INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL. 15.00"

Transkript

1 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2010 KL En ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt mandag 8. november 2010, kl i Kitron ASAs lokaler, Olav Brunborgs vei 4, plan 2, Billingstad. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Nerijus Dagilis. Styret foreslår følgende dagsorden: 1 VALG AV MØTELEDER Styret foreslår at advokat Nils Kristian Einstabland fra Advokatfirmaet Selmer DA, som er Kitrons juridiske rådgiver, velges til å lede generalforsamlingen. 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Styret foreslår at en av aksjonærene som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen. 4 VALG AV STYREMEDLEMMER I følge Kitrons vedtekter skal valgkomiteen foreslå kandidater for valg av styremedlemmer til styret i Kitron ASA. I samsvar med kapittel 7 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( anbefalingen ) forventes det at valgkomiteen overvåker behovet for endringer i styrets sammensetning. I samsvar med kapitel 8 i anbefalingen skal styrets sammensetning sikre at uavhengighetskriteriene for styret, aksjonærfellesskapets interesser samt selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold ivaretas og at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. I henhold til vedtektene skal Kitrons styre ha fra syv til elleve medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Siden generalforsamlingen 2007 består styret av åtte medlemmer, dvs. fem aksjonærvalgte styremedlemmer og tre medlemmer valgt av og blant de ansatte. Valgkomiteen foreslår at Nerijus Dagilis og Tomas Kucinskas blir erstattet av Asa-Matti Lyytinen go Harri Tapio Takanen som velges som styremedlemmer til ordinær generalforsamling Asa-Matti Lyytinen Født i Finsk statsborger. Master of Science i økonomi. Fra 2002 styreformann i flere finske selskaper. 20 års erfaring fra strategisk rådgivning i PriceWaterhouseCoopers. Har blant annet hatt flg. stillinger i PWC: direktør for management consulting, strategi og organisasjon, konsernsjef, administrerende partner, medlem av styret for de nordiske selskapene. Mr Lyytinen er uavhengig av Scanfil Oyj og dens viktigste aksjonærer. Asa-Matti Lyytinen har omfattende erfaring innen bedriftsledelse, rådgivning og økonomistillinger. Han har i tillegg god kunnskap om og en analytisk tilnærming til utviklingen innen et bredt spekter av internasjonal forretningsdrift. I løpet av de siste 15 årene har han fokusert på globale virksomheter. Vi er sikre på at Mr Lyytinens internasjonale erfaring vil være et godt supplement til eksisterende ekspertise, og derfor er en god kandidat til styret i Kitron ASA. 1

2 Harri Tapio Takanen Født i Finsk statsborger. Master of Science i Teknologi. Fra 2007 leder av Scanfil Oyj og Scanfil EMS Oy. Har siden 1992 hatt en rekke stillinger i Scanfil Oy; prosjektingeniør, Fabrikksjef, Key Account Manager, Director Customer Relations, teknologidirektør, Vice President Technology. Fra 2005 til 2007 var Mr Takanen sourcing direktør og senere General Manager for Scanfil i Hangzhou, Kina. Mr Takanen har lang og allsidig erfaring fra ulike stillinger fra krevende internasjonale virksomheter innen EMS/kontraktsproduksjon. Vi er trygge på at Mr Takanens erfaring fra ulike forretningsprosesser og dyp kunnskap om asiatiske markeder vil bringe relevant kompetanse til styret i Kitron ASA. I tilfelle Asa-Matti Lyytinen og Harri Tapio Takanen velges til styremedlemmer, vil styret bestå av tre medlemmer valgt av og blant de ansatte og følgende fem aksjonærvalgte medlemmer: Elena Anfimova, Lisbeth Gustafsson, Asa-Matti Lyytinen, Arne Solberg, Harri Tapio Takanen. 5 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I samsvar med kapittel 7 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( anbefalingen ) skal valgkomiteen foreslå medlemmer for valg til valgkomiteen. Når det fremmes forslag til kandidater for valg til valgkomiteen, skal det tas hensyn til alle aksjonærenes interesser, at flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og konsernledelsen, at ikke mer enn ett medlem i valgkomiteen bør være styremedlem og at selskapets konsernsjef eller medlemmer av konsernledelsen ikke skal være medlem i valgkomiteen. I følge selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer som velges for en periode på to år. I henhold til instruksen bør ikke mer enn to av valgkomiteens medlemmer være på valg samtidig for å sikre kontinuitet. Valgkomitémedlemmene Arne Solberg og Kustaa Aima er valgt frem til ordinær generalforsamling i henholdsvis 2011 og Valgkomiteen foreslår at Darius Janulevicius erstattes av Tuomo Lähdesmäki som velges til ordinær generalforsamling i Mr Tuomo Lähdesmäki Født i Finsk statsborger. Master of Business Administration og Master of Science i Engineering. Fra 2002 Founding Partner i Boardman Oy, et finsk selskap som spesialiserer seg på utvikling av god eierstyring og selskapsledelse. For tiden har han styreverv i åtte finske selskaper. Tidligere erfaring fra selskaper som Nokia Data, Mobira Oy, Swatch Group, Leiras Oy og Elcoteq Network Oyj. Mr Lähdesmäki er uavhengig av Scanfil Oyj og dets viktigste aksjonærer. Vi er trygge på at Mr Lähdesmäkis omfattende erfaring i internasjonal virksomhet samt kunnskap om godt styresett vil gjøre ham godt egnet til å sitte i valgkomiteen i Kitron ASA. *** Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets kontofører DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo eller via faks , på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets nettsted Investors, EGM 8 November eller via investortjenester. Aksjonærer som ikke selv kan møte på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder eller en annen person til å møte og avgi 2

3 stemme på generalforsamlingen på hans/hennes vegne ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet må være skriftlig, datert og underskrevet. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest torsdag 4. november kl Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må utføres elektronisk via Kitrons nettsted Investors, EGM 8 November, og må være mottatt senest torsdag 4. november 2010 kl 16:00. Kitron har innført registreringsdato i selskapets vedtekter, noe som innebærer at det kun er aksjonærer som er registrert i selskapets aksjebok innen 1. november som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den reelle aksjonæren ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer, må den reelle aksjonæren få sine aksjer overført til en midlertidig stemmegivningskonto i VPS innen regisreringsdatoen. Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Kitron ASAs økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Kitron ASA. På tidspunktet for innkallingen er det utestående aksjer i Kitron ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen, men ingen stemmer kan avgis på vegne av aksjer eiet av Kitron. Selskapet eier på tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer. Billingstad, 18. oktober 2010 På vegne av styret i Kitron ASA Nerijus Dagilis styreleder 3

4 PIN kode: Ref. no: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling En ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA, avholdes 8. november 2010 kl hos Kitron ASA, Olav Brunborgs vei 4, plan 2, Billingstad. Dersom ovenstående aksjonær er et foretak, vil det bli representert ved: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor) Møteseddel Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl november Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside Investors, EGM 8 November Overnevnte vil møte i Kitron ASAs ekstraordinære generalforsamling 8. novmeber 2010 og avgi stemme for: egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benytt blanketten under) # Fullmakt (uten stemmeinstruks) PIN kode: Ref. no: Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styremedlemmene før generalforsamlingen avholdes. Dersom fullmakten skal innholde instruks, om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema på side 2. Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl november Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Elektronisk innsendelse av fullmakt kan også gjøres fra Kitron ASAs hjemmeside Investors, EGM 8 November eller via Investortjenester. Undertegnede : gir herved : styrets leder eller : (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Kitron ASAs ekstraordinære generalforsamling 8. novmeber 2010 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift *) *) Undertegnes kun ved fullmakt Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

5 Fullmakt (med stemmeinstruks) PIN kode: Ref. no: Dersom De selv ikke møter på generalforsamlingen 8. novmeber 2010, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema for å gi stemmeinstruks. Undertegnede aksjeeier: gir herved (sett kryss): Styrets leder eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamlingen 8. november Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 1. Valg av møteleder o o o 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden o o o 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen o o o 4. Valg av medlemmer til styret Valg av Asa-Matti Lyytinen o o o Valg av Harri Tapio Takanen o o o 5. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valg av Tuomo Lähdesmäki o o o Sted Dato Aksjeeiers underskrift *) *) Undertegnes kun ved fullmakt Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt onsdag 23. april 2014, kl. 15.30 på Hotel

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 17. desember 2012 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA den 1. desember 2014 kl. 11:00 hos

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo Til aksjonærene i BWG Homes ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 26. april 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Onsdag 22. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 2. mai 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Tirsdag 27. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer