Firmapresentasjon Company Presentation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firmapresentasjon Company Presentation"

Transkript

1 Firmapresentasjon Company Presentation VI TAR VARE PÅ VERDIENE

2 10 Persontog Mantena 16 Godstog Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje. Mantena ble etablert i 2002, og er et heleid aksjeselskap i NSB-konsernet. Selskapet har høyt kvalifiserte medarbeidere fordelt på flere vedlikeholdsenheter i Norge og Sverige, hvor vi er etablert med selskapene Mantena AS og Mantena Sverige AB. As a specialist in the maintenance of rail vehicles, Mantena continues a long tradition of railway services in the Nordic countries. Our ambition is to continuously strengthen our position as an innovative player in an increasingly progressive industry. 20 Anleggsmaskiner Mantena was established in 2002 and is a wholly-owned subsidiary of the NSB Group. The company relies on highly qualified employees in several maintenance units in Norway and Sweden, where we are established as the companies Mantena AS and Mantena Sverige AB. 26 Komponenter 32 T-bane Side / Page 4 I stadig utvikling - In continuous development Side / Page 6 Alltid i rute - Always on time Side / Page 8 På riktig spor - On the right track Side / Page 10 Persontog - Passenger trains Side / Page 16 Godstog - Freight trains Side / Page 20 Anleggsmaskiner - Construction machinery Side / Page 26 Komponenter - Components Side / Page 32 T-bane - Underground rail Side / Page 34 Andre verkstedtjenester - Other engineering services Side / Page 36 Kvalitet - Quality Side / Page 38 Miljø - The environment Side / Page 40 Logistikk - Logistics Side / Page 44 Tekniske tjenester - Technical services Side / Page 50 Rekruttering - Recruitment 2 44 Tekniske tjenester

3 I stadig utvikling Mantena - på skinner inn i fremtiden Narvik Mantena viderefører en stolt tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Med unik erfaring innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy, har vi lagt grunnlaget for videre vekst og utvikling innenfor et stadig viktigere fagområde. Bodø Mantena har i løpet av årene opparbeidet allsidig kompetanse på vedlikeholdsbehov og logistikkhåndtering for alle materielltyper. Det omfatter alt fra tradisjonelle diesellokomotiv til moderne høyhastighetstog, fra tunge godstog til lette arbeidsvogner. Dyktige medarbeidere med bred fagkunnskap, har i alle år karakterisert vår virksomhet. Dette er vår viktigste ressurs og største styrke, som vi fortsatt skal ha fokus på i fremtiden. In continuous development Mantena - on the right track for the future Mantena continues a proud tradition of railway services in the Nordic countries. With unique experience in the maintenance of rail vehicles, we have laid the foundation for continued growth and development in an increasingly important field. Trondheim Umeå Over the years Mantena has developed comprehensive expertise in the maintenance and logistics management of all types of rolling stock. This covers everything from traditional diesel locomotives to modern high-speed trains, from heavy freight trains to light track maintenance vehicles. Highly-skilled staff with broad expertise have always been our company s hallmark. They are our most important asset and our greatest strength and we will continue to focus on them in the future. Visjon Mantena skal være den foretrukne leverandør av vedlikeholdstjenester til skinnegående kjøretøy i Norden Mantena will be the provider of choice of maintenance services for rail vehicles in the Nordic countries Bergen Drammen Skien Stavanger Hamar Kongsvinger Oslo Stockholm Norrköping 4 Helsingborg

4 Alltid i rute Sikkert - Punktlig - Økonomisk I Mantena kan vi skinnegående kjøretøy. Vi vet hvilke typer forebyggende vedlikehold og oppgraderinger som kreves for at toget skal være i rute, samtidig som vi kjenner til hvilke standarder og sikkerhetskrav kunder og myndigheter setter. Sammen med våre kunder utvikler vi gode vedlikeholdsløsninger med hensyn til produksjonsbehov og materiellets bruksverdi. Forretningsidé Mantena gjør kunden bedre ved å levere konkurransedyktig vedlikehold. Alle leveranser og tjenester skal kjennetegnes av sikkerhet, kontinuerlig forbedring, kvalitet og punktlighet. Always on time Reliable - Punctual - Economical At Mantena, we know rail vehicles inside out. We know what preventive maintenance work and upgrades are required for trains to run on time while also being aware of the standards and safety requirements set by our customers and the authorities. Together with our customers, we develop effective maintenance solutions in relation to production needs and utility value of rolling stock. Business concept Mantena improves its customers business by providing competitive maintenance. All deliveries and services must be characterised by continuous improvement, quality, safety and punctuality. 6

5 På riktig spor Vedlikehold satt i system Mantena utfører alle nødvendige tjenester for systematisk vedlikehold. Det betyr at materiellet vedlikeholdes til riktig tid og på riktig måte - i tråd med tekniske spesifikasjoner, etter godkjent dokumentasjon og med hensyn til bruksområde. Vårt fleksible vedlikeholdssystem har stor kapasitet og høy grad av kontroll på kjøretøyparken - fra hovedindivid og ned på komponentnivå. Dessuten kan det enkelt kombineres med andre systemer for vedlikehold, produksjon og økonomi. Evnen til å være systematisk og fleksibel skapes gjennom det gode samspillet mellom mennesker og teknologi. Våre dyktige planleggere, ingeniører og fagarbeidere sørger for at de riktige tingene blir gjort - og at de blir gjort riktig. On the right track Systematic maintenance Mantena provides all necessary services for systematic maintenance. This means that the rolling stock is maintained properly and at the right time in accordance with technical specifications and approved documentation and by taking into account the area of utilisation. Our flexible maintenance systems have a large capacity and a high degree of control of the vehicle fleet from main units down to individual components. In addition, they can easily be combined with other maintenance, production and finance systems. Our ability to be systematic and flexible relies on good interaction between people and technology. Our expert planners, engineers and technicians ensure that the right operations are carried out and that they are carried out competently. 8

6 Bodø Persontog Passenger trains Trondheim Umeå Operatører av persontog stiller strenge krav til sikkerhet, komfort, og ikke minst punktlighet. Med gode systemer og rutiner for forebyggende vedlikehold, bidrar Mantena til at potensielle feil utbedres slik at de ikke forekommer når toget er i drift. Mantena utfører vedlikehold på alle typer persontog - fra tradisjonelle personvogner til moderne høyhastighetstog. Det gjør oss til en sentral aktør og en viktig bidragsyter til dagens persontrafikk på jernbane. Bergen Drammen Skien Stavanger Oslo Norrköping Helsingborg Operators of passenger trains set stringent demands for safety, comfort and not least punctuality. With reliable systems and procedures for preventive maintenance, Mantena helps rectify potential faults so that they do not occur while the train is running. Mantena carries out maintenance on all types of passenger trains from traditional passenger cars to modern high-speed trains. That makes us a key player and a major provider in today s rail passenger services market. 10 All rights reserved by nsb_no

7 Persontog Passenger trains Tjenester / kompetanse lettere vedlikehold (1.linjevedlikehold) tungt vedlikehold korrektivt vedlikehold tekniske modifikasjoner Kjøretøy / materiell lokomotiver (el / diesel) motorvogner (el / diesel) personvogner sovevogner Services / expertise light maintenance (first line maintenance) heavy maintenance corrective maintenance technical modifications Vehicles / rolling stock locomotives (electric / diesel) motor vehicles (electric / diesel) passenger carriages sleeping carriages 12 BOGGIFJÆRER Lesjøfors produserer boggifjærer og fjærer for bremsesystem til de fleste boggiprodusenter i Europa. Stort utvalg av lagerførte industrifjærer og gassfjærer i Oslo. Lesjøfors AS Professor Birkelandvei 24A, 1081 Oslo Tlf Fax Europe s leading manufacturer of springs, stampings and pressings

8 Schunk Nordiska world class in carbon technology ENERGI INDUSTRI OFFSHORE SHIPPING SUBSEA Norges største elektromekaniske verksted tel: /7 service: Schunk has been developing and manufacturing top quality products for railway technology for more than 90 years. Schunk products such as carbon brushes, brush holders, brush rockers, earthing contacts, as well as carbon sliding strips, pantographs and third rail systems are used worldwide by reknown producers and operators of high speed trains, long-distance trains as well as trams and traction vehicles. Schunk carbon sliding strips are used in AC-systems as well as in DC-systems. For increased operating security Schunk offers sliding strip designed with integrated carbon coated end horns or in fully carbon design with internal carrier (All carbon design). Constructions with rupture detector (ADD) contribute to active security. phone Vi gjør oppdrag for Mantena AS og er i videre utvikling med spesialtransport. Vi har en egen verksted avdeling på Mantena AS Grorud, der vi tar på oss små og store jobber. Vi håper på godt samarbeid i fremtiden.

9 Narvik Trondheim Godstog Freight trains Kongsvinger Oslo I likhet med dagens persontrafikk, stiller moderne godstransport på jernbane strenge krav til sikkerhet og punktlighet. Derfor har vi kontinuerlig fokus på vedlikeholdssystemer som baserer seg på å være «føre var». Fordi vi utbedrer potensielle feil og bytter utslitte deler i kjøretøyets driftspause, begrenser vi mulighetene for uforutsett driftsstans. Slik bidrar vi til å gjøre godsselskapenes hverdag forutsigbar og dermed mer kostnadseffektiv. Like today s passenger services, modern freight services make stringent demands on safety and punctuality. Therefore, we continually focus on maintenance systems that rely on the precautionary principle. Because we rectify potential faults and replace worn parts when vehicles are not operating, we limit the possibilities of unexpected downtime. This is how we help make freight companies day-to-day operations more predictable and thus more cost-effective. 16

10 Godstog Freight trains Tjenester / kompetanse lettere vedlikehold (1.linjevedlikehold) tungt vedlikehold korrektivt vedlikehold tekniske modifikasjoner Kjøretøy / materiell elektriske lokomotiver godsvogner diesellokomotiver Services / expertise light maintenance (first line maintenance) heavy maintenance corrective maintenance technical modifications Vehicles / rolling stock electric locomotives freight waggons diesel locomotives» Tilstandsbasert vedlikehold, testing og analyse av oljeprodukter og kjølevann SertifisertetterISO ISO 9001 sertifisert bedrift Norsk Oljelabaratorium AS Tlf:

11 Trondheim Hamar Oslo Anleggsmaskiner Construction machinery Mantena har lang erfaring innen vedlikehold og modifikasjon av ulike typer anleggsmaskiner og arbeidsvogner. Vi kan også spesialprodusere komponenter og reservedeler til disse. Vår unike kompetanse innenfor dette området gjør oss til en viktig samarbeidspartner for ulike driftsaktører i markedet. Mantena has extensive experience in the maintenance and modification of various types of construction machinery and rail track maintenance vehicles. We can also manufacture custom-made components and spare parts for these. Our unique expertise in this area makes us an important partner to various operators in the market. 20

12 Anleggsmaskiner Construction machinery Tjenester / kompetanse vedlikehold av skinnegående anleggsmaskiner modifikasjon og ombygging av skinnegående anleggsmaskiner produksjon av komponenter og reservedeler produksjon og leveranse av lette anleggstilhengere prosjektering / montering og idriftsettelse av ATC leveranse av elektrisk og dieseldrevet skiftemateriell (Zephir) Services / expertise maintenance of rail mounted construction machinery modification and refitting of rail mounted construction machinery production of components and spare parts production and delivery of light construction trailers design / installation and commissioning of ATC signalling systems delivery of electric and diesel-powered replacement rolling stock (Zephir) 22

13 Every type of train from subway to high speed Combined with the world s most comprehensive range of couplers, Dellner s train connection systems assures compatibility with virtually all types of railed vehicles complete the package with our aftermarket services providing our customers with a global service and local presence. At Dellner we believe in partnership, and our strategy is to develop a long-term customer relationship with an attentive professional service. When you buy a Dellner product you know that you always will get the support you want from us for the whole product lifecycle. Hvordan kan du oppnå bedre driftssikkerhet og bedre driftsøkonomi for dine hydrauliske anlegg? Gjør som bl.a. Mantena, Hydro Aluminium, Aker Solutions, Eramet, FMC Kongsberg Subsea, E-CO Vannkraft og Celsa Nordic års erfaring innen hydraulikk har vist at de aller fleste hydrauliske anlegg har et potensial for forbedring uavhengig av om det dreier seg om driftsmateriell eller produksjonsmateriell. Dette potensialet kan være både i forhold til vedlikehold/tilsyn, i forhold til driftssikkerhet, i forhold til ytelse og funksjon, i forhold til levetid og i forhold til sikkerhet. Ofte kan hydrauliske anlegg forbedres i alle disse perspektivene med potensielt store økonomiske gevinster som resultat. Hydex-gruppen har over tid lagt til rette for slike økonomiske gevinster i et stort antall virkomheter. Både gjennom forbedring av eksisterende hydrauliske anlegg, og gjennom utvikling og produksjon av nye anlegg. Hva ville slike gevinster bety for virksomheten du er en del av? Det jeg setter størst pris på ved Hydex, er at når de først har montert et anlegg så fungerer det veldig bra. De er systemmessig enkelt oppbygde og det benyttes komponenter med høy kvalitet. Øystein Rafoss Kraftverkssjef E-CO Vannkraft AS Det beste med Hydex og Steinar er at alt det han har vært involvert i har gitt gode og positive resultater som har gavnet hele systemet vårt ikke minst i forhold til kroner og øre Leif Heggli Avdelingsleder Celsa Nordic AS Automatic and semi permanent coupler systems. Front hatch mechanisms. Gangway systems. High Speed data transmission systems. Energy management systems. Dampers for both rolling stock bogies and between car bodies. After Sales. Upgrades and modernization, service and maintenance of the entire product life cycle. Spare and special parts. THE DELLNER APP Keep in touch with us, download the Dellner app today. Mantena-teamet i Hydex-gruppen tar hydraulikk på alvor og jobber målrettet for å levere forbedrede hydrauliske løsninger som er mer driftssikre, med lavere vedlikeholdsbehov, bedre driftsøkonomi og bedre passasjerkomfort I Mantena har Hydex-gruppen jobbet med å forbedre krengesystemene, bl.a. gjennom å renovere aggregater, overhale gamle og montere nye hydrauliske sylindere, samt flushing og trykkprøving. Totalt har dette bl.a. gitt Mantena høyere driftssikkerhet, økt passasjerkomfort, redusert tilsyns- og vedlikeholdsbehov og en bedret driftsøkonomi. Kunne du tenke deg å oppnå noe tilsvarende? Det som også er positivt med Hydex er at den gode opplevelsen ikke bare handler om enkeltpersoner, men om hele virksomheten. Alle involverte går grundig til verks Ernst Glendrange Maskinkonstruktør Eramet Norway AS Hydex leverer varene. De har Norges beste på hydraulikk, tør jeg påstå, og vi har ikke hatt noen utfordringer som de ikke har kunnet løse til vår tilfredshet Sigmund Sivertsen Overingeniør Hydro Aluminium AS Ring Hydex-gruppen i dag for en uforpliktende prat om hvordan du kan oppnå denne type resultater! Grorudveien 55d, 0902 Oslo Telefon NORWEGIAN ACCREDITATION MSYS 001

14 Komponenter Components Mantena utfører reparasjoner, modifikasjoner og vedlikehold av alle typer elektriske og mekaniske komponenter i ulike skinnegående kjøretøy. Våre moderne anlegg har fasiliteter og utstyr for fagmessig vedlikehold og effektiv logistikk. Trondheim Hamar Oslo Mantena carries out repair, modification and maintenance of all types of electrical and mechanical components of various rail vehicles. Our modern plants have the facilities and equipment for professional maintenance and logistics. 26

15 Komponenter Components Tjenester / kompetanse Luft vedlikehold av ventiler og trykkluftskomponenter til alle skinnegående kjøretøy vedlikehold og reparasjon av kompressorer Mekanisk vedlikehold, reparasjon og modifikasjoner på hjul, boggi og støtdempere vedlikehold av kobbel overhaling, service og vedlikehold på alle typer drevkasser og ZF-girkasser termisk sprøyting for gjenoppbygging av nedslitte komponenter varm- og kaldpressing av hjulskiver Diesel overhaling / reparasjon av injektorer / dieseldyser overhaling / reparasjon av dieselpumper / regulatorer testkjøring i benk m/optimalisering og analyse av dieselmotorer med tanke på utslipp og ytelse overhaling og reparasjon av dieselmotorer Elektrisk vedlikehold og reparasjon av transformatorer, traksjonsmotor og motor vedlikehold og reparasjon av strømavtagere (pantografer), omformere og batterier vedlikehold av kontaktbruer til sporvekseldrivmaskiner Services / expertise Pneumatic maintenance of valves and pneumatic components for all rail vehicles maintenance and repair of compressors Mechanical maintenance, repair and modification of wheels, bogies and shock absorbers maintenance of coupling devices overhauling, service and maintenance of all types of transmission systems and ZF gearboxes thermal spraying for the restoration of worn components cold pressing and shrinkfitting of wheel discs Diesel overhaul / repair of injectors / diesel nozzles overhaul / repair of diesel pumps / regulators bench testing with optimisation and analysis of diesel engines in terms of emissions and performance overhaul and repair of diesel engines Electric maintenance and repair of transformers, traction engines and engines maintenance and repair of pantographs, inverters and batteries maintenance of contact bridges for switch machines MSX Ni-Cd battery Compact high power for railways MSX delivers the high power capacity demanded for electrical system backup, including magnetic braking (tram-trains, tramways, EMUs and high speed trains), and for diesel engine starting (locomotives and DMUs). Putting an MSX battery onboard ensures: High power performance, even at extreme temperatures Compact footprint, saving weight and space Minimal and simplified maintenance Reliable service for 15 years Optimized life cycle costs

16 technology. WorldWidE. EfficiEnt. technology. WorldWidE. EfficiEnt. Customer training programmes Avanserte og innovative løsninger innenfor gummi Trelleborg Offshore Norway AS Postboks A, N-3051 Mjøndalen, Norway - Telefon: web: - Our customer training programmes draw from over 100 years of engineering know-how regarding braking technology. Knorr-Bremse supplies theoretical knowledge as well as practical training perfectly geared to your requirements, either in our training rooms in Berlin or directly at your site. Experienced instructors and coaches will coordinate the training content with you and deliver exactly what you need. We offer training programmes for the following subjects: Diagnostics General brake mechanics Pneumatics Electronic brake control Hydraulics and other topics on request Z-LI-0055-EN_A5_Anz.indd :09 FORCE Technology er en internasjonal rådgiver og tilbyder av spesialteknologi og spesialkunnskap til olje&gass og landbasert industri. FORCE Technology kontrollerer og styrer teknisk tilstand - Vi tar vare på verdier som skaper verdier FORCE Technology Norge AS har operert innen olje&gass relatert industri i mer enn 20 år og tilbyr world class kunnskap til sine kunder. EFFEKTIV. FLEKSIBEL. PÅLITELIG Om O.J. Dahl: O.J. Dahl AS ble etablert i 1917 og er en komplett leverandør innenfor jernbanen. Selskapet har en produktportefølje fra anerkjente leverandører som sikrer kvalitet, pålitelighet, driftssikkerhet samt teknisk utvikling. O.J. Dahl driver også et service- og vedlikeholdsverksted med stor fleksibilitet og høy kompetanse. I 2012 tok vi steget inn på det svenske markedet med kontor i Stockholm. I 2013 samlokaliserer vi verksted og kontorer i nye lokaler på Bryn, Oslo. O.J. DAHL LEVERER PÅLITELIGHET! Produkter og reservedelssalg Service og vedlikehold Ingeniørtjenester - Revisjon av koppel, dører, girkasser, kompressorer, bremser etc - Utarbeidelse av kundedokumentasjon og oversettelse - Reservedelshåndtering og konsignasjonslager - Garantioppfølging - Tilstandskontroller - Kurs - Ombygging og oppgraderinger - Field Support Vil du vite mer? Se våre nettsider eller kontakt oss på Vi har 1200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige, USA, Russland, Kina og Singapore. FORCE Technology Norway AS Nye Vakåsvei Hvalstad Tel.: Fax.: forcetechnology.com

17 T-bane Underground rail Underground rail Mantena og MTR Stockholm eier 50 % hver av TBT (Tunnelbanan Teknik Stockholm AB). Selskapet har siden 2009 hatt kontrakt på alt innen vedlikehold av materiell som brukes i drift av Stockholms t-baner. Foruten dagens vedlikehold av hele vognparken i Stockholm, har Mantena gjennom TBT ambisjoner om å tilby sin kunnskap og erfaring også til andre aktører i Norden. Målet er å skape mer forutsigbarhet og økt lønnsomhet til kunder i dette segmentet. Tjenester / kompetanse vedlikehold av t-banevogner og tilhørende materiell komponentrevisjoner av boggi, hjul, el.motor, elektronikk og aggregat skadereparasjoner og ombygginger arbeid på elektroniske komponenter i infrastrukturmateriell Mantena and MTR Stockholm each have a 50% stake in TBT (Tunnelbanan Teknik AB). Since 2009, this company has had a contract for all types of maintenance of rolling stock used in the operation of Stockholm s Metro. In addition to today s maintenance of the vehicle fleet in Stockholm, through TBT, Mantena aims to offer its expertise and experience to other players in the Nordic countries. The goal is to create more predictability and profitability for customers in this segment. Services / expertise maintenance of underground carriages and related rolling stock component inspections of bogies, wheels, electric engines, electronic systems and generators damage repair and alteration work on electronic components of infrastructural rolling stock 32 Stockholm Fotograf: Johan Olsson

18 Andre verkstedtjenester Other engineering services Other engineering services Gjennom våre lokale enheter kan vi tilby tradisjonelle verkstedtjenester for alle typer skinnegående kjøretøy. Alle tjenester blir utført av høyt kvalifisert personell som benytter ulike typer spesialutstyr, tilpasset det enkelte arbeidsområde. Lakkering Mantena har et av landets største og mest moderne lakkeringsanlegg. Vi har både kunnskap og kapasitet til å lakkere små og store objekter fra ulike komponenter og togmateriell, til kontainere, busser og andre kjøretøy. Through our local units we can offer traditional engineering services for all types of rail vehicles. All services are carried out by highly-skilled staff using various types of specialist equipment tailored to the individual field. Painting Mantena has one of Norway s largest and most modern painting facilities. We have both the expertise and the capacity to paint small and large items - from various components and rolling stock to containers, buses and other vehicles. Sandblåsing Sandblasting Components, machinery and equipment that need sandblasting are treated in a special sandblasting plant. The plant can accommodate items up to 30 metres in length. Termisk sprøyting Thermal spraying We have extensive experience in thermal spraying for upgrading and improvement of mechanical parts that are subject to heavy wear. Komponenter, maskiner og utstyr som trenger og sandblåses, blir behandlet i eget spesialrom for dette. Rommet har kapasitet til å ta objekter med inntil 30 meters lengde. Vi har lang erfaring med termisk sprøyting for oppgradering og forbedring av mekaniske deler som er utsatt for stor slitasje. Hjuldreiing Ved våre tre vedlikeholdsenheter i Oslo, Drammen og Trondheim har vi moderne og effektive undergulvsdreiebenker. Benkene muliggjør rask dreiing ved at vi kjører materiellet over benken uten avmontering av hjul. Vi dreier etter oppsatt time, og ferdigstiller til avtalt tid. undergulvsdreiebenker underfloor wheelset lathes Trondheim 34 Oslo Drammen Wheel machining At our three maintenance units in Oslo, Drammen and Trondheim we have modern and efficient underfloor wheelset lathes. The benches allow fast machining because rolling stock is run over the bench without dismantling the wheels. Our wheel machining operations take place according to set schedules and the work is completed in the agreed time.

19 Kvalitet Trolleybus Current Collectors Ground Return Systems Track Break Refurbishment Repair and upgrade of obsolete electronic system Production of electrical contacts Når kun det beste er godt nok Mantena jobber i et marked der kravene til sikkerhet, pålitelighet og kvalitet i leveransen stadig er økende. Styring og kontroll på våre prosesser er avgjørende for å gjøre krevende kunder fornøyde. For å være den foretrukne leverandør av vedlikeholdstjenester på skinnegående kjøretøy i Norden skal vi gjøre ting riktig første gang, og være best på kontinuerlig forbedring. «Sikkerhet først!» Mantena skal ikke forårsake skader på mennesker og materiell, og har derfor etablert effektive verktøy for sikkerhets- og risikostyring. Ved hjelp av etablerte prosesser kartlegges risikoområder, hendelser granskes, forebyggende og korrigerende tiltak implementeres. Kontinuerlige forbedringer er en del av hverdagen. Mantena har etablert og implementert et prosessrettet styringssystem hvor kundekrav, myndighetskrav og egenpålagte krav blir ivaretatt. Prosessteam er etablert for å sikre at vi til enhver tid har like prosesser og benytter beste praksis i hele selskapet. Mantena jobber etter en LEAN-filosofi, der hensikten er å gjøre mer med mindre, for å øke verdiskapende arbeid. Mantena er sertifisert etter NS-EN ISO 9001, og autorisert av kundene til å utføre vedlikehold på skinnegående kjøretøy og tilhørende komponenter. Certified according to: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Casram SA CH Mezzovico Switzerland Via Cantonale Tel Fax Quality Mantena operates in a market in which the demands for safety, reliability and quality of delivery are ever increasing. Management and control of our processes are crucial to satisfying demanding customers. In order to be the provider of choice of maintenance services for rail vehicles in the Nordic countries, we must do things right first time and be the best at continuous improvement. Safety first! Mantena is committed to preventing injury to people or damage to rolling stock and has therefore established effective tools for safety and risk management. Using established processes, risk areas are mapped, incidents are investigated and preventive and corrective measures are taken. Continuous improvement is a part of everyday life. Mantena has established and implemented a process-oriented management system in order to meet customer, regulatory and self-imposed requirements. The process team has been established to ensure that we always operate the same processes and follow best practices throughout the company. In its work, Mantena follows a LEAN philosophy, the purpose of which is to achieve more with less in order to increase the added value of our work. Mantena is certified to NS-EN ISO 9001 and authorised by customers to carry out maintenance on rail vehicles and associated components. 36 Secure availability with Faiveley In order for the trains to be in service as soon as possible and for as long as possible, our resources are available from the initial phase of installation and commissioning, and then throughout the lifespan of the train. We provide maintenance, optimizations, uppgrades, and logistics services as well as other services designed to secure availability and to increase the performances of the trains. Faiveley Transport Nordic AB, Andra Tvärgatan 41, Box 515, SE , Landskrona, Sweden Tel Fax

20 Miljø Vi tar vår del av ansvaret Markedet stiller stadig strengere miljøkrav, og tog er en klimavennlig transportmetode - både for gods og passasjerer. Som en foretrukken vedlikeholdsleverandør i Norden, har Mantena en målsetting om ingen skade på det ytre miljø. For Mantena er miljøbevissthet og energisparing i alle ledd et sentralt mål. Det er gjennomført en rekke tiltak - både innenfor energiøkonomisering, reduksjon i kjemikaliebruk og ikke minst miljøopplæring hos våre ansatte. Det er fortsatt store jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert hvor det benyttes dieselmateriell. Mantena har høy kompetanse og noe av det beste utstyret som finnes for finjustering av diesellokomotiv - både med hensyn til forbruk og utslipp. Fordi miljø står sentralt i moderne jernbanedrift, er vi i Mantena alltid oppdaterte på området. Gjennom vårt eget og NSB-konsernets miljøregnskap og deltakelse i ulike miljøprosjekter har vi alltid full oversikt og kontinuerlig fokus på dette arbeidet. Mantena er sertifisert etter NS-EN ISO Det gjennomføres årlige vurderinger av selskapets miljøtiltak og vesentlige miljøaspekter. The environment We take our share of the responsibility The market imposes increasingly stringent environmental demands and trains are a climate-friendly method of transport both for goods and passengers. As a leading maintenance provider in the Nordic region, Mantena is committed to causing no harm to the natural environment. For Mantena, environmental awareness and energy conservation are a key objective at all levels of its organisation. We have implemented a number of measures in energy conservation, reduction of chemical use and, not least, environmental training for our employees. There are still long stretches of non-electrified track where diesel-powered rolling stock is used. Mantena has a high level of competence and some of the best equipment available for the fine-tuning of diesel locomotives both with regard to fuel consumption and emissions. 38 Because the environment is central to modern rail, we at Mantena are always up-to-date in this field. Through our own and NSB Group s green audits and participation in various environmental projects, we always have a complete overview and a continuous focus on this work. Mantena is certified to NS-EN ISO The company s environmental efforts and significant environmental aspects are audited annually.

21 Logistikk - gjennom hele verdikjeden Mantena kan tilby den totale logistikkløsningen - fra kontraktsinngåelser til innkjøp, lageroptimalisering, varelegging, pakking og transport. Våre medarbeidere har lang erfaring og god kunnskap om leverandører innen jernbanerelatert virksomhet. Vi har utstyr for løfting og lagring av tunge komponenter, samt spesialtilpassede kjøretøy for transport av boggier og andre tyngre komponenter. Vi kjenner hele verdikjeden, fra behov til ferdig komponent - og ut til vedlikeholdsenhetene. Våre gode systemer og rutiner bidrar til å optimalisere togvedlikeholdet. Logistics - throughout the value chain Mantena can provide the total logistics solution from the signing of contracts to purchasing, stock optimisation, storage, packing and transport. Our employees have extensive experience and knowledge of suppliers in the railrelated sector. We have equipment for lifting and storing heavy components and customised vehicles for the transportation of bogies and other heavy components. We know the entire value chain, from demand to finished component and right down to maintenance units. Our reliable systems and procedures help to optimise train maintenance. 40

22 Professional system for Warranty Management Collect documentation Analyze trends Manage claims Provide the documentation needed for negotiations Record and log results from warranty management and negotiations Amesto Warranty Effective tool for workshop- and factory management Are you producing or maintaining, cars, trucks, trains etc? This is the tool for you! Denne brosjyren er produsert av Status visualization of your fleet and resources Userfriendly - similar to operate a magnetic whiteboard Provides information that «Makes it Obvious» and «Makes Problems Visible» Helps to speed up the production Get the professional overview that you require Status available for laptops and mobile phones Amesto Statusboard - visuell kommunikasjon Solutions Resellers wanted Contact: Amesto Vepro AS Internet: Sales rail Contact: Mantena AS Internet: Erik Tanche Nilssen AS. We make your business work. Elektro. Mekanisk. Rørlegger. Sveis. Pneumatikk. Klima. Lakkering. Plast/kompositt. Foliering. Glass. brosjyre - film - web Bilfinger Production Partner Hydroveien 55, Herøya Industripark N-3936 PORSGRUNN Tlf: Profilmedia.indd :55

23 Tekniske tjenester Technical services Mantena har lang erfaring fra alle typer togvedlikehold og tekniske utfordringer. Vår filosofi om at materiellet skal raskest mulig tilbake i normal drift, har lagt grunnlaget for en effektiv vedlikeholdsplanlegging støttet av gode logistikkløsninger. Vår tekniske avdeling er opptatt av vedlikehold som et eget fagområde. Her defineres ulike behov og problemstillinger, som resulterer i en skreddersydd løsning tilpasset det enkelte oppdrag. Technical services Mantena has extensive experience in all types of train maintenance and technical challenges. Our philosophy, that the stock should be returned to normal operation as quickly as possible, has laid the foundation for effective maintenance planning supported by excellent logistics solutions. Our technical department is dedicated to maintenance as a separate field. In this way, we define various needs and issues, which results in a customised solution tailored to the individual job. 44

24 Tekniske tjenester Technical services Teknisk kompetanse Tegning / konstruksjon Tilstandslogging Prosjektledelse Analyse Feilsøking (systemfeil) Teknisk kontroll Dokumentasjon Tekniske rapporter / beregninger Engineering av tekniske løsninger / modifikasjoner Erstatningskomponenter Forbedre vedlikeholdsprogrammer Optimalisere vedlikeholdsplaner Ingeniørkompetanse Kraftelektronikk / elektroteknikk Kybernetikk Mekanisk Maskinteknikk Pneumatikk Technical expertise Drawing / design Status logging Project management Analysis Troubleshooting (system errors) Technical inspection Documentation Technical reports / calculations Engineering of technical solutions / modification Replacement components Improvement of maintenance programmes Optimisation of maintenance plans Engineering expertise Power electronics / electrical engineering Cybernetics Mechanical Mechanical engineering Pneumatics 46

25 Castolin Scandinavia AS_185x55.pdf :08:33 Vi takker våre annonsører og samarbeidspartnere som har bidratt til denne brosjyren. Hovedleverandøren av møbelstoffer til norske tog Merdeveien 8, 3676 Notodden Postboks 203, 3672 Notodden Tlf: Fax: Tel Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Alleestraße Bochum Telefon: 02 34/ Telefax: 02 34/ AZ Mantena AS 92,5x50mm.indd :16 Postboks 1134, 6001 Ålesund Besøksadr.: Sjømannsvegen Ålesund Tel: Fax: Leverandør av deler til Den Norske Jernbane: NSB, Mantena, MiTrans, Cargonet og Baneservice. Reservedeler til tyngre kjøretøy, Last og Buss: MAN, Mercedes og Scania. Reservedeler til dieselmotorer for Marine og Industri: Mercedes, MAN, og Scania. Markedets bredeste utvalg av togvask Vinneren av The International Transport Award, The Golden Chariot Fallebergsv. 28 Arvika Tel WESTMATIC.NO DaTek WIReLeSS as Instituttveien kjeller Telefon: Leverandør av datafangst og overvåkningssystem Godstog Posisjoneringssystem, GTPS Stasjon i tog, SIT Overvåking av temp og spenning i vognsett, Tilsyn Flåtestyring for Jernbaneverket (GSM-R) E. Brosstad kjemi as E. Brosstad kjemi a/s Boks 33 mortensrud oslo tlf Fax e-post: Din leverandør til IndustrI, bygg & anlegg Knud Bryns vei 5, 0581 Oslo Tlf Telefaks Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Harstad, Hokksund, Hønefoss, Kirkenes, Kristiansund, Mo i Rana, Mosjøen, Orkanger, Oslo, Steinkjer, Stjørdal, Stord, Tromsø, Trondheim Haanes Import as Leverandør av spesialsikringer fra Sveits Haanes Import AS Postboks 199 Sentrum, 0102 Oslo, Tlf Andre viktige produkter i vårt sortiment: Elbørster (expressleveranse fra eget verksted) / Børsteholdere / Strømavtakere / Rotor & Statorspoler / Kommutatorer og sleperinger / Halvledersikringer / Specialgrafitt / Måleinstrument for lagerstrømmer. Kontaktinfo: / Tlf Antageligvis den beste leverandøren av strømavtakere og skinner i Norden

26 Rekruttering Jernbanen er fremtiden I en tid da fokuset på miljø blir stadig større, blir tog som transportmiddel desto viktigere. Kombinert med at skinnegående kjøretøy får stadig flere teknologisk avanserte løsninger, kreves det jevnlig tilsig av ny kompetanse i Mantena. Vår kunnskap og erfaring innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy har skapt et unikt miljø - både i Norge og internasjonalt. For å opprettholde vår ledende posisjon i fremtiden, betinger det et kontinuerlig fokus på rekruttering av nye, dyktige medarbeidere. Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg. Mantena tilbyr interessante, utfordrende arbeidsoppgaver med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter - i et godt samarbeidsmiljø med våre kunder. Recruitment Rail is the future In an age when the focus on the environment is becoming ever greater, trains are becoming more important as a means of transport. Rail vehicles are constantly being given additional technologically advanced solutions, and this requires a regular inflow of new skills to Mantena. Our expertise and experience in the maintenance of rail vehicles has created a unique environment both in Norway and abroad. In order to maintain our leading position in the future, we must keep a constant focus on the recruitment of new, skilled workers. Apprenticeships are a natural part of our recruitment policy. Many of our employees in managerial positions have learned the ropes with us. If you have the right skills, motivation and ambition, we may be the right workplace for you. Mantena offers interesting and challenging work with excellent professional and personal development opportunities in a healthy collaborative environment with our customers. 50

27 Mantena AS Eilert Smiths vei 1 NO-0975 OSLO Telefon: E-post: / Mantena Sverige AB Lokmansgatan Helsingborg Sverige Tel:

Firmapresentasjon Company Presentation

Firmapresentasjon Company Presentation Firmapresentasjon Company Presentation VI TAR VARE PÅ VERDIENE 10 Persontog Mantena 16 Godstog Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS

KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS KARSTEN MOHOLT AS EXPERIENCE THROUGH GENERATIONS Welcome to our new facilities! NORWAY S LARGEST ELECTRO- MECHANICAL WORKSHOP PROVIDING SERVICES TO: OFFSHORE SHIPPING ENERGY SUBSEA INDUSTRY 14.03.2014

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

LCC som fokusområde i NSB ved store

LCC som fokusområde i NSB ved store Presentasjon i LCC Forum i Oslo Jan Runesson Direktør NSB Persontog Materiellanskaffelser Utgangspunkt Vi har mye kompetanse på hva som feiler på tog, hvor ofte og til hvilke kostnader og konsekvenser

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Langset AS Leverer verkstedstjenester, bemanning, engineeringog prosessutstyr til skipsindustrien, on og offshoreindustrien i Norge. Hovedkontor i Molde 750 ansatte Mer enn 20 års erfaring i bransjen Omsetning

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Narvik 11. februar 2014 Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Geir Frantzen Seniorrådgiver Forskningsparken i Narvik geir@fpn.no The total network has an annual turnover

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Praktisk bruk av simuleringsverktøy for beregning av energi og inneklima i bygninger VVS Dagene, Lillestrøm 18. Oktober 2012

Praktisk bruk av simuleringsverktøy for beregning av energi og inneklima i bygninger VVS Dagene, Lillestrøm 18. Oktober 2012 Praktisk bruk av simuleringsverktøy for beregning av energi og inneklima i bygninger VVS Dagene, Lillestrøm 18. Oktober 2012 Introduksjon - Behov for beregning, modellering og simulering - Historisk utvikling

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Prosjekt Nye tog November 2010

Prosjekt Nye tog November 2010 Prosjekt Nye tog November 2010 Status Simulator og Mock-up blir installert på NSB Kompetansesenter innen utgangen av november 2010, Transurb Technirail er underleverandør. Mottaksbase / Verksted blir ferdigstilt

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

VI TAR VARE PÅ VERDIENE

VI TAR VARE PÅ VERDIENE VI TAR VARE PÅ VERDIENE INNHOLD Side 3 INTRODUKSJON Side 4 VIRKSOMHET OG LOKASJONER Side 6 TJENESTER OG FAGOMRÅDER Side 8 PERSONTOG Side 12 GODSTOG Side 16 ANLEGGSMASKINER Side 18 KOMPONENTER Side 24 HJULDREIEBENK

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.2 Network Statement 2017 3.6.5.2 Verksteder, driftsbanegårder og renhold Workshops, Marshalling Yards, and Cleaning Facilities Gyldighetsperiode: 11.

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN. Volvo Bus Corporation Volvo Norge AS Buss 2100 sål

VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN. Volvo Bus Corporation Volvo Norge AS Buss 2100 sål VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN The Volvo Group AB Volvo Business Areas Mack Trucks Renault Trucks Volvo Trucks Nissan Diesel Buses Construction Equipment Volvo Penta Volvo Aero Financial Services Business

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Utfordringer på veien mot Manufacturing Excellence Novemberkonferansen 2014 - Olav Apeland Haugen, COO, Habu Technology AS

Utfordringer på veien mot Manufacturing Excellence Novemberkonferansen 2014 - Olav Apeland Haugen, COO, Habu Technology AS Utfordringer på veien mot Manufacturing Excellence Novemberkonferansen 2014 - Olav Apeland Haugen, COO, Habu Technology AS Narvik - location Habu Technology AS Narvik - Norway Fabrication of mechanical,

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

JBV Energi. Leverandørdag. Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 2015-09-14. Jan Andreassen. Plan og prosjektsjef

JBV Energi. Leverandørdag. Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 2015-09-14. Jan Andreassen. Plan og prosjektsjef JBV Energi Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 Leverandørdag 2015-09-14 Jan Andreassen Plan og prosjektsjef Agenda 1. JBV Energi 2. Planer 3. Prosjekter Organisering av Jernbaneverket

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

ÅPEN DAG 5-6. JUNI 2013. Vi inviterer til AIL dager, gode tilbud fra flere av våre leverandører. Mat på grillen hele dagen.

ÅPEN DAG 5-6. JUNI 2013. Vi inviterer til AIL dager, gode tilbud fra flere av våre leverandører. Mat på grillen hele dagen. ÅPEN DAG 5-6. JUNI 2013 Vi inviterer til AIL dager, gode tilbud fra flere av våre leverandører. Mat på grillen hele dagen. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Mennesker med løsninger. People with solutions

Mennesker med løsninger. People with solutions Mennesker med løsninger People with solutions ELTA Management og Møre Teknikk har gått sammen for å skape en sterk samling av kompetanse, ressurser og tjenester for sine kunder og samarbeidspartnere. Resultatet

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Velkommen til en presentasjon om grønn IT

Velkommen til en presentasjon om grønn IT Velkommen til en presentasjon om grønn IT Grønn IT hype eller utfordring Næringslivets sosiale ansvarsfølelse Fokus påmiljøet Markedsføring og profilering IDC, Gartner, Accenture, PA, Forrester, McKinsey

Detaljer

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011 Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM VIA Travel i Norge 2 Hype eller fakta Alle kan klare å booke en reise selv Alle kommer til å bruke mobiltelefonen

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC key supplier of special products AS Hamatec produserer spesialprodukter, rundsling, båndstropper og lastesurringer. Vårt produktutvalg er i dag

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Lean: et historisk perspektiv

Lean: et historisk perspektiv Lean i Lag Seminar Trondheim, 23.09.2010: Beyond Lean hvor går veien videre? Jan Ola Strandhagen Research Director SINTEF Industrial Management Professor NTNU IPK Project Director CRI NORMAN 1 Lean: et

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer