årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS"

Transkript

1 årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS

2 Forsidefoto: Ragnar Norstad Åpen og Tydelig KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For dagene som kommer». Juryens leder var fotograf Olav Storm.

3 Innhold Styrets årsberetning 4 Opplysninger om KLPfondene 12 KLP Kombinasjon 14 KLP Kombinasjon M 15 KLP Pengemarked 17 KLP FRN 20 KLP Obligasjon 1 år 22 KLP Obligasjon 3 år 24 KLP Obligasjon 5 år 27 KLP Kort Stat 30 KLP Statsobligasjon 31 KLP Kredittobligasjon 33 KLP Obligasjon Global I 35 KLP Obligasjon Global II 54 KLP AksjeNorge 55 KLP AksjeNorden Indeks 58 KLP AksjeGlobal Lavbeta I 62 KLP AksjeGlobal Lavbeta II 67 KLP AksjeGlobal Indeks I 69 KLP AksjeGlobal Indeks II 91 KLP AksjeGlobal Indeks III 93 KLP AksjeGlobal Indeks IV 94 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 95 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 108 KLP AksjeVerden Indeks 109 KLP AkjseNorge Indeks 110 KLP AkjseNorge Indeks II 113 KLP AksjeEuropa Indeks I 114 KLP AksjeEuropa Indeks II 122 KLP AksjeUSA Indeks USD 124 KLP AksjeUSA Indeks II 134 KLP AksjeAsia Indeks I 135 KLP AksjeAsia Indeks II 143 KLP Alfa Global Energi 145 KLP Alfa Global Rente 147 Regnskapsprinsipper 149 Revisjonsberetning 151

4 4 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets årsberetning Makroøkonomiske forhold i 2014 Den globale økonomiske veksten i 2014 var på 3,2 prosent og omtrent som forventet. Både USA og Euroområdet hadde noe høyere vekst enn i USA hadde en vekst på 2,3 prosent. Euroområdet hadde en vekst på 0,8 prosent. Japan hadde en vekst på 0,2 prosent. Kina hadde fortsatt høy vekst på ca. 7,4 prosent. For å stimulere veksten, har sentralbankene holdt renten nær null og tilført store mengder likviditet. Den amerikanske økonomien fortsatte sin gradvise bedring og sentralbanken avsluttet verdipapirkjøpene i november. Samtidig signaliserte sentralbanken tålmodighet og at utviklingen i arbeidsmarkedet og lønnsveksten vil avgjøre når første renteøkning kan komme. I eurolandene ble vekstanslagene nedjustert, og ECB kuttet renten nok en gang med 0,10 prosentpoeng til 0,05 prosent. Innskuddsrenten ble satt til 0,20 prosent. Sentralbanken signaliserte samtidig at de vil ta i bruk hele «verktøykassen» for å stimulere økonomien. Ved inngangen til året lå oljeprisen på et nivå på ca. 111 USD pr. fat, og var oppe i 115 USD pr. fat i juni. Deretter falt oljeprisen gradvis til under 100 USD ved utgangen av september. Resten av året var preget av et kraftig fall. Oljeprisen endte året på 57 USD pr. fat. Prisfallet er drevet av større tilbud, i motsetning til oljeprisfallet under finanskrisen, der etterspørselen ble redusert. Gjennomsnittprisen for året var 99 USD pr. fat. Fallet i oljeprisen førte til at utsiktene for norsk økonomi ble dårligere og som bidro til en svekkelse av kronen. Dette førte til at Norges Bank reduserte renten til 1,25 prosent. En lav oljepris vil sannsynligvis føre til avtagende investeringer i oljesektoren, som vil bidra til en lavere vekst de neste årene. Veksten i 2014 i Norge var på 2,5 prosent, opp fra 2,3 prosent i Arbeidsmarkedet var tilnærmet uendret gjennom Arbeidsledigheten, målt ved NAVs registrerte ledige og personer på tiltak, var på 3,3 prosent ved inngangen til året og 3,2 prosent ved utgangen av året. Dette tilsvarer ca registrerte ledige og personer på tiltak. Den reelle underliggende prisveksten i økonomien, kjerneinflasjonen var på 2,0 prosent på årsbasis ved inngangen til året, som er under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent. Ved utgangen av året hadde den steget til 2,4 prosent. Verdipapirmarkedene i 2014 Avkastningen i de ulike aksjemarkedene i verden varierte mye også i For norske investorer hadde effekten av valuta stor betydning. I og med at kronen svekket seg i løpet av året var det en klar fordel ikke å være valutasikret. Verdensindeksen målt i norske kroner ga en avkastning på 30 prosent i 2014, mens den samme indeksen valutasikret og målt i norske kroner ga en avkastning på 11 prosent. Avkastningen varierte mellom en avkastning på over 60 prosent i Kina (Aaksjer), og Russland (ADR) som hadde minus 44 prosent avkastning. De siste ti år er avkastningen i utviklede markeder seks prosent pr år i gjennomsnitt, mens den for fremvoksende markeder er 14 prosent. Det norske aksjemarkedet (OSEBX) gav i 2014 en avkastning på 5 prosent. Noe av forklaringen til oppgangen i aksjemarkedene kan forklares med at aksjeselskapene i stor grad har opprettholdt inntjeningen på et godt nivå og fortsatt med en stabil kontantstrøm og utbyttepolitikk. Dermed har aksjer blitt vurdert som billige både i forhold til inntjening og i forhold til et konkurransedyktig utbyttenivå målt mot rentepapirer. Det norske obligasjonsmarkedet var i 2014 preget av et fall i lange renter. Rentenivået på norske statsobligasjoner (5 år) falt med ca. 1,4 prosentpoeng i løpet av året. Dette ga investorene i våre pengemarkedsog obligasjonsfond en tilfredsstillende avkastning for året sett under ett. Vårt pengemarkedsfond ga en avkastning på 2,2 prosent, mens vårt obligasjonsfond med fem års løpetid ga 9,3 prosent.

5 5 ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Det internasjonale rentemarkedet var, som det norske, preget av et rentefall i obligasjonsmarkedet. Kredittmarginen var så å si uendret gjennom året. I sum førte dette til en god avkastning. Vårt globale kredittfond, KLP Obligasjon Global I, endte med en avkastning på 8,7 prosent året sett under ett. Dette fondet som er et såkalt «investmentgrade fond» som har A kredittrating fra S&P og har de siste fem årene gitt en årlig gjennomsnittsavkastning på 6,9 prosent. Om KLP fondene i 2014 KLP Fondsforvaltning AS forvalter 33 norskregistrerte verdipapirfond (KLPfondene). Avkastningen i fondene i 2014 var: Avkastningsinformasjon pr for KLPfondene Oppstartsdato Avkastning 2014 i 2014 Fond Indeks Differanse Referanseindeks Rentefond KLP Pengemarked 2,16% 1,33% 0,83% ST1X KLP FRN 1,51% 1,13% 0,38% DNB Money Market 3M (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 2,68% 1,93% 0,75% ST3X KLP Obligasjon 3 år 5,24% 5,07% 0,17% ST4X KLP Obligasjon 5 år 9,35% 9,34% 0,01% ST5X KLP Kort Stat 24/ ,15% 1,00% 0,15% ST1X KLP Statsobligasjon 9,46% 9,58% 0,13% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon 4,26% 4,17% 0,09% DNB Money Market 3Y (Swap 3Y) KLP Obligasjon Global I 8,66% 8,72% 0,06% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 8,57% 8,72% 0,15% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 9,86% 5,69% 4,17% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 17,38% 18,78% 1,40% VINXBNOK KLP AksjeGlobal LavBeta I 33,47% 29,54% 3,93% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II 24/ ,73% 11,47% 2,26% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I 29,40% 29,54% 0,14% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 10,82% 10,98% 0,16% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 10,74% 10,98% 0,24% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 10,63% 10,98% 0,34% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks 20,65% 20,87% 0,21% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 20,57% 20,87% 0,29% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 28,19% 28,57% 0,38% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 4,42% 4,95% 0,53% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 4,43% 4,95% 0,52% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 15,87% 15,80% 0,07% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 5,68% 5,65% 0,03% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 12,61% 12,65% 0,04% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 13,98% 13,93% 0,05% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 19,82% 20,43% 0,61% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 8,37% 9,01% 0,64% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 7,30% 8,66% 1,37% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 7,34% 8,66% 1,32% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 0,20% 1,64% 1,84% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 4,15% 1,64% 2,51% 1 uke Nibor Avkastningen i aksjefondene varierte mellom 4 og 33 prosent. Pengemarkeds og obligasjonsfondene ga en avkastning på mellom 1,1 og 9,4 prosent. Kombinasjonsfondene hadde en avkastning på 7,3 prosent, og spesialfondene hadde en avkastning på hhv 4,1 prosent og 0,2 prosent. Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte, som følge av verdiendring og tegning fra andelseiere, med 34 milliarder kroner til 130 milliarder kroner i løpet av året.

6 6 ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Ansvarlige Investeringer Styret i KLP Fondsforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert retningslinjer for ansvarlige investeringer. KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLPfondene på vegne av KLP Fondsforvaltning er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLPfondenes ambisjoner. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og rapportering på området offentliggjøres regelmessig på klp.no/samfunnsansvar. I 2014 har selskapet aktivt fulgt opp 109 selskaper med bakgrunn i den etablerte ansvarlige investeringsstrategi. Totalt var 99 selskaper ekskludert fra KLPfondenes investeringer ved utgangen av 2014 på grunn av brudd med fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Den relativt store endringen i antallet utelukkede selskaper skyldes beslutningen om å utelukke kullselskaper fra investeringene. I løpet av året ble ett selskap inkludert i investeringsuniverset igjen. KLPfondene utøver sitt eierskap ved å stemme på generalforsamlinger. KLPfondenes stemmerett ble utøvd på 105 generalforsamlinger i Norge og på 2439 generalforsamlinger i utenlandske selskaper. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter og prospekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret, slik at valutarisikoen for norske investorer praktisk talt er borte. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt (gjelder ikke KLP FRN) etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. KLP Obligasjon Global I og II, våre globale kredittfond, investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum investment grade. Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til lov og forskriftskrav til andelseiere og til myndighetene. Vi er opptatt av at kundene er bevisste på kostnadene knyttet til forvaltningen av verdipapirfond, da kostnadene har stor betydning for andelseiernes netto avkastning. Vår kunderapportering omfatter derfor forvaltningskostnader i kroner for den enkelte andelseier, i tillegg til kostnader i prosent av daglig andelsverdi. Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 516 institusjonelle kunder og om lag personkunder. De institusjonelle kundene har 98 prosent av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets neststørste fondsforvalter. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) er største andelseier med om lag 2/3 av den totale andelskapitalen. Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrerte fond økte i 2014 fra 663 til 836 milliarder kroner. Av dette var netto nytegning 101 milliarder kroner, mens verdistigningen utgjorde 72 milliarder kroner. Privatpersoner hadde en netto nytegning i sine fondsbeholdninger med 4,3 milliarder kroner i 2014.

7 7 ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Selskapet KLPfondene har ingen ansatte og de forurenser ikke det ytre miljø. KLP Fondsforvaltning AS, som har kontor i Oslo, er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond Legal status Depotmottaker KLP Pengemarked UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP FRN UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Obligasjon 1 år UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Obligasjon 3 år UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Obligasjon 5 år UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Statsobligasjon AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Kredittobligasjon UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Kort Stat AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeNorge UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Alfa Global Energi AIFSpesialfond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Alfa Global Rente AIFSpesialfond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Kombinasjon M AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Kombinasjon AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Obligasjon Global I UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Obligasjon Global II UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal LavBeta I UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal LavBeta II UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal Indeks I UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal Indeks II UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal Indeks III AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal Indeks IV AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks II AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP Aksje Verden Indeks AIFNasjonalt fond Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeUSA Indeks USD UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeUSA Indeks II UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeEuropa Indeks I UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeEuropa Indeks II UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeAsia Indeks I UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeAsia Indeks II UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeNorden Indeks UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeNorge Indeks UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeNorge Indeks II UCITS Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forvaltningen av fondene var i 2014 utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS. KLP Fondsforvaltning hadde i 2014 forvaltningsinntekter på 198 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 13 millioner kroner.

8 8 ÅRSRAPPORT 2014 Resultat i verdipapirfondene i 2014: Verdipapirfond Valutasikret Resultat Netto utdelt til andelseierne i løpet av året Utdelt til andelseierne per Overført til/fra opptjent egenkapital KLP Pengemarked KLP Kort Stat** KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP AksjeNorge KLP Alfa Global Energi JA KLP Alfa Global Rente JA KLP Kombinasjon M Delvis KLP Kombinasjon Delvis KLP Obligasjon Global I JA KLP Obligasjon Global II JA KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II JA KLP AksjeGlobal Indeks III JA KLP AksjeGlobal Indeks IV JA KLP AksjeGlobal LavBeta I KLP AksjeGlobal LavBeta II** JA KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden Indeks KLP AksjeUSA Indeks USD* KLP AksjeUSA Indeks II JA KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II JA KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II JA KLP AksjeNorden Indeks KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II * Dette fondet er denominert i USD og resultatet vises i USD. ** Fondet startet opp i løpet av året. Fusjon I fjerde kvartal 2014 ble det vedtatt fusjon mellom KLP Fondsforvaltning AS og KLP Kapitalforvaltning AS, med KLP Fondsforvaltning som det overtagende selskapet. Formålet med fusjonen er å effektivisere virksomheten og sikre en hensiktsmessig tilpasning til ny lovgivning om forvaltning av alternative investeringsfond. Finanstilsynet godkjente fusjonen den 19. desember 2014 og fusjonen trådte formelt i kraft 10. januar Samtidig med ikrafttredelsen opphørte utkontrakteringen av forvaltningsoppgaver og administrative tjenester fra KLP Fondsforvaltning AS til KLP Kapitalforvaltning AS. Det sammenslåtte selskapet drives videre under navnet KLP Kapitalforvaltning AS. Det har tillatelse til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond, samt yte tjenestene aktiv forvaltning, investeringsrådgivning og ordreformidling.

9 9 ÅRSRAPPORT 2014 Veien fremover Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning til våre andelseiere, samtidig som selskapet vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil selskapet fortsatt satse på å tilby attraktive fondsprodukter til konkurransedyktige priser, samt yte god service til andelseierne. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere.

10 10 ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS ÅRSBERETNING STYRET I KLP KAPITALFORVALTNING AS PER ØRVIK PER CHRISTIAN STANDERHOLEN KJETIL HOUG HANS JØRGEN GADE SVERRE THORNES TINE GARPESTAD ANETTE HJERTØ HILDE SEEM CATHRINE HELLANDSVIK

11 11 ÅRSRAPPORT mnd. NIBOR og 10 års stat % 4,00 3,00 3 mnd. NIBOR 10 års stat 2,00 1, Aksjeindekser OSEFX OSEBX VINXBNOK KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK KLPUSAUSD

12 12 ÅRSRAPPORT 2014 Opplysninger om KLPfondene Fondets navn Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 138 0,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 54 0,25 0,10/0,10* KLP Pengemarked ,10 0,00/0, KLP FRN ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 910 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon ,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 557 0,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 786 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II*** 155 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,80/0,50 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 213 0,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 775 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 862 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 435 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 957 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 179 0,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 820 0,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 842 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 959 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi *** KLP AksjeGlobal LavBeta II oppstart

13 13 ÅRSRAPPORT 2014 OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak «logg inn». Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

14 14 ÅRSRAPPORT 2014 KLP KOMBINASJON KLP Kombinasjon er et fond i fond som investerer i KLP AksjeNorge Indeks (ca. 30%), KLP AksjeGlobal Indeks II (ca. 30%), KLP Obligasjon 5 år (ca. 20%) og KLP Obligasjon Global (ca. 20%). Fordelingen mellom aksjefond og obligasjonsfond er 60/40 i gjennomsnitt, men kan svinge med inntil +/ 6 prosentpoeng. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLPfondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Årsregnskap 2014 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Anvendelse av resultat Overført til/fra opptjent egenkapital Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 149) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 12) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital = Egenkapital UB Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,60 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,3% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Dette inkluderer forvaltningshonorar for fondet KLP Kombinasjon M på 0,25% p.a. Note 3: Verdipapir Andel av total Eierandel i selskapet KLP KOMBINASJONFOND M NOK ,94% 71,99% Fondsandel Total ,94% SUM VERDIPAPIRER ,94% KLP Kombinasjon eier 72,35% av andelene i KLP Kombinasjon M. Porteføljens omløpshastighet: 0,23

15 15 ÅRSRAPPORT 2014 KLP KOMBINASJON M KLP Kombinasjon M er et fond i fond som investerer i KLP AksjeNorge Indeks (ca. 30%), KLP AksjeGlobal Indeks II (ca. 30%), KLP Obligasjon 5 år (ca. 20%) og KLP Obligasjon Global (ca. 20%). Fordelingen mellom aksjefond og obligasjonsfond er 60/40 i gjennomsnitt, men kan svinge med inntil +/ 6 prosentpoeng. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLPfondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Årsregnskap 2014 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRSRESULTAT Anvendelse av resultat Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse per Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 149) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 12) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,61 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,15 = Egenkapital UB , ,63 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,25% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Note 3: Verdipapir Andel av total Eierandel i selskapet KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II NOK ,41% 0,57% KLP AKSJENORGE INDEKS NOK ,55% 0,76% KLP OBLIGASJON GLOBAL I NOK ,90% 0,10% KLP OBLIGASJON 5 ÅR NOK ,09% 3,11% Fondsandel Total ,95% SUM VERDIPAPIRER ,95% KLP Kombinasjon M eier 0,73% av andelene i KLP AksjeNorge Indeks, 0,56% i KLP AksjeGlobal Indeks II, 3,23% i KLP Obligasjon 5 år og 0,10% av andelene i KLP ObligasjonGlobal I. Porteføljens omløpshastighet: 0,23

16 16 ÅRSRAPPORT 2014 KLP KOMBINASJON M Note 4: Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader / skattefrie inntekter ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap ( ) 3 % skattegrunnlag etter fritaksmetoden Fremførbart ligningsmessig underskudd Grunnlag betalbar skatt Beregnet skatt Betalt kildeskatt Betalbar skatt Utsatt skatt fremkommer slik: e skattepliktige gevinster Utsatt skatt Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for Kildeskatt Endring utsatt skatt Skattekostnad

17 17 ÅRSRAPPORT 2014 KLP PENGEMARKED KLP Pengemarked er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond med lav risiko som hovedsakelig investerer i norske rentepapirer. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB eller bedre. Fondet har svært lav renterisiko og lav kredittrisiko. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLPfondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Årsregnskap 2014 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 149) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 12) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,51 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,20 = Egenkapital UB , ,63 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pengemarked vs. referanseindeks KLP Pengemarked Referanseindeks ST1X Porteføljesammensetning KLP Pengemarked per 31. desember % Kontanter 2% Kommunal garanti 5% Kredittforetak, AS 5% Industriselskap % Banker

18 18 ÅRSRAPPORT 2014 KLP PENGEMARKED Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi Andel total ASKIM SPAREBANK NO ,85 20 % ,87% BANK 1 OSLO N+1.25 NO ,83 20 % ,64% DNB BANK ASA N+1.63 NO ,27 20 % ,96% HAUGESUND SPAREBANK NO ,50 20 % ,35% LUSTER SPAREBANK N+1.18 NO ,83 20 % ,87% MELHUS SPAREBANK NO ,75 20 % ,92% ROROSBANKEN N+1.25 NO ,94 20 % ,18% SANDNES SPAREBANK NO ,70 20 % ,35% SANDNES SPAREBANK N+1.24 NO ,86 20 % ,56% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,65 20 % ,44% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,60 20 % ,64% SPAREBANK 1 NORDVEST N+1.23 NO ,87 20 % ,86% SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N+0.98 NO ,48 20 % ,44% SPAREBANK 1 SMN NO ,85 20 % ,76% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,30 20 % ,38% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,00 20 % ,29% SPAREBANKEN OST NO ,35 20 % ,46% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE NO ,50 20 % ,80% SPAREBANKEN SOR NO ,00 20 % ,58% SPAREBANKEN SOR N+1 NO ,49 20 % ,44% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,16 20 % ,93% SPAREBANKEN VEST NO ,60 20 % ,88% STOREBRAND BANK ASA NO ,50 20 % ,35% SWEDBANK NO ,60 20 % ,75% TOTENS SPAREBANK NO ,70 20 % ,88% AAFJORD SPAREBANK N+0.95 NO ,54 20 % ,69% KLABU SPAREBANK N+0.9 NO ,57 20 % ,73% LILLESANDS SPAREBANK N+1.87 NO ,34 20 % ,59% MODUM SPAREBANK N+0.75 NO ,31 20 % ,87% RINDAL SPAREBANK N+1.25 NO ,95 20 % ,58% SELBU SPAREBANK N+1.5 NO ,08 20 % ,86% SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK N+1.4 NO ,07 20 % ,45% SPAREBANK 1 NORDVEST N+1.1 NO ,72 20 % ,87% VOSS VEKSEL OG LANDMANDSBANK N+0.83 NO ,39 20 % ,87% SPAREBANKEN OST N+1.33 NO ,97 20 % ,12% SURNADAL SPAREBANK N+1.5 NO ,97 20 % ,37% AASEN SPAREBANK N+1.15 NO ,78 20 % ,58% AURSKOG SPAREBANK N+1.31 NO ,98 20 % ,35% AURSKOG SPAREBANK N+1.42 NO ,09 20 % ,09% BANK NORWEGIAN AS N+0.34 NO ,98 20 % ,44% BIEN SPAREBANK AS N+1 NO ,58 20 % ,46% BIEN SPAREBANK AS N+2 NO ,50 20 % ,18% BLAKER SPAREBANK N+0.85 NO ,48 20 % ,16% BUD FRANA OG HUSTAD SPAREBANK N+1.05 NO ,68 20 % ,15% EVJE OG HORNNES SPAREBANK N+1.35 NO ,00 20 % ,58% FANA SPAREBANK N+0.97 NO ,65 20 % ,16% FORNEBU SPAREBANK N+1.52 NO ,02 20 % ,86% HARSTAD SPAREBANK N+0.5 NO ,13 20 % ,43% HAUGESUND SPAREBANK N+1.18 NO ,82 20 % ,57% HJELMELAND SPAREBANK N+0.8 NO ,46 20 % ,44% HJELMELAND SPAREBANK N+1.5 NO ,16 20 % ,12% LARVIKBANKEN BRUNLANES SPAREBANK N+1.28 NO ,78 20 % ,15% MARKER SPAREBANK N+0.9 NO ,60 20 % ,63% MELDAL SPAREBANK N+0.5 NO ,07 20 % ,15% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD N+0.8 NO ,44 20 % ,28% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD N+1.3 NO ,01 20 % ,58% SPAREBANK 1 GUDBRANDSDAL N+1.28 NO ,85 20 % ,40% SPAREBANK 1 HALLINGDAL N+1.12 NO ,59 20 % ,62% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N+1.05 NO ,75 20 % ,89% SPAREBANK 1 SMN N+1.9 NO ,39 20 % ,49% SPAREBANKEN HEDMARK N+0.15 NO ,73 20 % ,17% SPAREBANKEN MORE N+0.39 NO ,03 20 % ,57% SPAREBANKEN NARVIK N+0.85 NO ,48 20 % ,46% SPAREBANKEN OST N+0.41 NO ,99 20 % ,75% SPAREBANKEN SOR N+1.24 NO ,94 20 % ,40% SPAREBANKEN VEST N+0.32 NO ,82 20 % ,43% SPAREBANKEN VEST N+1.8 NO ,42 20 % ,79% STROMMEN SPAREBANK N+1.68 NO ,30 20 % ,99% Banker Total ,87%

19 19 ÅRSRAPPORT 2014 KLP PENGEMARKED Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi Andel total FJELLINJEN AS N+0.20 NO , % ,87% FJELLINJEN AS N+0.7 NO ,20 20 % ,36% Industriselskap Total ,24% BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA NO ,10 20 % ,35% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER N+0.97 NO ,59 20 % ,44% BN BANK ASA N+1.1 NO ,59 20 % ,44% BNKREDITT AS N+0.25 NO ,75 20 % ,72% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,95% TRONDHEIM KOMMUNE NO ,79 20 % ,72% Kommunal Garanti Total ,72% SUM VERDIPAPIRER ,79% Porteføljens omløpshastighet: 0,79 Gjennomsnittlig effektiv rente: 0,43 %

20 20 ÅRSRAPPORT 2014 KLP FRN KLP FRN (tidligere KLP Aktiv Rente) er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske obligasjoner med flytende rente. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 100 prosent og rating BBB eller bedre. Rentefølsomheten vil normalt være mindre enn én, mens gjennomsnittlige løpetid på papirene ligger normalt mellom to og fire år. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLPfondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Årsregnskap 2014 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 149) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 12) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital 22 = Egenkapital UB Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,91 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,10% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP FRN vs. referanseindeks KLP FRN SWAP3M CH Porteføljesammensetning KLP FRN per 31. desember % Off. sektor foretak 23% Kraftverk 1% Kontanter 100 3% Kommunal garanti 5% Fylkeskommunal garanti 38% Banker % Kredittforetak, AS 16% Industriselskap

21 21 ÅRSRAPPORT 2014 KLP FRN Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi BAMBLE SPAREBANK N+0.95 NO ,45 20 % ,46% DNB BANK ASA N+1.63 NO ,27 20 % ,89% HELGELAND SPAREBANK N+1.38 NO ,05 20 % ,24% SPAREBANK 1 SRBANK NO ,47 20 % ,20% SPAREBANKEN SOR N+1.9 NO ,36 20 % ,49% SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S N+1.07 NO ,69 20 % ,46% TIME SPAREBANK N+140 NO ,11 20 % ,45% SPAREBANK 1 SMN N+1.9 NO ,39 20 % ,49% BANK NORWEGIAN AS N+0.67 NO ,26 20 % ,38% BERG SPAREBANK N+0.93 NO ,43 20 % ,19% DANSKE BANK N+1 NO ,67 20 % ,49% DNB BANK ASA N+1.85 NO ,47 20 % ,99% FANA SPAREBANK N+0.68 NO ,30 20 % ,94% GJENSIDIGE BANK ASA N+0.62 NO ,32 20 % ,68% GRONG SPAREBANK N+0.92 NO ,41 20 % ,97% LANDKREDITT BANK AS N+1.06 NO ,76 20 % ,19% LILLESANDS SPAREBANK N+1.58 NO ,29 20 % ,99% LOFOTEN SPAREBANK N+1.12 NO ,79 20 % ,49% ODAL SPAREBANK N+0.85 NO ,48 20 % ,46% SPAREBANK 1 HALLINGDAL N+0.9 NO ,40 20 % ,97% SPAREBANK 1 NORDNORGE N+1.28 NO ,99 20 % ,96% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N+1.20 NO ,84 20 % ,99% SPAREBANKEN HEDMARK N+1.57 NO ,21 20 % ,00% SPAREBANKEN HEMNE N+1 NO ,65 20 % ,46% SPAREBANKEN MORE N+0.37 NO ,87 20 % ,29% SPAREBANKEN SOR N+1.03 NO ,66 20 % ,44% SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S N+0.95 NO ,45 20 % ,98% Banker Total ,55% NORWEGIAN PROPERTY ASA N+1.3 NO , % ,44% ENTRA EIENDOM AS N+0.61 NO , % ,41% NORGESGRUPPEN ASA N+0.79 NO , % ,43% OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA N+0.62 NO , % ,93% OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA N+0.67 NO , % ,42% STEEN OG STROM ASA N+1.4 NO , % ,96% THON REITAN AS N+1.4 NO , % ,49% TINE BA N+0.44 NO , % ,41% Industriselskap Total ,48% SKANDIABANKEN AB N+0.47 NO ,11 10 % ,87% STADSHYPOTEK AB N+0.42 NO ,01 10 % ,43% STADSHYPOTEK AB N+0.72 NO ,43 10 % ,68% DNB BOLIGKREDITT AS N+0.54 NO ,21 10 % ,45% OBOSBANKEN N+1.7 NO ,41 20 % ,20% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,62% ROGALAND FYLKESKOMMUNE N+0.35 NO ,82 20 % ,42% ROGALAND FYLKESKOMMUNE N+0.43 NO ,92 20 % ,48% SOR TROENDELAG FYLKESKOMMUNE N+0.21 NO ,71 20 % ,41% Fylkeskomm. Garanti Total ,32% LARVIK KOMMUNE N NO ,78 20 % ,37% Kommunal Garanti Total ,37% FREDRIKSTAD ENERGI AS N+2.15 NO , % ,01% TRONDERENERGI AS N+0.66 NO , % ,93% AGDER ENERGI AS N+0.67 NO , % ,93% BERGENSHALVOENS K.K. N+1.25 NO , % ,96% ENERGISELSKAPET BUSKERUD AS N+1.00 NO , % ,96% ENERGISELSKAPET BUSKERUD AS N+1.40 NO , % ,01% HAFSLUND ASA N+0.67 NO , % ,94% SOGNEKRAFT AS N+0.6 NO , % ,45% STATKRAFT AS N+0.32 NO , % ,97% SUNNHORDALAND KRAFTLAG AS N+0.75 NO , % ,36% Kraftverk Total ,51% AVINOR AS N+0.37 NO , % ,44% Offentlig Sektor Foretak Total ,44% SUM VERDIPAPIRER ,30% Porteføljens omløpshastighet: 1,27 Gjennomsnittlig effektiv rente: 7,58 %

22 22 ÅRSRAPPORT 2014 KLP OBLIGASJON 1 ÅR KLP Obligasjon 1 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent ett år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLPfondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Årsregnskap 2014 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Andre fordringer Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 149) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 12) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Antall andeler Innløsningskurs Tegninger , ,96 Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital , ,68 = Egenkapital UB , ,70 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Obligasjon 1 år vs. referanseindeks KLP Obligasjon 1 år ST3X 102 Porteføljesammensetning Obligasjon 1 år per 31. desember % Kontanter 3% Kommunal garanti 7% Kredittforetak, AS % Banker

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Organisasjonsnummer: 990122571 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II Organisasjonsnummer: 996716678 Type fond: AIF

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

FIRST ASSET MANAGEMENT AS

FIRST ASSET MANAGEMENT AS ÅRSRAPPRT 2013 FIRST ASSET P.. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no MANAGEMENT AS N-0115 slo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 rg.no: N 994 832107 ÅRSRAPPRT FRA FIRST FNDENE 2013 Kjære fondskunde!

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer