Studieplan forskerlinjen odontologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan forskerlinjen odontologi"

Transkript

1 Studieplan forskerlinjen odontologi Det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for klinisk odontologi Fører til graden Candidatus Odontologicae i studieprogrammet XY Studieplanen beskriver det som er spesifikk for forskerlinjen odontologi, for øvrig vises til den ordinære studieplan for odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 1

2 Innledning Forskerlinjen i odontologi Forskerlinjen odontologi (fl-odontologi) er en fordypning innenfor odontologisk forskning, og utgjør 120 studiepoeng utover integrert master i odontologi. Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) har det administrative og faglige ansvaret for studiet, med relevant delegasjon til Institutt for klinisk odontologi (IKO). Hensikten med forskerlinjen er å øke rekrutteringen av tannleger til forskning innen kliniske og samfunnsodontologiske fagdisipliner. Dette er igjen en forutsetning for å kunne gi forskningsbasert undervisning av helsepersonell, kvalitetssikre helsevesenet og til sist øke kvaliteten på både spesialisert og generell helsetjeneste. Fl-odontologi vil muliggjøre en tidlig identifisering av studenter med interesse for å kvalifisere seg til forskning. Studiet vil gi den enkelte student mulighet til å fordype seg innenfor et fagfelt. Studentene vil lære å anvende metodiske verktøy og få økt bevissthet omkring valg av metoder. Videre vil studentene tilegne seg kunnskap om både innsamling av og analyse av data. Studiet skal utvikle den enkeltes students evne til kritisk tenking og tolkning av data og litteratur. Videre vil studentene, gjennom seminarer arrangert i regi av forskerlinjen, tilegne seg kompetanse innen formidling av egne prosjekt og forskningsresultat. Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). 1 1 Ordinær undervisning studieplan master i odontologi 2 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1. oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart forskningsår 56 6 FL-ODONTOLOGI forskningsår 67 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 11 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med FL- ODONTOLOGI/innlevering forskningsoppgave 1. november 12 Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ avsluttende eksamener master i odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Målgruppe Målgruppen er studenter ved integrert master i odontologi (tannlege) ved Helsefak, UiT, som tidlig i studiet viser interesse og talent for forskning, og som ønsker å fordype seg innen kliniske eller samfunnsodontologiske fagområder. På bakgrunn av praksisperioder i studieår må studentene rekrutteres fra tannlegestudiet etter 1.studieår. Studenten følger studieplanen for master i odontologi 2. studieår, samtidig med forberedelse til forskningsåret gjennom veilederkontakt og arbeid med prosjektbeskrivelse. Studenten tar forskningsåret i 3. studieår, og følger normal studieplan for integrert master i odontologi fra og med 4. år. Opptakskrav Søknadsfristen til fl-odontologi er 1. oktober i 2. studieår. Studenter som er kommet lenger i studiet kan vurderes for opptak på individuelt grunnlag, ut fra hensynet til gjennomføring av den kliniske delen av studiet. Tidligere avlagt doktorgrad i annet fag diskvalifiserer til opptak ved forskerlinjen. Forutsetninger for å kunne søke opptak Det kreves bestått eksamener i samtlige emner på master i odontologi på søknadstidspunkt for å kunne søke opptak til fl-odontologi. Intervju Alle søkere blir innkalt til et intervju. I intervjuet ønsker man å få frem enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet, motivasjon, erfaring og personlige ressurser. Intervjukomiteen består av faglig leder ved forskerlinjen, Faglig ansatt(e) tilknyttet prosjekt/fagområde og Tillitsvalgt FL-odontologi. En representant fra administrasjonen fungerer som komiteens sekretær. Intervjukomiteen fungerer også som opptakskomite og rangerer søkerne. De søkere som blir tilbudt plass ved forskerlinjen vil bli gitt et betinget opptak. Betinget opptak, valg av veileder godkjenning av prosjektskisse Studentene vil få tilbud om et betinget opptak ved forskerlinjen som innebærer at de må tilknyttes veileder innen 3 måneder, dvs. innen 1.februar i påfølgende år. Det må videre tilknyttes minst en bi-veileder, og en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse må ferdigstilles innen ytterligere 3 måneder dvs. 1.mai. Dersom fristene ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort. Ved permanent opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, hovedveileder samt biveileder signeres av alle parter. Frist for å signere denne er 1. september. Krav til prosjektskisse Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times new roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). I beskrivelsen skal det gjøres rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter: Kontekst for tema: En kort framstilling av status på fagområdet Tydelig og avgrenset problemstilling Beskrivelser av teori, metode og analysemetoder. Begrunnelse for valg av teori og metode i forhold til problemstilling. Forskningsetikk: Det skal redegjøres for de forskningsetiske problemstillingene som kan oppstå i prosjektet. Om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens 9 og 10, eller Personopplysningslovens 31 og 32 skal dette gjøres rede for, samt søkes for. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når denne foreligger. Økonomisk oversikt: Det skal legges budsjett innenfor de økonomiske rammebetingelsene som følger prosjekter for fl- odontologi (jf 7.4) Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid. Faglig leder fl-odontologi vurderer og godkjenner prosjektskissene og fatter sammen med opptakskomiteen vedtak om endelig opptak. Ved uenighet skal prodekan forskerutdanning avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet. Ved avslag om opptak til fl-odontologi kan søker klage vedtaket inn for programstyret forskerutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Krav om veileders kompetanse Hovedveileder skal ha fast vitenskapelig hoved- eller bistilling ved instituttet (Professor I og II, førsteamanuensis I og II). Andre med veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet oppnevnes som bi-veileder(e). Veiledningskontrakt Det tegnes veiledningskontrakt mellom student og veileder/bi-veileder som klargjør rettigheter og plikter. Opptaket er gjort når kontrakten er signert. Dersom det oppstår konflikt i relasjonen veileder og student, vil faglig leder fl-odontologi bidra til å løse dette. Veileders oppgaver i forbindelse med eksamen, kriterier for oppnevnelse av ekstern sensor og habilitet omtales i utfyllende bestemmelser for fl-odontologi. Videreutdanning og yrkesmuligheter Forskerlinjen skal forberede studentene på en avkortet doktorgradsutdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinjeeksamen kan gi tellende tjeneste i senere klinisk spesialisering i odontologiske fag. Undervisningsspråk Undervisningsspråket vil være norsk, engelsk eller skandinavisk. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Studiets overordnede mål Ved gjennomført fl-odontologi skal studenten ha gjennomført opplæringselementene (30 stp.) jf. ph.d- forskriftene ved UiT, vært deltakende i forskningsmiljøet, utført egen forskning på heltid og deltid, og skrevet en forskningsoppgave på 90 studiepoeng som fortrinnsvis skal være en publisert artikkel i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Kunnskapsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og være i kunnskapsfronten innenfor sitt spesialiserte forskningsfelt Identifisere og formulere en vitenskapelig problemstilling Kunne beskrive og diskutere fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og vitenskapelige metoder Kunne drøfte hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning Kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor fagområdet Kunne beskrive de vanligste vitenskapelige publiseringsformer Rapportere alle deler av prosjektet etter gjeldene retningslinjer på et nivå som viser grunnleggende kunnskap om tema og innsikt i aktuell forskning på området Kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater/ publikasjoner Utvise kjennskap til de formelle krav og regler som gjelder for forskning innenfor valgte emne/ område Ferdighetsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten kunne: Formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning Vurdere og velge relevante design og vitenskapelig metoder til definert forskningsprosjekt/problemstilling Gjennomføre nødvendig datainnsamling, relevante analyser og trekke holdbare slutninger Drøfte komplekse faglige spørsmål Utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet Kompetansemål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Kunne vise evne til kritisk tenkning Kunne tolke data og vitenskapelig litteratur Ha kjennskap til og erfaring med deltakelse i forskningsgruppe UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 Ha etablert kontakt med flere relevante forskningsmiljø Kunne identifisere relevante etiske problemstillinger Kunne utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer Inneha oversikt over nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt forskningsområde Kunne formidle eget forskningsprosjekt og forskningsresultater i relevante formidlingskanaler Kunne delta i debatter innenfor fagområdet Organisering og struktur Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). År Semester Studieløp fl-odontologi /integrert master i odontologi 1 1 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 2 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1.oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart fl-odontologi, forskningsår 6 Fl-odontologi, forskningsår 7 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi / Innlevering prosjektoppgave 1.november Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ Avsluttende eksamen integrert master i odontologi Struktur Forskerlinjen utgjør 120 studiepoeng som må være bestått. Av de 120 studiepoeng er 30 Opplæringsdelen ved ph.d.-utdanningen ved Helsefak etter gjeldende ph.d.-forskrift når studenten tas opp på forskerlinjen og ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven på 90 studiepoeng. Opplæringsdelen for ph.d omfatter pr. i dag: Obligatoriske ph.d.-emner (16 stp) Obligatoriske forskerlinjeemner (3 stp) Valgfrie emner (11stp) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 Studieopphold i utlandet Det er mulig å ta deler av studiet ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Studentene ved fl-odontologi har mulighet til å ta utvekslingsopphold som del av integrert master i odontologi. Studieprogramevaluering Studiet evalueres gjennom ulike vurderingsformer. Hvert år skriver veileder og studenten hver sin fremgangsevaluering. I tillegg skal forskerlinjen jevnlig evalueres i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiT. Det skjer gjennom intern og ekstern evaluering. Innhold i studiet Oppbygning og gjennomføring Studenter som tas opp ved forskerlinjen gjennomfører odontologistudiet i løpet av 6 år, og det kreves en ekstra innsats tilsvarende 120 studiepoeng utover den 5- årige integrerte master i odontologi. Disse studiepoengene gjennomføres ved at forskerlinjestudenten tar ett års undervisningsfritt fra masterstudiet for fulltidsforskning, og minst to studieår der studenten bruker sommerferiene, kvelder og helger til forskerlinjeaktiviteter. På bakgrunn av arbeidsmengden har studenten mulighet til å søke stipend og reisestøtte i studieløpet. Beskrivelse av dette ligger i utfyllende bestemmelse «økonomiske støtteordninger for fl-odontologi». 90 studiepoeng er knyttet til gjennomført forskningsoppgave. 30 studiepoeng er knyttet til opplæringsdelen for ph.d -studiet ved Helsefak. Det er til enhver tid den gjeldende ph.d.- forskrift med utfyllende bestemmelser for UiT, Helsefak som avgjør opplæringsdelen på studiet. Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie studiepoeng. To av kursene som er obligatoriske er spesifikke for forskerlinjen. Det ene er forskerlinjeseminarene MED-8005 og det andre er miljøseminarene MED De 30 studiepoeng i opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før forskerlinjeoppgaven leveres 1. november på 6. år fl-odontologi. Forskerlinjestudenten kan bruke andre deler av sitt prosjekt til masteroppgaven, men dens innhold og omfang skal klart kunne skilles fra forskningsoppgaven ved forskerlinjen. Undervisnings-, lærings- og arbeidsformer UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

8 Generelle undervisningsmetoder Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. I tillegg til å gjennomføre ph.d. -opplæringsdelen som primært gis som forelesninger og hjemmeeksamener, deltar studenten i gruppearbeid, i forskningsgruppene sine aktiviteter, de har presentasjoner både i forskningsgruppene, på forskerlinjeseminarer og når de reiser på konferanser, de deltar på kurs, noen har laboratoriearbeid, i tillegg til annen relevant aktivitet knyttet til forskningsopplæringen, forskningen eller formidlingen av denne. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og i mange tilfeller også publisering av den første artikkel. Veileder og studentrelasjon Hoveddelen av forskeropplæringen av forskerlinjestudenten vil foregå som individuell læring mellom veileder og student i forbindelse med prosjektoppgaven ODO-39XX. Veilederens plikter Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling Drøfte og vurdere hypoteser og metoder Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv etc.) Drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon etc.) Holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen, drøfte og tolke resultater Bistå studenten med veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til forskningsprosjektet Veilede studenten innenfor rammen på 80t. Levere årlig framdriftsrapport ifht prosjektprogresjon (individuell for veileder) Studentens plikter Legge fram rapporter eller utkast til deler av oppgaven for veileder Etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder fagområdet. Levere årlig framdriftsrapport (individuell for student) Delta aktivt i seminarer med prosjektpresentasjon for andre forskerlinjestudenter og veiledere. Seminarene er en arena for diskusjon rundt problemstillinger og løsning av prosjektoppgaven. Eksamen og vurdering Vurdering Det benyttes vurdering i form av bestått/ ikke bestått på forskerlinjeemnene og forskerlinjeeksamen. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

9 Det henvises for øvrig til de spesifikke ph.d.-emner i opplæringsdelen for oversikt over andre vurderingsformer. Prosjektoppgave ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven er obligatorisk og utgjør 90 studiepoeng. Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at forskerlinjeoppgaven innleveres som publisert artikkel i engelskspråklig fagfelle vurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som førsteforfatter. I enkelte tilfeller kan kandidaten være andreforfatter. Innsendt manus for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter aksepteres også. Frist og levering i MUNIN Fristen for å levere forskerlinjeoppgaven er 1. november i 6. studieår og oppgaven skal leveres i MUNIN. Eksamen Emnet avsluttes med eksamen forskerlinje odontologi. Eksamen avholdes ved vårsemesters slutt 6.studieår, med mulighet for kontinuasjonseksamen. Eksamen er åpen. Forskerlinjeeksamen innebærer vurdering av innlevert forskningsoppgave, muntlig presentasjon (20 min) og forsvar (inntil 40 min) av forskningsoppgaven Det gis en samlet vurdering med bestått/ikke bestått. Eksamenskomiteen består av intern sensor og instituttoppnevnt ekstern sensor. Oversikt over emner spesifikk for forskerlinjen odontologi ODO-39XX prosjektoppgave Navn, emnekode, omfang ODO 39XX Prosjektoppgave 90 Emnetype Forkunnskaper Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinje odontologi Studenter må være tatt opp på forskerlinjen odontologi Tema for prosjektoppgaven vil være innenfor samfunnsodontologi eller fagretninger innen klinisk odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 9

10 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Studenten skal kunne anvende forskningsmetoder innen odontologisk forskning ved hjelp av grunnleggende prinsipper innen kvantitative og kvalitative metoder, inkludert forskningsdesign og statistiske analyser. I tillegg skal studenten kunne diskutere lover og regler som regulerer forskning. Studenten skal kunne formulere vitenskapelige problemstillinger og stille testbare hypoteser samt anvende metoder for innsamling av data og analyser. Kunne presentere data muntlig som skriftlig gjennom akademisk skriving ut fra kriterier for vitenskapelig publikasjon. Studenten skal kunne finne frem mulige finansieringsformer og utforme forskningsprotokoller og søknader skal skrives på grunnlag av forskningsetiske og vitenskapsfilosofiske vurderinger Personlig veiledning fra oppnevnt veileder (80t) Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at studenten forfatter en vitenskapelig artikkel for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter. Vurderes som bestått/ikke bestått Prosjektoppgaven skal leveres innen 1.november i 6. studieår av fl-odontologi. Dersom forskerlinjeoppgaven vurderes til «ikke bestått», må studenten i samråd med veileder forbedre sin oppgave med påfølgende kontinuasjonseksamen. MED-8005 forskerlinjeseminar Navn, emnekode, omfang MED-8005 forskerlinjeseminar, 2 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram På seminaret presenterer studenter prosjekter innen basal -, klinisk - og samfunnsmedisin. Den enkelte student får øvelse i å presentere, han/hun må i tillegg evaluere andre sine prosjekter og får dermed også øvelse i å stille UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 10

11 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk seg kritisk til andre forskningsprosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Ferdighet i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson. Seminardeltagelse med forelesninger/presentasjoner og muntlige evalueringer Bestått 2 presentasjoner av eget prosjekt eller relevant tema. Vurderes til bestått/ ikke bestått Ingen kontinuasjonseksamen da emnet er langsgående og arrangeres flere ganger hvert semester. 8 oppmøte og evaluering av en annen sin presentasjon minst 1 gang Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk MED-8006 Miljøseminar Navn, emnekode, omfang MED-8006 miljøseminar, 1 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet innbefatter kunnskap om forskningsaktiviteter med utgangspunkt i de ulike forskningsmiljøer ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Dette vil representere basal -, UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 11

12 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk klinisk - og samfunnsmedisin. I tillegg vil det tas opp spesifikke forskningsrelevante temaer av ekstern foreleser og studentene vil evaluere andre sine prosjekter og dermed bygge opp ferdigheter i å forholde seg kritisk til andre sine prosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kunnskap om relevante temaer innen forskning, formidling eller etikk, ut fra hvilket tema den eksterne foreleser tar opp på årets miljøseminar. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Kompetanse i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson Seminardeltagelse med forelesninger og muntlige evalueringer En presentasjon. Vurderes til bestått/ ikke bestått Deltakelse ved neste seminar året etter En evaluering av en annen studentpresentasjon, deltagelse på de andre studentpresentasjonene og deltagelse på forelesninger fra eksterne foreleser Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 12

Studieplan for forskerlinjen i medisin

Studieplan for forskerlinjen i medisin Studieplan for forskerlinjen i medisin Fører til graden candidatus medicinae i studieprogrammet forskerlinje i medisin Godkjent 19.11.14 dato av Programstyret for forskerutdanning Studieplanen beskriver

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV Kari Glavin Høyskolen Diakonova Fra høsten 2014 tilbyr Høyskolen Diakonova Mastergradsstudie i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv.

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Den nye forskerutdanningen

Den nye forskerutdanningen Den nye forskerutdanningen Jarle Breivik Forskerutdanningsleder Finn Wisløff Dekanus Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1 Det formelle målet Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo skal

Detaljer

MASTERSTUDIUM I POLITIVITENSKAP

MASTERSTUDIUM I POLITIVITENSKAP STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I POLITIVITENSKAP 120 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret august 2005 Revidert og godkjent i høgskolestyret 20. april 2015 1. Innledning Politivitenskap er en flerfaglig

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan Master I helsefag Studieretning psykisk helse

Studieplan Master I helsefag Studieretning psykisk helse Studieplan Master I helsefag Studieretning psykisk helse 2015 Programme description Master`s degree programme of health sciences Field of study Mental Health Care 120 studiepoeng Enkeltemner innen psykisk

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET 197 STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I PSYKOLOGI Studieplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), vedtatt i Styret ved NTNU

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

VEILEDNING FOR VEILEDERE PÅ FORSKERLINJEN FOR MEDISIN- OG ODONTOLOGISTUDENTER

VEILEDNING FOR VEILEDERE PÅ FORSKERLINJEN FOR MEDISIN- OG ODONTOLOGISTUDENTER VEILEDNING FOR VEILEDERE PÅ FORSKERLINJEN FOR MEDISIN- OG ODONTOLOGISTUDENTER Hva er Forskerlinjen? Forskerlinjen er et spesialtilbud for 17 lege- og tannlegestudenter (15 + 2 studenter) ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere

Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere Dette er deltidsstudier knyttet til Kompetanse for kvalitet en nasjonal strategi for videreutdanning av lærere. Formål Studiet skal bidra til å gi

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer