Bruksanvisning Single "SES" styring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Single "SES" styring"

Transkript

1 Seite 1 von 23 Bruksanvisning Single "SES" styring Single Temperiertechnik GmbH Ostring D Hochdorf Telefon (07153) Telefax (07153) Internet: Versjon: SES2600 norwegisch

2 Seite 2 von 23 Kapittel 1 Innkopling av apparatet Tastefunksjonsbeskrivelse Startfelt" Side 3 Kapittel 2 Innstilling og regulering 2.1) Følerforvalg og verdiinnstilling Side 4 2.2) Verdiindikering og regulering Side 5 2.3) Arbeidsnivå Side 6-7 Kapittel 3 Informasjonsfelt 3.1) Temperaturindikator Side 8 3.2) Medium-info Side 8 3.3) Apparat-info Side 8 3.4) Indikeringer Side 8 Kapittel 4 Alarmrekke Årsak og avhjelping Side 9 Kapittel 5 nivå liste Side Kapittel 6 liste Side Hjelpemidler Side Kapittel 7 Klemmetilordningsskjema Spenningsforsyning, føler- og info-innganger Side 22 Utganger/digitale innganger Side 23

3 Seite 3 von 23 Kapittel 1 Innkopling av apparatet Hovedbryter eller støpsel = Nett-reset Anmerkning: Etter nett-reset viser displayene datoen for siste software-endring Av (tast) Alle systemer AV, så lenge spenningsforsyningen er innkoplet lyser LED PÅ (tast) System arbeider ; Pumpe og regulering aktiv ; potensialfri kontakt på 8+9 Ved start utenfra skal denne tasten trykkes; blinkende LED viser driftsklart system for start via klemme Forvalgtast påfylling Manuell eller automatisk påfylling av mediet vann Kun manuell påfylling av mediet olje! Kan låses via konfigurasjonsparameter C4 ( s. 11) Spesialfunksjonstast For apparater med grensesnitt omkopling til remote-drift Ved tilkopling for ekstern regulator omkopling til ekstern regulering Kan låses via konfigurasjon C7 ( s.11) Må bekreftes med "QUIT" etter aktivering Spesialfunksjonstast For kundespesifikk utførelse (se separat informasjon) Ellers ikke i bruk Låst via konfigurasjon "C8" ( s.11) Tømming av verktøy Etter aktivering tømmes verktøyet. a) Blåses tomt med trykkluft b) Avsuges med pumpe Tiden kan innstilles via parameter A6 ( s. 4) Deretter automatisk trykkavlastning Medium vann: Utblåsing av verktøy med trykkluft (opsjon!) Ingen funksjon når system lukket dvs. LED closed på info-feltet lyser. Medium olje: Oppsuging av eksternt volum (opsjon!) Vendekopling for pumpe Varmeelement (bryter) Inn- og utkopling av oppvarmingen (strømsviktsikker lagring) Pumpeetterløpsstyring Systemet avkjøles og kopler ut Bekreftes med Quit i innleggings- og reguleringsfelt Avkjølingstemperatur kan forhåndsvelges med C5 Kan låses via konfigurasjon C5 ( s. 11) Omkoplingstast kjøling Til direkte kjøling Bekreftes med Quit i innleggings- og reguleringsfelt Låst via konfigurasjon C6 ( s. 11)

4 Seite 4 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Omkopling intern / ekstern temperaturføler Forvalg: a) Trykk sensor 1 x = ekstern temp.føler (PT 100, NiCr-Ni, Fe-CuNi, kan forhåndsvelges i parametersettet). Hvis ingen ekstern føler er tilkoplet, blinker LED ekstern -; Regulering skjer internt intern - lyser. b) Omkopling kan også utføres via ekst. potensialfri kontakt. (Klemme med tilsvarende konfigurasjon C10 ) ( s. 12) Omkopler (for skifting til forskj. nivåer) 1 x "P" = Arbeidsnivå 1 x "P" + "QUIT" = nivå; Videre trykking av "P" = Enkeltparameter 1 x "P" + "QUIT" ca. 4 sek. = ; videre trykking av "P" = Enkeltparameter Verdi-endringstast For økning av innstillings- og parameterverdier OBS! Bekreftes med "QUIT"! Verdi-endringstast For senking av innstillings- og parameterverdier OBS! Bekreftes med "QUIT"! Display (PROCESS) Indikering av faktisk verdi for turtemperatur Indikering av parameterbetegnelse ved drift på arbeids-, parameter- og konfigurasjonsnivået

5 Seite 5 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Display (SET) Indikering av aktuelle hhv. forhåndsvalgte verdier Indikering av tallverdier hhv. parameterverdier på arbeids-, parameter- og konfigurasjonsnivå Verdiinnstillingstast 1. Innstilt fastlagt verdi aktiv (ingen LED-indikering) 2. 1 x "SET" = 2. fastlagt verdi aktiv (bekreftes med QUIT ) 2. Set lyser x "SET" = Ekstern verdiinnstilling (bekreftes med "QUIT") extern lyser Via analogsignal 0-10V eller 4-20mA eller 0-20mA (spennings- eller strøminngang); område på parameternivå kan forhåndsvelges under parameter C18 + C19. Eksternt innstilt fastlagt verdi indikeres x "SET" = Tilbake til innstilt fastlagt verdi OBS! Begge LED'er blinker til det bekreftes med QUIT 5. SET-tasten kan låses via parametersettet C3 på konfigurasjonsnivået (låst ved levering) 6. Omkopling kan også utføres via ekst. potensialfri kontakt. (Konfigurasjon C12 ), ( s. 12) Bekreftelses-/kvitteringstast Alle endringer og må bekreftes! (Innstilte verdier og parametre) Blinkende gul LED på forvalgtastene må bekreftes: off, direct og F1. Blinkende LED i feltet indikerer at bekreftelse er påkrevet. Forstyrrelser må kvitteres: a) Vann: Filmtemp. overskridelse b) Olje: Filmtemp. overskridelse Niveå max. - overvåking Anmerkning: - Ved aktivering av tasten beveges en lysstrek rundt konturen av feltet SET Egenoptimering (tast) Når denne tasten trykkes utløses en egenoptimeringsprosess (låst via LOC ; kun fri i OFF og SPt ) Ved feilbetjening kan funksjonen slettes via 0 Av eller OPT + QUIT samtidig Under optimeringen blinker skiftevis informasjonen OPT og den innstilte verdien på displayet "SET" OBS! Ved aktivering til innstillingsverdi" senkes temperaturen med 20K i kort tid; utløsning under 50 C ikke mulig på displayet PROCESS blinker da Er.O - kan kvitteres med QUIT

6 Seite 6 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Arbeitsebene A.2 Innstilling av: Limitkomparator Aquatimer 2. innstillingsverdi Tømmetid Turtemp. overvåking Trykkinnst. (low+high) Lekkasjestoppfunksjon 2. limitkomparator "AL" = Alarm Limit + 1 x P = Innstilling av 1. limitkomparator (grenseverdi) Innstill temperatur-differansen til fastlagt verdi med + QUIT Ingen grenseverdimelding: Med til OFF vises + QUIT ; Etter Start (på-tast) undertrykkes grenseverdimeldingen til den faktiske verdien har nådd limit-båndet for 1. gang, innstilt til 7 ved C27. Konfigurasjon av koplingsreaksjonene via parameter C.27 C.AL Alarm på klemme 68/69 Indikering LED Temp Ved å trykke P kommer man til Arbeidsnivå A.3 "SP2" = Second Set Point (set point 2) + 1 x P = Temperaturforvalg 2. innstillingsverdi (-30 C til SPL= Setpoint Limit) Innstill verdien med hhv. og bekreft med QUIT ; Aktivering via SET (LED 2.set) hhv. bro klemme 19/20 A.4 "AP.I" = Alarm Pre Intern + 1 x P = Turtemperaturovervåking (koplende) Innstill verdien med hhv. og bekreft med QUIT ; Info via LED temp (blinker); Verdi = Innstill max. 5K over SPL absolutt grenseverdi A.5 "Ati" = Aqua timer + 1 x P = Forhåndsvalg av max. påfyllingssykluser pr. time Forvalgbar tid ikke begrenset etter innkopling av påfyllingssyklusene! Etter tidsinnstilling i "ASt" (C.26) max. innstilte sykluser tillatt for å forhindre uendelig påfylling ved lekkasje! Innstill verdien med hhv. og bekreft med QUIT ; Alarm: Apparat kopler ut; Ati vises på displayet OFF = Ingen overvåkingsfunksjon f.eks. ved manuell påfylling A.6 A.7 "Cti" = Change time + 1 x P = Utblåsningstid hhv. avsugingstid for tømming av verktøy Innstill tiden (i sek.) med hhv. og bekreft med QUIT ; Verktøytømming (opsjon) aktivert via tast CHANGE Ved innstilling til OFF er CHANGE ute av funksjon "AFL" = Alarm Flow + 1 x P = Innstilling av minimumsmengde ved gjennomstrømnings-indikering (opsjon) Innstill verdien (liter/min) med hhv. og bekreft med QUIT ; Hvis ingen alarmmelding ønskes, sett AFL på OFF og bekreft med QUIT OBS! Forhåndsvalgt verdi må ikke overskride l/min - indikeringen på informasjonsfeltet! Er ingen gjennomstrømningsgiver tilkoplet må AFL stå på OFF, ellers gis en alarm. Alarm-melding: LED "L/min" lyser + LED "flow" blinker Indikeringer på display "Ati" på display: Anlegget er slått av via aquatimer'en! Ev. slangebrudd Kontroller tettheten Eller utetthet Årsak for hyppig påfylling Øk ev. syklusene "Ati" Ved nystart 1 time så hyppig påfylling som ønsket "LOC" på display: Tastaturlås er aktivert! Slett tastaturlåsen! a.) Via konfigurasjonsnivå ( s. 12) a.) "LOC" på "OFF" b.) Via sep. nøkkelbryter (opsjon) b.) Frigi nøkkelbryter

7 Seite 7 von 23 Kapittel 2 Innstilling og regulering Innstilling av: Limitkomparator Aquatimer 2. innstillingsverdi Tømmetid Turtemp. overvåking Trykkinnst. (low+high) Lekk.stoppfunksjon 2. limitkomparator A.8 A.9 A.10 A.11 Hi.P = High - Pressure = Innstilling for trykkovervåking øvre verdi (max. trykk) Innstill verdien (i bar) med hhv. og bekreft med QUIT Alarm-info via ASF og LED bar Alarm-kontakt på utgang 10 klemme 85/86/87 (kontroller også parameter C.22 C.P = obs kalibrering trykksignal) Område: OFF_0,1 til 25,0bar Lo.P = Low - Pressure = Innstilling for trykkovervåking nedre verdi (min. trykk) Innstill verdien (i bar) med hhv. og bekreft med QUIT Alarm-info via ASF og LED bar Alarm-kontakt på utgang 10 klemme 85/86/87 (kontroller også parameter C.22 C.P = obs kalibrering trykksignal) Område: OFF_0,1 til 25,0bar LS = Lekkasje - stopp = Omkopling til Lekkasjestopp-funksjon Aktivering via til on Pumpen arbeider i lekkasjestopp-modus dvs. sugende Elektrisk og hydraulisk innretning må finnes OFF= Vanlig drift; on= Lekkasjestopp-drift AL.2 = Alarm 2 = 2. limitkomparator (grenseverdi) = Verdien til den 2. limitkomparatoren skal innstilles høyere enn verdien A.2 (1. limitkomparator) Alarm på out 10 Indikering LED Temp A.12 A.13 = Pd.t Innstilling av integrasjonstid for ytelsesindikering. Innstillingsverdier: OFF, min. = Adr Apparatadresse

8 Seite 8 von 23 Kapittel 3 Informasjonsfelt 1. Display informasjon Indikering av parameter-numre 2. Temperatur-indikator 3. Filmtemperatur 4. Turtemperatur 5. Returtemperatur Forvalgtast temp. indikering 7. Forvalgtast medium-info 8. Forvalgtast apparat-info 9. Medium-info (opsjon) 10. Gjennomstrømningsindikering 11. Turtrykk 12. Momentan varme- eller kjøleytelse 13. Apparat-info 14. Apparat-nummer 15. Lampekontrollkopling 16. Driftstimeteller Indikeringer 18. Nettspenning tilkoplet 19. Pumpe går 20. Varmeelement slått på 21. Kjøling slått på 22. System lukket mot atmosfæren, trykkoppbygging mulig Kun ved vannapparater egnet for drift over 95 C 23. Gradientdrift i K/min alle innstillingsverdiendringer regulert med innstilt gradient; LED som lyser betyr: I parametersettet er en gradient innstilt

9 Seite 9 von 23 Kapittel 4 Alarmrekke Årsak LED lyser ( ) eller blinker ( ) Falsches Drehfeld Fase mangler Motorvernbryter utløst Minimumsnivå ikke nådd Påfylling aktiv (Magnetventil fylles åpnet) Ekspansjonsbeholder overfylt Limitkomparator utenfor båndbredde Grenseverdi overskredet Returtemperatur har nådd grenseverdi Turtemperatur har nådd grenseverdi Varmeelement kopler ut Sikkerhetstemperaturbegrenser tilleggskomponent i koplingsskapet har utløst Filmtemperatur nådd (sikkerhets-alarm) Varmeelement kopler ut Kan kun kvitteres via "QUIT"! Ingen strømning (ved apparater med strømningsvakt) Minimumsmengde overskredet (Innstilling arbeidsparameter "AFL" (A.7)) Delta T Overvåking hhv. regulering Alarm spesialfunksjon Avhjelping / forklaring Bytt poler på støpsel Kontroller dreieretningen Kontroller fasene (ev. for-sikring) Kontroller hhv. trykk motorvernbryteren a.) Vann: Etterfyll ved Åpne innløp ved Påfylling pågår (LED blinker) b.) Olje: På- hhv. etterfyll olje Kun for olje-anlegg! For mye olje fylt på Eksternt volum for stort OBS! Kvitteres via "QUIT" Tapp ut olje Temperatur ikke nådd hhv. utenfor bånd (limit) Båndbredde for liten hhv. grenseverdi nådd Via P til (A.2) (1. parameter på arbeidsnivå)+ til OFF utkoplbar bekreftes med QUIT Kontroller innstilt grenseverdi Gjennomstrømning ev. for lav Via (P.16) + til OFF utkoplbar bekreftes med QUIT" Kontroller innstilt grenseverdi Turtemperatur har nådd max. tillatt hhv. innstilt grenseverdi Ingen bortledning av varme fra forbrukeren setpoint for høyt Varmer kopler inn igjen etter avkjøling på 1 2 K Ved oljeanlegg: Oljens grenseverdi er nådd; sikkerhetstemp.begrenser aktiv Forbedre varmetransporten, dvs. sørg for bedre strømning ved varmestaven, rengjør smussfangeren ev. installer bypass Max. temperatur-grenseverdi ved varmeren nådd Kontroller gjennomstrømningen (for lav bortledning av varme fra varmeren) Minimumsstrømning ikke gitt Kontroller gjennomstrømningen (rengjør ev. smussfangeren) Kontroller differansetrykkbryteren (reduser ev. innstilt verdi) Alarm minimumsmengde (LED "l/min" lyser i tillegg) Innstilt minimumsmengde ved drift med DFG (opsjon) ikke gitt og Blinker skiftevis Ved delta-t overvåking hhv. regulering ASF indikering; alarm på 85/86/87 er aktivert via parameter dt (P.19) (settes ev. på OFF ) Hvis LED blinker samtidig skal mediet etterfylles, anlegget koples snart over til tom + bar blinker = Trykkovervåking min. eller max. er aktivert + blinker = 2. limit-alarm er aktivert. Signal på klemme 85/86/81

10 Seite 10 von 23 Kapittel 5 nivå nivå P.1 Y % aktuell reguleringsgradindikering P.2 hl % regul.gradbegrensning oppvarming heating limit P.3 cl % regul.gradbegrensning avkjøling cooling limit Verdi FELT SET Oppvarming med + fortegn Avkjøling med - fortegn % % P.4 hp xp-oppvarming (heating proportional band) P P.5 hd Tv- oppvarming (rate time heating) D P.6 hi Tn- oppvarming (reset time heating) I P.7 cp xp- avkjøling (cooling proportional band) P P.8 cd Tv- avkjøling (rate time cooling) D P.9 ci Tn- avkjøling (reset time cooling) I P.10 db Dødsone, mellom "oppvarming og "avkjøling (dead band) P.11 hc Koplingssyklustid "oppvarming"(heating cycletime) P.12 cc Koplingssyklustid avkjøling (cooling cycle time) P.13 SPL Begrensning av innstilt verdi (set point limit) P.14 SP Rampe for innstilt verdi (set point ramp) -stigende P.15 SP Rampe for innstilt verdi (set point ramp) -synkende P.16 Ab3 Grenseverdi sone 3 (retur, backrun) P.17 AF5 Grenseverdi sone 5 (filmtemp.) P.18 SCL Vann: Temperaturforvalg for systemlås Olje: Kun verdi innstilt under SCL kan suges opp ( CHANGE ) OFF_0,1...99,9% OFF_ sek. OFF_ sek. OFF_0,1...99,9% OFF_ sek. OFF_ sek. OFF_0,1...10,0 C sek sek. -30 C C OFF_ 0,1...99,9 K/min: OFF_ 0,1...99,9 K/min: OFF_ -29 C C relé out 10 verdi > innstilt OFF _-29 C C relé out 10 verdi < innstilt OFF ved ekstra sikkerhetstemperaturbegrenser OFF_-30 C C OFF_ C Ved å trykke de to tastene samtidig kommer man inn i parameternivået. fremover: Trykk P ; indikeringen skifter etter 15 sek. til Reguleringsfunksjon hhv. hvis man trykker QUIT i ca. 3 sek. skifter indikeringen øyeblikkelig til "Reguleringsfunksjon" nivå Endring kun mulig hvis LOC (C.1) (på konfigurasjonsnivå) står på OFF!

11 Seite 11 von 23 Kapittel 5 nivå nivå Verdi FELT SET P.19 dt Delta-t-overvåking / begrensning Tur-/returtemperatur Overvåking: ASF lyser; Alarm på omkopler 85/86/87 Begrensning: ASF lyser; innstillingsstørrelse koples ut P.20 SEn Valgføler (sensor) sone 2 (ekstern temperaturføler) P.21 C F Omkoplingsmulighet for temperatur-enheten fra C til F Legg inn temperaturverdiene "på nytt" (i F). Innst.verdiavhengige verdier (f.eks. limitkomparator) blir stående som delta t C = F P.22 ESL Extern Sensor Logic Forvalgmulighet for innsvingningsreaksjoner ved ekstern temperaturføler Overvåking: OFF Begrensning: over 20 til (2. gruppe) Pt: PT 100 FE: Fe-CuNi ni: NiCr-Ni 0.20: 4.20: C = Celsius F = Fahrenheit = b I oppstartfasen hhv. etter endring av innstillingsverdi er APE - begrensningen (bånd for intern temperatur) alltid aktiv 1. = b I oppstartfasen hhv. etter endring av innstillingsverdi kan den interne temperaturen svinge ut over båndet 1x. Bånd-begrensning først aktiv når innstillingsverdi = faktisk temperatur Ved å trykke de to tastene samtidig kommer man inn i parameternivået. fremover: Trykk P ; indikeringen skifter etter 15 sek. til Reguleringsfunksjon hhv. hvis man trykker QUIT i ca. 3 sek. skifter indikeringen øyeblikkelig til "Reguleringsfunksjon" nivå Endring kun mulig hvis LOC (C.1) (på konfigurasjonsnivå) står på OFF!

12 Seite 12 von 23 Kapittel 6 C.1 LOC Tastaturlås OFF Ingen lås PC Kun parameter- og konfigurasjonsnivået er låst, dvs. at parametrene kan sees på, men ikke endres; egenoptimeringen er sperret SP.t Innstillingsverdien kan endres, i tillegg er samtlige funksjonstaster frigitt, såfremt de ikke er sperret via konfigurasjonsnivået o.sp Kun set-point, dvs. alle taster er sperret, kun innstillingsverdien kan endres hhv. systemet kan koples inn og ut ALL Komplett tastaturlås, kun ut- og innkopling er mulig, en endring av innstillingsverdier er heller ikke mulig C.2 Ved endringer av LOC parametre må QUIT trykkes helt til lysstreken går rundt for 2. gang (ca. 5 sek.) AP.E Aktivering Differanse av turtemperatur-kaskaderegulering til innstillingsverdi, dvs. turtemperaturen ved aktiv legges ekstern inn som sensor delta-t i forhold til innstillingsverdien og følger innstillingsverdien ved endringer. På denne måten oppnås en konstant overvåking av turtemperaturen avhengig av innstillingsverdien. = Ideelt ved drift med utefølere for å unngå en intern oversvingning av varmeren hhv. en underkjøling (kaskade-regulering), ved omkopling til ekstern sensor aktiveres automatisk denne turtemperatur-overvåkingen. Verdi OFF_1,2, K Ved OFF = Innsvingnings-logikken forhåndsvelges via parameter P.22 "ESL" Info om bortkoplet innstillingsstørrelse: LED (tur) lyser. Ingen begrenser-/tilleggsregulator-funksjon dvs. funksjon er utkoplet Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået. Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på OFF"!

13 Seite 13 von 23 Kapittel 6 C.3 SEt Låsing av SET-tasten Tasten SET på betjeningsnivået blokkeres via denne parameteren for å forhindre at 2. innstillingsverdi aktiveres utillatt hhv. at systemet koples om til den eksterne innstillingsverdien. on SET - tast frigis LOC SET tast sperret C.4 niv Frigivelse av påfyllingsmulighetene automatisk / manuell on Omkoplingsmulighet er frigitt Forvalgmulighet automatisk / manuell påfylling LOC Omkoplingsmulighet er sperret Kun den innstilte tilstanden er mulig for apparatet C.5 c60 Pumpeetterløpsstyring Konfigurasjon for frigivelse av denne funksjonen OFF Tast OFF er sperret Innstillbar utkoplingstemperatur 10 til 100ºC C.6 cdi Konfigurasjon for direkte kjøling Tast direkte kan sperres on Omkoplingsmulighet til direkte kjøling er frigitt OFF Tast sperret, ingen direkte kjøling tillatt C.7 F1 Konfigurasjon F1 - tast Med F1 koples det om til ekstern regulator hhv. ved grensesnittdrift til Remote (=online), denne tasten kan sperres on F1 tast frigitt LOC F1 tast sperret C.8 F2 Tast for spesialfunksjoner Med denne tasten kan forskjellige funksjoner frigis og garanteres, tasten kan konfigureres som bryter eller som tasteknapp LOC F2 tast sperret On.S F2 tast konfigurert som bryter On.t F2 tast konfigurert som tasteknapp Det er mulig å låse tasten F2 i koplet tilstand via LOC Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

14 Seite 14 von 23 Kapittel 6 C.9 Ph Dreiefeltgjenkjennelse, fasekontroll Med dette parametersettet kan dreiefeltgjenkjennelsen hhv. fasesviktgjenkjennelsen aktiveres eller koples ut on Fasegjenkjennelse aktiv OFF Fasegjenkjennelse koplet ut C.10 c.s1 Inngang S1 (11/12) Denne inngangen kan konfigureres dobbelt E.SE Omkoplingsmulighet til ekstern føler (uteføler) via ekstern potensialfri kontakt E.Co Omkoplingsmulighet til ekstern controller (ekstern regulator) C.11 c.s3 Aktivering via potensialfri kontakt via klemme Inngang S3 (17/18) Denne inngangen kan konfigureres dobbelt bl Nesten tomt signal for flottørbryter med forsignal som informasjon om fyllnivået PC Tastaturlås via ekstern potensialfri kontakt hhv. SP.t nøkkelbryter. o.sp Konfigurasjon av forriglingstype hhv. -nivå som C.1 LOC side 9 ALL C.12 c.s4 Inngang S4 (19/20) Aktivering via potensialfri kontakt via klemme Denne inngangen kan konfigureres dobbelt SP.E Omkoplingsmulighet til ekstern verdiinnstilling (samme funksjon som tast SET med LED ekstern ) SP.2 Omkoplingsmulighet til 2. innstillingsverdi via ekstern potensialfri kontakt (samme funksjon som 2.SET via SET -tast) Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"! Aktivering via potensialfri kontakt via klemme

15 Seite 15 von 23 Kapittel 6 C.13 c.1 Konfigurasjon utgang oppvarming rel Relé - utgang bis Bistabil utgang (0/18V dc ) for SSR A.0 Kontin. utgang 0-20 ma A.4 Kontin. utgang 4-20 ma C.14 c.2 Konfigurasjon utgang avkjøling rel Relé - utgang bis Bistabil utgang (0/18V dc ) for SSR A.0 Kontin. utgang 0-20 ma A.4 Kontin. utgang 4-20 ma C.15 c.12 Utgang out 12 (8/9) Denne utgangen kan konfigureres dobbelt on.c Lukkekontakt for signal ved innkoplet system Et.c Lukkekontakt dvs. signal ved omkopling til ekstern regulator hhv. remote-drift Informasjons-signal på klemme ved on hhv. aktivering av F1 hhv. S1 via klemme Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

16 Seite 16 von 23 Kapittel 6 Verdi C.16 out C.17 in C.18 C.oE C.19 C.oS C.20 FLO C.21 C.FL C.22 C.P Valg faktisk-verdi-utgang: Valg innstillingsverdiinngang: Calibrierung outsignal End = Kalibrering av måleområdet for analogt signal (faktisk + innstilt) C.oE er slutten på måleområdet f.eks. 200 C for 10V dc hhv. 20mA Calibrierung outsignal Start = Kalibrering av måleområdet for analogt signal (faktisk + innstilt) C.oS er begynnelsen på måleområdet f.eks. 0 C for 0V dc hhv. 4mA Valg gjennomstrømningsmåler (serie uten DFG) Hydraulisk opsjon må finnes Calibrierung flow Ved bruk av gjennomstrømningsgivere (med unntak av Single DFG) kan frekvens/liter legges inn her c.20 FLO må være aktivert på CAL oder dp Calibrierung Pressure Med denne parameteren kan den tilsvarende trykk-sluttverdien tilordnes til inngangssignalet (0-10V DC ) for trykket (klemme 46/47) f.eks. 6,0 bar for 10V DC eller 10,0 bar for 10V DC 0: mA, V 4: mA i.0: mA i.4: mA U.10: 0-10V dc Fra C.oS + 80K til 400 C dvs. minimum differanse til måleområdets begynnelse = 80K Fra -30 C til C.oE minus 80K dvs. minimum differanse til måleområdets slutt OFF_60.0/60/200/400/CAL 60.0 = Størrelse I med indikering etter komma (0,1l.) 60 = Størrelse I max. 60 l. 200 = Størrelse II max. 200 l. 400 = Størrelse III max. 400 l. CAL = frei kalibrierbarer Wert über C.FL (C.21) dp= Volumenstrommessung über Differenzdruckmessung 0, ,99 Hz/liter 6 25,0 bar Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

17 Seite 17 von 23 Kapittel 6 Verdi C.23 Cd.F Korrekturfaktor für Durchflussmessung bei Öl -Konfiguration Innstillingsområde: C.24 OF.F Offset für Durchfluß Innstillingsområde: OFF; 1 99 C.25 F.dF Funktion der Strömungsüberwachung Innstillingsområde: FLO/AL/AU Bedeutung: FLO = Strömungswächter über Kontakt S7 (Pin 25 und 26) AL = Strömungswächter über Volumenerfassung und A.dF. Die Anzeige in der Information erfolgt in ltr/min AU = Strömungswächter über Volumenstromerfassung und A.dF. Die Anzeige in der Information erfolgt in 1/10 Volt C.26 A.dF Einstellung der Mindestmenge bei Volumenstrommessung Innstillingsområde: OFF; ltr./min Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

18 Seite 18 von 23 Kapittel 6 Verdi C.27 C.AL Configuration Alarm 1 =Alarmen kan forhåndsvelges som signal eller grensekontakt hhv. som limitkomparator. I stillingen PÅ faller reléet OUT04 fra I stillingen AV trekker reléet OUT04 til Klemmer 67/68/69 Innstillingsområde: OFF Alarm er koplet ut 1 Signalkontakt AV-PÅ 2 Grenseverdi AV-PÅ 3 Limitkomparator AV-PÅ-AV 4 Signalkontakt PÅ-AV 5 Grensekontakt PÅ-AV 6 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ 7 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ -Ingen alarm ved endring av innstillings-verdi- C.28 C.A2 Configuration Alarm 2 =Alarmen kan forhåndsvelges som signaleller grensekontakt hhv. som limitkomparator. 2. limitkomparator-alarm på OUT10 Klemmer 85/86/87 Innstillingsområde: OFF Alarm er koplet ut 1 Signalkontakt AV-PÅ 2 Grenseverdi AV-PÅ 3 Limitkomparator AV-PÅ-AV 4 Signalkontakt PÅ-AV 5 Grensekontakt PÅ-AV 6 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ 7 Limitkomparator PÅ-AV-PÅ -Ingen alarm ved endring av innstillingsverdi- C.29 ChL Change Logic = Innstilling av change-rutine Change-forløpet må forhåndsvelges avhengig av systemets hydrauliske/elektriske utstyr dd = Verktøytømming via trykkluft LS = Verktøytømming via avsuging (lekkasjestopp-funksjon) Ldd = Apparat med lekkasjestopp-funksjon og tømming via trykkluft 8-9 = Verktøytømming for "gamle systemer" (nedover-kompatibilitet) hhv. apparater med "systemlås i kjølevanns-utløp" f.eks. STW 1-HTK og STW 150/1-HK + HN dd LS Ldd Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

19 Seite 19 von 23 Kapittel 6 Verdi C.30 ASt Aquatimer-Start-time Aquatimer'en (påfyllings-impuls-teller) aktiveres etter den tiden som er innstilt i "ASt". Tidligere ikke overvåkede, fritt valgbare påfyllingssykluser. Etter on/off begynner "ASt"-tiden å gå på nytt min C.31 EMO Gjeninnkoplingssperre etter "strømsvikt" Etter nett-reset starter anlegget ikke lenger selvstendig På infofeltet vises "EMO" LED i tasten "off" blinker! NYSTART: Kvitter EMO med tasten "0" + Start via "on" -tast (fungerer også ved "ekstern På" via klemmer ) on - off C.32 C.33 C.34 C.35 C.36 C.37 OF1 OF2 OF3 OF4 OF5 OF6 Temperaturkorreksjon, sone 1 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 2 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 3 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 4 (offset) Temperaturkorreksjon, sone 5 (offset) Stellgrad offset info für Analogausgang kühlen -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C -100_OFF_+100 C Innstillingsområde: 0 100% Verwendung des s: Um Unstetigkeiten eines Kühlventiles auszugleichen, kann hier ein OFF Set in % eingegeben werden. C.38 P.Fi Filter zur Beruhigung der Istwertanzeige Innstillingsområde: OFF; Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

20 Seite 20 von 23 Kapittel 6 Verdi C.39 Pro Protokoll (grensesnitt) Forvalg av de forskjellige grensesnitt-protokoller OFF A: ARBURG b: Boy E: ENGEL St: SINGLE (standard) Pb: Profibus (Gateway) Pbd (Profibus intern) CAN: CAN-grensesnitt C.40 B Baudrate, overføringshastighet OFF_0,3/0,6/1,2/2,4/4,8/9,6/19,2 C.41 For Overføringsformat 7E1/7o1/7E2/7o2/7n2/8E1/8o1/8n1/8n2 C.42 dn1 Tempereringsapparat-nummer (device number) 1. del C.43 dn2 Tempereringsapparat-nummer (device number) 2. del C.44 PS1 Lagring hhv. reaktivering av reguleringsparametersett via hemmelig kode Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

21 Seite 21 von 23 Verdi Kun for CAN-SES C.37 CA.b Baudrate 20, 50, 100, 125, 250, 500, 600, CO.S C.38 CA.A CAN-adresse 13, 14, 15, 16 C.39 C.40 dn1 dn2 Tempereringsapparat-nummer (device number) 1. del Tempereringsapparat-nummer (device number) 2. del C.41 PS1 Lagring hhv. reaktivering av reguleringsparametersett via hemmelig kode HJELP Reaktivering: Den fabrikkinnstilte konfigurasjonen reaktiveres, dvs. alle innstillinger slettes og fabrikkinnstillingene aktiveres. Fremgangsmåte - Trykk tasten QUIT i ca. 10 sek. til SES vises på displayet. Tilkopling: Samlefeilmelding, limitkomparator hhv. faktisk verdi og andre inn- og utganger: se vedlagte klemmeskjemaer! ( s. 18/19) Error 8: På display? Slett via Quit hhv. nett-reset, dvs. systemet gjøres spenningsløst (hovedbryter PÅ-AV ) Obs: Ved utskiftning av en SES skal konfigurasjonen brukes i det nye apparatet (legges inn manuelt)! Denne listen tjener kun til informasjon. For den fabrikkinnstilte og sikrede konfigurasjonen skal parameterlisten konsulteres. (Følger med dokumentasjonen) Ved å trykke disse to tastene samtidig i over 5 sek. kommer man inn i konfigurasjonsnivået Endring kun mulig hvis LOC (C.1) står på "OFF"!

22 Seite 22 von 23 Kapittel 7 Klemmetilordningsskjema L1/230V AC 97 Hjelpespenning L1/115V AC 96 power-supply N/MP V AC, kun mulig etter omstilling N/MP Spenningsforsyning Klemme / på siden Dreieretnings- og fasesvikt - gjenkjennelse L3 L2 L Føler-innganger Info-innganger / Faktisk-verdi-utgang Klemmelist oppe / foran Bro Bro Fe-CuNi PT100 PT100 PT /4...20mA NiCr-Ni V DC kω 0/4-20mA Frekv. 0-10V DC (med bro 55/56) hhv. 0/4-20mA Byrde 5Ω V DC Bro PT100 PT100 Sone 1 Sone 2.1 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Sone 8 Sone 9 Sone 10 Regulator Regulator Retur- Tur- Film- Trykk- Nivå- Verdi- Gjennom- Faktisk-verdi- intern ekstern temperatur begrenser temperatur sensor stand innstilling str.giver utgang (DFG)

23 Seite 23 von 23 Kapittel 7 Klemmetilordningsskjema OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 Oppvarm. Avkjøl. F2 Innst./fakt. Pumpe og regulator på trykk- 1 Limit avlastn. + + Grensev. ventilering + Tillatt område Utganger --- (klemmelist nede) OUT6 OUT7 OUT8 OUT9 OUT10 OUT13 Vann: Samle- System- System Alarmer Spesialalarm System feil: lås tømmes aktive ved: ved fylles Film, flow, + Grenseverdi- spesial- Ati, Lekk.stopp retur; software fase, tom Minimumsmengde; Olje: max. ΔΤ-tur-, retur; Trykk, min /max.; 2. Limit Soll/Ist Interne kontakter + 24 V DC Interne forbindelser --- Digitale innganger (Klemmelist oppe/bak) Ser. interface--- 20mA: TxD TxD RxD RxD GND RS485: Alternativ tilordning kan velges via konfigurasjonsnivå: RS232: for DFG in out in out OUT 11 OUT 12 S1 og S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F1 Film: På: Konfig. Vann 2.innst.verdi Nivå Nivå Strømnings- Ekstern B A RxD TxD RxD TxD GND Alarm I = on oljeanlegg nesten aktiv min. nådd vakt på Sone 5 tomt (tom) Åpnekont Lukkekon Oppheve S1 aktiv ekst. føler Ekstern Ekstern forrigling F1 aktivert aktiv tastatur- verdi- STB lukkekont lås innstilling lukkekont LOC aktiv

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 16.11.2009 KONTAKTER OG BRYTERE KJØLEMASKINEN Hovedbryter

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Presensmelder-standardpåsats Bruksanvisning

Presensmelder-standardpåsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0316 02 / 0316 04 Presensmelderens prinsipp Denne presensmelder-standard påsatsen hører til gruppen av PIR-meldere, som også omfatter bevegelsesmeldere og meldere for alarmanlegg. Ved første

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Programmerbart grenseverdirele for 0(4)-20 ma

Programmerbart grenseverdirele for 0(4)-20 ma Tavlekomponenter Signalomformere Grenseverdireleer Programmerbart grenseverdirele for 0(4)-20 ma Inn: 0-20 eller 4-20 ma Ut: 2 x NO releutganger Grenseverdi 5-99 % av innsignal 1 / 5 Beskrivelse Comadan

Detaljer

Tastesensoren 2 plus Bruksanvisning

Tastesensoren 2 plus Bruksanvisning dobbel 3-dobbel (1+2) 6-dobbel (2+4) Art. Nr.: 2052 xx Art. Nr.: 2053 xx Art. Nr.: 2056 xx Innhold 1. Funksjon 2. Displayvindu 3. Konfigurasjon 4. Sperring av funksjoner 5. Romtemperaturregulator 5.1 Driftsmodi

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 Innholdet i manualen gjelder for CVM20 CVM20_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Instabus årstidsbryter 4-kanal Bruksanvisning

Instabus årstidsbryter 4-kanal Bruksanvisning N Instabus årstidsbryter 4-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus årstidsbryter 4-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning Versjon R 2.1 Art. Nr.: 0543 xx Funksjon Radiopåsatsen for kopling og dimming muliggjør radiostyrt eller manuell kopling og dimming av en belysning. Innkoplings-lysstyrken kan lagres i apparatet som memory-verdi.

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

Funk-styreenhet 1-10 V for Innbygging Art. Nr.: 0865 00

Funk-styreenhet 1-10 V for Innbygging Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funksjon Funk-styreenheten 1-10 V er en komponent i Funk-bussystemet. Styreenheten gjør det mulig å kople og dimme elektronisk forkoplingsutstyr, eller transformatorer med 1-10 V inngang,

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA WM 961 (A) Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD:

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD: KONTROLLER INNHOLD: 1.0 - DRIFTSMODUSER FOR HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR 1.2 - KOMPRESSOR TIDTAKERE 1.3 - FJERNSTYRING AV ON/OFF(PÅ/AV) KONTROLL 1.4 - ALARM FOR TERMISK VIFTE UTSTANSING 1.5 - TEMP.

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat m/ir gulvføler u/nattsenkning. Monteringsveiledning Wavin AHC 9000

Detaljer

Hurtigstart. Angivelse av aktivt parametersett (konfigurering) Visningen tilsvarer

Hurtigstart. Angivelse av aktivt parametersett (konfigurering) Visningen tilsvarer Hurtigstart Driftstype måle Etter innkopling av driftsspenningen går apparatet automatisk til driftstype Måle. Fremkalling av driftstype måling fra en annen driftstype (f.eks. diagnose, service): Trykk

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

EasyLink RC Parameterliste

EasyLink RC Parameterliste EasyLink RC Parameterliste Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 15 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300 Innholdet i manualen gjelder for både CVM200 og CVM 300 CVM300_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes i flere typer, dette går frem av den

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

RefleX vern og kontroll

RefleX vern og kontroll 2 RefleX vern og kontroll RefleX - 506 3 fase overstrøm vern 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern IEC 60 870-5-03 F/O grensesnitt 3-trinn Overstrøm 2-trinn Over/under spenning Model 506

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Bruksanvisning. Gira SmartSensor 4-dobbel EIB Bruksanvisning. GIRA Info. Art. Nr.: 1246 651, 1246 661, 1246 671

Bruksanvisning. Gira SmartSensor 4-dobbel EIB Bruksanvisning. GIRA Info. Art. Nr.: 1246 651, 1246 661, 1246 671 Busstilkopler dobbel EIB Art. Nr.: 1246 651, 1246 661, 1246 671 rmasjon Gira SmartSensor bruker Instabus KNX/EIB systemet og er i samsvar med KNX/EIBA-direktivene. Apparatets funksjon er programvareavhengig.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no 1. BETJENINGSPANEL For å vise temperatur settpunktet: Trykk en gang på SET. SET : For å forandre temperatur settpunktet:

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Tekniske data Reguleringsventil CA-

Tekniske data Reguleringsventil CA- Tekniske data Regulerings CA- COVA AS, Røysland industrifelt, 4387 Bjerkreim, Norge - Telefon: +47 51 45 02 00 - www.cova.no COVA Regulerings CA- Ny teknologi som gir mange fordeler Det perfekte valg for

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Termostat med 4 binærinnganger Art.nr. 2178TS Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

M2000-datamaskin. Brukerhåndbok. Direkte, døgnåpen telefonlinje til kundestøtte 1-800-551-8633

M2000-datamaskin. Brukerhåndbok. Direkte, døgnåpen telefonlinje til kundestøtte 1-800-551-8633 M000-datamaskin Brukerhåndbok Frymaster, et medlem av Commercial Food Equipment Service Association, anbefaler å bruke CFESA-sertifiserte teknikere. Direkte, døgnåpen telefonlinje til kundestøtte -800-55-8633

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 20 Overstrøm vern IEC 60 870-5-03 F/O grensesnitt 3-trinn Overstrøm Model 20 20 PRD 303 Meny (gruppe ) OC Normal driftsdisplay IL 24A Primærstrøm I IL2 20A Primærstrøm

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer