INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. MAI 2009 KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. MAI 2009 KL. 09.30"

Transkript

1 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. MAI 2009 KL Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt torsdag 7. mai 2009, kl på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Merk at delårsresultatet for første kvartal 2009 vil bli presentert samme dag og sted kl Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Nerijus Dagilis. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 VALG AV MØTELEDER Styret foreslår at advokat Nils Kristian Einstabland fra Advokatfirmaet Selmer DA, som er Kitrons juridiske rådgiver, velges til å lede generalforsamlingen. 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Styret foreslår at en av aksjonærene som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen. 4 GODKJENNING AV RESULTATREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR KITRON ASA OG KITRON KONSERN FOR 2008 Resultatregnskapet, årsberetningen samt revisors beretning for 2008 er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse og er tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor. Årsrapporten på norsk og engelsk er også lagt ut på selskapets nettsted 5 GODKJENNING AV UTBYTTE Styret i Kitron ASA foreslår et utbytte på NOK 0,0578 pr aksje for regnskapsåret 2008 for generalforsamlingen. Under forutsetning av at generalforsamlingen godkjenner forslaget vil aksjene noteres eksklusiv utbytte fra og med 8. mai 2009 og utbyttet vil bli utbetalt ca 19. mai STYRETS ERKLÆRING OM LØNN M.V. TIL LEDENDE ANSATTE Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte inngår i årsregnskapet i note 19, som har blitt sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Styret foreslår at generalforsamlingen omhandler Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven ( asal") 5-6 ledd 3, og vedtar følgende: "Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte." 1

2 7 GODTGJØRELSE TIL STYRET Valgkomiteen foreslår at medlemmer av styret mottar honorar for sine verv i perioden etter generalforsamlingen 2008, fra og med mai 2008, til og med april 2009 som beskrevet nedenfor. Styreleder NOK pr. år Øvrige styremedlemmer NOK pr. år Leder av revisjonsutvalget NOK pr. møte* Øvrige medlemmer av revisjonsutvalget NOK pr. møte* * forutsetter deltakelse på møtet I tillegg skal selskapets styremedlemmer som er bosatt i utlandet motta NOK i honorar for hvert styremøte de har deltatt i. Den årlige godtgjørelsen er uendret for styreleder mens det er en økning på NOK ,- for andre styremedlemmer. Godtgjørelsen til leder og andre medlemmer av revisjonsutvalget er ny, da utvalget ble etablert 1. januar GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN Styret foreslår at medlemmene i valgkomiteen ikke får godtgjørelse for sine verv siden generalforsamlingen Valgkomiteen har ikke mottatt godtgjørelse i tidligere perioder. 9 GODTGJØRELSE TIL REVISOR Styret foreslår at selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers AS, godtgjøres etter faktura for revisjon av regnskapet for Påløpte honorarer til revisor er i alt NOK , hvorav NOK er knyttet til revisjon og NOK til andre tjenester. 10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTSTEDE AKSJER Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Styret foreslår at fullmakten skal kunne benyttes til formål som angitt i forslag til vedtak nedenfor. Styret er av den oppfatning at det vil være praktisk at styret har en slik fullmakt for å ha nødvendig fleksibilitet og evne til å handle raskt i selskapets interesse. Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2008, og det er henvist til dette, i tillegg til selskapets børsmeldinger offentliggjort på Oslo Børs og på selskapets nettsider, for en gjennomgang av hendelser som er av vesentlig betydning for selskapet og informasjon om selskapet og selskapets aktiviteter. For å kunne ivareta formålet med fullmakten foreslår styret at aksjonærenes forkjøpsrettighett i henhold med aksjelovens 10-4 kan bli satt til side. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: 1. Styret i Kitron ASA ( Kitron ) gis fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalutvidelser begrenset til 10 prosent av Kitrons registrerte aksjekapital når denne fullmakten gis. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK ,50. Denne fullmakten kan benyttes en eller flere ganger. Samtlige tidligere fullmakter til styret til å utstede aksjer skal opphøre 2

3 og blir med dette trukket tilbake fra den dag denne fullmakten registreres i Foretaksregisteret. 2. Denne fullmakten kan brukes i sammenheng med følgende: a. Oppkjøp av (i) andre selskaper med virksomhet med samme formål som Kitrons virksomhet slik den er uttrykt i vedtektene (et målselskap ) eller (ii) virksomhet og/eller anleggsmidler som passer sammen med Kitrons virksomhet slik den er uttrykt i vedtektene (en målvirksomhet ) ved utstedelse av aksjer i Kitron som vederlag til de selgende aksjonærene i målselskapet eller selger av målvirksomheten. b. Felleskontrollert virksomhet eller annet forretningssamvirke med selskaper med en lignende aktivitet innenfor samme formål som Kitrons virksomhet slik den er uttrykt i vedtektene ved utstedelse av aksjer i Kitron som vederlag til aksjonærene i den andre part eller de andre parter i den felleskontrollerte virksomheten eller det andre forretningssamvirket. c. Privat plassering eller emisjon til passende investorer (kan være forefinnende aksjonærer eller nye aksjonærer) i den hensikt å (i) innhente ytterligere likviditet eller driftskapital til Kitron, (ii) styrke Kitrons balanse eller (iii) sette Kitron i stand til å gjennomføre investeringer eller inngå andre avtaler som utvider Kitrons virksomhet innenfor samme formål som Kitrons virksomhet slik den er uttrykt i vedtektene. 3. Det presiseres at fullmakten ikke er ment brukt for å forenkle eller hindre et oppkjøpsbud der Kitron er målselskapet. 4. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven 10-4 kan settes til side. 5. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre. Ved kapitalforhøyelse i samsvar med punkt 2 (a) og (b) ovenfor, skal tegningskursen behørig avspeile virkelig markedsverdi av Kitrons aksjer på tiden når avtale om kjøp (klausul 2 (a)) eller når avtale om felleskontrollert virksomhet eller annet forretningssamvirke (klausul 2 (b)) inngås. Ved kapitalforhøyelse i henhold til klausul 2 (c) skal en behørig tegningskurs fastsettes av styret i samråd med Kitrons finansielle rådgivere. 6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på de andre måtene som beskrevet i allmennaksjeloven paragraf Aksjer som ikke er fullt betalt, kan ikke overdras eller selges. 8. De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som vedtas etter at tegneren har betalt tegningsbeløpet og den tilknyttede aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjonærrettigheter fra den dagen de ble tegnet, med mindre styret bestemmer noe annet. 9. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Kitrons vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes. 10. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2010, men ikke lenger enn til 30. juni FULLMAKT TIL STYRET TIL KJØP AV EGNE AKSJER Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å kjøpe egne Kitronaksjer. 3

4 Slik fullmakt vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som gis i allmennaksjeloven. Kjøp av selskapets aksjer, med etterfølgende sletting, vil være et viktig hjelpemiddel for å optimalisere selskapets finansielle struktur. Videre vil selskapet kunne bruke egne aksjer for incentivordninger og helt eller delvis, som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomheter. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i selskapet, med en samlet pålydende verdi tilsvarende 10% av Selskapets registrerte aksjekapital. Aksjer ervervet av selskapet kan brukes i senere reduksjoner av den registrerte aksjekapitalen med generalforsamlingens godkjennelse, godtgjørelse til medlemmer av styret, for incentivordninger eller som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomheter. Styret foreslår følgende vedtak: 1. I samsvar med allmennaksjeloven paragraf 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve egne aksjer, til eie eller pant, for samlet pålydende verdi på inntil NOK ,50, som tilsvarer 10 prosent av Kitrons registrerte aksjekapital når denne fullmakten gis. 2. Styret bestemmer hvordan egne aksjer skal erverves, disponeres eller avhendes. 3. Det presiseres at fullmakten ikke er ment brukt for å forenkle eller hindre et oppkjøpsbud der Kitron er målselskapet. 4. Ved aksjekjøp i henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale 1 krone og maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride NOK 25 per aksje. 5. Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret. Tidligere fullmakter til styret om erverv av egne aksjer, bortfaller fra og med registrering av denne fullmakt. 6. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2010, men ikke lenger enn til 30. juni VALG AV STYREMEDLEMMER I samsvar med kapittel 7 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( anbefalingen ) forventes det at valgkomiteen overvåker behovet for endringer i styrets sammensetning. I samsvar med kapitel 8 i anbefalingen skal styrets sammensetning sikre at uavhengighetskriteriene for styret, aksjonærfellesskapets interesser samt selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold ivaretas og at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. I henhold til vedtektene skal Kitrons styre ha fra syv til elleve medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Siden generalforsamlingen 2007 består styret av åtte medlemmer, dvs. fem aksjonærvalgte styremedlemmer og tre medlemmer valgt av og blant de ansatte. Valgkomiteen foreslår at alle de fem aksjonærvalgte styremedlemmene gjenvelges til ordinær generalforsamling VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I samsvar med kapittel 7 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse fra 4. desember 2007 ( anbefalingen ) skal valgkomiteen foreslå medlemmer for valg til valgkomiteen. Når det fremmes forslag til kandidater for valg til valgkomiteen, skal det 4

5 tas hensyn til alle aksjonærenes interesser, at flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og konsernledelsen, at ikke mer enn ett medlem i valgkomiteen bør være styremedlem og at selskapets konsernsjef eller medlemmer av konsernledelsen ikke skal være medlem i valgkomiteen. I følge selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer som velges for en periode på to år. I henhold til instruksen bør ikke mer enn to av valgkomiteens medlemmer være på valg samtidig for å sikre kontinuitet. Valgkomitémedlemmene Darius Janulevicius og Arne Solberg er valgt frem til generalforsamlingen i 2009, mens Kustaa Aimas valgperiode utløper ved generalforsamlingen i Valgkomiteen foreslår at Darius Janulevicius og Arne Solberg gjenvelges til generalforsamlingen i *** Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets kontofører på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets nettsted menyvalg Investor Relations, AGM Registry. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest tirsdag 5. mai kl På tidspunktet for innkallingen er det utestående aksjer i Kitron ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer. Billingstad, 14. april 2009 På vegne av styret i Kitron ASA Nerijus Dagilis styreleder 5

6 Aksjonærens navn og adresse: Påmelding innen 5.mai 2009 kl Dersom De ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen selv, ber vi Dem fylle ut nedenstående melding om deltagelse som sendes til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo. Telefaks eller elektronisk via Investortjenester. Påmelding kan også registreres på Velg Investor Relations, AGM Registry Melding om deltagelse i ordinær generalforsamling i Kitron ASA 7. mai 2009 kl Generalforsamlingen holdes i konferansesenteret til Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Merk at delårsresultatet for første kvartal 2009 vil bli presentert samme dag og sted kl Som eier av egne aksjer 2. Som fullmektig for nedennevnte (Vennligst legg ved fullmakter): Aksjonærens navn Aksjonærens navn X ) Sted Dato Underskrift og navn i blokkbokstaver av person som møter ) Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benytt fullmaktserklæringen på omstående del Dersom De ønsker å delta ved fullmektig, må De vennligst i stedet fylle ut og sende inn blanketten på omstående side.

7 Aksjonærens navn og adresse: Fullmakt innen 5. mai 2009 kl Dersom De ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen ved fullmektig, ber vi Dem fylle ut nedenstående fullmakt som sendes til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo. Telefaks eller elektronisk via Investortjenester. Dersom De ønsker det, er styrets leder villig til å være Deres fullmektig. Fullmakt vedrørende ordinær generalforsamling i Kitron ASA 5. mai 2009 kl Undertegnede aksjonær i Kitron ASA gir med dette fullmakt til eller en person utpekt av ham/henne (Navn med blokkbokstaver) Dersom navnefeltet ikke er utfylt, vil styrets leder eller en person utpekt av ham representere Dem. til å møte og representere meg samt avgi stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling 7. mai Stemmeinstruks De kan gi stemmeinstruks til Deres fullmektig. Vennligst gi slik instruks ved å sette kryss i tabellen nedenfor. Ved manglende eller ufullstendig instruks vil Deres fullmektig stemme etter eget skjønn. Vennligst vær oppmerksom på at styrets leder vil kun akseptere fullmakter med instruks. Du/dere må angi hvordan styrets leder skal stemme ved å angi for hver enkelt sak på agendaen om styrets leder skal stemme for eller i mot forslagene på agendaen. Dersom det mangler X for en eller flere av sakene i tabellen nedenfor, anses denne fullmakten ikke for å være gitt i denne/disse saken(e) med den konsekvens at styrets leder ikke vil avgi stemme i denne/disse saken(e). Forslag til vedtak i henhold til innkalling til generalforsamlingen: For Mot 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av resultatregnskap og årsberetning for Godkjenning av utbytte 6. Styrets erklæring om lønn m.v. til ledende ansatte 7. Godtgjørelse til styret 8. Godtgjørelse til valgkomiteen 9. Godtgjørelse til revisor 10. Fullmakt til styret til å utstede aksjer 11. Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer 12. Valg av styremedlemmer gjenvalg av 5 medlemmer 13. Valg av medlemmer til valgkomiteen gjenvalg av 2 medlemmer X ) Sted Dato Underskrift og navn i blokkbokstaver x ) Kun ved fullmakt Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det skal legges frem skriftlig datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier ( beneficial owner ). Dersom De ønsker å delta selv, må De vennligst i stedet fylle ut og sende inn blanketten på omstående side.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt onsdag 23. april 2014, kl. 15.30 på Hotel

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL. 15.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL. 15.00 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL. 15.00 En ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt mandag 8. november 2010,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00 Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron eller "Selskapet") vil bli avholdt fredag 21.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeiere i Petrolia Drilling ASA 04. juni, 2010 Innkalling til ordinær generalforsamling Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 28. juni, 2010 kl. 13.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Cxense ASA («Selskapet») som vil finne sted: 12. oktober 2015 kl. 09:00 På Felix Konferansesenter,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 2. mai 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Tirsdag 27. mai

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA avholdes tirsdag 5. mai 2015 kl 17.00 på Thon Hotel Bristol, Kristian IV s gate

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 26. april 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Onsdag 22. mai

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer