Mari Arnekleiv Bækkelund Etnologien i kulturhistorien er den til stede i dagens undervisningstilbud?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mari Arnekleiv Bækkelund Etnologien i kulturhistorien er den til stede i dagens undervisningstilbud?"

Transkript

1 Mari Arnekleiv Bækkelund Etnologien i kulturhistorien er den til stede i dagens undervisningstilbud? Tittelen på innlegget mitt gjenspeiler en diskusjon som har pågått i fagmiljøet og blant studentene i flere år i hvilken grad er det tidligere etnologifaget ivaretatt etter sammenslåingen med folkloristikk? Har studentene muligheter til å tilegne seg kompetanse som kvalifiserer for jobber i de kulturhistoriske museene eller kulturminnevernet? Denne teksten er et manuskript som ble skrevet til et fagseminar på Norsk Folkemuseum 27. september Arrangørene av seminaret hadde sporet opp tidligere studenter som hadde avlagt høyere embetseksamen i etnologi, den gangen etnologien var et eget studietilbud ved Universitetet i Oslo. En av hensiktene med seminaret var å få kunnskap om dagens situasjon for etnologifaget. Jeg var invitert til å holde et innlegg som en litt tilfeldig valgt representant for de av studentene ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk som er interesserte i det vi kan kalle etnologiske tilnærminger. Dette er manuskriptet mitt, supplert med noen kildereferanser jeg ikke hadde behov for ved muntlig fremføring, og noen mindre tekstjusteringer som forhåpentligvis vil lette lesbarheten. Jeg var glad for å høre at det var mange påmeldte til seminaret; jeg tolker det som et uttrykk for at vi er mange som har en interesse for etnologifagets fremtid. Blant deltakerne finnes en bred etnologisk kompetanse, akademikere som kom inn i etnologien i ulike faser av fagets utvikling. Jeg antar at seminardeltakerne også har ulike tematiske interessefelt og forskjellige yrkeserfaringer knyttet til faget. Derfor kan det tenkes at det også blant dere rår litt ulike oppfatninger om hva etnologi er, og hva det burde være. Jeg stilte med et litt annet utgangspunkt enn de andre som holdt innlegg på seminaret. Jeg kan ikke vise til de samme kunnskapene om etnologi, og den samme forståelsen av faget. Mitt ønske er å lære etnologi, og opparbeide en kompetanse som vil være til nytte for meg selv og andre. Min egen vei inn i faget gikk via historiestudier. Historie er et stort og bredt fag, men fokuset på politiske begivenheter og skiftende eliter som har lagt premisser for den overordnede samfunnsutviklinga har alltid vært dominerende i faget 1. Etter å ha avlagt grunnfagseksamen i historie oppdaget jeg imidlertid at jeg var mer interessert i å lære om vanlige menneskers omgangsformer, tradisjoner og dagligliv. Jeg bestemte meg derfor for å gi studieretningen kulturhistorie en sjanse; til tross for at studiet hadde lavt inntakssnitt. Jeg var også litt usikker med henblikk på at faget hadde gjennomgått flere sammenslåingsprosesser; i første omgang med folkloristikk, men også med religionshistorie, tilnærminger som ikke var så sentrale i min interessesfære. Jeg påberoper meg ikke å være representativ for alle studentene på kulturhistorie. Gjennom samtaler med andre studenter, har jeg likevel fått inntrykk av at vi er mange som ønsker at etnologien skal ha en plass i studietilbudet. Ettersom begrepet etnologi ikke brukes i undervisningen eller i forelesninger om faghistorie, er det også mange som er utelukket fra å mene noe om temaet. Jeg har imidlertid hørt flere studenter uttale ting som jeg trodde vi skulle lære mer om bunader og gamle hus og sånt. Mange av disse studentene faller fra. Innlegget mitt vil ikke ta sikte på å definere hvordan etnologien burde være. Isteden har jeg forsøkt å orientere meg om hva etnologi har vært, hvilke temaer og perspektiver som tidligere 1 Kjeldstadli, Knut (1997): Fortida er ikke hva den en gang var, en innføring i historiefaget, Claus, Peter/ Mariott, John (2012): History, an introduction to theory, method and practice

2 har vært fremtredende i faget, og i hvilken grad jeg opplever at disse er representert i mitt eget studietilbud. En tidlig kravspesifikasjon til de som ville avlegge eksamen i faget var formulert av den første norske professoren i faget, Nils Lid. Disse setningene ble brukt i studiekatalogen fram til slutten av 70-tallet: Det krevest inngåande kjennskap til norsk og nordisk folkekultur, og ein må dertil ha oversyn over mål og midlar, teorier og leidande synspunkt som gjeld folkelivsgranskinga i det heile. Derfor må ein og ha oversyn over det europeiske kulturområdet, og likeeins være orientert om hovuddraga i allmenn etnologi. 2 Jeg opplever det som om norsk og nordisk folkekultur er lite vektlagt i dagens studietilbud. På universitetets hjemmesider opplyses det at kulturhistoriestudiet tilbyr historisk kunnskap om dagens komplekse globale virkelighet 3. Dagens kulturhistorikere henter sin empiri fra ulike deler av kloden, og refererer stadig til globaliseringsprosesser i tekstene sine. Dette gjenspeiles i undervisningen. Den dreier seg blant annet om temaer som amerikansk hiphopkultur og kulturmøter mellom indianere og europeere, med kulturutveksling som underliggende tema. Siden Nils Lids tid har altså de geografiske referanserammene blitt kraftig utvidet. Kunnskap om «norsk og nordisk folkekultur» er ikke lenger noe uttalt mål i studiebeskrivelsen. Det er vanskelig, og heller ikke ønskelig, å ignorere globaliseringsprosessene. Samtidig har jeg, og mange av mine medstudenter, en interesse for norsk kultur. Flere av studentene uttrykker et særlig ønske om å kvalifisere seg for fagstillinger i museum eller kulturminnevern etter endt studium. Jeg har ikke kjennskap til at det finnes et eneste norsk museum tilegnet amerikansk hiphop-kultur. Derimot har jeg hørt at flere norske museer sliter med å rekruttere medarbeidere med tilstrekkelig kunnskap om norsk kultur og tradisjoner. Den innledende delen av etnologistudiet var lenge ganske empiritung. Sentralt på leselistene de første årene sto Hilmar Stigums bearbeiding av Kristoffer Visteds Vår norske bondekultur 4. Bøkene tok for seg empiriske emner som var sentrale når folkemuseene ble etablert; bo- og byggeskikk, jordbruk, håndverk, drakt og samværsformer i hverdag og fest. Dette er også temaer som mange studenter savner, og enkelte av dem hadde en plass i studieprogrammet inntil nylig. Arne Lie Christensen underviste frem til 2009 et emne som dreide seg om byggeskikk og boligforhold 5. Det ble også undervist i et emne om jordbruk og primærnæringenes kulturhistorie 6. De av oss som har begynt studiene de siste par åra, kan se langt etter en innføring i disse temaene. Håndverk, omgangsformer og draktskikk har knapt vært nevnt, verken i undervisning eller i pensumlitteraturen. I andre halvdel av 70-åra valgte man å ta i bruk nye lærebøker, blant annet Arbete og Redskap 7 og Land och Stad 8, som var oversiktsverker skrevet av fagfolk fra det svenske Sitat hentet fra Tobiassen, Anna Helene (1981): «Norsk etnologi. Røtter fremvekst og profil opp til ca. 1970, artikkel i tidsskriftet Dugnad nr. 3/4. (Sist lastet ned ) Visted, Kristoffer/ Stigum, Hilmar Opplysninger hentet fra Universitetets emnebeskrivelse: Bringeus, Nils-Arvid [red.] (1979): Arbete och Redskap. Materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen. Hellspong, Mats/ Löfgren, Orvar (1974/1977): Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid til nutid.

3 etnologimiljøet. Hovedtematikken var imidlertid den samme som hadde preget norsk etnologi i flere tiår et fokus på forholdet mellom mennesker og deres fysiske miljø, og på forholdene mellom ulike grupper mennesker. Studentenes avhandlingsarbeider later også i stor utstrekning til å ha vært preget av en vilje til å bygge videre på disse tematiske hovedlinjene. Torgeir Kjos, som i første halvdel av 1990-åra analyserte 100 magistergradsarbeider som var levert fram til da, konkluderte med at mange hadde valgt å fordype seg i kjente kategorier som byggeskikk og kombinasjonsnæringer der fiske og sjøliv var sentralt, mens overraskende få hadde fordypet seg i jordbruksrelatert tematikk. Noe flere hadde studert draktskikk og tekstilarbeid, og en god del var opptatt av ulike sosiale grupper som i utgangspunktet ikke hadde vært så sentrale i pensumlitteraturen 9. I den siste utgivelsen av fagtidsskriftet Dugnad i 2001, brukte Ragnar Pedersen stoffet i de foregående 26 tidsskriftårgangene som et speil for fagutviklinga 10. Han påpekte at interessen for levekårsperspektiv og arbeid hadde vært sterk de første årene, og at man i orienteringen mot det mer samtidige hadde forskjøvet fokus mer i retning av fritid og mentalitetsendringer. Dette er en tendens som fortsatt er synlig i dagens kulturhistoriestudium, men det bør bemerkes at individets daglige gjøremål sjelden er i fokus. Pedersen setter denne endringen i empirisk orientering i sammenheng med en annen tendens; nemlig at det stadig blir kortere tidsavstand til undersøkelsesperiodene. Pedersen konkluderte også med at det hadde vært en interessedreining fra «kulturens systemnivå og rasjonalitet til en sterkere interesse for det enkelte individ og dets egenoppfatning» 11. Dette opplever jeg som veldig beskrivende for studietilbudet i kulturhistorie. Både i pensumlitteraturen og undervisningen er det et sterkt fokus på individet. Man kan selvfølgelig ikke kreve undervisningen i et fag skal omfatte alle empiriske temaer. Noen må velges vekk, andre må vies mindre oppmerksomhet enn tidligere for å gi rom for noe nytt. Likevel mener jeg at undervisning i noen sentrale empiriske emner bør videreføres for å sikre en kontinuitet i faget. Disse kan settes i sammenheng med undervisningen i faghistorie, og brukes til å lære studentene teori og metode. Foruten endringene i empiri, har jeg inntrykk av at det har skjedd noen endringer i hvilket kildemateriale som benyttes. Selv har jeg alltid sett på gjenstander og intervjuer som typiske etnologiske kilder, men jeg har registrert at mange mener det kreative mangfoldet av kilder er spesifikt etnologisk. I dagens studietilbud vektlegges et slikt kreativt mangfold; i mange av pensumbøkene settes mange ulike kilder sammen for å belyse et tema eller forklare en tendens. Samtidig ser det ut som om intervjuer har mistet sin betydning som kildegrunnlag. Det er veldig få av pensumtekstene som legger intervjuer til grunn for slutningene de trekker. Jeg oppfatter det derimot som om vi får en grundig forståelse av gjenstander som kildekategori gjennom emnet «Materiell kultur i en globalisert verden». Også her opplever jeg at teorier om betydning og betydningsdannelse har hatt en påvirkning for hvordan gjenstander kan forstås og brukes som kulturhistorisk kilde. I likhet med andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, har skiftende trender i faglige tilnærminger preget etnologien. Fagets forløpere var i stor grad opptatt av spørsmål som dreide seg om alder og opphav, og hadde ofte en evolusjonistisk tilnærming til stoffet. Hilmar Kjos, Torgeir (1993): «Studentavhandlinger i etnologi ved Universitetet i Oslo et forsøk på en faghistorisk oppsummering», artikkel i fagtidsskriftet Dugnad 3/4. Pedersen, Ragnar(2001): «Tidsskriftet Dugnad, Oslo-etnologiens speil? Et forskningshistorisk bidrag.», artikkel i tidsskriftet Dugnad 3/4. Pedersen, Ragnar(2001): «Tidsskriftet Dugnad, Oslo-etnologiens speil? Et forskningshistorisk bidrag.», artikkel i tidsskriftet Dugnad ¾, s. 23.

4 Stigum var også opptatt av alder og opphav, men ønsket å få det romlige aspektet inn i analysene. Dermed fikk man en diffusjonistisk variant av evolusjonismen, med en betydelig vekt på de kulturelle mekanismene som virket inn ved spredning av kulturimpulser i tid og rom. Kollegaen Knut Kolsrud var sterkt inspirert av kulturantropologien, som igjen var inspirert av den franske sosiologen Emile Durkhem, og hans fokus på integrasjonsaspektene ved samfunn og kultur. Studentene fikk lese Robert Redfields funksjonalistiske klassiker «The little community» 12. Mønstergyldige avhandlingsarbeider skulle handle om fenomener i nettopp små, overblikkbare sosiale enheter, og de skulle innbefatte det som ble kalt «de tre etnologiske dimensjonene» - tid, rom og sosiale sjikt og bevisstheten om at kjønn var et viktig aspekt ved det sosiale var stigende. Diffusjonistiske og funksjonalistiske perspektiver sto lenge i høysetet ved instituttet, men på 70-tallet ble disse tilnærmingene utfordret, blant annet av den historiske materialismen og nye kulturøkologiske tilnærminger. Det påfølgende tiåret vakte den svenske «kulturanalysen» stor debatt. Den tolket kulturelle fenomener i rammer av paralleller og motsetninger, inspirert av strukturalistisk samfunnsforskning 13. Denne retningen ble møtt av massiv motstand fra en ny generasjon universitetslærere. De fleste av Knut Kolsruds studenter hadde kulturantropologen Ralph Lintons «The study of man» som pensum. Her stiftet de bekjentskap med begrepene «form», «use», «meaning» and «function» 14. Lenge var det først og fremst form, bruk og funksjoner som preget de etnologiske undersøkelsene. Med de nye teoretiske impulsene som kom fram mot årtusenskiftet fikk man et betraktelig større fokus på «meaning». Det ble et sentralt mål i forskningen å tilskrive fenomeners bakenforliggende kulturelle betydninger, gjerne ved å lese ulike kulturelle fenomener «som tekst». Jeg opplever det som om betydning og betydningsdannelser er helt sentralt i kulturhistoriefaget slik det formidles på Blindern i dag. I metodeemnet i kulturhistorie fremstår antropologen Clifford Geertz som en fremtredende teoretiker. For Geertz utgjør enkeltindividenes betydningsdannelse kjernen i kulturen, og en analysene bør derfor ta utgangspunkt i betydning. Dette er utgangspunktet for "thick description"; en tilnærmingsmåte som vektlegger det tilsynelatende ugjennomtrengelige i en fremmed kultur, og anser dette som en god inngangsvinkel til kulturell forståelse 15. Årsaken er at det ugjennomtrengelige oppfattes som bærer av kulturell betydning, og at en forståelse av disse betydningsdannelsene skal kunne gi en bedre forståelse av kulturen som helhet. Geertz forankrer selv metodikken sin i semiotikken. I sin kjente analyse av rituelle hanekamper på Bali, leser Geertz kulturen som tekst. Senere har det blitt eksperimentert med å benytte Geertz tilnærmingsmåte på historisk materiale; «å lese historien som en fremmed kultur». Dette har vært gjenstand for store diskusjoner blant dagens kulturhistorikere, men tekstuelle tolkninger av historisk materiale er fortsatt utbredt også i pensumlitteraturen. Mye av den forskningen som tar for seg hendelser lengere tilbake i tid, tar utgangspunkt i dramatiske, bisarre og oppsiktsvekkende hendelser. Dette har sammenheng med at antropologisk teori står sterkt i faget, og at flere benytter seg av Clifford Geertz s teori om «thick description». Her tar man utgangspunkt i fortidige hendelser som man oppfatter som merkelige og uforståelige, og benytter dette som en inngangsvinkel til fortiden. Slike Redfield, Robert (1956): The little community Jfr. Frykman, Jonas/ Löfgren, Orvar (1979): Den kultiverade människan og Ehn, Billy/ Löfgren, Orvar(1982): Kulturanalys. Linton, Ralph: The study of man, an introduction, se kapittel XXIII Geertz, Clifford (1973): The interpretation of cultures

5 studieobjekter er det naturligvis langt enklere å finne i det folkloristiske fortellermateriale enn i det «allmenne og generelle» hverdagslivet som var kjernestoff i etnologien. I vår metodebok i kulturhistorie, forfattet av italieneren Alessandro Archangeli, trekkes det antropologiske «innenfraperspektivet» frem som et kjennetegn på moderne kulturhistorien 16. Dette vil mange kjenne igjen som en grunnholdning i etnologien. Det emiske perspektivet, og respekten for studieobjekters og informanters kulturelle selvforståelse, kan altså oppfattes som en form for kontinuitet. I arbeidet med dette innlegget har jeg tatt for meg bachelortilbudet i kulturhistorie, som jeg selv har erfaring med. For å sette hele studietilbudet i sammenheng, har jeg forsøkt å skaffe meg et overblikk over masteroppgavene som har vært levert de siste ni årene. Jeg ble veldig overrasket over hva jeg fant; til tross for at undervisningen og pensum i stadig større grad fremmer et globalt perspektiv, var det kun 5 av 73 masteroppgaver som tok utgangspunkt i andre kulturområder enn det norske. De øvrige var skrevet på norsk, og nesten alle hadde en lokal eller regional forankring. Det er skrevet om alt fra kraftarbeidermiljøet på Vinstra til boligmiljøer i funkisstil på Ammerud i Oslo 17. Jeg tolker dette som om studentene har størst interesse for lokale og regionale forhold. Samtidig er de som har skrevet mer internasjonale masteroppgaver overrepresentert blant stipendiatene på Universitetet. Som jeg nevnte tidligere, oppfatter jeg individfokus som en tydelig trend i dagens kulturhistoriefag. Når man ser på masterprosjektene de siste par årene, ser det ut til å være en oppblomstring av oppgaver som benytter et biografisk perspektiv. Det er også stor bredde i hvilke temaer studentene har valgt å fordype seg i: det er skrevet masteroppgaver om alt fra kreftsykdom til Snåsamannen. Jeg ser tre tematiske hovedtendenser; Veldig mange av masteroppgavene fokuserer på folkeminnetekst. En del har tatt utgangspunkt i museumsproblematikk, og noen har valgt å skrive om tradisjonelle etnologiske temaer som drakter, arbeidermiljøer og ulike sosiale grupper, spesielt minoriteter. Senest i vår ble det levert en masteroppgave om korndyrking på Toten. De fleste av masterstudentene jeg refererer til hadde et ganske annet bachelortilbud enn det jeg har i dag. Det blir veldig spennende å se om masteroppgavene i åra framover i større grad kommer til å gjenspeile de empiriske temaene og perspektivene som legges til grunn for undervisningen på bachelornivå. Jeg har ikke klart å skaffe oversikt over de masterprosjektene som er på gang på Universitetet nå, men jeg har hørt rykter om at det er flere som skriver om hekseprosessene. Det understreker inntrykket mitt av at det er de dramatiske hendelsene ikke det «allmenne og generelle» - som dominerer i studier med temaer som går langt tilbake i tid. Som jeg nevnte tidligere, var etnologifaget ved Universitetet i Oslo i betydelig grad orientert mot kompetansefelt som var og er relevante i de kulturhistoriske museene og i kulturminnevernet. På hjemmesidene til Universitetet i Oslo forespeiles dagens kulturhistoriestudenter følgende yrkesmuligheter: Studiet er relevant for arbeid med kommunikasjon og formidling innen hele kulturfeltet (f.eks. journalistikk, film, reklame) og gir mange og varierte muligheter i yrkeslivet. Mer Arcangeli, Alessandro: Cultural History. A Concise Introduction, s. 6 https://www.duo.uio.no/handle/10852/109/discover?rpp=100&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc

6 spesifikt gir kulturhistoriestudiet en kunnskap som er rettet inn mot arbeid i museer, arkiv og skoleverk, samt innen turisme og reiseliv og andre offentlige og private kulturinstitusjoner. 18 I takt med at studiet blir stadig mer globalt, og innlemmer flere og flere temaer i forskningen, mener undervisningspersonalet ved Institutt for kulturhistorie og orientalske språk åpenbart at også mulighetene for hva studiet kan brukes til blitt mer varierte. Det er selvfølgelig ingen ulempe å ha varierte muligheter i yrkeslivet; dette er jo et fellestrekk for mange humanistiske fag, og muligheten til å veksle mellom ulike bransjer kan anses som en fordel for studentene. Men er mulighetene universitetet fremhever på sine hjemmesider realistiske? Som tidligere henviser universitets hjemmesider til jobbmuligheter innenfor journalistikk, film, reklame, arkiv, turisme og reiseliv. Det bør påpekes at alle disse områdene har egne profesjonsutdanninger i dag, og at mange av dem er veldig populære. Jeg oppfatter det som om en grad innenfor kulturhistorie har liten egenverdi for dem som vil satse på slike yrker, men må kombineres med annen utdanning for å gi reelle jobbmuligheter. At studiet skal være rettet inn mot skoleverket har jeg store problemer med å forstå, ettersom kulturhistorie ikke gir noen undervisningskompetanse. 19 I begynnelsen på innlegget mitt tok jeg sikte på å vurdere to viktige spørsmål knyttet til studietilbudet i kulturhistorie: I hvilken grad er det tidligere etnologifaget ivaretatt etter sammenslåingen med folkloristikk? Og har studentene muligheter til å tilegne seg kompetanse som kvalifiserer for jobber i de kulturhistoriske museene eller kulturminnevernet? Som vi har sett, er få av de empiriske temaene vi kjenner fra det tidligere etnologifaget representert i kulturhistoriestudiet. Kildegrunnlaget er også noe annerledes; blant annet er intervjuer lite synlig som kulturhistorisk kilde. Nye tilnærmingsmåter har åpnet for å «lese historien som tekst», noe som favoriserer prosjekter knyttet til dramatiske hendelser og bisarre hendelser fremfor studier av ulike befolkningsgruppers hverdagsliv. Etter min oppfatning beveger kulturhistoriefaget seg stadig vekk fra etnologien. Jobbmulighetene etter endt studium er kanskje heller ikke så mange og varierte som Universitetets hjemmesider gir inntrykk av. Konklusjonen min kan virke ensidig negativ det er den ikke. Jeg tror og håper at Universitetet oppfatter engasjement fra det etnologiske fagmiljøet som en ressurs og et insentiv til å sette etnologien på timeplanen bokstavelig talt! Avsluttende bemerkninger: Ettersom det har gått fem måneder siden jeg fremførte innlegget mitt på Norsk Folkemuseum, anser jeg det som nødvendig å påpeke at store endringer er i gang med mastergraden i kulturhistorie. I begynnelsen av februar 2014 ble studentene Jfr. telefonsamtale med programkonsulenten på kulturhistorie, september 2013.

7 informert om at det nåværende mastergradstilbudet i kulturhistorie skal erstattes med virkning fra høsten Studentene har allerede fått presentert det nye mastergradstilbudet, «Europeisk kultur». Tilbudet er en fellesordning for studenter på kultur- og idéhistorie, samt studenter med bakgrunn fra språkfag og litteraturstudier. På universitetets hjemmesider opplyses det om at «master(grad)ens hovedanliggende er europeisk tekstkultur og kunnskapshistorie» 20. Studenter fra flere fag er kritiske til det nye tilbudet, blant annet fordi selve masteroppgaven skal reduseres. Med den nye ordningen skal mastergraden skrives i løpet av ett semester, og utgjøre kun sider med tekst. Jeg er imidlertid gjort kjent med at det også skal lanseres et alternativt mastertilbud på kulturhistorie. Dette tilbudet skal rettes inn mot museologi og kulturminnevern, men er fortsatt ikke presentert for studentene. Det er derfor usikkert hvorvidt denne graden gir kompetanse i etnologi, eller om selve masteroppgaven skal reduseres i omfang, på lik linje med mastergraden i «Europeisk kultur». 20

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Årsrapport fra programsensor, UiB Studieprogram for kulturvitenskap Programsensor: Anne Eriksen

Årsrapport fra programsensor, UiB Studieprogram for kulturvitenskap Programsensor: Anne Eriksen 1 Årsrapport fra programsensor, UiB Studieprogram for kulturvitenskap Programsensor: Anne Eriksen I) Bakgrunn og oppdrag BA-programmet i kulturvitenskap har for tiden relativt få studenter. Tallet ser

Detaljer

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål:

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål: Periodisk emneevaluering av SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (høsten 2013) 1. Om emnet SGO 4011 er en obligatorisk del av mastergraden i samfunnsgeografi. Emnet omhandler faghistorie

Detaljer

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud

Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud Til: Ole-Andreas Rognstad Fra: Giuditta Cordero Moss Dato: 10. november 2008 Emne: Større grad av internasjonalisering i privatrettslig studietilbud A. Forskjellige perspektiver på internasjonalisering

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG

SOSIALANTROPOLOGI FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG SIDE 183 FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL EMNEEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL (MELLOMFAG) EMNEEKSAMEN HOVEDFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. februar 1982. Innledning Sosialantropologien er det sammenlignende studium

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Emnet LATAM2506 gir en innføring i økonomisk utvikling i Latin-Amerika med fokus på 1900-tallet. Emnet

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Religionshistorie. gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim

Religionshistorie. gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim Religionshistorie gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim ma@samfunnsviterne.no Jakten på ordene For at arbeidsgiver skal forstå hva du innehar av kompetanse er det ofte nødvendig

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold

Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold GRUPPE 8 ALLE UTDANNINGER SKAL HA FAGLIG RELEVANS OG MANGFOLD Gruppeoppgave på NSOs høstkonferanse 2015 Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold I NSOs Mangfolds-, inkluderings- og likestillingspolitiske

Detaljer

Master i musikkvitenskap

Master i musikkvitenskap NO EN Master i musikkvitenskap Musikk ytrer seg gjennom et mangfold av klingende uttrykk, menneskelig atferd, ideer og verdier. Musikkvitenskapen har sin naturlige plass blant kunst- og kulturfagene, som

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i norsk Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Ett år på heltid. Studiet kan også tas på deltid over to år. Innledning Norsk

Detaljer

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Master

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Humanistenes arbeidslivsutvalg Undersøkelsen Rapporten

Humanistenes arbeidslivsutvalg Undersøkelsen Rapporten Humanistenes arbeidslivsutvalg Det humanistiske fakultet er det største fakultetet ved UiB med rundt 3300 studenter. Fagmulighetene er mange, og kompetansen til personer med en grad innen humaniora er

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007

Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007 Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007 Ulike forståelser av hva kulturarv betyr for samfunnet Vi vrir og vrenger på begrepet! Et samarbeid mellom Norsk kulturråd, ABM-utvikling

Detaljer

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet For emneforkortelsene i oversikten og utdypende informasjon viser vi til http://www.hf.uio.no/studier/programmer/

Detaljer

Lærer underviser i norsk. Norsk 2

Lærer underviser i norsk. Norsk 2 Lærer underviser i norsk NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Oppsummering av dagen

Oppsummering av dagen 1 Oppsummering av dagen Hovedbudskapet som har kommet fram gjennom denne konferansen, er at fag- og yrkesopplæringen i Norge er et veletablert og i hovedsak velfungerende system Noen (av mange) styrker

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Introduksjon Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Denne boka handler om matematikk i norsk skole i et bredt

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi Nina Gunnerud Berg Professor og instituttleder Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim nina.gunnerud.berg@svt.ntnu.no 25.10.07 Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Rapporten

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende Gjelder fra 01.08.2007 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/his2-01 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger

Detaljer

H03 - Årsstudium i samtidshistorie. Fakta

H03 - Årsstudium i samtidshistorie. Fakta H03 - Årsstudium i samtidshistorie H03 - Årsstudium i samtidshistorie Årsstudiet i samtidshistorie gir deg mye kunnskap og innsikt som gjør deg bedre i stand til å forstå din egen tid. Vi tar for oss verden

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Periodisk emnerapport for ROMA 2020:

Periodisk emnerapport for ROMA 2020: Roma 14. januar 2011 Periodisk emnerapport for ROMA 2020: Emnet ROMA 2020 (20 studiepoeng) ble gjennomført ved Det norske institutt i Roma (DNIR) høstsemesteret 2010. Undervisningen gikk fra 4. oktober

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Studieplan Bachelorgradsprogram i sosiologi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2011 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i sosiologi Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar

Akademisk skriving i profesjonsutdanningar Akademisk skriving i profesjonsutdanningar KJERSTI MARIA RONGEN BREIVEGA Ihle om IMRAD i helse- og sosialfag «Jeg er kritisk til en ugjennomtenkt bruk av IMRAD-formatet på bacheloroppgavene, først og

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla Klient- og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid - Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling. Masteroppgave av Siri Vikrem Austdal En kort presentasjon av utvalgte resultater og

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer