Studieplan forskerlinjen odontologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan forskerlinjen odontologi"

Transkript

1 Studieplan forskerlinjen odontologi Det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for klinisk odontologi Fører til graden Candidatus Odontologicae i studieprogrammet XY Studieplanen beskriver det som er spesifikk for forskerlinjen odontologi, for øvrig vises til den ordinære studieplan for odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 1

2 Innledning Forskerlinjen i odontologi Forskerlinjen odontologi (fl-odontologi) er en fordypning innenfor odontologisk forskning, og utgjør 120 studiepoeng utover integrert master i odontologi. Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) har det administrative og faglige ansvaret for studiet, med relevant delegasjon til Institutt for klinisk odontologi (IKO). Hensikten med forskerlinjen er å øke rekrutteringen av tannleger til forskning innen kliniske og samfunnsodontologiske fagdisipliner. Dette er igjen en forutsetning for å kunne gi forskningsbasert undervisning av helsepersonell, kvalitetssikre helsevesenet og til sist øke kvaliteten på både spesialisert og generell helsetjeneste. Fl-odontologi vil muliggjøre en tidlig identifisering av studenter med interesse for å kvalifisere seg til forskning. Studiet vil gi den enkelte student mulighet til å fordype seg innenfor et fagfelt. Studentene vil lære å anvende metodiske verktøy og få økt bevissthet omkring valg av metoder. Videre vil studentene tilegne seg kunnskap om både innsamling av og analyse av data. Studiet skal utvikle den enkeltes students evne til kritisk tenking og tolkning av data og litteratur. Videre vil studentene, gjennom seminarer arrangert i regi av forskerlinjen, tilegne seg kompetanse innen formidling av egne prosjekt og forskningsresultat. Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). 1 1 Ordinær undervisning studieplan master i odontologi 2 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1. oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart forskningsår 56 6 FL-ODONTOLOGI forskningsår 67 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med fl-odontologi 11 Fortsettelse ordinær undervisning parallelt med FL- ODONTOLOGI/innlevering forskningsoppgave 1. november 12 Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ avsluttende eksamener master i odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Målgruppe Målgruppen er studenter ved integrert master i odontologi (tannlege) ved Helsefak, UiT, som tidlig i studiet viser interesse og talent for forskning, og som ønsker å fordype seg innen kliniske eller samfunnsodontologiske fagområder. På bakgrunn av praksisperioder i studieår må studentene rekrutteres fra tannlegestudiet etter 1.studieår. Studenten følger studieplanen for master i odontologi 2. studieår, samtidig med forberedelse til forskningsåret gjennom veilederkontakt og arbeid med prosjektbeskrivelse. Studenten tar forskningsåret i 3. studieår, og følger normal studieplan for integrert master i odontologi fra og med 4. år. Opptakskrav Søknadsfristen til fl-odontologi er 1. oktober i 2. studieår. Studenter som er kommet lenger i studiet kan vurderes for opptak på individuelt grunnlag, ut fra hensynet til gjennomføring av den kliniske delen av studiet. Tidligere avlagt doktorgrad i annet fag diskvalifiserer til opptak ved forskerlinjen. Forutsetninger for å kunne søke opptak Det kreves bestått eksamener i samtlige emner på master i odontologi på søknadstidspunkt for å kunne søke opptak til fl-odontologi. Intervju Alle søkere blir innkalt til et intervju. I intervjuet ønsker man å få frem enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet, motivasjon, erfaring og personlige ressurser. Intervjukomiteen består av faglig leder ved forskerlinjen, Faglig ansatt(e) tilknyttet prosjekt/fagområde og Tillitsvalgt FL-odontologi. En representant fra administrasjonen fungerer som komiteens sekretær. Intervjukomiteen fungerer også som opptakskomite og rangerer søkerne. De søkere som blir tilbudt plass ved forskerlinjen vil bli gitt et betinget opptak. Betinget opptak, valg av veileder godkjenning av prosjektskisse Studentene vil få tilbud om et betinget opptak ved forskerlinjen som innebærer at de må tilknyttes veileder innen 3 måneder, dvs. innen 1.februar i påfølgende år. Det må videre tilknyttes minst en bi-veileder, og en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse må ferdigstilles innen ytterligere 3 måneder dvs. 1.mai. Dersom fristene ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort. Ved permanent opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, hovedveileder samt biveileder signeres av alle parter. Frist for å signere denne er 1. september. Krav til prosjektskisse Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times new roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). I beskrivelsen skal det gjøres rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter: Kontekst for tema: En kort framstilling av status på fagområdet Tydelig og avgrenset problemstilling Beskrivelser av teori, metode og analysemetoder. Begrunnelse for valg av teori og metode i forhold til problemstilling. Forskningsetikk: Det skal redegjøres for de forskningsetiske problemstillingene som kan oppstå i prosjektet. Om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens 9 og 10, eller Personopplysningslovens 31 og 32 skal dette gjøres rede for, samt søkes for. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når denne foreligger. Økonomisk oversikt: Det skal legges budsjett innenfor de økonomiske rammebetingelsene som følger prosjekter for fl- odontologi (jf 7.4) Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid. Faglig leder fl-odontologi vurderer og godkjenner prosjektskissene og fatter sammen med opptakskomiteen vedtak om endelig opptak. Ved uenighet skal prodekan forskerutdanning avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet. Ved avslag om opptak til fl-odontologi kan søker klage vedtaket inn for programstyret forskerutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Krav om veileders kompetanse Hovedveileder skal ha fast vitenskapelig hoved- eller bistilling ved instituttet (Professor I og II, førsteamanuensis I og II). Andre med veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet oppnevnes som bi-veileder(e). Veiledningskontrakt Det tegnes veiledningskontrakt mellom student og veileder/bi-veileder som klargjør rettigheter og plikter. Opptaket er gjort når kontrakten er signert. Dersom det oppstår konflikt i relasjonen veileder og student, vil faglig leder fl-odontologi bidra til å løse dette. Veileders oppgaver i forbindelse med eksamen, kriterier for oppnevnelse av ekstern sensor og habilitet omtales i utfyllende bestemmelser for fl-odontologi. Videreutdanning og yrkesmuligheter Forskerlinjen skal forberede studentene på en avkortet doktorgradsutdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinjeeksamen kan gi tellende tjeneste i senere klinisk spesialisering i odontologiske fag. Undervisningsspråk Undervisningsspråket vil være norsk, engelsk eller skandinavisk. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Studiets overordnede mål Ved gjennomført fl-odontologi skal studenten ha gjennomført opplæringselementene (30 stp.) jf. ph.d- forskriftene ved UiT, vært deltakende i forskningsmiljøet, utført egen forskning på heltid og deltid, og skrevet en forskningsoppgave på 90 studiepoeng som fortrinnsvis skal være en publisert artikkel i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Kunnskapsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og være i kunnskapsfronten innenfor sitt spesialiserte forskningsfelt Identifisere og formulere en vitenskapelig problemstilling Kunne beskrive og diskutere fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og vitenskapelige metoder Kunne drøfte hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning Kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor fagområdet Kunne beskrive de vanligste vitenskapelige publiseringsformer Rapportere alle deler av prosjektet etter gjeldene retningslinjer på et nivå som viser grunnleggende kunnskap om tema og innsikt i aktuell forskning på området Kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater/ publikasjoner Utvise kjennskap til de formelle krav og regler som gjelder for forskning innenfor valgte emne/ område Ferdighetsmål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten kunne: Formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning Vurdere og velge relevante design og vitenskapelig metoder til definert forskningsprosjekt/problemstilling Gjennomføre nødvendig datainnsamling, relevante analyser og trekke holdbare slutninger Drøfte komplekse faglige spørsmål Utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet Kompetansemål Etter gjennomført fl-odontologi skal studenten: Kunne vise evne til kritisk tenkning Kunne tolke data og vitenskapelig litteratur Ha kjennskap til og erfaring med deltakelse i forskningsgruppe UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 Ha etablert kontakt med flere relevante forskningsmiljø Kunne identifisere relevante etiske problemstillinger Kunne utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer Inneha oversikt over nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt forskningsområde Kunne formidle eget forskningsprosjekt og forskningsresultater i relevante formidlingskanaler Kunne delta i debatter innenfor fagområdet Organisering og struktur Opptak til fl-odontologi utføres etter endt 1.studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege). År Semester Studieløp fl-odontologi /integrert master i odontologi 1 1 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 2 Ordinær undervisning studieplan integrert master odontologi 3 Søknadsfrist fl-odontologi 1.oktober 4 Opptak fl-odontologi 5 Oppstart fl-odontologi, forskningsår 6 Fl-odontologi, forskningsår 7 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 8 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 9 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi 10 Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi Fortsettelse ordinær undervisning master parallelt med fl-odontologi / Innlevering prosjektoppgave 1.november Eksamen ODO-39XX prosjektoppgave/ Avsluttende eksamen integrert master i odontologi Struktur Forskerlinjen utgjør 120 studiepoeng som må være bestått. Av de 120 studiepoeng er 30 Opplæringsdelen ved ph.d.-utdanningen ved Helsefak etter gjeldende ph.d.-forskrift når studenten tas opp på forskerlinjen og ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven på 90 studiepoeng. Opplæringsdelen for ph.d omfatter pr. i dag: Obligatoriske ph.d.-emner (16 stp) Obligatoriske forskerlinjeemner (3 stp) Valgfrie emner (11stp) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 Studieopphold i utlandet Det er mulig å ta deler av studiet ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Studentene ved fl-odontologi har mulighet til å ta utvekslingsopphold som del av integrert master i odontologi. Studieprogramevaluering Studiet evalueres gjennom ulike vurderingsformer. Hvert år skriver veileder og studenten hver sin fremgangsevaluering. I tillegg skal forskerlinjen jevnlig evalueres i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiT. Det skjer gjennom intern og ekstern evaluering. Innhold i studiet Oppbygning og gjennomføring Studenter som tas opp ved forskerlinjen gjennomfører odontologistudiet i løpet av 6 år, og det kreves en ekstra innsats tilsvarende 120 studiepoeng utover den 5- årige integrerte master i odontologi. Disse studiepoengene gjennomføres ved at forskerlinjestudenten tar ett års undervisningsfritt fra masterstudiet for fulltidsforskning, og minst to studieår der studenten bruker sommerferiene, kvelder og helger til forskerlinjeaktiviteter. På bakgrunn av arbeidsmengden har studenten mulighet til å søke stipend og reisestøtte i studieløpet. Beskrivelse av dette ligger i utfyllende bestemmelse «økonomiske støtteordninger for fl-odontologi». 90 studiepoeng er knyttet til gjennomført forskningsoppgave. 30 studiepoeng er knyttet til opplæringsdelen for ph.d -studiet ved Helsefak. Det er til enhver tid den gjeldende ph.d.- forskrift med utfyllende bestemmelser for UiT, Helsefak som avgjør opplæringsdelen på studiet. Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie studiepoeng. To av kursene som er obligatoriske er spesifikke for forskerlinjen. Det ene er forskerlinjeseminarene MED-8005 og det andre er miljøseminarene MED De 30 studiepoeng i opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før forskerlinjeoppgaven leveres 1. november på 6. år fl-odontologi. Forskerlinjestudenten kan bruke andre deler av sitt prosjekt til masteroppgaven, men dens innhold og omfang skal klart kunne skilles fra forskningsoppgaven ved forskerlinjen. Undervisnings-, lærings- og arbeidsformer UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

8 Generelle undervisningsmetoder Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. I tillegg til å gjennomføre ph.d. -opplæringsdelen som primært gis som forelesninger og hjemmeeksamener, deltar studenten i gruppearbeid, i forskningsgruppene sine aktiviteter, de har presentasjoner både i forskningsgruppene, på forskerlinjeseminarer og når de reiser på konferanser, de deltar på kurs, noen har laboratoriearbeid, i tillegg til annen relevant aktivitet knyttet til forskningsopplæringen, forskningen eller formidlingen av denne. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og i mange tilfeller også publisering av den første artikkel. Veileder og studentrelasjon Hoveddelen av forskeropplæringen av forskerlinjestudenten vil foregå som individuell læring mellom veileder og student i forbindelse med prosjektoppgaven ODO-39XX. Veilederens plikter Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling Drøfte og vurdere hypoteser og metoder Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv etc.) Drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon etc.) Holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen, drøfte og tolke resultater Bistå studenten med veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til forskningsprosjektet Veilede studenten innenfor rammen på 80t. Levere årlig framdriftsrapport ifht prosjektprogresjon (individuell for veileder) Studentens plikter Legge fram rapporter eller utkast til deler av oppgaven for veileder Etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder fagområdet. Levere årlig framdriftsrapport (individuell for student) Delta aktivt i seminarer med prosjektpresentasjon for andre forskerlinjestudenter og veiledere. Seminarene er en arena for diskusjon rundt problemstillinger og løsning av prosjektoppgaven. Eksamen og vurdering Vurdering Det benyttes vurdering i form av bestått/ ikke bestått på forskerlinjeemnene og forskerlinjeeksamen. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

9 Det henvises for øvrig til de spesifikke ph.d.-emner i opplæringsdelen for oversikt over andre vurderingsformer. Prosjektoppgave ODO-39XX Forskerlinjeoppgaven er obligatorisk og utgjør 90 studiepoeng. Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at forskerlinjeoppgaven innleveres som publisert artikkel i engelskspråklig fagfelle vurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som førsteforfatter. I enkelte tilfeller kan kandidaten være andreforfatter. Innsendt manus for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter aksepteres også. Frist og levering i MUNIN Fristen for å levere forskerlinjeoppgaven er 1. november i 6. studieår og oppgaven skal leveres i MUNIN. Eksamen Emnet avsluttes med eksamen forskerlinje odontologi. Eksamen avholdes ved vårsemesters slutt 6.studieår, med mulighet for kontinuasjonseksamen. Eksamen er åpen. Forskerlinjeeksamen innebærer vurdering av innlevert forskningsoppgave, muntlig presentasjon (20 min) og forsvar (inntil 40 min) av forskningsoppgaven Det gis en samlet vurdering med bestått/ikke bestått. Eksamenskomiteen består av intern sensor og instituttoppnevnt ekstern sensor. Oversikt over emner spesifikk for forskerlinjen odontologi ODO-39XX prosjektoppgave Navn, emnekode, omfang ODO 39XX Prosjektoppgave 90 Emnetype Forkunnskaper Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinje odontologi Studenter må være tatt opp på forskerlinjen odontologi Tema for prosjektoppgaven vil være innenfor samfunnsodontologi eller fagretninger innen klinisk odontologi UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 9

10 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Studenten skal kunne anvende forskningsmetoder innen odontologisk forskning ved hjelp av grunnleggende prinsipper innen kvantitative og kvalitative metoder, inkludert forskningsdesign og statistiske analyser. I tillegg skal studenten kunne diskutere lover og regler som regulerer forskning. Studenten skal kunne formulere vitenskapelige problemstillinger og stille testbare hypoteser samt anvende metoder for innsamling av data og analyser. Kunne presentere data muntlig som skriftlig gjennom akademisk skriving ut fra kriterier for vitenskapelig publikasjon. Studenten skal kunne finne frem mulige finansieringsformer og utforme forskningsprotokoller og søknader skal skrives på grunnlag av forskningsetiske og vitenskapsfilosofiske vurderinger Personlig veiledning fra oppnevnt veileder (80t) Oppgaven vil kunne leveres og vurderes på lik linje med en mastergradsoppgave, men det foretrekkes at studenten forfatter en vitenskapelig artikkel for publisering i engelskspråklig fagfellevurdert tidsskrift med forskerlinjekandidaten som første- eller andreforfatter. Vurderes som bestått/ikke bestått Prosjektoppgaven skal leveres innen 1.november i 6. studieår av fl-odontologi. Dersom forskerlinjeoppgaven vurderes til «ikke bestått», må studenten i samråd med veileder forbedre sin oppgave med påfølgende kontinuasjonseksamen. MED-8005 forskerlinjeseminar Navn, emnekode, omfang MED-8005 forskerlinjeseminar, 2 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram På seminaret presenterer studenter prosjekter innen basal -, klinisk - og samfunnsmedisin. Den enkelte student får øvelse i å presentere, han/hun må i tillegg evaluere andre sine prosjekter og får dermed også øvelse i å stille UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 10

11 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk seg kritisk til andre forskningsprosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Ferdighet i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson. Seminardeltagelse med forelesninger/presentasjoner og muntlige evalueringer Bestått 2 presentasjoner av eget prosjekt eller relevant tema. Vurderes til bestått/ ikke bestått Ingen kontinuasjonseksamen da emnet er langsgående og arrangeres flere ganger hvert semester. 8 oppmøte og evaluering av en annen sin presentasjon minst 1 gang Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk MED-8006 Miljøseminar Navn, emnekode, omfang MED-8006 miljøseminar, 1 studiepoeng Emnetype Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjen i medisin (og Forskerlinjen odontologi) Forkunnskaper Studenter må være tatt opp på forskerlinjen i medisin eller på forskerlinjen odontologi Faglig innhold og relevans i studieprogram Emnet innbefatter kunnskap om forskningsaktiviteter med utgangspunkt i de ulike forskningsmiljøer ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Dette vil representere basal -, UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 11

12 Læringsutbytte Undervisnings- og arbeidsformer Eksamen og vurdering Kontinuasjonseksamen Arbeidskrav Praksis Undervisnings- og eksamensspråk klinisk - og samfunnsmedisin. I tillegg vil det tas opp spesifikke forskningsrelevante temaer av ekstern foreleser og studentene vil evaluere andre sine prosjekter og dermed bygge opp ferdigheter i å forholde seg kritisk til andre sine prosjekter. Kunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og metoder innen generelle medisinske temaer. Ferdighet innen muntlig vitenskapelig presentasjon/formidling. Kunnskap om relevante temaer innen forskning, formidling eller etikk, ut fra hvilket tema den eksterne foreleser tar opp på årets miljøseminar. Kompetanse i å formulere seg muntlig innen sitt fagfelt. Kompetanse i å forholde seg kritisk til andre prosjekter der man ikke er fagperson Seminardeltagelse med forelesninger og muntlige evalueringer En presentasjon. Vurderes til bestått/ ikke bestått Deltakelse ved neste seminar året etter En evaluering av en annen studentpresentasjon, deltagelse på de andre studentpresentasjonene og deltagelse på forelesninger fra eksterne foreleser Ikke relevant for Forskerlinjen i medisin Norsk eller engelsk UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 12

Studieplan for forskerlinjen i medisin

Studieplan for forskerlinjen i medisin Studieplan for forskerlinjen i medisin Fører til graden candidatus medicinae i studieprogrammet forskerlinje i medisin Godkjent 19.11.14 dato av Programstyret for forskerutdanning Studieplanen beskriver

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret den 12. mars 2015 (2014/2099) Revidert august 2015

Vedtatt av Universitetsstyret den 12. mars 2015 (2014/2099) Revidert august 2015 Vedtatt av Universitetsstyret den 12. mars 2015 (2014/2099) Revidert august 2015 Navn på studieprogram: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1 Bokmål: Nynorsk:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

STUDIEPLAN. Forskerlinjen i psykologi. 120 studiepoeng. Studiested: Campus Tromsø

STUDIEPLAN. Forskerlinjen i psykologi. 120 studiepoeng. Studiested: Campus Tromsø STUDIEPLAN Forskerlinjen i psykologi 120 studiepoeng Studiested: Campus Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved det helsevitenskapelige fakultet den Generell informasjon Forskerlinjen

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for forskerlinjen i medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent av: Sist revidert: 2.5.2012 Formål:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i sosiologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018 Vedtatt 24.04.17 av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Opptakskrav Hovedkravet for opptak er cand.psychol. eller mastergrad/hovedfag

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Opplæringsdelens obligatoriske del:

Opplæringsdelens obligatoriske del: OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kunsthistorie

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i kunsthistorie STUDIEPLAN Mastergradsprogram i kunsthistorie 120 studiepoeng Tromsø Revidert 17.01.2017 Navn på studieprogram Bokmål: Mastergradsprogram i kunsthistorie Nynorsk: Mastergradsprogram i kunsthistorie Engelsk:

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i statsvitenskap er mastergrad/hovedfag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i pedagogikk er avlagt mastergrad

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet 20 Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskrift Innhold Navn på studieprogrammet Navn på grad Mål og innhold Beskrivelse av mål for studiet og omfang av studiet (antall

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga?

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga? Hvordan kan vi implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kasjonsrammeverket i ph.d.-utdanninga? Et forslag UHRs nasjonale seminar om implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning

Detaljer

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL Avtalen gjelder studenter som er tatt opp til forskerlinjen ved. Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av forskerlinjen, og regulere partenes

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Brukerinvolvering i forsknings- og utviklingsarbeid Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Grunnutdanning på bachelornivå. Studiet tilbys på deltid, er samlingsbasert over ett

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i sosialt arbeid Utdanningen har som formål at kandidater skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til selvstendig

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

DEKANI VEDTAK 88/06. 1 av 6. Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse. Vår dato Vår referanse

DEKANI VEDTAK 88/06. 1 av 6. Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse. Vår dato Vår referanse Det medisinske fakultet Deres dato Deres referanse 1 av 6 DEKANI VEDTAK 88/06 Dekanus ved Det medisinske fakultet, NTNU har 30. juni 2006 vedtatt følgende reviderte retningslinjer for skriftlig og muntlig

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Studieprogram: Studentens navn: Studiestart: Del I: Generelle bestemmelser Underskrives av: student og leder av

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Studieåret 2013/2014

Studieåret 2013/2014 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2013/2014 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer