SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063"

Transkript

1 SØGNE MENIGHETSRÅD Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 Til behandling i: Møtedato: Saksnr.: Saksbehandler: Menighetsrådet M029/11 HEA Saksframstilling Gudstjenestereformen innebærer større lokal beslutningsmyndighet når det gjelder utformingen av gudstjenester i Den norske kirke. Alle menighetsråd skal nå vedta en lokal grunnordning - med utgangspunkt i en ordo (grunnstruktur) som kirkemøtet vedtok i april Menighetsrådet utnevnte i januar kapellan Hilde Elise Andreassen til å lede prosessen med å vedta lokal grunnordning i Søgne. Det ble besluttet å bruke blant annet menighetsbladet til å invitere til et åpent møte 16. mars for å begynne arbeidet med å lage lokal grunnordning. Ca. 30 personer møtte opp og ble delt inn i grupper som jobbet med henholdsvis liturgisk musikk, forbønn og samlingsdelen i gudstjenesten. Musikkgruppa møttes på ny 29. mars. Forbønnsgruppa og samlingsdelgruppa møttes på ny 13. april. Disse to gruppene jobbet først hver for seg med sine tema. Den siste timen samlet de seg og diskuterte andre spørsmål som menighetsrådet har fått myndighet til å fatte beslutninger om. Alle fikk tilbud om å være med og sy sammen forslag til hovedstrukturer for gudstjenestene i Søgne. Kapellan, daglig leder, diakon og Liv Gautestad ønsket å være med på dette. Disse 4 hadde møte 27. april og 20. mai. I Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste (se vedlegg) er det på side 8 og 9 listet opp hva menighetsrådet skal gjøre vedtak om i den lokale grunnordningen. Alle tre gruppene har endt opp med forslag til menighetsrådet angående mange av punktene som menighetsrådet nå har fått myndighet til å fatte beslutninger om. Noen av punktene har ikke vært diskutert i gruppene. På disse punktene kommer kapellan med forslag til vedtak basert på Søgne menighets handlingsplan, tidligere vedtak i menighetsrådet, samtaler med organist/sokneprest og egne tanker. Det kommer tydelig fram under hvert punkt hva vedtaksforslaget er basert på. Punktenes rekkefølge er ikke sammenfallende med nummereringen i Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste men alle punktene er med. Menighetsrådet skal med utgangspunkt i disse punktene vedta en lokal grunnordning som må presenteres for menigheten på et menighetsmøte. Etter menighetsmøtet, skal menighetsrådet gjøre et endelig vedtak som sendes til biskopen for godkjenning. Menighetsmøtets uttalelser skal komme klart fram i vedtaket som sendes til biskopen. Nedenfor følger punkt for punkt med forslag til vedtak.

2 Punkt 1: Den lokale grunnordningens varighet I følge Alminnelige bestemmelser (side 7), skal den lokale grunnordningen fastsettes for en bestemt periode, fortrinnsvis 2-4 år. For at menigheten skal oppleve kontinuitet, er organister og prester enige om at menighetsrådet bør vedta for 4 år om gangen. Menighetsrådet vedtar lokal grunnordning for 4 år, fra og med 1.søndag i advent 2011 til og med siste søndag i kirkeåret Punkt 2: Tidsplan Kapellan, organister og ungdomsarbeider foreslår at menighetsmøtet blir holdt i form av en gudstjeneste. Det er ønskelig å bruke høsten til å involvere mange frivillige i gjennomføring av denne gudstjenesten. Derfor foreslår vi at menighetsmøtet gjennomføres søndag 20.november. Menighetsrådets forslag til lokal grunnordning i Søgne presenteres i form av en gudstjeneste i Søgne Hovedkirke søndag 20.november kl Menighetsmøtet holdes i etterkant av gudstjenesten. Menighetsrådet gjør deretter et endelig vedtak på sitt møte i desember og sender det videre til biskopen for godkjenning. Punkt 3: Valg av liturgisk musikk Musikkgruppa har valgt liturgisk musikk som kan fungere på alle typer gudstjenester. Det er ikke ønskelig å ha egen musikk for barn og unge. Musikkgruppas første møte ble brukt til å gjennomgå kirkerådets forslag til ny musikk, og Peter Sandwall pekte seg ut som en klar favoritt. Andre møte ble brukt til å sammenligne Sandwalls musikk med alternativer som ikke er foreslått av kirkerådet. Gruppa kom på andre møte fram til følgende: Forbønnssvar: Peter Sandwall Prefasjonsdialog og prefasjon ( Herren være med dere ): Peter Sandwall Sanctus ( Hellig, hellig ): Peter Sandwall Velsignelsen: Peter Sandwall Når det gjelder Kyrie og Agnus Dei, stod gruppa igjen med flere alternativer som var like fine. Det ble derfor bestemt å gi kapellan, organister og ungdomsarbeider oppdraget med å gjøre det endelige valget. Vi 4 har gjort følgende valg: Kyrie: Peter Sandwall Agnus Dei ( Du Guds Lam ): Per Tveit Gloria viste seg å være et ledd det er vanskelig å finne god musikk til. Noen i gruppa syns at Sandwalls Gloria er litt for vanskelig å lære. Andre at den blir for høykirkelig. Det ble derfor bestemt at kapellan, organister og ungdomsarbeider skulle jobbe videre med dette leddet. Vi har lett grundig etter gode alternativer. Vi ønsker å utvide Glorialeddet i gudstjenesten ved å henge på 1-2 salmer/sanger med lovsangspreget tekst. Disse kan varieres fra gang til gang og være en blanding av barnesanger, salmer og moderne lovsanger. Det er viktig for oss at disse lovsangene blir integrert i liturgien på en god måte slik at det ikke oppleves oppstykket. Organist Jarle Børnes ønsker derfor å lage et eget forslag i løpet av sommeren. Glorialeddet må dermed vedtas på menighetsrådets møte i august. På gudstjenestene i Søgne menighet skal det brukes følgende musikk til de liturgiske ledd: Kyrie: Peter Sandwall Gloria: utsettes til møte i august Forbønnssvar: Peter Sandwall

3 Prefasjonsdialog og prefasjon: Peter Sandwall Sanctus: Peter Sandwall Agnus Dei: Per Tveit Velsignelsen: Peter Sandwall Glorialeddet utvides med 1-2 salmer/sanger med lovsangspreget tekst. Disse varierer fra gang til gang og velges ut av organister og prester eventuelt i samarbeid med andre involverte. Punkt 4: Gudstjenestens samlingsdel Samlingsdelgruppa har valgt samlingsbønn og syndsbekjennelse som kan fungere på alle typer gudstjenester. Det er ikke ønskelig å ha egne bønner/bekjennelser for barn og unge. Gruppa ønsker at gudstjenestens samlingsdel skal gjennomføres slik det er foreslått av kirkemøtet, med unntak av dagens bønn. (Kirkemøtet gir rom for å kutte den ut.) Alle gudstjenester i Søgne menighet innledes slik: Vanlig klokkeringing Medliturg informerer om dagens gudstjeneste og avslutter med La oss være stille for Gud Kort stillhet 3 klokkeslag Preludium/inngangssalme Inngangsord ved liturg (kun nådehilsen) Samlingsbønn nr. 4 ved medliturg Syndsbekjennelse nr. 2 ved alle Løftesord ved liturg Kyrie Gloria Samlingsbønn nr 4: Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss. Lukk nå opp våre hjerter, så vi kan fornyes i troen på deg. Syndsbekjennelse nr. 2 : Gud, vær meg synder nådig! Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til nytt liv ved din Hellige Ånd. Punkt 5: Forbønn Forbønnsgruppa gikk gjennom alle de ulike forbønnsalternativene som kirkemøtet nå har vedtatt. De luket ut to forslag som de ikke likte: forbønnsmodell 4 (4 himmelretninger) og formulert forbønn nr 1. Alle de andre forslagene oppleves som gode forbønnsalternativer. Forbønnsgruppa ønsker derfor at liturger og andre involverte varierer mellom de ulike alternativene både de ferdigformulerte og de som må skrives av folk i menigheten. Gudstjenestereformen oppfordrer til å gjøre forbønnen aktuell og menighetsnær ved å utfordre folk i menigheten til å skrive bønner til gudstjenestene. Forbønnsgruppa er positiv til dette, men tenker at det må gjøres på en måte som er praktisk mulig å få til. Det gjennomføres allerede en del gudstjenester der noen har skrevet bønner på forhånd. Dette er det bare å fortsette med. I tillegg kan vi på sikt prøve å utfordre bibelgrupper og enkeltpersoner til å bli med og lage bønner.

4 Gudstjenestene som er knyttet til trosopplæringstiltak eller kor/foreninger i menigheten, er gode muligheter til å involvere barn og unge i forbønnsleddet. Forbønnsgruppa og samlingsdelgruppa ønsket å opprettholde ordningen med å minnes de gravlagte. Menighetsrådet ber liturger og andre involverte variere mellom de ulike forbønnsalternativene med unntak av forbønnsmodell 4 og formulert forbønn nr. 1. Bibelgrupper og enkeltpersoner kan utfordres til å være med og skrive bønner. Gudstjenester knyttet til trosopplæringstiltak eller kor/foreninger i menigheten, er gode muligheter til å involvere både små og store i forbønnsleddet. I etterkant av forbønnen minnes vi de gravlagte og ber for de sørgende. Punkt 6: Nattverd Valg av vin og brød: Alle i forbønnsgruppa og samlingdelgruppa var enige om at det er viktig å bruke alkoholfri vin og glutenfritt brød. Hvis det skal brukes syret brød, bør det av estetiske og hygieniske årsaker ikke smule særlig hvis brødet skal dyppes i vinen. Fredshilsen: Når det gjelder bruk av fredshilsen i nattverdliturgen, var det bred enighet om at det for noen kan oppleves klamt og vanskelig å bli bedt om å hilse hverandre med fred. Dette er det viktig å ta hensyn til, og gruppene ønsker derfor ikke å ta i bruk denne form for fredshilsen. Frembæring av nattverdselementene: Kirkemøtet oppmuntrer til frembæring av nattverdselementene. Dette kan gjøre på flere måter: Brød og vin kan stå på et eget sidebord i starten av gudstjenesten og bæres frem til alteret før nattverden. Alternativt kan elementene bæres frem i prosesjon og settes enten direkte på alteret eller først på sidebordet. Forbønnsgruppa og samlingsdelgruppa var positive til å synliggjøre nattverdselementene på denne måten, men foretrekker å bære dem frem i prosesjon og sette dem direkte på alteret. Nattverdfrekvens: Kirkemøtet har vedtatt følgende angående nattverd i hovedgudstjenesten: Normalt skal det feires nattverd i hovedgudstjenesten. (Side 7 i Alminnelige bestemmelser ) I 2010 hadde vi nattverd på 34 av 78 gudstjenester. I 2011 kommer det til å være i underkant av 40 gudstjenester med nattverd. Vanligvis er det ikke dåp og nattverd i samme gudstjeneste. Forbønnsgruppa og samlingsdelgruppa er åpne for hyppigere nattverd, men mener det må gjennomføres på en fornuftig måte og ikke for enhver pris. Argumenter mot å ha nattverd på hver gudstjeneste: Gudstjenestene blir for lange Tersklene for å gå til gudstjeneste blir høyere, fordi mange opplever at det ikke er naturlig å ta imot nattverd. Argumenter for å ha nattverd på hver gudstjeneste Nattverd er en naturlig del av en kristen gudstjeneste. I de første kristne gudstjenestene var det alltid nattverd. Hyppigere nattverd kan på sikt føre til at nattverd oppleves mer normalt og mindre skummelt. Hvis vi gjennom forkynnelse og valg av nattverdsmedhjelpere bevisst prøver å senke tersklene for å gå til nattverd, kan kanskje en økt nattverdsfrekvens føre til at flere går til nattverd?

5 Nattverdform: Kirkemøtet har vedtatt følgende angående nattverdform: Utdeling kan skje ved knefall ved alterringen og/eller stående i andre deler av kirkerommet. Ved stående nattverd gjennomføres denne normalt ved at hver nattverddeltaker tar med en særkalk og mottar vinen i denne. Intinksjon (dypping) kan også benyttes. Bruk av intinksjon avgjøres av menighetsrådet Mange tror at vi bruker dypping kun for å spare tid. Det er en misforståelse! Hovedargumentet for å ha dypping, er at vi vet at terskelen for å ta imot nattverd på denne måten for mange er lavere enn ved knefall. Samtidig er det mange som liker knefall best. Derfor ønsker forbønnsgruppa og samlingsdelgruppa å ivareta begge behov ved å variere nattverdformen. Når det gjelder bruk av særkalker ved stående nattverd, er kapellanen og kirketjener av den mening at det av praktiske årsaker er smart å velge bort dette alternativet. Dessuten er det vel nok for menigheten å forholde seg til 2 nattverdsformer? Det brukes alltid alkoholfri rødvin på gudstjenester i Søgne menighet. Det brukes alltid glutenfritt brød på gudstjenester i Søgne menighet. Vanligvis brukes det usyret brød i form av oblater. Om ønskelig, kan det på enkelte gudstjenester brukes syret brød. Dette må i så fall lages på en slik måte at det ikke smuler. Fredshilsen i nattverdliturgien skal ikke brukes. Nattverdselementene skal alltid bæres frem i prosesjon og settes på alteret. Nattverdfrekvens: Menighetsrådet ønsker i første omgang å øke antall gudstjenester med nattverd til ca. 45 i året. Noen av disse gudstjenestene kan ha både dåp og nattverd. Av hensyn til dåpsbarna og deres familier, bør ikke disse gudstjenestene bli for lange. Menighetsrådet ber sokneprest og kapellan sette opp nattverd og planlegge gudstjenesten i samsvar med dette. Nattverdform: Menighetsrådet gir liturgene myndighet til å velge nattverdform på den enkelte gudstjeneste og ansvar for å sørge for at det varieres mellom knefall og dypping. Vi har ikke stående nattverd med særkalker. Punkt 7: bruk av prosesjon I dag har vi prosesjon når det er dåp og konfirmasjon. Kapellanen ønsker at vi har prosesjon også på gudstjenester med nattverd av flere årsaker: Det ligger mye symbolikk i prosesjonen: Menigheten reiser seg for Jesus, symbolisert ved prosesjonskorset. Alle som har en oppgave i gudstjenesten, skal i utgangspunktet være med når det er prosesjon. Denne flokken symboliserer menighetens vandring gjennom livet, med Jesus som går foran, på vei til det evige liv. De minste foran og prestene bakerst for å symbolisere ledernes ansvar for å få med seg folk både inn i Guds hus og på veien til det evige liv. Hvis det er utgangsprosesjon, gjennomføres denne i motsatt rekkefølge for å synliggjøre ledernes ansvar for å gå foran og vise vei ut i verden. Prosesjonen gir oss en fin mulighet til å involvere frivillige. Særlig barna syns det er stas å få lov å bære fram dåpsvann, brød, vin, tekstbok, blomster m.m. Vi har prosesjon på alle gudstjenester med dåp og/eller nattverd. Normalt skal alle som er involvert i gudstjenesten gå i prosesjon. Punkt 8: Takkoffer og opplysninger Kirkemøtet gir oss en mulighet til å gjennomføre takkoffer under salme før nattverd samtidig som nattverdselementene bæres frem. Dette for å synliggjøre tradisjonen tilbake til de første kristne gudstjenestene: takkofferet bestod av at folk hadde med seg mat som ble båret frem før nattverden. Det som ikke ble brukt til nattverd, ble etter gudstjenesten delt ut til de fattige. På kirkemøtet hevdet

6 noen kritiske røster at sammenblanding av takkoffer og nattverdselementer på denne måten kan signalisere at nattverden er noe vi må betale for å få. Det er derfor en valgfri ordning. Forbønnsgruppa og samlingdelgruppa ønsker å gjennomføre takkofferet slik vi har det nå. Først og fremst fordi det på denne måten er mulig å ha opplysningene på veggen samtidig. Det ble også uttrykt ønske om å kutte ut innsamling rundt alteret og heller ha innsamling i benkene som normalform. Dette fordi det er en forutsigbar ordning med tanke på planlegging av gudstjenesten og fordi det er en grei måte å involvere frivillige på. I dag er det slik at kollektørene får forskjellige beskjeder om hva de skal gjøre med takkofferet når de kommer fram til alterringen. Det bør være likt hver gang. Takkoffer samles inn i benkene etter forbønnen. Det spilles instrumentalmusikk, og opplysningene blir vist på veggen. Kollektørene går sammen opp til alterringen og blir stående med kollektkurvene mens liturgen ber takkofferbønn. Deretter tar liturgen imot kurvene og setter dem på alteret. Kollektørene går samlet ned igjen. Takkofferet kan unntaksvis samles inn ved utgangen. I så fall må opplysningene vises under postludium og liturgen gjøre menigheten oppmerksom på dette. Punkt 9: Dåpsfrekvens og antall dåpsbarn I Søgne er vi i den heldige situasjon at mange ønsker å døpe barna sine. Vi har ca. 80 dåpsbarn i året. På noen av disse gudstjenestene er det ønskelig å begrense antall dåpsbarn. Når det gjelder gamlekirka, har staben kommet fram til at vi av plasshensyn ikke kan ha flere enn 6 dåpsbarn. I de andre to kirkene er noen av gudstjenestene av en slik karakter at gudstjenestene blir for lange hvis vi har veldig mange dåpsbarn. Hvis vi totalt har ca. 30 gudstjenester i året med mulighet for dåp, går det fint å ta imot alle som ønsker å døpe barna sine i Søgne. Det settes opp ca. 30 gudstjenester i året med mulighet for dåp. I Søgne gamle kirke er det plass til 6 dåpsbarn. På konfirmasjonsgudstjeneste i Langenes arbeidskirke er det plass til 2 dåpsbarn. På gudstjeneste med konfirmantdåp er det plass til 2 dåpsbarn i tillegg til konfirmantene. På Barnas misjonsdag, LysVåkengudstjeneste og gudstjeneste med 6-årsbok er det plass til 5 dåpsbarn. På gudstjeneste med 50-årskonfirmanter er det plass til 6. Punkt 10: Gudstjenestens hovedstrukturer Med utgangspunkt i uttalelser fra de tre gruppene, har kapellan, daglig leder, diakon og Liv Gautestad satt opp et forslag til 4 forskjellige hovedstrukturer for gudstjenestene i Søgne menighet. En gudstjeneste i Søgne skal normalt følge èn av disse 4 strukturene. Menighetsrådet skal vedta hvor ofte de ulike strukturene skal benyttes i løpet av et kirkeår. Det bør likevel være mulig med en viss grad av fleksibilitet hvis liturg og organist finner ut at det er hensiktsmessig å bytte struktur på enkelte gudstjenester. Gudstjeneste uten nattverd (nr. 2) er naturlig å bruke på mange av dåpsgudstjenestene, julaften, konfirmantpresentasjon, 17. mai og når pensjonister får en spesiell invitasjon til gudstjeneste. Forenklet gudstjeneste med nattverd (nr. 3) er naturlig å bruke på gudstjenester på Betania, tårnagentgudstjeneste, gudstjeneste med menighetsklubben, prosjektgudstjeneste med konfirmantene, høstens ung messe, 7-åringenes Kristuskransgudstjeneste og på noen av de som familiekoret er med på. Gudstjenester med både dåp og nattverd bør også bruke denne strukturen. Forenklet gudstjeneste uten nattverd (nr. 4) er naturlig å bruke på barnas misjonsdag m/barneforeningen Ruth og 5-årsklubben, 4-årsgudstjeneste, 6-årsgudstjeneste, palmesøndag m/ 8-

7 årsklubb, LysVåken-gudstjeneste, vårens ung messe og på lysmesse og andre som familiekoret er med på. På mange av disse gudstjenestene er det også naturlig å ha dåp. Noen få gudstjenester har sin egen spesielle liturgi: Friluftsmøte i Hellevika, Tomasmesse, langfredag og gudstjeneste med påskemusikal. Resten av gudstjenestene kan bruke struktur nr. 1; gudstjeneste med nattverd. Forslag til hovedstrukturer for gudstjenestene i Søgne vedtas med følgende frekvens som retningsgivende i løpet av et år: Gudstjeneste med nattverd (struktur nr. 1): 17 Gudstjeneste uten nattverd (struktur nr. 2): 23 Forenklet gudstjeneste med nattverd (struktur nr. 3): 25 Forenklet gudstjeneste uten nattverd (struktur nr. 4): 10 Egen liturgi: 4 De ulike strukturenes frekvens må evalueres og vurderes underveis i 4-årsperioden.

8 1. Gudstjeneste med nattverd 2. Gudstjeneste uten nattverd 3. Forenklet gudstjeneste med nattverd 4. Forenklet gudstjeneste uten nattverd SAMLING SAMLING SAMLING SAMLING Klokkeringing Klokkeringing Klokkeringing Klokkeringing Info om dagens gudstjeneste Info om dagens gudstjeneste Info om dagens gudstjeneste Info om dagens gudstjeneste Kort stillhet Kort stillhet Kort stillhet Kort stillhet 3 klokkeslag 3 klokkeslag 3 klokkeslag 3 klokkeslag Preludium Preludium Preludium Preludium Inngangssalme Inngangssalme Inngangssalme Inngangssalme Inngangsord Inngangsord Inngangsord Inngangsord Samlingsbønn nr. 4 Samlingsbønn nr. 4 Samlingsbønn nr. 4 Samlingsbønn nr. 4 Syndsbekjennelse nr. 2 Syndsbekjennelse nr. 2 Syndsbekjennelse nr. 2 Syndsbekjennelse nr. 2 Løftesord Løftesord Løftesord Løftesord Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie Gloria Gloria Gloria Gloria (Dåp) (Dåp) (Dåp) ORDET ORDET ORDET ORDET Første lesning Første lesning Første lesning Salme Salme Salme Andre lesning Andre lesning Salme Salme Preken m/prekentekst Preken m/prekentekst Preken m/prekentekst Preken m/prekentekst Trosbekjennelsen (Trosbekjennelsen) (Trosbekjennelsen) (Trosbekjennelsen) Salme Salme Salme Salme FORBØNN FORBØNN FORBØNN FORBØNN Forbønn for kirken og verden Forbønn for kirken og verden Forbønn for kirken og verden Forbønn for kirken og verden Fadervår Fadervår Minnes de gravlagte Minnes de gravlagte Minnes de gravlagte Minnes de gravlagte Takkoffer m/ opplysninger på vegg Takkoffer m/ opplysninger på vegg Takkoffer m/ opplysninger på vegg Takkoffer m/ opplysninger på vegg NATTVERD NATTVERD SENDELSE SENDELSE SENDELSE SENDELSE Sluttsalme Sluttsalme Sluttsalme Velsignelse Velsignelse Velsignelse Velsignelse 3 x 3 klokkeslag 3 x 3 klokkeslag 3 x 3 klokkeslag 3 x 3 klokkeslag Postludium Postludium Postludium Postludium Utsendelse Utsendelse Utsendelse Utsendelse

9 Punkt 11: Fadervår Høsten 2011 lanseres hele Bibelen med ny oversettelse. Kapellan og sokneprest finner det meget naturlig at Fadervår blir bedt i ny oversettelse på gudstjenester i Søgne. Prestene er også av den oppfatning at folk flest setter pris på at vi vanligvis ikke synger Fadervår. Da er det lett å være med og be uavhengig av hvor ofte man går på gudstjeneste oversettelsen brukes i Fadervår. Fadervår skal normalt fremsies og kan unntaksvis synges. Punkt 12: Trosbekjennelsen er basert på hvordan vi gjør det i dag. Den apostoliske trosbekjennelsen brukes på gudstjenester i Søgne menighet. Den nikenske trosbekjennelsen brukes på 1.juledag. Trosbekjennelsen skal normalt fremsies og kan unntaksvis synges. Punkt 13: Bruk av medliturger Gudstjenestereformen legger opp til stor grad av involvering. Alle med liturgiske oppgaver i en gudstjeneste skal nå få betegnelsen medliturger. I Søgne menighet har vi allerede mange involverte i gjennomføringen av gudstjenestene. Dette er noe vi kan være både glade for og stolte av. Samtidig gir reformen oss en mulighet til å sette fokus på å involvere enda flere. Prester og organister har hovedansvaret for å øke antall involverte i gudstjenestene. Stab, gudstjenesteutvalg og menighetsråd har et medansvar og skal være viktige samarbeidspartnere. Punkt 14: Bruk av liturgiske klær for ikke-vigslede medliturger Assisterende gudstjenesteledere bærer alba. Andre Ikke-vigslede medliturger bruker ikke liturgiske klær. Punkt 15: Sitte eller stå I Alminnelige bestemmelser (side 3) står det at menigheten nå skal stå under prosesjoner, lesning av evangelietekst, trosbekjennelsen, når en minnes de døde, under nattverdliturgien og under velsignelsen. Menighetsrådet bestemmer om menigheten skal stå under første og siste salme og eventuelt under andre ledd enn de som er nevnt ovenfor. Menigheten står under første og siste salme. Punkt 16: Bruk av litanier Pr. i dag skal litaniet brukes i fastetiden og på bots- og bededag. Alminnelige bestemmelser (side 9) gir menighetsrådet myndighet til å avgjøre bruken av litanier. Prester og organister er enige om at fastetiden har så mange forskjellige gudstjenester at det er vanskelig å få til en jevn bruk av litaniet. Men det er ønskelig å fremheve bots- og bededags særskilte karakter ved å bruke litaniet der. Litaniet utgår i fastetiden, men brukes fast på bots- og bededag.

10 Punkt 17: Valg av kirker på høytidsdagene er basert på hvordan det gjøres i dag. 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag feires i Søgne hovedkirke. Punkt 18: Trosopplæring og gudstjeneste er basert på Søgne menighets plan for trosopplæring : Søgne menighets plan for trosopplæring integreres i gudstjenestene på følgende måte: - Dåpsgudstjenester - 4-åringene får utdelt bok på gudstjenester i Langenes arbeidskirke og Søgne hovedkirke om høsten - 5-åringer som har deltatt på 5-årsklubb blir invitert til Barnas misjonsdag for å synge og få utdelt diplom. - 6-åringene feirer skolestart og får utdelt 6-årsbok på gudstjeneste søndag før skolestart - 7-åringer som har gjennomført 7-årsklubb deltar på Kristuskransgudstjeneste 2.søndag i advent - 8-åringer som har gjennomført 8-årsklubb deltar på gudstjeneste palmesøndag - 9-åringer er med på tårnagentgudstjeneste om våren - 10-åringer er med på LysVåken-gudstjeneste første søndag i advent - 11-åringer som har gjennomført juniorkonfirmantopplegg, er med på en gudstjeneste om våren - Konfirmantene har obligatorisk oppmøte på konfirmantpresentasjon, ung messe og konfirmasjonsgudstjenesten. De gjennomfører prosjektgudstjeneste og er medliturger på utvalgte gudstjenester. Punkt 19: Misjon og gudstjeneste er basert på Søgne menighets handlingsplan Misjonsutvalget bidrar til å sette ekstra fokus på misjon èn gudstjeneste i semesteret. På de fleste gudstjenestene ber vi for bispedømmets samarbeidsbispedømme i Kamerun, for menighetens misjonsprosjekt og for folk fra Søgne som driver misjons- og nødhjelpsarbeid. Punkt 20: Diakoni og gudstjeneste er basert på Søgne menighets handlingsplan og diakoniplan. Diakoniutvalget har ansvar for 3 gudstjenester i året: Gudstjeneste med menighetsklubben om våren, diakoniens søndag om høsten og allehelgenskveld. I tillegg inviterer utvalget alle pensjonister til gudstjeneste på forsommeren og steller i stand kirkekaffe. Vi ønsker å gi alle gudstjenester et diakonalt preg ved å ha kirkeverter som ønsker velkommen, kirkerom som er tilrettelagte for alle, bønnekrukke, tilbud om forbønn etter gudstjenesten og kirkekaffe. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å involvere små og store i gudstjenestene slik at flest mulig kjenner seg hjemme i kirka. Punkt 21: Musikk og gudstjeneste er basert på Søgne menighets handlingsplan.

11 Vi ønsker at gudstjenestene i Søgne skal ha et rikt og variert musikkliv med mange forskjellige sjangre representert. I forbindelse med ny lokal grunnordning har organister et hovedansvar for å finne forsangere til flest mulig gudstjenester. Gudstjenesteutvalg, stab, menighetsråd og menighetens kor er naturlige samarbeidspartnere. Menighetsrådet vedtar forslag til lokal grunnordning for gudstjenestene i Søgne menighet slik det går fram av forslag til vedtak i pkt i saksframstillingen. Vedtaket gjøres for perioden på 4 år, fra og med 1.søndag i advent 2011 til og med siste søndag i kirkeåret 2015, jfr. pkt. 1 i saksframstillingen. Saken legges fram for menighetsmøtet i Søgne menighet for uttalelse 20. november 2011, jfr. pkt. 2 i saksframstillingen. Vedtak

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

EMNEREGISTER (Bokmål)

EMNEREGISTER (Bokmål) ESI 19062012 (sist oppdatert) GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 EMNEREGISTER (Bokmål) Agnus Dei (Se Du Guds Lam) Alminnelige bestemmelser (for hovedgudstjeneste): Side 2.3 (Innføring); 5.3 5.15 (Bestemmelsene)

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Lokal grunnordning for Riska sokn

Lokal grunnordning for Riska sokn (forslag til) Lokal grunnordning for Riska sokn Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt iriska menighetsråd / / for perioden 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2014. 1 A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70.

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i Sammen for Guds ansikt (Kirkerådet 2011), side 63-70. Lokal grunnordning Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70. Frogner sokn, Oslo Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Klokkeringing / Forberedelse

Klokkeringing / Forberedelse Forslag til grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til behandling på menighetsmøte 8. september 2013 Den grunnleggende strukturen for hovedgudstjenester ligger i høymesseliturgien. Hovedgudstjeneste

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Fra: Den norske kirkes presteforening Dato: 1. november 2010 A. Regelverk og definisjoner 1. Er

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 25.09.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 25.09.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Ordning for hovedgudstjenesten_alminnelige bestemmelser.doc Alminnelige bestemmelser for dåp Alm føresegner NN til KM 2011.doc

Ordning for hovedgudstjenesten_alminnelige bestemmelser.doc Alminnelige bestemmelser for dåp Alm føresegner NN til KM 2011.doc DEN NORSKE KIRKE KM 7.1/11 Kirkemøtet Saksorientering Referanser: KR 25/10, BM 18/10, BM 30/10, KM 08/10, KR 09/11 Saksdokumenter: KM 7.1.1/11 KM 7.1.2/11 KM 7.1.3/11 KM 7.1.4/11 Ordning for hovedgudstjenesten_alminnelige

Detaljer

ordning for hovedgudstjeneste

ordning for hovedgudstjeneste ordning for hovedgudstjeneste (uten dåp) I. samling 1 Forberedelse og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. 2 Inngangssalme Før inngangssalmen kan det spilles et preludium, normalt som forspill til salmen,

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning

Detaljer

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Hovedgudstjeneste Høymesse og Høymesse med skriftemål Vedtatt av Nordreisa menighetsråd 14.2.2013 etter biskopens anbefalinger 2 2/3- ordning Høymesse 3 4 Vedtak om

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

Tekstbok (KM) Hva kommer senere?

Tekstbok (KM) Hva kommer senere? GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE (Perm 1) 1. Innledning 2. Ordning for hovedgudstjeneste (KM) 3. Ordning for dåp to ordninger (KM) 4. Andre ordninger 5. Alminnelige bestemmelser (KM) 6. Gudstjeneste:

Detaljer

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke SMMEN FOR GUDS NSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre ker kirke Vedtatt av Menighetsrådet 6.10.2014 Ordningen bygger på og erstatter tidligere grunnordning vedtatt av Østre ker menighetsråd [dato

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Forslag til de enkelte leddene. 18. Takksigelse og bønn (s. 11 13)

Forslag til de enkelte leddene. 18. Takksigelse og bønn (s. 11 13) DEN NORSKE KIRKE KM 05/10 Kirkemøtet 2010 Fra den foreløpige protokollen Gudstjenestereformen - nattverdliturgi Merknader fra kirkemøtekomiteen og Kirkemøtets vedtak Generelt Komiteen er i hovedsak godt

Detaljer

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Bryn menighetsråd././. A Hovedgudstjenester Ut fra struktureksemplene

Detaljer

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. I. SAMLING I.1 Strukturen i samlingsdelen s. 3 I.2 Samlingsdelen ledd for ledd s. 3 I.3 Særlige

Detaljer

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag!

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag! UKM 08/15 Søndag er gudstjenestedag! Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud og

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

Presentasjon av medliturger i gudstjenesten

Presentasjon av medliturger i gudstjenesten Liturgiske byggeklosser til å integrere den verdensvide kirke i gudstjenesten. Her finner du forslag til liturgiske ledd som passer til misjonsmarkeringen. Tenk igjennom og legg til rette for at dette

Detaljer

MESSE FOR DE FORFULGTE

MESSE FOR DE FORFULGTE MESSE FOR DE FORFULGTE Etter Den norske kirkes Ordning for hovedgudstjeneste, nærmere bestemt Temagudstjeneste For forfulgte. Om temagudstjeneste, se: Gudstjeneste for Den norske kirke, side 2.105. Om

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innføring s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

En slik tekst har sekundær karakter. Det vil si at den kan egentlig ikke skrives før liturgien og alminnelige bestemmelser er ferdig utformet.

En slik tekst har sekundær karakter. Det vil si at den kan egentlig ikke skrives før liturgien og alminnelige bestemmelser er ferdig utformet. DEN NORSKE KIRKE KR 49/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-17. september 2010 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: Saksdokumenter: Gudstjenestereformen - Veiledning Sammendrag

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10

Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10 DEN NORSKE KIRKE KR 6/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat

Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Om gudstjenesteordningen 2011 Spørsmål og svar Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat Her er svar på spørsmål Kirkerådets gudstjenesteseksjon har mottatt om gudstjenesteordningen 2011. Dagens bønn (Kollektbønn)

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Sjå elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Lokal grunnordning førebels vedteken av sokneråda Imsland, Vikedal og Sandeid i møte 5. juni 2012. Dei fire ulike strukturane for

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gudstjenesteliturgi i Sandnessund sokn

Gudstjenesteliturgi i Sandnessund sokn Gudstenesteliturgi i Sandnessund sokn Høymesse Familiegudsteneste Friluftsgudsteneste Informason Informason Informason Preludium Preludium Inngangssalme evt m/pros. Inngangssalme evt m/pros. Inngangssalme

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Salmeboken - bibelske salmer og liturgiske sanger

Salmeboken - bibelske salmer og liturgiske sanger DEN NORSKE KIRKE KR 21/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Losby, 2.-3. mai 2012 Referanser: KM 05/12, KM 06/06, KR 47/11, KR 12/10 Saksdokumenter: KR 21.1/12 Bibelske salmer.docx Salmeboken

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Gudstjenestereformen - Hovedgudstjenesten - Hoveddokument

Gudstjenestereformen - Hovedgudstjenesten - Hoveddokument DEN NORSKE KIRKE KR 41/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-17. september 2010 Saksbehandler: Hans Arne Akerø Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 14.09.2010 Hovedgudstjenesten

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET

MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 25. mars 2012, kl. 13.00 14.20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Antall fremmøtte: 52 Saker behandlet: FMM 1/2012 4/2012 Lørenskog, den 25. mars 2012

Detaljer

KR 12/11. Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste. Dåp i egen gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

KR 12/11. Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste. Dåp i egen gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE KR 12/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Åge Haavik Referanser: Saksdokumenter: Gudstjenestereformen - Dåp i egen gudstjeneste

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE (G1) L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 08.07.2015 I. SMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste. Informasjonen avsluttes med:

Detaljer

Foreløpig ordning for Høymesse. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Høymesse. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Foreløpig ordning for Høymesse Hovedgudsteneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest) ML = Medliturg (tekstleser andre) A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informason om dagens

Detaljer

DEN HELLIGE MESSE MESSEORDNING FOR SKG. etter høringsrunde 1998 og veilederkollegiets bearbeiding 1998 og 1999.

DEN HELLIGE MESSE MESSEORDNING FOR SKG. etter høringsrunde 1998 og veilederkollegiets bearbeiding 1998 og 1999. DEN HELLIGE MESSE MESSEORDNING FOR SKG etter høringsrunde 1998 og veilederkollegiets bearbeiding 1998 og 1999. INNLEDNING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikirke ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Når en person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den dødes legeme behandles på verdig vis og får

Detaljer

I. samling 1 Førebuing

I. samling 1 Førebuing STRUKTUR FOR TEMAGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Vedlegg til høring om kirkebygg, kap 9 Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirkerommet med sitt inventar og utstyr skal tjene til Guds ære og menighetens

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Kirkerommet skal være åpent en liten stund før gudstjenesten. Mange i menigheten har lang vei til kirken, og får da anledning til å hvile litt, tenne

Kirkerommet skal være åpent en liten stund før gudstjenesten. Mange i menigheten har lang vei til kirken, og får da anledning til å hvile litt, tenne Kirkerommet skal være åpent en liten stund før gudstjenesten. Mange i menigheten har lang vei til kirken, og får da anledning til å hvile litt, tenne et lys, bedt en bønn og sett andre i menigheten før

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter

Liturgi G3. G: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn Liturgen ønsker vel møtt, og sier noe om gudstjenestens karakter Grå skrift: Vises som bilde på powerpointen G: Gudstjenesteleder (liturg) L2: Kastratsanger Liturgien vises på powerpoint Åpning Husk, husk at du er en hvile for Hans øyne som skapte deg Adam husk at da

Detaljer

I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille, i ettertanke og bøn.

I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille, i ettertanke og bøn. STRUKTUR FOR HØGMESSE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille, i ettertanke

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Gudstjenestereformen - Nattverdliturgi

Gudstjenestereformen - Nattverdliturgi DEN NORSKE KIRKE KM 05.1/10 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Hans Arne Akerø Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10 Saksdokumenter: Se KM 04.1/10 Ordning for hovedgudstjenesten Gudstjenestereformen

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer