Studieplan forskerlinjen odontologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan forskerlinjen odontologi"

Transkript

1 Studieplan forskerlinjen odontologi Det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for klinisk odontologi Fører til graden Candidatus Odontologicae i studieprogrammet XY Studieplanen beskriver det som er spesifikk for forskerlinjen odontologi, for øvrig vises til den ordinære studieplan for odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 1

2 Innledning Forskerlinjen i odontologi Forskerlinjen odontologi (fl-odontologi) er en fordypning innenfor odontologisk forskning, og utgjør 120 studiepoeng utover integrert master i odontologi. Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) har det administrative og faglige ansvaret for studiet, med relevant delegasjon til Institutt for klinisk odontologi (IKO). Hensikten med forskerlinjen er å øke rekrutteringen av tannleger til forskning innen kliniske og samfunnsodontologiske fagdisipliner. Dette er igjen en forutsetning for å kunne gi forskningsbasert undervisning av helsepersonell, kvalitetssikre helsevesenet og til sist øke kvaliteten på både spesialisert og generell helsetjeneste. Fl-odontologi vil muliggjøre en tidlig identifisering av studenter med interesse for å kvalifisere seg til forskning. Studiet vil gi den enkelte student mulighet til å fordype seg innenfor et fagfelt. Studentene vil lære å anvende metodiske verktøy og få økt bevissthet omkring valg av metoder. Videre vil studentene tilegne seg kunnskap om både innsamling av og analyse av data. Studiet skal utvikle den enkeltes students evne til kritisk tenking og tolkning av data og litteratur. Videre vil studentene, gjennom seminarer arrangert i regi av forskerlinjen, tilegne seg kompetanse innen formidling av egne prosjekt og forskningsresultat. Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). 1 1 Ordinær undervisning studieplan master i odontologi 2 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1. oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart forskningsår 56 6 FL-ODONTOLOGI forskningsår 67 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 11 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med FL- ODONTOLOGI/innlevering forskningsoppgave 1. november 12 Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ avsluttende eksamener master i odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Målgruppe Målgruppen er studenter ved integrert master i odontologi (tannlege) ved Helsefak, UiT, som tidlig i studiet viser interesse og talent for forskning, og som ønsker å fordype seg innen kliniske eller samfunnsodontologiske fagområder. På bakgrunn av praksisperioder i studieår må studentene rekrutteres fra tannlegestudiet etter 1.studieår. Studenten følger studieplanen for master i odontologi 2. studieår, samtidig med forberedelse til forskningsåret gjennom veilederkontakt og arbeid med prosjektbeskrivelse. Studenten tar forskningsåret i 3. studieår, og følger normal studieplan for integrert master i odontologi fra og med 4. år. Opptakskrav Søknadsfristen til fl-odontologi er 1. oktober i 2. studieår. Studenter som er kommet lenger i studiet kan vurderes for opptak på individuelt grunnlag, ut fra hensynet til gjennomføring av den kliniske delen av studiet. Tidligere avlagt doktorgrad i annet fag diskvalifiserer til opptak ved forskerlinjen. Forutsetninger for å kunne søke opptak Det kreves bestått eksamener i samtlige emner på master i odontologi på søknadstidspunkt for å kunne søke opptak til fl-odontologi. Intervju Alle søkere blir innkalt til et intervju. I intervjuet ønsker man å få frem enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet, motivasjon, erfaring og personlige ressurser. Intervjukomiteen består av faglig leder ved forskerlinjen, Faglig ansatt(e) tilknyttet prosjekt/fagområde og Tillitsvalgt FL-odontologi. En representant fra administrasjonen fungerer som komiteens sekretær. Intervjukomiteen fungerer også som opptakskomite og rangerer søkerne. De søkere som blir tilbudt plass ved forskerlinjen vil bli gitt et betinget opptak. Betinget opptak, valg av veileder godkjenning av prosjektskisse Studentene vil få tilbud om et betinget opptak ved forskerlinjen som innebærer at de må tilknyttes veileder innen 3 måneder, dvs. innen 1.februar i påfølgende år. Det må videre tilknyttes minst en bi-veileder, og en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse må ferdigstilles innen ytterligere 3 måneder dvs. 1.mai. Dersom fristene ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort. Ved permanent opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, hovedveileder samt biveileder signeres av alle parter. Frist for å signere denne er 1. september. Krav til prosjektskisse Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times new roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). I beskrivelsen skal det gjøres rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter: Kontekst for tema: En kort framstilling av status på fagområdet Tydelig og avgrenset problemstilling Beskrivelser av teori, metode og analysemetoder. Begrunnelse for valg av teori og metode i forhold til problemstilling. Forskningsetikk: Det skal redegjøres for de forskningsetiske problemstillingene som kan oppstå i prosjektet. Om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens 9 og 10, eller Personopplysningslovens 31 og 32 skal dette gjøres rede for, samt søkes for. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når denne foreligger. Økonomisk oversikt: Det skal legges budsjett innenfor de økonomiske rammebetingelsene som følger prosjekter for fl- odontologi (jf 7.4) Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid. Faglig leder fl-odontologi vurderer og godkjenner prosjektskissene og fatter sammen med opptakskomiteen vedtak om endelig opptak. Ved uenighet skal prodekan forskerutdanning avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet. Ved avslag om opptak til fl-odontologi kan søker klage vedtaket inn for programstyret forskerutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Krav om veileders kompetanse Hovedveileder skal ha fast vitenskapelig hoved- eller bistilling ved instituttet (Professor I og II, førsteamanuensis I og II). Andre med veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet oppnevnes som bi-veileder(e). Veiledningskontrakt Det tegnes veiledningskontrakt mellom student og veileder/bi-veileder som klargjør rettigheter og plikter. Opptaket er gjort når kontrakten er signert. Dersom det oppstår konflikt i relasjonen veileder og student, vil faglig leder fl-odontologi bidra til å løse dette. Veileders oppgaver i forbindelse med eksamen, kriterier for oppnevnelse av ekstern sensor og habilitet omtales i utfyllende bestemmelser for fl-odontologi. Videreutdanning og yrkesmuligheter Forskerlinjen skal forberede studentene på en avkortet doktorgradsutdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinjeeksamen kan gi tellende tjeneste i senere klinisk spesialisering i odontologiske fag. Undervisningsspråk Undervisningsspråket vil være norsk, engelsk eller skandinavisk. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Studiets overordnede mål Ved gjennomført fl-odontologi skal studenten ha gjennomført opplæringselementene (30 stp.) jf. ph.d- forskriftene ved UiT, vært deltakende i forskningsmiljøet, utført egen forskning på heltid og deltid, og skrevet en forskningsoppgave på 90 studiepoeng som fortrinnsvis skal være en publisert artikkel i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Kunnskapsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og være i kunnskapsfronten innenfor sitt spesialiserte forskningsfelt Identifisere og formulere en vitenskapelig problemstilling Kunne beskrive og diskutere fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og vitenskapelige metoder Kunne drøfte hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning Kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor fagområdet Kunne beskrive de vanligste vitenskapelige publiseringsformer Rapportere alle deler av prosjektet etter gjeldene retningslinjer på et nivå som viser grunnleggende kunnskap om tema og innsikt i aktuell forskning på området Kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater/ publikasjoner Utvise kjennskap til de formelle krav og regler som gjelder for forskning innenfor valgte emne/ område Ferdighetsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten kunne: Formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning Vurdere og velge relevante design og vitenskapelig metoder til definert forskningsprosjekt/problemstilling Gjennomføre nødvendig datainnsamling, relevante analyser og trekke holdbare slutninger Drøfte komplekse faglige spørsmål Utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet Kompetansemål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Kunne vise evne til kritisk tenkning Kunne tolke data og vitenskapelig litteratur Ha kjennskap til og erfaring med deltakelse i forskningsgruppe UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 Ha etablert kontakt med flere relevante forskningsmiljø Kunne identifisere relevante etiske problemstillinger Kunne utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer Inneha oversikt over nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt forskningsområde Kunne formidle eget forskningsprosjekt og forskningsresultater i relevante formidlingskanaler Kunne delta i debatter innenfor fagområdet Organisering og struktur Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). År Semester Studieløp fl-odontologi /integrert master i odontologi 1 1 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 2 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1.oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart fl-odontologi, forskningsår 6 Fl-odontologi, forskningsår 7 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi / Innlevering prosjektoppgave 1.november Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ Avsluttende eksamen integrert master i odontologi Struktur Forskerlinjen utgjør 120 studiepoeng som må være bestått. Av de 120 studiepoeng er 30 Opplæringsdelen ved ph.d.-utdanningen ved Helsefak etter gjeldende ph.d.-forskrift når studenten tas opp på forskerlinjen og ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven på 90 studiepoeng. Opplæringsdelen for ph.d omfatter pr. i dag: Obligatoriske ph.d.-emner (16 stp) Obligatoriske forskerlinjeemner (3 stp) Valgfrie emner (11stp) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 Studieopphold i utlandet Det er mulig å ta deler av studiet ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Studentene ved fl-odontologi har mulighet til å ta utvekslingsopphold som del av integrert master i odontologi. Studieprogramevaluering Studiet evalueres gjennom ulike vurderingsformer. Hvert år skriver veileder og studenten hver sin fremgangsevaluering. I tillegg skal forskerlinjen jevnlig evalueres i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiT. Det skjer gjennom intern og ekstern evaluering. Innhold i studiet Oppbygning og gjennomføring Studenter som tas opp ved forskerlinjen gjennomfører odontologistudiet i løpet av 6 år, og det kreves en ekstra innsats tilsvarende 120 studiepoeng utover den 5- årige integrerte master i odontologi. Disse studiepoengene gjennomføres ved at forskerlinjestudenten tar ett års undervisningsfritt fra masterstudiet for fulltidsforskning, og minst to studieår der studenten bruker sommerferiene, kvelder og helger til forskerlinjeaktiviteter. På bakgrunn av arbeidsmengden har studenten mulighet til å søke stipend og reisestøtte i studieløpet. Beskrivelse av dette ligger i utfyllende bestemmelse «økonomiske støtteordninger for fl-odontologi». 90 studiepoeng er knyttet til gjennomført forskningsoppgave. 30 studiepoeng er knyttet til opplæringsdelen for ph.d -studiet ved Helsefak. Det er til enhver tid den gjeldende ph.d.- forskrift med utfyllende bestemmelser for UiT, Helsefak som avgjør opplæringsdelen på studiet. Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie studiepoeng. To av kursene som er obligatoriske er spesifikke for forskerlinjen. Det ene er forskerlinjeseminarene MED-8005 og det andre er miljøseminarene MED De 30 studiepoeng i opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før forskerlinjeoppgaven leveres 1. november på 6. år fl-odontologi. Forskerlinjestudenten kan bruke andre deler av sitt prosjekt til masteroppgaven, men dens innhold og omfang skal klart kunne skilles fra forskningsoppgaven ved forskerlinjen. Undervisnings-, lærings- og arbeidsformer UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

8 Generelle undervisningsmetoder Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. I tillegg til å gjennomføre ph.d. -opplæringsdelen som primært gis som forelesninger og hjemmeeksamener, deltar studenten i gruppearbeid, i forskningsgruppene sine aktiviteter, de har presentasjoner både i forskningsgruppene, på forskerlinjeseminarer og når de reiser på konferanser, de deltar på kurs, noen har laboratoriearbeid, i tillegg til annen relevant aktivitet knyttet til forskningsopplæringen, forskningen eller formidlingen av denne. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og i mange tilfeller også publisering av den første artikkel. Veileder og studentrelasjon Hoveddelen av forskeropplæringen av forskerlinjestudenten vil foregå som individuell læring mellom veileder og student i forbindelse med prosjektoppgaven ODO-39XX. Veilederens plikter Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling Drøfte og vurdere hypoteser og metoder Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv etc.) Drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon etc.) Holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen, drøfte og tolke resultater Bistå studenten med veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til forskningsprosjektet Veilede studenten innenfor rammen på 80t. Levere årlig framdriftsrapport ifht prosjektprogresjon (individuell for veileder) Studentens plikter Legge fram rapporter eller utkast til deler av oppgaven for veileder Etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder fagområdet. Levere årlig framdriftsrapport (individuell for student) Delta aktivt i seminarer med prosjektpresentasjon for andre forskerlinjestudenter og veiledere. Seminarene er en arena for diskusjon rundt problemstillinger og løsning av prosjektoppgaven. Eksamen og vurdering Vurdering Det benyttes vurdering i form av bestått/ ikke bestått på forskerlinjeemnene og forskerlinjeeksamen. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

9 Det henvises for øvrig til de spesifikke ph.d.-emner i opplæringsdelen for oversikt over andre vurderingsformer. Prosjektoppgave ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven er obligatorisk og utgjør 90 studiepoeng. Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at forskerlinjeoppgaven innleveres som publisert artikkel i engelskspråklig fagfelle vurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som førsteforfatter. I enkelte tilfeller kan kandidaten være andreforfatter. Innsendt manus for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter aksepteres også. Frist og levering i MUNIN Fristen for å levere forskerlinjeoppgaven er 1. november i 6. studieår og oppgaven skal leveres i MUNIN. Eksamen Emnet avsluttes med eksamen forskerlinje odontologi. Eksamen avholdes ved vårsemesters slutt 6.studieår, med mulighet for kontinuasjonseksamen. Eksamen er åpen. Forskerlinjeeksamen innebærer vurdering av innlevert forskningsoppgave, muntlig presentasjon (20 min) og forsvar (inntil 40 min) av forskningsoppgaven Det gis en samlet vurdering med bestått/ikke bestått. Eksamenskomiteen består av intern sensor og instituttoppnevnt ekstern sensor. Oversikt over emner spesifikk for forskerlinjen odontologi ODO-39XX prosjektoppgave Navn, emnekode, omfang ODO 39XX Prosjektoppgave 90 Emnetype Forkunnskaper Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinje odontologi Studenter må være tatt opp på forskerlinjen odontologi Tema for prosjektoppgaven vil være innenfor samfunnsodontologi eller fagretninger innen klinisk odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 9

10 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Studenten skal kunne anvende forskningsmetoder innen odontologisk forskning ved hjelp av grunnleggende prinsipper innen kvantitative og kvalitative metoder, inkludert forskningsdesign og statistiske analyser. I tillegg skal studenten kunne diskutere lover og regler som regulerer forskning. Studenten skal kunne formulere vitenskapelige problemstillinger og stille testbare hypoteser samt anvende metoder for innsamling av data og analyser. Kunne presentere data muntlig som skriftlig gjennom akademisk skriving ut fra kriterier for vitenskapelig publikasjon. Studenten skal kunne finne frem mulige finansieringsformer og utforme forskningsprotokoller og søknader skal skrives på grunnlag av forskningsetiske og vitenskapsfilosofiske vurderinger Personlig veiledning fra oppnevnt veileder (80t) Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at studenten forfatter en vitenskapelig artikkel for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter. Vurderes som bestått/ikke bestått Prosjektoppgaven skal leveres innen 1.november i 6. studieår av fl-odontologi. Dersom forskerlinjeoppgaven vurderes til «ikke bestått», må studenten i samråd med veileder forbedre sin oppgave med påfølgende kontinuasjonseksamen. MED-8005 forskerlinjeseminar Navn, emnekode, omfang MED-8005 forskerlinjeseminar, 2 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram På seminaret presenterer studenter prosjekter innen basal -, klinisk - og samfunnsmedisin. Den enkelte student får øvelse i å presentere, han/hun må i tillegg evaluere andre sine prosjekter og får dermed også øvelse i å stille UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 10

11 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk seg kritisk til andre forskningsprosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Ferdighet i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson. Seminardeltagelse med forelesninger/presentasjoner og muntlige evalueringer Bestått 2 presentasjoner av eget prosjekt eller relevant tema. Vurderes til bestått/ ikke bestått Ingen kontinuasjonseksamen da emnet er langsgående og arrangeres flere ganger hvert semester. 8 oppmøte og evaluering av en annen sin presentasjon minst 1 gang Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk MED-8006 Miljøseminar Navn, emnekode, omfang MED-8006 miljøseminar, 1 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet innbefatter kunnskap om forskningsaktiviteter med utgangspunkt i de ulike forskningsmiljøer ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Dette vil representere basal -, UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 11

12 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk klinisk - og samfunnsmedisin. I tillegg vil det tas opp spesifikke forskningsrelevante temaer av ekstern foreleser og studentene vil evaluere andre sine prosjekter og dermed bygge opp ferdigheter i å forholde seg kritisk til andre sine prosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kunnskap om relevante temaer innen forskning, formidling eller etikk, ut fra hvilket tema den eksterne foreleser tar opp på årets miljøseminar. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Kompetanse i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson Seminardeltagelse med forelesninger og muntlige evalueringer En presentasjon. Vurderes til bestått/ ikke bestått Deltakelse ved neste seminar året etter En evaluering av en annen studentpresentasjon, deltagelse på de andre studentpresentasjonene og deltagelse på forelesninger fra eksterne foreleser Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 12

Studieplan for forskerlinjen i medisin

Studieplan for forskerlinjen i medisin Studieplan for forskerlinjen i medisin Fører til graden candidatus medicinae i studieprogrammet forskerlinje i medisin Godkjent 19.11.14 dato av Programstyret for forskerutdanning Studieplanen beskriver

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret den 12. mars 2015 (2014/2099) Revidert august 2015

Vedtatt av Universitetsstyret den 12. mars 2015 (2014/2099) Revidert august 2015 Vedtatt av Universitetsstyret den 12. mars 2015 (2014/2099) Revidert august 2015 Navn på studieprogram: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1 Bokmål: Nynorsk:

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Studieprogram: Studentens navn: Studiestart: Del I: Generelle bestemmelser Underskrives av: student og leder av

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24.09.2015. Sist revidert

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Del I: Generelle

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 Søkerveiledning For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold

MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN Ansvarlig: Nina Olsvold MODUL 3, EMNE 3.1: FORSKNINGSMETODE, VITENSKAPSTEORI OG ETIKK HØSTEN 2016 Ansvarlig: Nina Emne 3.1: Forskningsmetode, vitenskapsteori og forskningsetikk I (15 sp) Hensikten er at studenten tilegner seg

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2016 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24. september

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer