Kirken var nasjonens grunnsten s. 4 og 5. Nå starter jobben s. 18. Bønn gir livskraft s. 13 ET MAGASIN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND. nr 1 - årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirken var nasjonens grunnsten s. 4 og 5. Nå starter jobben s. 18. Bønn gir livskraft s. 13 ET MAGASIN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND. nr 1 - årgang 2-2014"

Transkript

1 ET MAGASIN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND nr 1 - årgang Kirken var nasjonens grunnsten s. 4 og 5 Bønn gir livskraft s. 13 Nå starter jobben s. 18 SPJELKAVIK BORGUND VOLSDALEN ELLINGSØY ÅLESUND SKARBØVIK

2 «Enige og troe, indtil Dovre falder!» Eidsvoll-eden fra 1814 ble avlagt som et løfte etter at forhandlingene under Riksforsamlingen ble avsluttet 20. mai Etter forslag fra Jens Schow Fabricius tok de hverandre i hendene, dannet en brorskapskjede og ropte «Enige og troe, indtil Dovre falder!». DEN NORSKE KYRKJA Glød Et magasin for menighetene i Ålesund: Borgund, Spjelkavik, Volsdalen, Ellingsøy og Ålesund. Opplag: Distribueres til alle husstander i Ålesund kommune. I redaksjonen: Redaktør: Svein Rune Johannessen Øyvind Johan Heggstad Kjell Aas Kjell Arne Slinning Tips til Glød: Adresse: Postadresse: Kirkevergekontoret, Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Nedregårdsvegen 1 Telefon: Telefaks: Åpningstid for Kirkens servicekontor og kirkevergekontoret: Mandag fredag kl «DET ER FULDBRAGT» Joh 19,30 Alle som går inn i Ålesund kirke møter bildet av Kristus på korset. Om utelyset påverkar bilete sidan det er eit glasmaleri, er bodskapen alltid den same. Kristus er i ferd med å døy, og bruker sine siste krefter på å seie den korte setninga som står under bildet: «DET ER FULDBRAGT». Hallvard Nordstrand Då dette motivet fekk hovudplassen i kyrkja, må ein ha tenkt at Kristus på korset er den sterkaste og mest sentrale bodskapen kyrkja har. Bilete er henta frå då Jesus hadde fått vineddiken og ropte ut: «Det er fullført!». Andakt Ordene har siden blitt gjentatt i norsk politikk og kultur som slagord for nasjonal patriotisme, uavhengighet, samhold og demokrati. Fra kirkens side er vi opptatt av at grunnlovsjubileet skal gi oss kunnskap om vår nasjons og kirkes felles historie, og peke på kirkens ansvar for å tale og handle der frihet og menneskerettigheter trues. Av den grunn er Den norske kirkes programerklæring for grunnlovsjubileet: Fri til å tale, tro og tjene! Kirken, med dens enestående landsdekkende nettverk av sokn og kirkebygg, var sentral når det i 1814 skulle velges en folkevalgt forsamling til Eidsvoll. Vår grunnlov og samfunnsutviklingen som er tuftet på grunnloven, er i stor grad påvirket av den viktige rollen som kirken spilte for 200 år siden. Det er nesten ikke til å forstå hvor raskt beskjeden nådde til folk i de mange sokn. Omkring 180 av de i alt ca. 300 kirkene hvor det ble holdt valg, står den dag i dag. 176 av disse kirkene, herav 10 kirker i Møre, har fått et skilt som Riksarkivet og Riksantikvaren tilbyr som gave i forbindelse med grunnlovsjubileet. Skiltet som har form som kulturminneskilt, har tittelen Valgkirke og forteller at kirken var åsted for valg i Hos oss er det Borgund kirke som har fått tildelt skiltet, og den 23. februar markerte menigheten grunnlovsjubileet. Dette kan du lese om i denne utgaven av Glød. Ha en god leseopplevelse! Svein-Rune Johannessen Kirkeverge Annonsere i Glød: Annonseansvarlig: Steinar Giske Kontakt: Telefon: Design og utforming: Spirdesign Trykkeri: Trykk: Hatlehols AS Menighetene i Ålesund Spjelkavik menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Vestmoa 20, 6018 Ålesund Tlf Ålesund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Kirkegt. 2, 6004 Ålesund Tlf Volsdalen menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundvegen 124, 6007 Ålesund Tlf Borgund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundgavlen 51, 6015 Ålesund Tlf Ellingsøy menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Slotsvik, 6057 Ellingsøy Tlf Besøk: Forsidefoto: Fridgeir Walderhaug Kvifor Jesus døydde på eit kors, er det gitt ulike svar på. Nokre vil seie at Gud viste sin solidariske kjærleik til menneska ved at hans eigen son døydde på ein slik måte. Jesus blir krossfest saman med to forbrytarar. Den eine ugjerningsmannen kjem til tru på Jesus og ber: «Jesus, kom meg i hug når du kjem til ditt rike». Jesus svara: «Sanneleg, eg seier deg: I dag skal du vera med meg i paradis.»(luk 23, 42f) Jesus tar imot oss. Noko skjer då Jesus døyr. Lynet blinkar. Jorda skjelv. Det er mørke i 3 timar. Forhenget i tempelet rivnar. Det står til og med at gravene opna seg. Det som var øydelagt av synda var gjort heilt igjen. Forholdet mellom Gud og menneska vart stilt i eit nytt lys. Grunnelementa reagerer fordi dette er avgjerande for all skapning. Jesus hadde laga ein veg mellom Gud og menneska. Han hadde ordna ein måte menneska kunne bli redda frå synda og døden. Å få til dette, kosta Jesus livet. Det er derfor Jesus på korset uttrykker både død og liv. Død for Jesus, men liv for oss. Av alle verda sine religionar er dette unikt. Det er berre i kristendommen at Gud bøyer seg ned til oss og sørgjer for redninga. Jesus er med si liding og sin død ein sann mellommann mellom Gud og menneske. For eit menneske er det einaste som står igjen, å ta imot og tru på Jesus. For meg er det ei stor trøyst å kvile i at Jesus sin død er kyrkja si kraftkjelde. Det er ikkje om kyrkja har medgang eller motgang som bestemmer. Men at frelsesverket på Golgata har kraft og er gjeldande. Gjennom skiftande tider vil ei sann kyrkje alltid seie: «Vi har skatten i leirkrukker, for at den veldige krafta skal vere frå Gud og ikkje oss sjølve» (2.Kor 4,7). Kyrkja blir til når eit menneske ser Kristus på korset og forstår og trur: Dette gjorde Jesus for meg. Og Jesus gjorde det ikkje halvt eller slik at det er berre litt som står igjen. Han fullførte det heilt. Difor er hovudsaka å leve i tru på Jesus at hans verk er nok, ikkje eige strev. At Jesus sto opp frå dei døde tredje dagen, kunne mange bevitne. Dei hadde sett at han levde. Det kosta å vere vitne. Av Jesus sin læresveinar var det berre Johannes som døydde ein naturlig død. Dei andre vart martyrar. Dei vart drepne fordi dei vitna. For dei var sanninga om at Jesus hadde stått opp viktigare enn å sikre sitt eige liv. Å ta vare på den gode bodskapen at Jesus ordna alt i forhold til Gud på Langfredag og å gi det vidare til nye menneske, er kyrkja si fremste oppgåve. Det er i det verkelege livet, heime, på arbeid, i fritid, at Jesus si gjerning for oss skal leve og verke. På veg ut av Ålesund kirke får derfor alle med seg dei orda som Jesus sa til sine disiplar etter at han hadde stått opp: «SE JEG ER MED EDER ALLE DAGE INDTIL VERDENS ENDE» Matt 28,20. Når han er med, er det grunn til å vere glad. Ha ei god påskehøgtid! Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! Omkved: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. 2 3

3 Kirken avgjørende da Norge fikk egen grunnlov kirke, Smøla, Tingvoll kyrkje, Borgund kyrkje, Ålesund, Kvernes stavkyrkje, Averøy. De spennende årene frem mot 1814: De skandinaviske landa klarte lenge å holde seg nøytrale i Napoleonskrigene som raste fra 1800 til Danmark-Norge ble satt i press mellom Frankrike og Storbritannia som var hovedfiendene i krigen. Etter det britiske angrepet på København og flåteranet i 1807, gikk den danske kong Frederik 6. inn i krigen på Napoleons side. Frankrikes tap ble derfor også den danske kongens tap, og i Kielfreden 14. januar 1814 måtte han avstå Norge til den svenske kongen. Dermed var spillet om Norge i gang. Dansk prins tok makten Etter Danmarks tap i Napoleonskrigene forsøkte den danske prisen Christian Fredrik å snyte svenskene for Norge. Gjennom sitt åpne brev av 19. februar til hele folket og landets embetsmenn kunngjorde Christian Fredrik at han hadde overtatt riksstyret som regent for å hevde og forsvare landets uavhengighet og selvstendighet. Han skulle etter hvert bli kjent som sommerkongen. Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 bestod av valgte representanter fra hele Sør-Norge og så langt nord som til Nord- Trøndelag. På grunn av lange avstander og tidsnød ble ikke Nord-Norge representert. Riksforsamlingen hadde til oppgave å utarbeide Norges Grunnlov. Representantene ved forsamlingen blir populært kalt Eidsvollsmennene eller fedrene på Eidsvoll. Svenskene likte ikke utnevnelsen av Christian Fredrik som norsk konge, og truet med krig. Enden på historien var av Christian Fredrik trakk seg, Norge kom i union med Sverige frem til 1905 under svenskekongen. Men det er en annen historie. Gunnloven fikk Norge derimot beholde. Alle kirker i Norge som var med på å velge Eidsvollmenn i 1814 har fått en plakett. Borgund er en av ti kirker i Møre Bispedømme som får minneplaketten. Niels Nielsen har fått både minneplakett og sin grav ved Borgund kirke. Her hviler Eidsvollmann Niels Nielsen på Borgund Gravlund. Nielsen var sokneprest i Borgund frem til sin død i Kirken spilte en meget sentral rolle da Eidsvoll-mennene samlet seg på Eidsvoll i april Landets grunnlovgivende forsamling ble innkalt av stattholderen, prins Christian Frederik. Gjennom sitt åpne brev av 19. februar til hele folket og landets embetsmenn kunngjorde han at han hadde overtatt riksstyret som regent for å hevde og forsvare landets uavhengighet. bildetekst Rundt i Norge holdt 179 prestegjeld valgmannsvalg i kirkene. Deretter møttes valgmennene i hvert fylke til en egen samling, der de valgte representanter til Eidsvoll seg imellom. Av de 112 medlemmene av Riksforsamlingen var 33 valgt spesielt blant de militære, mens 25 var valgt fra byene og 54 fra landdistriktene i amtene. De Eidsvoll-menn som ble valgt fikk med seg en fullmakt fra sitt amt som de tok med til Eidsvoll. Alle kirker som avholdt valg har fått kopi av den orginale fullmakten. Sunnmøre var ikke representert på Eidsvoll På grunn av spesielle omstendigheter fikk ikke Sunnmøre en egen Eidsvoll-mann. Sokneprest Baade i Borgund var kalt til møte i Molde våren 1814, der utsendinger til Eidsvoll skulle pekes ut. Men soknepresten i Borgund mente han var for gammel (70-årene), og sa nei takk til å reise til Eidsvoll, til tross for at han ble valgt som utsending. Valget av Eidsvollmenn var de første enkle demokratiske valg som har blitt gjennomført i Norge. Eidsvollmann ble senere sokneprest i Borgund Men Borgund skulle likevel få sin Eidsvollmann 20 år senere. Nicolai Nielsen (født 3. mars 1777, død 10. juli 1854) var en dansknorsk prest, Eidsvollsmann og stortingsmann. Han representerte Fjaler på Eidsvoll i 1814, men kom til Borgund som sokneprest i Her ble han en meget sentral skikkelse i kirken og vår kirkehistorie. Nielsen var sokneprest frem til sin død i Egen minneplate Ti av kirkene som var valgkirker i Møre bispedømme i 1814 står fortsatt. Den gang var hvert sokn egen valgkrets. I Norge står fremdeles 176 av kirkene. Alle disse har nå mottatt valgkirke-skiltet fra Riksarkivet/ Riksantikvaren. -Vi har valgt å henge dette på innsiden av portstolpene på utsiden av kirken. Det betyr at de som står på kirketrappa og skuer utover, vil se plaketten, forteller Kjell Antonsen i Borgund menighet. -Vi har fått offisiell overleveringa av fullmakta som presten fikk i 1814 i samband med valga. En kopi av fullmakta er blitt høytidelig overlevert til soknerådet, forteller Antonsen. Grunnlovsjubileet understreker kirkens sterke posisjon i de dramatiske månedene i Valgene som kirkene gjennomførte våren 1814 var de første demokratiske valg i Norge, og dannet grunnlaget for dannelsen av riksforsamlingen på Eidsvoll. I Møre bispedømme står fremdeles ti av kirkene fra 1814, og alle har fått plakett. Dette er kirkene Bremsnes kirke, Averøy, Bud kyrkje, Elnesvågen, Leikanger kyrkje, Herøy, Grip stavkirke, Kristiansund, Veøy gamle kyrkje, Molde, Norddal kyrkje, Valldal, Edøy gamle Dette var Nicolai Nielsen (kilde: Wikipedia) Nicolai Nielsen (også skrevet Niels Nielsen) født 3. mars 1777, død 10. juli 1854 var en dansk-norsk prest, eidsvollsmann og stortingsmann. Nielsen ble født i landsbyen Balbro på Fyn i Danmark, faren hans var smed. Han ble tatt opp som student i 1796 og ble cand. theol. i Noen år fra 1801 styrte han kystsignalstasjonen på Stevns klint på Sjælland. Fra 1807 var han sogneprest i Vardø, fra 1812 til 1821 samme embete i Ytre Holmedal i Sunnfjord. Perioden fra 1821 til 1835 var han sogneprest i Eid i Nordfjord, de siste fem år også prost i Nordfjord. Til sist var han sogneprest i Borgund prestegjeld på Sunnmøre, hvor han døde i I 1814 var Nielsen utsending fra Nordre Bergenhus amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll, der han hørte til selvstendighetspartiet.[2][3] Han representerte samme amt på Stortinget i 1830, og var da medlem av militærkomiteen. Selvstendighetspartiet (danskepartiet, prinsepartiet, de ilende) var en uformell gruppering av representanter som utgjorde flertallet i Riksforsamlingen på Eidsvoll i Under diskusjoner om Riksforsamlingens mandat og landets statsrettslige stilling viste det seg at forsamlingen delte seg i to løse grupperinger. Disse blir gjerne kalt selvstendighetspartiet og unionspartiet. Niels Nielsen Selvstendighetspartiet hadde flertallet i forsamlingen, rundt 80 representanter. Deres viktigste felles programpost var å bevare Norge som et selvstendig land. Grunnlovsverket, den såkalte 17. maigrunnloven, ble fullført og datert 17. mai og underskrevet og beseglet av presidentskapet. Samme dag ble Christian Frederik enstemmig valgt til konge. Dagen etter, den 18. mai, ble loven underskrevet og beseglet av de øvrige representantene, siden dette var en tidkrevende prosess som man ikke rakk å fullføre på én dag. 17. mai blir med rette feiret som Norges grunnlovsdag og nasjonaldag. 4 5

4 Dette brevet fikk Borgund menighet i forkant av valget av Eidsvollmenn. BORGUND Deres Kongelige Høyhed Printz Christian Frederik Norges Regent Naadigste Herre! Telefon: Fax: Med den inderligste Følelse have vi denne Egns nævnlig Borgens Præstegiælds samtlige Indbyggere modtaget Deres Kongelige Høyheds Norges Regents naadigste Kundgiørelse om Rigets nærværende Stilling. Med underdanigst Erkiendtligheds Varme have vi erfaret Deres Kongelige Høyheds Naadigste Velvillie for vor Egns som for heele Norges Folk. Deres høye Siæls Beslutning at ville staae i Spidsen for dette Riges Undersaattere til at hævde dets Frihed og Selvstændighed imod en Naboemagt, som ved mægtige Allieredes Understøttelse har tiltvunget sig en Slags Afstaaelse af vort elskede Fædreneland. Jomarka Eiendom AS Ålesund Ingen anden Grund til denne Paastand kan øynes end Misundelse over vor forrige lykkelige Foreening med Danmark samt ærgjerrig Higen efter at see sit Tab paa en anden Side erstattet fra denne. Danmark og Norge have langt mere en grundig Aarsag at indtale sin Rettighed paa heele Sverrig eller dog i det mindste de fra disse Riger i Fortiden afrevne Provintser. Vel os Normænd! Vel vort kiære Fædreneland! at vi i denne Trængslers Tid og under disse vaklende Omstændigheder have iblandt os en Odelsbaaren Arving til Norges Land og Rige, en Prints, som var værd en langt større Krone. Vel os! at Deres Kongelige Høyhed som Norges Regent vil antage sig Norges Sag med Viisdom, Mildhed og Retfærd befordre Landets vel og tilbagedrive Magt med Magt, om en rovgierrig Voldsmand torde forsøge at anfalde vore fredelige Grændser. Eneboligtomter, naust og båtplasser selges For ytterligere info: Naadigste Regent og Herre! Modtag denne vor hierteligste Tak-Addresse med Landsfaderlig Huld og Mildhed! Modtag hermed vore gientagne høytidelige Forpligtelser til med Samdrægtighed og Fædrelandssind at ville vove Liv og Blod og alt for vor Naadigste Regents og Norges retfærdige Sag. Den almægtige Gud velsigne Deres Kongelige Høyheds vor Naadigst Regents Bestrebelser! Han krone Dem med det heldigste Udfald! Han bevare Deres dyre bare Person i alle Farer og fra alle Efterstræbelser indtil den sildigste Alder!!! Tillige bevidne vi herved: at Provst Ridder Peter Daniel Baade og Selv Eier bonde og gods Eier Thore Pedersen boende paa gaarden Spilkeviig bleve i dag paa den almindelige Bededag Fredagen d. 18de Martii aar 1814 af os undertegnede Øvrigheds Personer Embedsmænd og Tolv Meenigheds Mænd valgte til at indfinde sig i det beramede Amts Møde i Molde d. 30te d. M., hvortil de ogsaa paa Borgens Præstegiælds Meenigheds Vegne med denne Fuldmagt forsynes. Datum ut supra. MARITIME PARTNER -sign- 6 Underdanigst Addresse-Skrivelse Til Hans Kongelige Høyhed Norges Regent Printz Christiania Frederich fra Borgens Præstegiæld Søndmøers Provstie Bergens Stift. P. D. Baade, Provst og Ridder. O. S. Kildal, Sorenskriver. Randulff, Overkrigscomissair. Divisions Cheff. C. F. Hvidt, Ps. Capellan. Jens Erdmann, Toldbetient. J. C. Danholm, Handelsmand. Willum Olsen Blinde, (mpp) medhielper Sieur Rasmussen Lille Norve, (mpp) medhielper Hans Widerøe, Carl E. Røneberg, Handelsmand. Stub, Lensmand. P. Tonning, Postmester og Kyst Elias Rønneberg, Handelsmand og Lodsoldermand. Ole Pedersen Eeg, (mpp) medhielper Knud Pedersen Store Engesett, (mpp) medhielper John Olsen Store Aarseth, (mpp) medhielper Rasmus Johnsen Holmeseth, (mpp) medhielper Knud Knudsen Gidske ødegaard, (mpp) medhielper Claus Nilsen Store Kalvøe, (mpp) Sognemand. maritime-partner.com Your Life Cycle Partner in air compressors 7

5 Mirakelhuset åpner sine dører for alle Grønn hverdag Tysk hjelp i konsertuke Pastor i Pinsekirka Vidar Godø er nå klar til å invitere byens befolkning på besøk i Mirakelhuset Her er både stillerom, og en liten kaffekrok. Et sted for en god samtale. I over ett år har pastor Vidar Godø i Pinsekirka arbeidet med å gjenskape Waldehuset i Fjellgata. Waldehuset bærer på en unik historie som utspant seg under bybrannen i Huseieren Anders Nord fikk besøk av en engel som forsikret han om at Gud ville spare hans hus for flammene. Familien til Nord tømte huset for eiendeler og rømte. Historien er velkjent, alle eiendelene som ble båret ut ble flammenes rov, huset ble stående. I årevis forfalt huset før pastor Vidar Godø presenterte sine tanker om bruken av huset. For Godø er Waldehuset en åndelig kulturperle som bør være en møteplass for hele byens befolkning. Siden den gang har arbeidet med huset gått sin gang. -Store endringer har skjedd. Blant annet har huset fått på plass et nytt og moderne toalett og bad, forteller Godø. Det nærmer seg snart offisiell åpning av huset med snorklipping og det hele. Håpet er at også ordføreren vil være med på åpningen som kan bli en gang i slutten av april. Skole blir invitert Pinsemenigheten sysler også med tanken på å invitere skoler og barnehager til omvisning på huset. -Det er viktig for de unge å høre denne sterke historien som knytter seg til Anders Nord og bybrannen. Ved besøk vil historia bli fortalt, og kanskje troen på en levende og kjærlig Gud kan slå rot i mange, sier Vidar Godø. Fra høsten av, er det planen å arrangere Alphakurs i huset. Bønnegrupper har allerede tatt i bruk huset, og de første overnattingene er et faktum. Huset var også til stor glede i forbindelse med bybrannvandringsnatten. -Da stilte vi med brennsnut så langt det rakk - å det rakk langt. Det var til og med brennsnut til overs, forteller Godø. Lørdagsåpent -Planen for bruken avklarer seg også etter hvert. I første omgang kan en tenke seg å ha åpent hus en gang i uka. Fortrinnsvis på lørdager, fra kl 1100 til 1600, sier pastoren. På de tiltenkte lørdagene, vil huset kunne besøkes for en kopp kaffe og en prat med gode folk. - Det skal være et hus med et lavterskeltilbud der en både kan utfordre den kristne tro og samtale med mennesker som tror på Jesus Kristus. En av utfordringene som står igjen er å finne ut av den økonomiske drifta, sier Godø. Det er planer om å selge pins, bilder og kaffe, og gaver til foreningen Waldehuset tas også imot med takk. Initiativtakerne er også takknemmelige til alle som kan være med å be for dette viktige arbeidet. -Dette er et trosprosjekt, et klenodium for Ålesund, med en sterk, sjelden historie som er verdifull for vår tid, avslutter pastor Vidar Godø med. Det er mye vi kan gjøre for å skape en bedre hverdag. I de neste utgavene vil GLØD gi deg fire gode råd for en mer miljøvennlig hverdag. 1. Flytt sofaen til andre siden av stua Oppussing gir store miljøbelastninger, og nordmenn er blant de i verden som pusser opp hjemmene sine oftest. Men er det alltid nødvendig? Kanskje handler oppussingen noen ganger om et behov for forandring, som kan oppnås på enklere og mindre miljøbelastende måter enn å pusse opp for eksempel ved å ommøblere litt. Verdt et forsøk? 2. Skaff deg en hushjelp Det er generelt mye mindre miljøbelastende å bruke pengene sine på opplevelser og tjenester enn på ting. Å bruke penger på en vaskehjelp annen hver uke, for eksempel, vil øke livskvaliteten for mange uten at det går på bekostning av miljøet. Husk å be hushjelpen om å bruke miljømerkede vaskemidler! Kinobesøk, hårklipp og restaurantmiddager er eksempler på andre ting det går an å bruke penger på, som gir liten miljøbelastning. 3. Sunn mat er miljøvennlig mat Frukt, grønt og fisk er generelt mye mindre miljøbelastende å produsere enn kjøtt. Norske helsemyndigheter anbefaler å spise mer frukt, grønt og fisk. Ved å følge de anbefalingene, bidrar vi til å redusere vår egen miljøbelastning mye. Kjøttproduksjon legger beslag på store arealer, krever mye energi og bidrar til å forverre matsikkerhetssituasjonen i verden. På 30 kvadratmeter kan det produseres en kilo kjøtt eller ti brød og 60 flasker vin. Når det gjelder klimaet er det faktisk sånn at kjøttproduksjon alene står for rundt 18 prosent av de menneskeskapte klimautslippene mer enn all vare- og persontransport til sammen. Et eksempel: Hvis vi kutter ut en pakke kjøttdeig i måneden, sparer en vi utslipp tilsvarende 75 kilo CO2 i løpet av ett år. Det tilsvarer utslippet fra drøyt 40 mil med bilkjøring. 4. Kjøp brukt Vareproduksjon gir miljøbelastning. Ved å ta turen innom Finn.no eller Zett.no i stedet for IKEA neste gang du trenger ny sofa, komfyr eller vaskemaskin, sparer du inn utslippet fra vareproduksjonen. For en sofa kan det bety et sted mellom 100 og 200 kilo CO2 tilsvarende utslippet fra mil med bilkjøring. 5. Kutt strømforbruket i hjemmet Selv om strømmen i Norge stort sett stammer fra vannkraft, er Norge en del av det europeiske kraftmarkedet. Ved å kutte i forbruket her hjemme, kan Norge eksportere mer strøm til Europa og dermed redusere behovet for mer forurensende kraftkilder. Alt fra enkle tiltak som å bli flinke til å slukke lyset etter oss og sette inn sparepærer, til større tiltak som etterisolering, vil bidra til redusert strømforbruk. Ved å erstatte én vanlig glødepære (60 watt) med en sparepære (11 watt), sparer vi omtrent 50 kilowattimer i løpet av et år. I dagene fra 31.april til 4. mai får Spjelkavik Kyrkjekor celebert besøk av Ansgar-Kantorei fra Hamburg. Nåværende leder i kyrkjekoret, Svenne Naumann, har tidligere vært korsanger i kirken dette koret kommer fra. Kirkekoret vil være vertskap for koret alle dagene de er her og har planlagt to konserter og en gudstjeneste i lag. Programmet for konsertene som vil bli i Spjelkavik 2. mai og Volda 3. mai vil bli Bachkantaten «Christ lag in Todesbanden».I tillegg vil det bli sang av begge korene hver for seg og en avdeling med strykekvartetten. Dette er en koralkantate som er laget over Luthers store påskesalme som på norsk heter «Vår Herre Krist i dødens band «som vi finner på nr. 187 i den nye salmeboka. Søndag 11. mai blir familiemessen «Barn i Guds tid» med tekst av Eyvind Skeie og musikk av Johan varen Ugland feiret av barnekorene i Spjelkavik og Ulstein Kyrkjer sammen med menigheten. Det er en fantastisk flott messe med mange flotte melodier og tekster. Den blir akkompagnert av fløyter, orgel, vibrafon, klarinett og piano. Ragnhild Eide Akslen dirigerer. Fredag 9. mai blir det konsert med den kjente panfløytisten Roar Engelberg og kantor Ola Eide. Konserten arrangeres i samarbeid med Ålesund kommune og «den kulturelle spaserstokken» Pensjonister er spesielt velkommen, men det er åpent for alle. Konserten vil inneholde kjente klassiske perler og folkemusikk. 8 9

6 Pauline sluttar og flyttar I over 6 år har Pauline Aksnes (bildet) hatt arbeidet sitt mellom born og unge i Borgund kyrkjelyd. I halve stillinga har ho vore i barnehagen, og i andre delen har ho vore barneog ungdomsarbeidar i kyrkjelyden. «Alle» kjenner Pauline, og den som ferdast innom barnehagen eller i kyrkja eller på menighetshuset, høyrer «Pauline»-rop overalt. Gå i fred! Når dagen er lys, er Gud med deg. Når dagen er mørk, er han også der. Han gir deg en himmelsk berøring. Han elsker deg slik som du er. Gå i fred! Gode Gud! Gi oss visdom så vi lever slik du har lært oss, slik at vi utvikler en ettervarme i fotsporene våre, en ettervarme fra fotsporene dine. Trøstebønn Du min Gud, rør ved meg og gi meg mot, finn en vei og led min fot. La en trøsteengel gå rett ved siden av meg nå. La meg få leve livet mitt tett og nært mot hjertet ditt. Hold meg godt og la meg bli, gi oss to alenetid. Kråka flaksar heimover Pauline lar seg utfordre. Ho er trolig til det meste! Ho syng og dirigerer, ho er skodespelar, både biskop og barn har møtt henne som «Kråka», flaksande rundt med replikkar og nærvær, til stor fryd og forstand. Ho har rydda bord, laga enormt med mat og er spesialist på «smalltalk», inkluderande og har rom til alle. No flaksar kråka heim til Haramsøy. Der står barndomsheim og ventar. Der er det røter, familie og arbeid i heimebasert omsorg. Hjelpepleiaren kjem i arbeid! Takk for utfordringar og tillit -Eg har blitt rikare og er takksam for utfordringar og tillit, seier ho når ho blir utfordra til å summere opp tida si i Borgund. Og ho takkar for trivsel og for varme rosande ord gjennom desse åra, og seier noko om at det er med tungt hjarte at ho no sluttar. -Eg kjem til å sakne dykk!, seier ho. Og er knapt klar over kor mange som kjem til å sakne henne når ho ikkje lenger er ein del av liv og virke i Borgund. Likevel, lykke til, i ein ny livsfase heime på Haramsøy, og takk for tida i Borgund! Morgenbønn Hvor jeg vender meg, min Gud, omslutter du meg med omsorg som om jeg er ditt eneste barn. Velsign meg i dag, og sett meg i stand til å gi velsignelse videre. Kveldsbønn Takk for dagen jeg har fått, takk for alt som var godt. Takk, Gud, at du våker over alle de som sover. Send en engel til meg nå, send meg en som passer på. Vogg meg varsomt natten lang med en himmelsk englesang. Engledryss Måtte gledens engel smitte deg, godhetens engel røre ved deg, fredens engel sitte ned hos deg, kjærlighetens engel komme ofte og bli lenge. - Ragnhild Bakke Waale Bli hos oss! Oppstandne Kristus! I dag ber vi med emmausvandrerne, bli hos oss, la oss se deg, høre stemmen din, kjenne nærværet ditt. Gi oss denne dagen vekst og hvile i ditt hellige nærvær. En hymne Bruk tid med å være opptatt med å være til, leve ut og forgylle øyeblikkene så de kan bli en hymne til dagen. La deg berøre! Skap deg noen smilehull. Sett deg i en solkrok. Lytt til stillheten. Kjenn på takknemligheten. Varm deg på det vakre livet byr deg. Ta inn lysfylte øyeblikk Hvert sekund har sin spesielle skjønnhet. - Ragnhild Bakke Waale Ved dødsfall står vi til tjeneste med alt innen bortgang og avskjed! Henting-Samtale-Hjemmebesøk Begravelse-Blomster-Gravstein Din tillit-vårt ansvar! Døgnvakt: e-post:

7 Bønnegruppe: -Viktig å dele vanskelige ting Wejdan Jarrah i arbeider med å gje syriske flyktningar håp i ein desperat situasjon Det er grytidlig. Klokka er 0700 fredag. Glød er invitert til Lyspunktet til frokostsamtale i bønnegruppa Haugerom. Konfirmantar og frivillige vil gå med bøsse frå hus til hus og samle inn pengar. Vi treng fleire bøsseberarar. Ta kontakt med kyrkjelyden din dersom du vil vere med. Pengane som kjem inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Om du ikkje er heime når bøssebærarane kjem, eller du har ikkje kontanter kan du likevel støtte aksjonen direkte ved å: Nytte kontonummer Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) Ringje gjevartelefon (200 kroner) Konfirmantene i Ålesund har i årevis bidratt til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Her fra en tidligere innsamling i Spjelkavik. For 200 kroner kan du gje eit menneske sikker tilgang til reint vatn! Tusen takk for din hjelp! Bli med på fasteaksjonen 8. april skal konfirmantar i Ålesund ut å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp. Det er endeleg klart for den årlege fasteaksjonen. Ungdomsprest Christian Siejak -Konfirmantane vil gå rundt med bøsse. Alle vi ha på seg identifikasjon slik at du kan vere sikker på at pengane kjem fram, sier ansvarleg for aksjonen i Ålesund, ungdomsprest Christian Siejak. Han oppmodar alle som møter konfirmantane ute om å ta godt imot dei. -Dette er ein viktig aksjon som vi oppmodar folk om å støtte. I fjor vart det samla inn kroner i Ålesund. I år håper vi å oppnå minst like mykje, seier Siejak. Syria: Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen og treng deg! På same måten som Kirkens Nødhjelp treng Wejdan, som jobbar med traumatiserte born frå Syria, treng organisasjonen at du gjev tid og pengar og brukar stemma di for å skape forandring. Står saman Kirkens Nødhjelp jobbar for at så mange som råd er, skal få sjansen til å overleve katastrofar. Krigsflyktningar frå Syria er ein del av dei du støttar ved å delta i fasteaksjonen. Då står du saman med Wejdan Jarrah i arbeidet hennar med å gje syriske flyktningar håp i ein desperat situasjon. Wejdan er spesialist på å møte folk som har opplevd grusome ting: - Her i Zataari har alt for mange opplevd å sjå søsken og foreldre bli drepne på bestialsk vis framfor augo deira. Men viss eg kan bidra til at dei i det minste ser håp om ei betre framtid, har eg den mest meiningsfulle jobben i verda, seier 32-åringen som er frå byen Ibrid i Jordan, og har master i psykososialt arbeid. - Innan fagfeltet mitt kaller vi arbeidet vi utfører for psykososial førstehjelp. Det er akkurat det det er; mange treng naudhjelp også psykisk. Mange hadde hatt bruk for individuell hjelp vidare, men vi har ikkje meir kapasitet enn det vi har, seier Wejdan. Sjølv om ho har den rette utdanninga og erfaringa, er det verkeleg hardt arbeid: - Det er klart det går inn på meg. Eg møter så mange lagnader at eg ofte må jobbe med eigne tankar etter lange arbeidsdagar, og arbeide med dei for å ruste meg opp til ein ny dag i leiren, seier ho. Godt å gjere noko Fasteaksjonen er eit høve for oss i Noreg til å gjere noko konkret med alt det vonde vi høyrer om i nyhenda. Vi kan bidra. Det vi gjer, tel for at hjelpa skal nå flest mogleg. Men Kirkens Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klimaførebyggjande tiltak på Filippinene. Pengane som kjem inn i fasteaksjonen, gjer det mogleg å handle raskt i katastrofar, som etter tyfonen på Filippinene. Denne morgenen møtes seks mann rundt et veldekket frokostbord. Inspirasjonen til å starte bønnegruppa fikk de fra Hans Nilsen Hauge og hans iver for å samle menn til bønn og ettertanke. «Haugianismen (eller Hauges Venner) er en norsk kristen bevegelse som var sterkest tidlig på 1800-tallet, og som opprinnelig ble forkynt av lekmannen Hans Nielsen Hauge. Tilhengere kalles haugianere. Bevegelsen påvirket norsk samfunnsliv i betydelig grad.» (wikipedia) Samlingen starter med en god prat og mat. Etter hvert blir samtalen mer konkret. Snart er gruppa i gang med å be for og med hverandre. -Vi ber for familier, for byen vår, de folkevalgte og alle som jobber i Ålesund kommune. Vi ber for mennesker vi kjenner som trenger hjelp, forteller bønnegjengen. Personlig og nært I samtalen kommer det fram personlige opplevelser om problemer, bønnesvar og annet. Stor frimodighet og åpenhet preger gruppa. -Det er godt å dele vanskelige tanker, men det er veldig utfordrende. Vi tenker ofte, skal vi tørre å si dette?...etterpå føles det veldig godt å dele vanskelige ting. Vi bruker å si at delt sorg er halv sorg, forteller Vidar Godø. -Blir bønnene deres hørt? -Vi opplever stadig bønnesvar. Når vi har bedt for noen som har det vanskelig på jobb, så har vi fått høre senere at nå går alt så mye bedre. Så tar vi litt av æren for det, sier bønnegruppa. Be og dere skal dere få, så gleden deres kan være fullkommen (Joh. 16,24b). Det er dette løftet de samles om i bønnegruppa Haugerom. For bønnegjengen er den faste fredagssamlingen blitt et viktig møtested. -Det gjør noe med oss menn. Vi kan le og gråte sammen. Vi åpner oss opp, og alle her har taushetsplikt om det som vi forteller hverandre, sier gruppa. Bønnegrupper er viktig -Det er et tankekors at det blir færre og færre bønnegrupper. Dette svekker kristenlivet, og kristendommen tappes for krefter. Bønn er selve kraftkilden vår, og viktig å ta vare på, sier gjengen rundt frokostbordet. Gjengen rundt frokostbordet kommer fra alle yrkesgrupper. Fredag morgen klokka 0700 er valgt fordi gjengen da får ro. -Vi er småbarnsforeldre og ettermiddagene er fylt med barn og andre aktiviteter. Derfor er det vanskelig å finne et tidspunkt som passer, forteller de. En ting har de felles uansett yrke eller sivil status. Og det er Jesus. -Jesus sier at Den som søker meg skal finne meg. Hovedpoenget med bønn til Gud er å søke hjelp og trøst. For oss gir bønnegruppa en god start på dagen, men også en viktig arena for å lufte vanskelige ting, og be for de som trenger det

8 Aktivitetskalender for Ålesundskirkene Gudstjenester Spjelkavik Menighet Mandagar Mini-Cantus (småbarnsang 1-3 år), annankvar veke kl. 17:30. Tirsdagar Kyrkjeklubben (for utviklingshemma), annankvar veke kl. 18:00. Onsdagar Barnekoret (frå 2-klasse), kl. 17:30, Cantus Vialis (kor 3-7 år), annankvar veke kl. 17:30. Torsdagar Familiekoret, annankvar veke kl. 17:30. Kyrkjekoret, kl. 19:30. Torsdagskveld i kyrkja (undervisning og gruppesamtale), annankvar veke kl. 19:30. Fredagar Aktivitetsklubben kl. 19:30 (frå 7. klasse), 1 fredag per månad. Filmklubben kl. 19:30 (frå 9. klasse), 1 fredag per månad. Søndagar KRIK Spjelkavik i Borgundhallen (frå 8. klasse), annankvar veke kl. 20:00. Laurdag 5. april: Internasjonal kafé, kl. 13:00 Laurdag 12. april: Internasjonal kafé, kl. 13:00 Torsdag 17. april: Skjærtorsdagssamling - fellesskapsmåltid Laurdag 26. april: Internasjonal kafé, kl. 13: april Tårnagenthelg (for 4. klassinger) Onsdag 30. april: 12-treff, kl. 12:00 Fredag 2. mai: Konsert med Ansgar-Kantorei fra Hamburg, Ålesund strykekvartett og Kyrkjekoret Kantaten «Christ lag in Todesbanden» av Bach m.m., kl. 19:30, arr. Kyrkjekoret. Fredag 9. mai: Konsert med Roar Engelberg, panfløyte og Ola Eide, orgel, kl. 12:00. I samarbeid med Ålesund kommune og «Den kulturell spaserstokken», arr. Spjelkavik menighet i samarbeid med Ålesund kommune. Søndag 11. mai: Familiemessen «Barn i Guds tid» med barnekorene i Spjelkavik og Ulstein Kyrkjer, kl. 11:00. Torsdag 22. mai: Konsert Vox virorum, kyrkjekoret, kl. 19:30. Onsdag 28. mai: 12-treff, kl. 12:00 Der blir det både familiegudsteneste kl som Ålesund menighet skal står for, grilling og leik. Larsgårdenspeidarane og andre vil også overnatte frå laurdag til Borgund Menighet Tirsdagar Onsdagar Torsdagar kl. 17:30, Kyrkja, Ministrantkor kl. 18:00, Menighetshuset, SyngSang kl. 19:30, Kyrkja, Kyrkjekorøving kl. 11:30, Institusjonsandakt Hatlane Omsorgssenter, (annakvar veke). kl. 12:00, Menighetshuset, «Strikketreff», (på onsdagar det ikkje er formiddagstreff). kl. 19:00, TenSing-koret «Allsing» har øving, Volsdalen kyrkje/borgund Menighetshus. kl. 11:00, Menighetshuset. Babysang. kl. 11:00, Institusjonsandakt på Borgundheimen, (annakvar veke). kl. 12:00 Institusjonsandakt på Sanitetshjemmet, (annakvar veke). kl. 18:00 Menighetshuset. Knøttesang, (annakvar veke). 2. april kl. 12:00, Menighetshuset, Formiddagstreff. 4. april kl. 19:30, Menighetshuset, Fredagslyd. «Perler frå den kristne» song- og musikkskatten. Scene. Mat. 6. april kl. 12:30, Menighetshuset, Årmøte i Borgund sokn. 9. april kl. 19:00, Kyrkja, Lesekveld april Fjellsetra, Leir for sporty-konfirmantane og «MILK». 13. april kl. 19:00, Kyrkja, Konsert. Ålesund Kammerkor med orkester og solister. Dirigent: Ragnhild Eide Akslen. Program: G.F. Händel: «Messias». 18. april kl. 09:45, Katevågen, Korsvandring gjennom museumsområdet til kyrkja. Gudsteneste kl april kl. 19:00, Kyrkja, Pasjonskonsert. Sopranen Elisabeth Teige, Marc Labruijere, orgel, Marit Kaldhol, resitasjon. 24. april kl. 18:00, Menighetshuset, Årsmøte i Dyreklubben. 27. april kl. 11:00, Kyrkja, Påskesanggudsteneste for små og store. Kor og orkester. 7. mai kl. 12:00, Menighetshuset, Formiddagstreff. 14. mai kl. 14:30, Menighetshuset, «Levande vatn», Trusopplæringsfest for 4. klasse. 25. mai kl. 11:30, Dyreklubben, Menighetens dag. Utegudsteneste, kafe, aktivitetar. Husk Dyrøy-dagen 9. juni 2. pinsedag, måndag 9. juni inviterer Ålesund KFUK og KFUM i samarbeid med kyrkjelydane i Ålesund til familiesamling på Dyrøya i Ellingsøyfjorden. søndag. Barnekor frå kyrkjelydane skal delta og arrangementet er opent for alle. Båt frå kaia til Dyrøy Betong i Bingsa industriområde. Skyss med småbåtar ved naustet (før Mørkeset). Priser og tider for skyss vil bli informert om når dagen nærmar seg. Velkomen til alle små og store i og rundt Ålesund! Volsdalen Menighet Tirsdagar Babysang i Menighetshuset kl. 11:00-13:00 Eldretrim i Kirkekjelleren kl. 11:00-13:00 Konfirmantundervisning kl. 14:30-16:00 Onsdagar Barnekor, klasse i Kirken kl. 14:15-15: klasse i Menighetshuset kl. 15:00-15:45 Tensing i Kirken kl. 19:00-21:00 Torsdagar Familietreff i Menighetshuset kl. 17:30-19:00 Klubben i Kirkekjeller, klasse, Partallsuker kl. 19:00-21:00 Ellers inviterer menighetspleien til møte i Menighetshuset, onsdager kl. 11:00-13:00 på følgende datoer: 2. april; 23. april; 20. mai. Ellingsøy Menighet Tirsdagar Småbarnstreff partalsveker på tirsdagar kl. 10:30 i kyrkjesalen. Onsdagar Ellingsøy kyrkjekor øver kvar onsdag kl. 19:00-21:00. Ettermiddagstreff éin onsdag i månaden kl. 15:30-17:30. Torsdagar Kyrkjemiddag éin torsdag i månaden kl. 16:30-18: mars Ettermiddagstreff 27. mars Kyrkjemiddag april Storfamilieleir på Orreneset. Årset bedehus og Ellingsøy kyrkje i samarbeid. 20. april kl. 09:30 Påskefrukost 23. april Ettermiddagstreff 24. april Kyrkjemiddag 21. mai Ettermiddagstreff 22. mai Kyrkjemiddag Ålesund Menighet Spjelkavik Menighet 1. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 18:00, Samtalegudsteneste, v/ Bjarte Hove 2. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 08:30, Morgonmesse, v/ Bjarte Hove 6. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 11:00, Familiegudst. Nattverd v/ Bjarte Hove 9. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 08:30, Morgonmesse v/ Thorvald Grønli 13. april: Hatlehol Borg Fhs, kl. 11:00, Gudsteneste. Nattverd v/ Thorvald Grønli 13. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 11:00, Gudsteneste. Dåp, nattverd, Vikar 17. april: Spj.vik Oms.senter, kl. 11:00, Nattverdgudsteneste, Vikar 17. april: Bl.heim Oms.senter, kl. 14:00, Nattverdgudsteneste, Vikar 17. april: Åse Sjukeheim, kl. 15:00, Nattverdgudsteneste, Vikar 17. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 19:00, Skjærtorsdagsgudst. Nattverd v/ Bjarte Hove, Kveldsmåltid 18. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 11:00, Pasjonsgudsteneste v/ Thorvald Grønli 19. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 22:00, Påskenattmesse. Nattverd v/ Bjarte Hove 20. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 11:00, Høgtidsgudst. Dåp, nattverd v/ Thorvald Grønli 21. april: Blindheim Bedehus, kl. 11:00, Gudsteneste. Nattverd v/ Nils Beite 23. april: Spjelkavik kyrkje, kl. 08:30, Morgonmesse v/ Bjarte Hove 24. april: Emblemsanden, kl. 18:00, Samtalegudsteneste i, Blindheim Bedehus, kl. 11:00, Gudsteneste. Nattverd, Vikar 11. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 11:00, Familiegudsteneste. Dåp v/ Bjarte Hove, 10 års dåpsfest 14. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 08:30, Morgonmesse, v/ Thorvald Grønli 17. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 12:00, Festgudsteneste v/ Thorvald Grønli 18. mai: Hatlehol - Borg Fhs, kl. 11:00, Gudsteneste. Nattverd v/ Knut Bjune 18. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 11:00, Gudsteneste. Dåp, nattverd v/ Bjarte Hove 21. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 08:30, Morgonmesse, v/ Bjarte Hove 24. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 10:00, 12:00, 14:00, Konfirmasjon, v/ Knut Bjune 25. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 10:00, 12:30, Konfirmasjon, v/ Bjarte Hove 28. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 08:30, Morgonmesse, v/ Thorvald Grønli 29. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 11:00, Gudsteneste. Dåp, nattverd v/ Nils Beite 31. mai: Spjelkavik kyrkje, kl. 10:00, 12:00, 14:00, Konfirmasjon v/ Thorvald Grønli 1. juni: Spjelkavik kyrkje, kl. 10:00, 12.30, Konfirmasjon v/ Oddmund Måseide 1. juni: Hatlehol Kyrkjeplass, kl. 11:00, Friluftsgudsteneste. Nattverd v/ Thorvald Grønli Gudstjenester forts. s Mandagar Tirsdagar Onsdagar Torsdagar Søndagar Lørdag Lørdag kl. 19:00, Ålesund kirkekor øver. kl. 11:00-13:00 i Skarbøvik kirke, Babysang. kl. 17:30-19:00 i Skarbøvik kirke, Familietreff annenhver uke. Andakt, sang, lek og måltid. kl. 19:00, KRIK, Gymsalen ved Aspøy skole. kl. 19:00-22:00, Ungdomsklubb i Skarbøvik kirke. Annenhver søndag. 5. april: kl. 11:00-13:00 Påskeverksted for 1. klassingene i Skarbøvik kirke, utdeling av Barabbasbok. 5. april: kl. 17:00, Misjonsverksted for 4. klassingene i Skarbøvik kirke. Tirsdag 8. april: kl. 11:30, Formiddagstreff 60+ i Skarbøvik kirke. Tirsdag 13. mai: kl. 11:30, Formiddagstreff 60+ i Skarbøvik kirke. Søndag Onsdag 1. juni: kl. 15:00, Norwegian Romantics konsert i Ålesund kirke ved Ålesund kirkekor. 4. juni Menighetspleiens sommertur til Brusdalsheimen.

9 Borgund Menighet 06. april: Borgund kyrkje, kl. 11:00, Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. Ofr. NMS. 13. april: Palmesøndag, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Arvid Helle. Dåp. Offer til Himalpartner. 17. april: Skjærtorsdag, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Reidar Standal. Nattverd. Offer til Kyrkjelydsarbeide. 18. april: Langfredag, Korsvandring, kl. 09:45, frå Katevågen ved Borgund kyrkje, 11:00, Pasjonsgudsteneste. Arvid Helle. Offer til Kirkens Fengselsarbeid. 20. april: Påskedag, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Høgtidsgudsteneste. Arvid Helle kyrkjekoret/blåsegruppe. Nattverd. Offer til kyrkjelydsarrbeidet. 21. april: 2. Påskedag, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Arvid Helle. Dåp. Offer til Kirkens Bymisjon, Møre Prestegardsnaustet 14:00, Samtalegudst. for friluftkonfirmantane. Christian Siejak. 27. april: 2. søndag i påsketida, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Påskesangfest. Arvid Helle. SyngSang/Ministrantkoret/ Kyrkjekoret og Orkester. Nattverd. Offer til Korarbeidet. Kyrkjekaffi i Menighetshuset 03. mai: Laurdag før 3. søndag i påsketida, Borgund kyrkje, kl. 10:30, Konfirmasjon, Christian Siejak, Mary Rowland. Allsing. Offer til Barne og ungdomsarbeidet. Borgund kyrkje, kl. 13:00, Konfirmasjon, Christian Siejak, Mary Rowland. Kyrkjekoret. Offer til Kyrkjelydsarbeidet. 04. mai: 3. søndag i påsketida, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Konfirmasjon. Christian Siejak, Mary Rowland. Kyrkjekoret. Offer til Himalpartner. 11. mai: 4. søndag i påsketida, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Arvid Helle. Nattverd. Offer til Blå Kors. Ellingsøy Menighet 30. mars: kl. 11:00, Samtalegudsteneste. Christian Siejak & Reidar Standal. Konfirmantane. Offer til Amathea. 13. april: kl. 11:00, Palmesøndag. Familiegudsteneste. Reidar Standal. Offer til Søndagsskulen Sunnmøre. 17. april: kl. 19:00, Skjærtorsdag. Nattverdsgudsteneste. Reidar Standal. Offer til Wycliffe. 20. april: kl. 11:00, Påskedagsgudsteneste. Dåp. Nattverd. Reidar Standal. Kyrkjekoret. Offer til Misjonsprosjektet Filippinene. Laurdag 26. april: kl. 10:30 og kl. 13:00, Konfirmasjonsgudsteneste. Christian Siejak. Reidar Standal. Ellingsøy kyrkjekor. Offer til Kyrkjelydsarbeidet. 11. mai: kl. 11:00, Gudsteneste. Reidar Standal. Offer til KIA-Kristent Interkulturelt Arbeid. 17. mai: kl. 11:00, Festgudsteneste. 200-årsjubiléum for grunnlova. Arvid Helle. Offer til Sjømannskirken. 25. mai: kl. 11:00, Gudsteneste. Offer til Diakoniarbeidet. 8. juni: kl. 11:00, Pinsedagsgudsteneste. Reidar Standal. Kyrkjekoret. Offer til Det Norske Misjonsselskap. 22. juni: kl. 11:00, Gudsteneste. Arvid Helle. Offer til Misjonsprosjektet Filippinene. 6. juli: kl. 11:00, Gudsteneste. Offer til Kyrkjelydsarbeidet. 27. juli: kl. 11:00, Gudsteneste. Reidar Standal. Offer til Menneskeverd. Perspektiv på naturen i livet Sjelesorg. Et mystisk ord. Betyr det sorg i sjelen? Nei. Det betyr omsorg for sjelen. Vi har alle en sjel. Det er selve sentrum i mennesket. Kjernen. Det innerste. Det mest verdifulle. Det mest avgjørende når det gjelder å leve, og å ha det trygt og godt. Derfor er det viktig å ta vare på sjelen, for da tar vi vare på oss selv. 18. mai: 5. søndag i påsketida, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Arvid Helle. Dåp. Offer til NKSS. 25. mai: 6. søndag i påsketida, Borgund kyrkje, kl. 12:00, Menighetens dag. Friluftsgudsteneste. SyngSang/Kyrkjekoret/Ministrantkoret. Offer til Diakoniarbeidet. Aktivitetar og kyrkjekaffi ved dyreklubben og i fjøra. 29. mai: Kristi Himmelfartsdag, Borgund kyrkje, kl. 11:00, Arvid Helle. Offer til Kyrkjelydsarbeidet. Volsdalen Menighet Ålesund Menighet 2. april: Ålesund kirke, kl. 09:00, Morgenmesse med nattverd i kapellet. 6. april: Ålesund kirke, kl. 11:00, Familiegudstjeneste. Barnas misjonsdag. Dåp. Thrainn Haraldsson. Offer til Det Norske Misjonsselskap. Kirkekaffe. 13. april: Ålesund kirke, kl. 11:00, Palmesøndag. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Svend Klemmetsby. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 17. april: Skarbøvik kirke, kl. 19:00, Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd. Hallvard Nordstrand. Offer til Skarbøvik kirke. Kveldsmat. 18. april: Ålesund kirke, kl. 11:00, Langfredagsgudstjeneste. Thrainn Haraldsson. 20. april: Ålesund kirke, kl. 11:00, Påskedagsgudstjeneste. Dåp og Nattverd. Thrainn Haraldsson. Offer til ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 21. april: Skarbøvik kirke, kl. 11:00, 2. påskedagsgudstjeneste. Nattverd. Hallvard Nordstrand. Offer til Skarbøvik kirke. Kirkekaffe. 26. april: Ålesund kirke, kl. 18:00, Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Thrainn Haraldsson. Offer til ungdomsarbeidet. 27. april: Ålesund kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Svend Klemmetsby. Offer til Normisjon. Kirkekaffe. 30. april: Ålesund kirke, kl. 09:00, Morgenmesse med nattverd i kapellet. 4. mai: Ålesund kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Hallvard Nordstrand. Offer til NMS-Misjonsprosjektet. Kirkekaffe. 10. mai: Ålesund kirke, kl. 11:00 og kl. 13:00, Konfirmasjonsgudstjeneste. Thrainn Haraldsson. Offer til ungdomsarbeidet. 11. mai: Ålesund kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste. Nattverd. Hallvard Nordstrand. Offer til Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet. Kirkekaffe. 14. mai: Ålesund kirke, kl. 09:00, Morgenmesse med nattverd i kapellet. 17. mai: Ålesund kirke, Festgudstjeneste. Svend Klemmetsby. 18. mai: Ålesund kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste med dåp og nattverd. Hallvard Nordstrand. Offer til Musikk- og kulturarbeidet i menigheten. Kirkekaffe. 25. mai: Ålesund kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste. Nattverd. Hallvard Nordstrand. Offer til Menighetspleien. Kirkekaffe. 28. mai: Ålesund kirke, kl. 09:00, Morgenmesse med nattverd i kapellet. 29. mai: Ålesund kirke, kl. 11:00, Kristi himmelfartsdag. Gudstjeneste. Dåp. Thrainn Haraldsson. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 1. juni: Ålesund kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste. Nattverd. Klemmetsby. Offer til barnearbeidet. 06. april: Volsdalen kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste med konfirmanter og stab. Tensing deltar. Nattverd og offer til Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe. 13. april: Volsdalen kirke, kl. 19:00, Jazzmesse med Blue Horn Jazzband og Øystein Braaten. Nattverd og offer til Det kirkemusikalske arbeid i menigheten. 17. april: Volsdalen kirke, kl. 19:00, Økumenisk gudstjeneste. Ved Døves, Metodistene og Volsdalen menigheter. Kveldsmat og offer til Amathea. 18. april: Volsdalen kirke, kl. 11:00, Langfredagsgudstjeneste ved Øystein Braaten. 20. april: Volsdalen kirke, kl. 11:00, Høytidsgudstjeneste ved Øystein Braaten. Nattverd og offer til Menighetens arbeid. 21. april: Volsdalen kirke, kl , Gudstjeneste for Døve og Hørende ved Odd Erling Vik Nordbrønd. Middag (påmeld. Døves menighet). Nattverd og offer til Døves menighet. 27. april: Volsdalen kirke, kl. 11:00, Påskesangfest med barnekor og Menighetens ansatte. Prest er Hallvard Nordstrand. Nattverd og Offer til Menighetens arbeid. Kirkekaffe. 3. mai: Volsdalen kirke, kl. 11:00 og kl. 13:00, Konfirmasjonsgudstjeneste ved Bente Wangensteen og Øystein Braaten. Offer til Menighetens arbeid. 11. mai: Volsdalen kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste ved Øystein Braaten. Nattverd og offer til Sunnmøre søndagsskolekrets. Enkel kirkekaffe. 18. mai: Volsdalen kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste for Døve og Hørende ved Odd Erling Vik Nordbrønd. Offer til Kirkens SOS Møre. Kirkekaffe. 25. mai: Pinsemenighetens leirsted i Velledalen, kl. 12:00, Familiegudstjeneste med barnekor og stab. Menighetstur med påmelding til menighetskontoret. Avreise Volsdalen, kl. 11: mai: Kristi Himmelfartsd., Volsdalen kirke, kl. 19:00, Musikkmesse ved Oddgeir Nossen og Øystein Braaten. Nattverd og offer til Menighetens arbeid. 1. juni: Volsdalen kirke, kl. 11:00, Gudstjeneste ved Øystein Braaten. Nattverd og offer til Sunnmøre indremisjon. Hvordan tar man vare på sjelen? Akkurat som kroppen trenger aktivitet for å utvikle seg og bli sunn og sterk, trenger sjelen å være aktiv med å stille livsviktige spørsmål om livet, og finne svar. Svar som holder og som gir trygghet og ro. Slike livsspørsmål må det jobbes med hele livet, for vi møter alle nye og utfordrende spørsmål etter hvert som tiden og årene går. Dessuten hender det ofte uforutsette ting med oss og våre nærmeste som av og til setter oss virkelig å prøve. Det kan for eksempel være sykdom og vonde tap. Livet er utfordrende Det er utvilsomt utfordrende og spennende å leve, men det er også vanskelig. Vi trenger å ta vare på oss selv, og være mest mulig forberedt på uforutsette ting. Da hjelper det godt med gode støttespillere. Mennesker som vi kan snakke åpent med om livsviktige spørsmål. Det trenger ikke være fagfolk, men alminnelige medvandrere i livet medmennesker som gjør den samme livsreisen som oss. Da kan vi tenke sammen, snakke sammen, gruble sammen. Og for all del, vi er ikke syke fordi om vi grubler over de store livsspørsmål. Det er snarere et tegn på sunnhet. Jeg leste en artikkel i en riksavis forleden som gjorde meg betenkt. Den handlet om alle dem som oppsøker psykologer og psykiatere for å få hjelp med livet sitt. I følge fagfolkene var de fleste av disse menneskene slett ikke syke, men de hadde problemer med livet sitt. De trodde de var syke fordi de hadde det vanskelig, og så oppsøkte de helsevesenet. Det å ha det vanskelig er ikke det samme som å være syk. Det å føle at det butter imot i livet er ikke nødvendigvis tegn på at det er noe galt fatt med meg. Veien mot toppen Vi kan tenke på livet som et kupert landskap. Av og til møter vi skikkelige motbakker som gjør oss slitne. I stedet for da straks å tenke at noe er galt med meg, så kan jeg spørre meg selv: Hvor fører en motbakke hen? Det naturlige svaret er oppover og helt sikkert mot en topp. Der er det god utsikt. Der ser jeg alt i et annet perspektiv, og helst mye mer enn da jeg var nede i lavere terreng. Det er uten tvil strevsomt å komme til topps i naturen, men de fleste av oss syns det er illustrasjonsfoto strevet verdt, for da kan vi nyte utsikten og ha en helt annen oversikt over naturen og livet derfra. Livet er av og til virkelig strevsomt, men jeg kan bli sterk av det og klok. Ingen blir sterk og klok av bare medgang. Medgangen er ikke noe å bryne seg på, om den er behagelig, og til slutt kjedelig. Svært mange av de klokeste blant oss har opplevd mye motgang eller tunge motbakker. Slik er livet. Svaret på de store livsspørsmål ligger ikke klart i dagen. Det må jobbes med dem. Som regel er det slik at vi alle må finne svarene selv. Men det er viktig at noen hjelper oss med å stille de riktige spørsmålene. Prester har gjennom sin utdannelse lært mye om sjelsorg. Derfor anbefaler jeg å oppsøke en av dem for å snakke om livets dypeste spørsmål. Han/hun kan hjelpe deg med spørsmålene. Jeg sier ikke svarene, men spørsmålene. For svarene må vi finne selv. Livet må vi leve selv. Valgene må være våre egne. Ikke en gang våre foreldre kan gi oss svarene på hvordan livet vårt skal bli. Men de er utvilsomt de første som kan gi oss meget gode forutsetninger for å ta gode valg i livet. Kjell Aas 16 17

La de få tigge ved kirkene s. 4 og 5

La de få tigge ved kirkene s. 4 og 5 ET MAGASIN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND nr 4 - årgang 2-2014 Russiske krigsgraver skal taes vare på s. 8 Miraklene i kø i Mirakelhuset s. 12 Kom i julestemning i kirkene s. 28 Biskopen: La de få tigge ved

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

«Bill. mrk» Avløsere søkes s. 4 og 5

«Bill. mrk» Avløsere søkes s. 4 og 5 ETN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND nr 2 - årgang 2-2014 «Bill. mrk» Avløsere søkes s. 4 og 5 Innestengt i Gaza s. 8 Den store dagen s. 22 Den glemte tragedien s. 12 SPJELKAVIK BORGUND VOLSDALEN ELLINGSØY ÅLESUND

Detaljer

Farlige gravstøtter kan bli fjernet s. 6, 7 og 8. Unik kirkekunst s. 8-9. Bymisjonen til Møre s. 14. Kulturdagene i Spjelkavik s.

Farlige gravstøtter kan bli fjernet s. 6, 7 og 8. Unik kirkekunst s. 8-9. Bymisjonen til Møre s. 14. Kulturdagene i Spjelkavik s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 3 - årgang 1-2013 Unik kirkekunst s. 8-9 Bymisjonen til Møre s. 14 Kulturdagene i Spjelkavik s. 28 Farlige gravstøtter kan bli fjernet s. 6, 7 og 8 SPJELKAVIK BORGUND

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

I N N H O L D NR. 2 MARS 2014 65. ÅRGANG

I N N H O L D NR. 2 MARS 2014 65. ÅRGANG NR. 2 MARS 2014 65. ÅRGANG I N N H O L D Side Faste 82 Avskjed 84 Handlingen 90 Stortingsrepresentanter 94 Grunnlovsmarkering 96 Etikkseminar 97 Hundemøkk 100 Fasteaksjon 102 Min salme 104 Side Karsten

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge.

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge. + refleks Menighetsblad for Søreide kirke -1. Årgang 4 Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Vel blåst, Søreide 40 år er ikke det aller rundeste jubileet, men for Søreide menighet var det vel

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Kontaktinformasjon side 13 Kalender side 16

Kontaktinformasjon side 13 Kalender side 16 slettebakken 1-14_slettebakken.qxp 29.01.14 12:45 Side 1 NR. 1/14 ÅRGANG 55 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Takk til Aslaug Kyrkjelyden er svært takksam for Åslaug Mjøs sin innsats for

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/14 ÅRGANG 51. Merkeåret 1814

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/14 ÅRGANG 51. Merkeåret 1814 Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/14 ÅRGANG 51 Merkeåret 1814 Grunnloven fyller 200 år i år. I det dramatiske året 1814 skulle Kirken bli en viktig brikke

Detaljer

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e juni/juli 2009 6 / 7 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e leir er topp:) gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat dem gi dem gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma ema

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd. Foto: Hilde Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd. Foto: Hilde Jordbruen Menighetsbladet Nr 1 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang 70 år Menighetsbladet Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Hilde Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Barna og tru Tekst: Ragnheidur Karitas

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Kyrkjeblad. for Lom. Bøverdal Lom Garmo Nr. 1-2014 - 73. årgang. Blå salme. Salme nr. 832 i den nye salmeboka. Tekst: Erik Bye, tone: Henning Sommerro

Kyrkjeblad. for Lom. Bøverdal Lom Garmo Nr. 1-2014 - 73. årgang. Blå salme. Salme nr. 832 i den nye salmeboka. Tekst: Erik Bye, tone: Henning Sommerro Kyrkjeblad for Lom Bøverdal Lom Garmo Nr. 1-2014 - 73. årgang Blå salme Salme nr. 832 i den nye salmeboka. Tekst: Erik Bye, tone: Henning Sommerro Jeg synger meg en blå, blå salme når dagen svinger hatten

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsspillerene. Påskeprogrammet. Sjømannskirken. Støtt fasteaksjonen. Pastoren takker av. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Menighetsspillerene. Påskeprogrammet. Sjømannskirken. Støtt fasteaksjonen. Pastoren takker av. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/08 ÅRGANG 49 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Påskeprogrammet Slettebakken kirke kan by på et bredt program for påsken. Side 2-3 Sjømannskirken Espen Ingebrigtsen er nybakt regionsleder

Detaljer

«Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker» (Matt. 26, 47).

«Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker» (Matt. 26, 47). Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 2 - a p r i l 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Påskens drama «Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker»

Detaljer

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme

Sein påske. Velsigna påskehøgtid! Fastesalme RETURADRESSE: Prosit design og kommunikasjon as Pb.122,6659 Rindal April 2011 «Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 2 Påskenummer 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor konsert! Side 3 og 30-31 Nytt orgel i kirken Side 4-5 Påskepredikanten Side 6-7 700 konfirmanter på banen Se

Detaljer

BLADET vårt. Tanker om påske. Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5. En Jesus du liker SIDE 6. 5 spørsmål til Stian SIDE 7. Musikk i en brytningstid SIDE 8

BLADET vårt. Tanker om påske. Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5. En Jesus du liker SIDE 6. 5 spørsmål til Stian SIDE 7. Musikk i en brytningstid SIDE 8 BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 2 : 2014 ÅRGANG 10 Tanker om påske side 6 Før og nå - lokalstoff SIDE 4-5 En Jesus du liker SIDE 6 5 spørsmål til Stian SIDE 7 Musikk i en brytningstid

Detaljer