TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST"

Transkript

1 TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble oversendt menighetsrådet 31. mai Samtidig fikk prestene, organisten, diakonen, menighetsforvalter og "søndagskirketjener" det til uttalelse i samsvar med reglene for gudstjenestereformen (punkt 53 i "Alminnelige bestemmelser for ordning for hovedgudstjeneste"). Sokneprest Paul Nome og organist Bjørn Kleppe er medlemmer av gudstjenesteutvalget og har derfor ikke avgitt egne høringsuttalelser. Av de andre ansatte som fikk saken til uttalelse, har menighetsforvalter Fred Søndby og kapellan Arne Slørdahl avgitt uttalelser. I denne versjonen av dokumentet til menighetsmøtet er de to uttalelsene tatt med som vedlegg til slutt. Samtidig er noen avsnitt som bare gjelder saksbehandling og tidsplan, sløyfet. Menighetsrådet behandlet saken på sitt møte 13. juni 2012 (sak 52/12). I referatet fra møtet om denne saken heter det (med forbehold om at referatet ikke er endelig godkjent av rådet, det skjer på møte 22. august): Sokneprest Paul Nome orienterte om innholdet i forslaget. Saken ble drøftet. Følgende momenter ble det fokusert på: 1) Plassering av takkoffer: Takkoffer bør være en del av gudstjenesten. 2) Det bør være en mulighet for forbønnsønsker. Forslag: En bønnekrukke med bønnelapper som bæres frem til alteret. 3) Fadervår synges i ny versjon 4) Kunngjøringer leses opp i begynnelsen av gudstjenesten. Vedtak: Menighetsrådet vedtar at det i denne omgangen søkes om godkjenning av en "foreløpig grunnordning" for perioden 1. søndag i adventstiden søndag i adventstiden Gudstjenesteutvalgets forslag til innholdspunkter i hovedgudstjenesten, slik de er formulert i gudstjenesteutvalgets forslag av 31. mai 2012, vedtas av menighetsrådet som et foreløpig vedtak. Menighetsrådets endelige vedtak om "foreløpig grunnordning" treffes etter at menighetsmøtet er holdt. Det vedtas å innkalle til menighetsmøte søndag 26. august 2012 kl i Kirkestuen for å behandle menighetsrådets forslag til foreløpig grunnordning. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet senest 14 dager før møtet avholdes. Gudstjenestereformen i Frogner menighet Gudstjenesteutvalget kom i gang med sitt arbeid våren 2012 og har hatt flere møter for å utarbeide forslag til "Lokal grunnordning for menighetens gudstjenesteliv". Det foreløpig siste møtet var 30. mai. Til hjelp i arbeidet har utvalget benyttet Kirkerådets hefte "Sammen for Guds ansikt Planlegging av det lokale gudstjenesteliv" og permen "Gudstjeneste for Den norske kirke", begge utgitt Også annet materiale om gudstjenestereformen er benyttet, det meste er å finne på I tillegg til erfaringer fra gudstjenester i Frogner kirke har utvalgsmedlemmene brukt gudstjenester i andre kirker som bakgrunn for drøftingene. Siden arbeidet kom relativt sent i gang, ble utvalget enig om å foreslå at Frogner menighet i første omgang gjør vedtak om en foreløpig grunnordning for én type hovedgudstjeneste, høymessen. En foreløpig grunnordning vil gjelde fra 1. søndag i adventstiden 2012 til 1. søndag i adventstiden Saksgangen for biskopens godkjenning av en foreløpig grunnordning er den samme som for en mer fullstendig lokal grunnordning, men det er færre innholdspunkter å 1

2 forholde seg til. Kravene til en foreløpig lokal grunnordning er gjengitt i heftet "Sammen for Guds ansikt", side I neste fase vil utvalget arbeide med de øvrige innholdspunktene i en lokal grunnordning, både når det gjelder høymessen og andre typer hovedgudstjeneste. Da vil også utvalget begynne arbeidet med ny liturgisk musikk. Det er ikke noe krav om at vedtak om den liturgiske musikken skal være gjort samtidig med vedtak om lokal grunnordning. Når utvalgets forslag til en mer fullstendig grunnordning foreligger, vil det også bli redegjort for de tanker og vurderinger som forslagene bygger på. Gudstjenesteutvalgets forslag til foreløpig lokal grunnordning for hovedgudstjeneste HØYMESSE med tilslutning fra menightsrådet (som rådets foreløpige vedtak) Gudstjenestereformen forutsetter en fast hovedstruktur i gudstjenesten, men med frihet til å velge lokale ordninger på to måter: 1) Enkelte ledd er frivillige, andre er obligatoriske. 2) For en del ledds vedkommende kan det velges ulike alternativer. I oversikten nedenfor er alle de leddene tatt med som det etter reglene må tas stilling til i en foreløpig ordning. Dessuten er det tatt med to obligatoriske ledd (samlingsbønn og Fadervår), der utvalget foreslår at bestemte alternativer velges for den foreløpige grunnordningen. For begge disse leddene er det i "Sammen for Guds ansikt" anbefalt at det velges alternativer allerede nå. Det gjelder også for leddet "syndsbekjennelse". Endelig foreslår utvalget å vedta et bestemt alternativ for leddet "dagens bønn" (selv om selve leddet ikke er obligatorisk i høymessen). Før behandlingen i menighetsmøtet i august vil det som illustrasjon bli satt opp en samlet oversikt over hvordan gangen i en høymesse blir med forslagene til vedtak inkorporert. I menighetsrådets endelige vedtak i september, som skal oversendes biskopen til godkjenning, skal det benyttes et eget skjema. Uttalelser fra menighetsmøtet, fra et eventuelt mindretall i menighetsrådet og eventuelt fra soknepresten skal følge saken (punkt 55 i "Alminnelige bestemmelser for ordning for hovedgudstjeneste"). Det er også naturlig at gudstjenesteutvalgets forslag følger saken dersom menighetsrådets vedtak avviker fra utvalgets innstilling. Siden forslaget til foreløpig grunnordning er knyttet til bestemte gudstjenesteledd, følger det at de øvrige leddene foreløpig vil være som de er i dagens ordning. For å gi et inntrykk av hvordan helheten i en høymesse da vil bli, er det utarbeidet et manus til gudstjenestebrosjyre satt opp etter samme mal som den brosjyren som de siste årene har vært til utdeling ved gudstjenester i Frogner kirke. Gudstjenesten søndag 26. august kl , altså umiddelbart før menighetsmøtet, vil bli gjennomført etter denne ordningen. Se brosjyremanuset her. 2

3 Gudstjenesteledd (formuleringene er hentet fra "Sammen for Guds ansikt", side 27-29: B. Gangen i gudstjenesten) Ledd 1 Forberedelse. Skal det være en fast ordning med informasjon om dagens gudstjeneste, kort stillhet og tre klokkeslag, eller skal hovedgudstjenesten begynne med ledd 2 Inngangssalme? Ledd 4 Samlingsbønn (obligatorisk plassering, men det kan velges ulike alternativer av bønnen) FORSLAG TIL VEDTAK Kommentar til forslagene Alternativer under enkeltledd Ledd 1 Forberedelse skal være med. Ledd 4 Samlingsbønn: Alternativ 1 eller 8 skal brukes. Avgjøres fra gang til gang av liturgen i samarbeid med medliturg(er). En kort informasjon etter sammenringningen, før kort stillhet og tre klokkeslag. Denne informasjonen skal skape fokus og konsentrasjon om gudstjenesten. Reformen forutsetter at det her ikke skal være ordinære "kunngjøringer" om neste ukes aktiviteter. Men det må være anledning til å henvise til hvor man finner slik informasjon. Det er også naturlig å opplyse om at det er kirkekaffe. Det er anbefalt at vi allerede nå velger én eller to-tre av samlingsbønnene (gudstjenesteperm side ) til regelmessig bruk når hovedgudstjenesten feires som høymesse. Alternativ 1: Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din Ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Alternativ 8: Hellige Gud, du som har gitt oss livet i gave: Takk for at du tar imot oss i dåpen og styrker oss i nattverdens måltid. Led oss ved ditt ord og gjør oss åpne for det du vil gi oss. 3

4 Gudstjenesteledd (formuleringene er hentet fra "Sammen for Guds ansikt", side 27-29: B. Gangen i gudstjenesten) Plassering av syndsbekjennelsen: I Samlingsdelen (som ledd 5), eller før ledd 17 Forbønn? FORSLAG TIL VEDTAK Kommentar til forslagene Alternativer under enkeltledd Syndsbekjennelsen plasseres før ledd 17 Forbønn. Som syndsbekjennelse brukes en tilpasset utgave av versjon 2. Det er anbefalt at vi allerede nå velger hvilken (hvilke) av syndsbekjennelsene (gudstjenesteperm side ) som skal være til regelmessig bruk når hovedgudstjenesten feires som høymesse. Den siste linjen i forslaget er hentet fra Bygdøys prøveliturgi. Versjon 2 (med endret sistelinje): Gud, vær meg nådig! Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg visdom og mot til å gjøre det gode. Dåpens plassering i hovedgudstjenesten. Normalt etter Gloria. Evt. annen plassering. Dåpen plasseres etter ledd 7 Gloria. Tilsvarer dagens praksis i Frogner kirke. Ledd 8 Dagens bønn. Skal den være med eller utelates som eget ledd? Ledd 16 Kunngjøringer. Skal det være kunngjøringer i gudstjenesten eller ikke? (I tilfelle ja: i begynnelsen av forbønnsdelen eller på annet sted?) Skal det åpnes for og i tilfelle bestemmes plass for hilsener, vitnesbyrd og forbønnsønsker i gudstjenesten? Ledd 8 Dagens (kollekt)bønn beholdes. De nyformulerte bønnene i høringsutkast fra Kirkerådet benyttes. Ledd 16 Kunngjøringer skal ikke være med. Det skal ikke settes av plass for hilsener, vitnesbyrd og forbønnsønsker i gudstjenesten. Da gudstjenestepermen ble sendt ut, var ikke de nye utgavene av "dagens bønn" ferdige. Utvalget er blitt kjent med at det nå foreligger et utkast (tilgjengelig på og anbefaler at de nye bønnene tas i bruk. Utvalget oppfatter dagens praksis med opplesning av kunngjøringer som et fremmedelement i gudstjenesten. Det kan evt. i ledd 1 Forberedelse (se ovenfor) henvises kort til hvor informasjon om neste ukes aktiviteter er å finne. 4

5 Gudstjenesteledd (formuleringene er hentet fra "Sammen for Guds ansikt", side 27-29: B. Gangen i gudstjenesten) Skal Vi minnes de døde og ber for de sørgende være med i gudstjenesten? FORSLAG TIL VEDTAK Kommentar til forslagene Alternativer under enkeltledd Leddet Vi minnes de døde og ber for de sørgende skal være med i gudstjenesten. Tilsvarer dagens praksis i Frogner kirke. Plassering av menighetens takkoffer Under ledd 20 Takksigelse og bønn: Fadervår er obligatorisk her, men tekstform kan velges. Under ledd 20 Takksigelse og bønn: Skal det valgfrie leddet "Stort er troens mysterium" være med? Menighetens takkoffer skal ikke være en del av selve gudstjenesten, men tas opp ved utgangen. Tekstformen "Fader vår, du som er i himmelen" skal brukes. Leddet "Stort er troens mysterium" skal ikke være med. På møtet 30. mai, der fem av utvalgets seks medlemmer var til stede, stemte et flertall på fire for forslaget til vedtak. Mindretallet på én stemte for at takkofferet skal være ledd 16 i gudstjenesten (tilsvarer dagens praksis i Frogner kirke). Det er anbefalt at vi allerede nå velger tekstform i Fadervår (gudstjenesteperm side ). Utvalget vil vurdere dette på ny når den endelige grunnordningen skal fastsettes. Det er mye som taler for at det endelige valget bør være i samsvar med den gjeldende, nye bibeloversettelsen. Men siden Fadervår ofte synges i Frogner kirke, er det naturlig foreløpig å beholde den tekstformen som passer til den melodien som fortsatt vil bli brukt. Under ledd 21 Nattverdmåltidet: Skal en mer utførlig fredshilsen være med? Under ledd 21 Nattverdmåltidet skal en mer utførlig fredshilsen være med. 5

6 Gudstjenesteledd (formuleringene er hentet fra "Sammen for Guds ansikt", side 27-29: B. Gangen i gudstjenesten) Under ledd 21 Nattverdmåltidet: Skal brødsbrytelse være en fast del av nattverdliturgien, eller skal liturgen avgjøre det fra gang til gang? FORSLAG TIL VEDTAK Kommentar til forslagene Alternativer under enkeltledd Under ledd 21 Nattverdmåltidet kan liturgen avgjøre fra gang til gang om brødsbrytelse skal være en del av nattverdliturgien. Under ledd 21 Nattverdmåltidet: Skal "Kom, for alt er ferdig" være en fast eller variabel ordning? Under ledd 21 Nattverdmåltidet skal "Kom, for alt er ferdig" være en fast ordning. Tilsvarer dagens praksis i Frogner kirke. Med søknaden til biskopen om en foreløpig lokal grunnordning skal det også følge en plan for videre utvikling av gudstjenestereformen lokalt. Men en slik plan er ikke en del av selve forslaget til foreløpig grunnordning, og skal ikke behandles av menighetsrådet i denne omgangen eller av menighetsmøtet. Gudstjenesteutvalget kommer tilbake til dette etter sommeren. I vedtaket i september skal menighetsrådet dessuten erklære at det er oppmerksom på at søknad om (endelig) lokal grunnordning skal sendes tjenestevei til biskopen innen 1. oktober Det skal videre bekrefte at det senest innen 1. søndag i adventstiden 2012 er innført en praksis der medliturgene (ML) leser samlingsbønnen og de to første tekstlesningene på alle menighetens hovedgudstjenester, at den nye dåpsliturgien er innført, og at det brukes glutenfrie oblater. For gudstjenesteutvalget, Jardar Seim leder VEDLEGG 1 Uttalelse fra menighetsforvalter Fred Søndby av 31. mai 2012 Takk for tilsendt forslag til foreløpig lokal gudstjenesteordning i Frogner kirke. Jeg synes gudstjenesteutvalget har kommet fram til et godt og gjennomtenkt forslag, som gir et helhetlig og godt inntrykk. Jeg mener et slikt opplegg vil ha mulighet til å fungere godt i Frogner kirke. 6

7 Selv om det nå går mot slutten av min tjeneste som menighetsforvalter, vil jeg likevel tillate meg å komme med et par kommentarer, siden det inviteres til dette. Plassering av syndsbekjennelsen Dette er et punkt som har vært gjenstand for mye diskusjon og jeg ser at det kan framføres mange gode og relevante synspunkter både for å flytte den til et ledd før forbønnen (slik utvalget foreslår) eller å beholde plasseringen som nå ved gudstjenestens begynnelse. Hvis en ser på gudstjenesten som et speilbilde av sitt eget liv, tenker jeg at det må være naturlig å begynne med erkjennelsen av sin egen synd og utilstrekkelighet, at en får legge alt dette av, for så å ta til seg av Guds nåde, og ved gudstjenestens slutt kunne motta Guds velsignelse. Med en slik tilnærming er dagens plassering det mest naturlige og riktige, slik jeg ser det. Men som nevnt er jeg helt klart også åpen for andre innfallsvinkler. Med mitt forslag er at man beholder nåværende plassering. Plassering av kunngjøringer Jeg støtter utvalgets forslag om å ta en kortversjon av kunngjøringene med under forberedelsen til gudstjenesten. Det er riktig som det anføres, at kunngjøringene blir et fremmedelement nesten uansett hvordan man ellers plasserer dem. Plassering av menighetens takkoffer Jeg ser at et flertall av komitemedlemmene har gått inn for at ofringen (menighetens takkoffer) ikke lenger skal være et ledd i gudstjenesten, men tas opp ved utgangen. Jeg forstår at det kan være gode grunner til at man ønsker dette, men jeg mener også at en må være seg bevisst at det svært sannsynlig vil medføre lavere inntekter for menigheten og de formål man ellers gir til. Da jeg på 1990 tallet var aktivt med i Nesodden menighet, bestemte man seg på et tidspunkt til å forlate sin gamle praksis med å ta opp kollekten ved utgangen etter gudstjenesten, og heller ta opp kollekten under gudstjenesten i benkeradene. Så vidt jeg husker resulterte denne endringen i at man nesten fordoblet gaveinntektene. Med utgangspunkt i Frogner menighets noe anstrengte økonomi, vil jeg gi det rådet at en fortsetter med dagens praksis, å ta opp kollekten i benkeradene. For også å gi et råd som ikke har direkte sammenheng med menighetens økonomi, tror jeg det rent pedagogisk er fint å lære menigheten opp til å støtte menigheten økonomisk,- og at dette gjøres slik at en ser det som et ledd i gudstjenestefeiringen. (I Olaf Hillestsds salme NoS nr 715 vers 3. står det for eksempel: «Lær oss å ofre deg penger, vie deg krefter og tid, så skal ditt rike nå lenger, din hær rustes bedre til strid.») Jeg ønsker Gudstjenesteutvalget og Frogner menighet lykke til med det videre arbeidet i forbindelse med gudstjenesteordningen. Med vennlig hilsen Fred Søndby 7

8 VEDLEGG 2 Uttalelse fra kapellan Arne Slørdahl av 6. juni 2012 Jeg tillater meg herved å komme med en uttalelse til forslaget av 31. mai 2012 fra Frogner menighets gudstjenesteutvalg. Generelt Jeg skjønner at vi har korte frister før menighetsrådets vedtak skal sendes biskopen for godkjennelse, men jeg mener det må være litt rom for utprøving av ulike ledd og valg av grunnordning utover gudstjenesteutvalget forslaget før "endelig" vedtak i primo september. Selv om menigheten kan søke om endringer i grunnordning og om godkjennelse av flere hovedgudstjenester senere, så risikerer vi at det i praksis blir lite av dette så lenge en grunnordning er vedtatt og "satt i drift". Det følgende kan vel oppleves som en motsetning til utsagnet over. Men i og med at vi må lage trykksaker til høymessene fremover, og at disse helst skal være generelle slik at de benyttes flere søndager på rad, så er det en fordel om flere valg blir gjort (som for eksempel valg av ett "inngangsord" siden menigheten skal respondere med "Amen!"). Til de ulike leddene i vedtaksforslaget Jeg synes det er gjort mange fornuftige valg og med gode begrunnelser. Jeg kommer derfor bare med innspill til enkelte ledd i forslaget: 1) Dagens bønn (ledd 8): Dersom det ikke er dåp, vil denne komme veldig tett etter samlingsbønn (bare med Kyrie og Gloria mellom). Derfor foreslår jeg at denne kan utelates, eller evt. plasseres i forbindelse med preken. 2) "Kom, for alt er ferdig" (ledd 20). Jeg regner med at "gjort" her er uteglemt; dvs. at leddet skal lyde: "Kom, for alt er gjort ferdig." Div. utspill: 1) Utvalget foreslår i denne omgangen bare et "forslag til foreløpig lokal grunnordning for hovedgudstjeneste 'høymesse' ", og derfor forutsettes det vel at det leses to tekster før evangelielesningen med salme mellom (jfr. veiledning til "II.Ordet" pkt. 2.9). Vil da en vanlig kl. 11-gudstjeneste nå/inntil videre bli låst til "full pakke" (3 lesninger med salmer mellom)? Når det er dåp, vil slike gudstjenester bli veldig lange. Her må det søkes om alternative hovedgudstjenester. 2) Hvordan tenkes det med "produksjonen" av en grunnordning for "familiegudstjenester"? Skal det ikke legges frem forslag til andre hovedgudstjenester? Oslo, 06. juni 2012 Arne Slørdahl 8

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 2_, navn: _Familiegudstjenesten

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 1_, navn: Høymesse

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Tekstbok (KM) Hva kommer senere?

Tekstbok (KM) Hva kommer senere? GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE (Perm 1) 1. Innledning 2. Ordning for hovedgudstjeneste (KM) 3. Ordning for dåp to ordninger (KM) 4. Andre ordninger 5. Alminnelige bestemmelser (KM) 6. Gudstjeneste:

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning HEDALEN sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt Hedalen menighetsråd 24_/05_/_2012. A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?», side 27 35. Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt av Østenstad menighetsråd dato 05/09/12 Tidsrom vedtaket gjelder for: Vedtaket gjelder for 2 år fra 1.s.i advent 2012

Detaljer

Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Deres ref : Kirkerådet Vår ref.:men/sh Dato : 10.04.18 Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Båtsfjord menighetsråd takker for mulighet til å avgi høringsuttalelse vedr

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Austmarka sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Austmarka menighetsråd _30_/_5_/_2012_ A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten Høringsspørsmål 1 a: Hvordan mener

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Bryn menighetsråd././. A Hovedgudstjenester Ut fra struktureksemplene

Detaljer

Høringssak Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser.

Høringssak Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Høringssak Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. KR 58.1/17 Liturgivedlegg fra Kirkerådet: Høring om Justert ordning for hovedgudstjenesten. Aurskog menighetsråd har bedt gudstjenesteutvalget

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR ALTERNATIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg A = alle Sist revidert 14.05.2018 Side 1 PRAKTISK

Detaljer

Lokal grunnordning for Riska sokn

Lokal grunnordning for Riska sokn (forslag til) Lokal grunnordning for Riska sokn Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt iriska menighetsråd / / for perioden 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2014. 1 A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet

Detaljer

HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd

HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd Høringstema 1 Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten 1a. Hvordan mener dere gudstjenestereformen

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste Lokal grunnordning for Klæbu menighet Vedtatt i Klæbu menighetsråd 18.09.2012. A Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Klæbu menighet. Vedtatt i Klæbu menighetsråd

Detaljer

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 16. september 2012, etter gudstjenesten Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Saksliste FMM 5/2012: Ny lokal grunnordning for menighetens gudstjenester

Detaljer

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70.

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i Sammen for Guds ansikt (Kirkerådet 2011), side 63-70. Lokal grunnordning Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70. Frogner sokn, Oslo Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

EMNEREGISTER (Bokmål)

EMNEREGISTER (Bokmål) ESI 19062012 (sist oppdatert) GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 EMNEREGISTER (Bokmål) Agnus Dei (Se Du Guds Lam) Alminnelige bestemmelser (for hovedgudstjeneste): Side 2.3 (Innføring); 5.3 5.15 (Bestemmelsene)

Detaljer

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 SØGNE MENIGHETSRÅD Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 Til behandling i: Møtedato: Saksnr.: Saksbehandler: Menighetsrådet 08.06.11 M029/11

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Fjell menighetsråd i Drammen takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige

Detaljer

Høring hovedgudstjenesten

Høring hovedgudstjenesten Høring hovedgudstjenesten Herved oversendes et samlet høringssvar fra prestene i Indre Troms prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Sokneprest Anders Wold Sokneprest Audhild Kaarstad Sokneprest Grete Glemmestad

Detaljer

HØRING OM REFORM AV GUDSTJENESTEN

HØRING OM REFORM AV GUDSTJENESTEN Hole, 5.april 2018 HØRING OM REFORM AV GUDSTJENESTEN Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke? Den har i veldig

Detaljer

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten.

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten. Kirkerådet Rådhusgata 1-3 0106 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00008-010 Helene Østby 03 09.04.2018 Mathisen HØRINGSSVAR FRA HAKADAL MENIGHETSRÅD «JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESEN

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Gudstjenesteutvalgets forslag er her skrevet i BLÅTT. Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

MESSE FOR DE FORFULGTE

MESSE FOR DE FORFULGTE MESSE FOR DE FORFULGTE Etter Den norske kirkes Ordning for hovedgudstjeneste, nærmere bestemt Temagudstjeneste For forfulgte. Om temagudstjeneste, se: Gudstjeneste for Den norske kirke, side 2.105. Om

Detaljer

Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser.

Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Svar på høringsspørsmålene behandlet av gudstjenesteutvalget den 15.03.2018, til behandling på møte i Ris MR den 19.03.2018 Høringstema

Detaljer

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER . DEN NORSKE KIRKE Strømsø menighetsråd HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Høringssvar fra Strømsø menighetsråd Den norske kirke er veldig homogen når det kommer til

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Klokkeringing / Forberedelse

Klokkeringing / Forberedelse Forslag til grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til behandling på menighetsmøte 8. september 2013 Den grunnleggende strukturen for hovedgudstjenester ligger i høymesseliturgien. Hovedgudstjeneste

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nordberg menighetsråd Kringsjågrenda OSLO

DEN NORSKE KIRKE Nordberg menighetsråd Kringsjågrenda OSLO Oslo, 9.april 2018 Til Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Svar fra Nordberg menighet, Vestre Aker prosti, Oslo på «Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser takker for anledningen

Detaljer

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1.

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1. Gudstjenestereformen, Fjell menighet A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen, side 2.25 2.26) har menighetsrådet vedtatt følgende type(r) hovedgudstjeneste: Høymesse Gudstjeneste

Detaljer

Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10

Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10 DEN NORSKE KIRKE KR 6/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: KR 11/10, KR 22/10, KR 41/10, BM 18/10, KM 04/10 og KM 05/10

Detaljer

Kirkerådet Oslo, desember 2018

Kirkerådet Oslo, desember 2018 DEN NORSKE KIRKE KR 65/18 Kirkerådet Oslo, 06.-07. desember 2018 Referanser: KM 4/10, 5/10, 8/10, KM 4/11, 7/11, KM 05/15, KR 32/13, NFG 22/14, NFG 22/15, NFG 18/16, 25/16, NFG 7/17, 14/17, 23/17, KR 58/17,

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Høringssvar Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten

Høringssvar Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten DEN NORSKE KIRKE Nord-Hålogaland biskop Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 22.03.2018 Vår ref: 18/00214-4 Deres ref: Høringssvar Justering av hovedgudstjenesten

Detaljer

Høringssvar fra Herdla kyrkjelyd Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar fra Herdla kyrkjelyd Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringssvar fra Herdla kyrkjelyd Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 1d: Hvilke behov ser dere for et mer variert gudstjenesteliv med ulike former for gudstjenester? Dette

Detaljer

Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018

Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018 Utkast til Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018 Hovedsynspunkter Kufo ser ikke behov for en så omfattende

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Svar på høring fra Kirkerådet: «Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser»

Svar på høring fra Kirkerådet: «Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser» Svar på høring fra Kirkerådet: «Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser» Fra Varden menighetsråd, Stavanger. Høringsspørsmål 1: 1A: Det har ikke vært noen signifikant endring i gudstjenesteoppmøte

Detaljer

Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser?

Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser? Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser? Hallvard Olavson Mosdøl Hvordan kan et kurs se ut? Avhengig av en rekke faktorer Mandat Målgruppe Rammer Læringsmål Faglig innhold Pedagogisk opplegg Administrasjon

Detaljer

Forslag til de enkelte leddene. 18. Takksigelse og bønn (s. 11 13)

Forslag til de enkelte leddene. 18. Takksigelse og bønn (s. 11 13) DEN NORSKE KIRKE KM 05/10 Kirkemøtet 2010 Fra den foreløpige protokollen Gudstjenestereformen - nattverdliturgi Merknader fra kirkemøtekomiteen og Kirkemøtets vedtak Generelt Komiteen er i hovedsak godt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010

DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010 DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010 Fra den foreløpige protokollen Gudstjenestereformen hovedgudstjenesten Merknader fra kirkemøtekomiteen og Kirkemøtets vedtak I hovedsak slutter komiteen seg til

Detaljer

Høringssvar fra Skøyen sokn, Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme.

Høringssvar fra Skøyen sokn, Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme. Høringssvar fra Skøyen sokn, Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme. Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten.

Detaljer

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. LOKAL ORDNING FOR GUDSTJENESTE I EIDE KIRKE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Fra: Den norske kirkes presteforening Dato: 1. november 2010 A. Regelverk og definisjoner 1. Er

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer