Firmapresentasjon Company Presentation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firmapresentasjon Company Presentation"

Transkript

1 Firmapresentasjon Company Presentation VI TAR VARE PÅ VERDIENE

2 10 Persontog Mantena 16 Godstog Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje. Mantena ble etablert i 2002, og er et heleid aksjeselskap i NSB-konsernet. Selskapet har høyt kvalifiserte medarbeidere fordelt på flere vedlikeholdsenheter i Norge og Sverige, hvor vi er etablert med selskapene Mantena AS og Mantena Sverige AB. As a specialist in the maintenance of rail vehicles, Mantena continues a long tradition of railway services in the Nordic countries. Our ambition is to continuously strengthen our position as an innovative player in an increasingly progressive industry. 20 Anleggsmaskiner Mantena was established in 2002 and is a wholly-owned subsidiary of the NSB Group. The company relies on highly qualified employees in several maintenance units in Norway and Sweden, where we are established as the companies Mantena AS and Mantena Sverige AB. 26 Komponenter 32 T-bane Side / Page 4 I stadig utvikling - In continuous development Side / Page 6 Alltid i rute - Always on time Side / Page 8 På riktig spor - On the right track Side / Page 10 Persontog - Passenger trains Side / Page 16 Godstog - Freight trains Side / Page 20 Anleggsmaskiner - Construction machinery Side / Page 26 Komponenter - Components Side / Page 32 T-bane - Underground rail Side / Page 34 Andre verkstedtjenester - Other engineering services Side / Page 36 Kvalitet - Quality Side / Page 38 Miljø - The environment Side / Page 40 Logistikk - Logistics Side / Page 44 Tekniske tjenester - Technical services Side / Page 50 Rekruttering - Recruitment 2 44 Tekniske tjenester

3 I stadig utvikling Mantena - på skinner inn i fremtiden Narvik Mantena viderefører en stolt tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Med unik erfaring innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy, har vi lagt grunnlaget for videre vekst og utvikling innenfor et stadig viktigere fagområde. Bodø Mantena har i løpet av årene opparbeidet allsidig kompetanse på vedlikeholdsbehov og logistikkhåndtering for alle materielltyper. Det omfatter alt fra tradisjonelle diesellokomotiv til moderne høyhastighetstog, fra tunge godstog til lette arbeidsvogner. Dyktige medarbeidere med bred fagkunnskap, har i alle år karakterisert vår virksomhet. Dette er vår viktigste ressurs og største styrke, som vi fortsatt skal ha fokus på i fremtiden. In continuous development Mantena - on the right track for the future Mantena continues a proud tradition of railway services in the Nordic countries. With unique experience in the maintenance of rail vehicles, we have laid the foundation for continued growth and development in an increasingly important field. Trondheim Umeå Over the years Mantena has developed comprehensive expertise in the maintenance and logistics management of all types of rolling stock. This covers everything from traditional diesel locomotives to modern high-speed trains, from heavy freight trains to light track maintenance vehicles. Highly-skilled staff with broad expertise have always been our company s hallmark. They are our most important asset and our greatest strength and we will continue to focus on them in the future. Visjon Mantena skal være den foretrukne leverandør av vedlikeholdstjenester til skinnegående kjøretøy i Norden Mantena will be the provider of choice of maintenance services for rail vehicles in the Nordic countries Bergen Drammen Skien Stavanger Hamar Kongsvinger Oslo Stockholm Norrköping 4 Helsingborg

4 Alltid i rute Sikkert - Punktlig - Økonomisk I Mantena kan vi skinnegående kjøretøy. Vi vet hvilke typer forebyggende vedlikehold og oppgraderinger som kreves for at toget skal være i rute, samtidig som vi kjenner til hvilke standarder og sikkerhetskrav kunder og myndigheter setter. Sammen med våre kunder utvikler vi gode vedlikeholdsløsninger med hensyn til produksjonsbehov og materiellets bruksverdi. Forretningsidé Mantena gjør kunden bedre ved å levere konkurransedyktig vedlikehold. Alle leveranser og tjenester skal kjennetegnes av sikkerhet, kontinuerlig forbedring, kvalitet og punktlighet. Always on time Reliable - Punctual - Economical At Mantena, we know rail vehicles inside out. We know what preventive maintenance work and upgrades are required for trains to run on time while also being aware of the standards and safety requirements set by our customers and the authorities. Together with our customers, we develop effective maintenance solutions in relation to production needs and utility value of rolling stock. Business concept Mantena improves its customers business by providing competitive maintenance. All deliveries and services must be characterised by continuous improvement, quality, safety and punctuality. 6

5 På riktig spor Vedlikehold satt i system Mantena utfører alle nødvendige tjenester for systematisk vedlikehold. Det betyr at materiellet vedlikeholdes til riktig tid og på riktig måte - i tråd med tekniske spesifikasjoner, etter godkjent dokumentasjon og med hensyn til bruksområde. Vårt fleksible vedlikeholdssystem har stor kapasitet og høy grad av kontroll på kjøretøyparken - fra hovedindivid og ned på komponentnivå. Dessuten kan det enkelt kombineres med andre systemer for vedlikehold, produksjon og økonomi. Evnen til å være systematisk og fleksibel skapes gjennom det gode samspillet mellom mennesker og teknologi. Våre dyktige planleggere, ingeniører og fagarbeidere sørger for at de riktige tingene blir gjort - og at de blir gjort riktig. On the right track Systematic maintenance Mantena provides all necessary services for systematic maintenance. This means that the rolling stock is maintained properly and at the right time in accordance with technical specifications and approved documentation and by taking into account the area of utilisation. Our flexible maintenance systems have a large capacity and a high degree of control of the vehicle fleet from main units down to individual components. In addition, they can easily be combined with other maintenance, production and finance systems. Our ability to be systematic and flexible relies on good interaction between people and technology. Our expert planners, engineers and technicians ensure that the right operations are carried out and that they are carried out competently. 8

6 Bodø Persontog Passenger trains Trondheim Umeå Operatører av persontog stiller strenge krav til sikkerhet, komfort, og ikke minst punktlighet. Med gode systemer og rutiner for forebyggende vedlikehold, bidrar Mantena til at potensielle feil utbedres slik at de ikke forekommer når toget er i drift. Mantena utfører vedlikehold på alle typer persontog - fra tradisjonelle personvogner til moderne høyhastighetstog. Det gjør oss til en sentral aktør og en viktig bidragsyter til dagens persontrafikk på jernbane. Bergen Drammen Skien Stavanger Oslo Norrköping Helsingborg Operators of passenger trains set stringent demands for safety, comfort and not least punctuality. With reliable systems and procedures for preventive maintenance, Mantena helps rectify potential faults so that they do not occur while the train is running. Mantena carries out maintenance on all types of passenger trains from traditional passenger cars to modern high-speed trains. That makes us a key player and a major provider in today s rail passenger services market. 10 All rights reserved by nsb_no

7 Persontog Passenger trains Tjenester / kompetanse lettere vedlikehold (1.linjevedlikehold) tungt vedlikehold korrektivt vedlikehold tekniske modifikasjoner Kjøretøy / materiell lokomotiver (el / diesel) motorvogner (el / diesel) personvogner sovevogner Services / expertise light maintenance (first line maintenance) heavy maintenance corrective maintenance technical modifications Vehicles / rolling stock locomotives (electric / diesel) motor vehicles (electric / diesel) passenger carriages sleeping carriages 12 BOGGIFJÆRER Lesjøfors produserer boggifjærer og fjærer for bremsesystem til de fleste boggiprodusenter i Europa. Stort utvalg av lagerførte industrifjærer og gassfjærer i Oslo. Lesjøfors AS Professor Birkelandvei 24A, 1081 Oslo Tlf Fax Europe s leading manufacturer of springs, stampings and pressings

8 Schunk Nordiska world class in carbon technology ENERGI INDUSTRI OFFSHORE SHIPPING SUBSEA Norges største elektromekaniske verksted tel: /7 service: Schunk has been developing and manufacturing top quality products for railway technology for more than 90 years. Schunk products such as carbon brushes, brush holders, brush rockers, earthing contacts, as well as carbon sliding strips, pantographs and third rail systems are used worldwide by reknown producers and operators of high speed trains, long-distance trains as well as trams and traction vehicles. Schunk carbon sliding strips are used in AC-systems as well as in DC-systems. For increased operating security Schunk offers sliding strip designed with integrated carbon coated end horns or in fully carbon design with internal carrier (All carbon design). Constructions with rupture detector (ADD) contribute to active security. phone Vi gjør oppdrag for Mantena AS og er i videre utvikling med spesialtransport. Vi har en egen verksted avdeling på Mantena AS Grorud, der vi tar på oss små og store jobber. Vi håper på godt samarbeid i fremtiden.

9 Narvik Trondheim Godstog Freight trains Kongsvinger Oslo I likhet med dagens persontrafikk, stiller moderne godstransport på jernbane strenge krav til sikkerhet og punktlighet. Derfor har vi kontinuerlig fokus på vedlikeholdssystemer som baserer seg på å være «føre var». Fordi vi utbedrer potensielle feil og bytter utslitte deler i kjøretøyets driftspause, begrenser vi mulighetene for uforutsett driftsstans. Slik bidrar vi til å gjøre godsselskapenes hverdag forutsigbar og dermed mer kostnadseffektiv. Like today s passenger services, modern freight services make stringent demands on safety and punctuality. Therefore, we continually focus on maintenance systems that rely on the precautionary principle. Because we rectify potential faults and replace worn parts when vehicles are not operating, we limit the possibilities of unexpected downtime. This is how we help make freight companies day-to-day operations more predictable and thus more cost-effective. 16

10 Godstog Freight trains Tjenester / kompetanse lettere vedlikehold (1.linjevedlikehold) tungt vedlikehold korrektivt vedlikehold tekniske modifikasjoner Kjøretøy / materiell elektriske lokomotiver godsvogner diesellokomotiver Services / expertise light maintenance (first line maintenance) heavy maintenance corrective maintenance technical modifications Vehicles / rolling stock electric locomotives freight waggons diesel locomotives» Tilstandsbasert vedlikehold, testing og analyse av oljeprodukter og kjølevann SertifisertetterISO ISO 9001 sertifisert bedrift Norsk Oljelabaratorium AS Tlf:

11 Trondheim Hamar Oslo Anleggsmaskiner Construction machinery Mantena har lang erfaring innen vedlikehold og modifikasjon av ulike typer anleggsmaskiner og arbeidsvogner. Vi kan også spesialprodusere komponenter og reservedeler til disse. Vår unike kompetanse innenfor dette området gjør oss til en viktig samarbeidspartner for ulike driftsaktører i markedet. Mantena has extensive experience in the maintenance and modification of various types of construction machinery and rail track maintenance vehicles. We can also manufacture custom-made components and spare parts for these. Our unique expertise in this area makes us an important partner to various operators in the market. 20

12 Anleggsmaskiner Construction machinery Tjenester / kompetanse vedlikehold av skinnegående anleggsmaskiner modifikasjon og ombygging av skinnegående anleggsmaskiner produksjon av komponenter og reservedeler produksjon og leveranse av lette anleggstilhengere prosjektering / montering og idriftsettelse av ATC leveranse av elektrisk og dieseldrevet skiftemateriell (Zephir) Services / expertise maintenance of rail mounted construction machinery modification and refitting of rail mounted construction machinery production of components and spare parts production and delivery of light construction trailers design / installation and commissioning of ATC signalling systems delivery of electric and diesel-powered replacement rolling stock (Zephir) 22

13 Every type of train from subway to high speed Combined with the world s most comprehensive range of couplers, Dellner s train connection systems assures compatibility with virtually all types of railed vehicles complete the package with our aftermarket services providing our customers with a global service and local presence. At Dellner we believe in partnership, and our strategy is to develop a long-term customer relationship with an attentive professional service. When you buy a Dellner product you know that you always will get the support you want from us for the whole product lifecycle. Hvordan kan du oppnå bedre driftssikkerhet og bedre driftsøkonomi for dine hydrauliske anlegg? Gjør som bl.a. Mantena, Hydro Aluminium, Aker Solutions, Eramet, FMC Kongsberg Subsea, E-CO Vannkraft og Celsa Nordic års erfaring innen hydraulikk har vist at de aller fleste hydrauliske anlegg har et potensial for forbedring uavhengig av om det dreier seg om driftsmateriell eller produksjonsmateriell. Dette potensialet kan være både i forhold til vedlikehold/tilsyn, i forhold til driftssikkerhet, i forhold til ytelse og funksjon, i forhold til levetid og i forhold til sikkerhet. Ofte kan hydrauliske anlegg forbedres i alle disse perspektivene med potensielt store økonomiske gevinster som resultat. Hydex-gruppen har over tid lagt til rette for slike økonomiske gevinster i et stort antall virkomheter. Både gjennom forbedring av eksisterende hydrauliske anlegg, og gjennom utvikling og produksjon av nye anlegg. Hva ville slike gevinster bety for virksomheten du er en del av? Det jeg setter størst pris på ved Hydex, er at når de først har montert et anlegg så fungerer det veldig bra. De er systemmessig enkelt oppbygde og det benyttes komponenter med høy kvalitet. Øystein Rafoss Kraftverkssjef E-CO Vannkraft AS Det beste med Hydex og Steinar er at alt det han har vært involvert i har gitt gode og positive resultater som har gavnet hele systemet vårt ikke minst i forhold til kroner og øre Leif Heggli Avdelingsleder Celsa Nordic AS Automatic and semi permanent coupler systems. Front hatch mechanisms. Gangway systems. High Speed data transmission systems. Energy management systems. Dampers for both rolling stock bogies and between car bodies. After Sales. Upgrades and modernization, service and maintenance of the entire product life cycle. Spare and special parts. THE DELLNER APP Keep in touch with us, download the Dellner app today. Mantena-teamet i Hydex-gruppen tar hydraulikk på alvor og jobber målrettet for å levere forbedrede hydrauliske løsninger som er mer driftssikre, med lavere vedlikeholdsbehov, bedre driftsøkonomi og bedre passasjerkomfort I Mantena har Hydex-gruppen jobbet med å forbedre krengesystemene, bl.a. gjennom å renovere aggregater, overhale gamle og montere nye hydrauliske sylindere, samt flushing og trykkprøving. Totalt har dette bl.a. gitt Mantena høyere driftssikkerhet, økt passasjerkomfort, redusert tilsyns- og vedlikeholdsbehov og en bedret driftsøkonomi. Kunne du tenke deg å oppnå noe tilsvarende? Det som også er positivt med Hydex er at den gode opplevelsen ikke bare handler om enkeltpersoner, men om hele virksomheten. Alle involverte går grundig til verks Ernst Glendrange Maskinkonstruktør Eramet Norway AS Hydex leverer varene. De har Norges beste på hydraulikk, tør jeg påstå, og vi har ikke hatt noen utfordringer som de ikke har kunnet løse til vår tilfredshet Sigmund Sivertsen Overingeniør Hydro Aluminium AS Ring Hydex-gruppen i dag for en uforpliktende prat om hvordan du kan oppnå denne type resultater! Grorudveien 55d, 0902 Oslo Telefon NORWEGIAN ACCREDITATION MSYS 001

14 Komponenter Components Mantena utfører reparasjoner, modifikasjoner og vedlikehold av alle typer elektriske og mekaniske komponenter i ulike skinnegående kjøretøy. Våre moderne anlegg har fasiliteter og utstyr for fagmessig vedlikehold og effektiv logistikk. Trondheim Hamar Oslo Mantena carries out repair, modification and maintenance of all types of electrical and mechanical components of various rail vehicles. Our modern plants have the facilities and equipment for professional maintenance and logistics. 26

15 Komponenter Components Tjenester / kompetanse Luft vedlikehold av ventiler og trykkluftskomponenter til alle skinnegående kjøretøy vedlikehold og reparasjon av kompressorer Mekanisk vedlikehold, reparasjon og modifikasjoner på hjul, boggi og støtdempere vedlikehold av kobbel overhaling, service og vedlikehold på alle typer drevkasser og ZF-girkasser termisk sprøyting for gjenoppbygging av nedslitte komponenter varm- og kaldpressing av hjulskiver Diesel overhaling / reparasjon av injektorer / dieseldyser overhaling / reparasjon av dieselpumper / regulatorer testkjøring i benk m/optimalisering og analyse av dieselmotorer med tanke på utslipp og ytelse overhaling og reparasjon av dieselmotorer Elektrisk vedlikehold og reparasjon av transformatorer, traksjonsmotor og motor vedlikehold og reparasjon av strømavtagere (pantografer), omformere og batterier vedlikehold av kontaktbruer til sporvekseldrivmaskiner Services / expertise Pneumatic maintenance of valves and pneumatic components for all rail vehicles maintenance and repair of compressors Mechanical maintenance, repair and modification of wheels, bogies and shock absorbers maintenance of coupling devices overhauling, service and maintenance of all types of transmission systems and ZF gearboxes thermal spraying for the restoration of worn components cold pressing and shrinkfitting of wheel discs Diesel overhaul / repair of injectors / diesel nozzles overhaul / repair of diesel pumps / regulators bench testing with optimisation and analysis of diesel engines in terms of emissions and performance overhaul and repair of diesel engines Electric maintenance and repair of transformers, traction engines and engines maintenance and repair of pantographs, inverters and batteries maintenance of contact bridges for switch machines MSX Ni-Cd battery Compact high power for railways MSX delivers the high power capacity demanded for electrical system backup, including magnetic braking (tram-trains, tramways, EMUs and high speed trains), and for diesel engine starting (locomotives and DMUs). Putting an MSX battery onboard ensures: High power performance, even at extreme temperatures Compact footprint, saving weight and space Minimal and simplified maintenance Reliable service for 15 years Optimized life cycle costs

16 technology. WorldWidE. EfficiEnt. technology. WorldWidE. EfficiEnt. Customer training programmes Avanserte og innovative løsninger innenfor gummi Trelleborg Offshore Norway AS Postboks A, N-3051 Mjøndalen, Norway - Telefon: web: - Our customer training programmes draw from over 100 years of engineering know-how regarding braking technology. Knorr-Bremse supplies theoretical knowledge as well as practical training perfectly geared to your requirements, either in our training rooms in Berlin or directly at your site. Experienced instructors and coaches will coordinate the training content with you and deliver exactly what you need. We offer training programmes for the following subjects: Diagnostics General brake mechanics Pneumatics Electronic brake control Hydraulics and other topics on request Z-LI-0055-EN_A5_Anz.indd :09 FORCE Technology er en internasjonal rådgiver og tilbyder av spesialteknologi og spesialkunnskap til olje&gass og landbasert industri. FORCE Technology kontrollerer og styrer teknisk tilstand - Vi tar vare på verdier som skaper verdier FORCE Technology Norge AS har operert innen olje&gass relatert industri i mer enn 20 år og tilbyr world class kunnskap til sine kunder. EFFEKTIV. FLEKSIBEL. PÅLITELIG Om O.J. Dahl: O.J. Dahl AS ble etablert i 1917 og er en komplett leverandør innenfor jernbanen. Selskapet har en produktportefølje fra anerkjente leverandører som sikrer kvalitet, pålitelighet, driftssikkerhet samt teknisk utvikling. O.J. Dahl driver også et service- og vedlikeholdsverksted med stor fleksibilitet og høy kompetanse. I 2012 tok vi steget inn på det svenske markedet med kontor i Stockholm. I 2013 samlokaliserer vi verksted og kontorer i nye lokaler på Bryn, Oslo. O.J. DAHL LEVERER PÅLITELIGHET! Produkter og reservedelssalg Service og vedlikehold Ingeniørtjenester - Revisjon av koppel, dører, girkasser, kompressorer, bremser etc - Utarbeidelse av kundedokumentasjon og oversettelse - Reservedelshåndtering og konsignasjonslager - Garantioppfølging - Tilstandskontroller - Kurs - Ombygging og oppgraderinger - Field Support Vil du vite mer? Se våre nettsider eller kontakt oss på Vi har 1200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige, USA, Russland, Kina og Singapore. FORCE Technology Norway AS Nye Vakåsvei Hvalstad Tel.: Fax.: forcetechnology.com

17 T-bane Underground rail Underground rail Mantena og MTR Stockholm eier 50 % hver av TBT (Tunnelbanan Teknik Stockholm AB). Selskapet har siden 2009 hatt kontrakt på alt innen vedlikehold av materiell som brukes i drift av Stockholms t-baner. Foruten dagens vedlikehold av hele vognparken i Stockholm, har Mantena gjennom TBT ambisjoner om å tilby sin kunnskap og erfaring også til andre aktører i Norden. Målet er å skape mer forutsigbarhet og økt lønnsomhet til kunder i dette segmentet. Tjenester / kompetanse vedlikehold av t-banevogner og tilhørende materiell komponentrevisjoner av boggi, hjul, el.motor, elektronikk og aggregat skadereparasjoner og ombygginger arbeid på elektroniske komponenter i infrastrukturmateriell Mantena and MTR Stockholm each have a 50% stake in TBT (Tunnelbanan Teknik AB). Since 2009, this company has had a contract for all types of maintenance of rolling stock used in the operation of Stockholm s Metro. In addition to today s maintenance of the vehicle fleet in Stockholm, through TBT, Mantena aims to offer its expertise and experience to other players in the Nordic countries. The goal is to create more predictability and profitability for customers in this segment. Services / expertise maintenance of underground carriages and related rolling stock component inspections of bogies, wheels, electric engines, electronic systems and generators damage repair and alteration work on electronic components of infrastructural rolling stock 32 Stockholm Fotograf: Johan Olsson

18 Andre verkstedtjenester Other engineering services Other engineering services Gjennom våre lokale enheter kan vi tilby tradisjonelle verkstedtjenester for alle typer skinnegående kjøretøy. Alle tjenester blir utført av høyt kvalifisert personell som benytter ulike typer spesialutstyr, tilpasset det enkelte arbeidsområde. Lakkering Mantena har et av landets største og mest moderne lakkeringsanlegg. Vi har både kunnskap og kapasitet til å lakkere små og store objekter fra ulike komponenter og togmateriell, til kontainere, busser og andre kjøretøy. Through our local units we can offer traditional engineering services for all types of rail vehicles. All services are carried out by highly-skilled staff using various types of specialist equipment tailored to the individual field. Painting Mantena has one of Norway s largest and most modern painting facilities. We have both the expertise and the capacity to paint small and large items - from various components and rolling stock to containers, buses and other vehicles. Sandblåsing Sandblasting Components, machinery and equipment that need sandblasting are treated in a special sandblasting plant. The plant can accommodate items up to 30 metres in length. Termisk sprøyting Thermal spraying We have extensive experience in thermal spraying for upgrading and improvement of mechanical parts that are subject to heavy wear. Komponenter, maskiner og utstyr som trenger og sandblåses, blir behandlet i eget spesialrom for dette. Rommet har kapasitet til å ta objekter med inntil 30 meters lengde. Vi har lang erfaring med termisk sprøyting for oppgradering og forbedring av mekaniske deler som er utsatt for stor slitasje. Hjuldreiing Ved våre tre vedlikeholdsenheter i Oslo, Drammen og Trondheim har vi moderne og effektive undergulvsdreiebenker. Benkene muliggjør rask dreiing ved at vi kjører materiellet over benken uten avmontering av hjul. Vi dreier etter oppsatt time, og ferdigstiller til avtalt tid. undergulvsdreiebenker underfloor wheelset lathes Trondheim 34 Oslo Drammen Wheel machining At our three maintenance units in Oslo, Drammen and Trondheim we have modern and efficient underfloor wheelset lathes. The benches allow fast machining because rolling stock is run over the bench without dismantling the wheels. Our wheel machining operations take place according to set schedules and the work is completed in the agreed time.

19 Kvalitet Trolleybus Current Collectors Ground Return Systems Track Break Refurbishment Repair and upgrade of obsolete electronic system Production of electrical contacts Når kun det beste er godt nok Mantena jobber i et marked der kravene til sikkerhet, pålitelighet og kvalitet i leveransen stadig er økende. Styring og kontroll på våre prosesser er avgjørende for å gjøre krevende kunder fornøyde. For å være den foretrukne leverandør av vedlikeholdstjenester på skinnegående kjøretøy i Norden skal vi gjøre ting riktig første gang, og være best på kontinuerlig forbedring. «Sikkerhet først!» Mantena skal ikke forårsake skader på mennesker og materiell, og har derfor etablert effektive verktøy for sikkerhets- og risikostyring. Ved hjelp av etablerte prosesser kartlegges risikoområder, hendelser granskes, forebyggende og korrigerende tiltak implementeres. Kontinuerlige forbedringer er en del av hverdagen. Mantena har etablert og implementert et prosessrettet styringssystem hvor kundekrav, myndighetskrav og egenpålagte krav blir ivaretatt. Prosessteam er etablert for å sikre at vi til enhver tid har like prosesser og benytter beste praksis i hele selskapet. Mantena jobber etter en LEAN-filosofi, der hensikten er å gjøre mer med mindre, for å øke verdiskapende arbeid. Mantena er sertifisert etter NS-EN ISO 9001, og autorisert av kundene til å utføre vedlikehold på skinnegående kjøretøy og tilhørende komponenter. Certified according to: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Casram SA CH Mezzovico Switzerland Via Cantonale Tel Fax Quality Mantena operates in a market in which the demands for safety, reliability and quality of delivery are ever increasing. Management and control of our processes are crucial to satisfying demanding customers. In order to be the provider of choice of maintenance services for rail vehicles in the Nordic countries, we must do things right first time and be the best at continuous improvement. Safety first! Mantena is committed to preventing injury to people or damage to rolling stock and has therefore established effective tools for safety and risk management. Using established processes, risk areas are mapped, incidents are investigated and preventive and corrective measures are taken. Continuous improvement is a part of everyday life. Mantena has established and implemented a process-oriented management system in order to meet customer, regulatory and self-imposed requirements. The process team has been established to ensure that we always operate the same processes and follow best practices throughout the company. In its work, Mantena follows a LEAN philosophy, the purpose of which is to achieve more with less in order to increase the added value of our work. Mantena is certified to NS-EN ISO 9001 and authorised by customers to carry out maintenance on rail vehicles and associated components. 36 Secure availability with Faiveley In order for the trains to be in service as soon as possible and for as long as possible, our resources are available from the initial phase of installation and commissioning, and then throughout the lifespan of the train. We provide maintenance, optimizations, uppgrades, and logistics services as well as other services designed to secure availability and to increase the performances of the trains. Faiveley Transport Nordic AB, Andra Tvärgatan 41, Box 515, SE , Landskrona, Sweden Tel Fax

20 Miljø Vi tar vår del av ansvaret Markedet stiller stadig strengere miljøkrav, og tog er en klimavennlig transportmetode - både for gods og passasjerer. Som en foretrukken vedlikeholdsleverandør i Norden, har Mantena en målsetting om ingen skade på det ytre miljø. For Mantena er miljøbevissthet og energisparing i alle ledd et sentralt mål. Det er gjennomført en rekke tiltak - både innenfor energiøkonomisering, reduksjon i kjemikaliebruk og ikke minst miljøopplæring hos våre ansatte. Det er fortsatt store jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert hvor det benyttes dieselmateriell. Mantena har høy kompetanse og noe av det beste utstyret som finnes for finjustering av diesellokomotiv - både med hensyn til forbruk og utslipp. Fordi miljø står sentralt i moderne jernbanedrift, er vi i Mantena alltid oppdaterte på området. Gjennom vårt eget og NSB-konsernets miljøregnskap og deltakelse i ulike miljøprosjekter har vi alltid full oversikt og kontinuerlig fokus på dette arbeidet. Mantena er sertifisert etter NS-EN ISO Det gjennomføres årlige vurderinger av selskapets miljøtiltak og vesentlige miljøaspekter. The environment We take our share of the responsibility The market imposes increasingly stringent environmental demands and trains are a climate-friendly method of transport both for goods and passengers. As a leading maintenance provider in the Nordic region, Mantena is committed to causing no harm to the natural environment. For Mantena, environmental awareness and energy conservation are a key objective at all levels of its organisation. We have implemented a number of measures in energy conservation, reduction of chemical use and, not least, environmental training for our employees. There are still long stretches of non-electrified track where diesel-powered rolling stock is used. Mantena has a high level of competence and some of the best equipment available for the fine-tuning of diesel locomotives both with regard to fuel consumption and emissions. 38 Because the environment is central to modern rail, we at Mantena are always up-to-date in this field. Through our own and NSB Group s green audits and participation in various environmental projects, we always have a complete overview and a continuous focus on this work. Mantena is certified to NS-EN ISO The company s environmental efforts and significant environmental aspects are audited annually.

21 Logistikk - gjennom hele verdikjeden Mantena kan tilby den totale logistikkløsningen - fra kontraktsinngåelser til innkjøp, lageroptimalisering, varelegging, pakking og transport. Våre medarbeidere har lang erfaring og god kunnskap om leverandører innen jernbanerelatert virksomhet. Vi har utstyr for løfting og lagring av tunge komponenter, samt spesialtilpassede kjøretøy for transport av boggier og andre tyngre komponenter. Vi kjenner hele verdikjeden, fra behov til ferdig komponent - og ut til vedlikeholdsenhetene. Våre gode systemer og rutiner bidrar til å optimalisere togvedlikeholdet. Logistics - throughout the value chain Mantena can provide the total logistics solution from the signing of contracts to purchasing, stock optimisation, storage, packing and transport. Our employees have extensive experience and knowledge of suppliers in the railrelated sector. We have equipment for lifting and storing heavy components and customised vehicles for the transportation of bogies and other heavy components. We know the entire value chain, from demand to finished component and right down to maintenance units. Our reliable systems and procedures help to optimise train maintenance. 40

22 Professional system for Warranty Management Collect documentation Analyze trends Manage claims Provide the documentation needed for negotiations Record and log results from warranty management and negotiations Amesto Warranty Effective tool for workshop- and factory management Are you producing or maintaining, cars, trucks, trains etc? This is the tool for you! Denne brosjyren er produsert av Status visualization of your fleet and resources Userfriendly - similar to operate a magnetic whiteboard Provides information that «Makes it Obvious» and «Makes Problems Visible» Helps to speed up the production Get the professional overview that you require Status available for laptops and mobile phones Amesto Statusboard - visuell kommunikasjon Solutions Resellers wanted Contact: Amesto Vepro AS Internet: Sales rail Contact: Mantena AS Internet: Erik Tanche Nilssen AS. We make your business work. Elektro. Mekanisk. Rørlegger. Sveis. Pneumatikk. Klima. Lakkering. Plast/kompositt. Foliering. Glass. brosjyre - film - web Bilfinger Production Partner Hydroveien 55, Herøya Industripark N-3936 PORSGRUNN Tlf: Profilmedia.indd :55

23 Tekniske tjenester Technical services Mantena har lang erfaring fra alle typer togvedlikehold og tekniske utfordringer. Vår filosofi om at materiellet skal raskest mulig tilbake i normal drift, har lagt grunnlaget for en effektiv vedlikeholdsplanlegging støttet av gode logistikkløsninger. Vår tekniske avdeling er opptatt av vedlikehold som et eget fagområde. Her defineres ulike behov og problemstillinger, som resulterer i en skreddersydd løsning tilpasset det enkelte oppdrag. Technical services Mantena has extensive experience in all types of train maintenance and technical challenges. Our philosophy, that the stock should be returned to normal operation as quickly as possible, has laid the foundation for effective maintenance planning supported by excellent logistics solutions. Our technical department is dedicated to maintenance as a separate field. In this way, we define various needs and issues, which results in a customised solution tailored to the individual job. 44

24 Tekniske tjenester Technical services Teknisk kompetanse Tegning / konstruksjon Tilstandslogging Prosjektledelse Analyse Feilsøking (systemfeil) Teknisk kontroll Dokumentasjon Tekniske rapporter / beregninger Engineering av tekniske løsninger / modifikasjoner Erstatningskomponenter Forbedre vedlikeholdsprogrammer Optimalisere vedlikeholdsplaner Ingeniørkompetanse Kraftelektronikk / elektroteknikk Kybernetikk Mekanisk Maskinteknikk Pneumatikk Technical expertise Drawing / design Status logging Project management Analysis Troubleshooting (system errors) Technical inspection Documentation Technical reports / calculations Engineering of technical solutions / modification Replacement components Improvement of maintenance programmes Optimisation of maintenance plans Engineering expertise Power electronics / electrical engineering Cybernetics Mechanical Mechanical engineering Pneumatics 46

25 Castolin Scandinavia AS_185x55.pdf :08:33 Vi takker våre annonsører og samarbeidspartnere som har bidratt til denne brosjyren. Hovedleverandøren av møbelstoffer til norske tog Merdeveien 8, 3676 Notodden Postboks 203, 3672 Notodden Tlf: Fax: Tel Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Alleestraße Bochum Telefon: 02 34/ Telefax: 02 34/ AZ Mantena AS 92,5x50mm.indd :16 Postboks 1134, 6001 Ålesund Besøksadr.: Sjømannsvegen Ålesund Tel: Fax: Leverandør av deler til Den Norske Jernbane: NSB, Mantena, MiTrans, Cargonet og Baneservice. Reservedeler til tyngre kjøretøy, Last og Buss: MAN, Mercedes og Scania. Reservedeler til dieselmotorer for Marine og Industri: Mercedes, MAN, og Scania. Markedets bredeste utvalg av togvask Vinneren av The International Transport Award, The Golden Chariot Fallebergsv. 28 Arvika Tel WESTMATIC.NO DaTek WIReLeSS as Instituttveien kjeller Telefon: Leverandør av datafangst og overvåkningssystem Godstog Posisjoneringssystem, GTPS Stasjon i tog, SIT Overvåking av temp og spenning i vognsett, Tilsyn Flåtestyring for Jernbaneverket (GSM-R) E. Brosstad kjemi as E. Brosstad kjemi a/s Boks 33 mortensrud oslo tlf Fax e-post: Din leverandør til IndustrI, bygg & anlegg Knud Bryns vei 5, 0581 Oslo Tlf Telefaks Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Harstad, Hokksund, Hønefoss, Kirkenes, Kristiansund, Mo i Rana, Mosjøen, Orkanger, Oslo, Steinkjer, Stjørdal, Stord, Tromsø, Trondheim Haanes Import as Leverandør av spesialsikringer fra Sveits Haanes Import AS Postboks 199 Sentrum, 0102 Oslo, Tlf Andre viktige produkter i vårt sortiment: Elbørster (expressleveranse fra eget verksted) / Børsteholdere / Strømavtakere / Rotor & Statorspoler / Kommutatorer og sleperinger / Halvledersikringer / Specialgrafitt / Måleinstrument for lagerstrømmer. Kontaktinfo: / Tlf Antageligvis den beste leverandøren av strømavtakere og skinner i Norden

26 Rekruttering Jernbanen er fremtiden I en tid da fokuset på miljø blir stadig større, blir tog som transportmiddel desto viktigere. Kombinert med at skinnegående kjøretøy får stadig flere teknologisk avanserte løsninger, kreves det jevnlig tilsig av ny kompetanse i Mantena. Vår kunnskap og erfaring innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy har skapt et unikt miljø - både i Norge og internasjonalt. For å opprettholde vår ledende posisjon i fremtiden, betinger det et kontinuerlig fokus på rekruttering av nye, dyktige medarbeidere. Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg. Mantena tilbyr interessante, utfordrende arbeidsoppgaver med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter - i et godt samarbeidsmiljø med våre kunder. Recruitment Rail is the future In an age when the focus on the environment is becoming ever greater, trains are becoming more important as a means of transport. Rail vehicles are constantly being given additional technologically advanced solutions, and this requires a regular inflow of new skills to Mantena. Our expertise and experience in the maintenance of rail vehicles has created a unique environment both in Norway and abroad. In order to maintain our leading position in the future, we must keep a constant focus on the recruitment of new, skilled workers. Apprenticeships are a natural part of our recruitment policy. Many of our employees in managerial positions have learned the ropes with us. If you have the right skills, motivation and ambition, we may be the right workplace for you. Mantena offers interesting and challenging work with excellent professional and personal development opportunities in a healthy collaborative environment with our customers. 50

27 Mantena AS Eilert Smiths vei 1 NO-0975 OSLO Telefon: E-post: / Mantena Sverige AB Lokmansgatan Helsingborg Sverige Tel:

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro. A safe and reliable full-range electro supplier

En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro. A safe and reliable full-range electro supplier En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro A safe and reliable full-range electro supplier Om Hareid Group The Hareid Group Våre ansatte er vår suksess Hareid Group består av ni selskaper, i hovedsak

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout Hig Hi Innhold Content Siden 1986...4 I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen......14 En delikatesse

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2013 Land Norge Skottland Chile Canada Antall fartøy 5 5 2 1 Country Norway Scotland Chile Canada No of vessels 5 5 2 1 FARTØY / VESSELS 3.000 m³ 1.900 m³ 1.100 m³ 650 m³ 2013-2014

Detaljer

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord #sbnkonferansen Velkommen SAP-Norge møtes i Sandefjord Et ekstra tettpakket program på årets viktigste SAP-konferanse, toppet med tidligere rådgiver i Det Hvite Hus, sikkerhetsekspert og en internasjonal

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer