ÅRSMØTE2015. Onsdag Sted: Røde Kors huset Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE2015. Onsdag 18.02.15 Sted: Røde Kors huset Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE:"

Transkript

1

2 ÅRSMØTE2015 Onsdag Sted: Røde Kors huset Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE: SAK 1: Åpning v/ leder Godkjenning av innkalling og saksliste Konstituering o Valg av møtedirigent o Valg av referent o Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen o Valg av 3 personer til tellekorps o Fastsettelse av antall stemmeberettigede (de som har betalt medlemskontingent i løpet av de siste 14 månedene) SAK 2: Styrets beretning for 2014 med regnskap SAK 3: Handlingsprogram og budsjett 2015 SAK 4: Forslag om vurdering av samlokalisering i Bodø Røde Kors SAK 5: Lovendring, tilpasning til ny lov norm. SAK 6: Organisasjonsendring SAK 7: Valg iht. 16 og 8 i Lover for Bodø Røde Kors og vedl. 1 til lovene - valg av leder, nestleder, medlemmer (2) og varamedlemmer (2) til styret - valg av revisor - valg av leder, medlemmer (3) og varamedlem til valgkomité Styret

3 ÅRSBERETNING FOR BODØ RØDE KORS (BRK) Virksomhetens art og lokalisering Virksomheten er en veldedig organisasjon som er lokalisert i Bodø. Organisasjonen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med lover og vedtekter for Norges Røde Kors. 2. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av virksomheten til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet, og styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede. Det har ikke etter regnskapsårets utgang inntruffet forhold av betydning for vurdering av årsregnskapet. 3. Resultatdisponering og balanseverdier Årsregnskapet er avsluttet med et overskudd på kr Styret foreslår at kr av overskuddet tilføres katastrofefondet, mens resten, kr ,overføres til annen egenkapital. I løpet av året er katastrofefondet redusert med kr Med dette viser balansen at selskapet har en totalkapital per på kr og en samlet egenkapital på kr Inkludert i egenkapitalen er bokført verdi av katastrofefondet på kr Arbeidsmiljø Virksomheten har ingen ansatte medarbeidere. Bodø Røde Kors tilstreber å ha et åpent og inkluderende miljø. Alle ledere blir informert etter arbeidsutvalgsmøter, og før og etter styremøter. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker som har rammet noen av medlemmene i organisasjonen. 5. Likestilling og integrering Styret består av 7 personer, hvorav 3 kvinner og 4 menn. Det er 5 varamedlemmer/nestledere hvorav 4 kvinner og 1 mann. Som veldedig organisasjon er virksomhetens drift basert på frivillig innsats fra både kvinner og menn. Organisasjonen har ikke kommet i mål med å legge til rette for flerkulturelt arbeid. 6. Ytre miljø All aktivitet har innvirkning på det ytre miljø og organisasjonen forurenser ikke utover det som er normalt. Energibruken minimaliseres ved at det bl.a. er installert varmepumpe på Røde Kors huset. Bilenes drivstofforbruk er under kontroll. På alle våre eiendommer og ved aktiviteter sorteres avfallet med det mål å ha minst mulig restavfall. Bruktbutikken, Barnas hus og Røde Kors-huset er tilknyttet etablerte renovasjonsordninger.

4 7. Tillitsvalgte På det ordinære årsmøtet ble alle verv besatt. Årsmøtevalgte Styremedlemmer Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Leder Omsorg Nestleder omsorg Leder Hjelpekorpset Nestleder Hjelpekorpset Leder Ungdom Nestleder ungdom Øystein Nystad Jon-Arne Nymo Per-Helge Røbekk Håkon Renolen Line Hjemås Bøthun Alisa Larsen Vanja Grønhaug Odd Mentzoni Elisabeth Bergquist Astrid Bjørnemyr Siri Høynes Julie Pedersen Martinussen Valgkomite Leder Medlem, omsorg Medlem hjelpekorpset Medlem ungdom Varamedlem Gunnar Inge Andersen Marve Juliussen Lars Røed Hansen Inga Borg Rodahl Ivar Pedersen Styreoppnevnte tillitsvalgte Det har vært endringer i utvalgene i løpet av året. Beredskapsutvalg Leder Medlem, hjelpekorps Medlem omsorg Steinar Ellingsen Gunnar Inge Andersen Terje Karlsen Eiendomsutvalg Leder Håkon Renolen Medlem, Langlibu Gunnar Inge Andersen Medlem, Beinbruddet Lars- Stefan Rørvik (Astrid Bjørnmyr til sep 14) Medlem, Barnas hus Daniel Lund Æresbevisningskomité Leder Medlem hjelpekorpset Medlem omsorg Medlem ungdom Lars Røed Hansen (Tone Magnussen 6 mnd) Lars Røed Hansen Vanja Grønhaug Ann Katrin Olsen Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 2

5 Medlem butikken Medlem omsorg/besøkstjeneste Tove Arntzen Johanne Slotterøy Barnehjelpa Leder Svein Ole Lindquist Nestleder Elise Marie Pedersen til Butikken Leder Medlem Medlem Varamedlem Nattevandringa Leder Nestleder Besøkstjenesten Leder Nestleder Vitnestøtte Leder Nestleder Ferie for alle Leder Nestleder Medlem ungdom Medlem hjelpekorpset Hans-Jakob Pedersen Tove Arntzen Marit Hareide Brit Jakobsen Natalie Glans Myhre Vanja Iren Pettersen Johanne Slotterøy Anne Sofie Hole Dagfinn Sivertsen Eva Hunstad Ellen Aurstad Anne Sofie Hole Inga Rodahl Vibeke Vading Flerkultur Ingen Visitorer Leder Nest leder 100 års feiringa Hovedkomite Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Festkomite Scandic Havet Omsorg Hjelpekorpset Ungdom Odd Mentzoni Ellen Aurstad Jon-Arne Nymo Bente Kleven Odd Mentzoni Inga Borg Rodahl Idar Ole Hunstad Gyro Aas Herder Dagfinn Sivertsen Elisabeth Bergquist Tonje Lubinski Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 3

6 Arrangementskomite Glasshu set Visitor/Ferie for alle Vitnestøtte Nattevandring Butikken Visitorer Ungdom Besøkstjenesten Besøkstjenesten Hjelpekorpset Informasjonsansvarlig Nettsida Nettsida Infokomite Infokomite Huskomite Leder Medlem Medlem Ellen Aurstad Dagfinn Sivertsen Natalie Glans Myhre Gyro Aas Herder Odd Mentzoni Ann Sofie Østensen Johanne F. Slotterøy Anne Sofie Hole Lars-Stefan Rørvik Line Hjemaas Bøthun Lars Røed Hansen Line Hjemaas Bøthun Per-Helge Røbekk Hans Jakob Pedersen Alisa Larsen 8. Møter og medlemmer BRK hadde 1097 medlemmer i 2014, 486 flere enn foregående år. Økning i antall medlemmer er gledelig og kan være et resultat av ekstra vervingsinnsats i året og i forbindelse med markering av 100 års jubileet. Fortsatt er verving av medlemmer et fokusområde.det er behov for flere aktive medlemmer og/eller frivillige. Det er et forbedringspotensial på mottakelse og introduksjon av nye medlemmer og frivillige. Vi ser derfor frem til å få på plass fast ansatt medarbeider som frivillighetskoordinator. I 2014 har det blitt avviklet 11 styremøter og 9 AU - møter. Til sammen er det blitt behandlet 47 saker en eller flere ganger, foruten de faste postene. Det har vært avviklet to felles medlemsmøter. Et med fokus på beredskap og et generelt om aktivitetene i Bodø Røde Kors og spesielt omsorg. Alle avdelinger har hatt god aktivitet og har gjennomført egne møter, kurs og samlinger.våre medlemmer har også i år deltatt på fagsamlinger i regi av Nordland Røde Kors og andre Røde Korsavdelinger. Bodø Røde Kors var representert på Norges Røde Kors Landsmøte i Trondheim. 9. Økonomi Driftsinntekter er totaltkr Driftskostnadene var påkr Driftsresultatet ble på vel kr Totalresultatet er et overskudd på knaptkr , som er ca kroner bedre enn året før. Bruktbutikken har svært stor betydning for Bodø Røde Kors sin økonomi med et overskudd på vel kr I juni fikk vi overlevert en gave på kr ,- fra Sparebank1 Nord-Norge til innkjøp av båt til bruk for Hjelpekorpset. Båten ble anskaffet i Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 4

7 Vi må tilstrebe en nøktern økonomi hvor våre midler brukes til å sikre en god beredskapsorganisasjon. Avklaring av tomteforhold i Parallellen, bruktbutikkens arealbehov og eventuell samlokalisering førte. til at styret stoppet årsmøtevedtaket om utbygging av garasje ved Røde Kors-huset. I denne forbindelse viser styret til forslag til årsmøtet 2015 om eventuell samlokalisering av all vår virksomhet. Dette arbeidet er blitt betydelig lettet ved at vi på slutten av året fikk en ny festeavtale på 80 år for Røde Kors-huset i Parallellen. På slutten av året forhandlet vi frem bedre betingelser for oppspart kapital og plasserte ledige midler i obligasjoner. 10. Evaluering av handlingsplan Handlingsplanens punkt 1: Hvem vi er omtales ikke her, likeså første leddet i punkt 2: Hva vi gjør og punkt 3: Hvordan vi arbeider, siden de i liten grad inneholder målsettinger. Videregjennomgår og kommenterer vi de målsettinger som er opplistet i underpunkter under punkt 2 og 3. PLUSSPUNKT2.1: Vi forebygger og responderer for å redde liv Det har i år vært fokus på beredskapsarbeidet. Det er gjennomført beredskapsøvelser både som papirøvelse og som reell øvelse i marka. Det må fortsatt jobbes med å få alle medlemmer til å forstå hva det betyr å være medlem i en beredskapsorganisasjon. Siste revisjon av beredskapsplanen var 12. mai Som et ledd i å styrke BRK sin beredskap, har styret gått inn for å verve beredskapsvakter blant våre medlemmer i regi av Beredskapsutvalget. Vi undertegnet beredskapsavtale med Bodø kommune i Glasshuset i forbindelse med av vår 100 års markering. Samarbeidet med politi, Sivilforsvar og andre Røde Kors enheter er godt. Hjelpekorpset har i 2014 hatt et fullt operativt og normalt driftsår, og er fortsatt spydspissen i BRK sin beredskap. Korpset har gjennom hele året vært utkalt på 12 aksjoner i Bodø og nærliggende kommuner. Korpset har gjennom året hatt en rekke sanitetsvakter i forbindelse med idretts- og kulturarrangementer. Av disse har Musikkfestuka ogparkenfestivalen vært de mest ressurskrevende. I løpet av året har korpset dessuten arrangert flere interne og eksterne kurs med god deltakelse. Ved årets utløp har korpset 25 aksjonsoperative personer på alarmplanen, samt ytterligere 17 som er vaktoperative eller på ulike stadier av opplæring.alle posisjoner og verv innenfor korpset er besatt. Korpset er godt rustet for de oppdrag vi har, men vi trenger å øke antall aktive medlemmer, så vel som å øke erfarings- og kompetansenivået på eksisterende medlemmer. PLUSSPUNKT2.2: Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Nattevandringen i Bodø har hatt varierende oppslutning, først og fremst fordi det har vært vanskelig å få tilstrekkelig antall vandrere. Politiet setter pris på de gangene vi er til stede. Stopp Volden Cup ble for ellevte året på rad gjennomført med deltakelse fra Bodø Røde Kors Ungdom.Avdeling Ungdom har også hatt stands flere plasser for å informere om sin virksomhet knyttet til forebyggende helsearbeid, bl.a. forebygging av hiv og aids. Vitnestøtte i samarbeid med Salten tingrett er inne i sitt femte år og får ros fra alle aktører i retten. Vi har 15 aktive vitnestøtter som har vært i kontakt med 180 vitner. PLUSSPUNKT 2.3: Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Vår største avdeling Omsorg er spydspissen i BRK i det kontinuerlige arbeidet for sosial inkludering og mangfold. Dette skjer bl.a.gjennom de 140 besøksvennene hvorav halvparten er aktive.besøkstjenesten har faste engasjementer på ulike institusjoner og deres jevnlige besøk der og privatbesøk i hjemmene, har mange gleden av. Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 5

8 Visitorene fortsetter sitt gode arbeid ved Bodø og Fauske fengsel. I Barnehjelpa har det vært normal aktivitet i Det er 15 aktive medlemmer ved årets slutt. Det ble gjennomførtferie for alle (FFA)- sommer med mange fornøyde deltakere.dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle avdelinger i BRK. Godt samarbeid med Bodø kommune, Nordland Røde Korsog BAMA er også en viktig faktor for et vellykket arrangement. Arbeidet mot asylsøkere har ligget nede i2014. Noe av årsaken er at flerkulturgruppa ble uten leder, og styret maktet ikke å skaffenoen andre til å få dette arbeidet i gang igjen. Omsorg har i samarbeid med Grand hotell og aksjon «Ensomt juletre» delt ut julegaver. Bruktbutikkener fortsatt BRK s viktigste inntektskilde. I tillegg er Bruktbutikken blitt en god møteplass og en fin plass for arbeidstrening og sosialt fellesskap. Miljøgevinsten er også god siden vi ved hjelp av denne aktiviteten får satt produkter inn i et lengre livsløp.gjennom året har antall frivillige som har ønsket å arbeide i butikken vært noe varierende. Styret bevilget kr fra katastrofefondet til hjelpeaksjoner isyria og Gaza. PLUSSPUNKT 3.1: Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors foreninger Det er et potensial å få flere medlemmer i BRK. Målet bør på sikt være 3-4 % av byens befolkning.det er også et mål å få flere aktive medlemmer. Her er vår største utfordring å ta vare på både nye og gamle medlemmer. Vi har store utfordringer ved å finne ledere til ulike aktiviteter. Det viser seg at det er ikke økonomien som er begrensninga, men det å få medlemmer som kan ta ansvar for ulike aktiviteter. Eksempel på dette er at vi ikke har klart å få i gang verken leksehjelp eller flerkulturelt arbeid. PLUSSPUNKT3.2: Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid Vi er fortsatt aktivt med i arbeidet med Ekko og representert i Stiftelsens styre. PLUSSPUNKT 3.2: Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Arbeidet med å få til et godt miljø og en etisk god organisasjonskultur har fortsatt.vi vil bygge videre på alle de gode elementene som er i BRK hvor medlemmer trives og er trygge. Våre eiendommer har vært vedlikeholdt på ordinær måte. Utleie av Røde Kors-huset er bedre enn noen gang og har gitt gode inntekter. Det samme kan sies om våre lokaler i Barnas hus, hvor Bodø kommune (avdeling Fryd)leier lokalene på dagtid.langlibuer fortsatt et kjært mål for gamle og nye medlemmer på tur i marka. Intern og ekstern informasjon kan bli enda bedre. Vi har hatt møter med avdelings- og aktivitetsledere og vi jobber med å holde vår internettside oppdatert. 11. Avslutning Året 2014har vært et aktivt år for BRK. Behovet for BRK er fortsatt i høy grad til stede i lokalsamfunnet.mange tillitsvalgte har holdt fokus på aktivitetene og positivt bidratt til at BRK har vært godt synlig i lokalsamfunnet også i år. Spesielt var det at over 100 medlemmer var tilstede i Glasshuset 6. desember 2014 under markeringa av våre første 100 år. Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 6

9 Styret takker medlemmer og frivillige for engasjement og innsats. Sammen har vi bidratt til årets resultat. Dette gode samarbeidet internt gir oss tro påat vi skal makte å løse de oppgaver som lokalsamfunnet forventer av oss, ikke minst som en sterk beredskapsorganisasjon som kan gi hjelp når det trenges. Men vi trenger flere! Vi takker også for godt samarbeid med alle våre samarbeidspartnere, naboforeninger og Nordland Røde kors.vi ønsker alle medlemmer et vel overstått jubileumsår 2014,samtidig som vi ser frem til å bruke mulighetene som gis ved at Norges Røde Kors fyller 150 år i Jon-Arne Nymo Styremedlem Håkon Renolen Styremedlem Per-Helge Røbekk Styremedlem Elisabeth Bergquist Leder BRK Hjelpekorps Vanja Grønhaug Leder BRK Omsorg Siri Høynes Leder BRK Ungdom Alisa Larsen Varamedlem Line Hjemaas Bøthun Varamedlem Øystein Nystad leder Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 BODØ RØDE KORS Stiftet HANDLINGSPLAN FOR ÅR 2015 Humanitet - Universalitet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet -Upartiskhet - Enhet 1. Hvem vi er: Bodø Røde Kors (BRK) er en del av landets største, frivillige humanitære organisasjon Norges Røde Kors. BRKskal hjelpe menneskeri sårbare livssituasjoner, og skalmobiliserefrivillige til dette gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og ungdomsarbeid. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar for. Røde Kors er også en stor aktør i internasjonale humanitære operasjoner, og BRK bidrar til dette gjennom ulike aktiviteter med å samle inn penger til nødhjelp og til hjelp til gjenoppbygging når katastrofen har rammet. Videre bidrar vi gjennom å forsøke å øke kunnskapen om og respekten for internasjonal humanitær rett blant publikum. 2. Hva vi gjør: BRK skal prioritere sine oppgaver etter følgende kriterier: - det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner - aktiviteten skal følge naturlig av Røde Kors sitt oppdrag og være i henhold til Røde Kors-prinsippene - behovet skal ikke være dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring til behovsdekningen - BRK skal ha nødvendig kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. 2.1 Vi forebygger og responderer for å redde liv ved å: - lære alle våre medlemmer, uavhengig av aktivitet, hva det betyr å være del av en beredskapsorganisasjon - drive hjelpearbeid i lokalmiljøet ved ulykker/katastrofer og når annen humanitær innsats er nødvendig. I denne sammenheng skal hjelpekorpset utdanne sine medlemmer i førstehjelp og redningstjeneste, bygge opp og sikre forsvarlig beredskap i forhold til lokale behov samt utdanne andre medlemmer av BRK i førstehjelp - høyne førstehjelpkompetansen for publikum ved å gjennomføre førstehjelpskurs eksternt - være en foregangsorganisasjon iden lokale frivillige redningstjenesten og delta aktivt i samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner - gjennomføre flere beredskapsøvelser som skal styrke organisasjonens kunnskaper, ferdigheter og handlekraft når behovet for samlet innsats er til stede - la lokalstyret disponere inntil50% av BRK sitt katastrofefond når behovet for rask aksjon er til stede 2.2 Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ved å: - drive Nattevandring hvor og når det er behov (i samarbeid med politi og Utekontakt) - bekjempe ensomhet ved å drive omfattende besøks- og visitortjeneste - drive vitnestøtte (i samarbeid med Salten Tingrett) - delta i stiftelsen som gir ut gateavisa EKKO - støtte et prosjekt i Arkhangelsk i samarbeid med Nordland Røde Kors. - utrede mulighetene for å starte ei etterverns gruppe «Nettverk etter soning» - starte med flerkultur og leksehjelp 2.3 Vi jobber for sosial inkludering og mangfold ved å: - arrangere Ferie for alle - - samarbeide med ulike etater i Bodø kommune som barnevern, krisesenter og helse & sosial avdeling - drive holdningsskapende arbeid blant ungdom, delta på Stopp Volden Cup og starte opp «Røff» - iverksette ulike aktiviteterfor asylsøkere, herunder spesielt aktiviteter for mindreårige asylsøkere - styrkebruktbutikkensom et møtested for frivillige og andre 3. Hvordan vi arbeider For å styrke vår evne til å drive humanitære aktiviteter, fremme humanitære budskap og bygge organisasjonen i et langsiktig perspektiv, har vi satt opp to organisatoriskelangtidsmål: 3.1 Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet forening ved å: - verve og lære opp nye og gamle medlemmer til våre aktiviteter, og verve mange beredskapsvakter - drive informasjonsarbeid om Bodø Røde Kors, bl. a. i bruktbutikken - bruke anledningen av Norges Røde Kors sitt 150 års jubileet til å bli en større og bedre organisasjon 3.2 Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon ved å: - holde fokus på etiske retningslinjer, skape et godt miljø og en god organisasjonskulturmed gode ledere - drive aktiv markedsføring av Røde Kors, bl.a. ved alltid å ha en oppdatert hjemmeside og bruke sosiale medier - gjennomføre åpne møter for medlemmer og andre interesserte - legge til rette for deltakelse på ulike relevante kurs - utvikle ogvidereføre samarbeidet med kommunen, redningstjenesten og andre Røde Kors avdelinger - sikre inntektsgrunnlaget gjennom en god og forsvarlig drift, inkludert virksomheten i Bruktbutikken - effektivisere og legge til rette for riktig bruk av våre tillitsvalgte med støtte av frivillighetskoordinator VEDTATT PÅ ÅRSMØTET I BODØ RØDE KORS Bodø Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Omsorg Bodø Røde Kors Ungdom

21 Bodø Røde Kors Budsjett 2015 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2014 Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 3099 Kassedifferens Øredifferanser Salgsinntekter Nordlandssykehuset Salg førstehjelpsmateriell via HJK Provisjon av salg NRK Salg av kursmateriell Lotteri-inntekter Advent - /stoffkalendere, salgsinntekter Leieinntekter Røde Kors huset Leieinntekter Barnas Hus Leieinntekter Beinbruddet Andre leieinntekter Leieinntekter - butikken Inntekter utrykking Inntekter vakttjeneste Inntekter egeninnsats Andre utførte tjenester Salgsinntekter - Bruktbutikken Kontingent Tilskudd andre RK-ledd (prosjektmidler) Fylkeskommunale/ kommunale tilskudd Gaver Interne overføringer ( fra Butikken) Innbetalt deltakeravgift kurs, kursinntekter Kursrefusjoner Grasrotandelen Andre inntekter (moms-kompensasjon, m.m) Tilskudd fra Norges Røde Kors (FFA + Frifond) Overføring fra egenkapital 0 0 Sum driftsinntekter ,

22 Kto nr DRIFTSKOSTNADER Regnskap 2014 Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 4321 Varekjøp Nordlandssykehuset Kjøp for videresalg HJK Varekjøp - bruktbutikken Avskrivning på bygn. & annen fast eiend Avskrivning inventar og utstyr Avskrivning kjøretøy Lotteri-utgifter Advent- og stoffkalendre, utgifter Interne overføringer (fra Butikken) Aktiviteter Ferie for alle Stopp Volden Cup Flerkulturelt arbeid Visitorer Alternativ jul Nattevandring Arkangelsk Gateavis - Ekko Vitnestøtte Visitorer - Fauske Barnehjelpen Besøkstjenesten Leie lokaler Kommunale avgifter Røde Kors huset Strøm Røde Kors huset Andre driftskostn. RK-huset, inkl. renh. og renov Vedlikehold Røde Kors huset Kommunale avgifter Barnas Hus Andre kostnader Barnas Hus Strøm Barnas Hus Renovasjon Butikken RØFF Drift Langlibu

23 DRIFTSKOSTNADER Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 6340 Strøm og brensel, Beinbruddet Drift Beinbruddet, inkl festeavgift Strøm, Butikken Driftkostnader, div. innkjøp drift, Butikken Vedlikehold, Butikken Utstyr/innredning, Butikken Renhold, Butikken Leie betalingsterminal, Butikken Utstyr/ inventar RK-Huset Vedlikehold kontorutstyr, RK-Huset/Butikken Vedlikehold annet utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Leie personell, frivillighetskoordinator Andre fremmedtjenester Kontorrekvisita Undervisningsmateriell Telefon/telefaks Telefongodtgjørelse Datakommunikasjon Porto Drivstoff Transport Yeti Transport LT Transport slede hengere Transport scooter Båt, Pioner Drift båt, liten

24 DRIFTSKOSTNADER Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 7020 Reparasjon og vedlikehold Butikkbilen Div.bilkostnader, årsavgifter alle kjøretøyer Utrykning, aksjoner Vakttjeneste Andre tjenester Innsamlingsaksjoner egne kostnader Materiell instruktør Materiell samband Materiell depot Sminke Diverse kostnader drift Bilgodtgjørelse Andre reiseutgifter, buss, m.v Turer, leirer Markedsføring Gaver, hilsener, æresbevisninger Forsikring fast eiendom Forsikring utstyr Forsikring kjøretøy Personellforsikring Andre forsikringer Sentrale og distriktsmøter Årsmøte/ medlemsmøter/ lokale møter Deltakelse kurs Lokale kurs og samlinger Bankgebyrer Andre kostnader, diverse Tapsføring kundefordringer Tap ved avgang av driftsmidler Sum driftskostnader , Finanskostnader Finansinntekter Resultat inkl. kapitalkostnader og -inntekter ,71

25 SAK 4 Årsmøte i Bodø Røde Kors ber om at styret forbereder samlokalisering av Bodø Røde Kors sine aktiviteter ved å frigjøre eiendommen på Jensvoll og finne lokaliteter hvor de behovene som er på Jensvoll blir dekket samt at Bruktbutikken får tjenlige lokaler. Styret ber årsmøte om fullmakt til å vurdere dette for senere å komme tilbake med forslag. Forslag til vedtak; Årsmøte gir styret i Bodø Røde Kors fullmakt til å utrede samlokalisering av Bodø Røde Kors sine aktiviteter og senest på neste årsmøte fremme forslag.

26 LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors Vedtatt på årsmøte Godkjent av Nordland Røde Kors distriktsstyre Endringer i henhold til Lovnorm lokalforening, vedtatt av landsstyret er markert med rødt Side 1 av 12

27 Kapittel formål 1 Bodø Røde Kors er stiftet den 20. oktober Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, bl.a. ved å avdekke lokale omsorgsbehov, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og lignende, samt gi tilbud til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet. Bodø Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Nordland Røde Kors innenfor sitt geografiske område. Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors - virksomhet i sitt lokalmiljø. 2 Foreningen skal drive Røde Kors - arbeid i overensstemmelse med lover for Røde Kors, og beslutninger fattet av landsmøtet, landsstyret og Nordland Røde Kors, jf Lover for Røde Kors 14 og 18, første ledd. Kapittel II. Organisasjon medlemskap 3 Bodø Røde Kors organer er lokalstyret og årsmøtet. 4. For å løse sine arbeidsoppgaver har lokalforeningen opprettet avdelinger 2 for: - Røde Kors Hjelpekorps - Røde Kors Omsorg - Røde Kors Ungdom 5 Bodø Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen. Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret i Norges Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors 9. Kun medlemmer i Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors organisasjonsledd, jfr. Lover for Røde Kors 9. Landsstyret kan stille spesielle kvalitets-og alderskrav, krav til egnethet samt krav til medlemskap i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte organisasjonsledd. Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, retningslinjer og instrukser i Røde Kors. Den eller de som er valgt eller utpekt som leder(e) av den enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige kompetansen og egnetheten til å utføre denne aktiviteten. Medlemmer som lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem av lokalforeningen. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles diplom fastsatt av landsstyret. Kapittel III Alminnelige bestemmelser 6 Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors formål. Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg jf 2 Se også vedlegg 2: Organisasjonskart pr februar 2013 Side 2 av 12

28 Lover for Røde Kors 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. Bodø Røde Kors skal ha en felles økonomi, jf Lover for Røde Kors Bodø Røde Kors yter tilskudd til Nordland Røde Kors og til landsforeningen etter regler fastsatt av landsstyret og av distriktsårsmøtet. 8 Lokalforeningens regnskaper skal revideres av revisor som velges på årsmøtet. Revisor velges etter kriterier fastsatt av landsmøtet og landsstyret. 9 Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og avdelingenes møter. Denne aldersgrense gjelder ikke for ledere som representerer Røde Kors Ungdom i foreningens møter. Aldersgrensens gjelder heller ikke for Røde Kors Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er år. Røde Kors skal også legge til rette for at medlemmer under 13 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen. For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen. 10 Lokalforeningen kan på distriktsårsmøtet delta med sin leder eller nestleder, jf distriktets lover. Dersom verken leder eller nestleder kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. I tilleggdeltar leder/nestleder for lokalrådene på distriktsårsmøtet. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd (jf 24, 3. ledd i disse lover) kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). 11 Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøte eller på ekstraordinært møte. For øvrig gjøres vedtak i lokalforeningen med stemmeflertall. Ved likt stemmeflertall er lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 12 Et medlem som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors-prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors, kan av landsstyret ekskluderes som medlem, jf Lover for Røde Kors 10. Hvis en tillitsvalgt opptrer på en måte som er til skade for Røde Kors eller opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller Røde Kors prinsippene, kan landsstyret ekskludere vedkommende fra sine tillitsverv. kan vedkommende suspenderes fra sine tillitsverv inntil neste årsmøte eller valgmøte. Tillitsvalgte i lokalforeningene kan suspenderes av distriktsstyret. Avgjørelsen kan ankes, jf. 16. Tillitsvalgte i distriktene og Norges Røde Kors kan suspenderes av landsstyret. Den som utøver en tjeneste/aktivitet og som ikke oppfyller de kvalitets - og alderskrav som er satt av landsstyret, jf 9, 2. ledd i Lover for Røde Kors, kan utelukkes fra å utøve denne tjenesten/aktiviteten. Det samme gjelder for den Side 3 av 12

29 som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors - prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors. Slik utelukkelse kan ikke være lengre enn 2 år. Avgjørelsen om utelukkelse fra aktivitet tas av styret i det organisasjonsledd, jf 7 i Lover for Røde Kors, som har ansvaret for den aktuelle aktiviteten/tjenesten. Avgjørelsen kan ankes, jf 16 i Lover for Røde Kors. 13 Ved tvistespørsmål i avdelingsmøte eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for lokalstyret til endelig avgjørelse. Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall innanke saken for distriktsstyret til endelig avgjørelse. Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er avgitt i vedkommende sak. Anke har oppsettende virkning. 14 Bodø Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter vedtak med to tredjedels flertall. Dersom det på tross av innkalling, jf 15, siste ledd, respektivt 17, ikke lar seg gjøre å avholde årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte oppløsning. Lar det seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Nordland Røde Kors inn i stedet for Bodø Røde Kors lokalstyre. Bodø Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst, tilfalle distriktet, som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år. Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av lokalforeningen skjer på en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant som er oppnevnt av distriktsstyret. Kapitel IV Årsmøtet 15 Årsmøtet er Bodø Røde Kors høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 dagers varsel, og med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet forefinnes/kan hentes. Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for alle medlemmene. Sakspapirene skal foreligge ved innkalling til årsmøtet og skal inneholde: Årsberetning og regnskap fra foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende og kommende år, valgkomiteens innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker. 16 Årsmøtet ledes av lederen. For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår Side 4 av 12

30 c) handlingsprogram / budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende kalenderår d) valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret 3 e) valg av revisor f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité 4 g) innkomne forslag Forslag må være innkommet til styret innen utgangen av januar måned. Forslag til lovendring fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av november måned. Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Bodø Røde Kors etter forslag av styret eller æresbevisningskomiteen i foreningen. Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøte er avsluttet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av leder og to av årsmøtedelegatene. 17 Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer krever det. Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i 15, siste setning - og i 16, førsteledd, gjelder på samme måte. Kapittel V Lokalstyret 18 Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet, distriktsstyret, landsstyret og landsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte. Styret består av: leder, nestleder, to medlemmer, lederne for lokalrådene og to varamedlemmer. Flertallet av medlemmene og ett av varamedlemmene i styret må ha fylt 18 år. Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt av dette. 19 Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av nestlederen, sammen med ett av de øvrige styremedlemmer Jf 18 Se vedlegg 1: Retningslinjer for valgkomité pkt. 1 Her kan en ansatt i lokalforeningen tre inn i stedet for styremedlem. Side 5 av 12

31 20 Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder leder eller nestleder, er til stede. Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak. 21 Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap og beretning for foregående kalenderår til distriktsstyret. Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. Kapittel VI. Avdelinger, lokalråd, utvalg og aktivitsledere 22 Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale strategiene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag. 22 a I tillegg til avdelingene har Bodø Røde Kors, direkte underlagt styret, beredskapsutvalg, utvalg for bruktbutikken, eiendomsutvalg og æresbevisningskomité. Medlemmene i disse utvalgene oppnevnes av styret umiddelbart etter årsmøtet. Bodø Røde Kors Beredskapsutvalg skal bidra til å høyne den totaleberedskap i Bodø Røde Kors gjennom å oppdatere og utvikle organisasjonens beredskapsplan, samt å sørge for at den i praksis er kjent i organisasjonen og lokalsamfunnet. Beredskapsplanen skal tilfredsstille to hovedmål: - Gjøre Bodø Røde Kors i stand til å løse oppgaver innenfor redningstjenesten lokalt slik det kommer til uttrykk i kommunal katastrofeplan og lokal redningssentrals planverk. - Gjøre Bodø Røde Kors i stand til å yte et betydningsfullt bidrag ved store nasjonale innsamlingsaksjoner igangsatt av Norges Røde Kors eller andre samarbeidende organisasjoner. For å kunne nå disse målsettinger må organisasjonens samarbeids - og problemløsningsevne testes gjennom årlige fellesøvelser, og samarbeidet med andre etater og Røde Kors- foreninger i beredskapssituasjoner må stadig utvikles. Beredskapsutvalget består av leder, tre medlemmer 6 og et varamedlem. Bodø Røde Kors Butikkutvalg sitt hovedmål er å få bruktbutikken til å gi BRK stabile og gode inntekter. Videre skal de sørge for: - en forsvarlig forvaltning av likvider, materiell og varer knyttet til bruktbutikken - å lage et miljø i butikken slik at det kan være en møteplass for frivillige, og hvor frivillige og kunder kan føle trivsel - at det i butikken blir drevet informasjonsarbeid om BRK og gjennom dette forsøke å verve nye medlemmer til våre aktiviteter. 6 Et medlem fra hver avdeling Side 6 av 12

32 Utvalget oppnevner butikksjef for bruktbutikken. Butikksjefen møter i utvalgets møter. Butikkutvalget består av leder, to medlemmer og et varamedlem. Bodø Røde Kors Eiendomsutvalg skal forestå utleie, føre tilsyn med og vedlikeholde alle faste eiendommer 7 Bodø Røde Kors eier. Eiendomsutvalget utarbeider innen utgangen av januar måned statusrapporter for eiendommene, samt utarbeider forslag til årets drifts- og vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjettforslag. Eiendomsutvalget består av leder og en ansvarlig for hver eiendom 7 Bodø Røde Kors Æresbevisningskomité skal aktivt vurdere medlemmenes innsats for Røde Kors-ideen, og på bakgrunn av denne vurdering fatte vedtak om eller innstille overfor styret om tildeling/ søknad om æresbevisninger. Æresbevisningskomiteen består av leder, tre medlemmer 6 og et varamedlem. Et flertall av komiteen skal ha vært medlem minst 10 år i Bodø Røde Kors. 22 b Lokalstyret oppnevner umiddelbart etter årsmøtet og etter forslag fra aktivitetene, leder og evt. en nestleder til alle aktiviteter. 23 For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser: - Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, - Besøksvenner: minimum 18 år - Visitorer: minimum 25 år - Røde Kors barnehjelp: minimum 18 år, - Røde Kors Ungdom: mellom 13 og 30 år Landsstyret kan i tillegg stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig og uten vederlag. 24 Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram, budsjett og øvrige retningslinjer som er vedtatt på lokalforeningens årsmøte. Lokalrådene skal velges på egne valgmøter hvor kun medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter har stemmerett, ref. Retningslinjer for valg i Røde Kors. Valgmøtet kan beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomité og skal være avdelingens lokalråd og/eller valgkomité. Valgmøtene skal gjennomføres i forkant av, og gjerne i tilknytning til lokalforeningens årsmøte. I tillegg til valgmøtet, kan Røde Kors Ungdom arrangerer en ungdomskonferanse hvor det behandles handlingsprogram samt vedtas eventuelle resolusjoner. 25 For å erverve fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves samtykke av lokalforeningens styre, jf 6. 7 Røde Kors-huset, BRK sin seksjon i Barnas Hus og hyttene på Langlia og Sandjorda. Side 7 av 12

33 Lokalrådene er ansvarlige for at avdelingens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte, jf likevel 22 a om eiendomsutvalget. Lokalrådenes sammensetning er leder og nestleder valgt i egne valgmøter, ref. 24. Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem og møter uten bundet mandat. 26 Lokalrådet sender innen utgangen av januar måned, og på fastsatt måte, eventuell beretning/regnskap for foregående kalenderår, samt eventuelt forslag til handlingsprogram og budsjett for inneværende kalenderår til styret for Bodø Røde Kors. Beretning og regnskap sendes samlet fra Bodø Røde Kors til Nordland Røde Kors, jf Leder og nestleder i lokalrådene velges for to år av gangen, men bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig, jf likevel valgregel nr 3 i vedlegget 1 til disse lover. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at lokalforeningens årsmøte er avsluttet. Kapittel VII Ressursgrupper 28 Lokalstyret og lokalrådene kan - etter behov - opprette ressursgrupper. En ressursgruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. Kapittel VIII- Ikrafttreden 29 Disse lover trer i kraft når de er godkjent av styret i Nordland Røde Kors, jf dato på forsiden. Vedtak om endring - jf 11, første ledd - må for å tre i kraft, være godkjent av distriktsstyret Side 8 av 12

34 Vedlegg 1 til lover for Bodø Røde Kors RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITE FOR BODØ RØDE KORS 1. Valgkomiteen består av leder, 3 medlemmer og 1 varamedlem. Leder velges for 2 år, første år som leder, andre år som varamedlem. Øvrige medlemmer velges for 1 år. Alle avdelinger skal være representert i lokalforeningens valgkomité. 2. Valgkomiteens leder anmoder innen 1 måned før årsmøtet de enkelte avdelinger/medlemmer om å sende inn forslag på kandidater til styrene og neste års valgkomiteer, jf 18 og 25. Det skal samtidig opplyses om hvem som er på valg. Kandidater som blir foreslått må ha sagt seg villig til å ta i mot valg. 3. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 14 dager før årsmøtet/valgmøtene avholdes. På årsmøtet/valgmøtene refererer valgkomiteens leder/representant for valgkomiteen dens innstilling, samt andre innkomne kommentarer. Kun kandidater som er foreslått for valgkomiteen er valgbare, om ikke årsmøtet bestemmer noe annet, jf valgregel nr Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må den/de trekke seg fra valgkomiteen. Valgregler 1. Leder i valgkomiteen bistår møtelederen under valgene. 2. Årsmøtet/ valgmøtet kan ved åpningen av valgene vedta om det skal være tillatt med benkeforslag 3. Det oppnevnes en tellekomité på tre medlemmer, som ved møtets begynnelse deler ut et tilstrekkelig antall stemmesedler, og som samler disse inn etter hvert valg og teller dem. 4. Valgene skal foregå skriftlig. Foreligger det bare ett forslag, kan dirigenten spørre møtet om møtet godtar valg ved akklamasjon. Selv om det bare er en som krever det, må valget foregå skriftlig. 5. En stemmeseddel er ugyldig når: a) Det skrives flere navn enn det skal velges. Er det for få navn er den gyldig. b) Det skrives andre navn enn de som på forhånd er foreslått. c) Det skrives noe på seddelen utenom navn. Side 9 av 12

35 Side 10 av 12

36

37 Forslag til vedtak for årsmøte; Årsmøte i Bodø Røde Kors vedtar den fremlagte lovteksten som sendes Distriktsstyret for godkjenning. Side 12 av 12

38

39 Styrets kommentar; Bakgrunnen for organisasjonsendringen som ble vedtatt i Bodø i 2009 er en lov norm som ble vedtatt av landsstyret i desember 2005, men som vi tok i bruk i Den ble diskutert med våre medlemmer, men ikke hvorvidt vi skulle ha ordningen eller ikke, men når vi skulle gjennomføre den. I 2009 ble det gjort etter mye tvil og til dels motstand blant medlemmene. Bodø RK hadde ikke så mange valg om de skulle innføre det eller ei. Ordningen med "Omsorg" står fortsatt fast i lov normen, og den kan vi vanskelig komme utenom. Forslaget krever lovendring, noe som betyr at forslaget skulle vært levert i november. I tillegg behandling i både distriktsstyre og landsstyre. Det er styret i Bodø Røde Kors sin oppfatning at forlagets avvises, men at det arbeides for at vi får velfungerende avdelinger hvor beslutninger kan fattes nærmest de det gjelder. I praksis ved at Styret i Bodø Røde kors gir vide fullmakter til avdelingene slik at både Ungdom, Hjelpekorps og Omsorg mest mulig styrer egne aktiviteter, mens styret i Bodø Røde Kors har en kontrollerende og koordinerende funksjon. Konklusjon; Styret foreslår at Svein Oles forslag avises.

40 Valg 2015 Valgkomiteens innstilling BRK Styre: Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem Varamedlem Aktivitetene Leder Omsorg Nestleder Omsorg Leder Hjelpekorps Leder Ungdom Øystein Nystad, for 1 år Jon Arne Nymo, for 1 år Håkon Renolen, for 2 år Charlotta Langejan, for 1 år Ruth Bjørnmyr, for 1 år Vanja Grønhaug, for 1 år Line Hjemaas Bøthun, for 1 år Elisabeth Bergquist, for 2 år Ann-Sofie Østensen, for 1 år Valgkomite: Leder Lars Stefan Rørvik, for 1 år Medlem (Omsorg) Dagfinn Sivertsen, for 1 år Medlem (Hjelpekorps) Ken Reite, for 1 år Medlem (Ungdom) Siri Høynes, for 1 år Varamedlem Gunnar I Anderssen, for 1 år

Sak 1 Styrets årsberetning for Tolga Røde Kors Hjelpekorps i 2008.

Sak 1 Styrets årsberetning for Tolga Røde Kors Hjelpekorps i 2008. Sak 1 Styrets årsberetning for Tolga Røde Kors Hjelpekorps i 2008. Den 5. februar ble det avviklet ekstraordinært årsmøte i Sætershallen. Eneste sak var valg av nytt styre. Følgende ble valgt Leder: Ingar

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING Stiftet 8.februar 1908 2 INNHOLD SIDE Endringer av bestemmelser 3 KIFs lover 4 Mal for årsberetninger 12 Valgkomité 13 Vedtekter for æresmedlemskomité 14 Retningslinjer

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Versjon 0.9 godkjent hovedstyret 9 januar 2015 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer