ÅRSMØTE2015. Onsdag Sted: Røde Kors huset Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE2015. Onsdag 18.02.15 Sted: Røde Kors huset Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE:"

Transkript

1

2 ÅRSMØTE2015 Onsdag Sted: Røde Kors huset Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE: SAK 1: Åpning v/ leder Godkjenning av innkalling og saksliste Konstituering o Valg av møtedirigent o Valg av referent o Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen o Valg av 3 personer til tellekorps o Fastsettelse av antall stemmeberettigede (de som har betalt medlemskontingent i løpet av de siste 14 månedene) SAK 2: Styrets beretning for 2014 med regnskap SAK 3: Handlingsprogram og budsjett 2015 SAK 4: Forslag om vurdering av samlokalisering i Bodø Røde Kors SAK 5: Lovendring, tilpasning til ny lov norm. SAK 6: Organisasjonsendring SAK 7: Valg iht. 16 og 8 i Lover for Bodø Røde Kors og vedl. 1 til lovene - valg av leder, nestleder, medlemmer (2) og varamedlemmer (2) til styret - valg av revisor - valg av leder, medlemmer (3) og varamedlem til valgkomité Styret

3 ÅRSBERETNING FOR BODØ RØDE KORS (BRK) Virksomhetens art og lokalisering Virksomheten er en veldedig organisasjon som er lokalisert i Bodø. Organisasjonen skal drive Røde Kors-arbeid i overensstemmelse med lover og vedtekter for Norges Røde Kors. 2. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av virksomheten til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet, og styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede. Det har ikke etter regnskapsårets utgang inntruffet forhold av betydning for vurdering av årsregnskapet. 3. Resultatdisponering og balanseverdier Årsregnskapet er avsluttet med et overskudd på kr Styret foreslår at kr av overskuddet tilføres katastrofefondet, mens resten, kr ,overføres til annen egenkapital. I løpet av året er katastrofefondet redusert med kr Med dette viser balansen at selskapet har en totalkapital per på kr og en samlet egenkapital på kr Inkludert i egenkapitalen er bokført verdi av katastrofefondet på kr Arbeidsmiljø Virksomheten har ingen ansatte medarbeidere. Bodø Røde Kors tilstreber å ha et åpent og inkluderende miljø. Alle ledere blir informert etter arbeidsutvalgsmøter, og før og etter styremøter. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker som har rammet noen av medlemmene i organisasjonen. 5. Likestilling og integrering Styret består av 7 personer, hvorav 3 kvinner og 4 menn. Det er 5 varamedlemmer/nestledere hvorav 4 kvinner og 1 mann. Som veldedig organisasjon er virksomhetens drift basert på frivillig innsats fra både kvinner og menn. Organisasjonen har ikke kommet i mål med å legge til rette for flerkulturelt arbeid. 6. Ytre miljø All aktivitet har innvirkning på det ytre miljø og organisasjonen forurenser ikke utover det som er normalt. Energibruken minimaliseres ved at det bl.a. er installert varmepumpe på Røde Kors huset. Bilenes drivstofforbruk er under kontroll. På alle våre eiendommer og ved aktiviteter sorteres avfallet med det mål å ha minst mulig restavfall. Bruktbutikken, Barnas hus og Røde Kors-huset er tilknyttet etablerte renovasjonsordninger.

4 7. Tillitsvalgte På det ordinære årsmøtet ble alle verv besatt. Årsmøtevalgte Styremedlemmer Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Leder Omsorg Nestleder omsorg Leder Hjelpekorpset Nestleder Hjelpekorpset Leder Ungdom Nestleder ungdom Øystein Nystad Jon-Arne Nymo Per-Helge Røbekk Håkon Renolen Line Hjemås Bøthun Alisa Larsen Vanja Grønhaug Odd Mentzoni Elisabeth Bergquist Astrid Bjørnemyr Siri Høynes Julie Pedersen Martinussen Valgkomite Leder Medlem, omsorg Medlem hjelpekorpset Medlem ungdom Varamedlem Gunnar Inge Andersen Marve Juliussen Lars Røed Hansen Inga Borg Rodahl Ivar Pedersen Styreoppnevnte tillitsvalgte Det har vært endringer i utvalgene i løpet av året. Beredskapsutvalg Leder Medlem, hjelpekorps Medlem omsorg Steinar Ellingsen Gunnar Inge Andersen Terje Karlsen Eiendomsutvalg Leder Håkon Renolen Medlem, Langlibu Gunnar Inge Andersen Medlem, Beinbruddet Lars- Stefan Rørvik (Astrid Bjørnmyr til sep 14) Medlem, Barnas hus Daniel Lund Æresbevisningskomité Leder Medlem hjelpekorpset Medlem omsorg Medlem ungdom Lars Røed Hansen (Tone Magnussen 6 mnd) Lars Røed Hansen Vanja Grønhaug Ann Katrin Olsen Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 2

5 Medlem butikken Medlem omsorg/besøkstjeneste Tove Arntzen Johanne Slotterøy Barnehjelpa Leder Svein Ole Lindquist Nestleder Elise Marie Pedersen til Butikken Leder Medlem Medlem Varamedlem Nattevandringa Leder Nestleder Besøkstjenesten Leder Nestleder Vitnestøtte Leder Nestleder Ferie for alle Leder Nestleder Medlem ungdom Medlem hjelpekorpset Hans-Jakob Pedersen Tove Arntzen Marit Hareide Brit Jakobsen Natalie Glans Myhre Vanja Iren Pettersen Johanne Slotterøy Anne Sofie Hole Dagfinn Sivertsen Eva Hunstad Ellen Aurstad Anne Sofie Hole Inga Rodahl Vibeke Vading Flerkultur Ingen Visitorer Leder Nest leder 100 års feiringa Hovedkomite Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Festkomite Scandic Havet Omsorg Hjelpekorpset Ungdom Odd Mentzoni Ellen Aurstad Jon-Arne Nymo Bente Kleven Odd Mentzoni Inga Borg Rodahl Idar Ole Hunstad Gyro Aas Herder Dagfinn Sivertsen Elisabeth Bergquist Tonje Lubinski Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 3

6 Arrangementskomite Glasshu set Visitor/Ferie for alle Vitnestøtte Nattevandring Butikken Visitorer Ungdom Besøkstjenesten Besøkstjenesten Hjelpekorpset Informasjonsansvarlig Nettsida Nettsida Infokomite Infokomite Huskomite Leder Medlem Medlem Ellen Aurstad Dagfinn Sivertsen Natalie Glans Myhre Gyro Aas Herder Odd Mentzoni Ann Sofie Østensen Johanne F. Slotterøy Anne Sofie Hole Lars-Stefan Rørvik Line Hjemaas Bøthun Lars Røed Hansen Line Hjemaas Bøthun Per-Helge Røbekk Hans Jakob Pedersen Alisa Larsen 8. Møter og medlemmer BRK hadde 1097 medlemmer i 2014, 486 flere enn foregående år. Økning i antall medlemmer er gledelig og kan være et resultat av ekstra vervingsinnsats i året og i forbindelse med markering av 100 års jubileet. Fortsatt er verving av medlemmer et fokusområde.det er behov for flere aktive medlemmer og/eller frivillige. Det er et forbedringspotensial på mottakelse og introduksjon av nye medlemmer og frivillige. Vi ser derfor frem til å få på plass fast ansatt medarbeider som frivillighetskoordinator. I 2014 har det blitt avviklet 11 styremøter og 9 AU - møter. Til sammen er det blitt behandlet 47 saker en eller flere ganger, foruten de faste postene. Det har vært avviklet to felles medlemsmøter. Et med fokus på beredskap og et generelt om aktivitetene i Bodø Røde Kors og spesielt omsorg. Alle avdelinger har hatt god aktivitet og har gjennomført egne møter, kurs og samlinger.våre medlemmer har også i år deltatt på fagsamlinger i regi av Nordland Røde Kors og andre Røde Korsavdelinger. Bodø Røde Kors var representert på Norges Røde Kors Landsmøte i Trondheim. 9. Økonomi Driftsinntekter er totaltkr Driftskostnadene var påkr Driftsresultatet ble på vel kr Totalresultatet er et overskudd på knaptkr , som er ca kroner bedre enn året før. Bruktbutikken har svært stor betydning for Bodø Røde Kors sin økonomi med et overskudd på vel kr I juni fikk vi overlevert en gave på kr ,- fra Sparebank1 Nord-Norge til innkjøp av båt til bruk for Hjelpekorpset. Båten ble anskaffet i Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 4

7 Vi må tilstrebe en nøktern økonomi hvor våre midler brukes til å sikre en god beredskapsorganisasjon. Avklaring av tomteforhold i Parallellen, bruktbutikkens arealbehov og eventuell samlokalisering førte. til at styret stoppet årsmøtevedtaket om utbygging av garasje ved Røde Kors-huset. I denne forbindelse viser styret til forslag til årsmøtet 2015 om eventuell samlokalisering av all vår virksomhet. Dette arbeidet er blitt betydelig lettet ved at vi på slutten av året fikk en ny festeavtale på 80 år for Røde Kors-huset i Parallellen. På slutten av året forhandlet vi frem bedre betingelser for oppspart kapital og plasserte ledige midler i obligasjoner. 10. Evaluering av handlingsplan Handlingsplanens punkt 1: Hvem vi er omtales ikke her, likeså første leddet i punkt 2: Hva vi gjør og punkt 3: Hvordan vi arbeider, siden de i liten grad inneholder målsettinger. Videregjennomgår og kommenterer vi de målsettinger som er opplistet i underpunkter under punkt 2 og 3. PLUSSPUNKT2.1: Vi forebygger og responderer for å redde liv Det har i år vært fokus på beredskapsarbeidet. Det er gjennomført beredskapsøvelser både som papirøvelse og som reell øvelse i marka. Det må fortsatt jobbes med å få alle medlemmer til å forstå hva det betyr å være medlem i en beredskapsorganisasjon. Siste revisjon av beredskapsplanen var 12. mai Som et ledd i å styrke BRK sin beredskap, har styret gått inn for å verve beredskapsvakter blant våre medlemmer i regi av Beredskapsutvalget. Vi undertegnet beredskapsavtale med Bodø kommune i Glasshuset i forbindelse med av vår 100 års markering. Samarbeidet med politi, Sivilforsvar og andre Røde Kors enheter er godt. Hjelpekorpset har i 2014 hatt et fullt operativt og normalt driftsår, og er fortsatt spydspissen i BRK sin beredskap. Korpset har gjennom hele året vært utkalt på 12 aksjoner i Bodø og nærliggende kommuner. Korpset har gjennom året hatt en rekke sanitetsvakter i forbindelse med idretts- og kulturarrangementer. Av disse har Musikkfestuka ogparkenfestivalen vært de mest ressurskrevende. I løpet av året har korpset dessuten arrangert flere interne og eksterne kurs med god deltakelse. Ved årets utløp har korpset 25 aksjonsoperative personer på alarmplanen, samt ytterligere 17 som er vaktoperative eller på ulike stadier av opplæring.alle posisjoner og verv innenfor korpset er besatt. Korpset er godt rustet for de oppdrag vi har, men vi trenger å øke antall aktive medlemmer, så vel som å øke erfarings- og kompetansenivået på eksisterende medlemmer. PLUSSPUNKT2.2: Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Nattevandringen i Bodø har hatt varierende oppslutning, først og fremst fordi det har vært vanskelig å få tilstrekkelig antall vandrere. Politiet setter pris på de gangene vi er til stede. Stopp Volden Cup ble for ellevte året på rad gjennomført med deltakelse fra Bodø Røde Kors Ungdom.Avdeling Ungdom har også hatt stands flere plasser for å informere om sin virksomhet knyttet til forebyggende helsearbeid, bl.a. forebygging av hiv og aids. Vitnestøtte i samarbeid med Salten tingrett er inne i sitt femte år og får ros fra alle aktører i retten. Vi har 15 aktive vitnestøtter som har vært i kontakt med 180 vitner. PLUSSPUNKT 2.3: Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Vår største avdeling Omsorg er spydspissen i BRK i det kontinuerlige arbeidet for sosial inkludering og mangfold. Dette skjer bl.a.gjennom de 140 besøksvennene hvorav halvparten er aktive.besøkstjenesten har faste engasjementer på ulike institusjoner og deres jevnlige besøk der og privatbesøk i hjemmene, har mange gleden av. Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 5

8 Visitorene fortsetter sitt gode arbeid ved Bodø og Fauske fengsel. I Barnehjelpa har det vært normal aktivitet i Det er 15 aktive medlemmer ved årets slutt. Det ble gjennomførtferie for alle (FFA)- sommer med mange fornøyde deltakere.dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle avdelinger i BRK. Godt samarbeid med Bodø kommune, Nordland Røde Korsog BAMA er også en viktig faktor for et vellykket arrangement. Arbeidet mot asylsøkere har ligget nede i2014. Noe av årsaken er at flerkulturgruppa ble uten leder, og styret maktet ikke å skaffenoen andre til å få dette arbeidet i gang igjen. Omsorg har i samarbeid med Grand hotell og aksjon «Ensomt juletre» delt ut julegaver. Bruktbutikkener fortsatt BRK s viktigste inntektskilde. I tillegg er Bruktbutikken blitt en god møteplass og en fin plass for arbeidstrening og sosialt fellesskap. Miljøgevinsten er også god siden vi ved hjelp av denne aktiviteten får satt produkter inn i et lengre livsløp.gjennom året har antall frivillige som har ønsket å arbeide i butikken vært noe varierende. Styret bevilget kr fra katastrofefondet til hjelpeaksjoner isyria og Gaza. PLUSSPUNKT 3.1: Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors foreninger Det er et potensial å få flere medlemmer i BRK. Målet bør på sikt være 3-4 % av byens befolkning.det er også et mål å få flere aktive medlemmer. Her er vår største utfordring å ta vare på både nye og gamle medlemmer. Vi har store utfordringer ved å finne ledere til ulike aktiviteter. Det viser seg at det er ikke økonomien som er begrensninga, men det å få medlemmer som kan ta ansvar for ulike aktiviteter. Eksempel på dette er at vi ikke har klart å få i gang verken leksehjelp eller flerkulturelt arbeid. PLUSSPUNKT3.2: Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid Vi er fortsatt aktivt med i arbeidet med Ekko og representert i Stiftelsens styre. PLUSSPUNKT 3.2: Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Arbeidet med å få til et godt miljø og en etisk god organisasjonskultur har fortsatt.vi vil bygge videre på alle de gode elementene som er i BRK hvor medlemmer trives og er trygge. Våre eiendommer har vært vedlikeholdt på ordinær måte. Utleie av Røde Kors-huset er bedre enn noen gang og har gitt gode inntekter. Det samme kan sies om våre lokaler i Barnas hus, hvor Bodø kommune (avdeling Fryd)leier lokalene på dagtid.langlibuer fortsatt et kjært mål for gamle og nye medlemmer på tur i marka. Intern og ekstern informasjon kan bli enda bedre. Vi har hatt møter med avdelings- og aktivitetsledere og vi jobber med å holde vår internettside oppdatert. 11. Avslutning Året 2014har vært et aktivt år for BRK. Behovet for BRK er fortsatt i høy grad til stede i lokalsamfunnet.mange tillitsvalgte har holdt fokus på aktivitetene og positivt bidratt til at BRK har vært godt synlig i lokalsamfunnet også i år. Spesielt var det at over 100 medlemmer var tilstede i Glasshuset 6. desember 2014 under markeringa av våre første 100 år. Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 6

9 Styret takker medlemmer og frivillige for engasjement og innsats. Sammen har vi bidratt til årets resultat. Dette gode samarbeidet internt gir oss tro påat vi skal makte å løse de oppgaver som lokalsamfunnet forventer av oss, ikke minst som en sterk beredskapsorganisasjon som kan gi hjelp når det trenges. Men vi trenger flere! Vi takker også for godt samarbeid med alle våre samarbeidspartnere, naboforeninger og Nordland Røde kors.vi ønsker alle medlemmer et vel overstått jubileumsår 2014,samtidig som vi ser frem til å bruke mulighetene som gis ved at Norges Røde Kors fyller 150 år i Jon-Arne Nymo Styremedlem Håkon Renolen Styremedlem Per-Helge Røbekk Styremedlem Elisabeth Bergquist Leder BRK Hjelpekorps Vanja Grønhaug Leder BRK Omsorg Siri Høynes Leder BRK Ungdom Alisa Larsen Varamedlem Line Hjemaas Bøthun Varamedlem Øystein Nystad leder Årsberetning for Bodø Røde Kors 2014 Side 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 BODØ RØDE KORS Stiftet HANDLINGSPLAN FOR ÅR 2015 Humanitet - Universalitet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet -Upartiskhet - Enhet 1. Hvem vi er: Bodø Røde Kors (BRK) er en del av landets største, frivillige humanitære organisasjon Norges Røde Kors. BRKskal hjelpe menneskeri sårbare livssituasjoner, og skalmobiliserefrivillige til dette gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og ungdomsarbeid. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar for. Røde Kors er også en stor aktør i internasjonale humanitære operasjoner, og BRK bidrar til dette gjennom ulike aktiviteter med å samle inn penger til nødhjelp og til hjelp til gjenoppbygging når katastrofen har rammet. Videre bidrar vi gjennom å forsøke å øke kunnskapen om og respekten for internasjonal humanitær rett blant publikum. 2. Hva vi gjør: BRK skal prioritere sine oppgaver etter følgende kriterier: - det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner - aktiviteten skal følge naturlig av Røde Kors sitt oppdrag og være i henhold til Røde Kors-prinsippene - behovet skal ikke være dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring til behovsdekningen - BRK skal ha nødvendig kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. 2.1 Vi forebygger og responderer for å redde liv ved å: - lære alle våre medlemmer, uavhengig av aktivitet, hva det betyr å være del av en beredskapsorganisasjon - drive hjelpearbeid i lokalmiljøet ved ulykker/katastrofer og når annen humanitær innsats er nødvendig. I denne sammenheng skal hjelpekorpset utdanne sine medlemmer i førstehjelp og redningstjeneste, bygge opp og sikre forsvarlig beredskap i forhold til lokale behov samt utdanne andre medlemmer av BRK i førstehjelp - høyne førstehjelpkompetansen for publikum ved å gjennomføre førstehjelpskurs eksternt - være en foregangsorganisasjon iden lokale frivillige redningstjenesten og delta aktivt i samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner - gjennomføre flere beredskapsøvelser som skal styrke organisasjonens kunnskaper, ferdigheter og handlekraft når behovet for samlet innsats er til stede - la lokalstyret disponere inntil50% av BRK sitt katastrofefond når behovet for rask aksjon er til stede 2.2 Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ved å: - drive Nattevandring hvor og når det er behov (i samarbeid med politi og Utekontakt) - bekjempe ensomhet ved å drive omfattende besøks- og visitortjeneste - drive vitnestøtte (i samarbeid med Salten Tingrett) - delta i stiftelsen som gir ut gateavisa EKKO - støtte et prosjekt i Arkhangelsk i samarbeid med Nordland Røde Kors. - utrede mulighetene for å starte ei etterverns gruppe «Nettverk etter soning» - starte med flerkultur og leksehjelp 2.3 Vi jobber for sosial inkludering og mangfold ved å: - arrangere Ferie for alle - - samarbeide med ulike etater i Bodø kommune som barnevern, krisesenter og helse & sosial avdeling - drive holdningsskapende arbeid blant ungdom, delta på Stopp Volden Cup og starte opp «Røff» - iverksette ulike aktiviteterfor asylsøkere, herunder spesielt aktiviteter for mindreårige asylsøkere - styrkebruktbutikkensom et møtested for frivillige og andre 3. Hvordan vi arbeider For å styrke vår evne til å drive humanitære aktiviteter, fremme humanitære budskap og bygge organisasjonen i et langsiktig perspektiv, har vi satt opp to organisatoriskelangtidsmål: 3.1 Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet forening ved å: - verve og lære opp nye og gamle medlemmer til våre aktiviteter, og verve mange beredskapsvakter - drive informasjonsarbeid om Bodø Røde Kors, bl. a. i bruktbutikken - bruke anledningen av Norges Røde Kors sitt 150 års jubileet til å bli en større og bedre organisasjon 3.2 Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon ved å: - holde fokus på etiske retningslinjer, skape et godt miljø og en god organisasjonskulturmed gode ledere - drive aktiv markedsføring av Røde Kors, bl.a. ved alltid å ha en oppdatert hjemmeside og bruke sosiale medier - gjennomføre åpne møter for medlemmer og andre interesserte - legge til rette for deltakelse på ulike relevante kurs - utvikle ogvidereføre samarbeidet med kommunen, redningstjenesten og andre Røde Kors avdelinger - sikre inntektsgrunnlaget gjennom en god og forsvarlig drift, inkludert virksomheten i Bruktbutikken - effektivisere og legge til rette for riktig bruk av våre tillitsvalgte med støtte av frivillighetskoordinator VEDTATT PÅ ÅRSMØTET I BODØ RØDE KORS Bodø Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Omsorg Bodø Røde Kors Ungdom

21 Bodø Røde Kors Budsjett 2015 Kto nr DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2014 Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 3099 Kassedifferens Øredifferanser Salgsinntekter Nordlandssykehuset Salg førstehjelpsmateriell via HJK Provisjon av salg NRK Salg av kursmateriell Lotteri-inntekter Advent - /stoffkalendere, salgsinntekter Leieinntekter Røde Kors huset Leieinntekter Barnas Hus Leieinntekter Beinbruddet Andre leieinntekter Leieinntekter - butikken Inntekter utrykking Inntekter vakttjeneste Inntekter egeninnsats Andre utførte tjenester Salgsinntekter - Bruktbutikken Kontingent Tilskudd andre RK-ledd (prosjektmidler) Fylkeskommunale/ kommunale tilskudd Gaver Interne overføringer ( fra Butikken) Innbetalt deltakeravgift kurs, kursinntekter Kursrefusjoner Grasrotandelen Andre inntekter (moms-kompensasjon, m.m) Tilskudd fra Norges Røde Kors (FFA + Frifond) Overføring fra egenkapital 0 0 Sum driftsinntekter ,

22 Kto nr DRIFTSKOSTNADER Regnskap 2014 Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 4321 Varekjøp Nordlandssykehuset Kjøp for videresalg HJK Varekjøp - bruktbutikken Avskrivning på bygn. & annen fast eiend Avskrivning inventar og utstyr Avskrivning kjøretøy Lotteri-utgifter Advent- og stoffkalendre, utgifter Interne overføringer (fra Butikken) Aktiviteter Ferie for alle Stopp Volden Cup Flerkulturelt arbeid Visitorer Alternativ jul Nattevandring Arkangelsk Gateavis - Ekko Vitnestøtte Visitorer - Fauske Barnehjelpen Besøkstjenesten Leie lokaler Kommunale avgifter Røde Kors huset Strøm Røde Kors huset Andre driftskostn. RK-huset, inkl. renh. og renov Vedlikehold Røde Kors huset Kommunale avgifter Barnas Hus Andre kostnader Barnas Hus Strøm Barnas Hus Renovasjon Butikken RØFF Drift Langlibu

23 DRIFTSKOSTNADER Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 6340 Strøm og brensel, Beinbruddet Drift Beinbruddet, inkl festeavgift Strøm, Butikken Driftkostnader, div. innkjøp drift, Butikken Vedlikehold, Butikken Utstyr/innredning, Butikken Renhold, Butikken Leie betalingsterminal, Butikken Utstyr/ inventar RK-Huset Vedlikehold kontorutstyr, RK-Huset/Butikken Vedlikehold annet utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Leie personell, frivillighetskoordinator Andre fremmedtjenester Kontorrekvisita Undervisningsmateriell Telefon/telefaks Telefongodtgjørelse Datakommunikasjon Porto Drivstoff Transport Yeti Transport LT Transport slede hengere Transport scooter Båt, Pioner Drift båt, liten

24 DRIFTSKOSTNADER Total BRK. Felles HJK Ung Omsorg Butikk 7020 Reparasjon og vedlikehold Butikkbilen Div.bilkostnader, årsavgifter alle kjøretøyer Utrykning, aksjoner Vakttjeneste Andre tjenester Innsamlingsaksjoner egne kostnader Materiell instruktør Materiell samband Materiell depot Sminke Diverse kostnader drift Bilgodtgjørelse Andre reiseutgifter, buss, m.v Turer, leirer Markedsføring Gaver, hilsener, æresbevisninger Forsikring fast eiendom Forsikring utstyr Forsikring kjøretøy Personellforsikring Andre forsikringer Sentrale og distriktsmøter Årsmøte/ medlemsmøter/ lokale møter Deltakelse kurs Lokale kurs og samlinger Bankgebyrer Andre kostnader, diverse Tapsføring kundefordringer Tap ved avgang av driftsmidler Sum driftskostnader , Finanskostnader Finansinntekter Resultat inkl. kapitalkostnader og -inntekter ,71

25 SAK 4 Årsmøte i Bodø Røde Kors ber om at styret forbereder samlokalisering av Bodø Røde Kors sine aktiviteter ved å frigjøre eiendommen på Jensvoll og finne lokaliteter hvor de behovene som er på Jensvoll blir dekket samt at Bruktbutikken får tjenlige lokaler. Styret ber årsmøte om fullmakt til å vurdere dette for senere å komme tilbake med forslag. Forslag til vedtak; Årsmøte gir styret i Bodø Røde Kors fullmakt til å utrede samlokalisering av Bodø Røde Kors sine aktiviteter og senest på neste årsmøte fremme forslag.

26 LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors Vedtatt på årsmøte Godkjent av Nordland Røde Kors distriktsstyre Endringer i henhold til Lovnorm lokalforening, vedtatt av landsstyret er markert med rødt Side 1 av 12

27 Kapittel formål 1 Bodø Røde Kors er stiftet den 20. oktober Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, bl.a. ved å avdekke lokale omsorgsbehov, ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og lignende, samt gi tilbud til ulike grupper/mennesker i nærmiljøet. Bodø Røde Kors representerer Norges Røde Kors og Nordland Røde Kors innenfor sitt geografiske område. Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors - virksomhet i sitt lokalmiljø. 2 Foreningen skal drive Røde Kors - arbeid i overensstemmelse med lover for Røde Kors, og beslutninger fattet av landsmøtet, landsstyret og Nordland Røde Kors, jf Lover for Røde Kors 14 og 18, første ledd. Kapittel II. Organisasjon medlemskap 3 Bodø Røde Kors organer er lokalstyret og årsmøtet. 4. For å løse sine arbeidsoppgaver har lokalforeningen opprettet avdelinger 2 for: - Røde Kors Hjelpekorps - Røde Kors Omsorg - Røde Kors Ungdom 5 Bodø Røde Kors har æresmedlemmer, årsbetalende medlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Medlemskap tegnes gjennom lokalforeningen. Medlemskontingenten fastsettes av landsstyret i Norges Røde Kors, jf. Lover for Røde Kors 9. Kun medlemmer i Røde Kors kan ha tillitsverv i Røde Kors organisasjonsledd, jfr. Lover for Røde Kors 9. Landsstyret kan stille spesielle kvalitets-og alderskrav, krav til egnethet samt krav til medlemskap i Røde Kors for å kunne utføre bestemte verv eller aktiviteter i de enkelte organisasjonsledd. Styret i lokalforeningen er ansvarlig for at aktivitetene drives i henhold til lover, retningslinjer og instrukser i Røde Kors. Den eller de som er valgt eller utpekt som leder(e) av den enkelte aktivitet har et særskilt ansvar for å påse at de frivillige har den nødvendige kompetansen og egnetheten til å utføre denne aktiviteten. Medlemmer som lokalforeningen ønsker å hedre, kan av årsmøtet utnevnes til æresmedlem av lokalforeningen. Æresmedlemmer, livsvarige medlemmer og bedriftsmedlemmer tildeles diplom fastsatt av landsstyret. Kapittel III Alminnelige bestemmelser 6 Lokalforeningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors formål. Lokalforeningen er alene ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg jf 2 Se også vedlegg 2: Organisasjonskart pr februar 2013 Side 2 av 12

28 Lover for Røde Kors 18. Til større foretak av økonomisk art kreves årsmøtets samtykke. Bodø Røde Kors skal ha en felles økonomi, jf Lover for Røde Kors Bodø Røde Kors yter tilskudd til Nordland Røde Kors og til landsforeningen etter regler fastsatt av landsstyret og av distriktsårsmøtet. 8 Lokalforeningens regnskaper skal revideres av revisor som velges på årsmøtet. Revisor velges etter kriterier fastsatt av landsmøtet og landsstyret. 9 Kun medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på lokalforeningens og avdelingenes møter. Denne aldersgrense gjelder ikke for ledere som representerer Røde Kors Ungdom i foreningens møter. Aldersgrensens gjelder heller ikke for Røde Kors Ungdoms egne møter hvor aldersgrensen er år. Røde Kors skal også legge til rette for at medlemmer under 13 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen. For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. Bare de som er til stede på lokalforeningens møter kan stemme. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen. 10 Lokalforeningen kan på distriktsårsmøtet delta med sin leder eller nestleder, jf distriktets lover. Dersom verken leder eller nestleder kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. I tilleggdeltar leder/nestleder for lokalrådene på distriktsårsmøtet. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd (jf 24, 3. ledd i disse lover) kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). 11 Vedtak om endring av disse lover krever to tredjedels flertall på årsmøte eller på ekstraordinært møte. For øvrig gjøres vedtak i lokalforeningen med stemmeflertall. Ved likt stemmeflertall er lederens stemmegivning avgjørende, unntatt ved valg. 12 Et medlem som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors-prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover, eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors, kan av landsstyret ekskluderes som medlem, jf Lover for Røde Kors 10. Hvis en tillitsvalgt opptrer på en måte som er til skade for Røde Kors eller opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller Røde Kors prinsippene, kan landsstyret ekskludere vedkommende fra sine tillitsverv. kan vedkommende suspenderes fra sine tillitsverv inntil neste årsmøte eller valgmøte. Tillitsvalgte i lokalforeningene kan suspenderes av distriktsstyret. Avgjørelsen kan ankes, jf. 16. Tillitsvalgte i distriktene og Norges Røde Kors kan suspenderes av landsstyret. Den som utøver en tjeneste/aktivitet og som ikke oppfyller de kvalitets - og alderskrav som er satt av landsstyret, jf 9, 2. ledd i Lover for Røde Kors, kan utelukkes fra å utøve denne tjenesten/aktiviteten. Det samme gjelder for den Side 3 av 12

29 som motarbeider foreningens formål eller Røde Kors - prinsippene, som opptrer i strid med Røde Kors sine lover eller som opptrer på en måte som anses til skade for Røde Kors. Slik utelukkelse kan ikke være lengre enn 2 år. Avgjørelsen om utelukkelse fra aktivitet tas av styret i det organisasjonsledd, jf 7 i Lover for Røde Kors, som har ansvaret for den aktuelle aktiviteten/tjenesten. Avgjørelsen kan ankes, jf 16 i Lover for Røde Kors. 13 Ved tvistespørsmål i avdelingsmøte eller valgmøte kan et mindretall innanke saken for lokalstyret til endelig avgjørelse. Ved tvistespørsmål i lokalstyret, årsmøtet eller ekstraordinært møte kan et mindretall innanke saken for distriktsstyret til endelig avgjørelse. Rett til anke har et mindretall som utgjør en tredjedel eller flere av de stemmer som er avgitt i vedkommende sak. Anke har oppsettende virkning. 14 Bodø Røde Kors kan oppløses av årsmøtet eller av ekstraordinært møte etter vedtak med to tredjedels flertall. Dersom det på tross av innkalling, jf 15, siste ledd, respektivt 17, ikke lar seg gjøre å avholde årsmøte eller ekstraordinært møte, kan styret med to tredjedels flertall beslutte oppløsning. Lar det seg ikke gjøre å holde beslutningsdyktig styremøte, trer styret i Nordland Røde Kors inn i stedet for Bodø Røde Kors lokalstyre. Bodø Røde Kors midler og eiendeler skal, etter at gjeldsforpliktelser er innløst, tilfalle distriktet, som ikke kan disponere midlene eller eiendelene før det er gått to år. Det skal nedsettes et avviklingsstyre som har ansvaret for at avviklingen av lokalforeningen skjer på en forsvarlig måte. Avviklingsstyret skal minst ha én representant som er oppnevnt av distriktsstyret. Kapitel IV Årsmøtet 15 Årsmøtet er Bodø Røde Kors høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 dagers varsel, og med opplysning om dagsorden og hvor sakspapirene til årsmøtet forefinnes/kan hentes. Innkalling skal skje gjennom kunngjøring som er tilgjengelig for alle medlemmene. Sakspapirene skal foreligge ved innkalling til årsmøtet og skal inneholde: Årsberetning og regnskap fra foregående år, handlingsprogram og budsjett for inneværende og kommende år, valgkomiteens innstilling, samt eventuelle bilag til innmeldte saker. 16 Årsmøtet ledes av lederen. For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent: a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår Side 4 av 12

30 c) handlingsprogram / budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende kalenderår d) valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret 3 e) valg av revisor f) valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomité 4 g) innkomne forslag Forslag må være innkommet til styret innen utgangen av januar måned. Forslag til lovendring fra andre enn styret må være innkommet innen utgangen av november måned. Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Bodø Røde Kors etter forslag av styret eller æresbevisningskomiteen i foreningen. Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøte er avsluttet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som skal underskrives av leder og to av årsmøtedelegatene. 17 Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer krever det. Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i 15, siste setning - og i 16, førsteledd, gjelder på samme måte. Kapittel V Lokalstyret 18 Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet, distriktsstyret, landsstyret og landsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte. Styret består av: leder, nestleder, to medlemmer, lederne for lokalrådene og to varamedlemmer. Flertallet av medlemmene og ett av varamedlemmene i styret må ha fylt 18 år. Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt av dette. 19 Foreningen forpliktes av styret ved underskrift av lederen, eller i dennes fravær av nestlederen, sammen med ett av de øvrige styremedlemmer Jf 18 Se vedlegg 1: Retningslinjer for valgkomité pkt. 1 Her kan en ansatt i lokalforeningen tre inn i stedet for styremedlem. Side 5 av 12

31 20 Lederen innkaller styret til møter etter behov. Hvert medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Det skal avholdes minst fire styremøter i løpet av året. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret, og herunder leder eller nestleder, er til stede. Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak. 21 Styret sender innen utgangen av februar måned på fastsatt måte revidert regnskap og beretning for foregående kalenderår til distriktsstyret. Beretning og regnskap sendes uansett om årsmøtet har vært avholdt. Endringer som årsmøtet måtte vedta, meddeles distriktsstyret umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. Kapittel VI. Avdelinger, lokalråd, utvalg og aktivitsledere 22 Avdelingene skal ha beredskapsfokus og arbeidet skal gjenspeile de nasjonale strategiene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom. Medlemmene utøver sin virksomhet uten vederlag. 22 a I tillegg til avdelingene har Bodø Røde Kors, direkte underlagt styret, beredskapsutvalg, utvalg for bruktbutikken, eiendomsutvalg og æresbevisningskomité. Medlemmene i disse utvalgene oppnevnes av styret umiddelbart etter årsmøtet. Bodø Røde Kors Beredskapsutvalg skal bidra til å høyne den totaleberedskap i Bodø Røde Kors gjennom å oppdatere og utvikle organisasjonens beredskapsplan, samt å sørge for at den i praksis er kjent i organisasjonen og lokalsamfunnet. Beredskapsplanen skal tilfredsstille to hovedmål: - Gjøre Bodø Røde Kors i stand til å løse oppgaver innenfor redningstjenesten lokalt slik det kommer til uttrykk i kommunal katastrofeplan og lokal redningssentrals planverk. - Gjøre Bodø Røde Kors i stand til å yte et betydningsfullt bidrag ved store nasjonale innsamlingsaksjoner igangsatt av Norges Røde Kors eller andre samarbeidende organisasjoner. For å kunne nå disse målsettinger må organisasjonens samarbeids - og problemløsningsevne testes gjennom årlige fellesøvelser, og samarbeidet med andre etater og Røde Kors- foreninger i beredskapssituasjoner må stadig utvikles. Beredskapsutvalget består av leder, tre medlemmer 6 og et varamedlem. Bodø Røde Kors Butikkutvalg sitt hovedmål er å få bruktbutikken til å gi BRK stabile og gode inntekter. Videre skal de sørge for: - en forsvarlig forvaltning av likvider, materiell og varer knyttet til bruktbutikken - å lage et miljø i butikken slik at det kan være en møteplass for frivillige, og hvor frivillige og kunder kan føle trivsel - at det i butikken blir drevet informasjonsarbeid om BRK og gjennom dette forsøke å verve nye medlemmer til våre aktiviteter. 6 Et medlem fra hver avdeling Side 6 av 12

32 Utvalget oppnevner butikksjef for bruktbutikken. Butikksjefen møter i utvalgets møter. Butikkutvalget består av leder, to medlemmer og et varamedlem. Bodø Røde Kors Eiendomsutvalg skal forestå utleie, føre tilsyn med og vedlikeholde alle faste eiendommer 7 Bodø Røde Kors eier. Eiendomsutvalget utarbeider innen utgangen av januar måned statusrapporter for eiendommene, samt utarbeider forslag til årets drifts- og vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjettforslag. Eiendomsutvalget består av leder og en ansvarlig for hver eiendom 7 Bodø Røde Kors Æresbevisningskomité skal aktivt vurdere medlemmenes innsats for Røde Kors-ideen, og på bakgrunn av denne vurdering fatte vedtak om eller innstille overfor styret om tildeling/ søknad om æresbevisninger. Æresbevisningskomiteen består av leder, tre medlemmer 6 og et varamedlem. Et flertall av komiteen skal ha vært medlem minst 10 år i Bodø Røde Kors. 22 b Lokalstyret oppnevner umiddelbart etter årsmøtet og etter forslag fra aktivitetene, leder og evt. en nestleder til alle aktiviteter. 23 For å delta i aktiv tjeneste gjelder følgende aldersgrenser: - Røde Kors Hjelpekorps: minimum 17 år, - Besøksvenner: minimum 18 år - Visitorer: minimum 25 år - Røde Kors barnehjelp: minimum 18 år, - Røde Kors Ungdom: mellom 13 og 30 år Landsstyret kan i tillegg stille krav til medlemskap, utdannelse, kunnskap og alder for å utføre bestemte tjenester eller verv i Røde Kors. Slike tjenester eller verv utføres frivillig og uten vederlag. 24 Lokalrådene leder de aktuelle aktivitetene i henhold til handlingsprogram, budsjett og øvrige retningslinjer som er vedtatt på lokalforeningens årsmøte. Lokalrådene skal velges på egne valgmøter hvor kun medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter har stemmerett, ref. Retningslinjer for valg i Røde Kors. Valgmøtet kan beslutte at lokalforeningens styre og/eller valgkomité og skal være avdelingens lokalråd og/eller valgkomité. Valgmøtene skal gjennomføres i forkant av, og gjerne i tilknytning til lokalforeningens årsmøte. I tillegg til valgmøtet, kan Røde Kors Ungdom arrangerer en ungdomskonferanse hvor det behandles handlingsprogram samt vedtas eventuelle resolusjoner. 25 For å erverve fast eiendom eller påta seg økonomiske forpliktelser kreves samtykke av lokalforeningens styre, jf 6. 7 Røde Kors-huset, BRK sin seksjon i Barnas Hus og hyttene på Langlia og Sandjorda. Side 7 av 12

33 Lokalrådene er ansvarlige for at avdelingens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte, jf likevel 22 a om eiendomsutvalget. Lokalrådenes sammensetning er leder og nestleder valgt i egne valgmøter, ref. 24. Lederen er fullverdig medlem av lokalstyret, med nestlederen som personlig varamedlem og møter uten bundet mandat. 26 Lokalrådet sender innen utgangen av januar måned, og på fastsatt måte, eventuell beretning/regnskap for foregående kalenderår, samt eventuelt forslag til handlingsprogram og budsjett for inneværende kalenderår til styret for Bodø Røde Kors. Beretning og regnskap sendes samlet fra Bodø Røde Kors til Nordland Røde Kors, jf Leder og nestleder i lokalrådene velges for to år av gangen, men bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig, jf likevel valgregel nr 3 i vedlegget 1 til disse lover. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning. Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at lokalforeningens årsmøte er avsluttet. Kapittel VII Ressursgrupper 28 Lokalstyret og lokalrådene kan - etter behov - opprette ressursgrupper. En ressursgruppe skal løse oppgaver etter mandat fra det styret/rådet som opprettet den. Kapittel VIII- Ikrafttreden 29 Disse lover trer i kraft når de er godkjent av styret i Nordland Røde Kors, jf dato på forsiden. Vedtak om endring - jf 11, første ledd - må for å tre i kraft, være godkjent av distriktsstyret Side 8 av 12

34 Vedlegg 1 til lover for Bodø Røde Kors RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITE FOR BODØ RØDE KORS 1. Valgkomiteen består av leder, 3 medlemmer og 1 varamedlem. Leder velges for 2 år, første år som leder, andre år som varamedlem. Øvrige medlemmer velges for 1 år. Alle avdelinger skal være representert i lokalforeningens valgkomité. 2. Valgkomiteens leder anmoder innen 1 måned før årsmøtet de enkelte avdelinger/medlemmer om å sende inn forslag på kandidater til styrene og neste års valgkomiteer, jf 18 og 25. Det skal samtidig opplyses om hvem som er på valg. Kandidater som blir foreslått må ha sagt seg villig til å ta i mot valg. 3. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende senest 14 dager før årsmøtet/valgmøtene avholdes. På årsmøtet/valgmøtene refererer valgkomiteens leder/representant for valgkomiteen dens innstilling, samt andre innkomne kommentarer. Kun kandidater som er foreslått for valgkomiteen er valgbare, om ikke årsmøtet bestemmer noe annet, jf valgregel nr Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må den/de trekke seg fra valgkomiteen. Valgregler 1. Leder i valgkomiteen bistår møtelederen under valgene. 2. Årsmøtet/ valgmøtet kan ved åpningen av valgene vedta om det skal være tillatt med benkeforslag 3. Det oppnevnes en tellekomité på tre medlemmer, som ved møtets begynnelse deler ut et tilstrekkelig antall stemmesedler, og som samler disse inn etter hvert valg og teller dem. 4. Valgene skal foregå skriftlig. Foreligger det bare ett forslag, kan dirigenten spørre møtet om møtet godtar valg ved akklamasjon. Selv om det bare er en som krever det, må valget foregå skriftlig. 5. En stemmeseddel er ugyldig når: a) Det skrives flere navn enn det skal velges. Er det for få navn er den gyldig. b) Det skrives andre navn enn de som på forhånd er foreslått. c) Det skrives noe på seddelen utenom navn. Side 9 av 12

35 Side 10 av 12

36

37 Forslag til vedtak for årsmøte; Årsmøte i Bodø Røde Kors vedtar den fremlagte lovteksten som sendes Distriktsstyret for godkjenning. Side 12 av 12

38

39 Styrets kommentar; Bakgrunnen for organisasjonsendringen som ble vedtatt i Bodø i 2009 er en lov norm som ble vedtatt av landsstyret i desember 2005, men som vi tok i bruk i Den ble diskutert med våre medlemmer, men ikke hvorvidt vi skulle ha ordningen eller ikke, men når vi skulle gjennomføre den. I 2009 ble det gjort etter mye tvil og til dels motstand blant medlemmene. Bodø RK hadde ikke så mange valg om de skulle innføre det eller ei. Ordningen med "Omsorg" står fortsatt fast i lov normen, og den kan vi vanskelig komme utenom. Forslaget krever lovendring, noe som betyr at forslaget skulle vært levert i november. I tillegg behandling i både distriktsstyre og landsstyre. Det er styret i Bodø Røde Kors sin oppfatning at forlagets avvises, men at det arbeides for at vi får velfungerende avdelinger hvor beslutninger kan fattes nærmest de det gjelder. I praksis ved at Styret i Bodø Røde kors gir vide fullmakter til avdelingene slik at både Ungdom, Hjelpekorps og Omsorg mest mulig styrer egne aktiviteter, mens styret i Bodø Røde Kors har en kontrollerende og koordinerende funksjon. Konklusjon; Styret foreslår at Svein Oles forslag avises.

40 Valg 2015 Valgkomiteens innstilling BRK Styre: Leder Nestleder Styremedlem Varamedlem Varamedlem Aktivitetene Leder Omsorg Nestleder Omsorg Leder Hjelpekorps Leder Ungdom Øystein Nystad, for 1 år Jon Arne Nymo, for 1 år Håkon Renolen, for 2 år Charlotta Langejan, for 1 år Ruth Bjørnmyr, for 1 år Vanja Grønhaug, for 1 år Line Hjemaas Bøthun, for 1 år Elisabeth Bergquist, for 2 år Ann-Sofie Østensen, for 1 år Valgkomite: Leder Lars Stefan Rørvik, for 1 år Medlem (Omsorg) Dagfinn Sivertsen, for 1 år Medlem (Hjelpekorps) Ken Reite, for 1 år Medlem (Ungdom) Siri Høynes, for 1 år Varamedlem Gunnar I Anderssen, for 1 år

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors. Vedtatt på årsmøte

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors. Vedtatt på årsmøte LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors Vedtatt på årsmøte 17.02 2016 Godkjent av Nordland Røde Kors distriktsstyre 13.02 2017 Kapittel formål 1 Bodø Røde Kors er stiftet den 20. oktober 1914. Den er en selvstendig

Detaljer

Program ÅRSMØTE 2014

Program ÅRSMØTE 2014 Program ÅRSMØTE 2014 Onsdag 19.02.14 Sted: Radisson Blu Kl. 18:00 Åpning Kl. 18:05 Valgmøter for avdelingene Kl. 18:30 Årsmøte for Bodø Røde Kors SAKSLISTE: SAK 1: Åpning v/ leder SAK 2: Styrets beretning

Detaljer

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 LOVER FOR Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 Godkjent av Landsstyrets AU 21. juni 2015 Kapittel I. Formål 1. Nordland Røde Kors, som er stiftet den 18. april 1923, er et selvstendig organisasjonsledd og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010.

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. LOVER FOR FANA RØDE KORS Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. 1 Kapittel I. Formål 1. Fana Røde Kors er stiftet den 8.november 1946. Den

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors

LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors LOVER FOR Lover for Bodø Røde Kors Vedtatt på årsmøte 28.02 2013 Godkjent av Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27.04 2013 Side 1 av 11 Kapittel formål 1 Bodø Røde Kors er stiftet den 20. oktober 1914.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Bestemmelser for valg i Røde Kors Bestemmelser for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 4. juni 2017 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM

Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM Forslag til reviderte lover KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 4. november 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse i Genève i 1863. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2014 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer