og fra Kirkenes. Slik vi også oppfatter ruteoppsettet for rute 064 Tana bru - Kirkenes, så er det for enkelte en svekkelse i forhold til dagens tilbud, og vi har i tillegg følgende merknader. Når det gjelder rute 066 fra Kirkenes til Tana bru er det nesten samme situasjon på den ruten. Forslaget til nye bussruter Tana bru - Kirkenes t/r er et svært dårlig reisealternativ med buss, og vil være et svekket tilbud for befolkningen. Forslaget vil dessverre bidra til økt bruk av privatbil ved reiser til Kirkenes flyplass eller til Kirkenes sykehus med retur. Tana kommune vises for øvrig til uttalelse i saken av RS 58/2015 Svar på søknad om økonomisk støtte RS 59/2015 Svar på søknad om tilskudd - Finnmark Operakor RS 60/2015 Innvilger tilskudd til «Styrke og samhold, searra ja searvan» over statsbudsjettet 2015 kap. 761, post 79 RS 61/2015 Tilskudd til havnesamarbeid søknadsfrist 30. november 2015 RS 62/2015 Næringshage Indre-Finnmark - Budsjettprosess 2015 Side 18 av 18

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. (Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak)

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013

Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 Saksprotokoll saksnr. 84/2013 i Kommunestyret - 18.12.2013 Votering Det ble votert på følgende måte og etter følgende rekkefølge: Forslag nr. 1: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. Forslag nr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Behandling Formannskapets innstilling: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: 10:05 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 10:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45 Stor-Elvdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:00 16:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Terje Andreas

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015

Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Saksprotokoll saksnr. 101/2015 i Kommunestyret - 17.12.2015 Votering Det ble votert etter følgende rekkefølge: - Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. - Endringsforslag fra SP (talldel): Falt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Kommunestyret 15.12.2010 Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Tana kommunes budsjett for 2011 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap. 4) og nettorammer for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 10:00 12:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 15:15 15:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 11:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom, 2.etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 21.03.2019 Tidspunkt: 10:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Fra adm. (evt. andre): fung. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen, tek.sjef Pål Strøm Jensen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Fra adm. (evt. andre): fung. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen, tek.sjef Pål Strøm Jensen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.08.2009 Tid: 08.00 09.30 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Stig Kåre Amundsen Forfall: Varamedlemmer: Inge Olsen, Johanne Ellingsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: 10:00 16:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.11.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen, Knut Erik Kjemperud. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Truls E. Halsteinrud Medlem Helga Fragått Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 10:00 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 11:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00-13:55 Møtet satt igjen etter befaring kl 1400 Tidspunkt: 14:15-14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Navn Forfall Møtt for Vegard Klev Henriette Nordheim X Stina Vinnord Ida Aasen Øverby

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Johansen Leder SP Randi Lille Nestleder AP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavd. Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen " Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2014 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer