Studieplan forskerlinjen odontologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan forskerlinjen odontologi"

Transkript

1 Studieplan forskerlinjen odontologi Det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for klinisk odontologi Fører til graden Candidatus Odontologicae i studieprogrammet XY Studieplanen beskriver det som er spesifikk for forskerlinjen odontologi, for øvrig vises til den ordinære studieplan for odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 1

2 Innledning Forskerlinjen i odontologi Forskerlinjen odontologi (fl-odontologi) er en fordypning innenfor odontologisk forskning, og utgjør 120 studiepoeng utover integrert master i odontologi. Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) har det administrative og faglige ansvaret for studiet, med relevant delegasjon til Institutt for klinisk odontologi (IKO). Hensikten med forskerlinjen er å øke rekrutteringen av tannleger til forskning innen kliniske og samfunnsodontologiske fagdisipliner. Dette er igjen en forutsetning for å kunne gi forskningsbasert undervisning av helsepersonell, kvalitetssikre helsevesenet og til sist øke kvaliteten på både spesialisert og generell helsetjeneste. Fl-odontologi vil muliggjøre en tidlig identifisering av studenter med interesse for å kvalifisere seg til forskning. Studiet vil gi den enkelte student mulighet til å fordype seg innenfor et fagfelt. Studentene vil lære å anvende metodiske verktøy og få økt bevissthet omkring valg av metoder. Videre vil studentene tilegne seg kunnskap om både innsamling av og analyse av data. Studiet skal utvikle den enkeltes students evne til kritisk tenking og tolkning av data og litteratur. Videre vil studentene, gjennom seminarer arrangert i regi av forskerlinjen, tilegne seg kompetanse innen formidling av egne prosjekt og forskningsresultat. Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). 1 1 Ordinær undervisning studieplan master i odontologi 2 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1. oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart forskningsår 56 6 FL-ODONTOLOGI forskningsår 67 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 11 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med FL- ODONTOLOGI/innlevering forskningsoppgave 1. november 12 Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ avsluttende eksamener master i odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Målgruppe Målgruppen er studenter ved integrert master i odontologi (tannlege) ved Helsefak, UiT, som tidlig i studiet viser interesse og talent for forskning, og som ønsker å fordype seg innen kliniske eller samfunnsodontologiske fagområder. På bakgrunn av praksisperioder i studieår må studentene rekrutteres fra tannlegestudiet etter 1.studieår. Studenten følger studieplanen for master i odontologi 2. studieår, samtidig med forberedelse til forskningsåret gjennom veilederkontakt og arbeid med prosjektbeskrivelse. Studenten tar forskningsåret i 3. studieår, og følger normal studieplan for integrert master i odontologi fra og med 4. år. Opptakskrav Søknadsfristen til fl-odontologi er 1. oktober i 2. studieår. Studenter som er kommet lenger i studiet kan vurderes for opptak på individuelt grunnlag, ut fra hensynet til gjennomføring av den kliniske delen av studiet. Tidligere avlagt doktorgrad i annet fag diskvalifiserer til opptak ved forskerlinjen. Forutsetninger for å kunne søke opptak Det kreves bestått eksamener i samtlige emner på master i odontologi på søknadstidspunkt for å kunne søke opptak til fl-odontologi. Intervju Alle søkere blir innkalt til et intervju. I intervjuet ønsker man å få frem enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet, motivasjon, erfaring og personlige ressurser. Intervjukomiteen består av faglig leder ved forskerlinjen, Faglig ansatt(e) tilknyttet prosjekt/fagområde og Tillitsvalgt FL-odontologi. En representant fra administrasjonen fungerer som komiteens sekretær. Intervjukomiteen fungerer også som opptakskomite og rangerer søkerne. De søkere som blir tilbudt plass ved forskerlinjen vil bli gitt et betinget opptak. Betinget opptak, valg av veileder godkjenning av prosjektskisse Studentene vil få tilbud om et betinget opptak ved forskerlinjen som innebærer at de må tilknyttes veileder innen 3 måneder, dvs. innen 1.februar i påfølgende år. Det må videre tilknyttes minst en bi-veileder, og en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse må ferdigstilles innen ytterligere 3 måneder dvs. 1.mai. Dersom fristene ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort. Ved permanent opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, hovedveileder samt biveileder signeres av alle parter. Frist for å signere denne er 1. september. Krav til prosjektskisse Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times new roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). I beskrivelsen skal det gjøres rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter: Kontekst for tema: En kort framstilling av status på fagområdet Tydelig og avgrenset problemstilling Beskrivelser av teori, metode og analysemetoder. Begrunnelse for valg av teori og metode i forhold til problemstilling. Forskningsetikk: Det skal redegjøres for de forskningsetiske problemstillingene som kan oppstå i prosjektet. Om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens 9 og 10, eller Personopplysningslovens 31 og 32 skal dette gjøres rede for, samt søkes for. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når denne foreligger. Økonomisk oversikt: Det skal legges budsjett innenfor de økonomiske rammebetingelsene som følger prosjekter for fl- odontologi (jf 7.4) Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid. Faglig leder fl-odontologi vurderer og godkjenner prosjektskissene og fatter sammen med opptakskomiteen vedtak om endelig opptak. Ved uenighet skal prodekan forskerutdanning avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet. Ved avslag om opptak til fl-odontologi kan søker klage vedtaket inn for programstyret forskerutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Krav om veileders kompetanse Hovedveileder skal ha fast vitenskapelig hoved- eller bistilling ved instituttet (Professor I og II, førsteamanuensis I og II). Andre med veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet oppnevnes som bi-veileder(e). Veiledningskontrakt Det tegnes veiledningskontrakt mellom student og veileder/bi-veileder som klargjør rettigheter og plikter. Opptaket er gjort når kontrakten er signert. Dersom det oppstår konflikt i relasjonen veileder og student, vil faglig leder fl-odontologi bidra til å løse dette. Veileders oppgaver i forbindelse med eksamen, kriterier for oppnevnelse av ekstern sensor og habilitet omtales i utfyllende bestemmelser for fl-odontologi. Videreutdanning og yrkesmuligheter Forskerlinjen skal forberede studentene på en avkortet doktorgradsutdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinjeeksamen kan gi tellende tjeneste i senere klinisk spesialisering i odontologiske fag. Undervisningsspråk Undervisningsspråket vil være norsk, engelsk eller skandinavisk. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Studiets overordnede mål Ved gjennomført fl-odontologi skal studenten ha gjennomført opplæringselementene (30 stp.) jf. ph.d- forskriftene ved UiT, vært deltakende i forskningsmiljøet, utført egen forskning på heltid og deltid, og skrevet en forskningsoppgave på 90 studiepoeng som fortrinnsvis skal være en publisert artikkel i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Kunnskapsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og være i kunnskapsfronten innenfor sitt spesialiserte forskningsfelt Identifisere og formulere en vitenskapelig problemstilling Kunne beskrive og diskutere fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og vitenskapelige metoder Kunne drøfte hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning Kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor fagområdet Kunne beskrive de vanligste vitenskapelige publiseringsformer Rapportere alle deler av prosjektet etter gjeldene retningslinjer på et nivå som viser grunnleggende kunnskap om tema og innsikt i aktuell forskning på området Kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater/ publikasjoner Utvise kjennskap til de formelle krav og regler som gjelder for forskning innenfor valgte emne/ område Ferdighetsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten kunne: Formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning Vurdere og velge relevante design og vitenskapelig metoder til definert forskningsprosjekt/problemstilling Gjennomføre nødvendig datainnsamling, relevante analyser og trekke holdbare slutninger Drøfte komplekse faglige spørsmål Utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet Kompetansemål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Kunne vise evne til kritisk tenkning Kunne tolke data og vitenskapelig litteratur Ha kjennskap til og erfaring med deltakelse i forskningsgruppe UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 Ha etablert kontakt med flere relevante forskningsmiljø Kunne identifisere relevante etiske problemstillinger Kunne utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer Inneha oversikt over nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt forskningsområde Kunne formidle eget forskningsprosjekt og forskningsresultater i relevante formidlingskanaler Kunne delta i debatter innenfor fagområdet Organisering og struktur Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). År Semester Studieløp fl-odontologi /integrert master i odontologi 1 1 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 2 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1.oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart fl-odontologi, forskningsår 6 Fl-odontologi, forskningsår 7 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi / Innlevering prosjektoppgave 1.november Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ Avsluttende eksamen integrert master i odontologi Struktur Forskerlinjen utgjør 120 studiepoeng som må være bestått. Av de 120 studiepoeng er 30 Opplæringsdelen ved ph.d.-utdanningen ved Helsefak etter gjeldende ph.d.-forskrift når studenten tas opp på forskerlinjen og ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven på 90 studiepoeng. Opplæringsdelen for ph.d omfatter pr. i dag: Obligatoriske ph.d.-emner (16 stp) Obligatoriske forskerlinjeemner (3 stp) Valgfrie emner (11stp) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 Studieopphold i utlandet Det er mulig å ta deler av studiet ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Studentene ved fl-odontologi har mulighet til å ta utvekslingsopphold som del av integrert master i odontologi. Studieprogramevaluering Studiet evalueres gjennom ulike vurderingsformer. Hvert år skriver veileder og studenten hver sin fremgangsevaluering. I tillegg skal forskerlinjen jevnlig evalueres i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiT. Det skjer gjennom intern og ekstern evaluering. Innhold i studiet Oppbygning og gjennomføring Studenter som tas opp ved forskerlinjen gjennomfører odontologistudiet i løpet av 6 år, og det kreves en ekstra innsats tilsvarende 120 studiepoeng utover den 5- årige integrerte master i odontologi. Disse studiepoengene gjennomføres ved at forskerlinjestudenten tar ett års undervisningsfritt fra masterstudiet for fulltidsforskning, og minst to studieår der studenten bruker sommerferiene, kvelder og helger til forskerlinjeaktiviteter. På bakgrunn av arbeidsmengden har studenten mulighet til å søke stipend og reisestøtte i studieløpet. Beskrivelse av dette ligger i utfyllende bestemmelse «økonomiske støtteordninger for fl-odontologi». 90 studiepoeng er knyttet til gjennomført forskningsoppgave. 30 studiepoeng er knyttet til opplæringsdelen for ph.d -studiet ved Helsefak. Det er til enhver tid den gjeldende ph.d.- forskrift med utfyllende bestemmelser for UiT, Helsefak som avgjør opplæringsdelen på studiet. Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie studiepoeng. To av kursene som er obligatoriske er spesifikke for forskerlinjen. Det ene er forskerlinjeseminarene MED-8005 og det andre er miljøseminarene MED De 30 studiepoeng i opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før forskerlinjeoppgaven leveres 1. november på 6. år fl-odontologi. Forskerlinjestudenten kan bruke andre deler av sitt prosjekt til masteroppgaven, men dens innhold og omfang skal klart kunne skilles fra forskningsoppgaven ved forskerlinjen. Undervisnings-, lærings- og arbeidsformer UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

8 Generelle undervisningsmetoder Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. I tillegg til å gjennomføre ph.d. -opplæringsdelen som primært gis som forelesninger og hjemmeeksamener, deltar studenten i gruppearbeid, i forskningsgruppene sine aktiviteter, de har presentasjoner både i forskningsgruppene, på forskerlinjeseminarer og når de reiser på konferanser, de deltar på kurs, noen har laboratoriearbeid, i tillegg til annen relevant aktivitet knyttet til forskningsopplæringen, forskningen eller formidlingen av denne. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og i mange tilfeller også publisering av den første artikkel. Veileder og studentrelasjon Hoveddelen av forskeropplæringen av forskerlinjestudenten vil foregå som individuell læring mellom veileder og student i forbindelse med prosjektoppgaven ODO-39XX. Veilederens plikter Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling Drøfte og vurdere hypoteser og metoder Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv etc.) Drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon etc.) Holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen, drøfte og tolke resultater Bistå studenten med veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til forskningsprosjektet Veilede studenten innenfor rammen på 80t. Levere årlig framdriftsrapport ifht prosjektprogresjon (individuell for veileder) Studentens plikter Legge fram rapporter eller utkast til deler av oppgaven for veileder Etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder fagområdet. Levere årlig framdriftsrapport (individuell for student) Delta aktivt i seminarer med prosjektpresentasjon for andre forskerlinjestudenter og veiledere. Seminarene er en arena for diskusjon rundt problemstillinger og løsning av prosjektoppgaven. Eksamen og vurdering Vurdering Det benyttes vurdering i form av bestått/ ikke bestått på forskerlinjeemnene og forskerlinjeeksamen. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

9 Det henvises for øvrig til de spesifikke ph.d.-emner i opplæringsdelen for oversikt over andre vurderingsformer. Prosjektoppgave ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven er obligatorisk og utgjør 90 studiepoeng. Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at forskerlinjeoppgaven innleveres som publisert artikkel i engelskspråklig fagfelle vurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som førsteforfatter. I enkelte tilfeller kan kandidaten være andreforfatter. Innsendt manus for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter aksepteres også. Frist og levering i MUNIN Fristen for å levere forskerlinjeoppgaven er 1. november i 6. studieår og oppgaven skal leveres i MUNIN. Eksamen Emnet avsluttes med eksamen forskerlinje odontologi. Eksamen avholdes ved vårsemesters slutt 6.studieår, med mulighet for kontinuasjonseksamen. Eksamen er åpen. Forskerlinjeeksamen innebærer vurdering av innlevert forskningsoppgave, muntlig presentasjon (20 min) og forsvar (inntil 40 min) av forskningsoppgaven Det gis en samlet vurdering med bestått/ikke bestått. Eksamenskomiteen består av intern sensor og instituttoppnevnt ekstern sensor. Oversikt over emner spesifikk for forskerlinjen odontologi ODO-39XX prosjektoppgave Navn, emnekode, omfang ODO 39XX Prosjektoppgave 90 Emnetype Forkunnskaper Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinje odontologi Studenter må være tatt opp på forskerlinjen odontologi Tema for prosjektoppgaven vil være innenfor samfunnsodontologi eller fagretninger innen klinisk odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 9

10 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Studenten skal kunne anvende forskningsmetoder innen odontologisk forskning ved hjelp av grunnleggende prinsipper innen kvantitative og kvalitative metoder, inkludert forskningsdesign og statistiske analyser. I tillegg skal studenten kunne diskutere lover og regler som regulerer forskning. Studenten skal kunne formulere vitenskapelige problemstillinger og stille testbare hypoteser samt anvende metoder for innsamling av data og analyser. Kunne presentere data muntlig som skriftlig gjennom akademisk skriving ut fra kriterier for vitenskapelig publikasjon. Studenten skal kunne finne frem mulige finansieringsformer og utforme forskningsprotokoller og søknader skal skrives på grunnlag av forskningsetiske og vitenskapsfilosofiske vurderinger Personlig veiledning fra oppnevnt veileder (80t) Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at studenten forfatter en vitenskapelig artikkel for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter. Vurderes som bestått/ikke bestått Prosjektoppgaven skal leveres innen 1.november i 6. studieår av fl-odontologi. Dersom forskerlinjeoppgaven vurderes til «ikke bestått», må studenten i samråd med veileder forbedre sin oppgave med påfølgende kontinuasjonseksamen. MED-8005 forskerlinjeseminar Navn, emnekode, omfang MED-8005 forskerlinjeseminar, 2 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram På seminaret presenterer studenter prosjekter innen basal -, klinisk - og samfunnsmedisin. Den enkelte student får øvelse i å presentere, han/hun må i tillegg evaluere andre sine prosjekter og får dermed også øvelse i å stille UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 10

11 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk seg kritisk til andre forskningsprosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Ferdighet i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson. Seminardeltagelse med forelesninger/presentasjoner og muntlige evalueringer Bestått 2 presentasjoner av eget prosjekt eller relevant tema. Vurderes til bestått/ ikke bestått Ingen kontinuasjonseksamen da emnet er langsgående og arrangeres flere ganger hvert semester. 8 oppmøte og evaluering av en annen sin presentasjon minst 1 gang Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk MED-8006 Miljøseminar Navn, emnekode, omfang MED-8006 miljøseminar, 1 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet innbefatter kunnskap om forskningsaktiviteter med utgangspunkt i de ulike forskningsmiljøer ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Dette vil representere basal -, UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 11

12 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk klinisk - og samfunnsmedisin. I tillegg vil det tas opp spesifikke forskningsrelevante temaer av ekstern foreleser og studentene vil evaluere andre sine prosjekter og dermed bygge opp ferdigheter i å forholde seg kritisk til andre sine prosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kunnskap om relevante temaer innen forskning, formidling eller etikk, ut fra hvilket tema den eksterne foreleser tar opp på årets miljøseminar. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Kompetanse i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson Seminardeltagelse med forelesninger og muntlige evalueringer En presentasjon. Vurderes til bestått/ ikke bestått Deltakelse ved neste seminar året etter En evaluering av en annen studentpresentasjon, deltagelse på de andre studentpresentasjonene og deltagelse på forelesninger fra eksterne foreleser Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 12