Bruksanvisning Single "SES" styring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Single "SES" styring"

Transkript

1 Seite 1 von 23 Bruksanvisning Single "SES" styring Single Temperiertechnik GmbH Ostring D Hochdorf Telefon (07153) Telefax (07153) Internet: Versjon: SES2600 norwegisch

2 Seite 2 von 23 Kapittel 1 Innkopling av apparatet Tastefunksjonsbeskrivelse Startfelt" Side 3 Kapittel 2 Innstilling og regulering 2.1) Følerforvalg og verdiinnstilling Side 4 2.2) Verdiindikering og regulering Side 5 2.3) Arbeidsnivå Side 6-7 Kapittel 3 Informasjonsfelt 3.1) Temperaturindikator Side 8 3.2) Medium-info Side 8 3.3) Apparat-info Side 8 3.4) Indikeringer Side 8 Kapittel 4 Alarmrekke Årsak og avhjelping Side 9 Kapittel 5 nivå liste Side Kapittel 6 liste Side Hjelpemidler Side Kapittel 7 Klemmetilordningsskjema Spenningsforsyning, føler- og info-innganger Side 22 Utganger/digitale innganger Side 23

3 Seite 3 von 23 Kapittel 1 Innkopling av apparatet Hovedbryter eller støpsel = Nett-reset Anmerkning: Etter nett-reset viser displayene datoen for siste software-endring Av (tast) Alle systemer AV, så lenge spenningsforsyningen er innkoplet lyser LED PÅ (tast) System arbeider ; Pumpe og regulering aktiv ; potensialfri kontakt på 8+9 Ved start utenfra skal denne tasten trykkes; blinkende LED viser driftsklart system for start via klemme Forvalgtast påfylling Manuell eller automatisk påfylling av mediet vann Kun manuell påfylling av mediet olje! Kan låses via konfigurasjonsparameter C4 ( s. 11) Spesialfunksjonstast For apparater med grensesnitt omkopling til remote-drift Ved tilkopling for ekstern regulator omkopling til ekstern regulering Kan låses via konfigurasjon C7 ( s.11) Må bekreftes med "QUIT" etter aktivering Spesialfunksjonstast For kundespesifikk utførelse (se separat informasjon) Ellers ikke i bruk Låst via konfigurasjon "C8" ( s.11) Tømming av verktøy Etter aktivering tømmes verktøyet. a) Blåses tomt med trykkluft b) Avsuges med pumpe Tiden kan innstilles via parameter A6 ( s. 4) Deretter automatisk trykkavlastning Medium vann: Utblåsing av verktøy med trykkluft (opsjon!) Ingen funksjon når system lukket dvs. LED closed på info-feltet lyser. Medium olje: Oppsuging av eksternt volum (opsjon!) Vendekopling for pumpe Varmeelement (bryter) Inn- og utkopling av oppvarmingen (strømsviktsikker lagring) Pumpeetterløpsstyring Systemet avkjøles og kopler ut Bekreftes med Quit i innleggings- og reguleringsfelt Avkjølingstemperatur kan forhåndsvelges med C5 Kan låses via konfigurasjon C5 ( s. 11) Omkoplingstast kjøling Til direkte kjøling Bekreftes med Quit i innleggings- og reguleringsfelt Låst via konfigurasjon C6 ( s. 11)

4 Seite 4 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Omkopling intern / ekstern temperaturføler Forvalg: a) Trykk sensor 1 x = ekstern temp.føler (PT 100, NiCr-Ni, Fe-CuNi, kan forhåndsvelges i parametersettet). Hvis ingen ekstern føler er tilkoplet, blinker LED ekstern -; Regulering skjer internt intern - lyser. b) Omkopling kan også utføres via ekst. potensialfri kontakt. (Klemme med tilsvarende konfigurasjon C10 ) ( s. 12) Omkopler (for skifting til forskj. nivåer) 1 x "P" = Arbeidsnivå 1 x "P" + "QUIT" = nivå; Videre trykking av "P" = Enkeltparameter 1 x "P" + "QUIT" ca. 4 sek. = ; videre trykking av "P" = Enkeltparameter Verdi-endringstast For økning av innstillings- og parameterverdier OBS! Bekreftes med "QUIT"! Verdi-endringstast For senking av innstillings- og parameterverdier OBS! Bekreftes med "QUIT"! Display (PROCESS) Indikering av faktisk verdi for turtemperatur Indikering av parameterbetegnelse ved drift på arbeids-, parameter- og konfigurasjonsnivået

5 Seite 5 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Display (SET) Indikering av aktuelle hhv. forhåndsvalgte verdier Indikering av tallverdier hhv. parameterverdier på arbeids-, parameter- og konfigurasjonsnivå Verdiinnstillingstast 1. Innstilt fastlagt verdi aktiv (ingen LED-indikering) 2. 1 x "SET" = 2. fastlagt verdi aktiv (bekreftes med QUIT ) 2. Set lyser x "SET" = Ekstern verdiinnstilling (bekreftes med "QUIT") extern lyser Via analogsignal 0-10V eller 4-20mA eller 0-20mA (spennings- eller strøminngang); område på parameternivå kan forhåndsvelges under parameter C18 + C19. Eksternt innstilt fastlagt verdi indikeres x "SET" = Tilbake til innstilt fastlagt verdi OBS! Begge LED'er blinker til det bekreftes med QUIT 5. SET-tasten kan låses via parametersettet C3 på konfigurasjonsnivået (låst ved levering) 6. Omkopling kan også utføres via ekst. potensialfri kontakt. (Konfigurasjon C12 ), ( s. 12) Bekreftelses-/kvitteringstast Alle endringer og må bekreftes! (Innstilte verdier og parametre) Blinkende gul LED på forvalgtastene må bekreftes: off, direct og F1. Blinkende LED i feltet indikerer at bekreftelse er påkrevet. Forstyrrelser må kvitteres: a) Vann: Filmtemp. overskridelse b) Olje: Filmtemp. overskridelse Niveå max. - overvåking Anmerkning: - Ved aktivering av tasten beveges en lysstrek rundt konturen av feltet SET Egenoptimering (tast) Når denne tasten trykkes utløses en egenoptimeringsprosess (låst via LOC ; kun fri i OFF og SPt ) Ved feilbetjening kan funksjonen slettes via 0 Av eller OPT + QUIT samtidig Under optimeringen blinker skiftevis informasjonen OPT og den innstilte verdien på displayet "SET" OBS! Ved aktivering til innstillingsverdi" senkes temperaturen med 20K i kort tid; utløsning under 50 C ikke mulig på displayet PROCESS blinker da Er.O - kan kvitteres med QUIT

6 Seite 6 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Arbeitsebene A.2 Innstilling av: Limitkomparator Aquatimer 2. innstillingsverdi Tømmetid Turtemp. overvåking Trykkinnst. (low+high) Lekkasjestoppfunksjon 2. limitkomparator "AL" = Alarm Limit + 1 x P = Innstilling av 1. limitkomparator (grenseverdi) Innstill temperatur-differansen til fastlagt verdi med + QUIT Ingen grenseverdimelding: Med til OFF vises + QUIT ; Etter Start (på-tast) undertrykkes grenseverdimeldingen til den faktiske verdien har nådd limit-båndet for 1. gang, innstilt til 7 ved C27. Konfigurasjon av koplingsreaksjonene via parameter C.27 C.AL Alarm på klemme 68/69 Indikering LED Temp Ved å trykke P kommer man til Arbeidsnivå A.3 "SP2" = Second Set Point (set point 2) + 1 x P = Temperaturforvalg 2. innstillingsverdi (-30 C til SPL= Setpoint Limit) Innstill verdien med hhv. og bekreft med QUIT ; Aktivering via SET (LED 2.set) hhv. bro klemme 19/20 A.4 "AP.I" = Alarm Pre Intern + 1 x P = Turtemperaturovervåking (koplende) Innstill verdien med hhv. og bekreft med QUIT ; Info via LED temp (blinker); Verdi = Innstill max. 5K over SPL absolutt grenseverdi A.5 "Ati" = Aqua timer + 1 x P = Forhåndsvalg av max. påfyllingssykluser pr. time Forvalgbar tid ikke begrenset etter innkopling av påfyllingssyklusene! Etter tidsinnstilling i "ASt" (C.26) max. innstilte sykluser tillatt for å forhindre uendelig påfylling ved lekkasje! Innstill verdien med hhv. og bekreft med QUIT ; Alarm: Apparat kopler ut; Ati vises på displayet OFF = Ingen overvåkingsfunksjon f.eks. ved manuell påfylling A.6 A.7 "Cti" = Change time + 1 x P = Utblåsningstid hhv. avsugingstid for tømming av verktøy Innstill tiden (i sek.) med hhv. og bekreft med QUIT ; Verktøytømming (opsjon) aktivert via tast CHANGE Ved innstilling til OFF er CHANGE ute av funksjon "AFL" = Alarm Flow + 1 x P = Innstilling av minimumsmengde ved gjennomstrømnings-indikering (opsjon) Innstill verdien (liter/min) med hhv. og bekreft med QUIT ; Hvis ingen alarmmelding ønskes, sett AFL på OFF og bekreft med QUIT OBS! Forhåndsvalgt verdi må ikke overskride l/min - indikeringen på informasjonsfeltet! Er ingen gjennomstrømningsgiver tilkoplet må AFL stå på OFF, ellers gis en alarm. Alarm-melding: LED "L/min" lyser + LED "flow" blinker Indikeringer på display "Ati" på display: Anlegget er slått av via aquatimer'en! Ev. slangebrudd Kontroller tettheten Eller utetthet Årsak for hyppig påfylling Øk ev. syklusene "Ati" Ved nystart 1 time så hyppig påfylling som ønsket "LOC" på display: Tastaturlås er aktivert! Slett tastaturlåsen! a.) Via konfigurasjonsnivå ( s. 12) a.) "LOC" på "OFF" b.) Via sep. nøkkelbryter (opsjon) b.) Frigi nøkkelbryter

7 Seite 7 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Innstilling av: Limitkomparator Aquatimer 2. innstillingsverdi Tømmetid Turtemp. overvåking Trykkinnst. (low+high) Lekk.stoppfunksjon 2. limitkomparator A.8 A.9 A.10 A.11 Hi.P = High - Pressure = Innstilling for trykkovervåking øvre verdi (max. trykk) Innstill verdien (i bar) med hhv. og bekreft med QUIT Alarm-info via ASF og LED bar Alarm-kontakt på utgang 10 klemme 85/86/87 (kontroller også parameter C.22 C.P = obs kalibrering trykksignal) Område: OFF_0,1 til 25,0bar Lo.P = Low - Pressure = Innstilling for trykkovervåking nedre verdi (min. trykk) Innstill verdien (i bar) med hhv. og bekreft med QUIT Alarm-info via ASF og LED bar Alarm-kontakt på utgang 10 klemme 85/86/87 (kontroller også parameter C.22 C.P = obs kalibrering trykksignal) Område: OFF_0,1 til 25,0bar LS = Lekkasje - stopp = Omkopling til Lekkasjestopp-funksjon Aktivering via til on Pumpen arbeider i lekkasjestopp-modus dvs. sugende Elektrisk og hydraulisk innretning må finnes OFF= Vanlig drift; on= Lekkasjestopp-drift AL.2 = Alarm 2 = 2. limitkomparator (grenseverdi) = Verdien til den 2. limitkomparatoren skal innstilles høyere enn verdien A.2 (1. limitkomparator) Alarm på out 10 Indikering LED Temp A.12 A.13 = Pd.t Innstilling av integrasjonstid for ytelsesindikering. Innstillingsverdier: OFF, min. = Adr Apparatadresse

8 Seite 8 von 23 Kapittel 3 Informasjonsfelt 1. Display informasjon Indikering av parameter-numre 2. Temperatur-indikator 3. Filmtemperatur 4. Turtemperatur 5. Returtemperatur Forvalgtast temp. indikering 7. Forvalgtast medium-info 8. Forvalgtast apparat-info 9. Medium-info (opsjon) 10. Gjennomstrømningsindikering 11. Turtrykk 12. Momentan varme- eller kjøleytelse 13. Apparat-info 14. Apparat-nummer 15. Lampekontrollkopling 16. Driftstimeteller Indikeringer 18. Nettspenning tilkoplet 19. Pumpe går 20. Varmeelement slått på 21. Kjøling slått på 22. System lukket mot atmosfæren, trykkoppbygging mulig Kun ved vannapparater egnet for drift over 95 C 23. Gradientdrift i K/min alle innstillingsverdiendringer regulert med innstilt gradient; LED som lyser betyr: I parametersettet er en gradient innstilt

9 Seite 9 von 23 Kapittel 4 Alarmrekke Årsak LED lyser ( ) eller blinker ( ) Falsches Drehfeld Fase mangler Motorvernbryter utløst Minimumsnivå ikke nådd Påfylling aktiv (Magnetventil fylles åpnet) Ekspansjonsbeholder overfylt Limitkomparator utenfor båndbredde Grenseverdi overskredet Returtemperatur har nådd grenseverdi Turtemperatur har nådd grenseverdi Varmeelement kopler ut Sikkerhetstemperaturbegrenser tilleggskomponent i koplingsskapet har utløst Filmtemperatur nådd (sikkerhets-alarm) Varmeelement kopler ut Kan kun kvitteres via "QUIT"! Ingen strømning (ved apparater med strømningsvakt) Minimumsmengde overskredet (Innstilling arbeidsparameter "AFL" (A.7)) Delta T Overvåking hhv. regulering Alarm spesialfunksjon Avhjelping / forklaring Bytt poler på støpsel Kontroller dreieretningen Kontroller fasene (ev. for-sikring) Kontroller hhv. trykk motorvernbryteren a.) Vann: Etterfyll ved Åpne innløp ved Påfylling pågår (LED blinker) b.) Olje: På- hhv. etterfyll olje Kun for olje-anlegg! For mye olje fylt på Eksternt volum for stort OBS! Kvitteres via "QUIT" Tapp ut olje Temperatur ikke nådd hhv. utenfor bånd (limit) Båndbredde for liten hhv. grenseverdi nådd Via P til (A.2) (1. parameter på arbeidsnivå)+ til OFF utkoplbar bekreftes med QUIT Kontroller innstilt grenseverdi Gjennomstrømning ev. for lav Via (P.16) + til OFF utkoplbar bekreftes med QUIT" Kontroller innstilt grenseverdi Turtemperatur har nådd max. tillatt hhv. innstilt grenseverdi Ingen bortledning av varme fra forbrukeren setpoint for høyt Varmer kopler inn igjen etter avkjøling på 1 2 K Ved oljeanlegg: Oljens grenseverdi er nådd; sikkerhetstemp.begrenser aktiv Forbedre varmetransporten, dvs. sørg for bedre strømning ved varmestaven, rengjør smussfangeren ev. installer bypass Max. temperatur-grenseverdi ved varmeren nådd Kontroller gjennomstrømningen (for lav bortledning av varme fra varmeren) Minimumsstrømning ikke gitt Kontroller gjennomstrømningen (rengjør ev. smussfangeren) Kontroller differansetrykkbryteren (reduser ev. innstilt verdi) Alarm minimumsmengde (LED "l/min" lyser i tillegg) Innstilt minimumsmengde ved drift med DFG (opsjon) ikke gitt og Blinker skiftevis Ved delta-t overvåking hhv. regulering ASF indikering; alarm på 85/86/87 er aktivert via parameter dt (P.19) (settes ev. på OFF ) Hvis LED blinker samtidig skal mediet etterfylles, anlegget koples snart over til tom + bar blinker = Trykkovervåking min. eller max. er aktivert + blinker = 2. limit-alarm er aktivert. Signal på klemme 85/86/81

10 Seite 10 von 23 Kapittel 5 nivå nivå P.1 Y % aktuell reguleringsgradindikering P.2 hl % regul.gradbegrensning oppvarming heating limit P.3 cl % regul.gradbegrensning avkjøling cooling limit Verdi FELT SET Oppvarming med + fortegn Avkjøling med - fortegn % % P.4 hp xp-oppvarming (heating proportional band) P P.5 hd Tv- oppvarming (rate time heating) D P.6 hi Tn- oppvarming (reset time heating) I P.7 cp xp- avkjøling (cooling proportional band) P P.8 cd Tv- avkjøling (rate time cooling) D P.9 ci Tn- avkjøling (reset time cooling) I P.10 db Dødsone, mellom "oppvarming og "avkjøling (dead band) P.11 hc Koplingssyklustid "oppvarming"(heating cycletime) P.12 cc Koplingssyklustid avkjøling (cooling cycle time) P.13 SPL Begrensning av innstilt verdi (set point limit) P.14 SP Rampe for innstilt verdi (set point ramp) -stigende P.15 SP Rampe for innstilt verdi (set point ramp) -synkende P.16 Ab3 Grenseverdi sone 3 (retur, backrun) P.17 AF5 Grenseverdi sone 5 (filmtemp.) P.18 SCL Vann: Temperaturforvalg for systemlås Olje: Kun verdi innstilt under SCL kan suges opp ( CHANGE ) OFF_0,1...99,9% OFF_ sek. OFF_ sek. OFF_0,1...99,9% OFF_ sek. OFF_ sek. OFF_0,1...10,0 C sek sek. -30 C C OFF_ 0,1...99,9 K/min: OFF_ 0,1...99,9 K/min: OFF_ -29 C C relé out 10 verdi > innstilt OFF _-29 C C relé out 10 verdi < innstilt OFF ved ekstra sikkerhetstemperaturbegrenser OFF_-30 C C OFF_ C Ved å trykke de to tastene samtidig kommer man inn i parameternivået. fremover: Trykk P ; indikeringen skifter etter 15 sek. til Reguleringsfunksjon hhv. hvis man trykker QUIT i ca. 3 sek. skifter indikeringen øyeblikkelig til "Reguleringsfunksjon" nivå Endring kun mulig hvis LOC (C.1) (på konfigurasjonsnivå) står på OFF!

11 Seite 11 von 23 Kapittel 5 nivå nivå Verdi FELT SET P.19 dt Delta-t-overvåking / begrensning Tur-/returtemperatur Overvåking: ASF lyser; Alarm på omkopler 85/86/87 Begrensning: ASF lyser; innstillingsstørrelse koples ut P.20 SEn Valgføler (sensor) sone 2 (ekstern temperaturføler) P.21 C F Omkoplingsmulighet for temperatur-enheten fra C til F Legg inn temperaturverdiene "på nytt" (i F). Innst.verdiavhengige verdier (f.eks. limitkomparator) blir stående som delta t C = F P.22 ESL Extern Sensor Logic Forvalgmulighet for innsvingningsreaksjoner ved ekstern temperaturføler Overvåking: OFF Begrensning: over 20 til (2. gruppe) Pt: PT 100 FE: Fe-CuNi ni: NiCr-Ni 0.20: 4.20: C = Celsius F = Fahrenheit = b I oppstartfasen hhv. etter endring av innstillingsverdi er APE - begrensningen (bånd for intern temperatur) alltid aktiv 1. = b I oppstartfasen hhv. etter endring av innstillingsverdi kan den interne temperaturen svinge ut over båndet 1x. Bånd-begrensning først aktiv når innstillingsverdi = faktisk temperatur Ved å trykke de to tastene samtidig kommer man inn i parameternivået. fremover: Trykk P ; indikeringen skifter etter 15 sek. til Reguleringsfunksjon hhv. hvis man trykker QUIT i ca. 3 sek. skifter indikeringen øyeblikkelig til "Reguleringsfunksjon" nivå Endring kun mulig hvis LOC (C.1) (på konfigurasjonsnivå) står på OFF!

12 Seite 12 von 23 Kapittel 6 C.1 LOC Tastaturlås OFF Ingen lås PC Kun parameter- og konfigurasjonsnivået er låst, dvs. at parametrene kan sees på, men ikke endres; egenoptimeringen er sperret SP.t Innstillingsverdien kan endres, i tillegg er samtlige funksjonstaster frigitt, såfremt de ikke er sperret via konfigurasjonsnivået o.sp Kun set-point, dvs. alle taster er sperret, kun innstillingsverdien kan endres hhv. systemet kan koples inn og ut ALL Komplett tastaturlås, kun ut- og innkopling er mulig, en endring av innstillingsverdier er heller ikke mulig C.2 Ved endringer av LOC parametre må QUIT trykkes helt til lysstreken går rundt for 2. gang (ca. 5 sek.) AP.E Aktivering Differanse av turtemperatur-kaskaderegulering til innstillingsverdi, dvs. turtemperaturen ved aktiv legges ekstern inn som sensor delta-t i forhold til innstillingsverdien og følger innstillingsverdien ved endringer. På denne måten oppnås en konstant overvåking av turtemperaturen avhengig av innstillingsverdien. = Ideelt ved drift med utefølere for å unngå en intern oversvingning av varmeren hhv. en underkjøling (kaskade-regulering), ved omkopling til ekstern sensor aktiveres automatisk denne turtemperatur-overvåkingen. Verdi OFF_1,2, K Ved OFF = Innsvingnings-logikken forhåndsvelges via parameter P.22 "ESL" Info om bortkoplet innstillingsstørrelse: LED (tur) lyser. Ingen begrenser-/tilleggsregulator-funksjon dvs. funksjon er utkoplet Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået. Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på OFF"!

13 Seite 13 von 23 Kapittel 6 C.3 SEt Låsing av SET-tasten Tasten SET på betjeningsnivået blokkeres via denne parameteren for å forhindre at 2. innstillingsverdi aktiveres utillatt hhv. at systemet koples om til den eksterne innstillingsverdien. on SET - tast frigis LOC SET tast sperret C.4 niv Frigivelse av påfyllingsmulighetene automatisk / manuell on Omkoplingsmulighet er frigitt Forvalgmulighet automatisk / manuell påfylling LOC Omkoplingsmulighet er sperret Kun den innstilte tilstanden er mulig for apparatet C.5 c60 Pumpeetterløpsstyring Konfigurasjon for frigivelse av denne funksjonen OFF Tast OFF er sperret Innstillbar utkoplingstemperatur 10 til 100ºC C.6 cdi Konfigurasjon for direkte kjøling Tast direkte kan sperres on Omkoplingsmulighet til direkte kjøling er frigitt OFF Tast sperret, ingen direkte kjøling tillatt C.7 F1 Konfigurasjon F1 - tast Med F1 koples det om til ekstern regulator hhv. ved grensesnittdrift til Remote (=online), denne tasten kan sperres on F1 tast frigitt LOC F1 tast sperret C.8 F2 Tast for spesialfunksjoner Med denne tasten kan forskjellige funksjoner frigis og garanteres, tasten kan konfigureres som bryter eller som tasteknapp LOC F2 tast sperret On.S F2 tast konfigurert som bryter On.t F2 tast konfigurert som tasteknapp Det er mulig å låse tasten F2 i koplet tilstand via LOC Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

14 Seite 14 von 23 Kapittel 6 C.9 Ph Dreiefeltgjenkjennelse, fasekontroll Med dette parametersettet kan dreiefeltgjenkjennelsen hhv. fasesviktgjenkjennelsen aktiveres eller koples ut on Fasegjenkjennelse aktiv OFF Fasegjenkjennelse koplet ut C.10 c.s1 Inngang S1 (11/12) Denne inngangen kan konfigureres dobbelt E.SE Omkoplingsmulighet til ekstern føler (uteføler) via ekstern potensialfri kontakt E.Co Omkoplingsmulighet til ekstern controller (ekstern regulator) C.11 c.s3 Aktivering via potensialfri kontakt via klemme Inngang S3 (17/18) Denne inngangen kan konfigureres dobbelt bl Nesten tomt signal for flottørbryter med forsignal som informasjon om fyllnivået PC Tastaturlås via ekstern potensialfri kontakt hhv. SP.t nøkkelbryter. o.sp Konfigurasjon av forriglingstype hhv. -nivå som C.1 LOC side 9 ALL C.12 c.s4 Inngang S4 (19/20) Aktivering via potensialfri kontakt via klemme Denne inngangen kan konfigureres dobbelt SP.E Omkoplingsmulighet til ekstern verdiinnstilling (samme funksjon som tast SET med LED ekstern ) SP.2 Omkoplingsmulighet til 2. innstillingsverdi via ekstern potensialfri kontakt (samme funksjon som 2.SET via SET -tast) Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"! Aktivering via potensialfri kontakt via klemme

15 Seite 15 von 23 Kapittel 6 C.13 c.1 Konfigurasjon utgang oppvarming rel Relé - utgang bis Bistabil utgang (0/18V dc ) for SSR A.0 Kontin. utgang 0-20 ma A.4 Kontin. utgang 4-20 ma C.14 c.2 Konfigurasjon utgang avkjøling rel Relé - utgang bis Bistabil utgang (0/18V dc ) for SSR A.0 Kontin. utgang 0-20 ma A.4 Kontin. utgang 4-20 ma C.15 c.12 Utgang out 12 (8/9) Denne utgangen kan konfigureres dobbelt on.c Lukkekontakt for signal ved innkoplet system Et.c Lukkekontakt dvs. signal ved omkopling til ekstern regulator hhv. remote-drift Informasjons-signal på klemme ved on hhv. aktivering av F1 hhv. S1 via klemme Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

16 Seite 16 von 23 Kapittel 6 Verdi C.16 out C.17 in C.18 C.oE C.19 C.oS C.20 FLO C.21 C.FL C.22 C.P Valg faktisk-verdi-utgang: Valg innstillingsverdiinngang: Calibrierung outsignal End = Kalibrering av måleområdet for analogt signal (faktisk + innstilt) C.oE er slutten på måleområdet f.eks. 200 C for 10V dc hhv. 20mA Calibrierung outsignal Start = Kalibrering av måleområdet for analogt signal (faktisk + innstilt) C.oS er begynnelsen på måleområdet f.eks. 0 C for 0V dc hhv. 4mA Valg gjennomstrømningsmåler (serie uten DFG) Hydraulisk opsjon må finnes Calibrierung flow Ved bruk av gjennomstrømningsgivere (med unntak av Single DFG) kan frekvens/liter legges inn her c.20 FLO må være aktivert på CAL oder dp Calibrierung Pressure Med denne parameteren kan den tilsvarende trykk-sluttverdien tilordnes til inngangssignalet (0-10V DC ) for trykket (klemme 46/47) f.eks. 6,0 bar for 10V DC eller 10,0 bar for 10V DC 0: mA, V 4: mA i.0: mA i.4: mA U.10: 0-10V dc Fra C.oS + 80K til 400 C dvs. minimum differanse til måleområdets begynnelse = 80K Fra -30 C til C.oE minus 80K dvs. minimum differanse til måleområdets slutt OFF_60.0/60/200/400/CAL 60.0 = Størrelse I med indikering etter komma (0,1l.) 60 = Størrelse I max. 60 l. 200 = Størrelse II max. 200 l. 400 = Størrelse III max. 400 l. CAL = frei kalibrierbarer Wert über C.FL (C.21) dp= Volumenstrommessung über Differenzdruckmessung 0, ,99 Hz/liter 6 25,0 bar Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

17 Seite 17 von 23 Kapittel 6 Verdi C.23 Cd.F Korrekturfaktor für Durchflussmessung bei Öl -Konfiguration Innstillingsområde: C.24 OF.F Offset für Durchfluß Innstillingsområde: OFF; 1 99 C.25 F.dF Funktion der Strömungsüberwachung Innstillingsområde: FLO/AL/AU Bedeutung: FLO = Strömungswächter über Kontakt S7 (Pin 25 und 26) AL = Strömungswächter über Volumenerfassung und A.dF. Die Anzeige in der Information erfolgt in ltr/min AU = Strömungswächter über Volumenstromerfassung und A.dF. Die Anzeige in der Information erfolgt in 1/10 Volt C.26 A.dF Einstellung der Mindestmenge bei Volumenstrommessung Innstillingsområde: OFF; ltr./min Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

18 Seite 18 von 23 Kapittel 6 Verdi C.27 C.AL Configuration Alarm 1 =Alarmen kan forhåndsvelges som signal eller grensekontakt hhv. som limitkomparator. I stillingen PÅ faller reléet OUT04 fra I stillingen AV trekker reléet OUT04 til Klemmer 67/68/69 Innstillingsområde: OFF Alarm er koplet ut 1 Signalkontakt AV-PÅ 2 Grenseverdi AV-PÅ 3 Limitkomparator AV-PÅ-AV 4 Signalkontakt PÅ-AV 5 Grensekontakt PÅ-AV 6 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ 7 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ -Ingen alarm ved endring av innstillings-verdi- C.28 C.A2 Configuration Alarm 2 =Alarmen kan forhåndsvelges som signaleller grensekontakt hhv. som limitkomparator. 2. limitkomparator-alarm på OUT10 Klemmer 85/86/87 Innstillingsområde: OFF Alarm er koplet ut 1 Signalkontakt AV-PÅ 2 Grenseverdi AV-PÅ 3 Limitkomparator AV-PÅ-AV 4 Signalkontakt PÅ-AV 5 Grensekontakt PÅ-AV 6 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ 7 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ -Ingen alarm ved endring av innstillingsverdi- C.29 ChL Change Logic = Innstilling av change-rutine Change-forløpet må forhåndsvelges avhengig av systemets hydrauliske/elektriske utstyr dd = Verktøytømming via trykkluft LS = Verktøytømming via avsuging (lekkasjestopp-funksjon) Ldd = Apparat med lekkasjestopp-funksjon og tømming via trykkluft 8-9 = Verktøytømming for "gamle systemer" (nedover-kompatibilitet) hhv. apparater med "systemlås i kjølevanns-utløp" f.eks. STW 1-HTK og STW 150/1-HK + HN dd LS Ldd Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

19 Seite 19 von 23 Kapittel 6 Verdi C.30 ASt Aquatimer-Start-time Aquatimer'en (påfyllings-impuls-teller) aktiveres etter den tiden som er innstilt i "ASt". Tidligere ikke overvåkede, fritt valgbare påfyllingssykluser. Etter on/off begynner "ASt"-tiden å gå på nytt min C.31 EMO Gjeninnkoplingssperre etter "strømsvikt" Etter nett-reset starter anlegget ikke lenger selvstendig På infofeltet vises "EMO" LED i tasten "off" blinker! NYSTART: Kvitter EMO med tasten "0" + Start via "on" -tast (fungerer også ved "ekstern På" via klemmer ) on - off C.32 C.33 C.34 C.35 C.36 C.37 OF1 OF2 OF3 OF4 OF5 OF6 Temperaturkorreksjon, sone 1 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 2 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 3 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 4 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 5 (offset) Stellgrad offset info für Analogausgang kühlen -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C Innstillingsområde: 0 100% Verwendung des s: Um Unstetigkeiten eines Kühlventiles auszugleichen, kann hier ein OFF Set in % eingegeben werden. C.38 P.Fi Filter zur Beruhigung der Istwertanzeige Innstillingsområde: OFF; Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

20 Seite 20 von 23 Kapittel 6 Verdi C.39 Pro Protokoll (grensesnitt) Forvalg av de forskjellige grensesnitt-protokoller OFF A: ARBURG b: Boy E: ENGEL St: SINGLE (standard) Pb: Profibus (Gateway) Pbd (Profibus intern) CAN: CAN-grensesnitt C.40 B Baudrate, overføringshastighet OFF_0,3/0,6/1,2/2,4/4,8/9,6/19,2 C.41 For Overføringsformat 7E1/7o1/7E2/7o2/7n2/8E1/8o1/8n1/8n2 C.42 dn1 Tempereringsapparat-nummer (device number) 1. del C.43 dn2 Tempereringsapparat-nummer (device number) 2. del C.44 PS1 Lagring hhv. reaktivering av reguleringsparametersett via hemmelig kode Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

21 Seite 21 von 23 Verdi Kun for CAN-SES C.37 CA.b Baudrate 20, 50, 100, 125, 250, 500, 600, CO.S C.38 CA.A CAN-adresse 13, 14, 15, 16 C.39 C.40 dn1 dn2 Tempereringsapparat-nummer (device number) 1. del Tempereringsapparat-nummer (device number) 2. del C.41 PS1 Lagring hhv. reaktivering av reguleringsparametersett via hemmelig kode HJELP Reaktivering: Den fabrikkinnstilte konfigurasjonen reaktiveres, dvs. alle innstillinger slettes og fabrikkinnstillingene aktiveres. Fremgangsmåte - Trykk tasten QUIT i ca. 10 sek. til SES vises på displayet. Tilkopling: Samlefeilmelding, limitkomparator hhv. faktisk verdi og andre inn- og utganger: se vedlagte klemmeskjemaer! ( s. 18/19) Error 8: På display? Slett via Quit hhv. nett-reset, dvs. systemet gjøres spenningsløst (hovedbryter PÅ-AV ) Obs: Ved utskiftning av en SES skal konfigurasjonen brukes i det nye apparatet (legges inn manuelt)! Denne listen tjener kun til informasjon. For den fabrikkinnstilte og sikrede konfigurasjonen skal parameterlisten konsulteres. (Følger med dokumentasjonen) Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

22 Seite 22 von 23 Kapittel 7 Klemmetilordningsskjema L1/230V AC 97 Hjelpespenning L1/115V AC 96 power-supply N/MP V AC, kun mulig etter omstilling N/MP Spenningsforsyning Klemme / på siden Dreieretnings- og fasesvikt - gjenkjennelse L3 L2 L Føler-innganger Info-innganger / Faktisk-verdi-utgang Klemmelist oppe / foran Bro Bro Fe-CuNi PT100 PT100 PT /4...20mA NiCr-Ni V DC kω 0/4-20mA Frekv. 0-10V DC (med bro 55/56) hhv. 0/4-20mA Byrde 5Ω V DC Bro PT100 PT100 Sone 1 Sone 2.1 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Sone 8 Sone 9 Sone 10 Regulator Regulator Retur- Tur- Film- Trykk- Nivå- Verdi- Gjennom- Faktisk-verdi- intern ekstern temperatur begrenser temperatur sensor stand innstilling str.giver utgang (DFG)

23 Seite 23 von 23 Kapittel 7 Klemmetilordningsskjema OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 Oppvarm. Avkjøl. F2 Innst./fakt. Pumpe og regulator på trykk- 1 Limit avlastn. + + Grensev. ventilering + Tillatt område Utganger --- (klemmelist nede) OUT6 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT13 Vann: Samle- System- System Alarmer Spesialalarm System feil: lås tømmes aktive ved: ved fylles Film, flow, + Grenseverdi- spesial- Ati, Lekk.stopp retur; software fase, tom Minimumsmengde; Olje: max. ΔΤ-tur-, retur; Trykk, min /max.; 2. Limit Soll/Ist Interne kontakter + 24 V DC Interne forbindelser --- Digitale innganger (Klemmelist oppe/bak) Ser. interface--- 20mA: TxD TxD RxD RxD GND RS485: Alternativ tilordning kan velges via konfigurasjonsnivå: RS232: for DFG in out in out OUT 11 OUT 12 S1 og S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 Film: På: Konfig. Vann 2.innst.verdi Nivå Nivå Strømnings- Ekstern B A RxD TxD RxD TxD GND Alarm I = on oljeanlegg nesten aktiv min. nådd vakt på Sone 5 tomt (tom) Åpnekont Lukkekon Oppheve S1 aktiv ekst. føler Ekstern Ekstern forrigling F1 aktivert aktiv tastatur- verdi- STB lukkekont lås innstilling lukkekont LOC aktiv

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon

Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning. for reflex gigamat trykkholdestasjon Monterings-, bruks- og vedlikeholdsveiledning for reflex gigamat trykkholdestasjon Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika E-mail: mail@sgpvarme.no reflex

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Bruksanvisning. Styring. SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID 1.0.2.x KAESER KOMPRESSOREN 9_9450 02 NO. Produsent:

Bruksanvisning. Styring. SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID 1.0.2.x KAESER KOMPRESSOREN 9_9450 02 NO. Produsent: Bruksanvisning Produsent: KAESER KOMPRESSOREN 96410 Coburg PO Box 2143 GERMANY Tel. +49-(0)9561-6400 Fax +49-(0)9561-640130 http://www.kaeser.com /KKW/SSC 2.02 no BA-SIGMA CONTROL FLUID /KKW/SSC 2.02 20120509

Detaljer

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse 1. Medfølgende tilleggsutstyr og tiltenkt bruk... 1 2. Generell utforming og oppsett for et system... 2 3. Installering... 3 3.1. Monteringssted... 3

Detaljer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen Brukerveiledningen METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter 3-349-207-11 8/12.11 3 4 5 6 1 Display (LCD) 2 ON OFF

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

Parca El 150 OX 2001. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no Parca El 150 OX 2001 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001 www.ctc.no CTC Ferrofil A/S forbeholder

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490

Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490 Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490 Jordfeilovervåkere Software-Version: D233 V2.10 / D256 V2.10 Power in electrical safety TGH1393no/04.2007 Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co.KG Londorfer Str. 65 35305

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Installasjon og Bruk

Installasjon og Bruk Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 www.spanordic.no Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll

Detaljer

Bruker instruksjoner

Bruker instruksjoner Bruker instruksjoner Temperatur betjening Rom temperatur i C og F Programerbar automatikk 7 dager 4 perioder Manuell bruk Vifte hastighet Kontroll knapper Programert temperatur 9 timer Nedtellings timer

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer